15.08.2019 Views

E magazine Makelaardij Thuis 57

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hypotheek meenemen<br />

bij verhuizing?<br />

Heb je verkoopplannen of ga je zelfs binnenkort al verhuizen? Bedenk dan wat<br />

je wilt doen met je huidige hypotheek. Je hebt de keuze uit twee mogelijkheden:<br />

of je laat de voorwaarden van je oude hypotheek ‘meeverhuizen’ naar je nieuwe<br />

woning, of je gaat een geheel nieuwe hypotheek afsluiten. Voor je gaat verhuizen<br />

is het verstandig, samen met ons, deze twee mogelijkheden goed tegen elkaar af<br />

te wegen.<br />

Hypotheek meenemen verhuizing<br />

Wanneer je de hypotheek meeneemt naar je<br />

nieuwe huis, neem je niet de hypotheek zelf<br />

mee. Deze is namelijk verbonden aan je oude<br />

woning. Je neemt in zo’n geval alleen de voorwaarden<br />

mee, zoals de rente. Beschik je dus<br />

over een hypotheek met gunstige voorwaarden<br />

die aansluiten bij je wensen en mogelijkheden?<br />

Dan kan het voordelig zijn om je hypotheek mee<br />

te laten verhuizen.<br />

Ga je verhuizen naar een duurdere woning?<br />

Dan is het restant van je oude hypotheek te laag<br />

om het nieuwe huis te financieren. In dat geval<br />

heb je een ‘tweede leningdeel’ nodig welke je<br />

bijna alleen bij je huidige hypotheekverstrekker<br />

kan sluiten. Daarnaast dien je er rekening mee<br />

te houden dat dit deel alleen annuïtair of lineair<br />

mag worden afgelost om voor de hypotheekrente<br />

aftrek in aanmerking te komen.<br />

Compleet nieuwe hypotheek<br />

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om bij verhuizing<br />

een geheel nieuwe hypotheek tegen de<br />

actuele rente en voorwaarden te sluiten bij een<br />

geldverstrekker van je keuze. De hypotheekrentetarieven<br />

zijn het laatste jaar flink gedaald<br />

(t.o.v. rente van je oude hypotheek), dus ligt<br />

deze keuze voor de hand.<br />

Maar ook wanneer de voorwaarden van je oude<br />

hypotheek niet meer aansluiten bij je huidige<br />

wensen en mogelijkheden, kun je overwegen<br />

om een nieuwe, goedkope hypotheek af te sluiten.<br />

Bijkomend voordeel is dat het kopen van<br />

een andere woning één van de weinige mogelijkheden<br />

is om boetevrij iets aan je hypotheek<br />

te veranderen.<br />

Let op: Het afsluiten van een geheel nieuwe<br />

hypotheek neemt wel extra kosten met zich<br />

mee! Denk dan aan afsluit- en notariskosten.<br />

Loop op ons kantoor langs voor meer informatie<br />

over uw specifieke situatie!<br />

<strong>Thuis</strong>nieuws<br />

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!