27.02.2021 Views

NFM 35-21

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NUMMER 35 • LENTE 2021 | WWW.NEWFINANCIALFORUM.NL

new

FINANCIAL

MAGAZINE

GELD EN DIENSTVERLENING, ZO KAN HET OOK!

ACTIVATORS

BRANDSTOF VOOR NU

ACADEMY

CHANGE THE GAME

INDRA FRISHERT

BLIJF ALTIJD JEZELF

THERA VAN OSCH

NIEUW ECONOMISCH MODEL

BJÖRN IHLER

NOOIT MEER UTØYA

JAC HIELEMA

DE TEMPELECONOMIE

FEMKE DE JONG

DE GOUDEN REGEL

MINKE HOEKSTRA

HET GROTE(RE) PLAN

THEMA

Nieuwe

economie

JACK COX • KIM CRAMER • FLORIS KLEEMANS • ALEXANDER KOENE • IVO VALKENBURG • CAROLIEN WEGENER


New Financial Forum

Samen bouwen aan

een nieuwe economie

Doel

Vanuit een breed (inter)nationale netwerk van professionals

‘brandstof’ leveren aan mensen, bedrijven en organisaties

om van betekenis te zijn. Kernwaarden: duurzaam,

verantwoord, menselijk.

Visie

Een betekenisvolle bijdrage leveren aan een duurzame,

sociale en inclusieve nieuwe economie, dienstbaar aan de

samenleving.

Ambitie

Met een groot (inter)nationaal professioneel en veelzijdig

netwerk ondersteuning en begeleiding bieden bij onder meer

ondernemerschap, leiderschap, organisatiestructuur, waardering

en financiën. Daarnaast bedrijven en mensen inspireren

om (vervolg)stappen te maken in de nieuwe economie.

What’s in it for us

Wie deelneemt aan het Forum kan ideeën lanceren en

toetsen, kennis en inspiratie opdoen en leren van anderen.

Door samen te bouwen aan een nieuwe economie dragen

we bij aan een gezonde samenleving voor onszelf en

toekomstige generaties. Dit kan alleen met jouw hulp.

Bouw mee aan onze nieuwe economie.

De stichting New Financial Forum is

een initiatief van Willem Vreeswijk (tevens

hoofdredacteur VVP). Samen met

Ivo Valkenburg (New Financial Activators)

en Diana Zandbergen (New Financial

Academy) geeft hij uitvoering aan

de doelstellingen van de stichting. Bestuurders

van de stichting zijn: voorzitter

Indra Frishert (Dazure) Faisal Setoe

(HDI Global Specialty) en Boudewijn van

Uden (a.s.r.). De Raad van Toezicht bestaat

uit: Amba Zeggen (Risk & Governance),

Robin van Beem (Polis Advocaten)

en Douwe Dijkstra.

Aegon, Allianz, a.s.r., Dazure, De Goudse,

HDI Global Specialty, Lindenhaeghe,

Nationale Waarborg, Turien & Co.,

Univé en Yellowtail zijn partners van de

stichting New Financial Forum. Dankzij

hun support komt de missie van de

stichting een stuk dichterbij: een nieuwe

economie, dienstbaar aan de samenleving.

Bouw mee aan een nieuwe economie en meld je aan

www.newfinancialforum.nl


NIEUWE VOORWOORD

ECONOMIE

Welkom aan boord!

De urgentie om samen te bouwen aan een nieuwe

economie die de samenleving dient, is groter dan

ooit. De stichting New Financial Forum heeft alles

in huis om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.

Daarom gooien we het roer om.

Het New Financial Forum heeft de afgelopen

tien jaar samen met alle ambassadeurs en partners hard gewerkt

aan het bevorderen van een nieuwe ethiek in de financiële

dienstverlening. Het Forum heeft een bescheiden doch

wezenlijke bijdrage geleverd aan de cultuurverandering binnen

deze sector. Daar mogen we trots op zijn. Vanaf 2021 willen

we niet alleen meer naar binnen kijken, maar gaan we

ons gezamenlijke netwerk ook inzetten om mensen, bedrijven,

en organisaties buiten de financiële sector te helpen om

(verdere) stappen te zetten in de nieuwe economie.

Als nieuwe onderdelen van het bestaande Forum voegen

we de New Financial Activators en de New Financial Academy

toe. We blijven inspireren om de nieuwe economie te omarmen.

Dit doen we zoals je van ons gewend bent met nieuwsbrieven,

magazines, learning journeys, (online)events, filmvertoningen

en best practices. Met de New Financial Activators

gaan we mensen en organisaties vanuit de kracht van

ons netwerk actief ondersteunen in die nieuwe

economie. En vanuit de New Financial

Academy bieden we een leeromgeving aan

waarin zelfontwikkeling centraal staat, passend

bij een nieuwe economie. Wegbereiders

en aanspreekpunten zijn respectievelijk Ivo

Valkenburg en Diana Zandbergen. Welkom

aan boord!

De redenen om de activiteiten van het

Forum uit te breiden, mogen duidelijk zijn.

Anno 2021 kan worden gesteld dat de wereld

“ALLES IN HUIS OM

EEN BIJDRAGE TE

LEVEREN AAN DE

NIEUWE ECONOMIE”

er anders uitziet en dat de rol van de financiële sector aan het

veranderen is. Mede dankzij de coronacrisis worden we met

de neus op de feiten gedrukt. Aan de ene kant wordt alleen

maar duidelijker dat we gezamenlijk een uitdaging hebben

om prangende problemen op te lossen (klimaat, vluchtelingen,

ongelijkheid, racisme, uitsluiting, uitbuiting, armoede).

Aan de andere kant wordt helder waar we echt behoefte aan

hebben (geborgenheid, liefde, frisse lucht, erkenning, veiligheid,

zorgen voor elkaar, eerlijkheid en authenticiteit). De coronaperiode

heeft ons wakker geschud. Nu is het tijd om door

te pakken, tot daden te komen.

Niet eerder zijn er vanuit alle lagen van organisaties én

vanuit de samenleving zoveel signalen van bezorgdheid opgevangen

en niet eerder was de roep zo luid om gezamenlijk tot

een duurzame, sociale en inclusieve samenleving te komen.

Het New Financial Forum heeft letterlijk alles in huis om hier

een bijdrage aan te leveren.

De timing is perfect. De urgentie is groter dan ooit, na tien

jaar New Financial Forum is het tijd voor een nieuw hoofdstuk

waarin we samen vanuit ons krachtige netwerk actief

gaan bouwen aan de nieuwe economie. Dit themanummer

over ‘De nieuwe economie’ vormt dan ook het perfecte startpunt

van onze nieuwe activiteiten. Samen zetten

we koers richting een nieuwe economie.

Wij zijn er klaar voor. Kom je aan boord?

In deze editie leest u alles over de nieuwe

activiteiten van het New Financial Forum.

Daarnaast bieden we volop inspiratie, kennis

inzichten over die nieuwe economie.

Veel inspiratie en leesplezier! n

WILLEM VREESWIJK

willem@newfinancialforum.nl

LENTE 2021 NFM | 3


COLOFON

NEW FINANCIAL MAGAZINE HÉT PLATFORM

VOOR DE NIEUWE FINANCIËLE WERELD

Een initiatief van Willem Vreeswijk

Nummer 35 van het New Financial Magazine

verschijnt in een oplage van 1500 exemplaren.

UITGEVER/HOOFDREDACTEUR

Willem Vreeswijk 06 10630149,

willem@newfinancialforum.nl

EINDREDACTEUR

Bibi Smissaert, bibi@bluebottle.nu

MEDEWERKERS

Jack Cox, Kim Cramer, Jac Hielema, Minke

Hoekstra, Femke de Jong, Floris Kleemans,

Alexander Koene, Thera van Osch, Ivo

Valkenburg, Diana Zandbergen

INDRA FRISHERT WEES

ALTIJD JEZELF

12 18

THERA VAN OSCH NIEUW

ECONOMISCH MODEL

FOTOGRAFIE

Peter Beemsterboer, Lopke Fotografie, Sanne

Schouwink, Paal Sørensen, Jonatan Svensson

Glad, John de Vilder

UITGAVE VAN

Stichting New Financial Forum,

Wapendragervlinder 29, 3544 DL Utrecht

BASISIONTWERP EN VORMGEVING

Peter Beemsterboer, www.beemsfoto.nl

ABONNEMENTEN

Een jaarabonnement (vier nummers) op het

New Financial Magazine kost € 44,95, excl

btw. Bedrijfsabonnementen op aanvraag:

willem@willemvreeswijk.com.

REPRODUCTIE

Overname van artikelen, tekeningen, foto’s

e.d. is slechts mogelijk na schriftelijke

toestemming van de Stichting New Financial

Forum

27 34

FLORIS KLEEMANS OUT OF DEBT BJØRN IHLER NOOIT

MEER UTØYA

REALISATIE

Edicola Publishing bv

Postbus 2013, 7420 AA Deventer

info@edicola.nl / www.edicola.nl

COÖRDINATIE

Jolanda Leemhuis

DRUKWERK

Veldhuis Media, Raalte

46 51

KIM CRAMER MERKEN DIE WERKEN CAROLIEN WEGENER BEWUSTE

ECONOMIE

4 | NFM LENTE 2021


INHOUD

THEMA NIEUWE ECONOMIE

NEW FINANCIAL FORUM

6 New Financial Forum | Van inspiratie naar actie, Willem

Vreeswijk

22

JAC HIELEMA NIEUWE ECONOMIE

8 New Financial Activators | Mensen en mogelijkheden

verbinden, Ivo Valkenburg

10 New Financial Academy | Wat is je bedoeling?, Diana

Zandbergen

INTERVIEW

12 Wees jezelf in alles wat je doet | Aan de keukentafel van

Indra Frishert (Dazure)

34 Écht luisteren om nieuwe Utøya’s te voorkomen |

Bjørn Ihler (Khalifa Ihler Instituut)

41

FEMKE DE JONG DE GOUDEN

REGEL

ESSAY

18 Nieuw economisch model voor onze toekomst | Thera

van Osch (OQ Consulting)

27 How to get…. out of debt | Floris Kleemans (1Community)

41 Gouden regel voor een nieuwe economie |

Femke de Jong

46 Merken die werken aan de economie van de 21 e eeuw |

Kim Cramer en Alexander Koene (BR-ND People)

51 Samen werken aan een bewuste economie | Carolien

Wegener (Wire Group)

55 Het grote(re) plan | advocaat Minke Hoekstra

55

MINKE HOEKSTRA HET GROTE(RE)

PLAN

COLUMN

22 Nieuwe Economie | Jac Hielema (Economy Transformers)

33 Ecologisch Inkomen | Jack Cox (Econsenso)

LENTE 2021 NFM | 5


NEW FINANCIAL FORUM

SATISH KUMAR:

“TERUG NAAR EEN

ECHTE ECONOMIE.”

Van inspiratie

naar actie

De urgentie om samen te bouwen

aan een nieuwe economie

die de samenleving dient,

is groter dan ooit. Tijd voor de

stichting New Financial Forum

om het roer om te gooien en

concreet die nieuwe economie

te helpen bouwen. Van inspiratie

naar actie!

TEKST WILLEM VREESWIJK

Het New Financial Forum

ging in 2010 van start met

een grootschalig event in

Den Haag. Sprekers waren

toen Satish Kumar en Mark

Anielski, twee bijzondere en

wereldberoemde mensen met een missie

om de wereld samen met anderen

elke dag een beetje mooier te maken.

Kumar, oprichter van het vermaarde

Schumacher College: “We dienen

onze houding ten aanzien van de natuur

veranderen, van het toe-eigenen

van de natuur naar een relatie met de

natuur. We zijn pelgrims op deze aarde,

geen toeristen. Als je reist door het

landschap van verlangens, ben je een

toerist. Als je reist door het landschap

van de liefde, ben je een pelgrim.”

Econoom Anielski, grondlegger van

de welzijnseconomie en auteur van de

bestseller Economics of Happiness: Building

Genuine Wealth: “Ik geloof dat de

meeste mensen ernaar streven een leven

te leiden dat hen vreugde schenkt;

een leven vol welzijn. Ik heb een economische

ontwikkelingsagenda en praktische

hulpmiddelen ontwikkeld om

een ​kader voor leven en werk te creëren

dat begint met menselijke ervaring en

waarnemingswelzijn, en waarbij welzijn

centraal staat in elke beslissing en

elke cultuur.”

Deze twee visies vormden in 2010

het fundament onder het New Financial

Forum.

Eind 2014 werd het New Financial

Forum een stichting en deze nieuwe

stap werd gevierd met de vertoning van

de indrukwekkende film The Power of

the Heart van Baptiste de Pape. Er was

veel support en bijval vanuit de financiële

sector. Nagenoeg iedereen was ervan

doordrongen dat een cultuurverandering

binnen de financiële sector

noodzaak was. De financiële sector is

de bloedsomloop van de samenleving.

Als financiële sector hebben we de taak

om die bloedsomloop gezond te maken

én te houden.

De stichting pakte haar rol voortvarend

op. Het inspireerde met magazines,

nieuwsbrieven, learning journeys,

6 | NFM LENTE 2021


NEW FINANCIAL FORUM

gastcolleges, events, workshops en dialoogsessies.

Na ruim zes jaar kan worden

gesteld dat de stichting New Financial

Forum een bescheiden doch wezenlijke

bijdrage heeft geleverd aan de

cultuurverandering binnen de financiële

sector. So far so good.

CHANGE

Anno 2021 ziet de wereld er anders uit

en is als gevolg daarvan de rol van de

financiële sector ook aan het veranderen.

Mede dankzij de coronacrisis worden

we met de neus op de feiten gedrukt.

Aan de ene kant wordt alleen

maar duidelijker dat we gezamenlijk

een uitdaging hebben om prangende

problemen op te lossen (klimaat, vluchtelingen,

ongelijkheid, racisme, uitsluiting,

uitbuiting, armoede). Aan de andere

kant wordt helder waar we echt

behoefte aan hebben (geborgenheid,

liefde, frisse lucht, erkenning, veiligheid,

zorgen voor elkaar, eerlijkheid en

authenticiteit). De coronaperiode heeft

ons wakker geschud. Nu is het tijd om

door te pakken, tot daden te komen.

De meeste bedrijven – van mkb’ers tot

beursgenoteerde ondernemingen – willen

ook daadwerkelijk stappen zetten.

Bovendien durven ze tegenwoordig ook

hardop uit te spreken dat ze soms niet

weten hoe. Niet eerder zijn er vanuit

alle lagen van organisaties en vanuit

de samenleving zoveel signalen van bezorgdheid

opgevangen en niet eerder

was de roep zo luid om gezamenlijk tot

een duurzame, sociale en inclusieve samenleving

te komen.

De tijd is nu! Dat geldt ook voor de

stichting New Financal Forum. Diana

Zandbergen, Ivo Valkenburg en ondergetekende

hebben de handen ineengeslagen

om samen met u tot actie over

te gaan. Uiteraard blijven we doen waar

we goed in zijn: inspireren, de dialoog

zoeken en best practices bieden die laten

zien dat het heel goed anders kan.

En vanuit de kernwaarden samen, duurzaam,

menselijk, vertrouwen en onafhankelijk

gaan we dat ook doen. De stichting

beschikt over een geweldig (internationaal)

netwerk van frisdoeners en dwarsdenkers.

De kracht van dit netwerk van

professionals gaan we bundelen in de

New Financial Academy (Diana Zandbergen)

en de New Financial Activators

(Ivo Valkenburg). Vanuit ons netwerk

gaan we bedrijven, organisaties en personen

actief helpen om een samenleving

te creëren die goed is voor mens,

dier en planeet. Samen met u.

We keren terug naar 2010. Op het

event bij de start van het New Financial

Forum zei Mark Anielski: “Onze kwaliteit

van leven zou ongelofelijk anders

zijn als we onze economische beslissingen

zouden baseren op de waarden van

het leven in plaats van puur op financiële

waarden.”

Satish Kumar zei diezelfde dag:

”Geld, kapitaal en economie zijn instrumenten

die voor het welzijn en het

geluk van de mensen en de natuur dienen

te zorgen. Als wij deze orde weer

herstellen en onze prioriteiten terugbrengen

in de juiste volgorde, hebben

we weer een echte ‘economie’, een zinvol

management van de wereld.”

We zijn ruim tien jaar verder. Als

New Financial Forum willen we hier

met het Forum, de Academy en de Activators

concreet invulling aangeven. De

tijd is rijp. Doe je mee? n

Meer informatie in de artikelen op de volgende

pagina’s en/of op onze sites:

www.newfinancialforum.nl

www.newfinancialforum.nl/academy

www.newfinancialactivators.org

MARK ANIELSKI:

“BASEER ECONOMISCHE

BESLISSINGEN OP DE

WAARDEN VAN HET LEVEN.”

LENTE 2021 NFM | 7


NEW FINANCIAL ACTIVATORS

“Het is alleen de mens die

moet betalen om op deze

planeet te wonen. Elke

andere levensvorm leeft

hier volkomen vrij.”

Beeld Jaap Hiddinga.

Mensen en mogelijkheden

verbinden

“Hoe maken we van de Stichting

New Financial Forum (NFF)

een nog krachtiger beweging

van mensen en organisaties die

gezamenlijk bouwen aan meer

menselijkheid, duurzaamheid

en betekenis?” Hierover gingen

we in gesprek met dr. Jaap

Hiddinga, die kwantumfysica

en scheikunde studeerde en

met de oprichting en succesvolle

verkoop van zes bedrijven,

waaronder een brouwerij en een

ingenieursbureau met 149 medewerkers,

het ondernemersbloed

voluit door zijn aderen

voelt stromen.

TEKST IVO VALKENBURG

Corona heeft ervoor gezorgd

dat zelfs de meest geharde

ceo’s, die alleen voor winst

gaan, het nu moeilijk hebben

en overdenken hoe we vanuit

deze maatschappelijke crisis

op wereldformaat weer verder kunnen,

zegt Hiddinga. “Ook voor reeds lang

gevestigde bedrijven en organisaties

wordt het steeds lastiger om het hoofd

boven water te houden. Nieuwe

ideeën, projecten, producten en mogelijkheden

vragen om ruimte die er beperkt

lijkt te zijn. De financieel-economische

toestand en de grootste uitdagingen

van deze tijd bij elkaar vragen

om drastische aanpassingen van het tot

nu toe gevoerde beleid. Denk bijvoorbeeld

aan oplossingen buiten de gebaande

paden, een andere manier van

werken, nieuwe business- en verdienmodellen,

andere vormen van menselijke

verbinding etc. Niet eerder worden

er vanuit alle lagen in organisaties zoveel

signalen van bezorgdheid opgevangen.

Het onvervuld potentieel van het

NFF-netwerk is om andere bedrijven en

organisaties actief te gaan helpen en te

begeleiden bij het verkennen, ontwikkelen

en toepassen van nieuwe mogelijkheden.”

VAN PRATEN NAAR DOEN!

“Het financieel-economische systeem is

allesbehalve zaligmakend. Neem alleen

al het uitgangspunt dat de mens moet

betalen om op deze planeet te kunnen

wonen. Elke andere levensvorm leeft

hier volkomen vrij. Heel bijzonder eigenlijk,

maar we hebben er wel mee om

te gaan. Veel mensen ervaren het leven

meer als een nachtmerrie dan een fijne

droom. Ik zie heel veel vraag naar een

betrouwbare, ethische dienstverlening

8 | NFM LENTE 2021


NEW FINANCIAL ACTIVATORS

voor mensen die het moeilijk hebben

of juist oplossingen aandragen die nog

weinig maatschappelijk gehoor krijgen.

Als we voorbij de illusie van geld

kijken, dan staat geld eigenlijk in essentie

voor een stukje ‘energie’. Datgene

wat het NFF met haar netwerk heel

goed zou kunnen doen is om mensen

op een ander spoor te helpen. Vanuit

het netwerk van het NFF kun je ‘brandstof’

leveren aan mensen, bedrijven en

organisaties die hen financieel-economisch

vooruithelpt om van betekenis

te zijn in een nieuwe economie. Die

‘brandstof’ of energie bestaat uit het

toegankelijk maken en overdragen van

haar kennis, ervaring en financiën vanuit

het brede (inter)nationale netwerk

van experts op alle gebieden van de economie.”

PRAKTIJKVOORBEELDEN

“Achter de schermen, heel low profile,

ben ik sinds september 2020 met Ivo

Valkenburg van start gegaan om met

behulp van het NFF-netwerk mensen

en ondernemers, van klein tot groot,

te helpen bij het realiseren van innovatieve

en duurzame ideeën, het oplossen

van problemen en het vinden van

alternatieve financieringsbronnen. Het

is best bijzonder om te zien wat er mogelijk

is met een relatief klein netwerk

van toegewijde mensen die elkaar willen

helpen. We hebben al zeker vijfentwintig

mensen een persoonlijk consult

kunnen geven waarin helder naar

voren komt waartoe ze hier op aarde

zijn. We zijn daarbij meestal ook in

staat geweest om mensen met andere

mensen te verbinden waardoor er

voor alle betrokkenen relatief snel een

Financieringsgereed maken van

innovatieve ideeën, bijvoorbeeld

planten die licht genereren.

“ENERGIE GEVEN AAN

MENSEN, BEDRIJVEN EN

ORGANISATIES DIE HEN

FINANCIEEL-ECONOMISCH

VOORUITHELPT”

nieuw hoofdstuk kon worden geopend.

Eigenlijk is er altijd wel een goede doorgang

te vinden vanuit welke situatie

dan ook.”

BEN JIJ AL EEN NEW FINANCIAL ACTIVATOR?

Sta jij ervoor open om vanuit oprechte betrokkenheid voor je medemens, je

wijsheid, professionele kennis en ervaring te delen om ondernemende mensen,

bedrijven en maatschappelijke initiatieven krachtig vooruit te helpen?

Wil je gezamenlijk bouwen aan een nieuwe economie? Of heb je zelf behoefte

aan een consult over je eigen rol en betekenis? Neem dan een kijkje op

nl.newfinancialactivators.org en/of neem contact op met Ivo Valkenburg –

ivo@ivovalkenburg.nl (06-25110037)

“Voor een kleinschalige zorginstelling

gaan we op zoek naar ethische investeerders

nadat de zorgverzekeraar om

twijfelachtige redenen de zorgverleningsovereenkomst

heeft opgezegd. We

willen op korte termijn gaan bijdragen

aan het financieringsgereed maken van

innovatieve ideeën, zoals bijvoorbeeld

op het gebied van plantenenergie, klimaatadaptieve

beplanting en het zuiveren

van industriële verfproducten.

Ook zijn we aan de slag om noodlijdende

ondernemers, van de winkel om de

hoek tot grote ondernemingen, te helpen

overleven in een nieuwe realiteit

en met nieuwe regels. Het zijn slechts

een handjevol praktijkvoorbeelden. We

hanteren laagdrempelige tarieven om

het toegankelijk te maken. Een investering

door de betrokkene ervaren we

echter altijd als belangrijk om waarlijk

commitment te krijgen. 10% daarvan

gaat naar het NFF om het netwerk

te kunnen blijven verbinden en onderhouden.

Nu zou het mooi zijn als steeds

meer professionals uit het NFF-netwerk

ervoor open staan om iets voor een ander

te willen betekenen vanuit de eigen

kennis, ervaring en mogelijkheden”, aldus

Hiddinga. n

LENTE 2021 NFM | 9


NEW FINANCIAL ACADEMY

Op zoek naar je essentie.

Foto: Peter Beemsterboer

Wat is je bedoeling?

Tijdens een boswandeling in het Bergse Bos bij Rotterdam spreek ik

Peter Paul Leutscher van de RedZebraGroup. Samen met zijn partners

zet hij zich in om mensen en organisaties te begeleiden op het

gebied van purpose, leiderschap en performance. Vanuit deze rol

draagt hij ook bij aan het programma Purposeful Personal Leadership

Journey als onderdeel van de New Financial Academy. Tijdens

de wandeling spreken we over het belang van de New Financial

Academy en de hamvraag: wat is je bedoeling?

TEKST DIANA ZANDBERGEN

en in het onderwijs. Hoe heeft dit kunnen

gebeuren? Met elkaar hebben we

een wereld gecreëerd die we ons simpelweg

niet toewensen. Niet de mens

staat centraal, maar systemen die ons

de adem benemen. Vervolgens proberen

we het vanuit crisismanagement

weer recht te breien, maar alle weeffouten

worden er niet uitgehaald. Het worden

er juist meer en iedere dag worden

we hiermee geconfronteerd. We zijn de

verbinding met het leven kwijt.”

We starten ons gesprek

met, hoe kan het ook

anders, de huidige crisis.

“Vanuit een helikopterview

zie je hoe

het overal knarst en

schuurt”, zegt Peter Paul. “Er is al lange

tijd sprake van een systeemcrisis, maar

deze coronatijd heeft dit nog duidelijker

gemaakt. Het vindt op alle niveaus

plaats en in alle sectoren: in de financiële

wereld, bij de overheid, in de zorg

ROOTS

Voorbeelden genoeg. Iedereen kent ze.

Neem bijvoorbeeld de Rabobank met

haar coöperatieve wortels. Het is nog

niet eens zo heel lang geleden dat banken

onderdeel van de samenleving wa-

10 | NFM LENTE 2021


NEW FINANCIAL ACADEMY

ren. De bankdirecteur kende zijn klanten

en kwam ze ook op straat tegen.

De medewerkers wisten wie Jantje en

Rietje waren. De bank kende de drijfveren

en de zorgen van de klant. Het

klantbelang was het primaire doel,

niet de winst. Dat volgde als je je werk

goed voor de klant had gedaan. Pas later

werd geld verdienen het hoogste

doel. De verbinding met de klant raakte

zoek. Het ging alleen nog om zoveel

mogelijk producten te verkopen en om

een zo hoog mogelijke aandeelhouderswaarde

te creëren tegen zo weinig mogelijk

kosten. De kernwaarden vertrouwen

en ondersteunen veranderden in

angst en wantrouwen, met regels, procedures,

protocollen tot gevolg. Terwijl

ziekenhuizen failliet gingen en enorme

bezuinigingen in de zorg doorgevoerd

werden, worden banken overeind gehouden,

omdat ze ‘too big to fail’ zouden

zijn voor onze economie. De roep

vanuit de samenleving om echte verandering

is nooit zo groot geweest.

Hoe komen we weer tot de kern

en gaan we weer werken vanuit maatschappelijke

betrokkenheid?, zo vragen

we ons af. “Samen kunnen we het doen,

maar dan moeten we wel actie komen.

Daarom omarm ik het gedachtengoed

van het New Financial Forum en ‘het

doen’ vanuit de New Financial Academy”,

zegt Peter Paul.

BEDOELING

Na zijn carrière bij Marsh, alweer heel

wat jaren geleden, vroeg Peter Paul zich

af: wat is mijn bedoeling? Zijn verhaal

is pakkend en herkenbaar en niet in

een paar woorden op te schrijven. Uiteindelijk

is echter de kernvraag: wie wil

ik zijn en wat wil ik achterlaten? Voor

hem is dat: terug naar mijn essentie.

Peter Paul wil de opkomende zon zijn.

De zon die ervoor zorgt dat je blij ontwaakt,

energie krijgt om te doen wat je

te doen hebt en die jou en de wereld iedere

dag opnieuw laat beleven op basis

van je unieke talent. Zoals Pablo Picasso

verwoordde: the meaning in life is to

find your gift, the purpose in life is to

give it away.

Peter Paul Leutscher en Diana Zandbergen: “De unieke talenten van mensen laten stromen.”

Iedereen heeft die essentie en ik herken

en doorvoel zijn woorden. Peter Paul en

ik hebben veel met elkaar gemeen. Allebei

willen we graag de unieke talenten

van mensen naar boven halen en laten

stromen. En laat dat nou precies de bedoeling

zijn van de New Financial Academy!

WAAROM?

Het is nu de tijd van doen! Zoals Einstein

zei: ‘The world will not be destroyed

by those who do evil, but by those

who watch them without doing anything.’

Wie het gevoel heeft dat er iets

“WIE VINDT DAT

ER IETS MOET

VERANDEREN, MOET

IN ACTIE KOMEN”

moet veranderen in deze wereld, uiteraard

geldt dit ook vanuit de financiële

sector, zal dus zelf in actie moeten komen.

De New Financial Academy biedt

handvatten om hier vanuit jouw eigen

purpose of bedoeling een bijdrage aan

te leveren, opgebouwd vanuit de thema’s:

hart (purpose), hoofd (kennis) en

handen (vaardigheden).

De Academy zorgt voor verbinding

van deze thema’s. We gaan samen ontdekken

hoe je hoofd en je handen je zo

optimaal mogelijk kunnen ondersteunen

bij jouw eigen purpose. Niet gedreven

vanuit een push, maar vanuit jouw

behoefte om je te verbinden en een bijdrage

te leveren aan een nieuwe economie,

die divers is, inclusief en waardevol

voor alles en iedereen. De Academy

wil graag alle ruimte bieden aan alle

mogelijke gamechangers van nu. n

Begin vandaag! Kijk op www.newfinancialforum.nl.

Heb je vragen over de New Financial

Academy over het aanbod, programma

of tips? Stuur een mail naar info@newfinancialforum.nl.

LENTE 2021 NFM | 11


AAN DE KEUKENTAFEL

INDRA FRISHERT:

“WEES LIEF

VOOR ELKAAR.”

12 | NFM LENTE 2021


AAN DE KEUKENTAFEL

Wees oprecht, heb vertrouwen in andere mensen, gun de ander

voorspoed en geluk, durf je kwetsbaar op te stellen en wees jezelf in

alles wat je doet. Alleen samen kunnen we deze wereld een beetje

mooier maken. Deze visie kenmerkt Indra Frishert (40), commercieel

directeur en mede-eigenaar van Dazure, opgericht in 2008.

Twaalf jaar later is Dazure in de financiële sector nog altijd voorloper

als het gaat om eerlijke producten en een menselijk gezicht.

“Eigenlijk is het simpel: we maken alleen producten die we ook aan

onze dierbaren zouden willen verkopen en gaan ervan uit dat wat

ons niet blij maakt een ander ook niet blij maakt.”

Wees jezelf in

alles wat je doet

TEKST WILLEM VREESWIJK | BEELD JOHN DE VILDER & LOPKE FOTOGRAFIE

Dit keukentafelgesprek vindt

wel op een heel bijzondere

plek plaats. Niet aan

haar keukentafel in Breda

maar aan de keukentafel

in Pettneu am Arlberg vlakbij

Sankt Anton in Oostenrijk. Niet ter

plekke helaas, maar via beeldbellen.

Al sinds december 2020 bevindt Indra

zich met haar partner John de Vilder

en vier van hun vijf kinderen in deze

idyllische plek. Hoe valt dat eigenlijk

te rijmen met deze coronatijd? “In september

2019 liet mijn vriend een lang

gekoesterde droom uitkomen, namelijk

de aanschaf van een huis in Oostenrijk

waar hij diverse (vitaliteits)trainingen

en retraites organiseert en bedrijven

en families/vrienden ontvangt, zowel

in de zomer als in de winter. De bergen

lenen zich perfect voor al deze doeleinden.

Het is een groepshuis geworden

met een eigen bioscoop, sauna en bar

en het kan rond de 26 tot 30 mensen

huisvesten. Na een lange en intensieve

verbouwingsperiode – een soort ‘Ik

Vertrek 2.0’ – zijn we in januari 2020

opengegaan. Helaas moest ook Haus

Arlberg vanwege het coronavirus vervoegd

weer dicht. Aan zo’n groot huis

is altijd wat te klussen en dus besloten

we de afgelopen kerst- en nieuwjaarsperiode

hier door te brengen. Toen de kinderen

niet naar school konden en we

geen gasten konden ontvangen, besloten

we van de nood een deugd te maken

en zijn we hier, uiteraard in onze

eigen bubbel, gebleven.”

Die eigen bubbel bestaat sinds kort

niet uit vier, maar uit vijf kinderen.

Naast de twee kinderen (14 en 25) van

haar partner uit een vorige relatie hebben

ze samen Finian (9), Tobin (8) en recent

Farrin-Eliou. Die laatste werd op

1 november 2020 geboren, de eerste

dochter in het mannengezin en hiermee

is het gezin volgens Indra weer

in de juiste balans gebracht. Wat haar

tekent, is dat ze een paar dagen later,

met haar dochtertje in een draagdoek,

alweer op kantoor verscheen om een

filmpje op te nemen ten behoeve van

het lustrum van de Positieve Finance

Day in 2021, een initiatief van Dazure

en de stichting New Financial Forum.

“Bevallingen gaan mij relatief licht af,

ook al is het tijdens de bevalling ook

echt wel even doorzetten hoor. Dat zie

ik overigens niet als een verdienste,

maar als een voorrecht.” Er zijn genoeg

landen waarbij dit voor vrouwen geen

keuze is, zij moeten wel doorwerken.

En ik vind het gewoon fijn om het zelf

te kunnen bepalen.”

VAN HUIS UIT

Het klinkt makkelijk, maar het wil

niet zeggen dat het Indra allemaal

maar komt aanwaaien. Hun gezamenlijke

eerste zoon werd geboren met de

ziekte van Hirschprung, een ernstige

darmaandoening waarbij er zenuwen

LENTE 2021 NFM | 13


AAN DE KEUKENTAFEL

in – delen van – de darmwand ontbreken

en de ontlasting zich ophoopt met

alle soms dodelijke gevolgen van dien.

“Het is wel pittig geweest, ja. Hij had direct

na de geboorte hoge koorts, kreeg

allerlei onderzoeken, rugpuncties en

belandde al snel op de intensive care.

Als moeder mocht je in die tijd niet bij

je kind blijven, moest je steeds naar je

eigen kraamafdeling. Maar ik ben in

dat ziekenhuis op een stoel gaan zitten

en ben niet meer weggegaan, wat me

niet door alle zusters in dank werd afgenomen.

Twee maanden later kon hij

worden geopereerd in het Sophia kinderziekenhuis

en is het slechte deel van

de darm weggehaald en het gaat nu wel

goed met hem.”

Deze lastige start heeft ervoor gezorgd

dat Indra samen met Odette een

eigen kinderopvang is gestart op kantoor.

“Niet alleen voor onze eigen kinderen

natuurlijk. Uiteindelijk zaten er

twaalf kinderen en hadden we twee

meiden die drie dagen kinderopvang

deden en twee dagen op de servicedesk

werkten. De beste beslissing ooit. Onze

kinderen hebben het er nog steeds over,

met je collega’s krijg je een andere

band en voor bezoek is het super.“

Op de basisschool bleek Finian een

ernstige vorm van dyslexie te hebben.

‘’Hierdoor kwam ik erachter dat ook

scholen op standaarden zijn ingericht.

Finian denkt anders, legt andere verbanden

in zijn hoofd. Hij ziet dat ook zelf

goed in en hij zoekt ook zelf naar oplossingen.

Hij rekent bijvoorbeeld sommen

op een andere manier uit, maar

wel met het juiste resultaat. Bovendien

moet hij er veel harder voor werken. We

proberen hem op alle manieren te ondersteunen

om zijn eigen weg te vinden.

Daar krijgt hij zelfvertrouwen van.

En dat zelfvertrouwen maakt hem sterker.

Afwijken van de standaard is niet

altijd makkelijk, maar je hoeft er ook

niet slechter van te worden.”

Ook in andere sectoren ontbreekt

soms de menselijkheid, vindt Indra.

“Het laat mij steeds inzien dat systemen

nooit leidend mogen zijn, dat het

altijd gaat om mensen, dat iedereen

“ALLES WERKT BETER ALS

JE SAMENWERKT”

van waarde is en op zijn eigen manier

‘goed’ en dat je wat je zelf niet fijn vindt

een ander niet moet opleggen. Ikzelf

probeer altijd oplossingen te vinden die

wel recht doen aan individuen.”

VORMING

“Bovenal vormt het je”, aldus Indra. “Alles

wat je in je leven meemaakt, brengt

je tot de mens die je vandaag bent. Ik

ben daar dankbaar voor, ook al zie ik

ook dat dingen echt wel anders kunnen.

En als ik dat zie, dan maak ik me

daar sterk voor.”

Indra groeide op als oudste van

vier kinderen in het kleine Brabantse

dorp Terheijden, vlak bij Breda. “Het

gezin was en is belangrijk voor mijn

ouders en voor mij is het dat nu ook.

Mijn moeder wilde dat we elke avond

samen aten en dan namen we de dag

met elkaar door. Ook nu nog proberen

we – uiteraard niet in deze coronatijd

– regelmatig bij mijn ouders samen te

komen, samen te eten en onze verhalen

te delen. Dan heb je het inmiddels

over maar liefst elf kleinkinderen. Wat

ik ook van huis uit heb meegekregen is

lief zijn voor elkaar, zelfredzaamheid

en je verantwoordelijkheid nemen. Als

oudste van de vier kinderen diende ik

ook het goede voorbeeld te geven. Dat

is zeker niet altijd gelukt”, zegt ze met

een glimlach.

“In een relatief groot gezin heb je je

uiteraard aan de nodige regels te houden

en als puber trok ik dat niet. De

regels over hoe het hoorde en de wijze

waarop ik het wilde, botsten met elkaar.

Op mijn zeventiende ben ik dan

ook weggelopen, zonder lange tijd iets

van me te hebben laten horen. Uiteraard

wilde ik laten zien dat ik het allemaal

zelf wel kon. Ik ging op mezelf wonen,

iets waar ik vanaf mijn twaalfde al

over droomde, ging studeren en ging er

nog meer bij werken om het te kunnen

betalen. Dit is een enorme leerschool

geweest en heeft me ook gevormd tot

wie ik nu ben. Uiteindelijk is het allemaal

op zijn pootjes terechtgekomen.”

“Als je het goed bekijkt, willen ouders

niets liever dan dat hun kinderen

gelukkig en gezond zijn, oog hebben

voor anderen, dankbaar zijn voor

wat er is, lief zijn voor zichzelf en anderen

en dat ze hun eigen pad volgen

en niet dat van een ander. “Eigenlijk

wens je dit iedereen toe. En dus kun je

er in je werk ook zo in staan. Je hoeft

je niet professioneel en anders te gedra-

Aan de keukentafel

De financiële sector is people’s business,

zo luidt het cliché. Maar wie

zijn de mensen die in de financiële

sector werken? Wat houdt hen bezig,

wat drijft hen, waar lopen ze

echt warm voor en wat willen ze de

sector meegeven? Door financieel

dienstverleners aan hun eigen keukentafel

aan het woord te laten over

wat hun echt bezighoudt wil de

stichting New Financial Forum de

financiële sector een menselijk gezicht

geven. Eerdere keukentafelgesprekken

waren er onder meer met

Maarten Edixhoven van Aegon (lente

2018), Sjoerd Laarberg van Allianz

(zomer 2018), Geert Bouwmeester

van de Goudse (herfst 2018), Boudewijn

van Uden van ASR (winter

2018), Marguerite Soeteman-Reijnen

van Aon (lente 2019), Ingrid Visscher

van de Vereende (zomer 2019),

Antoinette Kalkman van Nationale

Waarborg (herfst 2019), Carla Muters

van NHG (winter 2019). Femke

Bakker van Turien & Co./AnsvarIdéa

(lente 2020), Faisal Setoe van HDI

Global Specialty (zomer 2020), Natastja

Naron van Gabriël Financiële

Bescherming (herfst 2020) en Amba

Zeggen van Risk & Governance (winter

2020).

14 | NFM LENTE 2021


AAN DE KEUKENTAFEL

gen wanneer je aan het werk bent. Ik

vind dat gek als dat wel zo is. Voor mij

is ‘mens’ zijn – telkens weer proberen

en daarvan te leren – het mooiste. Daar

voel ik me het fijnst bij.”

INZICHT

Op haar negentiende ging Indra werken

in het bedrijf van haar vader, Box Finance.

Een teken dat de familiebanden weer

hersteld waren, maar het was ook een

uitdaging. Indra wilde vooral voorkomen

dat mensen zouden kunnen denken

dat ze als dochter van de baas bevoorrecht

zou worden. Er was maar één

devies: heel erg hard werken. “Ik heb dit

met beide handen aangegrepen. Ik wilde

graag leren, mezelf ontwikkelen en

ben ook weer gaan studeren. Het heeft

ertoe bijgedragen dat ik steviger in mijn

schoenen kon gaan staan.”

Uiteindelijk belandde Indra via de

inkooporganisaties Viaferia en Sterck

bij Afab. “Ik heb er heel veel mogen leren

en ben daar heel dankbaar voor.

Ook dit heeft me gevormd. Het heeft er

ook toe geleid dat het voor mij heel helder

werd dat ik in mijn werk waarde wil

toevoegen en wil doen waar ikzelf achtersta.

Dat kan gelukkig met Dazure.

HET KAN ANDERS

Het begon in 2008 met de gedachte ‘het

moet ook anders kunnen’. En anders

zijn ze. De ontwikkelaar en aanbieder

van overlijdensrisico- en inkomensverzekeringen

heeft een vrouwelijke directie,

de meeste werknemers zijn vrouw,

er worden alleen producten aangeboden

die ze ook hun familie zouden aanraden

en het bedrijf staat voor waar ze

in geloven: eerlijkheid, rechtvaardigheid

en vertrouwen. ”Bedrijven in de financiële

sector zijn er in de eerste plaats

voor hun klanten en zijn er niet om zoveel

mogelijk producten te verkopen of

zo veel mogelijk aandeelhouderswaarde

te creëren. Dat is in onze sector lang

niet altijd vanzelfsprekend geweest en

is soms nog niet. Wij willen er echter

voor de klant zijn en willen een bijdrage

leveren aan een betere samenleving.

Dat doen we met ons werk. We spreken

Eén dag voor de geboorte van dochter Farrin-Eliou.

verzekeraars er bijvoorbeeld ernstig op

aan als de regels leidend zijn en niet de

menselijke maat. Regels zijn in het leven

geroepen om bijvoorbeeld fraude te

voorkomen en niet om zo weinig mogelijk

te hoeven uitkeren.”

Ook vindt Dazure het vreemd dat alleen

nieuwe klanten in de financiële

sector profiteren van premiedalingen.

“Het is raar dat nieuwe klanten worden

gelokt met allerlei prijsvoordelen, terwijl

loyale klanten een hogere premie

LENTE 2021 NFM | 15


AAN DE KEUKENTAFEL

betalen. De wereld op zijn kop en daar

hebben we voor onze klanten verandering

in gebracht.”

Dazure wil er graag op veel gebieden

voor anderen zijn. “Zo heeft Dazure

in het verleden onder meer de Voedselbank

ondersteund, Bingo’s verzorgd

en kerstbomen opgetuigd bij een verzorgingshuis

voor mensen met Korsakov.

Ook koken ze voor de stichting

SMO, waar daklozen en bijna daklozen

een warme maaltijd kunnen halen.. Dazure

probeert hierin, net als in het gewone

werk, vaak net even een andere

invalshoek te kiezen. Zo vroeg Dazure

vorig jaar aan relaties of ze niet iemand

kenden die wat extra steun kon gebruiken.

Aan deze mensen stuurde Dazure

vervolgens een kerstpakket.

Ook doet Dazure dit jaar mee met

‘de Baas voor Morgen’ van de stichting

JINC. “Een leerling neemt dan een dag

het roer over van je bedrijf. Kinderen

met relatief veel armoede proeven die

dag aan beroepsmatig succes. Prachtig

om te doen. Ieder kind heeft talent. Dit

geeft hen zelfvertrouwen en ze doen

waardevolle contacten op. JINC staat

voor een samenleving waar je achtergrond

niet je toekomst bepaalt. Dat vinden

wij ook belangrijk en daarom doen

we mee.”

Dazure is ook al jaren betrokken bij

de stichting New Financial Forum, waar

Indra bestuursvoorzitter van is. “Het Forum

staat voor een menselijke financiële

dienstverlening en wil een bijdrage

leveren aan een nieuwe economie. Dat

past als een jas. Het Forum biedt ongelooflijk

veel inspiratie en positieve energie

en laat daadwerkelijk zien dat alles

beter werkt als je samenwerkt. Samen

organiseren we al jaren de Positive Finance

Day en we hopen op 21 september

het lustrum van deze mooie, betekenisvolle

dag te mogen vieren.”

“ALLES WAT JE IN JE LEVEN MEEMAAKT, HEEFT EEN

BIJDRAGE GELEVERD AAN DE PERSOON DIE JE NU BENT”

Indra geeft haar team een grote pluim.

“Alleen met en door hen lukt het ons

om met een sterk groeiende portefeuille

het serviceniveau hoog te houden. En

we komen er samen doorheen met humor,

sport en bijvoorbeeld een online

bierproeverij. Juist nu in coronatijd is

het belangrijk om te weten hoe iedereen

in zijn vel zit. Je let op vereenzaming,

maar ook op stressfactoren. Mensen

die kleine kinderen thuis hebben,

hebben het gewoon extra zwaar. Omdat

wij dit zelf ook ervaren, hebben we

meteen aangegeven dat we al blij zijn

als men zestig procent van het werk afkrijgt.

Ook proberen we regelmatig met

elkaar te bellen. Je probeert er juist nu

voor elkaar te zijn.”

Indra vormt samen met Odette Bakker

de directie van Dazure. Ook Odette

was vanaf het begin bij de oprichting

van Dazure betrokken. “We zijn heel

verschillend, maar vormen als ying en

yan een echte eenheid. Odette is heel

praktisch, let op de concrete uitvoering

en op de details en ben ik meer van de

grote lijnen, fanatiek en vastberaden.

Waar we niet in verschillen is hoe we

in het leven staan. We zijn niet anders

in ons werk dan thuis. We willen overal

volledig onszelf zijn en hopen dat iedereen

dat kan zijn. We geloven in mensen,

in hun oprechtheid en ook in hun

kwetsbaarheid. Mensen maken fouten,

maar samen kom je er altijd wel uit.” n

16 | NFM LENTE 2021


NIEUWE ECONOMIE

– e s s a y –

Nieuw economisch model

voor onze toekomst

Midden in de vierde Industriële Revolutie vaart ons snel veranderende economisch systeem

nog altijd op het oude economische model, waarvan het grondpatroon is gelegd tijdens

de eerste en tweede Industriële Revolutie. Alsof het kompas van een stoomschip nog

steeds bruikbaar is voor het besturen van computers. Welke veranderingen zijn er nodig

in de economie opdat de vierde Industriële Revolutie bijdraagt aan een vreedzame, rechtvaardige

en inclusieve samenleving, waarin de zorg voor mens en milieu centraal staan?

TEKST THERA VAN OSCH

| BEELD IVANIA CARPIO VAN OSCH

Het centrale kompas van het huidige neoliberaal

economisch denken is het paradigma van de economische

mens. Met de vierde Industriële Revolutie

wordt het paradigma van de autonome rationele

consument geheel om zeep geholpen. Big

Tech met gigantische hoeveelheid data over menselijk

gedrag laat zien dat mensen geen eendimensionale rationele

consumenten zijn en dat emoties, gemoedstoestanden,

idealen, idolen, machtsverhoudingen, spiritueel bewustzijn,

en andere ervaringen van invloed zijn op het consumentengedrag.

Dankzij sociale media delen de mensen deze ervaringen.

Het Algoritme heerst.

HEERSCHAPPIJ VAN ALGORITMES

Nu gebruiken productiebedrijven algoritmes om hun winst

te maximaliseren door vergroting van de omzet en verlaging

van de kosten. Ongemerkt worden grote hoeveelheden gegevens

en beeldmateriaal over ons verzameld en door computers

verwerkt, waaruit vervolgens ons ‘profiel’ kan worden

vastgesteld en ons gedrag kan worden voorspeld.

Door het gebruik van algoritmes kunnen beslissingen

worden geautomatiseerd. Door het verzamelen en analyseren

van informatie over het gedrag van miljoenen mensen kunnen

computers de behoeften van (potentiële) klanten voorspellen,

zelfs voordat ze zelf hiervan bewust zijn.

Automatisering van besluitvorming met voorspellende

algoritmes kan nuttig zijn, het leven van mensen vergemakkelijken,

en tijd uitsparen. Maar er zitten ook gevaren aan,

wanneer vooroordelen mee sluipen in de programmering,

waardoor het gebruik van algoritmes kan leiden tot institutionalisering

van discriminatie en etnisch profileren van bepaalde

groepen van de bevolking.

Uiteindelijk wordt ons leven zelf koopwaar in handen van

een paar Big Tech giganten die onze persoonsgegevens verzamelen,

vermarkten en daarmee grote winsten maken. Hoe

vrij is de vrije markt dan nog?

TOEZICHTSKAPITALISME

De econome Shoshana Zuboff van de Harvard Business School

beschrijft in haar boek ‘The Age of Surveillance Capitalism’ hoe

mensen die gebruik maken van sociale media in feite ‘grondstof’

zijn voor mediagiganten. Het Toezichtkapitalisme houdt

toezicht op de gebruikers van sociale media en eigent zich

alle gedeelde menselijke ervaringen toe om te gebruiken als

grondstof voor computerprogramma’s die hieruit algoritmes

produceren die het gedrag voorspellen. Deze data zijn eigen-

18 | NFM LENTE 2021


NIEUWE ECONOMIE

dom van het bedrijf. Voor een deel worden ze gebruikt voor

verbetering van de digitale dienstverlening en voor deel voor

de marketing.

In de concurrentiestrijd om een groot marktaandeel te

veroveren en de winst te maximaliseren, zijn mediagiganten

genoodzaakt steeds meer informatie aan mensen te onttrekken

om hun gedrag beter te kunnen voorspellen. Zuboff

noemt dit ‘de noodzaak van extractie’ van het toezichtskapitalisme.

Doordat de surveillance economie in de eerste plaats

functioneert volgens de logica van het kapitalisme, zal het

in de kern streven naar kapitaalsaccumulatie en het economisch

rationaliteitsprincipe toepassen. Dat wil zeggen, het

vergaren van persoonsgegevens (grondstof) tegen de laagst

mogelijk kosten, en het verwerken hiervan tot winstgevende

producten of diensten.

Het surveillance Kapitalisme is dus geen ‘nieuwe economische

orde’, maar eerder een ‘nieuwe manifestatie’ van het

kapitalisme. Het voltrekt zich sluipenderwijs en stap voor

stap, zodat mensen eraan gewend raken dat hun persoonlijke

gegevens worden onttrokken en gebruikt voor andere doeleinden.

Het uiteindelijke doel, namelijk het onttrekken van

persoonlijke gegevens, blijft onaangetast. Er worden alleen

nieuwe strategieën bedacht voor het bereiken van dit doel.

THERA VAN OSCH: “DE VIERDE

INDUSTRIËLE REVOLUTIE BIEDT KANSEN

VOOR EEN ECONOMISCHE RESET.”

Het gaat daarbij niet alleen om schaalvergroting (economics of

scale), maar ook om vergroting van de reikwijdte van economisch

handelen (economics of scope). Zuboff verwijst hiermee

naar het proces, waarbij gegevens niet alleen onttrokken worden

aan online-activiteiten, maar ook aan het offline leven

van mensen. Dingen worden verbonden met internet om gegevens

te kunnen verzamelen. Met de Internet of Things, die

verkocht worden om ons leven ‘te vergemakkelijken’, zoals

matrassen, koelkasten, of camera’s met een chip voor internetverbinding,

kan in principe alles worden afgetapt. Onze

stem, gezichtsuitdrukkingen, slaapgewoontes, gedrag in het

verkeer, kijkgedrag op tv, eetgewoontes, tot en met onze intieme

ervaringen kunnen worden gescand, geanalyseerd, en

opnieuw vervaardigd in voorspelbare gedragsmodules, die in

de surveillance economie lucratief zijn.

Met ‘deep learning’ kunnen computerprocessen niet alleen

ons gedrag voorspellen, maar het ook manipuleren en in

bepaalde richtingen duwen. Zuboff noemt als voorbeeld het

spelletje ‘Pokémon Go’ van het bedrijf Niantic, dat gebruik

THERA VAN OSCH

Thera van Osch is econoom, gender expert en onafhankelijke

consultant. Ze is directeur van OQ Consulting BV,

onderneemster van Conferentie Hotel World House (Wetten,

Duitsland) en alleenstaande (groot)moeder van twee

kinderen en een kleinkind.

LENTE 2021 NFM | 19


NIEUWE ECONOMIE

maakt van Google Maps, en toegang heeft tot de camera, de

contacten, en audiogegevens van het computerspelletje, zodat

gamers kunnen worden gevolgd en rondgeleid op straat.

Daardoor kunnen de spelers ook naar specifieke plekken worden

geleid, zoals naar pizzeria’s, parken of theehuizen.

Deze digitale architectuur heeft ook impact op de wereldpolitiek

en kan de democratie ondermijnen door het verspreiden

van leugens en het manipuleren van kiezers. Potentieel

ligt het gevaar op de loer dat gegevens in handen vallen

van totalitaire regimes.

Iedereen die actief is op internet heeft een algoritme. Dat

wordt automatisch gegenereerd door zoekmachines. Voor je

het weet zit je in een bubbel en krijg je steeds meer van dezelfde

soort informatie voorgeschoteld. De bubbel rondom de

twitterende president Trump kon jarenlang groeien, omdat

Twitter en Facebook zijn account faciliteerden en daaraan

veel konden verdienen. Pas toen het uit de hand liep met de

bestorming van het Capitol op 6 januari 2021, besloot de top

van Twitter en Facebook het account van Trump te sluiten,

mede onder druk van verontruste klanten en bedrijven die

dreigden met stopzetting van hun advertenties.

Dit toont aan dat de democratie op twee manier ondermijnd

wordt: enerzijds door demagogen, geheime diensten

“DE LEVENS-ESSENTIËLE THUISECONOMIE

WORDT DE NIEUWE BASIS VAN DE ECONOMIE”

(zoals hackers die verkiezingen willen beïnvloeden), of verspreiders

van samenzweringstheorieën (zoals de angst zaaiende

QAnon). Anderzijds door de ceo’s van mediagiganten

die eigenaar zijn van de digitale architectuur en die uiteindelijk

de macht hebben om een twitterende president het zwijgen

op te leggen door zijn account te sluiten. Deze ceo’s beschikken

over meer macht dan regeringen.

ROBOTISERING VAN DE ARBEID

In ons huidig economisch model heeft arbeid pas waarde

wanneer het een prijs heeft op de markt. Op de arbeidsmarkt

en in onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers

komt de prijs van arbeid tot stand. De maatschappelijke status

van een persoon hangt samen met de hoogte van haar of

zijn ruilwaarde op de arbeidsmarkt. Mensen zonder betaalde

baan staan onderaan de maatschappelijke ladder.

Door inzet van robots en AI neemt de productiviteit van

bedrijven toe en gaan banen verloren. Uiteindelijk blijft een

kleine elite van hoogopgeleide mensen over die nog werk

hebben in het productiesysteem van de vierde Industriële Revolutie.

Indien we doorgaan op de vooronderstellingen van het

oude economische model zal dit leiden tot een verdere tweedeling

van de samenleving, met toenemende inkomensongelijkheid

tussen de kleine elite van hoogopgeleiden en de

grote massa van werklozen en werkzoekenden wiens banen

zijn vervangen door slimme machines. De arbeidskosten van

bedrijven zullen dalen, waardoor de overheid loonbelasting

gaat mislopen. Dit systeem wordt op den duur onhoudbaar,

20 | NFM LENTE 2021


NIEUWE ECONOMIE

aangezien de overheid niet meer in staat zal zijn het oude

stelsel van sociale zekerheid in stand te houden. Reden voor

Bill Gates, die met Microsoft een cruciale rol speelt in de vierde

Industriële Revolutie, om te pleiten voor belastingheffing

op robots.

Het economisch denkkader zit echter vast aan het oude

mensbeeld dat is ontstaan tijdens de eerste Industriële Revolutie.

Vanaf die tijd gingen werkgevers menselijke ijver meten

in termen van productiviteit. De onzekerheid en angst

wegens het verdwijnen van banen als gevolg van de vierde Industriële

Revolutie, leidt ertoe dat veel mensen in een identiteitscrisis

raken, het gevoel hebben dat hen onrecht is aangedaan,

en hiervoor zondebokken zoeken.

De grootste blinde vlek is de totale onzichtbaarheid van

waarden die niet te koop te zijn: aandacht, liefde, ondersteuning

en zorg. Huishoudelijke arbeid, opvoeden van kinderen,

vrijwilligerswerk, en mantelzorg tellen niet mee in het BNP

en worden dus niet meegeteld in de economische statistieken.

Dit is het centrale probleem van de vierde Industriële

Revolutie. We moeten af van dit eendimensionale verouderde

mensbeeld. Deze tijd, waarin mensen veel meer zijn gaan

thuiswerken, biedt juist kansen voor een meer holistisch

mensbeeld en spirituele transformatie in een samenleving

waarin ieder mens telt.

NIEUWE ECONOMIE

De vierde Industriële Revolutie biedt kansen voor een economische

reset en het ontwikkelen van een nieuw inclusief economisch

model dat gebaseerd is op mensenrechten en zorg

draagt voor mens en planeet. Enkele suggesties die wellicht

aanzetten kunnen geven voor de ontwikkeling van een nieuw

economisch model voor de toekomst.

1. Mensbeeld

Vervang het paradigma van de ‘homo economicos’ door ‘caring

human being’. Niet de ‘ruilwaarde’ van de mens op de

arbeidsmarkt is bepalend voor de positie van de mens in het

economisch systeem, maar respect voor de mensenrechten is

bepalend voor economisch handelen en geldt voor elk mens

ongeacht leeftijd, sekse, capaciteit, achtergrond, kleur, etniciteit,

religie, of andere identiteiten.

Mensen zijn geen algoritmes. Het toe-eigenen van persoonlijke

gegevens is een schending van de menselijke integriteit

en is daarom niet toegestaan. Mensen krijgen zelf controle

over de eigen data en bepalen zelf wat zij hiermee willen

doen.

“ECONOMISCHE GROEI WORDT DE GROEI VAN

NATUURLIJKE EN MENSELIJKE RIJKDOM”

2. Economische waarden

Tijd en Milieugebruiksruimte (MGR) worden de nieuwe economische

waarden. De prijs van producten wordt uitgedrukt

in MGR. De aarde en de natuurlijke rijkdom wordt de basis

voor het toekomstig ruilsysteem, dat daardoor wordt gekoppeld

aan de logica van een natuurlijk en sociaal cultureel systeem.

De waarde van een product of dienst wordt bepaald

door de MGR.

Met de overname van menselijke arbeid door robots en

AI wordt betaalde arbeid steeds minder relevant in het economisch

systeem. Mensen krijgen steeds meer tijd voor zichzelf

en voor elkaar. Het onderscheid tussen betaalde en onbetaalde

arbeid valt weg. Mensen zijn vrij hun leven te wijden

aan de arbeid die het meest betekenisvol is in hun leven. Economische

groei wordt dan groei van natuurlijke en menselijke

rijkdom.

3. Thuiseconomie

De scheiding tussen productie- en consumptiehuishoudingen

valt weg. Dankzij technologische ontwikkelingen kan

een groot deel van de economie worden gedecentraliseerd, zoals

duurzame energie, virtuele dienstverlening, en vele andere

taken in de thuiseconomie. De levens-essentiële thuiseconomie

wordt de nieuwe basis van de economie, die naast

consumeren ook goederen en diensten aanbieden, terwijl de

grotere bedrijven in dienst staan van de productie- en consumptiebehoeftes

in de thuiseconomie.

4. Universeel Basisinkomen

De technologische veranderingen kunnen de levensstandaard

van de hele mensheid verbeteren indien er een rechtvaardige

verdeling komt van de bronnen van bestaan, gekoppeld aan

de grenzen van de aarde. Elke aardbewoner krijgt een basisinkomen

gebaseerd op een Fair Earth Share (FES). Dat is gelijk

aan de totale oppervlakte van productief land, gedeeld door

het aantal inwoners.

Met de blockchain technologie wordt de ‘FES’ maandelijks

verdeeld onder alle wereldbewoners. Banken worden overbodig.

Het doel van het economisch handelen is het bevorderen

dat de mensheid meer tijd krijgt voor het bouwen aan een gelukkiger

leven, binnen de grenzen van hun ’FES’ gaan leven

en dat de technologische vernieuwingen hieraan bijdragen.

5. Democratie

Decentralisatie van de economie creëert meer mogelijkheden

voor controle van productieprocessen op lokaal niveau. Participatieve

democratie met zelfbestuur op lokaal niveau is een

belangrijk element van de inclusieve samenleving, die elke

inwoner de kans geeft mee te beslissen over de eigen directe

omgeving en versterkt de representatieve democratie. Controle

over de sociale media ligt niet langer in handen van de

ceo’s van grote mediabedrijven, maar komt onder democratische

controle te staan. n

LENTE 2021 NFM | 21


COLUMN

Nieuwe economie

“Nieuwe economie is eigenlijk oude economie, maar dan van binnenuit en

onderaf”, aldus Jac Hielema van Economy Transformers. Voor het New

Financial Magazine schrijven Jac en Damaris Matthijsen afwisselend een

column over actuele vraagstukken in tijden van transformatie.

TEKST JAC HIELEMA | BEELD SANNE SCHOUWINK

Het oude economie bedoel ik, de economie van het Babylonië,

Soemerië of het oude Egypte, de zogenoemde

tempeleconomieën, die nog tot zo’n 800 jaar voor

Christus functioneerden. Geld zoals wij dat nu kennen,

bestond nog niet. Wat mij betreft een bewijs

dat economie ‘an sich’ niets met geld te maken heeft. Want

economie bestaat al zolang mensen voor elkaar broden bakken,

kleren naaien en appels plukken, terwijl geld in de huidige

vorm ‘slechts’ zo’n driehonderd jaar oud is.

Wat was economie in het oude Egypte? Wat is de reële

economie eigenlijk vandaag de dag nog steeds? En wat zal de

nieuwe economie in de toekomst altijd blijven?

Economie is niets meer en niets minder dan het produceren,

distribueren en consumeren van economische waarden

die voorzien in de materiële behoeften van de mens. Economie

is dus het verbouwen, verdelen en verorberen van groente

en fruit, het maken, verkopen en gebruiken van kasten,

stoelen en tafels en het weven van stoffen, er kleren van maken,

die verhandelen en dragen tot ze zijn versleten.

Het hele afstemmen van aanbod op vraag, van capaciteit

op behoefte, daar is geen euro of dollar voor nodig. Wel overzicht,

inzicht en begrip.

TEMPELECONOMIEËN

En dat had de Farao destijds. Hij (of zij, denk aan Hatsjepsoet)

en zijn (of haar) priesters stemden productie op consumptie

af. Zij bepaalden wie wat en hoeveel moesten produceren, opdat

iedereen werd voorzien in zijn of haar behoeften. Vanuit

de tempel. Vandaar de naam: tempeleconomieën. Van buiten- en

bovenaf dus. Het oude Egypte was in zekere zin een centraal

geleide economie. En omdat de Farao en de priesters op een

gegeven moment het overzicht dreigden te verliezen, voerden

zij geld in de vorm van boekhouding in. Dus niet als ruilmiddel.

Dat werd pas in de derde eeuw voor Christus in Egypte

geïntroduceerd toen het al lang een onderdeel van het Romeinse

Rijk was. Niet geld als krediet, wat iets is van onze

moderne tijd, maar geld als zuivere boekhouding. Om bij te

houden wat er werd geproduceerd en geconsumeerd. En om

de voorraden te beheren.

Alle kleitabletten die zijn opgegraven in voormalig Babylonië,

Soemerië en het oude Egypte zijn vooral boekhoudingen

van tempeleconomieën.

De gewone mens in het oude Egypte produceerde wat

hem werd opgedragen met behulp van de aan hem toegewezen

inputfactoren: grond en grondstoffen, vruchtbaar land

langs de oever van de Nijl, hout om meubels van te maken of

riet om manden van te vlechten; arbeidskrachten, leerlingen

en gezellen (geen slaven, want die werden ingezet om de piramiden

en de tempels te bouwen) en kapitaal, in de vorm van

weefgetouwen om stoffen te weven, ploegen om akkers te bewerken

of boten om de Nijl te bevissen.

Merk op dat in het oude Egypte de productiefactoren

grond, arbeid en kapitaal zelf niet tot de economie behoorden.

Die werden beheerd door de Farao en de priesters die de uitwisseling

en de toewijzing ervan verzorgden.

Eens in de zoveel tijd bracht de gewone Egyptenaar zijn

productie naar de tempel (de markt). De mandenmaker

kwam dan met zijn manden bij de poort waar een priester

met een kleitablet of papyrusrol stond. Deze noteerde wat de

mandenmaker bracht naar het altaar (de marktkraam) van

de mandenmakers op het tempelplein. Vervolgens nam deze

mandenmaker van de altaren van de andere gewone Egyptenaren

alles wat hij nodig had om met zijn naasten van te

leven tot hij weer opnieuw zijn quotum manden had geproduceerd.

Hij nam niet meer, het zou toch maar bederven; hij

nam ook niet minder, want dan kwam hij tekort; hij nam

22 | NFM LENTE 2021


COLUMN

JAC HIELEMA:

“GELD ZAL IETS ZIJN

DAT TIJDELIJK NODIG

IS GEWEEST.”

precies wat hij en zijn naasten nodig hadden. Daarmee verliet

hij de tempel, passeerde wederom de priester die ook noteerde

in zijn boekhouding wat de man had meegenomen en

vervolgens keerde de man terug naar huis met alle benodigde

levensmiddelen.

En zo functioneerde de economie in het oude Egypte, vanuit

de tempel geleid, van buiten- en bovenaf dus.

WERELDWIJDE ECONOMIE

In onze tijd bestaat de reële economie nog steeds uit het

produceren, distribueren en consumeren van economische

waarden die voorzien in materiële behoeften. Tegelijkertijd is

er veel veranderd sinds het oude Egypte.

ACTUELE VRAAGSTUKKEN

Damaris Matthijsen en Jac Hielema van Economy Transformers

schrijven voor het New Financial Magazine afwisselend

een column over actuele vraagstukken met

betrekking tot het financiële systeem, de uitwisseling

en toewijzing van productiemiddelen, zin en betekenis

van geld, eigendom, waarde en aarde. Altijd vanuit het

streven naar een mens- en aarde-waardige samenleving

op basis van liefde en vertrouwen. Reacties zijn welkom!

Meer informatie over Economy Transformers, zie www.

economytransformers.nl; meer informatie over intuïtief denken

& handelen, zie www.jachielema.nl. Jac Hielema is tevens

als docent verbonden aan de New Fiancial Academy

(zie elders deze uitgave): www.newfinancialforum.nl.

LENTE 2021 NFM | 23


COLUMN

Enerzijds zijn de mensen geïndividualiseerd. Ze willen zich

niet meer van buiten- en bovenaf laten vertellen wie ze zijn

en wat ze moeten produceren en consumeren. Nee, ze willen

hun identiteit en wat ze doen en laten van binnenuit bepalen.

Vrij willen ze zijn.

Anderzijds is de economie geglobaliseerd. De afzonderlijke

economieën van Babylonië, Soemerië en het oude Egypte

zijn in een langdurig (en zeer gewelddadig) proces met de afzonderlijke

economieën in de rest van de wereld samengesmolten

tot één wereldwijde economie. Met als resultaat dat

alle afzonderlijke mensen wereldwijd met elkaar verbonden

zijn via productie, distributie en consumptie van reële economische

waarden.

Samen vormen wij individuele mensen kortom één wereldwijde

economie.

Ik pleit niet voor het (her)invoeren van communisme of

het creëren van een wereldwijde centraal geleide economie.

Nee, het van buiten- en bovenaf bepalen wie wat en hoeveel

moet produceren en consumeren is het ontkennen van de

menselijke individualiteit. Ook de toewijzing en de uitwisseling

van de productiemiddelen grond, arbeid en kapitaal

door de staat acht ik niet van deze tijd. Evenmin als de handel

erin op een markt trouwens.

Wel wil ik laten zien dat wij mensen door middel van

overzicht, inzicht en begrip de huidige wereldwijde economie

in goed onderling overleg van binnenuit en van onderaf

kunnen omvormen tot een nieuwe economie.

HOE?

Door in de eerste plaats de productiefactoren grond (die ene

gegeven leven brengende Aarde), arbeid (de mensen zelf en

de zin die ze ervaren als ze hun capaciteiten ontplooien en in

dienst stellen van het geheel) en kapitaal (de gezamenlijk gecreëerde

cultuur) uit de handel, ja zelfs uit het geldsysteem

te halen.

In de nieuwe economie wordt niet gehandeld in, en er

wordt dus ook geen geld verdiend met, grond, arbeid en kapitaal.

Nee, de nieuwe economie is gefundeerd in de soevereiniteit

van de individuele mens. Geen mens hoeft meer zijn arbeid

te verkopen op een arbeidsmarkt aan de hoogste bieder,

om dingen te doen, die hij misschien wel helemaal niet wil

doen, in ruil voor geld. In de nieuwe economie bepaalt de individuele

mens zelf welke prestaties hij levert. En die prestaties

worden vereffend zodat hij die kan blijven leveren, net

zoals de oude Egyptenaar mocht nemen in de tempel wat hij

en zijn naasten nodig hadden om zijn quotum opnieuw te

produceren.

In de nieuwe economie wordt de uitwisseling en toewijzing

van de commons grond en kapitaal door de mensen zelf

in goed onderling overleg geregeld. Er wordt dus niet meer

gespeculeerd met grond. Nee, de grond wordt als gemeenschappelijk

bezit beheerd. In de nieuwe economie wordt ook

niet meer gehandeld in aandelen, obligaties en andere niet te

begrijpen zogenoemde financiële producten die in geen enkele

materiële of immateriële behoeften voorzien. Nee, het

kapitaal wordt als gemeenschappelijk bezit onderling uitgewisseld

en toegewezen aan de meest innovatieve geesten onder

ons.

Pas als de inputfactoren van de economie uit het geldsysteem

zijn gehaald, verschijnt de productie, distributie en

consumptie van economische waarden weer in haar zuivere

vorm.

SPIEGELS

In de nieuwe economie stemmen we vraag op aanbod, capaciteit

op behoefte in goed onderling overleg op elkaar af. Het is

een continu proces. Enerzijds creëren we ‘waarnemingsorganen’

om zicht te krijgen op de behoeften van de mensen. Anderzijds

scheppen we ‘grond- en kapitaalbeheerorganen’ om

de capaciteiten te ontwikkelen die in die behoeften voorzien.

Nieuwe economie is dus eigenlijk oude economie, maar

dan van binnenuit en onderaf.

Als de inputfactoren uit het geldsysteem zijn gehaald,

wordt het huidige kredietsysteem een zuivere boekhouding.

Winst- en-verliesrekeningen (ik noem ze capaciteitenen-behoeftenrekeningen)

zijn dan een spiegel van productie,

distributie en consumptie van goederen en diensten die

voorzien in behoeften. En balansen een spiegel van de mate

waarin we onze capaciteiten ontplooien en inzetten voor het

geheel.

In de nieuwe economie kijken we in onze eigen en elkaars

spiegels om vraag op aanbod, aanbod op vraag in onderling

overleg af te stemmen. Totdat ons bewustzijn zo ver is ontwikkeld

dat we ook die spiegels niet meer nodig hebben. En

we als vanzelfsprekend onze prestaties in dienst stellen van

de behoeften van anderen en erop vertrouwen dat anderen

in onze behoeften voorzien. Dan kunnen we het fenomeen

‘geld’ überhaupt loslaten.

Geld zal dan iets zijn wat de mensheid tijdelijk nodig had

om het proces van een van buitenaf opgelegde economische

orde naar een van binnenuit gezamenlijk gecreëerde economische

orde mogelijk te maken.

Een ieder van ons heeft zich dus te ontwikkelen tot een

wijze en liefdevolle soevereine farao, die zijn of haar verantwoordelijkheid

neemt met betrekking tot het beheer van die

ene gegeven Aarde en die gezamenlijk gecreëerde cultuur.

En de economie was, is en zal altijd zijn: de productie, distributie

en consumptie van economische waarden die voorzien

in de materiële behoeften van de mensen. Eerst zonder

geld en van buiten- en bovenaf, vervolgens met geld en steeds

meer verwarring, chaos en onbegrip, en na de grote crisis nog

steeds met geld, maar meer en meer helderheid, orde en begrip

en tenslotte weer zonder geld en van binnenuit en onderaf.

Of hoe zie jij het? n

24 | NFM LENTE 2021


New Financial Activators

Samen bouwen aan

een nieuwe economie

De New Financial Activators, onderdeel van de stichting New Financial Forum,

verbinden mensen en mogelijkheden. Voor bedrijven, overheden,

brancheorganisaties en individuen. Om ideeën te realiseren, problemen

op te lossen en alternatieve financieringsbronnen aan te boren.

Duurzaam. Verantwoord. Menselijk.

www.newfinancialforum.nl


NIEUWE ECONOMIE

– e s s a y –

How to get…

out of debt

Een (financieel-monetair) systeem gebaseerd op non-duale of verenigende

waarden kent, met ‘de natuur’ als inspirerend voorbeeld, geen schulden.

Het is een schuldenloos systeem. Een systeem dat geen schulden kent

in transacties en investeringen kan aantrekkelijk blijken, zeker nu we als

mensheid steeds dieper in de schulden lijken te geraken en bijna op dagelijkse

basis schuldenrecords verbreken. Om oplossingen te vinden, zullen we

fundamenteler en daardoor bewuster naar schuld mogen gaan kijken.

TEKST FLORIS KLEEMANS, 1COMMUNITY

Als we het ‘dualiteitsprobleem in waarde’ op kunnen

lossen, dan worden we vanzelf verlost van

onze schulden. Sterker nog, door ons te richten

op het laten verdwijnen van de dualiteit, lijken

we sneller van onze schulden verlost te worden

doordat we dan de ontstaanswortels van schuld

aanpakken in plaats van het symptoom schuld dat ontstaat

uit die duale vormen.

Net als in mijn vorige artikel (zie wintereditie 2020 van

het New Financial Magazine) staat ook in dit artikel de dualiteitsproblematiek

in schuld centraal en geven we aan hoe we

deze dualiteiten kunnen transformeren om een schuldenvrij

systeem te kunnen maken. Tevens kunnen we deze conceptuele

oplossingen toepassen om onze huidige schuldenproblematiek

aan te pakken.

SCHULD IS SYNCHRONE DUALITEIT

Schuld bestaat altijd vanuit een verleden of heden in relatie

tot respectievelijk een heden of toekomst. Met schuld bezien

we ‘waarde’ in een dualiteit tussen present value en future value.

We zouden deze ‘gebroken ruimtetijd’ als de eerste dualiteit

kunnen beschouwen. Met schuld zal één partij eerst iets

hebben gedaan of veroorzaakt hebben ten opzichte van een

andere partij, waaruit later een ‘tegengestelde reactie’ dient

te volgen. Deze handeling zal leiden tot óf een recht óf een

plicht, terwijl de tegenpartij gelijktijdig respectievelijk óf een

plicht óf een recht verkrijgt. Daarmee komen we automatisch

aan bij de tweede dualiteit die schulden met zich meebrengen,

de juridische dualiteit. Deze juridische dualiteit

kan zich in de praktijk vertalen naar bijvoorbeeld rechten en

plichten of claims en liabilities.

Om deze juridische posities te kwantificeren en vooral te

administreren, komen we aan bij de derde dualiteit, de boekhoudkundige

dualiteit. De gevormde rechten en plichten worden

aan weerszijden van een duale boekhoudkundige balans

weergegeven en komen tot stand middels dual-entry bookkeeping.

Sociaal-economisch zien we dan de vierde dualiteit ontstaan,

de boekhoudkundige posities van debiteuren en crediteuren.

De posities van debiteuren en crediteuren staan tegenover

elkaar. Betalingen en leveringen tussen beide partijen

zijn éénrichtingsverkeer, van de één naar de ander. Indien

deze posities middels gelijktijdige geld- en schuldschepping

gefinancierd worden, kan er een vijfde dualiteit ontstaan, de

financieel-monetaire dualiteit.

LENTE 2021 NFM | 27


NIEUWE ECONOMIE

Het bijzondere nu, is om de synchroniciteit te erkennen van

deze tijdsruimtelijke, juridische, boekhoudkundige, socioeconomische

en eventueel financieel-monetaire dualiteiten.

Als er namelijk dualiteit ontstaat in één van deze dimensies,

ontstaat deze ook automatisch bij de anderen.

Een boekhoudkundige verwerking van een transactie

op twee zijden van de balans, zal bijvoorbeeld altijd een juridische

oorzaak kennen tussen twee partijen in een rechten-plichten

paar, die ontstaan is uit een transactie die meer

dan één moment kent of kan kennen met tegengestelde overdracht

van waarde (wat de één ontvangt, is de ander kwijt).

SCHULDENVRIJE TRANSACTIES

De natuur definieert alles in de vorm van deeltjes zoals bijvoorbeeld

quantum deeltjes, atomen, moleculen en cellen.

Als er waarde- of informatieoverdracht plaatsvindt (van, voor

en door middel van deze deeltjes), dan gebeurt dit zonder

openstaande schulden, of het ontstaan van ‘uitstaande verplichtingen’.

De eerste dualiteit die bij dualistische transacties voorkomt,

de ruimtetijd, laat zich in transacties oplossen door leveringen

en betalingen gelijktijdig te laten geschieden. Als ik

iets van je koop en ik betaal je gelijktijdig op het moment dat

je me de gekochte waar geeft, dan hebben we geen schulden

of verplichtingen naar elkaar toe.

Zeker nu we in een virtueel tijdperk zijn, is het een stuk

makkelijker geworden om in een verenigde ruimtetijd, de levering,

controle, gebruiks- en toegangsrechten van goederen

en diensten te leveren aan de ene kant en de betaling aan de

andere kant.

De betaling kan bijvoorbeeld geschieden door het transfereren

van virtueel geld, zoals cryptomunten, die ‘direct

overdraagbaar zijn’. Dollars, euro’s, ponden en renminbi

zijn vooralsnog niet direct beschikbaar en transfereerbaar als

geld. Deze valuta resorteren nog altijd ‘als claims’ op een ‘duale’

balans van een centrale of commerciële bank, die meestal

pas aan het einde van de werkdag met de andere claims vereffend

worden met de assets aan de andere kant op de balans

van de bank in kwestie.

Het goede nieuws is dat er steeds meer mogelijkheden zijn

om met ‘non-duale’ cryptocurrencies te betalen, die waarden

hebben zonder dat er nog claims of verplichtingen vereffend

hoeven te worden, waarna hun feitelijke waardering en overdracht

pas plaats kan vinden.

“HET HEBBEN VAN DEZELFDE RECHTEN

IS LASTIG ALS BETROKKEN PARTIJEN

ANDERE BELANGEN HEBBEN”

De juridische dualiteit zal ook mogen veranderen. In plaats

van te denken vanuit een rechten-plichten raamwerk, kunnen

er juridisch ‘op-zich-staande-waarden’ worden gesteld.

We hebben het dan over ‘voor-waarden’. In de transactie kunnen

deze voorwaarden worden getoetst en indien aan deze

voorwaarden voldoen wordt tijdens de executie van de transactie,

dan is ook de transactie schulden- of verplichtingen vrij.

Boekhoudkundig kunnen we de tweezijdige balans verlaten

als we alleen maar denken in ‘waarden en voorwaarden’

die niet (later) vereffend hoeven te worden. We krijgen dan

een simpele inventarisatie van waarden, iets dat veel plezieriger

en met lagere transactiekosten werkt dan een balans,

waarop posities eerst vereffend met elkaar moeten worden

voordat ze gewaardeerd kunnen worden.

QUANTUM TRANSACTIES

Het bij elkaar brengen van waarden en voorwaarden in een

transactie, die na verzameling gelijktijdig uitgewisseld kunnen

worden tussen de relevante belanghebbenden lijkt wellicht

toekomstmuziek, maar dit is precies wat er gebeurt met de

verwerking van de zogenaamde ‘smart contracts’, die aan een

snelle opmars bezig zijn. De technologie om dit soort zelf-verwerkende

transacties mogelijk te maken zal naar verwachting

een enorme sprong voorwaarts maken met de komst van quantum

semantiek. Quantum semantiek is een zeer jonge maar

veelbelovende technologie waarmee informatiedeeltjes, economische

en financiële waarden en juridische voorwaarden

naar elkaar toe kunnen laten weten wie of wat ze zijn, voorstellen

en mogen en ook op die basis met elkaar kunnen interacteren.

De kans dat we dan met zogenaamde quantum transacties

gaan werken is groot, omdat gelijktijdige uitwisseling van

waarden en voorwaarden met veel minder onzekerheden, risico’s

en kapitaalbeslag kan gebeuren dan nu het geval is. Bovendien

worden transacties dan schuldenloos. Daarnaast laten dit

soort ‘quantumtransacties’ veel meer waardecombinaties toe,

in vergelijking met huidige transacties. Quantumtransacties

en daarmee schuldenloze transacties, lijken slechts een kwestie

van tijd te zijn, voordat ze gemeengoed gaan worden.

SCHULDENVRIJE FINANCIERING

Naast schulden in transactionele afhandelingen, komt schuld

ook voor bij financiering. Ook bij schuldfinanciering vinden

transacties plaats in een gebroken ruimtetijd. Deze gebroken

ruimtetijd staat haaks tegenover aandelenfinanciering die

geen gebroken ruimtetijd kent. De waarde van aandelen ontwikkelt

zich in een continuüm, in een ‘continu nu’, zonder

gebruik te maken van present value of future value. De waarde

van het aandeel is ‘altijd in het nu’. Met aandelen kunnen we

ook financieren en dan zonder schuld.

De logische vraag die zich nu voordoet, is waarom we ons

zelf dan niet altijd met aandelen financieren in plaats van

met schuld. Het antwoord daarop is simpel. Omdat aandelenfinanciering

– zoals we deze vandaag in haar huidige vorm

28 | NFM LENTE 2021


NIEUWE ECONOMIE

DE ALMAAR GROEIENDE

FINANCIEEL-MONETAIRE CRISES

EN SCHULDENBERGEN ZULLEN

PLAATS GAAN MAKEN VOOR

EEN QUANTUM FINANCIEEL-

MONETAIR SYSTEEM DAT

TEGENSTELLINGEN VERENIGT.

kennen – een aantal aspecten met zich meebrengt die we willen

voorkomen of zelfs helemaal liever niet willen hebben in

veel financieringsomstandigheden.

Het grote probleem van aandelen is dat het de verschillende

rollen en vooral belangen van de participanten in de

financiering niet of nauwelijks erkent. Alle partijen hebben

dezelfde soort aandelen, met dezelfde rechten.

Bij financiering is er daarentegen veelal een onderscheid

te maken tussen actievere partijen en passievere partijen. De

‘actievere partij(en)’ willen graag ‘iets’ hebben, bezitten, gebruiken

of uitnutten, maar hebben niet voldoende eigen middelen

om eigendom of het vruchtgebruik te bemachtigen. Zij

zijn dan op zoek naar financiers, die als meer ‘passieve partij’

wel financiering in kunnen brengen, maar weinig interesse

hebben om ‘datgene dat gefinancierd wordt’ te hebben, bezitten,

gebruiken of uit te nutten. De passievere partijen willen

meestal vooral een rendement op hun investering, al dan niet

in geldelijke zin. Tevens willen ze de geïnvesteerde middelen

na een tijdje weer terug hebben. Met verhandelbare aandelen

op een aandelenbeurs is dat meestal nog wel mogelijk, maar

met aandelen die niet makkelijk te verhandelen zijn, is dit een

groter probleem. Schuld faciliteert wel in terugbetalingen van

de hoofdsom van investeringen, vaak zelfs nog op duidelijk

aangegeven momenten, maar bij aandelen is dit niet het geval.

Actieve investeerders willen daarentegen vaak controle

over hetgeen ze willen bezitten of gebruiken en zitten vaak

niet te wachten op passieve aandeelhouders die inspraak willen

om hun investeringen te beschermen.

Het hebben van dezelfde rechten is lastig als de betrokken

partijen andere belangen hebben.

We kunnen deze tweezijdige perspectieven van actieve en

passieve investeerders gelijktijdig adresseren door twee gelijktijdige

complementaire vormen van aandelen te gebruiken

in de financiering; actieve aandelenfinanciering en passieve

aandelenfinanciering. Beiden aandelenvormen dienen gezamenlijk

honderd procent van de financiering te verschaffen,

maar de verhouding tussen de actieve en passieve delen kan

naar loop van tijd veranderen.

Stel dat ik een huis zou willen kopen, maar alleen middelen

heb voor twintig procent van de waarde van het huis. Traditioneel

zou ik met een hypotheekschuld van tachtig procent

van de waarde van het huis, het huis kunnen kopen. Ik

word dan honderd procent eigenaar van het huis, maar heb

ook de lasten van een schuld.

Via aandelenfinanciering, zou ik twintig procent eigenaar

van het huis worden, maar tachtig procent zou van een

ander zijn, terwijl ik zelf controle wil over mijn huis wil en

eigenaar van mijn huis wil worden.

Met actieve en passieve aandelenfinanciering daarentegen

ben ik in het begin nog steeds twintig procent aandeelhouder

van mijn huis, maar bijvoorbeeld met het recht om de

passieve aandeelhouder op termijn uit te kopen. Bijvoorbeeld

elk kwartaal met één procent waarna het huis na twintig jaar

van mij is (vergelijkbaar met een hypotheek). De passieve aandeelhouder

ontvangt dan een vergoeding die op huur lijkt,

voor het gedeelte van het huis waar de passieve aandeelhou-

LENTE 2021 NFM | 29


NIEUWE ECONOMIE

der eigenaar voor is. Zo koop ik zonder schuld een huis, en

de passieve aandeelhouder heeft een vergelijkbaar patroon

in geldstromen als met een hypotheek, met nota bene een

betere koppeling met de reële economie (huurinkomsten) en

daarmee een veel betere inflatiedekking en lager inflatierisico.

De economische flexibiliteit en resilience is veel groter

voor de actieve aandeelhouder. De passieve aandeelhouder

kent daardoor en vanwege de koppeling met de reële economie,

veel lagere risico’s (en zonder hier uitvoerige bewijslast

te leveren, ook een hoger reëel rendement).

EENHEID

Kort samengevat kunnen de drie financieringsvormen tussen

de actieve en passieve belanghebbenden in een transactie, als

volgt worden samengevat.

Wederzijdse

betalingen

Wederzijdse rollen

Schuld Tegengesteld Gedeeltelijk erkend

‘Gewone aandelen’ Gelijkgericht Nauwelijks erkend

‘Actieve en passieve Gelijkgericht Erkend

aandelen’

Schuld kan gezien worden als een financieringsvorm die dualiteit

en tegenstellingen laat ontstaan (en zoals in de vorige

editie aangetoond, laat schuld, via de rente deze tegenstellingen

en dualiteiten groeien). Huidige aandelenvormen, die

aan alle belanghebbenden dezelfde rechten toekennen, forceren

een éénheid tussen actieve en passieve partijen op gronden

die beide partijen vaak niet zien zitten omdat zij hun

belangen niet vertegenwoordigd zien. Het complementair en

flexibel financieren via actieve en passieve aandelen daarentegen

brengt juist de actieve en passieve belanghebbenden

partijen in een financiering tot éénheid. Bij schuld staan de

belangen tegenover elkaar, maar bij gelijktijdige actieve en

passieve financiering vormen de beide delen juist een synergetische

eenheid.

FLORIS KLEEMANS: “WISKUNDE VAN DE

MARKT KRIJGT ALTIJD GELIJK.”

De almaar groeiende financieel-monetaire crises en schuldenbergen

zullen plaats gaan maken voor een quantum financieel-monetair

systeem dat tegenstellingen verenigt. Het

zal langzaam ontstaan, maar via netwerkeffecten, lagere risico’s

en hogere opbrengsten, zal het een transitie van binnenuit

worden.

Het bijbehorende quantum bewustzijn, dat eerst de natuurkunde

aan het begin van de vorige eeuw volledig op

zijn kop zette, zal geleidelijk ook het socio-economische en

financieel-monetaire systeembewustzijn doen veranderen.

Deze door mensen gecreëerde systemen zullen steeds meer

de vorm aannemen van natuurlijke deeltjes systemen, die via

een enorm verbindings- en interactiepotentieel tot een heel

ander functionerend stelsel zullen leiden, dat – net als in de

natuur - schuldenvrij wordt.

Nu nog lijken deze woorden profetisch, toch kan een ieder

op individueel niveau met een bewuster inzicht in verdelende

en verenigende economie, hier al mee aan de slag

gaan, totdat verenigende transacties en verenigende financiering

via zelfversterkende netwerkeffecten de dagelijkse norm

zijn geworden.

De wiskunde van de markt, krijgt namelijk altijd gelijk.

Iets dat beter en efficiënter werkt, wint het van datgene dat

het niet doet. Het moment waarop de markt daadwerkelijk

verandert, hangt af van de hoeveelheid partijen die in die veranderingen

geloven. Na een aantal eerste successen, zal met

verdere adoptatie en groei een fundamentele systeemverandering

niet meer lang op zich hoeven laten wachten. n

30 | NFM LENTE 2021


New Financial Academy

Zelfontwikkeling in

de nieuwe economie

De New Financial Academy, onderdeel van de stichting New Financial

Forum, is de leeromgeving waar leiderschap en ontwikkeling centraal staan,

passend bij een nieuwe economie en een wereld van continue verandering.

Vanuit hart (purpose), hoofd (kennis) en handen (vaardigheden) vormgeven

aan jouw bijdrage aan de wereld van morgen. Door te doen!

Duurzaam. Verantwoord. Menselijk.

www.newfinancialforum.nl


COLUMN

Ecologisch Inkomen

Als we een Ecologisch Inkomen willen introduceren,

zal het duidelijk zijn dat we elkaar nodig

hebben: zowel mensen met een grote Ecologische

Voetafdruk als mensen met een kleine Voetafdruk.

Alleen samen kunnen we de samenleving

weer in balans brengen.

TEKST JACK COX | BEELD PICTURE PEOPLE

In zijn boek Gratis geld voor iedereen houdt Rutger Bregman

een warm pleidooi voor het invoeren van een gegarandeerd

inkomen voor alle inwoners van een land. Hij

haalt succesvolle experimenten aan en toont aan waarom

het nooit is aangedurfd om het daadwerkelijk op

grote schaal in te voeren.

De huidige coronapandemie heeft veel mensen bewust gemaakt

van het belang van sterke sociale stelsels en basiszekerheden.

Duitsland heeft deze handschoen opgepakt en start dit

jaar een langlopende proef met een universeel basisinkomen.

Met als doel om na te gaan of het mensen helpt om gezonder

en socialer te gaan leven met minder financiële zorgen. Aan

deze proef doen 120 deelnemers mee die als groep een afspiegeling

vormen van de maatschappij.

De discussie die voor- en tegenstanders hebben, is vaak terug

te voeren op morele argumenten. Hoe rechtvaardig vinden

we het als iemand gratis geld krijgt waar hij niets voor

hoeft te doen? Je moet immers werken voor je geld, is de algemeen

heersende opvatting.

Steeds meer mensen zijn zich bewust van hun eigen Ecologische

Voetafdruk en willen deze zo klein mogelijk houden.

Zij willen een leven leiden met een Ecologische Voetafdruk

die kleiner is dan onze planeet.

Een Ecologisch Inkomen is een basisinkomen dat je als

persoon in Nederland nodig hebt om zo te kunnen leven dat

jouw eigen Ecologische Voetafdruk binnen de grenzen van

de planeet blijft. Voordeel is dat je iemand anders in staat

stelt om op de oude voet verder te leven. Dus hoe groter de

groep mensen wordt die met een kleine voetafdruk leeft, des

te meer komen wij als Nederlandse samenleving in balans.

Maar hoe bereik je zo’n Ecologisch Inkomen? En zijn wij

bereid als samenleving hiernaar te kijken? Willen we diegenen

helpen die ons indirect ook helpen zodat niet alleen wijzelf

maar ook onze kinderen en kleinkinderen een goed bestaan

kunnen opbouwen?

In Nederland kunnen we als experiment starten om alle

inwoners van een ecodorp een Ecologisch Inkomen ter beschikking

stellen. Momenteel betreft het ongeveer 150 geregistreerde

inwoners. Uiteraard is het de bedoeling dat deze

groep steeds groter wordt, waardoor we langzaam maar zeker

onze eigen Nederlandse voetafdruk van 3,2 planeet kunnen

terugbrengen naar meer duurzame proporties.

Als we een Ecologisch Inkomen introduceren, zal het duidelijk

zijn dat we elkaar nodig hebben: enerzijds zijn er de

mensen die werken, inkomsten verwerven en hierover belasting

afdragen en anderzijds zijn er mensen die niet direct of

slechts gedeeltelijk deelnemen aan het arbeidsproces, maar

wel zelfvoorzienend zijn. Mensen met een grote Ecologische

Voetafdruk versus mensen met een kleine Voetafdruk. Samen

kunnen we de samenleving in balans brengen. Hiermee ontstaat

een besef van onderlinge verbondenheid. We hebben elkaar

nodig om onze economische en financiële systemen in

balans te brengen en weer dienstbaar te maken aan de samenleving.

n

Jack Cox is oprichter/eigenaar Econsenso financiële duurzaamheid en

auteur van De Vlindereconomie.

LENTE 2021 NFM | 33


NIEUWE ECONOMIE

BJØRN IHLER:

“NIEMAND ZOU OOIT

UTØYA NOG MOETEN

MEE HOEVEN MAKEN.”

34 | NFM LENTE 2021


NIEUWE ECONOMIE

Tijdens het bloedblad op het Noorse eiland Utøya (2011), ontsnapte

Bjørn Ihler ternauwernood aan de dood. Het verstevigde zijn verlangen

dat hij al van jongs af aan met zich meedroeg om te bouwen

aan gelukkige en gezonde woon- en leefplekken voor iedereen. Diversiteit

en inclusiviteit vormen wat Ihler betreft het fundament van

een leefbare middenweg in een wereld vol uitersten.

Écht luisteren om

nieuwe Utøya’s te

voorkomen

TEKST IVO VALKENBURG

Ihler groeide op in een buurt van

Oslo waar mensen vanuit allerlei

kleuren en verschillende achtergronden

in harmonie met elkaar

samenleefden. Pas later werd het

hem duidelijk dat het in Noorwegen

helemaal niet zo gebruikelijk

was om elke dag zo’n diversiteit aan

mensen te ontmoeten. Zijn ogen werden

geopend over de ongelijkheid tussen

mensen en de onderlinge angsten

voor elkaars doen en laten. Om zich in

te zetten voor een meer sociale en inclusieve

samenleving werd hij actief

voor de jeugdafdeling van de destijds

regerende Noorse arbeiderspartij. Op

het eiland Utøya, waar een jeugdkamp

was georganiseerd en honderden jongeren

aanwezig waren, dook plotseling

Anders Breivik op, vermomd als geüniformeerde

man met een grote tas. Hij

deed zich voor als politieman en wist

zich, onder het mom van een routinebezoek

in verband met de eerdere bomaanslag

in Oslo, toegang tot het eiland

te verschaffen. Eerst riep hij de jongeren

op zich rondom hem te verzamelen

en daarna begon hij op hen te schieten

en later ook op de mensen die daarna

al zwemmend probeerden te vluchten.

“Breivik liep ruim een uur lang mensen

neer te schieten op het eiland. Het

is een erg klein eiland. Ik verstopte me

voor een hele poos in het bos tot uiteindelijke

Breivik mij ontdekte. Ik sprong

in het water. Op een gegeven moment

keek ik vanuit het water naar het eiland

en zag Breivik schieten met zijn

geweer gericht op mij. Ik schrok en wist

toen zeker dat dat mijn laatste moment

was, dat ik zou sterven. Maar hij miste.

Nadat ik wegrende door de struiken en

me ergens onder water verstopte, werd

Breivik gearresteerd”, aldus Ihler.

NOOIT MEER

Voor lange tijd leed Ihler aan een posttraumatische

stressstoornis. “Iedereen

was in shock. Het was nogal surreëel.

Ik heb nooit boosheid of haat gevoeld

als reactie op wat er is gebeurd.

Het was pijnlijk en het was ‘klote’, dat

is de enige manier hoe ik het kan verwoorden.

Ik wilde dat niemand zoiets

ooit meer zou hoeven meemaken. Mijn

belangrijkste drijfveer vanaf toen was

om ervoor te zorgen dat mensen niet

op elkaar schieten. Veel mensen kijken

vooral naar de oppervlakkige krantenkoppen.

Breivik was een rechtse extremist.

Hij was extreem sceptisch over

migratie en sceptisch over veranderingen

wat het betekent om een Christelijke

man in Noorwegen te zijn. Maar niemand

vroeg wie dat nog meer gelooft.

Wie zijn de mensen in de kroeg die zeggen

dat ze het eens zijn met zijn manier

van denken, niet met zijn daden? Ik heb

die mensen ontmoet. Ze zijn er en we

moeten daarover openlijk spreken. In

de Noorse media werd Breivik weggezet

als een zonderling in de Noorse samenleving.

Breivik zou niet één van ons zijn.

Hij zou slechts de uitzondering op de regel

zijn. En dat zien we telkens weer na

een terroristische aanslag. Er is een neiging

om ons ervan te distantiëren. Toen

er een aanslag was op de luchthaven in

LENTE 2021 NFM | 35


NIEUWE ECONOMIE

Tijdens het bloedbad

op Utøya verloor Ihler

69 van zijn vrienden.

Foto: Paal Sørensen.

Brussel sprak niemand erover dat de

aanslagplegers opgroeiden in Brussel.

Ook in Noorwegen weigerden we na

de aanslagen van Breivik naar onze samenleving

te kijken. We hebben niet of

nauwelijks stilgestaan bij de kernvraag

wat Breivik heeft gemaakt tot de man

die dit heeft gedaan. Hoe heeft onze gemeenschap

ertoe bijgedragen dat Breivik

is geworden wie hij is?”

INCLUSIVITEIT

“Als we er niet in slagen om ons te verbinden

met mensen die (extreem) anders

denken, wanneer het ons niet lukt

om gesprekken met hen te voeren, oprecht

naar hen te luisteren, dan falen

we als een gemeenschap om inclusief

te zijn. Inclusiviteit vormt een gouden

sleutel om voorbij de toenemende polariteit

in de samenleving te komen. Het

is de kunst om ook mensen met wie we

het oneens zijn er volledig bij te laten

horen. Het negeren van hen, kan leiden

tot extreme frustratie, waardoor mensen

zich echt geïsoleerd voelen, boos

worden, en geen andere uitweg zien om

hun boosheid te uiten dan door geweld.

We zien het helaas telkens gebeuren.”

“Wat de hevige agressie en polariteit

in de wereld ons kan leren, is dat er veel

mensen zijn die extreem boos zijn op

hoe de maatschappij werkt. Velen hebben

het gevoel niet gezien of gehoord

te worden. Ze voelen zich niet vertegenwoordigd

in onze samenleving, hebben

het gevoel geen deel uit te maken van

onze maatschappij. Elke keer als polariteit

uitmondt in agressie, mogen we

ons dat herinneren. Laten we proberen

zoveel mogelijk mensen op te nemen in

onze samenleving, laten we leren om

met elkaar te leven en te werken voorbij

het wel of niet eens zijn met elkaar.

“WAT MENSEN GELOVEN IS NIET ZO BELANGRIJK, HET GAAT

ER VOORAL OM WAAROM ZE HET GELOVEN”

Het is de hoogste tijd dat we leren leven

met het uitgangspunt dat elk mens anders

is. Het ontkennen van diversiteit

leidt juist tot gewelddadigheid. Daarom

is het zo krachtig om juist te luisteren

naar mensen die andere ervaringen

en wereldbeelden hebben. Ideeën

en meningen van mensen mogen we

als gek of gevaarlijk ervaren, maar laten

we er ook voor zorgen dat ze niet

meer op elkaar schieten.”

LUISTEREN

“In onze sterk gepolariseerde wereld

hoor je veel mensen zeggen: ‘jij bent

fout en je wereldbeeld ook’. Je ziet het

overal. We maken vijanden van onze

opponenten. De extreme vóór en tegenstanders

gooien daarmee olie op

het vuur van een gewelddadige samenleving.

We komen echter dichterbij elkaar

als we ervoor kiezen om open te

staan voor anderen en met elkaar in gesprek

te gaan. Een groot deel van een

openhartig gesprek draait om luisteren.

Tegenwoordig heeft iedereen toegang

gekregen tot een microfoon. Iedereen

gebruikt social media om zijn

36 | NFM LENTE 2021


NIEUWE ECONOMIE

of haar gedachtes, ideeën en meningen

te ventileren. We leven in een tijd dat

iedereen praat, zendt, schreeuwt, maar

hoe we naar elkaar moeten luisteren

zijn we verleerd.”

“NA HET BLOEDBAD BEN IK GESPREKKEN GAAN

VOEREN MET MENSEN DIE EXTREEM RECHTSE, LINKSE

OF RELIGIEUZE DENKBEELDEN HEBBEN”

TERUG NAAR UTØYA

In de documentaire ‘Paradogma’ gaat

filmmaker Marijn Poels op zoek naar

de wortels van de toenemende polarisatie

in de wereld. Waarom demoniseren

we het andere geluid in de samenleving?

Poels onderzoekt dit fenomeen

dat het open gesprek met andersdenkenden

lijkt te verstikken en de bevolking

verdeelt in links, rechts, goed of

slechts, vóór of tegen. Deze documentaire

laat ook zien hoe Bjørn Ihler teruggaat

naar het Noorse eiland Utøya

waarop het bloedbad plaatsvond en

waarbij Ihler 69 van zijn vrienden verloor.

Juist op die plek wil hij het gesprek

aangaan met iemand vanuit ‘radicaal-rechtse

huize’. “Ik vond het belangrijk

om hem de plek te laten zien

waar het gebeurd was en daarover te

vertellen. Graag wilde ik het gesprek

aangaan over de haat die Breivik dreef

én beter gaan begrijpen hoe het zover

heeft kunnen komen. Ik wilde leren

van de perspectieven van waaruit mensen

zoals Breivik destructief handelen.

Dat is waarom ik de oprichter van een

wereldwijd neo-nazi netwerk daarheen

heb gebracht. Dit is wat ik na het bloedbad

ben gaan doen. Gesprekken voeren

met mensen die extreem rechtse,

linkse of religieuze denkbeelden hebben.

Ik probeer naar ze te luisteren en

van ze te leren. En deze mensen voelen

vaak dat het de eerste keer is dat er

iemand, die het niet met hen eens is,

toch bereid is naar hen te luisteren en

een gesprek aan te gaan. Tegenwoordig

staat mijn werk in het teken om meer

gemeenschappelijke grond te creëren

voor open gesprekken. Iedereen leeft

minder dan honderd jaar. In zo’n tijdsbestek

gebeurt er veel, zeker de afgelopen

eeuw. Die snelle veranderingen zullen

zich de komende honderd jaar ook

voordoen. Elke generatie streeft ernaar

de wereld iets beter achter te laten dan

ze het aantrof. We zijn het er vaak niet

Gedenkteken op Utøya.

Foto Jonatan Svensson Glad.

LENTE 2021 NFM | 37


NIEUWE ECONOMIE

over eens hoe dat er precies uitziet en

welke wegen we daarvoor moeten bewandelen.

Maar ik denk dat we op z’n

minst met z’n allen, als vrienden of vijanden,

kunnen inzien dat we allemaal

hetzelfde doel nastreven: de wereld een

stukje beter maken.”

“Op z’n minst kunnen we inzien

dat we allemaal de wereld

een stukje beter willen maken.”

BJØRN IHLER

Bjørn Ihler (1991) is een Noorse vredesactivist en voormalig theatermaker. Hij is

mede-oprichter van het Khalifa Ihler Instituut, voorzitter van het Global Internet

Forum to Counter Terrorim’s Independent Advisory Committee en medeoprichter

van het project Extremely together vanuit de Kofi Annan Foundation.

In juli 2011 overleefde hij het bloedbad op het eiland Utøya. In essentie staat al

zijn werk in het teken van ‘vreedzame en bloeiende gemeenschappen’. Via onderzoek,

dialoog en educatie zet hij zich in voor de vrijheid van alle mensen om

hun passies na te streven en ten volste te leven. Basis-ingrediënten zijn vrede,

vrijheid en gelijkheid. In het bedrijfsleven geeft Ihler advies over de integratie

van diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer.

www.khalifaihler.org • www.kofiannanfoundation.org/extremely-together/ • www.gifct.org

IDENTITEIT

“Een van de inzichten die ik heb verkregen

uit de gesprekken met extreem anders

denkende mensen, is dat mensen

in de greep kunnen raken van absurde

wereldbeelden. Zo bestaat er bijvoorbeeld

de Great Replacement Theory die ervan

uitgaat dat bepaalde westerse elites

op grote schaal niet-westerse immigranten

‘importeren’ teneinde de oorspronkelijk

witte bevolking te ‘vervangen’ en

zo de weg te effenen voor een globaliserende

orde zonder grenzen of natiestaten.

De aanhangers geloven dat de westerse

beschaving op het spel staat. Ook

de complottheorieën rijzen de pan uit.

Eigenlijk gaat het er helemaal niet om

of het wel of niet waar is dat de wereld

plat is of de maan kunstmatig is geproduceerd,

veel belangrijker dan twisten

over de feiten is om te achterhalen waarom

mensen zo denken. Je kunt mensen

wel vertellen dat iets nepnieuws is,

maar voordat je het weet verdwalen we

in pro of contra, eens of oneens, goed

of fout. Wat mensen geloven is niet zo

belangrijk, het gaat er vooral om waarom

ze het geloven. In gesprekken luister

ik dan ook niet zozeer naar woorden alleen,

maar probeer ik vooral af te stemmen

op waarom mensen iets denken.

Elk mens is op zoek naar medemenselijkheid,

liefde, warmte en aandacht.

Elk mens verlangt ernaar om gezien en

gehoord te worden. Dat soort basisbehoeftes

zijn voor iedereen hetzelfde. Op

het moment dat we die basisbehoeftes

in de ander herkennen, erkennen en accepteren,

ontstaat er een nieuwe ruimte

voorbij goed en fout waar we elkaar wel

kunnen ontmoeten.”

Volgens Ihler is dit ook van toepassing

op het bouwen van een nieuwe

inclusieve economie. “Laat je niet van

streek brengen door verschillende ideeën

en gedachtes. Hoe meer we gemeenschappen

creëren met ruimte voor diversiteit

en inclusiviteit, hoe dichterbij

we bij gelukkige en gezonde leef- en

woonplekken komen.”

MENSELIJKHEID

Het pleidooi voor diversiteit en inclusiviteit

is alles behalve theorie voor Ihler.

Ondanks alles watt Ihler meemaakte,

bleef hij staan voor de menselijke behandeling

van de dader in het Noorse

gevangenissysteem. “Breivik ontkende

alle menselijkheid en mensenrechten.

Maar dat maakt het nooit goed als wij

hem dat nu ook zouden ontzeggen. Als

we dat doen, dan volgen we dezelfde

logica van Breivik. Laten we in plaats

daarvan het voorbeeld zijn van wat

menselijkheid waarachtig kan zijn.” n

De documentaire Paradogma van Marijn

Poels, zie: www.paradogma-film.com

38 | NFM LENTE 2021


NIEUWE ECONOMIE

– e s s a y –

Gouden regel voor

een nieuwe economie

Voor wie nog twijfelde, als COVID-19 iets heeft aangetoond is het wel dat je

mens en economie niet los van elkaar kunt zien. Een gezonde, duurzame

economie stelt de mens centraal. Wat betekent dit voor het bedrijfsleven?

TEKST FEMKE DE JONG

Ik typ dit stuk vanuit Tianmu, een wijk aan de voet van

de bergen in het noorden van Taipei (Taiwan), waar

mijn gezin sinds twee maanden woont. Mijn man gaat

hier een offshore windpark installeren: heel erg nieuwe

economie. Het wil nog niet echt lukken, ook dat is nieuwe

economie. Daarover zo meer, eerst Taiwan.

Taiwan, sociaal-democratische parel in de Zuid Chinese Zee,

heeft veel te bieden. Het land is modern, progressief en is op

een aantal terreinen zelfs beter ontwikkeld dan Nederland.

Toch is Taiwan ook een land dat hecht aan traditie. Zo wordt

het Taiwanese denken nog altijd sterk beïnvloed door Oosterse

filosofen, waaronder de Boeddha en Confucius. Zij hebben

zo’n 2.500 jaar geleden uitvoerig onderricht gegeven over de

psychologie van de mens en zijn gedrag. Deze ethiek en filosofie

gaat uitgebreid in op de vaardigheden en condities die

nodig zijn om ethisch gedrag te bevorderen om zo persoonlijke

en maatschappelijke vooruitgang te realiseren: het is nog

altijd actueel. Voor mij persoonlijk is het aardig om te zien

dat deze lessen – die ik nu een jaar of tien bestudeer en beoefen

– in dit land een natuurlijk onderdeel zijn van het dagelijkse

bestaan.

Taiwan was voor Europeanen relatief obscuur totdat het

als een van de eerste landen ter wereld grip wist te krijgen

op de COVID-19 epidemie. Begin 2020 nam Taiwan direct

een reeks maatregelen die op dat moment naar Nederlandse

maatstaven nog volstrekt onaanvaardbaar waren. De grens

ging op slot, er kwam een strikt quarantainebeleid en iedereen

– ook baby’s en peuters – moest een mondkapje op. In Taiwan

doet niemand daar moeilijk over: men volgt de instructies

en gaat over tot de orde van de dag. Het getuigt van een

volksmentaliteit en gemeenschapszin die ik herken uit het

Boeddhisme. Het Boeddhisme gaat er vanuit dat alles aan verandering

onderhevig is. Daarbij staat de mens continu onder

invloed van een breed scala aan factoren waar hij niet of nauwelijks

zicht of invloed op heeft. Denk aan het klimaat, de

economie, het gedrag van andere mensen of een gemuteerd

virus. Er zit altijd iets in de dode hoek, of dat nu positief of negatief

is. Een verstandig mens erkent dat en accepteert de situatie

en de consequenties. Hij doet wat er gebeuren moet en

handelt vanuit het besef dat we voor onze survival van elkaar

en van onze omgeving afhankelijk zijn.

MENS CENTRAAL

Als 2020 iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat onze huidige

manier van leven en ons consumptiegedreven marktmodel

niet langer houdbaar is. Mens, milieu en maatschappij:

“OF HET NU DE SCHULD IS VAN BIGFINANCE,

BIGPHARMA, MARK RUTTE OF DE CONSUMENT:

HET SYSTEEM BARST UIT ZIJN VOEGEN EN DAAR

HEEFT IEDEREEN LAST VAN”

LENTE 2021 NFM | 41


NIEUWE ECONOMIE

FEMKE DE JONG: “WAT DOET HET MEEST

RECHT AAN HET WELZIJN VAN MENS,

MILIEU EN MAATSCHAPPIJ.”

het ‘systeem’ barst uit zijn voegen en daar heeft iedereen keihard

last van, ook het bedrijfsleven. Wat mij specifiek opvalt

aan Nederland is dat het vertrouwen hevig onder druk staat.

Niet alleen het vertrouwen van burgers in de overheid of het

bedrijfsleven, ook het vertrouwen van burgers onderling. Dat

is opmerkelijk omdat het in Nederland – vergeleken met veel

andere ontwikkelde landen – gemiddeld nog steeds buitengewoon

goed gaat. Ik wil daarmee geen afbreuk doen aan het

leed van individuen, ik constateer dat de Nederlandse bevolking

in algemene zin in toenemende mate angstig en boos is

en niet goed kan duiden waarom. Dat is een probleem omdat

een transitie naar een duurzame ‘nieuwe’ economie vereist

dat we elkaar wat gunnen en er met elkaar op durven vertrouwen

dat we er uiteindelijk allemaal beter van worden.

Helaas wordt een dergelijke constatering in de regel direct

gevolgd door het aanwijzen van een specifieke oorzaak met

bijbehorende zondebok, waardoor er in het maatschappelijk

verkeer, de media en de politieke arena nauwelijks ruimte is

voor een intellectuele discussie over hoe we daadwerkelijk

tot duurzame hervorming van het systeem zelf gaan komen.

Daardoor is het ook moeilijk om aan een werknemer of werkgever

– die zich bedreigd voelt in zijn levensonderhoud – uit

te leggen waarom hij aan hervorming moet meewerken.

Hoe ziet dat systeem eruit? Wie is daarvoor verantwoordelijk?

“A succesful society is a progress machine. It takes in the raw

materials of innovation and produces broad human advancement”,

schrijft Anand Giridharadas in zijn bestseller ‘Winner Takes

All’. Het boek is verplicht leesvoer voor wie de huidige tijdsgeest

beter wil begrijpen. Giridharadas bespreekt de vraag

wie – overheid, bedrijf of consument – de verantwoordelijkheid

draagt voor het realiseren van duurzame hervormingen.

De neoliberaal georiënteerde overheid laat dat graag over aan

het bedrijfsleven onder het mom van vrije marktwerking. Het

bedrijfsleven wil dat ook en maakt graag goede sier met MVOinitiatieven,

maar legt de verantwoordelijkheid voor systemische

hervorming vervolgens op het bord van de consument.

Die moet zijn gedrag aanpassen en dan doet de markt verder

zijn werk. Giridharadas veegt de vloer aan met dat idee en bepleit

dat duurzame maatschappelijke hervorming uitsluitend

via een stabiele, professionele overheid tot stand kan komen.

Je kunt het bedrijfsleven daar niet voor verantwoordelijk maken

en ook niet de leiding geven, omdat ze teveel conflicterende

belangen heeft: zij ontleent haar bestaansrecht en verdienmodel

immers aan dezelfde systemen en structuren die debet

zijn aan de existentiële uitdagingen waar onze samenleving

voor staat. In de woorden van de Amerikaanse schrijfster en

mensenrechtenactiviste Audre Lorde: “For the master’s tools will

dismantle the master’s house. They may allow us to temporarily beat

him at his own game, but they will never enable us to bring about

genuine change.” De burger is evenmin in staat om zelf voldoende

tegenwicht te bieden tegen de machts- en kapitaalspositie

van overheid en bedrijven. De overheid is daarentegen als

enige autoriteit in staat om een overkoepelende visie en stra-

42 | NFM LENTE 2021


NIEUWE ECONOMIE

“SYSTEMISCHE VERANDERING BETEKENT VER-

ANDERING EN DAAR HOUDEN MENSEN NIET VAN,

ZELFS NIET ALS ZE ER NIET OP ACHTERUITGAAN”

Het feit dat de overheid de regie moet voeren, betekent niet

dat burger en bedrijf kunnen afwachten tot de overheid in

actie komt. Het maakt ook niet uit of u wel of niet heeft bijgedragen

aan het ontstaan van het probleem. Of het nu de

schuld is van BigFinance, BigPharma, Mark Rutte of de consument:

het systeem barst uit zijn voegen en daar heeft iedereen

last van. Daarbij zijn de uitdagingen die onze manier

van leven op dit moment bedreigen – een pandemie en de klimaatcrisis

– existentieel van aard. Dat betekent dat iedereen

er direct en acuut belang bij heeft dat er wezenlijke, systemische

hervormingen worden doorgevoerd. Iedereen moet dus

in actie komen, maar wel vanuit de juiste mindset. Daarvoor

is nodig – en dat is mijn tweede punt – dat overheid, burger

en bedrijf vanuit een gedeeld stelsel van normen en waarden

gaan opereren en accepteren dat het eigen gemak ondergeschikt

is aan het algemeen belang. Ik schrijf hier bewust ‘eigen

gemak’ en niet ‘eigen belang’: iedereen is volledig aan

boord met duurzame hervorming totdat men zelf offers moet

tegie te ontwikkelen die rekening houdt met de belangen van

alle mensen, de uitvoering verplicht kan stellen en daar ook

verantwoording over af moet leggen. Ik ben het met hem eens

en zou twee zaken willen toevoegen.

TWEE ZAKEN

Ten eerste, de overheid is verantwoordelijk en moet ingrijpen

met wet- en regelgeving, met dien verstande dat zij voor het

welslagen van haar inspanningen om duurzame hervormingen

te realiseren afhankelijk is van de medewerking (en het

stemgedrag) van burger en bedrijf. Dat gaat niet vanzelf en

gaat ook niet in één keer. Daar moeten we samen aan werken,

vanuit welwillendheid. Neem als voorbeeld Taiwan. Een aantal

jaren geleden heeft Taiwan de ambitie uitgesproken om

vol in te zetten op offshore wind als duurzame energiebron.

In dat kader heeft zij Westerse energiebedrijven – waaronder

Deense windgigant Ørsted – opdracht gegeven om enorme

wind farms te ontwikkelen die uiteindelijk de kerncentrales

moeten gaan vervangen. Het feit dat de overheid een dergelijk

initiatief neemt, is prachtig, maar betekent uiteraard niet

dat het bedrijfsleven (of zelfs decentrale overheidsinstanties)

direct klaar staan om dat plan uit te voeren. Ook betekent dat

niet dat de benodigde infrastructuur aanwezig is. Zo is de haven

van Taipei nog niet afgebouwd en liggen er geen golfbrekers,

waardoor het lastig is om de benodigde bakken veilig

aan te meren.

LENTE 2021 NFM | 43


NIEUWE ECONOMIE

brengen om dat doel te bereiken. Bent u bijvoorbeeld bereid

om geen vlees meer te eten als we daarmee (letterlijk!) in één

klap het klimaatprobleem, onze gezondheidscrisis én het

voedselprobleem kunnen oplossen? Of om u te laten omscholen

als blijkt dat uw huidige beroep een gevaar voor de volksgezondheid

of de planeet oplevert? Veel mensen zijn dat (nog)

niet, tenzij ze door de overheid worden gedwongen. Bedrijven

zijn daarin niet anders dan mensen en willen doorgaans best

meewerken, zolang het niet ten koste gaat van de eigen positie.

Daar zit een belangrijk knelpunt, want systemische verandering

betekent precies dat: verandering. Daar houden mensen

niet van, zelfs niet als ze er niet per se op achteruitgaan.

Hoe doorbreek je dat? De Boeddha geeft raad.

GOUDEN REGEL

De leerredes van de Boeddha gaan uiteindelijk over één centraal

thema: het uitdoven van menselijk leed. In de visie van

de Boeddha is de mens niet een op zichzelf staand iets maar

staat hij continu in wisselwerking met zijn omgeving. Neem

als voorbeeld de klimaatcrisis. Raakt de lucht, de grond of

het water vervuild, dan wordt de mens ziek. Wordt de mens

ziek, dan heeft dat impact op de economie. Als de economie

devalueert, dan brokkelt de maatschappij af. Alles is met alles

verweven. Als mens, bedrijf en maatschappij het uitdoven

van menselijk leed centraal stellen en daartoe op basis van

heldere, gedeelde waarden opereren worden het eigen belang

en het algemeen belang opnieuw met elkaar in overeenstemming

gebracht. Op het moment dat we met elkaar accepteren

dat het uitdoven van menselijk leed het centrale doel van

onze maatschappij en dus onze economie is, is er een basis

waar besluit- en koersvorming aan kan worden getoetst. Ik

versta daaronder dat alle mensen – minimaal – op duurzame

wijze beschikken over een gezonde, schone leefomgeving

waarin ze voldoende middelen hebben om in hun basis behoeften

te voorzien.

Welke gedeelde waarden zijn dat? De Boeddha gaat in zijn

leerredes uitgebreid in op condities die nodig zijn om op verstandige

manier tot inzicht en duurzame transformatie te komen.

Een dergelijk proces kan ook pas in gang worden gezet

als deze condities aanwezig zijn. Hij schetst een ethisch raamwerk

van seculiere Ethische Voorschriften, die in het dagelijks

leven doorlopend beoefend kunnen worden. Onder de

“DE NIEUWE ECONOMIE IS NIET VEEL MEER

DAN EEN EVOLUTIE VAN ONZE BESTAANDE

ECONOMIE, WAARIN MEDEMENSELIJKHEID

TOT UITGANGSPUNT WORDT GENOMEN”

44 | NFM LENTE 2021


NIEUWE ECONOMIE

term voorschrift wordt in deze context verstaan een ethisch

principe, richtlijn of uitgangspunt. Het is een oefening, niet

een gebod of regel. Overtreding leidt niet tot schaamte of

straf maar wordt in deze context gezien als een uitnodiging

om het eigen gedrag te evalueren, zodat men deze of een volgende

keer vaardiger kan optreden. Voor het bestek van dit

artikel wil ik me richten op het primaire voorschrift – ahimsa

– dat als gouden regel de basis vormt voor verdere transformatie.

Het Eerste Voorschrift - Ahimsa - is een Sanskrit woord dat

in het Westen veelal vertaald wordt als ‘niet doden’. Dat is

inderdaad een belangrijk uitgangspunt, maar daarmee is de

kous niet af. Het voorschrift erkent dat de mens continu in

verbinding staat met zijn omgeving en slechts een geringe

mate van controle heeft op de factoren en condities die hebben

geleid tot zijn huidige dilemma. Bovendien wordt verondersteld

dat alles vergankelijk is en bovendien onderhevig is

aan context en interpretatie. Moderne geleerden vertalen het

begrip ahimsa dan ook als ‘het minimaliseren van schade’,

aan jezelf en aan de ander. Dat betekent dat hij steeds opnieuw

moet toetsen wat in het gegeven geval de handeling of

koers is die het meest recht doet aan het welzijn van mens,

milieu en maatschappij.

Deze voorschriften zijn ontwikkeld als grondslag voor

persoonlijke ontwikkeling, maar laten zich eenvoudig vertalen

naar beleids- en besluitvormingstrajecten bij bedrijven

FEMKE DE JONG-STRUIKSMA

Femke de Jong-Struiksma (40) was jarenlang advocaat

voor de verzekeringssector, voorzitter van de landelijke

Federatie van Assurantieclubs, lid van de Raad van Toezicht

van het New Financial Forum en een veelgevraagd

spreker en columnist.

Sinds 2010 houdt Femke zich ook bezig met Yoga en

Boeddhisme. Ze volgde meerdere opleidingen en was bestuurslid

van Boeddhistisch Centrum Haaglanden. Per 1

januari 2016 nam ze onverwachts afscheid van de sector

in verband met een IVF traject. Kort daarop werd haar

man Wilko (43) overgeplaatst naar Houston (USA). Daar

werd ze mama van Klaas (2) en Berend (0) en liet ze zich

omscholen tot yoga- en meditatiedocent. Sindsdien ontwikkelt

en verzorgt ze professionele yoga- en mindfulnessprogramma’s

voor volwassenen, kinderen en scholen.

Daarnaast schrijft ze voor diverse media over Boeddhistische

filosofie en ethiek.

Femke woont sinds november 2020 in Taipei (Taiwan).

Meer weten? Zie www.dutchdharma.com.

en overheidsinstanties. Door bij de ontwikkeling, productie

of distributie steeds weer af te wegen wat onder de concrete

omstandigheden de optie is die de minste schade aan het leven

zelf toebrengt, kom je tot een hele andere afweging dan

wanneer de commerciële haalbaarheid als leidend principe

geldt. Wie dit principe ter harte neemt en ernaar leeft laat

de ander zien dat hij te vertrouwen is. Bikkhu Analayo, een

vooraanstaande wetenschapper op het gebied van Boeddhistische

filosofie en ethiek noemt dat ‘the gift of fearlessness’ die

een basis vormt voor vertrouwen en reciprociteit. Uiteindelijk

is de nieuwe economie niet veel meer dan een evolutie van

onze bestaande economie, waarin medemenselijkheid tot uitgangspunt

wordt genomen. n

LENTE 2021 NFM | 45


NIEUWE ECONOMIE

– e s s a y –

Merken die werken

aan de economie van

de 21e eeuw

We laten een vervuilend en uitbuitend systeem achter ons en zien de contouren

van een gelukkige, eerlijke en veilige wereld ontstaan. De coronacrisis werkt

als versneller. Bedrijven en merken moeten een nieuwe toekomst omarmen,

hun bedrijfsprocessen verduurzamen en hun mensen – van bestuurskamer tot

medewerkers, leveranciers en klanten – meenemen in de verandering. Dat laatste

is de sleutel tot een succesvolle transformatie. Het gaat uiteindelijk om gedrag.

TEKST KIM CRAMER EN ALEXANDER KOENE, BR-ND PEOPLE

He coronacrisis maakt duidelijk dat veranderingen

voor een duurzame toekomst hard nodig zijn.

Dat was voor een kleine groep activisten al lange

tijd volledig helder en voor een groeiende groep

bewuste burgers al een tijdje, maar nu is de gedachte

dat het anders moet gemeengoed aan het

worden. Ook leren we dat als de nood echt hoog is, we massaal

ons gedrag kunnen veranderen.

Hoewel het langzaam gaat en er een groot verschil is tussen

‘weten’ en ‘doen’, zullen we – geconfronteerd met klimaat-,

sociale en economische crises –transformeren van een

vervuilende en vernietigende economie naar een duurzame,

eerlijke en veilige economie. Het kan niet anders. Als we als

mensheid willen overleven, zullen we moeten stoppen de

planeet en elkaar uit te buiten. We kunnen niet langer door

met het uitputten van natuurlijke bronnen die we met fossiele

energie omzetten naar producten die we uiteindelijk

weggooien. Die we in veel gevallen überhaupt niet nódig hadden.

Net zo goed als we niet langer door kunnen én willen

met de ongelijke verdeling van welvaart. Degenen die als eerste

zijn begonnen de natuurlijke bronnen te gebruiken voor

méér dan de eigen behoefte, hebben alle geld en macht naar

zich toegetrokken. Degenen die achterbleven, waren meestal

degenen die, vaak aan de andere kant van de wereld, met de

gevolgen moesten kampen van de roof van natuurlijke bronnen,

een afgenomen biodiversiteit en het leveren van arbeid

in slechte omstandigheden tegen oneerlijke lonen. En dit is

nog steeds aan de orde van de dag.

CRISIS ALS TIPPING POINT

Bedrijven die profiteren van deze situatie hebben zich in het

verleden vast niet allemaal gerealiseerd hoe zij bezig waren

de planeet en de mens teniet te doen. Hopen we. Dat willen we

geloven, want we zijn optimisten. Er was ook lange tijd weinig

kennis over de impact op het klimaat, atmosfeer en biodiversiteit

en consumenten waren zich niet bewust van wat

ze eigenlijk consumeerden. Dat verandert nu. We verwachten

dat de crisis waarin we ons nu met z’n allen bevinden het ‘tipping

point’ is, waarna een nieuwe economie ontstaat.

We zien het al om ons heen. Niet alleen onder de sociale

ondernemers en de lokale duurzame initiatieven, maar ook

in het hol van de leeuw worden nu de stemmen gehoord van

46 | NFM LENTE 2021


NIEUWE ECONOMIE

de Greta’s en Rutgers van deze wereld. De deelnemers aan

het World Economic Forum, de overheden, de grootinvesteerders,

de rijken en machtigen der aarde, allemaal beginnen ze

te roepen dat het anders moet. Groener, gelijker, socialer. Ze

roepen het niet alleen, ze investeren ook grote sommen geld

om nieuw beleid en actie te stimuleren.

Sommigen geloven er niets van dat deze instituties eerlijk

willen delen, dat verkleint namelijk hun macht. Of hooguit

doen ze het uit eigenbelang, omdat ze ook wel zien dat het

niet anders kan. Hoe dan ook, de beweging is gaande en groeiende.

In 2018 schreef Larry Fink, ceo van BlackRock, in zijn

jaarlijkse brief aan alle klanten dat niet alleen de aandeelhouders,

maar álle stakeholders bediend moeten worden. Dit jaar

(2021) stelde hij klimaatverandering centraal en stimuleerde

hij dat alle bedrijven een plan tonen om in 2050 ‘net zero’ te

zijn. Als zulke mensen, die zijn ‘gevormd’ in de tijd dat de bomen

tot aan de hemel groeiden en je de winst vooral voor jezelf

moest houden, zulke visies uitdragen, dan is er hoop.

HET BELANG VAN DE WERELD

In de financiële wereld zien we dat naast ASR, Triodos Bank

en ASN Bank ook andere instellingen zich steeds meer druk

maken over ‘people & planet’ naast profit. Rabobank droeg

begin van dit jaar uit dat alle banken carbon-banken moeten

worden en gaat het voor klanten makkelijk maken om

CO2-credits te kopen en te verkopen. Ze gaan vruchtenbomen

planten om CO2-uitstoot te compenseren. Als ze volgroeid

zijn en geen extra CO2 meer opslaan, moeten ze een inkomstenbron

zijn voor kleine boeren. Met in het achterhoofd de

hevige kritiek van een aantal jaar geleden op de reclamecampagne

‘Growing a better world together’, werpt zich ook nu

de vraag op of dit soort grote commerciële bedrijven wel in

staat zijn om het belang van de wereld boven het eigenbelang

te stellen, of het op z’n minst gelijk te stellen. Naar eigen

zeggen is dit initiatief goed voor het duurzame imago

van de bank en uiteindelijk ook een verdienmodel waarmee

men een voorsprong hoopt te houden in de markt. Is echte

transformatie nog gebaat bij concurrentie? Of zijn we op weg

naar een wereld waarbij de echte winnaars die partijen zijn

die niet meer plat concurreren, maar juist de systemische samenwerking

opzoeken om de wereldproblemen op te lossen?

THE CIRCLE OF LIFE

Bomen groeien uiteraard nooit tot in de hemel. Bomen stoppen

namelijk op een gegeven moment met groeien, zoals alles

in de natuur stopt met groeien. Na de groei komt uiteindelijk,

soms pas na eeuwen, het verval, de dood. Maar het mooie

van de natuur is, de geboorte gebeurt telkens weer opnieuw,

uit dezelfde bronnen waar het eerdere leven uit was ontstaan.

The circle of life. In de natuur bestaat geen afval, het is volledig

circulair. Een heel precies uitgebalanceerd systeem waarin

alles klopt. Zo ging het miljarden jaren en als de mens niet

had ingegrepen – zo ongeveer vanaf de industriële revolutie

KIM CRAMER:

“POWER TO

THE PEOPLE.”

LENTE 2021 NFM | 47


NIEUWE ECONOMIE

– zou het nog steeds zo gaan. Wij hebben het natuurlijk evenwicht

echter zo uit balans gebracht dat we er nu alles aan

moeten doen om het te herstellen. Voor het te laat is.

De circulaire wetten in de natuur lijken de oplossing te

zijn voor veel van onze problemen. Als we de economie nu

eens circulair maken? We verstoren de balans niet verder

door nog meer grondstoffen uit de planeet te halen, maar we

gebruiken wat al in gebruik is. We ontwerpen producten zó

dat ze na gebruik niet worden weggegooid, maar worden gerepareerd,

in onderdelen hergebruikt, of helemaal gerecycled

kunnen worden. We produceren dan geen afval meer. In zo’n

economie houden we natuurlijk ook rekening met de sociale

aspecten: eerlijk werk en een rechtvaardige verdeling van de

opbrengsten.

NOODZAAK RADICALE VERANDERING

Bedrijven en overheden moeten in zo’n circulaire economie

hun processen radicaal omgooien. We redden het niet met

wat goed bedoelde ‘purpose marketing’ en ook niet met een

paar positieve initiatieven en wat duurzame innovatie. Het

gaat er vooral juist om dat organisaties stóppen met bepaalde

zaken. Dat is eng, want het druist in tegen alles wat we van

het kapitalisme hebben geleerd. Het voortbestaan van de organisatie

komt erdoor ter discussie te staan. Maar als de inzet

het voortbestaan van onze planeet en onze soort is, is er geen

andere weg. En het goede nieuws is dat het kán. Je moet er alleen

wel toe bereid zijn en de weg vinden. Bovendien kunnen

we het niet alleen aan bedrijven overlaten. Burgers, politieke

leiders, we moeten er ontegenzeggelijk voor kiezen. Er moeten

nieuwe wetten komen, nieuw beleid en nieuw gedrag.

De stad Amsterdam is er al aan begonnen. Doel is een gelukkig

leven voor iedereen binnen de natuurlijke grenzen

van de aarde. De stad brengt de komende jaren verschillende

materiaalstromen in kaart, van instroom tot verwerking,

om waardevolle grondstoffen te behouden. Het doel is om in

2030 het gebruik van nieuwe grondstoffen te halveren en in

2050 een volledig circulaire stad te zijn. Het staat allemaal in

de ‘Amsterdam Circulaire Strategie 2020-2025’. Er wordt gebruik

gemaakt van de Amsterdam City Doughnut van de Britse

econoom Kate Raworth.

ALEXANDER KOENE:

“DE MAGIE VAN

POSITIEVE BEÏNVLOEDING.”

DUURZAME TRANSFORMATIE

In onze serie whitepapers (Positive Culture, Beyond Purpose en

Building Next Better) beschrijven we hoe branding kan bijdragen

aan het stimuleren van impactvol gedrag. Wat de uitgangspunten

en te nemen stappen zijn. Merken hebben de

magie om mensen positief te beïnvloeden. Het is een krachtig

instrument wat haast ‘manipulatief’ ingezet kan worden

voor het goede en het slechte. De psychologie die ervoor zorgt

dat de meeste mensen kiezen voor bijvoorbeeld Coca-Cola

kunnen we ook inzetten om voorkeur op te wekken voor merken

die een duurzame wereld versnellen. Zulke merken worden

niet goed ontwikkeld door externe adviesbureaus of door

48 | NFM LENTE 2021


NIEUWE ECONOMIE

BR-ND

Sinds 2006 ontwikkelen Kim Cramer en Alexander Koene

23plusone, een methode die menselijke drijfveren centraal

stelt in merk- cultuur- en persoonlijke ontwikkeling.

In 2011 richtten zij samen BR-ND People op, sinds

2017 gecertificeerd als B Corp. Met een kernteam van onderzoekers,

ontwerpers, schrijvers en facilitators helpt

BR-ND People organisaties met merk- en organisatieontwikkeling.

marketingafdelingen van organisaties. Wel lukt dit door gebruik

te maken van de ideeën en gevoelens die al aanwezig

zijn. Zeker nu de roep om duurzame ontwikkeling steeds luider

wordt en mensen graag bedrijven met een purpose willen

omarmen. Je moet je branding dus ontwikkelen samen met

de mensen in je organisatie en het is goed om ook andere stakeholders

erbij te betrekken.

Branding is in onze visie het strategische proces om ervoor

te zorgen dat er gemeenschappelijke betekenis en mentale

verbinding tussen mensen ontstaat. Het heeft een langetermijnscope

en geeft sturing aan alle interacties of ‘touchpoints’

tussen mens en product, dienst en organisatie.

Branding heeft dus alles te maken met organisatiestrategie

en -cultuur. Het gaat veel verder dan het ontwikkelen van een

aansprekende boodschap naar buiten toe, het gaat er vooral

om dat medewerkers trots zijn en gedreven invulling willen

geven aan hun werk. Het zorgt ervoor dat mensen met elkaar

in actie komen om de duurzame purpose en missie van

een organisatie waar te maken. We zien vaak dat de top van

een bedrijf graag wil verduurzamen, maar dat leiders niet weten

hoe medewerkers ‘zover te krijgen’. Dan is het vanaf de

start al misgegaan; er is geen energie gestoken in het betrekken

van mensen voordat de duurzame strategie is vastgesteld.

Eigenlijk moet de strategieontwikkeling dan simpelweg opnieuw

plaatsvinden, maar nu mét de rest van de organisatie.

Anders wordt het niets; de weerstand is groot en er is weinig

motivatie om zelf aan de slag te gaan. Ook maken we mee dat

medewerkers hun leiders ter verantwoording roepen als de

organisatie volgens hen geen impactvolle purpose heeft. Als

we zo’n bottom-up proces mogen begeleiden vinden we het

extra mooi. Power to the people. n

Meer lezen? De whitepapers van Kim en Alexander vind je op

issuu.com/br-nd.

LENTE 2021 NFM | 49


NIEUWE ECONOMIE

– e s s a y –

Samen werken

aan een bewuste

economie

Het is 2021 en de nieuwe economie is in wording: een meer holistische, wijze,

liefderijke, hoopgevende versie en representatie van wie wij zijn en wíllen zijn, als

mensheid en deelnemer aan het leven op deze planeet. Kleine revoluties, ander

geluid, nieuwe vormen en dappere daden krijgen steeds meer voet aan de grond.

TEKST CAROLIEN WEGENER, WIRE GROUP

Het is een bijzondere tijd, waarin we óók mogen

kijken naar alles wat er al wél gaande is. Ervaar

de borrelende onderstroom van het kleine gebaar

tot aan het grote werk – lokaal, landelijk,

wereldwijd – van gedreven zielen die geloven en

wéten dat het beter kan. Wij zíjn de Nieuwe Economie

in co-creatie, wat een krachtige en voelbare verbinding!

Als Wire Group noemen we de nieuwe economie ook wel

de bewuste economie, een systeem van meervoudige waardecreatie

en waarde-uitruil dat we samen steeds bewuster vormgeven,

vanuit verbinding met ál het leven op aarde. De transformatie

van onze economie heeft een sterke beweging naar

‘nieuw’: vernieuwing, innovatie, ontwikkeling. Het is daarnaast

net zo goed een meer verstilde beweging terug. Terug

naar de oorsprong, terug naar de essentie, naar bekend terrein

dat wij dragen in ons DNA en dat deels in vergetelheid

is geraakt. De transitie van onze economie gaat evenzogoed

over een hernieuwde verbinding met dat wat van levensbelang

is, daar waar het allemaal begint.

BEGIN

Misschien begint het wel bij het op waarde schatten van wie

jij bent en wie ik ben. Bij het besef van waar we vandaan komen

en hoe we met elkaar verbonden zijn. Bij het werkelijk

doorvoelen van de waarde van een planeet die ons leven

geeft, leven dat wij écht mogen koesteren. Laten we ons bewust

zijn van wat wij te brengen hebben, allemaal in onze

unieke vorm en ook, hoe we elkaar nodig hebben. In het creëren

van een intelligentere vorm van ons menselijk bestaansrecht

in deze confronterende, complexe, snelle wereld die

“KLEINE REVOLUTIES, ANDER GELUID,

NIEUWE VORMEN EN DAPPERE DADEN

KRIJGEN VOET AAN DE GROND”

LENTE 2021 NFM | 51


NIEUWE ECONOMIE

CAROLIEN WEGENER: X

“HABANA HABA – STAP

VOOR STAP.”

tegelijkertijd wonderschoon, eenvoudig aanwezig is. Samen

zijn we beter, meer en wijzer. Juist omdát we anders kijken,

vanuit ons eigen levenspunt. De kunstenaar ziet de wereld

in kleur en vorm voorbij de vorm. De technicus brengt innovatie

en vernieuwing die pas veel later door de massa begrepen

wordt. Het kind lééft het leven, grijpt de essentie vrijelijk

vast in elke uitgelaten lach. De ondernemer heeft het talent

de dingen samen te brengen in een alchemie die waarde laat

stromen. De onderzoeker geeft taal aan dingen die tot voor

kort nog ongrijpbaar waren zodat wij ze kunnen begrijpen en

ons eigen kunnen maken. De oudere die luisteren kan, écht

luisteren. Essentieel en waardevol zijn we allemaal.

WIRE GROUP

Wire group is inmiddels elf jaar specialist in Impact Investeren

en Bewuste Vermogensallocatie. Samen met

partners en klanten biedt Wire group manieren om

vermogen steeds bewuster in te zetten ten behoeve van

meervoudige waarde, voor sociaal, ecologisch, financieel

en persoonlijk rendement.

Carolien Wegener (1975) is ondernemer, schrijver en

activator van het New Financial Forum. Ze studeerde Culturele

Antropologie en Bedrijfskunde. Ze is onder meer

deskundige op het gebied van micro-finance en meso-finance.

In 2010 richtte ze samen met drie partners Wire

Group op.

52 | NFM LENTE 2021


NIEUWE ECONOMIE

BESTEMMING

Wij beginnen trainingen en workshops nagenoeg altijd met

een rondje vrij filosoferen: welke woorden en waarden kenmerken

onze ideale economie en maatschappij? Er volgt een

wordle van zo’n 25 woorden die voor 90 procent overlap hebben,

welke groep we ook treffen. Telkens blijkt dat mensen

een heel duidelijk beeld hebben van wat ‘het ideaal’ zou zijn.

We weten heel goed welke waarden ten grondslag liggen aan

een economie en maatschappij waar we graag deel vanuit

maken, waar we graag aan bijdragen, die een afspiegeling

zouden zijn van de meest wijze versie van wie wij kunnen

zijn als mens en als mensheid. Als we onze harten laten spreken,

dan zeggen we nagenoeg hetzelfde. Blijkbaar beschikken

we over een collectief kompas dat ons leidt naar ons ideaal:

een prachtig en hoopgevend gegeven!

WAARDE(N) GEDREVEN

De nieuwe economie zijn wij allemaal. Toegepast op ons dagelijks

werk bij Wire Group mijmer ik over hoe wij een poging

doen om onze waarden actief te leven. Met check-ins bij

elke ontmoeting willen we het leven inclusief maken, ons

hoofd en hart vrij maken om zoveel mogelijk hier en nu aanwezig

te kunnen zijn en in verbinding het beste van onszelf

te kunnen geven. Met check-outs kennen we in één woord

waarde toe aan wat er is gedeeld, gezegd, ontwikkeld. In het

investeringsproces spreken we van we-diligence in plaats van

due diligence om recht te doen aan de gelijkwaardige partnerrelatie

die we nastreven in plaats van de eenzijdig ‘beoordelende

partij’ te zijn. Een groep Next Genners deelt open en in

vertrouwen over de lusten en lasten van vermogend zijn, ze

zijn opgelucht over de (h)erkenning. We vieren kleine teamapp-feestjes

bij elk toegezegd miljoen euro (!) voor meervoudige

waarde in ons Wire Private Markets Impact Fonds, ruim

vijftig al! Moed, eerlijkheid en dankbaarheid kenmerken een

onalledaags teamgesprek over een alternatieve eigendomsstructuur

voor Wire Group die meer recht doet aan de nieuwe

tijd, aan onze purpose. Wij hebben niet het antwoord,

wel ons kompas.

HANDELEN

“De toekomst wordt niet bepaald door een of ander duister lot. Wij bepalen

de toekomst. Wij kunnen zelf elke dag en elk moment ons leven

en kwaliteit daarvan op onze planeet scheppen en herscheppen. Die invloed

hebben wij.”

Tenzin Gyatso (de Dalai Lama) & Desmond Tutu

“ALS WE ONZE HARTEN LATEN SPREKEN,

DAN ZEGGEN WE ALLEMAAL HETZELFDE.”

De transitie naar de nieuwe economie betekent het transformeren

van een heel systeem. Nieuw dimensionaal kijken.

Een beweging en een bewustwordingsproces dat zo gelaagd

en veelomvattend is, dat het kant-en-klare antwoord niet bestaat.

De korte route ook niet. Daar moeten we tegen kunnen

en er onze uitdaging van maken! Hoe? Treffend geschreven

door Keniaanse straatkinderen op de muur op van hun

clubhuis: Habana haba – stap voor stap. Met ons kompas op

steeds weer een wijzere, meer wakkere, door waarde(n) gedreven,

oprecht intelligente, liefdevolle, trots-makende versie

van onszelf en van de economie. Laten we samen ons uiterste

best doen er iets héél rijks van te maken! n

LENTE 2021 NFM | 53


NIEUWE ECONOMIE

– e s s a y –

De hoopgevende rol van wetgeving in

de slag naar duurzaam investeren

Het grote(re) plan

ESG (Environmental, Social en Governance) is anno 2021 een niet meer weg te

denken begrip. Zowel voor kapitaalverschaffers als uitgevende instellingen is de

uitdaging groot om eigen beleid te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de wensen

van hun stakeholders omtrent duurzaamheid. Tegelijkertijd stelt ook de (Europese)

wetgever eisen aan wat duurzaam genoemd mag worden en ziet de toezichthouder

toe op het adequaat managen van duurzaamheidsrisico’s. De ambities vertalen zich

voorts in prospectussen en jaarverslagen en dan ligt het risico van greenwashing op

de loer. Hoe dichtbij is de transitie naar een groene, nieuwe economie?

TEKST MINKE HOEKSTRA

In navolging en ter uitwerking van de United Nations 2030

Agenda for Sustainable Development en het Klimaatakkoord

van Parijs heeft de Europese Commissie zich ten doel gesteld

om ESG-overwegingen in het hart van het financiële

systeem te brengen om daarmee de transitie naar een

groener, duurzamer en meer circulair systeem te ondersteunen.

In het ontwerp van de Europese plannen zijn de United

Nations Sustainable Development Goals (SDG’s) het uitgangspunt

geweest. Het resultaat is een breed scala aan plannen

en verordeningen, waarvan een aantal zich specifiek richt op

de financiële sector. De overkoepelende gedachte voor al deze

EC-initiatieven is dat een significant deel van de noodzakelijke

transitie van de private sector moet komen, waarbij privaat

kapitaal zijn weg moet vinden naar duurzame investeringen.

Ter uitwerking van deze ambities is in december 2016

een High-Level Expert Group samengesteld die zich heeft gebogen

over deze uitdagingen. Op grond van de adviezen van

deze groep is uiteindelijk het Europese Action Plan on Financing

Sustainable Growth gebaseerd, dat in maart 2018 werd gepubliceerd.

DISCLOSURE

Om te zorgen dat ESG-factoren worden meegenomen in investeringsbeslissingen

en -processen is een aantal verordeningen

opgesteld, die financieel dienstverleners verplichten tot

integratie van ESG-factoren in hun investeringsprocessen en

-advisering en dat zij daarover rapporteren richting hun klanten.

Doelstelling van deze Disclosure Verordening is harmonisatie

van informatieverschaffing over duurzaamheid en

het tegengaan van greenwashing. Deze verordening legt verplichtingen

op aan financieel dienstverleners met betrekking

tot financiële producten en geeft invulling aan de begrippen

LENTE 2021 NFM | 55


NIEUWE ECONOMIE

duurzame belegging, duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidsfactoren.

Op grond van deze verordening worden financieel

dienstverleners transparantievereisten opgelegd wat betreft:

(a) het beleid over de integratie van duurzaamheidsrisico’s

in beleggingsbeslissingsprocedures en beleggingsadvies,

(b) de manier waarop de belangrijkste ongunstige effecten

van beleggingsbeslissingen en beleggingsadvies in acht worden

genomen in verhouding tot de financiële producten en

(c) de wijze waarop het beloningsbeleid spoort met de integratie

van duurzaamheidsrisico’s.

Ook in de precontractuele informatieverschaffing dienen

financieel dienstverleners transparantie te verschaffen over

(a) de integratie van duurzaamheidsrisico’s in beleggingsbeslissingen

en beleggingsadvies en (b) een beoordeling van de

waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het

rendement van de financiële producten of een beknopte uitleg

waarom de duurzaamheidsrisico’s niet relevant geacht

worden.

Voor het juiste medium voor deze precontractuele informatieverschaffing

wordt aansluiting gezocht bij de informatieverschaffingsverplichtingen

die op grond van richtlijnen

en verordeningen reeds op financieel dienstverleners rusten.

Indien een financieel product bijvoorbeeld ecologische of

sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot

dient aan additionele transparantie en precontractuele

informatieverplichtingen te worden voldaan, zoals informatie

over de wijze waarop aan die kenmerken wordt voldaan

en hoe de index consistent is met die kenmerken plus een

toelichting waarom en hoe de aangewezen index die op dat

doel is afgestemd, verschilt van een brede marktindex. Ook

gelden in dat geval additionele verplichtingen voor transparantie

over deze financiële producten op de website en in periodieke

verslagen.

Op financieel productniveau, schrijft de Disclosure Verordening

voor dat voor elk financieel product een duidelijke en

gemotiveerde toelichting wordt gegeven of, en zo ja hoe, bij

een financieel product de belangrijkste ongunstige effecten

op duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen en waar deze

informatie beschikbaar is. Indien deze factoren niet worden

meegenomen, is een uitleg hierover verplicht. De Disclosure

Verordening is uitgewerkt in technische reguleringsnormen

waarvan ten tijde van het schrijven van dit essay alleen consultatiedocumenten

en een concept beschikbaar zijn gesteld.

Hieruit kan in ieder geval worden afgeleid dat de EC een zeer

‘WET- EN REGELGEVING OP HET GEBIED VAN

DUURZAAMHEID GEEFT HET BEDRIJFSLEVEN

EEN EXTRA ZETJE IN DE GOEDE RICHTING’

MINKE HOEKSTRA: ‘DUURZAAM

INVESTEREN ALS DEFAULT OPTIE.’

MINKE HOEKSTRA

Minke Hoekstra is advocaat en adviseert ondernemingen

die actief zijn op de financiële markten met een focus op

vermogensbeheer, fondsstructurering, regulatory compliance,

governance en duurzaamheid.

vergaande mate van standaardisatie voorstaat en een informatievoorziening

die te allen tijde makkelijk toegankelijk,

niet-discriminatoir, gratis, simpel, begrijpelijk, eerlijk, duidelijk

en niet-misleidend moet zijn; een hele uitdaging.

TAXONOMIE

De Taxonomie Verordening brengt een gemeenschappelijk

concept en classificatiesysteem van ecologisch duurzame beleggingen

ter voorkoming van greenwashing en oneerlijke

concurrentievoordelen. Deze verordening sluit aan bij de begrippen

van de Disclosure Verordening en is van toepassing

op financiële producten die als ecologisch duurzaam beschikbaar

worden gesteld. Wel bevat deze verordening een aantal

aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van de Disclosure

Verordening. Dan gaat het onder meer over criteria om uit

56 | NFM LENTE 2021


NIEUWE ECONOMIE

te maken of een economische activiteit als ecologisch duurzaam

kan worden aangemerkt of niet waarbij een onderscheid

wordt gemaakt tussen economische activiteiten die

substantieel bijdragen aan een of meer van de milieudoelstellingen

en economische activiteiten die geen ernstige afbreuk

doen aan een of meer van de milieudoelstellingen. De milieudoelstellingen

zijn: (i) de mitigatie van klimaatverandering,

(ii) de adaptatie van klimaatverandering, (iii) het duurzaam

gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen,

(iv) de transitie naar een circulaire economie, (v) de preventie

en bestrijding van verontreiniging en (vi) de bescherming

en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.

Per milieudoelstelling geeft deze verordening vervolgens

invulling aan de inhoud en vereisten van die milieudoelstelling.

Zo dient het product ten minste (en te allen tijde) te voldoen

aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen

en mag het product geen ernstige afbreuk doen aan

de leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven

en mensenrechten.

Een platform voor duurzame financiering gaat de EC adviseren

over de verdere invulling van de milieudoelstellingen

BENCHMARK

De Benchmark Verordening introduceert eenvormige regels

voor benchmarks en criteria voor de kwaliteit en integriteit

van koolstofarme benchmarks. Doel is onder meer de belemmeringen

voor efficiënte kapitaalstromen in de richting van

duurzame investeringen weg te nemen. Deze verordening introduceert

onder meer klimaattransitiebenchmarks.

NEDERLANDSE INITIATIEVEN

Naast de initiatieven op Europees niveau, zitten ook de Nederlandse

overheid en de financiële sector zelf niet stil. Ik noem

het Vernieuwde IMVO-beleid ‘Van voorlichten tot verplichten. Een

nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap’,

de initiatiefnota van ChristenUnie, PvdA, SP

en Groenlinks: ‘Tegen slavernij en uitbuiting. Een wettelijke ondergrens

voor verantwoord ondernemen’. en de initiatiefnota ‘Van oliedom

naar gezond verstand: verduurzaming van de financiële sector’

van Groenlinks, D66, Christenunie en CDA. Naast dergelijke

nationale initiatieven, hebben de pensioen- en vermogensbeheersector

eigen (gedrags)codes opgesteld met een duidelijke

duurzaamheidsmissie, onderstreept door de ondertekening

van het Klimaatakkoord door de financiële sector.

PALET AAN EISEN

Al deze verplichtingen en ambities op het gebied van duurzaamheid

richten zich indirect op uitgevende instellingen

en andere ondernemingen die kapitaal aantrekken. Om toekomstig

kapitaal zeker te stellen, zullen deze ondernemingen

zich dus terdege rekenschap moeten geven van de vereisten

die op hun kapitaalverschaffers rusten. Mijn verwachting

is dat het classificatiesysteem van duurzaamheid leidend

en maatgevend zal zijn. De hoop en verwachting is dan ook

dat bovenstaande transparantie- en standaardisatie-eisen

van investeerders aanbieders zal inspireren en dwingen tot

daadwerkelijke implementatie van duurzaamheidsambities

in hun ondernemingen. Ze zullen daarbij geholpen worden

door toezichthouders AFM en DNB die inzetten op duurzaamheid

en toezicht houden op de (transitie)risico’s waar financiële

marktpartijen mee geconfronteerd worden en hoe ze

daarmee omgaan. DNB en AFM maken daarbij onderscheid

tussen fysieke risico’s (schade als gevolg van klimaatverandering),

transitierisico’s (de kosten voor de implementatie van

ESG-factoren), reputatie risico’s (negatieve media-aandacht)

en aansprakelijkheidsrisico’s (zowel directe schade aan mens

en milieu en verlies van de waarde van investeringen als schade

als gevolg van het verstrekken van ESG-data en greenwashing).

Al deze risico’s zijn relevant voor de financiële sector

en hun investeringen.

Met dit palet aan eisen op het gebied van transparantie, standaardisatie

en meetbaarheid van ESG-factoren, lijkt de weg

van transitie naar een groene, nieuwe economie de enige

weg voorwaarts. Dat financieel rendement en duurzaamheid

hand in hand gaan en dat rendement overigens veel meer betekent

dan financieel rendement is niet alleen al langer bekend,

maar kan nu ook meer en meer worden gemeten en

onderbouwd.

De jurist in mij gelooft er oprecht in dat de wet- en regelgeving

op het gebied van duurzaamheid het bedrijfsleven een

extra en noodzakelijk zetje in de goede richting geeft. Met als

resultaat dat – het idee zingt al rond onder wetgevers – duurzaam

investeren de default optie wordt. n

LENTE 2021 NFM | 57


AMBASSADEURS

Activators van het

• Dick-Jan Abbringh | Purpose

Newfinancialforum.nl/dick-jan-abbringh

• Roy van den Anker | Heilbron

Newfinancialforum.nl/roy-van-den-anker

• Erica Argelo | Circle of Art

Newfinancialforum.nl/erica-argelo

• Martin van Arendonk | Univé

Newfinancialforum.nl/martin-van-arendonk

• Jeroen Bais | Next Step Factory

Newfinancialforum.nl/jeroen-bais

• Femke Bakker | AnsvarIdéa

Newfinancialforum.nl/femke-bakker

• Ferdinand Bakker | Schouten Zekerheid

Newfinancialforum.nl/ferdinand-bakker

• Pieter van den Ban | Univé

Newfinancialforum.nl/pieter-van-den-ban

• Jelle Bartels | Next Step Factory

Newfinancialforum.nl/jelle-bartels

• Ewald Bary | Lindenhaeghe

Newfinancialforum.nl/ewald-bary

• Ron Bavelaar | Univé

Newfinancialforum.nl/ron-bavelaar

• Lambert Becks | Qees

Newfinancialforum.nl/lambert-becks

• Robin van Beem | Polis Advocaten

Newfinancialforum.nl/robin-van-beem

• Johanneke Behrend | AEGON

Newfinancialforum.nl/johanneke-behrend

• Ted van den Bergh | Transitiecoalitie Voedsel

Newfinancialforum.nl/ted-van-den-bergh

• Toon Berendsen | VVP

Newfinancialforum.nl/toon-berendsen

• Egbert Berkhoff | NNEK

Newfinancialforum.nl/egbert-berkhoff

• Joke Bijleveld | Achmea Academy

Newfinancialforum.nl/joke-bijleveld

• Ria Blok-Leenheer | Zwitserleven

Newfinancialforum.nl/ria-blok-leenheer

• Cees Bol / BOL-Advies

Newfinancialforum.nl/cees-bol

• Olette Bollen | Connect4Value

Newfinancialforum.nl/olette-bollen

• Thom Boot | Thomorrow LifePlanning

Newfinancialforum.nl/thom-boot

• Robin Bouman | Yellowtail

Newfinancialforum.nl/robin-bouman

• Yvonne Bouman | Florijn College

Newfinancialforum.nl/yvonne-bouman

• Jules Brader | De Goudse

Newfinancialforum.nl/jules-brader

• Nanda Bramer | MY Organization

Newfinancialforum.nl/nanda-bramer

• Michiel Brandt | SVC Brandt Advies

Newfinancialforum.nl/michiel-brandt

• Arno Brons | Avéro Achmea, Voorzie

Newfinancialforum.nl/arno-brons

• Mark de Bruijn | Obvion

Newfinancialforum.nl/mark-de-bruijn

• Wilma de Bruijn | Eurapco

Newfinancialforum.nl/wilma-de-bruijn

• Paul Burger | AnsvarIdéa

Newfinancialforum.nl/paul-burger

• Christel van Capelleveen | a.s.r.

Newfinancialforum.nl/christel-van-capelleveen

• Urjan Claassen | Quilify

Newfinancialforum.nl/urjan-claassen

• Jos Claessens | result-is

Newfinancialforum.nl/jos-claessens

• Klaas Coolen | Coolen Expertise

Newfinancialforum.nl/klaas-coolen

• Marcel Coopman | Next Step Factory

Newfinancialforum.nl/marcel-coopman

• Jack Cox | Econsenso

Newfinancialforum.nl/jack-cox

• Kim Cramer | Emotone

Newfinancialforum.nl/kim-cramer

• Gijs Dalen Meurs | Eyevestor.com

newfinancialforum.nl/gijs-dalen-meurs

• Ralph van Dam | Centraal Beheer Achmea

Newfinancialforum.nl/ralph-van-dam

• Gary Damen | Paradigma Groep

Newfinancialforum.nl/gary-damen

• Petrosjan Damen | Sintering

Newfinancialforum.nl/petrosjan-damen

• Chris Das | Taurus Financiële Belevingen

Newfinancialforum.nl/chris-Das

• Douwe Dijkstra

Newfinancialforum.nl/douwe-dijkstra

• Jan Donselaar | DMA

Newfinancialforum.nl/jan-donselaar

• Joram van Doorn / Site Online

Newfinancialforum.nl/joram-van-doorn

• Peter Dussel | Figlo

Newfinancialforum.nl/peter-dussel

• Wilko Emmens | Allianz Nederland

Newfinancialforum.nl/wilko-emmens

• Madelon Engels | Achmea International

Newfinancialforum.nl/madelon-engels

• Patrick Eppink | Turner

Newfinancialforum.nl/patrick-eppink

• Jolanda Franken | Obvion

Newfinancialforum.nl/jolanda-franken

• Erik Friedeberg | Manifesto

Newfinancialforum.nl/erik-friedeberg

• Indra Frishert | Dazure

Newfinancialforum.nl/indra-frishert

• Nancy Gaertner | Schouten Zekerheid

Newfinancialforum.nl/nancy-gaertner

• Karin van Geelen | Yellow communicatie

Newfinancialforum.nl/karin-van-geelen

• Steven Geldof | Inspirerende Hutspot

Newfinancialforum.nl/steven-geldof

• Annemarie Gerritsma | GAPP

Newfinancialforum.nl/annemarie-gerritsma

• Jacky van de Goor | Legende

Newfinancialforum.nl/jacky-van-de-goor

• Peter van Geijtenbeek | Turien & Co

Newfinancialforum.nl/peter-van-geijtenbeek

• Frank Jan de Graaf | Hogeschool van Amsterdam

Newfinancialforum.nl/frank-jan-de-graaf

• René de Haan | acht!

Newfinancialforum.nl/rene-de-haan

• Roger Hagen | Rebels in Finance

Newfinancialforum.nl/roger-hagen

• Jan Hamburger | Turien & Co

Newfinancialforum.nl/jan-hamburger

• Aloys Harmsen | Pensioen Support Nederland

Newfinancialforum.nl/aloys-harmsen

• Kees Haverkamp | Newest Industry

Newfinancialforum.nl/kees-haverkamp

• Maurice van den Hemel | All-Insure

Newfinancialforum.nl/maurice-van-den-hemel

• Robin Heuten | VLPN

Newfinancialforum.nl/robin-heuten

• Eline Hesse | Circular IQ

Newfinancialforum.nl/eline-hesse

• Jaap Hiddinga | Jaap Hiddinga

Newfinancialforum.nl/jaap-hiddinga

• Jac Hielema | Economy Transformers

Newfinancialforum.nl/jac-hielema

• Marco Hoekstra

Newfinancialforum.nl/marco-hoekstra

• Minke Hoekstra | De Brauw Blackstone Westbroek

Newfinancialforum.nl/minke-hoekstra

• Liesbeth Hogervorst | Energizer

Newfinancialforum.nl/liesbeth-hogervorst

• Jack Hommel | Centraal Beheer Achmea

Newfinancialforum.nl/jack-hommel

• Ton van Hooft | Kompas Financiën

Newfinancialforum.nl/ton-van-hooft

• Fred Huibers | Hogeschool van Amsterdam

New Financial Forum/fred-huibers

• Gerard Hulsman | docent wiskunde en economie

Newfinancialforum.nl/gerard-hulsman

• Arno Groot Koerkamp | Future of Finance

Newfinancialforum.nl/arno-groot-koerkamp

• Chantal Inen | The Punchy Pack

Newfinancialforum.nl/chantal-inen

• Sylvia Janssen | Onkar Compliance

Newfinancialforum.nl/sylvia-janssen

• Jelle Jansons | Nationale-Nederlanden

Newfinancialforum.nl/jelle-jansons

• Jorad Jongeneel | AEGON

Newfinancialforum.nl/jorad-jongeneel

• Femke de Jong

Newfinancialforum.nl/femke-de-jong

• Gert de Jong | Hogeschool van Amsterdam

New Financial Forum/gert-de-jong

• Bas Jongeling | Wildgras

Newfinancialforum.nl/bas-jongeling

• Mark Jordens | Edmond Halley

Newfinancialforum.nl/mark-jordens

• Antoinette Kalkman | Nationale Waarborg

Newfinancialforum.nl/antoinette-kalkman

• Ron van Kesteren | Stv

Newfinancialforum.nl/ron-van-kesteren

• Zairah Khan | Blue02

Newfinancialforum.nl/zairah-khan

• Pepijn van Kleef | MoneyView Research

Newfinancialforum.nl/pepijn-van-kleef

• Kees Klomp | Karmanomics

Newfinancialforum.nl/kees-klomp

• Theo Kocken | Cardano Group

Newfinancialforum.nl/theo-kocken

• Alexander Koene | BR-ND

Newfinancialforum.nl/alexander-koene

• Dirk Kooiman | Kooiman Advies

Newfinancialforum.nl/dirk-kooiman

• Wibo Koole | Create2connect

Newfinancialforum.nl/wibo-koole

• Stef Kuypers | Happonomy

Newfinancialforum.nl/stef-kuypers

• Sjoerd Laarberg | Allianz Nederland

Newfinancialforum.nl/sjoerd-laarberg

• Heidi Leenaarts | United Economy

Newfinancialforum.nl/heidi-leenaarts

• Michel van Leeuwen | Flanderijn

Newfinancialforum.nl/michel-van-leeuwen

• Juri Leissner | Leissner & Van der Molen

Newfinancialforum.nl/juri-leissner

• Peter Paul Leutscher | RedZebra Group

Newfinancialforum.nl/peter-paul-leutscher

• Wouter van Leusen | Stan&Wende

New Financial Forum/wouter-van-leusen

58 | NFM LENTE 2021


AMBASSADEURS

New Financial Forum

• Joke Lodewijk | Urban Knowmads

Newfinancialforum.nl/joke-lodewijk

• Nicolette Loonen | Fidet Finance Professionals

Newfinancialforum.nl/nicolette-loonen

• Pieter Lugtigheid | AEGON

Newfinancialforum.nl/pieter-lugtigheid

• Michael Mackaaij | Verne Business Excellence

Newfinancialforum.nl/michael-mackaaij

• Thom Mallant | Allianz Nederland

Newfinancialforum.nl/thom-mallanT

• Damaris Matthijsen | Economy Transformers

Newfinancialforum.nl/damaris-matthijsen

• Gilbert Mattu | a.s.r.

Newfinancialforum.nl/gilbert-mattu

• Maria Mazarakis | Maria Mazarakis Levensverhaal Inzicht

Newfinancialforum.nl/maria-mazarakis

• Jaap van der Meer | VLPN

Newfinancialforum.nl/jaap-van-der-meer

• Hubrien Meijaard | Hubrien financieel advies 2.0

Newfinancialforum.nl/hubrien-meijaard

• Patrick Meijn | Proteachting

Newfinancialforum.nl/patrick-meijn

• Richard Meinders | SVC Groep

Newfinancialforum.nl/richard-meinders

• Henry Mentink | Veerhuis

Newfinancialforum.nl/henry-mentink

• Saskia Michels | W’aarde controlling

Newfinancialforum.nl/saskia-michels

• Hans Ludo van Mierlo

Newfinancialforum.nl/hans-ludo-van-mierlo

• Roeland van der Molen | Leissner & Van der Molen

Newfinancialforum.nl/roeland-van-der-molen

• Constant Moolenaar | Rabobank

Newfinancialforum.nl/constant-moolenaar

• Matthijs Mons | Yellowtail

Newfinancialforum.nl/matthijs-mons

• Marc de Moor | Sandstreet Consultants

Newfinancialforum.nl/marc-de-moor

• Kaj Morel | De Zaak van Betekenis

Newfinancialforum.nl/kaj-morel

• Saskia van Muijsenberg | BiomimicryNL

Newfinancialforum.nl/saskia-van-den-muijsenberg

• Carla Muters | NHG

Newfinancialforum.nl/carla-muters

• Natasja Naron | Garbriël Financiële Bescherming

Newfinancialforum.nl/natasja-naron

• Ton Nijenhuis | Tonsultancy

Newfinancialforum.nl/ton-nijenhuis

• Maarten Nijman | ONE

Newfinancialforum.nl/maarten-nijman

• Arjan Nollen | Nationale-Nederlanden

Newfinancialforum.nl/arjan-nollen

• Harrie-Jan van Nunen | De Financiële Makelaar

Newfinancialforum.nl/harrie-jan-van-nunen

• Thera van Osch | OQ consulting

Newfinancialforum.nl/thera-van-osch

• Jeroen Oversteegen | Nationale Hypotheekbond

Newfinancialforum.nl/jeroen-oversteegen

• Desirée Paalvast | The Leader Inside

Newfinancialforum.nl/desiree-paalvast

• Monique Pereij | meerbewust

Newfinancialforum.nl/monique-pereij

• Li An Phoa | Drinkable Rivers

Newfinancialforum.nl/li-an-phoa

• Monique Piet | Manifesto

Newfinancialforum.nl/monique-piet

• Gilbert Pluym | Onderlinge ‘s-Gravenhage

Newfinancialforum.nl/gilbert-pluym

• Karin Polman | Florius

Newfinancialforum.nl/karin-polman

• Peter Post | MoneyView Research

Newfinancialforum.nl/peter-post

• Richard Qaiser | HDI Global Specialty

Newfinancialforum.nl/richard-qaiser

• Martijn Reckman | De Vacature Makelaar

Newfinancialforum.nl/martijn-reckman

• Mundo Resink | Astronauts on Earth

Newfinancialforum.nl/mundo-resink

• Paul Rijns | a.s.r.

Newfinancialforum.nl/paul-rijns

• Tim Rijvers | DAK Intermediairscollectief

Newfinancialforum.nl/tim-rijvers

• Marije Romeijn | Zwitserleven

Newfinancialforum.nl/marije-romeijn

• Peter Ronteltap | Zwitserleven

Newfinancialforum.nl/peter-ronteltap

• Tamara Ronteltap | Purpose Coaching

Newfinancialforum.nl/tamara-ronteltap

• Rolf Rozestraten | Obvion

Newfinancialforum.nl/rolf-rozestraten

• Han de Ruiter

Newfinancialforum.nl/han-de-ruiter

• Gerard van Santen | Inventiv

Newfinancialforum.nl/gerard-van-santen

• Faisal Setoe | HDI

Newfinancialforum.nl/faisal-setoe

• Pauline Sibbel | Courage to move

Newfinancialforum.nl/pauline-sibbel

• Henk Smit | Driekant Biologische Bakkerij

Newfinancialforum.nl/henk-smit

• Peggy van der Smitte | Marcel van der Smitte en Partners

Newfinancialforum.nl/peggy-van-der-smitte

• Ansfried Snijders | Meerwaarde en meer

Newfinancialforum.nlansfried-snijders

• Kyon Soons | a.s.r.

Newfinancialforum.nl/kyon-soons

• Patrick Steehouwer | DAK Intermediairscollectief

Newfinancialforum.nl/patrick-steehouwer

• Ellen Steijvers | Senvy Consulting

Newfinancialforum.nl/ellen-steijvers

• Pieter van Stratum | FIDIB

Newfinancialforum.nl/pieter-van-stratum

• Bira Thanabalasingam | Yellowtail

Newfinancialforum.nl/bira-thanabalasingam

• Fred Toussaint | Human Capital Services

Newfinancialforum.nl/fred-toussaint

• Boudewijn van Uden | a.s.r.

Newfinancialforum.nl/boudewijn-van-uden

• Ivo Valkenburg | Valkenburg bv

Newfinancialforum.nl/ivo-valkenburg

• Gert Vasse | Ockto

Newfinancialforum.nl/gert-vasse

• Christiaan van der Ven | Budlr.

Newfinancialforum.nl/christiaan-van-der-ven

• Ben Venneman / Onderboven

Newfinancialforum.nl/ben-venneman

• Tjibbe van der Veen | Oare Wei

Newfinancialforum.nl/tjibbe-van-der-veen

• Cas Verhage | Nh 1816 Verzekeringen

Newfinancialforum.nl/cas-verhage

• Jan Verstegen | Eerste stap.nl

Newfinancialforum.nl/jan-verstegen

• Carla Verwijmeren | Smartvoices

Newfinancialforum.nl/carla-verwijmeren

• Hans Visser | Zwitserleven

New financial forum.nl/hans-visser

• Valentina Visser | Havelaar & Van Stolk

Newfinancialforum.nl/valentina-visser

• Jack Vos

Newfinancialforum.nl/jack-vos

• Willem Vreeswijk | NFF/VVP

Newfinancialforum.nl/willem-vreeswijk

• Owen de Vries | Heartful Banking

Newfinancialforum.nl/owen-de-vries

• Michiel van Vugt | NNEK

Newfinancialforum.nl/michiel-van-vugt

• Esther Vuijsters | Lindenhaeghe

Newfinancialforum.nl/esther-vuijsters

• Petra van der Wal | Petra van der Wal Detachering

Newfinancialforum.nl/petra-van-der-wal

• Ruud van der Wal | Monuta

Newfinancialforum.nl/ruud-van-der-wal

• Ozewald Wanrooij | Neutralis

Newfinancialforum.nl/ozewald-wanrooij

• Rinus van Warven | Uitgeverij Van Warven

Newfinancialforum.nl/rinus-van-warven

• Judith Webber | Pure Human

Newfinancialforum.nl/judith-webber

• Carolien Wegener | Wire Group

Newfinancialforum.nl/carolien-wegener

• Johan Wempe | VU/FEWEB

Newfinancialforum.nl/johan-wempe

• Arnoud Wennekus | AOV-ZZP.nl

Newfinancialforum.nl/arnoud-wennekus

• Richard Weurding | Verbond van Verzekeraars

Newfinancialforum.nl/richard-weurding

• Angelo Wiegmans | Bedrijf Plus

Newfinancialforum.nl/angelo-wiegmans

• Marijn Wiersma | Arise

Newfinancialforum.nl/marijn-wiersma

• Enno Wiertsema | Adfiz

Newfinancialforum.nl/enno-wiertsema

• Marc Wilhelmus | Life Design Coaching

Newfinancialforum.nl/marc-wilhelmus

• Robert Witteveen / First Day Advisory Group

Newfinancialforum.nl/robert-witteveen

• Peter Wormskamp | Helder Beheerd

Newfinancialforum.nl/peter-wormskamp

• Patricia Wouda | Patricia Wouda

Newfinancialforum.nl/patricia-wouda

• Diana Zandbergen | WIFS

Newfinancialforum.nl/diana-zandbergen

• Meino Zandwijk | dutch

Newfinancialforum.nl/meino-zandwijk

• Amba Zeggen | Risk & Goverance

New financial forum.nl/amba-zeggen

• Marieke van Zuien | BNP Paribas Cardif

Newfinancialforum.nl/marieke-van-zuien

• Harry van der Zwan | Nationale-Nederlanden

Newfinancialforum.nl/harry-van-der-zwan

LENTE 2021 NFM | 59


NEW FINANCIAL MAGAZINE

Het meest inspirerende en vooruitstrevende

magazine voor financieel dienstverleners

Boordevol Crazy Ones, Young Ones, Innovatie,

Diversiteit, Leiderschap, Taboes, Betekenis,

Rendement en Pure winst

Het magazine is een van de uitingen van de stichting New Financial Forum.

De stichting bundelt krachten, ideeën, inspiratie en best practices van positief

ingestelde mensen die gezamenlijk een bijdrage leveren aan een gezonde

en gerespecteerde financiële sector. Het Forum organiseert bijeenkomsten,

workshops, faciliteert dialogen, is aanjager van vernieuwing, voegt betekenis

toe en is de stem van een innovatieve en betrokken financiële sector.

WEES VERZEKERD VAN PURE INSPIRATIE EN BEST PRACTICES EN

MELD JE AAN OP WWW.NEWFINANCIALFORUM.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!