21.07.2022 Views

Bachelorscriptie Cultuursensitiviteit in de kinderpalliatieve zorg

Door Lisa Steehouwer

Door Lisa Steehouwer

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Bachelorscriptie</strong><br />

<strong>Cultuursensitiviteit</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

Een sociologische blik op <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>gen van <strong>zorg</strong>professionals


<strong>Bachelorscriptie</strong><br />

<strong>Cultuursensitiviteit</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

Een sociologische blik op <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>gen van <strong>zorg</strong>professionals<br />

Erasmus Universiteit Rotterdam<br />

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences<br />

Bachelor Sociologie<br />

Aca<strong>de</strong>misch jaar 2021-2022<br />

Naam: Lisa Steehouwer (531566)<br />

Vak:<br />

3.7 Bachelor project<br />

Begelei<strong>de</strong>r: Renske Keizer<br />

Datum: 26-06-2022<br />

Woor<strong>de</strong>n: 9.968 (exclusief 1.998 bijlagen)


Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

Abstract<br />

___________________________________________________________________________<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>verlen<strong>in</strong>g betreft <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> aan k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren die een levensduurverkorten<strong>de</strong> of<br />

levensbedreigen<strong>de</strong> aandoen<strong>in</strong>g hebben, alsook <strong>de</strong> psychosociale <strong>zorg</strong> aan hun gez<strong>in</strong>. Als gevolg<br />

van wereldwij<strong>de</strong> migratie zullen professionals <strong>in</strong> toenemen<strong>de</strong> mate <strong>zorg</strong> gaan dragen voor<br />

ongeneeslijk zieke k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren met verschei<strong>de</strong>ne culturele achtergron<strong>de</strong>n. In dit kwalitatieve<br />

scriptieon<strong>de</strong>rzoek staan daarom <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>gen van <strong>zorg</strong>professionals centraal met betrekk<strong>in</strong>g<br />

tot <strong>de</strong> culturele en l<strong>in</strong>guïstische competentie van <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>. Eer<strong>de</strong>r cultureel<br />

on<strong>de</strong>rzoek is uitsluitend op volwassenen gericht en <strong>de</strong> resultaten kunnen niet volledig wor<strong>de</strong>n<br />

geëxtrapoleerd naar k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren wegens wisselen<strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>gsniveaus en <strong>de</strong> fundamentele rol<br />

van ou<strong>de</strong>rs. Er hebben tien semigestructureer<strong>de</strong> diepte-<strong>in</strong>terviews plaatsgevon<strong>de</strong>n, waarb<strong>in</strong>nen<br />

aandacht besteed is aan <strong>de</strong> diverse rollen van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professionals. Een van <strong>de</strong> belangrijkste<br />

bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen uit dit on<strong>de</strong>rzoek is dat <strong>de</strong> omgang met verschillen<strong>de</strong> culturele, religieuze en<br />

medische overtuig<strong>in</strong>gen van niet-westerse gez<strong>in</strong>nen door <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professionals als het meest<br />

complex wordt ervaren. Daarnaast doen zich taalbarrières voor tussen <strong>zorg</strong>verleners en<br />

<strong>zorg</strong>vragers. Interventies zoals het <strong>in</strong>zetten van tolken, het verwerven van divers <strong>zorg</strong>personeel<br />

en het aanbie<strong>de</strong>n van cultureel competent tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsmateriaal blijken volgens <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>nten<br />

echter m<strong>in</strong><strong>de</strong>r effectief. Essentiele vaardighe<strong>de</strong>n zoals non-verbale communicatie en het hebben<br />

van een open houd<strong>in</strong>g jegens gez<strong>in</strong>nen kunnen wor<strong>de</strong>n bevor<strong>de</strong>rd mid<strong>de</strong>ls herzien<strong>de</strong> cultureel<br />

competente tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen voor cultuursensitieve k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>.<br />

Keywords: k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>, <strong>zorg</strong>professionals, cultuursensitiviteit, cultureel competente<br />

<strong>zorg</strong>, l<strong>in</strong>guïstisch competente <strong>zorg</strong><br />

___________________________________________________________________________<br />

3


Rouw <strong>in</strong> een niet-westers jasje:<br />

waar vre<strong>de</strong> en eeuwigheid<br />

tegenover<br />

leegte en e<strong>in</strong>digheid staan.<br />

Hoe <strong>de</strong> stilte kan verschillen,<br />

maar voor hen die luisteren<br />

het voor allen<br />

lief<strong>de</strong> zal betekenen.


Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

Inleid<strong>in</strong>g<br />

Een moe<strong>de</strong>r van een Marokkaans-Ne<strong>de</strong>rlandse baby met een zeldzame longziekte heeft Turkije<br />

gesmeekt om haar k<strong>in</strong>d op te halen, aangezien Ne<strong>de</strong>rlandse artsen geen perspectief meer zagen<br />

voor ver<strong>de</strong>re behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g (NOS, 2022). Dit schetst een complexe verhoud<strong>in</strong>g voor<br />

<strong>zorg</strong>verleners b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> wanneer hun professionele kennis<br />

niet (volledig) aansluit bij <strong>de</strong> wensen van gez<strong>in</strong>nen met een ongeneeslijk ziek k<strong>in</strong>d (De Graaff,<br />

Francke, Van <strong>de</strong>n Muijsenbergh & Van <strong>de</strong>r Geest, 2010). Door <strong>de</strong> wereldwij<strong>de</strong> migratie wordt<br />

het <strong>zorg</strong>personeel <strong>in</strong> het algemeen, maar ook <strong>in</strong> <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>, steeds meer<br />

uitgedaagd wat betreft het bie<strong>de</strong>n van cultureel competente <strong>zorg</strong> en het effectief communiceren<br />

met families met verschillen<strong>de</strong> culturele en etnische achtergron<strong>de</strong>n (Tavallali, Jirwe & Kabir,<br />

2017). Families met niet-westerse achtergron<strong>de</strong>n kunnen an<strong>de</strong>re talen, geloofsovertuig<strong>in</strong>gen,<br />

opvatt<strong>in</strong>gen en waar<strong>de</strong>n hebben op het gebied van gezondheid, wat <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>gen en<br />

verwacht<strong>in</strong>gen van <strong>de</strong> verleen<strong>de</strong> <strong>zorg</strong> kan beïnvloe<strong>de</strong>n (Wiener, McConnell, Latella & Ludi,<br />

2013; Tavallali et al., 2017). Uitdag<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het bie<strong>de</strong>n van passen<strong>de</strong> medische en psychosociale<br />

<strong>zorg</strong> ziet <strong>de</strong> <strong>in</strong>terdiscipl<strong>in</strong>aire beleidsorganisatie Kenniscentrum K<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve Zorg ook.<br />

Met oog op mijn bachelorscriptie ben ik hier gaan werken b<strong>in</strong>nen het cultuurdome<strong>in</strong>.<br />

Vanuit bestaan<strong>de</strong> wetenschappelijke literatuur – voornamelijk omtrent <strong>de</strong> algemene<br />

<strong>zorg</strong> en volwassen palliatieve <strong>zorg</strong> – is bekend dat zich tussen <strong>zorg</strong>professionals en gez<strong>in</strong>nen<br />

met niet-westerse achtergron<strong>de</strong>n barrières kunnen voordoen die on<strong>de</strong>rver<strong>de</strong>eld wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong><br />

formele en <strong>in</strong>formele varianten. Loon- en wettelijke beperk<strong>in</strong>gen voor bijvoorbeeld<br />

asielzoekers vallen on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> formele kant, al zal <strong>in</strong> dit on<strong>de</strong>rzoek <strong>de</strong> focus liggen op <strong>de</strong><br />

<strong>in</strong>formele barrières (Norredam, Nielsen & Krasnik, 2007). Centraal staat hierbij <strong>de</strong><br />

gecompliceer<strong>de</strong> <strong>in</strong>teractie tussen taalbarrières, een gebrek aan we<strong>de</strong>rzijds vertrouwen en<br />

sociaal-culturele factoren met betrekk<strong>in</strong>g tot verschillen<strong>de</strong> i<strong>de</strong>eën van <strong>zorg</strong>professionals en<br />

gez<strong>in</strong>nen over familierollen, kennisniveaus over <strong>de</strong> ziekte en over <strong>de</strong> manier waarop <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

georganiseerd is (Szczepura, 2005; Norredam et al., 2007). Zo hebben islamitische gez<strong>in</strong>nen<br />

veelal een voorkeur voor een <strong>in</strong>directe en fijngevoelige <strong>in</strong>formatievoorzien<strong>in</strong>g en ligt <strong>de</strong> nadruk<br />

lang op genezen<strong>de</strong>, hoopvolle behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen (Oosterveld-Vlug, Francke, Pasman &<br />

Onwuteaka-Philipsen, 2018).<br />

Het wegnemen van <strong>in</strong>formele barrières door <strong>zorg</strong>professionals kan bijdragen aan het<br />

creëren van een cultuursensitief <strong>zorg</strong>systeem, wat het verm<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van etnische<br />

gezondheidsverschillen als gevolg heeft (An<strong>de</strong>rson, Scrimshaw, Fullilove, Field<strong>in</strong>g &<br />

5


Normand, 2003). L<strong>in</strong>guïstische en culturele competentie zijn hierbij cruciaal, oftewel het<br />

a<strong>de</strong>quaat communiceren met gez<strong>in</strong>nen met een beperkte taalvaardigheid en het han<strong>de</strong>len naar<br />

verschillen<strong>de</strong>, onbeken<strong>de</strong> of botsen<strong>de</strong> overtuig<strong>in</strong>gen tussen <strong>zorg</strong>verleners en niet-westerse<br />

gez<strong>in</strong>nen (An<strong>de</strong>rson et al., 2003). Daarnaast dragen An<strong>de</strong>rson et al. (2003) enkele concrete<br />

<strong>in</strong>terventies aan die bijdragen aan cultuursensitieve <strong>zorg</strong>, zoals tolkdiensten, representatief<br />

<strong>zorg</strong>personeel en culturele competentietra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen.<br />

Ondui<strong>de</strong>lijk is echter hoe <strong>de</strong> reeds besproken <strong>in</strong>competenties rondom het bie<strong>de</strong>n van<br />

cultureel competente <strong>zorg</strong> zich <strong>in</strong> het bijzon<strong>de</strong>r voordoen <strong>in</strong> <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>. Specifiek<br />

cultureel on<strong>de</strong>rzoek <strong>in</strong> <strong>de</strong> palliatieve <strong>zorg</strong> heeft zich bijna uitsluitend gericht op volwassenen<br />

en <strong>de</strong> resultaten kunnen niet volledig wor<strong>de</strong>n geëxtrapoleerd naar k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren (Contro, Larson,<br />

Scofield, Sourkes & Cohen, 2002). Hoewel er overeenkomsten zijn, hebben ongeneeslijk zieke<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en hun gez<strong>in</strong>nen namelijk speciale overweg<strong>in</strong>gen en behoeften vergeleken met die van<br />

volwassen palliatieve patiënten (Wocial, 2000). Het bepalen van <strong>de</strong> belangen van het sterven<strong>de</strong><br />

k<strong>in</strong>d, ook wel palliatief term<strong>in</strong>aal genoemd, ligt voornamelijk bij <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs vanwege wisselen<strong>de</strong><br />

niveaus van lichamelijke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkel<strong>in</strong>g van het jonge k<strong>in</strong>d<br />

(Goldman, 1998). Dit maakt dat k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> tevens <strong>zorg</strong> voor een volledig gez<strong>in</strong><br />

betreft, <strong>in</strong>clusief broertjes, zusjes en ou<strong>de</strong>rs die geen sterfgevallen <strong>in</strong> <strong>de</strong> directe omgev<strong>in</strong>g<br />

hebben meegemaakt (De Raadt, Dekkers, <strong>de</strong> Groot-Meijer & Van <strong>de</strong>n Heuvel-Eibr<strong>in</strong>k, 2009).<br />

Bovendien is euthanasie bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren als wilsonbekwame <strong>in</strong>dividuen <strong>in</strong> <strong>de</strong> regel niet geoorloofd,<br />

wat maakt dat het belangrijk is om <strong>de</strong> laatste fase van een k<strong>in</strong>d goed voor te berei<strong>de</strong>n en <strong>zorg</strong><br />

op maat te leveren door een groep <strong>de</strong>skundigen (De Raadt et al., 2009; Wocial, 2000).<br />

Het begrijpen van <strong>de</strong> wensen, overtuig<strong>in</strong>gen en culturele gebruiken van niet-westerse<br />

gez<strong>in</strong>nen is dan ook een noodzakelijke stap <strong>in</strong> het verbeteren van <strong>de</strong> cultuursensitieve<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>verlen<strong>in</strong>g (Contro et al., 2002; Wocial, 2000). De ervar<strong>in</strong>gen van <strong>de</strong><br />

culturele en l<strong>in</strong>guïstische competentie zullen <strong>de</strong>rhalve bevraagd wor<strong>de</strong>n aan zowel Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

als islamitische geestelijk ver<strong>zorg</strong>sters, k<strong>in</strong><strong>de</strong>rverpleegkundigen, rouw- en verliesbegeleidsters<br />

en een medisch maatschappelijk werkster. Als medische en psychosociale <strong>zorg</strong>professionals<br />

ver<strong>zorg</strong>en zij sterven<strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, begelei<strong>de</strong>n zij gez<strong>in</strong>nen bij levensvragen en on<strong>de</strong>rsteunen hen<br />

bij het zoeken naar z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g en betekenis. Zodoen<strong>de</strong> zal <strong>in</strong> mijn kwalitatieve bachelorscriptie<br />

<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksvraag centraal staan:<br />

Hoe ervaren <strong>zorg</strong>professionals <strong>de</strong> culturele competentie van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>?


Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

Het belichten van <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>gen van <strong>de</strong>ze professionals draagt eveneens bij aan het<br />

bie<strong>de</strong>n van een veilige, <strong>in</strong>terculturele <strong>zorg</strong>omgev<strong>in</strong>g waar<strong>in</strong> gez<strong>in</strong>nen kunnen vertrouwen op <strong>de</strong><br />

gelever<strong>de</strong> palliatieve <strong>zorg</strong> voor hun k<strong>in</strong>d. Dilemma’s voor <strong>zorg</strong>personeel en niet-westerse<br />

gez<strong>in</strong>nen zoals het overplaatsen van een ongeneeslijk ziek k<strong>in</strong>d naar een buitenlands ziekenhuis<br />

– waar an<strong>de</strong>re i<strong>de</strong>eën heersen over waardige <strong>zorg</strong> en hoop – zullen zich nadien m<strong>in</strong><strong>de</strong>r frequent<br />

kunnen voordoen (NOS, 2022). Door mijn aanstell<strong>in</strong>g bij het Kenniscentrum K<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve<br />

Zorg zullen <strong>de</strong> aanbevel<strong>in</strong>gen van dit scriptieon<strong>de</strong>rzoek <strong>de</strong>rhalve bijdragen aan cultureel<br />

competent beleid voor een betere aansluit<strong>in</strong>g met <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>vrager en diens gez<strong>in</strong>.<br />

Allereerst zal <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> literatuur omtrent cultureel competente <strong>zorg</strong> wor<strong>de</strong>n<br />

uitgediept, waarna <strong>de</strong> methodologie van het on<strong>de</strong>rzoek volgt. Aansluitend zullen <strong>de</strong><br />

belangrijkste bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen besproken wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> resultatenparagraaf. De conclusie en<br />

discussie volgen, waar<strong>in</strong> gekeken zal wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> hoeverre <strong>de</strong> resultaten voor <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve<br />

<strong>zorg</strong> overeenkomen met <strong>de</strong> huidige kennis over <strong>de</strong> algemene gezondheids<strong>zorg</strong>. Tot slot zal op<br />

basis van een kritische reflectie mogelijk vervolgon<strong>de</strong>rzoek wor<strong>de</strong>n voorgesteld.<br />

7


Theoretisch ka<strong>de</strong>r<br />

Om <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>gen van <strong>zorg</strong>professionals van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> theoretisch<br />

<strong>in</strong>zichtelijk te maken, dient er eerst gekeken te wor<strong>de</strong>n naar <strong>de</strong> <strong>in</strong>formele barrières <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

algemene gezondheids<strong>zorg</strong> (Norredam, Nielsen & Krasnik, 2007). De k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>,<br />

die meer bela<strong>de</strong>n is dan <strong>de</strong> algemene <strong>zorg</strong> vanwege <strong>de</strong> e<strong>in</strong>digheid van het (jonge) leven, is hier<br />

een specifiek on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van. In bei<strong>de</strong> systemen heeft cultureel competente <strong>zorg</strong> het potentieel<br />

om raciale en etnische gezondheidsverschillen te verm<strong>in</strong><strong>de</strong>ren (An<strong>de</strong>rson, Scrimshaw,<br />

Fullilove, Field<strong>in</strong>g & Normand, 2003). Echter, wanneer cliënten niet begrijpen wat hun<br />

<strong>zorg</strong>verleners hen vertellen vanwege taalbarrières of ongevoeligheid voor culturele verschillen,<br />

kan <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> <strong>in</strong> het gedrang komen (Norredam et al., 2007; Tavallali, Jirwe &<br />

Kabir, 2017). Derhalve wordt <strong>in</strong> <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> literatuur <strong>de</strong> noodzaak van cultureel én<br />

l<strong>in</strong>guïstisch competente gezondheids<strong>zorg</strong>systemen belicht, gevolgd door enkele expliciete<br />

<strong>in</strong>terventies van An<strong>de</strong>rson et al. (2003).<br />

Culturele competentie van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

Een essentieel on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van het verlenen van <strong>zorg</strong> aan cultureel diverse bevolk<strong>in</strong>gsgroepen is<br />

zodoen<strong>de</strong> <strong>de</strong> culturele competentie van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>. Cultuur verwijst naar geïntegreer<strong>de</strong> patronen<br />

van menselijk gedrag die <strong>de</strong> taal, communicatie, acties, overtuig<strong>in</strong>gen en waar<strong>de</strong>n van raciale,<br />

etnische, religieuze of sociale groepen omvatten (An<strong>de</strong>rson et al., 2003). Praktijken die verband<br />

hou<strong>de</strong>n met iemands cultuur kunnen betekenis en troost bie<strong>de</strong>n wanneer het e<strong>in</strong><strong>de</strong> van het leven<br />

nabij is (Meiki, 2017). Competentie betreft vervolgens het vermogen om effectief te<br />

functioneren als <strong>in</strong>dividu én als organisatie b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> context van <strong>de</strong>ze culturele overtuig<strong>in</strong>gen,<br />

gedrag<strong>in</strong>gen en behoeften van patiënten en hun sociale netwerken (An<strong>de</strong>rson et al., 2003).<br />

Ook cultuursensitiviteit is van belang <strong>in</strong> cultureel competente <strong>zorg</strong>; hier staan houd<strong>in</strong>gen<br />

meer centraal dan skills, oftewel het bewustzijn van <strong>zorg</strong>professionals hoe cultuur <strong>de</strong> percepties<br />

van gez<strong>in</strong>nen beïnvloedt, alsook <strong>de</strong> erkenn<strong>in</strong>g en het respecteren van <strong>de</strong>ze <strong>in</strong>vloed (Crawley,<br />

Marshall, Lo & Koenig, 2002). Bovendien is het cruciaal dat <strong>zorg</strong>verleners bewust zijn van<br />

<strong>in</strong>zichten die zijn ontleend aan hun eigen culturele en medische achtergrond. De geneeskundige<br />

<strong>zorg</strong> zelf is immers een cultureel systeem met zijn eigen specifieke taal, waar<strong>de</strong>n en praktijken<br />

die moeten wor<strong>de</strong>n vertaald en geïnterpreteerd door patiënten en hun families (Crawley et al.,<br />

2002). Meiki (2017) stelt tot slot dat professionals cultuursensitiviteit dienen te ontwikkelen<br />

door <strong>in</strong>terculturele kennis te verwerven, met als doel het bereiken van cultureel competente<br />

<strong>zorg</strong>.


Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

Vanuit het perspectief van niet-westerse gez<strong>in</strong>nen creëert cultuur <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met<br />

religie en etniciteit unieke patronen van overtuig<strong>in</strong>gen en percepties over wat ‘gezondheid’ of<br />

‘ziekte’ voor hen betekenen. Deze patronen beïnvloe<strong>de</strong>n hoe symptomen wor<strong>de</strong>n<br />

geïnterpreteerd en waaraan ze wor<strong>de</strong>n toegeschreven, hoe het genez<strong>in</strong>gsproces naar<br />

verwacht<strong>in</strong>g zal verlopen, wanneer en welke hulp wordt gezocht en wat <strong>de</strong> houd<strong>in</strong>g is van <strong>de</strong>ze<br />

families ten opzichte van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>verleners (Szczepura, 2005; An<strong>de</strong>rson et al., 2003; Norredam<br />

et al., 2007). Zo zijn islamitische families veelal collectivistisch en m<strong>in</strong><strong>de</strong>r <strong>in</strong>dividualistisch dan<br />

Ne<strong>de</strong>rlandse families die autonomie en recht op zelfbeschikk<strong>in</strong>g als belangrijk achten (De<br />

Graaff, Francke, Van <strong>de</strong>n Muijsenbergh & Van <strong>de</strong>r Geest, 2010). Dit maakt dat le<strong>de</strong>n van nietwesterse<br />

families belangrijkere rollen toegeschreven krijgen <strong>in</strong> het bie<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong>. Vrouwen b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> familie kunnen bijvoorbeeld <strong>de</strong> wens hebben om ver<strong>zorg</strong>en<strong>de</strong> taken<br />

over te nemen van verpleegkundig personeel (De Graaff et al., 2010). Bovendien geloven <strong>de</strong>ze<br />

gez<strong>in</strong>nen dat het lij<strong>de</strong>n aan een ziekte een verzoen<strong>in</strong>g is voor iemands zon<strong>de</strong>n (Hafez, Snethen,<br />

Ngui, Ellis & Taani, 2021). Dit maakt dat mensen, <strong>in</strong>clusief k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren die aan een ziekte lij<strong>de</strong>n<br />

en <strong>de</strong> families die voor hen <strong>zorg</strong>en, geloven dat ze <strong>in</strong> het hiernamaals door Allah zullen wor<strong>de</strong>n<br />

beloond (Hafez et al., 2021). Het ver<strong>zorg</strong>en van zieken is <strong>de</strong>rhalve een gewaar<strong>de</strong>er<strong>de</strong> plicht<br />

b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> islam.<br />

Daarnaast wordt het bespreken van het na<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> e<strong>in</strong><strong>de</strong> en <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> palliatieve <strong>zorg</strong><br />

door islamitische gez<strong>in</strong>nen beschouwd als een taboe, aangezien zij erop vertrouwen dat<br />

ongeneeslijke ziekten <strong>de</strong> wil van Allah zijn en dat hij het leven van <strong>de</strong> persoon op het juiste<br />

moment zal beë<strong>in</strong>digen (Meiki, 2017; Hafez et al., 2021). Overgave aan Allah of God kan voor<br />

patiënten <strong>in</strong> <strong>de</strong> laatste levensfase belangrijk zijn voor hun gevoel van spirituele waardigheid<br />

(Oosterveld-Vlug et al., 2018; De Graaff et al., 2010). Bovendien ligt <strong>de</strong> nadruk lang op<br />

curatieve behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen, omdat palliatieve <strong>zorg</strong> door families met een islamitische achtergrond<br />

wordt gezien als het opgeven van hoop (Oosterveld-Vlug et al., 2018; De Graaff et al., 2010).<br />

De dom<strong>in</strong>ante Ne<strong>de</strong>rlandse visie op terre<strong>in</strong>en als hoop en waardig sterven staat dan ook ver van<br />

islamitische overtuig<strong>in</strong>gen. Oosterveld-Vlug et al. (2018) illustreren:<br />

“Moslims hebben <strong>de</strong> plicht om alle mogelijkhe<strong>de</strong>n tot genez<strong>in</strong>g aan te grijpen. Zij<br />

spreken daarom ook niet van ‘overbehan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g’ of ‘levensverleng<strong>in</strong>g’. Zorgverleners<br />

dienen te realiseren dat sommige patiënten nooit zullen ophou<strong>de</strong>n te hopen op<br />

genez<strong>in</strong>g.”<br />

Oosterveld-Vlug et al. (2018)<br />

9


Het geloof en <strong>de</strong> familierollen blijken op basis van <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> wetenschappelijke<br />

literatuur <strong>in</strong>tegrale on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len van het besluitvorm<strong>in</strong>gsproces wanneer een patiënt, dat<br />

eveneens een k<strong>in</strong>d kan zijn, palliatieve <strong>zorg</strong> krijgt (Hafez et al., 2021; Brown et al., 2013). Dit<br />

heeft gevolgen voor <strong>de</strong> medische voorkeuren die <strong>de</strong> gez<strong>in</strong>nen hebben omtrent <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong><br />

palliatieve <strong>zorg</strong>, waar zich mismatches kunnen voordoen <strong>in</strong> <strong>de</strong> we<strong>de</strong>rzijdse verwacht<strong>in</strong>gen<br />

tussen <strong>zorg</strong>verleners en <strong>zorg</strong>vragers (De Graaff et al., 2010). Wanneer er sprake is van cultureel<br />

<strong>in</strong>competente <strong>zorg</strong>, leidt dit vervolgens tot frustratie, woe<strong>de</strong> en verdriet voor ou<strong>de</strong>rs lang na <strong>de</strong><br />

dood van hun k<strong>in</strong>d (Davies et al., 2010; Brown et al., 2013). Dit impliceert dat <strong>zorg</strong>professionals<br />

kennis en bewustzijn dienen te hebben van <strong>de</strong> culturele <strong>in</strong>vloed van <strong>de</strong>ze gez<strong>in</strong>nen op <strong>de</strong><br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>. Culturele verschillen wor<strong>de</strong>n bij families met een niet-westerse<br />

achtergrond zodoen<strong>de</strong> als hardnekkiger beschouwd dan taalbarrières, stelt Szczepura (2005),<br />

aangezien l<strong>in</strong>guïstische belemmer<strong>in</strong>gen met <strong>de</strong> hulp van <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n zoals tolken makkelijker te<br />

doorbreken zijn dan diepgewortel<strong>de</strong>, cultuurgebon<strong>de</strong>n overtuig<strong>in</strong>gen.<br />

L<strong>in</strong>guïstische competentie van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

Gevolglijk speelt naast cultuur eveneens taal een belangrijke rol b<strong>in</strong>nen cultureel competente<br />

<strong>zorg</strong>. De l<strong>in</strong>guïstische competentie beschrijft het vermogen van een organisatie en haar<br />

personeel om effectief te communiceren en <strong>in</strong>formatie over te brengen op een manier die<br />

gemakkelijk te begrijpen is door diverse doelgroepen, waaron<strong>de</strong>r personen met een beperkte<br />

taalvaardigheid, ofwel beperkt cultureel kapitaal (Szczepura, 2005; An<strong>de</strong>rson et al., 2003;<br />

Bourdieu, 1986). Het niet kunnen communiceren van <strong>zorg</strong>professionals met <strong>de</strong> families van<br />

patiënten vormt niet alleen een barrière <strong>in</strong> <strong>de</strong> gezondheids<strong>zorg</strong>, maar on<strong>de</strong>rmijnt ook het<br />

vertrouwen <strong>in</strong> <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> ontvangen medische <strong>zorg</strong> (An<strong>de</strong>rson et al., 2003; Norredam<br />

et al., 2007). Ou<strong>de</strong>rs met een beperkte taalvaardigheid kunnen immers vaak niet volledig<br />

<strong>de</strong>elnemen aan <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> van hun k<strong>in</strong>d, omdat ze hun behoeften, vragen en <strong>zorg</strong>en niet dui<strong>de</strong>lijk<br />

kunnen communiceren.<br />

In eer<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzoek hebben k<strong>in</strong><strong>de</strong>roncologen, tolken en ou<strong>de</strong>rs grote be<strong>zorg</strong>dheid<br />

uitgesproken over het proces van communiceren over een taalbarrière heen (Abbe, Simon,<br />

Angiolillo, Ruccione & Kodish, 2006). Voor specifiek <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professionals omvatten <strong>de</strong>ze<br />

<strong>zorg</strong>en <strong>de</strong> nauwkeurigheid en volledigheid van <strong>in</strong>terpretaties, complexiteit en overload van<br />

<strong>in</strong>formatie en verlies van vertrouwen en controle over het communicatieproces (Abbe et al.,<br />

2006). Ook kunnen zij <strong>de</strong> emotionele reacties van an<strong>de</strong>rstalige ou<strong>de</strong>rs lastig on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n.<br />

Tolken noemen bovendien het gebrek aan gevoeligheid van cl<strong>in</strong>ici voor <strong>de</strong> culturele en<br />

sociaaleconomische achtergron<strong>de</strong>n van gez<strong>in</strong>nen met een beperkte taalvaardigheid.


Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

Hieruit blijkt dat <strong>de</strong> l<strong>in</strong>guïstische competentie van <strong>zorg</strong>systemen een snijpunt kent met<br />

<strong>de</strong> culturele competentie ervan wat betreft <strong>de</strong> <strong>in</strong>formatievoorzien<strong>in</strong>g aan families met nietwesterse<br />

achtergron<strong>de</strong>n. Zo is er vanuit an<strong>de</strong>re etnische en culturele achtergron<strong>de</strong>n m<strong>in</strong><strong>de</strong>r<br />

behoefte aan volledige <strong>in</strong>formatie, voornamelijk <strong>in</strong> levensbedreigen<strong>de</strong> contexten (Oosterveld-<br />

Vlug et al., 2018; De Graaff, 2012). De voorkeur voor <strong>in</strong>directe en fijngevoelige <strong>in</strong>formatie<br />

over <strong>de</strong> prognose kenmerkt <strong>de</strong> algemene visie van gez<strong>in</strong>nen met een islamitische achtergrond,<br />

waar bij Ne<strong>de</strong>rlandse gez<strong>in</strong>nen juist realisme als belangrijk wordt geacht (ZonMw, z.d.;<br />

Oosterveld-Vlug et al., 2018; De Graaff, 2012). Door als <strong>zorg</strong>verlener begrijpelijke <strong>in</strong>formatie<br />

op sensitieve, empathische wijze over te dragen aan <strong>de</strong> patiënt en diens familie, zal dit bijdragen<br />

aan een vertrouwensband, stellen Davies et al. (2010). Opmerkelijk hier<strong>in</strong> is dat <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong><br />

l<strong>in</strong>guïstische competentie dus ver<strong>de</strong>r gaat dan enkel het kunnen spreken van elkaars taal<br />

(Szczepura, 2005). Oosterveld-Vlug et al. (2012) beschrijven een genuanceer<strong>de</strong>re manier van<br />

communiceren, wat naar mijn i<strong>de</strong>e als daadwerkelijke samensmelt<strong>in</strong>g van taal en cultuur kan<br />

wor<strong>de</strong>n gezien. De Graaff et al. (2010) vullen aan:<br />

“In gezamenlijke besluitvorm<strong>in</strong>g ligt <strong>de</strong> sleutel tot <strong>de</strong> best mogelijke <strong>zorg</strong>. Zorgverleners<br />

moeten een weg v<strong>in</strong><strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> driehoeksverhoud<strong>in</strong>g <strong>zorg</strong>verlener, patiënt, familie.<br />

Sommigen kunnen zich verplaatsen <strong>in</strong> <strong>de</strong> communicatiebehoeften van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

betrokkenen; zij komen los van het ‘Ne<strong>de</strong>rlandse’ i<strong>de</strong>e van directe één op één<br />

communicatie met een patiënt en hou<strong>de</strong>n reken<strong>in</strong>g met <strong>de</strong> rol van <strong>de</strong> familie.”<br />

De Graaff et al. (2010)<br />

Interventies voor cultureel competente <strong>zorg</strong><br />

Op basis van veelvoorkomen<strong>de</strong> culturele <strong>in</strong>competenties dragen An<strong>de</strong>rson et al. (2003)<br />

bovendien vijf concrete <strong>in</strong>terventies aan die <strong>de</strong> cultuursensitiviteit van <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

kunnen bevor<strong>de</strong>ren. Deze zijn het werven van personeelsle<strong>de</strong>n die <strong>de</strong> culturele diversiteit van<br />

<strong>de</strong> gemeenschap weerspiegelen, het gebruik van tolkdiensten voor patiënten en families met<br />

beperkte taalvaardigheid, culturele competentietra<strong>in</strong><strong>in</strong>g voor <strong>zorg</strong>verleners, het gebruik van<br />

taalkundig en cultureel geschikt materiaal voor gezondheidseducatie en cultureel specifieke<br />

<strong>zorg</strong><strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen. De effectiviteit hiervan is echter nauwelijks tot niet getest <strong>in</strong> <strong>de</strong> praktijk, wat<br />

maakt dat ik b<strong>in</strong>nen dit on<strong>de</strong>rzoek ook graag on<strong>de</strong>rvraag <strong>in</strong> hoeverre <strong>de</strong> eerste drie maatregelen<br />

door <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professionals als bevor<strong>de</strong>rlijk wor<strong>de</strong>n genoemd voor <strong>de</strong> verleen<strong>de</strong> cultureel<br />

competente <strong>zorg</strong>.<br />

11


Methodologie<br />

On<strong>de</strong>rzoeks<strong>de</strong>sign en -groep<br />

In dit fenomenologische kwalitatieve on<strong>de</strong>rzoek zullen <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>gen van <strong>zorg</strong>professionals van<br />

<strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> centraal staan (Creswell & Poth, 2018). Tot<br />

<strong>zorg</strong>professionals behoren <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze bachelorscriptie geestelijk ver<strong>zorg</strong>sters,<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rverpleegkundigen, rouw- en verliesbegeleidsters en een medisch maatschappelijk<br />

werkster, die allen ongeneeslijk zieke k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren begelei<strong>de</strong>n dan wel verplegen en hun gez<strong>in</strong>nen<br />

bijstaan. Bovendien is <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgroep on<strong>de</strong>rver<strong>de</strong>eld <strong>in</strong> professionals met westerse en nietwesterse<br />

achtergron<strong>de</strong>n. Dit on<strong>de</strong>rscheid draagt bij aan het weerspiegelen van <strong>de</strong> diversiteit van<br />

<strong>de</strong> diverse patiënten- en gez<strong>in</strong>nenpopulatie, omschreven als <strong>in</strong>terventie voor cultuur competente<br />

<strong>zorg</strong> door An<strong>de</strong>rson et al. (2003). Daarnaast zijn <strong>de</strong> professionals werkzaam <strong>in</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

aca<strong>de</strong>mische en niet-aca<strong>de</strong>mische ziekenhuizen en thuis<strong>zorg</strong>organisaties verspreid over het hele<br />

land. Het Erasmus MC Sophia K<strong>in</strong><strong>de</strong>rziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis zijn <strong>in</strong> Rotterdam<br />

gevestigd, het UMC Emma K<strong>in</strong><strong>de</strong>rziekenhuis <strong>in</strong> Amsterdam, een k<strong>in</strong><strong>de</strong>rrevalidatie- en <strong>zorg</strong>huis<br />

<strong>in</strong> Limburg en verschillen<strong>de</strong> praktijken <strong>in</strong> Schiedam, op <strong>de</strong> Veluwe en momenteel onl<strong>in</strong>e vanuit<br />

Brisbane, Australië.<br />

Er zijn <strong>in</strong> totaal tien semigestructureer<strong>de</strong> diepte-<strong>in</strong>terviews afgenomen, waarvan drie<br />

met geestelijk ver<strong>zorg</strong>sters, drie met k<strong>in</strong><strong>de</strong>rverpleegkundigen, drie met rouw- en<br />

verliesbegelei<strong>de</strong>rs en één met een medisch maatschappelijk werkster. Voor het voeren van <strong>de</strong><br />

gesprekken was het wenselijk om met <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>nten <strong>in</strong> gesprek te gaan <strong>in</strong> een vertrouw<strong>de</strong><br />

sett<strong>in</strong>g. Een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> <strong>in</strong>terviews heeft daarom fysiek plaatsgevon<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> ziekenhuizen en<br />

op an<strong>de</strong>re toegankelijke locaties <strong>in</strong> en rondom Rotterdam. Tevens hebben er onl<strong>in</strong>e enkele<br />

gesprekken plaatsgevon<strong>de</strong>n vanwege grote afstan<strong>de</strong>n, zoals Limburg en Brisbane. Door mid<strong>de</strong>l<br />

van <strong>de</strong> verschei<strong>de</strong>ne <strong>in</strong>terviews zal er een dieper <strong>in</strong>zicht gebo<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>gen van<br />

<strong>de</strong>ze <strong>zorg</strong>professionals van <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>. Deze kunnen vertaald wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> cultureel<br />

competent beleid vanuit het Kenniscentrum K<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve Zorg te Utrecht.<br />

Selectie<br />

De <strong>zorg</strong>professionals zijn bena<strong>de</strong>rd mid<strong>de</strong>ls criterium sampl<strong>in</strong>g, wat <strong>in</strong>houdt dat ze aan een<br />

aantal specifieke criteria dienen te voldoen (Creswell & Poth, 2018). In <strong>de</strong> eerste plaats zijn <strong>de</strong><br />

professionals werkzaam b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>, ongeacht aan welke organisatie zij<br />

verbon<strong>de</strong>n zijn. Daarnaast zal <strong>de</strong> visie op <strong>de</strong> culturele competentie van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> wor<strong>de</strong>n<br />

bevraagd, wat betekent dat zij ervar<strong>in</strong>g behoren te hebben met het begelei<strong>de</strong>n of ver<strong>zorg</strong>en van


Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en gez<strong>in</strong>nen met an<strong>de</strong>re etnische, culturele of religieuze achtergron<strong>de</strong>n dan zij zelf<br />

hebben. De twee geestelijk ver<strong>zorg</strong>sters, werkzaam <strong>in</strong> het Sophia K<strong>in</strong><strong>de</strong>rziekenhuis, zijn via het<br />

Kenniscentrum K<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve Zorg bena<strong>de</strong>rd. Met <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re professionals is contact<br />

verkregen via het netwerk van collega’s van het Kenniscentrum en via een oproep op L<strong>in</strong>kedIn,<br />

oftewel een snowball sampl<strong>in</strong>g om een zo groot mogelijke steekproef te verkrijgen (Creswell<br />

& Poth, 2018). Een overzicht van <strong>de</strong> karakteristieken van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professionals is te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n <strong>in</strong><br />

bijlage 3.<br />

Operationaliser<strong>in</strong>g<br />

Er is vooraf een topiclijst opgesteld om <strong>de</strong> visie op <strong>de</strong> l<strong>in</strong>guïstische en culturele competentie<br />

van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> te bevragen, oftewel hoe <strong>de</strong>ze professionals <strong>de</strong> cultuursensitieve omgang ervaren.<br />

De topiclijst is bijgevoegd <strong>in</strong> bijlage 1. Er is op niet-sturen<strong>de</strong> wijze bevraagd hoe <strong>de</strong><br />

communicatie en <strong>de</strong> <strong>in</strong>teractie met niet-westerse gez<strong>in</strong>nen verloopt, hoe <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n van<br />

professionals en <strong>de</strong> wensen van gez<strong>in</strong>nen verschillen naar gelang bepaal<strong>de</strong> culturele<br />

achtergron<strong>de</strong>n en hoe eventuele <strong>in</strong>terventies van An<strong>de</strong>rson et al. (2003) ervaren wor<strong>de</strong>n.<br />

Vervolgens is er ruimte geweest voor het <strong>de</strong>len van i<strong>de</strong>eën voor veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen of toevoeg<strong>in</strong>gen<br />

aan <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> door <strong>de</strong> professionals zelf, doelend op het aanvullen van <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> literatuur<br />

omtrent cultuursensitieve <strong>zorg</strong> (Baarda & Van <strong>de</strong>r Hulst, 2017).<br />

Analyse<br />

Om <strong>de</strong> diepte-<strong>in</strong>terviews met <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professionals zo nauwkeurig mogelijk te kunnen co<strong>de</strong>ren,<br />

zijn <strong>de</strong>ze opgenomen en vervolgens volledig getranscribeerd. Daarna zijn <strong>de</strong> opnames<br />

verwij<strong>de</strong>rd (Babbie, 2018). Om <strong>de</strong> data uit <strong>de</strong> transcripten nadien op <strong>de</strong>ductieve wijze te<br />

analyseren, is gebruik gemaakt van het co<strong>de</strong>erprogramma ATLAS.ti. Op basis van <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong><br />

wetenschappelijke literatuur zijn er vooraf co<strong>de</strong>s opgesteld <strong>in</strong> een co<strong>de</strong>boek. Het<br />

co<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gsproces verloopt volgens first or<strong>de</strong>r, second or<strong>de</strong>r en aggregate dimension co<strong>de</strong>ren<br />

(Cresswell & Poth, 2018). Eerst is <strong>de</strong> data uit <strong>de</strong> transcripten open geco<strong>de</strong>erd, waarna <strong>de</strong>ze<br />

co<strong>de</strong>s zijn vergeleken met het vooropgestel<strong>de</strong> co<strong>de</strong>boek. Ver<strong>de</strong>r is er nagegaan of er an<strong>de</strong>re<br />

<strong>in</strong>teressante of nieuwe <strong>in</strong>formatie te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n is omtrent <strong>de</strong> ervaren k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

(Cresswell & Poth, 2018). Door mid<strong>de</strong>l van selectief co<strong>de</strong>ren wer<strong>de</strong>n ten slotte <strong>de</strong> verban<strong>de</strong>n<br />

tussen <strong>de</strong> co<strong>de</strong>s geanalyseerd en overzichtelijk uitgewerkt <strong>in</strong> een co<strong>de</strong>boom. Deze is bijgevoegd<br />

<strong>in</strong> bijlage 2. De co<strong>de</strong>boom draagt bij aan het visualiseren van <strong>de</strong> resultaten, waaruit tevens <strong>de</strong><br />

conclusies zijn gevolgd (Cresswell & Poth, 2018).<br />

13


Privacy en ethiek<br />

Voor dit on<strong>de</strong>rzoek wordt gebruik gemaakt van persoonsgevoelige <strong>in</strong>formatie, wat maakt dat<br />

het van belang is dat <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professionals transparant zijn <strong>in</strong>gelicht over wat er met hun<br />

gegevens gebeurt en hen vooraf een <strong>in</strong>formed consent formulier is voorgelegd (Babbie, 2018).<br />

Bovendien is er een begrijpelijk en cultuursensitief formulier beschikbaar, opgesteld door<br />

Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland (z.d.), mocht dit gewenst zijn. Wat betreft het<br />

waarborgen van <strong>de</strong> anonimiteit van <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>nten zullen enkel hun functies en culturele<br />

achtergron<strong>de</strong>n bekend wor<strong>de</strong>n gemaakt, zon<strong>de</strong>r persoonsgegevens te vermel<strong>de</strong>n die herleid<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n tot <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntiteit van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professionals (Babbie, 2018). Enkel wanneer zij<br />

nadrukkelijk toestemm<strong>in</strong>g verlenen voor het onthullen van hun naam, zal <strong>de</strong>ze ge<strong>de</strong>eld wor<strong>de</strong>n<br />

<strong>in</strong> het on<strong>de</strong>rzoek.<br />

Betrouwbaarheid en validiteit<br />

De betrouwbaarheid en validiteit van het kwalitatieve on<strong>de</strong>rzoek zijn op verschei<strong>de</strong>ne manieren<br />

gewaarborgd. Ten eerste is <strong>de</strong> topiclijst (bijlage 1) aan zowel <strong>de</strong> scriptiebegelei<strong>de</strong>r als aan een<br />

niet bij het on<strong>de</strong>rzoek betrokken maatschappelijk werkster voorgelegd om te controleren op<br />

eventuele ondui<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n (Creswell & Poth, 2018). Ook <strong>in</strong> het co<strong>de</strong>erproces, als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

van <strong>de</strong> data-analyse, heeft <strong>de</strong> scriptiebegelei<strong>de</strong>r een rol gespeeld. Ondanks een beperkte<br />

<strong>in</strong>terco<strong>de</strong>urbetrouwbaarheid – gezien het on<strong>de</strong>rzoek alleen is uitgevoerd – is <strong>de</strong>ze <strong>de</strong>els<br />

bewerkstelligd door zowel <strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>r als <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nt uit twee <strong>in</strong>terviews essentiële<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len te laten selecteren. Vervolgens is op basis van <strong>de</strong> overeenkomsten en verschillen<br />

het co<strong>de</strong>boek herzien en verfijnd. Tot slot hebben twee respon<strong>de</strong>nten en enkele collega’s van<br />

het Kenniscentrum K<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve Zorg <strong>de</strong> conceptuele bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen <strong>in</strong>gezien alvorens het<br />

<strong>in</strong>dienen van <strong>de</strong> <strong>de</strong>f<strong>in</strong>itieve bachelorscriptie. Member check<strong>in</strong>g geeft <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>nten <strong>de</strong>rhalve<br />

<strong>de</strong> mogelijkheid om <strong>de</strong> <strong>in</strong>terpretaties, bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen, analyses en conclusies goed te keuren dan<br />

wel wijzig<strong>in</strong>gen te verzoeken (Creswell & Poth, 2018).<br />

Opmerkelijk <strong>in</strong> dit scriptieon<strong>de</strong>rzoek is bovendien mijn eigen positie. Aangezien ik<br />

werkzaam ben b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> beleidsorganisatie Kenniscentrum K<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve Zorg doe ik dit<br />

on<strong>de</strong>rzoek <strong>de</strong>els vanuit een <strong>in</strong>directe opdracht en kan ik daardoor gestuurd wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> het<br />

‘zoeken’ naar specifieke issues b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> <strong>in</strong>terculturele context van <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>.<br />

De maatschappelijke trend is zichtbaar voor <strong>de</strong> organisatie, waar ik met mijn sociologische<br />

<strong>in</strong>teresse en kennis op <strong>in</strong>speel en <strong>de</strong>ze zo vormgeef, maar daarbij is bewustzijn van mijn<br />

werkzaamhe<strong>de</strong>n cruciaal, want volledig neutraal zal ik niet kunnen zijn. Ver<strong>de</strong>r heb ik een<br />

Ne<strong>de</strong>rlandse achtergrond en dien ik enkel te luisteren naar <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>gen van <strong>zorg</strong>professionals


Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

met <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> voor níét-westerse gez<strong>in</strong>nen, zon<strong>de</strong>r mij persoonlijk te kunnen verplaatsen <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze<br />

verhalen. Kortom, ik kan onbedoeld een witte, generaliseren<strong>de</strong> bril opzetten, maar ik ben mij<br />

ervan bewust dat juist openheid en neutraliteit <strong>de</strong> sleutels zijn tot écht goed sociologisch<br />

on<strong>de</strong>rzoek.<br />

15


Resultaten<br />

Na <strong>de</strong> besprek<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> wetenschappelijke literatuur omtrent cultuur competente<br />

<strong>zorg</strong> resteert <strong>de</strong> vraag hoe professionals <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> daadwerkelijk<br />

ervaren. Geestelijk ver<strong>zorg</strong>sters, k<strong>in</strong><strong>de</strong>rverpleegkundigen, een medisch maatschappelijk<br />

werkster en rouw- en verliestherapeuten met verschillen<strong>de</strong> culturele achtergron<strong>de</strong>n hebben hun<br />

verhalen ge<strong>de</strong>eld. Alhoewel het uitgangspunt van <strong>de</strong> <strong>in</strong>terviews <strong>de</strong> belev<strong>in</strong>g van<br />

<strong>zorg</strong>professionals was, bleken zij voornamelijk suggesties voor aanbevel<strong>in</strong>gen te doen.<br />

Derhalve zal er naast <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>gen van <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>nten eveneens aanzienlijk aandacht<br />

geschonken wor<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong> suggesties voor cultureel competent beleid. Allereerst<br />

zullen <strong>de</strong> belangrijkste bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen kort samengevat wor<strong>de</strong>n, waarna er uitgebreid aandacht zal<br />

wor<strong>de</strong>n besteed aan alle uitkomsten.<br />

In lijn met het on<strong>de</strong>rzoek van Szczepura (2005) is het sterkst naar voren gekomen dat<br />

<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professionals <strong>de</strong> omgang met verschillen<strong>de</strong> culturele, religieuze en medische<br />

overtuig<strong>in</strong>gen van niet-westerse gez<strong>in</strong>nen als uitdagen<strong>de</strong>r ervaren dan eventuele taalbarrières<br />

tussen <strong>zorg</strong>verleners en <strong>zorg</strong>vragers. Uiteenlopen<strong>de</strong> verwacht<strong>in</strong>gen over ‘goe<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>’ kunnen<br />

lei<strong>de</strong>n tot conflicten tussen wat medisch verantwoord is en wat gez<strong>in</strong>nen helpt <strong>in</strong> hun<br />

persoonlijke traumaverwerk<strong>in</strong>g. De respon<strong>de</strong>nten ervaren dit als moeilijke situaties waar<strong>in</strong> hun<br />

persoonlijke én professionele bagage kunnen botsen. Wanneer <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professionals en <strong>de</strong><br />

gez<strong>in</strong>nen echter consensus bereiken over <strong>de</strong> beste strategieën om het levense<strong>in</strong><strong>de</strong> te plannen of<br />

lij<strong>de</strong>n te verlichten, ontstaat een op maat gemaakte <strong>zorg</strong>aanpak waarvan taal <strong>de</strong> sleutel blijkt.<br />

Desondanks ervaren <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>nten taalbarrières wanneer een gemeenschappelijke<br />

taal ontbreekt of als woor<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>re <strong>in</strong>terpretaties toegeschreven krijgen. Opmerkelijk is echter<br />

dat nagenoeg alle <strong>zorg</strong>professionals het <strong>in</strong>schakelen van tolkdiensten niet effectief genoeg<br />

v<strong>in</strong><strong>de</strong>n, aangezien nuances kunnen verdwijnen en tolken<strong>de</strong> familiele<strong>de</strong>n gevoelige <strong>in</strong>formatie<br />

kunnen verzwijgen. De helft van <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>nten benoemt daarom het belang van non-verbale<br />

communicatie, alsook het hebben van een open, vragen<strong>de</strong> en nieuwsgierige houd<strong>in</strong>g.<br />

Aansluitend zien zij <strong>de</strong> verkeerd gerichte focus van het aangebo<strong>de</strong>n cultureel competente<br />

tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsmateriaal en <strong>de</strong> beperkte etnische en culturele diversiteit van het <strong>zorg</strong>personeel,<br />

genoemd als aanvullen<strong>de</strong> <strong>in</strong>terventies door An<strong>de</strong>rson et al. (2003). Toch zou<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze<br />

<strong>in</strong>terventies bijdragen aan we<strong>de</strong>rzijds vertrouwen en gaan ze eventueel onbegrip uit <strong>de</strong> weg,<br />

doelend op een cultuursensitieve omgang van <strong>zorg</strong>verleners met hun patiënten en families.


Ervaren culturele competentie<br />

Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

In comb<strong>in</strong>atie met taal, gez<strong>in</strong>swaar<strong>de</strong>n en geloof creëren cultuur en etniciteit unieke patronen<br />

van percepties op <strong>zorg</strong>, ziekte en rouw (Brown et al., 2013; Norredam et al., 2007). De<br />

<strong>zorg</strong>professionals omschrijven allen dat <strong>de</strong> wensen van veelal islamitische gez<strong>in</strong>nen omtrent<br />

‘goe<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>’ dusdanig kunnen verschillen van <strong>de</strong> gebruikelijke <strong>zorg</strong>verlen<strong>in</strong>g dat er een<br />

mid<strong>de</strong>nweg gevon<strong>de</strong>n dient te wor<strong>de</strong>n tussen <strong>zorg</strong>verlener en <strong>zorg</strong>vrager. ‘Jouw waarheid en<br />

mijn waarheid zijn verschillend, maar hoe kunnen we er samen uit komen wat het beste is voor<br />

jullie k<strong>in</strong>d?’, omschrijft een rouw- en verliesbegelei<strong>de</strong>r, tevens k<strong>in</strong><strong>de</strong>rverpleegkundige <strong>in</strong> een<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatief team. Contact maken <strong>in</strong> warmte en <strong>de</strong> gez<strong>in</strong>nen het gevoel geven dat er ruimte<br />

is voor hun culturele achtergrond ervaren <strong>de</strong> professionals als een veelvoorkomen<strong>de</strong><br />

omgangsvorm omtrent het verlenen van cultureel competente k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>.<br />

Specifieker verwoord betekent dit dat <strong>de</strong> helft van <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>nten – voornamelijk zij<br />

met horen<strong>de</strong>, begelei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> rollen – vragen wat geloof voor iemand <strong>in</strong>dividueel betekent. ‘Door<br />

het begrijpen van <strong>de</strong>ze betekenis en het respecteren hiervan kan <strong>zorg</strong> op maat geleverd wor<strong>de</strong>n’,<br />

vertelt een rouwtherapeute. De geestelijk ver<strong>zorg</strong>sters <strong>de</strong>len <strong>de</strong>ze betekenisverlenen<strong>de</strong>,<br />

psychosociale rol, waarbij het bie<strong>de</strong>n van een luisterend oor essentieel is en er m<strong>in</strong><strong>de</strong>r nadruk<br />

ligt op het overbrengen van een boodschap. ‘Van <strong>de</strong> gez<strong>in</strong>nen zelf leer ik het meest’, voegt een<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rverpleegkundige toe, al blijken aannames soms onvermij<strong>de</strong>lijk te zijn: ‘Je <strong>de</strong>nkt weleens<br />

dat je <strong>de</strong> cultuur snapt van het gez<strong>in</strong>, maar je weet het eigenlijk niet, dus bereid je je niet voor<br />

of stel je we<strong>in</strong>ig vragen, terwijl je dat wel had moeten doen’, vertelt een verpleegkundige <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rthuis<strong>zorg</strong>. Het hebben van een open houd<strong>in</strong>g is dus een cruciale basis voor het verkrijgen<br />

van we<strong>de</strong>rzijds vertrouwen en het verlenen van ‘goe<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>’:<br />

“Vragen over hun cultuur wekt vertrouwen en laat zien dat je echt geïnteresseerd bent<br />

<strong>in</strong> het gez<strong>in</strong>. Dat je hen echt wilt helpen en het beste met ze voor hebt. Open vragen<br />

stellen opent mensen. Als je vervolgens meer <strong>in</strong> <strong>de</strong> verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g bent, komt er ruimte voor<br />

verdiep<strong>in</strong>g.”<br />

Verpleegkundig casemanager Emma Thuis Team Amsterdam UMC<br />

17


Omgang met verschillen<strong>de</strong> culturele en religieuze overtuig<strong>in</strong>gen omtrent <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

Zoals naar voren komt <strong>in</strong> <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> wetenschappelijke literatuur, wordt palliatieve <strong>zorg</strong> over<br />

het algemeen gezien als het opgeven van hoop (Oosterveld-Vlug et al., 2018). Het erkennen<br />

van <strong>de</strong> verschei<strong>de</strong>ne <strong>de</strong>f<strong>in</strong>ities van ‘hoop’ is dan ook het beg<strong>in</strong>sel van cultureel competente<br />

<strong>zorg</strong>. Toch kent dit bewustzijn <strong>in</strong> <strong>de</strong> praktijk obstakels, zoals vrijwel alle respon<strong>de</strong>nten<br />

beschrijven. Waar hoop <strong>in</strong> <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse, medische wereld gepaard gaat met realisme en<br />

directheid, verschilt dat voor niet-westerse gez<strong>in</strong>nen (Oosterveld-Vlug et al., 2018; De Graaff,<br />

2012). Het beë<strong>in</strong>digen van een levenson<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g op aanra<strong>de</strong>n van artsen en<br />

verpleegkundigen kan resulteren <strong>in</strong> een schuldgevoel voor <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs dat zij hun eigen k<strong>in</strong>d<br />

hebben doodgemaakt, terwijl Allah beslist wanneer het k<strong>in</strong>d komt te overlij<strong>de</strong>n:<br />

“Leven en dood ligt <strong>in</strong> <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> werkelijke genezer Allah. Artsen zijn <strong>de</strong><br />

bemid<strong>de</strong>laars, waarnaast ze ook mensen zijn. Als zij direct mel<strong>de</strong>n dat het k<strong>in</strong>d<br />

b<strong>in</strong>nenkort doodgaat, <strong>de</strong>nken <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs: ‘Wie ben jij dan om dat te zeggen?’. ‘We<br />

hebben alles gedaan wat we kunnen en <strong>de</strong> rest wachten we samen af’, zou een veel<br />

sensitievere aanpak zijn van medisch <strong>zorg</strong>verleners.”<br />

Islamitische geestelijk ver<strong>zorg</strong>ster Erasmus MC Sophia K<strong>in</strong><strong>de</strong>rziekenhuis Rotterdam<br />

Indien realistische medische <strong>in</strong>formatie dus op een cultuursensitieve wijze gebracht wordt, kan<br />

hoop toch behou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n. An<strong>de</strong>re medische <strong>zorg</strong>professionals vullen <strong>de</strong> uit<strong>in</strong>gen van hoop<br />

en i<strong>de</strong>eën over ‘goe<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>’ van niet-westerse gez<strong>in</strong>nen aan. Zolang het ongeneeslijk zieke k<strong>in</strong>d<br />

namelijk leeft, zal son<strong>de</strong>voed<strong>in</strong>g bij voorkeur van <strong>de</strong>ze gez<strong>in</strong>nen gegeven blijven wor<strong>de</strong>n, wordt<br />

<strong>de</strong> zuurstoftoevoer niet uitgezet en dienen artsen ‘een zak vol medicijnen’ bij zich te hebben,<br />

totdat Allah het k<strong>in</strong>d begeleidt naar het hiernamaals. Deze wensen kunnen echter tegenover <strong>de</strong><br />

professionele kennis, bagage én persoonlijke normen en waar<strong>de</strong>n staan van <strong>zorg</strong>verleners. Zo<br />

vertelt een k<strong>in</strong><strong>de</strong>rverpleegkundige van het Contigo K<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>zorg</strong>huis <strong>in</strong> Valkenburg: ‘Het blijven<br />

toedienen van son<strong>de</strong>voed<strong>in</strong>g als het sterven nabij is, is niet goed voor <strong>de</strong> darmen van het k<strong>in</strong>d,<br />

omdat die stiller zijn komen te liggen. Dan vraag ik of we het mogen halveren, zodat we er<br />

samen uit komen. Toch zal het k<strong>in</strong>d heel misselijk wor<strong>de</strong>n.’ De wensen van <strong>de</strong> gez<strong>in</strong>nen wor<strong>de</strong>n<br />

dus niet ‘helemaal blanco’ gevolgd, zoals een rouwtherapeute omschrijft, aangezien <strong>de</strong><br />

gez<strong>in</strong>nen dan onthou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n van professionele <strong>zorg</strong>. Wel proberen <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professionals<br />

zoveel mogelijk te luisteren naar <strong>de</strong> stem van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs. Wat betreft <strong>de</strong> complexe gevoelens die<br />

komen kijken bij het v<strong>in</strong><strong>de</strong>n van <strong>de</strong>ze mid<strong>de</strong>nweg, behoren die volgens <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>nten tot hun<br />

eigen proces als verpleegkundigen. Dezelf<strong>de</strong> rouwtherapeute verwoordt:


Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

“Ik v<strong>in</strong>d dat ik <strong>in</strong> <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> hun waar<strong>de</strong>n te respecteren heb, omdat zij<br />

straks ver<strong>de</strong>r moeten met die situatie – zeker als het k<strong>in</strong>d overlijdt. Zij moeten zich goed<br />

voelen over <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> en niet doen wat ík goe<strong>de</strong> <strong>zorg</strong> v<strong>in</strong>d. Dat is soms een heel lastig<br />

proces voor jezelf, omdat je als verpleegkundige geleerd hebt hoe je het zou moeten<br />

doen, maar dat is niet hun proces als ou<strong>de</strong>rs met het verlies van een k<strong>in</strong>d.”<br />

Rouw- en verliesbegelei<strong>de</strong>r en k<strong>in</strong><strong>de</strong>rverpleegkundige Veluwe<br />

Daarnaast wordt het ‘lij<strong>de</strong>n’ van het k<strong>in</strong>d an<strong>de</strong>rs <strong>in</strong>gevuld door <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs dan door <strong>de</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rlandse <strong>zorg</strong>professionals. De verpleegkundig casemanager van het Emma Thuis Team<br />

<strong>de</strong>elt hierover: ‘Wat bij ie<strong>de</strong>r ou<strong>de</strong>rpaar ongeacht cultuur hetzelf<strong>de</strong> is, is dat ze allemaal willen<br />

dat hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren niet lij<strong>de</strong>n, maar je ziet wel verschillen <strong>in</strong> hoe ze het lij<strong>de</strong>n willen verlichten.’<br />

In extreme gevallen zoals <strong>in</strong> <strong>de</strong> zwaar christelijke cultuur, zo vertellen drie respon<strong>de</strong>nten, hoort<br />

lij<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong> dood, aangezien Jezus Christus ook gele<strong>de</strong>n heeft. Bij islamitische gez<strong>in</strong>nen is<br />

naast <strong>de</strong> wens om vocht en voed<strong>in</strong>g door te zetten ook het beperkt toe laten dienen van morf<strong>in</strong>e<br />

zichtbaar. Dit gebeurt echter niet vanuit het laten lij<strong>de</strong>n van het k<strong>in</strong>d, maar vanuit <strong>de</strong> wens dat<br />

het k<strong>in</strong>d hel<strong>de</strong>r zal komen te overlij<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> geloofsbelij<strong>de</strong>nis met <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs kan uitspreken.<br />

De Graaff et al. (2010) benoemen dit ook, al vullen <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professionals <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong><br />

wetenschappelijke literatuur aan wat betreft het onbegrip omtrent <strong>de</strong> werk<strong>in</strong>g van morf<strong>in</strong>e.<br />

Aangezien morf<strong>in</strong>e gezien wordt als het bespoedigen van <strong>de</strong> dood en niet als pijnmedicatie, kan<br />

er miscommunicatie en wantrouwen ontstaan tussen <strong>zorg</strong>verleners en <strong>zorg</strong>vragers. Een goe<strong>de</strong><br />

uitleg geven is hierbij cruciaal, menen <strong>de</strong> geestelijk ver<strong>zorg</strong>sters en enkele verpleegkundigen.<br />

Er is eveneens uitleg over het gehele <strong>zorg</strong>systeem nodig: ‘Wij <strong>de</strong>nken dat families en patiënten<br />

met an<strong>de</strong>re culturele achtergron<strong>de</strong>n wel ongeveer weten wat verpleegkundigen hier doen, hoe<br />

artsen tot hun besliss<strong>in</strong>g komen en wat onze bedoel<strong>in</strong>gen zijn, maar dat is gewoon niet zo’, vult<br />

een rouwtherapeute aan.<br />

Omgang met verschillen<strong>de</strong> culturele en religieuze overtuig<strong>in</strong>gen omtrent <strong>de</strong> dood<br />

Naast verschei<strong>de</strong>ne i<strong>de</strong>eën over ‘goe<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>’ bestaan er tevens specifieke i<strong>de</strong>eën over een<br />

‘goe<strong>de</strong> dood’. Enkele professionals <strong>de</strong>len hun ervar<strong>in</strong>gen met het bespreekbaar maken van het<br />

na<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> overlij<strong>de</strong>n alsook <strong>de</strong> daarop volgen<strong>de</strong> rouwperio<strong>de</strong>. Ten eerste erkennen alle<br />

<strong>zorg</strong>professionals dat <strong>de</strong> meeste niet-westerse ou<strong>de</strong>rs (liever) niet over <strong>de</strong> dood willen spreken.<br />

Althans, niet <strong>in</strong> westerse, directe termen. Het praten over doodgaan is niet <strong>in</strong> alle culturen even<br />

zichtbaar, wat maakt dat <strong>zorg</strong>verleners b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> zich<br />

19


kunnen afvragen of <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en hun ou<strong>de</strong>rs begrijpen dat het e<strong>in</strong><strong>de</strong> nabij is en er geen sprake<br />

is van herstel. De drie rouwtherapeuten vertellen hier echter het volgen<strong>de</strong> over: ‘Deze moe<strong>de</strong>r<br />

had haar dochter perfect voorbereid op wat er g<strong>in</strong>g komen, alleen met een an<strong>de</strong>re warme <strong>de</strong>ken<br />

om haar dochter heen dan dat wij ken<strong>de</strong>n.’ Hiermee wordt gedoeld op <strong>de</strong> veilige en unieke<br />

wijze waarop niet-westerse ou<strong>de</strong>rs woor<strong>de</strong>n geven aan <strong>de</strong> dood samen met hun ongeneeslijk<br />

zieke k<strong>in</strong>d. De rouwtherapeuten erkennen <strong>de</strong> existentiële lijn die tussen k<strong>in</strong>d en ou<strong>de</strong>r loopt:<br />

“Ik vertrouw op <strong>de</strong> taal van het gez<strong>in</strong>, dat zij hun eigen taal hebben. Deze moe<strong>de</strong>r<br />

kalmeren <strong>in</strong> <strong>de</strong> opdracht en vertrouwen <strong>in</strong> haar ou<strong>de</strong>rschap geven is <strong>de</strong>nk ik meer waard<br />

dan dat we onze Ne<strong>de</strong>rlandse norm erop neerleggen.”<br />

Rouw- en verliesbegelei<strong>de</strong>r Brisbane<br />

Bovendien kent <strong>de</strong> dood voor islamitische gez<strong>in</strong>nen enkel een fysieke e<strong>in</strong>digheid, aangezien<br />

het k<strong>in</strong>d voort zal leven <strong>in</strong> het hiernamaals. Dit maakt dat het rouwproces na het overlij<strong>de</strong>n<br />

an<strong>de</strong>rs verloopt dan bij Ne<strong>de</strong>rlandse gez<strong>in</strong>nen, bij wie <strong>de</strong> dood ‘te plat’ kan wor<strong>de</strong>n gemaakt,<br />

zoals een rouwtherapeute omschrijft. Enkel twee an<strong>de</strong>re geestelijk ver<strong>zorg</strong>sters van het Erasmus<br />

MC Sophia K<strong>in</strong><strong>de</strong>rziekenhuis benoemen <strong>de</strong> visie van islamitische gez<strong>in</strong>nen: ‘Vooral als het om<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren gaat die on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> pubertijd overlij<strong>de</strong>n, gelooft men vanuit <strong>de</strong> islam dat ze rechtstreeks<br />

naar het paradijs gaan. Je mag rouwen, maar je weet dat je k<strong>in</strong>d het goed heeft, dus dan ga jij<br />

als ou<strong>de</strong>r ver<strong>de</strong>r met je leven.’ Het k<strong>in</strong>d is dan bij Allah, wat <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professionals omschrijven<br />

als een grote troost voor <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs. Wel ervaren an<strong>de</strong>re <strong>zorg</strong>verleners soms lastige situaties<br />

waar<strong>in</strong> het k<strong>in</strong>d b<strong>in</strong>nen vierentw<strong>in</strong>tig uur begraven dient te wor<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> dood niet <strong>in</strong> huis te<br />

halen. Ook mogen moe<strong>de</strong>r, broertjes en zusjes geen afscheid nemen tij<strong>de</strong>ns en na het overlij<strong>de</strong>n<br />

van het k<strong>in</strong>d vanuit culturele overtuig<strong>in</strong>gen, eveneens vaak uit bescherm<strong>in</strong>g door <strong>de</strong> familie.<br />

Waar <strong>de</strong> meeste <strong>zorg</strong>professionals dit niet bevragen, is één rouwtherapeute en tevens<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rverpleegkundige daarover <strong>in</strong> gesprek gegaan. Uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk is ervoor gekozen om <strong>de</strong><br />

broertjes en zusjes toch afscheid te laten nemen van het k<strong>in</strong>d, waar moe<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>verlener<br />

ontzettend dankbaar voor was. Dit is echter verzwegen voor <strong>de</strong> betrokken imam, wat mogelijk<br />

dui<strong>de</strong>lijk maakt dat er <strong>in</strong> <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> ruimte is om <strong>in</strong> goed overleg <strong>de</strong> religieuze<br />

overtuig<strong>in</strong>gen enigsz<strong>in</strong>s losser te hanteren.<br />

Ervaren l<strong>in</strong>guïstische competentie<br />

Communicatie die cultuur- én taalgevoelig is, wordt omschreven als een belangrijke sleutel om<br />

<strong>de</strong> ontmoet<strong>in</strong>g te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n tussen <strong>zorg</strong>verlener en <strong>zorg</strong>vrager. ‘Het is een hele mooie b<strong>in</strong><strong>de</strong>n<strong>de</strong>


Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

factor om een kijkje te kunnen werpen <strong>in</strong> <strong>de</strong> ziel van <strong>de</strong> mens, en van daaruit te kijken naar<br />

<strong>zorg</strong>, ziekte en rouw’, verwoordt <strong>de</strong> islamitische geestelijk ver<strong>zorg</strong>ster van het Maasstad<br />

Ziekenhuis. Het on<strong>de</strong>r woor<strong>de</strong>n brengen van én <strong>de</strong> omgang met culturele verschillen beg<strong>in</strong>t met<br />

taal, al blijkt het merkwaardigste patroon wat betreft <strong>de</strong> l<strong>in</strong>guïstische competentie van <strong>de</strong><br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> <strong>de</strong> diffuse <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g van het begrip ‘taal’. Letterlijke taalbarrières doen<br />

zich <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste plaats zeer regelmatig voor, zo erkennen alle <strong>zorg</strong>professionals met wie ik <strong>in</strong><br />

gesprek ben gegaan. Dit gaat gepaard met het niet afdoen<strong>de</strong> kunnen overbrengen van nuances<br />

en het hebben van een kle<strong>in</strong>er vocabulaire, gezien van zowel <strong>de</strong> kant van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>verlener als<br />

van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>vrager:<br />

“De taalbarrière brengt hele grote problemen met zich mee en verpest <strong>de</strong> communicatie<br />

tussen <strong>zorg</strong>verlener en <strong>zorg</strong>ontvanger. Men wordt ook makkelijk en zegt: ‘Die ou<strong>de</strong>r<br />

moet toch ook Ne<strong>de</strong>rlands spreken?’, maar er zit een taalbarrière tussen van 20 of 50<br />

jaar. Dat kunnen we niet zomaar verhelpen.”<br />

Islamitische geestelijk ver<strong>zorg</strong>ster Maasstad Ziekenhuis Rotterdam<br />

Cultuursensitieve communicatie vanuit verschillen<strong>de</strong> rollen van <strong>zorg</strong>professionals<br />

Alle <strong>zorg</strong>professionals benoemen het formuleren van kortere, makkelijkere z<strong>in</strong>nen als omgang<br />

met zulke taalbarrières, zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs daarbij tekort te doen. Zo vertelt een rouwtherapeute:<br />

‘Je moet je woor<strong>de</strong>nschat en je manier van praten erop aanpassen. Taalgebruik hanteren van<br />

tussen <strong>de</strong> zes en <strong>de</strong> tien jaar oud qua ontwikkel<strong>in</strong>g, met <strong>in</strong> achtnem<strong>in</strong>g dat je wel met volwassen<br />

ou<strong>de</strong>rs te maken hebt met volwassen gevoelens.’ Voornamelijk bij verpleegkundigen ligt <strong>de</strong><br />

nadruk op het overbrengen van een <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>lijke boodschap, reken<strong>in</strong>g hou<strong>de</strong>nd met het<br />

taalniveau van het gez<strong>in</strong>. Dit gaat gepaard met meer directe en realistische communicatie, wat<br />

tegenover <strong>de</strong> voorkeur van niet-westerse gez<strong>in</strong>nen staat voor een fijngevoeligere<br />

<strong>in</strong>formatievoorzien<strong>in</strong>g (Oosterveld-Vlug et al., 2018). Een k<strong>in</strong><strong>de</strong>rverpleegkundige van het<br />

Maasstad Ziekenhuis vertelt hierover: ‘Ik probeer zo lief en dui<strong>de</strong>lijk mogelijk te zijn tegen<br />

ou<strong>de</strong>rs die zich <strong>zorg</strong>en maken om hun k<strong>in</strong>d, maar ik ben niet op <strong>de</strong> hoogte van hoe ou<strong>de</strong>rs willen<br />

dat ik iets vertel vanuit een an<strong>de</strong>re cultuur.’ Voor niet-westerse gez<strong>in</strong>nen kan <strong>de</strong>ze<br />

<strong>in</strong>strumentele kijk, zoals een rouwtherapeute dit noemt, als een fysieke klap voelen, een<br />

metafoor van <strong>de</strong> islamitische geestelijk ver<strong>zorg</strong>ster van het Sophia K<strong>in</strong><strong>de</strong>rziekenhuis. De<br />

zen<strong>de</strong>n<strong>de</strong> rol die verpleegkundig <strong>zorg</strong>professionals hebben gaat zodoen<strong>de</strong> tezamen met een<br />

meer directe en concrete wijze waarop zij communiceren en daarmee cultuursensitief han<strong>de</strong>len.<br />

21


Zorgprofessionals met horen<strong>de</strong>, on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> en betekenisverlenen<strong>de</strong> rollen zoals<br />

geestelijk ver<strong>zorg</strong>sters en rouwtherapeuten omschrijven daarentegen een an<strong>de</strong>re dynamiek van<br />

gesprek waar<strong>in</strong> het an<strong>de</strong>rs en zachter dui<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> boodschap centraal staat. Hier ligt m<strong>in</strong><strong>de</strong>r<br />

nadruk op een bewuste <strong>in</strong>formatieoverdracht en wordt er meer aandacht besteed aan culturele<br />

en religieuze <strong>in</strong>vloe<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> communicatie tussen <strong>de</strong> professionals en <strong>de</strong> niet-westerse<br />

gez<strong>in</strong>nen. Waar <strong>de</strong> mate van beheers<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> gemeenschappelijke taal daarnaast veel <strong>in</strong>vloed<br />

zou hebben op <strong>de</strong> communicatie en het we<strong>de</strong>rzijdse vertrouwen tussen verpleegkundigen en <strong>de</strong><br />

gez<strong>in</strong>nen, verschilt dat voor geestelijk ver<strong>zorg</strong>sters: ‘In het Arabisch blijven <strong>de</strong> diepgaan<strong>de</strong><br />

gesprekken met <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs van het zieke k<strong>in</strong>d beperkt, maar dat ene woordje <strong>in</strong> een ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong><br />

taal kan voor herkenn<strong>in</strong>g <strong>zorg</strong>en en een groot verschil maken van waaruit je elkaar kunt<br />

begrijpen.’ Ook het gebruik van metaforen wordt aangemoedigd, zoals omschreven door een<br />

rouwtherapeute: ‘Wij zijn <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland zo gewend om to-the-po<strong>in</strong>t d<strong>in</strong>gen te benoemen, terwijl<br />

<strong>de</strong>ze gez<strong>in</strong>nen heel vaak tijd nodig hebben. Als je dan een metafoor gebruikt, kan dat <strong>de</strong> bedd<strong>in</strong>g<br />

en het vertrouwen geven om van daaruit een stapje ver<strong>de</strong>r te gaan.’<br />

An<strong>de</strong>re ‘talen’ tussen <strong>zorg</strong>verleners en <strong>zorg</strong>vragers<br />

Zelfs wanneer <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professionals en <strong>de</strong> gez<strong>in</strong>nen wel <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> taal spreken, kunnen zich<br />

taalbarrières voordoen; hetgeen An<strong>de</strong>rson et al. (2003) en Norredam et al. (2007) niet hebben<br />

on<strong>de</strong>rzocht. Voor ou<strong>de</strong>rs die <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse taal als twee<strong>de</strong> taal eigen hebben gemaakt, blijft<br />

<strong>de</strong> <strong>in</strong>terpretatie van woor<strong>de</strong>n over emoties namelijk lastig. ‘Hoe maak je als ou<strong>de</strong>rs zijn<strong>de</strong><br />

gevoelens dui<strong>de</strong>lijk <strong>in</strong> een an<strong>de</strong>re taal? Rouw en verlies kunnen het best omschreven wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> eigen taal’, <strong>de</strong>elt een rouwtherapeute en tevens k<strong>in</strong><strong>de</strong>rverpleegkundige, <strong>de</strong> kant van het gez<strong>in</strong><br />

belichtend. Meer<strong>de</strong>re respon<strong>de</strong>nten spreken over <strong>de</strong>ze gecompliceer<strong>de</strong> barrière en het onbegrip<br />

dat hieruit kan voortkomen, alsook <strong>de</strong> noodzaak van een ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> taal <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>:<br />

“Soms zijn er patiënten van een niet-westerse afkomst die <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse taal wel<br />

vloeiend spreken, maar omdat zij nog steeds een an<strong>de</strong>re taal spreken dan hun<br />

moe<strong>de</strong>rtaal, heeft <strong>de</strong> betekenis van die woor<strong>de</strong>n – omdat ze alles vertalen – niet altijd<br />

<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g. Dat <strong>zorg</strong>t ervoor dat er m<strong>in</strong><strong>de</strong>r verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g is. Dus iemand die van<br />

<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> afkomst is, <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> taal spreekt of hetzelf<strong>de</strong> geloof aanhangt, kan dan net<br />

bepaal<strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n gebruiken die wél voor verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g <strong>zorg</strong>en, omdat die ook een sociale<br />

lad<strong>in</strong>g hebben.”<br />

Stagiair van <strong>de</strong> islamitische geestelijk ver<strong>zorg</strong>ster Maasstad Ziekenhuis Rotterdam


Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

Bovendien wordt non-verbale communicatie door een aantal geestelijk ver<strong>zorg</strong>sters en<br />

rouwtherapeuten benoemd als fundamentele gemeenschappelijke taal. Zen<strong>de</strong>n<strong>de</strong> professionals<br />

zoeken <strong>de</strong> oploss<strong>in</strong>g voor taalbarrières veelal <strong>in</strong> <strong>de</strong> taal zelf, waar horen<strong>de</strong> professionals <strong>de</strong>ze<br />

<strong>in</strong> menselijke verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g zoeken. Zo vertelt <strong>de</strong> islamitische geestelijk ver<strong>zorg</strong>ster van het<br />

Sophia K<strong>in</strong><strong>de</strong>rziekenhuis: ‘Aanwezigheid met een troosten<strong>de</strong> z<strong>in</strong> of het samen uitspreken van<br />

een gebed terwijl je niet <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> taal spreekt kan al heel veel voor hen betekenen. Daar halen<br />

ou<strong>de</strong>rs veel kracht en voldoen<strong>in</strong>g uit merk ik’. Het begrijpen van <strong>de</strong> ‘taal’ betekent dus eveneens<br />

het han<strong>de</strong>len naar <strong>de</strong> ‘taal’ van <strong>de</strong> patiënt en hier het belang van <strong>in</strong>zien. Deze figuurlijke<br />

opvatt<strong>in</strong>g van het spreken van meer<strong>de</strong>re talen wordt door <strong>de</strong> horen<strong>de</strong> professionals als net zo<br />

belangrijk geacht – al dan niet belangrijker:<br />

“We zijn hier <strong>in</strong> het westen ontzettend gericht op taal en we v<strong>in</strong><strong>de</strong>n altijd dat alles<br />

uitgesproken moet wor<strong>de</strong>n, maar ik heb gemerkt dat je met mensen ook op een an<strong>de</strong>r<br />

menselijk, existentieel niveau kunt communiceren zon<strong>de</strong>r dat <strong>de</strong> taal daar het<br />

belangrijkste is. Door je (levens)houd<strong>in</strong>g, door je gedrag, door je ogen, door je mimiek,<br />

door er te zijn. Er zijn zoveel vormen van communicatie die essentieel zijn. Als dat ook<br />

meer <strong>in</strong> <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> erkend zou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n, zou dat een w<strong>in</strong>st zijn.”<br />

Christelijke geestelijk ver<strong>zorg</strong>ster Erasmus MC Sophia K<strong>in</strong><strong>de</strong>rziekenhuis Rotterdam<br />

Interventies en toekomst van cultureel competente k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Cultuursensitiviteit</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> is niet nieuw; on<strong>de</strong>rzoek, beleid en evaluaties wor<strong>de</strong>n al jaren<br />

gedaan om <strong>de</strong>ze <strong>in</strong>clusiever en bewuster te maken. De percepties op <strong>in</strong>terventies zoals genoemd<br />

door An<strong>de</strong>rson et al. (2003) zijn daarom tevens bevraagd <strong>in</strong> <strong>de</strong> gesprekken met <strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong>professionals, gericht op <strong>de</strong> specifieke context van <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>. Opvallend is<br />

<strong>de</strong> <strong>in</strong>effectiviteit van tolkdiensten, alsook het vrij homogene <strong>zorg</strong>personeel <strong>in</strong> <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rziekenhuizen en <strong>de</strong> verkeerd geplaatste focus van culturele competentietra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen.<br />

Voornamelijk bij het herzien van <strong>de</strong> laatst genoem<strong>de</strong> <strong>in</strong>terventie ligt <strong>de</strong> toevoeg<strong>in</strong>g aan <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

volgens <strong>de</strong> professionals.<br />

23


Tolkdiensten<br />

Waar <strong>de</strong> noodzaak voor een tolk gem<strong>in</strong>imaliseerd wordt voor horen<strong>de</strong> geestelijk ver<strong>zorg</strong>sters<br />

en rouwtherapeuten, leunen zen<strong>de</strong>n<strong>de</strong> verpleegkundigen hier meer op <strong>in</strong> hun werkzaamhe<strong>de</strong>n.<br />

Zij benadrukken het belang van het spreken van elkaars taal om goe<strong>de</strong> <strong>zorg</strong> te kunnen verlenen,<br />

maar een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> ertussen zou dit belemmeren. Zo vertelt <strong>de</strong> verpleegkundig casemanager van<br />

het Emma Thuis Team dat zij graag diepgaan<strong>de</strong> gesprekken wil kunnen voeren met <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs<br />

van ongeneeslijk zieke k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, maar dat zij niet het achterste van hun tong laten zien: ‘Zij<br />

ervaren <strong>de</strong> angst dat <strong>de</strong> tolken mensen zijn van hun eigen cultuur en het uitkomt dat ze een ziek<br />

k<strong>in</strong>d hebben.’ Daarnaast kunnen tolken<strong>de</strong> familiele<strong>de</strong>n <strong>in</strong>formatie met betrekk<strong>in</strong>g tot het<br />

overlij<strong>de</strong>n aanpassen of <strong>de</strong>els verzwijgen. De familie kan een positievere vorm geven aan <strong>de</strong><br />

boodschap of <strong>de</strong> klemtoon ergens an<strong>de</strong>rs op leggen, wat maakt dat het voor verpleegkundigen<br />

lastig is om te peilen of <strong>de</strong>ze goed is overgekomen. Zij laten gevolglijk liever geen betrokkenen<br />

of me<strong>de</strong>werkers tolken, ondanks <strong>de</strong> beperkte <strong>in</strong>zetbaarheid van fysieke tolken. Ook het <strong>in</strong>zetten<br />

van professionele telefonische tolken kent na<strong>de</strong>len, aangezien emoties en nuances onvoldoen<strong>de</strong><br />

kunnen wor<strong>de</strong>n overbracht. De h<strong>in</strong>doestaanse medisch maatschappelijk werkster van eveneens<br />

het Maasstad Ziekenhuis vertelt hierover:<br />

“Als er sprake is van een hele <strong>zorg</strong>elijke situatie en het k<strong>in</strong>d komt te overlij<strong>de</strong>n, dan is<br />

het lastig om heftige gesprekken te voeren via <strong>de</strong> telefonische tolk, aangezien je dan<br />

alleen naar <strong>de</strong> telefoon kijkt. Daardoor mis je een hoop <strong>in</strong> <strong>de</strong> verbale uit<strong>in</strong>gen van het<br />

gez<strong>in</strong>, waardoor er ook een barrière van begrip van <strong>de</strong> situatie ontstaat.”<br />

H<strong>in</strong>doestaanse medisch maatschappelijk werkster Maasstad Ziekenhuis Rotterdam<br />

Culturele diversiteit van <strong>zorg</strong>personeel<br />

Het verwerven van een bewuste weerspiegel<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> patiëntenpopulatie <strong>in</strong> het <strong>zorg</strong>personeel<br />

als twee<strong>de</strong> <strong>in</strong>terventie van An<strong>de</strong>rson et al. (2003) toont <strong>de</strong> verwevenheid van <strong>de</strong> l<strong>in</strong>guïstische<br />

en culturele competentie van <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>. Alle <strong>zorg</strong>professionals beschrijven <strong>de</strong><br />

vrijwel volledig witte k<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>zorg</strong>teams, of ‘wit met gekleur<strong>de</strong> harten’ zoals een rouwtherapeute<br />

verwoordt. Teams zoeken onbewust mensen die op hen lijken, menen <strong>de</strong> professionals, wat<br />

maakt dat er geen goe<strong>de</strong> afspiegel<strong>in</strong>g is van <strong>de</strong> multiculturele ste<strong>de</strong>n zoals Rotterdam en<br />

Amsterdam, noch van <strong>de</strong> diverse patiëntenpopulatie <strong>in</strong> die stadsziekenhuizen. Toch staan<br />

<strong>zorg</strong>verleners met één-nul voor als ze <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> achtergrond <strong>de</strong>len, vertelt <strong>de</strong> islamitische<br />

geestelijk ver<strong>zorg</strong>ster van het Sophia K<strong>in</strong><strong>de</strong>rziekenhuis. Iets gemeenschappelijks geeft een<br />

beg<strong>in</strong>nen<strong>de</strong> band, waar veel k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en ou<strong>de</strong>rs baat bij hebben:


Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

“Ik <strong>de</strong>nk dat het ongelooflijk helpend is als jij een hulpverlener tegen zou komen waar<br />

je je mee kan i<strong>de</strong>ntificeren. Je bent hyperalert <strong>in</strong> een onbeken<strong>de</strong> omgev<strong>in</strong>g en weet niet<br />

wat <strong>de</strong> <strong>in</strong>tentie is van het <strong>zorg</strong>personeel of hoe je <strong>de</strong>ze moet dui<strong>de</strong>n. Daarom kalmeert<br />

het je zenuwstelsel als je iets herkent. Het zit hem <strong>in</strong> hele kle<strong>in</strong>e d<strong>in</strong>gen die van grote<br />

waar<strong>de</strong> zijn, zoals net dat ene woord <strong>in</strong> <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> taal, een eigen geur of smaak, iemand<br />

die er een beetje uitziet zoals jij…”<br />

Rouw- en verliesbegelei<strong>de</strong>r Brisbane<br />

Culturele competentietra<strong>in</strong><strong>in</strong>g voor <strong>zorg</strong>verleners<br />

‘Witte teams met gekleur<strong>de</strong> harten’ komen <strong>de</strong>els voort uit tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen, opleid<strong>in</strong>gen en educatief<br />

cultureel competent materiaal, omschreven als <strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>in</strong>terventie van An<strong>de</strong>rson et al. (2003).<br />

Naast enkele vakken uit <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gen van geestelijk ver<strong>zorg</strong>sters wor<strong>de</strong>n er ver<strong>de</strong>r tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen<br />

aangebo<strong>de</strong>n <strong>in</strong> het bevor<strong>de</strong>ren van cultuursensitieve <strong>zorg</strong>, maar <strong>de</strong> focus ligt hier voornamelijk<br />

op <strong>de</strong> verrijk<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> <strong>in</strong>formatie over specifieke culturen, rituelen en overtuig<strong>in</strong>gen. ‘Ie<strong>de</strong>reen<br />

zoekt houvast en lijstjes’, omschrijft een rouwtherapeute. Het verwerven en verbre<strong>de</strong>n van<br />

kennis over verschillen<strong>de</strong> culturen is <strong>in</strong>effectief als er geen accent wordt gelegd op het omgaan<br />

met <strong>de</strong>ze kennis. De professionals drukken mij op het hart dat dít is wat er veran<strong>de</strong>rd dient te<br />

wor<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>, aangezien er <strong>in</strong> <strong>de</strong> tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen beperkt aandacht wordt<br />

gebo<strong>de</strong>n aan het hebben van een open, vragen<strong>de</strong> en nieuwsgierige houd<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>verlener.<br />

Gespreksvaardigheid en het zoeken naar <strong>de</strong> betekenis voor <strong>de</strong> <strong>in</strong>dividuele, unieke gez<strong>in</strong>nen –<br />

ondanks ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> culturele of religieuze achtergron<strong>de</strong>n – ontbreekt:<br />

“Je hebt niet zo veel aan kennis als je niet het gesprek aangaat: ‘Ik lees <strong>in</strong> het dossier<br />

dat u een islamitische achtergrond heeft. Wat betekent dat voor u? Hoe ziet dat er voor<br />

u uit?’ Het geeft <strong>de</strong> ruimte om daar groot of kle<strong>in</strong> op te antwoor<strong>de</strong>n, om daar wel of<br />

geen woor<strong>de</strong>n aan te geven. Ik v<strong>in</strong>d het zo'n uitnodig<strong>in</strong>g die bij ie<strong>de</strong>reen past en dan<br />

hebben we <strong>in</strong>formatie waar we <strong>zorg</strong> op maat mee kunnen geven.”<br />

Rouw- en verliesbegelei<strong>de</strong>r Brisbane<br />

25


Conclusie en discussie<br />

Conclusie<br />

Vanwege <strong>de</strong> wereldwijd toenemen<strong>de</strong> culturele diversiteit en daarmee <strong>de</strong> noodzaak voor<br />

<strong>zorg</strong>professionals om sensitief en cultureel bekwaam te communiceren met niet-westerse<br />

gez<strong>in</strong>nen, is <strong>in</strong> dit kwalitatieve scriptieon<strong>de</strong>rzoek getracht <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>gen van medische en<br />

psychosociale <strong>zorg</strong>verleners van <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> <strong>in</strong> beeld te brengen. De volgen<strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rzoeksvraag stond hierbij centraal: Hoe ervaren <strong>zorg</strong>professionals <strong>de</strong> culturele<br />

competentie van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>? Op basis van bestaan<strong>de</strong><br />

wetenschappelijke kennis omtrent <strong>de</strong> algemene <strong>zorg</strong> en <strong>de</strong> volwassen palliatieve <strong>zorg</strong> zijn <strong>de</strong><br />

culturele en l<strong>in</strong>guïstische competentie van <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> bevraagd aan<br />

<strong>zorg</strong>professionals met verschillen<strong>de</strong> rollen. Ne<strong>de</strong>rlandse en islamitische geestelijk ver<strong>zorg</strong>sters,<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rverpleegkundigen, rouwtherapeuten en een medisch maatschappelijk werkster hebben<br />

hun ervar<strong>in</strong>gen ge<strong>de</strong>eld van <strong>de</strong> unieke context van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> voor nog niet volledig ontwikkel<strong>de</strong>,<br />

ongeneeslijk zieke k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en diens an<strong>de</strong>rsgelovige gez<strong>in</strong>nen.<br />

De bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen van dit on<strong>de</strong>rzoek tonen allereerst dat <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professionals culturele,<br />

religieuze en medische verschillen <strong>in</strong> <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> werkelijk als complexer ervaren<br />

dan eventuele taalbarrières. Dit komt overeen met het standpunt van Szczepura (2005),<br />

aangezien diepgewortel<strong>de</strong> overtuig<strong>in</strong>gen van niet-westerse gez<strong>in</strong>nen over goe<strong>de</strong> <strong>zorg</strong> moeilijk<br />

te doorbreken zijn. Desondanks blijkt dit geen streven te zijn b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>.<br />

Meiki (2017) en An<strong>de</strong>rson et al. (2003) hebben reeds het troosten<strong>de</strong> en betekenisvolle belang<br />

geschetst van het erkennen van praktijken die verband hou<strong>de</strong>n met iemands cultuur wanneer<br />

het e<strong>in</strong><strong>de</strong> van het leven nabij is. In <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> – an<strong>de</strong>rs dan <strong>de</strong> algemene <strong>zorg</strong> en<br />

volwassen palliatieve <strong>zorg</strong> – uit zich dit tevens <strong>in</strong> het <strong>in</strong> acht nemen van <strong>de</strong> existentiële rol van<br />

<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs, tegenstrijdig met <strong>de</strong> rol van collectivistische niet-westerse families (De Graaff et al,<br />

2012). De medische <strong>zorg</strong> voor het ongeneeslijk zieke k<strong>in</strong>d wordt i<strong>de</strong>aliter samen met hen<br />

vormgegeven, waarbij culturele <strong>in</strong>vloe<strong>de</strong>n naast gez<strong>in</strong>s<strong>in</strong>vloe<strong>de</strong>n staan. In lijn met Crawley<br />

(2002) heerst er eveneens bewustzijn van <strong>de</strong> professionele en persoonlijke <strong>in</strong>zichten die zijn<br />

ontleend aan eigen culturele en medische achtergron<strong>de</strong>n, al zijn lastige ervar<strong>in</strong>gen en botsen<strong>de</strong><br />

verwacht<strong>in</strong>gen regelmatig bijkomen<strong>de</strong> gevoelens voor verpleegkundig professionals. De<br />

huidige culturele competentietra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen blijken daarnaast beperkt bij te dragen aan het<br />

vergroten van cultuursensitiviteit <strong>in</strong> <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>, wat <strong>de</strong> bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen van Meiki<br />

(2017) over <strong>de</strong> noodzaak van het verwerven van <strong>in</strong>terculturele kennis tegenspreekt.


Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

Bovendien belicht dit on<strong>de</strong>rzoek <strong>de</strong> taalbarrières die zich naast cultureel onbegrip<br />

kunnen voordoen <strong>in</strong> <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>. De voornaamste <strong>zorg</strong>en van professionals,<br />

omschreven door Abbe et al. (2006) en on<strong>de</strong>rsteund door <strong>de</strong> bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen, betreffen <strong>de</strong><br />

nauwkeurigheid van <strong>in</strong>terpretaties van <strong>de</strong> niet-westerse gez<strong>in</strong>nen, complexiteit van <strong>in</strong>formatie<br />

en het verlies van vertrouwen over het communicatieproces. De ervaren <strong>in</strong>effectiviteit van<br />

tolkdiensten, genoemd als <strong>in</strong>terventie door An<strong>de</strong>rson et al. (2003), is echter <strong>in</strong> contrast met <strong>de</strong><br />

uitspraak van Szczepura (2005) dat l<strong>in</strong>guïstische belemmer<strong>in</strong>gen met <strong>de</strong> hulp van <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n<br />

makkelijk te doorbreken zijn. Aangezien <strong>de</strong> geestelijk ver<strong>zorg</strong>sters en rouwtherapeuten hier<br />

oploss<strong>in</strong>gen voor v<strong>in</strong><strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> non-verbale communicatie en het vertrouwen op <strong>de</strong> taal van <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong>rs rondom het bespreken van <strong>de</strong> dood, blijken l<strong>in</strong>guïstische <strong>in</strong>competenties <strong>de</strong>sondanks<br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>r hardnekkig dan culturele <strong>in</strong>competenties. Dit on<strong>de</strong>rmijnt echter niet het belang van het<br />

hebben van een gemeenschappelijke taal tussen <strong>zorg</strong>verlener en <strong>zorg</strong>vrager, al toont dit<br />

on<strong>de</strong>rzoek dat <strong>de</strong> <strong>in</strong>terventie om etnisch en cultureel divers <strong>zorg</strong>personeel te verwerven nog niet<br />

afdoen<strong>de</strong> aandacht krijgt b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> (An<strong>de</strong>rson et al., 2003).<br />

Discussie<br />

Opvallend <strong>in</strong> dit scriptieon<strong>de</strong>rzoek zijn <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> rollen van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professionals. Zij<br />

hebben hun ervar<strong>in</strong>gen ge<strong>de</strong>eld met cultureel competente k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> vanuit hun<br />

eigen perspectief, hetgeen erkenn<strong>in</strong>g vraagt van het feit dat medische professionals <strong>in</strong> essentie<br />

an<strong>de</strong>rs han<strong>de</strong>len <strong>in</strong> <strong>de</strong> culturele context van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> dan psychosociale professionals. Deze<br />

medische professionals, waaron<strong>de</strong>r <strong>in</strong> dit on<strong>de</strong>rzoek <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rverpleegkundigen <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

ziekenhuizen en <strong>in</strong> <strong>de</strong> thuis<strong>zorg</strong> wor<strong>de</strong>n verstaan, vervullen zen<strong>de</strong>n<strong>de</strong>, ver<strong>zorg</strong>en<strong>de</strong> rollen. Dit<br />

gaat veelal gepaard met een directer type cultuursensitiviteit, samenhangend met m<strong>in</strong><strong>de</strong>r<br />

taalgevoeligheid en culturele overweg<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het opstellen van <strong>zorg</strong>plannen. Deze houd<strong>in</strong>g en<br />

bijkomen<strong>de</strong> cultureel competente skills komen niet volledig overeen met <strong>de</strong> sensitieve<br />

<strong>zorg</strong>verlen<strong>in</strong>g die <strong>de</strong> horen<strong>de</strong>, begelei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> geestelijk ver<strong>zorg</strong>sters en rouwtherapeuten kennen.<br />

Het is daarom relevant om <strong>de</strong> gevolgtrekk<strong>in</strong>gen van het on<strong>de</strong>rzoek te dui<strong>de</strong>n <strong>in</strong> het licht van dit<br />

on<strong>de</strong>rscheid, alsook <strong>de</strong> maatschappelijke en wetenschappelijke implicaties ervan.<br />

Zo stond <strong>de</strong> <strong>in</strong>vloed van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> rollen op cultuursensitieve <strong>zorg</strong>verlen<strong>in</strong>g<br />

alvorens het uitvoeren van dit on<strong>de</strong>rzoek niet centraal, maar bleek dit een bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g die<br />

geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>in</strong>terviews naar voren gekomen is. Gezien <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> han<strong>de</strong>lswijzen van <strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong>professionals zou vervolgon<strong>de</strong>rzoek specifiek <strong>de</strong> nadruk kunnen leggen op <strong>de</strong>ze<br />

verschillen<strong>de</strong> rollen, opdat <strong>de</strong> bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen van dit on<strong>de</strong>rzoek on<strong>de</strong>rsteund dan wel ontkracht<br />

27


kunnen wor<strong>de</strong>n. Door <strong>de</strong> culturele bekwaamheid en taalvaardigheid van verschillen<strong>de</strong> type<br />

<strong>zorg</strong>professionals concreet én kritisch te on<strong>de</strong>rzoeken, kan dit zodoen<strong>de</strong> bijdragen aan <strong>de</strong><br />

vormgev<strong>in</strong>g van verfijnd toekomstig cultureel competent tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsmateriaal waarb<strong>in</strong>nen <strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong>professionals van elkaar kunnen leren (An<strong>de</strong>rson et al. 2003). Het is daarbij van uiterst<br />

belang dat het on<strong>de</strong>rscheid <strong>in</strong> acht wordt genomen, aangezien het focussen op één type<br />

<strong>zorg</strong>verlener een vertekend beeld kan geven van <strong>de</strong> mate van cultuursensitief han<strong>de</strong>len <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>.<br />

Opmerkelijk is bovendien dat <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> wetenschappelijke literatuur omtrent <strong>de</strong><br />

algemene <strong>zorg</strong> en <strong>de</strong> volwassen palliatieve <strong>zorg</strong> voornamelijk <strong>de</strong> culturele competentie van <strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong> belicht, terwijl <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professionals <strong>in</strong> dit on<strong>de</strong>rzoek juist het belang van<br />

cultuursensitiviteit schetsen; houd<strong>in</strong>g boven skills. Zo stelt Meiki (2017) dat <strong>zorg</strong>verleners<br />

cultuursensitiviteit dienen te ontwikkelen door <strong>in</strong>terculturele kennis te verwerven, met als doel<br />

het bereiken van cultureel competente <strong>zorg</strong>. De bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen suggereren echter dat het<br />

verkrijgen van cultureel competente skills door mid<strong>de</strong>l van tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen en educatief materiaal,<br />

genoemd als <strong>in</strong>terventies door An<strong>de</strong>rson et al. (2003), niet <strong>de</strong> oploss<strong>in</strong>g is en dat <strong>de</strong> culturele<br />

competentie van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> niet per <strong>de</strong>f<strong>in</strong>itie bijdraagt aan <strong>de</strong> cultuursensitiviteit van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>. Het<br />

vergroten van <strong>de</strong> feitelijke kennis en het bewustzijn van <strong>zorg</strong>professionals van verschillen<strong>de</strong><br />

culturen en hun specifieke omgang met rouw en verlies is wel <strong>de</strong>gelijk een relevant on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

van culturele competentietra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen, al toont dit on<strong>de</strong>rzoek dat het eveneens verantwoord is om<br />

meer te focussen op een ‘vragen<strong>de</strong> basishoud<strong>in</strong>g’ opdat <strong>de</strong> professionals zich altijd behoren te<br />

<strong>in</strong>formeren wat bepaal<strong>de</strong> culturele en religieuze overtuig<strong>in</strong>gen voor <strong>in</strong>dividuele gez<strong>in</strong>nen<br />

betekenen. De kern van <strong>de</strong>ze gespreksvaardigheid en mentaliteitsveran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g is <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> regie; waar voorheen <strong>de</strong> regie lag bij <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professional wat betreft medische kennis,<br />

belichten <strong>de</strong> bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen <strong>de</strong> voorkeur voor een <strong>zorg</strong>vuldigere ver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g tussen <strong>zorg</strong>verlener en<br />

niet-westerse <strong>zorg</strong>vrager.<br />

Vanuit maatschappelijk oogpunt kan verbre<strong>de</strong>nd vervolgon<strong>de</strong>rzoek eveneens gefocust<br />

zijn op <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>gen van niet-westerse gez<strong>in</strong>nen met cultureel competente en cultuursensitieve<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>, doelend op hetgeen zij als belangrijker achten b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong><br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>verlen<strong>in</strong>g; houd<strong>in</strong>g of skills. Davies et al. (2010) stellen immers dat het<br />

overdragen van begrijpelijke <strong>in</strong>formatie op sensitieve, empathische wijze aan <strong>de</strong> patiënt en<br />

diens familie zal bijdragen aan een vertrouwensband. De vertrouwensband is aantoonbaar een<br />

essentieel aspect van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>relatie met het gez<strong>in</strong> en daarmee een essentieel on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el waar, zo<br />

blijkt uit <strong>de</strong> bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen, <strong>in</strong> <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van cultuursensitieve <strong>zorg</strong> <strong>de</strong> ruimte zit tot<br />

verbeter<strong>in</strong>g. B<strong>in</strong>nen <strong>de</strong>rgelijk vervolgon<strong>de</strong>rzoek kan een selectie wor<strong>de</strong>n gemaakt van een


Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

bepaal<strong>de</strong> cultuur of religie, veelvoorkomend <strong>in</strong> een bepaald ziekenhuis of <strong>in</strong> een bepaal<strong>de</strong> stad,<br />

prov<strong>in</strong>cie of land. Wel toont dit scriptieon<strong>de</strong>rzoek aan dat het bespreken van <strong>de</strong>ze ervar<strong>in</strong>gen<br />

met <strong>de</strong> niet-westerse ou<strong>de</strong>rs van ongeneeslijk zieke k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren bemoeilijkt kan wor<strong>de</strong>n door<br />

taalbarrières of cultureel onbegrip, aangezien niet elk on<strong>de</strong>rwerp altijd bespreekbaar is of er<br />

an<strong>de</strong>re woor<strong>de</strong>n of <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>gen aan gegeven wor<strong>de</strong>n. Cruciaal hierbij is dat het doorbreken van<br />

l<strong>in</strong>guïstische belemmer<strong>in</strong>gen door mid<strong>de</strong>l van tolkdiensten gecompliceerd, maar niet<br />

noodzakelijk blijkt. Dit betreffen<strong>de</strong> vervolgon<strong>de</strong>rzoek zou <strong>de</strong>rhalve een gewaag<strong>de</strong>, mooie én<br />

cruciale toevoeg<strong>in</strong>g zijn aan het perfectioneren van cultureel competente én cultuursensitieve<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> vanuit bei<strong>de</strong> perspectieven.<br />

Aansluitend doet zich een kle<strong>in</strong>ere discrepantie voor <strong>in</strong> dit on<strong>de</strong>rzoek wat betreft <strong>de</strong> rol<br />

van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs vergeleken <strong>de</strong> rol van <strong>de</strong> familie. Waar De Graaff et al. (2010) <strong>de</strong> collectivistische<br />

karakteristiek van niet-westerse families benadrukken, komen <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professionals b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong><br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> voornamelijk <strong>in</strong> contact met het gez<strong>in</strong> als direct sociaal netwerk. De<br />

ou<strong>de</strong>rs krijgen belangrijke rollen toegeschreven <strong>in</strong> – <strong>de</strong> besluitvorm<strong>in</strong>g van – <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> voor hun<br />

ongeneeslijk zieke k<strong>in</strong>d, wat tegenover <strong>de</strong> literatuur over ver<strong>zorg</strong>en<strong>de</strong> familiele<strong>de</strong>n en <strong>de</strong><br />

collectieve stem van families staat. Alhoewel dit een beschei<strong>de</strong>n bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g is, is <strong>de</strong>ze essentieel<br />

b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>, gezien het <strong>zorg</strong> voor een geheel gez<strong>in</strong> betreft (De Raadt et al.,<br />

2009). De reeds besproken suggestie voor vervolgon<strong>de</strong>rzoek kan nieuw <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>lijk licht<br />

werpen op het bre<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>gsnetwerk van gez<strong>in</strong>nen b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>,<br />

waarb<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> beperkt aanwezige rol van <strong>de</strong> familie on<strong>de</strong>rsteund of ontkracht kan wor<strong>de</strong>n.<br />

Beperk<strong>in</strong>gen<br />

Daarnaast kent dit scriptieon<strong>de</strong>rzoek algemene kantteken<strong>in</strong>gen. Een limitatie wat betreft <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rzoeksgroep is dat het aantal respon<strong>de</strong>nten per functie maximaal drie is, wat maakt dat er<br />

een ger<strong>in</strong>ge representativiteit is van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> medische en psychosociale posities van<br />

<strong>de</strong>ze <strong>zorg</strong>professionals. Ondanks <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e steekproef is er theoretische verzadig<strong>in</strong>g<br />

opgetre<strong>de</strong>n; na tien diepte-<strong>in</strong>terviews is er namelijk geen nieuwe <strong>in</strong>formatie meer verkregen.<br />

Zodoen<strong>de</strong> is er een hel<strong>de</strong>r beeld geschetst van <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>gen en aanbevel<strong>in</strong>gen van <strong>de</strong><br />

professionals voor cultureel competente k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>. De rol van <strong>de</strong> arts is<br />

daarentegen onbelicht, al heeft <strong>de</strong>ze medische <strong>zorg</strong>professional eveneens een sleutelpositie <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> algehele behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van ongeneeslijke ziekten. Op basis van <strong>de</strong> bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen van dit<br />

on<strong>de</strong>rzoek kan verwacht wor<strong>de</strong>n dat zij zich – samen met <strong>de</strong> verpleegkundigen – aan <strong>de</strong> directe,<br />

beperkt l<strong>in</strong>guïstisch competente kant van het cultuursensitieve spectrum bev<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Ver<strong>de</strong>r is <strong>de</strong><br />

29


on<strong>de</strong>rzoeksgroep homogeen wat betreft het gen<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>nten, namelijk volledig<br />

vrouw. Opmerkelijk óf vertekenend is dit daarentegen niet, aangezien ruim 85 procent van<br />

gespecialiseer<strong>de</strong> verpleegkundigen en 76 procent van maatschappelijk werksters <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland<br />

vrouw is (CBS, 2019). Wel kan <strong>de</strong>ze gen<strong>de</strong>rver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g <strong>in</strong>vloed hebben op <strong>de</strong> gespreksdynamiek<br />

tussen <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>verleners en niet-westerse ou<strong>de</strong>rs, aangezien machtsposities tussen mannen en<br />

vrouwen kunnen verschillen <strong>in</strong> bepaal<strong>de</strong> culturen of cont<strong>in</strong>enten.<br />

Vervolgens dient opgemerkt te wor<strong>de</strong>n dat er <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze scriptie we<strong>in</strong>ig tot geen<br />

on<strong>de</strong>rscheid wordt gemaakt tussen ‘niet-westerse’ en ‘islamitische’ gez<strong>in</strong>nen. Een<br />

concretiser<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>ze laatste term zou rijke, ge<strong>de</strong>tailleer<strong>de</strong> <strong>in</strong>formatie opleveren, al zou dit<br />

eveneens <strong>de</strong> criterium sampl<strong>in</strong>g van het on<strong>de</strong>rzoek strenger maken. Waar het <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste plaats<br />

lastig te realiseren bleek om voldoen<strong>de</strong> respon<strong>de</strong>nten te verwerven, zou <strong>de</strong>ze har<strong>de</strong> eis dit <strong>de</strong>s<br />

te meer bemoeilijken, aangezien niet elke professional ervar<strong>in</strong>g heeft met het ver<strong>zorg</strong>en of<br />

begelei<strong>de</strong>n van enkel islamitische gez<strong>in</strong>nen. Voor <strong>de</strong> haalbaarheid van het on<strong>de</strong>rzoek is daarom<br />

gekozen om <strong>de</strong>ze te wij<strong>de</strong>n aan ‘niet-westerse’ gez<strong>in</strong>nen met een verdiep<strong>in</strong>g van ‘islamitische’<br />

gez<strong>in</strong>nen. Daarnaast kunnen specifieke concepten van cultuur en etniciteit nuttig zijn voor het<br />

maken van generalisaties over populaties, maar als ze wor<strong>de</strong>n gebruikt om gedrag van<br />

<strong>in</strong>dividuele gez<strong>in</strong>nen te voorspellen, kunnen ze lei<strong>de</strong>n tot stereotyper<strong>in</strong>g.<br />

Om antwoord te geven op <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksvraag kan gesteld wor<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>gen<br />

van <strong>zorg</strong>professionals b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> variëren afhankelijk van<br />

ver<strong>zorg</strong>en<strong>de</strong>, medische en horen<strong>de</strong>, psychosociale rollen. Allen omschrijven <strong>de</strong> professionele<br />

én persoonlijke complexiteit van <strong>de</strong> <strong>in</strong>vloed van culturele, religieuze en l<strong>in</strong>guïstische<br />

voorkeuren van niet-westerse gez<strong>in</strong>nen op <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>verlen<strong>in</strong>g. Desondanks blijkt<br />

cultuursensitieve k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> <strong>in</strong> essentie niet te gaan om het labelen van ‘westers’ en<br />

‘niet-westers’, maar om <strong>de</strong> open houd<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professional ten opzichte van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en<br />

gez<strong>in</strong>nen met an<strong>de</strong>re overtuig<strong>in</strong>gen dan zij zelf hebben.


Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

Bibliografie<br />

Abbe, M., Simon, C., Angiolillo, A., Ruccione, K., & Kodish, E. D. (2006). A survey of<br />

language barriers from the perspective of pediatric oncologists, <strong>in</strong>terpreters, and<br />

parents. Pediatr Blood Cancer. 47(6):819-24. https://doi.org/10.1002/pbc.20841<br />

An<strong>de</strong>rson, L. M., Scrimshaw, S. C., Fullilove, M. T., Field<strong>in</strong>g, J. E., & Normand, J. (2003).<br />

Culturally competent healthcare systems: A systematic review. American Journal of<br />

Preventive Medic<strong>in</strong>e, Volume 24, Issue 3, Pages 68-79. https://doi.org/10.1016/S0749-<br />

3797(02)00657-8<br />

Baarda, B. & Van <strong>de</strong>r Hulst, M. (2017). Basisboek Interviewen: Handleid<strong>in</strong>g voor het<br />

voorberei<strong>de</strong>n en afnemen van <strong>in</strong>terviews. Utrecht: Noordhoff Uitgevers.<br />

Babbie, E. (2018). The Practice of Social Research (14e editie). Boston, MA: Cengage<br />

Learn<strong>in</strong>g, Inc.<br />

Bourdieu, P. (1986). “The Forms of Capital.” In Handbook of Theory and Research for the<br />

Sociology of Education. Ed. J. G. Richardson. New York: Greenwood.<br />

Brown, E. et al. (2013). The <strong>in</strong>terface between South Asian culture and palliative care for<br />

children, young people, and families-a discussion paper. Comprehensive Child and<br />

Adolescent Nurs<strong>in</strong>g, 36(1–2), 120–143. https://doi.org/10.3109/01460862.2013.<br />

787131<br />

CBS (2019). In een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> van beroepen op hoogste niveau is meer<strong>de</strong>rheid vrouw. Verkregen<br />

van: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/46/<strong>in</strong>-een-<strong>de</strong>r<strong>de</strong>-van-beroepen-op-hoogsteniveau-is-meer<strong>de</strong>rheid-vrouw<br />

Contro, N., Larson, J., Scofield, S., Sourkes, B., & Cohen, H. (2002). Family perspectives on<br />

the quality of Pediatric palliative care. Arch Pediatr Adolesc Med. Jan;156(1):14-9.<br />

https://doi.org/10.1001/archpedi.156.1.14. PMID: 11772185<br />

Crawley, L. M., Marshall, P. A., Lo, B., & Koenig, B. A. (2002). Strategies for Culturally<br />

Effective End-of Life Care. The End-of-Life Care Consensus Panel. Aca<strong>de</strong>mia and<br />

Cl<strong>in</strong>ic. https://doi.org/10.7326/0003-4819-136-9-200205070-00010<br />

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative <strong>in</strong>quiry & research <strong>de</strong>sign: Choos<strong>in</strong>g<br />

among five approaches. Fourth edition. London: Sage.<br />

Davies, B., Contro, N., Larson, J., & Widger, K. (2010). Culturally-Sensitive Information<br />

Shar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Pediatric Palliative Care. Pediatrics April 2010; 125 (4): e859–e865.<br />

https://doi.org/10.1542/peds.2009-0722<br />

31


De Graaff, F. M. (2012). Palliatieve <strong>zorg</strong> aan migranten. Pallium 14, 23–25.<br />

https://doi.org/10.1007/s12479-012-0110-4<br />

De Graaff, F. M., Francke, A. L., van <strong>de</strong>n Muijsenbergh, M. E. T. C., & van <strong>de</strong>r Geest, S.<br />

(2010). Communicatie en besluitvorm<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> palliatieve <strong>zorg</strong> voor Turkse en<br />

Marokkaanse patiënten met kanker. UvA. Verkregen van<br />

https://pure.uva.nl/ws/files/1458118/109109_343879.pdf<br />

De Raadt, B., Dekkers, C. M., <strong>de</strong> Groot-Meijer, C., P., K., & van <strong>de</strong>n Heuvel-Eibr<strong>in</strong>k, M., M.,<br />

dr. (2009). De palliatieve <strong>zorg</strong>keten van het Erasmus MC-Sophia k<strong>in</strong><strong>de</strong>rziekenhuis, <strong>in</strong>:<br />

Schakels <strong>in</strong> <strong>de</strong> palliatieve <strong>zorg</strong> – Over psychosociale <strong>zorg</strong> en <strong>de</strong> rol van het<br />

maatschappelijk werk <strong>in</strong> <strong>de</strong> palliatieve <strong>zorg</strong> - M. Scholte, A. van <strong>de</strong>r Poll; Bunnik: St.<br />

AGORA i.s.m. MOVISIE; pag. 42-49. Verkregen van: https://adoc.pub/queue/3-<strong>de</strong>palliatieve-<strong>zorg</strong>-van-<strong>de</strong>-k<strong>in</strong><strong>de</strong>roncologie-af<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g-van-he.html<br />

Goldman, A. (1998). ABC of palliative care: Special problems of children BMJ. 316 :49.<br />

https://doi.org/10.1136/bmj.316.7124.49<br />

Hafez, S. A., Snethen, J. A., Ngui, E., Ellis, J., & Taani, M. (2021). Pediatric End of Life<br />

Care: Impact of Islamic Faith. Western Journal of Nurs<strong>in</strong>g Research.<br />

https://doi.org/10.1177/ 01939459211016503<br />

Meiki, L. S. (2017). Social work practitioners work<strong>in</strong>g <strong>in</strong> end of life care: Learn<strong>in</strong>g to<br />

provi<strong>de</strong> culturally appropriate care to clients of Middle Eastern <strong>de</strong>scent. Doctoral<br />

dissertation, Louisiana State University. Verkregen van:<br />

https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_ dissertations/4471<br />

Meyer, E. C., Burns, J. P., Griffith, J. L., & Truog, R. D (2002). Parental perspectives on end<br />

of-life care <strong>in</strong> the pediatric <strong>in</strong>tensive care unit. Crit Care Med. 30(1):226 –231.<br />

https://doi.org/10.1097/00003246-200201000-00032<br />

Norredam, M. L., Nielsen, A. S., & Krasnik, A. (2007). Migrants’ access to healthcare –<br />

Secondary Publication. Dan Med Bull; 54:48-9. Verkregen van:<br />

https://ugeskriftet.dk/files/scientific_article_files/2018-10/dmb3869.pdf<br />

NOS (2022). Hoofd IC-artsen: diversiteitsbeleid nodig voor ernstig zieke niet-westerse<br />

mensen. Verkregen van: https://nos.nl/artikel/2431253-hoofd-ic-artsendiversiteitsbeleid-nodig-voor-ernstig-zieke-niet-westerse-mensen<br />

Oosterveld-Vlug, M., Francke, A., Pasman, R., & Onwuteaka-Philipsen, B. (2018). Hoe<br />

kunnen realisme en hoop gecomb<strong>in</strong>eerd wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> arts-patiëntcommunicatie aan het<br />

levense<strong>in</strong><strong>de</strong>n? Een onl<strong>in</strong>e focusgroepstudie on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>elnemers mét een zon<strong>de</strong>r een


Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

moslimachtergrond. Ne<strong>de</strong>rlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg: 2018,<br />

15(3), 5-22. Verkregen van: https://postpr<strong>in</strong>t.nivel.nl/PPpp7015.pdf<br />

Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland (z.d.). Begrijpelijk en cultuursensitief <strong>in</strong>formed<br />

consent. On<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van Diversiteit <strong>in</strong> Palliatieve Zorgprojecten. Verkregen van:<br />

https://palliatieve<strong>zorg</strong>noordhollandflevoland.nl/Wat-we-doen/Projecten/<br />

Diversiteitsmeetlat/Toolbox-diversiteit/Informed-consent<br />

Szczepura, A. (2005). Access to health care for ethnic m<strong>in</strong>ority populations. Postgraduate<br />

Medical Journal;81:141-147. https://doi.org/10.1136/pgmj.2004.026237<br />

Tavallali, A. G., Jirwe, M., & Kabir, Z. N. (2017). ‘Cross-cultural care encounters <strong>in</strong><br />

paediatric care: m<strong>in</strong>ority ethnic parents’ experiences’, Scand<strong>in</strong>avian Journal of Car<strong>in</strong>g<br />

Sciences, 31(1), 54–62. https://doi.org/10.1111/scs.12314<br />

Wiener, L., McConnell, D., Latella, L., & Ludi, E. (2013). Cultural and religious<br />

consi<strong>de</strong>rations <strong>in</strong> pediatric palliative care. Palliative and Supportive Care, 11(1), 47-<br />

67. https://doi.org/10.1017/S1478951511001027<br />

Wocial, L. D. (2000). Life support <strong>de</strong>cisions <strong>in</strong>volv<strong>in</strong>g imperiled <strong>in</strong>fants. J Per<strong>in</strong>at Neonatal<br />

Nurs. 14(2):73– 86. https://doi.org/10.1097/00005237-200009000-00008<br />

33


Bijlage 1. Topiclijst <strong>in</strong>terviews<br />

Topics Subtopics Vragen<br />

Introductie<br />

Vooraf <strong>in</strong>formele<br />

kennismak<strong>in</strong>g<br />

• Rol als stu<strong>de</strong>nte toelichten en <strong>in</strong>teresse <strong>in</strong><br />

on<strong>de</strong>rzoeksthema<br />

• Voorstellen <strong>zorg</strong>professional<br />

Ervaren l<strong>in</strong>guïstische<br />

competentie van <strong>de</strong><br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

In hoeverre is <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

voldoen<strong>de</strong> taalvaardig <strong>in</strong><br />

relatie tot <strong>de</strong> groep<br />

<strong>zorg</strong>vragers met<br />

Ne<strong>de</strong>rlands als twee<strong>de</strong><br />

taal?<br />

Inleid<strong>in</strong>g en privacy<br />

waarborg<strong>in</strong>g<br />

Werkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

respon<strong>de</strong>nt<br />

Gesproken talen<br />

Omgang met en<br />

begrip van <strong>de</strong><br />

gesproken talen<br />

Overdracht van<br />

<strong>in</strong>formatie<br />

• Informeren over opname en <strong>de</strong>ze starten<br />

• Anonimiteit en <strong>in</strong>formed consent<br />

on<strong>de</strong>rtekenen/nabespreken (e-mail)<br />

• Uitleg on<strong>de</strong>rzoek<br />

• Bedanken voor tijd<br />

• Evt. vragen vooraf<br />

• Kunt u een beschrijv<strong>in</strong>g geven van uw<br />

werkzaamhe<strong>de</strong>n?<br />

• Evt. aanhaken: Komt u tij<strong>de</strong>ns uw werk <strong>in</strong><br />

contact met gez<strong>in</strong>nen met verschillen<strong>de</strong><br />

etnische/culturele achtergron<strong>de</strong>n? (Culturele<br />

competentie)<br />

• Evt. aanhaken: Hoe verloopt <strong>de</strong> communicatie<br />

met <strong>de</strong>ze gez<strong>in</strong>nen? (L<strong>in</strong>guïstische competentie)<br />

• Wat zijn uw belangrijkste taken b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong>ze functie?<br />

• Kunt u iets vertellen over uw <strong>in</strong>teresse voor <strong>de</strong>ze<br />

werkzaamhe<strong>de</strong>n?<br />

• Welke taal spreekt u op uw werk?<br />

• Is het belangrijk dat u <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> taal spreekt als het<br />

gez<strong>in</strong>/<strong>de</strong> familie die u begeleidt?<br />

• Verschilt <strong>de</strong> communicatie/<strong>de</strong> <strong>in</strong>teractie met <strong>de</strong><br />

gez<strong>in</strong>nen naar gelang <strong>de</strong> etnische/culturele<br />

achtergrond van <strong>de</strong> familie?<br />

• Is er wel eens sprake van onbegrip tussen u en het<br />

gez<strong>in</strong> van het zieke k<strong>in</strong>d die u ver<strong>zorg</strong>t/begeleidt?<br />

• Zo ja, hoe ervaart u het wanneer u het gez<strong>in</strong> niet<br />

goed kunt begrijpen (en zij u niet)?<br />

• Heeft dit naar uw i<strong>de</strong>e impact op <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>verlen<strong>in</strong>g?<br />

Wat voor impact?<br />

• Heeft onbegrip voor uw gevoel <strong>in</strong>vloed op het<br />

we<strong>de</strong>rzijds vertrouwen tussen u en <strong>de</strong> gez<strong>in</strong>nen?<br />

• Wat doet u als u zich niet begrepen voelt?<br />

• In hoeverre <strong>de</strong>len gez<strong>in</strong>nen gevoelens van onbegrip<br />

met u/spreken gez<strong>in</strong>nen hierover met u?<br />

• Welke <strong>in</strong>formatie geeft u <strong>de</strong> gez<strong>in</strong>nen en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

die u begeleidt?<br />

• Hoe brengt u <strong>de</strong>ze <strong>in</strong>formatie/<strong>de</strong> boodschap? Op een<br />

bewuste manier?


Ervaren culturele<br />

competentie van <strong>de</strong><br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

In hoeverre is <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> zich<br />

bewust en bekwaam <strong>in</strong> het<br />

erkennen van <strong>de</strong> <strong>in</strong>vloed<br />

van <strong>de</strong> cultuur van <strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong>vrager op <strong>de</strong><br />

daadwerkelijke<br />

<strong>zorg</strong>vraag?<br />

Intake gez<strong>in</strong>nen met<br />

niet-westerse<br />

etnische/culturele<br />

achtergrond<br />

Uitbreid<strong>in</strong>g<br />

etnische/culturele<br />

achtergrond<br />

I<strong>de</strong>eën over goe<strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong> en dood<br />

On<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>ge<br />

besprek<strong>in</strong>g en<br />

bewustzijn collega’s<br />

Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

• Verdiept u zich <strong>in</strong> het gez<strong>in</strong> en haar culturele<br />

achtergrond bij aanmeld<strong>in</strong>g?<br />

• Is dat relevant voor goe<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>?<br />

• Welke vragen stelt u <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>in</strong>take met een gez<strong>in</strong><br />

met een ziek k<strong>in</strong>d?<br />

• Verloopt <strong>de</strong>ze <strong>in</strong>take altijd volgens een vast<br />

stramien (vragenlijst) of verschilt dat per casus?<br />

• Verschillen uw werkzaamhe<strong>de</strong>n vervolgens naar<br />

gelang <strong>de</strong> etnische/culturele achtergrond van <strong>de</strong><br />

familie?<br />

• Verschillen <strong>de</strong> wensen van <strong>de</strong> familie naar gelang <strong>de</strong><br />

etnische/culturele achtergrond van het gez<strong>in</strong>?<br />

• Wat betekent ‘goe<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>’ voor het k<strong>in</strong>d voor <strong>de</strong><br />

gez<strong>in</strong>nen/ou<strong>de</strong>rs? Wat is hierbij belangrijk voor hen?<br />

• Wat betekent ‘goed overlij<strong>de</strong>n’ van het k<strong>in</strong>d voor <strong>de</strong><br />

gez<strong>in</strong>nen/ou<strong>de</strong>rs? Wat is hierbij belangrijk voor hen?<br />

• Zijn er bepaal<strong>de</strong> religieuze/spirituele/medische<br />

overtuig<strong>in</strong>gen specifiek bij gez<strong>in</strong>nen met een<br />

niet-westerse achtergrond?<br />

• Verschillen <strong>de</strong>ze van gebruikelijke<br />

overtuig<strong>in</strong>gen?<br />

• Hoe speelt u daarop <strong>in</strong>? Hoe gaat u hiermee om?<br />

• Hoe wordt <strong>de</strong> dood bespreekbaar gemaakt? Met<br />

het k<strong>in</strong>d, met <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs, met broertjes/zusjes?<br />

• Wat is <strong>de</strong> rol van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs/het gez<strong>in</strong>/<strong>de</strong> familie <strong>in</strong><br />

het stervensproces?<br />

• Welke gevoelens roept <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> op<br />

bij <strong>de</strong> gez<strong>in</strong>nen die u begeleid?<br />

• Wat maakt k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong> naar uw i<strong>de</strong>e<br />

on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>nd van volwassen palliatieve <strong>zorg</strong>?<br />

• Waar moet je als <strong>zorg</strong>verlener reken<strong>in</strong>g mee<br />

hou<strong>de</strong>n bij k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong>, an<strong>de</strong>rs dan bij<br />

volwassen palliatieve <strong>zorg</strong>?<br />

• Heeft u het gevoel dat uw collega’s of an<strong>de</strong>re<br />

<strong>zorg</strong>verleners eventuele verschillen (h)erkennen?<br />

• Wordt hier (on<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>g) over gesproken?<br />

• Wor<strong>de</strong>n moeilijkhe<strong>de</strong>n overlegd?<br />

• Hebben gez<strong>in</strong>nen met wie u werkt voorkeuren wat<br />

betreft <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>verleners? Gen<strong>de</strong>r, religie?<br />

• Heeft u weleens het gevoel gehad dat <strong>zorg</strong>verleners<br />

vooroor<strong>de</strong>len had<strong>de</strong>n over patiënten op basis van<br />

hun etnische/culturele achtergrond?<br />

35


Ervaren <strong>in</strong>terventies van<br />

cultureel competente<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

(An<strong>de</strong>rson et al., 2003)<br />

In hoeverre en heeft <strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> afgelopen jaren<br />

stappen gemaakt om <strong>de</strong><br />

culturele en talige<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

meer<br />

<strong>in</strong>clusief/laagdrempelig te<br />

maken?<br />

Afsluit<strong>in</strong>g<br />

1. Weerspiegel<strong>in</strong>g<br />

culturele diversiteit<br />

van patiënten <strong>in</strong><br />

<strong>zorg</strong>personeel<br />

2. Tolkdiensten<br />

3. Culturele<br />

competentietra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />

voor <strong>zorg</strong>verleners<br />

4. Taalkundig en<br />

cultureel geschikt<br />

educatief materiaal<br />

Slotvraag/laatste<br />

boodschap<br />

Samenvatt<strong>in</strong>g en<br />

afrond<strong>in</strong>g<br />

• Wor<strong>de</strong>n er naar uw i<strong>de</strong>e personeelsle<strong>de</strong>n geworven<br />

met verschillen<strong>de</strong> culturele achtergron<strong>de</strong>n?<br />

• Welke impact <strong>de</strong>nkt u dat een eerlijke<br />

representatie van het <strong>zorg</strong>personeel heeft voor het<br />

verlenen van cultureel competente <strong>zorg</strong>?<br />

• Heeft u weleens gehoord van tolkdiensten voor<br />

gez<strong>in</strong>nen die <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse taal niet goed<br />

beheersen?<br />

• Heeft u hier zelf weleens gebruik van gemaakt?<br />

Wat vond u hiervan?<br />

• Heeft u een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g gehad met betrekk<strong>in</strong>g tot<br />

culturele competentie <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>? Hoe heeft u <strong>de</strong>ze<br />

ervaren?<br />

• Is er naar uw i<strong>de</strong>e voldoen<strong>de</strong> taalkundig en cultureel<br />

geschikt materiaal voor gezondheidseducatie?<br />

• Zou u zelf iets aan <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> veran<strong>de</strong>ren of toevoegen<br />

om meer cultuursensitief te zijn? Zo ja, wat?<br />

• Besproken topics kort samenvatten<br />

• Is er iets dat nog niet besproken is, maar wel<br />

belangrijk is voor het on<strong>de</strong>rzoek?<br />

• (Enorm) bedanken voor tijd en moeite<br />

• Nogmaals vertellen over opname en privacy


Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

Bijlage 2. Co<strong>de</strong>boom kwalitatieve data-analyse<br />

Open co<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g Axiale co<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g Categoriser<strong>in</strong>g<br />

• Kle<strong>in</strong>er vocabulaire<br />

• Nuances vallen weg<br />

• An<strong>de</strong>re betekenis aan (Ne<strong>de</strong>rlandse)<br />

woor<strong>de</strong>n<br />

• An<strong>de</strong>re sociale/emotionele lad<strong>in</strong>g<br />

• An<strong>de</strong>re <strong>in</strong>terpretatie<br />

• Rouw en verdriet beter uiten <strong>in</strong> eigen taal<br />

• M<strong>in</strong><strong>de</strong>r verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

• Patiënten tekort doen<br />

• On<strong>de</strong>rmijnt communicatie tussen<br />

<strong>zorg</strong>verlener en <strong>zorg</strong>vrager<br />

• Uitsluit<strong>in</strong>g patiënten<br />

Moeilijkhe<strong>de</strong>n<br />

van<br />

taalbarrière<br />

• Sleutel tot ontmoet<strong>in</strong>g<br />

• Jezelf tot uitdrukk<strong>in</strong>g brengen<br />

• Basis; van hieruit cultuurverschillen<br />

uitspreken<br />

• Diepe gesprekken kunnen voeren over<br />

betekenis ziekte, rouw, dood, geloof,<br />

gez<strong>in</strong><br />

• Woor<strong>de</strong>nschat aanpassen<br />

• Verpleegkundigen makkelijkere z<strong>in</strong>nen<br />

• Kortere boodschap<br />

• Metaforen gebruiken<br />

• Prentenboeken gebruiken<br />

Belang van<br />

gemeenschappelijke<br />

taal<br />

Omgang met<br />

taalbarrière<br />

Ervaren<br />

l<strong>in</strong>guïstische<br />

competentie<br />

• Presentie, er zijn<br />

• (Levens)houd<strong>in</strong>g<br />

• Mimiek, ogen, aanrak<strong>in</strong>g<br />

• (On)begrip uit gezichtsuitdrukk<strong>in</strong>g halen<br />

• Begrijpen van iemands ‘taal’<br />

• Gedrag, han<strong>de</strong>len naar <strong>de</strong> ‘taal’ van<br />

patiënt (Koran voorlezen, belang <strong>in</strong>zien)<br />

• Communiceren met materiaal: tekenen,<br />

schil<strong>de</strong>ren, plakken (k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren/broertjes en<br />

zusjes)<br />

• Geestelijk ver<strong>zorg</strong>sters en<br />

rouwtherapeuten op een an<strong>de</strong>r menselijk,<br />

existentieel niveau communiceren<br />

Non-verbale<br />

communicatie<br />

37


• Directheid voelt als een fysieke klap<br />

• Artsen hoop relativeren<br />

• Realistische en directe <strong>in</strong>formatie<br />

• Instrumenteel gericht<br />

• De dood te plat maken<br />

• Geestelijk ver<strong>zorg</strong>sters en<br />

rouwtherapeuten an<strong>de</strong>re dynamiek van<br />

gesprek<br />

• Betekenisverlenend, horend/verkennend<br />

• Prognose eerlijk vertellen, maar net<br />

an<strong>de</strong>rs brengen<br />

• An<strong>de</strong>rs dui<strong>de</strong>n<br />

• Lang hoop hou<strong>de</strong>n<br />

• Geloof <strong>in</strong> won<strong>de</strong>r<br />

• Leven en dood <strong>in</strong> han<strong>de</strong>n van Allah<br />

• Allah <strong>de</strong> beste genezer, artsen <strong>de</strong><br />

menselijke bemid<strong>de</strong>laars<br />

• Dood niet bespoedigen<br />

• Doorgaan met behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

• Doorgaan met voe<strong>de</strong>n tot het e<strong>in</strong><strong>de</strong><br />

• Hel<strong>de</strong>r en heel sterven, geen haar<br />

afknippen of afdruk maken<br />

• Voor sterven wanneer mogelijk<br />

geloofsbelij<strong>de</strong>nis uitspreken met hulp van<br />

ou<strong>de</strong>rs<br />

• Niet direct over <strong>de</strong> dood praten<br />

• Dood niet <strong>in</strong> huis halen<br />

• K<strong>in</strong>d begraven b<strong>in</strong>nen 24 uur<br />

• Doorleven <strong>in</strong> hiernamaals<br />

• Rechtstreeks naar paradijs, an<strong>de</strong>re<br />

rouwbelev<strong>in</strong>g<br />

• Moe<strong>de</strong>r, broertjes en zusjes geen afscheid<br />

nemen van overle<strong>de</strong>n k<strong>in</strong>d<br />

• Moe<strong>de</strong>r soms niet bij overlij<strong>de</strong>n en<br />

begrafenis, bescherm<strong>in</strong>g door familie<br />

Bewustzijn van<br />

wijze van<br />

communiceren<br />

Wensen van het<br />

gez<strong>in</strong> naar<br />

gelang<br />

culturele/<br />

religieuze<br />

achtergrond<br />

• In warmte contact maken met gez<strong>in</strong><br />

• Gevoel geven dat er ruimte is voor<br />

culturele achtergrond<br />

• Vooraf verdiepen <strong>in</strong> geloofskernen<br />

• Vragen wat geloof voor iemand<br />

<strong>in</strong>dividueel betekent<br />

• Betekenis begrijpen, <strong>zorg</strong> op maat<br />

• Respect hebben<br />

• Professionele bagage tonen op manier die<br />

bij gez<strong>in</strong> past<br />

• Gesprek aangaan over verschillen<strong>de</strong><br />

wensen, eigen gedachten <strong>de</strong>len<br />


Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

• Afvragen of bei<strong>de</strong> normen en waar<strong>de</strong>n<br />

kloppend zijn<br />

• Eigen normen en waar<strong>de</strong>n loslaten<br />

• Lastig proces, eigen proces als<br />

verpleegkundige<br />

• In het mid<strong>de</strong>n samenkomen<br />

• Mid<strong>de</strong>nweg zoeken<br />

• Vragen stellen<br />

• Open houd<strong>in</strong>g<br />

• Verpleegkundigen <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs volgen, zij<br />

moeten er ver<strong>de</strong>r mee<br />

• Ou<strong>de</strong>rs goed voelen over <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

• Meegaan <strong>in</strong> ‘taal’ van ou<strong>de</strong>rs<br />

• Kalmeren <strong>in</strong> <strong>de</strong> opdracht om over <strong>de</strong> dood<br />

te praten<br />

• Vertrouwen <strong>in</strong> ou<strong>de</strong>rschap<br />

• Vertrouwen op taal van gez<strong>in</strong> rondom<br />

uitleg van <strong>de</strong> dood aan k<strong>in</strong>d<br />

• An<strong>de</strong>r warm <strong>de</strong>ken<br />

• Vragen naar gezagsdragers <strong>in</strong> familie<br />

• Wij-cultuur erkennen, m<strong>in</strong><strong>de</strong>r ik-cultuur<br />

• Naast hen staan <strong>in</strong> plaats van ertegenover<br />

• Vertrouwen w<strong>in</strong>nen<br />

• Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

• Ruimte voor verdiep<strong>in</strong>g<br />

• Oké v<strong>in</strong><strong>de</strong>n dat ze an<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>nken<br />

• Aandacht voor culturele/religieuze<br />

achtergrond<br />

• Vragen over cultuur wekt vertrouwen<br />

• Laten zien dat je echt geïnteresseerd bent<br />

• Open vragen stellen opent mensen<br />

• Laten zien dat we alles proberen, ook <strong>in</strong><br />

praktische z<strong>in</strong><br />

• Het beste met ze voor hebben<br />

• Samen op zoek gaan hoe tot gezamenlijk<br />

begrip te komen<br />

• Ontzettend respect voor <strong>de</strong> arts c.q.<br />

verpleegkundige<br />

• Vanuit eigen cultuur gewend te<br />

conformeren en niet te bevragen<br />

Omgang met<br />

culturele/<br />

religieuze<br />

achtergrond<br />

We<strong>de</strong>rzijds<br />

vertrouwen<br />

Ervaren<br />

culturele<br />

competentie<br />

39


• An<strong>de</strong>re culturen voorzichtiger, botst met<br />

directheid<br />

• Bots<strong>in</strong>g tussen normen en waar<strong>de</strong>n<br />

• Bots<strong>in</strong>g wensen <strong>in</strong> <strong>zorg</strong>plan<br />

• An<strong>de</strong>re verwacht<strong>in</strong>gen<br />

• Niet op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> golflengte<br />

• Conflict<br />

• Clash van communicatie<br />

• In an<strong>de</strong>re ‘talen’ spreken<br />

• Intentie niet snappen van <strong>zorg</strong>personeel<br />

• Alert op alle signalen<br />

• Onbewuste vooroor<strong>de</strong>len<br />

• Aannames<br />

• Niet vooraf voorberei<strong>de</strong>n omdat je <strong>de</strong>nkt<br />

dat je het wel weet<br />

• Bagage van gez<strong>in</strong>nen en patiënten<br />

• Onbegrip over morf<strong>in</strong>e, pijnstiller ≠<br />

medicatie voor dood<br />

• Onbegrip richt<strong>in</strong>g medische team<br />

• Goe<strong>de</strong> uitleg nodig, ook over gehele<br />

<strong>zorg</strong>systeem<br />

• Niet (snel) genoeg <strong>in</strong>gezet<br />

• Tolkentelefoon wel vaak gebruikt<br />

• Google Translate voor kle<strong>in</strong>e d<strong>in</strong>gen<br />

• Focus op telefoon i.p.v. gez<strong>in</strong><br />

• Vervangt niet <strong>de</strong> nuances waarmee<br />

mensen hun gevoel of hun men<strong>in</strong>g<br />

kunnen geven<br />

• Mist gezichtsuitdrukk<strong>in</strong>gen<br />

• De <strong>zorg</strong> is uitgekleed<br />

• Voorkeur professionele tolk boven<br />

betrokkenen<br />

• Toch neig<strong>in</strong>g <strong>in</strong>schakelen me<strong>de</strong>werker<br />

• Familie niet alles letterlijk vertalen zodat<br />

patiënt/k<strong>in</strong>d niet alles weet<br />

• Familie positieve vorm eraan geven,<br />

klemtoon ergens an<strong>de</strong>rs op leggen<br />

• Ou<strong>de</strong>rs laten niet het achterste van hun<br />

tong zien<br />

• Ondui<strong>de</strong>lijk of er onbegrip is<br />

Wantrouwen<br />

/onbegrip<br />

Tolkdiensten<br />

• Geen goe<strong>de</strong> representativiteit<br />

• Team zoekt onbewust mensen die op hen<br />

lijkt<br />

• Heel wit, wit met een gekleurd hart<br />

• Geen goe<strong>de</strong> afspiegel<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

multiculturele stad en patiëntenpopulatie


Sociologische blik op k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatieve <strong>zorg</strong><br />

<strong>Bachelorscriptie</strong> Lisa Steehouwer<br />

• Neemt wel toe <strong>de</strong> afgelopen <strong>de</strong>cennia<br />

• Iets gemeenschappelijks geeft mooie<br />

band, iets samen <strong>de</strong>len<br />

• Patiënten hebben er veel baat bij<br />

• In kle<strong>in</strong>e woordjes van <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> taal of<br />

religie mooie ontmoet<strong>in</strong>g ontstaan<br />

• 1-0 voorstaan als je <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> achtergrond<br />

<strong>de</strong>elt<br />

• Herkenn<strong>in</strong>g kalmeert het zenuwstelsel<br />

• Ruimte voor eigen cultuur<br />

• Kle<strong>in</strong>e d<strong>in</strong>gen van grote waar<strong>de</strong>n;<br />

uiterlijk, woor<strong>de</strong>n, geur, smaak<br />

• I<strong>de</strong>ntificeren met hulpverlener<br />

ongelooflijk helpend<br />

• Geestelijk ver<strong>zorg</strong>sters vakken uit<br />

opleid<strong>in</strong>g<br />

• Voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>rverpleegkundigen niet altijd<br />

genoeg aanbod<br />

• Neemt wel toe, o.a. Netwerk Integrale<br />

K<strong>in</strong>d<strong>zorg</strong><br />

• Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen gefocust op verrijk<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong>formatie over culturen<br />

• Ie<strong>de</strong>reen zoekt houvast, lijstjes<br />

• Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen niet gefocust op open houd<strong>in</strong>g<br />

<strong>zorg</strong>verlener<br />

• Veel van <strong>de</strong> mensen zelf leren<br />

• Bewustword<strong>in</strong>g van onbewuste<br />

vooroor<strong>de</strong>len<br />

• (Meer) vragen stellen, open houd<strong>in</strong>g<br />

• Nieuwsgierig zijn, speurtocht<br />

• Eigen proces loslaten, proces van ou<strong>de</strong>rs<br />

willen zien<br />

• Niet uitgaan van cultuur/religie, maar<br />

vragen wat het betekent voor het gez<strong>in</strong><br />

• Cultuurspecifieke d<strong>in</strong>gen weten gaat<br />

eigenlijk niet<br />

• We<strong>in</strong>ig nut als je niet <strong>in</strong> gesprek gaat<br />

• Toepassen op ene gez<strong>in</strong>, va<strong>de</strong>r of moe<strong>de</strong>r<br />

• Belangrijkste dat mensen zien dat ze<br />

gezien wor<strong>de</strong>n, ruimte voor hen met hun<br />

achtergrond<br />

• Duurzame oploss<strong>in</strong>g: team samenstell<strong>in</strong>g,<br />

structureel on<strong>de</strong>rzoek, rapport<br />

Weerspiegel<strong>in</strong>g<br />

culturele<br />

diversiteit van<br />

patiënten <strong>in</strong><br />

<strong>zorg</strong>personeel<br />

Focus en<br />

beschikbaarheid<br />

tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen en<br />

educatief<br />

materiaal<br />

Boodschap/<br />

toevoeg<strong>in</strong>g<br />

aan <strong>zorg</strong><br />

Ervaren<br />

<strong>in</strong>terventies<br />

41


Bijlage 3. Overzicht karakteristieken respon<strong>de</strong>nten <strong>in</strong>terviews<br />

Respon<strong>de</strong>nt Functie Organisatie Etnische/culturele<br />

achtergrond<br />

1 Geestelijk ver<strong>zorg</strong>ster Erasmus MC Sophia Ne<strong>de</strong>rlands/Christelijk<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>rziekenhuis<br />

Rotterdam<br />

2 Geestelijk ver<strong>zorg</strong>ster Erasmus MC Sophia Islamitisch<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>rziekenhuis<br />

Rotterdam<br />

3 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rverpleegkundige Maasstad Ziekenhuis Ne<strong>de</strong>rlands<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>roncologie Rotterdam<br />

4 Geestelijk ver<strong>zorg</strong>ster Maasstad Ziekenhuis Islamitisch<br />

Rotterdam<br />

5 Medisch<br />

Erasmus MC Sophia H<strong>in</strong>doestaans<br />

maatschappelijk<br />

werkster<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>rziekenhuis<br />

6 Rouw- en<br />

Eigen praktijk Schiedam Ne<strong>de</strong>rlands/Italiaans<br />

verliesbegeleidster<br />

7 Rouw- en<br />

verliesbegeleidster en<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rverpleegkundige<br />

8 Verpleegkundig<br />

casemanager thuis<strong>zorg</strong><br />

Emma Thuis Team<br />

9 Rouw- en<br />

verliesbegeleidster en<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rpalliatief team<br />

AMC<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>rThuisZorg<br />

Veluwe<br />

Amsterdam UMC Emma<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>rziekenhuis<br />

Eigen praktijk Brisbane<br />

10 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rverpleegkundige A<strong>de</strong>lante<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>rrevalidatie en<br />

Contigo K<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>zorg</strong>huis<br />

Valkenburg<br />

Ne<strong>de</strong>rlands<br />

Ne<strong>de</strong>rlands<br />

Ne<strong>de</strong>rlands<br />

Ne<strong>de</strong>rlands

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!