08.03.2021 Views

BijSilke

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vitaal ouder worden


Wat is <strong>BijSilke</strong><br />

Wat is <strong>BijSilke</strong>?<br />

<strong>BijSilke</strong> is een vastgoed-concept met een sociaal hart. Zelfstandig wonende<br />

ouderen wonen in een Silke-complex, met daarin een gemeenschappelijke ruimte.<br />

Deze ruimte wordt door de bewoners gebruikt. Welke invulling zij daaraan geven is<br />

aan hen. En Silke als sociale makelaar/community manager ondersteunt daarbij.<br />

Silke ziet wat nodig is: verbindingen leggen tussen ouderen onderling, tussen<br />

vrijwilligers, met de kerkelijke en sociale gemeenschappen. Ook weet zij de<br />

huisarts te vinden, en de mensen van het gebiedsteam. En Silke helpt<br />

als er zorg (financierings)- en eenzaamheidsvragen zijn.


Wie zijn wij?<br />

Wij zijn een team dat bestaat uit ervaren professionals met veel samengestelde kennis<br />

en ervaring op het terrein van huisvesting- en dienstverleningsconcepten voor ouderen.<br />

De kennis kan ingezet worden bij de ontwikkeling van concepten tot en met de realisatie.<br />

Wij hebben expertise op het terrein van wonen, zorg en welzijn, bouwmanagement, ontwerp,<br />

communicatie- marketing, en commercie. Bovenal beschikken wij over unieke kennis van de<br />

wet- en regelgeving en financiering van wonen, zorg en welzijn en services voor senioren.<br />

Ook zijn wij goed bekend met gemeentelijke processen en besluitvorming.<br />

Als een woonvorm gerealiseerd is, dan zorgen de mensen van <strong>BijSilke</strong><br />

voor de verhuur van appartementen en het onderhoud.<br />

Naast natuurlijk de aanwezigheid van Silke zijn er<br />

allerlei aanvullende diensten mogelijk.<br />

Waar kan<br />

Silke bij<br />

helpen?<br />

‘Silke is er precies als je haar nodig hebt. Ze steekt<br />

af en toe haar neus om de deur heen, en vraagt of<br />

alles op rolletjes loopt. Ook stimuleert zij sociale<br />

activiteiten. Ook kijkt ze naar alle talenten in het<br />

complex zodat bewoners elkaar kunnen gaan<br />

helpen. En als het even niet zo super gaat;<br />

dan zorgt ze voor een belletje naar vrienden<br />

of familie. Ook kent zij de wijkverpleegkundige,<br />

huisarts, of de mensen van<br />

het gebiedsteam. En helpt zij bij alle<br />

ingewikkelde zorgvragen. En natuurlijk<br />

kent zij alle leuke koffietentjes in de<br />

buurt en weet zij ook juist dát leuke<br />

boek om te lezen.’


Waarom is het leuk om in een <strong>BijSilke</strong> te wonen?<br />

Oud worden in een door <strong>BijSilke</strong> team ontwikkelde project is<br />

leuker omdat wij vooral gericht zijn op het welbevinden van<br />

ouderen. Ouderen kiezen zelf de grootte van de woning,<br />

(plattegrond etc.) en hoe de woonomgeving er uit moet gaan<br />

zien. Wij bieden eigentijdse dienstverlening waar een digitaal<br />

platform faciliterend is. Geen verplichte activiteiten met medebewoners,<br />

al krijgen bewoners wel alle ruimte om dingen<br />

samen te kunnen doen. Elk initiatief wordt daarom ontwikkeld<br />

met een gemeenschappelijke ruimte/tuin.<br />

Hoe ziet een <strong>BijSilke</strong> eruit?<br />

Een <strong>BijSilke</strong> complex bestaat uit 20-<br />

40 appartementen(huur en/of koop).<br />

De appartementen zijn divers van<br />

grootte, afgestemd op de wensen<br />

van ouderen van tegenwoordig.<br />

Naast een prettige woonkamer<br />

bestaat een appartement<br />

gemiddeld uit twee slaapkamers.<br />

<strong>BijSilke</strong>’s zijn te vinden in een<br />

levendige omgeving waar een<br />

verbindende gemeenschap is, in<br />

de regel tegen stedelijke kernen<br />

aan om zoveel mogelijk woonplezier<br />

te garanderen.


Wat is de context?<br />

Het aantal ouderen in Nederland zal tot aan 2040 enorm toenemen. Daarbij zal er ook een<br />

toename zijn van het aantal ouderen met meerdere chronische aandoeningen en dementie.<br />

Daarnaast is de arbeidsmarkt ontoereikend om alle zorg in de toekomst te verlenen. de vraag<br />

naar een veilige woonomgeving waar als het nodig is ook zorg verleend kan worden is nu al<br />

enorm. Mensen die prettig wonen, zich veilig en prettig voelen, zinvolle contacten hebben<br />

en leven met zingeving, veel plezieriger oud worden en veel minder zorgvraag hebben.<br />

En daar zit een probleem in ons systeem. Voorkomen van zorg (preventie) is niet iets<br />

waar financiers van de zorg (zorgkantoor, verzekeraars en<br />

gemeenten) hun nek voor uitsteken.<br />

Het aantal ouderen<br />

in Nederland zal tot<br />

aan 2040 toenemen<br />

met 81%<br />

+81%<br />

1,5 milj.<br />

2,1 milj.<br />

2,6 milj.<br />

2020 2030<br />

2040<br />

Aantal mensen ouder dan 75 jaar<br />

Bron CBS, 2017


Hoe werkt<br />

het team<br />

van Silke?<br />

✓ Wij financieren onze werkzaamheden bij de oriëntatie- beginstadium<br />

van onderzoek, locatie-verwerving en planontwikkeling.<br />

✓ Wij doen dit alles alleen, na een uitgebreide inventarisatie van de plannenvoornemens<br />

en locaties en wij ze als haalbaar inschatten of haalbaar kunnen maken.<br />

✓ We brengen pas kosten in rekening als er concrete plannen gemaakt worden.<br />

✓ De kosten worden pas verrekend na de oriëntatiefase die wordt opgevolgd door<br />

het sluiten van een ontwikkelovereenkomst. We hebben net als de financierontwikkelaar<br />

en groepen van deelnemers dus maar 1 belang, dat het project doorgaat!<br />

✓ We werken helemaal op basis van wat onze cliënten willen, wij faciliteren dit met een<br />

gerenommeerde architectenbureaus en moderne media.<br />

✓ We begeleiden en organiseren groepen- financiers- investeerders bij de projectontwikkeling<br />

en in organisatie, groepsprocessen, juridische zaken, onderhandelen,<br />

zorg- en energie-coöperaties, inkopen, etc. etc.<br />

✓ Omdat onze aanpak ‘anders dan anders is’ doen we dit met veel aandacht<br />

van de lokale politiek, bewoners en ondernemers in de omgeving.<br />

Voor vragen:<br />

info@bijsilke.nl


Concept voor de vitale oudere

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!