27.06.2022 Views

WEB de Hint wijkkrant juli 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Juli <strong>2022</strong><br />

De <strong>Hint</strong><br />

De <strong>wijkkrant</strong> voor <strong>Hint</strong>ham<br />

Aan <strong>de</strong> bewoners van dit pand


COLOFON<br />

3 IVN<br />

4 S.C.C. DE BIECHTEN<br />

5 WIJKRAAD HINTHAM<br />

7 STICHTING THUISGEKOOKT<br />

9 STICHTING BAS<br />

10 UIT DE WIJK<br />

11 HULPDIENST HINTHAM<br />

13 HOF VAN HINTHAM<br />

15 WIJZIGING ARBEIDSRECHT<br />

Wijkkrant De <strong>Hint</strong> verschijnt 10 x per jaar en wordt<br />

me<strong>de</strong> mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het<br />

wijk– en dorpsbudget van <strong>de</strong> gemeente.<br />

Jaargang 41 - <strong>juli</strong> <strong>2022</strong><br />

Uiterste aanleverdatum kopij voor De <strong>Hint</strong><br />

• Editie september: 8 augustus <strong>2022</strong><br />

• Editie oktober: 5 september <strong>2022</strong><br />

• Editie november: 3 oktober <strong>2022</strong><br />

Kopij graag aanleveren in platte tekst (zon<strong>de</strong>r<br />

opmaak), afbeeldingen separaat.<br />

Email: <strong>wijkkrant</strong><strong>de</strong>hint@outlook.com<br />

De <strong>Hint</strong> is ook digitaal te lezen op :<br />

https://<strong>de</strong>biechten.nl/<strong>wijkkrant</strong>/<br />

www.wijkraadhintham.nl<br />

Belangrijke telefoonnummers:<br />

Sociaal Cultureel Centrum De Biechten<br />

073 641 90 72<br />

Gemeente Wijkteam <strong>Hint</strong>ham<br />

073 615 31 75<br />

Redactie De <strong>Hint</strong><br />

Henk Nijland<br />

Henry Liebregts<br />

Fons Engelen<br />

Truus Meij<br />

Guus van <strong>de</strong>r Hoeven<br />

Adverteren in De <strong>Hint</strong>?<br />

Neem contact op met <strong>de</strong> redactie:<br />

<strong>wijkkrant</strong><strong>de</strong>hint@outlook.com<br />

Afvalstoffendienst<br />

073 615 65 00<br />

Meldpunt Openbare Ruimte<br />

073 615 55 55<br />

Meldkamer Politie<br />

0900 88 44<br />

Hulpdienst <strong>Hint</strong>ham<br />

073 851 96 00<br />

KindCentrum ‘t IJzeren Kind<br />

073 822 51 70<br />

Vivent Hof van <strong>Hint</strong>ham<br />

088 163 70 91<br />

2<br />

De redactie heeft maan<strong>de</strong>lijks 2x overleg. Na het 1 e redactieoverleg hoort u of ingezon<strong>de</strong>n kopij<br />

geplaatst kan wor<strong>de</strong>n.


IVN<br />

Een IVN-natuureducatie cursus om met (school)kin<strong>de</strong>ren <strong>de</strong> groene omgeving te<br />

ont<strong>de</strong>kken<br />

Hoe mooi is het om met (school) kin<strong>de</strong>ren <strong>de</strong> groene omgeving te ont<strong>de</strong>kken. Het IVN biedt<br />

leerkrachten, pedagogische me<strong>de</strong>werkers én (groot) ou<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> mogelijkheid een korte cursus<br />

te volgen.<br />

Wat kan <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemer na <strong>de</strong> cursus?<br />

De IVN-cursist laat (school)kin<strong>de</strong>ren speels en gericht genieten van <strong>de</strong> natuur in het gekozen<br />

thema.<br />

Een variatie van on<strong>de</strong>rwerpen en werkvormen komt aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong>. Bijvoorbeeld door<br />

o kin<strong>de</strong>ren een bloemenschil<strong>de</strong>rij te laten maken of boomschors te laten tekenen<br />

o samen stil te zijn en te luisteren naar natuurgelui<strong>de</strong>n<br />

o kin<strong>de</strong>ren met een kleurenwaaier op pad te sturen om natuurtinten te vin<strong>de</strong>n<br />

o bomentikkertje te spelen.<br />

o kleine diertjes spotten<br />

Samen aan het werk<br />

Als cursist hoef je geen IVN-lid te zijn. Maar het is wel handig. Je krijgt automatisch toegang tot<br />

natuurkennis en <strong>de</strong> mogelijkheid om i<strong>de</strong>eën uit te wisselen. Samenwerking tussen (groot)ou<strong>de</strong>rs,<br />

leerkrachten en pedagogische me<strong>de</strong>werkers zal natuureducatie versterken. Daartoe is het nuttig<br />

om als beroepskracht (groot)ou<strong>de</strong>rs te werven of als (groot)ou<strong>de</strong>r <strong>de</strong> beroepskracht mee te<br />

vragen.<br />

IVN ’s-Hertogenbosch heeft een specifieke natuureducatie cursus ontworpen voor<br />

beroepskrachten en vrijwilligers: leerkrachten, pedagogische me<strong>de</strong>werkers en (groot) ou<strong>de</strong>rs.<br />

Het wordt een cursus<strong>de</strong>el per seizoen. In <strong>2022</strong> starten we met het thema herfst.<br />

Een cursus<strong>de</strong>el, een module, omvat een theorieavond en 2 velddagen. Je kunt één module<br />

volgen of meer. Een volgen<strong>de</strong> zou dan in <strong>de</strong> lente 2023 plaatsvin<strong>de</strong>n. Na afronding van <strong>de</strong> IVNmodule<br />

kan je met kin<strong>de</strong>ren gericht op het thema aan <strong>de</strong> slag. Een cursus<strong>de</strong>el kost 10 €.<br />

Daarvoor ontvangt <strong>de</strong> cursist lesmateriaal en koffie/thee op <strong>de</strong> avond. We willen je vragen om<br />

het cursusgeld over te maken voordat <strong>de</strong> cursus begint op rekening NL49<br />

INGB 0003958484 t.n.v. IVN ’s-Hertogenbosch e.o. on<strong>de</strong>r vermelding van Natuureducatie cursus<br />

najaar <strong>2022</strong> en je naam.<br />

Voorlopige Cursusdata <strong>2022</strong><br />

Binnen 20.00-22.00 uur: don<strong>de</strong>rdagavond 29 september<br />

Buiten 14.00-17.00 uur: zaterdagmiddag: 1 oktober<br />

Buiten 9.00-12.00 uur: zaterdagochtend: 8 oktober<br />

Meer weten? https://www.ivn-s-hertogenbosch.nl/<br />

Werkgroep School en Natuur t.a.v. Jaco Wijsman<br />

en aanmel<strong>de</strong>n? natuurou<strong>de</strong>rcursus@ivn-s-hertogenbosch.nl<br />

06 19966759 (overdag of ‘s avonds)<br />

3


WIJKRAAD HINTHAM<br />

Nieuws van wijkraad <strong>Hint</strong>ham - <strong>juli</strong> <strong>2022</strong><br />

.<br />

Zebrapa<strong>de</strong>n <strong>Hint</strong>ham<br />

Zo sta je in april nog tij<strong>de</strong>ns een veiligheidsscan met burgemeester, gemeentelijke <strong>de</strong>skundigen<br />

en wijkraadsle<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong> weg <strong>Hint</strong>ham te kijken hoe <strong>de</strong>ze weg veiliger kan en zo zijn <strong>de</strong><br />

zebrapa<strong>de</strong>n weg. Verbazing en verontwaardiging in <strong>de</strong> hele wijk. Hoe is dit in hemelsnaam<br />

mogelijk? Een lawine aan meldingen kwam binnen, zowel bij <strong>de</strong> wijkraad als bij <strong>de</strong> gemeente.<br />

Dank voor al die meldingen, die waren zeer nuttig en toon<strong>de</strong>n het gevoel van onveiligheid aan<br />

bij bewoners rond <strong>de</strong>ze weg. Een schoolroute notabene!<br />

Natuurlijk heeft <strong>de</strong> wijkraad gelijk contact opgenomen met <strong>de</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> ambtenaren en<br />

<strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijke wethou<strong>de</strong>r en hierna is overleg geweest.<br />

Wat is er aan <strong>de</strong> hand<br />

Het nieuwe asfalt was regulier on<strong>de</strong>rhoud en stond gepland. Maar dat er dan iemand op het<br />

i<strong>de</strong>e komt om <strong>de</strong> zebrapa<strong>de</strong>n dan maar weg te laten, is onbegrijpelijk. Dat hebben wij in ons<br />

overleg met <strong>de</strong> gemeente ook dui<strong>de</strong>lijk laten weten. Als het goed is, ligt er, als u dit leest, een<br />

nieuw zebrapad aan <strong>de</strong> kant die het drukst in gebruik is.<br />

Voor juni stond er regulier on<strong>de</strong>rhoud gepland voor <strong>de</strong> Pastoor van Thiellaan, ook nieuw asfalt<br />

dus. Dat wordt in overleg met <strong>de</strong> wijkraad nu uitgesteld en er wordt gekeken of we tegelijk met<br />

dit on<strong>de</strong>rhoud <strong>de</strong>ze weg veiliger kunnen maken. Veiliger, met meer ruimte voor fietsers, dus<br />

bre<strong>de</strong>re en dui<strong>de</strong>lijke fietspa<strong>de</strong>n en min<strong>de</strong>r ruimte voor auto`s zodat er langzamer gere<strong>de</strong>n<br />

moet wor<strong>de</strong>n. Tegelijkertijd kijken wij samen met <strong>de</strong> gemeente hoe we <strong>de</strong> kruising <strong>Hint</strong>ham /<br />

Pastoor van Thiellaan ook veiliger kunnen maken.<br />

Metingen tonen aan dat het allemaal nogal meevalt op <strong>de</strong>ze weg. Er wordt inci<strong>de</strong>nteel te hard<br />

gere<strong>de</strong>n, het meeste verkeer is plaatselijk verkeer en er zijn weinig ongevallen. Dat zijn <strong>de</strong><br />

feiten, echter dat neemt niet weg dat het gevoel van wijkbewoners an<strong>de</strong>rs is. En dat hebben wij<br />

ook dui<strong>de</strong>lijk gemaakt. Er liggen nu plannen op tafel. Die plannen moeten we goed bekijken en<br />

<strong>de</strong> best mogelijke oplossing kiezen. Laat dui<strong>de</strong>lijk zijn dat <strong>de</strong> wijkraad nu ein<strong>de</strong>lijk eens een<br />

veilige weg wil.<br />

Ziet u iets in <strong>de</strong> openbare ruimte wat u door zou willen geven aan <strong>de</strong> gemeente?<br />

Vandalisme, zwerfvuil, onveilige situaties of an<strong>de</strong>rszins? Meld dit dan via <strong>de</strong><br />

Buiten Beter app. Uw melding gaat gelijk naar <strong>de</strong> gemeente. De BuitenBeter app kunt u<br />

downloa<strong>de</strong>n via Google Play Store of iTunes App store. Op <strong>de</strong> website van <strong>de</strong> gemeente<br />

https://www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt staat ook een meldingsformulier dat u kunt invullen<br />

of u geeft <strong>de</strong> melding telefonisch door via 073 615 55 55.<br />

Blijf gezond!!<br />

www.wijkraadhintham.nl<br />

secretariaat@wijkraadhintham.nl<br />

https://www.facebook.com/Wijkraad-<strong>Hint</strong>ham<br />

5


6


STICHTING THUISGEKOOKT<br />

Stichting Thuisgekookt faciliteert wat vroeger heel normaal was: buren die zorgen voor elkaar.<br />

Het biedt een platform dat bijdraagt aan een dragen<strong>de</strong> samenleving, waarin mensen op lokaal<br />

niveau zelf basisvoorzieningen organiseren.<br />

Door zorgvuldige, persoonlijke matchmaking en een<br />

intensieve samenwerking met hulpverlening, draagt<br />

Stichting Thuisgekookt bij aan verschillen<strong>de</strong> maatschappelijke<br />

effecten, zoals: langer zelfstandig thuis<br />

wonen, vermin<strong>de</strong>r<strong>de</strong> belasting van hulpverleners,<br />

gezondheidswinst en daarmee uitstel van zorg en betere integratie van mensen met een<br />

bijzon<strong>de</strong>rheid of handicap. Hierdoor wordt <strong>de</strong> buurt op micro- en <strong>de</strong> samenleving op<br />

macroniveau socialer, gezon<strong>de</strong>r én duurzamer.<br />

Hulp bij <strong>de</strong> warme maaltijd<br />

Voor ou<strong>de</strong>ren, mensen met een fysieke uitdaging of mensen die spaarzaam moeten omgaan<br />

met hun energie kan zelf koken ie<strong>de</strong>re dag opnieuw een opgave zijn. Een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> van <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong>ren die thuis blijft wonen, heeft moeite met <strong>de</strong> dagelijkse han<strong>de</strong>lingen in huis, zo blijkt<br />

uit <strong>de</strong> Gezondheidsenquête van het CBS. Stichting Thuisgekookt koppelt al tien jaar juist <strong>de</strong>ze<br />

mensen aan enthousiaste thuiskoks in <strong>de</strong> buurt die met lief<strong>de</strong> een portie extra voor hen<br />

koken. Zo hoeft een oplossing niet enkel te wor<strong>de</strong>n gezocht in kant-en-klaar-maaltij<strong>de</strong>n of <strong>de</strong><br />

hulp van naasten, maar kan dit wor<strong>de</strong>n aangevuld met maaltij<strong>de</strong>n van een buurtgenoot.<br />

Praatje Pot<br />

Laagdrempelig een keer proberen of maaltij<strong>de</strong>n krijgen van een buurtgenoot ook bij jou past,<br />

dat wil Stichting Thuisgekookt bereiken met <strong>de</strong> Praatje Pot campagne. Ook Jaap was na een<br />

proefmaaltijd helemaal overtuigd en ontvangt nu al 8 maan<strong>de</strong>n maaltij<strong>de</strong>n van Steffie: "Ik was<br />

op zoek naar meer variatie in mijn eetpatroon. Steffie kookt lekkere gerechten en vegetarisch.<br />

Dat is ook nog eens goed voor het milieu! Steffie is heel positief ingesteld en altijd vrolijk.<br />

Daardoor beleef ik mijn leven met een lichamelijke handicap weer wat positiever. Het heeft<br />

ervoor gezorgd dat ik meer buiten mijn geijkte netwerk durf te tre<strong>de</strong>n."<br />

Tien voor<strong>de</strong>len<br />

Tij<strong>de</strong>ns Praatje Pot staan <strong>de</strong> tien voor<strong>de</strong>len van een thuiskok centraal: vers, gevarieerd, op<br />

maat, veilig, goedkoop, thuisbezorgd, gezellig, vrijblijvend, duurzaam en zelfstandig.<br />

Meld je aan!<br />

Aanmel<strong>de</strong>n voor Praatje Pot kan via thuisgekookt.nl/praatjepot of door te bellen naar<br />

085 060 87 68. Een me<strong>de</strong>werker spreekt in een intakegesprek uitgebreid je wensen door,<br />

zodat gezocht kan wor<strong>de</strong>n naar <strong>de</strong> meest passen<strong>de</strong> thuiskok. Als <strong>de</strong> proefmaaltijd achter <strong>de</strong><br />

rug is, wordt opnieuw contact opgenomen om <strong>de</strong> ervaringen door te nemen. Er kan dan<br />

gekozen wor<strong>de</strong>n voor een vaste afspraak met <strong>de</strong> thuiskok, kennismaken met een nieuwe<br />

thuiskok óf het bij <strong>de</strong> proefmaaltijd te laten.<br />

7


12


STICHTING BAS<br />

BAS is benieuwd en op zoek<br />

Deze <strong>Hint</strong> bereikt jullie in <strong>de</strong> zomermaand <strong>juli</strong> en dan wordt het eigenlijk even stil in<br />

Ne<strong>de</strong>rland… De zomervakantie breekt aan en heel veel mensen gaan op vakantie. Veel<br />

activiteiten liggen een tijdje stil en het lijkt of ie<strong>de</strong>reen even a<strong>de</strong>m haalt voor het nieuwe<br />

seizoen.<br />

Natuurlijk zijn heel veel senioren juist wel thuis: ze passen op kleinkin<strong>de</strong>ren of gaan veel<br />

liever in het voor- en naseizoen <strong>de</strong> hort op: als het overal net wat rustiger is en <strong>de</strong><br />

toeristenwereld lijkt te bestaan uit “grijze bolletjes”.<br />

Bij <strong>de</strong> BAS zijn er daarom een aantal activiteiten die gewoon doorgaan, zoals het<br />

Ontmoetingscafé op don<strong>de</strong>rdagmiddag: u bent daar elke week van 14.00–16.00 van harte<br />

welkom voor een praatje en eventueel een spelletje. Er is vrije inloop: u hoeft u dus niet van<br />

tevoren op te geven, maar kunt gewoon eens binnenlopen!<br />

Voor het nieuwe seizoen en met name voor <strong>de</strong> maan<strong>de</strong>n oktober tot en met april zijn we op<br />

zoek naar interessante presentaties of bedrijfsbezoeken: elke maand 1 bijvoorbeeld.<br />

Misschien heeft u een i<strong>de</strong>e of kent u een interessante spreker of werkt(e) u bij een bedrijf<br />

dat <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren graag openzet voor bezoekers: laat het ons weten en wij gaan er achter aan….<br />

We zoeken trouwens ook wijkgenoten die het wel leuk vin<strong>de</strong>n om <strong>de</strong>rgelijke activiteiten te<br />

organiseren voor <strong>de</strong> BAS: die best wel voor 1 of meer<strong>de</strong>re middagen of avon<strong>de</strong>n een<br />

activiteit willen be<strong>de</strong>nken, willen boeken en die eventueel ook <strong>de</strong> mensen die komen,<br />

gastvrij willen ontvangen. Natuurlijk krijg je steun van ons bestuur en staan wij garant voor<br />

<strong>de</strong> zaalhuur en <strong>de</strong> kosten of opbrengsten. Het ontbreekt ons alleen vaak aan <strong>de</strong> tijd om ook<br />

nog dit soort dingen te regelen.<br />

Vind jij, vindt u dat wel heel leuk: meld je bij ons aan en we gaan zeker met je om tafel zitten<br />

om te kijken wat er mogelijk is.<br />

Je kunt ons mailen: info@bas<strong>de</strong>biechten.nl of bellen: 06 30 65 74 92.<br />

Misschien krijg je het antwoordapparaat, maar spreek rustig in en we bellen je terug!<br />

Enne…weet dat <strong>de</strong> BAS trots is op en blij met haar vrijwilligers, dat er een gezellige sfeer<br />

heerst en dat jij/u daar van harte welkom bent als <strong>de</strong>elnemer, maar ook als mee<strong>de</strong>nker!<br />

En uit of thuis …. een mooie zomer gewenst.<br />

Het bestuur van <strong>de</strong> BAS<br />

9


UIT DE WIJK<br />

Jeu <strong>de</strong> Boules toernooi 55+ <strong>Hint</strong>ham op vrijdag 26 augustus <strong>2022</strong><br />

Al diverse jaren wor<strong>de</strong>n er op <strong>de</strong> vier jeu <strong>de</strong> boulesbanen, gelegen aan ‘t Hoogveld te<br />

<strong>Hint</strong>ham, 55+ toernooien georganiseerd.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> gezellige toernooien spelen meestal zo’n<br />

ongeveer 35 spelers mee. Er wor<strong>de</strong>n minimaal 4<br />

ron<strong>de</strong>n gespeeld met wisselen<strong>de</strong> partners.<br />

Bent u niet in het bezit van jeu <strong>de</strong> boulesballen,<br />

geen probleem, sets zijn voorradig. Voor <strong>de</strong><br />

winnaars, buiten <strong>de</strong> eer om, zijn er leuke prijzen.<br />

Maar het belangrijkste is, om samen een leuke en<br />

gezellige dag met elkaar te hebben.<br />

Aanvang is 10.00 uur en zo rond 17.30 uur zal het<br />

afgelopen zijn.<br />

De kosten bedragen € 7 p.p. inclusief een eenvoudige lunch en borrelhapjes.<br />

Vlakbij <strong>de</strong> jeu <strong>de</strong> boulesvel<strong>de</strong>n is een tent geplaatst, compleet ingericht met meubilair en<br />

natuurlijk - ook niet geheel onbelangrijk - een eenvoudige “bar“ waar koffie of drank tegen<br />

€ 1 verkrijgbaar is.<br />

Voor het opbouwen en afbreken van o.a. <strong>de</strong> tent, zijn we nog op zoek naar een paar<br />

vrijwilligers.<br />

Indien u wilt meedoen, dan verzoeken we u om uiterlijk voor 19 augustus a.s. uw<br />

inschrijving, voorzien van naam en adres en het benodig<strong>de</strong> inschrijfgeld, in een gesloten<br />

envelop in <strong>de</strong> brievenbus te <strong>de</strong>poneren op het adres<br />

Meester Broerensingel 38<br />

t.n.v. <strong>de</strong> heer H. Brands<br />

We hopen u op 26 augustus <strong>2022</strong> graag te zien.<br />

Met vrien<strong>de</strong>lijke groet,<br />

De toernooi organisatie<br />

10


Met elkaar, voor elkaar<br />

HULPDIENST HINTHAM<br />

Ken je buren, maak je wijk! Samenleving is een zaak van allemaal. Met het ou<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n<br />

hebben we elkaar best wel nodig. Om fijn en veilig te kunnen blijven wonen, om elkaar te<br />

kennen en te helpen is met elkaar en voor elkaar een noodzaak.<br />

De Hulpdienst <strong>Hint</strong>ham<br />

De hulpdienst <strong>Hint</strong>ham verzorgt al sinds 1989 het vervoer voor wijkbewoners naar afspraken<br />

in <strong>de</strong> ruimste zin. Van medische bezoeken naar <strong>de</strong> dokter, het ziekenhuis of <strong>de</strong> fysio en<br />

<strong>de</strong>rgelijke tot kappersafspraken en familiebezoekjes, eventueel <strong>de</strong> boodschappen... Daar<br />

waar men het zelf niet meer kan, dragen we graag een steentje bij. Kunnen blijven wonen op<br />

<strong>de</strong> plek die je al zolang geliefd is in onze wijk is een mooie gedachten waar wij achterstaan.<br />

De hulpdienst rijdt van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 20:00 uur.<br />

Cliënten<br />

Gebruikmaken van <strong>de</strong> hulpdienst is heel eenvoudig. Je meldt je aan bij <strong>de</strong> coördinator en die<br />

komt op huisbezoek om <strong>de</strong> regeling uit te leggen. Daarna bel je minimaal 1 dag voor het<br />

nodige vervoer <strong>de</strong> receptie van <strong>de</strong> Annenborch (073 851 96 00). Die draagt er zorg voor dat<br />

u teruggebeld wordt, zodat <strong>de</strong> afspraak voor hulp wordt opgenomen en dat het ook past in<br />

het rooster.<br />

Uitvoering<br />

Op <strong>de</strong> dag van <strong>de</strong> gewenste hulp komt er een hulpdienstrij<strong>de</strong>r u thuis ophalen en brengt u<br />

naar <strong>de</strong> afgesproken plaats. En uiteraard na <strong>de</strong> afspraak ook weer naar huis. Hulpmid<strong>de</strong>len<br />

zoals een rollator kunnen mee.<br />

Kosten<br />

De inzet van <strong>de</strong>ze vrijwilliger is gratis. De kosten voor <strong>de</strong> auto zijn € 0,30 per kilometer.<br />

Binnen <strong>Hint</strong>ham kost een rit € 1,25. Naar <strong>de</strong> Annenborch kost € 3.<br />

Meer weten?<br />

U kunt contact opnemen met <strong>de</strong> coördinator van <strong>de</strong> Hulpdienst <strong>Hint</strong>ham:<br />

Gerard Kivits, 06 12 77 86 76 of gwgkivits@gmail.com.<br />

De hulpdienst is on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> Vrijwillige Thuishulp van Farent.<br />

Contactpersoon is Anja Hobbelen, 06 46 76 81 07 of anjahobbelen@farent.nl.<br />

11


HOF VAN HINTHAM<br />

Klachten bij bewegen? Fysiotherapie kan u helpen<br />

Hallo, mijn naam is Jan Brok, ik ben fysiotherapeut bij Vivent Hof van<br />

<strong>Hint</strong>ham. Onze praktijk voor fysiotherapie is te vin<strong>de</strong>n in het Sociaal<br />

Cultureel Centrum <strong>de</strong> Biechten, in <strong>Hint</strong>ham.<br />

De fysiotherapeuten van Vivent zijn gespecialiseerd in het<br />

vermin<strong>de</strong>ren van klachten die ou<strong>de</strong>ren ervaren tij<strong>de</strong>ns dagelijkse<br />

bewegingen.<br />

Als u ou<strong>de</strong>r wordt, kunt u problemen krijgen met bewegen.<br />

Bijvoorbeeld door een specifiek ziektebeeld, door pijnklachten,<br />

stijfheid van <strong>de</strong> spieren en gewrichten of balansproblemen.<br />

Kunt u daardoor niet meer <strong>de</strong> activiteiten doen die u wilt doen? Of heeft u (meer) hulp nodig<br />

om uw dagelijkse activiteiten uit te voeren? Dan bent u bij Vivent fysiotherapie aan het juiste<br />

adres!<br />

Fysiotherapeutische behan<strong>de</strong>ling kan zowel plaatsvin<strong>de</strong>n<br />

in onze praktijk als in uw thuissituatie. Tij<strong>de</strong>ns een eerste<br />

afspraak kijken we samen met u naar uw situatie. We<br />

bespreken of er al een diagnose is, welke zorg u krijgt,<br />

wat uw woonsituatie is en wat uw omgeving voor u kan<br />

doen. Maar we kijken ook naar welke doelen u wilt<br />

bereiken met hulp van fysiotherapie. Ook wordt een<br />

inschatting gemaakt of <strong>de</strong> inzet van an<strong>de</strong>re disciplines,<br />

bijvoorbeeld ergotherapie, voor u van meerwaar<strong>de</strong> zou<br />

kunnen zijn.<br />

Denkt u dat <strong>de</strong> fysiotherapeut iets voor u kan betekenen? Neem dan via on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong><br />

gegevens contact op voor ver<strong>de</strong>re informatie en het maken van een afspraak.<br />

E-mail: j.brok@vivent.nl of fysiotherapieaanhuis@vivent.nl<br />

Telefoon: 06 55 69 76 25 of 088 163 74 51<br />

13


WIJZIGING ARBEIDSRECHT<br />

Wet Transparante en Voorspelbare arbeidsvoorwaar<strong>de</strong>n<br />

Op 1 augustus <strong>2022</strong> veran<strong>de</strong>rt we<strong>de</strong>rom één en an<strong>de</strong>r in het arbeidsrecht.<br />

Op die datum treedt <strong>de</strong> ‘Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaar<strong>de</strong>n’ in werking.<br />

Dit is <strong>de</strong> eerste grote wetswijziging sinds <strong>de</strong> invoering van <strong>de</strong> Wet Arbeidsmarkt in Balans<br />

(WAB) van 1 januari 2020.<br />

Wijziging 1: studiekostenbeding<br />

Soms moet een werknemer verplicht (op grond van wet of CAO) een opleiding volgen voor<br />

een bepaal<strong>de</strong> functie, bijvoorbeeld verplichte scholing in <strong>de</strong> zorg of advocatuur. Een<br />

werkgever mag <strong>de</strong> kosten van verplichte opleidingen vanaf 1 augustus <strong>2022</strong> niet langer<br />

verhalen op <strong>de</strong> werknemer via een studiekostenbeding. Ook moet <strong>de</strong> werkgever <strong>de</strong><br />

werknemer in staat stellen <strong>de</strong> opleiding on<strong>de</strong>r werktijd te volgen. Voor studies, cursussen en<br />

opleidingen die niet verplicht zijn, blijft een studiekostenbeding wél mogelijk. Het is nog niet<br />

geheel dui<strong>de</strong>lijk welke opleidingen allemaal on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ze regeling vallen. Vraag bij twijfel<br />

daarom altijd advies.<br />

Wijziging 2: Nevenwerkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

In het huidige arbeidsrecht wordt een werknemer, die is gebon<strong>de</strong>n aan een nevenwerkzaamhe<strong>de</strong>nbeding,<br />

verbo<strong>de</strong>n om tij<strong>de</strong>ns het dienstverband ergens an<strong>de</strong>rs te werken. Dit beding is<br />

allesomvattend, voor ie<strong>de</strong>re activiteit. In <strong>de</strong> nieuwe wet mag een werkgever een werknemer<br />

niet langer belemmeren om buiten het werkrooster voor een an<strong>de</strong>re werkgever te werken.<br />

Een werkgever moet daarvoor een goe<strong>de</strong> re<strong>de</strong>n (objectieve rechtvaardiging) hebben. Denk<br />

aan een belangenconflict of een overschrijding van <strong>de</strong> Arbeidstij<strong>de</strong>nwet. Geen goe<strong>de</strong> re<strong>de</strong>n?<br />

Dan is het nevenwerkzaamhe<strong>de</strong>nbeding nietig. Ook hier zal het om maatwerk gaan, waarbij<br />

advies in individuele gevallen is aan te ra<strong>de</strong>n.<br />

Wijziging 3: Voorspelbare arbeidsvoorwaar<strong>de</strong>n<br />

Werknemers hebben recht op transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaar<strong>de</strong>n. Dit<br />

betekent dat werkgevers vanaf 1 augustus <strong>2022</strong> schriftelijk na indiensttreding (nog) meer<br />

informatie moeten verstrekken (en uiterlijk binnen 1 week c.q. 1 maand). Het gaat dan over<br />

<strong>de</strong> ‘essentiële aspecten’ van <strong>de</strong> arbeidsovereenkomst zoals <strong>de</strong> plaats waar wordt gewerkt als<br />

er geen vaste werkplek is, concrete vakantie- en verlofregelingen, opleidingsbeleid en<br />

procedures bij ontslag (inclusief opzegtermijnen). Daarnaast mogen werkgevers niet langer<br />

van werknemers verlangen om vaak op onvoorspelbare momenten te werken. Deze<br />

wetswijziging heeft vooral gevolgen voor werknemers met een oproepcontract. Werkgevers<br />

moeten er dus (nóg) meer aan doen om een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon te<br />

creëren. In ie<strong>de</strong>r geval moet wor<strong>de</strong>n gewerkt met referentiedagen en moet een werkverzoek<br />

4 dagen van tevoren wor<strong>de</strong>n gedaan.<br />

In het wetsvoorstel is extra bescherming opgenomen voor werknemers die een beroep doen<br />

op bovenstaan<strong>de</strong> rechten. Een werknemer mag, kort gezegd, hierom niet wor<strong>de</strong>n<br />

ontslagen of wor<strong>de</strong>n bena<strong>de</strong>eld.<br />

15


Viermakelaars

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!