19.05.2022 Views

Natuurlijk in Overschie editie 53

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>53</strong> • mei - juni 2022<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

9<br />

13<br />

31<br />

35<br />

De goede zorg van de <strong>Overschie</strong>se apotheken<br />

Museum Oud-<strong>Overschie</strong> verandert naam naar Museum <strong>Overschie</strong><br />

Molen De Speelman op zaterdag 11 juni 50 jaar oud<br />

Schaakgenootschap <strong>Overschie</strong> viert 85-jarig bestaan<br />

41<br />

‘Van DoReMi tot concertzaal’: portret Simone Riksman


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk en Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.750 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 54 – 2022:<br />

20 juni 2022.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

Tevens betrouwbare bezorgers<br />

gevraagd!<br />

2


Voorwoord<br />

Elke <strong>editie</strong> van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> start -letterlijk- als<br />

een blanco blad. Onze trouwe (en nieuwe) adverteerders<br />

en onze partners met vaste rubrieken zorgen voor een stevig<br />

raamwerk. Maar hoe het blad er uitziet, hangt af van de<br />

<strong>in</strong>put die we verder krijgen. Dat is steeds weer spannend:<br />

wat krijgen we deze maand?<br />

Als redactie verzamelen we alle <strong>in</strong>put en dan gaan we aan de<br />

slag: we lezen alles door, corrigeren teksten waar dat nodig is<br />

en kijken welke foto’s passen bij de <strong>in</strong>houd van een verhaal.<br />

Daarna is de vormgever aan de beurt. Na nog een laatste correctieronde<br />

gaat alles naar de drukker en vandaar via de bezorgers<br />

naar u, onze trouwe lezers. Zo g<strong>in</strong>g het ook deze <strong>editie</strong>, en<br />

wat is het een lekker dik nummer geworden, vol met terugblikken,<br />

vooruitkijken en nog veel meer.<br />

We blikken terug op Kon<strong>in</strong>gsdag en de herdenk<strong>in</strong>gen op 4 mei<br />

- bijzonder dit jaar omdat er voor het eerst s<strong>in</strong>ds corona weer<br />

iets op de normale manier georganiseerd kon worden. Ook<br />

vertellen we u over de jubilea van Molen De Speelman en het<br />

Schaakgenootschap <strong>Overschie</strong>. Nog meer verleden v<strong>in</strong>dt u bij<br />

de vervolgverhalen over de brand bij Ter Meulen en over de<br />

oorlogshistorie van drukkerij H<strong>in</strong>ga.<br />

We vertellen u ook over allerlei activiteiten die <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> op<br />

stapel staan: Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk, de Hike, het Sprookjesfestival,<br />

het Keti Koti festival en festival Konijnenhok op <strong>Overschie</strong>,<br />

de v<strong>in</strong>tagemarkt bij de molen, Serve the City en alles wat Buurvrienden<br />

en In de Lugt nog organiseren.<br />

Het museum krijgt volop aandacht over de naamswijzig<strong>in</strong>g van<br />

Museum Oud <strong>Overschie</strong> naar Museum <strong>Overschie</strong>. Ook leest u<br />

over de nieuwe kle<strong>in</strong>e tentoonstell<strong>in</strong>g en de vernieuw<strong>in</strong>g van<br />

een van de ruimtes <strong>in</strong> het museum. In het portret vertelt klassiek<br />

zangeres Simone Riksman over de <strong>Overschie</strong>se oorsprong<br />

van haar <strong>in</strong>ternationale zangcarrière.<br />

En verder <strong>in</strong> dit blad: een afscheid van medewerkers bij Laurens,<br />

een verhaal over huiswerkbegeleid<strong>in</strong>g, <strong>in</strong>formatie over<br />

de <strong>in</strong>vloed van gezond leven op je welzijn, en een verhaal van<br />

de apotheek die vertelt hoe belangrijk het is om als apotheek<br />

goede wortels te hebben <strong>in</strong> een wijk.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Appelfruit 5<br />

Kon<strong>in</strong>gsdag <strong>Overschie</strong> 2022 7<br />

Energietoeslag + Boos 11<br />

De <strong>Overschie</strong>se Hike is er weer! 11<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 17/18/19<br />

Blijf loyaal, koop lokaal 20<br />

Her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen Tweede Wereldoorlog 21<br />

Brand Ter Meulen – deel 3 23<br />

Huiswerkbegeleid<strong>in</strong>g op maat 25<br />

Afscheid medewerkers Den Hoogenban 25<br />

Lunchconcert ‘Romantic Bits’ door het NamasDuo 27<br />

Konijnenhok op <strong>Overschie</strong> 27<br />

Mijnhuisartsdigitaal.nl 28<br />

Alle lof <strong>in</strong> Eigen Hof 28<br />

Dodenherdenk<strong>in</strong>g 4 mei 29<br />

Signeersessie bij stripw<strong>in</strong>kel Dick Bos 29<br />

V<strong>in</strong>tage markt bij Molen De Speelman 30<br />

Schilder Gyula Rajkovics veilt schilderijen 30<br />

Midzomerfeest bij speeltu<strong>in</strong> verenig<strong>in</strong>g Schiewijk 31<br />

Serve the City actie 2022 – k<strong>in</strong>derfeest op 26 mei 31<br />

Jubileum Molen De Speelman 31<br />

Corrie slaapt en beweegt meer 32<br />

Damesvertrek 33<br />

Helaas… geen vlag 33<br />

Buurvrienden <strong>Overschie</strong> HWD 34<br />

Nieuwe s<strong>in</strong>gle van <strong>Overschie</strong>se Jur 34<br />

Schaakverenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong> is 85 jaar! 35<br />

Kerstmarkt <strong>Overschie</strong> 16 december 37<br />

Nieuwe aanw<strong>in</strong>sten Museum <strong>Overschie</strong> 37<br />

<strong>in</strong> de Lugt 38<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard: 39<br />

5 jaar Uitwijkteam 40<br />

Van DoReMi tot concertzaal 41<br />

Nep-nieuws 42<br />

Vrijwilligers aan het woord 43<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naam-<br />

en adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

Het is op deze manier weer een mooi en goed gevuld nummer<br />

geworden. We wensen u weer veel leesplezier.<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

De foto op de voorzijde: Een mooi voorjaarsplaatje van een bijzondere<br />

fonte<strong>in</strong> op het complex van Volkstu<strong>in</strong>verenig<strong>in</strong>g Eigen Hof.<br />

- Foto: Ron Pluijm<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

Golf en terras<br />

ideale comb<strong>in</strong>atie!<br />

scan de Qr-code en<br />

Reserveer je<br />

starttijd!<br />

MAAK KENNIS MET ONZE GEZELLIGE CLUB!<br />

GELEGEN IN HET MOOIE KRALINGSE BOS<br />

Heb je last van:<br />

haaruitval, dunner wordend haar,<br />

kalende plekken, broos haar of<br />

plotsel<strong>in</strong>g haarverlies en zoek je een<br />

oploss<strong>in</strong>g voor dit probleem?<br />

Kijk snel op www.hairlabs.nl voor de<br />

beste producten en laat ons je<br />

helpen!<br />

Het beste voor je haar.<br />

h a a r m o d e<br />

Haarmode Wim Steijger<br />

2 de Hogenbanweg 107a<br />

3042 AX Rotterdam<br />

Tel 010 415 88 05<br />

h a a r m o d e<br />

Praktijk voor k<strong>in</strong>derfysiotherapie<br />

• Raadsdeel 7<br />

3043 CZ Rotterdam<br />

• Van der Duijn van Maasdamweg 202<br />

3045 PE Rotterdam<br />

www.kf-overschie.nl<br />

Tel: 010 - 785 93 93<br />

<strong>in</strong>fo@kf-overschie.nl<br />

Wij behandelen baby’s aan huis, zowel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> als <strong>in</strong> Park16Hoven.<br />

Tevens behandelen we k<strong>in</strong>deren vanaf 1 jaar <strong>in</strong> onze praktijk.


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Jasper van Staveren<br />

Hoi, ik ben Jasper van Staveren, praktijkhouder en<br />

fysiotherapeut bij RTM Fysiotherapie.<br />

<strong>Overschie</strong> zit al generaties <strong>in</strong> de genen.<br />

Al ben ik zelf wonend naar Berkel & Rodenrijs verdwenen.<br />

<strong>Overschie</strong> met gespleten ziel, doormidden gezaagd door een strook<br />

asfalt,<br />

Waar zoveel fijnstof op je neerknalt dat je strot ervan droogvalt.<br />

Ook al is het soms wat mager met de faciliteiten voor de sport,<br />

Denk ik dat de toekomst van <strong>Overschie</strong> nog beter wordt!<br />

Vanuit mijn dankbaarheid een laatst advies: blijf bewegen!<br />

En ik wil graag het stokje aan mijn collega D<strong>in</strong>a Brezet geven.<br />

<strong>Overschie</strong>, ook oh zo mooi, met oude kerk, de bocht, oude stenen,<br />

Je zou er zo een film op kunnen nemen.<br />

Begonnen op de Zestienhovensekade met een krantenwijk,<br />

Tegenwoordig een eigen fysiotherapie praktijk.<br />

Hoewel ik tegenwoordig dagelijks <strong>in</strong> de praktijk mag staan,<br />

Zwierf ik vroeger het liefst iedere dag op de tennisbaan.<br />

De tennisbaan zo langs het water, waar mijn tienerjaren waren,<br />

Als die toch verdwijnt, heb ik nog mooie her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen voor later.<br />

Dan sta ik kwijnend met mijn zoon, midden <strong>in</strong> een nieuwbouwwijk,<br />

Waarschijnlijk op zo’n dag die regent van de zeik,<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

En moet hij luisteren naar hoe veel beter, het vroeger toch niet was,<br />

Toen papa hier op deze plek de tenniswedstrijd van zijn leven had.<br />

Jasper van Staveren<br />

Appelfruit<br />

Het meisje uit Lviv zegt na drie dagen al<br />

hallo en dank-je-wel<br />

precies op de momenten dat het kan<br />

de klas beweegt vanaf haar komst <strong>in</strong> stille trots<br />

ziet <strong>in</strong> het immigrantje misschien een engel<br />

‘t kan ook een pr<strong>in</strong>ses<br />

bij het wijzen naar de d<strong>in</strong>gen waarna het woord<br />

gaat kl<strong>in</strong>ken legt het meisje naast haar<br />

een appel op hun tafeltje een áppel<br />

dat woord herhaalt ze 20 x en eet het lekker op<br />

dan roept een jongen achter<strong>in</strong><br />

geen ander appelfruit meer hoor<br />

het woord granaat mag haar niet overkomen!<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

Een appelboom <strong>in</strong> knop bij de Vlasfabriek -<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


BEZOEK ONZE SHOWROOM<br />

<strong>in</strong>fo@fysiotherapie-overschie.nl<br />

www.fysiotherapie-overschie.nl


Kon<strong>in</strong>gsdag <strong>Overschie</strong> 2022<br />

De ‘Grote Ontmoet<strong>in</strong>g’. Zo heette het programma van Kon<strong>in</strong>gsdag dit jaar. Na twee jaren coronapauze waren er weer volop<br />

activiteiten. De dag startte met een groot, gratis ontbijt voor de <strong>Overschie</strong>se <strong>in</strong>woners. Daarna volgde er nog veel meer.<br />

Een terugblik:<br />

Het ontbijt werd o.a. gesponsord door<br />

de lokale <strong>Overschie</strong>se bakkers en door<br />

bakkerij Borgesius uit de Spaanse Polder.<br />

Daarnaast gaven Sticht<strong>in</strong>g Grote Kerk en<br />

Plus Richard de Zoete een bijdrage. Ruim<br />

300 gasten genoten van het ontbijt. Het<br />

duo Balcony S<strong>in</strong>gers vrolijkte de dag op<br />

met muziek, Jeroen Naaktgeboren hield<br />

voordrachten en shantykoor Barend Fox<br />

vermaakte het publiek.<br />

Vanaf 7 uur <strong>in</strong> de ochtend was het Saenredample<strong>in</strong><br />

al vol met de befaamde kleedjes<br />

voor de vrijmarkt. Ook <strong>in</strong> en rond de<br />

kerk stonden kramen met van alles en nog<br />

wat.<br />

De hele dag door waren er muzikale<br />

optredens, o.a. van Fortissimo, een brassband,<br />

een draaiorgel, Fanfare Julian en<br />

rapper Tyas.<br />

Aan de kade achter de Grote Kerk verzorgde<br />

Scout<strong>in</strong>g Van Speyk boottochtjes<br />

over de Schie, en Schaakgenootschap<br />

<strong>Overschie</strong> gaf demonstraties van het<br />

schaakspel. Bij In de Lugt en <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong> van<br />

Museum <strong>Overschie</strong> kwamen de k<strong>in</strong>deren<br />

aan hun trekken met allerlei k<strong>in</strong>deractiviteiten.<br />

Het museum was ook open voor<br />

bezoekers.<br />

Briefje<br />

Bezoekers konden op een briefje aangeven<br />

welke activiteiten ze missen: zo<br />

hoopt de organisatie een volgende keer<br />

beter nog <strong>in</strong> te spelen op de wensen van<br />

<strong>Overschie</strong>!<br />

Kon<strong>in</strong>gsdag 2022 <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> - Foto’s: Ron Pluijm<br />

Terugblik Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

7


Uw vertrouwde apotheken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

ONZE GRATIS SERVICES<br />

24/7<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

Dus ook <strong>in</strong> de avond én <strong>in</strong> het weekend!<br />

Track & Trace<br />

U ontvangt een bericht (SMS of email)<br />

als uw recept klaar staat.<br />

Bezorg<strong>in</strong>g<br />

Uw medicijnen worden bij u thuis bezorgd.<br />

Wilt u gebruik maken van één van deze services?<br />

Laat het ons even weten!<br />

E. <strong>in</strong>fo@overschieseapotheek.nl<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

T. 010 - 4154422<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur<br />

Abtsweg 49<br />

T. 010 - 4373582<br />

Ma t/m vrij van 14.00 - 17.00 uur<br />

wij zijn<br />

weer<br />

open!


GEZOND<br />

IN OVERSCHIE<br />

<strong>Overschie</strong>se Apotheek en<br />

Apotheek Abtsweg<br />

De apotheken van <strong>Overschie</strong><br />

Het team van <strong>Overschie</strong>se Apotheek en<br />

Apotheek Abtsweg staat voor u klaar.<br />

De medewerkers kennen veel <strong>Overschie</strong>ënaren<br />

goed, sommigen zelfs al hun<br />

hele leven. Dit draagt bij aan de zorg die<br />

de twee apotheken geven. En daar draait<br />

het om voor apothekers Sau Feng Cheung<br />

en Anoek Verbeij: goede zorg leveren. Met<br />

persoonlijk aandacht voor iedereen.<br />

Goed contact = goede zorg<br />

Een apotheek die goede zorg wil leveren,<br />

moet stevige wortels hebben <strong>in</strong> de wijk. Dat<br />

betekent: goed contact met alle huisartsen,<br />

volledige patiëntdossiers en veel medicijnen<br />

standaard op voorraad. Het betekent<br />

ook: openstaan voor vragen en opmerk<strong>in</strong>gen<br />

van patiënten. <strong>Overschie</strong>se Apotheek<br />

en Apotheek Abtsweg staan garant voor<br />

deze voorwaarden voor goede zorg.<br />

Wist u trouwens, dat wij van veel <strong>Overschie</strong>se<br />

patiënten ruim 20 jaar medische<br />

<strong>in</strong>formatie <strong>in</strong> het dossier hebben? Dit<br />

betekent dat de medewerkers altijd goed<br />

kunnen controleren of nieuwe medicijnen<br />

bij uw medische achtergrond passen.<br />

En dat doen ze dan ook!<br />

Samen sterk<br />

Zoals iedereen weet, neemt de druk op<br />

de zorg toe. Om de kwaliteit van beide<br />

apotheken te bewaken, was het nodig<br />

<strong>Overschie</strong>se Apotheek en Apotheek Abtsweg zijn al vele, vele jaren de twee apotheken<br />

voor de <strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Ook de meeste personeelsleden werken<br />

hier al heel lang: twee assistentes werken hier zelfs al meer dan 30 jaar.<br />

om nauwer samen te werken. S<strong>in</strong>ds vorig<br />

jaar is de organisatie van de twee apotheken<br />

samengevoegd. Dit was nodig om de<br />

goede zorg te bewaken. Dit betekent o.a.<br />

dat alle medicijnen op één plek worden<br />

bewaard: <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se Apotheek.<br />

Apotheek Abtsweg: we zijn weer open<br />

Apotheek Abtsweg is s<strong>in</strong>ds een jaar m<strong>in</strong>der<br />

lang open: van 14 tot 17 uur. Dit is<br />

nodig om ondanks de krapte goede zorg<br />

te blijven geven <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Onlangs<br />

was er aan de Abtsweg een probleem<br />

met het riool. Hierdoor moest Apotheek<br />

Abtsweg een tijd helemaal dicht. Maar<br />

dat betekent niet dat de apotheek weg is!<br />

Integendeel.<br />

Apotheek Abtsweg is en blijft de apotheek<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>-Oost, maar dan als<br />

servicepunt. De medewerkers van beide<br />

apotheken zijn allemaal deskundig, ook<br />

op de Abtsweg. Zij kunnen al uw vragen<br />

beantwoorden en u advies geven.<br />

Wat is een servicepunt?<br />

Zoals gezegd werken beide apotheken<br />

nauw samen en hebben ze samen één<br />

voorraad. Uw medicijnen worden altijd <strong>in</strong><br />

de <strong>Overschie</strong>se apotheek klaargemaakt.<br />

Daarna kunnen ze naar de Abtsweg. Dit<br />

betekent dat het iets langer duurt voordat<br />

uw medicijnen op de Abtsweg voor u<br />

klaar liggen.<br />

Wanneer we uw mobiele nummer hebben,<br />

krijgt u automatisch een bericht<br />

(SMS of email) zodra al uw medicijnen<br />

voor u klaarliggen. Deze nieuwe service<br />

bieden de apotheken s<strong>in</strong>ds kort aan alle<br />

patiënten!<br />

Medicijnen direct nodig?<br />

Dat regelen we!<br />

Heeft u uw medicijnen dezelfde dag nog<br />

nodig? Geen paniek! Dat regelen we gewoon<br />

voor u.<br />

<strong>Overschie</strong>se Apotheek<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

tel. 010-415 44 22<br />

Apotheek Abtsweg<br />

Abtsweg 49<br />

Tel. 010-437 35 82<br />

Gezond <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

9


• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

010 233 02 02<br />

<strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

VENK.nl<br />

0613043036<br />

VENK makelaars taxateurs<br />

VENKmakelaars<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties


Energietoeslag<br />

Ontv<strong>in</strong>g je <strong>in</strong> januari een uitker<strong>in</strong>g? Of had je <strong>in</strong> januari een <strong>in</strong>komen tot 120% van het sociaal<br />

m<strong>in</strong>imum<strong>in</strong>komen? Dan ontvang je dit jaar een Energietoeslag van 800 euro voor hoge energiekosten.<br />

Had je <strong>in</strong> januari een <strong>in</strong>komen tussen 120% en 140% van het sociaal m<strong>in</strong>imum<strong>in</strong>komen? Dan ontvang je misschien ook een<br />

Energietoeslag. Hou voor meer <strong>in</strong>formatie de website www.rotterdam.nl/energietoeslag <strong>in</strong> de gaten of bel 14010.<br />

Hoeveel is 120% van het m<strong>in</strong>imum<strong>in</strong>komen?<br />

• Alleenstaande of alleenstaande ouder tussen 21 jaar en AOW leeftijd 1245 euro<br />

• Gez<strong>in</strong> van 2 personen allebei tussen 21 jaar en AOW leeftijd, met of zonder k<strong>in</strong>deren 1780 euro<br />

• Alleenstaande met AOW 1385 euro<br />

• Echtpaar beide AOW 1875 euro<br />

Het gaat om je netto-<strong>in</strong>komen <strong>in</strong> januari 2022. Dus het bedrag dat jij (en je eventuele partner) die maand echt op je reken<strong>in</strong>g<br />

hebt ontvangen aan loon, uitker<strong>in</strong>g (zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand), AOW en aanvullend pensioen, <strong>in</strong>komen uit eigen ondernem<strong>in</strong>g,<br />

<strong>in</strong>komen uit verhuur en/of partneralimentatie. Vakantiegeld telt niet mee.<br />

Heeft u hulp nodig met <strong>in</strong>vullen? Kom dan even langs <strong>in</strong> de Halte Hoge Schiehof 39.<br />

Wij hebben iedere d<strong>in</strong>sdag t/m vrijdag open <strong>in</strong>loopspreekuur van 10 tot 13 uur en neem uw DigiD mee.<br />

Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers<br />

Voor ons open <strong>in</strong>loopspreekuur zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers.<br />

Je helpt de bewoners met het aanvragen o.a. huur/zorgtoeslag, aanvragen kwijtscheld<strong>in</strong>g gemeentelijke heff<strong>in</strong>gen, het uitleggen<br />

van brieven en alles wat verder ter tafel komt.<br />

Je komt <strong>in</strong> een leuk team, dus heb je nog een paar uurtjes over laat het ons weten bewonersorganisatieoverschie@planet.nl<br />

BOOS - <strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

11<br />

De <strong>Overschie</strong>se Hike is er weer!<br />

Op 11 juni is de <strong>Overschie</strong>se Hike terug van drie jaar weggeweest. De Hike is uit een wandeltocht van zo’n 20 kilometer.<br />

Onderweg staan diverse posten waar de deelnemende teams spelletjes, puzzels en gekke opdrachten uitvoeren om zoveel<br />

mogelijk punten te verdienen. De organisatie kan nog wel wat vrijwilligers gebruiken, dus wie helpt?<br />

De Hike is een echte <strong>Overschie</strong>se traditie: dit jaar gaat de 31ste<br />

Hike van start! Door de corona pandemie was er de afgelopen<br />

jaren geen Hike. Daarom kijkt iedereen nu extra uit naar de<br />

eerste <strong>editie</strong> s<strong>in</strong>ds 2019.<br />

Geheime rode draad<br />

Het thema van elke Hike en het zogenaamde ‘rode draad spel’<br />

zijn altijd strikt geheim. Pas op de ochtend van de tocht horen<br />

de teams wat het thema is. Na een wandeltocht van 20 kilometer<br />

en evenveel opdrachten, kunnen de teams hun laatste<br />

energie kwijt tijdens het legendarische ‘e<strong>in</strong>dspel’.<br />

Het eerste team vertrekt rond 6:30; het laatste team komt rond<br />

17:00 aan. Als afsluit<strong>in</strong>g van de dag is er een gezamenlijke barbecue<br />

en natuurlijk de prijsuitreik<strong>in</strong>g. De w<strong>in</strong>naar van de Hike<br />

heeft de ‘eer’ om de volgende <strong>editie</strong> te mogen organiseren.<br />

altijd zijn er genoeg <strong>Overschie</strong>ënaren bereid om te helpen en<br />

weer een jaargang van de Hike tot een succes te maken.<br />

Op dit moment kunnen we nog enkele vrijwilligers gebruiken<br />

om een post te bemannen. Interesse? Stuur dan een e-mail<br />

naar hikeoverschie2020@gmail.com.<br />

Deelnemers <strong>in</strong> 2014 <strong>in</strong>gespannen bezig met een opdracht<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Vrijwilligers<br />

Een evenement als de Hike is niet mogelijk zonder de vrijwilligers<br />

die elk jaar de posten bemannen. Weer of geen weer,


C h e c k<br />

w e b s i t e v o o r<br />

tennisparkOverdeSchie-Torenlaan100-3043BVRotterdam<br />

www.tennisparkoverdeschie.nl<strong>in</strong>fo@overdeschie.nl010-4152157<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Jasper van Staveren MSc.<br />

D<strong>in</strong>a Brezet<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

Gezondheidscentrum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Cynthia de Kruijff, MSc.<br />

drs. Joris Huijser<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

Ilja Bregman<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag<br />

Gesloten<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl<br />

Daan Verburgh<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

W O R D 1 J A A R L I D E N<br />

T E N N I S D E<br />

E E R S T E M A A N D<br />

G R A T I S !<br />

d e<br />

v o o r w a a r d e n<br />

d e


Museumbericht juni 2022<br />

Museum Oud-<strong>Overschie</strong> wordt Museum <strong>Overschie</strong><br />

Per 1 mei is de naam van Museum Oud-<strong>Overschie</strong> veranderd <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong>. Het bestuur van de sticht<strong>in</strong>g had<br />

verschillende overweg<strong>in</strong>gen voor deze naamswijzig<strong>in</strong>g.<br />

Allereerst willen we het museum zijn<br />

voor heel <strong>Overschie</strong> en niet alleen voor<br />

Oud-<strong>Overschie</strong>, en ook meer voor het<br />

<strong>Overschie</strong> van nu. Daarnaast g<strong>in</strong>g vorig<br />

jaar de Sticht<strong>in</strong>g Museum <strong>Overschie</strong> samen<br />

met de Sticht<strong>in</strong>g Dorpsherstel. De<br />

twee sticht<strong>in</strong>gen bundelen nu hun krachten<br />

en <strong>in</strong>zet voor het behoud van het cultuurhistorisch<br />

erfgoed <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Nieuwe naam, nieuwe website<br />

De ontwikkel<strong>in</strong>g van een nieuwe huisstijl<br />

is nog <strong>in</strong> volle gang, maar een beeld van<br />

het nieuwe museum is al wel te v<strong>in</strong>den<br />

op de vernieuwde website. Nieuw op de<br />

website is een koppel<strong>in</strong>g met de beeldbank<br />

met foto’s en ansichtkaarten van<br />

het museum. Ben je nieuwsgierig naar<br />

beelden van vroeger of van jezelf <strong>in</strong> deze<br />

beeldbank?<br />

Ga dan naar https://museumoverschie.nl/<br />

verdiep/collectie/ en je kunt <strong>in</strong> de beeldbank<br />

heel veel <strong>in</strong>formatie v<strong>in</strong>den.<br />

Ook voor de contactgegevens heeft de<br />

naamswijzig<strong>in</strong>g gevolgen: het nieuwe<br />

e-mailadres is voortaan:<br />

<strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl<br />

Zomerexpositie - Keramiek en glas van D<strong>in</strong>i Wondergem<br />

Van half juni tot half september kun je<br />

<strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> kennismaken<br />

met het werk van D<strong>in</strong>i Wondergem.<br />

Het is een kle<strong>in</strong>e, maar fijne tentoonstell<strong>in</strong>g.<br />

Als kle<strong>in</strong> meisje ontdekte<br />

D<strong>in</strong>i al de aantrekk<strong>in</strong>gskracht van<br />

klei. Dat kan je kneden en als je het<br />

<strong>in</strong> de kachel stopt wordt het hard en<br />

vaak <strong>in</strong>teressant.<br />

Later werd het serieus met een draaitafel<br />

en een echte pottenbakkersoven. Ze<br />

begon te experimenteren met glazuur en<br />

pigmenten om mooie kleuren te krijgen.<br />

Vele potten, schalen en dierfiguren vonden<br />

hun weg naar belangstellenden. En<br />

D<strong>in</strong>i is blijven experimenteren. Vooral<br />

toen ze glassfus<strong>in</strong>g uit de Verenigde<br />

Staten ontdekte. Prachtige platen glas<br />

<strong>in</strong> vele kleuren. Ze begon <strong>in</strong> platte mallen<br />

de prachtigste schalen te maken die<br />

<strong>in</strong> bijna one<strong>in</strong>dige variatie uit de oven<br />

tevoorschijn komen. Kom maar eens kijken<br />

op een mooie zondag. Een deel van<br />

het werk is te koop!<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

13<br />

Beelden van Buitenplaats De Tempel<br />

is nog te bekijken tot en met 6 juni.<br />

Pak de kans om deze tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

nog te bekijken, eventueel <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie<br />

met een bezoek aan Buitenplaats<br />

De Tempel voor een wandel<strong>in</strong>g.<br />

Het laatste weekend van de beeldenexpositie<br />

(zaterdag 4 en zondag 5 juni)<br />

zijn er ook vaartochten naar De Tempel:<br />

vertrek vanaf de kade achter de grote<br />

Kerk om 14.00 , 15.00 en 16.00 uur. Terugtocht<br />

vanaf De Tempel om 14.30,<br />

15.30 en 16.30 uur. Wil je zeker zijn van<br />

een plek aan boord? Meld je dan aan via<br />

<strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl.<br />

De mooie en unieke expositie van de<br />

Beelden van Buitenplaats De Tempel<br />

Colofon<br />

Het museum is tot en met 5 juni op zaterdag en zondag geopend van<br />

14.00 – 17.00 uur. Daarna alleen op zondag van 14.00 -17.00 uur. Toegangsprijs<br />

€ 2,50. Donateurs van het museum en leden van Natuurmonumenten<br />

(op vertoon ledenpas) hebben gratis toegang.


Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Schieweg 34D | 3039 BB Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl


Programma zomeractiviteiten ouderen<br />

De zomer staat weer voor de deur en daarom hebben w weer een leuk programma <strong>in</strong> elkaar gezet voor alle 55+ers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Donderdag 9 juni High tea 12.30 - 14.30 uur<br />

Waar: HWD Taludweg 5, 3042 JZ Rotterdam<br />

Kosten € 5,-<br />

Vrdag 17 juni B<strong>in</strong>go 14 – 15.30 uur<br />

Waar: Bethelkerk, Oranjestraat 6, 3043 TN Rotterdam<br />

Kosten € 2,-<br />

D<strong>in</strong>sdag 21 juni Botanische Tu<strong>in</strong> 13 – 16 uur<br />

Opstap voor de bus: flat Abtshove<br />

Kosten € 15,- (met Rotterdampas maar €5,-)<br />

Vrdag 1 juli Keti Koti Festival: <strong>in</strong> de middag<br />

Waar: Sidel<strong>in</strong>gepark<br />

Kosten: gratis<br />

Donderdag 7 juli Schilderworkshop 10 – 12 uur<br />

Waar: Tu<strong>in</strong>ieren voor Ouderen, Achterdk 2, 4043NW Rotterdam<br />

Kosten € 2,50<br />

Maandag 11 juli Workshops 13.30 – 15.30 uur<br />

Waar: Tamar<strong>in</strong>de, Professor Bolklaan 27, 3043 BC Rotterdam<br />

Kosten: € 2,50<br />

U kunt zich aanmelden b Laura Hordk (Onderaan <strong>in</strong> het colofon)<br />

B elke activiteit is er beperkt plek, dus meldt u aan als u <strong>in</strong>teresse heeft!<br />

De Halte<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

. Groetjes, <br />

WMO radar<br />

15<br />

SAMEN GEZOND! Verbeter je gezondheid op een leuke manier met onze<br />

workshops<br />

Wil j? Meer bewegen op een dag? M<strong>in</strong>der stress over je geld? Ontspannen creatief bezig zn?<br />

Kom dan naar onze workshops!<br />

3 juni: Kom <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g!<br />

We zitten en liggen veel op een dag, te veel. Een fysiotherapeut van RTM komt ons vertellen hoe we<br />

meer kunnen bewegen op een dag. Sta j bvoorbeeld al op een been tdens het tandenpoetsen?<br />

10 juni: Waar is mn geld?<br />

‘Aan het e<strong>in</strong>de van mn geld, heb ik nog een stukje maand over’. Ken je deze uitspraak van Loesje? En<br />

is dat b jou ook zo? Zeker nu alles duurder wordt? Kom naar de workshop en kk of dit anders kan.<br />

17 en 24 juni: Creatieve Workshops met Nicole!<br />

We denken veel op een dag. Je kan er gestrest van raken. Ga eens lekker creatief aan de slag en maak<br />

iets moois met je handen. Gewoon lekker ontspannen bezig zn en neem iets moois mee naar huis.<br />

Helemaal voor jou!<br />

Locatie: de Posthoek, Hoornweg 21<br />

Td: 10.30 - 12.00<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie loop b<strong>in</strong>nen b de halte of contact Esther Gerverd<strong>in</strong>ck (Colofon).<br />

Huis van de wk de halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

Ouderencoach<br />

Laura Hordk<br />

LHordk@wmoradar.nl<br />

Activer<strong>in</strong>gscoach


www.sticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie.nl


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

mei 2022<br />

Ga eens op Steilrand Exp<strong>editie</strong>!<br />

bloemen en kruiden die van nature<br />

al <strong>in</strong> dit gebied voorkomen. Zoals<br />

Gewone Engelwortel, Gele Morgenster,<br />

de Dagkoekoeksbloem en<br />

nog veel meer. Een paradijs voor<br />

bijen en andere <strong>in</strong>secten, die weer<br />

voedsel zijn voor vogels zoals de<br />

zanglijster en de IJsvogel.<br />

De Steilrand? Die kent u misschien nog niet. Deze smalle reep land sl<strong>in</strong>gert<br />

van <strong>Overschie</strong> via Schiebroek naar Hillegersberg. In dit bijzondere gebied<br />

komen natuur, recreatie en cultuurhistorie samen. De zwarte vakken die nu<br />

<strong>in</strong> het gras liggen, worden oases van bloemen en kruiden. Ontdek dit en<br />

meer tijdens de Steilrand Exp<strong>editie</strong>.<br />

Misschien heeft u het al gezien: <strong>in</strong> Zo ook <strong>in</strong> het Argonautenpark aan<br />

Park Zestienhoven zijn aan de kant de kant van de Zwarte Plasjes. Die<br />

van de <strong>Overschie</strong>se Kleiweg zwarte<br />

vakken verschenen <strong>in</strong> het gras. een prachtige Steilrandmix<br />

blijven niet lang zwart. Hier komt<br />

van<br />

De 13,5 kilometer lange Steilrand is<br />

het gebied waar ooit de oever van<br />

verschillende veenplassen liep. Die<br />

ontstonden na het afgraven van<br />

veen. Dat werd gedroogd als turf<br />

en gebruikt om de stad te verwarmen.<br />

Het water uit de veenplassen<br />

is weggepompt en zo ontstond een<br />

fl<strong>in</strong>k verschil <strong>in</strong> hoogte tot wel vier<br />

meter.<br />

Verkennen en deelnemen<br />

De Steilrand-route doorkruist<br />

verschillende groene en bijzondere<br />

plekken. De vele verhalen <strong>in</strong><br />

het landschap leren ons over het<br />

verleden én de toekomst. Current<br />

Collective trekt <strong>in</strong> opdracht van de<br />

gemeente door het gebied met de<br />

Steilrand Exp<strong>editie</strong>. U kunt deelnemen<br />

aan verkenn<strong>in</strong>gen en andere<br />

activiteiten. Volg voor het programma<br />

via <strong>in</strong>stagram <strong>in</strong>stagram.com/<br />

steilrandexp<strong>editie</strong>. Of kijk op www.<br />

rotterdam.nl/steilrand.<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

17<br />

Zwemmen mag niet overal<br />

Nu het warmer wordt, zoeken veel<br />

mensen verkoel<strong>in</strong>g bij het water of<br />

nemen een duik. Maar zwemmen<br />

<strong>in</strong> open water is levensgevaarlijk<br />

en mag alleen op aangewezen<br />

plekken. Waar komen we verbodsborden<br />

tegen en waarom? De<br />

gemeente licht toe.<br />

Het is levensgevaarlijk om van een<br />

brug te duiken of te zwemmen <strong>in</strong><br />

kanalen, v<strong>in</strong>den de politie, prov<strong>in</strong>cie,<br />

hoogheemraadschappen en<br />

gemeente. Voorwerpen onder water<br />

kunnen verwond<strong>in</strong>gen veroorzaken<br />

en <strong>in</strong> rivieren en kanalen zijn<br />

draaikolken en sterke strom<strong>in</strong>gen.<br />

Niet nieuw<br />

‘We snappen dat mensen bij<br />

mooi weer het liefst dichtbij huis<br />

verkoel<strong>in</strong>g zoeken. Maar veiligheid<br />

staat voorop. Wie <strong>in</strong> open<br />

water zwemt, weet niet altijd wat<br />

de gevolgen zijn’, vertelt Sigrid<br />

de Jong, gebiedsregisseur Hille-<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


mei 2022<br />

• Voetgangersbrug (Rotterdamse<br />

Schie ter hoogte van Oudedijkse<br />

Schiekade 40)<br />

Wie zwemt <strong>in</strong> open water riskeert<br />

een boete van 150 euro.<br />

Waar kunt u wel zwemmen?<br />

Zwemmen <strong>in</strong> open water kan op<br />

locaties als het Zwarte Plasje, de<br />

Kral<strong>in</strong>gse Plas of de Zevenhuizerplas.<br />

Kijk voor meer zwemplekken<br />

op www.zwemwater.nl.<br />

Petitie Oude Delftse Schie<br />

Foto: Jan der Meijde<br />

Vorig jaar is een petitie <strong>in</strong>gediend<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

18<br />

gersberg-Schiebroek/<strong>Overschie</strong>.<br />

‘Het is geen nieuw besluit, het<br />

zwemverbod is er altijd geweest.<br />

Bovendien weten we als gemeente<br />

dat omwonenden overlast hebben<br />

van brugspr<strong>in</strong>gers en zwemmers.<br />

Die geluiden krijgen we ook van recreanten,<br />

de mensen <strong>in</strong> bootjes die<br />

onder een brug doorvaren.’<br />

In <strong>Overschie</strong> zijn hier<br />

zwemverbodborden:<br />

• Brug van Cyrene (Oude Delftse<br />

Schie)<br />

• Hogebrug (Delfshavense Schie)<br />

• Jonkersbrug (Schie-Schie kanaal)<br />

• Rotterdamse Schiebrug (ter hoogte<br />

van keerlus Zestienhovensekade)<br />

om een deel van de Oude Delftse<br />

Schie aan te wijzen als zwemwater.<br />

Die mogelijkheid is de gemeente<br />

aan het onderzoeken. Het onderzoek<br />

wordt op z’n vroegst <strong>in</strong> 2023<br />

afgerond. In ieder geval geldt de<br />

komende zomerperiode op deze<br />

locatie het huidige zwemverbod.<br />

Gezelliger door buurttu<strong>in</strong><br />

niet per se nodig, maar wel handig!<br />

U bent van harte welkom.’<br />

Een gezellige huiskamer. Zo wordt<br />

het Buurtpunt aan Patijnstraat 37b<br />

ook wel genoemd. Hier kunnen<br />

bewoners terecht met vragen,<br />

ideeën, voor een kop koffie of om<br />

even bij te praten. Els Hijlkema en<br />

Amanda Jansen zijn buurtcoaches<br />

<strong>in</strong> Welschen 2. Els vertelt: ‘Een<br />

deel van de achtertu<strong>in</strong> van Buurtpunt<br />

kunnen we gebruiken als<br />

buurttu<strong>in</strong>. Zolang we verplaatsbare<br />

bakken gebruiken. Dus die staan<br />

nu op pallets. Via een bewoners<strong>in</strong>itiatief<br />

hebben we geld gekregen<br />

en met de geplante kruiden en<br />

groenten willen we <strong>in</strong> verschillende<br />

seizoenen oogsten. Denk aan<br />

tomaten, komkommer, paprika en<br />

straks pompoenen en andijvie.<br />

Mensen kunnen hier komen plukken.<br />

En als u stekjes heeft, mag u<br />

die komen brengen.’<br />

De bakken <strong>in</strong> de buurttu<strong>in</strong> <strong>in</strong><br />

Welschen 2 ogen nu nog kaal. Maar<br />

straks groeit hier fruit en groente en<br />

staan er bloemen <strong>in</strong> bloei. ‘We willen<br />

de buurt opfleuren nu de wijk wordt<br />

gerenoveerd’, vertelt buurtcoach<br />

Els Hijlkema. ‘We zoeken leuke<br />

en gezellige vrijwilligers die ons<br />

kunnen helpen. Groene v<strong>in</strong>gers zijn<br />

Tu<strong>in</strong>ieren en koken<br />

Ook kookliefhebbers zijn welkom<br />

want er wordt <strong>in</strong> de toekomst ook<br />

gekookt voor de buurt. In de tu<strong>in</strong><br />

kunt u straks aanschuiven bij buurtmaaltijden.<br />

‘Samen tu<strong>in</strong>ieren, lekker<br />

koken en eten. En leren van elkaar.<br />

In coronatijd gebeurde er we<strong>in</strong>ig.<br />

En door de renovatie van deze wijk<br />

zijn mensen ook met verhuizen <strong>in</strong> de<br />

weer, dan staat je hoofd niet naar<br />

buurtactiviteiten. Maar nu willen we<br />

meer gezelligheid <strong>in</strong> de buurt!’<br />

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger?<br />

Mail naar els.hijlkema@pameijer.nl.<br />

Meer weten over Welschen 2? Kijk<br />

op https://www.woonstadrotterdam.<br />

nl/welschen2.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


mei 2022<br />

Bewoners<strong>in</strong>itiatieven <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Op mijn.rotterdam.nl (ga naar gebied<br />

<strong>Overschie</strong>) kunt u vanaf 1 juni dan € 2.500 komt terecht <strong>in</strong> een<br />

Een bewoners<strong>in</strong>itiatief van meer<br />

de bewoners<strong>in</strong>itiatieven van <strong>Overschie</strong><br />

<strong>in</strong>zien. En vanaf 1 juni is het een bedrag beschikbaar. Bewoners<br />

stemronde. Hiervoor is <strong>in</strong> elke wijk<br />

ook mogelijk om mee te stemmen kunnen op verschillende <strong>in</strong>itiatieven<br />

op het <strong>in</strong>itiatief van uw voorkeur. stemmen. De <strong>in</strong>itiatieven met de<br />

meeste stemmen krijgen subsidie,<br />

totdat het bedrag op is. U kunt ook<br />

zelf een <strong>in</strong>itiatief starten! Hou mijn.<br />

rotterdam.nl <strong>in</strong> de gaten!<br />

De boer op!<br />

Foto: Ot Douwes<br />

Een leuke tip voor het weekend:<br />

ga de boer op! Boeren <strong>in</strong> en om<br />

de stad openden hun staldeuren<br />

tijdens de Rotterdam de boer<br />

op!-dagen 21 en 22 mei. Zo gaf<br />

de stadsherder op de Belevenisboerderij<br />

Schieveen demonstraties<br />

schapendrijven. En <strong>in</strong> Eigen Hof<br />

waren er rondleid<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> verschillende<br />

tu<strong>in</strong>en.<br />

Ook na het weekend ‘De boer op’<br />

kunt u op bezoek <strong>in</strong> het groen<br />

Boeren op het platteland en boeren<br />

<strong>in</strong> de stad dragen op een kle<strong>in</strong>schalige<br />

manier bij aan de voedselproductie<br />

en ruimte bieden aan<br />

biodiversiteit.<br />

Tijdens de open dagen waren er<br />

rondleid<strong>in</strong>gen, speurtochten, fietstochten<br />

en proeverijen. Zo kon<br />

de Herenboerderij De Vl<strong>in</strong>derstrik<br />

bezocht worden, waar een boer het<br />

eten produceert voor 200 gez<strong>in</strong>nen.<br />

Een bezoek Belevenisboerderij<br />

Schieveen kan alle dagen dat<br />

deze boerderij geopend is. ‘Onze<br />

natuur- en waterspeeltu<strong>in</strong> zijn alle<br />

dagen open en het zijn de laatste<br />

weken dat lammetjes flesjes krijgen,<br />

vertelt stadsherder Mart<strong>in</strong><br />

Oosthoek over de locatie. Als u er<br />

bent, laten we ook zien waar we<br />

nu maaien <strong>in</strong> de polder en waarom<br />

het nodig is. Maaien betekent meer<br />

biodiversiteit. Straks bloeien en<br />

groeien hier weer veel verschillende<br />

soorten planten en bloemen en<br />

dat trekt vogels en <strong>in</strong>secten. Delen<br />

die we maaien zijn gecheckt op<br />

nesten van weidevogels. Er is goed<br />

over nagedacht. Face tot face is het<br />

makkelijker uit te leggen. Dus kom<br />

langs op onze boerderij!’<br />

Eigen Hof<br />

Ook op de 85-jaar oude volkstu<strong>in</strong>verenig<strong>in</strong>g<br />

Eigen Hof aan de <strong>Overschie</strong>se<br />

Kleiweg bent u tijdens het<br />

volkstu<strong>in</strong>seizoen welkom voor een<br />

wandel<strong>in</strong>g over het complex.<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

19<br />

Pop-up milieuparken <strong>in</strong> uw buurt<br />

Geen tijd om naar het milieupark te Chemisch afval, verfblikken of<br />

gaan? Het milieupark komt naar u batterijen en grote meubels zoals<br />

toe! In de Aalkeetstraat stond op 18 bankstellen kunt u niet <strong>in</strong>leveren.<br />

mei tijdelijk een m<strong>in</strong>i afvalstraat. Breng deze spullen direct naar het<br />

milieupark.<br />

Wat kon <strong>in</strong>geleverd worden?<br />

Die woensdagen stonden er conta<strong>in</strong>ers<br />

klaar waar u afval gescheiden de afval?<br />

Wat gebeurt er met het <strong>in</strong>gezamel-<br />

<strong>in</strong> kon leveren. Ook afval dat te Aan het e<strong>in</strong>de van dag gaat het<br />

groot is voor een conta<strong>in</strong>er, kon u <strong>in</strong>gezamelde afval naar het milieupark.<br />

Daarna gaat het naar de<br />

<strong>in</strong>leveren. Of spullen die nog opnieuw<br />

te gebruiken zijn.<br />

afvalverwerker. Die maakt er iets<br />

Afval dat u op een pop-up milieupark<br />

<strong>in</strong>geleverd kan worden: pa-<br />

pr<strong>in</strong>tpapier, shampooflessen,<br />

nieuws van zoals groene energie,<br />

pier, textiel, kr<strong>in</strong>gloop spullen, hout, poetslappen of compost voor de<br />

glas, ijzer, elektronica en grofvuil. planten. Door afval gescheiden <strong>in</strong><br />

te leveren kan er weer iets nieuws<br />

van gemaakt worden. En dit is goed<br />

voor het milieu. Er hoeft m<strong>in</strong>der<br />

afval verbrand te worden, er gaan<br />

m<strong>in</strong>der grondstoffen verloren.<br />

Heeft u grof vuil of afval wat beter<br />

gescheiden kan worden?<br />

Breng uw spullen dan naar het milieupark<br />

van Hillegersberg-Schiebroek.<br />

Het adres is Melanchthonweg<br />

139. Grofvuil kunt u ook gratis<br />

laten ophalen. Maak hiervoor een<br />

afspraak via https://www.rotterdam.<br />

nl/loket/grofvuil/ of bel 14 010.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

Woktaria<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Lekker Gebakkie<br />

Casereccio<br />

M@bikes<br />

with the flavours from home<br />

Chic Optiek<br />

Mah<strong>in</strong>’s Cater<strong>in</strong>g<br />

en Afhaal<br />

De Meubelloods<br />

Monria<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

20<br />

De Pizzabakkerij<br />

Eetcafé<br />

Boulevard<br />

IJzerhandel<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Pearle<br />

PLUS Richard<br />

de Zoete<br />

Schoenmakerij<br />

Leo de Kruijf<br />

Juwelier Sativar<br />

Stripw<strong>in</strong>kel<br />

Dick Bos<br />

Bootje varen over de Schie<br />

Bootje varen<br />

over de Schie<br />

Bakkerij<br />

van den Berg<br />

Rijnshop<br />

Restaurant<br />

Aan de Zweth<br />

Best Western<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

Tweewieler<br />

company.nl<br />

Van Alles<br />

Conceptstore<br />

Verhage<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Onel<strong>in</strong>ersART<br />

Rottzooi<br />

www.kooplokaaloverschie.nl<br />

Sporterdammer


Her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen Tweede Wereldoorlog<br />

In mei herdenken we <strong>in</strong> Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en daarna. In deze <strong>editie</strong> besteden<br />

we aandacht aan onbekende of m<strong>in</strong>der bekende verhalen uit <strong>Overschie</strong> over de Tweede Wereldoorlog. Dirk van Noort<br />

verdiepte zich <strong>in</strong> het verzetsverhaal van Drukkerij H<strong>in</strong>ga aan de Zestienhovensekade. Hieronder deel 2.<br />

Liefkozend strijkt Fons met zijn hand<br />

over de houten leun<strong>in</strong>g van de trap naar<br />

de bovenverdiep<strong>in</strong>g. Hij heeft deze trap<br />

jarenlang beklommen. ‘Hier woonden<br />

we met zijn elven’, zegt hij. Nu zijn er<br />

twee slaapkamers, een studeerkamer<br />

en een badkamer, zoals tegenwoordig <strong>in</strong><br />

elke middelgrote eengez<strong>in</strong>swon<strong>in</strong>g.<br />

Meteen loopt hij door naar de slaapkamer<br />

om uit het raam naar buiten te kijken.<br />

Alsof hij het nog voor zijn ogen ziet<br />

afspelen, zegt hij: ‘Hier vandaan konden<br />

we de vliegtuigen zien overkomen tijdens<br />

bombardementen. Een machtig<br />

mooi gezicht was dat.’ Dan opent hij zonder<br />

te vragen twee kasten met als enig<br />

commentaar: ‘Ja, nog hetzelfde.’<br />

Zus Els (70), die de adm<strong>in</strong>istratie deed<br />

voor drukkerij H<strong>in</strong>ga, laat <strong>in</strong> haar huisje<br />

aan de andere kant van de Zestienhovensekade<br />

foto’s zien uit de oorlogstijd. Ze<br />

kan zich er we<strong>in</strong>ig bij voorstellen dat er<br />

nu maar twee mensen <strong>in</strong> het huis wonen.<br />

‘Is dat huis niet veel te groot voor jullie?’,<br />

vraagt ze wat ongelovig.<br />

Els weet nog goed dat drukkerij H<strong>in</strong>ga<br />

bonnen moest maken voor de Duitsers.<br />

Haar broers drukten er wel eens wat<br />

achterover. ‘Soms werden ze bang, en<br />

gaven ze de bonnen terug aan de Duitsers.<br />

Dan zeiden ze dat ze per ongeluk<br />

tussen de snijmach<strong>in</strong>e waren gevallen’,<br />

glimlacht ze ondeugend. De dag dat haar<br />

vader werd meegenomen door de Duitsers,<br />

staat <strong>in</strong> haar geheugen gegrift: 15<br />

september 1942.<br />

Vader H<strong>in</strong>terd<strong>in</strong>g was door de Vrij Nederland-groep<br />

gevraagd, maar durfde<br />

eigenlijk niet. Maar <strong>in</strong> de oorlog was er<br />

we<strong>in</strong>ig werk en het gez<strong>in</strong> moest toch<br />

eten. Els, boos: ‘Hij is verraden. We weten<br />

nog steeds niet door wie, waarschijnlijk<br />

door één van de verspreiders van het<br />

blad.’<br />

De Duitsers verzegelden de drukkerij,<br />

maar wat ze niet wisten, was dat de drukkerij<br />

ook te bereiken was via een ruimte<br />

tussen de muren en vloeren. Zoon Georg<br />

Jr., die de leid<strong>in</strong>g had overgenomen, kon<br />

Vrij Nederland niet meer drukken. Dat<br />

was te gevaarlijk. Maar valse papieren<br />

drukte hij wel, daar was <strong>in</strong> die tijd grote<br />

vraag naar.<br />

Els: ‘Tijdens razzia’s verdween iedereen<br />

gewoon onder de vloer. Hoe? Nou, via het<br />

luikje <strong>in</strong> de wc natuurlijk.’ Zo verklaart ze<br />

het mysterie van het toilet. Broer Fons<br />

wijst later aan hoe hij dat deed: ‘Het luikje<br />

is kle<strong>in</strong>, maar ik was toen nog jong en<br />

kon er net door. Dan kwam ik uit <strong>in</strong> een<br />

diepe kast.’<br />

Kort na H<strong>in</strong>terd<strong>in</strong>g werd de Amsterdamse<br />

drukker Andries IJsendijk opgepakt.<br />

Spoedig volgden er meer. De grote<br />

<strong>in</strong>vloed van Vrij Nederland maakte de<br />

Duitsers bang. Ze openden een verbeten<br />

jacht op alle medewerkers, maar konden<br />

geen v<strong>in</strong>ger krijgen achter de organisatie<br />

en dat maakte hen woest. Waarschijnlijk<br />

is een medewerker van de Sicherheitspolizei<br />

<strong>in</strong> het VN-netwerk geïnfiltreerd<br />

en heeft zo een groot aantal mensen verraden.<br />

Vrij Nederland bleef toch bestaan doordat<br />

mensen <strong>in</strong> heel het land meewerkten<br />

aan het drukken en verspreiden van het<br />

ondergrondse blad. Van het eerste nummer,<br />

31 augustus 1940, Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag,<br />

werden 130 exemplaren gestencild. Op<br />

de voorkant stond een oplage van 1001<br />

vermeld. Dat was om de Duitsers te misleiden.<br />

Later werden diverse drukkerijen benaderd,<br />

zodat er een enorm netwerk<br />

ontstond. Wim Speelman en Henk van<br />

Randwijk waren de twee belangrijkste<br />

figuren achter het ondergrondse blad.<br />

Van Randwijk schreef veel en riep <strong>in</strong> zijn<br />

commentaren het Nederlandse volk op<br />

moed te houden en te vechten voor vrijheid.<br />

Speelman was vooral de technische<br />

organisator.<br />

Bron: Algemeen Dagblad - 1995<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie over de Tweede<br />

Wereldoorlog en <strong>Overschie</strong> bezoek<br />

Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

Een exemplaar van Vrij Nederland van drukkerij H<strong>in</strong>ga<br />

– 2e jaargang nummer 3 - [herkomst] Archief Museum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

21


Adverteren <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

De reclameborden zijn gelegen op de Burgemeester<br />

Baumannlaan 164, te <strong>Overschie</strong>. De reclameborden zijn per<br />

direct beschikbaar vanaf €200,- euro per maand. Termijnen<br />

zijn bespreekbaar.<br />

v<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie bel naar: 010 4155085<br />

Tegenover de reclameborden<br />

v<strong>in</strong>dt er een bijzondere<br />

transformatie plaats. Hier<br />

wordt de voormalige<br />

Baumannkerk<br />

getransformeerd naar<br />

won<strong>in</strong>gen (oplever<strong>in</strong>g 2022).<br />

Al deze won<strong>in</strong>gen, met<br />

koffietent op de hoek, kijken<br />

uit op de advertentieborden.<br />

HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL


Brand Ter Meulen – deel 3<br />

Dirk van Noort diepte dit verhaal uit de archieven. In dit deel zijn de berichten uit kranten, o.a. Het Vrije Volk, overgenomen<br />

over de afloop en de gevolgen voor het bedrijf.<br />

“Daverende klap”<br />

De brand deed wat hij wilde, en was pas<br />

onder controle toen hij na ongeveer een<br />

uur wat m<strong>in</strong>der voedsel vond. Op dat<br />

moment stortte met een daverende klap<br />

een stuk van een voorgevel op de straat.<br />

Een kle<strong>in</strong>e groep brandweerlieden redde<br />

zich met een forse sprong.<br />

Het pakhuizencomplex was nog slechts<br />

een maand of drie bij Ter Meulen <strong>in</strong><br />

gebruik. Er zaten hoogst brandbare<br />

voorraden <strong>in</strong>, zoals dekens, matrassen,<br />

stoelkussens en badmatten. Voorraden<br />

waarvoor de advertentiecampagnes<br />

overigens nog moesten beg<strong>in</strong>nen, naar<br />

vertegenwoordigers van het bedrijf ons<br />

meedeelden. De postorderverkoop komt<br />

daarom door de brand niet <strong>in</strong> het gedrang.<br />

Ze zeiden voorts op dit moment onmogelijk<br />

te kunnen zeggen hoe groot de<br />

waarde van de goederen was. Dat zal<br />

door de adm<strong>in</strong>istratie moeten worden<br />

uitgemaakt én door de magazijnmeesters,<br />

want de enkele houten loodsen, die<br />

behouden bleven, zaten ook propvol.<br />

De daar<strong>in</strong> opgeslagen goederen hebben<br />

echter zonder twijfel waterschade.<br />

Ze hadden ook geen duidelijk antwoord<br />

op de vraag of het waar was dat het pakhuizencomplex<br />

om half zes door twee<br />

personeelsleden verlaten was. Dat gerucht,<br />

door omwonenden als juist verteld,<br />

is nauwelijks <strong>in</strong> overeenstemm<strong>in</strong>g<br />

te achten met de ervar<strong>in</strong>gen van brandmeester<br />

Snaathorst, die van men<strong>in</strong>g was<br />

dat het <strong>in</strong> de pakhuizen al uren moet<br />

hebben gesmeuld.<br />

Terwijl de brandweer het vuur aanpakte<br />

met behulp van twee autospuiten, twee<br />

ladderwagens, een gereedschapswagen,<br />

een kle<strong>in</strong>e nevelspuit en vier bluseenheden,<br />

had de politie de grootste moeite<br />

het publiek op een afstand te houden. Ze<br />

had een bondgenoot: de hitte. Zonder dat<br />

was het niet gelukt.<br />

In de chaos op de Rijksweg 13 en de<br />

Zestienhovensekade, waaraan het<br />

pakhuizencomplex gelegen was, deden<br />

zich tal van kle<strong>in</strong>e aanrijd<strong>in</strong>gen<br />

voor. Liefst drie personenauto’s werden<br />

beschadigd.<br />

Er verschenen verscheidene autoriteiten<br />

op de plaats van de brand. Men zag onder<br />

meer wethouder J.U. Schilthuis en de officier<br />

van Justitie, mr. J. van der Hoeven.<br />

De bluss<strong>in</strong>gswerkzaamheden stonden<br />

onder leid<strong>in</strong>g van president-hoofdman<br />

J.J. Oster jr.”<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

23<br />

De vlammen slaan uit het pand en veroorzaken een grote<br />

toeloop van kijkers- Foto’s: Het Vrije Volk


[Geef tekst op]<br />

De Startlijn<br />

Dit jaar hoeft u zich niet van<br />

tevoren aan te melden. U kunt<br />

gewoon lekker doorlopen!<br />

Bijna alle activiteiten <strong>in</strong> het<br />

park zijn gratis!<br />

In het park zal er eten en<br />

dr<strong>in</strong>ken verkocht worden.<br />

Het is niet toegestaan om eten<br />

en dr<strong>in</strong>ken mee te nemen!<br />

P<strong>in</strong>nen is niet overal mogelijk,<br />

dus vergeet uw wisselgeld<br />

niet!<br />

WERELD<br />

SPROOKJES FESTIVAL<br />

Zaterdag 2 juli 2022<br />

Sidel<strong>in</strong>ge Park <strong>Overschie</strong><br />

van 13:00 tot 18:00 uur<br />

Magische sprookjes optredens,<br />

workshops, activiteiten, dans, theater,<br />

spel, zang en veel meer voor jong & oud.<br />

Entree Gratis!<br />

Mis het niet!<br />

Contact: festivalwereldsprookjes@gmail.com - Facebook: wereldsprookjesfestival <strong>Overschie</strong>


Huiswerkbegeleid<strong>in</strong>g op maat<br />

Leren moet weer leuk worden!<br />

Heeft je k<strong>in</strong>d problemen met het huiswerk? Zoek je als ouder de oploss<strong>in</strong>g <strong>in</strong> begeleid<strong>in</strong>g op maat met een persoonlijke<br />

aanpak? Denk dan eens aan L<strong>in</strong>dy Freie van Huiswerkpunt <strong>Overschie</strong>.<br />

L<strong>in</strong>dy bezit alle bevoegdheden van de<br />

lerarenopleid<strong>in</strong>g en heeft met haar jarenlange<br />

ervar<strong>in</strong>g voor de klas haar sporen<br />

ruimschoots verdiend. Haar aanpak is om<br />

k<strong>in</strong>deren met leerproblemen meer zelfvertrouwen<br />

te geven waardoor ze plezier<br />

<strong>in</strong> het leren gaan krijgen.<br />

Meer plezier<br />

Het beg<strong>in</strong>t met een gratis vrijblijvend <strong>in</strong>takegesprek<br />

met ouder en k<strong>in</strong>d, waarbij<br />

aan de orde komt waarom het op school<br />

of met het huiswerk niet lukt. Is er we<strong>in</strong>ig<br />

motivatie, te veel afleid<strong>in</strong>g of is de school<br />

niet leuk? Dat zijn belangrijke aspecten<br />

en L<strong>in</strong>dy’s ervar<strong>in</strong>g is dat de k<strong>in</strong>deren<br />

door haar specifieke aanpak meer plezier<br />

<strong>in</strong> school gaan krijgen.<br />

Gaat het al beter?<br />

L<strong>in</strong>dy maakt met de ouders een PLAN<br />

VAN AANPAK. Dat is de basis van het traject.<br />

En, heel belangrijk, het k<strong>in</strong>d moet<br />

zich bij L<strong>in</strong>dy op zijn/haar gemak voelen.<br />

Een goed contact v<strong>in</strong>dt L<strong>in</strong>dy dan ook<br />

essentieel. Het volgende doel is het k<strong>in</strong>d<br />

te leren om op de juiste wijze te gaan<br />

leren.<br />

Na drie weken neemt ze contact op met<br />

de ouders voor een tussenevaluatie. Is er<br />

<strong>in</strong>middels al sprake van een verbeter<strong>in</strong>g?<br />

L<strong>in</strong>dy’s motivatie is het vooruit helpen<br />

van pubers met leren. Ze ziet ze groeien<br />

door haar persoonlijke aanpak met de<br />

tools die ze van haar krijgen. L<strong>in</strong>dy wil<br />

zich uitdrukkelijk onderscheiden van<br />

huiswerk<strong>in</strong>stituten. Daar worden leerl<strong>in</strong>gen<br />

vaak alleen aan het huiswerk gezet.<br />

Haar ervar<strong>in</strong>g is dat een persoonlijke<br />

begeleid<strong>in</strong>g zoals zij die geeft, tot betere<br />

resultaten leidt.<br />

Heb je een k<strong>in</strong>d met leerproblemen,<br />

neem dan contact op met L<strong>in</strong>dy Freie,<br />

mobiel 06-22799414, mail naar l<strong>in</strong>dyfreie@xs4all.nl<br />

of zoek op Huiswerkpunt<br />

<strong>Overschie</strong>.<br />

L<strong>in</strong>dy Freie - Foto: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

25<br />

Afscheid medewerkers Den Hoogenban<br />

Kees van der Meer<br />

D<strong>in</strong>sdag 29 april namen twee trouwe medewerkers afscheid van hun collega’s en bewoners van Den Hoogenban. Ina gaat<br />

met pensioen, Reg<strong>in</strong>a gaat naar een andere vestig<strong>in</strong>g van Laurens.<br />

Ina Wijnholds-Brouwer heeft 32 jaar gewerkt<br />

bij Laurens. Reg<strong>in</strong>a deed dit wat<br />

korter, maar zij gaat hopelijk nog een<br />

poosje door bij een andere Laurens-vestig<strong>in</strong>g.<br />

Voor Ina valt het doek van haar<br />

lange carrière en Reg<strong>in</strong>a gaat wat dichter<br />

bij huis werken.<br />

Reden voor een kle<strong>in</strong> knus feestje, met<br />

een hapje, een drankje en mooie afscheidswoorden.<br />

Even terugblikken en<br />

verhalen ophalen. Zomaar, omdat je toch<br />

een vertrouwde omgev<strong>in</strong>g verlaat en<br />

mensen die jou kennen achterlaat.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> mocht er even bij<br />

zijn. Ron Pluijm heeft een paar gezellige<br />

plaatjes geschoten en zo zijn onze lezers<br />

ook bij dit moment betrokken!<br />

Ina (foto l<strong>in</strong>ks) en Reg<strong>in</strong>a (foto rechts) worden toegesproken met bijbehorende cadeau’s voor hun afscheid -<br />

Foto: Ron Pluijm


Lunchconcert ‘Romantic Bits’ door het NamasDuo<br />

B<strong>in</strong>nenkort is de Melkfabriek van Museum <strong>Overschie</strong> weer beschikbaar. Na lange tijd is het weer mogelijk om lunchconcerten<br />

te organiseren. De vleugel wordt weer neergezet: een mooie reden om voor het komende Lunchconcert pianisten uit te<br />

nodigen. Op zondag 12 juni speelt het NamasDuo, twee pianisten die solo en quatre-ma<strong>in</strong>s spelen.<br />

Myrto Tzelisi uit Griekenland en Alfonso<br />

González Martínez uit Spanje zijn <strong>in</strong> hun<br />

eigen land cum laude afgestudeerd. Zij<br />

ontwikkelden zich nog verder aan het<br />

Codarts conservatorium <strong>in</strong> Rotterdam.<br />

Klavecimbel<br />

De veelzijdige Myrto, die ondertussen<br />

ook nog een studie natuurkunde afrondde<br />

(<strong>in</strong> 2016), volgde ook klavecimbellessen<br />

aan het Utrechts Conservatorium<br />

HKU. Ook Alfonso deed dit. Zij namen beiden<br />

deel aan concoursen <strong>in</strong> b<strong>in</strong>nen- en<br />

buitenland en spelen naast het quatrema<strong>in</strong>s<br />

repertoire veel samen met andere<br />

<strong>in</strong>strumenten. Ook leggen zij zich toe op<br />

begeleid<strong>in</strong>g van vocalisten, en werken ze<br />

mee aan een verscheidenheid van muzikale<br />

projecten, muziektheater, e.d.<br />

Op het programma<br />

Het lunchconcert van deze getalenteerde<br />

musici maakt uw komst naar de Melkfabriek<br />

zeker de moeite waard. Op het<br />

programma staan werken van de componisten<br />

Amy Beach, Schubert, Brahms en<br />

Rachman<strong>in</strong>off.<br />

Aanmeld<strong>in</strong>g en andere <strong>in</strong>formatie<br />

Het concert beg<strong>in</strong>t om 12.00 uur. Let op:<br />

De Melkfabriek van Museum <strong>Overschie</strong><br />

is uitsluitend bereikbaar via de <strong>in</strong>gang<br />

<strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel 1.<br />

De entreeprijs bedraagt € 9,00. Het gebruikelijke<br />

broodje tijdens de pauze is<br />

natuurlijk bij de prijs begrepen. U wordt<br />

verzocht ter plaatse contant te betalen.<br />

Aanmeld<strong>in</strong>g voor het concert via e-mail<br />

evenementen@museumoverschie.nl<br />

Het aantal plaatsen is beperkt; aanmeld<strong>in</strong>gen<br />

worden bevestigd en <strong>in</strong> volgorde<br />

van b<strong>in</strong>nenkomst geregistreerd.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

27<br />

Konijnenhok op <strong>Overschie</strong><br />

Op 2e p<strong>in</strong>ksterdag (maandag 6 juni) is er een kle<strong>in</strong> maar fijn festival met muziek en poëzie <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong> van Museum <strong>Overschie</strong>:<br />

“Konijnenhok op <strong>Overschie</strong>”. De titel is een ludieke verwijz<strong>in</strong>g naar Jules Deelder, die tijdens het festival op gepaste wijze<br />

wordt herdacht <strong>in</strong> zijn geboortedorp. Dichters die optreden zijn o.a. Rodaan Al Galidi, Jaap Blonk, Dean Bowen en stadsdichter<br />

Anne Vegter.<br />

De dichters dragen voor uit eigen werk,<br />

maar natuurlijk valt er ook een gedicht van<br />

(of over) Jules Deelder te horen. De voordrachten<br />

worden afgewisseld met (en<br />

soms ook ondersteund door) live muziek<br />

van Dick & de Kok (saxofoon & contrabas),<br />

Red Brut (tapes & elektronica), N<strong>in</strong>a<br />

Hitz (cello) en Accent Grave (drums, bas,<br />

gitaar). Ari Deelder draait platen en <strong>in</strong> de<br />

tu<strong>in</strong> staat die dag een authentieke zweefmolen.<br />

De zweefmolen is het decor van<br />

een speciaal k<strong>in</strong>derpoëzieprogramma.<br />

Entree aan de achterzijde van het museum<br />

(<strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel 1). Gratis<br />

entree / vrijwillige bijdrage.<br />

Het evenement wordt georganiseerd<br />

door Planeet KNUTS, <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g<br />

met Museum <strong>Overschie</strong> en vrijwilligers<br />

van Scout<strong>in</strong>g Starrenburg, en wordt mede<br />

mogelijk gemaakt door een Cultuurboost<br />

van Cultuur Concreet.<br />

facebook event<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

De museumtu<strong>in</strong> is open vanaf 13:00 en<br />

het programma duurt tot 18:00.


Mijnhuisartsdigitaal.nl - niet meer<br />

telefonisch <strong>in</strong> de wacht bij de huisarts!<br />

Iedereen <strong>in</strong> Nederland kan via <strong>in</strong>ternet bij zijn of haar medisch dossier – ook <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. In dit dossier staat alle zorg die je<br />

van de huisarts krijgt. Vaak kun je hier ook een afspraak maken bij je huisarts of een herhaalrecept aanvragen.<br />

Allemaal via mijnhuisartsdigitaal.nl.<br />

Wat kun jij met mijnhuisartsdigitaal?<br />

Via mijnhuisartsdigitaal.nl kom je bij het portaal van je eigen huisarts. Wat je hier precies kunt doen, is afhankelijk van de huisarts. Je<br />

kunt <strong>in</strong> ieder geval je medisch dossier bekijken via je eigen <strong>in</strong>log – iemand anders kan dit dus niet zien. Ook uitslagen van bijvoorbeeld<br />

bloedonderzoek staan hier <strong>in</strong> je dossier.<br />

Als je huisarts dat zo heeft geregeld, kun je ook onl<strong>in</strong>e een afspraak maken met de huisarts, een herhaalrecept aanvragen of de<br />

huisarts een vraag stellen (alleen zonder spoed – bel bij een spoedgeval altijd direct de huisarts!).<br />

Voordelen van het portaal<br />

Dankzij mijnhuisartsdigitaal heb je als patiënt de touwtjes meer <strong>in</strong> handen. Je kunt gegevens opzoeken, afspraken maken of vragen<br />

stellen wanneer het jou uitkomt. Dat scheelt je veel tijd. En het bespaart ook de huisarts en doktersassistent tijd - zo kunnen zij meer<br />

patiënten helpen.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

28<br />

Alle lof <strong>in</strong> Eigen Hof<br />

Jeroen van der Steen<br />

<strong>Overschie</strong> had op zondag 15 mei een heus volkstu<strong>in</strong>podium. Volkstu<strong>in</strong>verenig<strong>in</strong>g Eigen Hof organiseerde samen met wijktheater<br />

In de Lugt, ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan, een verrassende dag met allerlei dans-, theater- en muziekpresentaties.<br />

De theatertour Alle lof <strong>in</strong> Eigen Hof voerde het publiek langs verschillende volkstu<strong>in</strong>tjes, waar vijf toneelscenes<br />

werden opgevoerd. En dat was nog niet alles.<br />

De bezoekers g<strong>in</strong>gen onder leid<strong>in</strong>g van<br />

een gids langs volkstu<strong>in</strong>tjes waar korte,<br />

humorvolle scenes waren te zien. Het<br />

thema: ‘Uit het leven gegrepen’. Sommige<br />

bezoekers waren voor het eerst op een<br />

volkstu<strong>in</strong>complex. Zij keken hun ogen<br />

uit bij het zien van al het groen en de verscheidenheid<br />

aan tu<strong>in</strong>en.<br />

Dansende k<strong>in</strong>deren<br />

Tijdens de tour was ook een dansvoorstell<strong>in</strong>g<br />

van de k<strong>in</strong>deren van Coolibri<br />

Dance te zien. Zij gaven met een mooi<br />

optreden een sneakpreview van hun e<strong>in</strong>dejaarsvoorstell<strong>in</strong>g.<br />

Ook de k<strong>in</strong>deren van<br />

Podiumbeesten waren erbij; zij voerden<br />

een deel van de musical Annie op: hun<br />

e<strong>in</strong>dejaarsvoorstell<strong>in</strong>g.<br />

Bij het clubgebouw van Eigen Hof was de<br />

hele dag muziek. Er trad een koor op, en<br />

later op de dag nog allerlei bandjes. Wist<br />

u trouwens dat u tijdens het volkstu<strong>in</strong>seizoen<br />

welkom bent om <strong>in</strong> alle volkstu<strong>in</strong>complexen<br />

te wandelen?<br />

Alle lof <strong>in</strong> eigen hof <strong>in</strong> beeld<br />

Foto’s: Ron Pluijm


Dodenherdenk<strong>in</strong>g 4 mei<br />

Dit jaar kon <strong>Overschie</strong> op 4 mei weer op vertrouwde wijze stilstaan bij de slachtoffers<br />

van de Tweede Wereldoorlog. In de ochtend waren de traditionele herdenk<strong>in</strong>gen<br />

bij het monument aan de Zwethdijk en op Hofwijk; ’s avonds rond<br />

20.00 uur was er een herdenk<strong>in</strong>gsbijeenkomst <strong>in</strong> de Grote Kerk en daarna op<br />

het Saenredample<strong>in</strong>.<br />

Er waren dit jaar op 4 mei veel mensen aanwezig bij de herdenk<strong>in</strong>g. Meerdere organisaties<br />

legden bloemen bij de monumenten. De scout<strong>in</strong>g was weer paraat en het<br />

Reünie orkest van Van Heutsz zorgde voor de muzikale omlijst<strong>in</strong>g. Jeroen van der<br />

Steen sprak de bewoners toe namens de Wijkraad, en ook enkele k<strong>in</strong>deren hielden<br />

een toespraak.<br />

Panelen <strong>in</strong> museum<br />

In museum <strong>Overschie</strong> zijn op 4 mei <strong>in</strong> de middag de panelen ‘<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> de Tweede<br />

Wereldoorlog’ onthuld. Op deze panelen staat het verhaal van de gebeurtenissen <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> tijdens de oorlog. Ook is er een overzicht van <strong>Overschie</strong>ënaren die actief<br />

gevochten hebben of <strong>in</strong> het verzet hebben gezeten - velen van hen hebben hun <strong>in</strong>zet<br />

met de dood moeten bekopen.<br />

Verder zijn er verslagen van bijzondere gebeurtenissen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en staat beschreven<br />

hoe de Joodse <strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong> slachtoffer werden van de Duitse<br />

terreur. Ook hierbij staat een namenlijst van omgekomen Joodse <strong>in</strong>woners.<br />

Herdenk<strong>in</strong>g op het Saenredample<strong>in</strong> en de onthull<strong>in</strong>g van de panelen <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong><br />

Foto’s: Kees van der Meer – Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

29<br />

Signeersessie bij<br />

stripw<strong>in</strong>kel Dick Bos<br />

Anco Dijkman signeerde zijn strips Scarlet Edge & Soames & Co<br />

Op zaterdag 23 april werd Anco Dijkman overstelpt met verzoeken om zijn strips<br />

te signeren. Er waren zo veel aanvragen, dat hij tijd te kort kwam. Hij heeft boeken<br />

mee naar huis genomen om iedereen toch van een gesigneerd exemplaar te<br />

kunnen voorzien.<br />

Dijkman is bekend van de stripverhalen Scarlet Edge en van Soames & Co, de<br />

stripboeken die hij ook signeerde. De bijeenkomst begon om 14.00 uur en duurde<br />

tot ongeveer 17.00 uur. Het was erg gezellig; hapjes en drankjes vonden gretig<br />

aftrek. Ook fotograaf Ron Pluijm van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> was er bij, zodat u<br />

thuis even mee kunt kijken.<br />

Let op: er staan meer signeersessies <strong>in</strong> de plann<strong>in</strong>g. Dus houdt de website van<br />

stripw<strong>in</strong>kel Dick Bos <strong>in</strong> de <strong>in</strong> de gaten!<br />

Doet uw w<strong>in</strong>kel iets bijzonders?<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en OndernemersVerenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong> (OVO) laten het<br />

publiek graag weten wanneer er iets te doen is bij één van de <strong>Overschie</strong>se w<strong>in</strong>keliers.<br />

Dus ben je iets van plan, stuur de <strong>in</strong>fo ook door naar <strong>in</strong>fo@ondernemersverenig<strong>in</strong>goverschie.nl.


V<strong>in</strong>tage markt bij Molen De<br />

Speelman – zaterdag 11 juni<br />

Na het grote succes van vorig jaar, organiseert Soroptimistclub Rotterdam Schieland dit jaar opnieuw de V<strong>in</strong>tage markt bij<br />

molen De Speelman. Dit jaar nóg meer pannenkoeken, taartjes en koffie, en ook veel activiteiten voor de k<strong>in</strong>deren! En: laat<br />

een echte taxateur de waarde bepalen van uw aankoop of meegebracht object.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

30<br />

Molen De Speelman bestaat dit jaar 50<br />

jaar en dat is reden voor feest op zaterdag<br />

11 juni 2022!<br />

Unieke comb<strong>in</strong>atie van activiteiten<br />

De molenaar stelt speciaal op deze dag<br />

zijn molen open voor publiek en geeft<br />

graag een rondleid<strong>in</strong>g door de molen. Er<br />

is volkorenbrood “Het Speelmannetje” te<br />

koop en na afloop kunt u <strong>in</strong> de molen lekker<br />

pannenkoekmeel of broodmeel kopen<br />

om thuis met de k<strong>in</strong>deren te bakken.<br />

We hebben dit jaar veel activiteiten voor<br />

k<strong>in</strong>deren zoals een spr<strong>in</strong>gkussen, demonstraties<br />

van de brandweer, het beklimmen<br />

van de molen en spelletjes. Scout<strong>in</strong>g Starrenburg<br />

helpt mee met het programma.<br />

werkplek biedt, verkoopt op onze markt<br />

hun heerlijke confituur. Wij verkopen dit<br />

jaar ook heerlijke zelfgebakken taartjes,<br />

andere lekkernijen en koffie.<br />

V<strong>in</strong>tage<br />

We hebben weer een prachtige v<strong>in</strong>tage<br />

markt samengesteld waar bezoekers<br />

kunnen stru<strong>in</strong>en langs de kraampjes met<br />

aantrekkelijk geprijsde mooie merkkled<strong>in</strong>g,<br />

schoenen en andere unieke vondsten<br />

en collectors items. Net als vorig<br />

jaar zitten er weer pareltjes tussen.<br />

Taxatie<br />

De heer Arne Bonsaksen, gecertificeerd<br />

taxateur (Federatie TMV) kunst, antiek<br />

en <strong>in</strong>boedelgoederen kan spullen die u<br />

heeft gekocht taxeren. U mag ook 1 meegebracht<br />

object laten beoordelen, uiteraard<br />

wel tegen betal<strong>in</strong>g - voor het goede<br />

doel! Taxeren kan tijdens de v<strong>in</strong>tage<br />

markt van 11.00 -13.00 uur.<br />

het verleden te maken hebben gehad met<br />

geweld. Zij krijgen <strong>in</strong> de Bloom<strong>in</strong>g Bakery<br />

begeleid<strong>in</strong>g van gekwalificeerde bakkers.<br />

2. M<strong>in</strong>i bakkerij en tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gscentrum Ilse<br />

Labadie <strong>in</strong> Sur<strong>in</strong>ame: Dit tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gscentrum<br />

is een school die een aanvullende<br />

opleid<strong>in</strong>g verzorgt voor meisjes met een<br />

verstandelijke beperk<strong>in</strong>g. Zo krijgen zij<br />

meer kansen op de arbeidsmarkt.<br />

Kom langs en proef de sfeer!<br />

Entree voor de markt en Molen De Speelman<br />

is gratis!<br />

De markt is geopend van 11.00 tot 15.00<br />

uur.<br />

U kunt contactloos betalen.<br />

Locatie:<br />

Molen de Speelman<br />

<strong>Overschie</strong>se Kleiweg 775,<br />

3045 LN Rotterdam<br />

Pannenkoeken<br />

Om u alvast te laten proeven hoe heerlijk<br />

de pannenkoeken met de pannenkoekenmix<br />

van de molenaar smaken, verkopen<br />

wij die dag zelfgebakken pannenkoeken.<br />

De Rotterdamsche Confituur,<br />

een sociale ondernem<strong>in</strong>g die jongeren<br />

met afstand tot de arbeidsmarkt een<br />

Opbrengst voor het goede doel<br />

De opbrengst van de v<strong>in</strong>tagemarkt en de<br />

verkoop van de pannenkoeken is dit jaar<br />

voor twee goede doelen: 1. Bloom<strong>in</strong>g Bakery:<br />

een sociale ondernem<strong>in</strong>g waar cliënten<br />

van hulporganisatie Fier een kans<br />

krijgen zichzelf en hun talenten te ontwikkelen.<br />

Het zijn allemaal mensen die <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se schilder Gyula Rajkovics veilt<br />

schilderijen voor k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> Oekraïne<br />

Gyula Rajkovics, zelf vluchtel<strong>in</strong>g uit Hongarije, trekt zich het lot<br />

van de k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> Oekraïne aan en biedt uit zijn rijke collectie<br />

schilderijen aan voor een veil<strong>in</strong>g. Diverse van deze schilderijen<br />

zijn van bekende Nederlanders, waarvan sommige gesigneerd<br />

door de geportretteerde. Rajkovics hoopt met zijn actie zo veel<br />

mogelijk geld op te halen. Lees meer over zijn actie op Rijnmond.nl:<br />

Als illustratie van zijn werk hierbij een<br />

van zijn laatste <strong>Overschie</strong>se schilderijen,<br />

<strong>in</strong> dit geval van de Hoge Brug.


Midzomerfeest bij speeltu<strong>in</strong> verenig<strong>in</strong>g Schiewijk<br />

Gelukkig mogen ze ook bij Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk weer activiteiten organiseren. Na 21 juni worden de dagen weer korter,<br />

daarom viert de speeltu<strong>in</strong> op zaterdag 25 juni 2022 een Midzomerfeest.<br />

Het exacte programma is nog niet bekend,<br />

maar één d<strong>in</strong>g is zeker: er zal voor<br />

jong en oud genoeg te doen zijn! <strong>Natuurlijk</strong><br />

zal er ook voldoende te eten en dr<strong>in</strong>ken<br />

zijn.<br />

Programma<br />

Waarschijnlijk duurt het programma van<br />

13 tot 20 uur - het is die dag tenslotte ’s<br />

avonds nog volop licht. Voor de exacte<br />

tijden en het programma: kijk op onze Facebook<br />

pag<strong>in</strong>a. U bent van harte welkom!<br />

Locatie:<br />

Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk<br />

Sidel<strong>in</strong>gepad 10<br />

Serve the City actie 2022 – k<strong>in</strong>derfeest op 26 mei<br />

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) is traditiegetrouw de Serve The City actie door<br />

heel Rotterdam. In <strong>Overschie</strong> doen de NGK Bethelkerk en de PKN Grote Kerk al heel<br />

wat jaren mee. Dit jaar is er op 26 mei een groot k<strong>in</strong>derfeest bij speeltu<strong>in</strong> Levenslust.<br />

Het zijn zo maar wat voorbeelden van eerdere acties <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>:<br />

acties voor de Voedselbank, een gezellige middag voor<br />

de ouderen, schoonmaakacties <strong>in</strong> de wijk, voetbal cl<strong>in</strong>ics voor<br />

de jeugd bij speeltu<strong>in</strong> Levenslust, het uitdelen van plantjes en<br />

stukken taart ( vorig jaar).<br />

K<strong>in</strong>derfeest<br />

Dit jaar is het dus een k<strong>in</strong>derfeest. Vanaf 13.00 zijn bij speeltu<strong>in</strong><br />

Levenslust voetbaltoernooien en basketbalcl<strong>in</strong>ics. Ook kunnen<br />

k<strong>in</strong>deren meedoen aan workshops schilderen en dans, spelen <strong>in</strong><br />

de speeltu<strong>in</strong> of (oud Hollandse) spelletjes doen. Ook is er iets te<br />

dr<strong>in</strong>ken en te eten.<br />

Voetbalschool Beastmode, de kerken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en speeltu<strong>in</strong><br />

Levenslust nodigen alle k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> de basisschoolleeftijd uit<br />

om mee te doen. Je hoeft je niet aan te melden. Het adres van<br />

de speeltu<strong>in</strong> is Kedichemweg 1.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

31<br />

Jubileum Molen De Speelman<br />

Paul Breijs<br />

Op zaterdag 11 juni is het feest bij Molen<br />

De Speelman: hij is namelijk 50 jaar<br />

oud. Nu denkt u misschien: ‘50 jaar?<br />

Molens zijn toch veel ouder? Is ie afgebrand<br />

of zo?’ Nee. Niet afgebrand.<br />

Deze molen heeft een ander verhaal.<br />

In <strong>Overschie</strong> stond van 1712 tot 1972 aan<br />

de Delftweg nabij de Schie een ronde<br />

stenen stell<strong>in</strong>gmolen van familie Speelman.<br />

Deze molen heette ‘De Hoop’. Toen<br />

het vliegveld kwam, lag de molen onder<br />

de aanvliegroute. Voor laag vliegende<br />

vliegtuigen was de molen een gevaarlijk<br />

obstakel. Toen is besloten de allerlaatste<br />

molen van <strong>Overschie</strong> (ooit stonden er zo’n<br />

28) als exacte kopie te herbouwen <strong>in</strong> Park<br />

Zestienhoven aan de <strong>Overschie</strong>se Kleiweg.<br />

Herbouw<br />

Bij de herbouw is gebruik gemaakt van<br />

oude, gele, handgevormde steentjes van<br />

een afgebroken Friese boerderij. Het werkende<br />

deel (het gaande werk) van molen<br />

de Hoop is wel hergebruikt. Deels stamt<br />

de molen dus uit 1712, en dat is de reden<br />

dat de molen de status van monument<br />

heeft. De ‘nieuwe’ molen kreeg de naam<br />

De Speelman: dit was al de bijnaam van<br />

de oude molen De Hoop.<br />

Feest!<br />

Zaterdag 11 juni vieren we feest vanwege<br />

het 50-jarig bestaan. Van 11 tot 15 uur is<br />

er van alles te doen bij de molen. Er zijn<br />

onder begeleid<strong>in</strong>g van de scout<strong>in</strong>g demonstraties<br />

van de brandweer, rondleid<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> de molen en rondom de molen<br />

wordt een v<strong>in</strong>tagemarkt gehouden met<br />

diverse activiteiten (zie pag<strong>in</strong>a 30).<br />

U bent van harte welkom om aan te<br />

schuiven!<br />

Adres: <strong>Overschie</strong>se Kleiweg 775. De molen<br />

is normaal gesproken open op woensdag<br />

en zaterdag van 10u tot 15u.<br />

De feestelijk gepavoiseerde molen - Foto: Paul Breijs


Corrie slaapt en beweegt meer na deelname aan VITR<br />

Corrie van Driel (70) deed <strong>in</strong> oktober en november 2021 mee aan een blended care traject van VITR en wmo radar <strong>in</strong> Rotterdam-<strong>Overschie</strong>.<br />

Dit traject van zes weken comb<strong>in</strong>eert fysieke bijeenkomsten met de VITR Vitaalscan en allerlei (onl<strong>in</strong>e)<br />

hulpmiddelen. Deelnemers krijgen <strong>in</strong>tensieve en professionele begeleid<strong>in</strong>g om gezonder te gaan leven. Het beg<strong>in</strong>t met de<br />

Vitaalscan, een onl<strong>in</strong>e vragenlijst. Daarmee zie je direct hoe gezond je leeft.<br />

heb geen snoepdrang meer, ga eerder<br />

naar bed en ben me bewuster van mijn<br />

stressniveau.’<br />

De Vitaalscan<br />

Het traject beg<strong>in</strong>t voor iedereen met<br />

het <strong>in</strong>vullen van de VITR Vitaalscan, een<br />

medisch goedgekeurde vragenlijst. Later<br />

kan elke deelnemer nog een uitgebreide<br />

gezondheidstest doen en via een platform<br />

de hulp <strong>in</strong>roepen van bijvoorbeeld een<br />

fysiotherapeut of slaapcoach <strong>in</strong> de buurt.<br />

Colofon<br />

32<br />

S<strong>in</strong>ds Corrie het programma heeft gevolgd,<br />

gaat ze bewuster om met slapen,<br />

bewegen en gezond eten. En ze voelt<br />

zich goed! Dit nieuwe programma wordt<br />

getest <strong>in</strong> drie wijken van Rotterdam: Centrum,<br />

Delfshaven en <strong>Overschie</strong>. Artsen<br />

van Erasmus MC en andere professionals<br />

uit de zorg (zoals diëtist, leefstijlcoach,<br />

enz.) werken mee. Het doel: mensen helpen<br />

om blijvend gezonder te worden.<br />

Jojo<br />

Corrie was net begonnen met een nieuw<br />

dieet toen ze een poster zag over VITR.<br />

‘Het programma sprak me meteen aan,’<br />

vertelt Corrie. ‘Over zaken als gezond eten<br />

en beweg<strong>in</strong>g kun je nooit genoeg <strong>in</strong>formatie<br />

krijgen, v<strong>in</strong>d ik.’<br />

Wat wel en niet goed is, wist Corrie eigenlijk<br />

wel. Maar ja, je gedrag aanpassen is<br />

een tweede. Dat lukte niet zo goed. Dus<br />

g<strong>in</strong>g haar gewicht als een jojo op en neer.<br />

De VITR Vitaalscan liet zien dat Corrie<br />

een verhoogde bloeddruk had en een<br />

verhoogde kans op hart- en vaatziekten<br />

en diabetes. ‘Dat kwam niet als een verrass<strong>in</strong>g’,<br />

vertelt Corrie. Ze rookt en dr<strong>in</strong>kt<br />

niet, maar begreep direct dat stress de<br />

oorzaak moest zijn.<br />

Aan de slag<br />

Corrie g<strong>in</strong>g zes weken lang elke maandagmiddag<br />

naar een groepsbijeenkomst<br />

<strong>in</strong> de bibliotheek. Ze luisterde naar leefstijlcoaches<br />

en buurtcoaches die uitleg<br />

gaven over beweg<strong>in</strong>g, voed<strong>in</strong>g, water<br />

dr<strong>in</strong>ken, slaap, stress en hygiëne.<br />

De deelnemers g<strong>in</strong>gen actief met deze<br />

onderwerpen aan de slag. Niet alleen tijdens<br />

de groepsbijeenkomsten, maar ook<br />

<strong>in</strong> de tussenliggende week. Ze hadden<br />

contact met elkaar via een groepsapp op<br />

WhatsApp. En zo’n groep, dat motiveert!<br />

‘Het werkt motiverend om wekelijks naar<br />

een plek toe te komen, samen met anderen,’<br />

zegt Corrie.<br />

Geen jojo meer<br />

Er werden ook filmpjes rondgestuurd, en<br />

dat was voor Corrie een extra duwtje <strong>in</strong> de<br />

rug om bijvoorbeeld meer te bewegen.<br />

Ook ontdekte Corrie hoe belangrijk slaap<br />

is, en wat ze kon doen om beter te slapen.<br />

‘Tegenwoordig ga ik steeds vaker om half<br />

tien al naar bed’, vertelt ze. ‘De andere dag<br />

voel ik me dan veel beter.’<br />

Corrie kijkt positief terug op het programma<br />

van VITR. ‘Ik v<strong>in</strong>d het allereerst<br />

heel mooi dat dit gratis is. Voor mij is een<br />

belangrijk resultaat dat ik geen jojo meer<br />

ben. Ik zit al maandenlang op 72 kilo. Ik<br />

Voorkomen is beter<br />

WMO Radar en VITR willen met dit programma<br />

grote gezondheidsproblemen<br />

bij mensen voorkomen. Hoe? Door preventie<br />

laagdrempelig te maken én de<br />

effectiviteit van preventie te meten.<br />

Vul ook de VITR Vitaalscan <strong>in</strong> breng je<br />

leefstijl <strong>in</strong> kaart. Je ontvangt meteen een<br />

persoonlijk advies hoe het gezonder kan.<br />

Doe de scan: VITR -<br />

Westple<strong>in</strong> 12<br />

3016 BM Rotterdam<br />

T : +31 (0)85 1122344<br />

M: +31 (0)6 25197834<br />

Corrie - Foto: Vitr


Damesvertrek<br />

Museum <strong>Overschie</strong> bestaat al ruim 34 jaar. Dat betekent dat je zo nu en dan een deel van het museum weer eens een opknapbeurt<br />

mag geven. Dat gebeurde pas met het achtervertrek van het 17e eeuwse pand. Na de schilderbeurt hebben we<br />

er - tijdelijk - een damesvertrek van gemaakt, een kle<strong>in</strong> boudoir.<br />

Een boudoir was vroeger een kle<strong>in</strong> vertrek<br />

waar dames zich konden terugtrekken<br />

om uit te rusten, zich te verkleden of<br />

zich op te maken. Aan de wanden hangen<br />

nu schilderijen, gemaakt door vrouwen,<br />

uit het eigen bezit van het museum. Het<br />

zijn er niet zo heel veel maar ze zijn wel de<br />

moeite waard.<br />

Trompet en viool<br />

We lichten er hier twee uit: ten eerste een<br />

portret van de <strong>Overschie</strong>se Leentje Vogelenzang.<br />

Dit portret is beg<strong>in</strong> jaren ‘30 getekend<br />

door de begaafde Ehret-Salomonsen.<br />

Zij woonde toen aan de Dorpsstraat.<br />

Zeer bijzonder is ook het levensgrote<br />

portret van straatmuzikant Toon van<br />

Dongen. Oudere <strong>Overschie</strong>ënaars her<strong>in</strong>neren<br />

zich deze neef van Kees van<br />

Dongen misschien nog wel. Hij trok regelmatig<br />

met zijn viool of trompet, lopend<br />

en spelend door <strong>Overschie</strong>. Dit portret is<br />

waarschijnlijk gemaakt door Corrie van<br />

Heusden-Branderhorst, die kort geleden<br />

is overleden.<br />

Kraamkussen<br />

Spullen om zich op te maken of mee te<br />

pronken hebben we <strong>in</strong> allerlei vormen<br />

en van allerlei ouderdom. Het leukste is<br />

natuurlijk een voorwerp met een foto van<br />

de maakster of draagster er bij. Zo bezitten<br />

we een foto uit 1895 van mevrouw<br />

Rodenburg – Zeeuw met het door haar<br />

op de foto gedragen hoofdkapje ernaast.<br />

Zij was een boer<strong>in</strong> die op de boerderij<br />

Blankenburg woonde, op de hoek van<br />

Schansweg en Kle<strong>in</strong>polderkade.<br />

Kammen, waaiers en parfumflesjes zijn er<br />

<strong>in</strong> allerlei soorten. Ook zijn er zaken die<br />

wij nu niet meer kennen, zoals een kraamkussentje.<br />

Een kraamkussentje is een<br />

kle<strong>in</strong> geborduurd sierkussentje dat door<br />

de kraamvrouw naast het hoofdkussen<br />

gelegd werd wanneer zij, <strong>in</strong> het kraambed<br />

gelegen, gasten ontv<strong>in</strong>g. Museum <strong>Overschie</strong><br />

bezit een dergelijk kussentje van een<br />

<strong>Overschie</strong>se familie uit 1804. Het boudoir<br />

bekijken is een kle<strong>in</strong>e ontdekk<strong>in</strong>gstocht<br />

door het verleden; een tocht die voorlopig<br />

nog te bezichtigen blijft.<br />

De teken<strong>in</strong>g van Leentje Vogelenzang en het schilderij<br />

van Toon van Dongen. Daarnaast het kraamkussen en<br />

de foto van mevrouw Rodenburg-Zeeuw. - herkomst<br />

Collectie Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

33<br />

Helaas… geen vlag<br />

Mogelijk was u verbaasd dat er op Kon<strong>in</strong>gsdag en op 4 en 5 mei geen vlag uith<strong>in</strong>g<br />

op de toren van de Grote Kerk. Helaas zal dat ook niet meer gebeuren.<br />

Jarenlang g<strong>in</strong>gen vrijwilligers de toren op om de vlag uit te steken, maar de Gemeente<br />

Rotterdam, die eigenaar is van de toren van de Grote Kerk, heeft besloten dat dat niet<br />

langer mag. Ze v<strong>in</strong>den het uit veiligheidsoverweg<strong>in</strong>gen niet langer verantwoord (Dit<br />

geldt overigens voor alle torens <strong>in</strong> Rotterdam, behalve de Laurenskerk).<br />

Erg jammer dat we de vlag niet langer meer zullen zien wapperen vanaf de toren, maar<br />

we moeten ons er helaas bij neerleggen.<br />

Maar… gelukkig hebben we de foto’s nog!<br />

De toren van de Grote Kerk met vlag - Foto: Dick Sluijter


BUURVRIENDEN OVERSCHIE HWD<br />

Gratis Activiteitenprogramma<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

34<br />

Programma voor gratis sportief en/of sociaal bezig<br />

zijn met vitale leeftijdgenoten:<br />

• D<strong>in</strong>sdag vanaf 13.30 uur - <strong>in</strong>loop en gezamenlijke voorbereid<strong>in</strong>g<br />

activiteiten - koffie en thee gratis.<br />

• D<strong>in</strong>sdag 14.00 – 1500 uur - Sjeudeboel, Wandelvoetbal,<br />

Legpuzzelen, ruiltafel en DELEEDIES<br />

• D<strong>in</strong>sdag 15.00 – 16.00 - uur Happy ouder uurtje wekelijks<br />

wisselende activiteiten voor alle deelnemers<br />

(voor programma zie hieronder).<br />

• Woensdag: 13.30 uur - klaverjassen met klaverjasclub het<br />

Taluudje ( 1 euro) <strong>in</strong>fo: Hennie Jozee<br />

• Donderdagavond 19.00 -20.00 uur – wandelvoetbal; 20.15-<br />

22.00 uur (vrij) klaverjassen<br />

• Zaterdagochtend sjeudeboel<br />

• Diverse dagen cl<strong>in</strong>ics sjeudeboel. Na afspraak met teamcoach<br />

Jan Kok (06-14965908 – jkok9@chello.nl)<br />

Nieuwe s<strong>in</strong>gle van <strong>Overschie</strong>se Jur<br />

Jur, oftewel onJuradio heeft een nieuwe s<strong>in</strong>gle! Beg<strong>in</strong> mei verscheen nieuw werk<br />

van Juriën (Jur) de Graaf. Het is de volgende stap <strong>in</strong> de carrière van ‘onJuradio’, zoals<br />

zijn artiestennaam is.<br />

Zijn eerste s<strong>in</strong>gle kwam vorig jaar uit en haalde b<strong>in</strong>nen 9 maanden al bijna 3.000<br />

streams.<br />

Luisteren? Ga naar Jurs Instagram account. Hier staat een directe l<strong>in</strong>k naar het<br />

nummer op Spotify:<br />

https://www.<strong>in</strong>stagram.com/onjuradio/<br />

Agenda : Happy ouder activiteiten op d<strong>in</strong>sdag<br />

• d<strong>in</strong>sdag 31 mei 14.00 - 16.00 uur - Workshop boekenleggers<br />

DELEEDIES (+ vervolg schilderen)<br />

• d<strong>in</strong>sdag 7 juni 15.00 – 16.00 uur - 1e terrasoptreden met<br />

Rita Young<br />

• d<strong>in</strong>sdag 14 juni 14.00 – 16.00 uur - Sneltekenaar / Karikaturist.<br />

DELEEDIES – Let op: maximaal 20 personen.<br />

Agenda : Overige activiteiten<br />

• zondag 5 juni 1e p<strong>in</strong>ksterdag 6 juni - HWD Familie/vrienden<br />

toernooi. Nico Fernandez<br />

• donderdag 9 juni 12.00 – 14.30 uur High tea mantelzorgers<br />

(Jan<strong>in</strong>e Spek Wmo Radar)<br />

Coörd<strong>in</strong>ator activiteitenprogramma: Hans van Luijpen – hvanluijpen@gmail.com<br />

Vaart van Delft naar Van Nelle<br />

Zondag 5 juni<br />

gevaren hebben. Het is een heerlijke dagtocht<br />

over trekvaart de Schie van 10.30<br />

uur – 16.30 uur, met volop aandacht voor<br />

de historie langs de route. Ook hoort u<br />

het verhaal van de Pelgrimvaders.<br />

De vaart start bij de aanlegsteiger van station<br />

Delft. De tocht gaat langs de Huszár, de<br />

voormalige Braatfabriek (Hooikade <strong>in</strong> Delft)<br />

en vaart dan door de prachtige polder. We<br />

bezoeken Museum <strong>Overschie</strong> voor koffie<br />

en een rondleid<strong>in</strong>g. Vervolgens varen we<br />

naar het Werelderfgoed de Van Nellefabriek.<br />

Ook daar ontvangt u een rondleid<strong>in</strong>g.<br />

Na een korte vaartour door historisch<br />

Delfshaven, en na alle <strong>in</strong>drukken en verhalen<br />

varen we over de Schie weer terug<br />

naar Delft.<br />

Vaar mee over de historische Trekvaart de<br />

Schie van Delft naar historisch Delfshaven.<br />

Ontdek de rijke geschiedenis van dit<br />

mooie, veelzijdige water en ontdek wie er<br />

Vaarprogramma t/m oktober zie<br />

www.natuurlijknicole.com/?page_<br />

id=287<br />

Kosten: € 57,50 pp. Voor meer <strong>in</strong>formatie en<br />

boek<strong>in</strong>gen zie www.natuurlijknicole.com<br />

natuurlijknicole@gmail.com of bel<br />

06 26668727.


Schaakverenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong> is 85 jaar!<br />

Al 85 jaar zoeken schakers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> elkaar op bij Schaak Genootschap <strong>Overschie</strong>. S<strong>in</strong>ds 2018 doen ze dat <strong>in</strong> het hart van<br />

<strong>Overschie</strong>, <strong>in</strong> de Grote Kerk. Iedere vrijdagvond. De verenig<strong>in</strong>g telt 75 leden (waarvan 25 jeugdleden) en is daarmee een<br />

van de grootste en bruisendste verenig<strong>in</strong>gen van Rotterdam. Het jubileum viel eigenlijk vorig jaar, maar ja… corona. Hoog<br />

tijd voor feest!<br />

Bij deze actieve verenig<strong>in</strong>g gaan sport<br />

en gezelligheid hand <strong>in</strong> hand. Er is wekelijks<br />

een <strong>in</strong>terne competitie, en ook doet<br />

<strong>Overschie</strong> mee met wedstrijden van de<br />

Rotterdamse Schaakbond en landelijk<br />

van de KNSB. En niet onverdienstelijk!<br />

Sportieve en sociale activiteiten<br />

Jaarlijks organiseert de verenig<strong>in</strong>g een<br />

snelschaaktoernooi, een rapid toernooi,<br />

een open kampioenschap en jeugdactiviteiten,<br />

zoals bijvoorbeeld een WK-toernooi<br />

en een Grand Prix toernooi voor<br />

jeugd uit heel Rotterdam. Ook heeft de<br />

club een generatietoernooi: dan schaken<br />

de k<strong>in</strong>deren samen met vader, tante of<br />

opa <strong>in</strong> duo’s voor leuke prijsjes.<br />

Verder organiseert de verenig<strong>in</strong>g natuurlijk<br />

schaakles en tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g, zowel voor de<br />

jeugd als voor de volwassen leden die<br />

zich willen blijven ontwikkelen. Ook <strong>in</strong> de<br />

zomermaanden is de verenig<strong>in</strong>g open en<br />

kunnen leden er schaken, kaarten, kletsen<br />

of een spelletje spelen.<br />

Samen eten<br />

De meeste leden van de verenig<strong>in</strong>g zijn<br />

actief, ieder op zijn of haar manier. De een<br />

is bestuurslid, een ander beheert de website,<br />

en weer anderen helpen met opzetten,<br />

opruimen, begeleiden of lesgeven.<br />

Een groot deel van het bestuur is jong en<br />

komt uit de eigen jeugdopleid<strong>in</strong>g.<br />

Soms eten de leden met elkaar na afloop<br />

van een toernooi of schaakmiddag. Dit<br />

bevordert het sociale karakter van de<br />

verenig<strong>in</strong>g en dat is voor deze club erg<br />

belangrijk. De club wil graag dat iedereen<br />

zich er welkom en thuis voelt.<br />

Reünie<br />

Op 7 mei was er een groot reünie toernooi,<br />

als onderdeel van het jubileum. Dit<br />

v<strong>in</strong>dt meestal elke vijf jaar plaats, ook<br />

voor oud-leden. Met veel oud-leden is er<br />

nog contact en dan is dit een mooie manier<br />

om de banden weer aan te halen. Afgelopen<br />

7 mei waren er ruim 70 mensen<br />

aanwezig, <strong>in</strong>clusief bijna 25 oud-leden. Er<br />

werd sportief gestreden, en na afloop liet<br />

iedereen zich de gezamenlijke maaltijd<br />

(van het Ch<strong>in</strong>ese restaurant op de Burg.<br />

Baumannlaan) goed smaken. Het was<br />

extra leuk dat k<strong>in</strong>deren van oud-leden nu<br />

op hun beurt lid zijn. Iedereen was super<br />

enthousiast en genoot van de jubileum<br />

taart die ‘onze eigen’ Monique had gemaakt.<br />

Zie ook de foto’s.<br />

Jubileumprogramma<br />

Op 4 juni staat er een Open Kampioenschap<br />

op het programma. Dat wordt weer<br />

een mooi toernooi met – dankzij een<br />

aantal sponsors – een prijzenpot van ruim<br />

1000 euro. De laatste keer dat dit toernooi<br />

werd georganiseerd (<strong>in</strong> 2019) g<strong>in</strong>g<br />

de Nederlandse grootmeester Erik van<br />

den Doel er met de eerste prijs vandoor.<br />

Dat was een erg sterk bezet toernooi. Ook<br />

dit jaar verwacht de verenig<strong>in</strong>g zo’n 100<br />

schakers te mogen verwelkomen.<br />

In september is er nog een toernooi<br />

simultaan spelen met een bekende Nederlandse<br />

schaker. Wie dat zal zijn, is op<br />

dit moment nog niet bevestigd. Maar<br />

een aansprekende naam is het zeker! Dat<br />

wordt ongetwijfeld een zeer geslaagde<br />

dag.<br />

Kom kennismaken<br />

Kortom, de 85-jarige schaakverenig<strong>in</strong>g<br />

van <strong>Overschie</strong> is spr<strong>in</strong>glevend, sportief<br />

en gezellig. Iedereen is welkom om vrijblijvend<br />

kennis te maken. Kijk voor meer<br />

<strong>in</strong>formatie op www.sg-overschie.nl. Zoals<br />

gezegd: elke vrijdagavond schaakt de<br />

club <strong>in</strong> de Grote Kerk. Vanaf 18.45 schaakt<br />

de jeugd; vanaf 20 uur zijn de volwassenen<br />

aan de beurt.<br />

De activiteiten en het jubileum van Schaakgenootschap<br />

<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> beeld - Foto’s: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

35


1 Juli 2022<br />

Sidel<strong>in</strong>gepark <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

13:00 Open<strong>in</strong>g Festival Brassband<br />

Gastspreker<br />

Kled<strong>in</strong>gdracht<br />

show<br />

Sur<strong>in</strong>aamse<br />

band<br />

16:30 afsluit<strong>in</strong>g<br />

Afrikaanse dans<br />

met percussie<br />

Dj 4AM<br />

HOSTED BY BOEJAKKA<br />

Gormah, Switi Ten en DI'Xpression<br />

Gebied <strong>Overschie</strong><br />

en LCP


Kerstmarkt <strong>Overschie</strong> 16 december<br />

Voor je het weet, is het weer zover! Al vele jaren is de Kerstmarkt een begrip <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Na een onderbrek<strong>in</strong>g van 2 jaar<br />

mogen de organisatoren e<strong>in</strong>delijk weer aan de slag met het op touw zetten van deze nostalgische markt. Wij willen je alvast<br />

op de hoogte brengen.<br />

Op vrijdag 16 december, tussen 17.00 en 21.00 uur, wordt de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat omgetoverd tot een sfeervolle straat met<br />

kramen vol leuke cadeaus, versier<strong>in</strong>gen en w<strong>in</strong>terse lekkernijen. En natuurlijk staan de deuren van de Grote Kerk en het Museum<br />

weer open.<br />

Ook een kraam?<br />

Alle deelnemers van eerdere jaren ontvangen een uitnodig<strong>in</strong>g<br />

om weer aanwezig te zijn. <strong>Natuurlijk</strong> verwelkomen wij ook graag<br />

nieuwkomers. Om een idee te krijgen van de <strong>in</strong>teresse, horen de<br />

organisatoren graag of jij belangstell<strong>in</strong>g hebt voor een kraam<br />

op de Kerstmarkt. Je kunt je vrijblijvend aanmelden via kerstmarkt@museumoverschie.nl.<br />

Na jouw aanmeld<strong>in</strong>g ontvang je<br />

nadere <strong>in</strong>formatie.<br />

Fijn dat het weer kan, w<strong>in</strong>kelen en elkaar ontmoeten <strong>in</strong> het oude<br />

centrum van <strong>Overschie</strong>!<br />

Nieuwe aanw<strong>in</strong>sten Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

Het museum heeft een nieuw schilderij: ‘Boerderij <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>’ van Trees<br />

Wiegman (1915 – 2006). Op het schilderij staat de achterkant van een keuterboerderijtje<br />

aan de vroegere Kle<strong>in</strong>polderkade, langs de Rotterdamse<br />

Schie. Het niet al te grote schilderij (30x30 cm) is <strong>in</strong> goede staat en een mooie<br />

aanw<strong>in</strong>st voor het museum.<br />

37<br />

Dit schilderij vult de kle<strong>in</strong>e museumcollectie van de <strong>Overschie</strong>se Trees Wiegman<br />

aan. Ook past het mooi bij werk van Gerard Wiegman, de vader van Trees. De gebruikte<br />

techniek ‘marouflé’ maakt het schilderij bovendien zeer bijzonder. Bij de<br />

marouflé techniek schilder je met olieverf op speciaal papier. Dat papier is met<br />

beenderlijm op triplex geplakt.<br />

Foto: collectie Museum <strong>Overschie</strong><br />

Het werk is te zien <strong>in</strong> de koffiekamer van het museum. Het hangt naast een schilderij<br />

van het Veerhuis en de Schie van Gerard Wiegman.<br />

Op Kon<strong>in</strong>gsdag kreeg het museum van een <strong>Overschie</strong>se bewoner een opmerkelijk stuk veengereedschap,<br />

een zogenaamd steekijzer. Het wordt gebruikt <strong>in</strong> de natte turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g. In de met<br />

treeborden aangetrapte baggerspecie worden lijnen getrokken , waarna met het steekijzer<br />

(ook wel snijspade, stikspade of baggerstikker genoemd) de turven gevormd en gestoken worden,<br />

maar nog niet losgestoken.


Juni<br />

<strong>in</strong> de Lugt<br />

Urban <strong>Overschie</strong><br />

Vrijdag 3 juni 18.30 uur<br />

Een nieuw platform voor talenten en muzikanten<br />

uit <strong>Overschie</strong> om te werken aan skills, <strong>in</strong>teractie<br />

met publiek en natuurlijk ook te genieten van<br />

live muziek! Gratis toegang.<br />

Ben Anadolu<br />

Zaterdag 4 juni 19.30 uur<br />

Turks gesproken voorstell<strong>in</strong>g over het leven van<br />

vrouwen en hun verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g met Anatolië. Een<br />

voorstell<strong>in</strong>g van Ayça B<strong>in</strong>göl. Kaartjes € 20,00<br />

Stamp, stop, sta stil<br />

Zondag 12 juni 11.00 uur<br />

Peuters en kleuters gaan op ontdekk<strong>in</strong>gsreis <strong>in</strong><br />

de natuur. Met grappige, spannende scènes en<br />

mooie, vrolijke liedjes. Kaartjes € 7,50<br />

Appeltaartconcert<br />

Vrijdag 17 juni 10.30 uur<br />

Klassiek concert met harp, fluit en altviool<br />

i.s.m. Sticht<strong>in</strong>g Appeltaartconcerten. De prijs is<br />

<strong>in</strong>clusief appeltaart! Kaartjes € 3,00<br />

KLASSIEKE<br />

MUZIEK<br />

VOOR<br />

IEDEREEN!<br />

Druk<br />

~ AUGUSTUS T/M NOVEMBER 2021 ~<br />

Vrijdag 17 juni THEATER 20.30 uur IN DE LUGT<br />

ROTTERDAM OVERSCHIE<br />

Sticht<strong>in</strong>g Appeltaartconcerten i.s.m. In de Lugt<br />

Een stel docenten brengt de theorie dat een<br />

cont<strong>in</strong>ue hoeveelheid alcohol <strong>in</strong> het bloed hun<br />

problemen zou oplossen <strong>in</strong> praktijk. De nieuwe<br />

van Thomas V<strong>in</strong>terberg. Kaartjes € 5,00<br />

Kaartjes via www.<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Theater <strong>in</strong> de Lugt | De Lugt 17 | <strong>in</strong>fo@<strong>in</strong>delugt.nl


<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard:<br />

Een beeld van de Oude Kleiweg uit 1957 en heden - Foto’s: Collectie Museum <strong>Overschie</strong>/J.F.H. Roovers – Ron Pluijm<br />

Oude Kleiweg<br />

De Oude Kleiweg loopt van de <strong>Overschie</strong>se<br />

Kleiweg naar de Oudedijkse<br />

Schiekade. Hij brengt je van molen De<br />

Speelman regelrecht tot onderaan het<br />

bruggetje over de Rotterdamse Schie<br />

naar de Schansweg.<br />

Vroeger beschouwde men de Kleiweg als<br />

deel van een oude zeedijk die de Rome<strong>in</strong>en<br />

hadden aangelegd. Maar de oudste<br />

bekende dijk stamt uit de 12de eeuw – te<br />

laat voor de Rome<strong>in</strong>en. Bovendien ligt<br />

deze dijk ten zuiden van de Kleiweg.<br />

De Kleiweg dankt zijn naam aan de letterlijke<br />

kleiweg <strong>in</strong> het veen (oeverwal<br />

van een stroom) waarop hij ligt. De naam<br />

‘Cleyweg’ wordt (voor zover bekend) voor<br />

het eerst vermeld <strong>in</strong> 1419.<br />

De straat is de afgelopen 70 jaar we<strong>in</strong>ig<br />

veranderd, zoals te zien is op de foto’s (uit<br />

1957 en 2022). Alleen is achter de Kleiweg<br />

een nieuwe wijk gebouwd op de plek<br />

waar eerder een kle<strong>in</strong> bedrijventerre<strong>in</strong><br />

was.<br />

Wel verdwenen zijn de oude boerderijen<br />

die vroeger ook aan de weg lagen. De<br />

laatste oude boerderij was Bouwlust, op<br />

de hoek met de <strong>Overschie</strong>se Kleiweg.<br />

Op het terre<strong>in</strong> van deze boerderij komen<br />

nieuwbouwwon<strong>in</strong>gen.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

39<br />

Evenementenkalender mei - juni<br />

iedere zondag Brocante w<strong>in</strong>kel Museum <strong>Overschie</strong> Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur vrij<br />

t/m 6 juni Expositie Beelden Buitenplaats De Tempel Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 2,50<br />

vanaf 18 juni - iedere zondag Zomerexpositie 'Keramiek en glas' van D<strong>in</strong>i Wondergem Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 2,50<br />

iedere maandag Girls Only Huis van de Wijk - De Halte - Hoge Schiehof 39 16.00 uur vrij<br />

iedere woensdag Sport- en ontspann<strong>in</strong>gsactiviteiten Huis van de Wijk - De Halte - Hoge Schiehof 39 18.00 - 20.00 uur vrij<br />

vrijdag 3 juni workshop Kom <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g! De Posthoek - Hoornweg 21 10.30 - 12.00 uur vrij<br />

vrijdag 3 juni Urban <strong>Overschie</strong> Theater In de Lugt - De Lugt 17 18.30 uur vrij<br />

zaterdag 4 en zondag 5 juni Vaartochten over de Schie naar De Tempel Afvaart achter Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat div. tijden vanaf 14.00 uur vrij<br />

zaterdag 4 juni Ben Anadolu Theater In de Lugt - De Lugt 17 19.30 uur € 20,00<br />

maandag 6 juni Festival Konijnenhok op <strong>Overschie</strong> Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 13.00 - 18.00 uur vrij<br />

donderdag 9 juni High Tea voor ouderen HWD - Taludweg 1 12.30 - 14.30 uur € 5,00<br />

vrijdag 10 juni workshop 'Waar is mijn geld?' De Posthoek - Hoornweg 21 10.30 - 12.00 uur vrij<br />

zaterdag 11 juni V<strong>in</strong>tagemarkt - jubileum Molen Molen De Speelman - Ov. Kleiweg 775 11.00 - 15.00 uur vrij<br />

zaterdag 11 juni <strong>Overschie</strong>se Hike omgev<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong> hele dag vrij<br />

zondag 12 juni Stamp, stop, sta stil Theater In de Lugt - De Lugt 17 11.00 uur € 7,50<br />

zondag 12 juni Lunchconcert Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 12.00 - 14.00 uur € 9,00<br />

vrijdag 17 juni Creatieve workshop met Nicole De Posthoek - Hoornweg 21 10.30 - 12.00 uur vrij<br />

vrijdag 17 juni Appeltaartconcert Theater In de Lugt - De Lugt 17 10.30 uur € 3,00<br />

vrijdag 17 juni B<strong>in</strong>go voor ouderen Bethelkerk - Oranjestraat 6 15.30 uur € 2,00<br />

vrijdag 17 juni Druk Theater In de Lugt - De Lugt 17 20.30 uur € 5,00<br />

zat.18/zon. 19 juni Nacht van de vluchtel<strong>in</strong>g Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 vrij<br />

d<strong>in</strong>srdag 21 juni Excursie Botanische tu<strong>in</strong> Opstap bus bij flat Abtshove 13.00 - 16.00 uur € 15,00<br />

vrijdag 24 juni Creatieve workshop met Nicole De Posthoek - Hoornweg 21 10.30 - 12.00 uur vrij<br />

zaterdag 25 juni Midzomerfeest Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk - Sidel<strong>in</strong>gepad 10 13.00 - 20.00 uur vrij<br />

vrijdag 1 juli Keti Koti festival Sidel<strong>in</strong>gepark 13.00 - 16.30 uur vrij<br />

zaterdag 2 juli Wereldsprookjesfestival Sidel<strong>in</strong>gepark 13.00 - 18.00 uur vrij


with the flavours from home<br />

Woensdag en donderdag vanaf 16.00 uur<br />

Vrijdag tot en met zondag met lunch<br />

van 12.00 – 16.00 uur en d<strong>in</strong>er van 18.00 – 20.30 uur<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Voor 17.00 uur telefonisch bestellen!<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 <strong>53</strong>7 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

Open<strong>in</strong>gstijden<br />

D<strong>in</strong>sdag t/m zondag 15.00 – 22.00 uur<br />

Adres: Abtsweg 55, 3042 GA Rotterdam<br />

Telefoon: 010-785 22 84<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

5 jaar Uitwijkteam<br />

7 juni bestaat Het UitwijkTeam 5 jaar en hebben wij:<br />

• 900+ mensen geholpen<br />

• 5000+ uren vrijwilligers<strong>in</strong>zet gedaan<br />

• € 36508 opgehaald wat allemaal naar de mensen is gegaan<br />

die hulp nodig hadden.<br />

Wij willen graag nóg meer mensen snel en simpel helpen. Wil<br />

je een donatie doen? Dat kan met deze QR-code of via onze site<br />

www.hetuitwijkteam.nl<br />

Bezoek onze w<strong>in</strong>kel:<br />

Duyvesteynstraat 15A<br />

3042 BA Rotterdam<br />

06 425 235 74<br />

lekkergebakkie@ziggo.nl<br />

Facebook.com/lekkergebakkie<br />

Lekker Gebakkie heeft<br />

alles wat je nodig hebt<br />

om jouw mooiste taart<br />

of cupcakes te maken:<br />

• lekkere bakmixen<br />

• uitstekers<br />

• cupcake vormpjes<br />

en nog veel meer!<br />

Het is ook mogelijk<br />

om taarten bij ons te<br />

bestellen. Informeer<br />

naar de mogelijkheden!<br />

Ook zoeken we een nieuwe penn<strong>in</strong>gmeester die ons enthousiaste<br />

bestuur weer compleet wil maken. We vergaderen 4x<br />

per jaar, en je helpt met het opstellen van de begrot<strong>in</strong>g en verwerken<br />

van de mutaties (paar uurtjes per kwartaal). Voor meer<br />

<strong>in</strong>formatie, bel met Maria Wijnmaalen: 06-24 632 612.


Van DoReMi tot concertzaal<br />

Portret van Simone Riksman, <strong>in</strong>ternationaal zanger<br />

Anne Bos<br />

Vorig jaar zong ze op 4 mei <strong>in</strong> de Grote Kerk de sterren van de hemel. Prachtige liederen van Joodse componisten. Maar…<br />

zonder publiek. Wel was er een livestream. Simone is opgelucht dat ze nu weer echt kan doen waar ze voor is opgeleid: z<strong>in</strong>gen<br />

voor publiek. Ze roept concertliefhebbers op: ‘kom weer naar de concertzaal! Want livestreams zijn een goede noodoploss<strong>in</strong>g,<br />

maar halen het niet bij een echt concert.’<br />

<strong>Overschie</strong> is de bakermat van tenm<strong>in</strong>ste<br />

drie klassieke zangers met een <strong>in</strong>ternationale<br />

carrière: Robert Holl, Mattijs van der<br />

Woerd en Simone Riksman. Robert Holl<br />

stond al eerder <strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

In dit nummer een <strong>in</strong>terview met Simone.<br />

(En ja, ook Mattijs komt een keer aan de<br />

beurt!)<br />

Berlijn<br />

Het liefste z<strong>in</strong>gt Simone een breed scala<br />

aan liederen en kamermuziek, maar ook<br />

opera, operette en oratoria staan op haar<br />

repertoire. Ze z<strong>in</strong>gt vooral werk van Mozart,<br />

Brahms, Mahler en van hedendaagse<br />

componisten zoals Hans Koolmees. Ze<br />

reist veel voor haar werk en woont na een<br />

periode <strong>in</strong> Zwitserland nu <strong>in</strong> Berlijn.<br />

‘Berlijn lijkt qua energie op Rotterdam’,<br />

v<strong>in</strong>dt Simone. ‘Maar Berlijn is veel groter.<br />

Zo zijn hier maar liefst drie operahuizen.’<br />

Tijdens de pandemie trad ze met een<br />

kle<strong>in</strong> gezelschap vooral op <strong>in</strong> Nederland,<br />

ook <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

met theorie, zangles en verplicht les op<br />

een <strong>in</strong>strument, legt Simone uit. ‘Het was<br />

een ongeëvenaarde leerschool. Ik ben blij<br />

dat ik dat mocht doen. En dat mijn ouders<br />

dat mogelijk maakten voor mij. Ik heb<br />

heel veel aan ze te danken.’<br />

Pr<strong>in</strong>ses Christ<strong>in</strong>a<br />

Ze zat nog op de middelbare school toen<br />

ze begon met de vooropleid<strong>in</strong>g van het<br />

Rotterdams Conservatorium (nu Codarts).<br />

‘Ik heb me de blubber gewerkt om het allemaal<br />

mogelijk te maken’, lacht Simone,<br />

‘ maar gelukkig werkte mijn school goed<br />

mee. Zolang mijn schoolprestaties goed<br />

waren, kreeg ik alle vrijheid.’<br />

In 2002 won Simone verschillende prijzen<br />

op het Pr<strong>in</strong>ses Christ<strong>in</strong>aconcours.<br />

Simone: ‘Dan krijg je allerlei uitnodig<strong>in</strong>gen.<br />

Ik heb toen ook een aantal keren <strong>in</strong><br />

Museum <strong>Overschie</strong> gezongen.’<br />

Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

Waarom ze z<strong>in</strong>gt? Simone zegt het zo: ‘Ik<br />

probeer eerlijk een verhaal te vertellen<br />

en daarmee iets teweeg te brengen bij<br />

de luisteraars. Een gedicht van 200 jaar<br />

geleden gaat uite<strong>in</strong>delijk over emoties<br />

die wij ook hebben, zoals verliefdheid<br />

en verdriet. Dat is een verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g die ik<br />

graag wil leggen.’<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

41<br />

Oma<br />

Als Simone aan <strong>Overschie</strong> denkt, denkt ze<br />

al snel aan haar oma. Simone: ‘Mijn oma<br />

<strong>in</strong>spireerde me. Zij was Gré Brouwers,<br />

een sportster die op wereldniveau zwom<br />

en meerdere records op haar naam had<br />

staan. Door haar carrière had mijn oma<br />

veel van de wereld gezien. Zij liet ook <strong>in</strong><br />

mij een nieuwsgierigheid naar de wereld<br />

ontkiemen.’<br />

Ouders<br />

Simone begon als zesjarige te z<strong>in</strong>gen<br />

bij DoReMi, het <strong>Overschie</strong>se k<strong>in</strong>derkoor<br />

dat toen onder leid<strong>in</strong>g stond van Franka<br />

Lelieveld. ‘Ik vond z<strong>in</strong>gen meteen leuk’,<br />

vertelt ze. ‘Het was iets vanzelfsprekends,<br />

ook de solo’s.’<br />

Na DoReMi volgde het Nationaal K<strong>in</strong>derkoor.<br />

‘Dat koor was een echte opleid<strong>in</strong>g,


Nep-nieuws<br />

Pater Titus Brandsma: een Nederlandse heilige tegen nep-nieuws<br />

Klokgelui<br />

42<br />

Op zondag 15 mei werd <strong>in</strong> Rome door<br />

paus Franciscus een Nederlandse pater<br />

heilig verklaard. Zijn naam is Titus<br />

Brandsma. Een heilige is iemand die<br />

door de Kerk als voorbeeld wordt gezien,<br />

die <strong>in</strong> het eeuwig leven bij God blijft bidden<br />

voor alle mensen.<br />

Titus Brandsma was een bijzondere persoon.<br />

Geboren <strong>in</strong> Friesland (1881), g<strong>in</strong>g<br />

hij naar het klooster <strong>in</strong> Brabant (1898).<br />

Enerzijds was pater Titus met God verbonden<br />

door gebed en studie. Anderzijds<br />

hielp hij als priester veel mensen op hun<br />

levensweg. In 1923 werd hij professor<br />

filosofie en spiritualiteit <strong>in</strong> Nijmegen. In<br />

zijn lessen stond Titus stil bij de vraag<br />

naar de relatie tussen God en de mensen<br />

en hoe een mens door de liefde van Jezus<br />

Christus richt<strong>in</strong>g kon v<strong>in</strong>den <strong>in</strong> het leven.<br />

In de jaren vóór de Tweede Wereld Oorlog<br />

werd Titus naast professor ook adviseur<br />

van de RK journalistenverenig<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

Nederland. Daarmee g<strong>in</strong>g hij door tijdens<br />

de Oorlog. Titus maakte duidelijk dat je<br />

als (katholiek) journalist de opdracht<br />

hebt om trouw te blijven aan de liefde<br />

van God, dat je steeds eerlijk en oprecht<br />

moet zijn wanneer je nieuws verspreidt.<br />

Geen nepnieuws!<br />

Hij moedigde journalisten aan geen leugens<br />

en propaganda te verspreiden, al<br />

stond ons land onder druk van de Duitse<br />

bezetter. Titus g<strong>in</strong>g naar redacties van<br />

kranten en moedigde journalisten aan<br />

om onderdrukk<strong>in</strong>g en vervolg<strong>in</strong>g niet<br />

goed praten, maar <strong>in</strong> woord en geschrift<br />

op te komen voor de waardigheid van iedere<br />

mens.<br />

De Duitse bezetter hield pater Titus al<br />

een tijdje <strong>in</strong> de gaten voordat zij hem op<br />

19 januari 1942 arresteerden. In juni<br />

werd hij naar het vernietig<strong>in</strong>gskamp<br />

Dachau gestuurd. Daar heeft pater Titus<br />

veel medegevangenen gesteund met zijn<br />

gebed en luisterend oor. Ook zijn beulen<br />

trad hij met liefde tegemoet. Als christen<br />

wilde hij de waarheid van Gods liefde en<br />

vrede laten zien, en dat een mens door<br />

haat en geweld ontrouw is aan zijn of<br />

haar menselijke waardigheid.<br />

Uitgeput en bewusteloos stierf hij op 26<br />

juli 1942. Tot vandaag <strong>in</strong>spireert de heilige<br />

pater Titus Brandsma wereldwijd<br />

journalisten en anderen om trouw te blijven<br />

aan de waarheid. De heiligverklar<strong>in</strong>g<br />

door paus Franciscus maakt duidelijk<br />

hoe belangrijk de boodschap van pater<br />

Titus Brandsma is en blijft: trouw blijven<br />

aan de liefde en de waardigheid die wij<br />

als mens van God hebben gekregen.<br />

Mgr. J. van den Hende,<br />

namens pastoraal team RK Parochie H.<br />

Bernadette<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn weer vrij en zonder<br />

beperk<strong>in</strong>gen te bezoeken. De kerkdiensten zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>i-overschie.com<br />

Kerkenkalender juni 2022<br />

zondag 5 juni Kerkdienst - ds. R. Six PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 5 juni Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pater Th. Kremer Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 5 juni Kerkdienst Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 12 juni Kerkdienst - ds. M. Tramper PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 12 juni Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pater Hagen Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 12 juni Kerkdienst Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 12 juni Samenkomst Kerk aan Huis - spreker B. Visser Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 19 juni Kerkdienst - Andries Knevel PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 19 juni Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pater Gouw Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 19 juni Kerkdienst Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 26 juni Kerkdienst - ds. D. Verboom PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 26 juni Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken E. Doe Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 26 juni Kerkdienst Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 26 juni Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand hun<br />

werk. Twee vrijwilligers vertellen wat ze doen en waarom.<br />

Jeroen van der Steen – Museum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

S<strong>in</strong>ds ongeveer 2018 zit Jeroen (41) <strong>in</strong><br />

het bestuur van het museum. ‘Ik leid<br />

de programmacommissie. Die bereidt<br />

tentoonstell<strong>in</strong>gen voor. Ook ben ik betrokken<br />

bij activiteiten zoals concerten’,<br />

vertelt Jeroen, ‘en ik leid mensen<br />

rond’. ‘Vaak zeggen bezoekers “Ik fiets<br />

hier zo vaak langs en kom eens b<strong>in</strong>nenkijken”’.<br />

Acht jaar zat hij <strong>in</strong> de gebiedscommissie en nu zit hij de<br />

wijkraad voor. ‘Boodschappen doen wil wel eens lang duren’,<br />

lacht Jeroen.<br />

Hij v<strong>in</strong>dt het vooral leuk dat het museum niet alleen mooi is,<br />

maar ook veel cultureels en sociaals doet: ‘Zo maak je de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

met de wijk en de bewoners.’ Jeroen v<strong>in</strong>dt het museum<br />

een verborgen parel van <strong>Overschie</strong> én van Rotterdam.<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon s<strong>in</strong>ds mijn vierde jaar op de West-Sidel<strong>in</strong>ge.<br />

Wilma Zeedijk – Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk<br />

Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk ligt wat achteraf,<br />

maar er gebeuren mooie d<strong>in</strong>gen. K<strong>in</strong>deren<br />

komen er lekker spelen, ook met<br />

een schoolreisje of de buitenschoolse<br />

opvang. Wilma (61) vertelt er graag<br />

over. Ze woont niet <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, maar<br />

is hier wel al veertig jaar actief.<br />

‘Ik ben bestuurslid, secretaris, en ik doe de redactie’, vertelt<br />

Wilma, ‘en net als iedereen heb ik speeltu<strong>in</strong>dienst. Verder regisseer<br />

ik ieder jaar een musical met de k<strong>in</strong>deren.’<br />

Wilma helpt ook bij een vakantieweek met lichamelijk gehandicapten.<br />

Vroeger was ze ook actief bij de redd<strong>in</strong>gsbrigade en<br />

bij een speeltu<strong>in</strong> <strong>in</strong> Rotterdam-Zuid. Het liefste zou ze haar<br />

baan opgeven en alleen vrijwilligerswerk doen: ‘De voldoen<strong>in</strong>g<br />

die je ervoor terugkrijgt is zo groot!’<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> Schiebroek.<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

43<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Goeie vraag. Het nieuwe veerhuiseiland, denk ik. Als je daar<br />

een rondje loopt, zie je mooi het oude <strong>Overschie</strong> en de stad Rotterdam.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Mensen die voor het eerst <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> komen v<strong>in</strong>den het hier<br />

heel bijzonder. Dan kijk ik door hun ogen en zie ik hoe mooi,<br />

leuk en rustig <strong>Overschie</strong> is.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Het liefste zou ik de A13 wegtoveren zodat <strong>Overschie</strong> een geheel<br />

wordt.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Ik v<strong>in</strong>d het leuk en wil iets terugdoen voor <strong>Overschie</strong>.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Via de gebiedscommisie. Toen ik daar <strong>in</strong> zat, ben ik gevraagd<br />

om bij het museumbestuur te komen.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

De speeltu<strong>in</strong>! Het oude gedeelte van <strong>Overschie</strong> v<strong>in</strong>d ik ook erg<br />

leuk.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Wat ik merk, is dat de mensen hier elkaar goed kennen.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat weet ik niet, joh.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Ik vond het zelf als k<strong>in</strong>d altijd leuk om naar de speeltu<strong>in</strong> te gaan.<br />

Dus nu zorg ik daar zelf voor.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik ben er als k<strong>in</strong>d <strong>in</strong>gerold.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

De energie en de voldoen<strong>in</strong>g die je er voor terugkrijgt; het is zo<br />

leuk!<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Nieuwe mensen ontmoeten, dat is altijd het leukste!<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Jouw nieuwe PLUS.<br />

Wat een lekkere w<strong>in</strong>kel.<br />

• Heerlijke verse maaltijden, gegrilde kip<br />

en vers belegde broodjes uit eigen keuken.<br />

• Slijterij met ruim assortiment.<br />

• Scan & Go, makkelijk en snel afrekenen.<br />

Onze populairste<br />

producten blijvend<br />

laag geprijsd.<br />

Lekker handig,<br />

zo’n slijterij.<br />

Onze verse kruiden<br />

en smaakmakers.<br />

Gegrilde groenten<br />

door ons bereid.<br />

Richard de Zoete<br />

Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam // T: 010 2623446

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!