21.03.2022 Views

Uitnodigingen workshops 14 april en 16 mei 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UITNODIGING WORKSHOP<br />

Sam<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>is gev<strong>en</strong><br />

-AFSTEMMING ZOEKEN MET OUDERS IN SITUATIES VAN<br />

ONZEKERHEID EN MACHTELOOSHEID-<br />

Voor: verpleegkundig<strong>en</strong> <strong>en</strong> geïnteresseerde paramedici<br />

DATUM: <strong>16</strong> MEI <strong>2022</strong><br />

TIJD: 13.00-17.00U Theaterhotel de Oranjerie ROERMOND (ONDER VOORBEHOUD)<br />

In de kinderpalliatieve zorg kom je als professional onherroepelijk terecht in complexe<br />

situaties waarin je niet kunt terugvall<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> behandelrichtlijn of protocol. D<strong>en</strong>k<br />

bijvoorbeeld aan ethische vraagstukk<strong>en</strong> rondom behandelbeslissing<strong>en</strong>. Zowel de<br />

ouders, het kind als de zorgprofessional kom<strong>en</strong> hierin gevoel<strong>en</strong>s van machteloosheid<br />

teg<strong>en</strong>. Ieder m<strong>en</strong>s reageert hier op zijn eig<strong>en</strong> manier op, wat effect heeft op de relatie<br />

<strong>en</strong> de communicatie tuss<strong>en</strong> ouder <strong>en</strong> zorgprofessional.<br />

In deze bije<strong>en</strong>komst staan we stil bij de betek<strong>en</strong>is van ziekte <strong>en</strong> de reactie op<br />

controleverlies bij ouders <strong>en</strong> bij de zorgprofessional. We bested<strong>en</strong> aandacht aan de<br />

manier waarop je als zorgprofessional af kunt stemm<strong>en</strong> op ouder <strong>en</strong> kind <strong>en</strong><br />

betek<strong>en</strong>isvolle zorg kunt blijv<strong>en</strong> verl<strong>en</strong><strong>en</strong> - ook al komt het lev<strong>en</strong>seinde onherroepelijk<br />

dichterbij. Theorie, praktijk <strong>en</strong> ervaringsverhal<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> elkaar afwissel<strong>en</strong> waardoor je<br />

als deelnemer aan het eind van de training dieper de complexiteit kunt doorzi<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ouders gerichter kunt bijstaan in het zoek<strong>en</strong> naar betek<strong>en</strong>is.<br />

De cursus verbindt de expertise van drie beroepsgroep<strong>en</strong> in de kinderpalliatieve zorg:<br />

verpleegkunde, verliesbegeleiding <strong>en</strong> geestelijke zorg.<br />

DIRECT aanmeld<strong>en</strong>: z<strong>en</strong>abou.banse@mumc.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!