05.11.2020 Views

Brochure Zorg en Dwang A4 3 NOV 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wet zorg en dwang


INHOUD 1

INLEIDING

1.

2.

Inleiding

Pag. 3

Wet zorg en dwang

Pag. 5

2020

1JANUARI

Wzd

Wet zorg en dwang

3.

4.

Onvrijwillige zorg

Pag. 8

Zorgplan en het stappenplan wet zorg en dwang

Pag. 13

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht (hierna: Wzd).

Deze wet vermindert het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen

in de ouderenzorg. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’.

Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe

niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor

de cliënt of zijn omgeving.

5.

Rechten en plichten en de Wzd

Pag. 16

In deze brochure geven we uitleg over de Wet zorg en dwang.

We vertellen in eenvoudige taal wat deze wet voor u en uw naaste betekent.

2

32

WET ZORG EN DWANG

Ieder mens heeft recht op vrijheid, bijvoorbeeld vrijheid om u

te bewegen en te bepalen wat u wilt eten of drinken. Vrijheid is

mogen zijn zoals u bent. Als u zorg nodig heeft, thuis of in een

zorginstelling, heeft u ook recht op vrijheid. Soms moet uw

vrijheid (tijdelijk) worden beperkt voor uw eigen veiligheid

of die van anderen. De regering heeft hiervoor de Wzd gemaakt.

De wet gaat bijvoorbeeld over mensen met een psychogeriatrische

aandoening, zoals dementie. Of aandoeningen met gelijke

problemen waarvoor zorg wordt ingezet.

4

5Wat doet de Wzd?

Waar geldt de Wzd?

De Wzd regelt dat u zorg krijgt waar u het mee eens

bent. Alleen als het echt niet anders kan, krijgt u

De Wzd geldt overal waar mensen te

maken krijgen met onvrijwillige zorg:

onvrijwillige zorg. Dit is om ernstig nadeel te

voorkomen voor uzelf of voor uw omgeving.

De Wzd regelt waarom en hoe u onvrijwillige zorg

krijgt en dat het zo snel mogelijk stopt.

Zorglocatie

De Wzd regelt ook uw rechten als u

onvrijwillig bij een zorginstelling moet wonen:

Dagbesteding

Als u daar zelf niet over kunt beslissen

(opname zonder instemming, zonder verzet)

Als u weigert terwijl een opname wel

noodzakelijk is (gedwongen opname via een

inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging)

Inbewaringstelling (ibs) is een spoedmaatregel om iemand

gedwongen op te nemen in een zorginstelling. De burgemeester

beslist hierover. Bij een rechterlijke machtiging (rm) besluit de

rechter dat iemand gedwongen opgenomen moet worden

of blijven in een zorginstelling.

In een

dagbestedingslocatie

In een zorglocatie

waar u (tijdelijk)

verblijft

Meer informatie over onvrijwillige zorg en ernstig nadeel leest u in hoofdstuk 3.

De wet geldt

ook thuis

6

73

ONVRIJWILLIGE ZORG

IN DE WZD STAAN 9 SOORTEN VAN ONVRIJWILLIGE ZORG:

Wat is

onvrijwillige

zorg?

Onvrijwillige zorg is zorg waarmee u

of uw wettelijk vertegenwoordiger

niet instemt. Zorg is ook onvrijwillig als

uw wettelijk vertegenwoordiger ermee

heeft ingestemd, maar u zich er tegen

verzet. Verzet kunt u tonen in woorden

of in gedrag. Als u wilsbekwaam bent en

instemt met de zorg, maar uw wettelijk

vertegenwoordiger is tegen de zorg, dan

is er geen sprake van onvrijwillige zorg.

1 2

Toedienen van vocht, voeding en

medicatie, medische handelingen of

behandelingen.

Beperken van de bewegingsvrijheid,

bijvoorbeeld door het plaatsen

van een bedhek of een blad op

de rolstoel.

3

Insluiten door bijvoorbeeld de

deur op slot te doen.

4

Toezicht houden, bijvoorbeeld door

techniek in huis, zoals bewegingssensoren

of camerabewaking.

8

9WILSBEKWAAM

Iemand is wilsbekwaam als hij per situatie/beslissing het volgende begrijpt:

5

Onderzoek aan kleding

of lichaam.

7

Onderzoek van de woon- of

verblijfsruimte op gedragsbeïnvloedende

middelen of gevaarlijke voorwerpen.

Bijvoorbeeld drugs of wapens.

Ik begrijp wat de

gevolgen van mijn

besluit zijn.

Ik besef dat ik een

besluit neem.

Ik begrijp de

informatie over

mijn zorg en

behandeling en

kan er goed over

nadenken.

6 8

Controleren op middelen die uw

gedrag beïnvloeden.

Beperken van vrijheid om het eigen

leven in te richten, bijvoorbeeld het

verbieden van een relatie, het

verbieden van roken/drinken.

9

Beperken van het recht op het ontvangen van

bezoek. Er mag bijvoorbeeld alleen bezoek komen

tijdens het weekend of alleen familie

mag op bezoek komen.

U bent wilsonbekwaam als een deskundige heeft vastgesteld dat u wilsonbekwaam bent

voor beslissingen. Als iemand wilsonbekwaam is, neemt zijn wettelijk vertegenwoordiger

de beslissing over de zorg. Dit is bijvoorbeeld een partner, broer, zus of andere naaste.

10

11WAT IS ERNSTIG NADEEL?

4

ZORGPLAN EN HET STAPPENPLAN

WET ZORG EN DWANG

Gevaar dat

uzelf of iemand

anders dood

gaat.

Uzelf of iemand

anders is ernstig

verwaarloosd of weet

de weg niet meer in de

samenleving, bijvoorbeeld

ernstige eenzaamheid

of

depressie.

Uzelf of iemand

anders ernstig gewond

raakt of veel pijn

heeft. Bijvoorbeeld

door uitdroging of

ondervoeding of (zelf)

verwondend gedrag.

Uzelf of iemand

anders loopt ernstige

psychische, materiële

(spullen) of immateriële

(wat je niet kunt kopen)

of financiële (geld)

schade op.

De Wzd stelt eisen aan het maken van afspraken over zorg in een zorgplan.

De wet regelt dat alleen de zorg wordt gegeven die in het zorgplan staat.

Deze zorg moet zoveel mogelijk aansluiten bij uw behoefte.

Iedere cliënt die van Patyna zorg ontvangt, heeft een zorgkundige die

verantwoordelijk is voor het maken, vaststellen, uitvoeren, evalueren en

regelmatig aanpassen van het zorgplan. Bij het inzetten van onvrijwillige zorg is

deze zorgkundige meestal de zorgverantwoordelijke volgens de Wzd.

De zorgverantwoordelijke overlegt met u of uw wettelijk vertegenwoordiger.

U kunt navragen wie uw zorgverantwoordelijke is binnen uw zorgteam.

Ook overlegt de zorgverantwoordelijke met de Wzd-functionaris. U kunt

navragen wie uw Wzd-functionaris is binnen uw zorgteam.

De bedoeling is dat in het zorgplan afspraken staan over de zorg waar u

of uw wettelijk vertegenwoordiger mee instemmen. Vrijwillige zorg dus.

Uw ontwikkeling

of de ontwikkeling

van iemand anders

is ernstig verstoord.

Door uw gedrag

worden anderen

agressief.

U voelt u

niet meer

veilig.

De algemene

veiligheid van

personen of goederen

(spullen) is in gevaar.

Stappenplan

De Wzd heeft als uitgangspunt dat u vrijwillige zorg krijgt.

Onvrijwillige zorg is altijd het laatste middel. Het is om ernstig nadeel te

voorkomen. Eerst moeten alle andere mogelijkheden voor vrijwillige zorg worden

onderzocht. Als dan toch onvrijwillige zorg nodig is, wordt gekozen voor de

minst ingrijpende vorm en dat zo kort mogelijk.

Als de zorgverantwoordelijke en de cliënt niet tot overeenstemming

komen over de vrijwillige zorg, dan moet het stappenplan van de wet

doorlopen worden. U en uw wettelijk vertegenwoordiger worden nauw

betrokken bij het doorlopen van al deze stappen.

12

13Stap 1

Deskundige

ZORG

PLAN

Deskundige

Het stappenplan moet altijd gevolgd worden

(ook als een wilsonbekwame persoon zich niet verzet en de wettelijk

vertegenwoordiger instemt) bij de volgende situaties:

Zorgverantwoordelijke

overlegt minimaal met één

andere deskundige of er

andere mogelijkheden zijn

voor vrijwillige zorg.

Zorgverantwoordelijke

Stap 2

Externe deskundige

Als uit dit overleg blijkt dat

er geen andere mogelijkheden

zijn voor vrijwillige zorg,

dan komen er uitgebreide

overleggen. Dit is met meer

verschillende deskundigen.

Deskundige

ZORG

PLAN

Deskundige

Medicatie die het gedrag

of de bewegingsvrijheid

beïnvloedt en niet volgens

professionele richtlijnen wordt

voorgeschreven

Beperking van

bewegingsvrijheid

Insluiting

Hier zit ook een externe

deskundige bij. Dit is

iemand die niet bij de

zorginstelling werkt.

Deskundige

Zorgverantwoordelijke

Deskundige

Als onvrijwillige zorg echt de enige manier is om ernstig nadeel voor de cliënt

of zijn om omgeving te voorkomen, wordt de onvrijwillige zorg opgenomen in

het zorgplan. Onvrijwillige zorg moet altijd maatwerk zijn. Dit betekent dat

onvrijwillige zorg moet passen bij de cliënt die de zorg krijgt.

Stap 3

Komt in het zorgplan te staan

dat onvrijwillige zorg nodig

is, dan moet het zorgplan

worden voorgelegd aan

de Wzd-functionaris.

Wzd-functionaris

ZORG

PLAN

ZORG

PLAN

• Situaties, vorm, duur en hoe vaak

onvrijwillige zorg voorkomt

• Wie de onvrijwillige zorg geeft

• Hoe lang iemand onvrijwillige zorg krijgt

• Het afbouwplan van de onvrijwillige zorg

naar vrijwillige zorg

• Hoe het advies van de externe

deskundige wordt opgevolgd

Zorgverantwoordelijke

• Toezicht en kwaliteitsbewaking bij de

onvrijwillige zorg door de zorginstelling

en Wzd-functionaris

14

155

RECHTEN EN PLICHTEN EN DE WZD

U krijgt meer rechten met de Wzd:

CLIËNTENVERTROUWENSPERSOON

Het stappenplan moet altijd gevolgd worden als een wilsonbekwame persoon zich niet

verzet (maar de wettelijk vertegenwoordiger wel instemt) bij de volgende situaties:

Kantongerecht

ZORG

PLAN

Als cliëntenvertrouwenspersoon

geef ik advies en

bijstand en ben geheel

onafhankelijk

U en uw wettelijk vertegenwoordiger

hebben recht op

advies en bijstand van een

onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon

U heeft er recht op

dat het zorgplan regelmatig

wordt geëvalueerd.

U heeft een klacht?

De cliëntenvertrouwenspersoon staat altijd aan de kant van

u of uw wettelijk vertegenwoordiger. Hij is onafhankelijk, hij

werkt niet voor de zorgaanbieder, maar komt op voor uw of

uw wettelijk vertegenwoordig zijn belangen. De zorginstelling

moet u of uw wettelijk vertegenwoordiger vertellen dat u

een cliëntenvertrouwenspersoon kunt inschakelen.

De cliëntenvertrouwenspersoon geeft u en uw wettelijk

vertegenwoordiger advies. Hij staat u bij als het gaat over

onvrijwillige zorg of over onvrijwillige opname en verblijf

bij een zorginstelling. Cliëntenvertrouwenspersoon geeft

advies en ondersteuning als u en uw wettelijk vertegenwoordiger

daarom vraagt. De cliëntenvertrouwenspersoon

kan u en uw wettelijk vertegenwoordiger ook helpen als u

een klacht in wil dienen vanuit de klachtenregeling Wzd.

U heeft recht op een

wettelijk vertegenwoordiger. Als er

geen wettelijk vertegenwoordiger is,

dan moet de zorginstelling de

kantonrechter vragen

een mentor te benoemen.

U en uw wettelijk vertegenwoordiger heeft

recht om een klacht in te dienen bij een

speciale Wzd klachtencommissie over zaken

die met onvrijwillige zorg te maken hebben.

U of uw wettelijk vertegenwoordiger kunt de cliëntenvertrouwenspersoon

bereiken wanneer deze op één van

onze locaties is. U kunt zijn/haar gegevens ook vinden op de

website via www.patyna.nl/clientenvertrouwenspersoon

16

17Speciale klachtenregeling

in de Wzd

De klachtenregeling van de Wzd is

onder meer van toepassing op:

De Wzd heeft een speciale klachtenregeling. U en uw wettelijk vertegenwoordiger

kunnen een klacht indienen. De cliëntenvertrouwenspersoon

kan hierbij helpen. De gegevens van de klachtenfunctionaris kunt u vinden

via onze website www.patyna.nl/klachtenregeling

Ik heb een klacht

Het besluit om

onvrijwillige zorg in

het zorgplan op

te nemen

Het besluit om

onvrijwillige zorg

uit te voeren op

basis van het

zorgplan

verzend

Beoordeling

wilsbekwaamheid

Beslissing

Wzd-arts

Klachten over de

beoordeling van de

wilsbekwaamheid

van de cliënt

Klachten over

beslissingen van

de Wzd-arts

18

19Uitgave december 2020

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!