05.11.2020 Views

Inkijkexemplaar Vorsten Jaarboek 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VORSTEN

JAARBOEK

HOE

ALLES

ANDERS

WERD ...

KONINGSDAG

HARRY & MEGHAN

ONTKNOPING SPANJE

HUWELIJK BEATRICE

STAATSBEZOEK INDONESIË

VICTORIA & DANIEL

FOTOSESSIES

FASHION VAN MÁXIMA

COLLECTOR’S

ITEM!

180 PAGINA’S

DE BESTE

VERHALEN,

DE MOOISTE

FOTO’S

2020


VORSTEN 8


2020

HET 20STE

STAATSBEZOEK


En toen

werd alles

anders

TEKST KARLIJN HOFTIJZER

VORSTEN 16


17 VORSTEN


roost!

VORSTEN 26


Koningsdag thuis

27 VORSTEN


IEUW IN DE KAST

Blouse: Zeus+Dione

Maxi-jurk: Rixo


Mantel:

Oscar de la Renta

Top: Natan

Cape-jurk: Natan

Mantel:

Oscar de la Renta

51 VORSTEN


Voor het eerst na de lockdown weer op pad: prinses Beatrix

opent op 10 juni de landelijke Buitenspeeldag van Jantje Beton.

Rechts: Op 4 maart wordt de Prins Friso Ingenieursprijs uitgereikt

in aanwezigheid van prinses Mabel (en prinses Beatrix).

VORSTEN 80


81 VORSTEN


California D

TEKST KARLIJN HOFTIJZER

VORSTEN 160


reaming161 VORSTEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!