16.12.2020 Views

26. Het docentschap van de toekomst

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Het</strong> <strong>docentschap</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>toekomst</strong><br />

Graag sluiten we dit spel-essay af met een aantal adviezen op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

beschreven trends en persona’s.<br />

Advies voor collega’s en on<strong>de</strong>rwijsbestuur<strong>de</strong>rs op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

voorbeelduitkomsten<br />

Wij willen graag <strong>van</strong> <strong>de</strong> gelegenheid gebruik maken om, op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> verrichte<br />

analyse en <strong>de</strong> geschetste trends en persona’s, <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> aanbevelingen<br />

te doen:<br />

• Ga uit <strong>van</strong> een <strong>toekomst</strong> die nooit af is. Ze begon al lang gele<strong>de</strong>n, wordt<br />

gevormd door bijdragen <strong>van</strong> alle actoren en wordt door externe omstandighe<strong>de</strong>n<br />

beïnvloed.<br />

• Zie <strong>de</strong> <strong>toekomst</strong> als een organisch gegeven waarover voorkennis voorhan<strong>de</strong>n<br />

is – buiten maar zeker ook binnen onze hogeschool.<br />

• On<strong>de</strong>rzoek <strong>de</strong> rol en waar<strong>de</strong> die onze hogeschool biedt aan <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers,<br />

<strong>de</strong> docenten, on<strong>de</strong>rzoekers en stu<strong>de</strong>nten. Waarom sluiten zij zich in<br />

2030 nog aan bij het instituut, wat vin<strong>de</strong>n ze daar, wat is <strong>de</strong> ruil?<br />

• Maak diversiteit expliciet, laat je niet verblin<strong>de</strong>n door statements over inclusiviteit,<br />

maar zet in op maximale ruimte voor <strong>de</strong> afwijking in ie<strong>de</strong>reen,<br />

on<strong>de</strong>rsteun <strong>de</strong> verschillen, biedt begeleiding en on<strong>de</strong>rsteuning aan het<br />

unieke individu – stu<strong>de</strong>nt en docent.<br />

• Experimenteer en ontwikkel een zelfschonend systeem <strong>van</strong> constante<br />

accreditatie op grond <strong>van</strong> han<strong>de</strong>len en ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> kennis. Overweeg of<br />

data ingezet dient te wor<strong>de</strong>n ter controle of ter on<strong>de</strong>rsteuning.<br />

• Zorg voor goe<strong>de</strong> (digitale) conciërges en ruimtes die <strong>de</strong> kernwaar<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> hogeschool bewaken en <strong>de</strong>elnemers zich welkom laten voelen.<br />

• Ontwikkel een nieuwe manier <strong>van</strong> waar<strong>de</strong>uitwisseling die aansluit bij <strong>de</strong><br />

meer fluï<strong>de</strong> rollen <strong>van</strong> stu<strong>de</strong>nt, docent en on<strong>de</strong>rzoeker.<br />

• Denk na over wie wat wil leren. Alles wat door een machine kan, mag door<br />

een machine gedaan wor<strong>de</strong>n, maar <strong>de</strong> vraag is: wat willen we <strong>de</strong> machine<br />

leren en wat willen we dat die machine ons leert?<br />

• Besteed ten slotte aandacht aan <strong>de</strong> mogelijke transitie <strong>van</strong> hogeschool<br />

naar het RON.<br />

In dit essay beschreven we metho<strong>de</strong>s voor <strong>toekomst</strong>on<strong>de</strong>rzoek en gaven we<br />

voorbeel<strong>de</strong>n <strong>van</strong> trends en persona’s. Wij <strong>de</strong>nken dat zowel <strong>de</strong> beschreven<br />

manier <strong>van</strong> werken en <strong>de</strong>nken leerzaam en leuk kan zijn voor stu<strong>de</strong>nten, docenten<br />

en alle an<strong>de</strong>ren die geïnteresseerd zijn om op een spelen<strong>de</strong> manier<br />

met <strong>de</strong>ze inhoud aan <strong>de</strong> slag te gaan. We hebben <strong>de</strong> ambitie <strong>de</strong> geschetste<br />

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!