21.09.2022 Views

Pluspunt Magazine 68

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

068

16 e jaargang, september 2022. PlusPunt is een uitgave van KansPlus

Toekomstplannen KansPlus

Veilig chatten met picto’s

Werken op de Dorpsakker

over (mede)

zeggenschap

Op vakantie met je kind

De lessen van corona


TOEKOMSTPLANNEN KANSPLUS 03

DEMENTIE EN VERSTANDELIJKE BEPERKING 05

DE OMA VAN FÉ 06

ZEG’S

MEDEZEGGENSCHAP EN INSPRAAK WMCZ 2018 07

ZEG’S

NAAR DE TOP MET NAASTEN EN CLIËNTENRADEN 08

ZEG’S

WERKEN OP DE DORPSAKKER 10

OP VAKANTIE MET JE KIND MET EEN BEPERKING 11

DE SAMENSTERKDAG OP 2 DECEMBER 12

DE LESSEN VAN CORONA

VOOR KWETSBARE MENSEN 13

ACHTER DE SCHERMEN 15

ZEG’S

VEILIG CHATTEN MET PICTOS 09

In verband met de hoge kosten voor papier, brengt KansPlus deze PlusPunt/ZEG's (68) alleen digitaal uit.

Wat een zomer!

Nu de dagen weer wat

korter worden en de

eerste koelte zich sinds

tijden aandient, kijk ik

terug op de afgelopen

maanden.

Na het vertrek van onze

voorzitter Harold de Graaf

heeft José Laheij zijn taken tijdelijk overgenomen.

Wij zijn nog op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Voor het voortbestaan van KansPlus hebben we

gesprekken gevoerd met de ledengroepen.

De meeste ledengroepen hebben zich uitgesproken

om verbonden te blijven aan KansPlus. En tijdens de

algemene ledenvergadering hebben de leden hun

vertrouwen uitgesproken in het plan van het bestuur

om KansPlus te behouden voor de toekomst.

Er is een nieuw bestuurslid benoemd en er zitten er

nog een paar in de pijplijn.

Hiernaast bleven de gewone werkzaamheden

doorgaan. Het beantwoorden van vragen, het

adviseren, het organiseren van bijeenkomsten.

Het was nog wel spannend of corona roet in het

eten zou gooien. Kon het doorgaan, zou er geen

opvlamming van de besmettingen komen waardoor

alles moest worden afgelast? Gelukkig konden de

meeste activiteiten gewoon doorgang vinden.

Gelet op alle bezuinigingen in de zorg is het van

groot belang dat KansPlus, als belangenvereniging

voor mensen met een verstandelijke beperking, mee

blijft praten met het ministerie van Volksgezondheid

Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging

Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Om de

doelgroep onder de aandacht te blijven houden.

Alleen op die manier wordt deze kwetsbare groep

gehoord en gezien.

Daarom van mijn kant een oproep aan alle leden

om KansPlus bekend te maken bij mensen in hun

omgeving. Vraag hen om ook lid te worden. Zodat de

vereniging groter groeit en we de belangen van onze

familieleden met een verstandelijke beperking blijven

behartigen.

Want het allerbelangrijkste is, dat zij een leven kunnen

leiden zoals zij dat graag willen.

Daar vechten we samen voor!

Lola Leenes

2 PLUSPUNT | september 2022


Toekomstplannen KansPlus

Tekst en foto's: Marion Thielemans en Paul Grimmelikhuizen.

gezocht naar duurzame samenwerking met collega

organisaties. Maar we zoeken ook naar aanvullende

financiering. Door bijvoorbeeld vergoeding te vragen

voor de inzet van de KansPlus professionals en door

aanvullende subsidies. U kunt zich voorstellen dat deze

processen geen snel resultaat opleveren.

Maar meerdere kleine stapjes kunnen een grote

beweging in gang zetten.

In juni 2021 schreven we in PlusPunt dat de toekomst

van KansPlus niet vanzelfsprekend is. Er zijn dringend

maatregelen nodig om als belangenvereniging

KansPlus een toekomstbestendige organisatie

te blijven. De projectgroep ‘KansPlus

Toekomstperspectief 2025’- kortweg P2025 - is

aan de slag gegaan. In dit artikel krijgt u een update

over hoe we werken aan een toekomstbestendige

vereniging KansPlus. Dat is een vereniging die zich

kan blijven inzetten voor een goed leven voor mensen

met een verstandelijke beperking en hun naasten.

Op grond van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen

is de projectgroep meer dan ooit van mening dat

KansPlus een overtuigende meerwaarde heeft voor

mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.

Door de regionale en landelijke belangenbehartiging, het

delen van kennis en geven van advies en het faciliteren

van elkaar ontmoeten. Zo draagt KansPlus bij aan de

kwaliteit van leven van onder andere onze leden.

Strategie van de vereniging

‘KansPlus Perspectief 2025’ richt zich op twee doelen:

(1) het bevestigen, herijken van de strategie van de

vereniging en (2) het toekomstbestendig organiseren van

de regionale opbouw van de vereniging.

Bij het eerste doel is de centrale vraag: doen wij het

juiste, doen wij dat op de juiste manier en wat kunnen

wij beter doen? Hierbij wordt op verschillende manieren

Met collega organisaties, zoals EMB Nederland, Sien

en Dit Koningskind werken we al veel samen op zowel

beleids- als uitvoeringsniveau. We doen gezamenlijke

acties richting politiek en organiseren bijeenkomsten

voor de leden van de organisaties.

Voorbeelden hiervan zijn de recente gezamenlijke

acties over voor onze leden relevante wetgeving.

Maar ook de gezamenlijke themabijeenkomst

van 25 juni over het overdragen van de zorg en de

deskundigheidstrainingen. Een themabijeenkomst voor

medewerkers van SienEigenwijs en het KansPlus Kennisen

adviescentrum.

Op bestuurlijk niveau vinden gesprekken plaats.

Deze gesprekken gaan over het gezamenlijk optreden

richting overheid en zorgaanbieders en over de

duurzame inrichting van de onderlinge samenwerking.

Organiseren van de regionale opbouw

van de vereniging

Voor het uitwerken van het tweede doel - het

toekomstbestendig organiseren van de regionale

opbouw van de vereniging - is een werkgroep

samengesteld. In deze werkgroep werkten we

samen met een ‘outsider’, vertegenwoordigers vanuit

verschillende ledengroepen, het landelijk bureau en het

landelijke bestuur.

De werkgroep heeft een plan gemaakt. Dit na uitgebreid

overleg, gedurende meer dan een jaar, in een hele

prettige en ontspannen sfeer waarin iedereen zonder last

of ruggenspraak zijn inbreng heeft gehad.

Het plan is voorgelegd aan de Algemene

ledenvergadering van oktober 2021. Het is daar met

algemene stemmen goedgekeurd.

PLUSPUNT | september 2022 3


Zo zijn er vier alternatieven voorgelegd met betrekking

tot de toekomstige organisatorische en financiële

verhouding van de ledengroepen met

de landelijke organisatie:

1. de ledengroep als ‘afdeling’

2. de ledengroep wordt als zelfstandig rechtspersoon lid

van KansPlus

3. de ledengroep gaat door als ‘afdeling’ nadat zij de

vrijetijdsactiviteiten heeft afgesplitst

4. de ledengroep houdt op te bestaan.

Het is begrijpelijk dat het landelijk bestuur de

alternatieven 3 en 4 sterk heeft ontraden.

Op dit moment is met nagenoeg alle ledengroepen

gesproken en is er een stevig draagvlak voor de

ingeslagen weg. Zie voor een totaaloverzicht van de

ongeveer 40 ledengroepen van KansPlus op

www.kansplus.nl/ledengroepen.

Het merendeel van de ledengroepen kiest voor

alternatief 1. Hierbij wordt gestreefd naar maximale

autonomie voor de ledengroep met daarbij een

maximale transparantie op organisatorisch en financieel

vlak. Vijf ledengroepen kiezen voor alternatief 2.

Zij blijven nadrukkelijk met de vereniging KansPlus

verbonden. Voor alternatief 3 en 4 kiest gelukkig een

zeer klein aantal ledengroepen. Voor alternatief 4 wordt

meestal gekozen omdat er geen actieve bestuursleden

(meer) zijn en er geen activiteiten meer kunnen worden

georganiseerd. Voor alternatief 3 gaat waarschijnlijk

maar 1 ledengroep.

Wat volgt

We werken nu aan de uitwerking van de keuzes die

gemaakt zijn. Dit is vooral veel administratief ‘handwerk’.

Dit wordt voor een groot deel gedaan door het landelijk

bureau. ‘Tijdens de verbouwing blijft de winkel open’

en de werkzaamheden rond Perspectief 2025 komen

boven op de normale werkzaamheden voor het landelijk

bureau. We zetten dan ook alle zeilen bij om ook dit

onderdeel van Perspectief 2025 goed af te ronden.

Dat het landelijk bureau hierbij samenwerkt met de

ledengroepen, spreekt voor zich. We werken aan een

intensivering van de contacten tussen de ledengroepen

onderling en de landelijke organisatie. De vorm waarin

deze ontmoetingen plaats gaan vinden wordt verder

uitgewerkt. Het is in het belang van alle leden van

KansPlus dat zij elkaar kunnen ontmoeten en dat zij

ook lokaal en landelijk worden geïnformeerd over wat er

speelt in de zorg voor mensen met een verstandelijke

beperking.

Met zijn allen hebben we nog genoeg te doen voor

een goed leven voor mensen met een verstandelijke

beperking en hun naasten. KansPlus geeft dit niet op.

KansPlus Asten Someren Deurne

Een van de ledengroepen die voor alternatief 2 heeft

gekozen is KansPlus Asten Someren Deurne (ASD).

KansPlus ASD zet haar activiteiten voort binnen een

eigen rechtspersoon. Na de Algemene vergadering van

25 juni jl. is de verzelfstandiging van de ledengroep ASD

formeel afgerond: Fons van de Gevel, Gonnie van Bussel

van KansPlus ASD en José Laheij, onze vicevoorzitter,

tekenden de overdrachtsdocumenten. Daarin staat

dat we nadrukkelijk met elkaar verbonden blijven en

dat we samenwerken om onze gezamenlijke missie te

realiseren. Inhoudelijke samenwerking en wederzijdse

versterking zijn daarbij de speerpunten.

4 PLUSPUNT | september 2022


Dementie en verstandelijke beperking:

een complexe puzzel

Tekst: Buro Opaal

Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds

ouder. Dat betekent dat zij meer last kunnen krijgen

van ouderdomsziekten zoals dementie. Zo hebben

mensen met downsyndroom als gevolg van een extra

chromosoom een hoge kans op alzheimer: maar liefst

75% van hen ontwikkelt dementie in het leven.

Dementie herkennen

Het herkennen van dementie bij mensen met een

verstandelijke beperking is lastig. Het is vooral een proces

van het uitsluiten van andere aandoeningen met dementieachtige

symptomen. Daarnaast ontwikkelt dementie zich

via een patroon van gedragsveranderingen.

Die veranderingen worden het eerst opgemerkt door

mensen dicht bij de persoon, zoals familie, directe

begeleiders en andere naasten. Zij spelen daarom een

belangrijke rol in het herkennen van de diagnose dementie.

Podcast

De drie zussen van Rien, Lianne, Adriëtte en Yvonne van der

Wijst, weten er intussen alles van. Hun broer begon zich op

zijn 38e anders te gedragen. In de podcast 'Dementie; een

complexe puzzel', interviewt Wil Molenaar de zussen over

de impact van dementie op het leven van Rien, zijn familie

en andere betrokkenen. Alain Dekker is gepromoveerd op

dit onderwerp. Hij vult de ervaringen van de zussen aan

met inhoudelijke informatie.

De podcast is onderdeel van de serie MensenMensen.

Deze serie van EMB Nederland, KansPlus, vereniging

Angelman Syndroom Nederland, Netwerk Rondom en

Sien, gaat over het leven van mensen met een (ernstig

meervoudige) beperking en de gezinnen waarin zij

opgroeien. Interviewer Wil Molenaar gaat daarover in

gesprek met ouders en familieleden.

programma (H)erken jij dementie bij mensen met een

verstandelijke beperking? Dit interview is -samen met nog

negen indringende levensverhalen- online te lezen in de

toolkit Samen beslissen - samen doen! De interviews geven

een beeld van het verloop van de ziekte. Ook laten ze zien

voor welke keuzes en dilemma’s naasten komen te staan.

Hoe zorg je als naaste en professional samen voor een goed

leven? Vanuit de interviews zijn alle tips op een rij gezet.

Digitale toolkit ‘Samen beslissen - samen doen!’

KansPlus heeft intensief meegewerkt aan het programma

(H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke

beperking? Alle verzamelde kennis en informatie voor

naasten staat inmiddels online in de toolkit van KansPlus

Samen beslissen - samen doen!

Dementietafels weer in volle gang

Dementietafels zijn voor familieleden, mantelzorgers

en professionele hulpverleners van mensen met een

verstandelijk beperking met dementie. Aan de Dementietafel

kunnen zij in een ontspannen en open sfeer ervaringen

uitwisselen over de zorg en ondersteuning. Uiteindelijk wil de

Dementietafel ervoor zorgen dat de zorg en ondersteuning

voor mensen met verstandelijke beperking en dementie

verbetert en daarmee hun kwaliteit van leven.

Op dit moment zijn de dementietafels fysiek weer gestart.

Voor de agenda klik op: http://dementietafel.kansplus.nl

De links en websites voor meer informatie rond

dementie en verstandelijke beperking

• Podcast MensenMensen

• Digitale toolkit Samen beslissen - samen doen!

• Herken jij dementie? Kennisplein Gehandicaptensector

• Website over dementie bij mensen met een (zeer)

ernstige verstandelijke beperking

• Stichting Dementietafel Groningen heeft een eigen

website.

Bekende gezichten

Lianne, Adriëtte en Yvonne hebben al eens in de PlusPunt

gestaan. KansPlus heeft hen geïnterviewd voor het

PLUSPUNT | september 2022 5


DE OMA VAN FE

Fe is nog vrij

Tekst en foto: Marike Kuperus

Assistent in de klas

Met de gang naar school komt ook al het geregel weer

terug van special needs assistance. In Ierland gaan

kindjes met ‘iets’ als het maar enigszins kan naar een

gewone school. Met een speciale assistent in de klas.

Mooi systeem maar het vraagt goed overleg over wat Fe

kan en waar je op moet letten.

Best een puzzel, want Fe is een slimme meid - wél met

Down - Fe kan tellen. Ze snapt een pictogramrecept

voor koekjes bakken, herkent alle letters en de namen

van dierbaren, mensen en dieren. Kent liedjes en doet

dansjes. Ze is ook kampioen improviseren en oplossingen

bedenken. Soms op manieren en op momenten waardoor

je er net iets minder blij mee bent. Fe komt niet even

vragen of je op de muur mag tekenen, of op de tafel

klimmen, of de straat oversteken, of je kleren uittrekken

omdat het te warm is. Dat doet ze gewoon.

Het is zomer in Ierland. Nu zijn de seizoenen in Ierland

eigenlijk niet zo verschillend. Je kunt het hele jaar door

in één dag ijzige regen, zon, herfstige wind en weer een

lekker zonnetje ervaren.

Maar soms zijn er ineens een paar zomerse weken.

En toevallig hadden Grandma en Grandpa deze zomer

de mazzel er nét op dat moment te zijn. Voor ons een

lekker zonnetje en met 20 graden net warm genoeg voor

een korte broek. Voor de vier Ierse kindjes is dat al echt

genoeg voor een zwembadje in je blootje. We hadden

dus veel waterpret en buiten spelen. Op het strand

klauteren op stenen en rotsen, in de tuin rondjes maken,

spetten in het badje en lachen om de grote waterspuiter.

Doen waar je zin in hebt.

Eerste schooldag

Fe is nu zes geworden. Het is daarmee de laatste

lange vrije zomer. Zonder strak begin van de eerste

vakantiedag… Maar nu wel het echte eind door de

aankomende eerste schooldag. Drie jaar geleden is

Fe weliswaar een paar maanden naar de kleuterschool

geweest. Maar daarna volgde er drie jaar thuisonderwijs,

samen met haar broertjes. Voor coronakleuters en ook

voor hun ouders is de stap naar de ‘grote’ school best

een overgang.

Met broertjes naar school

Thuis ben je ingespeeld op elkaar, zie je elke dag wat

werkt en waar het risico in een klein hoekje zit. En dat

moet je nu overdragen, hopen dat het goed gaat.

Hopen dat ze je ook vertellen als het even niet goed ging.

Dat je het als team samen kan doen en niet tegenover

elkaar komt te staan.

En voor de juffen is Fe niet de enige waar ze rekening

mee moeten houden. Niet alleen Fe gaat naar

school. Haar tweelingbroertjes ook. Ook zij zijn echte

coronakleuters die niet gewend zijn aan op een stoeltje

zitten en wel gewend aan ‘lekker kunnen doen waar je zin

in hebt’. Hoe pakken ze alle drie het schoolritme op?

En wat als het toch met wat hobbels gepaard gaat…

De herfst zal het leren. Al met al is het voor iedereen

ontspannen in de zomer, en voor de grote mensen ook

wel een spannende zomer.

Meer zien over Fe en het leven op

het Ierse platteland?

• http://www.elflockacres.com/

6 PLUSPUNT | september 2022


ZEG'S

Cliëntenraden leren

van elkaar

over (mede)

zeggenschap

Tekst: Lorette Fruijtier

Op zaterdag 11 juni organiseerde KansPlus samen met

de SIG en Odion een werkconferentie. Hiermee werd

het project ‘Medezeggenschap en inspraak Wmcz

2018’ afgesloten.

Er waren bijna 80 deelnemers van verschillende

zorgorganisaties. Een bont gezelschap van leden van

cliënten- en verwantenraden, ondersteuners, (team)

managers, bestuurders en leden van raden van toezicht.

Tijdens de werkconferentie wilden we kennis en ervaring

uitwisselen over goede medezeggenschap.

De opening werd gedaan door Dickie van de Kaa, samen

met Lorette Fruijtier en Jetske de Jong (trainers namens

KansPlus). Daarna gingen de deelnemers aan de slag in

de workshops.

Vier workshops

Een goede cliëntenraad

Een goede cliëntenraad vertegenwoordigt de achterban.

Wat moet je doen als cliëntenraad om zichtbaar te zijn?

En met wie kun je samenwerken?

De belangrijkste uitkomst was dat mensen zeiden dat ze

veel van elkaar leren. Juist omdat er zoveel verschillende

mensen waren. Iedereen gaat op zijn eigen manier met

vragen om. “Cliëntenraden willen elkaar graag bezoeken op

elkaars locatie om van elkaar te leren”, aldus deelnemers.

Een goed advies

Hoe kom je als cliëntenraad tot een goed advies?

Waar moet je allemaal aan denken?

Wat heb je nodig?

En van wie krijg je wat je nodig hebt?

Er waren mooie gesprekken en vooral het contact tussen

de verschillende organisaties was mooi. Mensen waren

nieuwsgierig en geïnteresseerd in elkaar. Het was erg

leuk dat er verschil in groepen was. Sommigen waren

al jaren actief. Andere groepen waren nog maar net

begonnen met hun inzet voor medezeggenschap en

inspraak. Dat leverde aan beide kanten frisse ideeën op.

Lokale onderwerpen of de centrale cliëntenraad

Wie geeft advies?

Is dat de lokale raad of de centrale raad (CCR)?

Dat is soms best moeilijk.

En ook niet altijd meteen duidelijk.

Vaak is één antwoord niet mogelijk.

Een goede duidelijke medezeggenschapsregeling kan

richting geven. Lokale raden zijn heel belangrijk voor de

medezeggenschap. Raden moeten voldoende tijd hebben

om te reageren. Zodat zij kunnen overleggen met de

achterban en de CCR. Managers moeten met het proces

van medezeggenschap al vroeg starten. “Luisteren naar

elkaar, daar begint het mee”, zei een deelnemer.

Op de stoel van…

Verschillende partijen zijn betrokken bij de

medezeggenschap. Met hun eigen taken en

gezichtspunten. Kun jij je goed verplaatsen in een ander?

En wil je graag eens op de stoel van de bestuurder of

de Raad van Toezicht zitten? Of op de stoel van de

cliëntenraad/verwantenraad?

Aan twee tafels werd gesproken over het belang

van voldoende begeleiders voor goede zorg en

ondersteuning.

Tafel 1 vanuit het gezichtspunt van de cliëntenraad en

verwantenraad. Tafel 2 vanuit het gezichtspunt van

de bestuurder en de Raad van Toezicht. Tijdens de

workshop wisselden de deelnemers van tafel. Zo konden

ze het vanuit beide gezichtspunten zien.

Mensen spraken zich uit en er werd echt naar elkaar

geluisterd. Er ontstonden nieuwe ideeën.

PLUSPUNT | september 2022 7


ZEG'S

Naar de Top met naasten

Tekst en foto: Buro Opaal

Tien zorgorganisaties hebben meegedaan aan het

project ‘Naar de Top’. Heel veel mensen met een

beperking hebben de trainingen SAMEN, STERK,

STEVIG en STOER Naar de Top gevolgd.

Zij hebben gewerkt aan persoonlijke groei en aan

ontwikkeling van talenten.

Zij hebben geleerd voor zichzelf te zorgen en sterk te

worden. Zij hebben ontdekt waar zij goed in zijn. Wat hun

dromen zijn. Hoe zij hun droom waar kunnen maken.

Hoe familie, vrienden en begeleiders daarbij kunnen

helpen. En hoe zij andere mensen kunnen ondersteunen

die dat zelf moeilijk vinden.

De trainingen Naar de Top zijn ontwikkeld door de LFB,

belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een

verstandelijke beperking. Ervaringsdeskundigen van de

LFB hebben de trainingen gegeven.

KansPlus heeft ook meegewerkt aan het ontwikkelen en

uitvoeren van de trainingen.

Naasten

De familie van mensen met een beperking speelt vaak

een belangrijke rol in hun leven. Daarom werden in de

trainingen Naar de Top ook naasten uitgenodigd om mee

te doen.

Dat gebeurde bijvoorbeeld in de training STEVIG Naar de

Top. In die training werk je aan je dromen en wensen.

Je vraagt familie en ondersteuners om jou daarbij te

helpen.

Han Mennen van KansPlus heeft in die training ook

meegewerkt. Hij legde bijvoorbeeld uit waarom het

werken in driehoek zo belangrijk is. De driehoek, dat zijn:

iemand met een beperking, familie, zorgverlener.

Han: “In de Naar de Top trainingen ligt de regie echt bij de

deelnemers. Begeleiders en familie helpen om dromen

waar te maken.”

"De deelnemers hebben onderling ook veel steun aan

elkaar. In alle trainingen is een prachtige samenwerking

tot stand gekomen.”

“Voor KansPlus hebben de trainingen aangetoond dat

dromen geen dromen hoeven te blijven. Dat ze, met een

beetje hulp, bijna altijd waargemaakt kunnen worden.”

Naar de Top gaat door!

Naar de Top heeft veel opgebracht. Dit kun je zien in het

filmpje dat is gemaakt over de trainingen. Hierin komen

deelnemers, trainers en coaches aan het woord.

Bekijk de Naar de Top-film (en de 10 losse films voor

iedere zorgorganisatie apart) op: www.lfb.nu/naar-de-top/

Is een zorgorganisatie geïnteresseerd in een Naar de

Top-training of de mappen?

Neem dan contact op met het Kennis- en adviescentrum

van KansPlus, advies@kansplus.nl.

Teambuilding-spel voor cliëntenraden

Bij het project Naar de Top is een

teambuilding-spel voor cliëntenraden gemaakt.

Tijdens dit spel werken de leden van cliëntenraden

samen aan leuke opdrachten.

Als de opdrachten klaar zijn, kunnen zij een code

kraken.

Door de opdrachten leren de raadsleden elkaar

beter kennen.

De opdrachten gaan ook over belangrijke

onderwerpen uit de wet voor de

medezeggenschap.

Het spel is te bestellen via deze link:

https://hetlsr.nl/het-teambuilding-spel-voorclientenraden/

8 PLUSPUNT | september 2022


ZEG'S

Veilig chatten met picto’s

Tekst: Buro Opaal, foto's: Visitaal

Leuke date

Er zijn pictogrammen voor ongeveer 2500 begrippen.

De pictogrammen zijn ingedeeld in categorieën.

Zoals personen, activiteiten, emoties en sociale

vaardigheden. Er zijn ook pictogrammen voor getallen,

dagen en tijden. Zodat je eens met die leuke date kunt

afspreken!

Iedereen wil graag met elkaar chatten en appen.

Vind je het moeilijk om te lezen en te schrijven?

Dan kun je chatten met pictogrammen of picto’s.

Je praat dan met elkaar met hulp van plaatjes.

Pictogram

Het woord pictogram betekent zoiets als

‘geschilderde letter’. Maar liever zeggen we symbool,

afbeelding of plaatje.

Beeldtaal

We noemen het gebruik van pictogrammen, beeldtaal.

Beeldtaal wordt gebruikt op treinstations en vliegvelden.

Maar ook op het werk en in ziekenhuizen bijvoorbeeld.

Op straat is er veel beeldtaal te zien.

Denk maar aan verkeersborden.

Dat zijn een soort pictogrammen.

Visitaal chat

Visitaal Chat is een gratis app.

Je kunt pictogrammen, emoji’s en foto’s naar

elkaar sturen.

Visitaal Chat is een veilige en gemakkelijke app.

Met de app kun je in contact blijven met je vrienden,

klasgenoten, collega’s, begeleiders en natuurlijk ook

met je ouders en familie.

Visitaal Chat is samen met cliënten en begeleiders

ontwikkeld.

Website

Op de website van visitaal.nl kun je meer lezen over de

pictogrammen.

Als je meteen meer wilt weten over de app en waar je die

kunt downloaden, klik dan op deze link:

https://www.visitaal.nl/chat/.

Je kunt hier ook een leuk filmpje bekijken van hoe twee

mensen de app gebruiken.

Pictogrammen in de zorg

Pictogrammen worden ook in de zorg gebruikt.

Afbeeldingen kunnen helpen tijdens gesprekken.

Of bij het uitleggen van oefeningen.

Pictogrammen worden gebruikt door mensen die

moeite hebben met gesproken taal.

Mensen met een gehoor beperking bijvoorbeeld.

Of mensen met een verstandelijke beperking.

Mensen met autisme, dementie of met niet-aangeboren

hersenletsel.

Beeldtaal helpt hen met communiceren.

Het maakt hen zelfstandiger.

In Nederland worden in de zorg meestal de zwart-witte

pictogrammen gebruikt. Deze pictogrammen worden

ontwikkeld door Visitaal-pictogrammen en Pictogenda.

PLUSPUNT | september 2022 9


ZEG'S

Werken op de Dorpsakker

Tekst en foto: Dickie van de Kaa

De gemeente Winterswijk werkt samen met

verschillende zorgorganisaties aan het initiatief

‘De Dorpsakker’. De Dorpsakker is een biologische

groenten-en fruitkwekerij van 1 hectare groot.

Vanaf het voorjaar 2022 worden hier groenten, fruit,

kruiden en bloemen geteeld. Het is een gezellige

moestuin waarin producten dicht bij huis blijven.

Ontwikkeling, ontmoeting en meedoen in de

maatschappij zijn belangrijke uitgangspunten.

De Dorpsakker levert zijn producten rechtstreek aan

de consument, aan lokale horeca en zorginstellingen.

Mensen met een beperking of een afstand tot de

arbeidsmarkt kunnen aan de slag in de moestuin.

Ze krijgen persoonlijke, deskundige begeleiding en

kunnen hun talenten ontdekken.

Iedereen kan meewerken

Iedereen is welkom om mee te werken, met of zonder

dagbestedingsindicatie.

Het moet een sociale speeltuin worden, aldus Patrick

Hallink, oprichter en eigenaar van zorginstelling

Bijzonder Gewoon. Patrick heeft de grond

voor de Dorpsakker gepacht. Er komt ook een

horecagelegenheid en een bakkerij.

Gezelligheid, contacten, gezondheid, samen koken,

samen eten en laagdrempelig zijn sleutelwoorden.

Boerin Manja

Manja Schilperoord is de boerin van de Dorpsakker.

Manja vertelt dat ze vakinhoudelijk geschoold is in de

zorg én in de landbouw. Een boerin met grote affiniteit

voor zorg. Naast haar werk op de Dorpsakker werkt zij

ook nog enkele dagen in de zorg voor mensen met een

verstandelijke beperking.

nagedacht. Er zijn plekken voor gebouwen, voor de kas,

voor de horeca, voor de groenten.”

Ontwikkelplannen

Manja is nu de kwartiermaker op de Dorpsakker.

Zij werkt onder andere met een persoon met een

verstandelijke beperking met een zorgbudget en met

andere deelnemers/vrijwilligers.

Binnenkort komen er 6 deelnemers van zorginstelling

Zozijn die twee dagdelen in de week op de akker komen

werken.

Zozijn gaat ook een gebouw voor dagbesteding plaatsen.

Dit is in de ontwikkelplannen opgenomen.

Werken bij de Dorpsakker

Sommige deelnemers worden gedetacheerd met

- voorlopig - een eigen begeleider.

De zorgcontracten worden gemaakt door zorginstelling

Bijzonder Gewoon.

Het is de bedoeling dat er in sociaal opzicht een veilig

woonklimaat gecreëerd wordt.

Het werk is gericht op ontwikkeling. Dit kan met hele

kleine stapjes gaan, bijvoorbeeld door te leren schoffelen,

of een kopje koffie schenken. Maar belangrijk is dat

het een fijne en mooie plek wordt waar mensen graag

komen en werken.

Wij wensen de Dorpsakker veel succes met dit mooie

initiatief en komen graag eens langs.

“De ontwikkeling van de Dorpsakker is een intensief

proces geweest. De kwartiermaker, Dyon Temming

van Buitenbureau, moest rekening houden met het

beschermde karakter van het historische landschap.

Voor het inrichten van het landschap was een

uitgebreide studie nodig van de ecologie, de bosbouw en

de natuur. Buitenbureau heeft passie voor het leven in

met name de Achterhoek en werkt vanuit gezamenlijke

verantwoordelijkheid voor onze omgeving. Dit begint bij

voedsel en eindigt bij het klimaat. Over de uiteindelijke

bestemming van elk stukje grond is heel goed

10 PLUSPUNT | september 2022


Op vakantie met je kind met

een beperking

Tekst en foto's: Stephanie van Witzenburg

Eind juni houden we het weer voor gezien en maken we

plannen voor de 'grote reis' door Europa. Zeg maar gerust

dat het kamperen een uit de hand gelopen hobby is

geworden.

Op reis met de caravan

Tijdens de zomervakantie maken we de ‘grote reis’, zoals

we het thuis noemen. Een avontuur waarbij we steeds

opnieuw verrast worden door een nieuwe omgeving en

camping. We genieten van de kleine dingen zoals de

dagelijkse vier uur borrel momenten met ons gezin. En de

ontmoetingen met andere vakantiegasten zijn dankzij Anna

altijd bijzonder. Zo heeft iedereen wel een verhaal. Wordt dit

iets te, dan pakken we ons boeltje in en rijden we weer een

paar uurtjes op zoek naar een nieuwe camping. De reis an

sich is onze bestemming.

Op vakantie met je kind met een beperking is best

een uitdaging. De een moet er niet aan denken, de

ander vindt het harstikke leuk en stelt een aangepaste

vakantie zo lang mogelijk uit. En wij? Wij vinden

kamperen met Anna, die een ernstig meervoudige

beperking heeft, één van de mooiste dingen die we

samen mogen en kunnen beleven.

Anna BV op vakantie

Vanwege Anna haar beperkingen, runnen we thuis een

strak georganiseerd gezin. Het is net een bedrijf: thuis

noemen we het Anna BV. Een organisatie met 24/7 zorg,

PGB roosters, werkbesprekingen, thuisbegeleiders die mee

ontbijten, ondersteuningsplannen, zorgcontracten en zo

kan ik nog wel even doorgaan. We staan eigenlijk altijd aan.

Aangepast kamperen

Misschien dat we juist daarom enorme reisfanaten zijn.

Tijdens de vakantie valt namelijk alles weg, behalve de

fysieke zorg voor Anna. Dat is wel een stuk zwaarder

zonder tillift en andere hulpmiddelen. Maar juist omdat

er geen afleidingen zijn is er tijd voor oprechte aandacht

voor elkaar en zakt ons gezin naar de aller langzaamste

versnelling. En dat doet ons goed. Het geeft ontzettend veel

ruimte in je hoofd en hart. Dus slepen we ieder jaar in maart

ons tweede huisje weer uit de caravanstalling. Klaar voor

een voorseizoen in de bossen van Ommen. We beginnen in

de sneeuw en langzaamaan zien we de lente komen.

Met de rolstoel op vakantie

En toch zijn de vakanties beslist niet altijd zo eenvoudig als

ons Instagram account doet vermoeden. Gelukkig is Anna

geen wegloper. Ze zit immers in een rolstoel, maar juist de

rolstoel is onze uitdaging. Toegankelijkheid is namelijk een

ontzettend ruim begrip. Regelmatig zitten we klem in één

van de niet toegankelijke dorpjes, campings of kastelen.

Blijkt een toegankelijk wandelpad toch een hangbrug met

latjes te hebben en is de 40 meter diepe afdeling naar een

druipsteengrot helemaal niet geschikt voor rolstoelers.

Waarom zetten ze het dan in hun folder? Op de camping

is geen aangepaste speeltuin. Bij het zwembad geen tillift

en nergens staat een douchebrandcard onder de douche.

En wat dacht je van dagelijks bijna 30 kilo tillen in een

snikhete caravan? En dan onze grootste uitdaging: Anna’s

slaapritme. Regelmatig liggen we met z’n allen uren wakker

omdat Anna een concert mondgeluidjes en monotoon

gebrom geeft. Geluidjes waar je bijna spontaan misofonie

van zou krijgen.

Op vakantie met je kind met een beperking

Wat ons ‘geheim’ is? Kamperen is als wijn drinken.

Je moet het leren waarderen en oefening baart kunst.

Maar vooral: leg je verwachtingen niet te hoog.

Op vakantie met kinderen, met of zonder

Downsyndroom, is gewoon af en toe heel hard werken.

Kijk naar wat wél mogelijk is, gebruik humor, veel wijn

(grapje) en wees creatief. Dat klinkt heel cliché, maar

PLUSPUNT | september 2022 11


eden dan ook. Want hoe graag we ‘gewoon normaal’ op

vakantie willen, er zijn echt wel grenzen. En deze bepaal jij

zelf. Wij verleggen de grens keer op keer. Want hoe zwaar

en intens het soms ook is, een reis zonder Anna voelt niet

compleet. En ze geniet! Van de zon op haar gezicht.

Het dieselgebrom tijdens de reis. Het warme

zwembadwater. De golven. De Franse kazen. Onbeperkt

Ipad. Mama die lacht. Papa die zingt. En een schaterende

Mees.

Zolang het nog gaat gaan we door!

is wel waar. En trek je vooral niets aan van wat andere

vakantiegangers ervan vinden. Ik kan er immers niks

aan doen dat Anna haar ontlasting lekker op gang komt

zodra ze in het warme zwembadwater ligt. Of dat ze héle

harde monotone geluiden maakt. En trouwens, ik heb er

zelf net zoveel last van.

Zolang het nog gaat

Ik begrijp heel goed waarom gezinnen met zorg intensieve

kinderen niet (meer) samen op vakantie gaan, om welke

Dit verhaal komt van de website

www.dewereldvanannasophie.nl.

Op zoek naar ervaringen met op vakantie gaan met

je kind met een ernstige meervoudige beperking,

kwamen we deze website tegen. Met toestemming

van Stephanie, delen we haar blog hier. Een verhaal

dat heel veel zegt.

De Wereld van Anna Sophie is er voor ouders

van bijzondere kinderen met een beperking,

mantelzorgers en zorgprofessionals. Je vindt

informatie over het wooninitiatief waarmee samen

met andere ouders een woonvorm in Zwolle

wordt opgezet. Ook deelt de familie van Anna een

inspirerende blog over hun leven.

De SamenSterkdag op 2 december

Het congres voor cliëntenraden in de

gehandicaptenzorg is niet meer weg te denken.

Elke eerste vrijdag van december was het weer zover.

En er is goed nieuws: de komende vijf jaar blijft het

congres.

Nieuw jasje

Het congres gaat de komende jaren verder in

een nieuw jasje. Het congres gaat samen met de

SamenSterkdagen. Deze dagen werden door het hele

land georganiseerd bij zorgaanbieders.

Het congres heet daarom voortaan SamenSterkdag.

SamenSterkdag 2022

Tijdens het congres staan mensen met een beperking

centraal. We gaan weer aan de slag met belangrijke en

interessante onderwerpen.

Denk aan vrijheid, kwaliteit van de zorg en plannen voor

de toekomst.

Er zal veel aandacht zijn voor inspraak, eigen regie,

zeggenschap en medezeggenschap!

Voor wie?

Het congres is voor cliëntenraadsleden en medewerkers

in de medezeggenschap. Daarnaast zijn alle mensen

met een beperking, naasten/vertegenwoordigers en

medewerkers van zorgaanbieders welkom.

Meer informatie en inschrijven

De uitnodiging en het programma volgen later.

Dan komt er ook meer informatie over hoe en wanneer

je je kunt inschrijven. Houd de berichten dus in de gaten.

Het congres wordt georganiseerd door Ieder(in),

KansPlus, LFB en het LSR.

12 PLUSPUNT | september 2022


De lessen van corona voor

kwetsbare mensen

Tekst: Buro Opaal en KansPlus

Dat hoeven niet alleen de klassieke kwetsbare groepen te

zijn zoals ouderen, chronisch zieken of mensen met een

beperking. Dat kunnen ook nieuwe groepen zijn.

Daar was ‘ineens’ het Covid-virus. Een besmettelijk

virus met grote gevolgen voor vooral kwetsbare

mensen. Onvoorbereid moesten we meebewegen in

een onbekende situatie. Onder andere in de zorg voor

mensen met een verstandelijke beperking leidde dat

tot maatregelen die we niet meer willen. Wat hebben

we geleerd van corona als het gaat om mensen in een

kwetsbare positie? En hoe pakken we dit soort situaties

in de toekomst aan?

Verschillende onderzoeken zijn gedaan om dit vast

te stellen. De meest genoemde uitkomsten uit deze

onderzoeken: betrek mensen om wie het gaat en hun

naasten eerder bij de plannen rond maatregelen, zorg dat

alle informatie begrijpelijk is en bestrijd eenzaamheid.

In juni 2022 was er een symposium over ‘mensen in een

kwetsbare positie tijdens de coronapandemie’.

Tijdens dit symposium werden onderzoeken gepresenteerd

van NIVEL, Radboudumc en UMC Utrecht.

Uit de onderzoeken kwamen de volgende resultaten en

aanbevelingen naar voren:

• er is behoefte aan duidelijke informatie, over alle regels

• bestrijd eenzaamheid. Zorg dat er altijd een vertrouwd

persoon kan langskomen

• zorg dat er meer medezeggenschap is tijdens het

maken van plannen. Dit creëert begrip en betrokkenheid.

En het zorgt voor meer draagvlak.

De discussie naar aanleiding van de onderzoeken, leverde

onderstaande inzichten op.

Aandacht voor kwetsbare doelgroepen

Bij een volgende virusuitbraak moeten meer passende

maatregelen worden getroffen voor kwetsbare groepen.

“Toen corona kwam, was het van de ene op de

andere dag anders. Je mocht geen mensen meer

zien en alle praktische dingen waren heel lastig te

regelen. Mensen die moeite hebben met lezen en

schrijven konden in corona-tijd niemand om hulp

vragen. Duidelijke informatie over alle regels, is

heel belangrijk!

Mijn advies is dat er altijd iemand langs mag komen.

Dit helpt tegen de eenzaamheid. Het helpt ook

met praktische dingen, zoals betalen. Er moet één

duidelijk aanspreekpunt zijn, een naaste die je kan

vertrouwen. Ook moet er ondersteuning zijn om

digitaal mee te kunnen doen.” (Ervaringsdeskundige

en co-onderzoeker.)

Samenwerken voor goede zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning zijn voor veel mensen ook

essentieel tijdens een pandemie. Het is belangrijk dat deze

zorg passend en vindbaar is. En dat mensen die dit nodig

hebben van tevoren weten wat zij kunnen verwachten.

Er moet niet te licht gedacht worden over het overstappen

op alleen telefonisch en digitaal contact met ondersteuners.

“Het is schrijnend voor ouders als je niet meer op

bezoek mag komen. Eerder contact, bijvoorbeeld

buiten, had kunnen helpen om leed te voorkomen.

Het is belangrijk dat mensen weten dat mensen met

een licht verstandelijke beperking verschillend zijn en

verschillende behoeften in omgang hebben.

Zorgaanbieders bepaalden zonder inspraak wat

er ging gebeuren. Informatie en inspraak zijn heel

belangrijk in deze situaties. Organisaties moeten

zich hiervan bewust zijn. Cliënten en ouders moet je

in het besluitvormingsproces betrekken. Dit creëert

ook begrip voor andere naasten en zorgt voor meer

betrokkenheid en draagvlak.” (Moeder van een zoon

met een beperking.)

PLUSPUNT | september 2022 13


De kracht van lokaal

De kracht van lokale initiatieven door buurtbewoners heeft

veel impact gehad tijdens de coronapandemie.

Bestaande initiatieven moeten versterkt worden en beter

vindbaar gemaakt.

Toegankelijke en begrijpelijke informatie

Onduidelijke informatie over maatregelen zorgt voor

onrust. Het zorgt er ook voor dat mensen de preventieve

gezondheidsmaatregelen slechter opvolgen. Hier kunnen

we samen iets aan doen.

De overheid denkt na over begrijpelijke communicatie

naar alle inwoners van Nederland. De gemeente denkt na

over de behoeftes van haar inwoners. Zij ontwikkelt, waar

nodig samen met bewoners en organisaties, een passend

aanbod. Zorgorganisaties denken na over de communicatie

naar hun cliënten en hun naasten.

Toekomstplanning

Het is belangrijk om na te denken over de toekomst bij zorg

en ondersteuning. Wat moet er gebeuren als naasten en/of

professionals de zorg niet meer aankunnen. Hoe gaan we

hiermee om?

“Meer dialoog in situaties als een pandemie is

heel belangrijk. Ook als je weet dat er kans is op

personeelstekort. De VGN werkt aan een akkoord

voor toekomstbestendige zorg. We moeten daar met

elkaar op een andere manier naar gaan kijken. De rol

van naasten is belangrijk, daar moeten we ons meer

bewust van worden.” (Beleidsmedewerker Vereniging

Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).)

Hoe KansPlus hier in staat

KansPlus adviseert om lokaal te doen wat nodig is.

Versterk de samenwerking waar mensen toch al

samenkomen (in de woning). Laat naasten en betrokkenen

meedenken en meelezen. Dit zorgt voor betere

samenwerking en creëert uiteindelijk ook meer begrip.

Meer informatie

Medezeggenschap in crisistijd - KansPlus en het LSR

maakten de handreiking ‘Medezeggenschap in crisistijd’

voor lokale cliënten- en verwantenraden. De handreiking

helpt lokale cliënten- en verwantenraden om (beter) om

te gaan met de coronacrisis. En om zich beter voor te

bereiden op nieuwe crisissituaties. Er is ook een flyer

‘Lokale cliëntenraden en medezeggenschap in de

coronacrisis – eenvoudig verteld’.

https://www.kansplus.nl/webwinkel-en-downloads/.

Onderzoek betrokkenheid cliënten- en

verwantenraden tijdens coronapandemie

Eind 2021 voerde het Netwerk Cliëntenraad Zorg

een onderzoek uit naar de betrokkenheid van

cliëntenraden bij het beleid van instellingen over de

coronamaatregelen. Voor het overgrote deel waren

de raden tevreden met de informatie die zij kregen.

De reacties waren verdeeld over de betrokkenheid

bij instemmingsverzoeken. Evenals over of raden

echt invloed hebben gehad op de beslissingen die

genomen zijn.

Daarnaast was er nog een onderzoek van de Erasmus

Universiteit van Rotterdam. In verschillende regio’s

is een analyse gemaakt van het bestuur en van de

besluitvorming in de zorg tijdens de coronaepidemie.

Enkele conclusies:

• de rol van de medezeggenschapsraden van de

instellingen was beperkt, zeker in het begin van de

pandemie.

• het kwam voor dat cliëntenraden niet meer

mochten vergaderen op de locatie of men wilde

het zelf niet. Ook het contact met de achterban

werd beperkt.

• in veel gevallen bepaalde het management of en

hoe vaak cliëntenraden werden betrokken.

• er waren ook raden die juist actief werden, vooral

in de langdurige zorg

• de activistische raden durfden kritisch te zijn naar

de Raden van Bestuur.

Al met al concludeerden de onderzoekers dat een

beperkte rol van vertegenwoordigers een gemiste

kans is. Juist omdat deze vertegenwoordigers een

belangrijke rol kunnen spelen in het verbreden van

discussies, het ter discussie stellen van besluiten

en het aandragen van alternatieven. Voor het

management is het belangrijk open te staan voor

aanpassing van het beleid.

De vertegenwoordigende raden moeten ook naar hun

eigen rol kijken. Misschien is het nodig om nieuwe

strategieën te bedenken.

14 PLUSPUNT | september 2022


ACHTER DE

SCHERMEN

Oogsten

Tekst en foto: Dickie van de Kaa

Gisteren begon het eindelijk te regenen, na een lange

periode van droogte. Niet voldoende voor de natuur.

Want veel oogt dor en droog en de bomen verliezen al

hun blad, terwijl de eikels al volop vallen. De warmte

is heerlijk. Ik heb ervan genoten, zowel op vakantie in

Zuid-Frankrijk als hier in Nederland. Maar wat gun ik de

natuur water, heel veel water.

We gaan naar het najaar. We oogsten weer alles wat in het

voorjaar in de grond gestopt is.

KansPlus heeft dit werkjaar veel geïnvesteerd in veel

verschillende werkzaamheden:

• de contacten met de ledengroepen zijn aangetrokken

• er zijn veel gesprekken gevoerd over de toekomst van

de vereniging

• projecten zijn afgerond of juist weer aangevraagd voor

het komend jaar.

Oplossingen voor problemen in de zorg

We hebben gereageerd op een bestuurlijk akkoord van

Zorgverzekeraars Nederland en de Brancheorganisatie

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Een akkoord

waar we niet bij betrokken zijn en waar we met grote zorg

naar kijken. Veel gesprekken zijn gevoerd met genoemde

partijen, met collega organisaties en onze koepel Ieder(in).

Binnenkort hopen we aan tafel te zitten met minister

Helder om onze ‘oplossingsrichtingen’ voor de problemen

in de zorg te bespreken.

Intussen wordt u hier al in de praktijk mee geconfronteerd.

Door het tekort aan personeel wordt op u een beroep

gedaan. Wat kunt en wilt u bijdragen aan de zorg voor uw

naaste? Of de woongroep?

Binnenkort hopen we een handreiking klaar te hebben

waar u houvast aan kunt hebben. Maar voor nu adviseer ik

u goed na te denken over de vragen die u gesteld worden

door de zorgaanbieder of het management. U mag zelf

bepalen wat voor u mogelijk en haalbaar is. En u kunt

ook altijd een beroep doen op de medewerkers van ons

Kennis-en adviescentrum.

Afscheid, spelden en welkom

We hebben deze zomer afscheid genomen van Herman

Dijkland. Herman was jarenlang vrijwilliger bij ons Kennisen

adviescentrum. Daarvoor was hij landelijk bestuurslid.

Voor zijn verdiensten voor de gehandicaptenzorg is hij

al jaren geleden ‘geridderd’. KansPlus gaf hem bij zijn

afscheid als bestuurslid de gouden speld van verdienste.

Hij was meer dan 20 jaar actief voor onze vereniging.

Hij stond iedereen met raad en daad terzijde. Bij kleine en

bij grote vragen.

Ook namen we afscheid van Tim Titsing. Tim was meer

dan 10 jaar vrijwilliger bij ons Kennis- en adviescentrum.

Met name op het gebied van het PGB was hij zeer goed

onderlegd en heeft hij veel van onze leden bijgestaan.

Tim ontving de zilveren speld van verdienste. We wensen

Herman en Tim heel veel goeds voor de toekomst en

danken hen voor hun enorme inzet voor onze vereniging

en onze leden. We missen jullie grote betrokkenheid en

deskundigheid.

Bart Schoppers komt vanaf oktober ons team van

vrijwilligers van het Kennis- en adviescentrum versterken.

Welkom!

Algemene Vergadering

Op 25 juni vond onze Algemene Vergadering plaats.

We mochten, met dank aan productiemaatschappij

‘Een van de jongens’, de film vertonen ‘Voor jou wil ik zijn’.

Onder de voortreffelijke leiding van Gijs Wanders vond een

geanimeerd gesprek plaats over het proces van opvolging:

als je als ouders ouder wordt en een van de kinderen de

zorg voor de naaste met een beperking over gaat nemen,

of als er een crisissituatie ontstaat en je de zorg uit

handen moet geven omdat je bijvoorbeeld ziek bent.

Op 29 november is er weer een Algemene Vergadering.

(NB: dit was eerst 1 november maar die datum komt te

vervallen.) U bent van harte welkom.

Opgeven kan via info@kansplus.nl

SamenSterkdag 2022

Op 2 december 2022 organiseren KansPlus, LSR,

LFB en Ieder(in) weer het jaarlijkse congres over

medezeggenschap en inspraak. Het congres heet vanaf

nu de SamenSterkdag. Wij houden u via onze website en

nieuwsbrieven op de hoogte.

PLUSPUNT | september 2022 15


Colofon

PlusPunt is een uitgave van

KansPlus, Belangennetwerk

verstandelijk gehandicapten.

PlusPunt verschijnt vier keer per jaar.

Oplage

4.500

ISSN

2212-2621

Tarieven 2021

Lidmaatschap KansPlus: € 39,50

Familielidmaatschap: € 49,50

Gezinslidmaatschap: € 5,00

(alleen voor bestaande leden)

Abonnement PlusPunt: € 27,50

Mededelingen over het beëindigen van het

lidmaatschap dienen schriftelijk aan het

Landelijk Bureau te worden doorgegeven

voor 1 oktober. Voor losse abonnementen

geldt een opzegtermijn van drie maanden.

Foto voorpagina

De Dorpsakker

Redactie

Sandra Overbeek (Buro Opaal), Marion

Thielemans en Dickie van de Kaa

Redactieadres

KansPlus, Postbus 408, 3990 GE Houten

(030) 236 37 44, pluspunt@kansplus.nl,

www.kansplus.nl

PlusPunt digitaal ontvangen?

Meld u aan via pluspunt@kansplus.nl

Vormgeving en drukwerk

MEO

Deadline kopij

Kopij voor nummer 69 dient uiterlijk

26 oktober binnen te zijn bij

de redactie.

Met een extra gift

helpt u mee

KansPlus komt op voor mensen met een

verstandelijke beperking en hun netwerk.

Op verschillende manieren zetten we ons in

voor het bevorderen van een goede kwaliteit

van leven voor mensen met een verstandelijke

beperking.

Wij zijn sterk in:

Belangenbehartiging. Zowel landelijk als lokaal in de richting

van de politiek, zorgaanbieders en andere beleidsbepalende

organen en organisaties. Dienstverlening. Ondersteuning en

advisering van individuele leden via het Kennis- en adviescentrum

en ondersteuning van cliëntenraden en familieverenigingen via

VraagRaak. Ontmoeting. Recreatieve activiteiten voor mensen

met een verstandelijke beperking, ledenvergaderingen en

themabijeenkomsten.

Help mee en doneer!

Bent u geen lid maar wilt u ons toch financieel steunen? Word dan

donateur. Met uw donatie, eenmalig of structureel, helpt u mee aan

een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking

en hun naasten. Kijk op https://www.kansplus.nl/over-kansplus/

donateur-worden/

Wilt u liever zelf een gift overmaken? Dat kan! Op rekeningnummer:

NL49RABO0159 376769, ten name van: KansPlus. Onder vermelding

van: Donatie aan KansPlus.

KansPlus is een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI.

Dit betekent dat u een gift op uw aangifte Inkomstenbelasting als

aftrekpost kunt opvoeren.

Als u het werk van KansPlus in de toekomst wilt steunen, kunt u

KansPlus opnemen in uw testament. Er zijn o.a. twee mogelijkheden:

• u laat KansPlus een vaststaand bedrag na (een legaat)

• u benoemt KansPlus als erfgenaam voor een deel van de erfenis.

Alle bedragen - kleine en grotere - zijn welkom.

Wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem dan contact op met

Dickie van de Kaa, directeur van KansPlus via 030-2363744.

over (mede)

zeggenschap

16 PLUSPUNT | september 2022

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!