02.03.2020 Views

De Wilde Roos #3 - uitgave mei 2019

Waar klimaatverandering lange tijd een abstract vooruitzicht was, begint het nu concreet waarneembare vormen aan te nemen. Het ene na het andere temperatuurrecord wordt gebroken. Het afkalven van de ijskappen kan met het blote oog worden waargenomen. Natuurrampen die eens een zeldzaamheid waren, zijn alledaags nieuwsitems geworden. Deze tijd vraagt om een andere politiek. Niet de aloude polderpolitiek van rustig aan dan breek het lijntje niet. We leven immers in een wereld die niet in balans is. De laatste jaren doet een nieuwe internationale beweging van zich spreken. Het speerpunt van haar beleid is de Green New Deal, een ambitieus programma dat sociale en ecologische doelen met elkaar verbindt. De beweging rond de New Green Deal doet daarbij een beroep op ideeën die afkomstig zijn uit de traditie van het democratisch socialisme. Deze koppeling tussen groen en rood lijkt anachronistisch maar is het niet. Het klimaatbeleid zal sociaal zijn of niet zijn. ------------- Dit is de derde uitgave in de hernieuwde reeks van De Wilde Roos. Het is de volledige tekst van de Koos Vorrinklezing uitgesproken op 1 mei 2019 door Merijn Oudenampsen in het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche, één van de dertien natuurvriendenhuizen van het Nivon. De Wilde Roos was een “bonte rij van kleine geschriften” onder redactie van Koos Vorrink. De serie werd uitgegeven voor het Instituut voor Arbeidersontwikkeling [IvAO]. De eerste Wilde Roos verscheen in 1927. De werkgroep Nivon Historie kreeg een paar exemplaren ervan in handen. Dat was voor ons de aanleiding De Wilde Roos een nieuw leven te geven. Niet omdat we kritiekloos staan tegenover Koos Vorrink, zeker niet, maar omdat het voor ons een goede vorm lijkt discussie binnen het Nivon te voeden.

Waar klimaatverandering lange tijd een abstract vooruitzicht was, begint het nu concreet waarneembare vormen aan te nemen. Het ene na het andere temperatuurrecord wordt gebroken. Het afkalven van de ijskappen kan met het blote oog worden waargenomen. Natuurrampen die eens een zeldzaamheid waren, zijn alledaags nieuwsitems geworden. Deze tijd vraagt om een andere politiek. Niet de aloude polderpolitiek van rustig aan dan breek het lijntje niet. We leven immers in een wereld die niet in balans is. De laatste jaren doet een nieuwe internationale beweging van zich spreken. Het speerpunt van haar beleid is de Green New Deal, een ambitieus programma dat sociale en ecologische doelen met elkaar verbindt. De beweging rond de New Green Deal doet daarbij een beroep op ideeën die afkomstig zijn uit de traditie van het democratisch socialisme. Deze koppeling tussen groen en rood lijkt anachronistisch maar is het niet. Het klimaatbeleid zal sociaal zijn of niet zijn.
-------------
Dit is de derde uitgave in de hernieuwde reeks van De Wilde Roos. Het is de volledige tekst van de Koos Vorrinklezing uitgesproken op 1 mei 2019 door Merijn Oudenampsen in het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche, één van de dertien natuurvriendenhuizen van het Nivon.

De Wilde Roos was een “bonte rij van kleine geschriften” onder redactie van Koos Vorrink. De serie werd uitgegeven voor het Instituut voor Arbeidersontwikkeling [IvAO]. De eerste Wilde Roos verscheen in 1927. De werkgroep Nivon Historie kreeg een paar exemplaren ervan in handen. Dat was voor ons de aanleiding De Wilde Roos een nieuw leven te geven. Niet omdat we kritiekloos staan tegenover Koos Vorrink, zeker niet, maar omdat het voor ons een goede vorm lijkt discussie binnen het Nivon te voeden.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

No. 3

Merijn Oudenampsen

GROEN IS HET

NIEUWE ROOD

EEN BONTE RIJ

KLEINE GESCHRIFTEN

UITGEGEVEN VOOR

NIVON - Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk


Uitgever: Nivon Natuurvrienden Nederland

Plantage Middenlaan 2f, 1018 DD Amsterdam

info@nivon.nl I www.nivon.nl

© 2019 Merijn Oudenampsen I Nieuwe editie nr. 3, december 2019

Omslagontwerp: © Sabine Baumgarten naar het origineel van Fré Cohen

Auteursfoto: © Maarten Kools

Opmaak binnenwerk: Sabine Baumgarten, Arnhem

Geprint op chloorvrij biotop naturel papier (TCF)

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto) materiaal

te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn of haar materiaal zonder voorafgaande

toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.


De volledige tekst van de derde Koos Vorrinklezing

Uitgesproken door Merijn Oudenampsen,

Socioloog en politicoloog

Op 1 mei 2019 in het Koos Vorrinkhuis


Vooraf

De Wilde Roos was een “bonte rij van kleine geschriften” onder

redactie van Koos Vorrink. De serie werd uitgegeven voor het

Instituut voor Arbeidersontwikkeling [IvAO]. De eerste Wilde

Roos verscheen in 1927. De werkgroep Nivon Historie kreeg

een paar exemplaren ervan in handen. Dat was voor ons de

aanleiding De Wilde Roos een nieuw leven te geven. Niet omdat

we kritiekloos staan tegenover Koos Vorrink, zeker niet, maar

omdat het voor ons een goede vorm lijkt discussie binnen het

Nivon te voeden.

Het IvAO is in 1924 opgericht door de Sociaal Democratische

Arbeiders Partij en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen.

In 1960 is de naam veranderd in Nederlands Instituut voor

Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk, Nivon.

Koos Vorrink was in de eerste jaren van het Instituut bezoldigd

bestuurder. Via hem en anderen zouden de ideeën van het

cultuursocialisme, afkomstig van de Belg Hendrik de Man, ook

ingang vinden bij het Instituut.

Natuurlijk moesten de economische omstandigheden van

de arbeiders worden verbeterd. Maar dat niet alleen. Bij de

nieuwe maatschappij behoorde ook de gemeenschapszin en

een andere cultuur voor iedereen. De algemene ontplooiing

van alle menselijke kwaliteiten was deel van dat gedachtegoed.

Niet alleen door de verwerving van algemene kennis maar juist


ook het ontwikkelen van het vermogen tot moreel oordelen

en kritisch denken. Mede door de Arbeidersavondscholen werd

aan arbeiders de kans gegeven zich te ontwikkelen. Geschoolde

arbeiders zouden beter in staat zijn collectief de strijd aan te gaan

voor een socialere samenleving. Daarnaast was een doel van het

IvAO om die geschoolde arbeiders te vormen tot het kader van

de democratisch socialistische beweging.

Dit is de derde uitgave in de hernieuwde reeks van De Wilde

Roos. Het is de volledige tekst van de Koos Vorrinklezing uitgesproken

op 1 mei 2019 door Merijn Oudenampsen in het Koos

Vorrinkhuis in Lage Vuursche, één van de dertien natuurvriendenhuizen

van het Nivon.

Namens de redactie

Dannie Brus en Sjoerd KemelingIntroductie:

Het einde van de geschiedenis

Laat ik beginnen met iets over mezelf en mijn generatie te zeggen.

Als kind van de jaren negentig groeide ik op ten tijde van ‘het einde

van de geschiedenis’. Toen ik negen was viel de Berlijnse Muur,

lang voordat ik begreep waarom mijn ouders dat zo mateloos

interessant vonden. Toen ik zestien was hield Wim Kok zijn lezing

over het uitplukken van de ideologische veren. Niet dat ik dat

bewust heb meegemaakt. Als tiener was ik natuurlijk met heel andere

dingen bezig. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat ik de linkse

partijpolitiek nooit heb gekend als een gevederd wezen.

Wat er toen wel was, was een leegte, een soort fantoompijn.

Uit de krant kon ik opmaken dat er iets gemist werd dat ik zelf

nooit had gekend. In zijn boek Het socialisme op sterk water had

de PvdA-intellectueel Paul Kalma al eerder verklaard dat de samenleving

‘af’ was. De taak van de linkse politiek was geklaard.

De toekomst zou in het teken staan van het beheer van het bestaande.

Er was geen behoefte meer aan grote verhalen. Later

zou de politicoloog Jos de Beus dit ‘de leegte op links’ noemen, een

ideeënarmoede die hij contrasteerde met de ideologische reveille

op de rechterflank.

Inderdaad, de maatschappijkritiek was op rechts te vinden. Daar

kwam in de jaren negentig een nieuw groot verhaal op: de theo-

1


rie van de botsing der beschavingen. Het communisme was niet

langer de geopolitieke vijand van het westen. Die rol werd overgenomen

door de islam. Pim Fortuyn ontpopte zich als vertolker

van dat verhaal. Een week voor 9/11 schreef hij een column in

het weekblad Elsevier, waarin hij opriep tot een Koude Oorlog

tegen de Islam. Hij bekritiseerde de gevestigde politieke elites in

Nederland, die door hun cultuurrelativisme en consensusdrang

niet in staat waren om de confrontatie aan te gaan en pal te staan

voor westerse waarden.

De vormende politieke gebeurtenissen - voor mijn generatie -

waren de aanslagen van 9/11 en daaropvolgend politieke moorden

op Fortuyn en Van Gogh. Nederland werd plots gezien als

een front in de mondiale beschavingsstrijd. Deze gebeurtenissen

zijn voor een belangrijk deel de taal en agenda van de Nederlandse

politiek gaan bepalen. De Fortuyn-revolte van 2002 werpt nog

immer haar schaduw vooruit. Over deze ontwikkelingen heb ik

mijn proefschrift De conservatieve revolte geschreven. Ik breng

daarin de onderbelichte ideologische vernieuwing op rechts in

kaart. Niet de revolte van de onderbuik zogezegd, maar die van

de bovenkamer.

Hoe graag ik ook over mijn eigen onderzoek praat, ik ben vandaag

uitgenodigd om iets te vertellen over de linkse politiek. Een van

mijn kritieken op links is dat men de politieke agenda te veel laat

bepalen door de ontwikkelingen in het andere kamp. De linkse

politiek is vaak reactief en defensief; die neiging wil ik in deze lezing

niet herhalen. Ik wil vandaag dan ook iets anders doen dan terug-

2


kijken naar een voorbije periode. Ik wil met u vooruitkijken naar

de toekomst. We beleven in de recente jaren de politieke doorbraak

van een vraagstuk van een geheel andere orde: klimaatverandering.

Hier gaat het heel concreet om de bewoonbaarheid van

onze planeet. Ik moet bekennen dat het een thema is waar ik tot

voor kort weinig mee bezig was. Als student ben ik eens wezen

demonstreren bij een klimaatconferentie in Den Haag. Ik heb het

nog nagezocht, dat was het jaar 2000. Wat ik me nog herinner is

dat de situatie toen al bijzonder urgent was. Kort daarop kwam

de wereldpolitiek echter grotendeels in het teken van 9/11 te

staan. Klimaatverandering raakte nogal op de achtergrond, ook

bij mij.

Het lijdt echter geen twijfel dat klimaatverandering het belangrijkste

politieke vraagstuk zal worden van de komende decennia. En

in reactie op die veelomvattende uitdaging zien we tevens de opkomst

van een nieuw links verhaal. Dat verhaal is de Green New

Deal, zoals dat door het Democratische congreslid Alexandria

Ocasio-Cortez en de progressieve vleugel van de Amerikaanse

Democratische partij wordt uitgedragen. Een ambitieus investeringsprogramma

dat sociale met ecologische doelen met elkaar

verbindt, en daarbij teruggrijpt op de traditie van het democratisch

socialisme. Dit vanuit de overtuiging dat klimaatbeleid sociaal

zal zijn, of niet zal zijn. Gezien de geschiedenis van het NIVON,

dacht ik dat dit het verhaal is dat hier verteld moet worden.

3


Klimaatverandering als doos van Pandora

De oude Grieken kenden de mythe van Pandora. Nadat Prometheus

het vuur uit de hemel had gestolen en aan de mensheid

had gegeven, bedacht Zeus een gepaste straf. Hij schiep de vrouw

Pandora en stuurde haar om onheil over de mensheid te brengen.

Hij gaf haar tevens een vat - de doos van Pandora - waarin alle

ongelukken zaten opgesloten. Zolang het vat gesloten bleef was

de mensheid veilig. Nieuwsgierigheid won het echter al snel van

behoedzaamheid. Sindsdien wordt de mensheid door rampen,

ziekten en zorgen gekweld.

Ik heb mij de afgelopen maand ingelezen over het klimaat, en het

deed me soms denken aan de oude mythe.

Het algehele beeld dat uit de literatuur opdoemt is alarmerend.

Waar klimaatverandering lange tijd een abstract vooruitzicht was,

voer voor experts of iets voor volgende generaties, begint de

opwarming van onze planeet inmiddels concreet waarneembare

vormen aan te nemen. Het ene na het andere temperatuurrecord

wordt gebroken. De laatste vier jaar waren de warmste jaren

ooit gemeten. 1 Het afkalven van de ijskappen kan met het blote

oog worden waargenomen. Natuurrampen die eens een zeldzaamheid

waren, zijn alledaagse nieuwsitems geworden. Orkanen,

bosbranden, overstromingen, moessons, hittegolven, kolossale hagelbuien,

droogtes en andere extreme weeromstandigheden zijn

de afgelopen jaren met sprongen toegenomen. 2

4


Belangrijk is dat het klimaat geen rechtlijnig en eenvoudig systeem

is. Het is logisch om te denken dat een concrete hoeveelheid

CO2-uitstoot leidt tot een daarmee overeenkomstige hoeveelheid

temperatuurstijging, en dat leidt vervolgens weer tot een

zekere hoeveelheid zeespiegelstijging. De geologische geschiedenis

- bestudeerd aan de hand van aardlagen en ijsmonsters - wijst

echter uit dat een relatief kleine verandering een kettingreactie

op gang kan brengen. Anders gezegd, als de temperatuurstijging

boven een bepaald kantelpunt komt, kan dat enorme, abrupte

en onomkeerbare processen in gang zetten. We kunnen spreken

over een sneeuwbaleffect, ware het niet dat dit een rare metafoor

is voor de opwarming van de aarde.

Zoals een rapport van de Wereldbank laat weten, ligt het omslagpunt

voor het definitief wegsmelten van de ijskappen op Groenland

en West-Antarctica bij een temperatuurstijging van twee

graden. Het begin van het smeltproces zal een aantal terugkoppelingseffecten

in gang zetten, waardoor die ijskappen niet meer te

redden zijn. Ook al zouden we op dat moment in één klap onze

uitstoot verminderen tot nul, het ijs groeit niet meer terug. Komen

we voorbij dit omslagpunt, dan kunnen we de komende eeuwen

een zeespiegelstijging van minimaal tien meter verwachten. Het

beangstigende is dat sommige onderzoekers stellen dat we nu al

dit omslagpunt hebben genaderd. 3

Het is niet zo dat we van het ene stabiele klimaatsysteem naar het

andere stabiele systeem overstappen. We keren ook niet simpel-

5


weg terug naar een warmere periode, zoals de aarde die eerder

heeft gekend. Het huidige tempo van opwarming heeft namelijk

geen historische equivalenten. Klimaatverandering is als de doos

van Pandora. We gaan van een stabiel klimaatsysteem naar een

chaotisch en onberekenbaar klimaat.

Extreme weersomstandigheden, zo is de inschatting, dreigen delen

van de planeet onbewoonbaar of onvruchtbaar maken. De

wereldwijde voedselvoorziening zal door de hogere temperaturen

grote klappen oplopen. Er zijn schattingen van gerenommeerde

onderzoeksinstituten die stellen dat de voedselproductie met

tientallen procenten zal afnemen. 4 Weer andere rapporten wijzen

erop dat de visstand in veel gebieden zal inkrimpen, doordat bestaande

golfstromen en voedselketens verstoord raken en veranderen.

5 Klimaatverandering kan ook migratie doen toenemen.

Een veel aangehaalde schatting is dat er in 2050 wereldwijd al 200

miljoen klimaatvluchtelingen zullen zijn, al is dat cijfer nog met veel

onzekerheden omgeven.

Nu zult u denken, hoe zit het dan met de klimaatdoelen die in

Parijs zijn afgesproken? Zijn die er niet op gericht om een dergelijk

scenario te voorkomen? Het probleem met de afgesproken

reductie van CO2-uitstoot is dat deze bij lange na niet voldoende

is om onder die 2 graden temperatuurstijging te blijven. Sterker

nog, in het Emissions Gap Report uit 2018 van de VN staat dat

een snelle aanpak van de uitstoot en het onmiddellijk nakomen

van alle verplichtingen die zijn aangegaan in Parijs resulteren in

een temperatuurstijging van 3,2 graden. 6 Om op de cruciale 2

6


graden te blijven is er drie keer zoveel CO2-reductie nodig als in

Parijs is afgesproken.

Het beschamende is: we liggen niet eens op koers om de bestaande

afspraken te halen. Nederland is een van de hekkensluiters

in Europa, met de hoogste uitstoot per inwoner en de laagste

CO2-reductie vanaf 1990. 7

Met de huidige mondiale uitstoot koersen we af op 3 tot 5 graden

opwarming in 2100, met een uiteindelijke zeespiegelstijging

van 55 meter over de komende eeuwen. 8 Dat zal betekenen dat

de kuststroken van verschillende continenten vele kilometers landinwaarts

zullen opschuiven. Wereldsteden als New York, Jakarta,

Shanghai, Londen en ook Amsterdam, zullen onder water komen

te liggen. Bosbranden zullen vertienvoudigen. Rond de evenaar

zal het klimaat onleefbaar worden. Steden in India en het Midden-Oosten

zullen zo warm worden dat ze onbewoonbaar worden.

Dan hebben we het over de 22e eeuw. Wij zullen dat zelf

niet meer gaan meemaken.

Bijkomend probleem is dat de kosten van het omgaan met klimaatverandering

dan zo groot zullen zijn dat het onmogelijk

wordt om daarnaast nog een energietransitie door te voeren. Bij

vier graden opwarming wordt de wereldwijde schade door natuurrampen

geschat op zeshonderd duizend miljard dollar, meer

dan het huidige vermogen van de hele wereldbevolking samen. 9

Niet alle landen zijn even kwetsbaar. Over het algemeen geldt

dat rijke industrielanden die verantwoordelijk zijn voor het leeu-

7


wendeel van de uitstoot, minder kwetsbaar zijn dan ontwikkelingslanden.

Alhoewel niemand immuun zal zijn voor de gevolgen,

treft het de armen meer dan de rijken. Door haar lage ligging is

Nederland één van de uitzonderingen.

Mede door de snelle afkalving van de poolkappen, hebben wetenschappers

in de afgelopen tien jaar hun maximum-verwachting

over de snelheid en intensiteit van zeespiegelstijging met een factor

twee naar boven bijgesteld. Het heeft gek genoeg nauwelijks

voorpagina’s gehaald.

Het onderzoeksinstituut Deltares laat weten dat het in 2100 een

zeespiegelstijging verwacht van 0,3 tot 2 meter, als we ons houden

aan de doelstellingen van het Parijs-akkoord. 10 Lukt dat niet, dan

kan de stijging oplopen tot 2,0 m (middenwaarde) en maximaal

3,0 m (bovenwaarde) in 2100. Deze versnelde zeespiegelstijging

kan doorzetten tot 5 en mogelijk 8 m in 2200, zo is de verwachting.

De eeuwen daarna zal de stijging nog verder doorzetten,

vanwege een proces dat klimaatinertie wordt genoemd. Zoals

eerder gesteld, gaan de wetenschappelijke modellen uit van een

zeespiegelstijging van minimaal tien meter op de lange termijn.

In Vrij Nederland verscheen recent een artikel, waarin Nederlandse

wetenschappers de laatste stand van zaken schetsen. 11 Hoogleraar

fysische geografie Maarten Kleinhans stelt dat we een meter

of anderhalf nog net kunnen bolwerken. Daarboven zullen we

grote delen van het Nederlands grondgebied moeten prijsgeven.

Marjolein Haasnoot, auteur van de bijlage over zeespiegelstijging

8


van het rapport Deltaprogramma 2019 van het Ministerie van

Infrastructuur en Milieu, heeft vier toekomstscenario’s geschetst

voor Nederland in de volgende eeuw: 12

1) Gigantische dijken bouwen met enorme gemalen. Probleem is

dat de lagergelegen rivieren naar zee gepompt moeten worden.

Landbouwgebieden zullen verzilten; 2) Het water binnenlaten en

steden op palen bouwen in de ontstane moerasdelta; 3) De vlucht

naar voren: eilanden in zee bouwen; 4) De terugtocht aanvaarden.

Grove schattingen gaan dan uit van het midden van de 22e eeuw.

De meeste wetenschappers achten de laatste optie uiteindelijk

het waarschijnlijkst. Polair meteoroloog Michiel van den Broeke

stelt dat we op termijn een gecontroleerde terugtrekking moeten

gaan overwegen. Glacioloog Michiel Helsen roept op tot een

discussie over welke delen van Nederland we willen behouden

tegen welke prijs. Anderen stellen voor om het Duits verplicht te

gaan stellen en als deelstaat op te gaan in Duitsland. Om een idee

te geven van hoe dat eruitziet: Vrij Nederland vroeg fysisch geograaf

Kim Cohen een kaart te tekenen van Nederland anno 2300

(zie afbeelding pagina 10). Cohen gaat ervan uit dat tot midden

22ste eeuw het huidige Deltaprogramma wordt gehandhaafd en

opgehoogde duinen en dijken worden aangelegd rond de grote

steden. Ik moet erbij zeggen dat dit type onderzoek nog in de kinderschoenen

staat, het KNMI heeft maar 1,2 fte voor onderzoek

naar zeespiegelstijging.

Tot zover de stand van zaken van de klimaatwetenschap. Gegeven

9


10

Een schets van hoe Nederland eruit zou kunnen zien in 2300.

Bron: VN.nl / KMC UU; Feb 2019


deze uitkomsten is het niet verwonderlijk dat de historicus en

journalist David Wallace Wells alarm slaat in zijn baanbrekende

boek Onbewoonbare Aarde. 13 Ik las het vorige maand en zelden

ben ik zo geraakt door een boek. Wells draagt geen nieuwe informatie

aan, hij vat enkel de huidige stand van zaken van de klimaatwetenschap

samen en biedt een overzicht van de sterk gegroeide

hoeveelheid natuurrampen. Vandaaruit trekt hij zijn conclusies en

die zijn niet mals.

Wat volgens Wells concreet op het spel staat, is het voortbestaan

van de menselijke beschaving. Er zijn er die de toon van

Wells alarmistisch vinden. Ook in Nederland doen stemmen van

zich horen die afgeven op de klimaatdrammers, die klimaatwetenschappers

‘doemdenkers’ noemen en die klimaatverandering ‘een

hype’ noemen. De werkelijkheid is echter dat het onderliggende

klimaatonderzoek eerder de omgekeerde toonzetting heeft:

droog, technisch, complex, voorzichtig en bijzonder genuanceerd.

De vraag is eerder waarom het alarm tot nu toe uitblijft.

Meer dan de helft van het CO2 dat aan de atmosfeer is toegevoegd,

is uitgestoten in de afgelopen drie decennia. Bedenk dat in

1992 het klimaatverdrag van de Verenigde Naties is ondertekend.

Terwijl we ons bewust waren van wat we deden, hebben we dus

net zoveel schade toegebracht aan de planeet, als in alle eeuwen

en millennia daarvoor.

Het lot van de menselijke beschaving is door de opwarming van

de aarde in handen gelegd van twee generaties, zo stelt Wells:

11


één generatie die het klimaat uit balans heeft gebracht en één

generatie die nu voor de taak staat om het ergste te voorkomen.

Het roept de vraag op waaróm we decennialang werkloos toekeken.

Waarom we geen maatregelen hebben genomen, waarom

de alarmerende inhoud van de wetenschappelijke rapporten nauwelijks

voorpaginanieuws is geweest of het dagelijks gesprek aan

de keukentafel of koffiemachine heeft bepaald. Het is toch redelijk

absurd dat het nieuws dat half Nederland binnen afzienbare tijd

onder water dreigt te verdwijnen niet breder uitgemeten wordt.

In het publieke debat wordt nog steeds méér aandacht besteed

aan compleet fictieve bedreigingen als het cultuurmarxisme of

de omvolkingstheorie die stelt dat Europese elites en moslims

een geheim pact hebben gesloten om de Europese bevolking te

vervangen door moslimimmigranten.

Er zijn een aantal redenen te bedenken waarom klimaatverandering

zo gemakkelijk is weg te wuiven. Zoals al gezegd is de klimaatwetenschap

enerzijds complex en moeilijk toegankelijk. Anderzijds

is het idee dat wij met onze huidige uitstoot de ontwikkelingen

over zo’n honderd jaar bepalen abstract en moeilijk in te passen

in onze versnelde aandachteconomie.

Maar de meest prozaïsche reden is natuurlijk die van het economisch

belang. Er zitten nog vele duizenden miljarden aan fossiele

brandstoffen in de bodem. Als we de opwarming echt willen beperken

tot onder de 2 graden zou het leeuwendeel daarvan in de

grond moeten blijven. Ondertussen is de olie-industrie bezig met

12


een wedloop aan miljardeninvesteringen om deze veelal moeilijk

bereikbare bronnen te ontginnen. 14 Chevron heeft onlangs nog

een miljardeninvestering in Australië gedaan en verwacht daar

de komende dertig jaar nog gas te winnen. Shell heeft eveneens

nieuwe diepte-investeringen uitstaan in projecten die nog 25 jaar

doorlopen. En Exxons project in de Canadese teerzanden is gepland

om nog 35 jaar olie te leveren. Gezien de bedragen die op

het spel staan is het niet verwonderlijk dat de olie-industrie alles

op alles zet om klimaatwetgeving te blokkeren of af te zwakken.

Het gaat echter om meer dan het naakte economische belang.

De realiteit van klimaatverandering botst ook met diepgewortelde

overtuigingen waar allereerst het christendom en later de

kapitalistische moderniteit op gestoeld is. Volgens de oude natuurgeloven

waren wij onderdeel van de natuur en waren wij

ondergeschikt aan haar goddelijke grillen. Denk aan de doos van

Pandora.

De christelijke traditie introduceerde het idee dat God deze aarde

had geschapen opdat de mensheid haar kon gebruiken naar

believen. ‘Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde,

en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der

zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte,

dat op de aarde kruipt!’ Het is dit idee van heerschappij over de

natuur dat nu op losse schroeven komt te staan. Het moderne

kapitalisme heeft daar eigen normen en waarden aan toegevoegd.

De socioloog Max Weber zou het ‘de geest van het kapitalisme’

noemen: de normen en waarden die het kapitalisme hebben doen

13


ontstaan en die het als systeem ook aanmoedigt en voortbrengt.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die belang hechten aan hiërarchie

en prioriteit geven aan de bloei van het bedrijfsleven een

veel grotere kans lopen om de klimaatveranderingen te ontkennen.

Mensen die veel waarde hechten aan doelen als succes, geld,

macht, status en aanzien blijken negatiever te staan tegenover het

milieu. Yale professor Dan Kahan stelt dat de hechte correlatie

tussen wereldbeeld en klimaatscepsis voortkomt uit ‘culturele

cognitie’. 15 In andere woorden: we filteren informatie zodanig dat

ons bestaande wereldbeeld blijft bevestigd. Als nieuwe informatie

een directe bedreiging vormt voor ons wereldbeeld begint ons

brein onmiddellijk allerlei uitwegen te bedenken om niet de logi-

The Green New Deal

sche conclusies te hoeven trekken.

Wat concreet aan ingrijpen nodig is om onze planeet bewoonbaar

te houden, is van een ongekende omvang. We leven immers

in een fossiele samenleving met een infrastructuur die gebouwd

is op de consumptie van fossiele brandstoffen. Het voorkomen

dat de opwarming zogezegd uit de bocht vliegt vereist een haast

revolutionaire verandering van onze maatschappelijke orde. Het

IPCC spreekt over ‘snelle, veelomvattende en ongekende veranderingen’.

16

Daarbij is de grootste opgave niet primair technologisch. Het ver-

14


eist voor alles een omslag in ons denken en daarmee omslag in

onze cultuur. We hebben de middelen om iets te doen. Het ontbreekt

echter aan politieke wil. We leven in een wereld van een

fossiele politiek die in het teken staat van krampachtig vasthouden

aan wat we hebben of zelfs het terugkeren naar een geïdealiseerd

verleden. (Toen de wereld nog heel was en de moderne architectuur

nog niet bestond). Gezien de gepolariseerde verhoudingen is

de verleiding groot om niet al te hard in te zetten. Om te koersen

op het redelijke midden tussen klimaatscepsis en klimaatactivisme

in. Dat is hoe onze huidige regering zich profileert. Maar hoe

redelijk is die middenkoers als dat een fundamentele bedreiging

betekent voor de levensvatbaarheid van de planeet?

Deze tijd vraagt om een andere politiek. Niet de aloude polderpolitiek

van rustig aan dan breek het lijntje niet. Niet de prudente

politiek die balans zoekt en niet voor de troepen wil uitlopen. We

leven immers in een wereld die niet meer in balans is. Wat nodig

is, is een bredere politieke beweging die actief een groot, mobiliserend

verhaal uitdraagt.

De laatste jaren doet een nieuwe internationale beweging van

zich spreken in een poging het tij te keren. Het speerpunt van

haar beleid is de Green New Deal, een ambitieus investeringsprogramma

dat sociale en ecologische doelen met elkaar verbindt. 17

Het Amerikaanse congreslid Alexandria Ocasio-Cortez (kort:

A.O.C.) is het belangrijkste boegbeeld van deze beweging. De

Green New Deal-resolutie die Ocasio-Cortez in februari dit jaar

indiende, roept op tot een nationale mobilisatie gedurende tien

15


jaar waarin volledig wordt overgeschakeld op duurzame energie.

Dat is wat concreet nodig is om de wereld op 1,5 graden te

houden.

Het gaat om een massaal investeringsprogramma van de overheid

teneinde de elektriciteitsvoorziening radicaal om te vormen,

gebouwen duurzaam te maken, de transportsector van de benzine

af te halen, hogesnelheidstreinen en openbaar vervoer uit

te breiden en om industrie en landbouw te verduurzamen. Dit

programma wordt gecombineerd met een reeks sociale ambities

die gericht zijn op werkzekerheid voor mensen en toegang voor

hen tot zorg, onderwijs en huisvesting. Het plan is in feite een oproep

tot een nieuw sociaal contract. Dit vanuit de overtuiging dat

klimaatbeleid sociaal zal zijn, of niet zal zijn.

De koppeling tussen groen en rood lijkt anachronistisch, maar is

het niet. Het milieu wordt door velen nog als een bijkomstigheid

gezien, een extraatje, de immateriële toevoeging aan een traditionele

sociaaleconomische agenda. Lange tijd waren groen en

rood, milieubeweging en vakbonden, gescheiden werelden. We

gaan echter toe naar een tijd waarin deze oude onderscheiden

steeds minder relevant zijn. De komende decennia zal klimaatverandering

noodgedwongen een dominant raamwerk worden, het

kader waarbinnen een groot deel van onze politiek zich zal gaan

afspelen. Dat vakbonden samen met milieuorganisaties in 2019

samen demonstreren op de 1 mei manifestatie in Amsterdam

is geen toeval. We zijn getuige van een langdurige, fundamentele

heroriëntatie van de politiek waardoor groene politiek en soci-

16


aaleconomische politiek steeds meer zullen overlappen. Praktisch

gezien zijn velen daar al mee bezig maar in ons denken over politiek

zijn we nog veel minder ver. Rood en groen worden door

velen nog als aparte domeinen gezien.

Klimaatverandering is een ernstige vorm van marktfalen. Het

draait specifiek om het onvermogen om milieuschade op te nemen

in de prijs van fossiele brandstoffen. Ervaringen uit de afgelopen

decennia laten zien dat het verduurzamen van de samenleving

niet iets is wat we aan het marktmechanisme kunnen

overlaten. Pogingen om de CO2-uitstoot te verminderen door

het oprichten van markten in emissierechten waren geen succes.

Het Europese Emissions Trading System (EU ETS) is het grootste

emissiehandelssysteem ter wereld. Maar door veel te ruimhartige

uitstootrechten en door allerlei mazen in de regelgeving heeft het

nauwelijks het beoogde effect opgeleverd. De prijs voor CO2

is simpelweg te laag om bedrijven aan te zetten tot schonere

productie. Het Clean Development Mechanism van de Verenigde

Naties bleek nog minder succesvol: het is de facto geïmplodeerd. 18

Nog steeds leeft het idee dat enkel de markt zelf het klimaatprobleem

kan oplossen. Als je CO2 maar de juiste prijs geeft, zal het

marktmechanisme vanzelf een duurzamere wereld opleveren. Zo

is de CO2-taks het alfa en omega van het Nederlands klimaatdebat.

Alhoewel een CO2-belasting een belangrijk onderdeel

is van een effectief klimaatbeleid, door klimaatwetenschappers

wordt het niet als afdoende gezien. Binnen veel sectoren vormt

de CO2-uitstoot slechts een beperkt deel van het totale kos-

17


tenplaatje. Die zullen veel minder prikkels voelen om snel over

te schakelen. Duurdere energiekosten zullen bovendien gecompenseerd

moeten worden voor mensen en ondernemingen met

minder financiële slagkracht.

Het vergroenen van het bedrijfsleven vergt een ambitieuze

overheid die waar nodig op grote schaal durft in te grijpen.

Ocasio-Cortez refereert daarbij niet alleen naar de New Deal

maar eveneens naar de Amerikaanse mobilisatie ten tijde van de

Tweede Wereldoorlog. Vandaar haar recente oproep tot een nationale

mobilisatie. Klimaatwetenschappers wijzen erop dat een

dergelijke mate van ingrijpen noodzakelijk is om de aarde onder

de 2 graden opwarming te houden. Enkel de overheid heeft de

capaciteit om een dergelijke grootschalige omslag op een sociale

en democratische wijze te initiëren en te coördineren.

Dergelijke ambitieuze publieke investeringen, met bijbehorende

sociale akkoorden tussen arbeid en kapitaal kennen we uit de

tijd van het keynesianisme en het democratisch socialisme in het

midden van de vorige eeuw. Toen waren de New Deal en de verzorgingsstaat

het antwoord op het marktfalen van de jaren dertig.

Het is zo bezien geen wonder dat dat op die traditie teruggegrepen

wordt nu het klimaat een zo mogelijk nog ernstiger vorm van

marktfalen blootlegt.

De beweging rond de New Green Deal doet daarbij een beroep

op ideeën die afkomstig zijn uit de traditie van het democratisch

socialisme. The rise of millenial socialism, kopte het Britse zaken-

18


blad The Economist onlangs nog, refererend aan de stormachtige

opkomst van Ocasio-Cortez. De term democratic socialism die

door toedoen van de campagne van Bernie Sanders nu overal in

de Verenigde Staten rondzingt, refereert aan de sociaaldemocratische

politiek in de naoorlogse periode.

In Nederland kennen we eveneens een lange traditie van democratisch

socialisme. Dit is terug te vinden in het werk van Joop

Den Uyl en Jan Tinbergen. In 1951 verscheen het PvdA-Plan De

Weg naar Vrijheid. Een in ambitie ongeëvenaarde schets voor

de bevrijding van de mens door invoering van een Nederlands

socialisme. De toen 33-jarige Den Uyl was als directeur van de

Wiarda Beckman Stichting een van de voornaamste auteurs. Het

socialisme als stroming, zo stelt de introductie, is ‘een beweging,

die de ganse maatschappij, zoals ze onder de inwerking van het

kapitalistische systeem is geworden, wil hervormen tot een gemeenschap

van vrije mensen.’

Kern van dit gedachtegoed is dat de economie ten dienste staat

van de mens en niet andersom. Het centrale belang van de term

vrijheid doet denken aan de Four Freedoms van Roosevelts New

Deal, waaronder freedom from want. Belangrijk is dat dit socialisme

vanaf begin af aan zich niet blindstaarde op economische groei.

Den Uyl schreef over ‘een perspectief dat iets meer inhoudt dan

de 40-urenweek, een behoorlijk ouderdomspensioen, een auto,

een televisietoestel en een ijskast voor elk gezin.’ Het uitgangspunt

van De Weg naar Vrijheid was volgens Den Uyl de ‘vrije ontplooiing

van de mens als norm voor socialistische politiek’.

19


In 1963 publiceerde de PvdA het rapport Om de kwaliteit van

het bestaan. 19 De inhoud was gebaseerd op het werk van de

Amerikaanse econoom en zelfverklaarde socialist John Kenneth

Galbraith en zijn boek The Affluent Society. Zoals Galbraith stelde

zou de groei van de productie niet de allesbepalende toetssteen

moeten zijn van maatschappelijke vooruitgang’. Galbraith observeerde

een dramatische groei van de private rijkdom in de naoorlogse

periode maar zag dat het publieke domein verwaarloosd

werd: ‘private opulence, public squalor’. Eenzelfde observatie deed

Den Uyl: ‘In de naoorlogse periode, lezen we in zijn rapport, ‘is de

private welvaart gegroeid, maar zijn de publieke voorzieningen

sterk achtergebleven. Juist deze konden een belangrijke bijdrage

leveren aan socialistische doelstellingen.’

‘In de geduldige cijfers van het nationale inkomen,’ schreef Den

Uyl in 1963, ‘telt de elektrische tandenborstel evenzeer als de

verpleeghulp, de reclame-uitgaven voor het definitieve kalmeringsmiddel

evenzeer als de entreeprijzen voor de schouwburg,

het commissarissentantième evenzeer als de blindenrente.’ 20 De

grootte van de economie was geen goede indicatie van de maatschappelijke

welvaart. ‘Groei van het nationale inkomen per hoofd

van de bevolking op zichzelf is geen waarborg voor het welzijn,

voor de verbetering van de kwaliteit van het bestaan.’

In de jaren zeventig richtte het socialisme zich op het vraagstuk

van een duurzame, rechtvaardige economische orde. In 1972

verscheen Grenzen aan de groei, het beroemde rapport van de

Club van Rome, een internationale organisatie van geëngageerde

20


wetenschappers. Het voorspelde dat de grondstoffenvoorraden

op termijn uitgeput zouden raken en dat daarmee de natuurlijke

grenzen voor steeds verdergaande economische groei in zicht

zouden komen. Op een eindige wereld kun je niet oneindig groeien.

Zonder verandering dreigde er over vijftig tot honderd jaar

een catastrofe, zo stelden de auteurs.

Het rapport sloeg in als een bom. In Nederland alleen al werden

er 300.000 exemplaren van verkocht. De beschikbare grondstoffen

bleken uiteindelijk te laag ingeschat. Echter de algemene vaststelling

dat er natuurlijke grenzen zijn aan groei, heeft weinig van

zijn relevantie verloren. Toentertijd had het rapport een enorme

politieke impact, ook onder de gevestigde partijen. De milieubeweging

kwam in deze jaren op (Greenpeace en Milieudefensie

ontstonden in 1971) en er werd - bovenal onder socialisten -

openlijk gediscussieerd over de voorwaarden voor een duurzame

inrichting van de economie,

PvdA’er en eurocommissaris Sicco Mansholt had in de zomer van

1971 een conceptversie van het rapport ingezien. Daarop schreef

hij de geruchtmakende rede ‘Modern socialisme’ die hij op 23

september van dat jaar presenteerde op een cultureel congres

in Brussel. Hij sprak over de milieuvervuiling, de uitputting van

de grondstoffen, de Noord-Zuid- tegenstelling en de tweede industriële

revolutie als gevolg van automatisering. Mansholt pleitte

voor radicale hervormingen van het kapitalisme en stelde dat er

behoefte was aan een tweede Marx. Er zou een Europees plan

van verduurzaming moeten komen, met een ecotax, milieucertificaten,

grondstoffendistributie en ‘kringloop’-research.

21


In Nederland was Mansholt actief in de zogenaamde Commissie

van Zes, een permanent progressief overlegorgaan van de partijen

PvdA, D’66 en PPR. In maart 1972 kwam de Commissie met

een discussiestuk waarin een politieke agenda werd voorgesteld,

in reactie op het rapport van de Club van Rome. Het stuk pleitte

voor een breed welvaartsbegrip, en relativering van economische

groei, en wilde meer kwaliteit van leven bieden in plaats van meer

consumptie en koopkracht.

In 1974 stelde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

vast dat de bestaande wereldorde er niet in geslaagd was de

gemeenschappelijke belangen van de mensheid te dienen. In een

resolutie riep zij op tot een nieuwe internationale economische

orde. Het vormde de aanleiding voor de voorzitter van de Club

van Rome om de Nederlandse econoom en socialist Jan Tinbergen

te vragen een rapport op te stellen, dat de mogelijkheden

voor een nieuwe internationale economische orde verkende. Het

onderzoek werd gefinancierd door de toenmalige Minister van

Ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk. Het rapport opende met

een citaat van de toenmalige premier Joop den Uyl:

“Het internationale economische systeem is niet zo vrij als vaak

beweerd wordt en onze keus is er niet een tussen een vrij systeem

gebaseerd op vrij ondernemerschap en een volledig centraal geleide

economie. De werkelijke keuze die we moeten maken is tussen

het vasthouden aan ons huidige systeem, dat grotendeels wordt

geleid en gemanipuleerd in het voordeel van de rijke landen of het

opteren voor een systeem, dat gericht is op een oplossing voor het

probleem van een rechtvaardige verdeling van inkomen en bezit,

22


van schaarste aan natuurlijke hulpbronnen en vernietiging van het

milieu.”

Het kabinet Den Uyl besloot naar aanleiding van de aanbevelingen

van de Club van Rome, om een beleid van ‘selectieve groei’

na te streven. De overheid poogde hierbij via grootschalige investeringen

economische sectoren te bevorderen die minder vervuilend

waren en minder grondstoffen verbruikten.

Het beleid van selectieve groei toentertijd was uiteindelijk niet

bijzonder succesvol, mede vanwege de economische crisis die aan

het einde van de jaren zeventig woedde. Maar is het niet intrigerend

dat we vandaag de dag veel meer informatie en middelen

ter beschikking hebben, terwijl het urgentiegevoel navenant minder

lijkt te zijn? Waar zijn vandaag de dag de ambitieuze plannen

voor een rechtvaardigere en duurzamere internationale orde? Zo

bezien is het geen wonder dat de voorstanders van een Green

New Deal teruggrijpen op het democratisch socialisme. Er zijn

veel elementen die dit politieke gedachtegoed relevant maken

voor onze tijd, mits aangepast aan de moderne werkelijkheid.

Ten eerste het idee dat een fundamentele hervorming van onze

maatschappelijke en economische orde noodzakelijk is. Te lang

draaide onze politiek simpelweg om het beheren van de winkel.

Wat vandaag de dag nodig is, is een hervormingsdrang vergelijkbaar

met die van de zeventiger jaren met eenzelfde ambitieniveau.

Daarbij is de relativering van economische groei en de focus op

de kwaliteit van het bestaan onverminderd actueel.

Vervolgens is de arbeidstijdverkorting, die toentertijd al werd

23


voorgestaan door de vakbonden, vandaag de dag weer actueel.

Volgens een rapport van het Tellus Institute kan een driedaagse

werkweek een belangrijke bijdrage leveren aan de CO2-reductie,

waarbij het onze levensstandaard verbetert. 21 De stelling private

wealth, public squalor is onverminderd actueel. Een verschuiving

van de focus naar een verbeterde kwaliteit van de publieke voorzieningen

in plaats van economische groei en extra consumptie is

gezien vanuit onze zorg voor het klimaat een logische keuze.

Een derde belangrijk punt is het internationalisme. Rechtse critici

van het klimaatbeleid hebben gelijk als ze zeggen dat Nederland

op zichzelf niet veel kan bijdragen aan een oplossing. Een realistische

aanpak van het klimaatprobleem kan enkel tot stand komen

door intensieve internationale samenwerking en herverdeling van

de grond. Het akkoord van Parijs vermeldt dat technologie-overdracht

van rijke naar arme landen noodzakelijk is om zo de onevenredige

impact van klimaatverandering enigszins te compenseren.

Hiervan is nog weinig van terecht gekomen.

Ten vierde is er het idee dat de overheid een belangrijke rol toekomt

door het doen van publieke investeringen en het bijsturen

van de economie. Deze sturende rol is een belangrijkere voorwaarde

voor de transitie naar duurzame energie en houdt meer

in dan enkel het subsidiëren van marktpartijen.

Het denken over een duurzame en rechtvaardige economische

orde verstomde aan het einde van de jaren zeventig door de

opkomst van het neoliberalisme. In haar boek This Changes Eve-

24


rything stelt Naomi Klein dat onze huidige klimaatproblematiek

voor een groot deel te danken is aan slechte timing. Het bewustzijn

dat de mens invloed uitoefent op het klimaat, kwam op in de

jaren zeventig. Het werd echter verdrongen door de opkomst van

het vrije marktdenken, waardoor de focus op groei en handelsliberalisatie

kwam te liggen. De eerste echte aanzet tot klimaatbeleid

in de jaren negentig werd ondergeschikt gemaakt aan de

nieuwe economische prioriteiten. Overheidsinvesteringen golden

als concurrentievervalsing, privatisering en deregulering waren het

devies.

In dezelfde periode raakte het democratisch socialisme in diskrediet.

Met het uitplukken van de ideologische veren werd in 1995

gebroken met het oude linkse denken. Sociaaldemocraten stelden

in de jaren negentig dat de samenleving ‘af’ was en de strijd

gestreden. De Derde Weg van Wim Kok en Wouter Bos presenteerde

zich als vernieuwing, maar was feitelijk een behoudende

politiek, waarin het oude socialistische streven naar fundamentele

hervormingen was opgegeven.

Het is tijd voor een nieuwe politiek. De samenleving is niet af: we

staan voor een grote opgave. Niets minder dan een bewoonbare

planeet door een rechtvaardig klimaatbeleid staat op de agenda.

Het socialisme dat zo lang op sterk water is gezet, is weer een

nieuw leven beschoren. Groen is het nieuwe rood.

***

25


Referenties

1 WMO, Provisional statement on the State of the Global Climate in

2018. (Geneva: World Meteorological Organization, 2019).

2 ESEAC, Extreme weather events in Europe: Preparing for climate

change adaptation: an update on EASAC’s 2013 study. (Brussels:

European Academies Science Advisory Council, 2018).

3 John Schwartz, ‘Greenland’s Melting Ice Nears a “Tipping Point”,

Scientists Say’, New York Times, 21 januari, 2019.

4 Agnieszka de Sousa en Hayley Warren, ‘Climate Change is messing

with your dinner’. Bloomberg, 13 april, 2018.

5 Kendra Pierre-Louis, ‘The World Is Losing Fish to Eat as Oceans

Warm, Study Finds’, New York Times, 8 februari, 2019.

6 UNEP, Emissions Gap Report 2018. (Nairobi: United Nations Environment

Programme, 2019).

7 Gerard Reijn, ‘Minder CO2, maar liever niet vandaag. Qua uitstoot

zijn we een land van smeerkezen’, De Volkskrant, 11 januari 2019.

8 WMO, Provisional Statement.

9 World Bank, Turn down the heat: why a 4°C warmer world must be

avoided. (Washington DC: World Bank, 2012).

10 Deltaprogramma, Verslag en bevindingen Signaalgroep DP2018.

(Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2017).

11 Rolf Schuttenheim, ‘De zeespiegelstijging is een groter probleem

dan we denken. En Nederland heeft geen plan B’, Vrij Nederland,

7 februari 2019.

12 Deltares, Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het

Deltaprogramma. (Den Haag: Deltacomissaris, 2019).

26


13 Ben van Raaij, ‘Interview David Wallace-Wells’, De Volkskrant,

5 april 2019.

14 Alexander Kaufman en Chris D’Angelo, ‘Oil Giants Invest $110 Billion

In New Fossil Fuels After Spending $1 Billion On Green PR’,

Huffington Post, 21 maart 2019.

15 Dan Kahan, ‘What you „believe“ about climate change doesn‘t

reflect what you know; it expresses who you are’, http://www.

culturalcognition.net, 23 April 2014, Online beschikbaar op: http://

www.culturalcognition.net/blog/2014/4/23/what-you-believeabout-climate-change-doesnt-reflect-what-yo.html

16 Mauro Buonocore, ‘Dial T for Climate’, Foresight, 12 Oktober

2018. Online beschikbaar op: https://www.climateforesight.eu/

future-hearth/dial-t-for-climate/

17 Lisa Friedman, ‘What Is the Green New Deal? A Climate Proposal,

Explained’, New York Times, 21 februari 2019.

18 Paul Hatchwell, ‘DNV exits CDM validation as market implodes’,

Endsreport, 19 februari 2014. Online beschikbaar op: https://www.

endsreport.com/article/1534773/dnv-exits-cdm-validation-market-implodes

19 PvdA, Om de kwaliteit van het bestaan. (Amsterdam: Partij van de

Arbeid, 1962).

20 Paul de Beer, ‘Econoom uit Buitenveldert’, Socialisme & Democratie

76(2), april 2019, pp. 26-32.

21 John Stutz, Climate Change, Development, and the Three-Day

Week. (Cambridge MA.: Tellus Intitute, 2008).

27


Jacobus Jan (Koos) Vorrink

Vlaardingen, 7 juni 1891 – Amsterdam, 19 juli 1955

28

Fotocredit: Wim van der Ende


De Koos Vorrinklezing

De Koos Vorrinklezing wordt elk jaar op 1 mei uitgesproken in

het Koos Vorrinkhuis te Lage Vuursche, een van de 13 natuurvriendenhuizen

van het Nivon. Het thema van elke lezing is de

actuele stand van zaken in de linkse beweging. De spreker wordt

nadrukkelijk gevraagd in zijn of haar verhaal voorstellen te doen

voor de toekomstige agenda van de linkse beweging.

Op 1 mei 2017 is de eerste Koos Vorrinklezing uitgesproken

door Jan Pronk. De tweede lezing in deze reeks werd in 2018

uitgesproken door Dr. Kathlijne Buitenweg. De derde lezing werd

in 2019 uitgesproken door Merijn Oudenampsen.

De Koos Vorrinklezing wordt elk jaar in digitale en gedrukte

vorm uitgebracht onder de titel De Wilde Roos. De digitale

versie is te vinden via https://nivon.nl/de-wilde-roos/

Een programmacommissie bereidt de jaarlijkse Koos Vorrinklezing

inhoudelijk voor en organiseert in de loop van het jaar

meerdere bijeenkomsten rond het thema van de lezing. Heeft

u interesse en wilt u meewerken in deze programmacommissie

meldt u dan per email aan: vz.koosvorrink@nivon.nl

Op 1 mei 2020 zal de Koos Vorrinklezing uitgesproken worden

door Sadet Karabulut, lid van de Tweede Kamer voor de SP.

Kijk voor meer informatie op https://koosvorrinkhuis.nivon.nl.

29


Koos Vorrinklezing 2019

Uitgesproken door

Merijn Oudenampsen

Waar klimaatverandering lange tijd

een abstract vooruitzicht was, begint

het nu concreet waarneembare vormen

aan te nemen. Het ene na het andere

temperatuurrecord wordt gebroken. Het

afkalven van de ijskappen kan met het blote

oog worden waargenomen. Natuurrampen die eens

een zeldzaamheid waren, zijn alledaags nieuwsitems

geworden. Deze tijd vraagt om een andere politiek.

Niet de aloude polderpolitiek van rustig aan dan

breek het lijntje niet. We leven immers in een wereld

die niet in balans is. De laatste jaren doet een nieuwe

internationale beweging van zich spreken. Het

speerpunt van haar beleid is de Green New Deal,

een ambitieus programma dat sociale en ecologische

doelen met elkaar verbindt. De beweging rond de

New Green Deal doet daarbij een beroep op ideeën

die afkomstig zijn uit de traditie van het democratisch

socialisme. Deze koppeling tussen groen en rood lijkt

anachronistisch maar is het niet. Het klimaatbeleid zal

sociaal zijn of niet zijn.

NIVON NATUURVRIENDEN NEDERLAND I WWW.NIVON.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!