09.08.2022 Views

IZP_2.2_augustus_testfase_2022_PDF

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Individueel Zorgplan Palliatieve Zorg voor Kinderen<br />

1. GEGEVENS ZORGPLAN<br />

CALENDAR<br />

CALENDAR<br />

Besproken met kind (wanneer mogelijk)<br />

Besproken met ouders/voogd op<br />

Besproken met hoofdbehandelaar op<br />

Wordt herzien op<br />

Datum (gepland) ACP gesprek<br />

CALENDAR<br />

CALENDAR<br />

CALENDAR<br />

CALENDAR<br />

CALENDAR<br />

2. ALGEMENE INFORMATIE<br />

Gegevens kind<br />

Star-Of-<br />

Opgesteld door<br />

Opgesteld op<br />

Star-Of-<br />

Versienummer<br />

Star-Of-<br />

Laatste update gehad op<br />

Voornaamste wijzigingen<br />

Naam<br />

Star-Of-<br />

Star-Of-<br />

Geboortedatum<br />

Adres<br />

Tweede adres<br />

Telefoonnummers (kind, moeder,<br />

vader, voogd)<br />

CALENDAR<br />

E-mailadres(sen)<br />

Spreektaal<br />

Begrip Nederlandse taal<br />

Tolk nodig of sprake van<br />

communicatieproblemen<br />

Leefsituatie<br />

Ja<br />

Nee<br />

Gewicht en lengte<br />

Gewicht (in kg)<br />

CALENDAR<br />

Lengte (in cm)<br />

CALENDAR<br />

1<br />

versie 2.18 - aug <strong>2022</strong>


Medische situatie<br />

Relevante voorgeschiedenis<br />

Diagnose / actuele problematiek<br />

Verwachting voor de toekomst<br />

In welke bewoording is bovenstaande<br />

besproken en met wie (kind, ouders/<br />

voogd)? Wat weet het kind en in welke<br />

bewoording?<br />

Allergieën<br />

Bijwerkingen op (eerdere) medicatie<br />

Het zorgteam<br />

Hoofdbehandelaar<br />

Andere betrokken kinderarts(en)<br />

Kinder Comfort Team<br />

Huisarts<br />

Thuiszorg/PGB’er<br />

Apotheek<br />

Revalidatiearts<br />

Fysiotherapeut<br />

Ergotherapeut<br />

Diëtist<br />

Maatschappelijk werk<br />

Psycholoog<br />

Geestelijk verzorger<br />

Rouw- en verliesbegeleider<br />

Medisch pedagogisch zorgverlener<br />

School/dagopvang<br />

Logeeropvang<br />

Overig, namelijk…<br />

Contactmogelijkheden<br />

Contactmogelijkheden voor kind en ouders<br />

1e aanspreekpunt<br />

2e aanspreekpunt of indien er geen<br />

thuiszorg betrokken is<br />

2<br />

Arrow-fr


Contactmogelijkheden thuiszorg, huisarts en ouders (wanneer zo afgesproken)<br />

Bij niet acute vragen<br />

Het<br />

Tijdstip van de dag<br />

is beschikbaar volgens onderstaand overzicht voor vragen en/of overleg.<br />

Bellen naar<br />

Werkdagen<br />

Avond/nacht/weekend/feestdagen<br />

Middelen en materialen thuis<br />

Middel/materiaal Aanwezig sinds/geplaatst op Leverancier Telefoonnummer<br />

3. WAARDEN, DOELEN EN VOORKEUREN<br />

In een ACP gesprek kunnen kind en ouders hun waarden, doelen en voorkeuren voor toekomstige<br />

zorg en behandeling formuleren en bespreken met zorgverleners. Gebruik dit hoofdstuk om de<br />

opgehaalde informatie binnen ACP gesprekken op te schrijven.<br />

Gezamenlijke doelen voor zorg en behandeling<br />

Omschrijving van het kind<br />

Wat zijn de persoonlijke waarden, doelen en voorkeuren van het kind?<br />

Wat zijn de persoonlijke waarden, doelen en voorkeuren van de ouders?<br />

Kwaliteit van leven<br />

3<br />

Arrow-fr


Gemaakte afspraken over zorgdoelen n.a.v. de waarden en voorkeuren<br />

Eventuele verschillen van inzicht / dilemma’s<br />

Geef aan hoe kind en ouders willen dat beslissingen worden genomen<br />

Checklist herinneringen maken<br />

Zie zakboekje voor meer informatie.<br />

Gijsje eigenwijsje<br />

Hand/voet afdrukken of haarlokje<br />

Hou-me-vast doos<br />

Living memories<br />

Make a memory<br />

Make-a-wish<br />

Stichting opkikker<br />

Villa pardoes<br />

Vergeet-me-niet doos<br />

Wens ambulance<br />

Overig, namelijk:….<br />

4<br />

Arrow-fr


Welke hoofdstukken van het <strong>IZP</strong> wil je nu invullen?<br />

4. Sociale kaart<br />

5. Beleving en psychosociale aspecten<br />

6. Voeding<br />

7. Medicatie inclusief dosering<br />

8. Complementaire zorg en ontspanning<br />

9. Afspraken rondom de behandeling<br />

10. Symptomatologie<br />

o a. Angst en Depressie<br />

o b. Delier<br />

o c. Dyspnoe<br />

o d. Hematologische verschijnselen<br />

o e. Hoesten<br />

o f. Huidklachten<br />

o g. Misselijkheid en braken<br />

o h. Neurologische symptomen<br />

o i. Obstipatie<br />

o j. Pijn<br />

o k. Reutelen<br />

o l. Vermoeidheid<br />

o m. Overig<br />

11. Palliatieve sedatie<br />

o<br />

12. Levenseinde<br />

13. Overig<br />

a Vocht- en voeding onthouding<br />

Individueel Zorgplan 5<br />

sort-siz


4. SOCIALE KAART<br />

Gezinssamenstelling<br />

Woonomstandigheden<br />

Werkomstandigheden<br />

Indicatie<br />

Zorg ondersteuning / zelfredzaamheid<br />

Dagstructuur<br />

School / opvang<br />

Vrije tijdsbesteding (sport / hobby)<br />

Sociaal netwerk voor kind en gezin<br />

Overig<br />

5. BELEVING EN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN<br />

Belangrijke aspecten in de beleving van kind, ouders en broertjes/zusjes<br />

Religie / spiritualiteit<br />

Individueel Zorgplan 6<br />

sort-siz


Maatschappelijk werk, geestelijk verzorger, kinderpsycholoog, rouw- en verliesbegeleider etc.<br />

Overige opmerkingen/bijzonderheden<br />

6. VOEDING<br />

Wensen van kind / ouder en doel m.b.t. (sonde)voeding<br />

Beschrijving voedingspatroon<br />

Afspraken omtrent vocht, voeding en supplementen<br />

Is er met ouders gesproken over het staken van voeding bij palliatieve sedatie?<br />

Ja Nee CALENDAR<br />

Dosis<br />

7<br />

sort-siz


7. MEDICATIE INCLUSIEF DOSERING<br />

Check altijd het EPD óf overzicht van de apotheek, voor het meest recente medicatieoverzicht.<br />

Overzicht totaal<br />

Tijdschema<br />

Tijd Naam Vorm/wijze van toediening Dosering<br />

8<br />

sort-siz


Aanvullende informatie<br />

Toe te voegen opties, in geval van…<br />

Aanwezig bij kind / ouders thuis<br />

9<br />

sort-siz


8. COMPLEMENTAIRE ZORG EN ONTSPANNING<br />

Overzicht complementaire zorg<br />

Handelingen m.b.t. ontspanning<br />

9. AFSPRAKEN RONDOM DE BEHANDELING<br />

Welke afspraken zijn er gemaakt rondom de behandeling die van invloed kunnen zijn op de<br />

levensduur van het kind?<br />

Reanimatiebeleid<br />

o Hartmassage<br />

o Circulatie; medicamenteuze ondersteuning<br />

o Ventilatie; uitzuigen<br />

o Ventilatie; zuurstoftoediening<br />

o Ventilatie; masker- en ballon<br />

o Ventilatie; intubatie/mechanische<br />

Verrichten diagnostiek<br />

Medicatie bij infectie (AB)<br />

Transfusiebeleid<br />

Opname<br />

Intensive Care opname<br />

Vocht en voeding<br />

Overig<br />

10. SYMPTOMATOLOGIE<br />

Geef aan welke symptomen op dit<br />

moment relevant zijn en welke<br />

symptomen verwacht kunnen<br />

worden.<br />

10<br />

sort-siz


Symptomen – Rekening houden<br />

met c.q. mogelijk verwacht bij<br />

diagnose/prognose<br />

10a. ANGST EN DEPRESSIE<br />

Huidige situatie<br />

Verwachting<br />

Doel kind / ouders<br />

Opmerkingen<br />

Diagnostiek<br />

Ooit screeningslijst<br />

doorlopen?<br />

Mogelijke andere oorzaken<br />

Ja<br />

Nee<br />

Behandeling: niet medicamenteus<br />

Behandeling: medicamenteus<br />

Medicatie en dosering<br />

10b. DELIER<br />

Huidige situatie<br />

Verwachting<br />

Doel kind / ouder<br />

Behandeling: oorzaak<br />

Behandeling: niet medicamenteus<br />

Behandeling: medicamenteus<br />

Individueel Zorgplan<br />

11<br />

sort-siz


10c. DYSPNOE<br />

Huidige situatie<br />

Verwachting<br />

Doel kind / ouders<br />

Diagnostiek<br />

Meetinstrument<br />

Link<br />

Behandeling: niet medicamenteus<br />

Behandeling: medicamenteus<br />

Dyspnoe - Morfine (KF) Dosering:<br />

Stap 1.<br />

Stap 2.<br />

mcg<br />

mcg<br />

Verdere stappen<br />

Onrust / angst bij dyspnoe -<br />

Benzodiazepinen (KF lora,<br />

KF mida), als toevoeging op morfine<br />

Overige medicatie m.b.t. dyspnoe:<br />

mg.<br />

dd<br />

10d. HEMATOLOGISCHE VERSCHIJNSELEN<br />

Huidige situatie<br />

Verwachting<br />

Doel kind / ouder<br />

Laatste waarde Hb<br />

Laatste waarde Trombo<br />

Overige diagnostiek<br />

mmol/l op<br />

x 109/l op<br />

CALENDAR<br />

CALENDAR<br />

Historie m.b.t. transfusies<br />

Historie m.b.t. bloedingen<br />

Noodset acute ernstige<br />

levensbedreigende bloeding in huis?<br />

Genomen maatregelen<br />

Ja<br />

Nee<br />

Medicatie en dosering<br />

Individueel Zorgplan<br />

12<br />

sort-siz


10e. HOESTEN<br />

Huidige situatie<br />

Verwachting<br />

Doel kind / ouder<br />

Opmerking bij de huidige situatie<br />

Behandeling: oorzaak<br />

Behandeling: niet medicamenteus<br />

Behandeling: medicamenteus<br />

10f-1. HUIDKLACHTEN: JEUK<br />

Huidige situatie<br />

Verwachting<br />

Doel kind / ouder<br />

Opmerking bij de huidige situatie<br />

Behandeling: oorzaak<br />

Behandeling: niet medicamenteus<br />

Behandeling: medicamenteus<br />

10f-2. WONDEN/DECUBITUS/MUCOSITIS<br />

Huidige situatie<br />

Verwachting<br />

Doel kind / ouder<br />

Opmerking bij de huidige situatie<br />

Diagnostiek<br />

Behandeling<br />

13<br />

sort-siz


10g. MISSELIJKHEID / BRAKEN<br />

Huidige situatie<br />

Verwachting<br />

Doel kind / ouder<br />

Diagnostiek: bijhouden dagboek<br />

Frequentie/duur<br />

Behandeling: Niet medicamenteus<br />

Behandeling: Medicamenteus<br />

Momenteel in<br />

Eventuele toevoegingen<br />

Stap 1a - 5-HT3-receptor<br />

antagonist (KF ond). Dosering:<br />

Ondansetron<br />

Stap 1b – D2-receptor antagonist<br />

(KF domp). Dosering: Domperidon<br />

dd<br />

dd<br />

mg.<br />

mg.<br />

14<br />

sort-siz


10h. NEUROLOGISCHE SYMPTOMEN<br />

10h-1. EPILEPSIE<br />

Huidige situatie<br />

Verwachting<br />

Doel kind / ouder<br />

Opmerking bij de huidige situatie<br />

Behandeling Medicamenteus<br />

• Aanvalsmedicatie (NB. aanvalsduur van 5 minuten is t=0 voor medicamenteus ingrijpen)<br />

• Stap 1, t=0, geef<br />

Stap 2, t=5, geef<br />

Infuus inbrengen gewenst door kind/ouders?<br />

• Stap 3, t=10, intraveneus<br />

• Onderhoudsmedicatie:<br />

, evt. botnaald?<br />

mg eenmalig<br />

mg eenmalig<br />

mg eenmalig<br />

10h-2. Bewegingsstoornissen, Spacticiteit, Uitvalsverschijnselen<br />

Huidige situatie<br />

Verwachting<br />

Doel kind / ouder<br />

Opmerking bij de huidige situatie<br />

Behandeling: Niet medicamenteus<br />

Behandeling: medicamenteus<br />

10i. OBSTIPATIE<br />

Huidige situatie<br />

Verwachting<br />

Doel kind / ouder<br />

15<br />

sort-siz


Behandeling: Niet medicamenteus<br />

Behandeling: medicamenteus<br />

10j. PIJN<br />

Huidige situatie<br />

Verwachting<br />

Doel kind / ouder<br />

Specifieke omschrijving<br />

Diagnostiek<br />

Meetinstrument pijn<br />

Link meetinstrument<br />

Behandeling: Medicamenteus<br />

Nociceptieve pijn, in stap:<br />

Toevoegingen / aanpassingen<br />

Stap 1 – niet opioïden<br />

Stap 1a Paracetamol (KF)<br />

Stap 1b NSAIDs (KF ibu, KF diclo)<br />

Stap 2 – opioïden voor milde pijn<br />

Tramadol (KF) dosering<br />

Stap 1<br />

Stap 2<br />

Stap 3 – opioïden voor zware pijn<br />

NB. Vermijd codeïne, overweeg oxycodon, buprenorfine en PCA pomp<br />

Morfine (KF) dosering<br />

Morfine kort werkend<br />

Morfine lang werkend<br />

Fentanyl pleister<br />

dd<br />

dd<br />

dd<br />

Toedieningsvorm:bv smelttablet<br />

mg.<br />

dd<br />

mg.<br />

mg.<br />

mg.<br />

mcg<br />

mcg<br />

Regel bij doorbraakpijn<br />

Schema langwerkend opiaat<br />

Oxycodon (KF) of buprenorfine<br />

dd<br />

mg.<br />

16<br />

sort-siz


Neuropatische pijn<br />

NB. Vermijd fenytoïne, carbamazepine en valproaat, overweeg opioïden<br />

Tricyclisch antidepressivum (FK)<br />

Dosering: Amitriptyline dd mg.<br />

Op geleide van effect en bijwerkingen elke 3–7 dagen geleidelijk verhogen indien nog geen effect.<br />

Anti-epileptica (FK)<br />

Dosering:<br />

dd<br />

mg.<br />

Overige pijn (bv. botpijn)<br />

Overige pijnmedicatie<br />

Behandeling: Niet medicamenteus<br />

Genomen maatregelen<br />

10k. REUTELEN<br />

Huidige situatie<br />

Verwachting<br />

Doel kind / ouder<br />

Opmerking bij de huidige situatie<br />

Behandeling: Niet medicamenteus<br />

Behandeling: medicamenteus<br />

10l. VERMOEIDHEID<br />

Huidige situatie<br />

Verwachting<br />

Doel kind / ouder<br />

Huidige situatie<br />

Diagnostiek<br />

Ooit screeningslijst doorgelopen?<br />

17<br />

sort-siz


Behandeling: Niet medicamenteus<br />

Behandeling: medicamenteus<br />

10m. OVERIG<br />

11. PALLIATIEVE SEDATIE<br />

Beschrijf hier de bijzonderheden en gemaakte afspraken rondom palliatieve sedatie.<br />

11a Vocht- en voeding onthouding<br />

Wat is besproken omtrent het stoppen van vocht- en voeding aan het eind van het leven?<br />

12. LEVENSEINDE<br />

Bijzonderheden m.b.t. levenseinde<br />

Eventuele obductie / donatie<br />

Afscheid en uitvaart<br />

Uitvaartverzekering<br />

18<br />

sort-siz


Uitvaartmaatschappij<br />

Afscheidsfotograaf<br />

Nazorg<br />

13. OVERIG<br />

Individueel Zorgplan 19<br />

sort-siz


BIJLAGE 1: UITREKENTABELLEN VOOR MORFINE<br />

Morfine kinderen 10-35 kg<br />

Oplossing Morfine bij kinderen 10-35kg: 0,5mg/ml (50mg in 100ml).<br />

Maximale concentratie bij subcutane toediening is 10mg/ml.<br />

20<br />

sort-siz


Morfine kinderen >35kg<br />

Oplossing Morfine bij kinderen >35kg: 1mg/ml (100mg in 100ml).<br />

Maximale concentratie bij subcutane toediening is 10mg/ml.<br />

Individueel Zorgplan 21 sort-siz


BIJLAGE 2: UITREKENTABELLEN VOOR MIDAZOLAM<br />

Midazolam kinderen >10kg<br />

Oplossing midazolam bij kinderen >10kg: 5mg/ml (500mg in 100ml).<br />

Maximale concentratie bij subcutane toediening in 5mg/ml.<br />

22 sort-siz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!