26.01.2022 Views

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 3

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant Beesd

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie

nieuws en verhalen uit het dorp.

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:

info@dorpskrantbeesd.nl

Jaargang 13 | Editie 3 | februari 2022

Foto’s: Lingelaar en Sint Antoniusschool

Een greep uit de knutselwerkjes

voor Kerst van de Lingelaar en de

Antoniusschool.

De scholen moesten voor de

feestdagen eerder dicht. Sommige

klassen waren noodgedwongen

thuis. Zij konden de laatste dag

nog knutsels maken.

Laten we zo veel mogelijk genieten

van wat we nog wel hebben.


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 3

Burgemeester J. W. Hondelinkstraat, Beesd

“Jan Willem Hondelink werd bij Koninklijk Besluit op 24 juni 1915 benoemd

tot burgemeester van de gemeente Beesd.”

(pagina 7)

Maria van Bremen 25 jaar Sint Antoniusschool

“Toen Nicky, haar oudste kind, in groep 2 zat, werd ze door directeur Ton

van Balken gevraagd om onderwijsassistente te worden.”

Mauritsweide is blij met Leefbaarheidsbudget van Gemeente

“Wim en Willy Wammes beheren ruim 47 jaar het dierenweitje in Beesd,

genaamd Mauritsweide. Ze zijn beiden sinds april 2018 Lid in de Orde van

Oranje-Nassau.”

(pagina 12)

(pagina 8)

Even voorstellen: de nieuwe penningmeester

Na een oproep in de Dorpskrant voor de functie penningmeester hoefde ik niet lang na te denken.

In het verleden heb ik diverse functies als penningmeester bekleed, zo was ik bijvoorbeeld

penningmeester van de Lingelaar, triatlon Beesd, Sportvereniging Beesd, Run Rondje Rhenoy en

Stichting een Betere Roemeense wereld. Tijd om weer een functie op te pakken die mij aan het hart

ligt. En dat is de dorpskrant Beesd! Een mooi glossy magazine dat zes maal per jaar verschijnt en

het wel en wee van de Beesdse dorpsgemeenschap goed weergeeft. In oktober heb ik het stokje

van Patrick de Wit overgenomen. Patrick nog bedankt voor het goed beheren van het financiële vermogen

van de Dorpskrant. Iets waar we met z’n allen in Beesd trots op mogen zijn. Ik wil graag mijn

steentje bijdragen om dit magazine voor de komende jaren te behouden.

Voor de mensen die mij niet kennen: Ik ben 60 jaar, geboren en altijd woonachtig geweest in

Beesd. Getrouwd met Jolanda, twee dochters Danique en Denise en inmiddels één kleinzoon

Milas. In de dagelijkse praktijk ben ik al meer dan 30 jaar werkzaam in de accountancy. In mijn vrije

tijd kun je mij zien hardlopen, op de racefiets toeren of een fietsrondje maken met mijn kleinzoon.

Hebben jullie nog vragen, bel (06-25377034) of mail (henkvandewater@upcmail.nl) gerust.

Groene vingers

“Ooit al eens zelf groente willen verbouwen, maar je weet niet hoe? Of toch

de tuin wat kleurrijker willen hebben met bloemen? Doe dan mee met deze

tuintips. water geven.”

(pagina 16)

Henk van de Water

Penningmeester Dorpskrant Beesd

Pizzerije

Henk van Noord 30e keer marathon Rotterdam

“Henk van Noord heeft op 26 oktober jongstleden voor de 30e keer de

marathon in Rotterdam gelopen. Als je meer dan tien keer de Marathon van

Rotterdam gelopen hebt, dan hoor je bij de Marathon Masters.”

(pagina 18)

Pizza´s zoals Pizza´s

zouden moeten zijn.

Iedere woensdag te

vinden aan het

Dorpsplein in Beesd

16:00 – 20:00 uur

Voor meer informatie en acties,

kijk op onze website of

0611015380

www.pizzerije.nl

www.fb.com/pizzerije

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 3


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 3

Tekst en foto: Henja de Jong

Een berichtje van Vrienden van Lingehof

Puzzel

Wegstreper

Streep horizontaal en verticaal de letters weg die samen het woord vormen dat aan de

Wel was het fijn dat de Sint- en de Kerstbingo

Wegstreper Wegstreper

omschrijving voldoet. Het aantal letters staat tussen haakjes. Eenzelfde letter kan slechts voor één

door konden gaan, dat is altijd weer een

Streep horizontaal Streep horizontaal en verticaal en verticaal de letters de weg letters die weg samen die samen het woord het woord vormen vormen dat aan dat de aan de

woord worden gebruikt. De overgebleven letters (1 per regel) vormen achter elkaar gelezen de

gezellige bezigheid waar de mensen echt van

omschrijving omschrijving voldoet. voldoet. Het aantal Het letters aantal staat letters tussen staat tussen haakjes. haakjes. Eenzelfde Eenzelfde letter letter kan slechts kan slechts voor voor één één

oplossing.

woord worden woord gebruikt. worden gebruikt. De overgebleven De overgebleven letters letters (1 per (1 regel) per regel) vormen vormen achter achter elkaar elkaar gelezen gelezen de de

genieten. In december hebben we alle bewoners

een mooie jaarkalender en een banketstaaf

oplossing. oplossing.

Horizontaal

Verticaal

1 rimboe (9) 1 kerk (8)

gegeven.

Horizontaal 2 Horizontaal

domper (10) 2 Verticaal bed Verticaal (8)

1

1 rimboe 3 rimboe

(9) haatdragend (9) (9) 1 31 kerk (8) soort kerk (8) bericht (8)

Nogmaals dank voor uw bijdrage en voor degenen

die ons ook willen ondersteunen, neem

3 haatdragend 5 haatdragend stad (9) in Spanje (9) (9) 3 53 soort halsstarrig soort bericht

2

2 domper 4 domper

(10) voorspoedig (10) (10) 2 42 bed (8) afmeting bed (8) (8)

3

bericht (8)(9)

(8)

46 voorspoedig ingenieus (10) (10) 64 prairie afmeting paard (8) (7)

contact op met Henja.

4 voorspoedig 5 (10) 4 afmeting (8)

7 stad het reizen in Spanje als ontspanning (9) (8) 75 maand halsstarrig (8) (9)

Dit kan via henjadejong@hetnet.nl

5 stad 6 in Spanje (9) 5 halsstarrig (9)

8 ingenieus genoeglijk (10) (9) 86 wildernis prairie paard (8) (7)

6 ingenieus 79 het draagbaar (10) reizen als (8) ontspanning (8) 6 97 prairie toneelstuk maand paard (8) (7) met muziek (8)

7 het 810 reizen genoeglijk zeer als ontspanning rijk persoon (9) (9) (8) 7 10 8 maand valstrik wildernis (8) (figuurlijk) (8) (7)

8 genoeglijk 911 draagbaar voorziening (9) (8) (10) 8 11 9 wildernis grappenmaker toneelstuk (8) met (8) muziek (8)

9 draagbaar 10 12 zeer kunstwerk (8) rijk persoon (9) (9) 9 12 10 toneelstuk schrijfwijze valstrik met (figuurlijk) muziek (8) (7) (8)

Als eerste willen wij jullie een goed, gezellig,

10 zeer 113 rijk persoon voorziening reptiel (9) (10) 10 13 11 valstrik specerij grappenmaker (figuurlijk) (7) (7) (8)

maar vooral gezond 2022 toewensen

11 voorziening 12 14 kunstwerk zeer (10) omzichtig (9) (11) 11 14 12 grappenmaker begin schrijfwijze (7) (8) (8)

12 kunstwerk 13 15 reptiel veronderstelling (9) (9) (9) 12 15 13 schrijfwijze knaagdier specerij (8)(7)

(8)

Al heel veel jaartjes bestaat Vrienden van Lingehof.

Het bestuur bestaat uit Jose Piek, Marian

14 zeer 15 17 omzichtig veronderstelling beroep (11) (9) (9) 14 17 15 begin vastberaden knaagdier (7) (8) (8)

13 reptiel 14 16 (9) zeer vogel omzichtig (8) (11) 13 16 14 specerij ziekteverschijnsel begin (7) (7) (8)

Bassa, Ria Versteeg en Henja de Jong.

15 veronderstelling 16 18 vogel eerste, (8) oorspronkelijk model (9) 18

(9) 15 16 insteekkamertje

knaagdier ziekteverschijnsel (8)

(8) (8)

16 vogel

17

(8)

beroep (9)

16

17

ziekteverschijnsel

vastberaden (8)

(8)

18 eerste, oorspronkelijk model (9) 18 insteekkamertje (8)

Dankzij uw bijdrage kunnen wij de bewoners

17 beroep (9) 17 vastberaden (8)

18 eerste, oorspronkelijk model (9) 18 insteekkamertje (8)

van Lingehof verwennen met leuke activiteiten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Wij willen u hier dan ook hartelijk voor bedanken.

Elke 4e maandag van de maand wordt er

1 1 B 2 W 3 T 4 I 5 O M 6 7 L D 8 Z 9 10 V 11 E 12 S R 13 N 14 E 15 16 I W 17 S 18

een bingo georganiseerd. De 3e vrijdag van

1 2 2 3 A 4 L 5 N D 6 T 7 I 8 D 9 C 10 A 11 L 12 H 13 I 14 I 15 M 16 A 17 S 18 X E

de maand wordt er wat leuks bedacht, dit kan

13 B R W E T E I A O B M N L C W D N Z U V N E P S E R A N U E Y I R W S

variëren van een sorbet, pannenkoeken, broodmaaltijd

etc.

1 B W T I M L D Z V E S R N E I W S

24 A E L F N O D N T R U I D T C O A U A L H I N I V I L M E A IJ S E X K E

35 R T E B E L A I B A N R C E W C N E U E A N L P O E A N U M Y A R N S

2 A L N D T D C A L H I I M S X 46 E V F D O I N R S U R T D O E U I N A R I E N G V R L K E IJ IJ K E T K

Voor november stond een buffet gepland, helaas

gooide corona roet in het eten, maar wat in

4 E 68 F O V P

3 R

5

E E A B C W N U N P E A U Y R 7 T D B T L E I O A T R E E C C R E I L E L A S L A O N A M N P M S A E N

N D I

R I L N U

M S E

T R S

O D Z

U E S

A

G I I N I

N

E R V

L E L

R G E

I R IJ

L K E

G IJ O K R T

het vat zit ……….

5 T 79 B L D E T I B A E G O R T E I E A C C E R N E A I A K L L N L O C S A N A N A N H M A R P D N S E

6 V 810 D I P H N I M L S I M R E E D S T E Z L I S J N G S R O I E N E G L R A R K V I IJ O L K T G T I O R

7 D 911 T E F O B S G T A R E N I C A I R M E I N T L A L L K I S E N A T C N N I M E A P I H S O R L E D T E

8 P 10 12 I L H S M K E I R E S C D N Z T H S L C G E J I S I E U O L L N R L I I D A L A V G E O O R T IJ R I S R

9 E 113 B G F U R S A I C N A S C H E A I N M B A T I K L P N L I C D E N H T A L I H P E R O I D A O U E L D T

10 H 12 14 M I S D E K A R D I C T P N A L H L J C O S M E O E I N A U L K L A T I V D I O N A T E O I R K R IJ A S

11 F 13 15 S A U I N S V C A S E I H M A A N T B R L N I I M P E L I T O D I N H E E L I P D O L E A U T

N D

12 S 14 16

K R D K

C A N

N I P P I

H A E

C L M

E O E

I M P

U E L H

L A IJ

I K A

D T L

A I A

E N R E M

IJ O N

S K O A

13 U 15 17

S C I S V L

S A M

H E A A N

B N G

I R D

P N IJ

L M L

D I E

H O G

L N T

P E G

O P E

A D E

U R

D U L N

14 D

16 18

A

K P

I

N T

P A

P R I E

L

E T

O

M O E R

E

P T O

A

L N

K

H N

T

IJ T

I

A E

N

L Y

E

A N

O

R P

K

M T

A

N E O

17 S L M A N G D IJ M L E G T G E E R L

De 15 oplossing I van V de A puzzel E A uit editie N R 2: Zijn N M de bomen I O met N kerst E P sneeuwwit D E – U dan N zijn ze in de lente

bloesem 16 wit.

18

K Prijswinnaar

P T

N I is

R

E mevrouw

E T

M E J.

O

P Dokman-Piek.

R T O N N T E Y N P T E

L H IJ A L A R M N O

De 17 oplossingen S L zenden M A aan: N info@dorpskrantbeesd.nl G D IJ M L E of G in de T brievenbus G E E van R Achterstraat L 25, Beesd

18 P T R E T O R T O N N T E Y N P T E

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 5


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 3

Beesdse

Knipsels

De beste merken

vind je bij

Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

Maria en Neeltje 25 jaar

Sint Antoniusschool

18 november jongstleden was het feest

op de Antoniusschool, want Maria van

Bremen en Neeltje Pennings waren 25

jaar werkzaam op de Antoniusschool.

Beide dames wilden dit echt met de

kinderen vieren. In de ochtend werden ze

onthaald op het schoolplein door enkele

leden van Harmonie Concordia. De

kinderen stonden langs een rode

loper richting school. Ze gingen met

zijn tweeën alle klassen rond. Er werd

voor hun gedanst en gezongen. Door

de twee juffen werd gebatteld wie de

mooiste complimentjes in de zelf gemaakte

complimentenpot had. Zo werd

het een groot feest in alle klassen. In

de middag werden ze verwend door de

kleuters met een dobbelspel. Ze kijken

met plezier terug op het feest.

BetuweStrand Recreatie,

leuk voor iedereen!

Foto: Simone van Bremen Tekst: Marjo van Dun

Tekst: Jos Witjes. Foto: Archief Gert de Kruijff (BeesdBoek)

Burgemeester J. W. Hondelinkstraat, Beesd

Jan Willem Hondelink werd bij Koninklijk Besluit

op 24 juni 1915 benoemd tot burgemeester van

de gemeente Beesd. In de raadsvergadering van

13 juli 1915 werd hij geïnstalleerd. De Tielsche

Courant weet te melden dat de raadsleden van

mening waren dat Hondelink onbekend was,

maar dat ze afwachten hoe hij het ambt zou gaan

vervullen.

De nieuwe burgemeester betrok de bovenverdieping

van het gemeentehuis en deed zijn best

om zich een plaatsje in de gemeenschap te

verwerven. In december datzelfde jaar wordt hij

bestuurslid van de Maatschappij tot het nut van

het algemeen. In april 1916 benoemt de raad

hem tot voorzitter en secretaris van de commissie

tot wering van schoolverzuim. In maart 1917

wordt hij president-kerkvoogd van de Ned. Hervormde

kerk in Beesd. Al deze functies moesten

zijn ac- ceptatie door de bevolking van Beesd

bevorde- ren. Dat dat gelukt was, bleek bij zijn

begrafenis in 1919.

In de nacht van 10 op 11 maart 1919 wordt burgemeester

Hondelink vermoord. Een inwoner

van Utrecht was in Beesd terecht gekomen en

wilde broodbonnen ontvangen van de burgemeester,

maar die weigerde. De man had daar

als niet-inwoner van Beesd geen recht op.

`s Avonds kwam de man vergezeld van een handlanger

terug, besteeg de bovenverdieping van het

gemeentehuis met een ladder en stak de burgemeester

neer. Het mes verdween in het hart

van Hondelink. De zuster van de burgemeester,

die bij hem in woonde, riep onmiddellijk hulp in,

maar de daders waren al gevlogen en de burgemees-

ter overleden. In de dagen na de moord

had de politie inmiddels ontdekt wie de moordenaar

en zijn handlanger waren. Simon Lorso (ook

wel Silbermann genoemd) had de wandaad gepleegd

en zijn handlanger was Petrus Johannes

Christiaan Kwarten. Zelfs de Nederlandse regering

bemoeide zich met het geval en verzocht de Belgische

en Duitse autoriteiten om uitlevering. Op 26

september 1919 verschenen beide heren voor de

rechtbank in Tiel.

Lorso kreeg vijftien jaar celstraf en Kwarten, die

door een reumatische aandoe ning slechts onder

aan de ladder op wacht had gestaan, kreeg

3 jaar.

De Zaltbommelsche Courant spreekt van een

enorme belangstelling van de zijde van de bevolking

bij de begrafenis van Hondelink op 15 maart

1919. Velen waren diep verontwaardigd. De

Tielsche Courant meldt dat op 15 mei 1919 een

deksteen op het graf is geplaatst met de tekst:

Hier rust Jan Willem Hondelink, burgemeester

van Beesd. Geboren 28-7-1887. Overleden

11- 3-1919”.

Op 27 augustus 1920 besluit de raad van Beesd

dat het hele jaarsalaris van 1919 van de burgemeester

wordt geschonken aan de nabestaande

(zijn zuster). Jan Willem Hondelink is door deze

brute moord nog geen vier jaar burgemeester

van Beesd geweest.

Literatuur: Archief gemeente Beesd, Zaltbommelssche

Courant, Tielsche Courant

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 7


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 3

Maria van Bremen 25 jaar Sint Antonius School

Tekst: Marjo van Dun en Maria van Bremen; foto’s: Simone van Bremen

Toen Nicky, haar oudste kind, in groep 2 zat, werd ze door directeur Ton van Balken gevraagd om

onderwijsassistente te worden. Ze had wel de opleiding kinderjeugdverzorging voltooid en dat was

voldoende om te starten. Het was echt nog pionieren. Ze heeft dit twee jaar gedaan en op advies van

Ton en collega Mieke verder gestudeerd bij de PABO.

Maria heeft een poosje de kleuterklassen gedaan en ging toen groep 4 doen. Hier liep ze na vier jaar

vast, omdat ze dat te zeer gestructureerd vond. Ze moest de gebruikelijk leermethodes volgen en er

was bijna tot geen plek voor creativiteit. Na wat sollicitaties in de verzorging, hield ze dat voor gezien

en keerde terug naar de kleuterklassen.

Op speelse manier bezig zijn met onderwijs en leren past meer bij haar. De gestelde leerdoelen

moeten elk jaar behaald worden, maar dit gebeurt bij kleuters op zo een ontspannen en creatieve

manier dat kinderen niet in de gaten hebben dat ze al lerend bezig zijn. Wat Maria belangrijk vindt,

is dat ieder kind zichzelf moet kunnen zijn. Pas als je lekker in je vel zit en gewaardeerd wordt, zoals

je bent, is er ruimte om te leren. Elk kind krijgt werk en opdrachtjes op eigen niveau en soms een

stapje meer. Er is de laatste jaren meer aandacht voor kinderen die al verder zijn in hun ontwikkeling.

Deze kinderen kun je niet zomaar loslaten. “Zij hebben ook de aandacht en instructie nodig bij de wat

complexere opdrachten”, aldus Maria.

Het aantal leerlingen is duidelijk minder dan 25 jaar geleden. Toen ze als juf begon, waren er drie

kleutergroepen met elk ruim 30 leerlingen. Ze gingen met meer dan 100 kleuters naar het bos voor

het jaarlijkse schoolreisje. Voor zo’n uitstapje waren ze wel afhankelijk van heel veel hulp van ouders.

In die tijd was dat makkelijker te organiseren dan nu; er waren minder werkende ouders. Gelukkig

is de betrokkenheid van ouders wel gebleven in de afgelopen 25 jaar, maar op een andere manier.

Zonder de inzet van ouders zouden bijvoorbeeld Antoniusdag en het Sint- en Kerstfeest niet georganiseerd

kunnen worden.

Maria staat nu 21 jaar voor de klas, waarvan 17 jaar

bij de kleuters. Ze heeft 19 jaar fulltime gewerkt. De

laatste twee jaar heeft ze een parttime baan. Het heeft

Maria wel moeite gekost om het werk op haar vrije

dagen los te laten. Zelfs na twee jaar en een duopartner

gaat dat nog steeds niet vanzelf. Dat is de aard

van het beestje. Ze vindt het prachtig om de blije gezichtjes

te zien als er iets veranderd is in de klas. De

thema’s wisselen regelmatig, dan worden de hoeken

van de klas van ander materiaal voorzien. De kleuterjuffen

kiezen, soms in overleg met de kinderen, een

thema waarmee ze willen gaan werken. Zo wordt er

op verschillende onderwerpen gewerkt aan de doelen

van taal, rekenen, motoriek en aan de sociaal emotionele

ontwikkeling.

Spelenderwijs komen er bijvoorbeeld bij een creatieve opdracht heel wat doelen aan bod. Bij een

vouwopdracht moet er geteld worden: zestien vierkantjes (rekenontwikkeling), er moet geknipt en

geplakt worden (motoriek) en er moet overlegd en samengewerkt worden (taal en sociale ontwikkeling).

Zo zijn de kinderen de hele dag lerend aan het werken en spelen.

Maria is geboren en getogen in Beesd. Ze heeft als kind ook op de Antoniusschool doorgebracht.

Wie had toen kunnen bedenken dat ze 50 jaar later er als juf zou mogen werken. Het kost Maria geen

enkele moeite om in haar eigen dorp te werken. Stiekem geniet ze er ook wel van als ze op straat

wordt nageroepen door leerlingen die ze in haar 25 jaar juf zijn in haar groep heeft gehad. Of dat ze

van ouders hoort dat hun kind nieuw geleerde liedjes zingt of dat het huis vol met spinnetjes of lieveheersbeestjes

zit, omdat er op school over kriebelbeestjes wordt gewerkt.

Het gebeurt gelukkig zeer zelden dat ze door ouders op straat wordt aangesproken over dingen die

op school gebeuren en daar is Maria wel blij mee. Maria geeft toe dat ze het zelf ook niet kan laten

om op (oud) leerlingen te reageren als ze hen op straat tegenkomt. “Ze ontkomen niet aan mij, als ik

ze gezien heb!”

Het leuke van kleuterjuf zijn, is dat je alle kinderen van de school bij naam kent. Dit jaar is Maria een

dag in de maand werkzaam in groep 7 en ze ziet dan duidelijk wat voor ontwikkeling die kinderen

hebben doorgemaakt. Al heel wat jaren gaat Maria mee op kamp op Schiermonnikoog. Een week

lang met de kleuters van 8 jaar geleden op natuurtocht op een prachtig eiland rondstruinen.

Naast juf is Maria ook nog moeder van drie prachtige dochters. Ook zij werken alle drie in de sector

zorg en welzijn. Nicky, de oudste is werkzaam op een basisschool in Tiel en nog druk met haar studie

op de PABO; Simone is werkzaam als logopediste en heeft haar eigen praktijk in Beesd; de jongste

dochter, Suzanne, werkt met dementerende ouderen in een verzorgingshuis in Geldermalsen. En dan

is ze ook nog trotse oma van Fenne (10 jaar), Mats (8 jaar) en Melle (1,5 jaar).

Links staat Maria van Bremen en rechts Neeltje Pennings

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 9


Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264

Kernagenda Beesd

Thema veiligheid - Beesd hartveiliger!

Een dekkend AED netwerk in Beesd is een van de prioriteiten in de

kernagenda van Beesd.

Elke seconde telt als iemand getroffen wordt door een

hartstilstand. Een AED in de nabijheid kan in zo’n geval levens

redden. De hartstichting werkt er al jaren aan om het netwerk van

burgerhulpverleners en dag en nacht beschikbare AED’s aangemeld

bij het oproepsysteem HartslagNu te vergroten. Wanneer bij een

hartstilstand direct 112 wordt gebeld, dan wordt het

oproepsysteem HartslagNu in werking gesteld.

Burgerhulpverleners in de omgeving van het slachtoffer worden

opgeroepen om een AED te halen of meteen naar het slachtoffer te

gaan om te starten met reanimeren. Omdat in veel gevallen

burgerhulpverleners sneller ter plaatse zijn dan de ambulance,

wordt er cruciale tijd gewonnen. De overlevingskansen bij een

hartstilstand zijn het grootst wanneer een reanimatie binnen de

eerste 6 minuten wordt gestart en er een AED wordt ingezet. Voor

een ambulance is dat vaak niet haalbaar.

Een groep inwoners willen het initiatief nemen om een dekkend

netwerk van openbare AED en buurthulpverleners te realiseren in

Beesd. Op de kaart van HartslagNu staat dat er in omgeving Beesd

67 hulpverleners en 5 AED’s zijn. Een eerste stap is het identificeren van 67 hulpverleners en de

AED’s op HartslagNu en eventuele andere die niet op de kaart zijn weergegeven. Bent u een van de

buurthulpverleners en/of bent u in het bezit van AED laat het ons weten! U kunt hierover contact

opnemen met Joanne Bredero, email: joanne@beesdvoorelkaar.nl Wilt u meehelpen in het tot stand

brengen en onderhouden van een dekkend netwerk van AED’s in Beesd dan bent u van harte

uitgenodigd om woensdag 16 februari om 9.30 uur naar het Klokhuis te komen. I.v.m. de Corona

richtlijnen laat even weten of u erbij bent de 16 de door een mail te sturen naar

joanne@beesdvoorelkaar.nl.

Contactpersonen

Wilt u meedenken en/of meehelpen met de uitvoering van een of meerdere actiepunten op de

kernagenda? Meld u aan bij een van onderstaande contactpersonen. Ook voor al uw overige vragen,

opmerkingen en/of aanvullingen kunt u bij hen terecht. U kunt de kernagenda vinden op

www.beesdvoorelkaar.nl/ontwikkelingen

Het Klokhuis zoekt twee nieuwe bestuursleden!

Het Klokhuis is het Multifunctionele Centrum van Beesd. Een laagdrempelig centrum van en voor de

bewoners van Beesd. Naast kinderopvang, dagopvang ouderen, zorg gerelateerde huurders en

sportactiviteiten vinden er diverse culturele activiteiten plaats.

Het bestuur van Het Klokhuis is verantwoordelijk voor het op een maatschappelijk verantwoorde

wijze exploiteren en beheren van Het Klokhuis in nauwe afstemming met de gemeente West Betuwe.

Het bestuur komt 4x per jaar bij elkaar en houdt op afstand toezicht. De dagelijkse gang van zaken

worden uitgevoerd door de coördinator/beheerder.

Het bestuur van Het Klokhuis bestaat op dit moment uit drie leden wat wij graag willen uitbreiden

naar vijf. Heb jij affiniteit met Het Klokhuis en bij voorkeur ook met bestuurlijke ervaring ? Wortels in

de gemeente West Betuwe, bij voorkeur Beesd ? Ben je gemotiveerd om je in te zetten voor het

maatschappelijk belang? Stel je dan beschikbaar.

Kijk voor de volledige profielschets op www.klokhuisbeesd.nl/gezocht!

Voor meer informatie kun je vrijblijvend per email contact opnemen via emagis@hetnet.nl met Erick

Magis, voorzitter van het bestuur. Wij zien jouw reactie, eventueel met curriculum vitae, graag per

email tegemoet.

Joanne Bredero

Beesd voor elkaar

joanne@beesdvoorelkaar.nl

Tel. nr. 06 - 52 06 51 73

Barry Ganzeman

Gemeente West Betuwe

barry.ganzeman@westbetuwe. nl

Tel. nr. 06 - 20 44 95 18


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 3

Mauritsweide is blij met Leefbaarheidsbudget van Gemeente

Tekst: Marjo van Dun Foto: Wim en Willy Wammes

Wim en Willy Wammes beheren ruim 47 jaar het

dierenweitje in Beesd, genaamd Mauritsweide.

Ze zijn beiden sinds april 2018 Lid in de Orde

van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding

kregen ze voor het oprichten, beheer en onderhoud

van het dierenpark. Ondertussen dat zij

gedecoreerd werden, is de wei toen versierd

door familie, omwonende en vrienden. Het was

voor hun een hele verrassing toen ze thuis kwamen.

Het feest is toen tussen de dieren gevierd.

Toen Wim een keer thuis kwam, zei Willy tegen

hem: “Nou moet je niet kwaad worden, maar ik

heb de gemeente gebeld over de vijverrand.”

Haar man werd niet kwaad op haar. Ze had

gevraagd naar iemand die haar hiermee kon

helpen. Ze kwam in contact met de gebiedsmakelaar

voor Beesd, Barry Ganzeman. Hij kende

de wei, maar wist niet wie de beheerders waren.

Barry ging onderzoeken wat deze wei voor

de leefbaarheid van Beesd betekent en wat de

financiële afspraken met de gemeente waren.

Van verschillende mensen die hij in Beesd sprak

en van collegae hoorde hij het belang die de

dieren op de jeugd en ouderen hebben. Daarbij

heeft Wammes nooit om geld gevraagd. Ganzeman

had dan ook geen moeite om dit als leefbaarheid

voor Beesd aan te merken. Het bedrag

was niet eens het maximale bedrag van het

leefbaarheidsbudget

In de wei is een kleine vijver met een ophaalbrug.

De ophaalbrug is door Wim zelf gemaakt.

De vijverkant is door de eenden, die er regelmatig

komen badderen, kapot gegaan. Deze

zou gerepareerd moeten worden. Maar dat kost

behoorlijk wat geld, bleek uit een offerte. Het

echtpaar bekostigt de jaarlijkse kosten voor de

wei zelf met soms giften uit de wijk.

De aankoop kon beginnen. De hardhoutengevlochten

kantrand kon besteld worden. Toen

Wim ging bestellen, kreeg hij te horen dat de

hoeveelheid niet voorradig was. Het kon drie

maanden duren en de prijs zou wel hoger uitvallen,

doordat het materiaal uit Afrika moest

komen en de containerprijzen de pan uit rijzen.

Toen is stad en land afgebeld en gereisd om

toch op een zo kort mogelijke termijn de rand te

kunnen herstellen. Uiteindelijk heeft het koppel

zelf de rand ergens in Nederland opgehaald.

Toen het materiaal ter plekke was, moest de

rand nog gemaakt worden. Wim heeft een week

in de modder gestaan om behoorlijk wat voorwerk

te doen. Op een zaterdagochtend hebben

helpers, die rond de Mauritsweide wonen, hem

geholpen om de rand te installeren. Die zaterdag

stonden Willy en haar zus Lisette klaar met

soep, broodjes, kroketten enz. voor de harde

werkers. Wim en Willy straalden beiden.

Willy en Wim zijn blij met het resultaat en willen

dat ook trots laten zien aan iedereen.

12 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 13


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 3

Ondernemend Beesd Linge Loft

Kleuren, stoffen, materialen… heerlijk om ze met elkaar te combineren tot mooie totaalplaatjes. En

als klanten achteraf ook nog de moeite nemen jou te laten weten dat ze zo dolblij zijn met hun aankoop,

dan kan mijn dag niet meer stuk!

Ik ben Anne van der Hout, 30 jaar en eigenaresse van Linge Loft. Gediplomeerd interieur adviseur en

jaren in de interieurwereld gewerkt voor merken als Home Society en Riviera Maison. Altijd met de

droom ooit mijn eigen bedrijf op te zetten. Interieur en mode gaan hand in hand samen, kleuren en

materialen zie je in beide werelden mooi in elkaar overvloeien. Hoe gaaf is het dan, als je met beide

passies je droom kan verwezenlijken tot winkel?

Sinds april 2021 zijn wij verhuisd van Rhenoy

naar Beesd en wonen we aan de Middenstraat in

Beesd. Wat een heerlijk dorp, vol lieve en leuke

mensen! En nee, we zijn niet van hier, we behoren

echt tot de import ;), maar we voelen ons hier

helemaal thuis!

In de eerste lockdown van 2020 heb ik eerst

vanuit huis mijn online boutique opgezet om af te

tasten of mijn stijl mensen aanspreekt. Vanaf dag

één was dit een succes. Meerdere keren al samen

met mijn partner door de ramen van het pandje

aan de Voorstraat staan gluren. Want heel eerlijk:

zo’n boutique hoort echt aan de Voorstraat! Hoe

zou het zijn om door te pakken en een fysieke

winkel erbij te openen… Juni 2021 hakten wij de

knoop door, de Linge Loft Boutique werd een feit. Twee maanden staken we elk vrij uurtje wat over

was in het pand om het op te knappen en de sfeer te creëren die ik graag wilde. Dit deden we naast

de verhuizing naar beesd, inclusief al het klussen en onze drukke banen.

Begin september was het dan eindelijk zover. De

deuren openden van de boutique en vanaf dag

één is het een succes. Mensen zijn zo enthousiast

en blij dat Beesd weer een leuke winkel heeft, waar

je mooie kleding kunt kopen, stijlvolle accessoires

voor jezelf of voor jouw interieur, maar ook een

plek waar je de leukste cadeautjes kunt vinden.

En dat allemaal onder het genot van een heerlijke

verse kop koffie van Beesdachtig, ons eigen espressobonenmerk!

Tekst en foto’s: Anne van der Hout

De boutique is vanaf 2022 elke donderdag,

vrijdag en zaterdag geopend. De andere dagen

kun je op afspraak komen shoppen en kunnen

mensen mij inschakelen om mee te kijken en

denken voor een passend interieur.

Ik help klanten met het vinden van de juiste

kleuren, meubelen en accessoires toe te passen

in ruimtes. Waardoor jouw huis de juiste sfeer

krijgt en het als een warme deken aanvoelt.

Nog niet in de winkel geweest? Je bent

vanharte welkom om eens te komen kijken. Zet

ik een heerlijke koffie voor je! Voor nu kun je

alvast lekker een kijkje nemen op www.lingeloft.nl

En volg Linge Loft op Facebook en Instagram

en blijf elke dag op de hoogte van de leukste

dingen!

‘Shop in the name op love’ - Liefs Anne

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 15


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 3

Tekst en foto’s: Marjo van Dun

Ooit al eens zelf groenten willen verbouwen, maar je weet niet hoe? Of toch de tuin wat kleurrijker

willen hebben met bloemen?

Doe dan mee met deze tuintips. Ik geef toe: het is niet rendabel, maar wel erg leuk. Heb je geen grote

tuin, dan kun je ook tuinieren in potten. Je moet dan alleen vaker water geven.

Bloemen

Eenvoudig starten met bloemen zaaien, kan met bijvoorbeeld

met zaad van Calendula, Afrikaantjes, Dahlia’s,

Oost-Indische kers of Zinnia. Kies er één of twee uit die

je wilt uitproberen. Voor de eerste keer heb je zaad nodig.

Dat koop je bij het tuincentrum of in de supermarkt. Misschien

heeft iemand nog zaadjes over van het vorig jaar

of van de bloemen van vorig jaar. Deze zaden kun je het

best half maart zaaien.

Groente

Eind januari en begin februari is het tijd om paprika of

tomaten te zaaien. Het zaad kun je kopen of uit de

vruchten halen. Paprika heeft veel warmte nodig en kan

per plant zo’n drie vruchten geven en tomatenplanten

geven meer vruchten per struik. Let op: Mocht je courgette

willen zaaien, gebruik dan alleen zaad dat je in de winkel

koopt!

Voorgrond Dahlia’s, daarachter gele en witte Afrikanen

Sommige zaden zijn door zaadkwekers van F1 Hybride zaad geteeld. De zaden van deze vruchten

kan je wel zaaien, maar geven niet hetzelfde resultaat. Koop het zaad of zorg er anders voor dat je

ieder jaar zaad uit gekochte vruchten neemt. Tasty Toms en honingtomaten geven toch een goed

resultaat uit gekochte vruchten.

Hoe ga je te werk?

Verzamel boterkuipjes. Doe daar losjes potgrond in. Pak voor iedere zaadsoort een nieuw kuipje.

Maak in de potgrond met een stokje gaatjes op ongeveer 3 cm afstand van elkaar. In zo’n kuipje kom

je dan op 10 tot 12 gaatjes. Als je bovenstaande bloemenzaad gebruikt, doe je één zaadje in ieder

gaatje. Sluit het gaatje en maak de grond wat vochtig. Label je bakje met de naam van het zaad,

zodat je later weet wat je gezaaid hebt. Dek het bakje lichtjes af met het dekseltje. Plaats het bakje

op een vensterbank. Zorg dat de grond niet droog wordt, maar geeft niet teveel water. En dan is het

afwachten. Als de plantjes opkomen, haal je het dekseltje eraf. Als je minder plantjes wilt, dan steek

je minder gaatjes in de potgrond.

Als de zaadjes minimaal twee blaadjes hebben, kun je ze verspenen naar een groter potje. Je wipt

een plantje met een lepel uit het boterkuipje. Plant het voorzichtig in een potje met potgrond waar je

een gaatje in hebt geduwd. Duw het gaatje na het planten voorzichtig dicht. Behandel alle gewortelde

zaadjes zo. Houd het labeltje bij de potjes. Zet ze in een grotere, lage bak weer op de vensterbank.

Als je de potjes water geeft, doe dat dan in de bak. Zorg dat er in de bak niet teveel water blijft staan.

Voor wie van knutselen houdt: je kunt ook zelf

potjes vouwen van krantenpapier. Zoek op You-

Tube naar ‘Potjes vouwen’ of ‘Zaaibakjes vouwen’.

Ga lekker fröbelen met krantenpapier. Je

kunt deze potjes ook gebruiken om rechtstreeks

in te zaaien. Zet ze dan meteen in een grotere,

lage bak en bedek ze met doorzichtig plastic.

Dan hoef je de opgekomen plantjes niet te

verspenen.

De zaden die aanbevolen zijn om nu mee te

oefenen, kunnen pas half mei buiten uitgeplant

worden.

Succes en veel plezier!

Voorgrond Calendula, achter Dahlia’s en rechts tomaten

16 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 17


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 3

Henk van Noord 30e keer marathon Rotterdam

Tekst en foto’s: Henk van Noord

Henk van Noord heeft op 26 oktober jongstleden voor

de 30e keer de marathon in Rotterdam gelopen.

Als je meer dan tien keer de Marathon van Rotterdam

gelopen hebt, dan hoor je bij de Marathon Masters. Om

de vijf jaar wordt er dan een feestelijk tintje aan gegeven.

Henk was de enige die 30 keer de marathon van

Rotterdam gelopen heeft en kreeg de felicitaties van

burgemeester Aboutaleb.

Henk heeft met heel veel hardlopers uit Beesd de

marathon gelopen. De meeste zijn één keer mee

geweest. Ze wisten gelijk dat het een verschrikkelijk

eind is en dat was dan voor hun de eerste en de laatste

keer. In deze 30 jaar kan hij zich herinneren (er kunnen

namen ontbreken) dat de volgende Beesdenaren één of

meerdere keren meegelopen hebben:

Lekker

ambachtelijk....

Op de foto in 1992 staan v.l.n.r. Henk van

Noord, Frik Bullee, Martin van Lith, Henk van de

Water, Anton van Loenen en Josinus van de

Water. Zittend ziet u vlnr Ruud Smits, Adrie

Bullee en Jan van Hillo. Anderen jaren deden

mee Patrick Kemker, Stef Kroeze, Dick van Tussenbroek,

Jaap van Gameren, Erik Degreef, Leen

van Weenen, Ton Verwolf, Otto Hauser, Richard

Croes, Leo Wesseling, Willem Vermeulen, Dick

Dokman, Marcel Schenkenveld, Jasper van Hoeven,

Jasper Leemkuil, Martin Steenis, Ben Frehe,

Koos van Lith, Peter de Bruin, Wim v.d. Werken,

Guus Hanegraaf, Raymond van Meeteren, Bas

van Meeteren, Martine van Ouwerkerk, Hetty

Postma, Maria Beelen, Willy en Cor vanWeenen.

Martin en Cor blijven in herinnering bij de lopers.

“Als je ouder wordt, is rust en herstel nog

belangrijker dan lopen.”

Henk is een seniorrenner en vertelt dat hard

lopen heel gezond is en ook goed voor je

gewrichten. Hij krijgt vaak te horen “je loopt je

knieën kapot”. Maar het tegendeel is juist het

geval, als je blijft hardlopen op oudere leeftijd.

Tijdens het rennen krijgen je knieën steeds kleine

schokjes. Dan maakt je lichaam juist extra kraakbeen

aan. Het is heel belangrijk om goed naar je

lichaam te luisteren. Als je ouder wordt, is rust en

herstel nog belangrijker dan lopen.

Afgelopen keer hebben er maar 42 lopers,

van de 18.000, meegedaan boven de 70 jaar.

Maar Henk heeft de marathon nog makkelijk

uitgelopen met een tijd van 4.36 uur. Hij vertelt

dat hij vanaf zijn 50e als doelstelling heeft, dat

hij er ieder jaar 5 minuten langer over mag doen.

Zijn snelste tijd is 3.10 geweest en komt dan met

zijn 69 jaren uit op 4.45 uur. Daar is hij binnen

gebleven. Henk hoopt nog vele jaren te kunnen

blijven hardlopen.

Brood

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

Banket

Specialiteiten

bakkerijvankeulenbeesd.nl

Redactie: Yolande Verhagen, Carmen van Buuren, Marjo van Dun

en Vera Bullee

Redactieadres: Achterstraat 25, 4153 AP, Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Vera Bullee

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1750 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen en Henk van de Water.

18 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 19


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,

schuin tegenover de spitse kerktoren en

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS

Ruime keuze in

klein huishoudelijke apparaten

en verlichtingsartikelen.

De redactie wenst

jullie een zo gezond

mogelijk 2022 toe!

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,

een uitstekende prijs en

perfecte service.

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.

Lid van

(0345) 68

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!