16.12.2020 Views

26. Het docentschap van de toekomst

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Het</strong> <strong>docentschap</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>toekomst</strong><br />

De ontwikkelcoach<br />

Amir is didacticus pur sang. Zelf was hij een laatbloeier. Zo had hij lange tijd<br />

niet echt door dat vakken als economie, geschie<strong>de</strong>nis en aardrijkskun<strong>de</strong> veel<br />

met elkaar te maken hebben en, mits <strong>van</strong>uit <strong>de</strong> gehele context aangebo<strong>de</strong>n,<br />

eigenlijk heel logisch zijn. Bewust <strong>van</strong> <strong>de</strong> beperkingen <strong>van</strong> het on<strong>de</strong>rwijs<br />

dat hij als jongere zelf gekregen heeft, kent hij als geen an<strong>de</strong>r <strong>de</strong> hobbels<br />

die ontwikkelen met zich meebrengen. Zijn drijfveer is an<strong>de</strong>ren helpen <strong>de</strong>ze<br />

hobbels te overwinnen. Dit doet hij door het ontwikkelen <strong>van</strong> leermid<strong>de</strong>len<br />

en het coachen <strong>van</strong> an<strong>de</strong>ren in <strong>de</strong> vraag hoe en wanneer men zich het best<br />

ontwikkelt.<br />

Amir groei<strong>de</strong> op in Delfshaven en stu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> in 2020 af aan Hogeschool Rotterdam.<br />

Hij houdt <strong>van</strong> zijn wijk en voel<strong>de</strong> zich thuis op <strong>de</strong> hogeschool, aanbiedingen<br />

<strong>van</strong> taken in het bedrijfsleven slaat hij af. Hij hoort bij het RON en<br />

voelt zich er thuis.<br />

De challenger – <strong>de</strong> uitdager<br />

Rosita, 59 jaar, heeft niets te verliezen, want ze is vrijgesteld <strong>van</strong> moeten. Ze<br />

heeft haar schaapjes op ‘t droge, maar draagt nog graag bij aan het RON. Ze<br />

prikt feilloos door <strong>de</strong> smoesjes en praatjes <strong>van</strong> stu<strong>de</strong>nten, docenten en bestuur<strong>de</strong>rs<br />

en spiegelt waar het blinkt. Ze daagt uit op ambities en weet dat het<br />

soms helpt <strong>de</strong> doelen wat hoger te stellen en mensen te stimuleren nieuwe<br />

dingen te proberen. Ze communiceert erg direct maar creëert tegelijkertijd<br />

een veilige plek om uit te proberen, te vallen en op te staan. Ze kent alle kneepjes<br />

<strong>van</strong> het on<strong>de</strong>rwijsvak en maakte vele veran<strong>de</strong>ringen mee. Als challenger<br />

maakt ze pret <strong>van</strong> plicht, nodigt ze uit en verleidt ze om ver<strong>de</strong>r te komen, beter<br />

te wor<strong>de</strong>n.<br />

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!