10.03.2017 Views

Binnendijks 2017 09-10

Binnendijks van 11 en 12 maart 2017

Binnendijks van 11 en 12 maart 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BINNENDIJKS 9/<strong>10</strong> 11/12 maart <strong>2017</strong> 9<br />

Goed werk<br />

Goede zorg<br />

Goed onderwijs<br />

D66 krijgt het voor elkaar<br />

Het komt er nu op aan voor Nederland. Wij willen een land waar iedereen zich vrij voelt,<br />

thuis voelt. En meedoet. Waar we elkaar vertrouwen. Waar we onrecht en onzin bestrijden.<br />

Wij gaan doen wat ons samen sterker maakt. Werken aan kansen voor iedereen.<br />

Nu het erop aan komt, vragen wij uw steun. Samen krijgen we het voor elkaar.<br />

Goed werk<br />

Een vaste baan wordt voor iedereen bereikbaar. Mensen die werken gaan flink<br />

minder belasting betalen. Dat levert ook weer nieuwe banen op.<br />

Persoonlijke zorg<br />

Mensen willen zelf bepalen hoe hun leven eruit ziet. Laten we dat makkelijker<br />

maken voor ouderen en mantelzorgers. En voor wie niet meer thuis<br />

kan wonen, regelen we duizenden extra verpleegkundigen.<br />

Het allerbeste onderwijs<br />

Iedereen moet de kans krijgen uit te blinken. Onderwijs in kleinere klassen geeft ieder<br />

kind de aandacht die het verdient. Geef de docent weer de tijd en het vertrouwen.<br />

D66 krijgt het voor elkaar

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!