21.03.2022 Views

Uitnodiging workshop 14 april 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UITNODIGING WORKSHOP<br />

Samen betekenis geven<br />

-AFSTEMMING ZOEKEN MET OUDERS IN SITUATIES VAN<br />

ONZEKERHEID EN MACHTELOOSHEID-<br />

Voor: (kinder)artsen<br />

DATUM: <strong>14</strong> APRIL <strong>2022</strong><br />

TIJD: 13.00-17.00U Theaterhotel de Oranjerie ROERMOND (ONDER VOORBEHOUD)<br />

In de kinderpalliatieve zorg kom je als professional onherroepelijk terecht in complexe<br />

situaties waarin je niet kunt terugvallen op een behandelrichtlijn of protocol. Denk<br />

bijvoorbeeld aan ethische vraagstukken rondom behandelbeslissingen. Zowel de<br />

ouders, het kind als de zorgprofessional komen hierin gevoelens van machteloosheid<br />

tegen. Ieder mens reageert hier op zijn eigen manier op, wat effect heeft op de relatie<br />

en de communicatie tussen ouder en zorgprofessional.<br />

In deze bijeenkomst staan we stil bij de betekenis van ziekte en de reactie op<br />

controleverlies bij ouders en bij de zorgprofessional. We besteden aandacht aan de<br />

manier waarop je als zorgprofessional af kunt stemmen op ouder en kind en<br />

betekenisvolle zorg kunt blijven verlenen - ook al komt het levenseinde onherroepelijk<br />

dichterbij. Theorie, praktijk en ervaringsverhalen zullen elkaar afwisselen waardoor je<br />

als deelnemer aan het eind van de training dieper de complexiteit kunt doorzien en<br />

ouders gerichter kunt bijstaan in het zoeken naar betekenis.<br />

De cursus verbindt de expertise van drie beroepsgroepen in de kinderpalliatieve zorg:<br />

pediatrie, verliesbegeleiding en geestelijke zorg.<br />

DIRECT aanmelden: zenabou.banse@mumc.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!