10.03.2017 Views

Binnendijks 2017 09-10

Binnendijks van 11 en 12 maart 2017

Binnendijks van 11 en 12 maart 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

BINNENDIJKS NUMMER 9/<strong>10</strong>, 11/12 MAART <strong>2017</strong><br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

AANHOUDING PLANOLOGISCHE<br />

PROCEDURE BESTEMMINGSPLAN<br />

‘VOLKSTUINEN NOORDERPAD C.A.’<br />

Het college van burgemeester en wethouders bracht onlangs het ontwerpbestemmingsplan<br />

‘Volkstuinen Noorderpad c.a.’ in wettelijke procedure. In de daarvoor<br />

opengestelde terinzagetermijn konden zienswijzen over dit ontwerpplan worden<br />

ingediend.<br />

VERLEENDE<br />

EVENEMENTENVERGUNNINGEN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Activiteiten<br />

21 februari <strong>2017</strong> Middenweg 192b Evenementenvergunning<br />

Dagje bij de Boer<br />

16-17 april <strong>2017</strong> Diverse locaties, Beemster Evenementenvergunning<br />

Kunstroute<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

16 februari <strong>2017</strong> Veldlust 7 Optrekken voorgevel woning<br />

17 februari <strong>2017</strong> Joseph Coymansweg 9 Plaatsen dakkapel<br />

voordakvlak woning<br />

18 februari <strong>2017</strong> Zuiderweg 50b Bouwen dam met duiker/<br />

aanleg inrit<br />

24 februari <strong>2017</strong> Kap 35 bomen:<br />

Bamestraweg<br />

34 bomen<br />

Zijkant Joris Arien 1 eik<br />

Ruijterstraat 26<br />

24 februari <strong>2017</strong> Wormerweg 30 Funderingsherstel en<br />

gevelwijziging stolpboerderij<br />

25 februari <strong>2017</strong> Purmerenderweg 21b Bouwen aanbouw woning<br />

26 februari <strong>2017</strong> Jisperweg 54 Wijzigen voorgevel woning<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u<br />

over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via<br />

(0299) 452 452.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project/activiteiten<br />

22 februari <strong>2017</strong> Rijksweg A7 1 Plaatsen 2 standaard<br />

BP poster signs<br />

22 februari <strong>2017</strong> Insulindeweg 2 Plaatsen wand in loods<br />

voor een meubelfabriek<br />

23 februari <strong>2017</strong> Noorderpad 17c Oprichten woning met<br />

garage/berging<br />

27 februari <strong>2017</strong> Nachtegaalstraat 53 Plaatsen dakkapel<br />

achterdakvlak woning<br />

1 maart <strong>2017</strong> Nekkerweg 24a Realiseren 2 doorbraken<br />

in restaurantgedeelte en<br />

voorzieningen voor het<br />

informatiecentrum<br />

2 maart <strong>2017</strong> Jisperweg 68 Bouwen werktuigenberging<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

HUISNUMMERBESLUITEN<br />

Burgemeester en wethouders besloten 15 februari <strong>2017</strong> de volgende<br />

huisnummers vast te stellen:<br />

Zuiderweg 50, Zuidoostbeemster (besluitnummer 13534288)<br />

Zuiderweg 50a, Zuidoostbeemster (besluitnummer 1354399)<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

De ontvangen zienswijzen en voortschrijdend inzicht geven het college aanleiding<br />

tot heroverweging van het plan voor de herinrichting van het plangebied. Daarnaast<br />

werden recent signalen bekend bij de gemeente over mogelijkheden voor<br />

een bredere ruimtelijke herontwikkeling van het grotere A7-zonegebied, gelegen<br />

tussen de A7 en de kern Zuidoostbeemster, en grofweg gelegen tussen de Zuiderweg<br />

en het Noorderpad.<br />

Gelet op bovenstaande heeft het college besloten de planologische procedure<br />

over het bestemmingsplan ‘Volkstuinen Noorderpad c.a.’ aan te houden, en<br />

eerst nader in te zetten op een brede ruimtelijk-planologische verkenning van<br />

het grotere zonegebied. Daarbij wordt, in samenspraak met gemeenschap en<br />

grondeigenaren, en rekening houdende met mogelijk geldende planologische<br />

en financiële randvoorwaarden, nagedacht over een complementaire invulling<br />

van dit zonegebied voor de bestaande kern. De ingediende zienswijzen in het<br />

kader van het ontwerpbestemmingsplan worden bij deze bredere verkenning<br />

betrokken.<br />

Ingeval een planologische procedure voor deze bredere ruimtelijke ontwikkeling<br />

of voor het bestemmingsplan ‘Volkstuinen Noorderpad c.a.’ vervolg krijgt, maken<br />

we hier opnieuw melding van op deze pagina.<br />

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN<br />

‘MIJZERWEG 1A’ IN NOORDBEEMSTER<br />

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 28 februari<br />

<strong>2017</strong> heeft besloten bestemmingsplan ‘Mijzerweg 1a te Noordbeemster’ vast te<br />

stellen.<br />

De voormalige stolp op het perceel Mijzerweg 1a ging door brand verloren. Het<br />

vastgestelde bestemmingsplan ‘Mijzerweg 1a’ in Noordbeemster maakt herbouw<br />

mogelijk in de vorm van een in twee wooneenheden gesplitste stolpboerderij<br />

met bijgebouwen. De herbouw vindt meer oostwaarts ten opzichte van de oude<br />

locatie plaats, waarbij het bouwvlak op de oude locatie wordt verwijderd.<br />

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 13 maart tot en met 24 april <strong>2017</strong><br />

van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van<br />

13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster.<br />

Ook is het vastgestelde plan te bekijken via www.beemster.net en<br />

www.ruimtelijkeplannen.nl.<br />

Tijdens de genoemde terinzagetermijn kunnen degenen die tijdig zienswijzen<br />

hebben ingediend, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de<br />

Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep<br />

worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet<br />

in staat zijn geweest hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij het<br />

college naar voren te brengen.<br />

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het bestemmingsplan.<br />

Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een<br />

voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden<br />

gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van<br />

State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn<br />

wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op<br />

het verzoek is beslist.<br />

Verder besloot men op 20 februari <strong>2017</strong> tot de volgende hernummering:<br />

Insulinde 2a in Insulindeweg 2c, Middenbeemster<br />

(besluitnummer 1355018)<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

‘WORD GRATIS ABONNEE VAN ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten van gemeente Beemster?<br />

Geef u dan snel op voor de digitale nieuwsbrief.<br />

Dit kan heel gemakkelijk via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

Wanneer u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief, ontvangt u eens per maand een samenvatting<br />

van allerhande nieuws. Denk hierbij aan informatie over wegwerkzaamheden,<br />

evenementen, raad- en commissievergaderingen, maar ook over gemeentelijke besluiten en projecten.<br />

Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert, dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw<br />

digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!