13.11.2020 Views

Property Today NL 2020 Editie 4

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

EDITIE 4 - <strong>2020</strong> - SEPT-OKT<br />

MAGAZINE VAN DE MEDE-EIGENDOM<br />

De algemene vergadering op afstand<br />

is die echt onwettig?<br />

Pop-up en de syndicus<br />

wie heeft nog wat te vertellen?<br />

Nieuwe overwinning<br />

van de Bemiddeling in Frankrijk!<br />

voorafgaandelijke poging tot bemiddeling<br />

verplicht om rechtszaak te vermijden<br />

OP NAAR 2021!<br />

HET REGLEMENT VAN INTERNE ORDE<br />

2.0 EN DE VERANTWOORDELIJKHEID<br />

VAN DE SYNDICUS<br />

Nog niet zo lang geleden was het reglement van interne<br />

orde, toen nog niet verplicht, slechts een verzameling<br />

van huishoudelijke regels. De wet beperkte zich tot<br />

de verklaring dat een RIO bij onderhandse akte moest<br />

opgesteld worden. De wet van 2018 veranderde de zaken.<br />

OFFERTES, ERELONEN EN OVEREENKOM-<br />

STEN VAN SYNDICI: TE VAAK GEBREK<br />

AAN DUIDELIJKHEID EN UNIFORMITEIT<br />

UVS heeft recentelijk een groot aantal offertes van<br />

syndici verzameld en geanalyseerd. Frappant is dat de<br />

prestaties en forfaits vaak niet duidelijk aangegeven<br />

worden. Maar hoe kunnen de mede-eigenaars een juiste<br />

keuze maken tussen offertes die zo verschillend zijn?


2<br />

ÉÉN MULTI-ENERGIEPARTNER<br />

MAAKT HET BEHEER<br />

VAN UW GEBOUWEN ZOVEEL<br />

EFFICIËNTER<br />

1 contactpersoon<br />

Onze expertise<br />

Klantenservice op maat<br />

Flexibel raamcontract<br />

Aangepaste facturatie<br />

Neem contact met ons op via<br />

02 486 22 28<br />

syndic@totalgp.be


INHOUD<br />

EDITIE 4<br />

<strong>2020</strong> - SEPT-OKT<br />

Abonnementen kunnen bij ieder<br />

nummer ingaan en worden elk jaar<br />

automatisch vernieuwd. Abonnee<br />

worden kan via www.propertytoday.be.<br />

Adreswijzigingen graag schriftelijk<br />

doorgeven met vermelding van het<br />

oude en het nieuwe adres en het<br />

nieuwe telefoonnummer. Opzeggingen<br />

kunnen gelijk wanneer gebeuren.<br />

Het abonnement op het magazine is<br />

gratis. Je krijgt het blad drie keer per jaar<br />

toegestuurd.<br />

05<br />

07<br />

09<br />

10<br />

12<br />

13<br />

15<br />

19<br />

22<br />

24<br />

26<br />

DE VME EN HET RECHT OP HOGER<br />

BOUWEN<br />

VRIJWILLIGERSVERGOEDING:<br />

BINNEKORT OOK VOOR MEDE-<br />

EIGENAARS EN/OF BEWONERS?<br />

DE OVERDRACHT VAN EEN SYNDICUS-<br />

KANTOOR - DEEL (2)<br />

IMPLEMENTATIE VAN<br />

ZONNEPANELEN EN LAADPALEN<br />

BIJ APPARTEMENTSBEGOUWEN<br />

NIEUWS UIT FRANKRIJK ...<br />

DE GDPR EN DE SYNDICUS<br />

IS DE ALGEMENE VERGADERING OP<br />

AFSTAND ECHT ONWETTIG?<br />

HET REGLEMENT VAN INTERNE ORDE<br />

2.0: VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE<br />

SYNDICUS<br />

OFFERTES, ERELONEN EN<br />

OVEREENKOMSTEN VAN SYNDICI:<br />

DUIDELIJHEID EN UNIFORMITEIT<br />

SALON VAN DE MEDE-EIGENDOM<br />

4DE EDITIE<br />

POP-UP EN DE SYNDICUS:<br />

WIE HEEFT NOG WAT TE VERTELLEN ?<br />

Uitgever<br />

NOG NIET GEABONNEERD?<br />

PROFIT & FUN BVBA<br />

Steenwinkelstraat 425<br />

2627 Schelle<br />

Advertentieregie<br />

info@propertytoday.be<br />

Redactie<br />

redac@propertytoday.be<br />

Magazinelay-out<br />

D&K Vision BVBA<br />

T 03 877 29 20<br />

propertytoday@dkvision.eu<br />

SCHRIJF U DAN IN VIA<br />

WWW.PROPERTYTODAY.BE<br />

EN KRIJG HET MAGAZINE<br />

GRATIS IN UW BRIEVENBUS!<br />

Copyright / Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud, in welke vorm dan ook, is slechts toegestaan na schriftelijk akkoord van de uitgever.<br />

De informatie in dit magazine is met de grootste zorg geschreven en nagekeken. De uitgever kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden eventuele foute of onvolledige informatie.


04<br />

Stop in deze ingewikkelde omstandigheden met het zoeken naar zalen voor uw algemene<br />

vergaderingen en laat de leden van uw verenigingen deelnemen van waar ze willen en<br />

hoe ze willen. Met www.general-meeting.be beheert u uw algemene vergaderingen op<br />

afstand of hybride en biedt u echt comfort voor wie wel of niet kan verplaatsen.<br />

Vermijd onnodige verplaatsingen<br />

Maak uw uitnodigingen en bijlagen in één klik<br />

beschikbaar voor uw mede-eigenaars<br />

Optimaliseer uw tijd en die van uw klanten<br />

Verhoog de aanwezigheidsgraad van uw<br />

vergaderingen<br />

Schrijf uw verslag in één oogopslag met de<br />

stemresultaten<br />

Verhoog de productiviteit van uw vergaderingen!<br />

Organiseer ze op www.general-meeting.be!<br />

info@general-meeting.be - 0492/27.28.99


05<br />

De VME en het recht op hoger bouwen<br />

In een overbebouwde omgeving is men steeds op zoek naar creatieve<br />

manieren om met ruimte om te springen. Eén manier daartoe is het<br />

“hoger bouwen” of “optoppen” van appartementsgebouwen.<br />

Bij optoppen wordt bovenop een appartementsgebouw nog één<br />

of meerdere verdiepingen geplaatst. Gezien de schaarsheid aan<br />

bouwgrond blijkt het optoppen een goed alternatief, dat ook lucratief<br />

kan zijn voor de vereniging van mede-eigenaars. Het recht op hoger<br />

bouwen kan namelijk verhandeld worden tegen een bepaalde prijs.<br />

financieel voordeel dat de mede-eigenaars hieruit zouden halen.<br />

Ook moeten er grondige en concrete afspraken gemaakt worden<br />

omtrent de toegang tot het gebouw en de overlast die gepaard<br />

gaat met de werken, of zelfs omtrent de eventuele schadegevallen.<br />

Voornoemde punten dienen in concreto uitgewerkt te zijn vóór<br />

datum van de algemene vergadering van mede-eigenaars die zal<br />

stemmen over het verhandelen van het recht op hoger bouwen.<br />

Dit artikel spitst zich toe op de voorwaarden om zo’n verhandeling<br />

van het recht op hoger bouwen te bewerkstelligen.<br />

1. Bevoegdheid.<br />

Conform artikel 577-3 derde lid BW worden de gedeelten van<br />

gebouwen of gronden die tot het gebruik van alle mede-eigenaars<br />

of van enkelen onder hen bestemd zijn, geacht gemeenschappelijk<br />

te zijn. Behoudens andersluidende bepaling in de statuten behoren<br />

de fundamenten, dragende kolommen en balken, vloerplaten,<br />

gevel en het dak van een appartementsgebouw onmiskenbaar tot<br />

de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.<br />

De vereniging van mede-eigenaars heeft als beheerder van de<br />

gemeenschappelijke delen dus in principe het recht op hoger<br />

bouwen en is aldus bevoegd dit recht te verhandelen.<br />

Dit principe geldt slechts voor zover het recht op hoger bouwen<br />

niet reeds in de splitsingsakte werd toegekend aan één bepaalde<br />

persoon, zoals bijvoorbeeld een bouwpromotor.<br />

2. Voorbereiding.<br />

Doorgaans zal een bouwpromotor bij de VME of diens syndicus een<br />

voorstel indienen van zijn project tot hoger bouwen.<br />

Alvorens effectief over te gaan tot het verkopen van het recht op hoger<br />

bouwen, dienen een aantal voorbereidingen getroffen te worden.<br />

Zo moet men een studie uitvoeren naar de draagkracht van het<br />

gebouw en de mogelijkheid tot het plaatsen van één of meerdere<br />

verdiepingen bovenop het gebouw.<br />

Verder moet men een uitgebreide studie voeren naar de kosten die<br />

gepaard gaan met het recht op hoger bouwen, en uiteraard het<br />

In praktijk is het aangewezen dat de VME zich juridisch en<br />

bouwkundig laat bijstaan door een deskundige en een werkgroep<br />

aanduidt om deze zaken in goede banen te leiden. Ook de syndicus<br />

zal bij de voorbereiding een belangrijke rol spelen.<br />

3. Juridische constructie.<br />

De VME heeft hierbij de keuze tussen het vestigen van een<br />

opstalrecht of het verruimen van het appartementsgebouw.<br />

Bij het vestigen van een opstalrecht zal (zullen) de nieuwe<br />

verdieping(en) via een opstalconstructie buiten de bestaande<br />

bouw gehouden blijven. Er zal geen herverdeling van de aandelen<br />

in de mede-eigendom gebeuren, aangezien het bestaande<br />

appartementsgebouw niet wordt uitgebreid, maar er bovenop<br />

een nieuw gebouw gebouwd wordt. Er ontstaan als het ware twee<br />

onderscheiden bouwmassa’s, waarvan er een onder de bepalingen<br />

van het appartementsrecht valt en een andere onder de Opstalwet.<br />

Bij het verruimen van het appartementsgebouw zullen de<br />

nieuwe verdieping(en) worden opgenomen in het bestaande<br />

appartementsgebouw, wat een wijziging in de aandelen in de<br />

mede-eigendom zal teweegbrengen, hetzij door een herschikking<br />

van de bestaande aandelen, hetzij door de creatie van nieuwe<br />

aandelen.<br />

4. Stemming en meerderheden.<br />

Eens de voorbereidende werken zijn afgerond, en alle individuele<br />

mede-eigenaars op de hoogte zijn van de exacte plannen, kan de<br />

VME overgaan tot de stemming.<br />

Het is hierbij aangewezen dat de bouwpromotor en zijn team<br />

of de aangeduide werkgroep van de VME tijdens de algemene<br />

vergadering de exacte plannen nogmaals gedetailleerd toelichten.


06<br />

De beslissing tot het verhandelen van het recht op hoger<br />

bouwen bestaat uit meerdere onderdelen, die één integrerend<br />

geheel vormen, en met één en dezelfde beslissing en een<br />

meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of<br />

vertegenwoordigde mede-eigenaars kan worden gestemd.<br />

Uiteraard kunnen de beslissingen ook afzonderlijk worden<br />

genomen, met de respectievelijk vereiste meerderheden.<br />

De algemene vergadering van mede-eigenaars zal moeten<br />

stemmen over de volgende zaken:<br />

1. Daad van beschikking van gemeenschappelijke<br />

onroerende goederen.<br />

Indien de VME ervoor gekozen heeft om het optoppen van<br />

het appartementsgebouw middels de verruiming ervan te<br />

organiseren, dient zij te stemmen over de daad van beschikking<br />

van gemeenschappelijke onroerende goederen.<br />

Bij de verruiming van het appartementsgebouw verkopen<br />

de mede-eigenaars namelijk aandelen in de grond en in de<br />

gemeenschappelijke delen.<br />

De algemene vergadering van mede-eigenaars dient deze<br />

beslissing te nemen met een meerderheid van vier vijfden van<br />

de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde medeeigenaars<br />

(artikel 577-7 §1,2° e) B.W.).<br />

2. Herverdeling van aandelen in de mede-eigendom en lasten.<br />

Indien de VME ervoor kiest het optoppen via de verruiming van<br />

het appartementsgebouw te structureren, worden nieuwe privéen<br />

gemeenschappelijke delen in het gebouw geïncorporeerd. De<br />

VME zal in dat geval moeten stemmen over de herverdeling van de<br />

aandelen in de mede-eigendom en de lasten, door een herschikking<br />

van de bestaande aandelen, of door de creatie van nieuwe aandelen.<br />

Bij de vestiging van een opstalrecht worden geen nieuwe privéen<br />

gemeenschappelijke delen in het gebouw geïncorporeerd.<br />

De nieuwe delen maken juridisch gezien deel uit van de nieuwe<br />

“opbouw”, en niet van de bestaande “onderbouw”.<br />

De algemene vergadering van mede-eigenaars dient deze<br />

beslissing te nemen met een meerderheid van vier vijfden van<br />

de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde medeeigenaars<br />

(artikel 577-7 §3 B.W.).<br />

3. Vestigen van een opstalrecht.<br />

In de akte van vestiging dient nauwkeurig beschreven te worden<br />

op welke gemeenschappelijke delen het opstalrecht gevestigd zal<br />

worden. Verder dienen gebruiksrechten en rechten van overgang te<br />

worden gevestigd met betrekking tot de bestaande gemene delen,<br />

bijvoorbeeld als de toekomstige mede-eigenaars van de “opbouw”<br />

via de gemene delen van de “onderbouw” naar boven moeten komen.<br />

De algemene vergadering van mede-eigenaars dient deze<br />

beslissing te nemen met een meerderheid van vier vijfden van<br />

de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde medeeigenaars.<br />

4. De prijs.<br />

Zowel bij het verruimen van het appartementsgebouw als bij het<br />

vestigen van een opstalrecht zal de VME ook de prijs bepalen.<br />

Zoals vermeld dient ter bepaling van deze prijs voorafgaandelijk<br />

een professionele waardering uitgevoerd te worden.<br />

Verder zal de VME moeten bepalen wat de bestemming van de te<br />

ontvangen gelden zal zijn.<br />

In principe komt de prijs pro rata toe aan de mede-eigenaars ten<br />

belope van hun aandeel in de gemeenschappelijke delen. De VME<br />

kan echter beslissen hiervan af te wijken bij volstrekte meerderheid,<br />

zoals bijvoorbeeld voor de toekenning van een deel van de prijs<br />

aan de bewoners van de bovenste verdieping, een verhoging van<br />

het reservefonds, of het uitvoeren van grote renovatiewerken.<br />

5. Statutenwijziging.<br />

De wijziging van de aandelen in de mede-eigendom, naar<br />

aanleiding van de verruiming van het appartementsgebouw,<br />

vereist een wijziging van de statuten.<br />

Artikel 577-4 B.W. bepaalt dat de basisakte een beschrijving<br />

bevat van het onroerend geheel, van de privatieve en de<br />

gemeenschappelijke gedeelten en de bepaling van het aandeel van<br />

de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief is verbonden.


07<br />

5. Vonnis Rechtbank eerste aanleg te<br />

West-Vlaanderen, afdeling Brugge dd. 16.04.2016.<br />

Op 16.04.2016 deed de Rechtbank van eerste aanleg in graag van<br />

beroep uitspraak in een zaak met betrekking tot het optoppen van<br />

een appartementsgebouw.<br />

In dit appartementsgebouw had de VME met de vereiste<br />

meerderheid beslist haar recht op hoger bouwen te verhandelen.<br />

De minderheid van mede-eigenaars die tegen deze beslissing had<br />

gestemd, was van oordeel dat deze beslissing tot verhandeling in<br />

strijd is met artikel 16 van de Grondwet.<br />

Artikel 16 van de Grondwet bepaalt: “Niemand kan van zijn<br />

eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen<br />

en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande<br />

schadeloosstelling”.<br />

Zowel de Vrederechter als de Rechtbank van Eerste Aanleg<br />

oordeelden dat de verhandeling van het recht op hoger bouwen<br />

met de vereiste meerderheid van stemmen door de algemene<br />

vergadering kennelijk niet strijdig is met artikel 16 van de Grondwet.<br />

De minderheid van mede-eigenaars die niet akkoord gaat met de<br />

beslissing tot verhandeling van het recht op hoger bouwen dient<br />

deze verhandeling te ondergaan, tenzij er uiteraard een andere<br />

onregelmatigheid in een van de beslissingen zoals hierboven<br />

besproken kan worden vastgesteld.<br />

Conclusie<br />

De verhandeling van het recht op hoger bouwen betreft een<br />

delicate materie, die met de nodige zorg en begeleiding moet<br />

worden voorbereid.<br />

Indien u hulp nodig heeft bij het voorbereiden van de verhandeling<br />

van het recht op hoger bouwen kan AGREMENTOR ANTWERP u<br />

steeds bijstaan.<br />

INFO<br />

Mevr. Laura Meuwissen<br />

Advocaat en Erkende<br />

Bemiddelaar<br />

Agrementor, the law firm<br />

Jan Van Rijswijcklaan 66<br />

2018 Antwerpen<br />

T 03 248 65 47<br />

W www.agrementor.com<br />

PROPERTYTODAY<br />

Vrijwilligersvergoeding: binnenkort ook<br />

voor mede-eigenaars en/of bewoners?<br />

Als het wetsvoorstel (zie link verder) binnenkort gestemd wordt<br />

zullen de VME’s een vrijwilligersvergoeding kunnen uitbetalen<br />

aan mede-eigenaar(s) en/of bewoner(s) voor bepaalde diensten<br />

te voordele van de VME.<br />

Deze mede-eigenaar hoeft niet noodzakelijk een lid van de Raad<br />

van Mede-eigendom te zijn of de rekencommissaris. Het kan ook de<br />

mede-eigenaar en/of de bewoner zijn die voor de schoonmaak van<br />

de gemeenschappelijke delen zorgt, of diegene die kleine klussen<br />

oplost of die de leveranciers ontvangt... etc.<br />

Concreet zou artikel 3, 2 °, van de wet van 3 juli 2005 betreffende<br />

de rechten van vrijwilligers worden aangevuld met: “, met inbegrip<br />

van de bewoner van een appartementsgebouw die het dagelijks<br />

leven van dit gebouw beheert voor de vereniging van medeeigenaren.”<br />

Dit zou een positieve evolutie zijn voor veel VME’s die, wanneer<br />

de vraag naar vergoeding van mede-eigenaar(s) zich stelt, geen<br />

wettelijk kader vinden om dit officieel te regelen.<br />

Ter informatie vindt u hier de link naar een wetsvoorstel dat op<br />

23 september in het parlement werd ingediend: https://www.<br />

dekamer.be/FLWB/PDF/53/2412/53K2412001.pdf<br />

De UVS (Unie van Syndici) zal haar leden meer details hierover<br />

bezorgen van zodra beschikbaar.<br />

INFO<br />

UVS – Unie van Syndici vzw<br />

info@uvsyndici.be<br />

www.uvsyndici.be<br />

PROPERTYTODAY


8<br />

Buildimax All Risk<br />

Alle risico verzekering Building<br />

De blokpolis die<br />

alles begrepen heeft<br />

Meer info en productfiche op www.axa.be<br />

Dit product Buildimax All Risk is een multirisicoverzekering die de (mede-)eigenaars van een gebouw vanaf 4 eenheden dekt.<br />

Buildimax All Risk werd ontwikkeld door AXA Belgium, een Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het<br />

Belgisch recht. Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor een duur van één jaar met de mogelijkheid tot stilzwijgende<br />

verlenging. Aarzel niet om een beroep te doen op je verzekeringstussenpersoon voor meer informatie of om een offerte te vragen.<br />

Deze laatste staat voor je klaar en is het best geplaatst om je raad te geven over wat voor jou het meest geschikt is. Wij verzoeken<br />

je om de algemene voorwaarden en de productfiche vóór onderschrijving te lezen. Hierin worden de voorziene dekkingen en<br />

garantielimieten en uitsluitingen vermeld. Je kan deze documenten gratis verkrijgen op axa.be of bij je verzekeringstussenpersoon.<br />

Niet tevreden over iets? Contacteer ons via customer.protection@axa.be. Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde<br />

oplossing, kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.<br />

AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel: Troonplein 1,<br />

B-1000 Brussel (België) www.axa.be • Tel.: 02 678 61 11 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel • 7.06.7176 - 0720. V.U.: G. Uytterhoeven, AXA Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel (België).


09<br />

De overdracht van een<br />

syndicuskantoor - deel (2)<br />

Due diligence onderzoek op risico’s<br />

Nadat de kandidaat – overnemer beslist heeft de stap te zetten<br />

om een syndicusportefeuille over te nemen , is het van belang dat<br />

hij een inzicht krijgt in de risico’s die eventueel aan de overname<br />

verbonden zijn.<br />

Om deze risico’s in te schatten dringt zich een zogenaamd due<br />

diligence onderzoek op.<br />

Een due diligence – onderzoek is er op gericht de juistheid te<br />

controleren van alle informatie, die aan de kandidaat koper werd<br />

gepresenteerd teneinde alle daaraan gerelateerde bestaande en<br />

latente risico’s van de over te nemen onderneming in te schatten.<br />

Om te voldoen aan de informatiebehoeften van de kandidaat<br />

koper moet hij of zij zodoende een grondig rapport ontvangen<br />

over alle commerciële, financiële, juridische, deontologische en<br />

arbeidsrechtelijke aspecten van het syndicusbedrijf.<br />

1. Commerciële aspecten<br />

De kandidaat – overnemer moet op de eerste plaats exact weten<br />

hoeveel verenigingen van mede-eigenaars zich in de portefeuille<br />

van de overdrager bevinden.<br />

Daarbij is het van belang de bindende tussen partijen gemaakte<br />

afspraken na te gaan , meer bepaald :<br />

• de rechtsgeldig afgesloten syndicusovereenkomsten ;<br />

• de duur van deze mandaten : 1 , 2 of 3 jaar. Een langere duur<br />

biedt vanzelfsprekend een hoger rendement;<br />

• of sommige mandaten reeds werden opgezegd,<br />

in voorkomend geval moeten uit het overname-aanbod<br />

geschrapt worden;<br />

• het aantal privé gedeelten dat ieder gebouw omvat: kleine<br />

gebouwen zijn sowieso minder rendabel dan grotere.<br />

B. Boekhouding gebouw per gebouw<br />

Artikel 577- 5 § 3 BW legt de vereniging van mede-eigenaars<br />

op een werk- en reservekapitaal aan te houden. Deze bedrag<br />

moeten op diverse rekeningen worden geplaatst op naam van de<br />

vereniging van mede-eigenaars.<br />

De kandidaat – overnemer moet op dit terrein per vereniging van<br />

mede-eigenaars een separaat onderzoek doen naar het werken<br />

reservekapitaal van elke VME die in zijn overname-aanbod<br />

betrokken wordt.<br />

Naar omstandigheden kan een syndicus betrokken zijn in een<br />

civielrechtelijk , strafrechtelijk- of tuchtrechtelijk onderzoek met<br />

betrekking tot het van de verenigingen van mede-eigenaars<br />

ingezamelde kapitalen.<br />

De kandidaat overnemer neemt een risico door blindelings aan<br />

te nemen wat door de kandidaat overdrager hem desbetreffend<br />

wordt voorgespiegeld.<br />

Daarom is het van belang in de eventuele overname-overeenkomst<br />

een vrijwaringsclausule op te nemen, waarbij wordt gestipuleerd<br />

dat de ‘overdrager aansprakelijk blijft voor alle van vereniging van<br />

mede-eigenaars gestelde vorderingen en terugvorderingen tegen<br />

de overdrager die mochten voortkomen uit een gebrekkig , foutief<br />

of onzorgvuldig beheer van de overdrager, welke plaats vonden<br />

voor de overdracht doch pas nadien aan het licht zijn gekomen of<br />

ter kennis gebracht van de overnemer’.<br />

INFO<br />

2. Financiële aspecten<br />

A. Tarifering<br />

Voor elke kandidaat – overnemer is de door de overdrager<br />

toegepaste tarifering van groot belang.<br />

Het is bekend dat verenigingen van mede-eigenaars al<br />

te gemakkelijk kiezen voor syndici , die de goedkoopste<br />

tarieven hanteren , doch deze lagere tarifering niet past in<br />

het businessmodel van de kandidaat – overnemer die hoog<br />

gekwalificeerde medewerkers inzet om alle wettelijke en<br />

contractuele verplichtingen te dekken. Een en ander kan met zich<br />

brengen dat de kandidaat – overne-mer een aantal kleine VME’s<br />

uit zijn overname – aanbod weert.<br />

Dhr Roland Timmermans<br />

Advocaat en Hoofdredacteur<br />

Tijdschrift Appartementsrecht<br />

PROPERTYTODAY<br />

SYNDIC Channel<br />

NIEUW IN MEDE-EIGENDOM IN BELGIË!<br />

Kijk op YouTube naar de SYNDIC Channel, wordt nu snel aangevuld.


10<br />

Implementatie van zonnepanelen en<br />

laadpalen bij appartementsgebouwen<br />

Zonnepanelen en laadpalen spelen een belangrijke rol in de<br />

ambitieuze doelstellingen voor een klimaatneutraal Vlaanderen,<br />

België en Europa tegen 2050. Ook de toepassing ervan binnen<br />

appartementsgebouwen zal alleen nog maar toenemen en<br />

gepromoot worden.<br />

Bovendien kunnen zonnepanelen en laadpalen voor een VME een<br />

interessante investering vormen, eventueel zelfs een verdienmodel.<br />

Duidelijke, up-to-date juridische en technische informatie is hierbij<br />

een grote meerwaarde, zowel voor de syndicus als zijn klanten.<br />

Vanuit dit oogpunt is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk<br />

struikelblokken zijn, van welke aard dan ook. Dit blijkt vandaag de<br />

dag nog niet in elk aspect het geval te zijn. Om dit beter in kaart<br />

te brengen heb ik in het kader van mijn opleiding een onderzoek<br />

gedaan met een bevraging over de toepassing van zonnepanelen<br />

en laadpalen in het werkveld.<br />

Zonnepanelen<br />

Uit deze bevraging onder syndici blijkt dat zonnepanelen behoorlijk<br />

ingeburgerd zijn en dat er weinig technische of zuiver juridische<br />

problemen zijn voor de vastgoedbeheerders. In mijn onderzoek<br />

kwam ik tot de conclusie dat er voor de meest voorkomende<br />

vormen van zonnepaneleninstallaties wel voldoende wetgeving<br />

is die de specifieke kenmerken binnen een VME behandelt, zijnde<br />

de opstelling op een gemeenschappelijk deel, de financiering, de<br />

vereiste meerderheden, etc. Specifieke regelgeving voor de nieuwe<br />

gebruiksvormen van zonnepanelen waaronder bv. zonnedelen en<br />

energiedelen ontbreekt wel.<br />

Zonnedelen<br />

Zonnedelen kan een alternatief zijn voor mede-eigenaars die<br />

wensen te investeren in hernieuwbare energie maar hiervoor<br />

onvoldoende plaats hebben op het appartementsgebouw.<br />

De opbrengsten van deze zonnepanelen, geplaatst op een dak van<br />

een ander gebouw, zien de mede-eigenaars rechtstreeks verrekend<br />

op hun energiefactuur door het ontvangen van een dividend of de<br />

tegenwaarde in kWh als vergoeding. Zonnedelen is op dit moment<br />

vanuit juridisch oogpunt echter zeer complex en er is nood aan<br />

een kader om de opbrengst van een zonnedeelproject te kunnen<br />

verrekenen van op afstand.<br />

Energiedelen<br />

Bij energiedelen kan men een overschot aan opgewekte energie<br />

doorverkopen. De wetgeving laat vandaag de dag niet toe dat de<br />

VME deze surplus aan opgewekte stroom (voor collectief gebruik)<br />

doorverkoopt aan de privatieve kavels. Kortom, de appartementen<br />

zijn benadeeld ten opzichte van individuele woningen. Ook<br />

de VME loopt hierdoor opbrengsten mis uit het doorverkopen<br />

van opgewekte stroom, die kunnen zorgen voor een extra<br />

financieringsmethode voor bv. herstellingen aan het gebouw.<br />

Een bijkomend voordeel is dat het EPC-peil van de<br />

appartementen ook kan dalen eenmaal energiedelen binnen een<br />

appartementsgebouw mogelijk wordt. We kunnen hieromtrent<br />

evenwel aanpassingen aan de bestaande regelgeving verwachten<br />

medio 2021 wanneer de hernieuwbare energierichtlijn in intern<br />

recht wordt omgezet.


11<br />

Laadpalen<br />

De resultaten van mijn bevraging rond de implementatie van<br />

laadpalen toont aan dat het aantal residenties met laadpalen<br />

nog beperkt is. Er wordt hierbij aangegeven dat er onvoldoende<br />

informatie of wetgeving beschikbaar is. Uit mijn verder onderzoek<br />

blijkt dat de wetgeving wel bestaande is, maar nog niet<br />

overzichtelijk gecentraliseerd aangeboden wordt.<br />

Verschillen tussen beide investeringen<br />

Het is opmerkelijk dat de behandeling van laadpalen en<br />

zonnepanelen op sommige vlakken verschilt wanneer het gaat over<br />

een investering voor privatief gebruik. Daar waar voor de installatie<br />

van zonnepanelen een tweederdemeerderheid vereist is voor de<br />

werken in de gemene delen en een viervijfdemeerderheid voor de<br />

bijzondere machtiging, is geen tussenkomst van de AV vereist voor<br />

het installeren van laadpalen. Wel dient er voor het installeren van<br />

een laadpaal een notificatieprocedure gevolgd te worden wanneer<br />

de mede-eigenaar werken moet uitvoeren in de gemene delen<br />

zoals het aanleggen van kabels.<br />

Techniciteit<br />

Uit de enquête kwam eveneens naar boven dat er vaak niet<br />

proactief een installatie wordt voorgesteld aan een VME alleen<br />

al omwille van de bijhorende werkdruk. De werkdruk van de<br />

syndicus ligt momenteel al hoog, de bijkomende taken kunnen hier<br />

afschrikken. Het is duidelijk dat ook de techniciteit van de materie<br />

rond zonnepanelen en laadpalen de adoptie bij de syndicus afremt,<br />

aangezien hij toch ook in zekere mate op de hoogte moet zijn en<br />

zich zodus moet bijscholen.<br />

De technologie staat niet stil en nieuwe vormen van<br />

energiewinning, opslag en verdeling zullen hun intrede maken.<br />

De vastgoedbeheerders kunnen daarom best al de nodige kennis<br />

vergaren om voldoende voorbereid te zijn.<br />

INFO<br />

Wanneer hij hiervoor geen werken moet uitvoeren in de gemene<br />

delen hoeft hij zelfs de notificatieprocedure niet te volgen. Dit<br />

onevenwicht doet toch vragen rijzen, meer bepaald welke andere<br />

installaties ‘bijbehorende faciliteiten’ zijn en welke niet. De wetgever<br />

zou hier duidelijker moeten zijn om discussies te vermijden.<br />

Ook omtrent energiedelen is er een verschil te merken tussen beide<br />

investeringen. Om de uitrol van laadpalen niet te hypothekeren<br />

heeft de wetgever hier een uitzondering voorzien.<br />

Barbara Bogaert<br />

laatstejaarsstudent vastgoed<br />

Odisee Hogeschool Aalst<br />

Mijn onderzoek is op aanvraag<br />

verkrijgbaar bij <strong>Property</strong> <strong>Today</strong><br />

info@propertytoday.be.<br />

Het ter beschikking stellen van een laadpaal of het leveren van<br />

elektriciteit via een laadpaal wordt niet aanzien als het verkopen<br />

van elektriciteit. Hierdoor kan men de tarieven voor de afgenomen<br />

stroom aan een laadpaal zelf bepalen. Zolang deze marktconform<br />

zijn is er geen enkel probleem.<br />

PROPERTYTODAY


12<br />

Nieuws uit Frankrijk ...<br />

Een belangrijke overwinning<br />

van de Bemiddeling in Frankrijk!<br />

In 2019 heeft Frankrijk haar gerechtelijk wetboek gewijzigd.<br />

Om Justitie te verlichten en in het kader van de invordering van de<br />

schulden, worden partijen voortaan verplicht om voorafgaandelijk<br />

een poging te doen tot verzoening, bemiddeling of participatief<br />

recht, dit om een rechtszaak te vermijden.<br />

Volgens artikel 750-1 van het Gerechtelijk Wetboek moet deze<br />

verplichte poging tot verzoening, bemiddeling of participatief<br />

recht, in het bijzonder worden vervuld voordat een gerechtelijke<br />

procedure wordt ondernomen, wanneer deze moet leiden tot de<br />

betaling van een bedrag dat niet hoger is dan 5.000 euro.<br />

Het gebrek aan een van deze verplichte voorafgaande pogingen tot<br />

geschiloplossing, zal door de rechter onmiddellijk opgemerkt worden<br />

als een fundamentele fout die automatisch zal gesanctioneerd<br />

worden met de onontvankelijkheid van het verzoek.<br />

Laat ons hopen dat België op dezelfde manier het Gerechtelijk<br />

Wetboek zal wijzigen, voornamelijk voor de sector van de medeeigendom,<br />

waar incassoprocedures legio zijn en bijdragen tot de<br />

congestie van het Vredegerecht.<br />

INFO<br />

Mevr. Dominique Krickovic<br />

Directeur UVS<br />

(Unie van Syndici vzw)<br />

info@uvsyndici.be<br />

www.uvsyndici.be<br />

PROPERTYTODAY<br />

Altijd aan uw zijde<br />

Belfius biedt u diensten op maat, aangepast aan uw behoeften, om u bij te staan in al uw<br />

projecten, of het nu gaat om kredieten, verzekeringen, investeringen en nog veel meer. Of u nu<br />

een syndicus vertegenwoordigt of deel uitmaakt van een vereniging van mede-eigenaars, u kan<br />

altijd rekenen op het advies van een specialist, waar en wanneer u dat wil.<br />

belfius.be/professional<br />

Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 BIC GKCCBEBB - RPR Brussel – BTW BE 0403.201.185 – No FSMA 19649 A


13<br />

De GDPR en de syndicus<br />

Men moet wel buitengewoon slecht geïnformeerd zijn om niet<br />

over de General Data Protection Regulation (hierna de “GDPR) te<br />

hebben gehoord.<br />

Sinds 25 mei 2018 is de GDPR verplicht en algemeen van toepassing.<br />

In het algemeen en niet uitputtend schrijft de verordening voor<br />

dat de verwerking van persoonsgegevens aan een aantal strenge<br />

voorwaarden moet voldoen.<br />

Zo moeten persoonsgegevens:<br />

• op geoorloofde wijze, loyaal en transparant worden verwerkt;<br />

• voor welbepaalde, legitieme en expliciete doeleinden<br />

worden verzameld;<br />

• passend, relevant en noodzakelijk zijn voor de beoogde<br />

doeleinden;<br />

• exact zijn en in voorkomend geval worden verbeterd;<br />

• worden bewaard in een vorm die de identificatie van de<br />

betrokken slechts gedurende een beperkte tijd mogelijk<br />

maakt, of slechts zo lang als nodig is om de doeleinden van<br />

de verwerking te bereiken;<br />

• zodanig worden verzameld en verwerkt dat hun veiligheid<br />

gewaarborgd is.<br />

De GDPR legt niet alleen de bovenstaande verplichtingen op maar<br />

kent ook de betrokkenen een aantal rechten toe ...<br />

Elke persoon van wie gegevens worden verwerkt, beschikt met<br />

name over de volgende rechten:<br />

1. Een recht op toegang: de betrokkene heeft het recht om<br />

ween begrijpelijke kopie van zijn verzamelde en verwerkte<br />

persoonsgegevens te ontvangen.<br />

2. Een recht op rectificatie: de betrokkene kan onjuiste,<br />

onvolledige of niet relevante gegevens zonder kosten laten<br />

rechtzetten.<br />

3. Een recht van bezwaar: de betrokkene heeft het recht<br />

om op ernstige en legitieme gronden bezwaar te maken<br />

tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Het recht<br />

van bezwaar geldt niet als de verwerking van de gegevens<br />

noodzakelijk is voor het afsluiten of de uitvoering van<br />

een overeenkomst. Maar let op, de betrokkene kan zich<br />

zonder rechtvaardiging tegen de verwerking van zijn<br />

persoonsgegevens verzetten als die met het oog op direct<br />

marketing (dus voor reclamedoeleinden) verzameld zijn.<br />

De betrokkene heeft ook in bepaalde door de wet opgesomde<br />

gevallen een recht op gegevenswissing (of “recht op<br />

vergetelheid”), dus het recht om zijn persoonsgegevens te laten<br />

verwijderen. Zo kan hij van de verwerkingsverantwoordelijke de<br />

onverwijlde verwijdering eisen van zijn persoonsgegevens, met<br />

name in de volgende gevallen:<br />

• De gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden<br />

waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;<br />

• De betrokkene heeft zijn toestemming waarop de verwerking<br />

gebaseerd is ingetrokken en er bestaat geen andere<br />

rechtsgrond voor de verwerking;<br />

• De betrokkene doet zijn recht van bezwaar gelden en er<br />

bestaat geen dwingende legitieme reden die de verwerking<br />

rechtvaardigt, of de betrokkene verzet zich specifiek tegen<br />

de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op<br />

direct marketing;<br />

• De persoonsgegevens worden ongeoorloofd verwerkt;<br />

Ook de vastgoedwereld is onderworpen aan de General Data<br />

Protection Regulation en de professionals kunnen daar soms op<br />

verbazende manieren aan worden herinnerd.<br />

Op het contractuele vlak ontsnapt de syndicus niet aan de nieuwe<br />

verplichtingen, zodat hij in zijn contract een clausule moet<br />

opnemen over het “lot” van de persoonsgegevens die hij verwerkt<br />

...<br />

Men mag evenmin vergeten dat de syndicus een “schakel in de<br />

keten” is van alle personen die over informatie beschikken ... De<br />

VME en haar leden horen daar ook bij zodat het, om te vermijden<br />

dat de syndicus aansprakelijk wordt gesteld voor een “gebrek aan<br />

delicaatheid” van sommige mede-eigenaars, aanbevolen is om in<br />

het reglement van mede-eigendom een clausule op te nemen die<br />

de leden dwingt om de verplichtingen van de GDPR na te leven ...<br />

Praktisch gezien, is een concreet geval (geen fictie) beter dan een<br />

lange uiteenzetting ...<br />

“Een mede-eigenaar beslist het systeem voor de toegang tot de<br />

gemene delen van het gebouw te wijzigen door de traditionele<br />

sleutels door badges te vervangen.<br />

Iedereen is tevreden over het gebruiksgemak en het comfort<br />

van dat nieuwe systeem, behalve een huurder van een van de<br />

appartementen van het gebouw ...<br />

Die laatste spreekt de syndicus aan en vraagt of het “elektronische”<br />

toegangssysteem, dat gepersonaliseerd is voor de bewoners<br />

van het gebouw, persoonsgegevens verzamelt, registreert en/of<br />

bewaart.<br />

Onze vastgoedprofessional kan niet anders dan bevestigend<br />

antwoorden, waarna de huurder hem uitlegt dat het systeem,<br />

ingevoerd door een beslissing waaraan hij niet heeft deelgenomen,<br />

in strijd is met de GDPR en hij dus eist dat het onmiddellijk wordt<br />

verwijderd ...”<br />

Naar mijn gevoel heeft de huurder niet helemaal ongelijk ...<br />

De GDPR legt een transparantieplicht op voor de gegevens, en<br />

een rechtmatigheidsplicht voor hun verwerking.<br />

De rechtmatigheidsplicht impliceert dat de gegevensverwerking<br />

aan een van de volgende voorwaarden moet voldoen:<br />

de betrokkene heeft toegestemd met de verwerking, de<br />

verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een<br />

overeenkomst, of de verwerking is noodzakelijk voor de<br />

behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de<br />

verwerkingsverantwoordelijke, behalve wanneer grondrechten<br />

zwaarder wegen ...


14<br />

Men zou kunnen denken dat dit laatste criterium van de GDPR de<br />

huurder zou kunnen dwingen om het toegangssysteem toch te<br />

aanvaarden ... maar dat is buiten de transparantieplicht gerekend!<br />

Die verplichting impliceert dat de gegevens worden verzameld NA<br />

de mededeling aan de betrokkenen van een volledige informatie<br />

over de verwerking ... die in ons geval niet heeft plaatsgevonden.<br />

Om aan de transparantieplicht te voldoen, hebben onze syndicus<br />

en de VME alle belang bij een mededeling, bijvoorbeeld in de vorm<br />

van:<br />

• een e-mail aan alle bewoners;<br />

• een kennisgeving die systematisch bij de aankomst van elke<br />

nieuwe bewoner wordt overhandigd<br />

Deze informatie moet ook blijvend aanwezig zijn op het<br />

intranet/in het reglement van interne orde, in de rubriek<br />

“Gegevensbeschermingsbeleid”, tab “Toegang met badge”, om de<br />

bewoners de mogelijkheid te geven hun rechten uit te oefenen. Als<br />

er geen toegankelijk intranet is, moet de informatie op elk ogenblik<br />

kunnen worden verstrekt na een verzoek van de bewoners aan het<br />

adres GDPR@xxx.be<br />

Tot slot moet u erop waken, uw activiteit in regel te brengen met<br />

ALLE eisen van de GDPR, VOOR u te maken krijgt met een geschil,<br />

een controle en/of ... een boete van 4%. En pas de onderstaande<br />

filters toe op elke situatie die u ontmoet, om de reikwijdte van uw<br />

verplichtingen te kennen.<br />

INFO<br />

Dhr Gilles TIJTGAT<br />

Juridisch Consultant<br />

T 0476 97 86 54<br />

www.legisconsult.be<br />

PROPERTYTODAY<br />

Beter gekeurd<br />

Bien vérifié<br />

Is uw Mede-eigendom technisch in orde?<br />

BTV bekijkt het voor u!<br />

BTV staat voor u klaar met de volgende keuringen:<br />

Gebouwenaudit<br />

Meerjarenonderhoudsplanning<br />

Conditiemetingen<br />

Elektrische keuring van de<br />

gemeenschappelijke delen<br />

Liften<br />

EPC<br />

Gemeenschappelijke delen<br />

Geïnteresseerd? Neem contact op via joris@btvcontrol.be !<br />

Bent u of kent u iemand die nog op zoek<br />

is naar een technische, uitdagende job?<br />

BTV werft aan via www.btvjob.be !


15<br />

Is de algemene vergadering op<br />

afstand echt onwettig?<br />

De gezondheidscrisis die wij doormaken, heeft een niet te<br />

verwaarlozen impact op de organisatie van het mede-eigendom<br />

in België.<br />

Er is immers van midden maart tot eind juni vrijwel geen enkele<br />

algemene vergadering gehouden. Dat heeft niet alleen met een<br />

heel legitieme voorzichtigheid te maken, maar ook met een<br />

foutieve interpretatie van het Koninklijk Besluit van 09 april door<br />

de meeste syndicusorganisaties, met als notoire uitzondering<br />

de Unie van Syndici, als zouden deze algemene vergaderingen<br />

gewoonweg verboden zijn.<br />

Deze situatie heeft alle beslissingen van alle mede-eigendommen<br />

van ons land geblokkeerd! Renovatie van ketels of daken,<br />

vernieuwing van de mede-eigendomorganen, mededinging<br />

tussen leveranciers, alles is stilgevallen. Sommige organisaties van<br />

vastgoedbeheerders zijn niet alleen tevreden met het uitstel tot 30<br />

november <strong>2020</strong> van de organisatie van algemene vergaderingen,<br />

maar ijveren nu zelfs om alle algemene vergaderingen simpelweg<br />

uit te stellen tot 2021.<br />

Toch bestaan er technische oplossingen. Onze startup, en wij<br />

zijn niet de enige, heeft een digitale oplossing voor algemene<br />

vergaderingen ontwikkeld, waarmee mede-eigenaars die zich<br />

niet willen of kunnen verplaatsen, op afstand aan de AV kunnen<br />

deelnemen, hun visie tijdens het debat kunnen delen en online<br />

kunnen stemmen. Zijn deze oplossingen echt onwettig? Wij<br />

menen dat het huidige wettelijke kader soepeler is dan sommigen<br />

beweren.<br />

Een onrechtvaardig Koninklijk Besluit<br />

Terwijl de huidige gezondheidscrisis de mede-eigenaars<br />

verhindert om te vergaderen, zegt het Koninklijk Besluit nr. 4<br />

van 9 april <strong>2020</strong> uitdrukkelijk dat de beheersorganen van de<br />

vennootschappen, algemene vergaderingen op afstand kunnen<br />

organiseren, ook als hun statuten dat niet voorzien.<br />

Dit is een onaanvaardbare inbreuk op het door de Grondwet<br />

bevestigde gelijkheidsprincipe. De aandeelhouders van<br />

vennootschappen mogen hun algemene vergaderingen op<br />

afstand houden, de mede-eigenaars mogen dat niet.<br />

De motivatie in het verslag aan de Koning verwijst naar de<br />

leeftijdscurve van de mede-eigenaars en het feit dat de syndici<br />

er niet technisch op voorbereid zijn. Geen woord over de<br />

mogelijkheid om gebruik te maken van de moderne middelen<br />

voor videoconferenties en stemmen op afstand.<br />

Het is niet duidelijk waarin een mede-eigenaar, een lid van een<br />

vereniging of een aandeelhouder van een vennootschap op<br />

het sociale vlak of op dat van de volksgezondheid van elkaar<br />

verschillen. Er zijn in België zowel jonge als oudere medeeigenaars.<br />

Hetzelfde geldt voor de aandeelhouders en de leden<br />

van verenigingen.<br />

De motivering dat de syndici er technisch niet op voorbereid<br />

zouden zijn, houdt evenmin steek. Het is immers niet aangetoond<br />

dat de vennootschappen goed op de huidige situatie voorbereid<br />

waren. Er zijn trouwens syndici die technisch perfect klaar zijn voor<br />

dit type situatie, en ons platform stelt vandaag, net als in het begin<br />

van de crisis, de mede-eigenaars in staat om zonder meerkosten<br />

een systeem voor online algemene vergaderingen te gebruiken.<br />

Sommige vrijwillige of professionele syndici waren daar al lang op<br />

voorbereid.


16<br />

De Raad van State heeft zich met de zaak gemoeid. In haar advies<br />

verduidelijkt zij: In dat verband bestaat er twijfel over de pertinentie<br />

en de toereikendheid van de uitleg die in de toelichting bij artikel 2<br />

in het verslag aan de Koning opgenomen is en die gebaseerd is op “de<br />

leeftijdscurve van de mede-eigenaars die (...) gevarieerd is maar over<br />

het algemeen vrij hoog ligt, wat betekent dat de veiligheidsvoorschriften<br />

niet toelaten dat zij nog deelnemen aan deze algemene vergaderingen”.<br />

Voor die situaties zou immers gebruikgemaakt kunnen worden van<br />

sommige van de in hoofdstuk 2 bedoelde handelwijzen, middels de nodige<br />

voorzorgsmaatregelen.<br />

Uit dit advies volgt dat de Raad van State het verbod als discriminerend<br />

en bijgevolg onwettig beschouwt. De tekst van het Koninklijk Besluit<br />

werd aangepast en zegt in de definitieve versie dat alle algemene<br />

vergaderingen van mede-eigenaars zoals bedoeld in de artikelen (...)<br />

die niet kunnen doorgaan omwille van de veiligheidsvoorschriften<br />

gerelateerd aan het (sic!) Covid-19 pandemie (...) moeten worden<br />

gehouden binnen vijf maanden.<br />

Toch vergaderen<br />

Het gekozen principe is dus dat de organisatie van algemene<br />

vergaderingen niet verboden is, maar dat ze, als ze om veiligheidsredenen<br />

niet kunnen doorgaan, met maximaal vijf maanden kunnen worden<br />

uitgesteld. Dit volgt het door de Raad van State aangehaalde argument.<br />

Het verslag aan de Koning is dus aangevuld met de verduidelijking dat<br />

de algemene vergaderingen schriftelijk kunnen worden gehouden<br />

en dat de organisatie van de vergadering via een telefonische of<br />

videoconferentie deel kan uitmaken van deze schriftelijke procedure.<br />

De eenparigheid, vereist door de wet, blijft in dat geval behouden.<br />

In zijn antwoord op een vraag over dit onderwerp heeft de toenmalige<br />

minister Koen GEENS, die dus de vergadering op afstand wil<br />

gelijkstellen aan een schriftelijke algemene vergadering, toch erkend<br />

dat een schriftelijke algemene vergadering niet hetzelfde is als een<br />

algemene vergadering op afstand, want niets zou beletten dat een<br />

mede-eigenaar die geen technische ondersteuning heeft een andere<br />

mede-eigenaar een volmacht kan geven.<br />

Het Koninklijk Besluit ontsnapt met zijn stilte aan de kritiek. Een<br />

oorverdovende stilte. Als het de bedoeling was om alleen schriftelijke<br />

algemene vergaderingen toe te laten, had men dat heel gemakkelijk<br />

kunnen zeggen. De positie van de minister is trouwens in de praktijk<br />

onhoudbaar. Tal van algemene vergaderingen worden nu hoe dan<br />

ook gehouden, wel of niet in de fysieke aanwezigheid van de medeeigenaars.<br />

Het nieuwe normaal<br />

Er gaat geen dag voorbij dat stemmen zich laten horen die pleiten voor<br />

meer pragmatisme.<br />

De coronavirus is nog altijd bij ons en zal er nog een tijdje blijven.<br />

Wij zullen gewoon moeten leren ons aan te passen aan deze realiteit,<br />

die nu al sommige mede-eigenaars ertoe aanzet om toch algemene<br />

vergaderingen te houden, met indien mogelijk, een deelname op<br />

afstand voor de mede-eigenaar die zich niet kan of wilt verplaatsen.<br />

Er is geen enkele reden meer om de sector van de mede-eigendom te<br />

laten vastroesten in de praktijken van vorig eeuw. De digitale algemene<br />

vergadering is op komst en het zal snel het “nieuwe normaal” worden!<br />

BENT U SYNDICUS ?<br />

INFO<br />

Word dan zeker lid van de UVS - Unie<br />

van Syndici ! Als u zich aansluit bij onze<br />

beroepsfederae geniet u van vele<br />

voordelen :<br />

Toegang tot het UVS-Intranet met vele documenten,<br />

modellen en informae<br />

GRATIS juridische bijstand<br />

GRATIS verzekering deontologie BIV<br />

VELE NETWERKMOMENTEN met collega’s<br />

om al uw problemen op te lossen<br />

U wordt voorgesteld aan mede-eigenaars<br />

die een syndicus zoeken in uw regio<br />

GRATIS deelname aan seminaries en acviteiten<br />

Uw medewerkers kunnen GRATIS LID<br />

worden<br />

Grote korngen en voorkeurslocae bij<br />

deelnamen aan UVS evenementen<br />

U ontvangt via onze Flash berichten alle<br />

praksche, gerichte en geactualiseerde informae<br />

om uw beroep zonder stress te<br />

kunnen uitoefenen<br />

Meer inlichtingen:<br />

www.uvsyndici.be<br />

info@uvsyndici.be<br />

Dhr Frédéric de BUEGER<br />

Co-founder van KONVIVIO<br />

www.konvivio.be<br />

PROPERTYTODAY


De verwarming en water<br />

partner van de mede-eigendom<br />

Water en verwarming<br />

kostenverdeling<br />

De Premium-dienst biedt u een proactieve<br />

opvolging gedurende het jaar en garandeert<br />

u een afrekening zonder forfaits.<br />

• Vraag een offerte of een afspraak.<br />

Stookplaatsmonitoring +<br />

Energieboekhouding<br />

Wist u dat actief monitoren en beheren van uw installaties met ReduQ een forse<br />

besparing kan opleveren? Door het goed inregelen en tijdig ingrijpen bij ondermaatse<br />

prestaties van uw stookinstallatie kan al snel 20% energie worden bespaard.<br />

Wettelijke verplichting van de VME of van de syndicus voor alle verwarmingssystemen<br />

vanaf 100kW in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.<br />

• Raadpleeg ista voor meer informatie.<br />

Plaatsing van<br />

thermostatische kranen<br />

Wettelijke verplichting bij de plaatsing van<br />

een nieuwe verwarmingsketel in het<br />

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.<br />

Waterzijdige inregeling optioneel.<br />

Energiepremies (30€/kraan)<br />

voor de VME’s.<br />

www.ista.be 02 523 40 60 contact@ista.be


U bent syndicus, en u houdt zich liever niet bezig met de gevolgen<br />

van onbetaald gebleven lasten ?<br />

De oplossing<br />

Verzekering ‘leenlasten’<br />

De mede-eigendom gaat een lening aan om<br />

werken te financieren : de verzekering dekt de<br />

mede-eigendom voor de volledige looptijd van<br />

de lening tegen niet-betaling van de lasten van<br />

deze lening.<br />

Verzekering ‘lasten’<br />

Deze verzekering, die per jaar wordt genomen,<br />

dekt de mede-eigendom tegen de niet-betaling<br />

van de lasten die werden vastgelegd op de<br />

algemene vergadering van de mede-eigenaars.<br />

De verzekeringen van Atradius ICP bevorderen uw gemoedsrust :<br />

Mede-eigenaars hoeven niet meer de financiële gevolgen te dragen wanneer andere<br />

mede-eigenaars hun lasten niet betalen : Atradius ICP vergoedt de mede-eigendom en<br />

neemt de invordering van de verschuldigde bedragen en de bijhorende kosten op zich.<br />

U wenst onze verzekeringen* aan te bieden ?<br />

Neem contact met ons op<br />

Contact : 081/32.46.17<br />

icpcommercial@atradius.com<br />

www.atradiusicp.com | www.atradius.be<br />

*de vereniging van mede-eigenaars neemt de verzekering via de syndicus.


19<br />

Het reglement van interne orde 2.0<br />

en de verantwoordelijkheid<br />

van de syndicus<br />

1. Nog niet zo lang geleden was het reglement van interne orde<br />

slechts een verzameling van huishoudelijke regels die de medeeigenaars<br />

belangrijk vonden: de buitendeur van het gebouw<br />

op slot doen na 22 uur, de lift niet voor verhuizingen gebruiken,<br />

geen spullen op de terrassen bewaren, pantoffels dragen wanneer<br />

men op het parket loopt, enz. Die regels liepen sterk uiteen en<br />

verschilden aanzienlijk van het ene gebouw tot het andere. Men<br />

kon zelfs uit het reglement van interne orde afleiden wat de medeeigenaars<br />

bezighield in hun betrekkingen met hun buren, en men<br />

kon snel achterhalen met welk type residentie men te maken had.<br />

Het was dan ook vrij amusant om te zien hoe, in sommige<br />

gebouwen, de mede-eigenaars belang hechtten aan de manier<br />

waarop de rozenstruiken werden gesnoeid, terwijl in een ander<br />

gebouw, spuwen op de grond moest duidelijk verboden worden.<br />

Het reglement van interne orde was hoe dan ook niet verplicht. De<br />

wet beperkte zich tot de verklaring dat een reglement van interne<br />

orde bij onderhandse akte moest opgesteld worden.<br />

De wet van 2018 heeft de zaken veranderd.<br />

2. Om te beginnen is het Reglement van interne orde voortaan<br />

verplicht (artikel 577-3, al. 2 BW).<br />

Het reglement van interne orde maakt echter geen deel uit van de<br />

statuten, aangezien deze laatste, conform artikel 577-4 §1 van het<br />

Burgerlijk Wetboek, uit de basisakte en het reglement van medeeigendom<br />

bestaan.<br />

Dit is een belangrijk punt. Inderdaad, door het feit dat het reglement<br />

van interne orde niet bij de statuten hoort, kan voortaan de algemene<br />

vergadering het reglement van interne orde met een volstrekte<br />

meerderheid wijzigen, en niet meer met de gekwalificeerde<br />

meerderheid van artikel 577-7. Vroeger moest bijvoorbeeld<br />

een wijziging van de periode van de jaarvergadering door een<br />

meerderheid van 75% worden goedgekeurd, omdat deze bepaling<br />

in het reglement van mede-eigendom werd voorzien. Voortaan kan<br />

die wijziging met een volstrekte meerderheid worden aanvaard.<br />

De enige uitzondering op de regel: het bedrag van de opdrachten<br />

voor contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is; het<br />

moet in het reglement van interne orde opgenomen worden, maar<br />

door twee derde meerderheid door de algemene vergadering<br />

goedgekeurd worden (cf. artikel 577-7, §1, 1°, d).<br />

3. Vervolgens bepaalt de wet voortaan de inhoud van het reglement<br />

van interne orde, of beter, zij zet uiteen wat het reglement verplicht<br />

moet bevatten:<br />

• de regels betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze<br />

en de bevoegdheden van de algemene vergadering;<br />

• het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk<br />

mededinging verplicht is (als de vergadering dat bedrag<br />

bepaalt);<br />

• de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van<br />

zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat en de nadere<br />

regels voor de hernieuwing ervan, de nadere regels voor de<br />

eventuele opzegging van zijn contract, en de uit het einde van<br />

zijn opdracht voortvloeiende verplichtingen;<br />

• de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarin de algemene<br />

vergadering van de vereniging van mede-eigenaars plaat<br />

vindt;<br />

• de bevoegdheden van de commissaris van de rekeningen.<br />

4. Naast zijn traditionele inhoud, hierboven vermeld en die<br />

uiteraard blijft bestaan, bevat het reglement van interne orde<br />

voortaan een aantal bepalingen die vroeger deel uitmaakten van<br />

het reglement van mede-eigendom.<br />

Als gevolg van deze verschuiving heeft het reglement van interne<br />

orde nu een belang dat het vroeger niet had.<br />

We weten evenwel dat de syndicus verplichtingen heeft met<br />

betrekking tot het reglement van interne orde. De syndicus moet<br />

het aanpassen met de wijzigingen die de algemene vergadering<br />

goedkeurt, maar hij is ook verplicht om “het reglement van interne<br />

orde aan te passen indien de toepasselijke wettelijke regels<br />

wijzigen, zonder dat hij hiervoor een voorafgaande beslissing van<br />

de algemene vergadering nodig heeft”.<br />

Deze laatste verplichting is nieuw en wordt opgelegd door de wet<br />

van 2018. Wij mogen deze verplichting niet onderschatten, want zij<br />

lijkt mij een bijzonder hachelijke bron van aansprakelijkheid voor<br />

de syndicus.<br />

5. Men zou eerst kunnen denken dat deze verplichting niet echt<br />

dwingend is, want de wet zegt elders: “De niet met de vigerende<br />

wetgeving strokende statutaire bepalingen of bepalingen<br />

uit het reglement van interne orde worden vanaf hun datum<br />

van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de<br />

overeenstemmende wetsbepalingen” (artikel 577-14).<br />

Een syndicus zou zich terecht de vraag kunnen stellen waarom hij<br />

de moeite zou moeten doen om het reglement aan te passen, als<br />

het toch bij een wetswijziging automatisch wordt aangepast en<br />

iedereen wordt geacht de wet te kennen?<br />

... maar dat iedereen wordt geacht de wet te kennen is een fictie.<br />

In een mede-eigendom is het reglement van interne orde de<br />

officiële bron m.b.t. de informatie die het reglement verplicht moet<br />

bevatten.<br />

Kan een mede-eigenaar, die schade lijdt door een fout in het<br />

reglement van interne orde, de syndicus aansprakelijk stellen voor<br />

de schade die hij door deze fout heeft geleden?


20<br />

Denk bijvoorbeeld aan een eigenaar die wordt misleid door<br />

een verouderde bepaling in het reglement over de wijze van<br />

bijeenroeping van de vergadering en daardoor de vergadering niet<br />

heeft kunnen bijwonen, of een eigenaar die ten onrechte meent<br />

dat de vergadering niet volgens de regels is bijeengeroepen en<br />

onbezonnen een procedure begint om haar beslissingen te laten<br />

annuleren.<br />

6. De aanpassing van het reglement van interne orde, conform<br />

de door de algemene vergadering goedgekeurde wijzigingen,<br />

is a priori geen probleem, maar dat geldt niet noodzakelijk voor<br />

de aanpassingen na eventuele wetswijzigingen. De analyse en<br />

interpretatie van een wettekst is in principe werk voor een jurist<br />

– wat de syndicus niet per se is – en bovendien zijn de nieuwe<br />

wetteksten tegenwoordig zelden zo helder en goed geschreven<br />

dat iedereen ze meteen correct kan begrijpen. De wet op de medeeigendom<br />

is zeker geen uitzondering op deze trieste regel ...<br />

Wat zal de syndicus dus doen als de wet verandert? Zal hij het<br />

aandurven om het reglement van interne orde onmiddellijk<br />

aan te passen, wat zijn plicht is, met het risico dat hij een fout<br />

maakt waarvan hij de gevolgen zal moeten dragen? Of zal hij de<br />

aanpassing van het reglement uitstellen in afwachting van een<br />

deskundig advies of een beslissing van de algemene vergadering,<br />

wat hem opnieuw maar op een andere manier aansprakelijk kan<br />

maken?<br />

7. Ik denk dat de wetgever (alweer) geen rekening heeft gehouden<br />

met de praktische gevolgen van de nieuwe bepalingen die hij<br />

heeft goedgekeurd. Maar volgens mij staat het in elk geval vast dat<br />

een voorzichtige syndicus het reglement van interne orde pas zal<br />

wijzigen wanneer hij volledig zeker is van zijn zaak. Wanneer de<br />

syndicus daarentegen, over bepaalde zaken twijfelt, hoort hij in<br />

ieder geval te rade te gaan bij een in het mede-eigendomsrecht<br />

gespecialiseerde jurist.<br />

INFO<br />

Dhr Eric RIQUIER<br />

Advocaat (IURIS AVOCATS)<br />

Professor aan de Solvay<br />

Brussels School of Economics &<br />

Management (ULB)<br />

PROPERTYTODAY<br />

Commissaris van de<br />

rekeningen nodig?<br />

Stel een externe Commisaris van de rekeningen<br />

voor aan de Algemene Vergadering!<br />

Een onafhankelijke audit door een externe Commissaris<br />

van de rekeningen is het sluitstuk van een<br />

professioneel beheer van de Vereniging van Medeeigenaars.<br />

Werk samen met ons voor een<br />

volledige en snelle controle van het financiële beheer<br />

van uw gebouw.<br />

Contacteer ons voor een voorstel op maat:<br />

www.rekencommissaris.be


DÉ BETROUWBARE SPECIALIST VOOR DAK EN GEVEL<br />

Een zaakvoerder - aannemer die zelf op de werf staat met meer dan 25 jaar<br />

ervaring en een bekwaam team is wellicht een goede garantie voor het correct<br />

en vakbekwaam uitvoeren van de werken. Vakbekwaamheid is natuurlijk een<br />

belangrijke vereiste ten aanzien van een aannemer in een renovatiedossier. Met<br />

een kleine 30 jaar ervaring weet Alain Durieux te putten uit een rijke ervaring<br />

in de praktijk. Dat het bedrijf zijn naam draagt, laat zien dat hij er de trotse<br />

vaandeldrager van is.<br />

Durieux Dak- en Gevelwerken is een Gentse onderneming actief van aan de kust<br />

tot in de Brusselse rand. Zowel particulieren als VME’s kunnen bij Durieux Daken<br />

Gevelwerken terecht. Het team bestaat uit verschillende vakmannen met elk<br />

hun eigen specialisatie. Van kleine woningen tot grote appartementsblokken, bij<br />

Durieux Dak- en Gevelwerken ben je aan het juiste adres!<br />

LAST VAN BETONROT? WEES ER SNEL BIJ!<br />

Betonrot treedt op wanneer water en zuurstof reageren met het wapeningsstaal<br />

binnenin (minderwaardig) beton. Het staal gaat corroderen en het beton verliest<br />

zijn stabiliteit. Zodra je betonrot herkent, haal je er best één van hun specialisten<br />

bij die zo snel mogelijk actie onderneemt. Doe je dit niet dan zal dit enkel verder<br />

escaleren met verscheidene gevolgen zoals bv. het dalen van de berekende<br />

draagkracht.<br />

Betonrot kent heel wat oorzaken waarvoor elk een specifieke aanpak nodig is. Durieux Daken<br />

Gevelwerken pakt niet alleen het vochtprobleem aan maar biedt u een totaalservice.<br />

Zo wordt de geleden schade hersteld: beschadigde bakstenen, loskomend pleisterwerk…<br />

Het gespecialiseerde team staat klaar om uw beton weer on point te brengen!<br />

5 REDENEN WAAROM ONZE KLANTEN VOOR DAKWERKEN DURIEUX KIEZEN<br />

Secuur vakmanschap<br />

aan eerlijke en<br />

transparante prijzen<br />

Gespecialiseerde<br />

totaalservice<br />

voor dak- en<br />

gevelwerken<br />

15 jaar garantie<br />

op dakwerken<br />

Binnen de dag<br />

antwoord<br />

op offerteaanvraag<br />

Snelle service<br />

en opvolging projecten<br />

Voor meer info of een gratis offerte<br />

www.dakwerkendurieux.be<br />

Contacteer ons vrijblijvend op<br />

0800 99 286<br />

of<br />

info@dakdurieux.be


22<br />

Offertes, erelonen en overeenkomsten<br />

van syndici: te vaak gebrek aan<br />

duidelijkheid en uniformiteit<br />

UVS heeft recentelijk een groot aantal offertes van syndici<br />

verzameld, onderzocht en geanalyseerd. En we zijn tot een paar<br />

opvallende conclusies gekomen. Niet alleen worden er soms<br />

fouten gemaakt wat betreft het aantal kavels of het adres van de<br />

VME, maar frappant is ook dat de prestaties, forfaits en erelonen<br />

vaak niet duidelijk aangegeven worden.<br />

Mede-eigenaars wordt vaak verweten dat zij steeds voor de<br />

goedkoopste syndicus kiezen. Maar hoe kunnen mede-eigenaars<br />

een juiste keuze maken tussen heel verschillende offertes en<br />

bijlagen met lijsten van diverse prestaties? De meeste medeeigenaars<br />

hebben hier trouwens geen weet van. De ene offerte<br />

vermeldt de wettelijke taken, de andere heeft het over bijkomende<br />

prestaties. Soms worden privatieve kosten bij overdracht van een<br />

kavel vermeld tussen andere gemeenschappelijke prestaties van<br />

de syndicus. Een kat vindt er haar jongen niet in terug!<br />

Het beroep van syndicus is bijzonder complex. Mede-eigenaars<br />

zijn meestal geen specialisten in mede-eigendom. Duidelijkheid<br />

en uniformiteit zouden het voor hen makkelijker maken om de<br />

juiste beheerder aan te stellen. Wij pleiten daarom voor meer<br />

uniformiteit in de syndicusovereenkomsten.<br />

Laat ons durven de berekeningswijze<br />

van het ereloon in vraag stellen<br />

Eerst en vooral willen we de berekeningswijze van het ereloon van<br />

de syndicus aankaarten. Zich enkel en alleen baseren op het aantal<br />

kavels, garages of staanplaatsen om het basis ereloon te berekenen<br />

is niet meer van deze tijd. Andere factoren die het ereloon<br />

verzwaren of verlichten spelen ook een rol.<br />

Enkele voorbeelden van verzwarende factoren: de vetusteit van<br />

het gebouw, juridische procedures, complexiteit van boekhouding,<br />

meerdere liften, ligging, vandalisme, complexiteit van de<br />

kostenverdeling van de verwarming, enz. Overdag vergaderen<br />

of tijdens de kantooruren, digitalisering van de administratie, de<br />

aanwezigheid van een actieve raad van mede-eigendom, kunnen<br />

anderzijds dan weer een vermindering van het ereloon betekenen.<br />

De syndicus zou zijn ereloon kunnen baseren op een aantal taken<br />

per maand, kwartaal, semester of jaar en het eindbedrag kunnen<br />

verzwaren of verlichten in functie van een aantal coëfficiënten.<br />

Berekeningswijze en verdeling<br />

van het ereloon: contradicties<br />

Een bijkomende factor van verwarring is de berekeningswijze van<br />

het ereloon versus de verdeling van deze kost. Het is zo dat alle<br />

syndici hun ereloon systematisch berekenen op basis van het aantal<br />

kavels in het gebouw. Maar dit betekent niet dat het ereloon per<br />

kavel wordt verdeeld in de eindafrekening. Integendeel: conform<br />

de wet op de mede-eigendom en de meeste statuten, wordt het<br />

ereloon van de syndicus verrekend a rato van de aandelen in de<br />

gemeenschappelijke delen.<br />

Dit heeft als voordeel dat kleine kavels zoals kelders en garages<br />

ook in deze kost bijdragen, maar toch niet evenveel betalen als<br />

een woonkavel. Anderzijds is het voor de volwaardige kavels<br />

noch logisch, noch fair. Niet logisch omdat de berekening van<br />

het ereloon op basis van het aantal kavels berekend wordt. De<br />

omvang van de taken van syndicus wordt niet alleen bepaald door<br />

het aantal kavels. Het basisdossier en de wettelijke taken zijn even<br />

ingewikkeld en arbeidsintensief voor een gebouw van 5 kavels als<br />

voor een ge-bouw van 25 kavels. Het BIV barema dat door de Raad<br />

van State in 2005 werd afgeschaft, voorzag zelfs een proportionele<br />

vermindering van het ereloon voor grotere gebouwen!<br />

Dit is ook de reden waarom kleine gebouwen tegenwoordig niet<br />

langer aantrekkelijk zijn voor beheerders: ze moeten aan dezelfde<br />

wettelijke verplichtingen voldoen, maar hun vergoedingen zijn<br />

verhoudingsgewijs erg laag vanwege het kleine aantal kavels.<br />

Hierdoor blijven meer en meer kleinere gebouwen verweesd achter<br />

zonder professionele syndicus.<br />

Het is ook onfair aangezien de syndicus even goed en even veel<br />

voor een handelspand werkt als voor een studio. Waarom betaalt<br />

het handelspand systematisch meer ereloon?<br />

Tip: Wij adviseren daarom de syndici en de UVS-leden (Unie van<br />

Syndici) om aan de AV te vragen het ereloon van de syndicus per<br />

volwaardige kavel te verdelen en een kleiner ereloon aan te rekenen<br />

voor de andere panden (garages, staanplaatsen, …) als deze<br />

niet tot een volwaardige kavel behoren. De AV moet dit wel met<br />

een 4/5de meerderheid goedkeuren.<br />

Niet alle kosten zijn syndickosten!<br />

Complexe zaken worden al te vaak te simplistisch geformuleerd.<br />

Het valt dan ook te betreuren dat heel wat mede-eigenaars alle<br />

kosten zonder enig onderscheid gewoon syndickosten noemen.<br />

Zo beschouwen ze gemeenschappelijke kosten al te gemakkelijk<br />

als syndickosten. Niets is minder waar! Op die manier ontstaat de<br />

verkeerde visie dat alle kosten naar de syndicus gaan (wat veel<br />

is!) terwijl de syndicus maar een klein deel van het totale bedrag<br />

ontvangt.<br />

Het overgrote deel wordt gebruikt om de gemeenschappelijke<br />

facturen (elektriciteit, gas, water, onderhoud, liftkosten, verzekering,<br />

enz.) te betalen.<br />

Verstuur uw overeenkomst samen met uw offerte!<br />

Een ander probleem is de overeenkomst van de syndicus. De wet<br />

op mede-eigendom voorziet dat een schriftelijke overeenkomst de<br />

verhouding tussen syndicus en VME regelt.<br />

BW Art. 577-8. §1 stelt :<br />

De bepalingen die de verhouding regelen tussen de syndicus en<br />

de vereniging van mede-eigenaars en de daaraan gekoppelde<br />

vergoeding, staan in een schriftelijke overeenkomst. Die overeenkomst<br />

omvat met name de lijst van de forfaitaire prestaties en de lijst van de


23<br />

aanvullende prestaties en de daaraan verbonden vergoedingen.<br />

De offerte betreft enkel de kostprijs van het beheer. De<br />

overeenkomst is daarentegen het enige geldige document dat<br />

alle verplichtingen van beide partijen duidelijk opsomt. Het is ook<br />

bindend.<br />

Verstuur daarom uw overeenkomst samen met uw offerte. En zorg<br />

er ook voor dat de overeenkomst na uw aanstelling op uw kantoor<br />

wordt getekend.<br />

Maak vervolgens kopies voor de mede-eigenaars. Het gebeurt al<br />

te vaak dat overeenkomsten ter ondertekening naar de medeeigenaars<br />

worden verstuurd, maar door de mede-eigenaars nooit<br />

worden teruggestuurd naar de syndicus. Zo kunnen er grote<br />

discussies ontstaan bij het ontslag van de syndicus.<br />

Tip: Het is dan ook handig om op de AV eveneens te laten<br />

beslissen mandaat te verlenen aan de voorzitter van de AV om de<br />

syndicusovereenkomst in naam en voor rekening van de VME te<br />

ondertekenen.<br />

De syndicus helderziende?<br />

Bovenop het vast ereloon (basis ereloon) moet de syndicus sinds 01<br />

januari 2019 een bestek opstellen met alle mogelijke bijkomende<br />

prestaties en andere wisselende taken, mét vermelding van een<br />

specifiek ereloon.<br />

Doet u dat niet, dan kunnen de mede-eigenaars weigeren om uw<br />

ereloon te betalen. Enkel de AV kan de betaling van deze prestatie<br />

aanvaarden.<br />

BW Art. 577-8. §1 stelt :<br />

Een niet-vermelde prestatie kan geen aanleiding geven tot<br />

vergoeding, behoudens beslissing van de algemene vergadering.<br />

Het probleem is dat onze sector de laatste 10 jaar een wildgroei<br />

aan nieuwe wetten, decreten en normen kent: GDPR, EPC gemene<br />

delen, asbestinventaris, ...<br />

Hoe kan de syndicus op voorhand kennis hebben van bepaalde<br />

toekomstige wettelijke verplichtingen en deze voor hun officiële<br />

publicatie in zijn overeenkomst integreren?<br />

De wetgever heeft er blijkbaar niet over nagedacht, dat een syndicus<br />

nieuwe wettelijke verplichting binnen een bepaald termijn<br />

moet afhandelen, zonder enige garantie dat deze dienstverlening<br />

effectief zal vergoed worden...<br />

Tip: vermeld voor mogelijke toekomstige wettelijke taken een<br />

opstartkost (vast of in regie).<br />

Wettelijke taken en bijzonder ereloon<br />

Om alle misverstanden de wereld uit te helpen willen wij nog een<br />

belangrijk punt aankaarten. De wet op mede-eigendom bepaalt<br />

eigenlijk niet dat de wettelijke taken opgesomd in artikel 577-8 §4<br />

in het basis ereloon of forfait inbegrepen zijn.<br />

Het artikel 577-8 §4 somt enkel en alleen de basisprestaties op die<br />

de syndicus moet uitvoeren in het kader van zijn beheer. Daarom<br />

kunnen deze wettelijke taken ook het voorwerp zijn van een<br />

bijzonder ereloon, zoals vaak gebeurt voor de bijzondere algemene<br />

vergadering of het postinterventie dossier.<br />

Het is van groot belang voor de syndicus om een bestek op te<br />

stellen van alle mogelijke prestaties met vier soorten tarieven:<br />

1. inbegrepen in het basisereloon<br />

2. bijzonder ereloon : uurtarief of in regie<br />

3. bijzonder ereloon : vast of forfaitair ereloon<br />

4. percentage<br />

Nog enkele nuttige tips!<br />

Om af te sluiten geven wij u graag nog enkele nuttige adviezen.<br />

1. Vermeld heel duidelijk in uw offerte :<br />

• het juist aantal kavels<br />

• het ereloon voor kelders/bergingen, garages en staanplaatsen<br />

• welke taken inbegrepen zijn in het vast ereloon én welke niet<br />

• de complete lijst of het volledige bestek van de extra taken en<br />

prestaties (cfr. buitengewoon ereloon)<br />

• in een afzonderlijk kader in deze lijst: de individuele kosten bij<br />

verkoop (BW artikel 577-11)<br />

2. Stuur de blanco overeenkomsten op samen met de offerte. Dit is<br />

belangrijk omdat de overeenkomst bindend is.<br />

3. Let zeker op voor ongeldige clausules:<br />

• Decharge of kwijting: decharge is een daad en kan niet stilzwijgend<br />

gebeuren.<br />

• Aansprakelijkheid: u kan uw aansprakelijkheid niet<br />

contractueel beperken . De syndicus is conform de wet op<br />

mede-eigendom (art. 577-8 §5 BW) “als enige aansprakelijk<br />

voor zijn beheer”.<br />

• Duur: vermeld altijd heel duidelijk de duur van het mandaat<br />

van de syndicus en laat die lopen tot de eerste statutaire<br />

algemene vergadering volgend op deze datum. Dit is belangrijk<br />

voor uw bankvolmacht. Sommige banken doen er<br />

(onterecht) moeilijk over.<br />

• Ontslag: vermeld duidelijk de verschillende mogelijkheden<br />

van stopzetting en de daaraan verbonden schadevergoeding:<br />

- ontslag door de AV met onmiddellijke ingang voor het<br />

einde van de overeenkomst<br />

- ontslag met opzegperiode<br />

- geen verlenging door de AV (= geen opzegvergoeding)<br />

- ontslag door de syndicus zelf<br />

4. Lidmaatschap UVS: bent u lid van de beroepsfederatie UVS (Unie<br />

van Syndici), vermeld dan uw lidmaatschap bij UVS en/of bij Kavex<br />

op uw briefhoofden en op uw website, samen met de UVS-logo. Dit<br />

geeft een positieve uitstraling aan uw syndicuskantoor en toont<br />

aan dat u uw beroep serieus en plichtsbewust uitoefent. Bij klachten<br />

van mede-eigenaars bij het BIV genieten de leden van UVS van<br />

een polis rechtsbijstand voor disciplinaire verdediging.<br />

Conclusie<br />

UVS ijvert al jaren voor het imago van de syndicus en voor steeds<br />

meer professionaliteit.<br />

Het spreekt voor zich dat zowel syndici als mede-eigenaars daar baat<br />

bij hebben! De voordelen zijn evident. Transparantie en uniformiteit<br />

vergemakkelijken de keuze van de mede-eigenaars en de relatie met<br />

hun syndicus. En er zijn beduidend minder discussies achteraf.<br />

Onze sector moet zich ongetwijfeld nog verder professionaliseren<br />

door nog meer de nadruk te leggen op ethisch handelen en<br />

transparant communiceren.<br />

UVS heeft al aangetoond, door mede het Salon van de Mede-


24<br />

eigendom te organiseren (volgende editie op 18 november<br />

2021), dat het beroep van syndicus geëvolueerd is van “een nieuw<br />

lampje indraaien” naar een volwaardig administratief, financieel<br />

en technisch beheer dat respect verdient. Deze professionaliteit<br />

komt tot uiting bij het eerste contact met de VME en uit zich verder<br />

via een duidelijke offerte en een transparante en evenwichtige<br />

overeenkomst: you only get one chance to make a first impression!<br />

Voor de UVS-leden zal binnenkort een vernieuwde versie van<br />

de geüniformiseerde beheersovereenkomst op het intranet<br />

beschikbaar zijn.<br />

INFO<br />

Mevr. Dominique Krickovic<br />

Directrice UVS<br />

(Unie van Syndici vzw)<br />

info@uvsyndici.be<br />

www.uvsyndici.be<br />

PROPERTYTODAY<br />

SALON van de Mede-eigendom - 4de editie<br />

donderdag 18 november 2021<br />

Na uitgebreid overleg tussen de organisatoren en de betrokken<br />

partijen, en rekening houdend met de zorgwekkende evolutie<br />

van de Covid-19 in België, werd wijselijk beslist om het Salon<br />

van de Mede-eigendom <strong>2020</strong> te verplaatsen naar de datum van<br />

donderdag 18 november 2021. Save the date !<br />

Deze vierde editie van het Salon wordt ongetwijfeld een groot<br />

succes, mede door de organisatie van het Nationaal Congres van<br />

de Syndici op dezelfde dag en op dezelfde locatie.<br />

Geïnteresseerde exposanten die zich willen profileren op de<br />

specifieke markt van de mede-eigendom kunnen altijd vrijblijvend<br />

informatie inwinnen via contact@salonvandemedeeigendom.be


25<br />

Buderus. Meer dan verwarming.<br />

Rendement. Comfort. Duurzaamheid.<br />

Een betrouwbare en passende oplossing voor uw tertiair project.<br />

Als systeemexpert ondersteunt Buderus u bij elke stap,<br />

van dimensionering tot installatie en onderhoud.<br />

Ontdek ons volledig tertiair gamma<br />

op gas, hernieuwbare energie en stookolie.<br />

quotations@buderus.be<br />

www.buderus.be


26<br />

Pop-up en de syndicus:<br />

wie heeft nog wat te vertellen?<br />

Als (beginnend) ondernemer vandaag een pand huren, kan enkel<br />

door een handelshuurovereenkomst af te sluiten. Hierdoor ben je<br />

echter meteen voor een aantal jaren gebonden aan dit contract<br />

(principiële basisduur van 9 jaar minstens). Dit geeft zekerheid aan de<br />

eigenaar om voldoende inkomsten uit de huur te verwerven, aan de<br />

ondernemer om zijn investeringen te laten renderen.<br />

Voor de ondernemer met pop-up-ambities kan die wettelijke<br />

bescherming ook een belemmering zijn. Pop-up-stores komen<br />

meer en meer voor en zijn niet meer dan een antwoord op nieuwe<br />

behoeften van een evoluerende markt. Daarom heeft de Vlaamse<br />

overheid een juridisch kader gecreëerd dat aan specifieke regels<br />

is onderworpen. Het contract kan niet langer dan één jaar duren, is<br />

makkelijk opzegbaar voor de huurder, maar het wordt ook toegelaten<br />

dat de huurder werken kan uitvoeren in het pand wanneer hij dit<br />

schriftelijk aanvraagt bij de verhuurder, die dan op zijn beurt bij einde<br />

huur weer het herstel in oorspronkelijke staat kan vragen.<br />

Die verhuurder kan uiteraard op zijn beurt eigenaar zijn van een<br />

(handels)pand dat deel uitmaakt van een mede-eigendom, met tot<br />

gevolg dat hij zich op zijn beurt zal moeten conformeren naar de regels<br />

die vooropgesteld worden door de mede-eigendomwet, maar ook de<br />

basisakte, statuten, reglement van mede-eigendom en reglement van<br />

interne orde.<br />

huurder voor korte termijn huurt en zich niet houdt aan de regels die<br />

binnen een gebouw vooropgesteld zijn, de syndicus niet steeds kort<br />

op de bal kan spelen. Uiteraard zal hij in eerste instantie de verhuurder/<br />

mede-eigenaar aanmanen om op korte termijn een einde te stellen aan<br />

een verboden gebruik van de betrokken kavel, maar wanneer daarop<br />

niet gereageerd wordt zal de syndicus mandaat moeten vragen aan de<br />

algemene vergadering om in rechte te kunnen optreden.<br />

Het meest voor de hand liggende is dat in het reglement van interne<br />

orde de syndicus een permanent mandaat krijgt om in te grijpen<br />

bij niet-toegelaten verhuringen. Is dat echter niet gebeurd, dan kan<br />

de syndicus zich wel baseren op zijn algemene verplichting om het<br />

reglement van mede-eigendom en interne orde te handhaven.<br />

Een andere oplossing kan er in bestaan, indien andere mede-eigenaars<br />

of gemene delen dreigen ernstige schade te lijden ten gevolge van<br />

een niet toegestane uitbating, kan de syndicus met toepassing van<br />

artikel 577-9, § 1, derde lid BW “iedere vordering om dringende<br />

redenen of vordering tot bewaring van rechten met betrekking tot<br />

de gemeenschappelijke delen instellen, op voorwaarde dat die zo<br />

snel mogelijk wordt bekrachtigd door de algemene vergadering”.<br />

De syndicus kan dus, wanneer de uitbaters in overtreding met het<br />

reglement van orde goederen opslaan, autonoom tegen die uitbaters<br />

in rechte optreden. (Vred. Etterbeek 17 juni 2011, T.Vred. 2013, 76)<br />

De vraag rijst regelmatig hoe men als syndicus hiermee moet<br />

omgaan, en op welke wijze vermeden kan worden dat de huurder die<br />

het handelspand toch maar voor korte tijd zal betrekken al te grote<br />

conflicten doet ontstaan met de andere mede-eigenaars die in vele<br />

gevallen dan ook geen handelaars maar residenten zijn die ook graag<br />

rustig en op een aangename manier willen wonen.<br />

Deze nieuwe trend bij appartementsgebouwen m.b.t. het gebruik<br />

van (doorgaans) gelijkvloerse kavels voor het installeren van popup<br />

shops heeft o.m. tot gevolg dat die tegen lagere prijzen en<br />

voor korte tijd in een leegstaande kavel ondergebracht worden.<br />

Bij appartementseigendom is het uiteraard dan de vraag of deze<br />

gebruiksbestemming op het gelijkvloers van een flatgebouw,<br />

verzoenbaar is met de standing van het gebouw.<br />

Daaromtrent dienen afspraken vastgelegd hetzij in het reglement van<br />

mede-eigendom, of in een beslissing van de algemene vergadering,<br />

net zoals die vroeger al in de meeste gebouwen bestonden inzake het<br />

verhuren voor handel, horeca of andere bedrijvigheden en waar via de<br />

reglementen in het gebouw dat gebruik aan banden gelegd kon worden.<br />

De essentiële richtlijnen voor een syndicus blijven dus nog steeds<br />

de basisakte en reglementen, waarin misschien toch de nodige<br />

aanpassingen of verduidelijkingen bijkomend worden opgenomen<br />

m.b.t. de aard van de handel die mag of kan gevoerd worden.<br />

Het lijkt ons moeilijk om een mede-eigenaar toe te staan wel te<br />

mogen verhuren middels een klassieke handelshuur voor 9 jaar (die<br />

door een huurder al na 3 jaar beëindigd kan worden), en niet middels<br />

een pop-up, maar de aard van de handel, de bestemming waarvoor<br />

verhuurd wordt kan wel in de basisakte en reglementen duidelijk aan<br />

banden gelegd worden.<br />

Het praktische probleem bestaat er uiteraard in dat wanneer een<br />

Tegen de nalatige eigenaar, die niet reageert, kan bij de bodemrechter<br />

op de eerste plaats herstel in de vorige toestand gevorderd worden,<br />

eventueel gepaard gaande met afbraak van wederrechtelijk<br />

opgerichte constructies. En belangrijk in het kader van het popupverhaal<br />

kan wanneer de bestemming van het privégedeelte<br />

niet gerespecteerd werd, een bevel tot staking van de activiteit<br />

gevraagd worden, bijvoorbeeld stopzetting van de uitbating van een<br />

handelszaak die strijdig is met de conventionele bestemming in de<br />

splitsingsakte aan een privégedeelte gegeven. (Vred. Antwerpen (V)<br />

19 februari 1986, T.Not. 1986, 248).<br />

Tenslotte is het toch belangrijk om weten dat deze regels niet<br />

alleen gelden ten opzichte van de mede-eigenaars, maar ook tegen<br />

huurders en gebruikers, omdat de bepalingen van het reglement ook<br />

tegenover hen doorwerken zoals voorzien in art. 577-10 B.W..<br />

Het is dus nuttig zich zoveel als mogelijk te wapenen met een sterk<br />

reglement van interne orde bijvoorbeeld, maar de syndicus kan dus<br />

wel degelijk actie ondernemen binnen het kader van diens (wettelijke)<br />

bevoegdheden.<br />

INFO<br />

Advovaat Dhr Philip LEPERE<br />

CGK Advocaten<br />

Paleisstraat 24, 2018 Antwerpen<br />

T 03 286 76 60<br />

W www.cgkadvocaten.be<br />

PROPERTYTODAY


Maak van jouw<br />

woning een<br />

fiberwoning<br />

Met fiber zijn jouw vastgoedprojecten<br />

klaar voor de toekomst<br />

Met fiber tot in de woning bied je jouw klanten supersnel<br />

en stabiel internet, een ultra-lage latentie, het scherpste beeld<br />

op al hun schermen en vooral een gebouw dat almaar meer<br />

geconnecteerde toestellen moeiteloos aankan. Zo is je gebouw<br />

helemaal klaar voor de toekomst.<br />

Contacteer ons<br />

voor een vrijblijvend gesprek:<br />

Ann De Schryver<br />

0475 52 59 20<br />

ann.deschryver@proximus.com<br />

Xavier Schreinemacher<br />

0477 57 05 02<br />

xavier.schreinemacher@proximus.com<br />

Proximus, een partner voor jouw<br />

bouwprojecten. Niets dan voordelen<br />

voor jezelf… en voor je klanten!<br />

De Proximus-experten luisteren naar je noden en stellen<br />

oplossingen voor op jouw maat. Om elke stap van de plannen van<br />

nabij op te volgen, kan je op elk moment van de dag bij terecht<br />

jouw toegewijde contactpersoon.<br />

Bovendien geven we je klanten een prachtig welkomstgeschenk:<br />

een gratis fiberabonnement gedurende 6 maanden zonder<br />

aankoopverplichting! Dat is een mooie troef voor jouw bedrijf.<br />

Close<br />

partner of<br />

proximus.be/fiber


Meer dan<br />

2 miljoen<br />

referenties<br />

in Europa<br />

INTERCOM<br />

ZONDER<br />

KABELGEDOE?<br />

Da’s simpel! Dankzij 1 simkaart meer<br />

dan 100 appartementen verbonden<br />

en beheerd. Geïnstalleerd in 4 uur,<br />

zonder kabels.<br />

Intratone. Het intercomsysteem waar iedereen bij wint.<br />

Geniet nu van alle voordelen van<br />

een Intratone intercomsysteem:<br />

· geen geboor of kabels<br />

· in 4 uur operationeel<br />

· onbeperkt beheer vanop afstand, in realtime<br />

· veilig en comfortabel in gebruik<br />

Een demo voor<br />

uw appartementen?<br />

Maak een afspraak met<br />

Dieter Denooze via 0493 99 58 33<br />

of ddenooze@intratone.be.<br />

intercom zonder gedoe.be<br />

www.intratone.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!