16.12.2020 Views

26. Het docentschap van de toekomst

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Deel IV Doel en functie <strong>van</strong> het on<strong>de</strong>rwijs<br />

De onafhankelijke accrediteur<br />

RonBot is een gea<strong>van</strong>ceer<strong>de</strong> assistent die gebruik maakt <strong>van</strong> kunstmatige<br />

intelligentie (AI) en werkt als digitale accrediteur en boekhou<strong>de</strong>r in <strong>de</strong> blockchain<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> persoonlijke ontwikkeling <strong>van</strong> alle <strong>de</strong>elnemers aan het RON.<br />

RonBot ziet slechts data, heeft geen emotioneel culturele bias en beoor<strong>de</strong>elt<br />

resultanten <strong>van</strong> leren zon<strong>de</strong>r aanziens <strong>de</strong>s persoons. RonBot werkt <strong>van</strong>uit<br />

een reeks <strong>van</strong> algoritmes die wordt ingegeven door een team <strong>van</strong> peer-beoor<strong>de</strong>laars,<br />

en staat on<strong>de</strong>r ethisch gezag <strong>van</strong> het college <strong>van</strong> bestuur (CvB).<br />

Voor <strong>de</strong> ethische koers wordt het CvB in geval <strong>van</strong> twijfel bijgestaan door <strong>de</strong><br />

ethiek-commissie. RonBot inventariseert <strong>de</strong> vraag naar on<strong>de</strong>rwijs en ontwikkeling<br />

en bezorgt het juiste aanbod op het juiste adres. Soms gebeurt dat in<br />

<strong>de</strong> fysieke, soms in <strong>de</strong> virtuele ruimte.<br />

De superspecialist<br />

Hannah is 26 jaar. Ze heeft zich <strong>van</strong> jongs af aan verdiept in neurale netwerken.<br />

Als kind <strong>de</strong>ed ze dat in een game, later, nog in het ou<strong>de</strong> stelsel, in een<br />

bachelor en master. Alhoewel ze geen held is op het gebied <strong>van</strong> didactiek,<br />

wordt ze op basis <strong>van</strong> haar kennis vaak gekoppeld aan vragen over haar<br />

vakgebied. Ze besteedt zo’n <strong>de</strong>rtig procent <strong>van</strong> haar tijd aan het <strong>de</strong>len <strong>van</strong><br />

kennis met le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het RON. Haar taken zijn het overdragen en wegwijs<br />

maken <strong>van</strong> geïnteresseer<strong>de</strong>n in haar vakgebied. Binnen het RON behoort ze<br />

tot <strong>de</strong> superspecialisten, en ze zit in een groep kennishebbers die zich heeft<br />

verbon<strong>de</strong>n met het netwerk <strong>van</strong>wege <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rsteuning en <strong>de</strong> waar<strong>de</strong><br />

die het netwerk hecht aan <strong>de</strong> bescherming <strong>van</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksvrijheid. Ze<br />

koos voor het RON <strong>van</strong>wege <strong>de</strong> vrijheid <strong>van</strong> <strong>de</strong>nken die is gewaarborgd. <strong>Het</strong><br />

doel <strong>van</strong> haar bijdrage is niet het dienen <strong>van</strong> <strong>de</strong> organisatie, maar <strong>van</strong> het<br />

vakgebied in bre<strong>de</strong> zin. Dit biedt haar <strong>de</strong> gelegenheid obscure en innovatieve<br />

on<strong>de</strong>rwerpen te bevragen.<br />

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!