Zorgen voor Morgen 2-2021

stichtingmeo1

ZORGEN

VOOR

MORGEN

BUURTKRANT VOOR 110-MORGEN

O.a. in dit nummer

Belastingen

Prikritten belbus

Huurdersplatform

110-Morgen

Het Huurdersplatform 110-Morgen

is sinds 1 januari een vereniging, dat

betekent dat alle huurders van Habion

(voorheen Onze Woning) hiervan gratis lid kunnen worden. In de

gebieden waar huurders wonen wordt deze krant rondgebracht

met een aanmeldingsflyer. Heeft u de flyer niet gehad dan kunt

u deze afhalen bij de Wijkwinkel. Het is de bedoeling dat we als

huurders mee gaan praten over huurverhogingen, servicekosten

en over eventuele sloop of renovatie en nieuwbouw

(b.v. in de Apollostraat)

Waar we vroeger als lid van Onze Woning mee konden praten

kan dat nu via het huurderplatform. Het is dus van belang dat

zoveel mogelijk huurders lid worden, zodat we namens een

grote meerderheid van huurders mee kunnen praten. Het

platform zal minstens één keer per jaar een ledenvergadering

organiseren en waar nodig bijeenkomsten, waar huurders mee

kunnen denken en praten. Er is een spreekuur op maandag

van 10.00 - 11.00 uur, waar u van harte welkom bent. Het

spreekuur zal ook plaatsvinden in de Wijkwinkel Minervaplein

96.

Website: huurdersplatform110morgen.nl

Emailadres: info@huurdersplatform110morgen.nl

Postadres: Minervaplein 96 3054 SK Rotterdam.

Jaargang 25, nummer 2 – april 2021

Deze buurtkrant wordt uitgegeven door: “Stichting Bewonersorganisatie 110-Morgen”| Minervaplein 96 | 3054 SK Rotterdam


Al een jaar Corona tijd met ups en

downs. Ook de Wijkwinkel is voor de

tweede keer dicht geweest.

Het Winkeltje en Plaza Arcadia zijn

met gepaste regels bereikbaar.

De Sjop in Arcadia mocht wel

open en vooral met de winterse

omstandigheden is daar veel gebruik

van gemaakt.

Voor hulp bij het invullen van de

belastingen zijn aangepaste tijden

dus houd goed de website en flyer

op het raam van de wijkwinkel in de

gaten, want alles moet nog steeds

volgens de coronaregels.

Voor Plaza Arcadia zullen de

activiteiten nog even op zich laten

wachten, maar we hopen wel

langzamerhand te kunnen starten

op gepaste wijze en volgens de dan

geldende regels.

Het Winkeltje mocht bij het te perse

gaan van de krant op afspraak een

klant ontvangen en ook hier wachten

we op versoepeling van de regels.

Wat erg opvalt in de wijk is het

grofvuil en het zwerfvuil. Hier dan ook

de oproep: bel als u grof vuil hebt

en gooi het niet naast de container,

dan hebben we al minder kans op

zwerfvuil.

Het parkeren op de stoep en voor de

afritjes is ook veel mensen een doorn

in het oog, ik vind het zelfs asociaal.

Houd rekening met mensen op een

scootmobiel of met een rollator.

Onze Woning en Habion zijn

gefuseerd en er staat inmiddels een

bord dat er wat gaat gebeuren in de

Apollostraat. We hopen op niet al te

lange termijn iets te kunnen vertellen

over wat er daar gaat gebeuren.

Ik wens u in deze tijd veel sterkte en

houd het gezond.

VAN DE REDACTIE

Ons blad wil een zo

compleet mogelijk

klankbord zijn voor wat

er leeft in onze wijk.

Ingezonden stukken zijn

dan ook van harte

welkom, maar daarvoor

gelden wel de volgende

spelregels:

• Naam, adres en eventueel

telefoonnummer van de

afzender moeten bij de

redactie bekend zijn;

• Indien de briefschrijver het

wil, hoeft de naam niet onder

de brief geplaatst te worden;

• De redactie behoudt zich

het recht voor ingezonden

stukken te redigeren, in te

korten of, indien zij dat nodig

acht, niet te plaatsen.

Belastingen

REDACTIE:

Sandra van der Lubbe

Jan Pierweijer

Foto’s & illustraties

Sandra van der Lubbe

Chris Stahl

Uitgave: 6 keer per jaar

Oplage: 2500 stuks

VOLGENDE

UITGAVE:

Nieuwbouw Wolfert Dalton

Het eerste sloopwerk is klaar en de

nieuwbouw start in het voorjaar van 2021.

Het sloop- en bouwverkeer gaat via de

Argonauten- en Jasonweg en niet via

kleinere straten.

Informatie via https://www.rotterdam.

nl/wonen-leven/argonautenweg-55/ .

Heeft u vragen? Stuur ze per mail

naar argonautenweg55@rotterdam.

nl. Binnenkort wordt een 3D filmpje op

bovenstaande website geplaatst, waarin

u zelf kunt ervaren hoe het gebouw eruit

komt te zien van buiten én van binnen!

Houd de komende tijd deze website dus

goed in de gaten!

Elk jaar helpen we mensen met een kleine beurs ‘die digitaal niet uit de voeten

kunnen’ om hun belastingaangifte te doen. Hopelijk gaat dat dit jaar weer

lukken ondanks alle beperkingen. Bij het verschijnen van deze krant zal

bekend zijn

of en hoe het

invullen van

belastingaangiften

gestalte

kan worden

gegeven.

Neem contact

op per email of

telefoon (ma-vr

van 9.00-12.00

uur). Dan krijgt

u ook gelijk te

horen welke

documenten

u mee moet

nemen.

Ons volgende nummer

komt uit in mei 2021

Uw kopij en/of

ingezonden brieven

dienen binnen te zijn op

15 april 2021

(POST)ADRES:

Bewonersorganisatie

110-Morgen

Minervaplein 96

3054 SK Rotterdam

of per e-mail:

info@bo110morgen.nl


Kopij gevraagd

Heb je iets leuks te vertellen aan de wijk? Of wil je iets kwijt over een onderwerp dat je na aan het hart ligt? Stuur eens

een stukje in naar redactie@bo110morgen.nl. We vinden het leuk om van bewoners artikelen te plaatsen. Klim in de pen

en laat ons weten wat je bezig houdt over 110-Morgen!

De Belbus rijdt naar de vaccinatielocatie

Rotterdam Airport

De Belbus vervoert

bewoners van

Hillegersberg en

Schiebroek, die

gevaccineerd willen

worden, naar de priklocatie

bij het vliegveld.

Normaal rijden de bussen van de Belbus uitsluitend binnen

de grenzen van Hillegersberg en Schiebroek met mensen die

lid zijn en dus 55+.

De komende tijd maakt de Belbus een UITZONDERING en wel

voor de vaccinatielocatie bij Rotterdam The Hague Airport.

Adres: Fairoaksbaan, bij parkeerterrein P3.

De kosten: € 1,25 per rit (dus € 2,50 heen en terug naar huis),

contant te betalen aan de begeleider/ster in de bus.

Let op:

Voor deze ritten let de Belbus niet op uw leeftijd én u hoeft

geen lid te zijn of te worden! (maar het mag wel)

Informeert u zich eerst bij de Belbus wanneer er ruimte

is om u te vervoeren, voordat u een afspraak maakt bij de

vaccinatielocatie?

Als u een prikdatum & tijd hebt, belt u de Belbus weer voor

een definitieve afspraak.

Reserveer uw rit:

010 418 81 21

ma-vr tussen 8:30u en 16:30u


OPEN BRIEF

Aan: het College van B & W van Rotterdam

de leden van de gemeenteraad van Rotterdam

cc: de directie van de RET

het bestuur van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek

Rotterdam, 11 februari 2021.

De gezamenlijke bewonersorganisaties in Hillegersberg en Schiebroek zijn van mening dat de RET de afgelopen

dagen een wanprestatie van formaat heeft geleverd en haar reizigers dagenlang letterlijk en figuurlijk en vooral

onnodig in de kou heeft laten staan.

Meerdere dagen reed er geen tram en lagen ook delen van het metronet plat. En op die delen waar nog wel werd

gereden was er sprake van verstoringen en vertragingen. Vrijwel geheel Hillegersberg en grote delen van Schiebroek

waren (net als veel andere stadsdelen) dagenlang vrijwel verstoken van openbaar vervoer. De RET beriep zich daarbij

op overmacht als gevolg van extreme weersomstandigheden.

Wij zijn echter van mening dat dit maar zeer ten dele het geval was en dat de werkelijke oorzaak vooral moet worden

gezocht binnen de eigen organisatie. Een organisatie die zichzelf een brevet van onvermogen heeft gegeven waar het

de belangen voor haar reizigers betreft. Daar waar nog slechts op wat uitlopers van het tramnet een enkele tram reed,

sprak de RET over “niet-essentiële” tramlijnen op de rest van haar tramnet. Met dit stempel schoffeerde het bedrijf

grote delen van de stad en veel van haar reizigers. Die waren kennelijk niet-essentieel?!

De oorzaak van dit debacle moet ons inziens niet primair gezocht worden in de weersomstandigheden. De werkelijke

oorzaken zijn het gevolg van een op ultieme kostenbesparing gerichte bedrijfsvoering en een volledig gebrek

aan dienstbaarheid jegens de reizigers. In tegenstelling tot het verleden bleek de RET thans in geen enkel opzicht

meer te zijn uit- en toegerust om met dergelijke weersomstandigheden om te gaan. Dat gegeven werd bovendien

gecombineerd met dramatisch slechte communicatie en informatie aan alle getroffen reizigers.

In Den Haag, waar men met dezelfde omstandigheden had te kampen, bleek de HTM wel in

staat om de tramdiensten op vrijwel het gehele tramnet in stand te houden. Weliswaar met

hier en daar enige vertraging, maar de trams bleven daar wel alle dagen doorrijden. De HTM

was namelijk organisatorisch wél toegerust op deze weersomstandigheden.

• Waarom kon het tramverkeer in Den Haag wel blijven functioneren terwijl dit in Rotterdam

niet mogelijk bleek ?

• Hoe kon het dat de voorlichting en informatievoorziening naar de reizigers zo slecht

functioneerde ?

• Worden er lessen getrokken uit dit debacle ?

• Worden er maatregelen genomen ter voorkoming van een herhaling ?

Uit naam van de door onze organisaties vertegenwoordigde bewoners, die zich dagenlang

verstoken zagen van goed openbaar vervoer,

• Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier

• Bewonersorganisatie 110-Morgen

• Samenwerkende Bewonersorganisaties Leven in Schiebroek

vertegenwoordigd in Bewoners!HiS,

Mail: info@bo110morgen.nl

FaceBook: BewonersOrganisatie Honderdtien Morgen

Twitter: BO110Morgen


Plaza Arcadia

Voor Plaza Arcadia zijn het zware tijden. Alleen voor de

vaste eters zijn we geopend. De breimiddag valt onder

dagbesteding dus konden ze met vier of zes op afstand

wel breien en bijkletsen.

Geen enkele activiteit kan en mag doorgaan. We

hopen dus snel op een kleine versoepeling.

Veel mensen vragen steeds wanneer de bingo,

muzikale middag of diner chantant weer beginnen,

maar dat is geheel daarvan afhankelijk. We zullen

dan mogelijk weer starten met een maximum aantal

en voorzorgsmaatregelen, dus houd de flyers en de

sociale media in de gaten.

Wel hebben wij extra maaltijden ingeslagen om af te

kunnen halen. Als u één dag van te voren belt (06 21167334) kunnen wij u aangeven welke maaltijden er zijn en die kunt

u de volgende dag afhalen. Complete maaltijd met soep en dessert voor € 10,00. Het team Plaza Arcadia ziet er naar uit u

weer te mogen begroeten.

Bij het ter perse gaan van de wijkkrant is/was het weer

mogelijk het Winkeltje te openen.

Er mag dan maximaal 1 klant naar binnen, mondkapje

verplicht. Naam en telefoonnummer worden genoteerd

en maximaal 2 weken bewaard. Dit is de situatie die

we 10 maart hebben laten ingaan. Wel zullen er extra

spullen voor de deur staan, zodat er wat meer aanbod is.

We hebben echt gemerkt dat veel mensen het missen,

even lekker snuffelen en een praatje maken. We zullen

dan ook op de voet volgen als er verruimingen zijn

en die met kleine stapjes mee doen. Veiligheid blijft

voorop staan. Voor de goede orde, openingstijden

van het Winkeltje zijn van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Onze vrijwilligers verheugen zich erop om u weer te

ontmoeten.

03-09-18 10:32


Wijziging ontsluiting

industrieterrein Schiebroek

Ontsluiting bedrijventerrein via N209

Met ingang van vrijdag 12 maart 16.00 uur kwam de

Bergschenhoekseweg aan de noordzijde van de N209

te vervallen vanwege de aanleg van de A16 Rotterdam.

Om het bedrijventerrein Schiebroek bereikbaar te houden

is een aparte af- en oprit op de N209 ter hoogte van de

Dotterbloemstraat gemaakt. Op de kaartjes is te zien

hoe het verkeer vanuit de verschillende richtingen het

bedrijventerrein kan bereiken en weer verlaten.

De Bergschenhoekseweg 95 waar de Herenboeren

gevestigd is, blijft voorlopig bereikbaar vanaf de kruising van

de N209 met de Ankie Verbeek Ohrlaan/ Wildersekade.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Zodra de af- en oprit is gerealiseerd, wordt het westelijke

deel van de Bergschenhoekseweg (tussen het HSL-spoor

en Herenboeren) verwijderd. Het asfalt wordt weggehaald

en zand en grond wordt aangebracht voor de geplande

grondwal.

Definitieve situatie Bergschenhoekseweg

De af- en oprit op de N209 is tijdelijk, naar verwachting

tot begin 2024. Dan is de definitieve situatie gerealiseerd,

waarbij de ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein

Schiebroek aan de zuidzijde van de A16 ligt. Het heet dan

Ratelaarweg in plaats van Bergschenhoekseweg.

Vragen en klachten, waar kunt u terecht?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen

of heeft u vragen over andere onderwerpen van de A16

Rotterdam? Stuur dan een e-mail naar a16rotterdam@

rws.nl of neem telefonisch contact op met de gratis

Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Veel informatie staat ook op de projectwebsite: www.

a16Rotterdam.nl. Daarnaast is het project sinds kort te

volgen op Facebook, Twitter en Instagram.

Bereikbaarheid bedrijventerrein Schiebroek Van/naar A13 / N471

Bereikbaarheid bedrijventerrein Schiebroek Van/naar A13 / N471

RODENRIJS

Bereikbaarheid bedrijventerrein Schiebroek Fietsers/voetgangers

Bereikbaarheid bedrijventerrein Schiebroek Fietsers/voetgangers

RODENRIJS

Wildersekade

Wildersekade

N471

Landscheiding

N209

Afslag

Bergschenhoek

N471

Landscheiding

Zwarteweg

N209

A.-V. Ohrlaan

A.-V. Ohrlaan

Dotterbloemstraat

Bedrijventerrein

Schiebroek

Dotterbloemstraat

Bedrijventerrein

Schiebroek

N471

Adrianalaan

Berberisweg

SCHIEBROEK

Hazelaarweg

Jasonweg

Legenda

N

Nieuwe route

Weg

Nieuw tracé A16

N471

Adrianalaan

Berberisweg

SCHIEBROEK

Hazelaarweg

Jasonweg

Legenda

N

Nieuwe route

Weg

Nieuw tracé A16

Bereikbaarheid bedrijventerrein Schiebroek Vanuit Bergschenhoek en Ankie Verbeek Ohrlaan

Bereikbaarheid bedrijventerrein Schiebroek Vanuit Bergschenhoek en Ankie Verbeek Ohrlaan

RODENRIJS

Wildersekade

N471

Afslag

Rotterdam

Landscheiding

N209

A.-V. Ohrlaan

Dotterbloemstraat

Bedrijventerrein

Schiebroek

N471

Adrianalaan

Berberisweg

SCHIEBROEK

Hazelaarweg

Jasonweg

Legenda

N

Nieuwe route

Weg

Nieuw tracé A16


OPLOSSING PUZZEL ZVM NR.1

LICHTPUNTJES

Gaat er weer aankomen

Uit de goede oplossingen is de volgende winnaar

getrokken:

F. Helleman

Visvreugdstraat

Van harte gefeliciteerd!

U kunt uw prijs afhalen bij de

Bewonersorganisatie, Minervaplein 96

A - inleggeld

B - bekoorlijk

C - eenvoudig

D - deegreepje

E - toespraak

F - keukengerei

G - muziekstuk

H - eivormig

J - insect

K - adelstand

L - kastegoed

Oplossing puzzel vóór 15 april 2021 inleveren

bij de Wijkwinkel, Minervaplein 96

Onder de goede inzenders wordt een prijs verloot!

Als u wint, gaat u ermee akkoord dat uw naam en adres

(zonder huisnummer) in de volgende krant komt.

Noot voor de redactie: Medewerkers en familieleden zijn van deelname uitgesloten.


INFORMATIE

Bel 14010 voor informatie over:

- Vraagwijzer open inloop ma-vr 9.00-13.00 uur

op afspraak ma-vr 9.00-17.00 uur

- Gebiedscommissie

- Sociale Raadslieden

- Roteb

Bel 010-4188690 voor

- Bewonersorganisatie 110-Morgen Minervaplein 96,

Open ma-vr 9.00-12.00 uur

- Ondersteuning Opzoomer Mee voor afspraak,

Inloopspreekuur dinsdag van 10.00-11.00 uur

- Het Winkeltje Minervaplein naast 96

Open ma-vr 10.00-15.00 uur

Tijden en data onder voorbehoud

Bel 010-7271113 voor Huis van de Wijk Arcadia, Apollostraat 207-213

Bel 06-21167334 voor Plaza Arcadia, Apollostraat 211a

Vragen, klachten en/of informatie over de wijk?

Kom naar de Wijkwinkel!

De Wijkwinkel van Bewonersorganisatie 110-Morgen is geopend:

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Het adres is Minervaplein 96

Telefoonnummer: 010-418 86 90

U kunt ook het contactformulier op onze website

www.bo110morgen.nl invullen en automatisch naar ons zenden.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Algemeen informatienummer Rotterdam is 14010

Huisartsenpost SFG 466 95 73

Woningcorporatie Habion (Onze Woning). 422 8060

Storingsmeldingen (Jurriëns) 088 030 14 37

Gebiedscommissie 14 010

Belbus 418 81 21

Vogelklas Karel Schot (nog levende vogels) 485 78 47

Drinkwaterleiding (Evides) 0900 0787

Storingen gas en elektriciteit 0800 9009

Politie 0900 8844

Politie spoed 112

Dierenambulance Zuid-Holland Zuid 0900 112 0000

Dierenambulance Rotterdam 06 161 744 64

More magazines by this user
Similar magazines