25.02.2021 Views

Bouwen aan de Zorg 01 2021

Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland

Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BOUWEN<br />

VAKTIJDSCHRIFT OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN<br />

ZORG<br />

VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

Platform OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN<br />

1<br />

ZORG.EUbouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu<br />

jaargang 21<br />

februari-maart <strong>2021</strong><br />

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

1<br />

Aannemer trekt<br />

waar<strong>de</strong>volle BIM-lessen<br />

uit bouw AZ Sint-Maarten<br />

3D-mo<strong>de</strong>l van vastgoed<br />

biedt voor<strong>de</strong>len voor<br />

alle stakehol<strong>de</strong>rs<br />

Lei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> positie<br />

op <strong>de</strong> markt voor<br />

bereidingsapotheken<br />

Waarom is een optimale<br />

luchtvochtigheid in<br />

gebouwen noodzakelijk?


GEZOND WORDEN<br />

EN GEZOND BLIJVEN<br />

Met hygiënische rubber vloerbe<strong>de</strong>kkingen<br />

Veiligheid is bijzon<strong>de</strong>r belangrijk in <strong>de</strong> gezondheidszorg. Daarom hebben wij voor<br />

u duurzame vloerbe<strong>de</strong>kkingen van emissiearme materialen ontwikkeld die sterk en<br />

eenvoudig te reinigen zijn – en dat permanent zon<strong>de</strong>r coating.<br />

www.nora.com


VAMED UW PARTNER<br />

VAMED is uw partner voor gezondheidszorg-projecten. Van<br />

ontwerp tot turnkey. VAMED garan<strong>de</strong>ert met het leveren van<br />

kwaliteit, efficiëntie en betrouwbaarheid het blijven<strong>de</strong> succes<br />

van uw projecten en uw partners in <strong>de</strong> gezondheidszorg.<br />

VAMED on<strong>de</strong>rscheidt zich on<strong>de</strong>r meer door merk onafhankelijk<br />

ontwerp, levering en full-service on<strong>de</strong>r-houd van medische<br />

technologie in zorginstellingen.<br />

VAMED staat in uw project voor persoonlijke <strong>aan</strong>dacht en<br />

een duurzame relatie!<br />

Geïnteresseerd?<br />

Neem geheel vrijblijvend contact op met 030 303 99 44.<br />

NIEUWBOUW,<br />

UITBREIDING,<br />

RENOVATIE<br />

ADVIES /<br />

ONTWIKKELING<br />

WERELDWIJDE ERVARING<br />

VAMED is wereldwijd een toon<strong>aan</strong>geven<strong>de</strong> partner<br />

van ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen bij<br />

projectontwikkeling, planning, bouw, inrichting en<br />

operationeel management. Wij hebben <strong>de</strong> afgelopen<br />

3 <strong>de</strong>cennia meer dan 900 ziekenhuisprojecten,<br />

revalidatiecentra, verpleeghuizen en gezondheids-resorts<br />

in 90 lan<strong>de</strong>n gerealiseerd en verlenen overal ter wereld<br />

diensten op maat.<br />

VAMED begrijpt <strong>de</strong> gezondheidszorg in <strong>de</strong> volle breedte<br />

en volgt een integrale <strong>aan</strong>pak. We hebben voortdurend <strong>de</strong><br />

interacties en alle processen in <strong>de</strong> patiëntenzorg in beeld.<br />

Zo eindigt <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid van VAMED in het<br />

lifecycle-mo<strong>de</strong>l niet met een succesvolle overdracht, maar<br />

vormt <strong>de</strong>ze met <strong>de</strong> bijbehoren<strong>de</strong> beschikbaarheidsgarantie<br />

en bijvoorbeeld operationeel management een integrale<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkheid in <strong>de</strong> gezondheidszorg.<br />

OPERATIONEEL<br />

MANAGEMENT<br />

PROJECT-<br />

ONTWIKKELING /<br />

PLANNING<br />

© Herbst<br />

DIENSTEN<br />

FINANCIERING<br />

BOUW<br />

Vamed Ne<strong>de</strong>rland B.V., 3528 BE Utrecht<br />

Tel: +31 (0) 30 303 64 30<br />

Email: info@vamed.nl<br />

www.vamed.nl


SALTO SPACE<br />

Intelligente toegangscontrole<br />

voor elke <strong>de</strong>ur.<br />

/saltosystems.nl


1<br />

Voorwoord<br />

HOE VER BENT U MET BIM?<br />

Anno <strong>2021</strong> is het Bouw Informatie Mo<strong>de</strong>l (BIM) geen toekomstmuziek<br />

meer, maar realiteit. Wie geen projecten mis wil lopen, investeert dan ook<br />

vandaag nog in BIM. Daarover zijn <strong>de</strong> specialisten die in <strong>de</strong>ze <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>Zorg</strong> editie <strong>aan</strong> bod komen, het eens.<br />

Van architect tot <strong>aan</strong>nemer, constructeur, installateur én opdrachtgever:<br />

steeds meer stakehol<strong>de</strong>rs omarmen <strong>de</strong> nieuwe manier van ontwerpen en<br />

bouwen. Niet verwon<strong>de</strong>rlijk, want BIM biedt grote voor<strong>de</strong>len in het ontwerp,<br />

<strong>de</strong> bouw én <strong>de</strong> exploitatiefase. Het is een samenspel van drie grote<br />

informatiedragers, namelijk: virtueel bouwen en samenwerken in een multidisciplinair<br />

3D-mo<strong>de</strong>l, contractbeheersing en documentmanagement, waarvan<br />

bijvoorbeeld Jan Claesen, technisch directeur van AZ Sint-Maarten in<br />

Mechelen nog ie<strong>de</strong>re dag <strong>de</strong> vruchten plukt. Het ziekenhuis in België open<strong>de</strong><br />

in 2<strong>01</strong>8 <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren. Een kleine tweeënhalf jaar na datum haalt Claesen<br />

herinneringen op <strong>aan</strong> <strong>de</strong> pioniersjaren en legt hij ons uit hoe BIM ook nu,<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> exploitatie van het nieuwe ziekenhuis, zijn nut bewijst: ‘Het is nu al<br />

dui<strong>de</strong>lijk dat we het leergeld van weleer ruimschoots zullen terugverdienen’.<br />

Ook zeer <strong>de</strong> moeite waard is het interview met Rob Hoef en Roberto<br />

Traversari van TNO, die BIM hét uitgelezen hulpmid<strong>de</strong>l voor ziekenhuisbouw<br />

noemen. ‘Ziekenhuizen zijn complex en voortdurend in beweging.<br />

Ze muteren sneller en vaker dan <strong>de</strong> meeste an<strong>de</strong>re gebouwtypologieën.<br />

Af<strong>de</strong>lingen wor<strong>de</strong>n uitgebreid, gerenoveerd en soms komen er zelfs compleet<br />

nieuwe vleugels bij. Hierdoor kan BIM zowel in <strong>de</strong> ontwerpfase, <strong>de</strong><br />

uitvoeringsfase maar zeker ook in <strong>de</strong> beheerfase voor<strong>de</strong>len bie<strong>de</strong>n. Immers:<br />

als er geen goe<strong>de</strong> informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld in <strong>de</strong> vorm van een<br />

compleet BIM-mo<strong>de</strong>l, dan loopt men veelvuldig tegen knelpunten <strong>aan</strong>. Dit is<br />

niet alleen tijdrovend, maar ook kostbaar.’<br />

Een zeer interessant BIM-project is ook het Amsterdam UMC locatie VUmc,<br />

dat op dit moment <strong>de</strong> stap naar 3D maakt. Daarnaast stellen diverse partijen<br />

hun (nieuwste) softwareoplossingen en strategieën (BIM as a service)<br />

voor. Is het dan alleen BIM dat <strong>de</strong> klok slaat? Zeker niet. In <strong>de</strong>ze uitgave is<br />

ook veel <strong>aan</strong>dacht voor wand<strong>de</strong>coratie. Van beleefpanelen tot rustgeven<strong>de</strong><br />

fotowan<strong>de</strong>n. Daarnaast kunt u alles vin<strong>de</strong>n over ruimte-akoestiek, hybri<strong>de</strong><br />

zorginnovaties, adaptieve ziekenhuiszorg, noodstroomsystemen, ‘controlled<br />

environment’, slimme spoelconcepten, het belang van een goe<strong>de</strong> luchtvochtigheid<br />

en <strong>de</strong> noodzaak van tophygiëne. Interessante projecten zijn bijvoorbeeld<br />

<strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling Nucleaire Geneeskun<strong>de</strong> en het Centrum voor Vrouw en<br />

Kind van het Rijnstate Ziekenhuis, <strong>de</strong> verou<strong>de</strong>r<strong>de</strong> revalidatiekliniek Westersingel,<br />

het pijncentrum van AZ Rivierenland en De Rôner Apotheek.<br />

Kortom: we hebben weer een bomvolle uitgave voor u.<br />

Ik wens u weer veel leesplezier!<br />

Lieke van Zuilekom


Platform OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu<br />

Jaargang 21, nummer 1, <strong>2021</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN: 1876-0600<br />

BOUWEN<br />

UITGEVER<br />

ZORG.EU<br />

Schatbeur<strong>de</strong>rl<strong>aan</strong> 6<br />

6002 ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

VESTIGING BELGIË<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Lieke van Zuilekom<br />

REDACTIETEAM<br />

Tom Brennand<br />

Tjerk van Duinen<br />

Tim Janssens<br />

Koen Mortelmans<br />

Gerrit Tenkink<br />

Margot Visser<br />

Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r<br />

Revalidatiekliniek Westersingel on<strong>de</strong>rgaat noodzakelijke opfrisbeurt 8<br />

Juiste partner om renovatie vorm te geven 11<br />

Het interview: Fundamentele hervorming in Belgische zorgsector is broodnodig 12<br />

Pijncentrum Rivierenland ingericht volgens loungeconcept 14<br />

<strong>Zorg</strong>flits: Mo<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>sign en CO 2<br />

-neutraal 17<br />

Geluid is vaak een uitdaging 18<br />

Beleving <strong>aan</strong> <strong>de</strong> wand 22<br />

SPECIAL BIM<br />

‘Ook in <strong>de</strong> exploitatie werpt BIM elke dag zijn vruchten af’ 24<br />

Aannemer trekt waar<strong>de</strong>volle BIM-lessen uit bouw AZ Sint-Maarten 28<br />

BIM as a service bij specialist in binnenafwerking 30<br />

Efficiënte BIM-exploitatie dankzij AR-app en digitale kluis 32<br />

‘Onze veelzijdige BIM-expertise vormt meer dan <strong>de</strong> som <strong>de</strong>r <strong>de</strong>len’ 34<br />

TNO: ‘BIM is uitgelezen hulpmid<strong>de</strong>l voor ziekenhuisbouw’ 36<br />

Verwachtingen vertalen en toetsen 38<br />

3D-mo<strong>de</strong>l van vastgoed biedt voor<strong>de</strong>len voor alle stakehol<strong>de</strong>rs 40<br />

‘Wij geven met BIM alle plafondtillift-wensen vorm’ 44<br />

Vloeroplossingen in BIM 47<br />

BLADMANAGER<br />

Patty Ros<br />

p.ros@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijn<strong>de</strong>rs<br />

ADVERTENTIES<br />

wetransfer.com<br />

o.v.v. naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

€ 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Ne<strong>de</strong>rland: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

IBAN NL78 ABNA 0490 2820 67<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n voor het verstrijken van <strong>de</strong> abonnementsperio<strong>de</strong><br />

geen schriftelijk bericht van opzegging is<br />

ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een<br />

jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Als abonnement en in controlled circulation, persoonsgericht<br />

naar beslissers in ziekenhuizen, verpleeghuizen,<br />

woonzorgcentra, zorggroepen, GGZ, woningcorporaties,<br />

architecten, technische/facilitaire managers toeleverancier<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> gezondheidszorg, <strong>aan</strong>nemers, overheidsinstellingen<br />

en abonnementen.<br />

VORMGEVING<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit <strong>de</strong>ze uitgave mag wor<strong>de</strong>n overgenomen of vermenigvuldigd zon<strong>de</strong>r<br />

uitdrukkelijke toestemming van <strong>de</strong> uitgever en zon<strong>de</strong>r bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen<br />

uitgever en auteurs op geen enkele wijze inst<strong>aan</strong> voor <strong>de</strong> juistheid of volledigheid<br />

van <strong>de</strong> informatie. Zij <strong>aan</strong>vaar<strong>de</strong>n dan ook geen enkele <strong>aan</strong>sprakelijkheid<br />

voor scha<strong>de</strong>, van welke aard ook, die het gevolg is van han<strong>de</strong>lingen en/of<br />

beslissingen die gebaseerd zijn op <strong>de</strong>ze informatie.<br />

14<br />

18<br />

24<br />

32


jaargang 21<br />

februari-maart <strong>2021</strong><br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu<br />

Inhoud<br />

40 52<br />

60<br />

62<br />

48<br />

58<br />

Schuiven op <strong>de</strong> Nucleaire Geneeskun<strong>de</strong> 48<br />

Een hybri<strong>de</strong> zorginnovatie voor Franciscus Gasthuis & Vlietland 52<br />

Lei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> positie op <strong>de</strong> markt voor bereidingsapotheken 54<br />

Veilige huiselijke omgeving in het ziekenhuis 56<br />

Eenvoud levert krachtig beeld op 58<br />

Nieuwe slimme spoelconcepten voor openbare toiletten 60<br />

Betere dienstverlening door bun<strong>de</strong>ling van krachten 62<br />

'Bijzon<strong>de</strong>re materialen zorgen voor verrassend resultaat' 64<br />

De Rôner Apotheek: strak en een tikje futuristisch, maar toch uitnodigend 65<br />

Waarom is een optimale luchtvochtigheid in gebouwen noodzakelijk? 67<br />

‘Ons hygiëne-oog reikt ook boven <strong>de</strong> 1,80 meter’ 68<br />

Leveringszekerheid gaat voor alles 70<br />

Nieuwbouw Neos: gebouwd voor <strong>de</strong> toekomst 72<br />

Hoogste tijd voor het adaptieve ziekenhuis 74<br />

<strong>Zorg</strong>partners 77<br />

VAKTIJDSCHRIFT OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG<br />

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

1<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

Platform OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

Aannemer trekt<br />

waar<strong>de</strong>volle BIM-lessen<br />

uit bouw AZ Sint-Maarten<br />

3D-mo<strong>de</strong>l van vastgoed<br />

biedt voor<strong>de</strong>len voor<br />

alle stakehol<strong>de</strong>rs<br />

Lei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> positie<br />

op <strong>de</strong> markt voor<br />

bereidingsapotheken<br />

Waarom is een optimale<br />

luchtvochtigheid in<br />

gebouwen noodzakelijk?<br />

Cover:<br />

Pijncentrum Rivierenland<br />

Rumst<br />

Beeld:<br />

Assar Llox Architects<br />

1<br />

Blijf gratis en eenvoudig op <strong>de</strong> hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld je <strong>aan</strong> voor onze nieuwsbrief!<br />

BOUWENAANDEZORG.EU


ROTTERDAM REVALIDATIEKLINIEK WESTERSINGEL<br />

Tekst | Margot Visser Beeld | Rijndam<br />

Revalidatiekliniek<br />

Westersingel on<strong>de</strong>rgaat<br />

noodzakelijke opfrisbeurt<br />

Revali<strong>de</strong>ren gaat beter en sneller in een omgeving die prikkelt om actief te wor<strong>de</strong>n. Dat was het<br />

uitgangspunt voor <strong>de</strong> renovatie van <strong>de</strong> verou<strong>de</strong>r<strong>de</strong> revalidatiekliniek Westersingel in Rotterdam.<br />

Ook is het sanitair van <strong>de</strong> 41 patiëntenkamers vernieuwd en <strong>de</strong> technische staat van het gebouw<br />

op or<strong>de</strong> gebracht. “We moesten altijd het gebouw vergoelijken, nu past het beter bij wie we zijn.”<br />

Hij heeft vaak hetzelf<strong>de</strong> commentaar gehoord<br />

van patiënten die korte of langere tijd in <strong>de</strong> kliniek<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> Westersingel verbleven: “De zorg<br />

was geweldig, maar dat gebouw….” Projectlei<strong>de</strong>r<br />

Arjan Van <strong>de</strong>n Boom van Rijndam Revalidatie<br />

kon zich daar volledig in vin<strong>de</strong>n. “De entree was<br />

donker, <strong>de</strong> inrichting was verou<strong>de</strong>rd en nodig<strong>de</strong><br />

niet uit om even een rondje te lopen of ergens<br />

gezellig te g<strong>aan</strong> zitten, terwijl dat juist zo belangrijk<br />

is voor onze patiënten. We willen hen motiveren<br />

om uit bed te komen en actief bezig te<br />

zijn, dat draagt bij <strong>aan</strong> hun herstel. Dan moet je<br />

een omgeving creëren die dat stimuleert, met<br />

een mooi restaurant, sfeervolle huiskamers, hier<br />

en daar leeshoekjes en een mooie sportzaal.”<br />

DRIELEDIGE RENOVATIE<br />

Rijndam Revalidatie heeft 16 locaties in<br />

Rotterdam en omliggen<strong>de</strong> regio, met locatie<br />

Westersingel als klinische en hoofdlocatie. Het<br />

pand, fraai gelegen <strong>aan</strong> het Museumpark in<br />

hartje Rotterdam, is in 1995 gebouwd en was<br />

zowel technisch als esthetisch flink verou<strong>de</strong>rd.<br />

Aanvankelijk waren er plannen om naast een<br />

grondige renovatie ook nieuwbouw te realiseren<br />

in <strong>de</strong> vorm van twee extra verdiepingen.<br />

Dat bleek niet haalbaar en dus moesten <strong>de</strong><br />

ambities wor<strong>de</strong>n bijgesteld. Van <strong>de</strong>n Boom:<br />

“We hebben <strong>de</strong> renovatie beperkt tot het<br />

echt noodzakelijke: groot technisch on<strong>de</strong>rhoud<br />

om het gebouw weer in goe<strong>de</strong> en veilige staat<br />

te brengen, een esthetische ingreep om onze<br />

patiënten meer comfort en een inspireren<strong>de</strong><br />

omgeving te bie<strong>de</strong>n en het vernieuwen van het<br />

patiëntensanitair.”<br />

ZO MIN MOGELIJK OVERLAST<br />

Het project is gefaseerd <strong>aan</strong>gepakt om <strong>de</strong><br />

overlast voor <strong>de</strong> patiënten zoveel mogelijk te<br />

beperken. De zorg ging immers gewoon door<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> renovatie. “Met name onze doelgroep<br />

met hersenletsel is erg kwetsbaar en<br />

kan weinig prikkels verdragen. Om die re<strong>de</strong>n<br />

hebben we bepaal<strong>de</strong> ingrepen ook achterwege<br />

gelaten, zoals het slopen van wan<strong>de</strong>n<br />

en het verleggen van installaties. Ook hebben<br />

De natuurlijke kleuren en materialen komen door het hele gebouw terug.<br />

8 BOUWEN ZORG.EU


ROTTERDAM REVALIDATIEKLINIEK WESTERSINGEL<br />

we alle werkzaamhe<strong>de</strong>n zo compact mogelijk,<br />

met niet-kruisen<strong>de</strong> lijnen, ingepland”, legt <strong>de</strong><br />

projectlei<strong>de</strong>r uit.<br />

CORONA<br />

Begin 2<strong>01</strong>9 ging het project van start met <strong>de</strong><br />

vernieuwing van het sanitair. De werkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

waren net begonnen toen <strong>de</strong> eerste<br />

coronagolf zich <strong>aan</strong>dien<strong>de</strong>. Dat beteken<strong>de</strong> een<br />

extra uitdaging voor projectmanager Marieke<br />

Smit van Stevens Van Dijck. “We waren net<br />

gestart met <strong>de</strong> renovatie van zes badkamers<br />

en toen ging het hele gebouw zes weken op<br />

slot. Dat gooi<strong>de</strong> <strong>de</strong> hele planning overhoop.<br />

We had<strong>de</strong>n ineens met allerlei nieuwe regels<br />

te maken die we moesten integreren in onze<br />

werkmethodiek. Dat bleek niet altijd eenvoudig,<br />

want hoe houd je bijvoorbeeld met twee<br />

personen 1,5 meter afstand in een badkamer?<br />

Toch bood <strong>de</strong> situatie ook kansen om door<br />

te pakken. De poliklinieken gingen dicht en<br />

er waren min<strong>de</strong>r opnames. We hebben <strong>de</strong><br />

doorlooptijd per badkamer iets opgelengd<br />

en een efficiënt ‘treintje’ gemaakt qua werkzaamhe<strong>de</strong>n.<br />

Zo kon KOERS, <strong>aan</strong>nemer van <strong>de</strong><br />

sanitaire werkzaamhe<strong>de</strong>n, toch goed blijven<br />

doorwerken en liep <strong>de</strong> planning niet al teveel<br />

vertraging op.”<br />

Veel hout en groen, in <strong>de</strong> vorm van kasten met planten, dragen bij <strong>aan</strong> een prettige verblijfsomgeving.<br />

VEEL LICHT EN GROEN<br />

Deels gelijktijdig ging ook <strong>de</strong> esthetische<br />

ingreep van start. Alle verblijfsgebie<strong>de</strong>n en<br />

logistieke ruimtes, waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> receptie,<br />

centrale hal, het café, <strong>de</strong> wachtruimten, balies<br />

en gangen van <strong>de</strong> poliklinieken (in totaal<br />

3.700 m²), zijn on<strong>de</strong>r han<strong>de</strong>n genomen door<br />

renovatie-<strong>aan</strong>nemer Maasmond en hebben<br />

een nieuwe, frisse uitstraling gekregen. In<br />

<strong>de</strong> centrale hal is het resultaat meteen goed<br />

zichtbaar. Van een ‘donker hol’ is <strong>de</strong> ruimte<br />

getransformeerd tot een lichte ontvangst<br />

met uitnodigen<strong>de</strong> zitjes. Veel hout en groen,<br />

in <strong>de</strong> vorm van kasten met planten, dragen<br />

bij <strong>aan</strong> een prettige verblijfsomgeving. Die<br />

natuurlijke kleuren en materialen komen<br />

door het hele gebouw terug.<br />

Smit: “Ondanks een re<strong>de</strong>lijk beperkt budget<br />

is het gelukt om overal sfeer toe te voegen.<br />

Oorspronkelijk zou<strong>de</strong>n alleen <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n<br />

en plafonds geschil<strong>de</strong>rd wor<strong>de</strong>n, maar in <strong>de</strong><br />

loop van het project zijn steeds meer elementen<br />

<strong>aan</strong>gepakt, zoals nieuwe verlichting<br />

en vast meubilair. Dat is het resultaat ten<br />

goe<strong>de</strong> gekomen.”<br />

Ondanks een re<strong>de</strong>lijk beperkt budget is het gelukt om overal sfeer toe te voegen.<br />

BEGRIP<br />

Inmid<strong>de</strong>ls is na ruim een jaar <strong>de</strong> renovatie vrijwel<br />

volledig afgerond, op enkele huiskamers na.<br />

Smit kijkt terug op een intensieve perio<strong>de</strong>. ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

9


ROTTERDAM REVALIDATIEKLINIEK WESTERSINGEL<br />

RENOVEREN OM DE REVALIDATIE HEEN<br />

Rijndam Revalidatie biedt al meer dan 100 jaar medisch specialistische<br />

revalidatie en helpt kin<strong>de</strong>ren, jongeren en volwassenen om te g<strong>aan</strong> met een<br />

ziekte, <strong>aan</strong>doening of ongeval. Doel is een zo zelfstandig en gezond mogelijk<br />

leven. Maasmond heeft <strong>de</strong> hoofdlocatie <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Westersingel het afgelopen jaar<br />

grondig gerenoveerd. Het hele gebouw is van binnen geschil<strong>de</strong>rd in frisse lichte<br />

kleuren. Overal is nieuwe vloerbe<strong>de</strong>kking gekomen – uiteenlopend van tapijt<br />

en laminaat tot har<strong>de</strong> pvc – en <strong>de</strong> liften zijn opgeknapt. Overeenkomstig het<br />

ontwerp van <strong>de</strong> architect is het restaurant verplaatst en hebben diverse ruimtes<br />

een an<strong>de</strong>re bestemming gekregen. Me<strong>de</strong> door het timmerwerk voor nieuwe<br />

balies, kastjes, tafels en bureaus heeft het pand een warme uitstraling gekregen.<br />

De renovatie heeft een klein jaar geduurd en is begin <strong>2021</strong> opgeleverd. Dankzij<br />

korte interne verhuizingen kon<strong>de</strong>n <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n kamer voor kamer wor<strong>de</strong>n<br />

uitgevoerd. Hierdoor is <strong>de</strong> revalidatie van alle gasten en bezoekers doorgeg<strong>aan</strong>.<br />

Maasmond stemt <strong>de</strong> <strong>aan</strong>pak en <strong>de</strong> planning altijd op <strong>de</strong>rgelijke belangrijke<br />

voorwaar<strong>de</strong>n af.<br />

Naast renovatie verzorgt Maasmond projectinrichting en meerjarenon<strong>de</strong>rhoud van<br />

zakelijk vastgoed, van <strong>de</strong>elwerk tot compleet turnkey-project. Maasmond beschikt<br />

over een eigen gordijnenatelier en verzorgt alles in eigen hand, binnen planning en<br />

budget en altijd met een hoge kwaliteit. Maasmond is daarmee gezichtsbepalend<br />

voor ie<strong>de</strong>r project.<br />

'We waren net gestart<br />

met <strong>de</strong> renovatie<br />

van zes badkamers<br />

en toen ging het<br />

hele gebouw zes<br />

weken op slot'<br />

“We hebben veel gevraagd van mensen, ook<br />

van het zorgpersoneel. Ie<strong>de</strong>reen heeft het<br />

door corona al lastig en dan willen we ook nog<br />

eens verbouwen. Ook van ons vroeg dat extra<br />

inzet en coördinatie.” Van <strong>de</strong>n Boom beaamt<br />

dat het niet altijd even makkelijk was. “Qua<br />

planning loop je altijd achter <strong>de</strong> feiten <strong>aan</strong>,<br />

waardoor sommige dingen onhandig uitpakken.<br />

Ging het gebouw na zes weken ein<strong>de</strong>lijk<br />

weer open, begonnen wij met het verbouwen<br />

van <strong>de</strong> centrale hal. Toch was er veel begrip,<br />

zowel bij patiënten als zorgme<strong>de</strong>werkers, omdat<br />

ie<strong>de</strong>reen zag hoe hard het nodig was. En<br />

het is het dubbel en dwars waard geweest. Ik<br />

word nu vrolijk als ik het gebouw binnenkom,<br />

het past veel beter bij wie we zijn.” •<br />

Uw project verdient een professionele visie . . .<br />

Bouwkundig on<strong>de</strong>rhoud<br />

Schil<strong>de</strong>rwerk<br />

Projectinrichting<br />

Vastgoedzorg<br />

Zonwering<br />

Gordijnatelier<br />

Maasmond B.V. | +31 (0)10 4150411 | E-mail algemeen@maasmondgroep.nl | www.maasmondgroep.nl<br />

Gezichtsbepalend voor ie<strong>de</strong>r project<br />

10 BOUWEN ZORG.EU<br />

Naamloos-9 1 04-02-<strong>2021</strong> 15:14


ROTTERDAM REVALIDATIEKLINIEK WESTERSINGEL<br />

Tekst | Margot Visser Beeld | KOERS<br />

Juiste partner om renovatie vorm te geven<br />

Toen <strong>de</strong> nieuwbouwplannen voor <strong>de</strong> Westersingel niet realistisch bleken, had Rijndam Revalidatie<br />

behoefte <strong>aan</strong> een bouwer die kon mee<strong>de</strong>nken over een alternatieve <strong>aan</strong>pak. In KOERS vond ze<br />

<strong>de</strong> juiste partner. Het bouwbedrijf, dat zorgvastgoed als één van <strong>de</strong> speerpuntsectoren heeft, werd<br />

ingeschakeld om <strong>de</strong> renovatie van <strong>de</strong> 41 sanitaire eenhe<strong>de</strong>n vorm te geven en uit te voeren.<br />

“Uitg<strong>aan</strong><strong>de</strong> van het Programma van Eisen van<br />

<strong>de</strong> nieuwbouwplannen hebben we gekeken<br />

waar we bezuinigingen kon<strong>de</strong>n realiseren.<br />

Doordat we zo vroeg <strong>aan</strong> tafel zaten, kon<strong>de</strong>n<br />

we mee<strong>de</strong>nken over hoe we <strong>de</strong> renovatie sneller,<br />

beter, slimmer, functioneler en vooral binnen<br />

budget kon<strong>de</strong>n realiseren”, vertelt teammanager<br />

Ton Krijgsman, die verantwoor<strong>de</strong>lijk<br />

is voor <strong>de</strong> realisatie van het project.<br />

Vanwege <strong>de</strong> kwetsbare bewoners gol<strong>de</strong>n er<br />

strenge eisen qua routing, opslag van bouwmaterialen<br />

en het omg<strong>aan</strong> met hygiëne. De<br />

verbouwing moest zo stofvrij mogelijk en met<br />

zo min mogelijk transporten plaatsvin<strong>de</strong>n. Om<br />

<strong>de</strong> overlast zoveel mogelijk te beperken, zijn<br />

dagelijks zes tot acht badkamers on<strong>de</strong>r han<strong>de</strong>n<br />

genomen, op verschillen<strong>de</strong> af<strong>de</strong>lingen<br />

verspreid over drie verdiepingen. “Intensief<br />

plannen, goed luisteren naar <strong>de</strong> wensen van<br />

<strong>de</strong> opdrachtgever én het doen lan<strong>de</strong>n op <strong>de</strong><br />

werkvloer vormen hier <strong>de</strong> sleutel tot succes”,<br />

zegt Krijgsman.<br />

Met zeven vestigingen en een jaaromzet van<br />

circa 50 miljoen is KOERS uitgegroeid tot een<br />

bouwbedrijf van formaat. De drie divisies<br />

Bouw, Technologie en Ontwikkeling werken<br />

gezamenlijk <strong>aan</strong> ‘innovatieve oplossingen die<br />

zorgen voor betere gebouwen.’ •<br />

Betere gebouwen<br />

Betere toekomst<br />

'Vanwege <strong>de</strong> kwetsbare bewoners gol<strong>de</strong>n<br />

er strenge eisen qua routing, opslag van<br />

bouwmaterialen KOERS maakt het verschil. en het Ook omg<strong>aan</strong> op het gebied met van hygiëne' zorgvastgoed.<br />

Al in het voortraject kijken we hoe we een project sneller, slimmer,<br />

beter, functioneler en betaalbaar<strong>de</strong>r kunnen realiseren.<br />

Dát maakt ons tot <strong>de</strong> nieuwe generatie makers.<br />

De badkamers hebben een flinke upgra<strong>de</strong> gekregen.<br />

Het hoofdgebouw van Rijndam Revalidatie <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Westersingel.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

11


HET INTERVIEW<br />

Jan De Maeseneer (1952)<br />

- Emeritus-hoogleraar huisartsgeneeskun<strong>de</strong> en<br />

eerstelijnszorg, Universiteit Gent<br />

- Oprichter Wijkgezondheidscentrum Botermarkt in<br />

Le<strong>de</strong>berg (1978, Gent)<br />

- Lid van <strong>de</strong> fe<strong>de</strong>rale Taskforce Vaccinatiestrategie Covid19<br />

- Voorzitter van <strong>de</strong> Expert Panel on Effective Ways of<br />

Investing in Health, dat <strong>de</strong> Europese Commissie adviseert<br />

12 BOUWEN ZORG.EU


HET INTERVIEW<br />

Tekst | Koen Mortelmans Beeld | Nic Vermeulen / Ugent<br />

Jan De Maeseneer<br />

Fundamentele hervorming in<br />

Belgische zorgsector is broodnodig<br />

Het huidige sociale en financiële mo<strong>de</strong>l van <strong>de</strong> zorgsector in België is <strong>aan</strong> een grondige hervorming<br />

toe. Dat zegt Jan De Maeseneer.<br />

Sinds bijna een halve eeuw is dokter De Maeseneer een geprivilegieer<strong>de</strong> observator<br />

van en participant in <strong>de</strong> beleidsontwikkelingen in <strong>de</strong> zorgsector. Als<br />

huisarts in wijkgezondheidscentrum Botermarkt in Le<strong>de</strong>berg ervaar<strong>de</strong> hij<br />

<strong>de</strong> impact van beleidsmaatregelen op lokaal niveau. Vanuit zijn aca<strong>de</strong>misch<br />

werk <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Universiteit Gent bestu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> hij <strong>de</strong> impact op meso- en macroniveau.<br />

Hij leid<strong>de</strong> diverse generaties stu<strong>de</strong>nten op en maakte of maakt<br />

<strong>de</strong>el uit van talrijke adviesra<strong>de</strong>n. Zo kreeg hij goed zicht op <strong>de</strong> noodzakelijke<br />

hervormingen om <strong>de</strong> uitdagingen van <strong>de</strong> 21ste eeuw <strong>aan</strong> te pakken.<br />

“Nationaal en internationaal staat <strong>de</strong> solidariteit voor gezondheidszorg on<strong>de</strong>r<br />

druk. Het is bijna een won<strong>de</strong>r dat <strong>de</strong> EU erin slaag<strong>de</strong> om voor 27 lan<strong>de</strong>n<br />

samen <strong>de</strong> <strong>aan</strong>koop van <strong>de</strong> nodige coronavaccins te on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>len met <strong>de</strong><br />

farmaceutische sector. Maar bijvoorbeeld het overnemen van patiënten tussen<br />

ziekenhuizen on<strong>de</strong>rling of tussen verschillen<strong>de</strong> lan<strong>de</strong>n is niet vanzelfsprekend”,<br />

vertelt hij. Naast <strong>de</strong> ten<strong>de</strong>ns naar vermaatschappelijking van <strong>de</strong> zorg<br />

is er ook <strong>de</strong> nood <strong>aan</strong> versterking van <strong>de</strong> eerstelijnszorg in combinatie met<br />

<strong>de</strong> afbouw van <strong>de</strong> zorg in ziekenhuizen. “Overal zie je een <strong>de</strong>centralisatie<br />

van bevoegdhe<strong>de</strong>n rond gezondheidszorg. Daarbij nemen regio’s en lokale<br />

besturen steeds meer verantwoor<strong>de</strong>lijkheid op zich.”<br />

De financiële en economische crisis heeft <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> sociale ongelijkheid<br />

op het vlak van gezondheid nog versterkt. “Dit brengt nieuwe opdrachten<br />

mee voor <strong>de</strong> gezondheidszorg: <strong>de</strong> toegankelijkheid van <strong>de</strong> zorg moet wor<strong>de</strong>n<br />

geoptimaliseerd en gezondheidszorgverstrekkers moeten een sterkere<br />

signaalfunctie opnemen om – samen met an<strong>de</strong>re sectoren – <strong>de</strong> bepalen<strong>de</strong><br />

sociale factoren van gezondheid te herkennen en waar mogelijk corrigeren<strong>de</strong><br />

maatregelen te nemen. Besparingsmaatregelen in <strong>de</strong> gezondheidszorg<br />

dreigen vooral <strong>de</strong> kwetsbare groepen te treffen en zetten <strong>de</strong> toegankelijkheid<br />

van zorg on<strong>de</strong>r druk.”<br />

FINANCIERINGSMODEL VERANDEREN<br />

“België heeft in vergelijking met buurlan<strong>de</strong>n een relatief hoog <strong>aan</strong>tal erken<strong>de</strong><br />

acute ziekenhuisbed<strong>de</strong>n per inwoner”, aldus De Maeseneer. “De gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong><br />

verblijfsduur daalt wel, maar blijft in vergelijking met an<strong>de</strong>ren lan<strong>de</strong>n<br />

vrij hoog. Het grootste <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len wordt verzameld via sociale<br />

bijdragen op basis van <strong>de</strong> inkomsten uit arbeid. Dit systeem functioneer<strong>de</strong><br />

goed zolang <strong>de</strong> meer<strong>de</strong>rheid van <strong>de</strong> mensen het overgrote <strong>de</strong>el van hun<br />

levensloop werkte. In <strong>de</strong> voorbije <strong>de</strong>cennia is <strong>de</strong> groep die bijdraagt een<br />

steeds dalend percentage van <strong>de</strong> totale bevolking gewor<strong>de</strong>n en <strong>de</strong>ze trend<br />

zal zich ver<strong>de</strong>r doorzetten.”<br />

De uitgaven zijn erg ongelijk ver<strong>de</strong>eld, benadrukt hij. “Op jaarbasis gaat 70%<br />

van <strong>de</strong> uitgaven naar 10% van <strong>de</strong> bevolking; <strong>de</strong> bijdragen voor ziektekosten<br />

doen zo een beroep op een zeer grote vorm van solidariteit. Dit roept,<br />

samen met an<strong>de</strong>re factoren, <strong>de</strong> vraag op of een financiering van gezond-<br />

heidszorg via sociale bijdragen wel een duurzaam toekomstperspectief<br />

biedt. Hier komt nog bij dat een eventuele toename van <strong>de</strong> sociale bijdragen<br />

<strong>de</strong> loonkost vermeer<strong>de</strong>rt, wat een ongunstige invloed heeft op <strong>de</strong> concurrentiepositie<br />

van <strong>de</strong> lonen.”<br />

HOE BREDER DE FINANCIERINGSBASIS, HOE<br />

STERKER DE FINANCIËLE DRAAGKRACHT<br />

Daarom stelt De Maeseneer voor om <strong>de</strong> financiering van <strong>de</strong> kosten voor<br />

gezondheidszorg weg te halen uit <strong>de</strong> sociale bijdragen en over te brengen naar<br />

<strong>de</strong> personenbelasting. Hoe bre<strong>de</strong>r <strong>de</strong> financieringsbasis, hoe sterker immers<br />

<strong>de</strong> financiële draagkracht van het systeem. “Dit i<strong>de</strong>e is niet nieuw, en duikt om<br />

<strong>de</strong> zowat tien jaar op in <strong>de</strong>batten over <strong>de</strong> financiering van <strong>de</strong> gezondheidszorg.<br />

Vandaag zijn er extra re<strong>de</strong>nen voor dit mo<strong>de</strong>l van financiering. Zo zullen<br />

meer mensen geduren<strong>de</strong> langere perio<strong>de</strong>n van hun leven nood hebben <strong>aan</strong><br />

gezondheidszorg. Dit maakt het psychologisch meer acceptabel om, via <strong>de</strong><br />

fiscaliteit, levenslang bij te dragen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> financiering van het systeem. Het<br />

totale overheidsbeslag blijft hierbij ongewijzigd. Een gefiscaliseerd systeem is<br />

eenvoudiger om een correcte, transparante ver<strong>de</strong>ling van <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len over<br />

<strong>de</strong> vier gebieds<strong>de</strong>len (Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren, Wallonië, Brussel en Duitstalig België) te<br />

realiseren. Bovendien moeten we het <strong>de</strong>bat rond <strong>de</strong> grote beleidskeuzen in<br />

<strong>de</strong> gezondheidszorg en <strong>de</strong> gezondheidsdoelstellingen verplaatsen naar het fe<strong>de</strong>raal<br />

parlement, met kans op meer transparantie en meer publiek bewustzijn<br />

rond een sector die ongeveer 10% van het BBP beslaat.”<br />

MINDER ZIEKENHUISBEDDEN<br />

De financiering van <strong>de</strong> overgang van ziekenhuisgeöriënteer<strong>de</strong> zorg naar zorg<br />

die overwegend thuis en in het thuisvervangend milieu plaatsvindt, verdient<br />

bijzon<strong>de</strong>re <strong>aan</strong>dacht, volgens De Maeseneer. “Voor België betekent dit dat<br />

men in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2020-2030 het <strong>aan</strong>tal acute ziekenhuisbed<strong>de</strong>n met 20%<br />

afbouwt en het <strong>aan</strong><strong>de</strong>el van <strong>de</strong> eerstelijnsgezondheidszorg in <strong>de</strong> uitgaven<br />

voor gezondheidszorg van 14% optrekt tot 30%. Alle ziekenhuizen hoeven<br />

niet alle behan<strong>de</strong>lingen <strong>aan</strong> te bie<strong>de</strong>n: in Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren zijn er bijvoorbeeld<br />

slechts twee nodig om slokdarmkankeroperaties uit te voeren. Uit buitenlandse<br />

ervaringen weten we dat – in <strong>de</strong> overgangsfase – een dubbele financiering<br />

nodig is: <strong>de</strong> ziekenhuiszorg kan slechts wor<strong>de</strong>n afgebouwd wanneer<br />

voldoen<strong>de</strong> nieuwe mid<strong>de</strong>len in <strong>de</strong> eerstelijnszorg zijn geïnvesteerd.”<br />

Ook moet er een afzon<strong>de</strong>rlijke, fe<strong>de</strong>rale financiering komen voor <strong>de</strong> zeven<br />

universitaire ziekenhuizen, die dan met elkaar een taakver<strong>de</strong>ling afspreken<br />

over wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek en bijzon<strong>de</strong>re zorgverlening. “Het <strong>aan</strong>tal<br />

universitaire ziekenhuisbed<strong>de</strong>n in België wordt daarbij best gehalveerd. De<br />

expertisebun<strong>de</strong>ling moet ervoor zorgen dat elke Belg (ook met een zeldzame<br />

<strong>aan</strong>doening) <strong>de</strong> beste zorg kan krijgen die vandaag realiseerbaar is.<br />

Voor zeer complexe en zeer zeldzame <strong>aan</strong>doeningen, wor<strong>de</strong>n internationale<br />

afspraken gemaakt.” •<br />

BOUWEN ZORG.EU 13


RUMST PIJNCENTRUM RIVIERENLAND<br />

Tekst | Koen Mortelmans Beeld | Assar Llox Architects<br />

Pijncentrum Rivierenland<br />

ingericht volgens loungeconcept<br />

Algemeen Ziekenhuis Rivierenland, met vestigingen in Rumst, Willebroek en Bornem laat zijn<br />

campus in Rumst grondig renoveren. Deze vestiging krijgt een nieuwe inkomhal en een nieuw<br />

dagziekenhuis voor algemene geneeskun<strong>de</strong> en oncologie. De diensten maagdarmziekten, nierdialyse,<br />

pneumocardiorevalidatie, pneumologie, urologie, fysische revalidatie en rugschool wor<strong>de</strong>n uitgebreid.<br />

De eerste fase is al afgerond en betreft <strong>de</strong> inrichting van een comfortabel pijncentrum.<br />

INSPIRATIE UIT ZORGHOTEL<br />

Voor het ontwerp klopte AZ Rivierenland <strong>aan</strong><br />

bij Assar Llox Architects. Dit bureau had immers<br />

eer<strong>de</strong>r al <strong>Zorg</strong>hotel Drie Eiken in E<strong>de</strong>gem ontworpen<br />

(zie <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>Zorg</strong> 2<strong>01</strong>5-4). Dit<br />

herstelbedrijf combineer<strong>de</strong> als eerste in Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren<br />

zorg met het comfort en <strong>de</strong> gastvrijheid van<br />

een hotel. In het pijncentrum werkte Assar Llox<br />

ver<strong>de</strong>r op dit concept. Alle ruimten en kamers<br />

zijn hier ingericht met nieuwe technische snufjes,<br />

die vrij onzichtbaar zijn dankzij het huiselijke <strong>de</strong>sign.<br />

Zo werd verme<strong>de</strong>n dat er een steriele look<br />

zou ontst<strong>aan</strong>. “Ook <strong>de</strong> nieuwe af<strong>de</strong>ling verpleegkun<strong>de</strong><br />

wordt op die manier <strong>aan</strong>gepakt”, verklaart<br />

Laïlla Elmessaoudi, interieurarchitect bij Assar<br />

Llox. “In een sfeervolle omgeving voelen patiënten<br />

zich goed, waardoor ze min<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rhevig<br />

zijn <strong>aan</strong> negatieve emoties, angst en stress. Dit<br />

kan bijdragen <strong>aan</strong> een meer ontspannen on<strong>de</strong>rzoek<br />

en een sneller herstel. Bovendien voelt het<br />

zorgpersoneel zich meer op zijn gemak in zo'n<br />

omgeving, waardoor <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> zorg<br />

wordt bevor<strong>de</strong>rd.”<br />

'In een sfeervolle<br />

omgeving voelen<br />

patiënten zich goed,<br />

waardoor ze min<strong>de</strong>r<br />

on<strong>de</strong>rhevig zijn <strong>aan</strong><br />

negatieve emoties,<br />

angst en stress'<br />

De onthaalbalie.<br />

Het nieuwe pijncentrum is opgebouwd volgens<br />

<strong>de</strong> principes van ‘healing environment’.<br />

Dit betekent dat er maximaal rekening is<br />

gehou<strong>de</strong>n met omgevingsfactoren die een<br />

positieve invloed kunnen uitoefenen op<br />

het genezingsproces van patiënten. In <strong>de</strong><br />

praktijk betekent dit een overvloed <strong>aan</strong><br />

open zichten, met zoveel mogelijk daglichttoetreding,<br />

het gebruik van natuurlijk of als<br />

natuurlijk ervaren materialen en zoveel mogelijk<br />

beperking van storen<strong>de</strong> gelui<strong>de</strong>n. AZ<br />

Rivierenland streef<strong>de</strong> daarbij naar <strong>de</strong> sfeer<br />

en uitstraling van een relaxhotel. Daarvoor<br />

én voor een nieuwe af<strong>de</strong>ling verpleegkun<strong>de</strong><br />

op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> verdieping had ze 2 miljoen<br />

euro opzij gezet.<br />

Interieurarchitect Laïlla Elmessaoudi van Assar Llox.<br />

ENERGIE-EFFICIËNTIE VERBETERD<br />

Het pijncentrum is on<strong>de</strong>rgebracht op <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

verdieping. Het beslaat een oppervlakte van<br />

bijna 380 m². “Vroeger was hier een verloskwartier<br />

on<strong>de</strong>rgebracht, die nu is gebun<strong>de</strong>ld op <strong>de</strong><br />

campus Bornem. De structuur van het gebouw<br />

in Rumst was nog prima in or<strong>de</strong>. Aan het buitenuitzicht<br />

hebben we dan ook nauwelijks wat<br />

veran<strong>de</strong>rd”, aldus Elmessaoudi. “Wel hebben we<br />

het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> aluminium buitenschrijnwerk vervangen<br />

door nieuw schrijnwerk, met een betere<br />

thermische isolatie en een dubbele en zonweren<strong>de</strong><br />

beglazing. Zo kan het AZ niet alleen energie<br />

besparen op <strong>de</strong> verwarming, maar ook op <strong>de</strong><br />

koeling. Ver<strong>de</strong>r lieten we <strong>de</strong> meeste best<strong>aan</strong><strong>de</strong>,<br />

niet dragen<strong>de</strong> binnenwan<strong>de</strong>n wegnemen, zodat<br />

we <strong>de</strong> ruimte tussen <strong>de</strong> dragen<strong>de</strong> kolommen op<br />

een meer open manier kon<strong>de</strong>n herinrichten.” ❯<br />

14 BOUWEN ZORG.EU


RUMST PIJNCENTRUM RIVIERENLAND<br />

TOEKOMSTGERICHTE TECHNISCHE INSTALLATIE<br />

AZ Rivierenland vertrouw<strong>de</strong> <strong>de</strong> conceptuele uitwerking van <strong>de</strong> technische<br />

installatie voor het nieuwe pijncentrum en <strong>de</strong> verbouwing van <strong>de</strong><br />

verpleegaf<strong>de</strong>ling toen <strong>aan</strong> ingenieursbureau Botec (Wommelgem).<br />

“Verbouwen in een ziekenhuis in werking vereist <strong>de</strong> grootste <strong>aan</strong>dacht voor<br />

<strong>aan</strong>wezig personeel en patiënten. Daarbij komt het erop <strong>aan</strong> <strong>de</strong> overlast die<br />

<strong>de</strong>rgelijke werken onvermij<strong>de</strong>lijk met zich meebrengen, tot een minimum te<br />

beperken”, stelt Raf Sebrechts, projectingenieur bij Botec. “Elke omschakeling en<br />

on<strong>de</strong>rbreking om <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> technieken met <strong>de</strong> nieuwe te kunnen koppelen,<br />

gebeur<strong>de</strong> dan ook in nauw overleg. Zowel intern tussen <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

af<strong>de</strong>lingen als tussen bouwheer en bouwteam, waarin diensthoofd gebouwen en<br />

techniek van AZ Rivierenland Pascal Burm een cruciale rol speel<strong>de</strong>.”<br />

Zonwering<br />

Pijn is een ingewikkeld verschijnsel, waarbij naast lichamelijke factoren ook<br />

psychische factoren een rol kunnen spelen. “Daardoor is een <strong>aan</strong>genaam<br />

binnenklimaat uitermate belangrijk. Het was dan ook essentieel om mogelijke<br />

verhitting in <strong>de</strong> nieuwe af<strong>de</strong>ling on<strong>de</strong>r controle te hou<strong>de</strong>n.” Daarom zijn, na het<br />

isoleren van <strong>de</strong> buitengevels en het plaatsen van nieuwe ramen, alle ramen<br />

uitgerust met nieuwe screenzonweringen. “Net als hun voorgangers zijn ze<br />

<strong>aan</strong>gesloten op een centrale sturing.”<br />

De modules zijn afgewerkt met laminaat met een<br />

houtpatroon.<br />

Topkoeling<br />

Om ook in extreme zomers, die stil<strong>aan</strong> als normaal wor<strong>de</strong>n beschouwd,<br />

het beoog<strong>de</strong> binnenklimaat te kunnen realiseren, opteer<strong>de</strong> Botec ver<strong>de</strong>r<br />

voor topkoeling van <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling, door het inblazen van gekoel<strong>de</strong> lucht via <strong>de</strong><br />

hygiëneventilatie. “Hiervoor werd een nieuwe luchtgroep, met koelbatterij,<br />

opgesteld op het platte dak.”<br />

De uitbreiding van het <strong>aan</strong>wezige verlichtingsbeheersysteem met <strong>de</strong> nieuwste<br />

generatie LED-verlichtingsarmaturen maken samen met <strong>de</strong> uitbreiding van het<br />

best<strong>aan</strong><strong>de</strong> verpleegoproepsysteem en het net medische gassen dat <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling<br />

helemaal klaar is voor <strong>de</strong> toekomst.<br />

De on<strong>de</strong>rzoeken vin<strong>de</strong>n plaats in <strong>de</strong> scopiezaal.<br />

De verpleegaf<strong>de</strong>ling.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

15


RUMST PIJNCENTRUM RIVIERENLAND<br />

Assar Llox stapte daarbij af van het traditionele<br />

kamerconcept. “In plaats daarvan organiseer<strong>de</strong>n<br />

we het pijncentrum in modules, zeg maar<br />

zithoekjes zoals in <strong>de</strong> lounge van een hotel.<br />

De opstelling van het meubilair biedt patiënten<br />

keuzevrijheid tussen het <strong>aan</strong>g<strong>aan</strong> van contacten<br />

of meer privacy. Nabij <strong>de</strong> balie is een<br />

wachtzone met koffiehoekje on<strong>de</strong>rgebracht.”<br />

MAXIMAAL DAGLICHT<br />

Er kunnen nu twaalf personen tegelijk in een<br />

relaxzetel plaatsnemen en drie in een bed.<br />

Er blijft ook nog wat ruimte beschikbaar voor<br />

uitbreiding. “Elke module kan twee relaxzetels<br />

bevatten. In geval van nood kan er ook een bed<br />

wor<strong>de</strong>n geplaatst”, aldus Elmessaoudi. “Elke relaxzetel<br />

is uitgerust met een uitschuifbare tablet,<br />

een stopcontact (voor het la<strong>de</strong>n van een<br />

gsm of laptop), een leeslamp, een vestiairekast<br />

en een verpleegoproep. Gordijnen garan<strong>de</strong>ren<br />

dat <strong>de</strong> patiënten zich in alle privacy kunnen omkle<strong>de</strong>n.”<br />

De behan<strong>de</strong>lzone blijft hierdoor een<br />

open ruimte waar maximaal daglicht verspreid<br />

kan wor<strong>de</strong>n. De modules zijn opgetrokken uit<br />

een met laminaat bekle<strong>de</strong> houtstructuur, waarmee<br />

<strong>de</strong> huiselijke sfeer wordt geaccentueerd.<br />

De ramen zijn voorzien van lamellen. “Aan <strong>de</strong><br />

ramen hangen gordijnen met niet een strakke<br />

ziekenhuiskleur, maar uit een elegant stofje.”<br />

INCLUSIEVE ARCHITECTUUR<br />

In <strong>de</strong> 28 m² grote scopie-zaal, waar <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeken<br />

plaatsvin<strong>de</strong>n, is een pvc-wandbekleding<br />

<strong>aan</strong>gebracht met sobere prints die naar <strong>de</strong><br />

natuur verwijzen. “Pvc kan tegen een stootje.<br />

Dat is nodig, want hier vindt nogal wat bed<strong>de</strong>n-<br />

en karrenverkeer plaats. In <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n is<br />

lood <strong>aan</strong>gebracht tegen mogelijke scha<strong>de</strong>lijke<br />

strooistralen van <strong>de</strong> apparatuur. De pvc-vloer<br />

is antistatisch en het openen en sluiten van <strong>de</strong><br />

lo<strong>de</strong>n schuif<strong>de</strong>ur verloopt contactloos”, aldus<br />

Elmessaoudi. “Zo streven we naar een architectuur<br />

die in vorm inspirerend en evolutief is<br />

en in gebruik voor ie<strong>de</strong>reen toegankelijk. Inclusieve<br />

architectuur, dus.”<br />

VERPLEEGAFDELING<br />

De belen<strong>de</strong>n<strong>de</strong> verpleegaf<strong>de</strong>ling is met haar<br />

kamers en verpleegpost met medicatie- en utilitiesruimte<br />

een klassieker in uitvoering. “Maar<br />

ook hier kozen we voor een afwerking in lichte<br />

houtpatronen en prints met natuurbeel<strong>de</strong>n.<br />

Dat schept een warme sfeer. De raamtabletten<br />

zijn er breed uitgevoerd, zodat ze tegelijk<br />

ook als eettablet kunnen fungeren.” Deze af<strong>de</strong>ling<br />

telt zeven eenpersoonskamers, zeven<br />

tweepersoonskamers, twee isolatiekamers en<br />

een kamer voor palliatieve verzorging. “Deze<br />

laatste kamer geeft via een schuif<strong>de</strong>ur toegang<br />

tot een salonnetje, om op een comfortabele<br />

manier vrien<strong>de</strong>n en familiele<strong>de</strong>n te kunnen<br />

ontvangen.” Al <strong>de</strong>ze kamers hebben een dressingkast<br />

met koelkast en kluis en een sanitaire<br />

cel met douche, wc en lavabo. De tweepersoonskamers<br />

hebben twee lavabo's. •<br />

Feiten en cijfers<br />

OPDRACHTGEVER<br />

AZ Rivierenland, campus Rumst<br />

ONTWERP<br />

Assar Llox Architects, Antwerpen<br />

CONCEPT TECHNISCHE<br />

INSTALLATIES<br />

Ingenieursbureau Botec, Wommelgem<br />

Ingenieursbureau voor bouw en techniek<br />

● sanitaire en brandbestrijdingsinstallaties<br />

● verwarming, verluchting en klimatisatie<br />

● elektrotechnische uitrusting<br />

● transportsystemen<br />

● bijzon<strong>de</strong>re medische technieken<br />

met rationeel gebruik van energie, water en grondstoffen<br />

in het ka<strong>de</strong>r van ecologisch en duurzaam bouwen<br />

Voor alle vacatures, contacteer:<br />

Edwin SEGERS Ing. Bouwkun<strong>de</strong> en Elektromechanica<br />

Ilse CROMHEEKE Lic.Wetenschappen<br />

Sportstraat 42 - 44 - 2160 WOMMELGEM - e-mail: info@botec.be - www.botec.be<br />

tel: 03 354 36 18 - fax: 03 354 41 92<br />

16 BOUWEN ZORG.EU<br />

Naamloos-6 1 05-<strong>01</strong>-21 16:36


ZORGFLITS<br />

Tekst en beeld: Interface<br />

Nieuwe collecties rubber vloeren:<br />

Mo<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>sign en CO 2<br />

-neutraal<br />

Duurzaam vloerenbedrijf Interface lanceer<strong>de</strong> onlangs <strong>de</strong> nieuwste nora ® by Interface rubber<br />

vloerencollecties: norament 926 castello en norament 926 kivo. Bei<strong>de</strong> collecties zijn, zoals elk<br />

vloerproduct van Interface, CO 2<br />

-neutraal gecertificeerd via het Carbon Neutral Floors programma.<br />

Interface overhandigt certificaten <strong>aan</strong> bedrijven als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van dit programma. Daarop staat<br />

vermeld hoeveel CO 2<br />

-uitstoot ze hebben bespaard met het <strong>aan</strong>kopen van hun vloeren.<br />

norament 926 castello is een tijdloze, 3,5 millimeter<br />

dikke vloerbe<strong>de</strong>kking met een <strong>de</strong>sign dat is<br />

geïnspireerd op kalksteen.<br />

NORAMENT 926 CASTELLO<br />

norament 926 castello is een tijdloze, 3,5 millimeter<br />

dikke vloerbe<strong>de</strong>kking met een <strong>de</strong>sign<br />

dat is geïnspireerd op kalksteen. Ie<strong>de</strong>re tegel is<br />

uniek en heeft nora’s nieuw ontwikkel<strong>de</strong> tweekleurige<br />

oppervlakte<strong>de</strong>sign met twee verschillen<strong>de</strong><br />

glansniveaus. De collectie bestaat uit acht<br />

verschillen<strong>de</strong> tinten grijs en beige. “norament<br />

926 castello is robuust en scoort bijzon<strong>de</strong>r goed<br />

op het gebied van akoestiek en ergonomie”,<br />

aldus Dirk Oswald, hoofd Product & Brand<br />

Management. “Het elastische materiaal zorgt<br />

voor min<strong>de</strong>r contactgeluid in vergelijking met<br />

an<strong>de</strong>re veerkrachtige of har<strong>de</strong> vloeren. Dit minimaliseert<br />

storen<strong>de</strong> gelui<strong>de</strong>n en verbetert <strong>de</strong><br />

akoestiek in interieurs, wat een groot voor<strong>de</strong>el<br />

is. Vooral in gebie<strong>de</strong>n met veel verkeer. Tegelijkertijd<br />

biedt <strong>de</strong> vloer <strong>aan</strong>zienlijk meer sta- en<br />

loopcomfort. Mensen hebben daardoor min<strong>de</strong>r<br />

last van rug- en gewrichtspijn.”<br />

norament 926 castello kan met natte lijm op <strong>de</strong><br />

klassieke manier wor<strong>de</strong>n geïnstalleerd, maar is<br />

ook beschikbaar als een nora nTx-versie voor<br />

een nog snellere installatie.<br />

NORAMENT 926 KIVO<br />

norament 926 kivo is geïnspireerd op beton<br />

en geeft interieurs een industriële look. De<br />

2,7 millimeter dikke vloer is verkrijgbaar in acht<br />

kleuren, variërend van warm beige tot koele<br />

grijsblauwe tinten en heeft een mo<strong>de</strong>rne uitstraling.<br />

Deze collectie is hierdoor geschikt<br />

voor representatieve ruimtes, zoals kantoren,<br />

verga<strong>de</strong>rruimtes en cafetaria’s.<br />

OVER NORA BY INTERFACE<br />

De rubber vloeren van nora wor<strong>de</strong>n al meer<br />

dan 70 jaar in Duitsland geproduceerd en helpen<br />

bij het on<strong>de</strong>rsteunen van productiviteit,<br />

norament 926 kivo is geïnspireerd op beton en geeft<br />

interieurs een industriële look.<br />

gezondheid, veiligheid en welzijn op <strong>de</strong> werkvloer.<br />

Dit doet het merk door duurzame vloeren<br />

te ontwerpen die makkelijk zijn in het on<strong>de</strong>rhoud,<br />

zorgen voor een prettige akoestiek<br />

en bijdragen <strong>aan</strong> het sta- en loopcomfort. De<br />

productielocatie voor rubber in Weinheim is<br />

continu bezig met het verlagen van haar CO 2<br />

-<br />

uitstoot. In 2<strong>01</strong>8 nam Interface nora over en<br />

begin 2<strong>01</strong>9 is nora toegevoegd <strong>aan</strong> het Carbon<br />

Neutral Floors Programma van Interface.<br />

'Het elastische<br />

materiaal zorgt voor<br />

min<strong>de</strong>r contactgeluid<br />

in vergelijking met<br />

an<strong>de</strong>re veerkrachtige of<br />

har<strong>de</strong> vloeren'<br />

OVER INTERFACE<br />

Interface Inc. is een internationale vloerenfabrikant,<br />

gespecialiseerd in CO 2<br />

-neutrale tapijttegels<br />

en veerkrachtige vloeren, waaron<strong>de</strong>r luxe<br />

vinyltegels (LVT) en nora ® rubber vloeren. Al<br />

meer dan 25 jaar heeft het bedrijf <strong>de</strong> missie<br />

om <strong>de</strong> CO 2<br />

-voetafdruk van haar vloerproducten<br />

te verlagen. Alle vloeren van Interface zijn<br />

CO 2<br />

-neutraal over <strong>de</strong> gehele levenscyclus via<br />

het Carbon Neutral Flooring Programma. Het<br />

bedrijf heeft <strong>de</strong> ambitie om klimaatpositief te<br />

zijn in 2040. Interface helpt klanten om ruimtes<br />

te creëren die welzijn, productiviteit en creativiteit<br />

on<strong>de</strong>rsteunen. De Climate Take Back<br />

missie van het bedrijf zet zich in voor het verduurzamen<br />

en herstellen van <strong>de</strong> planeet. •<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

17


Tekst | Cees van Wezel Beeld | Saint-Gobain Ecophon, Teddy Strandqvist/Studio-e.se<br />

Van radiologieruimten tot MRI-centra,<br />

echografie en hybri<strong>de</strong> operatiekamers:<br />

Geluid is vaak een uitdaging<br />

Stel jezelf eens voor dat je een grote kathedraal binnen loopt. Alle har<strong>de</strong> oppervlakken van <strong>de</strong><br />

ruimte laten het geluid heen en weer stuiteren en je merkt dat er overal geluid is, zon<strong>de</strong>r dat<br />

je precies hoort wat er op een paar meter afstand wordt gezegd. Dit is in veel gevallen precies<br />

<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> situatie die je hebt in <strong>de</strong> operatiekamer van een ziekenhuis.<br />

Radiologieruimten, MRI-centra, echografie, hybri<strong>de</strong> operatiekamers, et<br />

cetera zijn vaak een uitdaging voor het geluid. Deze ruimtes moeten veilig<br />

zijn voor <strong>de</strong> omliggen<strong>de</strong> faciliteiten en zijn daarom vaak gebouwd van<br />

beton, lood en metaal – dus alleen har<strong>de</strong> oppervlakken, zoals in een kathedraal.<br />

Een nieuwe trend is prefabriceren waarbij een gespecialiseerd<br />

bedrijf een off-site bouwmodule maakt met een doordachte constructie<br />

die als een LEGO-steen in het ziekenhuis past. Helaas wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze modules<br />

en diagnosefaciliteiten vaak gebouwd zon<strong>de</strong>r na te <strong>de</strong>nken over<br />

<strong>de</strong> geluidsomgeving. De har<strong>de</strong> oppervlakken on<strong>de</strong>rsteunen <strong>de</strong> communicatie<br />

niet en het personeel wordt uitgedaagd op het gebied van zowel<br />

werkprestaties als welzijn.<br />

EEN SUCCESVERHAAL: AKOESTISCH COMFORT<br />

EN HOGE HYGIËNE-EISEN IN HET REGIONAAL<br />

ZIEKENHUIS SUNDSVALL<br />

Het Sundsvall Regional Hospital in Zwe<strong>de</strong>n was toe <strong>aan</strong> vernieuwing. Het<br />

pand was in verval geraakt en vol<strong>de</strong>ed niet <strong>aan</strong> <strong>de</strong> he<strong>de</strong>ndaagse eisen op<br />

het gebied van toegankelijkheid, hygiëne en werkomgeving. Daarnaast<br />

had<strong>de</strong>n veel van <strong>de</strong> installaties het ein<strong>de</strong> van hun technische levensduur<br />

bereikt. Er werd een voorstudie ged<strong>aan</strong> die <strong>de</strong> basis vorm<strong>de</strong> voor een<br />

nieuw mo<strong>de</strong>rn Chirurgisch Centrum. Uit die studie is naar voren gekomen<br />

dat, naast renovatie en <strong>aan</strong>bouw van een <strong>aan</strong>tal patiëntenkamers,<br />

er één nieuwe hybri<strong>de</strong> operatiekamer van 105 vierkante meter moest<br />

18 BOUWEN ZORG.EU


of verst<strong>aan</strong>, verheffen we onze stem om gehoord te wor<strong>de</strong>n en bouwt<br />

<strong>de</strong> geluidsenergie zich op. Dit wordt het Lombard-effect genoemd. Dus<br />

als we van lange nagalmtijd (bijv. 2 sec.) naar korte nagalmtijd (0,6 sec.)<br />

g<strong>aan</strong>, wordt spraak dui<strong>de</strong>lijker verst<strong>aan</strong>baar.<br />

In het totaal g<strong>aan</strong> <strong>de</strong> geluidsdrukniveaus in het algemeen omlaag als er<br />

geluidsabsorberend materiaal wordt toegepast en wordt er een kalmere<br />

geluidsomgeving gecreëerd. Dit zorgt niet alleen voor een effectievere<br />

en efficiëntere overdracht van informatie, maar ook voor akoestisch<br />

comfort bij personeel en patiënten.<br />

NAGALMTIJD VOLGENS DE ZWEEDSE<br />

NORM (SS25268)<br />

De nagalmtijd in een OK mag volgens <strong>de</strong> Zweedse norm (SS25268) niet<br />

langer zijn dan 0,6 secon<strong>de</strong>n. Echter lieten <strong>de</strong> berekeningen op <strong>de</strong> hybri<strong>de</strong><br />

operatiekamer waar<strong>de</strong>n zien van meer dan 2 secon<strong>de</strong>n. Denk opnieuw<br />

<strong>aan</strong> het effect in <strong>de</strong> kathedraal – en beeld je nu in dat je dui<strong>de</strong>lijk<br />

moet communiceren rond kritisch zieke patiënten, terwijl <strong>de</strong> stemmen<br />

van je collega’s proberen te concurreren met <strong>de</strong> gelui<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> technische<br />

apparatuur. In dit soort vakgebie<strong>de</strong>n is het zo dat er veel geluidsbronnen<br />

zijn en <strong>de</strong> piekniveaus kunnen oplopen tot meer dan 100 dB.<br />

In het Zweedse voorbeeld besloot <strong>de</strong> projectgroep het metalen plafond<br />

te veran<strong>de</strong>ren in een akoestisch plafond (absorberen<strong>de</strong> panelen<br />

die voldoen <strong>aan</strong> absorptieklasse A volgens ISO 354, ISO 11654). ❯<br />

komen, met <strong>de</strong> mogelijkheid om zowel röntgenfoto’s als echografieën te<br />

maken en MRI-scans uit te voeren. Helaas vol<strong>de</strong>ed <strong>de</strong> geplan<strong>de</strong> totaaloplossing<br />

voor <strong>de</strong> operatie- en diagnoseruimten, gebaseerd op een modulaire<br />

oplossing, niet <strong>aan</strong> <strong>de</strong> ruimte-akoestische eisen van <strong>de</strong> Zweedse<br />

standaard. Vloeren, wan<strong>de</strong>n en plafonds had<strong>de</strong>n een negatieve invloed<br />

op <strong>de</strong> geluidsomgeving en <strong>de</strong> geluidsabsorptie was min of meer afwezig<br />

in <strong>de</strong> geprefabriceer<strong>de</strong> ruimte. Dit was te wijten <strong>aan</strong> <strong>de</strong> eigenschappen<br />

van het modulemateriaal van glas en metaal, die in plaats van <strong>de</strong> nagalmtijd<br />

te vermin<strong>de</strong>ren juist bijdroegen <strong>aan</strong> een toename van <strong>de</strong> nagalmtijd.<br />

'We hebben allemaal te maken met<br />

geluid, maar in <strong>de</strong> kritieke zorg<br />

wordt lawaai nog te vaak gezien<br />

als een noodzakelijk kwaad'<br />

NAGALMTIJD EN ANDERE<br />

RUIMTE-AKOESTISCHE PARAMETERS<br />

De nagalmtijd vertelt ons iets over hoe lang gelui<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> ruimte blijven<br />

voordat ze verdwijnen. Onze klinkers hebben veel energie omdat, als<br />

we onze klinkers uitspreken, het geluid op weg naar buiten niet wordt<br />

weerhou<strong>de</strong>n. In vergelijking: <strong>de</strong> energie van onze me<strong>de</strong>klinkers is beperkt<br />

door het belemmeren van <strong>de</strong> luchtstroom. Bijvoorbeeld door het<br />

vernauwen van het spraakkanaal ontstaat wrijving wanneer <strong>de</strong> lucht er<br />

doorheen gaat, zoals bij het uitspreken van <strong>de</strong> ‘g’.<br />

Wordt <strong>de</strong> nagalmtijd langer, dan krijgen <strong>de</strong> klanken met meer energie<br />

(<strong>de</strong> klinkers) <strong>de</strong> overmacht en wordt spraak ondui<strong>de</strong>lijk (<strong>de</strong> me<strong>de</strong>klinkers<br />

wor<strong>de</strong>n als het ware weggedrongen door <strong>de</strong> klinkers, terwijl me<strong>de</strong>klinkers<br />

betekenis geven <strong>aan</strong> spraak). Wanneer we spraak niet kunnen horen<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

19


Er werd gekozen voor een plafond dat ook voldoet <strong>aan</strong> <strong>de</strong> hygiëne-eisen<br />

op het gebied van reiniging en <strong>de</strong>sinfectie. De akoestische metingen<br />

wer<strong>de</strong>n uitgevoerd volgens ISO 3382 en na wijziging van <strong>de</strong> plafonds<br />

vol<strong>de</strong><strong>de</strong>n <strong>de</strong> installaties <strong>aan</strong> <strong>de</strong> akoestische eisen. Dat betekent dat <strong>de</strong><br />

nagalmtijd werd gehalveerd!<br />

WAARMEE MOET REKENING WORDEN GEHOUDEN<br />

OM AKOESTISCH COMFORT MOGELIJK TE MAKEN?<br />

Diagnoseruimtes zijn cruciaal voor het nemen van <strong>de</strong> juiste beslissingen.<br />

Daarnaast zijn <strong>de</strong> betrokken patiënten te ernstig ziek en te ver uit hun<br />

comfortzone, om zich bewust te zijn van wat er wanneer en door wie<br />

is gezegd. De faciliteiten van <strong>de</strong>ze plekken moeten een dui<strong>de</strong>lijke communicatie<br />

on<strong>de</strong>rsteunen om het risico op fouten te beperken en tegelijkertijd<br />

het welzijn van zowel personeel als patiënten te on<strong>de</strong>rsteunen.<br />

We hebben allemaal te maken met geluid, maar in <strong>de</strong> kritieke zorg wordt<br />

lawaai nog te vaak gezien als een noodzakelijk kwaad. Ruimte-akoestiek<br />

moet <strong>de</strong>el uitmaken van een duurzame oplossing in <strong>de</strong> gezondheidszorg<br />

in het algemeen en het bouwen van een 'kathedraal' op het gebied van<br />

geluid is nooit <strong>de</strong> weg die we moeten bewan<strong>de</strong>len.<br />

Het eerste wat een <strong>de</strong>rgelijke ruimte qua akoestiek succesvol kan maken,<br />

is ervoor te zorgen dat het totale geluidsniveau zo laag mogelijk wordt<br />

gehou<strong>de</strong>n, dat <strong>de</strong> nagalmtijd niet te hoog is en het eer<strong>de</strong>r genoem<strong>de</strong><br />

Lombard-effect niet in het spel komt. Dit kan ged<strong>aan</strong> wor<strong>de</strong>n door het<br />

installeren van een wand-tot-muur klasse A absorberend plafond. Om<br />

<strong>de</strong> informatieoverdracht ver<strong>de</strong>r te on<strong>de</strong>rsteunen (om <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong><br />

akoestische parameter spraakverst<strong>aan</strong>baarheid te verbeteren), kunnen<br />

wandpanelen in <strong>aan</strong>grenzen<strong>de</strong> haakse wan<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n opgehangen.<br />

Hierdoor kunnen schampen<strong>de</strong> golven die parallel <strong>aan</strong> <strong>de</strong> vloer en het<br />

plafond heen en weer stuiteren effectief gereduceerd wor<strong>de</strong>n. Een korte<br />

toelichting <strong>aan</strong>g<strong>aan</strong><strong>de</strong> die schampen<strong>de</strong> geluidsgolven: raakt geluid een<br />

(geluidsabsorberend) plafond, dan wordt niet in één keer 100% van dat<br />

geluid geabsorbeerd. Een <strong>de</strong>el kaatst af en kan vervolgens lager in <strong>de</strong><br />

ruimte tussen twee tegenovergestel<strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n heen en weer blijven<br />

kaatsen (het komt als het ware ‘vast’ te zitten omdat <strong>de</strong> energie nergens<br />

meer heen kan). Bij al <strong>de</strong>ze akoestische oplossingen mag niet wor<strong>de</strong>n<br />

vergeten dat niet alleen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> akoestische maar ook <strong>aan</strong> <strong>de</strong> hygiënische<br />

eisen moet wor<strong>de</strong>n vold<strong>aan</strong>.<br />

Al met al moeten we er rekening mee hou<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> akoestiek een<br />

belangrijke factor is voor <strong>de</strong> activiteiten die plaatsvin<strong>de</strong>n in ruimtes die<br />

gewijd zijn <strong>aan</strong> het stellen van diagnoses in ziekenhuizen. Daarom mag<br />

goe<strong>de</strong> akoestiek niet wor<strong>de</strong>n vergeten in het ontwerp, als er succesvolle<br />

ruimtes moeten wor<strong>de</strong>n gebouwd. ■<br />

Nagalmtijd is in ISO 3382-1 ge<strong>de</strong>finieerd als <strong>de</strong> tijd<br />

die nodig is om het geluiddrukniveau in <strong>de</strong> ruimte na<br />

uitschakeling van <strong>de</strong> bron met 60 dB te laten afnemen.<br />

Nagalmtijd wordt om praktische re<strong>de</strong>nen meestal<br />

gemeten over een 20 of 30 dB verval (T20 en T30) vanaf<br />

5 dB on<strong>de</strong>r het oorspronkelijke niveau en vervolgens<br />

geëxtrapoleerd naar het volledige bereik van 60 dB. Zelfs<br />

kleine veran<strong>de</strong>ringen in <strong>de</strong> nagalmtijd hebben effect op<br />

het personeel (het net merkbare verschil – JND – volgens<br />

ISO3382-1 is slechts 5%).<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

21


Tekst | Nikki Pommer Beeld | Beleefpaneel<br />

Beleving <strong>aan</strong> <strong>de</strong> wand<br />

Eenzaamheid en on<strong>de</strong>rprikkeling on<strong>de</strong>r mensen met <strong>de</strong>mentie is een groot maatschappelijk<br />

vraagstuk. De situatie heeft niet alleen impact op <strong>de</strong> gemoedstoestand van mensen met <strong>de</strong>mentie,<br />

maar beïnvloedt ook <strong>de</strong> omgeving zoals vrijwilligers, mantelzorgers en verzorgend personeel. Om<br />

mensen met <strong>de</strong>mentie van een dynamische prikkel te voorzien, bedacht Mireille van Driel het<br />

concept Beleefpaneel.<br />

Van Driel is oprichter van Livin’ Ontwerpbureau. Waar ze in het begin<br />

voornamelijk het interieurontwerp van kantoren op zich nam, ontwikkel<strong>de</strong><br />

ze later een specialisatie voor gebouwen binnen <strong>de</strong> gezondheidszorg.<br />

“Deze gebouwen wor<strong>de</strong>n vaak ingericht met als uitgangspunt een functioneel<br />

gebouw voor <strong>de</strong> verpleging", aldus Van Driel. “Het is belangrijk<br />

dat verplegend personeel goed zijn werk kan doen, maar met die focus<br />

loop je het risico dat het wooncomfort van <strong>de</strong> bewoners op <strong>de</strong> twee<strong>de</strong><br />

plek komt. Dat kan an<strong>de</strong>rs.”<br />

ONTSTAAN BELEEFPANEEL<br />

De ontwikkeling van Beleefpaneel kwam in een stroomversnelling terecht<br />

toen <strong>de</strong> coronacrisis in Ne<strong>de</strong>rland uitbrak. De verpleeghuizen gingen<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> eerste lockdown op slot. Van Driel reed door het dorp<br />

waar ze gevestigd zijn en kwam tot het besef dat bewoners niet eens van<br />

<strong>de</strong> lente kon<strong>de</strong>n genieten. “Lammetjes en kuikentjes die geboren wor<strong>de</strong>n,<br />

<strong>de</strong> geur van vers gemaaid gras en een stralend zonnetje… dat zijn<br />

<strong>de</strong> prikkels die voor een fijne beleving zorgen”, vertelt ze. Zo kwamen<br />

Beleefpaneel komt in allerlei soorten en maten. Zo kan een doek on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re uitkijken op een weiland, <strong>de</strong> zee of een bos.<br />

22 BOUWEN ZORG.EU


De voeldoeken bevatten bijvoorbeeld een afbeelding van een dier<br />

met een aaibare vacht.<br />

Lammetjes en kuikentjes die geboren wor<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> geur van vers gemaaid gras en<br />

een stralend zonnetje… dat zijn <strong>de</strong> prikkels die voor een fijne beleving zorgen.<br />

'Een paneel waar <strong>aan</strong> gevoeld<br />

kan wor<strong>de</strong>n, met een fijne geur<br />

eromheen is een ervaring op zich'<br />

Van Driel en haar team op het i<strong>de</strong>e om <strong>de</strong> lente naar het verpleeghuis<br />

te halen. “Beleefpaneel is een textielframe waar een doek <strong>aan</strong> bevestigd<br />

kan wor<strong>de</strong>n. Je bevestigt het frame <strong>aan</strong> <strong>de</strong> muur en hier komt het<br />

doek <strong>aan</strong> waar bewoners <strong>aan</strong> kunnen voelen.” De voeldoeken bevatten<br />

bijvoorbeeld een afbeelding van een dier met een aaibare vacht. “Zo<br />

ontstaat beleving en voorziet het paneel in een dynamische prikkel.”<br />

VOORZIEN IN MEERDERE PRIKKELS<br />

Beleefpaneel komt in allerlei soorten en maten. Zo kan een doek on<strong>de</strong>r<br />

an<strong>de</strong>re uitkijken op een weiland, een bos of <strong>de</strong> zee. Van Driel werkt ook<br />

samen met een expert op het gebied van geurbeleving. “Ik vind geur heel<br />

belangrijk omdat het een prikkel is die sterke herinneringen kan oproepen",<br />

vertelt ze. “Een paneel waar <strong>aan</strong> gevoeld kan wor<strong>de</strong>n, met een fijne<br />

geur eromheen is een ervaring op zich.”<br />

Bij <strong>de</strong> plaatsing van een paneel kunnen ook extra spulletjes geleverd<br />

wor<strong>de</strong>n. “We hebben een doek waarmee we een bloemenwinkel creëren.<br />

Dan komt het paneel bijvoorbeeld samen met mandjes en bloemen.<br />

Die spullen mogen bewoners meenemen. Ze zijn van ie<strong>de</strong>reen.” Van<br />

Driel legt uit dat mensen met <strong>de</strong>mentie vaak geen besef meer hebben<br />

van wat hun eigen spullen zijn. “Ze pakken spullen die ze niet mogen<br />

meenemen, wor<strong>de</strong>n gecorrigeerd en raken gefrustreerd.”<br />

Naast <strong>de</strong> spulletjes verkoopt Beleefpaneel ook knuffels. Bewoners die<br />

naar een verpleeghuis g<strong>aan</strong>, laten noodgedwongen dierbare spullen achter.<br />

Ook een huisdier blijft soms over. “De knuffels zijn een schot in<br />

<strong>de</strong> roos. Voor bewoners voelt het echt of zij hun huisdier weer terug<br />

hebben. De knuffels zijn heerlijk zacht en omdat ze licht van gewicht<br />

zijn, kunnen ze makkelijk van het paneel afgenomen wor<strong>de</strong>n.” Bewoners<br />

hebben namelijk ook graag een knuffel op schoot.<br />

SAMEN OP PAD<br />

Beleefpaneel biedt ook voor mantelzorgers en vrijwilligers een nieuwe ervaring.<br />

“We zien vaak dat omstan<strong>de</strong>rs het moeilijk vin<strong>de</strong>n om een gesprek<br />

<strong>aan</strong> te g<strong>aan</strong> met bewoners, want waar kun je het over hebben samen?<br />

Door <strong>de</strong> komst van Beleefpaneel kunnen zij bewoners meenemen naar <strong>de</strong><br />

gang om eens een bloemetje te kopen, <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij te bezoeken of naar<br />

zee te g<strong>aan</strong>”, vertelt Van Driel trots. De panelen bie<strong>de</strong>n dus gespreksstof.<br />

“We hebben een doek waarmee we een bloemenwinkel creëren. Dan komt<br />

het paneel bijvoorbeeld samen met mandjes en bloemen. Die spullen mogen<br />

bewoners meenemen. Ze zijn van ie<strong>de</strong>reen.”<br />

Het concept Beleefpaneel is constant in ontwikkeling. Momenteel is Van Driel<br />

bezig met een nieuw concept, waarbij bewoners hun favoriete stad of land<br />

kunnen bezoeken. “Den Haag bezoeken is an<strong>de</strong>rs dan Eindhoven. We kijken<br />

dus steeds meer naar hoe we met organisaties iets kunnen ontwikkelen, zodat<br />

we maatwerk kunnen leveren om belevingsgerichte zorg te stimuleren.” •<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

23


SPECIAL BIM<br />

AZ Sint-Maarten in volle glorie. Het ontwerp van het ziekenhuis is tot in <strong>de</strong> puntjes geoptimaliseerd.<br />

Tekst | Tim Janssens Beeld | Marc Sourbron, AZ Sint-Maarten<br />

Jan Claesen, technisch directeur<br />

van AZ Sint-Maarten in Mechelen:<br />

‘Ook in <strong>de</strong> exploitatie werpt<br />

BIM elke dag zijn vruchten af’<br />

BIM is anno <strong>2021</strong> goed en wel ingeburgerd in het bouwwezen, maar tien à vijftien jaar gele<strong>de</strong>n was<br />

dat nog een verre, irreële droom. Het project dat in België <strong>de</strong> weg bereid<strong>de</strong>, is AZ Sint-Maarten in<br />

Mechelen, dat op 15 oktober 2<strong>01</strong>8 <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren open<strong>de</strong>. Een kleine tweeënhalf jaar na datum haalt<br />

technisch directeur Jan Claesen herinneringen op <strong>aan</strong> <strong>de</strong> pioniersjaren en legt hij ons uit hoe BIM<br />

ook bij <strong>de</strong> exploitatie van het nieuwe ziekenhuis zijn nut bewijst: “Het is nu al dui<strong>de</strong>lijk dat we het<br />

leergeld van weleer ruimschoots zullen terugverdienen.”<br />

Wanneer zijn jullie <strong>de</strong>stijds voor het eerst<br />

in contact gekomen met BIM? Hoe is het<br />

i<strong>de</strong>e ontst<strong>aan</strong> om het toe te passen bij het<br />

ontwerp, <strong>de</strong> realisatie en <strong>de</strong> exploitatie<br />

van AZ Sint-Maarten?<br />

“AZ Sint-Maarten was een project van 350<br />

miljoen euro. We beseften maar al te goed dat<br />

het een enorme uitdaging zou wor<strong>de</strong>n om zo’n<br />

gigantisch complex binnen <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong> timing<br />

en het vooropgestel<strong>de</strong> budget te realiseren.<br />

Niemand was vertrouwd met het grootschalige<br />

karakter van die opdracht, en dus ging ik<br />

op zoek naar een projectbeheer en -managementtool<br />

die ons kon helpen om het overzicht<br />

te bewaren en alles ‘behapbaar’ te hou<strong>de</strong>n. Zo<br />

hoopten we on<strong>aan</strong>gename verrassingen op het<br />

vlak van planning, budgetbeheer, communicatie<br />

en coördinatie al in een vroeg stadium te kunnen<br />

<strong>de</strong>tecteren en verhelpen – lees: reeds in <strong>de</strong><br />

voorbereidingsfase, zodat we tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> uitvoering<br />

alles op een rijtje zou<strong>de</strong>n hebben. Bovendien<br />

wil<strong>de</strong>n we zo vermij<strong>de</strong>n dat er ‘en cours <strong>de</strong><br />

route’ cruciale informatie verloren ging. Docu-<br />

24 BOUWEN ZORG.EU


SPECIAL BIM<br />

menten die kwijtraken, mensen die van functie<br />

veran<strong>de</strong>ren, …: het zijn banale euvels die een<br />

grote impact kunnen hebben, dus daar wil<strong>de</strong>n<br />

we op anticiperen. Ook met het oog op <strong>de</strong> exploitatie.<br />

Na een zoektocht op het internet, een<br />

tip van onze softwareleverancier Auto<strong>de</strong>sk en<br />

een rondvraag in aca<strong>de</strong>mische en architecturale<br />

kringen kwam BIM naar voren als ‘<strong>de</strong>ux ex machina’,<br />

die in Ne<strong>de</strong>rland en Frankrijk al veelbeloven<strong>de</strong><br />

resultaten had opgeleverd. Zo is <strong>de</strong> bal<br />

dus <strong>aan</strong> het rollen geg<strong>aan</strong>.”<br />

BIM was op dat moment nog toekomstmuziek<br />

in België. Moesten jullie afrekenen<br />

met zogeheten ‘kin<strong>de</strong>rziektes’?<br />

“Uiteraard, dat was onvermij<strong>de</strong>lijk. Prece<strong>de</strong>nten<br />

waren er vijftien jaar gele<strong>de</strong>n niet in ons<br />

land, dus zowel wij als <strong>de</strong> architect en <strong>de</strong> betrokken<br />

studiebureaus beseften <strong>aan</strong>vankelijk<br />

nog niet ten volle wat het allemaal zou inhou<strong>de</strong>n.<br />

Enerzijds botsten we op technologische<br />

beperkingen zoals on<strong>aan</strong>gepaste software en<br />

een te beperkte capaciteit en rekensnelheid<br />

van computers, an<strong>de</strong>rzijds vertrokken we qua<br />

structuur en werkwijze van een wit blad. We<br />

zijn omstreeks 2008 samen met VK Architects<br />

& Engineers naar Ne<strong>de</strong>rland getrokken<br />

om twee mooie cases te bestu<strong>de</strong>ren en ‘good<br />

practices’ te vergaren. Dat gaf ons een boost,<br />

want daaruit bleek dat het wel <strong>de</strong>gelijk haalbaar<br />

was om een ziekenhuis van 100.000 m²<br />

te realiseren met behulp van BIM. We besloten<br />

er dan ook resoluut voor te g<strong>aan</strong> en <strong>de</strong><br />

BIM-methodiek vanaf <strong>de</strong> ontwerpfase te implementeren<br />

in ons project, gekoppeld <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

BouwData-werkmethodiek van Peggy Bovens<br />

(PB calc & consult) om het budget on<strong>de</strong>r controle<br />

te hou<strong>de</strong>n.”<br />

Wat is in jullie ogen <strong>de</strong> belangrijkste meerwaar<strong>de</strong><br />

van BIM geweest bij <strong>de</strong> realisatie<br />

van het nieuwe ziekenhuis?<br />

Jan Claesen: “De keuze voor BIM heeft binnen het<br />

projectteam voor eensgezindheid, engagement en<br />

een vlotte samenwerking gezorgd.”<br />

'Qua doorlooptijd,<br />

efficiëntie en faalkosten<br />

afvalreductie heeft<br />

BIM een gigantisch<br />

verschil gemaakt'<br />

‘matuur’ te maken voor uitvoering. Dat ging<br />

onvermij<strong>de</strong>lijk gepaard met een intensief leertraject,<br />

maar eens dat achter <strong>de</strong> rug was, heeft<br />

<strong>de</strong> BIM-methodiek ook voor hen echt wel zijn<br />

vruchten afgeworpen (planning opmaken, hoeveelhe<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong>duceren, clashes met technieken<br />

oplossen, …). Alle belangrijke knopen wer<strong>de</strong>n<br />

in <strong>de</strong> voorbereidingsfase doorgehakt, zodat we<br />

ons tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> uitvoering niet meer door dagelijkse<br />

discussies en overlegmomenten hoef<strong>de</strong>n<br />

te worstelen. Qua doorlooptijd, efficiëntie en<br />

faalkost- en afvalreductie (makkelijk 10 à 15%)<br />

heeft dat een gigantisch verschil gemaakt. Tot<br />

slot heeft <strong>de</strong> keuze voor BIM ook voor eensgezindheid,<br />

engagement en een vlotte samenwerking<br />

gezorgd. Het was voor alle bouwpartners<br />

een sprong in het diepe en dat schepte<br />

dui<strong>de</strong>lijk een band. Hoe moeilijk het soms ook<br />

was: er hing altijd een positieve dynamiek rond<br />

het project. Van officiële klachten of betwistingen<br />

was geen sprake. Als je weet hoe complex<br />

en vooruitstrevend <strong>de</strong> realisatie van AZ Sint-<br />

Maarten was, mag dat gerust een huzarenstuk<br />

genoemd wor<strong>de</strong>n.”<br />

Zijn er zaken die jullie achteraf bekeken<br />

an<strong>de</strong>rs zou<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>pakken? Hebben jullie<br />

bepaal<strong>de</strong> lessen getrokken?<br />

“Jazeker, met <strong>de</strong> huidige kennis van zaken zou<strong>de</strong>n<br />

we ons veel meer focussen op <strong>de</strong> vijftigjarige<br />

exploitatie en zou<strong>de</strong>n we <strong>de</strong> informatie<br />

in het BIM-mo<strong>de</strong>l nog efficiënter proberen te<br />

gebruiken. Gezien ons toenmalige gebrek <strong>aan</strong><br />

ervaring hebben we <strong>de</strong> architect en studiebureaus<br />

<strong>de</strong>stijds geen vaste structuur opgelegd,<br />

waardoor ie<strong>de</strong>reen naar best vermogen<br />

gegevens heeft geïnjecteerd in het mo<strong>de</strong>l.<br />

Maar wat op dat moment voor bepaal<strong>de</strong><br />

bouwpartners opportuun was, is niet altijd<br />

wat we nu in exploitatie nodig hebben. ❯<br />

“Niet alleen <strong>de</strong> gebruikelijke clashcontroles<br />

en bijbehoren<strong>de</strong> praktische en financiële<br />

voor<strong>de</strong>len, maar zeker ook <strong>de</strong> openheid en<br />

transparantie die we via het gezamenlijke BIMmo<strong>de</strong>l<br />

kon<strong>de</strong>n garan<strong>de</strong>ren. De traditionele<br />

beschrijvingen, lastenboeken en meetstaten<br />

waren nog niet gekoppeld <strong>aan</strong> BIM – dat was<br />

op dat moment een stap te ver – maar geïnteresseer<strong>de</strong><br />

<strong>aan</strong>nemers kregen wel inzicht in<br />

<strong>de</strong> (voorlopige) opbouw, <strong>de</strong> manier waarop<br />

<strong>de</strong> calculaties gebeurd waren, enzovoort. Dat<br />

was voor hen een enorme meerwaar<strong>de</strong>, on<strong>de</strong>r<br />

meer op het vlak van risico-inschatting. Al<br />

nam dat natuurlijk niet weg dat ze nog steeds<br />

informatie moesten toevoegen of <strong>aan</strong>passingen<br />

moesten doorvoeren om het BIM-mo<strong>de</strong>l<br />

BIM-visualisatie van AZ Sint-Maarten.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

25


Uw gebouw bepaalt hoe mensen zich voelen en gedragen. Daarom<br />

bouwt JANSEN BUILDING COMPANY steeds voor <strong>de</strong> mens in het<br />

gebouw. Jansen Building Company is een algemeen <strong>aan</strong>nemer van <strong>de</strong><br />

hoogste categorie, gespecialiseerd in binnenafwerking en technieken.<br />

We werken met eigen ervaren vakmensen in een team van 350 professionals,<br />

geworteld in 45 jaar familiale traditie.<br />

Contacteer ons voor een kennismaking op<br />

info@JANSENBUILDING.com | www.JANSENBUILDING.com


SPECIAL BIM<br />

Als bouwheer zou<strong>de</strong>n we dus dui<strong>de</strong>lijkere<br />

‘spelregels’ uitwerken en zeer concrete minimumeisen<br />

opleggen: hoe wor<strong>de</strong>n schil<strong>de</strong>rwerken<br />

<strong>aan</strong>gegeven in het mo<strong>de</strong>l, wordt er on<strong>de</strong>rscheid<br />

gemaakt tussen verschillen<strong>de</strong> soorten<br />

<strong>de</strong>uren, kunnen we kranen en ‘afsluiters’ makkelijk<br />

oplijsten in hoeveelhe<strong>de</strong>n, …? Dit alles<br />

om het latere on<strong>de</strong>rhoud en technische interventies<br />

<strong>aan</strong>zienlijk te vergemakkelijken. Bij <strong>de</strong><br />

bouw van <strong>de</strong> nieuwe jeugd- en kin<strong>de</strong>rpsychiatrie<br />

op onze site, waarbij we opnieuw <strong>de</strong> BIMkaart<br />

zullen trekken, willen we die kans geen<br />

twee<strong>de</strong> keer missen!”<br />

Jullie hebben intussen twee jaar exploitatie<br />

achter <strong>de</strong> rug. Hoe nuttig is BIM<br />

voor <strong>de</strong> dagelijkse werking van het nieuwe<br />

ziekenhuis?<br />

“Zeer nuttig! Min<strong>de</strong>r dan een jaar na opening<br />

beschikten we over een operationele, up-todate<br />

planning voor facilitair en technisch on<strong>de</strong>rhoud<br />

en een financiële meerjarenplanning,<br />

gebaseerd op het BIM-mo<strong>de</strong>l, waar we sindsdien<br />

elke dag mee werken. In plaats van allerlei<br />

gegevens te moeten verzamelen in functie<br />

van on<strong>de</strong>rhoud, documentatie, enzovoort,<br />

<strong>de</strong>duceren we alles via enkele muisklikken uit<br />

'Ik ben ervan overtuigd dat ons project<br />

er mee voor heeft gezorgd dat BIM intussen<br />

gemeengoed is en zelfs bijna als een<br />

standaard beschouwd wordt'<br />

het BIM-mo<strong>de</strong>l. En als er technische of structurele<br />

<strong>aan</strong>passingen of verbouwingen nodig<br />

zijn, kunnen we terugvallen en voortbouwen<br />

op handige as-builtmo<strong>de</strong>llen. Qua tijdswinst<br />

en efficiëntie is dat een wereld van verschil.<br />

Het is nu al dui<strong>de</strong>lijk dat we het leergeld van<br />

weleer ruimschoots zullen terugverdienen, on<strong>de</strong>r<br />

meer omdat het ziekenhuis veel beter te<br />

‘managen’ is. Dankzij BIM kunnen we alles in<br />

goe<strong>de</strong> banen lei<strong>de</strong>n met een beperkte technische<br />

equipe, terwijl ik an<strong>de</strong>rs minstens twee<br />

extra werknemers nodig zou hebben voor <strong>de</strong><br />

projectwerking.”<br />

De realisatie van AZ Sint-Maarten was<br />

een klinkend succes. Heb je het gevoel dat<br />

het als een voorbeeldproject op het vlak<br />

van BIM beschouwd wordt?<br />

“Jazeker, on<strong>de</strong>r meer omdat we het meteen<br />

op alle disciplines hebben toegepast (architectuur,<br />

technieken, voltooiing, …). We wor<strong>de</strong>n<br />

regelmatig geconsulteerd door binnen- én<br />

buitenlandse personen en partijen die zich<br />

afvragen hoe we het precies hebben <strong>aan</strong>gepakt,<br />

wat <strong>de</strong> pro’s en contra’s zijn, welke<br />

zaken ze zeker in rekening zou<strong>de</strong>n moeten<br />

brengen, …. Ik ben ervan overtuigd dat ons<br />

project er mee voor heeft gezorgd dat BIM<br />

intussen gemeengoed is en zelfs bijna als een<br />

standaard beschouwd wordt. Een vaststelling<br />

waar ik zeer blij mee ben, want ik vond het<br />

ook wel onze taak om iets ‘terug te geven’<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> maatschappij in ruil voor <strong>de</strong> steun die<br />

we van <strong>de</strong> overheid gekregen hebben om ons<br />

project te kunnen realiseren. Ik <strong>de</strong>nk dat we<br />

daar zeker in geslaagd zijn!” •<br />

BIMvisible en<br />

digitale kluis maken<br />

gebouwbeheer<br />

makkelijker<br />

Bekijk <strong>de</strong><br />

BIMvisible-film<br />

op ingenium.be<br />

Intuïtieve smartphoneapp<br />

Comfort- en technische problemen in<br />

gebouwen snel en efficiënt oplossen?<br />

BIMvisible projecteert op locatie<br />

BIM-mo<strong>de</strong>llen op <strong>de</strong> reële situatie.<br />

Zo wor<strong>de</strong>n oorzaken en oplossingen<br />

eenvoudig en dui<strong>de</strong>lijk zichtbaar.<br />

En met <strong>de</strong> digitale kluis wordt alle<br />

as-builtinformatie makkelijk, digitaal<br />

en op één plaats raadpleegbaar.<br />

BRUGGEGENTLEUVENANTWERPEN<br />

bringing buildings to life, for life<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

210032_ING_BIMvisible_Adv_00.indd 1 11/02/<strong>2021</strong> 09:14<br />

27


SPECIAL BIM<br />

Tekst | Tim Janssens Beeld | MBG<br />

Aannemer MBG trekt waar<strong>de</strong>volle<br />

BIM-lessen uit bouw AZ Sint-Maarten<br />

En of AZ Sint-Maarten te Mechelen een bijzon<strong>de</strong>r project was! Ook MBG droeg zijn steentje<br />

bij <strong>aan</strong> dit grote BIM-project. Een belangrijke mijlpaal voor <strong>de</strong> Antwerpse <strong>aan</strong>nemer, die instond<br />

voor <strong>de</strong> ruwbouw, lot afwerkingen (in THV met Jansen Finishings), <strong>de</strong> buiteninfrastructuur en <strong>de</strong><br />

werfcoördinatie. “We hebben <strong>de</strong> smaak te pakken en trachten nu al onze Design & Build-projecten<br />

uit te voeren in BIM”, zegt Ronald B<strong>aan</strong>, Hoofd Uitvoeringsmetho<strong>de</strong>n bij MBG.<br />

Ronald B<strong>aan</strong>: “AZ Sint-Maarten was ook voor ons <strong>de</strong> eerste echte<br />

kennismaking met BIM. In <strong>de</strong> <strong>aan</strong>bestedingsfase hebben we met<br />

een tiental collega’s een Revit- en Navisworks-cursus gevolgd om <strong>de</strong><br />

software on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> knie te krijgen en hebben we meteen een BIMmanager<br />

<strong>aan</strong>gesteld. Aanvankelijk was het uiteraard zoeken en tasten,<br />

maar we hebben al doen<strong>de</strong> zeer veel geleerd: hoe we <strong>de</strong> BIM-mo-<br />

<strong>de</strong>llen voor architectuur en stabiliteit kon<strong>de</strong>n gebruiken, hoe we er<br />

sne<strong>de</strong>s uit kon<strong>de</strong>n distilleren om inzicht te krijgen in het project, hoe<br />

we onze werkvoorbereiding kon<strong>de</strong>n optimaliseren, hoe we er zelfs<br />

<strong>de</strong> meet- en vor<strong>de</strong>ringsstaten en facturatie <strong>aan</strong> kon<strong>de</strong>n koppelen …<br />

Kortom: we maakten zeer snel progressie en waren vrijwel meteen<br />

overtuigd van <strong>de</strong> grote meerwaar<strong>de</strong> van BIM.”<br />

De realisatie van het AZ Sint-Maarten ziekenhuis til<strong>de</strong> <strong>de</strong> BIM expertise van MBG in een stroomversnelling naar een hoger niveau.<br />

28 BOUWEN ZORG.EU


SPECIAL BIM<br />

HET BELANG VAN DE BIM-MANAGER<br />

“Het heeft <strong>de</strong> nodige tijd, moeite en investeringen gekost om ons het<br />

‘bimmen’ eigen te maken, maar zodra dat het geval was, liep het als<br />

een trein. Achteraf bekeken is het dus zeker <strong>de</strong> moeite waard geweest,<br />

temeer omdat we er vandaag nog altijd <strong>de</strong> vruchten van plukken. We<br />

beschikken inmid<strong>de</strong>ls over een gespecialiseer<strong>de</strong> interne BIM-cel en voeren<br />

nu alle Design & Build-projecten uit in BIM, met gecoördineer<strong>de</strong><br />

mo<strong>de</strong>llen voor architectuur, stabiliteit, technieken enzovoort. De realisatie<br />

van het AZ Sint-Maarten ziekenhuis heeft het gebruik van <strong>de</strong> BIM<br />

methodologie bij ons in een stroomversnelling gebracht en heeft ons<br />

waar<strong>de</strong>volle expertise opgeleverd. Zo hechten we vandaag heel wat belang<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> cruciale rol van <strong>de</strong> BIM-manager, die <strong>de</strong> complexe taak heeft<br />

om een BIM-protocol uit te werken en <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>llen op<br />

elkaar af te stemmen om clashes of tegenstrijdighe<strong>de</strong>n te vermij<strong>de</strong>n. Bij<br />

<strong>de</strong> realisatie van het AZ Sint-Maarten werd <strong>de</strong>ze verantwoor<strong>de</strong>lijkheid<br />

ver<strong>de</strong>eld over verschillen<strong>de</strong> partijen, dat was niet altijd even efficiënt.<br />

Vandaar we in dit opzicht graag het laken naar ons toe trekken, zodat we<br />

mee <strong>aan</strong> het stuur zitten.”<br />

'“Het project AZ Sint Maarten is een<br />

succesverhaal, een bewijs dat het<br />

loont om meteen met ie<strong>de</strong>reen rond<br />

<strong>de</strong> (BIM-)tafel te g<strong>aan</strong> zitten'<br />

“We waren vrijwel meteen overtuigd van <strong>de</strong> enorme meerwaar<strong>de</strong> van BIM”,<br />

zegt Ronald B<strong>aan</strong>.<br />

COLLECTIEF GEBRUIK VAN BIM STIMULEREN<br />

“Dit laatste vin<strong>de</strong>n we overigens zeer belangrijk. We wor<strong>de</strong>n graag vanaf<br />

het prille begin betrokken, zodat we er via onze bouwtechnische kennis<br />

voor kunnen zorgen dat een ontwerp optimaal uitvoerbaar is. Hierbij is<br />

in onze ogen een belangrijke rol weggelegd voor <strong>de</strong> bouwheer, die het<br />

collectieve gebruik van BIM moet stimuleren. Helaas wor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>nemers<br />

vaak pas in een later stadium ingeschakeld, waardoor het erg moeilijk<br />

is om alsnog het on<strong>de</strong>rste uit <strong>de</strong> kan te halen. AZ Sint-Maarten heeft<br />

bewezen dat het an<strong>de</strong>rs kan en dat het loont om meteen met ie<strong>de</strong>reen<br />

rond <strong>de</strong> (BIM-)tafel te g<strong>aan</strong> zitten. Hopelijk kan dit an<strong>de</strong>re bouwheren<br />

inspireren, want vele <strong>aan</strong>nemers, architecten en studiebureaus zijn klaar<br />

om – net als ons – mee op <strong>de</strong> BIM-kar te springen!” •<br />

NOBODY<br />

GETS HURT<br />

YOUR PARTNER<br />

IN CONSTRUCTION<br />

INGENIOUS<br />

TOGETHER<br />

WE ARE STRONG<br />

YOUR PARTNER<br />

IN CONSTRUCTION<br />

mbg.be<br />

MBG / Gar<strong>de</strong>n Square (Blok D) / Laarstraat 16 bus 12 / B-2610 Antwerpen / T +32 3 820 40 11<br />

MBG_STANDAARD_ADVERTENTIE_197x130_liggend_OK.indd 1 05/10/2<strong>01</strong>7 BOUWEN09:12 ZORG.EU 29


SPECIAL BIM<br />

Tekst | Tim Janssens Beeld | Jansen the Building Company<br />

BIM as a service bij<br />

specialist in binnenafwerking<br />

Een mijlpaal in <strong>de</strong> Belgische BIM-geschie<strong>de</strong>nis, zo kunnen we <strong>de</strong> realisatie van AZ Sint-Maarten in<br />

Mechelen gerust noemen. Jansen the Building Company droeg zijn steentje bij door <strong>de</strong> volledige<br />

binnenafwerking te verzorgen en zon<strong>de</strong>r verpinken mee <strong>aan</strong> <strong>de</strong> BIM-kar te trekken. De innovatieve<br />

bouwmethodiek is intussen goed ingeburgerd bij <strong>de</strong> Zonhovense <strong>aan</strong>nemer, maar toch blijft ook<br />

voeling met het reilen en zeilen op <strong>de</strong> werf van cruciaal belang. “Vandaar dat we virtuele expertise<br />

mixen met praktijkervaring en al onze me<strong>de</strong>werkers steevast een BIM-opleiding geven”, klinkt het.<br />

Een oppervlakte van 105.000 m², plaats voor<br />

654 bed<strong>de</strong>n en 1.700 personeelsle<strong>de</strong>n, 150.000<br />

m² binnenmuren, 600.000 m² gipskartonplaten<br />

(oftewel: 120 voetbalvel<strong>de</strong>n), 450.000 lopen<strong>de</strong><br />

meter profielen (goed om <strong>de</strong> afstand van<br />

Brussel tot Luxemburg te overbruggen), meer<br />

dan 6.000 binnen<strong>de</strong>uren en 525.000 schroe-<br />

ven (een vrachtwagen vol): het zijn feiten en<br />

cijfers die tot <strong>de</strong> verbeelding spreken. AZ Sint-<br />

Maarten is dan ook een buitengewoon project.<br />

Als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van een THV met ruwbouw<strong>aan</strong>nemer<br />

MBG tover<strong>de</strong> Jansen the Building Company<br />

<strong>de</strong> naakte structuur om tot een functioneel<br />

en hypermo<strong>de</strong>rn ziekenhuis. “Met zijn<br />

slimme, kwalitatieve inrichting on<strong>de</strong>rsteunt AZ<br />

Sint-Maarten het genezingsproces”, zegt CEO<br />

Nadia Jansen. “Elk meubeltje – van een eenvoudig<br />

kastje in <strong>de</strong> zorgkamers tot het volledige<br />

meubilair van <strong>de</strong> verpleegposten – werd tot<br />

het laatste schroefje uitgetekend en geplaatst<br />

op <strong>de</strong> werf. Gezien <strong>de</strong> strikte voorwaar<strong>de</strong>n op<br />

Materniteitskamer met KAY-klimaatplafond in AZ Sint-Maarten.<br />

30 BOUWEN ZORG.EU


SPECIAL BIM<br />

'Door ie<strong>de</strong>reen volgens<br />

het BIM-mo<strong>de</strong>l te leren<br />

werken, combineren we<br />

het beste uit <strong>de</strong> virtuele<br />

en reële bouwwereld'<br />

De centrale inkomhal van AZ Sint-Maarten in Mechelen.<br />

het vlak van hygiëne, luchtdichtheid, drukverschillen,<br />

enzovoort verdient <strong>de</strong> afwerking van<br />

<strong>de</strong> ziekenhuisapotheek (<strong>de</strong> grootste in België!),<br />

operatiezalen en cleanrooms een bijzon<strong>de</strong>re<br />

vermelding. En in <strong>de</strong> materniteitskamers kunnen<br />

kersverse moe<strong>de</strong>rs hun optimaal binnenklimaat<br />

kiezen en zelfs <strong>de</strong> kleur van het plafond<br />

<strong>aan</strong>passen <strong>aan</strong> hun gemoedstoestand, met<br />

dank <strong>aan</strong> onze KAY-klimaatplafonds!”<br />

BIM-specialisten die voor ie<strong>de</strong>re divisie specifieke<br />

werkmethodieken en templates uitwerken.<br />

Daarnaast zetelen we in een <strong>aan</strong>tal werkgroepen,<br />

zodat we ons kunnen verdiepen in<br />

alle nieuwighe<strong>de</strong>n. Via <strong>de</strong> help<strong>de</strong>sk, die 24/7<br />

bereikbaar is, helpen we ie<strong>de</strong>reen om via één<br />

druk op <strong>de</strong> knop <strong>de</strong> juiste informatie te vin<strong>de</strong>n<br />

– niet alleen collega’s, maar ook klanten en ontwerpers.<br />

Kortom: BIM as a service.”<br />

BIM DOORTREKKEN<br />

NAAR ONDERHOUD<br />

Ie<strong>de</strong>re functie heeft bij Jansen the Building<br />

Company een eigen BIM-niveau. Wie interne<br />

opleidingen volgt, kan opklimmen naar een<br />

hoger niveau – van ‘Basic’ naar ‘Advanced’ en<br />

‘Pro’. Werflei<strong>de</strong>r Kevin De Gols is een treffend<br />

voorbeeld van <strong>de</strong>ze doorgroeipolitiek: “Het<br />

BIM-mo<strong>de</strong>l maakt alles zoveel makkelijker op<br />

<strong>de</strong> werf. Je kunt real-time zien wat er op ie<strong>de</strong>re<br />

plek nodig is. Vroeger moest je je daarvoor<br />

over een papieren 2D-plan buigen. Dat kostte<br />

extra tijd én <strong>de</strong> kans op interpretatiefouten<br />

was groter.” Het mag dui<strong>de</strong>lijk zijn: <strong>de</strong> toekomst<br />

is <strong>aan</strong> <strong>de</strong> ‘bimmers’. “Vanaf dit jaar trekken<br />

we <strong>de</strong> BIM-<strong>aan</strong>pak door naar on<strong>de</strong>rhoud”,<br />

zegt Van <strong>de</strong>r Have. “De bouwheer bepaalt van<br />

meet af <strong>aan</strong> welke informatie hij nodig heeft<br />

om zijn on<strong>de</strong>rhoud te plannen. Die informatie<br />

verwerken we onmid<strong>de</strong>llijk in het BIM-mo<strong>de</strong>l.<br />

Daardoor is het slechts een kleine stap om het<br />

as-built-mo<strong>de</strong>l op te waar<strong>de</strong>ren tot een heus<br />

‘maintain-mo<strong>de</strong>l’, dat eenvoudig te raadplegen<br />

is op een gebruiksvrien<strong>de</strong>lijk platform.” •<br />

2-IN-1-MEDEWERKERS<br />

Wat AZ Sint-Maarten eens zo uniek maakt,<br />

is dat het te boek staat als het eerste grootschalige<br />

BIM-project in ons land. Sinds <strong>de</strong> inhuldiging<br />

van het ziekenhuis in juni 2<strong>01</strong>8 is <strong>de</strong><br />

opmars van <strong>de</strong> innovatieve bouwmethodiek<br />

niet meer te stoppen. Ook Jansen the Building<br />

Company is en blijft fan. “Het is overdui<strong>de</strong>lijk<br />

dat BIM <strong>de</strong> traditionele manier van werken<br />

optimaliseert”, vertelt BIM-manager Sien van<br />

<strong>de</strong>r Have. “Maar een Berlijnse Muur tussen het<br />

BIM- en uitvoeringstechnische projectteam is<br />

bij ons taboe. Een kruisbestuiving tussen virtuele<br />

en reële expertise zorgt immers voor het<br />

grootste ren<strong>de</strong>ment. Vandaar dat we ie<strong>de</strong>re<br />

collega omtoveren tot een 2-in-1-me<strong>de</strong>werker.<br />

Van calculator over projectvoorberei<strong>de</strong>r tot<br />

werflei<strong>de</strong>r: ie<strong>de</strong>reen krijgt een BIM-upgra<strong>de</strong>.<br />

Zo ontstaat het bouwteam van <strong>de</strong> toekomst,<br />

waarin het BIM-mo<strong>de</strong>l versmelt met projectkennis,<br />

technische expertise en praktijkervaring.<br />

Onze BIM-af<strong>de</strong>ling is dus geen geïsoleerd<br />

eilandje, maar een team van on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong><br />

Op <strong>de</strong> werf van Hotel Van <strong>de</strong>r Valk in Gent.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

31


SPECIAL BIM<br />

Tekst | Tim Janssens Beeld | Ingenium<br />

Efficiënte BIM-exploitatie<br />

dankzij AR-app en digitale kluis<br />

In tij<strong>de</strong>n van digitale transitie en ‘big data’ is het beheer van (zorg)gebouwen complexer dan ooit.<br />

Gelukkig schiet BIM-pionier Ingenium gebouweigenaars, facility managers en gebruikers te hulp<br />

met <strong>de</strong> introductie van twee handige tools: een augmented reality-app waarmee ze comfort- en<br />

technische problemen snel en efficiënt kunnen oplossen en een ‘digitale kluis’ die het beheer van<br />

as-builtdossiers een stuk eenvoudiger en overzichtelijker maakt. Projectmanager Niels Vercaemst<br />

geeft tekst en uitleg.<br />

Comfort is een subjectief gegeven. Wat voor<br />

<strong>de</strong> één storend is, is voor een an<strong>de</strong>r bijzon<strong>de</strong>r<br />

<strong>aan</strong>genaam. Zeker in zorggebouwen is<br />

het vaak zoeken naar een gul<strong>de</strong>n mid<strong>de</strong>nweg<br />

tussen persoonlijke voorkeuren en thermischfunctionele<br />

prestatieniveaus. Vandaar dat <strong>de</strong><br />

zoektocht naar on<strong>de</strong>rliggen<strong>de</strong> technische problemen<br />

vaak erg complex is. Als multidisciplinair<br />

studiebureau met tonnen ervaring weet<br />

Ingenium hier echter wel raad mee. “In samenwerking<br />

met Savaco en In The Pocket hebben<br />

we ‘BIMvisible’ ontwikkeld: een handige,<br />

intuïtieve augmented reality-app waarmee je<br />

BIM-mo<strong>de</strong>llen bovenop <strong>de</strong> werkelijkheid kunt<br />

projecteren en zo snel en efficiënt comfort- en<br />

technische problemen kunt <strong>de</strong>tecteren en verhelpen”,<br />

legt Vercaemst uit. “Via <strong>de</strong> app kunnen<br />

zelfs mensen met een beperkte technische<br />

BIMvisible visualiseert het BIM-mo<strong>de</strong>l met 3D-gemo<strong>de</strong>lleer<strong>de</strong> technieken op ware grootte bovenop <strong>de</strong> werkelijkheid.<br />

32 BOUWEN ZORG.EU


SPECIAL BIM<br />

De testcase in het Food Experience Center van Van<strong>de</strong>moortele in Gent was zeer succesvol, dus <strong>de</strong> augmented reality-app is klaar om ver<strong>de</strong>r uitgerold te wor<strong>de</strong>n.<br />

'Alle technische info van een gebouw wordt hel<strong>de</strong>r en overzichtelijk<br />

weergegeven in <strong>de</strong> AR-app, wat het veel makkelijker maakt om eventuele<br />

problemen op te sporen'<br />

kennis nag<strong>aan</strong> waar <strong>de</strong> (verborgen) installaties<br />

zich bevin<strong>de</strong>n en kunnen zij alle bijbehoren<strong>de</strong><br />

data- en cijfergegevens van het gebouwbeheersysteem,<br />

zoals realtime sensorinformatie,<br />

raadplegen via hun smartphone.”<br />

WERELD VAN VERSCHIL<br />

Klinkt veelbelovend, maar hoe werkt BIMvisible<br />

precies? “Door het BIM-mo<strong>de</strong>l met<br />

3D-gemo<strong>de</strong>lleer<strong>de</strong> technieken op ware<br />

grootte te visualiseren”, vertelt Vercaemst:<br />

“Als gebruikers hun smartphone naar een vals<br />

plafond richten, krijgen zij te zien welke technische<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len zich op die plek bevin<strong>de</strong>n.<br />

En als zij vervolgens op een gevisualiseerd<br />

element (rooster, kanaal, luchtklep, …) klikken,<br />

dan kunnen zij allerlei nuttige informatie<br />

verkrijgen – van <strong>de</strong> contactgegevens van<br />

<strong>de</strong> installateur tot sensorinformatie zoals <strong>de</strong><br />

huidige temperatuur van <strong>de</strong> ventilatielucht.<br />

Alle info is gecentraliseerd en wordt hel<strong>de</strong>r<br />

en overzichtelijk weergegeven, wat het veel<br />

makkelijker maakt om na te g<strong>aan</strong> welke comfort-<br />

en technische problemen zich eventueel<br />

voordoen. Een wereld van verschil in vergelijking<br />

met <strong>de</strong> traditionele manier van werken<br />

(plannen nakijken, valse plafonds openleggen,<br />

technische fiches opzoeken, het gebouwbeheersysteem<br />

consulteren, …).”<br />

De grote meerwaar<strong>de</strong> van <strong>de</strong> app schuilt niet<br />

alleen in <strong>de</strong> gigantische tijdswinst en reductie<br />

van <strong>de</strong> foutenlast (BIM als ‘single source of<br />

truth’), maar ook in het feit dat gebouweigenaars,<br />

gebouwbeheer<strong>de</strong>rs en gebouwgebruikers<br />

eventuele problemen zelf kunnen <strong>aan</strong>pakken,<br />

aldus Vercaemst. “Zij hoeven hiervoor dus<br />

geen beroep te doen op (externe) technische<br />

on<strong>de</strong>rsteuning. De testcase in het Food Experience<br />

Center van Van<strong>de</strong>moortele in Gent was<br />

zeer succesvol, dus <strong>de</strong> app is klaar om ver<strong>de</strong>r<br />

uitgerold te wor<strong>de</strong>n!”<br />

DOELTREFFEND<br />

DOCUMENTBEHEER<br />

Het mag dui<strong>de</strong>lijk zijn: Ingenium trekt volop<br />

<strong>de</strong> BIM-kaart, en dat niet alleen in <strong>de</strong> ontwerp-<br />

en uitvoeringsfase maar ook in <strong>de</strong> exploitatiefase.<br />

Naast BIMvisible ontwikkel<strong>de</strong><br />

het tevens een ‘digitale kluis’ voor het beheren<br />

van as-builtdossiers. “Het gaat om een<br />

webplatform dat gebouwbeheer<strong>de</strong>rs in staat<br />

stelt om alle belangrijke info op een structurele<br />

manier te or<strong>de</strong>nen, op te sl<strong>aan</strong> en te<br />

raadplegen. Plannen, BIM-mo<strong>de</strong>llen, technische<br />

fiches, contracten, keuringen, ...: al <strong>de</strong>ze<br />

documenten en bestan<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rgebracht<br />

in een overzichtelijke mappenstructuur,<br />

die we hebben uitgetekend op basis van<br />

<strong>de</strong> Europese normering. Zo kunnen bevoeg<strong>de</strong><br />

personen ze nadien snel terugvin<strong>de</strong>n en kunnen<br />

er geen belangrijke gegevens verloren<br />

g<strong>aan</strong>", aldus Vercaemst. “Een bijkomend voor<strong>de</strong>el<br />

is dat <strong>de</strong>ze digitale kluis <strong>de</strong> stap naar een<br />

BIM-organisatie veel evi<strong>de</strong>nter maakt. Zo zijn<br />

er bijvoorbeeld geen bijkomstige licenties of<br />

opleidingen voor BIM-software nodig. De gebouwbeheer<strong>de</strong>r<br />

kan <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> informatie<br />

steeds raadplegen via het online platform. Nu<br />

we het systeem getest en goedgekeurd hebben<br />

door het integraal toe te passen op onze<br />

eigen gebouwen, is het <strong>de</strong> bedoeling om <strong>de</strong>ze<br />

service voort<strong>aan</strong> ook <strong>aan</strong> te bie<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> externen.<br />

Geïnteresseer<strong>de</strong> partijen mogen ons<br />

dus altijd contacteren!” •<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

33


SPECIAL BIM<br />

Tekst | Tim Janssens Beeld | ENGIE Solutions<br />

‘Onze veelzijdige BIMexpertise<br />

vormt meer dan<br />

<strong>de</strong> som <strong>de</strong>r <strong>de</strong>len’<br />

AZ Sint-Maarten was in alle opzichten een pioniersproject. Ook op het vlak van HVAC en<br />

elektriciteit speel<strong>de</strong>n BIM en bijbehoren<strong>de</strong> workflow een cruciale rol. Een kolfje naar <strong>de</strong> hand van<br />

ENGIE Solutions, dat zo een eerste grootschalige BIM-realisatie op zijn conto schreef en intussen<br />

zelfs een gespecialiseerd BIM-expertisecentrum oprichtte. Wat <strong>de</strong> realisatie van het Mechelse<br />

ziekenhuis teweeg heeft gebracht en hoezeer BIM <strong>de</strong>ze dagen verankerd is in <strong>de</strong> interne werking,<br />

vernemen we van specialisten ter zake Dirk Jacobs (Operations Manager Digital Twin Competence<br />

Center) en Tim Witvrouwen (BIM-coördinator): “AZ Sint-Maarten was een zeer interessant<br />

leerproject, waarop we vandaag nog steeds voortbouwen.”<br />

grootste moeilijkheid <strong>aan</strong>vankelijk om een gestroomlijn<strong>de</strong> manier van<br />

werken en een collectieve BIM-bibliotheek op poten te zetten. De samenwerking<br />

tussen alle betrokken partijen (HVAC, elektriciteit, sanitair,<br />

…) is evenwel zeer vlot verlopen, vooral omdat we met z’n allen samen<br />

op <strong>de</strong> werf zaten en dus zeer kort op <strong>de</strong> bal kon<strong>de</strong>n spelen bij eventuele<br />

problemen. Zo hebben we voor <strong>de</strong> uitvoering al heel wat clashes tussen<br />

<strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> loten kunnen wegwerken. Ook <strong>de</strong> BIM-<strong>de</strong>signers van<br />

<strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer waren gelukkig nooit ver uit <strong>de</strong> buurt.”<br />

“Hoewel het voor ie<strong>de</strong>reen een sprong in het diepe was, was <strong>de</strong> realisatie van AZ<br />

Sint-Maarten een groot succes”, aldus BIM-coördinator Tim Witvrouwen.<br />

“AZ Sint-Maarten was, net als voor alle an<strong>de</strong>re betrokken partijen, ons<br />

eerste grote BIM-dossier”, vertelt Jacobs. “ENGIE Solutions is vanaf 2<strong>01</strong>4<br />

mee op <strong>de</strong> kar gesprongen. We had<strong>de</strong>n het geluk dat we kon<strong>de</strong>n samenwerken<br />

met een bouwheer die zeer goed wist wat hij wil<strong>de</strong> en wat<br />

hij kon verwachten van BIM, wat ons geweldig heeft geholpen. Toch<br />

vorm<strong>de</strong>n <strong>de</strong> schaal en technische keuzes forse uitdagingen.” Witvrouwen,<br />

die <strong>de</strong> realisatie van AZ Sint-Maarten vanop <strong>de</strong> eerste rij beleef<strong>de</strong>,<br />

kan ervan meespreken. “Los van <strong>de</strong> technologische obstakels was <strong>de</strong><br />

360°-VISIE OP INSTALLATIEGEBEUREN<br />

“Hoewel het voor ie<strong>de</strong>reen een sprong in het diepe was en er veel<br />

mensen en mid<strong>de</strong>len nodig waren om alles gebolwerkt te krijgen, was<br />

AZ Sint-Maarten een zeer interessant leerproject waarop we vandaag<br />

nog steeds voortbouwen bij <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re ontwikkeling van onze BIMexpertise.<br />

Het spreekt voor zich dat we weleens met ons hoofd tegen<br />

<strong>de</strong> muur zijn gelopen en ‘en cours <strong>de</strong> route’ bepaal<strong>de</strong> zaken hebben<br />

moeten bijsturen – zelfs tot op het niveau van bestands- en componentenbeheer.<br />

Maar door al doen<strong>de</strong> te leren, hebben we zeer waar<strong>de</strong>volle<br />

ervaring opged<strong>aan</strong>”, zegt Witvrouwen. De BIM-expertise van ENGIE<br />

Solutions komt intussen nog beter tot zijn recht, met dank <strong>aan</strong> <strong>de</strong> interne<br />

reorganisatie en integratie van <strong>de</strong> businessunits HVAC, elektriciteit en<br />

on<strong>de</strong>rhoud, benadrukt Jacobs: “De kennis van al onze specialisten vormt<br />

voor onze klanten meer dan <strong>de</strong> som <strong>de</strong>r <strong>de</strong>len. We zijn nu <strong>aan</strong>wezig in<br />

<strong>de</strong> volledige keten en op verschillen<strong>de</strong> niveaus, wat een cruciale extra<br />

troef is. We hebben een 360°-visie op het volledige installatiegebeuren.”<br />

OP NAAR EEN LEVENSCYCLUSBENADERING<br />

De gevangenis van Haren, het nieuwe kantoorgebouw van BNP Paribas<br />

in Brussel, AZ Delta in Roeselare, CHIREC in Ou<strong>de</strong>rgem, …: het<br />

lijstje BIM-referenties van ENGIE Solutions is inmid<strong>de</strong>ls fors uitgebreid.<br />

Bovendien riep het een gespecialiseerd BIM-expertisecentrum in het leven.<br />

“BIM staat voor ons gelijk <strong>aan</strong> ‘informatie’, die ontstaat wanneer het<br />

34 BOUWEN ZORG.EU


SPECIAL BIM<br />

“We zijn op dit ogenblik zover dat we alle gegevens uit het BIM-mo<strong>de</strong>l kunnen<br />

integreren in ons maintenance management-systeem”, vertelt Dirk Jacobs.<br />

gebouw ontworpen wordt en pas verdwijnt als het afgebroken wordt”,<br />

legt Jacobs uit. “We zijn op dit ogenblik zover dat we alle gegevens uit het<br />

BIM-mo<strong>de</strong>l kunnen integreren in ons maintenance management-systeem<br />

(MMS). We rekken die informatie dus uit naar <strong>de</strong> volledige levenscyclus<br />

van het gebouw. Via het BIM-mo<strong>de</strong>l geven we niet alleen <strong>aan</strong> dat een<br />

bepaal<strong>de</strong> component een pomp is en om welk type het gaat, maar we<br />

steken er ook <strong>de</strong> nodige engineering achter (in functie van simulaties) en<br />

bezorgen onze on<strong>de</strong>rhoudsexperts concrete data waarmee ze <strong>de</strong> goe<strong>de</strong><br />

werking van <strong>de</strong> pomp kunnen verzekeren. Vooral in een zorgomgeving<br />

maakt dit een belangrijk verschil. In ziekenhuizen zijn <strong>de</strong> toleranties op<br />

het vlak van comfort, kwaliteit en beheersbaarheid stukken kleiner dan<br />

in an<strong>de</strong>re gebouwen en is meten meer dan ooit weten. BIM laat ons in<br />

dat opzicht toe om complexe, omvangrijke installaties op een intelligente<br />

manier te realiseren en proactief en predictief te on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n, wat uiteraard<br />

ook samenhangt met kostenefficiëntie. <strong>Zorg</strong>organisaties mogen<br />

dus op hun twee oren slapen: wij nemen het technische plaatje van A tot<br />

Z voor onze rekening!” •<br />

'BIM laat ons toe om complexe, omvangrijke installaties op een<br />

intelligente manier te realiseren en proactief en predictief te on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n'<br />

Samen versnellen<br />

we uw koolstofarme<br />

transitie<br />

ENGIE Solutions begeleidt ste<strong>de</strong>n, industrieën en bedrijven<br />

met globale, duurzame, en op maat gemaakte oplossingen om een<br />

antwoord te bie<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> uitdagingen van <strong>de</strong> energietransitie.<br />

ENGIE Axima, ENGIE Cofely,<br />

ENGIE Fabricom zijn vandaag ENGIE Solutions<br />

engie-solutions.be<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

35


SPECIAL BIM<br />

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | TNO en Tjerk van Duinen<br />

Meerwaar<strong>de</strong> vooral in <strong>de</strong> beheerfase<br />

TNO: ‘BIM is<br />

uitgelezen hulpmid<strong>de</strong>l<br />

voor ziekenhuisbouw’<br />

De gebouw<strong>de</strong> omgeving is een dankbaar on<strong>de</strong>rzoeksgebied voor <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoekers van TNO. Dat<br />

komt <strong>de</strong>els door <strong>de</strong> traditionele bouwmetho<strong>de</strong>s en bouwprocessen die men hanteert. Daar is<br />

nog veel te winnen. Rob Roef, TNO Clustermanager Digitalisation binnen <strong>de</strong> sector Bouw & Infra:<br />

“Ziekenhuizen zijn complex en voortdurend in beweging. Er wordt veel gerenoveerd en <strong>aan</strong>gepast.<br />

Daardoor kan BIM zowel in <strong>de</strong> ontwerpfase, <strong>de</strong> uitvoeringsfase maar zeker ook in <strong>de</strong> beheerfase<br />

voor<strong>de</strong>len bie<strong>de</strong>n.”<br />

Verbouwing verpleegaf<strong>de</strong>ling Alrijne Ziekenhuis. (Foto: Tjerk van Duinen)<br />

Ziekenhuizen muteren sneller en vaker dan<br />

<strong>de</strong> meeste an<strong>de</strong>re gebouwtypologieën. Af<strong>de</strong>lingen<br />

wor<strong>de</strong>n uitgebreid of er komt een<br />

compleet nieuwe vleugel bij. Als er geen goe-<br />

<strong>de</strong> informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld in<br />

<strong>de</strong> vorm van een compleet Bouw Informatie<br />

Mo<strong>de</strong>l (BIM), dan loopt men veelvuldig tegen<br />

knelpunten <strong>aan</strong>, weet Roberto Traversari. Hij<br />

is on<strong>de</strong>rzoeker en adviseur bij TNO Building<br />

Physics and Systems op het gebied van <strong>de</strong> fysieke<br />

omgeving van on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re <strong>de</strong> hotfloor<br />

(operatiekamers, IC-units, spoe<strong>de</strong>isen<strong>de</strong> hulp),<br />

36 BOUWEN ZORG.EU


SPECIAL BIM<br />

toetsing in elke fase goed kan plaatsvin<strong>de</strong>n. Dat<br />

betekent toetsen en vastleggen en dan pas naar<br />

volgen<strong>de</strong> fase. Dat daar weerstand tegen is, kan<br />

ik begrijpen. Tussentijds toetsen kost tijd en geld<br />

en kan vertraging opleveren en een bouwdirecteur<br />

wil bovenal binnen budget en planning blijven.<br />

Echter gaat hij dan voorbij <strong>aan</strong> <strong>de</strong> vele voor<strong>de</strong>len<br />

die een goe<strong>de</strong> BIM op termijn oplevert.<br />

Wij zijn trouwens bij TNO met marktpartijen<br />

begonnen om BIM Bots te ontwikkelen om dat<br />

toetsproces te automatiseren.”<br />

Roberto Traversari: “In <strong>de</strong> semiconductor industrie of<br />

farmacie is ie<strong>de</strong>re stap van het eerste i<strong>de</strong>e tot <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

oplevering goed gedocumenteerd.” (Foto: TNO)<br />

Rob Roef: “Als een BIM as built en dus up-to-date<br />

is en goe<strong>de</strong> informatie bevat, kun je zon<strong>de</strong>r<br />

verrassingen <strong>aan</strong>passingen doorvoeren.” (Foto: TNO)<br />

'Het is zaak dat ziekenhuizen <strong>de</strong> uitvraag echt<br />

formuleren: BIM as built'<br />

veelvuldig betrokken bij on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong><br />

kwaliteit van <strong>de</strong> technische infrastructuur van<br />

ziekenhuizen en expert contamination control.<br />

“Ga je in een ziekenhuis zon<strong>de</strong>r BIM <strong>aan</strong>passingen<br />

doorvoeren, dan komen vragen naar<br />

voren zoals: hoeveel elektriciteit kan ik daar<br />

leveren? En hoe zit het met ventilatiecapaciteit,<br />

medische gassen en vacuüm? Daar kom je<br />

pas echt achter als je <strong>aan</strong> het bouwen bent.<br />

Dan blijkt een draagbalk niet op <strong>de</strong> tekening<br />

te st<strong>aan</strong>, terwijl je kanalen erdoor moeten.<br />

Het ontbreken van goe<strong>de</strong> informatie wordt zo<br />

kostbaar en tijdrovend.”<br />

AS BUILT<br />

Volgens Roef geldt <strong>de</strong>ze problematiek ook<br />

voor gebouwen mét BIM: “Om dit te vermij<strong>de</strong>n,<br />

heb je een goe<strong>de</strong> BIM nodig as built.<br />

De probleemmo<strong>de</strong>llen zijn as promised,<br />

zoals ik dat noem, ofwel: het ontbreekt<br />

<strong>aan</strong> alle mutaties die tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> uitvoering<br />

zijn doorgevoerd. Dat gebeurt veelal door<br />

veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> inzichten of een bouwsystematiek.<br />

Bij een latere <strong>aan</strong>passing of renovatie<br />

moet je alles weer nag<strong>aan</strong>. Het is<br />

dus zaak dat ziekenhuizen <strong>de</strong> uitvraag echt<br />

formuleren: BIM as built. Dat is meer dan<br />

alleen een 3D-tekening, het gaat om <strong>de</strong> informatie<br />

die er<strong>aan</strong> hangt en dat die klopt.”<br />

KWALITEIT VAN DE INFORMATIE<br />

Hierin wreekt zich <strong>de</strong> manier waarop <strong>de</strong> bouw<br />

in Ne<strong>de</strong>rland groten<strong>de</strong>els georganiseerd is,<br />

vindt Traversari: “Een ontwerp met een <strong>aan</strong>tekening<br />

‘te bepalen in het werk’ is funest. Kijk<br />

je naar <strong>de</strong> semiconductor industrie of farmacie,<br />

dan is daar ie<strong>de</strong>re stap van het eerste i<strong>de</strong>e tot<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> oplevering goed gedocumenteerd. Hier<br />

wordt veel waar<strong>de</strong> gehecht <strong>aan</strong> <strong>de</strong> kwaliteit<br />

van <strong>de</strong> informatie, terwijl ziekenhuizen ook<br />

complexe gebouwen zijn waar je hoge kwaliteit<br />

verwacht. Je zou daarom moeten beginnen<br />

met <strong>de</strong> User Requirment Specifications (URS)<br />

waarin je vastlegt wat je gerealiseerd wilt hebben,<br />

hoe je een gebouw gaat gebruiken, waar<br />

je wat wilt hebben, et cetera. Dat vertaalt zich<br />

in een Programma van Eisen. In alle stappen<br />

erna – VO, DO, TO – zitten vervolgens validatiemomenten<br />

waarin telkens wordt gekeken of<br />

alles voldoet <strong>aan</strong> hetgeen is gevraagd en functioneert<br />

zoals beoogd. Als dat proces netjes<br />

wordt ingericht, ontstaat met BIM een tool om<br />

dat te toetsen.”<br />

TOETSEN<br />

Voor Roef zijn die URS in BIM ontzettend belangrijk.<br />

“Ik zeg altijd dat BIM een vraaggestuurd<br />

proces is", vertelt hij. “De URS dient men heel<br />

goed te specificeren, zodat <strong>de</strong> overdracht en<br />

PROJECT ‘STREAMER’<br />

Op Europees niveau heeft het project ‘Streamer’<br />

als doel gehad om tot een slimmer en vooral<br />

energiezuiniger ziekenhuisontwerp te komen<br />

met BIM. TNO participeer<strong>de</strong> hierin. De 15.000<br />

ziekenhuizen in Europa produceren circa 5%<br />

van <strong>de</strong> totale CO 2<br />

-uitstoot en dat moet an<strong>de</strong>rs.<br />

Hiervoor is een methodiek ontwikkeld waarin<br />

<strong>de</strong> URS compleet met labels met <strong>de</strong> gewenste<br />

prestatieniveaus zijn opgenomen om daarmee<br />

efficiënte en energiezuinige ziekenhuizen te<br />

ontwerpen. Traversari: “Het programma berekent<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> hand van slimme algoritmes een<br />

optimale in<strong>de</strong>ling waarbij het optimaliseert op<br />

bijvoorbeeld reinheidshiërarchie, beveiligingsniveau<br />

en looplijnen. Bij 90% optimalisatie kun<br />

je het dan afmaken en komt er een IFC-file uit,<br />

die <strong>de</strong> basis kan vormen voor een BIM. Het<br />

Rijnstate Ziekenhuis heeft in dit project geparticipeerd<br />

omdat een goe<strong>de</strong> BIM uitstekend in<br />

hun strategie past.”<br />

PREDICTIVE TWIN<br />

De grote voor<strong>de</strong>len liggen met name in <strong>de</strong> beheerfase.<br />

Roef: “Als een BIM as built en dus upto-date<br />

is en goe<strong>de</strong> informatie bevat – data is<br />

wat an<strong>de</strong>rs dat informatie – dan kun je zon<strong>de</strong>r<br />

verrassingen <strong>aan</strong>passingen doorvoeren. Je kunt<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> streamerlabels bijvoorbeeld zien of een<br />

ruimte geschikt is voor een nieuwe beoog<strong>de</strong><br />

functie, bijvoorbeeld wat betreft daglicht, installaties<br />

of ventilatievoud. Een stapje ver<strong>de</strong>r is dat<br />

je hier een lerend systeem van maakt, een predictive<br />

twin, waarmee je kunt voorspellen wanneer<br />

je bepaal<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len moet vervangen.”<br />

VISIE<br />

Hoe zorgen we nu dat ziekenhuizen een goed<br />

Bouw Informatie Mo<strong>de</strong>l krijgen? Traversari:<br />

“Dat begint met een paar koplopers. Met <strong>de</strong><br />

goe<strong>de</strong> resultaten kan bij an<strong>de</strong>re directies ook<br />

<strong>de</strong> visie lan<strong>de</strong>n dat BIM op lange termijn grote<br />

meerwaar<strong>de</strong> heeft. Van een groot ziekenhuis<br />

dat stond voor een grote, langdurige bouwopgave<br />

heeft het bestuur besloten: dit is <strong>de</strong><br />

nieuwe manier van werken. Wie niet meedoet,<br />

is geen partner. Dit zijn <strong>de</strong> koplopers waar we<br />

allemaal van kunnen leren.” •<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

37


SPECIAL BIM<br />

Amsterdam UMC Imaging Center.<br />

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Wiegerinck<br />

Ontwerpen met BIM voor ziekenhuizen:<br />

Verwachtingen<br />

vertalen en toetsen<br />

Voor Wiegerinck is ontwerpen met BIM een twee<strong>de</strong> natuur. Dat komt goed van pas voor een<br />

bureau dat zeer actief is in <strong>de</strong> zorg en een <strong>aan</strong>tal <strong>aan</strong>spreken<strong>de</strong> ziekenhuizen op <strong>de</strong> referentielijst<br />

heeft st<strong>aan</strong>. Denk bijvoorbeeld <strong>aan</strong> het Amsterdam UMC Imaging Center, Amphia in Breda, het<br />

Oncologisch Centrum van Universitair Ziekenhuis Leuven en het in <strong>aan</strong>bouw zijn<strong>de</strong> Tergooi<br />

Ziekenhuis in Hilversum. Stuk voor stuk complexe opdrachten waarbij BIM niet alleen een<br />

onmisbaar ontwerpinstrument is, maar ook het i<strong>de</strong>ale gereedschap om met alle partners uit <strong>de</strong><br />

bouwketen het hele ontwerp te coördineren en inzichtelijk te maken.<br />

Wendy van Rosmalen, projectmanager voor<br />

Wiegerinck, constateert ook (zie artikel hiervoor<br />

over TNO) dat een optimaal gebruik van<br />

BIM begint bij een opdrachtgever met visie<br />

voor <strong>de</strong> langere termijn én het grotere geheel.<br />

“Je hebt mensen nodig die vooruit durven kijken.<br />

Dan kun je BIM structureel doorvoeren<br />

zodat je op termijn BIM kunt gebruiken bij het<br />

gehele beheer. Juist voor ziekenhuizen met veel<br />

complex en vaak ook specifiek vastgoed is het<br />

interessant om BIM structureel te gebruiken,<br />

zodat het als on<strong>de</strong>rlegger kan dienen voor het<br />

beheer en on<strong>de</strong>rhoud. Dit geldt ook voor onze<br />

opdrachtgevers uit <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijs- en on<strong>de</strong>rzoekswereld.”<br />

38 BOUWEN ZORG.EU


SPECIAL BIM<br />

BIM IN DE ONTWERPFASE:<br />

SPIEGELEN AAN EISEN EN<br />

WENSEN<br />

In <strong>de</strong> ontwerpfase spelen bij Wiegerinck verwachtingen<br />

een essentiële rol. Van Rosmalen:<br />

“We nemen <strong>de</strong> opdrachtgever en gebruikers<br />

mee in het ontwerp. <strong>Zorg</strong>professionals leveren<br />

hele belangrijke input. Het toelichten en doornemen<br />

van een ontwerp ging vroeger <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

hand van 2D tekeningen, zoals plattegron<strong>de</strong>n<br />

en doorsne<strong>de</strong>n, nu kunnen we daarnaast in 3D<br />

<strong>de</strong> ruimtelijke vertaling van het ontwerp tonen.<br />

We lopen door het ontwerp, bekijken samen<br />

hoe bijvoorbeeld <strong>de</strong> logistiek werkt en maken<br />

bijvoorbeeld inzichtelijk wat ze vanuit een<br />

verpleegpost zien, hoeveel daglicht er binnenkomt,<br />

enzovoorts. We toetsen dan in feite of<br />

het ontwerp met hun wensen overeenkomt en<br />

waar nodig passen we het <strong>aan</strong>. Daarnaast zorgt<br />

BIM voor een effectieve informatie-uitwisseling<br />

voor het ontwerpteam on<strong>de</strong>rling en met opdrachtgever.”<br />

VAN GROF NAAR FIJN<br />

Het ontwerp wordt ook in BIM uitgewerkt, van<br />

grof naar fijn. Van belang is dat het casco, <strong>de</strong><br />

hoofddraagstructuur en <strong>de</strong> hoofdopzet van <strong>de</strong><br />

installaties flexibiliteit bie<strong>de</strong>n voor an<strong>de</strong>re toekomstige<br />

functies en in<strong>de</strong>lingen. Van Rosmalen:<br />

“Want <strong>aan</strong>passingen horen bij ziekenhuizen,<br />

al laat je <strong>de</strong> hoofdstructuren bij voorkeur intact.<br />

We <strong>de</strong>nken na over het slim clusteren<br />

van functies <strong>aan</strong> <strong>de</strong> hand van gebruik, maar<br />

ook met een bepaal<strong>de</strong> complexiteit. De verfijning<br />

gaat van hoofdstructuur via lay-outs naar<br />

ontwerp op ruimteniveau. Veel terugkeren<strong>de</strong><br />

ruimtes, zoals bijvoorbeeld verpleegkamers<br />

of spreek-on<strong>de</strong>rzoekskamers, maar ook complexe<br />

ruimte zoals OK’s wil je ver uitwerken.<br />

Dit soort typicals zijn zeer geschikt om met<br />

gebruikers door te lopen om <strong>de</strong> in<strong>de</strong>ling te<br />

optimaliseren. Dit kan g<strong>aan</strong> tot <strong>de</strong> compleet<br />

ingerichte ruimte, installatietechnische componenten,<br />

vaste en losse inrichting. BIM is daar<br />

een mooi medium voor. Je kunt alles laten zien<br />

en real-time <strong>aan</strong>passen. Zo bena<strong>de</strong>r je <strong>de</strong> werkelijkheid<br />

het best en vermijd je interpretatieverschillen.<br />

Via een browser hebben we met<br />

BIM 360 een omgeving waarin ie<strong>de</strong>re betrokkene<br />

zon<strong>de</strong>r speciale software laagdrempelig<br />

kan meekijken.”<br />

AANBESTEDING IN BELGIË<br />

EN NEDERLAND<br />

Als het ontwerp technisch afgerond is, volgt<br />

het <strong>aan</strong>bestedingstraject. Van Rosmalen: “Dan<br />

zie je een interessant verschil met België. Daar<br />

ben je verplicht om hoeveelhe<strong>de</strong>n mee te leveren<br />

in het <strong>aan</strong>bestedingsdossier, van <strong>de</strong> hoeveelheid<br />

beton tot het <strong>aan</strong>tal meters plint. Wij<br />

streven hier maximale transparantie na door<br />

het mo<strong>de</strong>l mee te leveren. Alle elementen<br />

krijgen een unieke co<strong>de</strong> waardoor opdrachtgever<br />

en <strong>aan</strong>nemer via een gratis applicatie het<br />

mo<strong>de</strong>l kunnen inzien, elementen kunnen <strong>aan</strong>klikken<br />

en kunnen zien wat waar zit. Voor <strong>de</strong><br />

prijsvorming hoeft <strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer alleen maar<br />

<strong>de</strong> eenheidsprijzen te bepalen. Dit systeem is<br />

zeer handig en transparant voor alle partijen<br />

en werkt erg goed bij <strong>de</strong> bouw van complexe<br />

gebouwen als ziekenhuizen of laboratoria. De<br />

beoor<strong>de</strong>ling van het <strong>aan</strong>bestedingsdossier<br />

door <strong>de</strong> bouwheer is ook veel gemakkelijker.<br />

Daarnaast zijn er min<strong>de</strong>r vragen over <strong>de</strong><br />

meting, prijzen zijn goed te vergelijken en het<br />

proces loopt daarmee erg soepel. In Ne<strong>de</strong>rland<br />

is dit geen vereiste, maar kunnen we dit<br />

uiteraard ook doen. Wat we hier wel vaker<br />

zien, is het toevoegen van bestekinformatie en<br />

kwaliteitseisen <strong>aan</strong> het mo<strong>de</strong>l. Ons streven is<br />

om een mo<strong>de</strong>l te maken dat ook zijn waar<strong>de</strong><br />

heeft nadat het ontwerp gereed is, tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

uitvoering en geschikt is voor <strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer om<br />

'Veel terugkeren<strong>de</strong> ruimtes zijn zeer geschikt<br />

om met gebruikers door te lopen om <strong>de</strong> in<strong>de</strong>ling<br />

te optimaliseren'<br />

In 3D wordt <strong>de</strong> ruimtelijke vertaling van het ontwerp getoond.<br />

ver<strong>de</strong>r te werken <strong>aan</strong> <strong>de</strong> engineering en het<br />

optimaliseren van uitvoeringsprocessen.”<br />

LEREN VAN DE PRAKTIJK<br />

Na <strong>de</strong> oplevering wordt het gebouw in gebruik<br />

genomen. “Als architect is onze primaire<br />

taak, het ontwerpen, dan voltooid”, vertelt Van<br />

Rosmalen. “Maar wij vin<strong>de</strong>n het belangrijk om<br />

een tijdje na ingebruikname contact te leggen<br />

met <strong>de</strong> opdrachtgever om te vragen of alles voldoet<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> verwachtingen, of het functioneert<br />

zoals ontworpen en of het gemaakte ontwerp<br />

nog steeds goed <strong>aan</strong>sluit op <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong> werkprocessen.<br />

Wij leren graag van <strong>de</strong> klant. Ons<br />

BIM-mo<strong>de</strong>l kan van grote waar<strong>de</strong> zijn voor <strong>de</strong><br />

gebruiksfase. Het gebouw, vaste, losse en medische<br />

inrichting, maar ook informatie die <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> ruimte is toegekend, zoals afwerkingen van<br />

vloer, wand en plafond, zijn bruikbaar voor <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rhoudsplanning en een goed as-built mo<strong>de</strong>l<br />

vormt een goed startpunt voor toekomstige<br />

<strong>aan</strong>passingen. Het is zaak die informatie<br />

zo bruikbaar mogelijk te maken. Daarin zit naast<br />

een goed ontwerp op <strong>de</strong> lange termijn veel<br />

waar<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> klant. En waar<strong>de</strong> creëren voor<br />

<strong>de</strong> klant, is onze belangrijkste prioriteit.” •<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

39


SPECIAL BIM<br />

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Erik Verheggen Fotografie<br />

Gebouwbeheer met BIM door<br />

Amsterdam UMC locatie VUmc:<br />

3D-mo<strong>de</strong>l van vastgoed<br />

biedt voor<strong>de</strong>len voor alle<br />

stakehol<strong>de</strong>rs<br />

Het gebruik van BIM groeit gestaag en zeker voor <strong>de</strong> meer complexe en grotere bouwprojecten<br />

lijkt <strong>de</strong> rol van <strong>de</strong> 3D ontwerpomgeving groter en belangrijker te wor<strong>de</strong>n. Niet alleen als hulpmid<strong>de</strong>l<br />

bij het ontwerpen en visualiseren van gebouwen, maar ook na oplevering tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> beheerfase<br />

en bij renovaties en verbouwingen. Voor facility managers van ziekenhuizen is <strong>de</strong>ze informatie van<br />

grote waar<strong>de</strong> <strong>aan</strong>gezien er bij toekomstige verbouwingen enorm bespaard kan wor<strong>de</strong>n op tijd en<br />

kosten. Het Amsterdam UMC locatie VUmc maakt momenteel <strong>de</strong> stap naar 3D en wordt daarin<br />

geholpen door <strong>de</strong> specialisten en apparatuur van Trimble. De toegepaste instrumenten zijn 3D<br />

programmatuur, overleg in <strong>de</strong> cloud en een hypermo<strong>de</strong>rne 3D-scanner.<br />

Het Amsterdam UMC locatie VUmc maakt momenteel <strong>de</strong> stap naar 3D.<br />

40 BOUWEN ZORG.EU


SPECIAL BIM<br />

4.500 me<strong>de</strong>werkers, een klein dorp dus. Alles<br />

in kaart brengen gaat niet zomaar en zal hier en<br />

daar weerstand oproepen. Daarom moeten<br />

we continu kijken naar hoe we <strong>de</strong> informatie<br />

efficiënt kunnen verzamelen en beheren.”<br />

Een engineer bekijkt <strong>de</strong> scan van <strong>de</strong> X7 3D laserscanner vanaf <strong>de</strong> tablet.<br />

'Een BIM-mo<strong>de</strong>l is niet alleen een mooie<br />

3D-representatie, ik wil ook graag weten<br />

waar ik naar kijk als ik bijvoorbeeld een<br />

afsluiter tegenkom'<br />

Voor Trimble zijn ziekenhuizen bekend terrein.<br />

Senior accountmanager Gerard van <strong>de</strong>r<br />

Wijngaard adviseert het Amsterdamse ziekenhuis<br />

en vertelt: “Bij het bouwen, verbouwen en<br />

beheren van <strong>de</strong>ze complexe gebouwen is goe<strong>de</strong><br />

informatie van groot belang. Dat begint bij een<br />

goe<strong>de</strong> visie, goe<strong>de</strong> afspraken en natuurlijk goe<strong>de</strong><br />

ontwerpsoftware, die op steeds meer on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len<br />

van het bouwproces een rol speelt. Stabicad,<br />

inmid<strong>de</strong>ls on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van Trimble, betreft zulke<br />

software en is al vele jaren een sterk merk in <strong>de</strong><br />

wereld van ontwerpen, bouwen en beheren.”<br />

ALLE STAKEHOLDERS<br />

VERBONDEN<br />

Trimble voegt daar nog een dimensie <strong>aan</strong> toe<br />

met Trimble Connect, een veilig en cloudbased<br />

samenwerkingsplatform waarin alle<br />

bouwwerk informatie kan wor<strong>de</strong>n gela<strong>de</strong>n en<br />

waarin betrokken partijen eenvoudig <strong>aan</strong>tekeningen<br />

kunnen toevoegen. Er is zelfs een applicatie-interface<br />

waarmee koppelingen mogelijk<br />

zijn met an<strong>de</strong>re gangbare platforms! Gebouw<br />

en projectinformatie wordt hierin transparant,<br />

traceerbaar en real-time toegankelijk voor het<br />

hele team. Dat betekent een efficiënte, gestroomlijn<strong>de</strong><br />

samenwerking op basis van BIM<br />

en tekeninginformatie die altijd up-to-date is.<br />

BOUWDELEN IN KAART<br />

BRENGEN EN ONTSLUITEN<br />

Nu is een compleet en kloppend digitaal 3Dmo<strong>de</strong>l<br />

van een ziekenhuis relatief goed te<br />

organiseren, wanneer dit nieuwbouw betreft<br />

en wanneer het gehele bouwteam al vanaf<br />

het begin doordrongen is van <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> van<br />

zo’n BIM-mo<strong>de</strong>l. Maar wat te doen met het<br />

gros van het ziekenhuisvastgoed, waarvan<br />

geen of op zijn best een onvolledig BIM-mo<strong>de</strong>l<br />

voorhan<strong>de</strong>n is? Daar weet Jean-Paul Sosef,<br />

Technisch coördinator voor het Amsterdam<br />

UMC (locatie VUmc) over mee te praten.<br />

Voor het project ‘Huis op or<strong>de</strong>’ is hij bezig om<br />

gefaseerd alle best<strong>aan</strong><strong>de</strong> bouw<strong>de</strong>len in kaart<br />

brengen en via 3D-beel<strong>de</strong>n te ontsluiten. “We<br />

hebben voor 3D gekozen omdat dat uitein<strong>de</strong>lijk<br />

gemakkelijker communiceert dan 2D”, vertelt<br />

hij. “Het is een heel project, waarbij we alle<br />

data in 2025 in een uniform mo<strong>de</strong>l willen hebben.<br />

We hebben een <strong>aan</strong>tal inventarisaties achter<br />

<strong>de</strong> rug, maar we zijn er nog lang niet. Het<br />

gaat in totaal om 300.000 vierkante meter en<br />

BIM-MODEL ALS BELANGRIJKE<br />

INFORMATIEBRON<br />

“Een BIM-mo<strong>de</strong>l is niet alleen een mooie 3Drepresentatie,<br />

ik wil ook graag weten waar ik<br />

naar kijk als ik een afsluiter tegenkom”, benadrukt<br />

Sosef. “Is dat voor <strong>de</strong> CO 2<br />

of voor <strong>de</strong> verwarming?<br />

Bovendien wil ik graag weten waar<br />

alle belangrijke componenten in het gebouw<br />

zich bevin<strong>de</strong>n, zodat we bij calamiteiten direct<br />

iemand naar <strong>de</strong> juiste plek kunnen sturen. Maar<br />

ook: als je informatie gaat verzamelen, hoe gaat<br />

het 3D-mo<strong>de</strong>l er dan uitzien? Je moet allerlei<br />

afspraken maken over hoe je dingen benoemt<br />

en uit elkaar houdt. Je moet BIM-protocollen<br />

maken, alle data uniform in een mo<strong>de</strong>l plaatsen<br />

en daarbij zoveel mogelijk <strong>de</strong> standaardapplicaties<br />

uit <strong>de</strong> markt gebruiken. En dan zijn er nog<br />

<strong>de</strong> leveranciers. Hoe leg je <strong>de</strong> BIM-strategie<br />

<strong>aan</strong> hen uit? De ervaring leert dat het moeilijk<br />

is om een organisatie jouw werkwijze op<br />

te leggen en via jouw <strong>de</strong>nkwijze te laten werken.<br />

Wij besloten daarom om <strong>de</strong> leveranciers<br />

bijvoorbeeld <strong>de</strong> co<strong>de</strong>s voor <strong>de</strong> verlichting <strong>aan</strong><br />

ons te laten vragen, waarna wij <strong>de</strong> juiste co<strong>de</strong>s<br />

voor hen g<strong>aan</strong> maken om te gebruiken. Je loopt<br />

bij het opstarten van een BIM-mo<strong>de</strong>l dus tegen<br />

een <strong>aan</strong>tal zaken <strong>aan</strong> die je moet structureren,<br />

voordat je daadwerkelijk <strong>de</strong> BIM-mo<strong>de</strong>llen met<br />

alle data kunt g<strong>aan</strong> maken.”<br />

3D-SCANNER HAALT<br />

TIJDSDRUK BIJ REVISIES WEG<br />

Een BIM-mo<strong>de</strong>l opzetten kan door <strong>de</strong> beschikbare<br />

2D-tekeningen om te werken naar<br />

een 3D-mo<strong>de</strong>l. Hiervoor heb je goe<strong>de</strong> 3Dinformatie<br />

nodig vanuit het gebouw of <strong>de</strong><br />

techniekruimte zelf. Sosef gebruikt voor het<br />

Amsterdamse ziekenhuis een handige tool, <strong>de</strong><br />

Trimble X7 3D laserscanner. “Deze mo<strong>de</strong>rne<br />

scanner, die ook nog eens heel klein is, is erg<br />

handig bij best<strong>aan</strong><strong>de</strong> bouw”, vertelt hij. “We<br />

hebben dit apparaat <strong>aan</strong>geschaft, me<strong>de</strong> omdat<br />

ik er goe<strong>de</strong> ervaringen mee had bij het vastleggen<br />

van monumenten. Daar is alles scheef<br />

en ongelijk, maar zo’n scanner heeft daar geen<br />

enkele moeite mee. In het ziekenhuis is handmatig<br />

meten ook geen optie, omdat we hier te<br />

maken hebben met schuine wan<strong>de</strong>n, verschillen<strong>de</strong><br />

plafondhoogtes en heel veel leidingwerk.<br />

Ga je dit ter plekke inmeten, dan wor<strong>de</strong>n je<br />

<strong>aan</strong>tekeningen al snel zo complex dat je het<br />

meteen al moet verwerken. Met een 3Dscanner<br />

heb je dit probleem niet en beschik je<br />

over alle benodig<strong>de</strong> nauwkeurige metingen. ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

41


Beheer uw BIM projecten digitaal<br />

Met Stabicad ontwerpt, berekent en beheert u BIM projecten. Is <strong>de</strong><br />

content op or<strong>de</strong>? Trimble Connect maakt het mogelijk om vanaf elke<br />

locatie en op elk moment relevante en actuele projectgegevens te<br />

analyseren, beheren en te <strong>de</strong>len. Zo wordt een betere besluitvorming<br />

mogelijk en neemt <strong>de</strong> productiviteit in alle projectfasen toe.<br />

Ont<strong>de</strong>k wat u kunt doen met Trimble Connect!<br />

mep.trimble.com/nl/products/trimble-connect<br />

Trimble Connect


SPECIAL BIM<br />

'Met een 3D-scanner beschik je over alle<br />

benodig<strong>de</strong> nauwkeurige metingen'<br />

Als we dan drie jaar later weer iets in <strong>de</strong> ruimte<br />

willen plaatsen, beschikken we direct over <strong>de</strong><br />

juiste gegevens om te beslissen hoe, wat en<br />

waar. Vanaf nu willen we, voordat we plafonds<br />

bij nieuwbouw of verbouw g<strong>aan</strong> sluiten, eerst<br />

een 3D-scan maken. Hierdoor weten we precies<br />

wat er boven <strong>de</strong> plafonds, achter <strong>de</strong> luiken<br />

en in <strong>de</strong> schachten zit, zon<strong>de</strong>r dat we <strong>de</strong><br />

gebruiker hoeven te storen. Bovendien wordt<br />

het veel gemakkelijker om later <strong>de</strong> revisie op<br />

juistheid te controleren. Een scan kost maar<br />

enkele minuten en zelfs complexe ruimten zijn<br />

snel te scannen.”<br />

On<strong>de</strong>rtussen heeft <strong>de</strong> gefaseer<strong>de</strong> inventarisatie<br />

vor<strong>de</strong>ringen gemaakt. Sosef: “We hebben<br />

on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong> parkeergarage en <strong>de</strong> entree<br />

met zijn prachtige cassetteplafond gescand en<br />

het komt er allemaal prachtig op. Als je een<br />

lage resolutie scan bekijkt, dan wordt <strong>de</strong>ze als<br />

het ware transparant en kun je zelfs door <strong>de</strong><br />

vloeren heen kijken en zien hoe <strong>de</strong> verban<strong>de</strong>n<br />

liggen met <strong>de</strong> verdieping erboven. Dat is erg<br />

interessant.” Het twee<strong>de</strong> project betrof een<br />

collegezaal met ingewikkel<strong>de</strong> stoelopstellingen<br />

en een betimmerd plafond. “Ook dat kwam in<br />

no time op <strong>de</strong> centimeter nauwkeurig in beeld.<br />

De 3D-scan heeft bij <strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer die een<br />

verbouwing gaat doen al tot een <strong>aan</strong>merkelijke<br />

korting geleid, omdat <strong>de</strong> informatie zo goed<br />

van kwaliteit was.”<br />

GROEIMODEL<br />

Sosef beschouwt <strong>de</strong> 3D/BIM-operatie als een<br />

groeimo<strong>de</strong>l. “We moeten nu een stevige stam<br />

neerzetten met takken waar<strong>aan</strong> we <strong>de</strong> blaadjes<br />

met informatie kunnen ophangen”, vertelt<br />

hij. “We pakken <strong>de</strong> belangrijkste ziekenhuis<strong>de</strong>len<br />

eerst. Af<strong>de</strong>lingen of verdiepingen die<br />

<strong>aan</strong>gepast of verbouwd moeten wor<strong>de</strong>n, g<strong>aan</strong><br />

we scannen. Vervolgens zetten we <strong>de</strong> ruimtes<br />

om in een bruikbare puntenwolk, waarbij<br />

we gebruikmaken van <strong>de</strong> 3D-software van<br />

Trimble. Daarna vertalen we het in een 3Dmo<strong>de</strong>l.<br />

Het mo<strong>de</strong>l stellen we gratis ter beschikking<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer, zodat hij met <strong>de</strong> juiste<br />

uitgangspunten zijn uitvoeringsontwerp kan<br />

maken. Dat zorgt voor tijdwinst, bespaart kosten<br />

en komt <strong>de</strong> kwaliteit ten goe<strong>de</strong>.”<br />

TIPS VOOR GEBOUWBEHEERDERS<br />

Om een heerlijk gerecht te koken, heb je niet<br />

alleen <strong>de</strong> juiste ingrediënten nodig. Ook is<br />

het belangrijk dat je <strong>de</strong> juiste voorbereiding<br />

én bereidingswijze hanteert. Voor BIM-projecten<br />

geldt hetzelf<strong>de</strong>. Heeft Sosef nog tips<br />

voor gebouwbeheer<strong>de</strong>rs, die voor <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

route st<strong>aan</strong>? “Wat ik om me heen zie, is dat<br />

men veel bezig is met hoe we <strong>de</strong> informatie<br />

kunnen presenteren met bijvoorbeeld een<br />

viewer”, vertelt hij. “Houd je die in <strong>de</strong> ruimte,<br />

dan zie je direct in het BIM-mo<strong>de</strong>l wat<br />

er achter het plafond zit. Maar als er in <strong>de</strong><br />

mooie presentatie weinig of verkeer<strong>de</strong> data<br />

zit, dan heb je daar als gebouwbeheer<strong>de</strong>r<br />

niets <strong>aan</strong>. Het is als een prachtig geserveer<strong>de</strong><br />

maaltijd die niet gaar is en waarin <strong>de</strong> krui<strong>de</strong>n<br />

ontbreken. Wij hebben heel veel tijd en<br />

energie gestoken in het vastleggen van welke<br />

parameters we in welke fase en voor welke<br />

discipline nodig hebben, voor het beheer in<br />

<strong>de</strong> komen<strong>de</strong> 25 jaar. Dit is een flinke investering,<br />

maar levert geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> levensduur<br />

van het gebouw veel efficiëntie op.”<br />

Wanneer een adviseur bijvoorbeeld <strong>de</strong> ruimtespecificaties<br />

al in het BIM-mo<strong>de</strong>l opneemt, dan<br />

heeft <strong>de</strong> uitvoeren<strong>de</strong> partij <strong>de</strong>ze consistente en<br />

relevante data direct op <strong>de</strong> juiste plek beschikbaar.<br />

“Als opdrachtgever hoef ik bijvoorbeeld<br />

van een standaard binnen<strong>de</strong>ur niet <strong>de</strong> afmetingen<br />

van <strong>de</strong> sponning te weten. Ook ben ik niet<br />

geïnteresseerd in elk schroefje van het beslag,<br />

maar ik wil wel weten welk merk en type waar<br />

zijn toegepast en welke kant <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur op draait”,<br />

aldus Sosef. “De architect is meer geïnteresseerd<br />

in <strong>de</strong> <strong>de</strong>tails van <strong>de</strong> afwerking en <strong>de</strong> profielen,<br />

terwijl voor een facilitair me<strong>de</strong>werker <strong>de</strong><br />

kleur en soort afwerking relevanter zijn, zodat<br />

bij beschadiging het element makkelijk gerepareerd<br />

kan wor<strong>de</strong>n. Met an<strong>de</strong>re woor<strong>de</strong>n: we<br />

moeten goed na<strong>de</strong>nken over <strong>de</strong> data die we nodig<br />

hebben voor beheer, en hoe en wanneer we<br />

dat in het BIM-mo<strong>de</strong>l verwerken.” •<br />

3D LASERSCANNER<br />

De in het Amsterdam UMC gebruikte<br />

scanner is <strong>de</strong> zeer geavanceer<strong>de</strong><br />

X7 3D-scanner van Trimble. Deze<br />

laserscanner is zeer eenvoudig in<br />

gebruik dankzij <strong>de</strong> intuïtieve software.<br />

Ook is <strong>de</strong> scanner licht (5,8 kg) en<br />

compact en gaat hij vergezeld van<br />

een robuuste tablet voor <strong>de</strong> besturing<br />

en bewerking op locatie. Met een<br />

bereik van 0,60 tot 70 meter levert <strong>de</strong><br />

scanner snelle scans op met een hoge<br />

nauwkeurigheid. Daarvoor zorgen drie<br />

geïntegreer<strong>de</strong> camera’s, in combinatie<br />

met een auto-calibration- en selfleveling-functie.<br />

Scans zijn direct te<br />

exporteren naar <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>ling software.<br />

Techniekruimte van het Amsterdam UMC locatie VUmc.<br />

(Beeld: G.J. van <strong>de</strong>n Heuvel)<br />

Resultaat van een point cloud scan van <strong>de</strong> techniekruimte, weergeven op een<br />

laptop. (Beeld: G.J. van <strong>de</strong>n Heuvel)<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

43


SPECIAL BIM<br />

Tekst | Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r Beeld | Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r en Lopital<br />

Efficiënter werken in het bouwproces:<br />

‘Wij geven met BIM alle<br />

plafondtillift-wensen vorm’<br />

Bij Lopital Ne<strong>de</strong>rland hebben ze er geen spijt van dat iets meer dan vijf jaar gele<strong>de</strong>n werd gekozen<br />

voor het werken met BIM, het 3D Bouw Informatie Mo<strong>de</strong>l. Roland Hommen van <strong>de</strong> Oisterwijkse<br />

zorgdienstverlener geeft <strong>aan</strong> dat daardoor in het bouwproces veel efficiënter wordt gewerkt, wat<br />

zich voor <strong>de</strong> opdrachtgever vertaalt in snelheid maar ook in kostenbesparing.<br />

Hommen, bij Lopital Ne<strong>de</strong>rland verantwoor<strong>de</strong>lijk voor Research en Development,<br />

vat BIM even krachtig samen: “Een werkmethodiek waarbij<br />

in een 3D Bouw Informatie Mo<strong>de</strong>l integraal wordt samengewerkt door<br />

diverse disciplines in <strong>de</strong> bouwsector, van architecten tot installatiebu-<br />

reaus. We kunnen daardoor in een vroeg stadium al <strong>aan</strong>geven wat er<br />

door ons wordt verlangd voor <strong>de</strong> <strong>aan</strong>leg van onze producten.” Hij doelt<br />

daarmee op on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong> hoogwaardige plafondtilliften. Die vragen<br />

om stevige ophangpunten en stroom<strong>aan</strong>sluitingen voor het opla<strong>de</strong>n van<br />

<strong>de</strong> accu’s van liften.<br />

KANT-EN-KLAAR PLAN<br />

“Voorheen”, zegt Hommen, “was Lopital Ne<strong>de</strong>rland vaak <strong>de</strong> laatste partij<br />

in een zieken- of verzorgingshuisproject. Alle techniek zat dan vaak<br />

al in het plafond, wanneer wij met onze wensen voor het ophangen<br />

van <strong>de</strong> rails voor <strong>de</strong> plafondtilliften kwamen. Dat leid<strong>de</strong> nog al eens tot<br />

meerwerk. In het voortraject leveren wij nu onze planning <strong>aan</strong> in een<br />

3D-mo<strong>de</strong>l en dat wordt door <strong>de</strong> BIM-coördinator geïntegreerd in <strong>de</strong><br />

totale planning van elektro en werktuigbouw. De bouw start dan met<br />

een kant-en-klaar plan en vraagt op het ein<strong>de</strong> weinig tot geen <strong>aan</strong>passingen.<br />

Kortom, een flinke kostenbesparing, want het leid<strong>de</strong> nog al eens<br />

tot meerwerk.” Om zijn verhaal beel<strong>de</strong>nd te maken, toont Hommen<br />

een 3D-tekening van een ontwerp van een plafond in het Amsterdam<br />

UMC locatie AMC. In een wirwar van leidingen en buizen zijn ook <strong>de</strong><br />

bevestigingspunten en stroompunten voor <strong>de</strong> plafondtilliften van Lopital<br />

Ne<strong>de</strong>rland haarfijn verwerkt. “Op voorhand ligt alles vast. In<strong>de</strong>rdaad,<br />

het is een hele puzzel, misschien een i<strong>de</strong>e om er een Jumbo-legpuzzel<br />

van te maken”, lacht hij.<br />

'In het voortraject leveren wij nu<br />

onze planning <strong>aan</strong> in een 3D-mo<strong>de</strong>l'<br />

Roland Hommen van Lopital <strong>de</strong>monstreert <strong>de</strong> werking van een plafondtillift met<br />

collega Patricia.(Beeld: Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r).<br />

MAATWERK TOEPASSINGEN<br />

Al meer dan veertig jaar ontwikkelt, produceert en implementeert Lopital<br />

Ne<strong>de</strong>rland hygiëne- en transferoplossingen. Wat betreft laatstgenoem<strong>de</strong><br />

zijn <strong>de</strong> plafondtilliften een gewild product door hun flexibiliteit en toepassingsmogelijkhe<strong>de</strong>n.<br />

Een i<strong>de</strong>aal hulpmid<strong>de</strong>l dat cliënten ook in <strong>de</strong> thuissituatie<br />

veilig en eenvoudig verplaatst, van het bed naar het bad of <strong>de</strong> rolstoel<br />

bijvoorbeeld. Tevens werkt het ontlastend voor het verzorgend personeel,<br />

<strong>aan</strong>gezien <strong>de</strong> fysieke belasting vele malen kleiner is. Hommen: “Wij<br />

analyseren <strong>de</strong> wensen van <strong>de</strong> opdrachtgever en zorgen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> hand daar-<br />

44 BOUWEN ZORG.EU


SPECIAL BIM<br />

In BIM verwerkt Roland Hommen <strong>de</strong> wensen van Lopital wat betreft <strong>de</strong><br />

ophanging van <strong>de</strong> plafondtillift(en).<br />

van voor maatwerk toepassingen. De standaard plafondtilliften hebben al<br />

een tilcapaciteit van 200 kilogram en we g<strong>aan</strong> tot zo’n 500 kilogram.”<br />

In <strong>de</strong> showroom van Lopital Ne<strong>de</strong>rland in Oisterwijk wordt <strong>de</strong> efficiëntie<br />

van <strong>de</strong> plafondtilliften beel<strong>de</strong>nd gemaakt met tal van voorbeel<strong>de</strong>n.<br />

“Van bed naar bad en vice versa of naar een an<strong>de</strong>re ruimte. Met <strong>de</strong> rails<br />

kunnen we overal heen. Steeds is er een overspanning van twee tot vijf<br />

meter (afhankelijk van <strong>de</strong> keuze van lift) om van bevestigingspunt naar<br />

bevestigingspunt te g<strong>aan</strong>. Dat is <strong>de</strong> enige vereiste. Er is keuze uit rails <strong>aan</strong><br />

het plafond, vaak in een thuissituatie, of verwerkt in het systeemplafond.<br />

Daarvoor hebben we een kunststof profiel ontwikkeld waarmee <strong>de</strong> rails<br />

mooi is weggewerkt.” Op <strong>de</strong> ‘eindpunten’ vragen <strong>de</strong> plafondtilliften om<br />

Achter een systeemplafond schuilt heel wat techniek.<br />

een stroompunt voor het opla<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> accu van <strong>de</strong> motor van <strong>de</strong> lift.<br />

Hommen verschaft uitleg over <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> rails, van <strong>de</strong> H70 tot<br />

H100 en H180. “Afhankelijk van <strong>de</strong> toepassing – linksaf, rechtsaf, over <strong>de</strong><br />

gang of van toilet naar zitkamer – zijn er mogelijkhe<strong>de</strong>n te over. De klant<br />

komt met zijn vraag en wij geven zijn ‘tilwensen’ vorm.”<br />

MOOIE REFERENTIEPROJECTEN<br />

Dat Lopital Ne<strong>de</strong>rland met <strong>de</strong> plafondtilliften niet over één nacht ijs gaat<br />

bij <strong>de</strong> <strong>aan</strong>leg, hebben ze in veel voor<strong>aan</strong>st<strong>aan</strong><strong>de</strong> ziekenhuizen al ervaren,<br />

blijkt uit een opsomming van Hommen. In het Amsterdam UMC locatie<br />

AMC maken <strong>de</strong> liften in 155 kamers <strong>de</strong>el uit van <strong>de</strong> inrichting, in het Radboud<br />

UMC in Nijmegen in 270 kamers, in Rijnstate in Arnhem in 70 kamers,<br />

in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten in 400 kamers en in het<br />

ZNA in Antwerpen in 125 kamers. De twee laatstgenoem<strong>de</strong> opdrachten<br />

geven <strong>aan</strong> dat <strong>de</strong> efficiënte <strong>aan</strong>pak van Lopital Ne<strong>de</strong>rland ook in het<br />

buitenland tot tevre<strong>de</strong>nheid heeft geleid. “Het zijn slechts voorbeel<strong>de</strong>n.<br />

Ook voor zorginstellingen (Kempenhaeghe in Sterksel, epilepsiewoonzorg)<br />

en zorgpartijen die bij <strong>de</strong> particulier in onze hulpmid<strong>de</strong>len voorzien,<br />

zijn wij een mee<strong>de</strong>nken<strong>de</strong> partner.” Hij komt nog even terug op <strong>de</strong><br />

verbouwing van het AMC. “Een forse renovatie van een best<strong>aan</strong><strong>de</strong> situatie,<br />

maar ook voor die beperking hebben we een passen<strong>de</strong> oplossing.<br />

Met onze flexibiliteit in combinatie met die van an<strong>de</strong>re partners komen<br />

we tot een <strong>aan</strong>sprekend resultaat; ook in een zorginstelling in bedrijf.”<br />

Hommen benadrukt nog dat Lopital Ne<strong>de</strong>rland meer te bie<strong>de</strong>n heeft<br />

dan plafondtilliften. Het bedrijf in Oisterwijk, dat ook beschikt over een<br />

eigen werkplaats, voorziet in een uiteenlopend spectrum van sanitaire,<br />

medische en revalidatiehulpmid<strong>de</strong>len voor <strong>de</strong> professionele zorg, van tilliften<br />

en stoelen voor comfortabel douchen tot <strong>aan</strong>kleedtafels en obesitaszorg,<br />

en dat on<strong>de</strong>rsteund met service en on<strong>de</strong>rhoud. •<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

45


Amsterdam UMC Imaging Center<br />

Winnaar Architectenweb Award<br />

<strong>Zorg</strong>gebouw van het Jaar<br />

2020<br />

wiegerinck.nl<br />

Condair DL adiabatische luchtbevochtiger<br />

De Condair DL is <strong>de</strong> absolute top als u op<br />

zoek bent naar een adiabatische luchtbevochtiger met<br />

100% hygiëne garantie en <strong>de</strong> laagste operationele<br />

kosten. De Condair DL is als enige in <strong>de</strong> markt veilig<br />

toepasbaar in verpleeg- en ziekenhuizen.<br />

• Luchtbevochtiger capaciteit van 20 tot 1000 kg/h<br />

• Laagste operationele kosten van <strong>de</strong> markt<br />

• Zeer laag elektrisch verbruik (lagedruk pomp)<br />

• Luchtbevochtiging met 100% hygiëne garantie<br />

• Zeer kort opname traject (vanaf 600 mm)<br />

• Zilver ionisatie voor <strong>de</strong>sinfectering van het water<br />

Scan <strong>de</strong> QR-Co<strong>de</strong> en ga direct<br />

naar <strong>de</strong> Condair DL pagina<br />

100%<br />

Hygiëne<br />

Certificaat<br />

SGS Fresenius<br />

Instituut<br />

Bel ons op : 020 70 85 200 of bezoek onze website: www.condair.nl


SPECIAL BIM<br />

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | nora<br />

Vloeroplossingen in BIM<br />

In <strong>de</strong> zorgsector is nora flooring systems een beken<strong>de</strong> naam. De van oorsprong Duitse<br />

on<strong>de</strong>rneming ontwikkelt, produceert en verkoopt sinds 1950 slijtvaste en duurzame rubber<br />

vloeren, die ook toegepast wor<strong>de</strong>n in ziekenhuizen en zorginstellingen. De vloersystemen van nora<br />

by Interface zijn niet-poreus, hebben een dicht oppervlak, zijn resistent en slijtvast en gemakkelijk<br />

schoon te maken, eigenschappen die van groot belang zijn in <strong>de</strong> zorg.<br />

Het toenemen<strong>de</strong> belang dat <strong>de</strong> bouw in<br />

het algemeen en <strong>de</strong> ziekenhuisbouw in het<br />

bijzon<strong>de</strong>r hecht <strong>aan</strong> BIM was voor nora by<br />

Interface re<strong>de</strong>n om het productportfolio te<br />

digitaliseren en <strong>de</strong> gegevens over <strong>de</strong> vloerbe<strong>de</strong>kkingen<br />

en trapvormen beschikbaar te<br />

stellen. Ontwerpers en an<strong>de</strong>re adviseurs<br />

hebben daarmee <strong>de</strong> mogelijkheid om nora-producten<br />

in een vroeg stadium in hun<br />

BIM-planning te integreren. De gebruikers<br />

kunnen op basis van <strong>de</strong> nora bibliotheek<br />

vloeren importeren, inclusief <strong>de</strong> accessoires<br />

en met <strong>de</strong> echte materiaaldiktes. Vloerplannen<br />

van elke vorm – rechthoekig, polygonaal<br />

en rond – zijn mogelijk en <strong>de</strong> textuur<br />

en richting zijn vrij roteerbaar. De bibliotheken<br />

wor<strong>de</strong>n voortdurend voorzien van <strong>de</strong><br />

nieuwste <strong>de</strong>signs en up-to-date productinformatie.<br />

De bestan<strong>de</strong>n van alle standaard<br />

vloeroplossingen zijn beschikbaar voor zowel<br />

Revit als ArchiCAD. •<br />

'De bibliotheken wor<strong>de</strong>n voortdurend voorzien van <strong>de</strong> nieuwste <strong>de</strong>signs<br />

en up-to-date productinformatie'<br />

Bij <strong>de</strong> bouw van het OK-centrum van het UMC Utrecht (23 operatiekamers) zijn <strong>de</strong> hoogste kwaliteit rubber vloeren van nora by Interface toegepast.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

47


ARNHEM RIJNSTATE<br />

Tekst | Gerrit Tenkink Beeld | Rijnstate<br />

Werken met een LEAN-planning op dagniveau<br />

Schuiven op <strong>de</strong><br />

Nucleaire Geneeskun<strong>de</strong><br />

Hoe verbouw je relatief kleine ruimtes met verschillen<strong>de</strong> functies tot nieuwe ruimtes, terwijl<br />

<strong>de</strong> medische activiteiten gewoon door moeten g<strong>aan</strong>? Bij <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling Nucleaire Geneeskun<strong>de</strong> in<br />

ziekenhuis Rijnstate in Arnhem weten ze daar alles van. Daar gingen <strong>de</strong> genoem<strong>de</strong> ruimtes in zes<br />

m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n, van sloop tot ingebruikname, volledig op <strong>de</strong> kop volgens een vooraf uitgedacht schuifplan.<br />

De nieuwe SPECT-CT met op <strong>de</strong> achtergrond een verlichte fotowand met daarop een afbeelding van het Arnhemse Park Sonsbeek.<br />

48 BOUWEN ZORG.EU


ARNHEM RIJNSTATE<br />

Projectlei<strong>de</strong>r Martine Ou<strong>de</strong>nbroek en programmadirecteur Willem Jan Hanegraaf.<br />

Projectlei<strong>de</strong>r Martine Ou<strong>de</strong>nbroek en Programmadirecteur<br />

Willem Jan Hanegraaf zijn<br />

er op het moment van het interview (26 januari,<br />

red.) nog volop mee bezig. “Maar alles<br />

loopt naar wens. We hebben strak gepland.<br />

Doordat vooraf goed is nagedacht over het<br />

totale proces, liggen we nu nog goed op<br />

schema. Eind oktober zijn we gestart met<br />

<strong>de</strong> eerste sloopwerkzaamhe<strong>de</strong>n, eind maart<br />

wordt het gehele project opgeleverd, inclusief<br />

testen, vali<strong>de</strong>ren en scholing voor het<br />

personeel”, vertelt Hanegraaf.<br />

SCHUIVEN<br />

Aanleiding voor <strong>de</strong> verbouw was <strong>de</strong> <strong>aan</strong>schaf<br />

van een nieuwe (geavanceer<strong>de</strong>re)<br />

SPECT-CT van GE. “Daar waar <strong>de</strong> Nucleaire<br />

Geneeskun<strong>de</strong> voor verbouwing beschikte<br />

over twee gammacamera’s en één D-<br />

SPECT, is er <strong>aan</strong> het eind van <strong>de</strong> verbouw,<br />

zes m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n later, nog plek voor <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

D-SPECT (die dan wel op een an<strong>de</strong>re plaats<br />

op <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling is gesitueerd, red.) en <strong>de</strong><br />

nieuwe SPECT-CT van GE. Tevens is ruimte<br />

gecreëerd voor vier werkplekken en wordt<br />

<strong>de</strong> wachtruimte <strong>aan</strong>gepakt. Aan werkplekken<br />

was een tekort. Dit hebben we in het<br />

nieuwe plan mooi kunnen inpassen”, vertelt<br />

Ou<strong>de</strong>nbroek. “Deze nieuwe SPECT-CT<br />

vraagt an<strong>de</strong>re technische voorzieningen,<br />

dus <strong>de</strong> ruimtes moesten sowieso <strong>aan</strong>gepast<br />

wor<strong>de</strong>n. Dergelijke omvangrijke apparatuur<br />

verplaatsen of nieuw inpassen in een best<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

situatie is bijna onmogelijk zon<strong>de</strong>r<br />

grote verbouwing van <strong>de</strong> ruimte. En omdat<br />

<strong>de</strong> ruimtes van <strong>de</strong> Nucleaire Geneeskun<strong>de</strong><br />

al meer dan 15 jaar oud zijn, waren we wel<br />

weer toe <strong>aan</strong> wat <strong>aan</strong>passingen.”<br />

Volgens Ou<strong>de</strong>nbroek is er <strong>aan</strong> <strong>de</strong> totale oppervlakte<br />

van <strong>de</strong> Nucleaire Geneeskun<strong>de</strong>,<br />

circa 500 vierkante meter, niets veran<strong>de</strong>rd.<br />

“Alleen <strong>de</strong> in<strong>de</strong>ling van <strong>de</strong> ruimtes is veran<strong>de</strong>rd.<br />

Omdat we hier te maken hebben met<br />

röntgenstraling moest een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n<br />

uitgevoerd wor<strong>de</strong>n met lood. Dat werk is<br />

getest door een onafhankelijk extern bureau,<br />

Applus+ uit Rotterdam.”<br />

COVID-19<br />

De compliceren<strong>de</strong> factor in het geheel was<br />

dat <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling in bedrijf moest blijven terwijl<br />

er volop bouwwerkzaamhe<strong>de</strong>n plaatsvon<strong>de</strong>n.<br />

Hoofd<strong>aan</strong>nemer voor <strong>de</strong>ze klus was GB-<br />

Construct uit Bergeijk en voor het elektrotechnisch<br />

en werktuigbouwkundig werk werd<br />

Hoppenbrouwers Techniek gecontracteerd,<br />

partijen waarmee Rijnstate vaker samenwerkt.<br />

“Dat <strong>de</strong> partijen elkaar goed kennen, heeft<br />

veel voor<strong>de</strong>len. Hoewel vooraf alles goed<br />

was gepland en uitgedacht, voorkom je niet<br />

dat tussentijds <strong>aan</strong>passingen moeten wor<strong>de</strong>n<br />

gemaakt”, aldus Ou<strong>de</strong>nbroek. “We werkten<br />

met een zogenaam<strong>de</strong> LEAN-planning op dagniveau.<br />

Dat betekent regelmatig overleg en <strong>de</strong><br />

mogelijkheid om snel te kunnen corrigeren en<br />

bijsturen. Soms kwamen we wat achterop met<br />

<strong>de</strong> bouw. Normaal komt <strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer of installateur<br />

dan met een paar extra krachten, ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

49


Tandartsenpost Eindhoven<br />

GB Construct<br />

service bouwer<br />

voor <strong>de</strong> zorg<br />

Nierdialyse Rijnstate Arnhem<br />

In <strong>de</strong> zorgmarkt, daar voelen wij ons thuis.<br />

Met kennis van zaken en in omgevingen waar processen doorgang<br />

moeten vin<strong>de</strong>n, realiseren en on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n wij huisvesting voor<br />

on<strong>de</strong>r meer tandartsen, huisartsen, ziekenhuizen en privéklinieken.<br />

Wij <strong>de</strong>nken mee in oplossingen van kleinschalig on<strong>de</strong>rhoud en<br />

renovatie tot en met verbouw of volledige nieuwbouw.<br />

OK Máxima Medisch Centrum Veldhoven<br />

ccgholding.nl<br />

gb-construct.nl<br />

cleanroomcg.com<br />

GB Construct en Cleanroom Combination Group zijn on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van CCG Holding.


ARNHEM RIJNSTATE<br />

‘KOMT ER EEN BED AAN, DAN MOET JE AAN DE KANT’<br />

Eén van <strong>de</strong> bouwen<strong>de</strong> partijen op <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling Nucleaire Geneeskun<strong>de</strong> is GB<br />

Construct. Het bedrijf met als thuisbasis het Brabantse Bergeijk is bij alle drie <strong>de</strong><br />

fases van <strong>de</strong> verbouw en nieuwbouw betrokken.<br />

Projectlei<strong>de</strong>r Freek Janssen kijkt tevre<strong>de</strong>n terug op <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n die tot nu<br />

toe in fase 1 en 2 zijn uitgevoerd en begin februari zijn gestart in fase 3. “We zijn<br />

tot nu toe op <strong>de</strong> Nucleaire Geneeskun<strong>de</strong> <strong>aan</strong> het werk geweest, on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

bij <strong>de</strong> radiologie- en CT-SCAN-ruimtes. Deze stralingsweren<strong>de</strong> ruimtes vragen<br />

natuurlijk specifieke expertise, maar die hebben we in huis. Voorheen hebben we<br />

meer<strong>de</strong>re vergelijkbare ruimtes gerealiseerd bij Rijnstate, on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re op <strong>de</strong><br />

af<strong>de</strong>ling Radiologie.”<br />

GB Construct is bekend met het bouwen in een zorgomgeving en profileert zich<br />

als specialist in <strong>de</strong>ze zorggerelateer<strong>de</strong> omgevingen. “In een zorgomgeving gaat <strong>de</strong><br />

zorg altijd voor. Als bouwer moet je flexibel zijn. Het is belangrijk dat je mensen<br />

zich daarvan bewust zijn. Alles wat je doet, gaat in overleg. Komt er een bed <strong>aan</strong>,<br />

dan moet jij <strong>aan</strong> <strong>de</strong> kant”, zegt Janssen lachend, die als grootste uitdaging van dit<br />

project COVID-19 noemt. “In het werk moet je <strong>de</strong> afstand van 1,5 meter hou<strong>de</strong>n,<br />

maar <strong>de</strong> ruimtes zijn klein. Bij vertraging kon<strong>de</strong>n we niet simpelweg één of twee<br />

extra mensen inplannen. Dat beteken<strong>de</strong> dat we af en toe moesten uitwijken naar<br />

an<strong>de</strong>re uren om het werk op tijd af te ron<strong>de</strong>n. Maar ook dat is gelukt. We hebben<br />

alles netjes binnen <strong>de</strong> afgesproken termijnen kunnen realiseren.”<br />

maar dat kon niet, vanwege <strong>de</strong> beperkingen<br />

die het COVID-19-virus ons oplegt. De ruimtes<br />

zijn relatief klein en dan zou je te dicht op<br />

elkaar werken. De enige uitwijk was af en toe<br />

doorg<strong>aan</strong> in het weekend. De eerste patiënten<br />

ston<strong>de</strong>n alweer ingepland, dus vertraging of<br />

uitstel van oplevering was geen optie.”<br />

MANAGEMENT EQUIPMENT<br />

SERVICE (MES)<br />

De <strong>aan</strong>schaf van <strong>de</strong> apparatuur voor <strong>de</strong><br />

Nucleaire Geneeskun<strong>de</strong> is on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van het<br />

zogenaam<strong>de</strong> Management Equipment Service<br />

(MES)-contract. Hanegraaf: “MES is een<br />

tienjarige overeenkomst met Philips, waarbij<br />

Philips verantwoor<strong>de</strong>lijk is voor <strong>de</strong> levering en<br />

het on<strong>de</strong>rhoud van alle beeldvormen<strong>de</strong> apparatuur.<br />

In het contract is opgenomen dat het<br />

ziekenhuis voor een bepaald <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> overeenkomst<br />

<strong>de</strong> vrijheid van leverancier heeft op<br />

basis van gewenste specificaties, waarbij het<br />

gaat om <strong>de</strong> functionaliteit. Vandaar dat we op<br />

<strong>de</strong>ze af<strong>de</strong>ling een SPECT-CT van GE hebben<br />

st<strong>aan</strong>. Rijnstate heeft Philips <strong>de</strong> opdracht gegeven<br />

<strong>de</strong>ze SPECT-CT <strong>aan</strong> te schaffen en het<br />

on<strong>de</strong>rhoud te verzorgen. Door een goe<strong>de</strong><br />

samenwerking tussen Rijnstate, GE en Philips<br />

is <strong>de</strong> SPECT-CT nu klaar voor gebruik.” •<br />

De nieuwe SPECT-CT was niet in te passen zon<strong>de</strong>r rigoureuze verbouwing van <strong>de</strong> ruimte.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

51


ROTTERDAM FRANCISCUS GASTHUIS & VLIETLAND<br />

Tekst en beeld: Jan Snel<br />

Een hybri<strong>de</strong> zorginnovatie<br />

voor Franciscus Gasthuis<br />

& Vlietland<br />

Hybri<strong>de</strong> operatiekamers (OK’s) waar een patiënt gescand kan wor<strong>de</strong>n tij<strong>de</strong>ns een operatie, zijn<br />

een opkomend begrip in <strong>de</strong> medische wereld. Daarom realiseert Jan Snel in samenwerking met<br />

Me<strong>de</strong>xs een hybri<strong>de</strong> OK voor Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. Met behulp van<br />

<strong>de</strong>ze specialistische ruimte wordt <strong>de</strong> ligduur in het ziekenhuis voor patiënten <strong>aan</strong>zienlijk ingekort<br />

en blijft alle logistiek in <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> ruimte, gekoppeld <strong>aan</strong> een best<strong>aan</strong><strong>de</strong> OK. Een welkome<br />

innovatie voor <strong>de</strong> algehele zorgsector, en een kans voor ie<strong>de</strong>reen die betrokken is.<br />

52 BOUWEN ZORG.EU


ROTTERDAM FRANCISCUS GASTHUIS & VLIETLAND<br />

'Deze innovatie is van enorme<br />

toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> voor zowel het<br />

personeel als onze patiënten'<br />

“Het coronavirus oefent een enorme druk uit<br />

op <strong>de</strong> zorg. Met alle inspanning die nodig is om<br />

<strong>de</strong> gevolgen te dragen, is een hybri<strong>de</strong> operatiekamer<br />

een uitgelezen kans om een kleine verlichting<br />

te leveren.” Jelco Knoop, Projectlei<strong>de</strong>r<br />

bij Jan Snel, legt uit dat <strong>de</strong>ze ontwikkeling in <strong>de</strong><br />

zorgsector een verschil kan maken. Met name<br />

het behou<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> bijkomen<strong>de</strong> apparatuur<br />

en an<strong>de</strong>re benodigdhe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> ruimte<br />

dragen bij <strong>aan</strong> een vernieuwing voor zowel <strong>de</strong><br />

patiënt als <strong>de</strong> specialist. “Opereren en scannen<br />

vin<strong>de</strong>n tegelijkertijd plaats; zo ziet <strong>de</strong> arts<br />

direct tot in <strong>de</strong>tail hoe een operatie verloopt.”<br />

VERWERKELIJKING<br />

Het realiseren van een hybri<strong>de</strong> OK begint<br />

allereerst met een <strong>aan</strong>vraag of opdracht. Daarna<br />

gaat het team van Jan Snel en Me<strong>de</strong>xs <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> slag met het uitwerken van <strong>de</strong> precieze opdracht.<br />

Na het akkoord van alle partijen vindt<br />

<strong>de</strong> eerste opzet plaats in <strong>de</strong> fabriek van Jan Snel<br />

in Montfoort. Daar wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> eerste modules<br />

opgebouwd, rekening hou<strong>de</strong>nd met <strong>de</strong> nodige<br />

voorzieningen zoals pen<strong>de</strong>ls in <strong>de</strong> operatiekamer<br />

en <strong>aan</strong>sluitingspunten die vooraf al wor<strong>de</strong>n<br />

verwerkt in <strong>de</strong> vloer. Aan <strong>de</strong> hand van het<br />

best<strong>aan</strong><strong>de</strong> ontwerp wordt zo een nagenoeg<br />

volledige operatiekamer opgeleverd. “Binnen<br />

<strong>aan</strong>zienlijk korte tijd werd ons gasthuis voorzien<br />

van een hybri<strong>de</strong> operatiekamer”, vertelt<br />

Eelko Murk, Senior Projectlei<strong>de</strong>r Bouw & Infra<br />

bij Franciscus Gasthuis & Vlietland. “Deze<br />

innovatie is van enorme toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong><br />

voor zowel het personeel als onze patiënten;<br />

we verwachten <strong>de</strong> duur van <strong>de</strong> operaties terug<br />

te dringen, maar ook min<strong>de</strong>r heroperaties<br />

en min<strong>de</strong>r complicaties. Bovendien kunnen we<br />

röntgenstraling voor patiënten en me<strong>de</strong>werkers<br />

minimaliseren.”<br />

OP LOCATIE<br />

Na <strong>de</strong> vrijwel volledige opbouw van <strong>de</strong> operatiekamer<br />

in Montfoort, wordt <strong>de</strong>ze in slechts<br />

enkele losse modules naar <strong>de</strong> zorglocatie<br />

vervoerd. In dit geval gaat het om Franciscus<br />

Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. Daar is op<br />

<strong>de</strong> eerste verdieping een extra zogeheten ‘OKlaag’<br />

toegevoegd met behulp van <strong>de</strong> hybri<strong>de</strong><br />

operatiekamer. Knoop: “Doordat <strong>de</strong> laag moet<br />

wor<strong>de</strong>n toegevoegd <strong>aan</strong> <strong>de</strong> eerste verdieping,<br />

maken we gebruik van een fun<strong>de</strong>ringsbalk en<br />

staalconstructie. Op <strong>de</strong>ze constructie komen<br />

<strong>de</strong> modules te st<strong>aan</strong> voor <strong>de</strong> hybri<strong>de</strong> OK.<br />

Daarnaast is er een verbinding met een module<br />

op <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> verdieping. Daar bevindt<br />

zich <strong>de</strong> technische ruimte voor alle elektra, on<strong>de</strong>rsteuning<br />

voor <strong>de</strong> medische apparatuur en<br />

<strong>de</strong> luchtbehan<strong>de</strong>lingsinstallatie voor <strong>de</strong> OK.”<br />

VERSCHUIVING<br />

Steeds meer ziekenhuizen willen een hybri<strong>de</strong><br />

operatiekamer inzetten. “De vraag naar hybri<strong>de</strong><br />

operatiekamers is enorm gestegen.<br />

Niet alleen <strong>de</strong> mogelijkheid tot het combineren<br />

van twee ingrepen, maar ook <strong>de</strong> manier<br />

waarop we <strong>de</strong>ze specialistische ruimte realiseren,<br />

draagt daar<strong>aan</strong> bij”, licht Jorrit Janmaat,<br />

Accountmanager Healthcare bij Jan Snel toe.<br />

“Terwijl <strong>de</strong> hybri<strong>de</strong> OK gereed wordt gemaakt<br />

en wordt gekoppeld <strong>aan</strong> <strong>de</strong> zorginstelling, kunnen<br />

best<strong>aan</strong><strong>de</strong> ruimtes zon<strong>de</strong>r problemen<br />

doordraaien. Ondanks <strong>de</strong> bouwwerkzaamhe<strong>de</strong>n,<br />

on<strong>de</strong>rvin<strong>de</strong>n zij dus geen hin<strong>de</strong>r van het<br />

proces. Dat is een uniek voor<strong>de</strong>el.”<br />

SNEL OPGELEVERD<br />

De hybri<strong>de</strong> operatiekamer voor Franciscus<br />

Gasthuis & Vlietland is in januari <strong>2021</strong> opgeleverd.<br />

Knoop: “Na <strong>de</strong> feestdagen zijn we gestart<br />

met het inregelen en vali<strong>de</strong>ren van alle apparatuur.<br />

Daarbij levert Me<strong>de</strong>xs alle benodig<strong>de</strong><br />

expertise. Daarna is Siemens <strong>aan</strong> <strong>de</strong> slag geg<strong>aan</strong><br />

met het testen van alle apparatuur. Ook<br />

heeft zij applicatietrainingen gegeven <strong>aan</strong> het<br />

personeel.” Daardoor heeft het totale proces<br />

vanaf <strong>de</strong> start in september slechts een half<br />

jaar tijd gekost om te realiseren. Een verbluffen<strong>de</strong><br />

tijdlijn, maar volgens Knoop hoort dat<br />

bij <strong>de</strong> praktijk van Jan Snel en Me<strong>de</strong>xs. “Het<br />

is heel uitdagend omdat er veel aspecten bij<br />

komen kijken. Van medische apparatuur tot<br />

modulaire bouw, ie<strong>de</strong>reen moet volledig op<br />

<strong>de</strong> hoogte zijn van het gehele proces. Uitein<strong>de</strong>lijk<br />

kunnen we samen <strong>de</strong> zorg verbeteren,<br />

en dat maakt het werken <strong>aan</strong> zulke initiatieven<br />

enorm motiverend.” •<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

53


Tekst en beeld | Brecon International<br />

Lei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> positie op <strong>de</strong> markt<br />

voor bereidingsapotheken<br />

PP4CE is een samenwerkingsverband tussen professionele partners, welke actief zijn in <strong>de</strong><br />

controlled environment-markt. We g<strong>aan</strong> in gesprek met initiatiefnemer van <strong>de</strong>ze strategische alliantie<br />

Geerd Jansen, directielid binnen <strong>de</strong> Brecon Group, en Paul Joosten, directielid bij Kuijpers.<br />

Jansen: “Na mijn gehele leven internationaal actief<br />

te zijn geweest in <strong>de</strong> bouwchemie, als CEO<br />

en boardmember binnen een groot bouwchemieconcern,<br />

kwam ik in 2<strong>01</strong>4 als consultant bij<br />

<strong>de</strong> Brecon Group in <strong>aan</strong>raking met cleanroomtechnologie.<br />

Een erg interessante markt waarbinnen<br />

Brecon al 25 jaar actief was, primair in<br />

<strong>de</strong> semi-conductorsector. Toen ik gevraagd<br />

werd een strategisch plan te schrijven voor<br />

dit mooie bedrijf, stel<strong>de</strong> ik vast dat er nagenoeg<br />

geen partijen actief waren die werkelijke<br />

turnkey projecten <strong>aan</strong>bo<strong>de</strong>n. Bovendien waren<br />

(en zijn er nog steeds) veel kleine <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>rs<br />

actief met relatief weinig kennis en ervaring in<br />

<strong>de</strong> diverse marktsegmenten. Ik was van mening<br />

dat een <strong>de</strong>rgelijke belangrijke faciliteit met<br />

<strong>de</strong> beste partijen gebouwd moet wor<strong>de</strong>n en<br />

daarom ben ik op zoek geg<strong>aan</strong> naar echt professionele<br />

partners binnen <strong>de</strong>ze branche. Vanzelfsprekend<br />

heb ik on<strong>de</strong>r meer ook Kuijpers<br />

bena<strong>de</strong>rd en ben in gesprek geg<strong>aan</strong> met Paul<br />

Joosten. Hij was en is nog steeds als directielid<br />

binnen <strong>de</strong> Kuijpers organisatie verantwoor<strong>de</strong>lijk<br />

voor controlled environment. Ook hij zag<br />

toentertijd het belang in van een bun<strong>de</strong>ling van<br />

expertise door serieuze partners, en zo is het<br />

PP4CE-concept ontst<strong>aan</strong>.”<br />

Haagse Apotheek. (Beeld: Esther van Putten)<br />

54 BOUWEN ZORG.EU


Cleanroom Roosendaal. (Beeld: Studio 38c Remco Lassche)<br />

Apotheek PMC-Utrecht-Kuijpers. (Beeld: Studio 38c Remco Lassche)<br />

'De lijst van referenties<br />

is inmid<strong>de</strong>ls lang en<br />

indrukwekkend'<br />

FOOD, FARMA EN HIGHTECH<br />

Inmid<strong>de</strong>ls zijn er vele partijen actief als partner<br />

binnen <strong>de</strong> PP4CE-alliantie. Enkele voorbeel<strong>de</strong>n<br />

van het eerste uur zijn Bolidt, ASSA<br />

ABLOY, WERO, DENIOS en Mennens<br />

Cleanroom Cranes, maar ook architectenbureau<br />

VAN AKEN en CMI uit Eindhoven.<br />

Door <strong>de</strong> opsplitsing in <strong>de</strong> drie gespecialiseer<strong>de</strong><br />

segmenten food, farma en hightech zijn er<br />

inmid<strong>de</strong>ls gespecialiseer<strong>de</strong> bedrijven toegevoegd<br />

zoals Elis cleanroom kleding, D&M Vacuümsystemen<br />

en Unicorn Industrial Cleaning<br />

Solutions. “Tot die beslissing zijn we gezamenlijk<br />

gekomen, omdat we daardoor nog beter in<br />

staat wor<strong>de</strong>n gesteld om in te spelen op alle<br />

vragen binnen <strong>de</strong>ze specifieke <strong>de</strong>elmarkten",<br />

aldus Jansen. “Meer en meer kan men bij ons<br />

in gesprek g<strong>aan</strong> over werkelijk alle disciplines<br />

in <strong>de</strong> cleanroomtechnologie. Brecon Clean<br />

Interior is overigens, als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el binnen<br />

<strong>de</strong> Brecon Group, dé <strong>aan</strong>spreekpartner voor<br />

LAF-kasten, <strong>aan</strong>rijdbeveiliging, veiligheid werkbanken<br />

en alle overige lab- en cleanroominrichting.<br />

On<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re bij <strong>de</strong> APPO apotheek,<br />

FUJI en het CZE in Eindhoven is <strong>de</strong> complete<br />

inrichting van lab én cleanroom verzorgd.”<br />

BREED SPECTRUM<br />

Joosten: ”Kuijpers had op het moment van kennismaking<br />

met het PP4CE-concept reeds enkele<br />

mooie controlled environment-projecten<br />

gerealiseerd. Ook ik zag <strong>de</strong>stijds een ontwikkeling<br />

op <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse markt waarbij opdrachtgevers<br />

steeds meer een <strong>de</strong>sign, build<br />

and maintain-traject wil<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>g<strong>aan</strong> op basis<br />

van turnkey bouwconcepten. Die trend heeft<br />

zich sterk ontwikkeld en voor ons als organisatie<br />

was en is dat een uitsteken<strong>de</strong> ontwikkeling<br />

omdat we daarmee onze expertise en<br />

ervaring optimaal on<strong>de</strong>r bewijs kunnen stellen.<br />

Door tientallen jaren op <strong>de</strong> ASML campus te<br />

hebben gewerkt, was <strong>de</strong> Brecon Group voor<br />

ons <strong>de</strong>stijds vooral een beken<strong>de</strong> partner waar<br />

men <strong>aan</strong> dacht bij hightech-opdrachten. Daar<br />

is in <strong>de</strong> afgelopen jaren veel <strong>aan</strong> veran<strong>de</strong>rd.<br />

Inmid<strong>de</strong>ls hebben we gezamenlijk een reeks<br />

van complexe GMP-projecten gebouwd en<br />

heeft <strong>de</strong> Brecon Group zich sterk ontwikkeld<br />

op het gebied van GMP-regelgeving.” Jansen:<br />

“Dat is in<strong>de</strong>rdaad een feit. Door tientallen<br />

jaren gefocust te zijn geweest op <strong>de</strong> semiconductorsector<br />

stond Brecon meer bekend<br />

als een specialist voor <strong>de</strong> hightech markt. Daar<br />

is inmid<strong>de</strong>ls veel <strong>aan</strong> veran<strong>de</strong>rd, zowel in ons<br />

productportfolio, in onze service als in <strong>de</strong> <strong>aan</strong>wezige<br />

GMP-kennis en -ervaring. Inmid<strong>de</strong>ls<br />

krijgen wij als Brecon Group <strong>de</strong> meeste <strong>aan</strong>vragen<br />

binnen voor een breed spectrum van<br />

<strong>de</strong> markt. Deze <strong>aan</strong>vragen pakken we samen<br />

op met Kuijpers. Samen met <strong>de</strong> opdrachtgever<br />

en onze partners werken we vervolgens <strong>aan</strong><br />

het gehele proces vanaf <strong>de</strong> initiële fase tot en<br />

met <strong>de</strong> planning- en realisatiefase en inclusief<br />

commissioning en qualification.”<br />

De samenwerking staat inmid<strong>de</strong>ls (inter)nationaal<br />

bekend als betrouwbare partner voor <strong>de</strong><br />

realisatie van cleanrooms en laboratoria in verschillen<strong>de</strong><br />

marktsegmenten. Food-, farma- of<br />

hightech-projecten, groot of klein, eenvoudig<br />

of zeer complex…: <strong>de</strong> partners binnen PP4CE<br />

pakken <strong>de</strong> uitdaging op en realiseren binnen<br />

<strong>de</strong> gestel<strong>de</strong> tijdsplanning elk project, zoals zij<br />

dat in <strong>de</strong> afgelopen jaren telkens weer on<strong>de</strong>r<br />

bewijs hebben gesteld. De lijst van referenties<br />

is inmid<strong>de</strong>ls lang en indrukwekkend. Opvallend<br />

daarin is <strong>de</strong> opsomming van een <strong>aan</strong>tal bereidingsapotheken<br />

welke <strong>de</strong> afgelopen jaren zijn<br />

gerealiseerd. Joosten: “We zijn in 2<strong>01</strong>6 samen<br />

begonnen met <strong>de</strong> realisatie van <strong>de</strong> bereidingsapotheek<br />

voor <strong>de</strong> Haagse Ziekenhuizen. Direct<br />

daarna volg<strong>de</strong> <strong>de</strong> realisatie van <strong>de</strong> bereidingsapotheek<br />

in het Prinses Máxima ziekenhuis te<br />

Utrecht en <strong>aan</strong>sluitend mochten we <strong>de</strong> APPO<br />

bereidingsapotheek bouwen in Roosendaal.<br />

Op dit ogenblik sluiten we het bouwproject af<br />

voor <strong>de</strong> realisatie van <strong>de</strong> bereidingsapotheek<br />

van het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven.<br />

Met gepaste trots kijken we naar <strong>de</strong>ze reeks<br />

van gerealiseer<strong>de</strong> bereidingsapotheken en stellen<br />

vast dat we onszelf inmid<strong>de</strong>ls min of meer<br />

mogen beschouwen als dé specialist binnen<br />

<strong>de</strong>ze tak van sport in <strong>de</strong> GMP-sector!” •<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

55


ARNHEM RIJNSTATE CENTRUM VOOR VROUW EN KIND<br />

Tekst | Gerrit Tenkink Beeld | Rijnstate<br />

Centrum voor Vrouw en Kind:<br />

Veilige huiselijke omgeving<br />

in het ziekenhuis<br />

Rijnstate brengt in het Centrum voor Vrouw en Kind een groot <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> zorg voor (<strong>aan</strong>st<strong>aan</strong><strong>de</strong>)<br />

moe<strong>de</strong>rs, pasgeboren en te vroeg geboren baby’s, kin<strong>de</strong>ren en jongeren samen. Het is <strong>de</strong> eerste<br />

zogenaam<strong>de</strong> reactiveringskliniek in Ne<strong>de</strong>rland, een plek waar moe<strong>de</strong>r en kind en eventuele an<strong>de</strong>re<br />

familiele<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n voorbereid op een zelfstandige thuissituatie. Voor <strong>de</strong> realisatie van het centrum<br />

wordt op <strong>de</strong> zuidoosthoek in drie fases nieuw gebouwd en verbouwd.<br />

Het Centrum voor Vrouw en Kind bestaat uit<br />

<strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling Geboortezorg (met neonatologie,<br />

verloskamers en observatorium), <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling<br />

Kin<strong>de</strong>rgeneeskun<strong>de</strong> (kliniek en dagbehan<strong>de</strong>ling),<br />

<strong>de</strong> polikliniek Kin<strong>de</strong>rgeneeskun<strong>de</strong> en <strong>de</strong><br />

polikliniek Gynaecologie. Daarnaast krijgt het<br />

centrum een eigen kenniscentrum waar personeel<br />

van <strong>de</strong>ze af<strong>de</strong>lingen elkaar kan ontmoeten<br />

en kennis kan <strong>de</strong>len. Projectlei<strong>de</strong>r Inrichting en<br />

Inhuizing Natasja Djukic en Programmadirecteur<br />

Willem Jan Hanegraaf zijn verantwoor<strong>de</strong>lijk<br />

voor het soepel verlopen van het gehele<br />

proces, maar zich er ter<strong>de</strong>ge van bewust dat<br />

dit niet kan zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> flexibiliteit van <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers<br />

op <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong> af<strong>de</strong>lingen.<br />

HUISELIJKE OMGEVING<br />

Het nieuwe Centrum voor Vrouw en Kind is<br />

gesitueerd <strong>aan</strong> <strong>de</strong> voorzij<strong>de</strong> van het Rijnstate<br />

Ziekenhuis in Arnhem. “Die plek is niet voor<br />

niets gekozen”, zegt Djukic. “Het achterliggend<br />

i<strong>de</strong>e is om <strong>de</strong> cliënten zo veel mogelijk het gevoel<br />

te geven in een huiselijke omgeving te zijn<br />

en zo veel als mogelijk het gevoel van een ziekenhuis<br />

buiten <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur te hou<strong>de</strong>n. Het nieuwe<br />

centrum is <strong>de</strong>els nieuwbouw, maar ook <strong>de</strong>els<br />

gevestigd in het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> ziekenhuis waar <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong> kin<strong>de</strong>raf<strong>de</strong>ling en <strong>de</strong> kraamkamers volledig<br />

wor<strong>de</strong>n verbouwd volgens het nieuwe<br />

concept. We hebben het hier dus over een<br />

combinatie van nieuwbouw en verbouw.”<br />

FASEGEWIJS<br />

Het omvangrijke project is ver<strong>de</strong>eld over <strong>de</strong><br />

begane grond en eerste verdieping, in totaal<br />

6.500 vierkante meter BVO, waarmee in totaal<br />

een bedrag van circa 28 miljoen euro is<br />

gemoeid. Djukic: “We bevin<strong>de</strong>n ons op dit<br />

moment (januari, red.) <strong>aan</strong> het eind van fase 2.<br />

Ook <strong>de</strong> niet-medische af<strong>de</strong>lingen zijn met zorg ingericht.<br />

56 BOUWEN ZORG.EU


ARNHEM RIJNSTATE CENTRUM VOOR VROUW EN KIND<br />

Projectlei<strong>de</strong>r Inrichting en Inhuizing Natasja Djukic en Programmadirecteur Willem Jan Hanegraaf zijn meer<br />

dan tevre<strong>de</strong>n over het eindresultaat.<br />

CORONA<br />

Programmadirecteur Willem Jan Hanegraaf is<br />

tevre<strong>de</strong>n over het resultaat tot nu toe. “<strong>Bouwen</strong><br />

in tij<strong>de</strong>n van corona is niet altijd even<br />

makkelijk, maar ik ben er trots op dat ook <strong>de</strong><br />

verhuizing naar <strong>de</strong> nieuwe af<strong>de</strong>lingen in fase 2<br />

zo goed is verlopen, zodat we zon<strong>de</strong>r vertraging<br />

naar fase 3 kunnen g<strong>aan</strong>. Onze organisatie<br />

heeft <strong>de</strong> volledige focus op het leveren van veilige<br />

zorg, voor coronapatiënten, maar ook voor<br />

<strong>de</strong> acute zorg die door moet g<strong>aan</strong>. Wij vragen<br />

<strong>de</strong>ze zelf<strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers om mee te <strong>de</strong>nken<br />

in <strong>de</strong> realisatie van het project, verhuizingen en<br />

trainingen voor te berei<strong>de</strong>n en uit te voeren en<br />

begrip te hebben voor <strong>de</strong> overlast die wij creëren<br />

tij<strong>de</strong>ns het uitvoeren van het project. Een<br />

compliment dus <strong>aan</strong> alle me<strong>de</strong>werkers van <strong>de</strong><br />

betrokken af<strong>de</strong>lingen, maar ook <strong>aan</strong> het projectteam.<br />

Zij zorgen dat <strong>de</strong> projecten zo soepel<br />

mogelijk verlopen en onze me<strong>de</strong>werkers<br />

in <strong>de</strong> zorg juist in <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong> nog wat extra<br />

on<strong>de</strong>rsteund wor<strong>de</strong>n in het realiseren van <strong>de</strong><br />

projectwerkzaamhe<strong>de</strong>n.” •<br />

'Een compliment <strong>aan</strong><br />

alle me<strong>de</strong>werkers<br />

van <strong>de</strong> betrokken<br />

af<strong>de</strong>lingen'<br />

Fase 3 gaat van start in februari en sluiten we af<br />

in november <strong>2021</strong>. De eerste fase bestond uit<br />

<strong>de</strong> nieuwbouw van het kenniscentrum, <strong>de</strong> polikliniek<br />

Gynaecologie en <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling Geboortezorg.<br />

Tevens is een interim-oplossing gebouwd<br />

voor <strong>de</strong> af<strong>de</strong>lingen Kin<strong>de</strong>rdagverpleging en<br />

kliniek Kin<strong>de</strong>rgeneeskun<strong>de</strong>. Op <strong>de</strong>ze manier<br />

kan Rijnstate <strong>de</strong> zorg steeds op een veilige en<br />

patiëntvrien<strong>de</strong>lijke wijze blijven bie<strong>de</strong>n, terwijl<br />

<strong>de</strong> verbouwing van <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> gebie<strong>de</strong>n<br />

voor <strong>de</strong> kliniek Kin<strong>de</strong>rgeneeskun<strong>de</strong>, Verloskun<strong>de</strong>,<br />

Geboortezorg, Kin<strong>de</strong>rdagverpleging<br />

en <strong>de</strong> polikliniek Kin<strong>de</strong>rgeneeskun<strong>de</strong> – fase 2<br />

en 3 – plaatsvindt. On<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> twee<strong>de</strong><br />

fase is <strong>de</strong> realisatie van een directe verbinding<br />

tussen <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling Verloskun<strong>de</strong> en het nieuwe<br />

OK-centrum, zodat in acute situaties directe<br />

toegang tot <strong>de</strong> OK’s is ingericht. Ook wordt<br />

in <strong>de</strong>ze fase <strong>de</strong> <strong>aan</strong>sluiting van <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>rdagverpleging<br />

en het slu<strong>de</strong>rcircuit als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

van het nieuw OK-centrum gerealiseerd. Dit<br />

betekent dat ook technische complexe <strong>aan</strong>sluitingen<br />

wor<strong>de</strong>n gemaakt en een hoog complexe<br />

zorgomgeving die volledig in gebruik blijft.”<br />

EYECATCHERS<br />

“Het Centrum voor Vrouw en Kind is ook een<br />

plek waar moe<strong>de</strong>r en kind en eventueel an<strong>de</strong>re<br />

familiele<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n voorbereid op een<br />

zelfstandige thuissituatie. Dat betekent dat er<br />

extra veel zorg is geweest voor <strong>de</strong> inrichting<br />

van <strong>de</strong> diverse verblijfsruimtes, zoals <strong>de</strong> wachtruimte,<br />

<strong>de</strong> gezinskamers, <strong>de</strong> familiekamers, <strong>de</strong><br />

dagbehan<strong>de</strong>ling voor kin<strong>de</strong>ren en <strong>de</strong> speelruimten”,<br />

vertelt Djukic trots. “We hebben<br />

voor wat betreft <strong>de</strong> inrichting en het ontwerp<br />

nauw samengewerkt met VDNDP Architecten<br />

uit Amsterdam. Bij het ontwerp zijn ook <strong>de</strong> gebruikers<br />

van <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling uitvoerig gehoord, van<br />

arts en verpleging tot en met <strong>de</strong> mensen in <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> functies. Daarbij moet je niet<br />

alleen <strong>de</strong>nken <strong>aan</strong> <strong>de</strong> inrichting van het hele<br />

gebouw, maar ook <strong>aan</strong> het kleurgebruik en het<br />

meubilair. Voor wat betreft <strong>de</strong> inbreng van <strong>de</strong><br />

architect kun je bijvoorbeeld <strong>de</strong>nken <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

in<strong>de</strong>ling van <strong>de</strong> ruimtes, <strong>de</strong> looplijnen en het<br />

gebruik van daglicht. Uitein<strong>de</strong>lijk zijn we tot een<br />

prachtig ontwerp gekomen, waarbij we het gevoel<br />

van het ziekenhuis zoveel mogelijk buiten<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>ur hebben weten te hou<strong>de</strong>n. Sfeerbepalend<br />

daarbij is bijvoorbeeld <strong>de</strong> <strong>aan</strong>dacht voor<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>tails. De pentekeningen van beMark (zie<br />

volgen<strong>de</strong> artikel) zijn daarbij echte eyecatchers.”<br />

Het losse meubilair is afkomstig van Gispen en<br />

voor het vaste meubilair is Verschuren Interieurbouw<br />

uit Eindhoven gecontracteerd. Van Wijnen<br />

is als bouwkundig <strong>aan</strong>nemer verantwoor<strong>de</strong>lijk<br />

voor <strong>de</strong> realisatie van het totale project.<br />

Moe<strong>de</strong>r en kind blijven zo veel mogelijk bij elkaar in<br />

<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> ruimte.<br />

Wand<strong>de</strong>coraties zorgen voor kleur en afleiding.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

57


ARNHEM RIJNSTATE CENTRUM VOOR VROUW EN KIND<br />

Tekst | Gerrit Tenkink Beeld | Rijnstate<br />

Wand<strong>de</strong>coraties in Centrum voor Vrouw en Kind:<br />

Eenvoud levert<br />

krachtig beeld op<br />

Na het winnen van een creatieve pitch en <strong>de</strong> ontwikkeling van het concept voor het Centrum voor<br />

Vrouw en Kind in het Rijnstate was bij <strong>aan</strong>vang al dui<strong>de</strong>lijk dat het centrum een warme en huiselijke<br />

sfeer wil<strong>de</strong> uitstralen. Warmte, huiselijkheid en <strong>de</strong> verbinding tussen vrouw, kind, partner en natuur<br />

waren vanaf het eerste concept <strong>de</strong> kernbegrippen. De wand<strong>de</strong>coraties, ontwikkeld en gerealiseerd<br />

door beMark, zijn hiervan het resultaat.<br />

Mark Voshol is eigenaar van dit creatieve bureau uit Nijmegen, dat zich<br />

toelegt op signing, bewegwijzering en interieur<strong>de</strong>coratie. “We helpen<br />

onze opdrachtgevers met hun totale branding en <strong>de</strong> consistente doorvoering<br />

hiervan. Uniek <strong>aan</strong> ons bureau is dat we bij <strong>de</strong> projecten zijn<br />

betrokken vanaf <strong>de</strong> eerste brainstormsessies tot en met <strong>de</strong> daadwerkelijke<br />

realisatie.”<br />

DE JUISTE EMOTIE<br />

Na een uitgebrei<strong>de</strong> conceptontwikkeling met <strong>de</strong> direct betrokkenen<br />

van Rijnstate en het team van beMark werd uitein<strong>de</strong>lijk gekozen voor<br />

<strong>de</strong> vormtaal van lijntekeningen, die met <strong>de</strong> hand uit één penstreek<br />

zijn getekend, in één kleur en met één on<strong>de</strong>rgrondkleur. De eenvoud<br />

van <strong>de</strong> tekening benadrukt <strong>de</strong> kracht van het beeld. “De kunst is om<br />

<strong>de</strong> juiste emotie over te brengen. Wat wil je vertellen met het beeld?<br />

En natuurlijk: wat vind je mooi? Wat doet het met je gemoed? Hoe<br />

je het ook wendt of keert: je bent in een ziekenhuisomgeving, dus <strong>de</strong><br />

vraag ‘Waar word je rustig van?’ speel<strong>de</strong> ook mee. Dat vin<strong>de</strong>n van <strong>de</strong><br />

juiste emotie is vaak een uitdagend en intensief traject. Vandaar dat we<br />

veel tijd beste<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> <strong>de</strong> fase van conceptontwikkeling; inventariseren<br />

op locatie, sfeer proeven en vooral praten met <strong>de</strong> mensen die op <strong>de</strong><br />

locatie <strong>aan</strong> het werk g<strong>aan</strong>. Daarnaast heeft <strong>de</strong> zwangerschap van mijn<br />

vriendin mij geïnspireerd tij<strong>de</strong>ns dit project.”<br />

58 BOUWEN ZORG.EU


ARNHEM RIJNSTATE CENTRUM VOOR VROUW EN KIND<br />

'De kunst is om <strong>de</strong> juiste emotie<br />

over te brengen'<br />

De lijntekeningen komen zeven keer terug op verschillen<strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n<br />

in het centrum; locaties die na zorgvuldig overleg zijn gekozen en ingemeten.<br />

Het zijn verschillen<strong>de</strong> tekeningen, maar allemaal in <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

stijl en afgestemd op het kleurenpallet van <strong>de</strong> omgeving. De wand<strong>de</strong>coraties<br />

zijn geproduceerd op Wallcover EcoBio, gemaakt van 50<br />

procent gerecycled materiaal. Dit draagt bij <strong>aan</strong> <strong>de</strong> duurzaamheid die<br />

Rijnstate nastreeft. We werken samen met een montageteam dat <strong>de</strong><br />

wand<strong>de</strong>coraties <strong>aan</strong>brengt. Geen eenvoudige klus, volgens Voshol. “De<br />

grootste <strong>de</strong>coratie is 16 bij 2,5 meter uit één stuk en die moet natuurlijk<br />

in één keer zon<strong>de</strong>r vouwen of na<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>gebracht. Dat lijkt<br />

eenvoudig, maar je hebt er wel een <strong>aan</strong>tal belangrijke professionele<br />

vaardighe<strong>de</strong>n voor nodig.”<br />

De lijntekeningen komen zeven keer terug op verschillen<strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n in het centrum.<br />

Terugkijkend is Voshol meer dan tevre<strong>de</strong>n over het project en <strong>de</strong> samenwerking<br />

met Rijnstate. Wat hem betreft krijgt het project een vervolg<br />

op <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling voor kin<strong>de</strong>ren en jongeren, die in <strong>de</strong> zomer van<br />

dit jaar wordt opgeleverd. “We zijn dan ook erg enthousiast om het<br />

concept ver<strong>de</strong>r uit te rollen.” •<br />

bekijk ons portfolio op bemark.nl<br />

Mark Voshol | concept<strong>de</strong>nker<br />

Foto © Jimmy Israel<br />

2100<strong>01</strong> - beMark - Movement - Advertorial - 197x130 - V4.indd 1 18-02-21 13:40<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

59


Tekst en beeld | TECE Ne<strong>de</strong>rland BV<br />

Nieuwe slimme spoelconcepten<br />

voor openbare toiletten<br />

Aanraakvrij (virusvrij) en handbediend, robuust en met een elegant <strong>de</strong>sign en <strong>aan</strong>trekkelijke prijs.<br />

Dit zijn <strong>de</strong> kenmerken<strong>de</strong> eigenschappen van <strong>de</strong> nieuwe serie TECEsolid en TECEfilo-Solid wc- en<br />

urinoirbedieningsplaten.<br />

AANRAAKVRIJ VOORKOMT<br />

OVERDRACHT VIRUSSEN<br />

Uit het oogpunt van hygiëne is het juist nu<br />

belangrijk om toilet of urinoir <strong>aan</strong>raakvrij te<br />

spoelen, omdat dit <strong>de</strong> verspreiding van virussen<br />

via <strong>de</strong> bedieningsplaat voorkomt. Maar<br />

ook <strong>de</strong> robuustheid van een toilet, in verband<br />

met ongehoord gedrag in openbare toiletten,<br />

is essentieel om kosten te besparen. Ten <strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

speelt het aspect van waterbesparing mee in<br />

het belang van duurzaam en verantwoord watergebruik.<br />

Met <strong>de</strong> nieuwe series TECEsolid en<br />

TECEfilo-Solid komt TECE ruimschoots tege-<br />

moet <strong>aan</strong> <strong>de</strong> eisen voor openbare toiletten.<br />

Bovendien biedt TECE met <strong>de</strong> slimme elektronische<br />

uitvoeringen nieuwe functies die <strong>de</strong><br />

hygiëne verbeteren, geuroverlast voorkomen<br />

en het comfort voor <strong>de</strong> gebruikers verhogen.<br />

ELEGANT EN ROBUUST<br />

De TECEsolid bedieningsplaten zijn elegant<br />

vormgegeven en hebben een zeer vlak front<br />

van stevig roestvast staal met een dikte van 2 mm.<br />

Daardoor zijn ze zeer robuust en bestand tegen<br />

een stootje. De plaat kan verborgen wor<strong>de</strong>n<br />

vastgeschroefd en biedt zo bescherming<br />

tegen diefstal. Dankzij <strong>de</strong> minimalistische look<br />

en <strong>de</strong> keuze uit <strong>de</strong> uitvoeringen geborsteld<br />

roestvast staal, glanzend chroom, glanzend wit<br />

en mat wit passen <strong>de</strong> bedieningsplaten zowel<br />

bij een eenvoudig als luxe interieur. Daarbij kan<br />

<strong>de</strong> roestvaststalen uitvoering voorzien wor<strong>de</strong>n<br />

van een anti-fingerprint beschermlaag, zodat<br />

vingerafdrukken niet zichtbaar zijn.<br />

TECHNISCH HOOGSTANDJE<br />

Bij <strong>de</strong> nieuwe elektronische bedieningsplaat<br />

TECEsolid wordt voor het eerst een innovatieve<br />

sensor uit <strong>de</strong> cameratechnologie<br />

Het 2 mm dikke rvs front kan tegen een stootje.<br />

60 BOUWEN ZORG.EU


gebruikt voor het activeren van <strong>de</strong> spoeling.<br />

Deze ToF-sensoren meten en interpreteren<br />

bewegingen in drie dimensies en tijd.<br />

Daardoor meet <strong>de</strong> sensor afstan<strong>de</strong>n veel<br />

nauwkeuriger dan een conventionele infraroodsensor<br />

en kan <strong>de</strong>ze on<strong>de</strong>rscheid maken<br />

tussen bewegingen in <strong>de</strong> ruimte en hand- en<br />

zitposities. Zo wordt onbedoeld spoelen<br />

voorkomen en water bespaard.<br />

EXTRA FUNCTIES<br />

VOOR MEER HYGIËNE<br />

Wanneer een persoon in het herkenningsbereik<br />

van <strong>de</strong> bedieningsplaat komt, lichten <strong>de</strong><br />

toetsen op. De enkele of dubbele spoeling<br />

wordt geactiveerd door een hand op een afstand<br />

van ca. 2 cm voor <strong>de</strong> toets te bewegen.<br />

Als <strong>de</strong> gebruiker vergeet te spoelen, wordt<br />

automatisch <strong>de</strong> veiligheidsspoeling geactiveerd.<br />

Voor extra hygiëne en het voorkomen van<br />

stankoverlast beschikt <strong>de</strong> bedieningsplaat<br />

over een <strong>aan</strong>tal slimme functies. Denk bijvoorbeeld<br />

<strong>aan</strong> een voorspoeling en een geïntegreer<strong>de</strong><br />

intervalspoeling, die kan wor<strong>de</strong>n<br />

ingesteld op 24, 56, 72, 168 of 336 uur. Deze<br />

spoelinterval voorkomt <strong>de</strong> stagnatie van water<br />

en daarmee <strong>de</strong> groei van micro-organismen<br />

en gezondheidsrisico’s. De automatische<br />

logfunctie registreert alle spoelcycli. Dit is<br />

belangrijk om het beoog<strong>de</strong> gebruik van het<br />

drinkwatersysteem te kunnen <strong>aan</strong>tonen. Al<br />

<strong>de</strong>ze functies, maar ook <strong>de</strong> lichtsterkte, het<br />

spoelvolume van 6 of 3 liter en <strong>de</strong> gewenste<br />

tij<strong>de</strong>n kunnen eenvoudig met <strong>de</strong> TECE Smart<br />

Flush-app wor<strong>de</strong>n ingesteld.<br />

TOT 50% WATERBESPARING<br />

De serie TECEsolid wc-bedieningsplaten beschikt<br />

over <strong>de</strong> waterbesparen<strong>de</strong> duospoeltechniek.<br />

De installateur kan op <strong>de</strong> spoelklok<br />

van het inbouwreservoir <strong>de</strong> gewenste spoelhoeveelheid<br />

instellen. De volspoeling is in te<br />

stellen op 4,5, 6, 7,5 of 9 liter, terwijl <strong>de</strong> kleine<br />

spoeling 3 liter blijft. Daarmee kan tot 50% op<br />

water wor<strong>de</strong>n bespaard.<br />

NIEUW: AANRAAKVRIJ<br />

VOOR URINOIRS<br />

Voor het urinoir biedt TECE <strong>de</strong> bijpassen<strong>de</strong><br />

series TECEfilo en TECEfilo-Solid. Deze bedieningsplaten<br />

functioneren eveneens <strong>aan</strong>raakvrij<br />

dankzij <strong>de</strong> geïntegreer<strong>de</strong> infraroodsensor.<br />

Bei<strong>de</strong> series zijn minimalistisch vormgegeven<br />

en passen perfect bij <strong>de</strong> TECEsolid wc-bedieningsplaten.<br />

Het front is leverbaar in roestvast<br />

staal, glas of kunststof. De vormgeving van serie<br />

TECEfilo wordt gekenmerkt door strakke<br />

lijnen, terwijl <strong>de</strong> TECEfilo-Solid beschikt over<br />

elegante ron<strong>de</strong> hoeken. •<br />

Instelling van <strong>de</strong> functies met <strong>de</strong> handige TECE Smart Flush-app.<br />

Aanraakvrije bediening voorkomt overdracht van virussen.<br />

Vormgeving perfect op elkaar afgestemd.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

61


RODEN DE RÔNER APOTHEEK<br />

Tekst | Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r Beeld | René van Dongen, BCN-Groep<br />

Gezondheidscentrum De Es:<br />

Betere dienstverlening door<br />

bun<strong>de</strong>ling van krachten<br />

Gezondheidscentrum De Es in het Drentse Ro<strong>de</strong>n is een voorbeeld van inspelen op een<br />

veran<strong>de</strong>rend zorglandschap. Drie huisartsenpraktijken en een apotheker <strong>de</strong>len het gebouw, met<br />

behoud van hun eigen huisstijl, met an<strong>de</strong>re zorg<strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>rs zoals een tandarts en <strong>de</strong> thuiszorg.<br />

Een voor<strong>aan</strong>st<strong>aan</strong><strong>de</strong> rol bij <strong>de</strong> totstandkoming<br />

was er voor ontwikkelaar BCN Groep. Zij<br />

bracht niet alleen <strong>de</strong> zorgverleners bij elkaar,<br />

maar bracht ook kennis van vastgoed in. Behalve<br />

een reguliere financiering werd er ook een<br />

Europese financiering verstrekt en nam een<br />

co-financier <strong>de</strong>el <strong>aan</strong> het project. Het transparante<br />

en bijna energieneutrale gebouw heeft<br />

een architectonische uitstraling en is flexibel<br />

met het oog op toekomstige ontwikkelingen.<br />

Patiënt en cliënt st<strong>aan</strong> centraal in gebouw. De<br />

verschillen<strong>de</strong> vertrekken hebben hun eigen<br />

functionaliteit maar kunnen ook als geheel<br />

dienst doen. Het centrale gebied in gezondheidscentrum<br />

De Es is daarvan het bewijs.<br />

MODERN EN<br />

DUURZAAM DENKEN<br />

Apotheker René Kuipers, zijn me<strong>de</strong>werkers én<br />

cliënten van De Rôner Apotheek in Ro<strong>de</strong>n profiteren<br />

al een jaar van <strong>de</strong> nieuwe huisvesting in<br />

Gezondheidscentrum De Es. Om te komen tot<br />

wat De Rôner Apotheek nu is, is gekozen voor<br />

een bouwteamopgave en dat ren<strong>de</strong>ert. “Het<br />

loopt in onze apotheek precies zoals verwacht.<br />

We werken nu veel efficiënter. Vooral logistiek<br />

hebben we veel profijt. Het heeft een positieve<br />

weerslag op <strong>de</strong> dienstverlening <strong>aan</strong> onze<br />

cliënten.” Kuipers doelt daarmee op het werken<br />

met een voorraad voor twee werksyste-<br />

62 BOUWEN ZORG.EU


RODEN DE RÔNER APOTHEEK<br />

Opvallend zijn <strong>de</strong> privacyschermen, die <strong>de</strong> vijf balies schei<strong>de</strong>n.<br />

Gezondheidscentrum De Es in het Drentse Ro<strong>de</strong>n is een voorbeeld van inspelen op een veran<strong>de</strong>rend<br />

zorglandschap.<br />

'De samenwerking uit zich in een haast<br />

futuristische inrichting, zon<strong>de</strong>r <strong>aan</strong> ‘warmte’<br />

in te leveren'<br />

men (herhaalmedicatie en een eigen bereidingsfaciliteit<br />

voor geneesmid<strong>de</strong>len). Hij wijst<br />

op <strong>de</strong> twee spreekkamers voor cliënten en <strong>de</strong><br />

riante algemene wachtruimte met geluid<strong>de</strong>mping<br />

en muziek om <strong>de</strong> privacy te waarborgen.<br />

“Ik <strong>de</strong>ed al zaken met Broers Interieurmakers<br />

in Tilburg. Een vertrouwd adres, waar men<br />

exact <strong>aan</strong>voel<strong>de</strong> wat ik voor ogen had. Dat<br />

geldt ook voor Verhoeven Architectuur en<br />

Interieur, die ik ook een voor<strong>aan</strong>st<strong>aan</strong><strong>de</strong> rol<br />

toedicht in <strong>de</strong> totstandkoming van De Es.” De<br />

samenwerking uit zich in een haast futuristische<br />

inrichting, zon<strong>de</strong>r <strong>aan</strong> ‘warmte’ in te leveren.<br />

Opvallend zijn <strong>de</strong> privacyschermen, die<br />

<strong>de</strong> vijf balies schei<strong>de</strong>n. De ovale lichtarmaturen<br />

zijn <strong>de</strong> weerslag van mo<strong>de</strong>rn maar ook duurzaam<br />

<strong>de</strong>nken. De Es is zelfvoorzienend en gasloos<br />

dankzij zonnepanelen, een warmtepomp<br />

en actieve zonwering.<br />

Kuipers, initiatiefnemer van De Es, is in het<br />

voortraject niet over één nacht ijs geg<strong>aan</strong>. Hij<br />

bekeek locaties en bezocht gezondheidscentra.<br />

Het pand is ontwikkeld met het oog op <strong>de</strong><br />

vestiging van participanten. In De Es gaat dan<br />

ook een keur <strong>aan</strong> zorgdiensten samen, van een<br />

apotheek, huisartsen, fysiotherapeut tot een<br />

tandarts en thuiszorginstelling. •<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

63


Naamloos-8 1 18-02-<strong>2021</strong> 16:36<br />

RODEN DE RÔNER APOTHEEK<br />

Tekst | Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r<br />

‘Bijzon<strong>de</strong>re materialen zorgen<br />

voor verrassend resultaat’<br />

Hoe zorg je dat een apotheek als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van een gezondheidscentrum opvalt met zijn<br />

interieur én <strong>aan</strong>sluit bij <strong>de</strong> uitstraling van het centrum? Het was één van <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n van<br />

De Rôner Apotheek bij <strong>aan</strong>vang van het project. Verhoeven Architectuur en Interieur en Broers<br />

Interieurmakers wisten apotheker René Kuipers te verrassen met het eindresultaat.<br />

René Kuipers was al eer<strong>de</strong>r klant van Broers<br />

Interieurmakers. Hij nodig<strong>de</strong> het Tilburgse interieurbedrijf<br />

uit om mee te <strong>de</strong>nken over het<br />

interieur van <strong>de</strong> nieuwe apotheek als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

van het gezondheidscentrum De Es in<br />

Ro<strong>de</strong>n. Verhoeven Interieur en Architectuur<br />

werd gevraagd voor het interieurontwerp.<br />

Bei<strong>de</strong> partijen zijn ruimschoots bekend met <strong>de</strong><br />

ins en outs van apotheekinrichting.<br />

“Na het goed in kaart brengen van <strong>de</strong> huidige<br />

werkwijze binnen <strong>de</strong> apotheek, heb ik een<br />

ontwerp gemaakt, waarbij alle functionaliteiten<br />

binnen <strong>de</strong> beschikbare vierkante meters<br />

pasten”, vertelt Hans Verhoeven. “Daarnaast<br />

wil<strong>de</strong> <strong>de</strong> klant een strakke, mo<strong>de</strong>rne<br />

apotheek passend bij <strong>de</strong> uitstraling van het<br />

gezondheidscentrum. Hieruit is het ontwerp<br />

tot stand gekomen.”<br />

“Vervolgens komen wij om <strong>de</strong> hoek kijken”,<br />

vult Bas Broers <strong>aan</strong>. “Een ontwerp kan er<br />

op papier goed uitzien, het moet qua vorm<br />

en materiaal ook nog te maken zijn, zon<strong>de</strong>r<br />

verlies van functionaliteit. We hebben René<br />

Kuipers weten te verrassen met een organisch<br />

gevorm<strong>de</strong> en licht doorlaten<strong>de</strong> balie.<br />

Blank hout op <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n geeft <strong>de</strong> apotheek<br />

een warme uitstraling.”<br />

“De klant weten te verrassen met het eindresultaat<br />

is voor ons uiteraard prettig. Complimenten<br />

krijgen over <strong>de</strong> samenwerking door het<br />

snelle schakelen en onze on<strong>de</strong>rlinge afstemming<br />

is ons minstens net zoveel waard”, besluiten <strong>de</strong><br />

architect en interieurbouwer. •<br />

64 BOUWEN ZORG.EU


RODEN DE RÔNER APOTHEEK<br />

Tekst | Forbo Flooring Beeld | René van Dongen<br />

Inrichting nieuwe apotheek vindt balans tussen<br />

warmte, transparantie en professionele uitstraling<br />

De Rôner Apotheek: strak en een tikje<br />

futuristisch, maar toch uitnodigend<br />

De Rôner Apotheek heeft een nieuw, mooi<br />

en ruim thuis gevon<strong>de</strong>n in het gloednieuwe<br />

gezondheidscentrum in Ro<strong>de</strong>n. De mo<strong>de</strong>rne<br />

materialen die gebruikt zijn bij <strong>de</strong> inrichting<br />

zorgen voor een mooie balans tussen warmte,<br />

transparantie en een professionele uitstraling,<br />

zon<strong>de</strong>r daarbij <strong>de</strong> privacy uit het oog te<br />

verliezen. De ovale ‘spacy’ lichtarmaturen, maar<br />

ook <strong>de</strong> balies met hun grote lichtcijfers en<br />

unieke privacyschermen trekken <strong>de</strong> <strong>aan</strong>dacht.<br />

Duurzaamheid, on<strong>de</strong>rhoudsgemak en prijskwaliteitverhouding hebben<br />

<strong>de</strong> doorslag gegeven in <strong>de</strong> vloerkeuze. Er ligt een mooie combinatie uit<br />

<strong>de</strong> Marmoleum Splash (limoncello) en Fresco (eternity) collectie van<br />

Forbo Flooring. De lichte vloertint bij <strong>de</strong> balies markeert op een subtiele<br />

manier ook <strong>de</strong> privacyzone.<br />

Marmoleum van Forbo Flooring wordt CO 2<br />

-neutraal geproduceerd van<br />

natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen. Het interieurontwerp werd<br />

gemaakt door Verhoeven Architectuur en Interieur. •<br />

De lichte vloertint bij <strong>de</strong> balies markeert op een subtiele manier <strong>de</strong> privacyzone.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

65


Jan Snel<br />

bouwt slimmer,<br />

sneller én schoner<br />

Bouwplannen in <strong>de</strong> medische sector?<br />

Jan Snel en Me<strong>de</strong>xs bun<strong>de</strong>len hun expertise om <strong>de</strong> juiste oplossingen voor specialistisch zorgvastgoed<br />

te realiseren. Modulair bouwen is een snelle, flexibele en circulaire bouwmetho<strong>de</strong> waarbij geen<br />

concessies wor<strong>de</strong>n ged<strong>aan</strong> <strong>aan</strong> kwaliteit.<br />

De dynamische processen in het ziekenhuis kunnen ongestoord ver<strong>de</strong>r g<strong>aan</strong>, terwijl <strong>de</strong> huisvesting<br />

volgens planning wordt opgeleverd. Een ambulancepost, laboratorium, MRI- en CT-scanruimtes of een<br />

volledig K1P1 operatiecomplex: Jan Snel en Me<strong>de</strong>xs hebben altijd een complete oplossing voor u.<br />

| WONEN | WERKEN | LEREN | ZORG | LEISURE | JANSNEL.COM


Tekst en beeld | Condair<br />

Waarom is een optimale<br />

luchtvochtigheid in<br />

gebouwen noodzakelijk?<br />

De juiste relatieve luchtvochtigheid (40-60%) zorgt ervoor dat mensen optimaal kunnen<br />

functioneren. Dit is van grote invloed op het in goe<strong>de</strong> conditie hou<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> mensen en<br />

materialen in gebouwen. Het bevor<strong>de</strong>rt ons welzijn en onze gezondheid. Ziekenhuizen en<br />

zorginstellingen zijn een goed voorbeeld van gebouwen waar een optimale luchtvochtigheid van<br />

essentieel belang is. Dit minimaliseert het risico van besmetting, zoals bij een verkoudheid, virussen<br />

(zoals corona) of ziektes. Wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek wijst uit dat het transport van virussen in <strong>de</strong><br />

lucht sterk toeneemt naarmate <strong>de</strong> luchtvochtigheid on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> 40% komt, en dat ons afweersysteem<br />

slechter functioneert. Droge lucht is simpelweg niet goed voor onze gezondheid….<br />

ADIABATISCHE LUCHTBEVOCHTIGING<br />

Het inbrengen van verneveld water en verdampen in <strong>de</strong> luchtstroom<br />

heet adiabatische bevochtiging. Hierbij wordt gebruik gemaakt van <strong>de</strong><br />

energie-inhoud in <strong>de</strong> lucht. Veelal is dit duurzaam opgewekte warmte via<br />

con<strong>de</strong>nsatieketels, warmtepompen of opgeslagen warmte in <strong>de</strong> WKO.<br />

Dit zorgt voor een forse energiebesparing en CO 2<br />

-reductie.<br />

De Condair DL systemen kunnen <strong>de</strong> nauwkeurigheid in regeling en hygiëne<br />

perfect waarborgen.<br />

STOOM ALS BEVOCHTIGING<br />

Het principe van bevochtiging is simpel. Bij te droge lucht moet extra<br />

vocht toegevoegd wor<strong>de</strong>n. Veelal wordt dit geregeld door een stoombevochtiger.<br />

Via <strong>de</strong> luchtventilatiegroep wordt er stoom toegevoegd <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> lucht en door het gebouw verspreid. De bevochtiger verwarmt het<br />

water tot het kookpunt en <strong>de</strong> opgewekte stoom bevochtigt <strong>de</strong> binnenlucht.<br />

In ziekenhuizen is soms al een groot stoomnet <strong>aan</strong>wezig.<br />

WELKE LUCHTBEVOCHTIGING VOOR<br />

ZIEKENHUIZEN EN ZORGINSTELLINGEN?<br />

Door <strong>de</strong> overstap naar beproef<strong>de</strong> <strong>de</strong>centrale lagedruk adiabatische<br />

luchtbevochtigers, zoals <strong>de</strong> Condair DL, kunnen we optimaal<br />

gebruik maken van hernieuwbare energie en/of restwarmte. Deze<br />

systemen kunnen <strong>de</strong> nauwkeurigheid in regeling en hygiëne namelijk<br />

perfect waarborgen.<br />

HYGIËNEGARANTIE VAN 100%<br />

In ziekenhuizen en OK-ruimtes is luchtbevochtiging noodzakelijk. Hygiënemaatregelen<br />

en extra bewerkingen zijn onontbeerlijk om <strong>de</strong> groei en<br />

verspreiding van ziektekiemen in adiabatische luchtbevochtigers te voorkomen.<br />

Door het gebruik van zuiver omgekeerd osmosewater in combinatie<br />

met ontsmetten<strong>de</strong> zilverionisatie en door <strong>de</strong> precisieregelingen<br />

binnen adiabatische bevochtigingssystemen te optimaliseren, kan <strong>de</strong>ze<br />

legionellaveilig en ziektekiemvrij functioneren. Daarom is <strong>de</strong> Condair DL<br />

een zeer duurzame oplossing, waarbij een 100% hygiënegarantie met<br />

hygiënecertificaat van beproeving op lange termijn wordt meegeleverd.<br />

I<strong>de</strong>aal en noodzakelijk voor ziekenhuizen en zorginstellingen. •<br />

In ziekenhuizen en OK-ruimtes is luchtbevochtiging noodzakelijk.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

67


Tekst | Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r Beeld | Hygiëneplan, Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r<br />

‘Ons hygiëne-oog reikt<br />

ook boven <strong>de</strong> 1,80 meter’<br />

Hygiëne heeft het afgelopen jaar een iets an<strong>de</strong>re klank gekregen. De corona-intocht heeft dat<br />

vakgebied in een onontkoombaar daglicht geplaatst. Bij Hygiëneplan in Den Bosch was men al<br />

langer doordrongen van <strong>de</strong> noodzaak van tophygiëne. Sterker nog, <strong>de</strong> ‘experts in industrial cleaning’<br />

luisteren en koppelen wensen van opdrachtgevers <strong>aan</strong> kennis en kun<strong>de</strong>.<br />

“Elkaar versterken, daar draait het om”, zegt<br />

Stephan van <strong>de</strong>r Loo, die samen met Coen<br />

van Diepenbeek en Jurgen Sp<strong>aan</strong> ingaat op <strong>de</strong><br />

dienstverlening van Hygiëneplan. Het bedrijf<br />

mag dan vier jaar jong zijn, <strong>aan</strong> ervaring geen<br />

gebrek. “Eredivisiewaardig”, kwalificeert Van<br />

<strong>de</strong>r Loo. Wat begon met ‘food- en feed-reiniging’<br />

heeft inmid<strong>de</strong>ls ook ‘cleanroomreiniging’<br />

en ‘project- en opleveringsschoonmaak’ als<br />

vakgebie<strong>de</strong>n. “Cleanrooms in on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong><br />

pharma en micro-elektronica vragen om een<br />

specifieke <strong>aan</strong>pak van het werk. Weten waar<br />

micro-organismen/ultra kleine stof<strong>de</strong>eltjes zich<br />

ontwikkelen en die verwij<strong>de</strong>ren en tegeng<strong>aan</strong>.”<br />

'Kwaliteit van het werk vraagt diepgang'<br />

BLIND VERTROUWEN<br />

Het klinkt volgens Van <strong>de</strong>r Loo eenvoudig,<br />

maar dat doet <strong>de</strong> complexiteit van <strong>de</strong> opdrachten<br />

teniet. “Het vraagt veel inzicht en<br />

ervaring”, weet ook Sp<strong>aan</strong>, die vele jaren <strong>de</strong><br />

schoonmaakvalidatie van projecten (plasmaproductie)<br />

begelei<strong>de</strong> bij bloedbank Sanquin.<br />

Hij noemt in combinatie met cleanrooms opdrachtgevers<br />

als ziekenhuizen, farmaceutische<br />

bedrijven en micro-elektronica. De goe<strong>de</strong><br />

naamsbekendheid heeft Hygiëneplan te danken<br />

<strong>aan</strong> het leveren van beloof<strong>de</strong> kwaliteit.<br />

“Blind vertrouwen in onze kennis, daar is onze<br />

<strong>aan</strong>pak en het eindresultaat op gestoeld.”<br />

Hygiëneplan heeft ruim hon<strong>de</strong>rd mensen in<br />

dienst en doet een beroep op zo’n <strong>de</strong>rtig tot<br />

veertig uitzendkrachten. “Allemaal gecertificeerd.<br />

Via ons E-learning-kanaal leggen we<br />

<strong>de</strong> basis voor een succesvolle <strong>aan</strong>pak van een<br />

opdracht”, on<strong>de</strong>rstreept Van Diepenbeek <strong>de</strong><br />

wijze van begeleiding van personeel. Hij licht<br />

er <strong>de</strong> bouw van cleanrooms van an<strong>de</strong>re pro-<br />

Het team van Hygiëneplan, v.l.n.r.: Coen van Diepenbeek, Jurgen Sp<strong>aan</strong> en Stephan van <strong>de</strong>r Loo.<br />

(Beeld: Willem <strong>de</strong> Vol<strong>de</strong>r)<br />

Hygiëneplan op locatie <strong>aan</strong> het werk.<br />

(Beeld: Hygiëneplan)<br />

68 BOUWEN ZORG.EU


jecten uit: “Tij<strong>de</strong>ns en na <strong>de</strong> realisatie van een<br />

project dragen onze specialisten zorg voor <strong>de</strong><br />

reiniging van ruimten.”<br />

EXPERTISE EN<br />

GRONDIGE AANPAK<br />

Van <strong>de</strong>r Loo benadrukt dat visueel schoon,<br />

niet schoon is. “Kwaliteit van het werk vraagt<br />

diepgang.” Hij lepelt nog een voorbeeld op<br />

van <strong>de</strong> <strong>aan</strong>pak van Hygiëplan: <strong>de</strong> reguliere<br />

schoonmaak bij Danone in het Brabantse<br />

Haps. “Danone heeft Ne<strong>de</strong>rland <strong>aan</strong>gewezen<br />

voor <strong>de</strong> productie van babyvoeding en<br />

wij zijn daar vanaf het eerste moment bij betrokken.”<br />

Hij spreekt over een streng regime<br />

en flexibiliteit als het gaat over werktij<strong>de</strong>n.<br />

Ook Nutricia Zoetermeer en MSD Boxmeer<br />

zijn spelers die profiteren van <strong>de</strong> expertise<br />

en grondige <strong>aan</strong>pak van Hygiëneplan. Er<br />

wordt door het Bossche bedrijf nauw samengewerkt<br />

met Sure consultancy & research<br />

voor microbiologisch advies en on<strong>de</strong>rzoekswerk.<br />

Het geeft <strong>aan</strong> dat opdrachtgevers bij<br />

Hygiëneplan voor het gehele hygiënetraject<br />

terecht kunnen. Van <strong>de</strong>r Loo: “Met passie<br />

voor en kennis van het vak en met oog voor<br />

<strong>de</strong>tail ook boven <strong>de</strong> 1,80 meter….” •<br />

Elkaar<br />

versterken<br />

daar draait het om!<br />

085 - 020 10 30<br />

WWW.HYGIENEPLAN.NL<br />

BOUWEN ZORG.EU 69<br />

Hygieneplan_adv_bouw_en_zorg_197x130mm_<strong>de</strong>f.indd 1 08-<strong>01</strong>-<strong>2021</strong> 13:37


Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Koninklijke Van Twist<br />

Geen compromissen voor koninklijke<br />

leverancier van noodstroomaggregaten:<br />

Leveringszekerheid<br />

gaat voor alles<br />

Overheidsgebouwen, datacenters en bovenal ziekenhuizen kunnen niet zon<strong>de</strong>r<br />

noodstroomvoorziening. Zeker nu <strong>de</strong> elektrificatie en digitalisering van <strong>de</strong> maatschappij een<br />

steeds grotere vlucht nemen en <strong>de</strong> vraag naar energie toeneemt, is het zaak dat kritische functies<br />

goed en voor langere duur gewapend zijn tegen netuitval. “Dat gebeurt nog steeds uitsluitend<br />

met noodstroomgeneratoren die op diesel draaien”, vertelt Jeroen Eeuwijk, general manager van<br />

Koninklijke Van Twist (KVT).<br />

actief in noodstroomvoorzieningen en in<br />

dit segment één van <strong>de</strong> drie marktlei<strong>de</strong>rs in<br />

Ne<strong>de</strong>rland. Eeuwijk: “En we zijn naast ‘koninklijk’<br />

ook ‘hofleverancier’. Het Ministerie van<br />

Defensie is een belangrijke klant, en we beleveren<br />

bijvoorbeeld ook <strong>de</strong> Duitse Bun<strong>de</strong>swehr.<br />

Dat betekent regelmatig strenge audits, maar<br />

dat houdt ons juist scherp.”<br />

GEEN BIODIESEL<br />

Hoewel <strong>de</strong> verduurzaming in vele sectoren<br />

sterk in zwang is, draaien noodstoomvoorzieningen<br />

nog steeds uitsluitend op diesel.<br />

Eeuwijk: “Inherent <strong>aan</strong> dit soort apparaten is<br />

dat ze vrijwel altijd stilst<strong>aan</strong>. Ga je biodiesel gebruiken,<br />

dan kan in <strong>de</strong> tank <strong>de</strong> dieselbacterie<br />

zich vermenigvuldigen omdat <strong>de</strong> vloeistof relatief<br />

lang in <strong>de</strong> tank blijft. Daarom gebruiken we<br />

liever een biodieselvrij product. Volwaardige<br />

alternatieven zijn er nog niet, al wordt daar wel<br />

on<strong>de</strong>rzoek naar ged<strong>aan</strong>. Het verbruik en <strong>de</strong><br />

uitstoot zijn ook geen issue. De primaire functie<br />

is leveringszekerheid.”<br />

Groot noodstroomaggregaat van Kohler SDMO. (Beeld: Dodo GraphiX Media)<br />

Als je het predicaat ‘koninklijk’ mag voeren,<br />

weet je dat een bedrijf een rijke geschie<strong>de</strong>nis<br />

met zich meedraagt. Koninklijke Van Twist<br />

(KVT) bestaat ruim 180 jaar en wordt geleid<br />

door inmid<strong>de</strong>ls <strong>de</strong> zes<strong>de</strong> generatie Van Twist.<br />

Sinds <strong>de</strong> jaren ’60 is het bedrijf uit Dordrecht<br />

BESTE MACHINES<br />

“Dat geldt bovenal voor ziekenhuizen, want<br />

als daar <strong>de</strong> stroom uitvalt en er is geen backup,<br />

dan g<strong>aan</strong> er simpelweg mensen dood”, vult<br />

sales manager Mark Scheurwater <strong>aan</strong>. “Op <strong>de</strong><br />

kwaliteit van noodstroomaggregaten voor ziekenhuizen<br />

kun je geen compromissen sluiten.<br />

70 BOUWEN ZORG.EU


Daarom importeren wij <strong>de</strong> beste machines<br />

en zorgen dat ze mechanisch en elektronisch<br />

volledig gemodificeerd wor<strong>de</strong>n naar <strong>de</strong> wensen<br />

van <strong>de</strong> klant. Een ziekenhuis bepaalt zelf<br />

welke strategie ze hanteert. Dat kan een centrale<br />

noodstroomvoorziening zijn of meer<strong>de</strong>re<br />

kleinere. Onze klanten geven <strong>aan</strong> hoe<br />

lang noodstroom beschikbaar moet zijn en<br />

met welk vermogen. Samen kijken we naar <strong>de</strong><br />

capaciteit van <strong>de</strong> UPS-systemen (Uninterruptible<br />

Power Supply; red.) en bepalen we hoeveel<br />

en hoe groot <strong>de</strong> accu’s moeten zijn die<br />

op het moment van stroomuitval <strong>de</strong> eerste<br />

stroomvoorziening moeten overnemen tot<br />

<strong>de</strong> generator inkomt. Sinds begin dit jaar levert<br />

KVT 4,5 megawatt generatoren, wat een<br />

veelvoud is van wat tot voor kort beschikbaar<br />

was. Voor datacenters en ziekenhuizen een<br />

zeer interessante optie.”<br />

NADRUK OP ONDERHOUD<br />

Installeren van een noodstroominstallatie<br />

is één, maar vakkundig on<strong>de</strong>rhoud is wellicht<br />

nog belangrijker. Eeuwijk: “Als bij een<br />

netuitval <strong>de</strong> noodstroomvoorziening van<br />

'Installeren van een<br />

noodstroominstallatie<br />

is één, maar<br />

vakkundig on<strong>de</strong>rhoud<br />

is wellicht nog<br />

belangrijker'<br />

een ziekenhuis faalt, heb je een grote calamiteit<br />

en ga je naar een ontruiming toe.<br />

Als blijkt dat dit ligt <strong>aan</strong> een batterijtje van<br />

twintig euro, gaat er iets gruwelijk mis. We<br />

hebben het nooit meegemaakt maar met<br />

een goed on<strong>de</strong>rhoudscontract houd je <strong>de</strong><br />

kans dat dit gebeurt buiten <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur. Daar<br />

ligt ook onze grootste kracht. KVT heeft op<br />

maat gesne<strong>de</strong>n contracten voor <strong>de</strong> eigen<br />

leveringen maar is ook in staat merkonafhankelijk<br />

on<strong>de</strong>rhoud te doen voor alle typen<br />

noodstroomgeneratoren en UPS-systemen.<br />

Stilstand betekent achteruitgang, naast het<br />

jaarlijks periodiek on<strong>de</strong>rhoud adviseren wij<br />

daarom ook om m<strong>aan</strong><strong>de</strong>lijks belast proef te<br />

draaien. We lei<strong>de</strong>n onze klanten op om dat<br />

zelf te doen, maar indien nodig kunnen wij<br />

dat uiteraard ook prima verzorgen. Ons preventief<br />

on<strong>de</strong>rhoud behelst meer dan alleen<br />

het dieselaggregaat, we kijken ook naar <strong>de</strong><br />

complete brandstofvoorziening, opslagtanks<br />

en elektrische installatie, al dan niet <strong>aan</strong>gevuld<br />

met <strong>de</strong> wettelijk verplichte SCIOS keuringen.<br />

KVT staat voor compleet ontzorgen,<br />

met ons uitgebrei<strong>de</strong> serviceapparaat zijn we<br />

24/7 beschikbaar, 365 dagen per jaar en met<br />

korte <strong>aan</strong>rijtij<strong>de</strong>n.”<br />

“Wij voeren het predicaat ‘koninklijk’ met<br />

trots”, besluit Scheurwater, “maar <strong>de</strong> klant<br />

is bij alle negentig me<strong>de</strong>werkers van KVT <strong>de</strong><br />

echte koning. En dat tegen een concurrerend<br />

tarief, want wij werken zon<strong>de</strong>r subcontractors<br />

en kunnen voor onze totaalpakketten mooie<br />

prijsafspraken maken. Nogmaals: zon<strong>de</strong>r compromissen<br />

te maken op <strong>de</strong> kwaliteit. Leveringszekerheid<br />

gaat voor alles.” •<br />

EXCLUSIEF<br />

DISTRIBUTEUR<br />

KOHLER-SDMO<br />

We zijn zeer verheugd met <strong>de</strong> uitbreiding<br />

van ons productportfolio met Kohler-SDMO<br />

generatorsets! Kohler staat wereldwijd<br />

bekend als een zeer gerenommeerd<br />

producent van generatorsets en is tevens<br />

ook een van <strong>de</strong> grootste fabrikanten.<br />

Kohler-SDMO heeft net als KVT een rijke<br />

geschie<strong>de</strong>nis als het gaat om energieoplossingen.<br />

Met <strong>de</strong> komst van het<br />

Kohler-SDMO product kunnen wij<br />

vermogens leveren van 1 tot 4500 kVa.<br />

Zowel <strong>de</strong> jarenlange ervaring van Kohler<br />

als die van KVT in <strong>de</strong> markt, maakt ons <strong>de</strong><br />

perfecte partners! Samen combineren wij<br />

kwaliteit, service en innovatie.<br />

Keerweer 62, 3316 KA Dordrecht +31(0)78 - 632 66 00 info@kvt.nl www.kvt.nl<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

71


EINDHOVEN NEOS<br />

Tekst | Tom Brennand Beeld | Neos, Huybregts Relou<br />

Nieuwbouw Neos:<br />

Gebouwd voor <strong>de</strong> toekomst<br />

Op <strong>de</strong> plek van het Labrehuis in Eindhoven is een nieuw mo<strong>de</strong>rn appartementencomplex verrezen<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> vlag van Neos, <strong>de</strong> organisatie voor opvang van dak- en thuislozen en slachtoffers van<br />

huiselijk geweld. Het gebouw is in opdracht van woningstichting ‘thuis door <strong>aan</strong>nemersbedrijf<br />

Huybregts Relou gerealiseerd en is voorbereid op verschillen<strong>de</strong> toekomstscenario’s. Mariëlle <strong>de</strong><br />

Reuver en Guido van Kempen, bei<strong>de</strong>n MT-lid van Neos, lichten toe waarom <strong>de</strong>ze nieuwbouw<br />

noodzakelijk was voor <strong>de</strong> zorg die Neos wil bie<strong>de</strong>n. Wouter Bezemer, algemeen directeur<br />

van Huybregts Relou, kijkt met veel genoegen en voldoening terug op het bouwproces en <strong>de</strong><br />

uitsteken<strong>de</strong> samenwerking met ‘thuis, huisvestingspecialist Lari<strong>de</strong> en eindgebruiker Neos.<br />

Nieuwbouw Neos.<br />

Hergebruikt mozaïek.<br />

De missie van Neos is om kwetsbare mensen die door complexe problemen<br />

dak- of thuisloos zijn geraakt, slachtoffers van huiselijk geweld<br />

en an<strong>de</strong>ren die een vorm van beschermd wonen nodig hebben, weer<br />

zo zelfstandig mogelijk te laten participeren in <strong>de</strong> maatschappij. Van<br />

Kempen: “Neos biedt al vele jaren opvang, zorg en on<strong>de</strong>rsteuning voor<br />

<strong>de</strong>ze doelgroepen. Het vorige gebouw, het voormalige Labrehuis, vol<strong>de</strong>ed<br />

echter niet meer <strong>aan</strong> <strong>de</strong> eisen van <strong>de</strong>ze tijd. Zoals bij meer<strong>de</strong>re<br />

grote zorgverleners was er te weinig ruimte voor privacy en kwam<br />

het zelfs voor dat meer<strong>de</strong>re mensen één kamer <strong>de</strong>el<strong>de</strong>n. Als je mensen<br />

goed wilt voorberei<strong>de</strong>n op een succesvolle terugkeer in <strong>de</strong> maatschappij,<br />

is meer zelfstandigheid van belang, ook tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> opvang. In<br />

<strong>de</strong> nieuwe studio’s zijn alle mo<strong>de</strong>rne faciliteiten en ruimten <strong>aan</strong>wezig<br />

waardoor <strong>de</strong> begeleiding optimaal kan functioneren en bewoners zich<br />

optimaal kunnen voorberei<strong>de</strong>n op een eigen woning. Een eigen voor<strong>de</strong>ur,<br />

keuken en slaapgelegenheid zijn hiervoor essentieel.” De Reuver:<br />

“Een eigen voor<strong>de</strong>ur houdt ook in dat bewoners een directe relatie<br />

met <strong>de</strong> corporatie <strong>aan</strong>g<strong>aan</strong> en meteen leren goe<strong>de</strong> huur<strong>de</strong>rs te zijn.<br />

Daarbij hoort ook het op or<strong>de</strong> hou<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> omgeving en tijdig betalen<br />

van rekeningen. Dit zijn langdurige trajecten. Gemid<strong>de</strong>ld blijven<br />

onze bewoners hier één tot twee jaar.”<br />

VEEL INSPRAAK<br />

De Reuver: “De studio’s zijn ongeveer 19 m² groot en bevatten alle<br />

voorzieningen die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Bijzon-<br />

72 BOUWEN ZORG.EU


EINDHOVEN NEOS<br />

‘In <strong>de</strong> nieuwe studio’s<br />

zijn alle mo<strong>de</strong>rne faciliteiten<br />

en ruimten <strong>aan</strong>wezig<br />

waardoor <strong>de</strong> begeleiding<br />

optimaal kan functioneren<br />

en bewoners zich optimaal<br />

kunnen voorberei<strong>de</strong>n<br />

op een eigen woning’<br />

Wouter Bezemer, algemeen directeur van Huybregts Relou.<br />

<strong>de</strong>r is dat bij <strong>de</strong> inrichting van <strong>de</strong> studio’s zowel <strong>de</strong> bewoners als onze<br />

me<strong>de</strong>werkers heel veel inspraak hebben gehad en dat hieruit zelfs het<br />

ontwerp voor een multifunctioneel meubelstuk is ontst<strong>aan</strong>. Daarnaast<br />

zijn ook <strong>de</strong> kleurstellingen door <strong>de</strong> bewoners in samenspraak met <strong>de</strong><br />

interieurarchitect tot stand gekomen. De inrichting is daardoor optimaal<br />

afgestemd op zowel <strong>de</strong> gebruikers van het gebouw als op <strong>de</strong><br />

gewenste zorgverlening. In het gebouw zijn ook 16 appartementen beschikbaar<br />

voor diegenen die na <strong>de</strong> opvang een tussenstap zetten naar<br />

een zelfstandigere woonomgeving.”<br />

‘thuis, Lari<strong>de</strong> en ons. De lijnen waren kort en <strong>de</strong> communicatie was<br />

daardoor hel<strong>de</strong>r en effectief. Ik vertrouw er op dat dit ook zo blijft, want<br />

wij g<strong>aan</strong> in samenwerking met ‘thuis en Neos ook het on<strong>de</strong>rhoud van het<br />

gebouw verzorgen.” •<br />

UITSTEKENDE SAMENWERKING<br />

Het <strong>aan</strong>nemersbedrijf dat verantwoor<strong>de</strong>lijk is voor <strong>de</strong> bouw van <strong>de</strong> 80<br />

studio’s en 16 appartementen is Huybregts Relou, een bedrijf met ruime<br />

ervaring in het realiseren van bouwprojecten gerelateerd <strong>aan</strong> <strong>de</strong> zorg.<br />

Wouter Bezemer geeft <strong>aan</strong> dat <strong>de</strong> samenwerking met alle betrokkenen<br />

in dit project uitstekend is verlopen. Echter lever<strong>de</strong> <strong>de</strong> start van het project<br />

nog wel een on<strong>aan</strong>gename verrassing op: “We kwamen bij <strong>de</strong> sloop<br />

asbest tegen op plekken waar we dat niet had<strong>de</strong>n verwacht. Om dit<br />

te verwij<strong>de</strong>ren, hebben we een gespecialiseer<strong>de</strong> partner ingeschakeld.<br />

Voor bijna elk on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el schakelen wij overigens onze vaste partners<br />

c.q. specialisten in, terwijl wij zelf <strong>de</strong> regie blijven voeren. Het nieuwe<br />

gebouw is klaar voor <strong>de</strong> toekomst. De 80 studio’s kunnen, indien nodig,<br />

relatief eenvoudig wor<strong>de</strong>n omgebouwd tot grotere appartementen. Er is<br />

al rekening gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> plaatsen waar dan <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>uren moeten<br />

komen op <strong>de</strong> galerij. Ook alle installaties en <strong>de</strong> nutsvoorzieningen zijn<br />

daar al op voorbereid. De energievoorziening is volledig elektrisch, dus<br />

geen gas en geen warmtepompen, maar veel zonnepanelen.”<br />

PRAKTISCH INGEDEELD<br />

Het gebouw is heel praktisch inge<strong>de</strong>eld, aldus Bezemer. “Vaak wordt bij<br />

grote gebouwen niet alle ruimte optimaal benut, maar hier heeft elke<br />

vierkante meter een functie. De architecten hebben dus uitstekend werk<br />

geleverd. Er zijn bovendien nog markante elementen van het ou<strong>de</strong> gebouw<br />

teruggekomen in <strong>de</strong> nieuwbouw. We hebben een mooi mozaïek<br />

opnieuw kunnen gebruiken en ook enkele karakteristieke glas-in-loodramen<br />

herinneren <strong>aan</strong> het Labrehuis dat hier eerst stond. Na oplevering<br />

was het gebouw binnen twee weken bedrijfsklaar, dankzij <strong>de</strong> zeer<br />

efficiënte inrichting die door Neos was georganiseerd in afstemming met<br />

Met passie en<br />

trots bouwen <strong>aan</strong><br />

duurzame relaties<br />

Huybregts Relou is een betrouwbare<br />

bouwpartner. Wij hechten<br />

veel waar<strong>de</strong> <strong>aan</strong> langdurige<br />

samenwerking met opdrachtgevers<br />

en leveranciers. Dit vormt <strong>de</strong><br />

basis voor kwaliteit, continuïteit<br />

en duurzaamheid. In onze<br />

samenwerkingsverban<strong>de</strong>n streven<br />

wij naar gezamenlijk resultaat voor<br />

alle partners.<br />

Wij werken volgens <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

neven st<strong>aan</strong><strong>de</strong> kenwaar<strong>de</strong>n<br />

binnen VB Groep.<br />

Dit alles draagt bij <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

invulling van onze slogan:<br />

“Resultaat komt Samen!”.<br />

Kanaaldijk Zuid 1 5691 NL Son T 0499 48 34 83<br />

info@huybregts-relou.nl I www.huybregts-relou.nl<br />

Soli<strong>de</strong><br />

Duurzaam<br />

Partnerschap<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

73


Tekst en beeld: Deerns Ne<strong>de</strong>rland<br />

Pan<strong>de</strong>mie-proof door modulaire<br />

<strong>aan</strong>passingen en slimme technologie<br />

Hoogste tijd voor het<br />

adaptieve ziekenhuis<br />

COVID-19 heeft een grote impact op ons leven, <strong>de</strong> maatschappij en <strong>de</strong> zorg. De pan<strong>de</strong>mie heeft ons<br />

ruw wakker geschud: ziekenhuizen moeten flexibeler en stressbestendiger wor<strong>de</strong>n. Architectenbureau<br />

Wiegerinck en ingenieursbureau Deerns schetsen hoe het adaptieve ziekenhuis eruitziet en hoe<br />

ziekenhuizen financieel verantwoord en relatief eenvoudig ‘pan<strong>de</strong>mie-proof’ kunnen wor<strong>de</strong>n.<br />

Adaptief wil zeggen: een ziekenhuis zo inrichten<br />

dat besmette personen kunnen wor<strong>de</strong>n<br />

opgevangen, met minimale gevolgen voor<br />

<strong>de</strong> reguliere zorg. Het doel van een adaptief<br />

ziekenhuis is dat een <strong>de</strong>el van het gebouw in<br />

een noodsituatie (een virusuitbraak of chemische<br />

besmetting) snel kan omschakelen naar<br />

crisisopvang, want virussen zijn in een ziekenhuis<br />

een bedreiging voor kwetsbare patiënten<br />

en personeel. De huidige coronamaatregelen<br />

blijken niet voldoen<strong>de</strong>, dus zullen we ons nog<br />

meer moeten richten op fysieke en bouwkundige<br />

maatregelen.<br />

HET IDEAAL<br />

Het ultieme doel is om het i<strong>de</strong>ale ziekenhuis te<br />

ontwerpen en te bouwen. Architectenbureau<br />

Wiegerinck en ingenieursbureau Deerns bespreken<br />

<strong>de</strong> oplossingen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> hand van het<br />

i<strong>de</strong>ale adaptieve ziekenhuis. Dit kent <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

bouwstenen:<br />

• Creëren van een noodziekenhuis binnen<br />

het ziekenhuis;<br />

• Modulair ontwerpen;<br />

• Inzet smart building technology;<br />

• Meer gebruik van E-health.<br />

ÉÉN ZIEKENHUIS, TWEE STANDEN<br />

In hun scenario kent een adaptief ziekenhuisgebouw<br />

twee ‘stan<strong>de</strong>n’. Een ‘normale’ en een<br />

‘crisisstand’. In <strong>de</strong> normale stand wordt <strong>de</strong><br />

ziekenhuiszorg geleverd zoals we dat graag<br />

willen. In <strong>de</strong> ‘crisisstand’ wordt acute specialistische<br />

zorg geleverd <strong>aan</strong> een bepaal<strong>de</strong><br />

groep patiënten, waarbij <strong>de</strong> reguliere zorg<br />

zo min mogelijk wordt afgeschaald. De basisgedachte<br />

is dat vooraf wordt bepaald welke<br />

zones in het gebouw in geval van nood direct<br />

<strong>aan</strong>gepast en gecompartimenteerd kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n. De rest van het ziekenhuis draait dan<br />

ongestoord ver<strong>de</strong>r. Door <strong>de</strong>ze modulaire opzet<br />

kunnen crisiszorg en reguliere zorg naast<br />

elkaar plaatsvin<strong>de</strong>n.<br />

NOODZIEKENHUIS<br />

BINNEN HET ZIEKENHUIS<br />

Bij een grootschalige calamiteit wordt het<br />

‘noodziekenhuis’ vrijwel direct operationeel.<br />

Het heeft een aparte ingang met triage en<br />

vormt vanaf daar een gesloten circuit met een<br />

spoedaf<strong>de</strong>ling, klinische bed<strong>de</strong>n en een IC.<br />

Eventueel kan gebruik wor<strong>de</strong>n gemaakt van<br />

een diagnostiekruimte en een OK. Bij ziekenhuisopname<br />

komen patiënten in een gesluisd,<br />

gesepareerd <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> SEH en g<strong>aan</strong> zij via<br />

een veilige route naar <strong>de</strong> IC of een gealloceer<strong>de</strong><br />

verpleegaf<strong>de</strong>ling.<br />

Familie en dierbaren kunnen in alle omstandighe<strong>de</strong>n veilig contact hebben met <strong>de</strong> patiënt.<br />

SNEL MEER OF MINDER<br />

(IC-)BEDDEN<br />

Binnen <strong>de</strong> IC en <strong>de</strong> speciale noodaf<strong>de</strong>ling wor<strong>de</strong>n<br />

extra gesluis<strong>de</strong> <strong>de</strong>uren <strong>aan</strong>gebracht, zodat<br />

het <strong>aan</strong>tal bed<strong>de</strong>n snel <strong>aan</strong>gepast kan wor<strong>de</strong>n.<br />

74 BOUWEN ZORG.EU


De ‘crisisstand’. Een <strong>de</strong>el van het ziekenhuis wordt snel omgeschakeld, met<br />

een gesloten geïnfecteerd circuit en een noodhospitaal. De reguliere zorg kan<br />

ongehin<strong>de</strong>rd doordraaien.<br />

De ‘normale stand’. Het ziekenhuis kent een dui<strong>de</strong>lijke scheiding van hotfloor<br />

en (poli)klinieken en kantoor. Functies zijn zo gepositioneerd dat looplijnen/<br />

stromen hel<strong>de</strong>r zijn.<br />

'De basisgedachte is dat vooraf wordt bepaald welke zones in het gebouw in<br />

geval van nood direct <strong>aan</strong>gepast en gecompartimenteerd kunnen wor<strong>de</strong>n'<br />

Extra flexibiliteit komt uit kamers die groot genoeg<br />

zijn om een twee<strong>de</strong> IC-bed te plaatsen<br />

of door binnen <strong>de</strong> noodkliniek kamers ‘acuity<br />

adaptable’ te maken, zodat zij installatietechnisch<br />

volledig geschikt zijn voor crisiszorg.<br />

CLUSTERING KLINIEKEN<br />

Patiënten die min<strong>de</strong>r ernstig ziek zijn, g<strong>aan</strong> via<br />

een veilig circuit naar een gesluis<strong>de</strong>, binnen<br />

het noodziekenhuis gelegen klinische af<strong>de</strong>ling.<br />

Door die klinische af<strong>de</strong>ling modulair op te <strong>de</strong>len,<br />

wordt het mogelijk om het noodziekenhuis<br />

trapsgewijs, per cluster, op te schalen.<br />

In <strong>de</strong> scenario’s zijn <strong>de</strong> meeste bouwkundige<br />

en technische maatregelen geïntegreerd in het<br />

ontwerp. Alleen <strong>de</strong> eerste klinische clusters<br />

wor<strong>de</strong>n licht overgedimensioneerd. Ze hebben<br />

grotere kamers, meer technische <strong>aan</strong>sluitingen<br />

en een eigen ‘besmet afval’ circuit. De brandweren<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>uren hebben een dubbelfunctie als<br />

crisissluizen. Daardoor blijven extra investeringen<br />

en ingrepen tot een minimum beperkt.<br />

MENSELIJK CONTACT<br />

In het ‘noodziekenhuis’ moet ruimte zijn voor<br />

veilig contact tussen patiënt, partners en familiele<strong>de</strong>n.<br />

Zo is er een aparte ruimte waar visueel<br />

contact mogelijk is tussen <strong>de</strong> patiënt en<br />

diens naasten. Op <strong>de</strong> IC-af<strong>de</strong>ling is een ruimte<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> buitenkant van <strong>de</strong> gevel mogelijk een<br />

oplossing om fysiek toch dichtbij te zijn.<br />

HOE VERDER MET ÚW<br />

ZIEKENHUIS?<br />

In elk ziekenhuis leven ongetwijfeld <strong>de</strong> nodige<br />

vragen. Wat moeten we doen? Hoe kunnen we<br />

het ziekenhuis pan<strong>de</strong>mie-proof maken? Welke<br />

investeringen zijn haalbaar en te rechtvaardigen?<br />

De snelheid waarmee COVID-19 <strong>de</strong> zorgverlening<br />

heeft ‘overgenomen’ en veran<strong>de</strong>rd laat<br />

zien dat het belangrijk is om kritisch te kijken<br />

naar uw best<strong>aan</strong><strong>de</strong> situatie. Niemand in <strong>de</strong><br />

zorg wil ooit nog verrast wor<strong>de</strong>n door een<br />

grote uitbraak van een infectieziekte. In principe<br />

kunnen veel aspecten uit het geschetste<br />

i<strong>de</strong>ale ziekenhuis geprojecteerd wor<strong>de</strong>n op elk<br />

ziekenhuis. Per gebouw zullen <strong>de</strong> <strong>aan</strong>passingen<br />

natuurlijk verschillen.<br />

NU ANTICIPEREN<br />

COVID-19 heeft <strong>de</strong> noodzaak van veran<strong>de</strong>ring<br />

laten zien. Ziekenhuizen moeten stressbestendiger<br />

wor<strong>de</strong>n, zodat in geval van een pan<strong>de</strong>mie<br />

direct geschakeld kan wor<strong>de</strong>n. Door nu<br />

te anticiperen op toekomstige virusziekten,<br />

investeren ziekenhuizen automatisch in een<br />

doeltreffen<strong>de</strong> oplossing voor an<strong>de</strong>re ziekten<br />

en calamiteiten. •<br />

De whitepaper van Wiegerinck en Deerns is te<br />

downloa<strong>de</strong>n op www.<strong>de</strong>erns.nl<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

75


Partners in turn-key<br />

cleanrooms<br />

PP4CE is een strategische alliantie tussen een <strong>aan</strong>tal professionele bedrijven op<br />

<strong>de</strong> (internationale) cleanroom markt en is ontst<strong>aan</strong> vanuit <strong>de</strong> gedachte dat het<br />

voor opdrachtgevers van essentieel belang is te kunnen rekenen op betrouwbare<br />

partners in het gehele cleanroom bouwproces, van ontwerp tot en met realisatie.<br />

PP4CE ACTIEF IN DE VOLGENDE MARKTSEGMENTEN:<br />

High Tech<br />

Specifiek binnen <strong>de</strong> Hightech sector<br />

hebben we als PP4CE alliantie een<br />

zeer ruime ervaring en specifieke<br />

kennis te bie<strong>de</strong>n.<br />

Farma<br />

Rond <strong>de</strong> vigeren<strong>de</strong> wet- en regelgeving<br />

binnen het Farma marktsegment<br />

is wel bekend dat dit veel<br />

vraagt van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rneming.<br />

Food<br />

De Food sector is een markt segment<br />

waarin een steeds meer uitgebrei<strong>de</strong><br />

en internationaal gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> wet- en<br />

regelgeving voorziet in een betere<br />

voedsel veiligheid scenario in<br />

productie en verpakkingsprocessen.<br />

WWW.PP4CE.COM<br />

HEALTHCARE I FOOD I PHARMACY I MICROELECTRONICS I OPTICS I MEDICAL DEVICES


PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN BOUWEN AAN<br />

DE ZORG?<br />

Zowel op <strong>de</strong> website als in <strong>de</strong> gedrukte<br />

versie bie<strong>de</strong>n we u <strong>de</strong> mogelijkheid om<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el uit te maken van het overzicht<br />

met <strong>de</strong> meest gerenommeer<strong>de</strong> fabrikanten<br />

en toeleverancieres in <strong>de</strong> branche.<br />

Zo kunt u on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re:<br />

• Toegevoegd wor<strong>de</strong>n als<br />

partner op <strong>de</strong> servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

<strong>de</strong> geheel vernieuw<strong>de</strong> bedrijvenin<strong>de</strong>x<br />

op bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu<br />

• Een gesponsor<strong>de</strong> positie met persoonlijke<br />

profielpagina op bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu<br />

verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld <strong>aan</strong> <strong>de</strong> redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu/adverteren<br />

• Scan <strong>de</strong> QR co<strong>de</strong><br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> zorgpartners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu/bedrijf<br />

NEDERLAND<br />

C<br />

CK<br />

±<br />

<strong>de</strong>sign<br />

®<br />

international<br />

ABSTRACT MANAGEMENT & ADVIES<br />

DORDRECHT<br />

Volg ons op LinkedIn<br />

Wilgenbos 20<br />

3311 JX DORDRECHT<br />

T +31 78 63 30 775<br />

E informatie@abstractmanagement.nl<br />

W www.abstractmanagement.nl<br />

ARTIMO TEXTILES BV<br />

Postbus 1150<br />

4700 BD ROOSENDAAL<br />

T +31 165 54 39 40<br />

F +31 165 55 48 55<br />

E info@artimo.nl<br />

W www.artimo.nl<br />

CK DESIGN<br />

Prof. Ronthenstraat 8<br />

7311 AM APELDOORN<br />

T +31 55 578 92 88<br />

door hardware<br />

sanitary accessories<br />

E info@ck<strong>de</strong>sign-int.com<br />

W www.ck<strong>de</strong>sign-int.com<br />

CLEANROOM COMBINATION GROUP BV<br />

Postbus 87<br />

5570 AB BERGEIJK<br />

De Waterlaat 2<br />

5571 MZ BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

E info@cleanroomcg.nl<br />

W www.cleanroomcg.com<br />

VAN DORP<br />

FORBO FLOORING BV<br />

Postbus 13<br />

1560 AA KROMMENIE<br />

T +31 75 647 74 77<br />

F +31 75 647 77 26<br />

E contact@forbo.com<br />

W www.forbo-flooring.nl<br />

GB CONSTRUCT BV<br />

Postbus 87<br />

5570 AB BERGEIJK<br />

De Waterlaat 2<br />

5571 MZ BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

E info@gb-construct.nl<br />

W www.gb-construct.nl<br />

GEZE BENELUX BV<br />

Steenoven 36<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 90 80<br />

F +31 40 262 90 85<br />

E geze.nl@geze.com<br />

E geze.be@geze.com<br />

W www.gezebenelux.com<br />

HAELVOET NV<br />

Schimminck 1<br />

53<strong>01</strong> KR ZALTBOMMEL<br />

T +31 88 599 05 80<br />

F +31 88 599 05 00<br />

E info@haelvoet.nl<br />

W www.haelvoet.nl<br />

verbon<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> stichting mens & architectuur<br />

INTERIEURARCHITECT A. VAN DER GUN<br />

Van Hogendorpplein 58<br />

5051 ST GOIRLE<br />

M +31 6 22 80 67 <strong>01</strong><br />

F +31 13 534 05 77<br />

E info@andrevan<strong>de</strong>rgun.nl<br />

W www.andrevan<strong>de</strong>rgun.nl<br />

BRECON GROUP<br />

Droogdokkeneiland 7<br />

5026 SP TILBURG<br />

T +31 76 504 70 80<br />

E Brecon@brecon.nl<br />

W www.brecon.nl<br />

Fascinatio Boulevard 602<br />

2909 VA CAPELLE AAN DEN IJSSEL<br />

Postbus 60<br />

2900 AB CAPELLE AAN DEN IJSSEL<br />

Tel +31 10 487 88 00<br />

E info@vandorp.eu<br />

W www.vandorp.eu<br />

GERFLOR BENELUX BV<br />

Postbus 7102<br />

5605 JC EINDHOVEN<br />

T +31 40 266 17 00<br />

F +31 40 257 46 89<br />

E gerflornl@gerflor.com<br />

W www.gerflor.nl<br />

JAN SNEL MEDICAL BUILDINGS<br />

Willeskop 94<br />

3417 ME MONTFOORT<br />

Postbus 200<br />

3417 ZL MONTFOORT<br />

T +31 348 47 90 90<br />

E info@jansnel.com<br />

W www.jansnel.com<br />

GETINGE BV<br />

CADOLTO BENELUX<br />

Dorpsstraat 8a<br />

4181 BN Waar<strong>de</strong>nburg<br />

T +31 418 65 15 44<br />

E p.vanthiel@cadolto.nl<br />

W www.cadolto.nl<br />

FITTEBEDRIJVEN.NL - DE FITNESSTUIN -<br />

MOOFIE<br />

Pilotenl<strong>aan</strong> 30<br />

8<strong>01</strong>7 GD ZWOLLE<br />

T +31 38 429 02 02<br />

E info@<strong>de</strong>fitnesstuin.nl<br />

W www.<strong>de</strong>fitnesstuin.nl<br />

Oscar Romerol<strong>aan</strong> 3<br />

1216 TJ HILVERSUM<br />

Postbus 388<br />

1200 AJ HILVERSUM<br />

T +31 35 625 53 20<br />

E info.nl@getinge.com<br />

W www.getinge.com<br />

KBM GROEP<br />

Scheepmakerstraat 2<br />

2222 AC KATWIJK ZH<br />

T +31 71 402 92 15<br />

E info@kbm.nl<br />

W www.kbm.nl<br />

78 BOUWEN ZORG.EU


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> zorgpartners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu/bedrijf<br />

KOKON ARCHITECTUUR & STEDENBOUW<br />

Weena 723<br />

3<strong>01</strong>3 AM ROTTERDAM<br />

T +31 10 411 71 80<br />

E info@kokon.nl<br />

W www.kokon.nl<br />

NORA FLOORING SYSTEMS BV<br />

Industriel<strong>aan</strong> 15<br />

3925 BD SCHERPENZEEL<br />

T +31 416 28 61 40<br />

F +31 416 28 61 49<br />

E info-nl@nora.com<br />

W www.nora.com/nl<br />

SALTO SYSTEMS BV<br />

Schiplui<strong>de</strong>nl<strong>aan</strong> 4<br />

1062 HE AMSTERDAM<br />

T +31 20 635 31 00<br />

E info.nl@saltosystems.com<br />

W www.saltosystems.nl<br />

TINNEMANS MEDICAL DESIGN BV<br />

Belleweg 9<br />

5711 DH SOMEREN<br />

T +31 493 47 23 99<br />

F +31 493 47 32 99<br />

E info@4medical<strong>de</strong>sign.com<br />

W www.4medical<strong>de</strong>sign.com<br />

PASSION FOR CARE<br />

LOPITAL NEDERLAND BV<br />

Laarakkerweg 9<br />

5061 JR OISTERWIJK<br />

T +31 13 523 93 00<br />

F +31 13 523 93 <strong>01</strong><br />

E info@lopital.nl<br />

W www.lopital.nl<br />

NORMBAU GMBH<br />

Schwarzwaldstrasse 15<br />

D-77871 RENCHEN Duitsland<br />

T +49 7843 704 0<br />

F +49 7843 704 63<br />

E normbau@allegion.com<br />

W www.normbau.<strong>de</strong><br />

SANI ASSIST<br />

Dortmundstraat 28<br />

7418 BH DEVENTER<br />

T +31 570 23 82 28<br />

E info@sani-assist.nl<br />

W www.sani-assist.nl<br />

TWAN PROJECT SOLUTIONS<br />

Oranje-Nassaul<strong>aan</strong> 89<br />

5491 HD SINT-OEDENRODE<br />

T +31 6 23 60 33 14<br />

E twan@twanprojectsolutions.nl<br />

W www.twanprojectsolutions.nl<br />

M-PROJECTSERVICE BV<br />

Steenoven 4C<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 292 79 50<br />

E info@m-projectservice.nl<br />

W www.m-projectservice.nl<br />

P. VAN LEEUWEN AANNEMERSBEDRIJF BV<br />

Energieweg 1<br />

4231 DJ MEERKERK<br />

T +31 183 35 23 32<br />

F +31 183 35 27 24<br />

E info@pvanleeuwen.nl<br />

W www.pvanleeuwen.nl<br />

SEPAGO<br />

Postbus 1150<br />

4700 BD ROOSENDAAL<br />

T +31 165 54 39 40<br />

F +31 165 55 48 55<br />

E info@sepagodisposables.com<br />

W www.sepagodisposables.com<br />

VAMED NEDERLAND BV<br />

Orteliusl<strong>aan</strong> 897<br />

3528 BE UTRECHT<br />

T +31 30 303 64 30<br />

W www.vamed.nl<br />

M-WALL BV<br />

Steenoven 4C<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 850 18 85 00<br />

E info@mwall.nl<br />

ROPA SYSTEMS BV<br />

Belleweg 9<br />

5711 DH SOMEREN<br />

T +31 493 47 36 37<br />

F +31 493 47 32 99<br />

E info@ropasystems.nl<br />

SWISSLOG-ERGOTRANS BV<br />

Vissenstraat 14<br />

7324 AL APELDOORN<br />

T +31 55 368 88 88<br />

F +31 55 368 88 99<br />

E healthcare.nL@swisslog.com<br />

VERVOORT MEUBELEN<br />

Edisonstraat 3 ind. Tijvoort<br />

5051 DS GOIRLE<br />

T +31 13 534 00 34<br />

F +31 13 534 00 35<br />

E info@vervoort.nl<br />

W www.mwall.n<br />

W www.ropasystems.nl<br />

W www.swisslog.com<br />

W www.vervoort.nl<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

79


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> zorgpartners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu/bedrijf<br />

BELGIË<br />

DE VRIES EN VERBURG BOUW BV<br />

Postbus 59<br />

2820 AB STOLWIJK<br />

T +31 182 34 17 41<br />

F +31 182 34 24 75<br />

E info@<strong>de</strong>vriesverburg.nl<br />

W www.<strong>de</strong>vriesverburg.nl<br />

AR-TE<br />

Remyl<strong>aan</strong> 2b<br />

B-3<strong>01</strong>8 LEUVEN<br />

T +32 16 50 80 00<br />

F +32 16 50 80 <strong>01</strong><br />

E info@ar-te.be<br />

W www.ar-te.be<br />

EB PROJECTS<br />

Toekomstl<strong>aan</strong> 41<br />

B-2220 HERENTALS<br />

T +32 14 28 55 20<br />

F +32 14 21 11 88<br />

E info@EBprojects.be<br />

W www.EBprojects.be<br />

TELECOM IT<br />

Sint-Jorisstraat 96<br />

B-8730 BEERNEM<br />

T +32 50289810<br />

E info@25-8.eu<br />

W www.25-8.eu<br />

VAN WARMERDAM SPECIAAL MEUBILAIR BV<br />

Faradaystraat 1<br />

4004 JZ TIEL<br />

T +31 344 72 28 00<br />

E info@wsm.nl<br />

W www.wsm.nl<br />

BOECKX ARCHITECTURE & ENGINEERING<br />

Torhoutsesteenweg 52<br />

B-8400 OOSTENDE<br />

T +32 59 80 88 04<br />

F +32 59 70 98 18<br />

E info@boeckx.be<br />

W www.boeckx.be<br />

GETINGE<br />

Alfons Gossetl<strong>aan</strong> 17<br />

B-1702 GROOT-BIJGAARDEN<br />

T +32 24 67 85 85<br />

E info.be@getinge.com<br />

W www.getinge.com<br />

IVC BEYOND FLOORING<br />

Flooring Development Center (showroom)<br />

enkel op afspraak<br />

Textielstraat 24<br />

B-8790 Waregem<br />

T +32 56 65 32 11<br />

België en Luxenburg:<br />

E projectsbelux@ivc-commercial.com<br />

Ne<strong>de</strong>rland:<br />

E projectsnl@ivc-commercial.com<br />

W www.ivc-commercial.com<br />

WAARDENBURG MEDICAL<br />

GEZE BENELUX BV<br />

Dorpsstraat 8a<br />

4181 BN Waar<strong>de</strong>nburg<br />

T +31 418 65 10 78<br />

E info@waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

W www.waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

CCG BELGIUM BVBA<br />

De Waterlaat 2<br />

5571 MZ BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

E info@ccg-belgium.be<br />

Egi<strong>de</strong> Walschaertsstraat 15 J<br />

B-2800 MECHELEN<br />

T +32 15 21 11 28<br />

E geze.be@geze.com<br />

W www.geze.be<br />

LOPITAL BELGIË BVBA<br />

Antwerpsesteenweg 124<br />

B-2630 AARTSELAAR<br />

T +32 3 870 51 60<br />

E info@lopital.be<br />

W www.lopital.be<br />

BOUWENAANDEZORG.EU<br />

DELABIE BENELUX<br />

Kommenstraat 20<br />

B-1070 BRUSSEL<br />

T +32 25 20 16 76<br />

F +32 2 520 19 78<br />

E info@<strong>de</strong>labiebenelux.com<br />

W www.<strong>de</strong>labiebenelux.com<br />

HAELVOET NV<br />

Leon Bekaertstraat 8<br />

B-8770 INGELMUNSTER<br />

T +32 51 48 66 95<br />

F +32 51 48 73 19<br />

E info@haelvoet.be<br />

W www.haelvoet.be<br />

NORA FLOORING SYSTEMS BV<br />

Hoeilaart Office Park<br />

Il<strong>de</strong>fonse Vandammestraat 1-7, Building C<br />

B-1560 HOEILAART<br />

T +32 2 657 52 50<br />

F +32 2 657 53 30<br />

E info-be@nora.com<br />

W www.nora.com<br />

80 BOUWEN ZORG.EU


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> zorgpartners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong>zorg.eu/bedrijf<br />

OKCN<br />

Postbus 21<strong>01</strong><br />

5202 CC 's-HERTOGENBOSCH<br />

T +31 73 62 34 381<br />

E info@okcn.nl<br />

W www.okcn.nl<br />

TINNEMANS MEDICAL DESIGN BVBA<br />

Gil<strong>de</strong>nstraat 41<br />

B-2470 RETIE<br />

T +32 147 179 19<br />

E info@4medical<strong>de</strong>sign.com<br />

W www.4medical<strong>de</strong>sign.com<br />

SIGNBURO<br />

Kempische Kaai 71 bus 1<br />

B-3500 HASSELT<br />

T +32 11 42 44 84<br />

F +32 11 42 10 84<br />

E info@signburo.be<br />

W www.signburo.be<br />

Skype johan.lambrechts1<br />

VK ARCHITECTS & ENGINEERS<br />

Brugsesteenweg 210<br />

B-8800 ROESELARE<br />

T +32 51 26 20 20<br />

F +32 51 26 20 21<br />

E info@vkgroup.be<br />

W www.vkgroup.be<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

Naamloos-6 1 17-11-20 10:46<br />

81


DE HEER MEDICOM<br />

Met De Heer Medicom kiest u voor<br />

zowel een professionele partner als<br />

system integrator met ruim 40 jaar<br />

ervaring in <strong>de</strong> zorgsector.<br />

Wij on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n ons door onze<br />

expertise op het gebied van <strong>de</strong><br />

ontwikkeling en implementatie van<br />

innovatieve zorgdomoticaoplossingen.<br />

Systeemintegratie is daarbij het<br />

sleutelwoord.<br />

Dat wil zeggen dat onze<br />

geavanceer<strong>de</strong> oplossingen op een<br />

inventieve wijze kunnen wor<strong>de</strong>n<br />

gekoppeld op één zorgplatform.<br />

Met een ruim scala <strong>aan</strong><br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n bie<strong>de</strong>n wij een<br />

totaaloplossing voor on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

zorgcommunicatie,<br />

persoonsbeveiliging, dwaal<strong>de</strong>tectie,<br />

toegangscontrole, telefonie en vi<strong>de</strong>oobservatie.<br />

Vanuit ons motto Mens – <strong>Zorg</strong> –<br />

Veiligheid bouwen wij samen <strong>aan</strong> een<br />

toekomst en dragen wij bij <strong>aan</strong> meer<br />

zekerheid en veiligheid binnen <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong>renzorg, gehandicaptenzorg,<br />

GGZ en ziekenhuiszorg.<br />

<strong>Zorg</strong>domotica - Persoonsbeveiliging - Slimme<br />

sensortechnologie - Dwaal<strong>de</strong>tectie - Toegangscontrole<br />

WWW.DEHEERMEDICOM.NL


' De hygiëne en transferspecialist<br />

voor complexe zorgsituaties'<br />

Lopital ontwikkelt, produceert en levert hygiëne en transferoplossingen<br />

die speciaal ontworpen zijn om zowel voor <strong>de</strong> cliënt<br />

als voor <strong>de</strong> verzorgen<strong>de</strong> optimale veiligheid, hygiëne en comfort<br />

te garan<strong>de</strong>ren.<br />

Ontworpen voor optimale hygiëne<br />

Door <strong>de</strong> huidige hoge druk op <strong>de</strong> zorg zijn zorgme<strong>de</strong>werkers extra<br />

kwetsbaar. Het gebruik van <strong>de</strong> juiste hygiëne en transferoplossingen<br />

beperkt <strong>de</strong>ze hoge fysieke en mentale belasting van <strong>de</strong> verzorgen<strong>de</strong>.<br />

Daarnaast is het voor het minimaliseren of uitsluiten van kruisbesmetting<br />

belangrijk dat alle hulpmid<strong>de</strong>len na gebruik eenvoudig<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n gereinigd en ge<strong>de</strong>sinfecteerd. De producten van<br />

Lopital zijn zo ontworpen dat ze <strong>aan</strong> <strong>de</strong>ze vereisten voldoen.<br />

Extra on<strong>de</strong>rsteuning voor uw me<strong>de</strong>werkers<br />

Lopital heeft oog voor <strong>de</strong> fysieke belasting van me<strong>de</strong>werkers in<br />

<strong>de</strong> zorg. Daarom hebben we recent met veel zorg een pakket<br />

samengesteld waarmee u <strong>de</strong> fysieke belasting van uw me<strong>de</strong>werkers<br />

verlicht. En net zo belangrijk; <strong>de</strong> kans op on<strong>de</strong>rlinge besmettingen<br />

verkleint.<br />

Traject op maat<br />

Heeft u specifieke wensen of eisen? Desgewenst ontwikkelen we<br />

samen met u een oplossing op maat. Hierbij ontzorgen we u in het<br />

volledige traject. We hebben ruime ervaring met het ontwikkelen,<br />

produceren en implementeren van passen<strong>de</strong> hulpmid<strong>de</strong>len. Van<br />

<strong>de</strong> ontwikkeling van specifieke transferoplossingen en hygiëne- en<br />

<strong>de</strong>sinfectieprotocollen tot <strong>de</strong> implementatie van nieuwe producten<br />

en het daarbij on<strong>de</strong>rsteunen van uw me<strong>de</strong>werkers.<br />

Wilt u meer weten of advies over hoe we u kunnen<br />

helpen neem vrijblijvend contact met ons op,<br />

kijk op www.lopital.nl of www.lopital-covid19.nl<br />

Lopital Ne<strong>de</strong>rland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl, www.lopital-covid19.nl<br />

Lopital België Bvba Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar, Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be, www.lopital-covid19.be


PARK VOSSENBERG<br />

KAATSHEUVEL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!