20.06.2022 Views

WEB STSN TSC-Contact 1 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nummer 157 | lente <strong>2022</strong><br />

<strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

<strong>STSN</strong>-lid in Beeld:<br />

“Opa’s en oma’s zijn heel belangrijk”<br />

Yvonne:<br />

“Als ik zoiets lees, ben ik trots op hem”<br />

Tip en truc hoek:<br />

Youtube tip!<br />

www.stsn.nl


In dit nummer<br />

04 Lustrumsymposium 2021 deel 2<br />

12 Daniël uit huis<br />

14 Lotgenotenbijeenkomst<br />

15 Hoe gaat het met Kester?<br />

17 Pioniers<br />

18 Jos neemt afscheid van de redactie<br />

19 Bijeenkomst Ketogeen dieettherapie<br />

21 Column Lara<br />

24 <strong>TSC</strong> Fonds<br />

24 Agenda<br />

25 Tip en truc hoek<br />

26 <strong>STSN</strong>-lid in beeld<br />

28 Bestuursmededelingen<br />

29 Sponsor de <strong>STSN</strong><br />

30 Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland<br />

colofon<br />

ISSN 1570 - 5145 | jaargang 39 | nummer 157<br />

Bestuur <strong>STSN</strong><br />

Jan-Paul Wagenaar, voorzitter<br />

Dave Tuijp, penningmeester<br />

Youp Bimbergen<br />

Leonore Kuijpers<br />

Secretariaat <strong>STSN</strong><br />

Blauwe Baai 14,<br />

1132 PR Volendam<br />

E-mail: info@stsn.nl<br />

Website: www.stsn.nl<br />

Redactie<br />

Fred Bimbergen<br />

Francesco Dioguardi<br />

Yasmara Olyslag<br />

Anna Philipoom<br />

Yvonne Strikwerda<br />

Vormgeving<br />

MEO Alkmaar<br />

Adres <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

Schoonzichtlaan 52<br />

2015CL Haarlem<br />

E-mail: redactie@stsn.nl<br />

<strong>TSC</strong> Expertisecentrum UMC Utrecht<br />

Polikliniek Erfelijke Aandoeningen<br />

(Interne Geneeskunde)<br />

Drs. Evelien Peeters, internist-endocrinoloog<br />

Drs. W.L. de Ranitz-Greven,<br />

internist-endocrinoloog<br />

J. Patist, verpleegkundig specialist<br />

Telefoon: 088 - 75 53 232<br />

<strong>TSC</strong> Expertisecentrum /Sylvia Toth Centrum<br />

UMC Utrecht hersencentrum<br />

Dr. F.E. Jansen, kinderneuroloog<br />

E-mail: STcentrum@umcutrecht.nl<br />

Telefoon: 088 - 75 53 898<br />

Klinische Genetica Erasmus MC, Rotterdam<br />

Dr. A. Kievit<br />

Telefoon: 010 - 46 36 915<br />

(maandag, dinsdag en donderdag)<br />

Multidisciplinaire <strong>TSC</strong> polikliniek voor kinderen<br />

Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis,<br />

Rotterdam<br />

Dr. M.C.Y. de Wit, kinderneuroloog<br />

Drs. G.C.B. de Heus, kinderarts<br />

E-mail: tubereuzesclerose@erasmusmc.nl<br />

Telefoon: 010-7036341<br />

(polikliniek kinderneurologie)<br />

<strong>TSC</strong>-poli maandelijks op afspraak<br />

<strong>TSC</strong> Expertisecentrum Erasmus MC<br />

(18+poli) Rotterdam<br />

Dr. L. de Graaf-Herder, internist<br />

Dr. A. van Eeghen, arts voor<br />

verstandelijk gehandicapten (AVG)<br />

Email:<br />

tubereuzesclerose@erasmusmc.nl<br />

Telefoon: 010 - 70 40 115<br />

(polikliniek Inwendige<br />

Geneeskunde; vragen naar<br />

mw. Bruinings)<br />

Expertiseteam <strong>TSC</strong> en Gedrag<br />

Marije Offringa, psycholoog<br />

Leonore Kuijpers, AVG<br />

Richard Slinger, casemanager<br />

Email: E<strong>TSC</strong>G@2davinci.com<br />

Bank<br />

Rekeningnummer:<br />

NL29R ABO0118941127<br />

t.n.v. <strong>STSN</strong><br />

2 lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong>


12<br />

10<br />

21<br />

26<br />

15<br />

25<br />

Van de redactie<br />

Terwijl ik dit schrijf, schijnt de zon voorzichtig naar binnen,<br />

zie ik de blaadjes langzaam terugkomen aan de bomen en<br />

begroeten de vogeltjes me op weer een lenteachtige dag.<br />

In dit stukje mag ik altijd even vooruitblikken én terugkijken.<br />

In november afgelopen jaar konden we eindelijk weer met<br />

een groot deel samenkomen tijdens het Lustrumsymposium,<br />

iets wat we twee jaar hadden moeten missen. In het<br />

winternummer las u over het ochtendprogramma van de dag<br />

en in dit nummer kunt u de rest lezen. Ook begint de agenda<br />

zich weer langzaam te vullen voor de komende periode<br />

met samenkomsten, zonder QR, zonder mondkapje, zonder<br />

afstand… Wij kunnen niet wachten om elkaar weer onder<br />

‘normale’ omstandigheden te treffen!<br />

Naast het verslag vindt u in dit blad weer persoonlijke<br />

verhalen die u meenemen in de levens van onze vaste<br />

columnisten en andere schrijvers, in voor- en tegenspoed.<br />

Herkenning, medeleven, enthousiasme, verbazing… Laat u<br />

weer inspireren en leer van uw lotgenoten, terwijl u met een<br />

kopje koffie in het zonnetje geniet van het voorjaar!<br />

Wij wensen u dan ook veel leesplezier en we hopen elkaar<br />

snel weer te zien.<br />

Anna Philipoom<br />

lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

3


Lustrumsymposium<br />

De <strong>STSN</strong> bestaat 40 jaar!<br />

En dat vieren we! Deel 2<br />

Om te vieren dat de <strong>STSN</strong> veertig jaar bestaat, was er een lustrumsymposium georganiseerd op 6 november. Elke vijf<br />

jaar is er zo’n symposium, maar deze keer werd er groots uitgepakt met een dubbel programma. De contactdag 2021<br />

werd gecombineerd met het gebruikelijke symposium met lezingen door experts. Het thema van het symposium was<br />

‘Van onderzoek naar praktijk’. In het winternummer las u het verslag van het ochtendprogramma. In dit nummer het<br />

verslag van het middagprogramma.<br />

tekst Yvonne Strikwerda, Francesco Dioguardi en Anna Philipoom foto’s Martin Hols<br />

Efficiënte kennisdeling en expertiseuitwisseling<br />

(Prof. Dr. Flip van Walraven)<br />

Na de lunch is het tijd om met zijn allen naar de grote<br />

zaal te gaan voor de volgende spreker. Dit blijkt een soort<br />

Mystery Guest, want ondanks het feit dat er een cv van hem<br />

in het programmaboekje staat, is hij nergens op internet te<br />

vinden. Hij zet het publiek eerst op het verkeerde been door<br />

de indruk te wekken dat hij een serieus praatje gaat houden.<br />

Maar alleen al de opvallend lange titel van het praatje op<br />

het programmaoverzicht doet vermoeden wat zijn eigenlijke<br />

missie is: de <strong>STSN</strong> op subtiele en minder subtiele<br />

wijze de spiegel voorhouden over haar communicatie. Hij<br />

citeert uit het standaard document waarin de <strong>STSN</strong> zichzelf<br />

presenteert: een lang verhaal en zoals hij het brengt lijkt<br />

het verre van ‘transparant’, iets waar we volgens Flip naar<br />

moeten streven. Hij houdt het liever kort: SOS staat voor<br />

Samen!Onderzoek!<strong>STSN</strong>! En door het publiek op te roepen<br />

om deze en andere kreten in koor te scanderen wil hij het<br />

na de lunch het wat ingezakte <strong>STSN</strong>-publiek kennelijk activeren:<br />

het moet allemaal energieker. Misschien is zijn ideaal<br />

de polonaise waarmee de contactdag in 2019 eindigde. In<br />

elk geval heeft Jaap van Dissel zich volgens Flip voorgenomen<br />

om zich ‘als alle ‘Covid-ellende’ achter de rug is, te<br />

melden als vrijwilliger bij de <strong>STSN</strong>, vanwege de polonaise’.<br />

En ook volgens Sigmund Freud is het vooral een kwestie<br />

4 lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong>


Lustrumsymposium<br />

van ‘getting of ze couch’. De <strong>STSN</strong> zou de ‘I-status’ moeten<br />

hebben, net als de A-status voor banken: Triple-I staat<br />

dan voor Interactie Innovatief en Intensief. Als ik naar het<br />

programma van deze dag kijk dan is de organisatie daar<br />

geheel in geslaagd en moet het behalen van de I-status<br />

voor de <strong>STSN</strong> geen probleem zijn.<br />

Na het gezamenlijke intermezzo deelt de groep zich weer in<br />

tweeën op. Programma A gaat verder met Eleonora Aronica<br />

die een samenvatting geeft van het project EPISTOP.<br />

EPISTOP-resultaten: wat hebben we<br />

geleerd? Waar gaan we naar toe?<br />

(Prof. Dr. Eleonora Aronica)<br />

80% van kinderen met <strong>TSC</strong> ontwikkelt epilepsie in de eerste<br />

drie levensjaren en 40% infantiele spasmen vóór één jaar.<br />

Deze hebben een grote invloed op de ontwikkeling van een<br />

kind. Eleonora bespreekt de Epileptogenese, dat wil zeggen<br />

de periode na, maar ook vóór de eerste aanvallen. In die<br />

periode zou het mogelijk moeten zijn om met medicatie in<br />

te grijpen op de ontwikkeling van epilepsie. Daarmee kan<br />

hopelijk epilepsie worden voorkomen of, als dat niet mogelijk<br />

is, het verloop van het ziektebeeld worden veranderd<br />

zodat de consequenties minder ernstig zijn.<br />

Daarvoor moeten we dan wel beter de invloed van <strong>TSC</strong><br />

op de ontwikkeling van de hersenen begrijpen, waarbij<br />

de vraag is vanaf wanneer er ingegrepen zou moeten<br />

worden. Het blijkt dat het kinderbrein al bij de geboorte<br />

door <strong>TSC</strong> beïnvloed is en dus vanaf dat moment al behandeld<br />

zou moeten worden om te bereiken dat de ontwikkeling<br />

normaler verloopt en dat de epilepsie niet chronisch<br />

wordt. Een van de onderzoeksvragen van Epistop is dan<br />

ook of vroege behandeling, zelfs voor de eerste aanvallen,<br />

op lange termijn inderdaad een positieve invloed heeft op<br />

de cognitieve ontwikkeling. Om dit aan te tonen is gezocht<br />

naar een ‘biomarker’ waarmee de mate van de ontwikkeling<br />

objectief meetbaar kan worden aangetoond.<br />

In dit wereldwijde onderzoek is een groot aantal kinderen<br />

vanaf de geboorte tot 24 maanden gevolgd. Hieruit blijkt dat<br />

zowel EEG, genetische of moleculaire metingen, psychologische<br />

testen en MRI goede biomarkers zijn waarmee objectief<br />

het verloop van <strong>TSC</strong> aan te tonen is. Bij de psychologische<br />

testen blijkt verder dat al vroeg begonnen kan worden<br />

met gedragstherapie. In het onderzoek bleek, op basis van<br />

deze biomarkers, dat bij 20% van de patiënten voorspeld<br />

kan worden dat er sprake zal zijn van een onwikkelingsachterstand,<br />

terwijl ze nog geen epileptische aanvallen hebben<br />

gehad. Deze groep zou daarom dus in het verleden niet<br />

behandeld zijn, terwijl dit wel degelijk erg nuttig is. Vroege<br />

behandeling met vigabatrine blijkt infantiele spasmen<br />

te voorkomen en het begin van epilepsie te vertragen.<br />

Dit heeft dus een gunstige invloed op de ontwikkeling.<br />

Conclusie van Epistop is dan ook dat vroege diagnose en<br />

betrouwbare biomarkers de mogelijkheid bieden tot preventieve<br />

en/of ziekte modificerende behandeling, zonder dat er<br />

eerst sprake moet zijn van spasmen of epilepsie.<br />

Er is echter meer en nog grootschaliger onderzoek nodig om<br />

verdere preventie van cognitieve problemen en gedragsproblemen<br />

te bereiken. Internationale samenwerking tussen<br />

onderzoekers van verschillende disciplines, maar ook met<br />

patiënten is dus heel belangrijk.<br />

lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

5


Lustrumsymposium<br />

voorkomen. Er is dus een direct verband te constateren.<br />

Indien afgenomen cellen van normale en <strong>TSC</strong> hersenen in<br />

een petrischaal worden gekweekt blijkt dit verschil ook.<br />

De <strong>TSC</strong> cellen maken weliswaar enige myeline aan, maar<br />

duidelijk veel minder dan normale hersencellen. Door de <strong>TSC</strong><br />

cellen te behandelen met evirolimus blijkt dat deze in staat<br />

zijn om toch meer myeline aan te maken. Dit is weliswaar<br />

in een petrischaaltje met enkele cellen, maar dit zou dus,<br />

zoals Angelika het noemt, de kleermaker van de witte stof<br />

kunnen zijn.<br />

De witte stof onder de loep of bekeken als<br />

een broek (dr. Angelika Mühlebner)<br />

Angelika vertelt over de witte stof in de hersenen en<br />

vergelijkt dit met de stof van een broek, omdat in beide<br />

gaten kunnen voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren<br />

door het bestaan van tubers en SEGA’s, die zoals bekend<br />

epilepsie, cognitieve stoornissen en TAND veroorzaken.<br />

De basis van de ontstane problemen is het gebrek aan<br />

mTOR door <strong>TSC</strong>. mTOR speelt een zeer belangrijke rol in de<br />

ontwikkeling van de hersenen, onder andere bij de vorming<br />

van de ‘elektrische isolatie’ van de axonen, de lange draden<br />

in de hersenen die alles verbinden. Deze zogenaamde<br />

myeline schede, oftewel de ‘broek’, wordt gemaakt door<br />

zogenaamde oligodendrocyten, waarvan het groeiproces<br />

wordt gehinderd door een teveel aan mTOR.<br />

Bij <strong>TSC</strong> wordt de vorming van mTOR namelijk niet geremd<br />

door het gebrek aan de eiwitten hamartine en tuberine.<br />

Hierdoor ontwikkelen zich abnormaal gevormde neuronen.<br />

Het zijn of eigenlijk blijven cellen die zich nog niet hebben<br />

ontwikkeld tot een bepaald type nuttige hersencellen. Ze<br />

bestaan, maar doen niets. Deze cellen bevinden zich typisch<br />

in de regio’s van de hersenen die op een MRI afwijken van<br />

normaal en de diagnose <strong>TSC</strong> geven.<br />

Door onder de microscoop een dun plakje hersenen te<br />

kleuren, wordt zichtbaar dat een deel van het gebied waar<br />

witte stof had moeten zitten, niet goed ontwikkeld is. Dit<br />

zijn dus de gaten in de stof, met alle consequenties vandien.<br />

In deze gebieden blijkt minder myeline te zitten, veroorzaakt<br />

door een tekort aan oligodendrocyten. Overigens gebeurt<br />

iets dergelijks ook in de grijze stof, waar ook gaten vallen, in<br />

dit geval door het ontstaan van ontstekingscellen.<br />

De resultaten van dit hersenonderzoek zijn vergeleken met<br />

de resultaten van Epistop om te zien of daar een verband<br />

is. Daarbij blijkt dat bij die individuen met veel achterstand<br />

of veel epilepsie inderdaad minder van deze eiwitten<br />

Lucas Wagenaar,<br />

ervaringsdeskundige <strong>TSC</strong>-patiënt<br />

Na een gezellige koffiepauze neemt Lucas Wagenaar<br />

het woord. Lucas is 20 jaar, heeft zelf <strong>TSC</strong> en vertelt zijn<br />

levensverhaal als patiënt. Lucas vertelt dat hij geboren is<br />

met <strong>TSC</strong>, wat zich na een jaar in eerste instantie uitte door<br />

problemen met het hart. Onderzoek bracht echter niets aan<br />

het licht. Een paar jaar later, op vakantie op de Malediven,<br />

ging het duidelijker mis: tijdens het spelen en rennen op het<br />

strand viel Lucas regelmatig om.<br />

Terug in Nederland is een neurologisch onderzoek gedaan,<br />

waarbij bleek dat er een gezwel in zijn hoofd zat. Hieruit<br />

volgde de conclusie dat Lucas <strong>TSC</strong> heeft en last heeft van<br />

epilepsie. Dit bleek dus ook verband te houden met de<br />

problemen met zijn hart. Sindsdien is hij jaarlijks onder<br />

controle in het UMC Utrecht voor zijn hart, nieren en vooral<br />

hersenen.<br />

Lucas vertelt verder dat zijn jeugd niet sterk overheerst werd<br />

door <strong>TSC</strong>, maar dat hij een redelijk normale jeugd heeft<br />

gehad. Hij ging naar een normale basisschool in de buurt,<br />

die hem een beetje extra ondersteuning bood. Dat bleek<br />

echter niet genoeg en daarom is hij van groep 3 tot met<br />

groep 8 naar de basisschool van Mariëndaal gegaan, waarna<br />

hij kon doorstromen naar de middelbare school aldaar.<br />

Dat ging in eerste instantie goed, maar ook daar kwamen<br />

wat obstakels, onder andere door een concentratiestoornis<br />

6 lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong>


Lustrumsymposium<br />

vanwege het gezwel in zijn brein en door zijn motoriek.<br />

Ook was het lastig om zijn niveau te bepalen. In eerste<br />

instantie heeft Lucas een jaar de HAVO gedaan, maar er<br />

werd te weinig ondersteuning gegeven, waardoor Lucas<br />

vanwege concentratieproblemen het niveau niet kon volgen.<br />

Opnieuw is er toen gezocht naar een andere school, wat de<br />

Zonnewijzer in Tiel is geworden. Daar heeft hij met goede<br />

begeleiding het verkorte traject van één jaar doorlopen<br />

en het TL niveau (VMBO theoretische leerweg) gehaald.<br />

Hierna is hij doorgegaan met MBO op niveau 4 en heeft hij<br />

de opleiding applicatie- en mediaontwikkelaar met succes<br />

afgerond.<br />

Vervolgens vertelt Lucas dat hij nu is doorgegaan met een<br />

HBO opleiding Integrale Veiligheidskunde in Den Bosch, wat<br />

resulteert in een groot applaus uit de zaal.<br />

Lucas sluit met deze wijze woorden zijn voordracht af, weer<br />

gevolgd door een flink applaus.<br />

Voorzitter Hans merkt naderhand nog even op dat Lucas de<br />

eerste spreker is die tijdens zijn voordracht al een applaus<br />

krijgt. Lucas vertelt verder dat ook dit niet zonder obstakels<br />

gaat en dat hij de tentamens kort daarvoor nèt niet gehaald<br />

heeft. Maar de school biedt goede hulp en hij vertrouwt<br />

erop dat dit de komende tijd gewoon gaat lukken.<br />

Vervolgens vertelt Lucas over zijn epilepsie, wat fysiek en<br />

mentaal een grote impact heeft gehad. Tussen 2008 en<br />

2018 heeft hij hier helemaal geen last van gehad, maar net<br />

na het slagen op de middelbare school is dit uit het niets<br />

weer teruggekomen. Sindsdien moet hij dagelijks weer<br />

pillen slikken. Maar, zegt hij, daarmee is mijn leven niet<br />

bedorven: ik heb nog steeds doelen en dingen ik wil doen<br />

en waar ik naar uit kijk. Hij vertelt dat hij niet in een dip wil<br />

gaan zitten om alleen aan de waslijst met problemen te<br />

denken, want dan kom je niet verder in het leven.<br />

''Ik heb dus best wel wat hobbels en problemen gehad'',<br />

vertelt hij, ''maar sinds kort heb ik een leuke baan bij een<br />

bioscoop.'' Hij houdt van film en daar leert hij samenwerken<br />

met mensen. Ook motorisch is dat een uitdaging, bijvoorbeeld<br />

bij het scheppen van popcorn en neerzetten van flesjes.<br />

Bewust heeft hij niet tegen zijn werkgevers of collega’s<br />

gezegd dat hij <strong>TSC</strong> of epilepsie heeft, omdat ze hem dan<br />

zouden kunnen zien als patiënt. Zijn tactiek is om gewoon te<br />

beginnen met werken, zijn best te doen en een goede band<br />

op te bouwen met collega’s. Lucas is daar goed in en houdt<br />

ervan om een ‘goeie praat’ met ze te hebben.<br />

Later en langzaam legt hij dan wel uit, als dat nodig is, wat<br />

er aan de hand is en dat hij aan de medicatie is. Omdat ze<br />

hem dan al kennen, vindt men dat meestal geen probleem.<br />

Dat vindt Lucas een betere benadering dan in het begin al<br />

over allerlei problemen te vertellen zonder dat je iets hebt<br />

kunnen laten zien.<br />

De waarde van neuropsychologisch<br />

onderzoek bij fenotypering van <strong>TSC</strong><br />

(Dr. Yvette Dijkxhoorn)<br />

Yvette begint met de disclaimer dat ze géén <strong>TSC</strong>-expert is,<br />

maar orthopedagoog/ klinisch-neuropsycholoog. Ze was blij<br />

met het verhaal van Lucas; zij ziet vaak zware <strong>TSC</strong> gevallen<br />

en het is dus goed om te zien dat het met een <strong>TSC</strong> patiënt<br />

ook goed kan gaan. Bij haar patiënten gaat het er vaak om<br />

te bepalen waar gedrag zoals bijvoorbeeld agressie vandaan<br />

komt, wat zit daarachter en wat veroorzaakt dit?<br />

Eén van de basisproblemen is prikkelverwerking in samenhang<br />

met het werkgeheugen. Op het moment dat het<br />

laatste niet goed werkt of wanneer de zojuist opgenomen<br />

informatie niet snel genoeg wordt gebruikt wegens concentratieproblemen,<br />

is het dus lastig functioneren. Tijdens de<br />

ontwikkeling van het brein als kind moet er een goede<br />

samenwerking tussen het basale systeem en het cognitieve<br />

systeem opgebouwd worden.<br />

Als dit niet goed gebeurt, is het ook lastig om zelfregulatie<br />

te hebben. “Je mag niet boos worden” is geen terechte<br />

opmerking van ouders. Je wordt nu eenmaal boos, omdat<br />

dat een normale emotie is. Waar het om gaat, is dat je<br />

die boosheid reguleert en niet dingen stuk gaat maken en<br />

sociaal onaanvaardbaar gedrag vertoont.<br />

Als er al jong dingen misgaan in de ontwikkeling van het<br />

brein, wordt het bij de volgende stappen steeds lastiger om<br />

deze goede balans te ontwikkelen. Dit geeft in de puberteit<br />

dan vaak sociale problemen, zoals het functioneren in een<br />

groep of zelfstandig worden om los te komen van je ouders.<br />

Ouders van deze kinderen geven vaak aan dat zij er zelf<br />

voor moeten zorgen dat het kind zich los gaat maken in<br />

plaats van andersom.<br />

lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

7


Lustrumsymposium<br />

Er zijn allerlei methoden ontwikkeld om gedrag en onderliggende<br />

mechanismen te bestuderen. Een voorbeeld is het<br />

laten zien van plaatjes aan baby’s: waar kijken ze wel en<br />

niet naar en wat heeft hun aandacht? Hierbij kan al op jonge<br />

leeftijd afwijkend gedrag worden geconstateerd, bijvoorbeeld<br />

door autisme. Bij het laten zien van een Sesamstraat<br />

filmpje kan door eye-tracking bepaald worden waar het kind<br />

echt naar kijkt. Als dat dan niet de hoofdpersoon is, maar<br />

iets op de achtergrond, dan gaat er dus iets mis. Hoe eerder<br />

dit geconstateerd kan worden, hoe eerder hieraan gewerkt<br />

kan worden.<br />

bij epilepsie. Uit de stof rapamycine kunnen twee stoffen<br />

gemaakt worden: sirolimus (wordt gebruikt voor tubers<br />

in de longen) en everolimus (voor de nieren). Everolimus<br />

(Votubia) werd in 2011 goedgekeurd voor het behandelen<br />

van reuscelastrocytomen (SEGA) in de hersenen, in 2012<br />

voor behandeling van tubers in de nieren en in 2017 voor<br />

het behandelen van epilepsie die niet op een andere manier<br />

te behandelen is. Ze bespreekt de Exist II studie die de<br />

werking van Votubia bij angiomyolipomen aantoonde. De<br />

bijwerkingen van Votubia waren bij bijna alle deelnemers<br />

aan de studie na een jaar verdwenen, vaak al sterk<br />

verbeterd na drie maanden.<br />

Belangrijk is ook het verschil tussen de eigen ‘ik’ en de ‘ik’<br />

van anderen. Kinderen kan worden uitgelegd dat ze rekening<br />

moeten houden met een ander en een ander ook pijn en<br />

gevoelens heeft. Op latere leeftijd kunnen de ontwikkelde<br />

cognitieve functies gebruikt worden om de slecht ontwikkelde<br />

basale functies te ondersteunen, zoals met scripts<br />

waarin een keuzeboom staat om tot een goed besluit te<br />

komen en consequenties te overzien. Als je kiest om te<br />

gaan stappen, zal je moeten begrijpen dat de consequentie<br />

is dat je daarna harder moet werken.<br />

Het hoogste niveau van functioneren is zelfregulatie, waarvoor<br />

ook flexibiliteit nodig is. Een voorbeeld is het uitstellen<br />

van primaire behoeften; als er door omstandigheden wat<br />

later gegeten wordt, moet je daarmee om kunnen gaan.<br />

Indien er geen flexibiliteit is, zal dit vaak in opstandig<br />

gedrag, verdriet of agressie resulteren. Bij de behandeling<br />

gaat het om de vraag met welke methodieken het<br />

kind of volwassene geholpen kan worden. Dit moet een<br />

manier zijn die het kind aankan, want anders heeft het<br />

geen zin. Ook is het belangrijk iemand tot rust te brengen<br />

en te laten ontspannen. De pauze op het schoolplein zou<br />

een rustmoment moeten zijn van het leren, maar voor dit<br />

soort kinderen is de pauze dat zeker niet. Wel moeten ze<br />

meedoen, omdat het sociaal erg belangrijk is. Een oplossing<br />

is vaak om net voor de pauze een rustmoment te nemen<br />

door zich een kwartiertje af te zonderen en iets voor zichzelf<br />

te doen.<br />

Yvette sluit af met de <strong>STSN</strong> te feliciteren met haar 40-jarig<br />

bestaan en onderschrijft het belang van samenwerken<br />

tussen alle disciplines.<br />

mTOR remming als ziekte modificerend<br />

middel (Drs. Evelien Peeters)<br />

Evelien Peeters is als internist verbonden aan de <strong>TSC</strong>poli<br />

in Utrecht. Zij legt nog eens duidelijk uit wat mTOR<br />

remmers kunnen betekenen voor <strong>TSC</strong>-patiënten, bij de<br />

behandeling van tubers in de nieren en de longen en soms<br />

Cannabidiol als behandeling voor<br />

medicamenteus onbehandelbare aanvallen<br />

bij patiënten met <strong>TSC</strong> (Dr. Floor Jansen)<br />

Floor Jansen deed onderzoek naar de werkzaamheid<br />

van cannabidiol (CBD) als medicijn bij onbehandelbare<br />

epileptische aanvallen bij patiënten met <strong>TSC</strong>. Dit gebeurde<br />

in het kader van de zogenaamde GWPCARE6 studie waarin<br />

een groep onderzoekers samenwerkte. Tot voor kort waren<br />

de mogelijkheden om epilepsie te behandelen het gebruik<br />

van anti-epileptica en meer recent mTOR remmers, de<br />

Nervus Vagus Stimulator, het ketogeen dieet, en in sommige<br />

gevallen chirurgie. De belangstelling voor de mogelijke<br />

werking van cannabidiol bij epilepsie begon toen een<br />

meisje in de Verenigde Staten, Charlotte Figi, die leed aan<br />

het Dravet Syndroom, en veel epileptische aanvallen had<br />

en vervolgens cannabidiol ging gebruiken (ongeveer in<br />

2014). De motorische aanvallen stopten. Er was veel media<br />

aandacht, maar de werking was niet bewezen, omdat het<br />

maar om één persoon ging. Inmiddels is er veel onderzoek<br />

gedaan en het tijdschrift Epilepsia publiceerde in 2019 een<br />

overzicht van de gerandomiseerde studies die tot dan toe<br />

gedaan waren. Floor Jansen geeft een overzicht van een<br />

aantal onderzoeken waarin cannabidiol gegeven werd bij<br />

patiënten met het Dravet Syndroom en het Lennox Gastaut<br />

Syndroom. In Epilepsia werd in 2016 gepubliceerd over <strong>TSC</strong>.<br />

De GWPCARE6 studie liep van april 2016 tot en met februari<br />

8 lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong>


Lustrumsymposium<br />

2019 en werd in 2020 gepubliceerd in JAMA, een papieren<br />

en online medisch tijdschrift. In dit onderzoek werd met<br />

hogere doseringen gewerkt dan in de eerdere onderzoeken<br />

voor het Dravet Syndroom en het Lennox Gastaut Syndroom.<br />

Er werden significante verschillen in het aantal aanvallen<br />

gezien, maar bij de hoogste dosering (er werden twee<br />

verschillende doseringen gegeven) traden ernstigere<br />

bijwerkingen vaker op. Conclusie: als het medicijn gegeven<br />

wordt, dan in de lagere dosering (25 mg). De mensen die<br />

meededen en een placebo kregen doen nu nog steeds<br />

mee met CBD en het effect in deze ‘Open Labelfase’ houdt<br />

nog steeds aan. Het medicijn wordt geproduceerd onder<br />

de naam Epidiolex, maar is niet in Nederland verkrijgbaar.<br />

Wel kunnen patiënten medicinale cannabis olie krijgen in<br />

de Transvaal Apotheek in Den Haag, die de olie zelf bereidt.<br />

(Gewoon Transvaal Apotheek googelen).<br />

Programma B<br />

Na de presentatie van Flip van Walraven voor de hele groep<br />

gaat een deel van het publiek naar de andere zaal voor het<br />

B programma.<br />

Willen en doen (over executieve functies)<br />

(Dr. Yvette Dijkxhoorn)<br />

Executieve functies zijn de hogere regelfuncties van<br />

het brein, zoals plannen, organiseren, controleren en de<br />

verschillende geheugenfuncties. Als hier problemen zijn,<br />

wat bij <strong>TSC</strong> vaak voorkomt, liggen willen en doen (ver) uit<br />

elkaar: dat iets niet lukt wil niet zeggen dat de persoon in<br />

kwestie het niet wil. Als er een verstoring is in het brein,<br />

en die is er (meestal) bij <strong>TSC</strong>, heeft dat invloed op de<br />

ontwikkeling van de netwerken in het brein en daarmee<br />

op de executieve functies. In onze maatschappij is het<br />

belangrijk dat deze goed functioneren. Het beheersen van<br />

impulsen is daarvan een voorbeeld: iedereen mag boos<br />

worden, maar het moet op zo’n manier dat het acceptabel<br />

is voor de omgeving. Dit heeft te maken met adaptief<br />

gedrag, gedrag dat nodig is voor het persoonlijk en sociaal<br />

functioneren van een persoon om te kunnen participeren<br />

in de samenleving. Yvette Dijkxhoorn loopt een aantal<br />

executieve functies door. Problemen kunnen zich voordoen<br />

met inhibitie (het vermogen om impulsen te remmen),<br />

hyperactiviteit, het reguleren van emoties, het uitstellen van<br />

behoeftenbevrediging (‘ik wil alles en ik wil het nu’). Zij laat<br />

ook een aantal stadia in de ontwikkeling van kinderen zien<br />

waarin de verschillende executieve functies tot bloei komen.<br />

Onze maatschappij vraagt veel van kinderen en jonge<br />

mensen, soms dingen die ze nog helemaal niet hoeven<br />

te kunnen op grond van hun leeftijd. Als er problemen<br />

optreden is er ondersteuning nodig: kijken, begrijpen,<br />

verduidelijken en samen doen, rust creëren en de juiste weg<br />

vinden in het omgaan met prikkels.<br />

Multidisciplinaire sessies over niet-invasieve<br />

detectie van epilepsie (Rogier Blok)<br />

Rogier Blok kan helaas zelf niet aanwezig zijn. Hij heeft bij<br />

Fontys Hogeschool een onderzoeksvraag ingebracht. Op<br />

basis van deze vraag is een project gestart met studenten<br />

in het kader van het programma Fixyou waarin men een<br />

probleem voor één bepaald persoon probeert op te lossen<br />

door middel van slimme technologie. Dit idee is gebaseerd<br />

op het Belgische televisieprogramma Team Scheire. In dit<br />

televisieprogramma schakelt Lieven Scheire acht makers<br />

(ingenieurs, ontwerpers, wetenschappers en programmeurs)<br />

in om samen creatieve en concrete oplossingen te ontwikkelen<br />

voor dagelijkse problemen die mensen ondervinden<br />

vanwege een beperking of andere problemen. De onderzoeksvraag<br />

van Rogier, die een dochter met <strong>TSC</strong> heeft, was<br />

hoe epileptische aanvallen preventief gedetecteerd kunnen<br />

worden met behulp van niet-invasieve techniek (dus niet<br />

in het lichaam). Het doel was om uiteindelijk met behulp<br />

van Kunstmatige Intelligentie de aanvallen te kunnen voorspellen<br />

en zo meer veiligheid te bieden aan de patiënt<br />

omdat er rekening kan worden gehouden met een komende<br />

aanval. De studenten gingen van start met een zogenaamde<br />

Hackaton: teams van deelnemers gaan non-stop bezig om<br />

binnen een korte tijd oplossingen voor een aangereikte<br />

casus te bedenken. Brainstormen in een soort ‘pressure<br />

cooker’ dus. Er zijn vanmiddag twee tweetallen van<br />

studenten en hun begeleiders aanwezig om hun oplossing<br />

te presenteren. Het eerste duo heeft een ‘Epitop’ ontworpen,<br />

een soort hesje dat de persoon met epilepsie draagt tijdens<br />

het slapen, waarin een aantal sensoren zijn aangebracht<br />

die hartslag, spierspanning en beweging meten. De verzamelde<br />

data worden doorgegeven aan een computer, dit<br />

gaat draadloos via WiFi. De data kunnen achteraf worden<br />

geanalyseerd. Door terugkoppeling met de gebruiker kan je<br />

de voorspellingen verbeteren. Als ik het goed begreep was<br />

hieraan niet direct een alarmeringssysteem verbonden. De<br />

tweede groep heeft een zogenaamde wearable ontworpen,<br />

lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

9


Lustrumsymposium<br />

een micro controller met een sensor die de gemeten data<br />

ook meteen visueel kan maken (grafiekjes) en een waarschuwing<br />

geeft aan ouders of verzorgers. Het idee van<br />

dergelijke detectoren is niet nieuw: Kempenhaeghe heeft<br />

de zogenaamde ‘Nightwatch’. Maar dit systeem geeft veel<br />

vals positieve meldingen. De Hogeschool kan ook dingen zelf<br />

maken, maar het doel van het project is vooral het bedenken<br />

van oplossingen voor problemen. Het is een leerproject<br />

voor de studenten die leren hoe je dit kunt aan pakken. De<br />

Hogeschool is op zoek naar ‘product owners’, mensen die met<br />

een vraag komen en dus eigenaar van dat probleem zijn.* Het<br />

was een buitengewoon inspirerend gebeuren. Mooi om te<br />

zien hoe deze jonge mensen met zoveel enthousiasme willen<br />

bijdragen aan het oplossen van een probleem.<br />

*Heeft u een probleem of vraag dat zich mogelijk leent voor<br />

het project Fixyou dat hierboven beschreven is? Meldt u dan<br />

bij het Bestuur.<br />

Presentatie Waihonapedia<br />

(Gerritjan Koekkoek)<br />

Later op de middag gaf Gerritjan Koekkoek<br />

een illustratie van het door hem opgerichte<br />

Waihonapedia. Op Waihonapedia, een soort<br />

‘wiki’-mogelijkheid op de website van de<br />

betrokken syndroomvereniging, kan je alle<br />

informatie vinden over een bepaald syndroom.<br />

Handig om meer te leren over het syndroom<br />

en de ontwikkeling van je kind. Ook is er een<br />

‘themakamer’ op Waihonapedia waar je andere<br />

ervaringsdeskundigen en professionals kunt<br />

ontmoeten, met wie je kan sparren over je<br />

vergaderingen en aan wie je advies kan vragen.<br />

Een handige website voor mensen die makkelijk<br />

–en anoniem!- meer te weten willen komen over<br />

een bepaald syndroom.<br />

Naborrel<br />

Wanneer zowel programma A als programma B afgelopen<br />

is, verzamelt iedereen zich in de foyer voor een hapje en<br />

een drankje om nog wat na te praten en nieuwe en oude<br />

contacten te spreken. Bij de organisatie kwamen veel<br />

enthousiaste reacties binnen. Ook in de enquête stonden<br />

weinig wanklanken en vooral positieve reacties. Het is nog<br />

even wachten, maar in 2026 is er weer een lustrum!<br />

10 lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong>


lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

11


Mijn verhaal<br />

woonvoorziening op te zetten. Mijn wens was iets<br />

kleinschaligs met veel persoonlijke aandacht. Dat die twee<br />

dingen niets met elkaar te maken hebben, daar kwam ik<br />

pas later achter. Hoe begin je aan een zoektocht naar een<br />

woning? Ik begon op internet te zoeken naar instellingen<br />

en vroeg raad aan mensen die in hetzelfde schuitje zaten.<br />

Na een paar adressen gebeld te hebben, kwam ik erachter<br />

dat ik nergens mocht komen kijken, want er stonden heel<br />

veel mensen op de wachtlijst en ze werden bijna dagelijks<br />

benaderd en al die kijkers over de vloer, dat geeft veel onrust.<br />

Natuurlijk kan ik me dat vanuit de woning voorstellen, maar<br />

hoe kan ik Daniël nu inschrijven en op de wachtlijst plaatsen<br />

als ik helemaal niet weet of zij daar goed zit?<br />

‘Daniël werd afgewezen’<br />

Daniël uit huis<br />

In het zomernummer van 2021 deed Inge Tol een<br />

oproep aan lezers om hun ervaringen te vertellen<br />

over het thema ‘wonen’. Marlies van Zuilen gaf in het<br />

vorige nummer gehoor aan deze oproep en schreef<br />

over het proces van ‘uit huis gaan’ van haar jongste<br />

dochter. Inge doet dit nu zelf in een bijdrage over haar<br />

dochter Daniël.<br />

tekst en foto’s Inge Tol<br />

‘Iets kleinschaligs met veel persoonlijke<br />

aandacht’<br />

En dan breekt het moment aan dat je voor je dochter, voor<br />

wie je ruim twintig jaar gezorgd hebt, een huis moet gaan<br />

zoeken waar ze kan gaan wonen. Wij wonen in Utrecht,<br />

dus het leek me geen probleem om iets te vinden, genoeg<br />

aanbod in dit drukke deel van het land, dacht ik.<br />

Daar had ik me in vergist, want waar veel aanbod is,<br />

is meestal ook veel vraag en bovendien zijn de huizen<br />

hier nogal duur, waardoor het niet snel loont om een<br />

Toch maar gedaan, vooral bij grote instellingen en ik kreeg<br />

een tip van MEE om naar een huis in Vleuten te gaan kijken.<br />

Het zou lijken op een Thomashuis, maar dan in de wijk. Ik<br />

mocht komen kijken, want ze hadden een plek vrij. Het zag er<br />

mooi en verzorgd uit, grote woonkamer, leuke slaapkamers.<br />

Het echtpaar sliep ’s nachts in een ander deel van het huis en<br />

dan gingen de slaapkamers van de bewoners op slot. Daniël<br />

heeft epilepsie en toen ik dat vertelde hield het meteen<br />

op. Epilepsie in de nacht daar konden ze niet aan voldoen,<br />

ook niet toen ik aanbood om zelf een alarmsysteem aan te<br />

brengen en te bekostigen, zij gingen er ‘s nachts niet uit. Ik<br />

was stomverbaasd, ik dacht dat heel veel mensen met een<br />

beperking epilepsie hadden en dat hulp hierbij heel normaal<br />

zou zijn. Daniël werd hierop afgewezen en de moed zakte mij<br />

in de schoenen. Ik wilde zien of het huis goed genoeg was<br />

voor mijn kind, maar blijkbaar werd er ook gekeken of mijn<br />

kind goed genoeg was voor het huis. Dit was een schokkende<br />

ervaring, ik had daar nog nooit op die manier naar gekeken.<br />

Als het aan Daniël lag, bleef ze<br />

gewoon bij ons wonen<br />

Een paar maanden later konden we komen kijken bij een<br />

woning van Reinaerde in Leidsche Rijn. Ze zat al bij deze<br />

instelling op dagbesteding, dus het leek mij een goed plan<br />

om alles bij één organisatie onder te brengen. Er was een<br />

kamer vrij op de begane grond die als enige in het huis een<br />

badkamer had, een must voor Daniël, want een badkamer<br />

met iemand delen zou voor haar niet werken. We hebben<br />

een gesprek en een rondleiding gehad en wij begrepen dat<br />

we bedenktijd kregen, want het was allemaal voor de eerste<br />

keer, dus spannend. Wij hebben er veel over gepraat, want<br />

als het aan Daniël lag, bleef ze gewoon bij ons wonen. Met<br />

pijn in ons hart vonden we toch dat we dit maar moesten<br />

doen. We werden gebeld door de coördinator en deelden ons<br />

12 lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong>


Mijn verhaal<br />

besluit mee. Ik verwachtte een compliment voor ons moedig<br />

besluit, maar ze deelde ons mee dat zij er met elkaar over<br />

gesproken hadden en dat ze Daniël toch te zorgintensief voor<br />

dit huis vonden.<br />

‘Ik verwachtte begrip voor de<br />

moeilijke keuze die ik als ouder<br />

aan het maken was: mijn kind<br />

weggeven voor wie ik zolang<br />

zo zorgvuldig gezorgd had’<br />

De grond zakte onder mijn voeten vandaan, we hadden een<br />

heel emotioneel proces doorlopen en ik verwachtte begrip<br />

voor de moeilijke keuze die ik als ouder aan het maken<br />

was: mijn kind weggeven voor wie ik zolang zo zorgvuldig<br />

gezorgd had. En dan zeggen ze doodleuk, voor de tweede<br />

keer op rij: ‘We willen haar niet’. We stonden weer met<br />

lege handen en het was mij duidelijk dat de zorg niet zit te<br />

wachten op werk, maar op leuke, niet al te gehandicapte<br />

bewoners, met toch een flinke zak geld. Het zal niet overal<br />

zo zijn, maar ik was gewoon teleurgesteld en boos.<br />

Te mooi om waar te zijn<br />

Een vriendin tipte mij dat er een nieuw huis gebouwd werd<br />

in Leidsche Rijn waar volgens de website nog plek was.<br />

Kleinschalig wonen met zorg op maat en aandacht voor elk<br />

individu, het klonk te mooi om waar te zijn. Ik heb meteen<br />

gebeld en een lang gesprek gevoerd en alles opgenoemd<br />

waar ze de vorige keren op werd afgewezen, maar niks was<br />

een probleem. Het ging om begeleid zelfstandig wonen<br />

en wij waren bang dat het voor Daniël te hoog gegrepen<br />

zou zijn, maar zij verzekerden ons dat het helemaal<br />

goed zou komen met haar. Ze keken naar wat eenieder<br />

persoonlijk nodig heeft en ze zouden het stimuleren om<br />

bewoners met elkaar in contact te brengen. Er was geen<br />

gemeenschappelijke woonkamer, maar aan de overkant in<br />

de boerderij zou dagbesteding komen en daar zouden ze<br />

allerlei activiteiten gaan organiseren. En zo betrok Daniël op<br />

1 januari 2017 een gloednieuw appartement met alles erop<br />

en eraan.<br />

‘Zij verzekerden ons dat het<br />

helemaal goed zou komen<br />

met haar’<br />

De eerste keer dat ik haar daar achterliet, zwaaide ze in<br />

de deuropening naar me, niemand die naast haar stond<br />

om dit moeilijke moment te doorstaan. Ik zei dat ik<br />

binnenkort weer langs zou komen en zij vroeg: “Wanneer<br />

is binnenkort?” Ik reed weg en de tranen stroomden<br />

over mijn wangen en de angst bekroop mij dat deze<br />

zorginstelling niet de gezelligheid en de ‘op maat zorg’ zou<br />

gaan bieden die ze beloofd hadden. Ik kan over de jaren<br />

die ze hier woonde een boek schrijven, maar het komt<br />

erop neer dat ze daar toch nog vier jaar heeft gewoond.<br />

We hebben geknokt om haar de zorg te laten krijgen die<br />

ze nodig heeft, maar het werd steeds minder begeleid<br />

en steeds meer zelfstandig wonen. Terwijl er tegen ons<br />

werd gezegd dat er geen geld was om altijd begeleiding<br />

aanwezig te laten zijn, iets waar Daniël volgens haar<br />

indicatie recht op heeft, werd er ondertussen ergens<br />

anders een nieuwe woning geopend.<br />

Onze cliëntondersteuner legde de vinger<br />

op de zere plek<br />

Wat ons erg geholpen heeft en wat ik iedereen zou aanraden<br />

is om een cliëntondersteuner in te schakelen. Deze kun je<br />

aanvragen als je problemen hebt met de zorginstelling en het<br />

wordt betaald door het Zorgkantoor. Onze cliëntondersteuner<br />

was Janneke en zij legde na een paar keer vergaderen met<br />

directie en begeleiding de vinger op de zere plek: het gaat<br />

hier niet om wat zij voor Daniël kunnen doen, maar het<br />

gaat hier om hoe Daniël in hun organisatie past. Janneke<br />

legde ons voor of wij nog meer energie wilden stoppen in<br />

het organiseren van de zorg voor Daniël of dat we liever<br />

een andere woning voor haar wilden zoeken met veel meer<br />

gezelligheid. We kozen voor het laatste.<br />

‘Hier kijken ze naar wat<br />

Daniël nodig heeft’<br />

Nu woont ze in een woning van ’s Heeren Loo: wat een<br />

verschil. Toen we de auto voorreden om te verhuizen<br />

stonden er twee bewoners klaar om ons te helpen. Hier<br />

eten ze op vrijdagavond kroketten en doen ze spelletjes,<br />

maar mag je ook op je kamer blijven als je daar behoefte<br />

aan hebt. Hier doen ze er moeite voor om Daniël erbij<br />

te betrekken en kijken ze naar wat zij nodig heeft. Het is<br />

zeer opvallend en ik kan het natuurlijk nooit helemaal hard<br />

maken, maar sinds ze uit huis was nam haar epilepsie alleen<br />

maar toe en sinds ze in dit huis woont, is haar epilepsie<br />

behoorlijk afgenomen. Toen Daniël vorig jaar zomer vier<br />

weken opgenomen werd bij SEIN, adviseerden zij ons<br />

om een andere woning voor haar te zoeken omdat stress<br />

lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

13


Mijn verhaal<br />

waarschijnlijk een grote rol speelt bij haar epilepsie en daar<br />

hebben ze gelijk in gekregen. Natuurlijk hadden we haar al<br />

graag eerder verhuisd, maar wij dachten dat er toch nergens<br />

plek zou zijn. Janneke heeft ons de energie gegeven en ons<br />

geholpen om toch weer op zoek te gaan naar een andere<br />

woning en we waren precies op het goede moment op de<br />

goede plek.<br />

Zorgcowboys<br />

Ik moet zeggen dat mijn idee over kleinschalig wonen en<br />

zorg op maat wel uit elkaar is gespat. Het zal echt niet<br />

overal zo zijn, maar dat er zorgcowboys zijn heb ik zelf<br />

kunnen ervaren. Het draait vooral om geld verdienen en<br />

er is nauwelijks wetgeving om daar iets tegen te doen.<br />

Ook hier zou ik een boek over kunnen schrijven, iets waar<br />

‘Follow the money’ trouwens veel over publiceert. Ik<br />

concentreer me liever op de blijdschap dat we een woning<br />

hebben gevonden waar Daniël gelukkig is, waar ze zich<br />

veilig voelt, waar ze verder kan groeien in haar ontwikkeling<br />

en waar wij gemist kunnen worden. Ook hier reed ik met<br />

tranen in mijn ogen weg, maar dan van blijdschap. ■<br />

Daniël en Julie<br />

Lotgenotenbijeenkomst<br />

Stormachtige ontmoeting van de mbo/hbo <strong>STSN</strong> lotgenotengroep<br />

Nu de coronamaatregelen steeds verder werden afgebouwd zagen we onze kans schoon om weer bij elkaar te<br />

komen als mbo/hbo <strong>STSN</strong> lotgenotengroep.<br />

tekst en foto’s Francien Lange<br />

We hadden een mooie wandelplek gevonden ergens in<br />

het midden van het land, mét restaurant! We hadden<br />

alleen even geen rekening gehouden met het Nederlandse<br />

weer... Zondag 20 februari regende het en stormde het<br />

ook nog eens stevig, dus het was niet altijd duidelijk of<br />

de treinen reden en het bos was kletsnat! Degenen die<br />

konden komen, hebben doorgezet en zo hadden we onze<br />

tweede live ontmoeting nadat de groep weer is opgestart.<br />

Sommigen van de aanwezigen die er in de zomer van<br />

2021 niet bij konden zijn, waren er nu wel én we werden<br />

verblijd met twee nieuwe leden, waardoor de gemiddelde<br />

leeftijd ook ineens daalde! Het was goed en gezellig. We<br />

hebben gelachen, (hernieuwd) kennis gemaakt en kennis<br />

gedeeld. Het is goed om elkaar te kennen, te zien en te<br />

spreken. Voor de volgende ontmoeting koersen we op<br />

september. ■<br />

14 lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong>


Column<br />

Hoe gaat het met Kester?<br />

Yvonne Strikwerda schrijft over haar zoon Kester. Kester is 31 jaar en woont in een zorginstelling in Noord-Holland.<br />

tekst Yvonne Strikwerda foto Jurjen Tak<br />

haal gaan met kleding en wasgoed van andere bewoners,<br />

het dingen uit de vuilnisbak vissen, het dwingend stellen<br />

van steeds dezelfde vragen. Maar het is meestal niet van<br />

lange duur. Er zijn bijna geen incidenten geweest de laatste<br />

tijd en er wordt bijna nooit gegrepen naar de lorazepam,<br />

een kalmerend pilletje. Kortom, we mogen op dit moment<br />

heel tevreden zijn over hoe het met Kester gaat. In het<br />

stuk hieronder staan (schuingedrukt) af en toe citaten uit<br />

de rapportage over Kester door de groepsleiding in het<br />

patiëntenvolgsysteem Caren.<br />

Vorige keer schreef ik over de eeuwige golfbeweging in het<br />

gedrag van Kester, iets wat voor veel lezers wel herkenbaar<br />

zal zijn. Het gedrag van Kester was op een gegeven moment<br />

weer moeilijk en ‘de rek was er uit’ bij het team. We hebben<br />

toen, begin oktober, eigenlijk tegen onze zin, ingestemd<br />

met het voorschrijven van nieuwe psychofarmaca. We<br />

zijn nu weer een paar maanden verder en gezegd moet<br />

worden dat hij eigenlijk geen last van bijwerkingen heeft<br />

en momenteel vrij rustig is, met soms momenten waarop<br />

hij nog wel ‘gespannen’ kan zijn, zoals het benoemd wordt<br />

in de rapportage. Hij kan dan geobsedeerd zijn door eten<br />

en drinken, het aan- en uittrekken van zijn shirt, aan de<br />

Groei<br />

Kester is met alle ups en downs die er geweest zijn de<br />

afgelopen twee à drie jaar toch erg gegroeid. Zijn taal is<br />

verbeterd en hij heeft beter geleerd zelf de prikkels die<br />

van buiten op hem af komen te reguleren. Om daar een<br />

voorbeeld van te geven: Kester heeft een radio-cd-speler<br />

op zijn kamer. Soms wordt hij ’s nachts of ’s avonds laat<br />

wakker en dan vindt hij het wel leuk om even de radio<br />

aan te zetten… De rapportage daarover is wel grappig, de<br />

‘nachtwacht’ schrijft het op een komische manier op, maar<br />

als het regelmatig gebeurt, is het voor de medebewoners<br />

die slapen natuurlijk niet grappig. Er is daarom besloten dat<br />

de cd-speler voordat Kester gaat slapen weggehaald wordt.<br />

Zijn persoonlijk begeleider vertelde me dat Kester, nadat<br />

dit een paar keer gebeurd was, nu zelf heel trouwhartig<br />

de cd-speler komt inleveren… Mijn inschatting is dat dit<br />

geen gezagsgetrouwheid van hem is, maar dat hij eigenlijk<br />

aangeeft de verleiding van de cd-speler liever uit de weg<br />

te gaan. Als hij er staat, kun je hem immers ook aanzetten!<br />

Misschien is het net zoiets als wanneer er een reep<br />

chocolade ligt die je aanstaart.. Die kun je beter maar ergens<br />

wegstoppen, als je hem eigenlijk niet wilt opeten.<br />

‘Kesters disco was geopend. Had er zin in. Om circa 23:00<br />

bij hem langs geweest. Deed zelf zijn radio uit om hem<br />

vervolgens, na mijn vertrek, weer aan te zetten. Een 30<br />

minuten later zijn radio opgeborgen. Welterusten, Kester!’<br />

– De ‘nachtwacht’.<br />

Iets vergelijkbaars kenden we al van hem: hij had een periode<br />

waarin hij vaak het huis uitliep, om even een rondje te lopen<br />

buiten. Dit werd wel erg vaak en hij ging ook op zijn sokken<br />

bij nacht en ontij en nattigheid naar buiten. Niet handig,<br />

bovendien moest de groepsleiding steeds achter hem aan.<br />

lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

15


Column<br />

Daarom kwam er een VBM (Vrijheidsbeperkende Maatregel)<br />

waarbij de buitendeur op slot ging. Nadat Kester eerst een<br />

tijdje regelmatig ging checken of de deur wel op slot zat, nam<br />

dit gedrag af. De prikkel om naar buiten te willen gaan en het<br />

checken van de deur werden steeds minder.<br />

‘Na het eten alle deuren op slot gedaan, Kester ging ze<br />

controleren, maar op een gegeven moment had hij rust en kon<br />

hij ontspannen blijven zitten op de bank met een big smile.’<br />

Rouwverwerking<br />

Een ander onderwerp waarbij we merken dat hij toch<br />

vorderingen maakt in het hanteren van voor hem<br />

ingewikkelde dingen, is de ‘dood’. In het zomernummer van<br />

vorig jaar schreef ik al over zijn reactie op het overlijden van<br />

zijn oma en opa, in de herfst en winter van 2020-2021. De<br />

film ‘Up’ over het ‘Opaatje’, zoals Kester de hoofdpersoon<br />

noemt, is nog steeds aanleiding om even aan zijn eigen<br />

opa te denken en ‘Opa leeft niet meer’ te zeggen, maar<br />

Oma kwam bij Kester steeds maar niet ter sprake, terwijl<br />

zij kort voor opa is overleden. Maar de laatste keer dat hij<br />

bij ons logeerde, kreeg hij meer aandacht voor de andere<br />

hoofdpersoon in de film, Elly, de vrouw van het Opaatje,<br />

die overlijdt, waardoor het Opaatje alleen achterblijft.<br />

Toen ik benoemde dat het Omaatje in de film doodging,<br />

zei Kester voor het eerst ook ‘Oma leeft niet meer’ en toen<br />

ik beaamde dat zijn oma overleden was, leek het voor het<br />

eerst echt tot hem door te dringen. Hij kreeg tranen in zijn<br />

ogen en zag er echt een beetje verdrietig uit. Nu is het zo<br />

dat Kester de laatste tijd toch al meer met de dood bezig<br />

was, omdat een medebewoner onlangs aan Covid overleden<br />

is. Hij heeft hem de laatste tijd heel vaak genoemd, en als<br />

hij over hem sprak, zag ik een aantal keren tranen in zijn<br />

ogen: hij is er echt verdrietig over en beseft het goed. Hij<br />

mist zijn huisgenoot echt, denk ik. Hij was ook mee geweest<br />

naar de uitvaartbijeenkomst en heeft hem ook opgebaard<br />

in zijn kamer gezien. Dit helpt hem waarschijnlijk om te<br />

begrijpen wat ‘dood zijn’ betekent. Maar toch: hij is ook<br />

aan het uitvinden wat het nu precíes is: hij had zijn zus al<br />

een tijdje niet gezien en zei toen opeens ‘Nanda leeft niet<br />

meer…’<br />

Als een soort hengeltje dat hij uitgooide. En natuurlijk<br />

konden we hem geruststellen, want goddank is Nanda<br />

goed gezond en is er niets aan de hand. Hopelijk heeft hij<br />

de juiste conclusie getrokken: iemand die je een tijdje niet<br />

gezien hebt, hoeft daarom dus nog niet dood te zijn… Het<br />

valt voor zijn brein niet mee om het allemaal in elkaar te<br />

passen.<br />

‘Om 17.15 hebben we met de bewoners de rouwkaart<br />

voorgelezen op de groep, Kester zat er rustig bij en was<br />

oprecht aan het luisteren. Toen de kaart was gelezen vroeg<br />

Kester: "A.. is dood, hè?” Dit heeft hij veel herhaald in de<br />

avond, op een rustige kalme manier.’<br />

Als ik zoiets lees in de rapportage ben ik trots op hem. En blij<br />

dat het in dit opzicht zo goed gaat met hem.<br />

Werkplaatsleed<br />

Nadat de werkplaatsen na de maandenlange sluiting van<br />

vorig jaar eindelijk weer waren opgestart, bleek dat het met<br />

Kester niet lekker liep op de werkplaats ‘transport’. Dit had er<br />

ook mee te maken dat er weliswaar wat extra menskracht<br />

op de werkplaats was voor de begeleiding van Kester,<br />

maar dat dit niet structureel was, waarbij het voortdurende<br />

personeelstekort een rol speelde. Als het op de werkplaats<br />

even ingewikkeld werd in de begeleiding van de groep<br />

werd Kester als eerste weer naar het woonhuis gestuurd.<br />

Als oplossing werd bedacht dat er een nieuwe werkplaats<br />

zou komen waar de wat lastigere klantjes een plek zouden<br />

vinden, doordat daar meer personeel beschikbaar zou zijn<br />

per deelnemer. Maar ook voor deze werkplaats was niet aan<br />

voldoende personeel te komen… Zo schiet het allemaal niet<br />

op. Het voelt weer als trekken aan een dood paard: goede<br />

ideeën genoeg, maar in de praktijk onuitvoerbaar door allerlei<br />

dingen die blijkbaar niet ‘maakbaar’ zijn. Ik schreef er ook de<br />

vorige keer al over.<br />

Krenten uit de rapportage-pap<br />

Ook deze keer wil ik toch positief eindigen en enkele positieve<br />

momenten naar voren halen uit de rapportage in Caren:<br />

‘Is vanavond mee geweest naar volksdansen, uitproberen<br />

hoe hij dit zou vinden. Het was een groot succes, wat was hij<br />

aan het genieten en lekker uit zijn dak aan het gaan. Deed<br />

met alles mee, op zijn manier. Wanneer we moesten zitten,<br />

zat hij ook in de kring, wanneer we liepen deed hij dit ook<br />

en wanneer er dan even stil gestaan moest worden deed hij<br />

dit ook mee’.<br />

‘Genoot van de groepshectiek tijdens de activiteit: “Eng, eng”<br />

riep hij, al flapperend met zijn armen. We waren Halloween<br />

schilderingen aan het maken’.<br />

‘Wel kwam hij nog uit bed en vroeg aan mij (collega had<br />

hem naar bed gebracht) “nog even bij mij zitten”. Hij had ook<br />

toen een angstige blik in zijn ogen. Toen ik eenmaal even<br />

bij hem zat was het goed en na drie minuten zei hij “lekker<br />

slapen”'.<br />

Het geeft een goed gevoel dat hij zich op zo’n moment,<br />

als er even echte aandacht aan hem besteed wordt, veilig<br />

en rustig voelt. Het is als ouder fijn om te weten dat hij<br />

gezien wordt. ■<br />

16 lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong>


Column<br />

Pioniers<br />

Leonore Kuijpers is AVG n.p. en werkt ruim dertig jaar binnen de VG-zorg. Zij is consulent bij het Centrum voor<br />

Consultatie en Expertise (CCE) en lid van het Expertiseteam <strong>TSC</strong> en Gedrag.<br />

tekst Leonore Kuijpers<br />

Soms verbaas je je over hoe dingen kunnen lopen. Bij de<br />

organisatie van het symposium waren we op zoek naar het<br />

lettertype van de letters in het logo van de <strong>STSN</strong>. Het leek<br />

ons mooi om dit te gebruiken bij de teksten in de mail en het<br />

drukwerk. Het bleek dat niemand in de omgeving wist waar<br />

het ontwerp eigenlijk vandaan kwam en wie het had gemaakt.<br />

Het was er gewoon al altijd.<br />

Een paar maanden later kreeg ik via het secretariaat van de<br />

<strong>STSN</strong> een mail te zien waarin dit logo ter sprake kwam. Ik<br />

bedacht me geen moment en zocht contact. Zo kwam ik op het<br />

spoor van de ‘pioniers’ van de <strong>STSN</strong>: een kleine groep ouders<br />

die hun krachten bundelden om <strong>TSC</strong> op de kaart te zetten en<br />

die ervoor zorgden dat de gevolgen van deze aandoening<br />

verzameld werden voor lotgenoten en artsen.<br />

Het idee ontstond toen een van de oprichters, Stan Kloos, die<br />

een tijd in Engeland had gewerkt, bij terugkomst in Nederland<br />

aan Paul Fleury, de (kinder)neuroloog van zijn dochter met <strong>TSC</strong>,<br />

vroeg of er hier in Nederland geen patiëntenvereniging was.<br />

Toevallig was Paul op dat moment juist samen met Peter Barth,<br />

neuropediater aan de VU, begonnen met erfelijkheidsonderzoek<br />

rondom <strong>TSC</strong>. Met een oproep van Paul aan ouders die bij hen<br />

bekend waren om hun krachten te bundelen werd de <strong>STSN</strong> op<br />

5 mei 1981 geboren. Gewoon thuis bij elkaar met een paar<br />

mensen: Cees Bakker, Corrie van Hattum, Sjannie Prinsen, Otto<br />

van Bruggen, Harry Heydeman en Marinus Molenschot.<br />

Het waren andere tijden dan nu. Er was geen internet of<br />

sociale media, alleen het boek van Gomez met heftige<br />

foto’s en dramatische voorspellingen. Een “schrikbeeld” voor<br />

de ouders van deze jonge kinderen. Het syndroom was<br />

onbekend bij artsen en families, waardoor er maar weinig<br />

plekken waren waar ouders met hun vragen naar toe konden.<br />

Er zat niets anders op dan het aanschrijven van artsen in<br />

academische ziekenhuizen om hen te vragen of ze ouders<br />

van kinderen met <strong>TSC</strong> attent wilden maken op het bestaan<br />

van de pas opgestarte <strong>STSN</strong>. Een aantal specialisten werd<br />

gevraagd of zij met medisch advies de stichting wilden<br />

ondersteunen. Ervaringen van ouders werden gedeeld,<br />

informatie werd verzameld, op een demontabele stand werd<br />

informatiemateriaal aangeboden op landelijke beurzen en de<br />

<strong>STSN</strong> werd lid van de VSOP. Zo konden steeds meer mensen<br />

terugvallen op elkaar en op experts. De stichting groeide in<br />

vrij korte tijd uit tot een groep van 300 leden.<br />

Al pratend over de start van de <strong>STSN</strong> kwamen er ook andere<br />

dingen ter sprake. Het is pas 30-40 jaar geleden, maar wat is er<br />

veel veranderd in die tijd. Communicatie ging via de telefoon of<br />

op papier en per post. Nu vinden we het gewoon om even een<br />

foto of een filmpje te maken met onze telefoon. We kunnen<br />

zelfs beelden zo nodig direct doorsturen naar een arts. Toen<br />

was het een briljant en ook moedig idee van iemand om zijn<br />

video 8 camera erbij te gaan halen en de Salaamkrampen van<br />

zijn zoontje te filmen, omdat de arts niet geloofde dat deze<br />

epileptische aanvallen had. Je kan je het niet meer voorstellen.<br />

Er was geen sprake van multidisciplinaire behandeling<br />

en/of begeleiding over TAND, van kennis over<br />

prikkelverwerkingsstoornissen of over behandelprotocollen.<br />

Alles moest nog uitgevonden en uitgezocht worden. Door<br />

binnen Nederland en wereldwijd de krachten van artsen en<br />

ouders onderling te bundelen zijn we op het gebied van <strong>TSC</strong><br />

een heel eind gekomen en blijven we ontwikkelen. Dankzij<br />

deze pioniers (en alle mensen die in de loop van de tijd hun<br />

werk hebben overgenomen)!<br />

En hoe zit dat nou met dat logo, hoor ik je denken? Dat<br />

blijkt gebaseerd op de vertaling van het woord ‘tubers’<br />

uit het medisch zakwoordenboek van Coëlho: bolvormige<br />

verhardingen. Dit inspireerde tot een tekening van twee bollen<br />

met daaraan vier pieken. En het is een blijvertje gebleken. ■<br />

N.B.<br />

Volgens Goethe geldt: “Het beste dat de geschiedenis<br />

ons nalaat, is het enthousiasme dat zij veroorzaakt”.<br />

Met verhalen, originele publicaties/documenten en<br />

beeldmateriaal is het mogelijk om de geschiedenis van<br />

de <strong>STSN</strong> niet verloren te laten gaan en beschikbaar te<br />

maken voor huidige en toekomstige leden. Als u/je na<br />

het lezen van deze column hierbij wilt helpen, neem dan<br />

contact met me op via LeonoreKuijpers@stsn.nl.<br />

lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

17


Afscheid<br />

De redactie van het <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

neemt afscheid van Jos Scheurink<br />

Jos had het (al meerdere keren) aangekondigd: hij wilde uit<br />

het Bestuur en daarmee zou hij ook de redactie verlaten.<br />

Het duurde een tijd voor het echt zover was, maar nu is het<br />

dan toch gebeurd: Jos is uit de redactie. Jos was binnen de<br />

redactie degene die, omdat hij ook in het Bestuur zat, altijd<br />

wist wat er in het Bestuur gaande was: de noodzakelijke<br />

schakel tussen Bestuur en redactie. Onmisbaar dus zou<br />

je zeggen, en Jos heeft er ook alles aan gedaan om zich<br />

onmisbaar te maken. Behalve van de bestuurszaken, was<br />

hij ook goed op de hoogte van het ledenbestand, wat er<br />

op de Facebook-pagina leeft en wat al niet. Een vraagbaak<br />

die altijd snel antwoord gaf op al onze praktische vragen en<br />

een allround en afgewogen kijk had op alle zaken binnen de<br />

<strong>STSN</strong> die in de redactie voorbijkwamen. Nu is er een bekend<br />

gezegde: ‘niemand is onmisbaar’ en Jos heeft dat blijkbaar<br />

ook geconcludeerd na zoveel jaren trouwe dienst, waarin hij<br />

ook nog een aantal jaren eindredacteur was. Met de redactie<br />

hebben we tijdens een gezellig etentje in Utrecht afscheid<br />

van hem genomen. Jos kreeg een boek en een kaart met<br />

ongeveer dit plaatje erop: trekvogels op weg naar een andere<br />

bestemming. Het plaatje van de trekvogels nodigde uit tot het<br />

trekken van een aantal parallellen: om een beeld van hem te<br />

schetsen.<br />

Jos was altijd volhardend en koersvast, in samenwerking<br />

met anderen, op weg naar een onbekende verte. Waarbij<br />

de onbekende verte gelezen kan worden als een gesteld<br />

doel: een nog betere <strong>STSN</strong>, strijdend voor een beter leven<br />

en betere zorg voor <strong>TSC</strong> patiënten.<br />

Er komt voor hem nu meer tijd voor nieuwe onbekende<br />

verten. Jos, heel veel dank voor al je werk!<br />

De redactie,<br />

Francesco Dioguardi<br />

Yasmara Olyslag<br />

Anna Philipoom<br />

Yvonne Strikwerda ■<br />

18 lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong>


Aankondiging<br />

Om alvast in de agenda te<br />

zetten: bijeenkomst Ketogeen<br />

dieettherapie<br />

Op 14 mei <strong>2022</strong> organiseert Nutricia samen met de <strong>STSN</strong> een informatiebijeenkomst over <strong>TSC</strong>, epilepsie en het<br />

ketogeen dieet in Raamsdonksveer. In het onderstaande artikel vind je alvast wat informatie over dit dieet.<br />

Tijdens deze bijeenkomst zijn er presentaties, kan je vragen stellen aan deskundigen, is er een kookdemonstratie<br />

én kan je zelf proeven.<br />

tekst en foto’s Nutricia<br />

Ketogeen dieettherapie<br />

Wanneer blijkt dat anti-epileptica onvoldoende werken, is<br />

ketogeen dieettherapie een goede optie. Dat kan bij mensen<br />

met tubereuze sclerose complex (<strong>TSC</strong>) zijn of bij bepaalde<br />

syndromen, zoals het West syndroom of Dravet syndroom.<br />

Het is tevens een optie wanneer anti-epileptica ernstige<br />

bijwerkingen hebben. Ketogeen dieettherapie is een dieet<br />

dat bestaat uit veel vet, zo min mogelijk eiwitten en weinig<br />

koolhydraten (suikers). Het kan worden toegepast in elke<br />

levensfase, dus bij zuigelingen, kinderen en volwassenen en<br />

het kan gebruikt worden in fles- of sondevoeding en normale<br />

maaltijden.<br />

Het doel van ketogeen dieettherapie<br />

Het doel is het verminderen van het aantal en/of de ernst<br />

van epileptische aanvallen. Dit lukt bij ongeveer 50% van de<br />

patiënten met moeilijk instelbare epilepsie. De dieettherapie<br />

kan in sommige gevallen leiden tot aanvalsvrijheid. Soms<br />

kunnen er dan minder anti-epileptica gebruikt worden.<br />

Naast een effect op de epilepsie kan er ook een verbetering<br />

plaatsvinden van bijvoorbeeld alertheid, gedrag of stemming.<br />

Het uiteindelijke resultaat verschilt van persoon tot persoon.<br />

Hoe werkt ketogeen dieettherapie?<br />

Normaal gesproken zijn koolhydraten (suikers) de<br />

belangrijkste energiebron voor het lichaam. Door een<br />

ketogeen dieettherapie verandert dit en worden vetten<br />

gebruikt als energiebron. Deze vetten worden afgebroken tot<br />

‘ketonen’ en het lichaam komt ‘in ketose’.<br />

De hersenen, waar de bron van epilepsie zit, verbruiken heel<br />

veel energie. Het gebruik van ketonen als energiebron kan<br />

leiden tot het verminderen van de epileptische aanvallen.<br />

Medische dieetbehandeling of lifestyle?<br />

In boekhandels en op internet vind je vele keto(kook)boeken<br />

en hierin wordt het dieet aangeprezen als dé manier om af te<br />

vallen of om aan een getraind lichaam te werken. Hoe zit dat?<br />

Deze ‘keto lifestyle’ verschilt sterk van de medische ketogeen<br />

dieettherapie die bij epilepsie wordt toegepast. Het medische<br />

dieet is strenger en een precieze berekening zorgt ervoor dat<br />

mensen níet afvallen, dat kinderen gewoon groeien en dat<br />

er geen tekort ontstaat aan belangrijke voedingsstoffen zoals<br />

vitamines en mineralen. Daarom is het heel belangrijk om<br />

deze medische dieettherapie te starten onder begeleiding van<br />

een medisch behandelteam.<br />

Verschillende soorten ketogeen dieettherapie<br />

Er bestaan verschillende soorten ketogeen dieettherapieën<br />

die elk passen bij de individuele leefwijze en omstandigheden<br />

van de patiënt of de aandoening. De keuze wordt gemaakt<br />

door de arts en diëtist in overleg met de (ouder van de)<br />

patiënt.<br />

Klassiek dieet<br />

Het klassiek dieet bestaat uit een precieze hoeveelheid<br />

vet, eiwitten en koolhydraten. De verhouding hiertussen<br />

heet de ketogene ratio, bijvoorbeeld 4:1. Dit betekent<br />

dat elke 4 gram vet gecombineerd wordt met 1 gram<br />

koolhydraten en eiwitten.<br />

lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

19


Nieuws<br />

MCT dieet<br />

MCT staat voor Medium Chain Triglycerides. Dit type<br />

vet leidt tot meer ketonen dan de traditionele vetten.<br />

Daardoor is er minder inname van vet nodig en is er meer<br />

ruimte voor koolhydraten en eiwitten.<br />

media voor receptinspiratie, tips en ervaringsverhalen zoals<br />

www.facebook.com/ketocafebnl<br />

MAD dieet<br />

MAD staat voor Modified Atkins Dieet en is een dieet<br />

waarbij alleen de inname van koolhydraten heel strikt<br />

is en heel laag (10-30 g/dag). Het gebruik van vet en<br />

eiwitten is vrij. Hierdoor voelt het dieet als minder streng.<br />

Wilt u meer weten?<br />

Als u meer wilt weten over de ketogeen dieettherapie,<br />

neem dan contact op met uw arts (neuroloog). Hij of zij<br />

kent uw persoonlijke situatie het beste en kan uw vragen<br />

beantwoorden.<br />

Voor de start met ketogeen dieettherapie kunt u in Nederland<br />

terecht bij<br />

• <strong>TSC</strong> Expertisecentra Erasmus/Sophia Kinderziekenhuis en<br />

UMC/WKZ<br />

• Epilepsiecentra Sein en Kempenhaeghe<br />

• Academisch centra Radboud UMC, UMCG en Amsterdam<br />

UMC<br />

Ketogeen dieettherapie in de praktijk<br />

Of deze dieettherapie een optie is voor u of uw kind,<br />

bespreekt u met uw arts (neuroloog). Voor- en nadelen<br />

worden bekeken en ook kan medisch onderzoek nodig<br />

zijn. Indien besloten wordt om te beginnen, berekent een<br />

gespecialiseerd diëtist uw dieet en volgt er een startfase van<br />

twaalf weken. In die periode zal de diëtist u uitvoerig helpen:<br />

hoe ziet een dagmenu eruit, hoe berekent u een maaltijd,<br />

welke voedingsmiddelen mogen wel of niet? Soms start de<br />

ketogeen dieettherapie met een paar dagen verblijf in het<br />

ziekenhuis of epilepsiecentrum, maar dat is niet altijd nodig.<br />

Gedurende de eerste dagen wordt het gewone dagmenu<br />

omgezet in een ketogeen dagmenu. Uiteraard is ketogeen<br />

dieettherapie eenvoudiger indien er sprake is van volledige<br />

fles- of sondevoeding.<br />

In Vlaanderen bij<br />

• Epilepsie referentiecentra UZ Leuven en UZ Gent<br />

• Revalidatiecentrum Pulderbos<br />

• Academische centra zoals UZ Antwerpen<br />

De stichting Matthews Friends Nederland/Vlaanderen zet zich<br />

in voor (ouders van) patiënten die ketogeen dieettherapie<br />

gebruiken of overwegen. Bezoek hun website op<br />

https://mf-nlvl.org/. ■<br />

Op 14 mei vindt de bijeenkomst over<br />

Ketogeen dieettherapie plaats!<br />

Ketogeen koken<br />

Indien er gewoon gegeten wordt (dus geen fles- of<br />

sondevoeding) bestaat de basis uit normale producten uit de<br />

supermarkt. Deze worden vaak aangevuld of vervangen door<br />

medische voeding. Hiermee wordt het dieet eenvoudiger<br />

om uit te voeren en kan de voedingskundige waarde van<br />

maaltijden verbeteren.<br />

Dat de ketogeen dieettherapie niet smakelijk zou zijn, is een<br />

fabel die inmiddels achterhaald is. Er zijn tegenwoordig lekkere<br />

producten en recepten voor iedereen. Er bestaan websites en<br />

boekjes om inspiratie op te doen. Kijk eens op www.ketocafé.nl<br />

(in België www.ketocafe.be). Er zijn nuttige groepen op sociale<br />

20 lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong>


Column<br />

Complex<br />

Lara (16 jaar) is de dochter van Sandra en Marlon Visch. Haar zusje heet Tessa (13 jaar). Sandra schrijft<br />

driemaandelijks over de leuke en minder leuke aspecten van leven met een kind met <strong>TSC</strong>.<br />

tekst en foto’s Sandra Visch<br />

Lastige feestdagen<br />

Lara werd op 14 november zestien jaar. We hebben dit keer<br />

voor het eerst heel weinig aan haar verjaardag gedaan. Ze<br />

was er zelf helemaal niet mee bezig. ‘Vroeger’ praatte ze er<br />

heel vaak over. Dan vroeg ze wat voor cadeaus ze zou krijgen<br />

en wie er op bezoek kwamen. Ook haar kinderfeestje was<br />

dan maandenlang een belangrijk onderwerp bij Lara. Ik vond<br />

het zelf ook leuk om er mee bezig te zijn. Dit keer was het<br />

een pittige dag die niet feestelijk voelde. Ze vroeg niet wie<br />

er kwam, het woord kinderfeestje viel geen enkele keer.<br />

Natuurlijk had ik cadeaus gekocht, er was lekkere taart en er<br />

kwam een beetje visite ’s middags. Maar Lara was afwezig<br />

en verward, zoals ze nu eigenlijk al heel lang is. Eind van de<br />

middag gingen we eten bij de Mac, omdat ze dat lekker vindt<br />

en we daar al meer dan een jaar niet geweest waren. We<br />

wilden haar zo graag blij zien. Maar de spanning liep te veel<br />

op bij Lara, ze zei weer nare dingen over haar zusje: dat ze<br />

weg moet en dat we haar zo weg moeten brengen en dat<br />

uitte ze ook fysiek. Dus met een boze Lara en een verdrietige<br />

Tessa gingen we gauw weer naar huis. De weken erna was<br />

er gelukkig geen boosheid meer richting haar zusje, het bleef<br />

redelijk stabiel. Daarna stond pakjesavond voor de deur. Dat<br />

wilden we dit keer graag weer vieren met de oma’s en opa’s<br />

net als andere jaren, behalve vorig jaar omdat we dat toen<br />

met de coronaperikelen en maatregelen niet aandurfden.<br />

Het is een traditie waar iedereen altijd van geniet en Tessa<br />

ook enorm naar uitkeek. We hadden de planning wel iets<br />

aangepast door de cadeaus ’s middags te doen en niet ’s<br />

avonds. Het lukte Lara om twintig minuten beneden te zijn<br />

om de cadeaus uit te pakken. Ze reageerde vrolijk, vooral<br />

op de Fource-cadeaus. Ze was een beetje helder en ook de<br />

hapjes die we erna aten, vielen goed in de smaak. Ook Tessa<br />

en de oma’s en opa’s genoten van de gezellige middag. Het<br />

was voor mij vooral een enorme opluchting dat het een<br />

geslaagde sinterklaasviering was geweest.<br />

Daarna de volgende hobbel: de kerstdagen. Er zat veel<br />

spanning op omdat het vorig jaar vanaf tweede kerstdag<br />

helemaal misging met Lara. Lara was toen al weken erg<br />

verward en met de kerstdagen nam het erg toe, waarna ze<br />

lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

21


Column<br />

vanaf tweede kerstdag in een psychose kwam. Marlon was<br />

daar nu weer bang voor. Ik verwachtte eigenlijk niet dat het<br />

juist weer met kerst mis zou gaan, maar we waren het er<br />

volledig over eens dat we heel weinig zouden plannen.<br />

‘Daarna de volgende hobbel:<br />

de kerstdagen’<br />

Sowieso gingen wij nergens heen en we hadden ook besloten<br />

dat er niemand bij ons kon eten met kerst. Wel kwam er op<br />

beide kerstdagen ’s middags twee uurtjes bezoek. De eerste<br />

dag ging prima, de tweede dag was Lara erg gespannen<br />

en vond ze het vervelend dat er bezoek kwam. Laat op de<br />

avond, nadat we op bed lagen, ging het mis. Ze begon ineens<br />

hard te gillen, deuren dicht te gooien en te schreeuwen. Ook<br />

viel ze ons meteen aan als we naar haar toe gingen en ze<br />

riep rare dingen. Dit keer gelukkig niet over haar zusje, maar<br />

over haar vroegere buurmeisje/vriendin Anouk. Ze leek te<br />

denken dat die op haar kamer was. Ze schreeuwde: “Anouk<br />

moet weg, zij mag mij niet na doen” en “Ik mag de deur<br />

dichtdoen”. Heel vreemd en ook beangstigend. De dagen<br />

erna bleef dit gedrag terugkomen, wel in wat mindere mate.<br />

Ze bleef vooral vaak roepen dat ze de deur dicht mag doen.<br />

“Ik mag dat, ik mag de deur dichtdoen”. Waarna ze de deur<br />

herhaaldelijk met veel kracht en boosheid dichtdeed. Ze was<br />

daarin niet te kalmeren of gerust te stellen. En af en toe gilde<br />

ze weer: “Anouk” en “Neeee!”. Naast de boosheid waren<br />

er ook veel huilbuien. We waren wel opgelucht dat ze niets<br />

zei over Tessa. We hebben de dosering van de kalmerende<br />

medicatie en de antipsychotica verhoogd, waarna Lara vanaf<br />

oudjaarsdag rustiger werd. Maar de feestdag leek volledig<br />

langs Lara heen te gaan. Dit was altijd de favoriete feestdag<br />

bij ons. Lara en Tessa zijn gek op vuurwerk en er worden<br />

altijd vele uren buiten doorgebracht, waar Marlon veel<br />

vuurwerk voor ze en met ze afsteekt. Ook vierden we het<br />

‘vroeger’ altijd met familie, met leuke muziek aan en gezellig<br />

de polonaise lopen. Maar dit jaar uiteraard niet.<br />

deuren hard dicht te gooien. Rond 2:30 was er eindelijk rust<br />

in huis, Lara was in slaap gevallen. De dagen erna hebben we<br />

vooral veel rust in huis gehad. Lara was wel erg verward en<br />

snel boos, maar de spanning in huis viel mee. We zijn de rest<br />

van de kerstvakantie redelijk goed doorgekomen. Wat ook<br />

hielp was dat Lara goed sliep, ze sliep overdag een paar keer<br />

en ’s nachts sliep ze ook goed. Vaak sliep ze zelfs tot na acht<br />

uur, een ongekende luxe voor ons. Dat was waarschijnlijk te<br />

danken aan de opgehoogde medicatie.<br />

Tessa vierde ook nog haar dertiende verjaardag! Gelukkig<br />

dit jaar gewoon thuis, dus dat was veel beter dan vorig jaar.<br />

Mooie cadeaus online kunnen bestellen en met een beetje<br />

bezoek erbij vond Tessa het een supergezellige dag. Lara sliep<br />

een paar uur en was bijna continu op haar kamer, de dag is<br />

grotendeels aan haar voorbijgegaan en ze had er ook achteraf<br />

geen last van.<br />

Slapeloosheid<br />

Na een periode van anderhalve week goed slapen, sloeg<br />

bij Lara een periode van slapeloosheid toe. Overdag lukte<br />

het slapen amper en ’s nachts sliep ze ook te weinig. Ze<br />

wilde ’s avonds wel naar bed: “Ik ben moe, ik wil slapen”,<br />

maar ze kwam steeds moeilijker in slaap en bleef tot ver<br />

na middernacht uit bed komen. Dan stampte ze door haar<br />

kamer en kwam tientallen keren naar ons toe en ze had elke<br />

avond een nieuw onderwerp waar ze gespannen over was.<br />

Het slapen ’s avonds is nu nog steeds moeizaam. Gelukkig<br />

verloopt het meestal zonder gillen en deuren dichtslaan. De<br />

Vorig jaar was Tessa bij familie vanwege Lara’s psychose.<br />

Het was toen erg heftig dat Tessa niet thuis bij ons kon zijn.<br />

Dit jaar hebben we met Tessa wel een fijne oudejaarsavond<br />

gehad. We hadden lekker gegeten, een spelletje gespeeld<br />

en Marlon ging vaak met haar even wat vuurwerk afsteken.<br />

Alleen categorie 1 uiteraard… Lara ging ook af en toen mee<br />

naar buiten, maar het gaf haar veel spanning. ’s Avonds<br />

had Lara veel last van het vuurwerk, ze wilde eigenlijk<br />

rond 22:30 slapen, maar dat lukte niet. Ze werd steeds<br />

geïrriteerder. Ik kreeg haar wel even naar beneden voor<br />

de kinderchampagne, maar vijf minuten later was ze weer<br />

boven. Vanaf 00:30 begon ze boos te worden, te gillen en<br />

22 lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong>


Column<br />

nachten zijn inmiddels al vier weken te kort en ik trek het<br />

niet goed. Dat ze volledig thuis is en nergens heen kan, vind<br />

ik moeilijk, maar dat kon ik net aan, maar met dit slechte<br />

slapen erbij is het echt pittig. Maar het zwaarste is haar<br />

boosheid. Soms blijft het bij een paar keer per dag een duw<br />

en een “ga weg!” met een blik in haar ogen die pijn doet.<br />

Continu een bozige Lara zien vind ik heel moeilijk, maar soms<br />

gaat het verder dan dat en valt ze aan. Dat heeft zijn sporen<br />

nagelaten. De zichtbare schade heelt, maar de onzichtbare<br />

schade neemt toe. Ik moet steeds op mijn hoede zijn en ik<br />

ben minder goed in staat om voor haar te zorgen, terwijl ze<br />

wel veel zorg nodig heeft.<br />

Maar gelukkig is er dan na een maand ineens weer een<br />

redelijk goede dag: een vrij heldere dag, waarop ze niet zo<br />

bozig is en met mij wil knuffelen. Dat geeft wat hoop, al weet<br />

ik inmiddels dat na dit soort dagen er tot nu steeds weer een<br />

verslechtering komt…<br />

‘Elke avond een nieuw<br />

onderwerp waar ze<br />

gespannen over was’<br />

We wachten op bericht over een langdurige opname bij SEIN.<br />

In overleg met de neuroloog is dat nu de enige optie.<br />

Om daar een van de medicijnen af te bouwen die mogelijk<br />

de boosdoener van Lara’s verwardheid en moeizame gedrag<br />

is. Ook is een goede observatie van de epilepsie en Lara’s<br />

gedrag wenselijk. Bij de intake gaf de SEIN-neuroloog echter<br />

aan dat de situatie van Lara (qua gedrag) te complex is voor<br />

ze. Dat zou ze nog wel gaan overleggen met een collega.<br />

Maar inmiddels zijn we ruim een week verder en heb ik nog<br />

niks gehoord. We hoopten dat de opname ons ook nuttige<br />

informatie zou geven voor de keuze van een latere woonplek<br />

voor Lara. Dat ‘later’ gaan we wel naar voren halen. We<br />

hebben onze begeleidster van ’s Heerenloo gevraagd of<br />

zij op zoek kan gaan naar een geschikte woonplek. Met<br />

geschikt bedoel ik vooral een plek waar ze ook overdag<br />

kan zijn, dus 24/7. Ik ben zelf op zoek geweest, maar ik<br />

vind alleen plekken waar de bewoners overdag naar een<br />

dagbesteding (moeten) gaan. Dat is voor Lara helaas niet<br />

haalbaar. Mijn andere wensen die ik voorheen voor haar had,<br />

zoals een mooie woning met een gezellige groep waar leuke<br />

activiteiten mogelijk zijn, parkeer ik allemaal. Wat Lara nodig<br />

heeft, is een plek waar altijd een zorgverlener is en waar ze<br />

de rust krijgt die ze nodig heeft. Toen Lara jong was wilde ik<br />

niet nadenken over een plek om te wonen. Later kreeg ik er<br />

wel ideeën erover, maar kon ik me niet voorstellen dat ik dit<br />

zou overwegen voor haar 21ste. Het afgelopen jaar werd 18<br />

voor ons een richtleeftijd, maar nu de situatie thuis al heel<br />

lang onhoudbaar is, hebben we het nu over ‘dit jaar’. Als er<br />

een geschikte plek is, ergens in het land. ■<br />

lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

23


Nieuws<br />

Stichting <strong>TSC</strong> Fonds<br />

Stichting <strong>TSC</strong> Fonds steunt projecten die één of meer van de<br />

volgende doelstellingen nastreven:<br />

• de diagnostiek van <strong>TSC</strong> verbeteren<br />

• het <strong>TSC</strong>-ziekteproces leren kennen en doorgronden<br />

• gerichte behandeling van de aandoening<br />

De Stichting <strong>TSC</strong> Fonds is een ANBI,<br />

een algemeen nut beogende instelling.<br />

Een ANBI kan voor donateurs een interessant<br />

belastingvoordeel opleveren.<br />

Bankrekeningnummer: NL05ABNA0463889584<br />

Stichting <strong>TSC</strong> Fonds stelt jaarlijks € 60.000 beschikbaar<br />

voor onderzoek naar Tubereuze Sclerose Complex. De<br />

Stichting streeft ernaar zoveel mogelijk onderzoeksgroepen<br />

met goede voorstellen een kans te geven.<br />

Save the date<br />

14 mei <strong>2022</strong> van 10.00 tot 14.00 uur<br />

Dag over <strong>TSC</strong>, epilepsie en ketogeen dieettherapie<br />

Boelaars zalencentrum te Raamsdonkveer<br />

Tijdens deze dag hoor je alles over deze medische dieetbehandeling en kan je je vragen hierover stellen aan deskundigen.<br />

Ook is er een kookdemonstratie én kun je natuurlijk zelf proeven.<br />

Een leuke en informatieve dag voor iedereen uit Nederland en Vlaanderen die hierin geïnteresseerd is.<br />

Agenda<br />

Familiedag:<br />

18 juni <strong>2022</strong> in de Apenheul te Apeldoorn<br />

Nadere informatie volgt!<br />

Kopij <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong> 158<br />

De uiterste inleverdatum voor de kopij<br />

is 10 mei <strong>2022</strong><br />

24 lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong>


Tips<br />

Tip en truc hoek<br />

tekst en foto’s Yasmara Olyslag<br />

Ontspannen<br />

Jochem heeft erg veel last van ongecontroleerde bewegingen. Hij heeft er zelf ook last van, want soms komt hij niet aan zelfstandig<br />

eten toe of hij slaat per ongeluk anderen die dan weer boos reageren. Zondagmiddag was het weer zo’n moment dat Jochem bij ons<br />

had gelogeerd en op de bank met zijn favoriete dierengeluidenboek bezig was. Maar het lukte hem niet en hij ramde op de knoppen.<br />

Zijn grote broer had een idee en zette via YouTube een kanaal met muziek en visuele effecten aan. Het heet Autism Calming Sensory<br />

Meltdown Remedy Soothing Visuals. Op de tv kwamen de mooie kleuren tevoorschijn in allerlei vormen en bewegingen. Jochem zat<br />

er ontspannen naar te kijken. Het was de combi van rustige muziek en afleiding. Dit werkte goed voor een tijdje. Dus wellicht een<br />

leuke tip voor je kind als hij of zij even wil ontspannen. En als je eenmaal een leuk kanaal hebt gevonden, dan worden er nog meer<br />

gelijksoortige aangeboden voor de afwisseling. Geniet ervan! ■<br />

lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

25


Interview<br />

<strong>STSN</strong>-lid in beeld<br />

tekst en foto's Fred Bimbergen<br />

Yvonne Strikwerda benadert in deze rubriek een <strong>STSN</strong>-lid om zijn of haar verhaal te vertellen naar aanleiding van<br />

de onderstaande vragen. Dit keer is het Fred Bimbergen. Fred Bimbergen komt de redactie van het <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

versterken nu Jos Scheurink uit de redactie is gegaan.<br />

Zou jij je aan onze lezers willen<br />

voorstellen?<br />

Mijn naam is Fred Bimbergen en ik ben de opa van Mathis,<br />

die drie jaar is. Hij is een <strong>TSC</strong>-patiëntje en dat werd al voor<br />

zijn geboorte ontdekt. Dit kleine kereltje is mijn link met<br />

de <strong>STSN</strong> en de reden dat ik sinds kort deel uitmaak van de<br />

redactie van dit contactblad.<br />

Samen met mijn vrouw Jacqueline woon ik in Rosmalen.<br />

Wij zeggen dan met een knipoog ‘aan de goede<br />

kant van het water’. In het Brabantse Berghem ben<br />

ik geboren en getogen. Na wat omzwervingen in de<br />

provincie (Eindhoven, Beek en Donk, Oss) zijn we vijf jaar<br />

neergestreken in Rosmalen in een ‘levensloopbestendige’<br />

(dat moet je natuurlijk afwachten) woning in een<br />

dito hofje.<br />

Mathis is ons derde kleinkind (het totaal staat intussen<br />

op vijf) en woont precies 110 kilometer bij ons vandaan,<br />

dichtbij Haarlem. Allebei onze zoons hebben zich in<br />

26 lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong>


Interview<br />

Noord-Holland gevestigd na hun studie in Amsterdam.<br />

Da’s een minpuntje, maar overkomelijk, omdat ik erg van<br />

autorijden houd.<br />

Sinds ruim een jaar ben ik, na 40 jaar, gestopt met mijn<br />

werk als maatschappelijk werker. De laatste 25 daarvan<br />

werkte ik voor een landelijke brancheorganisatie, wat mij op<br />

allerlei plaatsen in het land bracht. Voor mijn AOW start, heb<br />

ik nog een jaar of drie te overbruggen. Ik probeer mijn tijd<br />

leuk en zinvol te besteden. Onze kleinkinderen spelen daarin<br />

een behoorlijk grote rol. Samen met mijn vrouw geniet ik<br />

van het oppassen en logeren van de kinderen (in leeftijd<br />

variërend tussen de zes jaar en zes maanden). Daarnaast<br />

loop en fiets ik de nodige kilometers, ben ik actief voor<br />

Humanitas Den Bosch en probeer ik het Frans wat beter<br />

onder de knie te krijgen.<br />

Je bent lid van de <strong>STSN</strong>, wat betekent de<br />

<strong>STSN</strong> voor je?<br />

Goede vraag! Ons (ik spreek ook maar even namens mijn<br />

partner) leven is sinds het bekend worden van de <strong>TSC</strong> bij<br />

Mathis zeker veranderd. In eerste instantie reken je niet<br />

op zoiets bij je kleinkind. Na de geboorte ga je eerst maar<br />

hopen ‘dat het meevalt’. Als dat allemaal niet blijkt uit te<br />

komen en het ‘proberen met de dag te leven’ en het ‘niet<br />

te ver vooruit te kijken’ na enige tijd toch wel barsten<br />

begint te vertonen, realiseer je je wat dit allemaal kan gaan<br />

betekenen. Er is niet alleen de zorg om Mathis, maar ook de<br />

zorg om je kind en zijn partner en de zusjes van Mathis gaat<br />

mee spelen. Er zijn geen andere opties dan het beste ervan<br />

te maken. En dat doen ze zeker, het zijn kanjers allemaal.<br />

Wij merken dagelijks dat het het fijnst is om iets concreets<br />

te kunnen betekenen. Gaan zitten afwachten op die afstand<br />

maakt dat de zorg vooral in je kop gaat zitten. Mijn zoon en<br />

zijn vrouw zochten al vrij snel naar contacten met andere<br />

ouders en informatie over <strong>TSC</strong> en kwamen toen bij de <strong>STSN</strong><br />

terecht. We hoorden de enthousiaste verhalen en kregen de<br />

uitnodiging om ook eens mee te gaan. Zo kwam ik bij het<br />

symposium in november terecht en ik was oprecht verbaasd<br />

over de prettige sfeer, de betrokkenheid en openheid van<br />

de mensen die gekomen waren. Toen mijn zoon opperde<br />

dat het redactielidmaatschip misschien wel iets voor mij<br />

was, was ik snel om. Voor ons is de <strong>STSN</strong> een club waarin<br />

men aandacht voor elkaar en aandacht voor de ziekte<br />

combineert. Ook voor ons als grootouders biedt dit veel<br />

nuttige inzichten en geluiden.<br />

werden we meteen uitgenodigd binnen te komen. “Zijn jullie<br />

de grootouders?”, ”Kom kijken, want opa’s en oma’s zijn heel<br />

belangrijk, speciaal in deze situaties!”<br />

Als grootouders zijn we in het afgelopen anderhalf jaar twee<br />

keer benaderd vanuit België. Mijn vrouw is geïnterviewd<br />

voor de site van de Belgische oudervereniging voor<br />

epilepsiepatiënten. En via die weg ook voor een onderzoek<br />

over de rol van grootouders bij een ernstig ziek kind door<br />

de Hogeschool in Brussel. Voor dit onderzoek werd zij ook<br />

geïnterviewd.<br />

Wat we ook als heel positief en leerzaam ervaren, is<br />

betrokken te worden bij een traject bij Heliomare. Hier<br />

gaat Mathis heen voor de vroeghulpverlening. Het is een<br />

traject om beter met hem te kunnen communiceren, onder<br />

andere met behulp van gebaren. We werden er bewust<br />

van gemaakt, ook via filmpjes, hoeveel hij al kan. Mooi!<br />

Supergoed om hier het netwerk (en ons als grootouders) bij<br />

te betrekken.<br />

Maar bovenal doet het me goed als hij me begroet met een<br />

langgerekt “Oopaah” als hij me ziet, live of via facetime! Tip<br />

tot slot: ‘Life will humble you’ van Malford Milligan (Spotify,<br />

ja) staat sinds drie jaar op mijn favorietenlijst. Want dat is<br />

het toch wel! ■<br />

Wat zou je ons nog willen vertellen of<br />

welke ervaring zou je met ons willen delen?<br />

Toen wij Mathis vlak na zijn geboorte opzochten in het LUMC<br />

waren zijn ouders er net even niet. Wel enkele artsen en<br />

verpleegkundigen. Wij keken voorzichtig naar binnen. Hierop<br />

lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

27


Bestuursmededelingen<br />

Bestuursmededelingen<br />

tekst Jan-Paul Wagenaar<br />

<strong>2022</strong>… De weg naar voren!<br />

In het vorige <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong> blikte ik kort terug op 2021 en<br />

keek ik vooruit naar <strong>2022</strong>. Medio november 2021 zag de<br />

wereld er anders uit en vooral door corona wisten we<br />

nog niet goed wat en hoe ten aanzien van onze geplande<br />

activiteiten in <strong>2022</strong>. Maar half februari <strong>2022</strong> lijkt alles erop<br />

dat we uit de startblokken kunnen! We zijn aan de slag met<br />

het agenderen en organiseren van de bijeenkomsten die<br />

vanaf het voorjaar plaats moeten gaan vinden.<br />

Houd alstublieft de agenda in de gaten, wij hebben er zin in!<br />

Er zijn ook aandachtspunten. Na 2 jaar van nagenoeg geen<br />

fysieke lotgenotenbijeenkomsten willen we hier graag weer<br />

mee aan de slag. Dit vraagt in <strong>2022</strong> een extra inspanning<br />

om met elkaar de organisatie en logistiek weer op orde te<br />

krijgen. Ik zou onze vrijwilligers willen oproepen om samen<br />

met ons de draad weer op te pakken, we kunnen niet<br />

zonder jullie! Kandidaat vrijwilligers die interesse hebben in<br />

het mee organiseren van het lotgenotencontact, aarzel niet<br />

en meld je via een van de onderstaande e-mailadressen.<br />

Activiteiten<br />

Zoals hierboven aangegeven zijn we bezig met het<br />

opstarten van de lotgenotenbijeenkomsten. Daarnaast<br />

zal de tot twee keer toe uitgestelde familiebijeenkomst<br />

bij de Apenheul waarschijnlijk op zaterdag 18 juni a.s.<br />

plaatsvinden. We zullen deze datum zo spoedig mogelijk<br />

definitief maken. In mei a.s. wordt, zoals reeds in de<br />

nieuwsbrief en elders in dit blad aangekondigd, een speciale<br />

bijeenkomst rond het ketogeen dieet georganiseerd. De<br />

eerste verkenningen zijn gestart om de expertmeeting <strong>2022</strong><br />

te organiseren. Dit wordt waarschijnlijk het derde kwartaal.<br />

Ook lopen er nog een aantal inhoudelijke trajecten. De<br />

herdruk van het handboek ‘<strong>TSC</strong> in verschillende levensfasen’<br />

is eind 2021 afgerond. De bijgewerkte versie is via onze<br />

webshop verkrijgbaar. Vanaf het laatste kwartaal van<br />

2021 loopt er een traject om informatie over <strong>TSC</strong> op een<br />

laagdrempelige en visuele manier inzichtelijk aan te bieden.<br />

We verwachten dat de eerste versie in maart beschikbaar<br />

komt. De <strong>STSN</strong> heeft een EU-onderzoeksvoorstel met<br />

betrekking tot <strong>TSC</strong> dat is opgesteld en ingediend door<br />

een geïnspireerde groep <strong>TSC</strong>-onderzoekers uit buiten- en<br />

binnenland, als medeaanvrager ondersteund. In navolging<br />

van onze ambities op het gebied van <strong>TSC</strong> & Gedrag en TAND<br />

heeft de <strong>STSN</strong> stappen gezet richting lopende initiatieven en<br />

aanvullende activiteiten inzake TAND.<br />

Het <strong>STSN</strong>-bestuur bedankt aftredend bestuurslid Jos<br />

Scheurink.<br />

Begin 2021 kondigde ik het geleidelijk aftreden van Jos<br />

Scheurink al aan. In 2021 bleef Jos, met het oog op het<br />

lustrum en lustrumsymposium, meedoen om het bestuur<br />

te helpen de verschillende activiteiten op de rails te krijgen.<br />

Vanaf 2005 is Jos betrokken geweest bij het bestuur.<br />

Vanuit de portefeuille communicatie was hij de link naar<br />

de redactie van <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong>, was hij betrokken bij de<br />

ontwikkeling van verschillende versies van de website én<br />

verzorgde hij ook doorlopende inhoudelijke aanpassingen<br />

op onze site. Jos was een trouwe bezoeker en aanwezige<br />

op bijeenkomsten en lotgenotendagen, vaak met inbreng<br />

als ervaringsdeskundige of als bekwaam moderator. Jos kent<br />

de <strong>STSN</strong> en de wereld van <strong>TSC</strong> met al haar aandachtspunten<br />

en nuances goed en we gaan hem erg missen. We hopen<br />

in het voorjaar op passende wijze als bestuur afscheid van<br />

Jos te kunnen nemen en met de versoepelingen in het<br />

vooruitzicht gaat dat zeker lukken.<br />

Elders in het blad leest u een bijdrage van de redactie. Zij<br />

gaan Jos node missen. Het bestuur is dringend op zoek naar<br />

een vervanger voor Jos. ■<br />

Heeft u vragen of opmerkingen?<br />

Aarzel niet en neem contact op via voorzitter@stsn.nl of<br />

info@stsn.nl.<br />

28 lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong>


Sponsoring<br />

Sponsor de <strong>STSN</strong>:<br />

nieuwe ideeën en initiatieven voor sponsoring<br />

blijven welkom!<br />

Donaties, giften (bijvoorbeeld uit een nalatenschap) en schenkingen zijn erg belangrijk voor de <strong>STSN</strong>. Met uw<br />

bijdrage draagt u bij aan het in stand houden van een kleine, efficiënte organisatie van én door vrijwilligers.<br />

Help ons helpen!<br />

tekst Jan-Paul Wagenaar<br />

Recente initiatieven<br />

Tussen eind 2021 en het moment van schrijven (20 februari<br />

<strong>2022</strong>) zijn er geen nieuwe initiatieven voorbijgekomen.<br />

De <strong>STSN</strong> houdt zich zeer aanbevolen voor ondersteunende<br />

sponsorinitiatieven, klein en groot!<br />

Periodieke schenking<br />

Een schenking aan de <strong>STSN</strong> kan ook in <strong>2022</strong> een interessant<br />

fiscaal voordeel voor u betekenen. De <strong>STSN</strong> is door de<br />

Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende<br />

Instelling (ANBI). Met een schenking aan de <strong>STSN</strong> kunt u in<br />

één klap de <strong>STSN</strong> blij maken én tegelijkertijd zelf een fiscaal<br />

voordeel hebben. Dat kunt u bijvoorbeeld via een akte van<br />

schenking bij de notaris regelen. Maar een dergelijke akte is<br />

tegenwoordig niet meer verplicht. Voor meer informatie kunt<br />

u altijd contact opnemen met penningmeester Dave Tuijp of<br />

kijken op www.stsn.nl. Klik dan op ‘Word lid of doneer!’<br />

De <strong>STSN</strong> opnemen in uw testament<br />

U kunt ons werk ook steunen door de <strong>STSN</strong> op te nemen in<br />

uw testament. Zo laat u niet alleen iets na aan uw naasten,<br />

maar ook aan een goed doel. Hoe kunt u de <strong>STSN</strong> opnemen<br />

in uw testament? De eerste stap is het opstellen van een<br />

testament via een notaris. U kunt de <strong>STSN</strong> in uw testament<br />

aanwijzen als erfgenaam of (mede)erfgenaam. Het hoeft<br />

niet om grote bedragen te gaan, iedere bijdrage is welkom.<br />

Een andere manier is het toekennen van een legaat aan<br />

<strong>STSN</strong>. Een legaat kan een vast bedrag in geld zijn, of een<br />

percentage van uw nalatenschap. Het kan ook bestaan uit<br />

effecten, kunst of onroerende goederen. Omdat de <strong>STSN</strong> een<br />

ANBI-status heeft, hoeft de <strong>STSN</strong> geen erfbelasting over uw<br />

nalatenschap te betalen.<br />

Waar wordt uw bijdrage aan besteed?<br />

Uw bijdrage komt voor 100% ten goede aan het werk ten<br />

behoeve van mensen met <strong>TSC</strong>! Ieder jaar heeft de <strong>STSN</strong><br />

herkenbare activiteiten zoals de familiedag, de landelijke<br />

contactdag en diverse lotgenotenbijeenkomsten. Ook zorgen<br />

we vol overgave dat vier keer per jaar ons prachtige blad<br />

<strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong> bij u op de mat valt, vertegenwoordigen we<br />

<strong>TSC</strong> in allerlei processen rondom zorg en behandeling en<br />

onderhouden we gericht contact met medisch specialisten.<br />

Misschien wilt u een specifieke bestemming geven aan<br />

uw bijdrage. In overleg met u bekijken we dan graag wat<br />

mogelijk is. Wilt u het onderzoek naar <strong>TSC</strong> steunen, dan kunt<br />

u stichting <strong>TSC</strong> Fonds (partner van de <strong>STSN</strong>) opnemen in uw<br />

testament.<br />

Nuttige informatie<br />

Over het opstellen<br />

van een testament:<br />

Over het nalaten<br />

aan goede doelen:<br />

Over de fiscale aspecten:<br />

Over stichting <strong>TSC</strong> Fonds:<br />

www.notaris.nl<br />

www.nalaten.nl<br />

www.belastingdienst.nl<br />

en www.anbi.nl<br />

www.tscfonds.nl<br />

<strong>Contact</strong><br />

Voor nadere informatie en vragen kunt u altijd contact<br />

opnemen met onze penningmeester Dave Tuijp:<br />

penningmeester@ststn.nl. ■<br />

lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

29


Stichting Tubereuze<br />

Sclerosis Nederland<br />

<strong>STSN</strong> is een landelijke organisatie van mensen met Tubereuze Sclerose Complex (<strong>TSC</strong>), hun partners, ouders, verzorgers,<br />

familieleden en bij <strong>STSN</strong> aangesloten deskundigen.<br />

<strong>STSN</strong> behartigt de belangen van alle mensen in Nederland<br />

die te maken hebben met <strong>TSC</strong>.<br />

<strong>STSN</strong> stelt zich tot doel een optimale kwaliteit van leven en zorg<br />

voor mensen met <strong>TSC</strong> te realiseren. En om de overerving van<br />

<strong>TSC</strong> zo veel mogelijk te voorkomen. Hiervoor zijn o.a. nodig:<br />

• betrouwbare en volledige informatie<br />

• snelle diagnose, tijdige behandeling, zorg op maat<br />

• goede ondersteuning bij het leren omgaan met <strong>TSC</strong><br />

<strong>STSN</strong> vindt het belangrijk dat mensen met <strong>TSC</strong>, zover als<br />

hun aandoening dat toestaat, de regie ten aanzien van<br />

behandeling en zorg in eigen hand kunnen houden.<br />

<strong>STSN</strong> tracht haar doelstelling te bereiken door:<br />

• belangenbehartiging<br />

• informatievoorziening<br />

• lotgenotencontact<br />

• samenwerking met relevante instanties en organisaties<br />

• stimuleren van geïntegreerde zorg en behandeling in<br />

landelijke expertisecentra<br />

• bevorderen van wetenschappelijk onderzoek<br />

• fondsenwerving<br />

De kennis die nodig is, verkrijgt <strong>STSN</strong> in de eerste plaats van<br />

mensen met <strong>TSC</strong> en hun ouders en verzorgers. Daarnaast<br />

ook van zorgverleners (artsen, gedragsdeskundigen) en van<br />

wetenschappelijke onderzoekers. De verzamelde kennis<br />

vormt het fundament voor de activiteiten van <strong>STSN</strong>.<br />

<strong>STSN</strong> wil de functie van landelijk bekend platform vervullen.<br />

Hier ontmoeten mensen met <strong>TSC</strong>, hun ouders, verzorgers,<br />

partners en andere betrokkenen elkaar en vinden ze<br />

informatie en ondersteuning.<br />

Belangenbehartiging<br />

<strong>STSN</strong> behartigt de belangen van alle mensen met <strong>TSC</strong>.<br />

<strong>STSN</strong> pleit bij zorgaanbieders voor een gedifferentieerd<br />

en goed zorgaanbod dat uitgaat van de vraag van de<br />

gebruiker. Aansluitend streeft <strong>STSN</strong> in haar contacten met<br />

zorgverzekeraars naar een goed pakket van verzekerde zorg.<br />

Samen met andere patiëntenorganisaties voert <strong>STSN</strong> een<br />

krachtig pleidooi voor de belangen van mensen met <strong>TSC</strong>.<br />

<strong>STSN</strong> werkt samen met een grote groep deskundigen op<br />

medisch en gedragsgebied in een expertnetwerk.<br />

Via nationale en internationale contacten wordt getracht<br />

kennis inzake <strong>TSC</strong> continu uit te bouwen, en ten goede te<br />

laten komen aan mensen met <strong>TSC</strong>.<br />

Mede dankzij de initiatieven van <strong>STSN</strong> is er een goede<br />

infrastructuur voor <strong>TSC</strong> in Nederland: DNA-onderzoek naar<br />

<strong>TSC</strong> wordt uitgevoerd bij Klinische Genetica van het Erasmus<br />

MC in Rotterdam.Voor <strong>TSC</strong>-diagnostiek en follow-up controle<br />

bij kinderen kan men terecht bij het Sylvia Tóth Centrum<br />

(Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht) en het Sophia<br />

Kinderziekenhuis (Erasmus MC, Rotterdam).<br />

Voor volwassenen met <strong>TSC</strong> zijn er speciale poliklinieken bij<br />

het Universitair Medisch Centrum te Utrecht en het Erasmus<br />

MC te Rotterdam. De faciliteiten in Utrecht en Rotterdam<br />

maken onderdeel uit van de in 2015 door het Ministerie<br />

van VWS erkende Expertisecentra voor <strong>TSC</strong>. Tenslotte kan<br />

een beroep gedaan worden op een landelijk werkzaam<br />

Expertiseteam <strong>TSC</strong> en Gedrag.<br />

Samen met Stichting <strong>TSC</strong> Fonds (www.tscfonds.nl) stimuleert<br />

<strong>STSN</strong> wetenschappelijk onderzoek naar <strong>TSC</strong>. Eind jaren tachtig<br />

van de vorige eeuw verleende <strong>STSN</strong> actieve medewerking<br />

aan onderzoek naar de genetische oorsprong van <strong>TSC</strong>.<br />

Dit leidde tot de lokalisatie van het <strong>TSC</strong>2-gen in 1993 en het<br />

<strong>TSC</strong>1-gen in 1997. Daarna richtte het onderzoek zich op het<br />

beter begrijpen van de oorzaken van <strong>TSC</strong> en op het vinden<br />

van behandelmogelijkheden. Het <strong>STSN</strong> lustrumboek uit 2011<br />

‘Het verhaal van dertig jaar onderzoek naar <strong>TSC</strong>’ geeft daar<br />

een goed beeld van. Ook na 2011 is er veel onderzoek naar<br />

<strong>TSC</strong> verricht.<br />

Ook het onderzoek naar gedragsaspecten bij <strong>TSC</strong> wordt<br />

gestimuleerd. Voorbeelden hiervan zijn de publicatie<br />

van Hubbeling en Mulder in 2000, het betrekken van<br />

internationale experts in het netwerk (Professor Petrus<br />

de Vries, Kaapstad, Zuid-Afrika) en het project ‘<strong>TSC</strong> in<br />

verschillende levensfasen’ van het Expertiseteam <strong>TSC</strong> en<br />

Gedrag dat eind 2015 heeft geresulteerd in het handboek<br />

‘<strong>TSC</strong> in verschillende levensfasen – achtergronden , uitleg en<br />

praktische adviezen bij psychische en gedragsproblemen’ en<br />

de hieruit voorkomende brochure. ➝<br />

30 lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong>


Informatievoorziening<br />

<strong>STSN</strong> geeft voorlichting over de vele aspecten van leven met<br />

<strong>TSC</strong>. Dit gebeurt onder meer in goed leesbare brochures,<br />

filmpjes, een eigen tijdschrift - het ‘<strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong>’ - en via de<br />

website (www.stsn.nl). Ook wordt actief gebruik gemaakt<br />

van Facebook. Op basis van door <strong>STSN</strong> verstrekte informatie<br />

zijn betrokkenen beter in staat zelfstandig en bewust<br />

beslissingen te nemen.<br />

<strong>STSN</strong> informeert systematisch een aantal relevante<br />

doelgroepen en instanties om <strong>TSC</strong> goed op de kaart te zetten<br />

en te houden én om de mogelijkheden van <strong>STSN</strong> te etaleren.<br />

Denk bijvoorbeeld aan publicaties in vaktijdschriften, links<br />

met websites, brochures en gerichte mailings. Maar ook<br />

aan het onderhouden van relaties met kinderartsen, artsen<br />

verstandelijk gehandicapten (AVG), neurologen, huisartsen,<br />

gedragswetenschappers, enzovoorts.<br />

Lotgenotencontact<br />

<strong>STSN</strong> organiseert contacten met lotgenoten om onder<br />

deskundige begeleiding van elkaars ervaringen te leren.<br />

Dit gebeurt op verschillende manieren.<br />

In de eerste plaats is er jaarlijks een grote landelijke<br />

contactdag voor alle <strong>STSN</strong>-ers. Op de contactdag worden<br />

inhoudelijke inleidingen verzorgd door specialisten uit het<br />

netwerk en andere relevante instanties. Ook worden er<br />

workshops en gespreksgroepen gehouden. Een belangrijk<br />

onderdeel van de contactdag is ook het informeel uitwisselen<br />

van ervaringen en inzichten. Nieuwkomers ervaren de<br />

contactdag als een feest van herkenning , ondanks dat er van<br />

tevoren best tegen deelname opgezien wordt.<br />

Ook is er jaarlijks een familiedag. Dit is een grote<br />

bijeenkomst gericht op families van mensen met <strong>TSC</strong>.<br />

Belangrijkste doel van deze dag is elkaar ontmoeten in een<br />

sfeer van een ‘dagje uit’.<br />

Daarnaast wordt er elk jaar een aantal kleinere bijeenkomsten<br />

gehouden. Dit betreft bijeenkomsten rond een bepaalde<br />

leeftijdsgroep (bijvoorbeeld ouders met jonge kinderen met<br />

<strong>TSC</strong> of pubers met <strong>TSC</strong>), of rond een specifiek knelpunt.<br />

Alle bijeenkomsten staan onder deskundige begeleiding.<br />

Samenwerken<br />

Samenwerken is voor <strong>STSN</strong> van groot belang. Zeker omdat<br />

<strong>TSC</strong> een zeldzame ziekte is. Voor haar partners is <strong>STSN</strong> een<br />

waardevolle organisatie vanwege haar kennis met betrekking<br />

tot het omgaan en leven met <strong>TSC</strong>.<br />

Voor wat betreft overstijgende vraagstukken zoals<br />

kwaliteitssystemen of financiering wordt samengewerkt<br />

met organisaties die zich op landelijk niveau richten op de<br />

bredere patiëntenbeweging als geheel.<br />

Zo werkt <strong>STSN</strong> samen met Vereniging van Samenwerkende<br />

Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP), de koepelorganisatie<br />

Ieder(in) – netwerk voor mensen met een beperking of<br />

chronische ziekte – de Nederlandse Patiënten Consumenten<br />

Federatie (NPCF) en in platformverband met allerlei bij<br />

epilepsie betrokken partijen.<br />

Daarnaast wordt samengewerkt met patiëntenorganisaties<br />

die actief zijn op verwante terreinen, zoals<br />

Epilepsievereniging Nederland, Nierpatiëntenvereniging en<br />

Nederlandse Vereniging voor Autisme.<br />

<strong>STSN</strong> zoekt ook de samenwerking met partners zoals<br />

zorginstellingen, hulpverleners, zorgverzekeraars en de<br />

wetenschappelijke wereld. Zo vervult <strong>STSN</strong> een rol bij de<br />

ontwikkeling van effectieve zorg, medische en sociale<br />

begeleiding of de bevordering van betere voorlichting en<br />

van wetenschappelijk onderzoek. De hiervoor genoemde<br />

<strong>TSC</strong> Expertisecentra en het Expertiseteam <strong>TSC</strong> en Gedrag zijn<br />

rechtstreekse gevolgen van deze aanpak.<br />

Stimuleren van concentratie van zorg in<br />

landelijk werkzame expertisecentra<br />

<strong>TSC</strong> is een multi-orgaan aandoening. Dat betekent per definitie<br />

dat samenwerking noodzakelijk is om tot integrale zorg<br />

voor <strong>TSC</strong>-patiënten te komen. In Nederland zijn twee van<br />

overheidswege erkende Expertisecentra voor <strong>TSC</strong>, namelijk<br />

in Rotterdam en Utrecht. Jaarlijks belegt <strong>STSN</strong> samen met<br />

Stichting <strong>TSC</strong> Fonds een expertmeeting om kennis en ideeën te<br />

delen en verdere samenwerking te stimuleren. Ook elders in<br />

de wereld wordt relevant <strong>TSC</strong>-gerelateerd werk gedaan. <strong>STSN</strong><br />

participeert gericht in relevante internationale verbanden.<br />

Stimuleren van wetenschappelijk<br />

onderzoek<br />

<strong>STSN</strong> werkt intensief samen met partner Stichting <strong>TSC</strong> Fonds<br />

(www.tscfonds.nl) in het stimuleren van wetenschappelijk<br />

onderzoek naar <strong>TSC</strong>. <strong>STSN</strong> ondersteunt wetenschappelijke<br />

initiatieven waar mogelijk in woord en daad. Stichting<br />

<strong>TSC</strong> Fonds ondersteunt onderzoek naar <strong>TSC</strong> financieel.<br />

Stichting <strong>TSC</strong> Fonds schrijft jaarlijks een call uit voor<br />

onderzoeksvoorstellen op het gebied van <strong>TSC</strong>. Deze worden<br />

beoordeeld door een internationale commissie van erkende<br />

<strong>TSC</strong>-specialisten.<br />

Fondsenwerving<br />

Naast overheidssubsidie is <strong>STSN</strong> aangewezen op<br />

sponsorinitiatieven en fondsenwerving om haar activiteiten<br />

en initiatieven te bekostigen. ■<br />

lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

31


32 lente <strong>2022</strong> | <strong>TSC</strong> <strong>Contact</strong><br />

www.stsn.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!