24.02.2023 Views

Natuurlijk in Overschie editie 62

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>62</strong> • februari - maart 2023<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

9<br />

19<br />

27<br />

29<br />

30<br />

Vrouwendag woensdag 8 maart <strong>in</strong> Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk<br />

Voorkom digitale crim<strong>in</strong>aliteit<br />

Overzicht culturele subsidies<br />

Watersnoodramp 1953 kostte ook leven <strong>Overschie</strong>ënaar<br />

Molen De Speelman krijgt nieuwe roeden<br />

V<strong>in</strong>d je het ook fijn om <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> je brievenbus te ontvangen?<br />

Meld je dan aan als bezorger! <strong>in</strong>fo@maasstadbezorg<strong>in</strong>g.nl - tel. 0180-641919<br />

BEZORGER WORDEN!<br />

Meld je dan aan als bezorger!<br />

<strong>in</strong>fo@maasstadbezorg<strong>in</strong>g.nl -<br />

tel. 0180-641919


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk en Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.900 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 63 – 2023:<br />

20 maart 2023.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

TEVENS BETROUWBARE BEZORGERS<br />

GEVRAAGD!<br />

2<br />

www.rijnshop.nl


Voorwoord<br />

Wat kennen veel mensen van buiten <strong>Overschie</strong> toch slecht.<br />

De afgelopen tijd merkte de redactie van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> dat regelmatig. Veel mensen hebben een heel<br />

verkeerd idee van <strong>Overschie</strong> zoals het nu is. Zelfs mensen<br />

die hier vroeger woonden of die voor <strong>Overschie</strong> werken.<br />

Onlangs nam de redactie een nieuwe medewerker van de<br />

gemeente mee voor een kennismak<strong>in</strong>gsronde door <strong>Overschie</strong>.<br />

Die medewerker constateerde verrast dat <strong>Overschie</strong><br />

een diverse en afwisselende wijk is. Het beeld van <strong>Overschie</strong><br />

kantelde helemaal. <strong>Natuurlijk</strong> hebben we hier te maken<br />

met problemen en vraagstukken uit de grote stad. Maar<br />

deze wijk is ook een dorp, gevormd door de ligg<strong>in</strong>g en de<br />

bijzondere demografische geschiedenis. <strong>Overschie</strong> is een<br />

bijzondere wijk met uitdag<strong>in</strong>gen op verschillende vlakken.<br />

In het magaz<strong>in</strong>e proberen we de veelzijdigheid en de diversiteit<br />

van <strong>Overschie</strong> zo goed mogelijk terug te laten komen. Dat is niet<br />

altijd gemakkelijk. Niet alle doelgroepen weten de redactie even<br />

goed te v<strong>in</strong>den – en de redactie hen ook niet altijd. Maar we doen<br />

ons best. En als u als lezer v<strong>in</strong>dt dat we onderwerpen of aandachtspunten<br />

vergeten, dan horen we dat heel graag! Want <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> wil voor iedereen zijn.<br />

Zoals u dat gewend bent, v<strong>in</strong>dt u ook <strong>in</strong> dit nummer weer een afwisselend<br />

aanbod van verhalen, activiteiten en <strong>in</strong>formatie. Waar<br />

het kan, koppelen we verhalen graag aan actuele thema’s. Dit keer<br />

bijvoorbeeld met een verhaal dat raakt aan de herdenk<strong>in</strong>g van 70<br />

jaar Watersnoodramp.<br />

Er is altijd veel te doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Dat ziet u terug <strong>in</strong> de artikelen,<br />

maar natuurlijk ook <strong>in</strong> boodschappen van de culturele <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Tijdens de rondgang met de gemeentemedewerker verbaasde<br />

deze zich over alle culturele organisaties en al hun activiteiten.<br />

Daar kunnen we als <strong>Overschie</strong>ënaren trots op zijn! We mogen er<br />

ook best wat meer gebruik van maken – dat zorgt ervoor dat het<br />

aanbod blijft bestaan. De aankondig<strong>in</strong>g van het e<strong>in</strong>de van de vertrouwde<br />

wijkbus is wat dat betreft een waarschuw<strong>in</strong>g. Dat geldt<br />

natuurlijk ook voor de lokale w<strong>in</strong>keliers – maak vooral gebruik van<br />

hun w<strong>in</strong>kels, want zij zien u graag komen voor uw <strong>in</strong>kopen. Ook de<br />

adverteerders van het magaz<strong>in</strong>e zijn u maar wat graag van dienst.<br />

Tot slot nog een dr<strong>in</strong>gende oproep: we zoeken met spoed enthousiaste<br />

en betrouwbare bezorgers. Heeft u mogelijk tijd over of kent<br />

u iemand (buurjongen of buurmeisje)? Geef u dan op of maak iemand<br />

enthousiast. Aanmeld<strong>in</strong>gen verlopen via Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g<br />

- zie gegevens l<strong>in</strong>ks. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen<br />

dit blad kan lezen!<br />

We wensen u weer veel leesplezier!<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

De foto van de voorzijde: In december maakte Bert van Eekelen de<br />

sfeervolle foto op de cover met de veranderende skyl<strong>in</strong>e van <strong>Overschie</strong><br />

gezien vanaf de vroegere Delfshavenskade. Inmiddels is de<br />

nieuwbouw van de flat weer verder gevorderd en nadert de bouw<br />

het hoogste punt.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Dag Doenkade... 5<br />

Serie Nooit Gebouwd – deel 6 7<br />

Kon<strong>in</strong>gsdag 2023 9<br />

BOOS 9<br />

Blijf loyaal, koop lokaal 10<br />

Museum <strong>Overschie</strong> 11<br />

WMO radar 13<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

‘Wat is daarop uw antwoord?’ 23<br />

Oproep – wie heeft er behoefte aan een praatje? 23<br />

Gezondheid <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 25<br />

Buurvrienden* <strong>Overschie</strong> HWD 26<br />

<strong>Overschie</strong>se cultuurborrel zeer geslaagd 27<br />

Doe mee met de <strong>Overschie</strong>se Hike op 3 juni 27<br />

Lekker bezig! 28<br />

Kom maar mee! 28<br />

Watersnoodramp 1953 en <strong>Overschie</strong> 29<br />

Terugkijken naar het <strong>Overschie</strong> van 1672 29<br />

De nieuwe wieken van molen De Speelman 30<br />

13 Leden Scout<strong>in</strong>g Starrenburg naar Zuid-Korea: 31<br />

Poké bowl voor het goede doel! 31<br />

Terugblik 33<br />

<strong>in</strong> de Lugt 34<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard: 35<br />

Wijkbus <strong>Overschie</strong> stopt 35<br />

Portret van (CBS) De Regenboog 37<br />

Hekken helpen niet 38<br />

Vrijwilligers aan het woord 39<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3


www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 4<strong>62</strong> 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl<br />

1<br />

GRATIS<br />

skiles*<br />

w<strong>in</strong>ter<br />

Met een grote variëteit <strong>in</strong> merken, 60 modellen ski’s en 70 modellen skischoenen<br />

hebben wij alles <strong>in</strong> huis om u met de perfecte uitrust<strong>in</strong>g op vakantie te laten gaan. Bij<br />

Norbert Maier Sport bieden wij meerdere alternatieven voor de perfecte pasvorm<br />

en een ultieme comfortbelev<strong>in</strong>g van uw skischoenen.<br />

Skischoenspecialist<br />

Door onze jarenlange ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> divers<br />

schoeisel zijn wij de specialist voor een<br />

probleemvoet en / of moeilijke voeten.<br />

Hierdoor kunnen wij<br />

u een goed passend<br />

product aanbieden<br />

met een maximaal<br />

draagcomfort.<br />

Fischer Vacuum schoen<br />

Met een 3D-scan brengen wij de gehele<br />

voet <strong>in</strong> kaart. Alle waardes van de voet<br />

worden <strong>in</strong>zichtelijk. Na het kiezen van<br />

een passende skischoen kan gekozen<br />

worden voor maatwerk. Deze schoen<br />

wordt volledig vacuüm getrokken om<br />

uw voet waardoor de schoen u letterlijk<br />

als gegoten zal zitten.<br />

HEAD LiquidFit<br />

HEAD biedt de Nexo LYT LiquidFit serie.<br />

Bij deze schoen kunnen de hiel en enkel<br />

op maat gemaakt gemaat worden door<br />

het <strong>in</strong>spuiten van liquid gel. Resultaat is<br />

een comfortabele schoen die je de hele<br />

dag probleemloos kunt dragen.<br />

Schiedamsedijk 155<br />

3011 EP Rotterdam<br />

T 010 413 11 67<br />

www.norbertmaiersport.nl<br />

*) Bij aankoop van een paar skischoenen. **) Tegen <strong>in</strong>lever<strong>in</strong>g van deze advertentie.<br />

www.skialm-lofer.com<br />

www.lofer.com<br />

GRATIS<br />

slijpen en<br />

waxen!**


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Jaap Gerritsen<br />

Wonen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>: waar moet ik beg<strong>in</strong>nen?<br />

Dan maar bij het beg<strong>in</strong>: ik ben<br />

geboren <strong>in</strong> 1984 aan de West-Sidel<strong>in</strong>ge.<br />

Aan de allerleukste kant natuurlijk, die<br />

bij het Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong>;)! Een mooi vooroorlogs<br />

rijtjeshuis, prachtig balkon met<br />

mooi uitzicht op onze groene buurt en<br />

niet te vergeten de razende rijksweg aan<br />

de voorkant. Daar woonde ik samen met<br />

mijn ouders en zus: De familie Gerritsen<br />

of ‘de stukadoors’ zoals de buren ons<br />

noemden. Verder woonde er nog een<br />

tandarts, Bartelse, een jurist en nog veel<br />

fijne, lieve mensen.<br />

In de zomer g<strong>in</strong>g ik altijd lekker spelen<br />

met vrienden <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark en<br />

doordeweeks gezellig leren op de Albert<br />

Schweitzerschool; wat heb ik het daar<br />

naar mijn z<strong>in</strong> gehad. Twee keer <strong>in</strong> de week<br />

Taekwondo‘en bij de sportschool op de<br />

Willem de Zwijgerstraat. Om daarna met<br />

mijn moeder boodschappen te gaan halen<br />

bij de Bas, dat duurde altijd dubbel<br />

zolang, want ze kende iedereen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Later, toen ik ouder werd, ben ik uitgewaaierd<br />

richt<strong>in</strong>g Schiedam en Vlaard<strong>in</strong>gen,<br />

maar <strong>Overschie</strong> bleef een gemis. In<br />

2014 kwam ik een mooie <strong>Overschie</strong>se<br />

dame tegen en werd op slag verliefd.<br />

Nu hebben we twee fantastische zonen<br />

en een heerlijk koophuis aan de Ziedewijstraat.<br />

Nu ik dit zo schrijf, besef ik me<br />

dat <strong>Overschie</strong> mijn thuis is! De plek waar<br />

ik mijn mooie en m<strong>in</strong>der mooie momenten<br />

heb beleefd en de gelukkige man<br />

ben geworden die ik nu ben. Dank je wel<br />

<strong>Overschie</strong> en alle mensen die ik ooit heb<br />

mogen ontmoeten.<br />

Ik geef de rubriek door aan<br />

Annelies van de Torre.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Dag Doenkade...<br />

Bronvermeld<strong>in</strong>g van je naam gaat roekeloos<br />

verloren - toch ooit een keer geboren dan maar<br />

zoeken tussen mannen van het zware werk<br />

want langs je veenweg moet de polder droog:<br />

doen!<br />

doch wees getroost: je draagt bij, je strijkt<br />

het licht straks aan bij hulpeloze dorpel<strong>in</strong>gen<br />

die te lang al... te dichtbij...<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

na eeuwen waterhuishoudkundig leven<br />

met water(schappen) l<strong>in</strong>ks en rechts<br />

legt meer en meer verkeer asfalt op je kade neer<br />

jij wordt de baas: bescheiden dirigent voor een<br />

ensemble weggetjes door een groene partituur<br />

Doenkade - Foto: Ron Pluijm<br />

op een dag verval je <strong>in</strong> paniek - je schreeuwt<br />

gaan jullie onderdoor of bovenlangs?<br />

het antwoord kl<strong>in</strong>kt niet vriendelijk:<br />

ze degraderen je tot tweede violist<br />

bij het Lans<strong>in</strong>gher Symphonie Orkest<br />

met een reuzegrote reus hoog op de bok


• Altijd Mooi Resultaat!<br />

• Sterk <strong>in</strong> Maatwerk<br />

• Meer dan 25 jaar ervar<strong>in</strong>g<br />

Wij regelen alles, van ontwerp tot & met de<br />

professionele montage!<br />

U hoeft alleen de kast nog maar <strong>in</strong> te ruimen.<br />

AMR Kasten B.V.<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 107<br />

3044 EH Rotterdam<br />

+31 (0)10-786 07 12<br />

<strong>in</strong>fo@amr-kasten.nl<br />

www.amr-kasten.nl<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl


Serie Nooit Gebouwd – deel 6<br />

Een serie verhalen over bouwplannen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> die nooit zijn uitgevoerd.<br />

Dit artikel en het volgende gaan over de vele plannen die zijn gemaakt voor het stukje landbouwgrond tussen de <strong>Overschie</strong>se<br />

Dorpsstraat, de oude begraafplaats (uit 1829), de Professor Bolklaan (uit de jaren 1920) en het rijtje huizen langs de<br />

Delfshavenseweg (grotendeels e<strong>in</strong>de 19e eeuw).<br />

Weidegebied achterzijde <strong>Overschie</strong>se<br />

Dorpsstraat<br />

Stadsplanners keken altijd begerig naar<br />

landbouwgrond. Dat was meestal goedkoop<br />

en je kon er gemakkelijk en snel aan<br />

de slag. Dat is nu niet meer zo. Door een<br />

spel<strong>in</strong>g ligt tussen de bovengenoemde<br />

straten nog steeds een kle<strong>in</strong>, eeuwenoud<br />

stukje landbouwgrond. Het is de dans<br />

van bebouw<strong>in</strong>g ontsprongen.<br />

Dit gebiedje is ruim een halve hectare<br />

groot en zelfs de middeleeuwse verkavel<strong>in</strong>gssloten<br />

zijn er nog te zien. In het<br />

nieuwste bestemm<strong>in</strong>gsplan is dit stukje<br />

land, grotendeels <strong>in</strong> beheer bij Museum<br />

<strong>Overschie</strong>, bestemd als ‘groen en cultuur’.<br />

Nu weten we zeker dat er niet gebouwd<br />

gaat worden!<br />

Uitbreid<strong>in</strong>g Begraafplaats<br />

<strong>Overschie</strong> telde rond 1900 maar zo’n 5.000<br />

<strong>in</strong>woners. Na de Eerste Wereldoorlog nam<br />

dat aantal snel toe. De Oude Begraafplaats<br />

begon daardoor ook vol te raken. Cremeren<br />

kon toen nog niet <strong>in</strong> Rotterdam. Daarom<br />

kwam er een plan om de Oude Begraafplaats<br />

tweemaal zo groot te maken.<br />

De begraafplaats kocht van de Nederlands<br />

Hervormde Kerk het grootste deel<br />

van de pastorietu<strong>in</strong> naast de begraafplaats.<br />

Vervolgens maakte men een plan<br />

voor de vergrot<strong>in</strong>g van begraafplaats.<br />

De gemeenteraad g<strong>in</strong>g akkoord, maar de<br />

prov<strong>in</strong>cie keurde het plan af: men vond<br />

deze plek <strong>in</strong> de bebouwde kom ongeschikt<br />

en bovendien te kle<strong>in</strong>.<br />

De afkeur<strong>in</strong>g van de prov<strong>in</strong>cie leidde tot<br />

een nieuw plan en zo ontstond Hofwijk.<br />

Hofwijk werd tijdens de crisis van de jaren<br />

’30 gebouwd als werkverschaff<strong>in</strong>gsproject.<br />

De oude begraafplaats bleef tot aan WO II<br />

open, ook voor nieuwe familiegraven.<br />

S<strong>in</strong>gelplan<br />

Henk Sutterland Sr. kwam beg<strong>in</strong> jaren ’30<br />

als nieuwe directeur van Gemeentewerken<br />

van <strong>Overschie</strong> met grootse plannen.<br />

Hij ontwierp voor heel <strong>Overschie</strong> een<br />

s<strong>in</strong>gelplan met veel ruimte voor eigentijdse<br />

huizenblokken. Delen van dit plan<br />

zijn uitgevoerd, zowel <strong>in</strong> Oost- als <strong>in</strong><br />

West-<strong>Overschie</strong>.<br />

In <strong>Overschie</strong>-Oost het Blankenburgerpark,<br />

en <strong>Overschie</strong>-West de Pr<strong>in</strong>s Mauritss<strong>in</strong>gel.<br />

Sutterland wilde ook een verleng<strong>in</strong>g van<br />

de Pr<strong>in</strong>s Mauritss<strong>in</strong>gel <strong>in</strong> westelijke richt<strong>in</strong>g:<br />

een s<strong>in</strong>gel vanaf de Torenlaan naar<br />

de kerkr<strong>in</strong>g rondom de Grote Kerk – door<br />

het landbouwgebiedje dus. Maar dit g<strong>in</strong>g<br />

niet door – de gemeenteraad zag het niet<br />

zitten. Vandaar dat we nu nog steeds de<br />

naam <strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel hebben,<br />

zonder dat er een s<strong>in</strong>gel is.<br />

Op de hoek van de straat (toen nog Professor<br />

Bolkstraat) zijn voor WO II uite<strong>in</strong>delijk<br />

maar een paar huizen gebouwd.<br />

Met hoge huisnummers, want de s<strong>in</strong>gel<br />

moest gaan nummeren vanaf de Dorpsstraat<br />

– de andere kant dus. Die hoge<br />

nummers zijn nog altijd een her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g<br />

aan de niet gebouwde huizen.<br />

In het volgende artikel komen de plannen<br />

uit de jaren ’70 en ’80 voor het landbouwgebiedje<br />

aan bod.<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

7<br />

Het weidegebied Dorpsstraat-Kerks<strong>in</strong>gel<br />

<strong>in</strong> w<strong>in</strong>terse sferen -<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>


Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

k<strong>in</strong>deropvang<br />

Rotterdamseweg 223 (naast TU wijk)<br />

06-23189364 / 015 364<strong>62</strong>71<br />

kdvhoeveackerdijk.nl<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Uitvaarten vanuit het hart<br />

MEUBELSTOFFEERDERIJ<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

Ontdek de oudste geschiedenis<br />

van <strong>Overschie</strong><br />

Wij stofferen stoelen en andere meubelstukken<br />

vakkundig en betaalbaar. Ook kun je bij ons de magie<br />

van het blockpr<strong>in</strong>ten ontdekken.<br />

Kom gezellig eens langs om onze collectie<br />

meubelstoffen te bekijken of voor een leuke workshop.<br />

06 486 365 01<br />

Pieter van Aschstraat 3<br />

Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

www.stoelen-stempels.nl<br />

<strong>in</strong>fo@stoelen-stempels.nl<br />

Elke zondag van 14.00 – 17.00 uur te beleven<br />

<strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> – <strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto


BOOS<br />

BOOS<br />

9<br />

Kon<strong>in</strong>gsdag 2023<br />

Het lijkt nu nog ver weg, maar voor je het weet is het weer Kon<strong>in</strong>gsdag. De Kon<strong>in</strong>g komt dit jaar naar Rotterdam,<br />

dus hij is <strong>in</strong> de buurt, ook al komt hij niet naar <strong>Overschie</strong>. En <strong>Overschie</strong> maakt er natuurlijk sowieso weer een leuk<br />

feest van!<br />

Je hebt nog een maandje geduld nodig om te weten wat er te doen valt op Kon<strong>in</strong>gsdag. Het volledige programma staat e<strong>in</strong>d<br />

maart <strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Tot die tijd zijn de organisaties die meehelpen nog druk bezig om alles op poten te zetten.<br />

Wat er precies te doen valt, blijft dus nog een verrass<strong>in</strong>g. We vertellen u wel alvast waar de activiteiten zullen zijn:<br />

Saenredample<strong>in</strong> / Rotterdamse Rijweg tussen Saenredample<strong>in</strong> en <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat / Theater In De Lugt / Grote Kerk<br />

<strong>Overschie</strong> / Museum <strong>Overschie</strong> / Speeltu<strong>in</strong> Levenslust.<br />

Het programma staat dus <strong>in</strong> de volgende <strong>editie</strong> én op de diverse socials.<br />

Let ook op de posters en flyers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>!


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

Woktaria<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Lekker Gebakkie<br />

with the flavours from home<br />

Casereccio<br />

M@bikes<br />

Chic Optiek<br />

Mah<strong>in</strong>’s Cater<strong>in</strong>g<br />

en Afhaal<br />

De Meubelloods<br />

Monria<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

10<br />

De Pizzabakkerij<br />

Eetcafé<br />

Boulevard<br />

IJzerhandel<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Pearle<br />

PLUS Richard<br />

de Zoete<br />

Schoenmakerij<br />

Leo de Kruijf<br />

Juwelier Sativar<br />

Stripw<strong>in</strong>kel<br />

Dick Bos<br />

Bootje varen over de Schie<br />

Bootje varen<br />

over de Schie<br />

Bakkerij<br />

van den Berg<br />

Rijnshop<br />

Restaurant<br />

Aan de Zweth<br />

Best Western<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 2<strong>62</strong> 3641 www.verhage.nu<br />

Tweewieler<br />

company<br />

Van Alles<br />

Conceptstore<br />

Verhage<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Onel<strong>in</strong>ersART<br />

Rottzooi<br />

www.kooplokaaloverschie.nl<br />

Sporterdammer


Museum <strong>Overschie</strong><br />

Nieuwe huisstijl Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

(010) 415 88 64<br />

<strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl<br />

www.museumoverschie.nl<br />

Museumbericht maart 2023<br />

Passen huisstijl en logo nog wel bij het museum? Die vraag stelden medewerkers van Museum <strong>Overschie</strong> zich. Het antwoord:<br />

Het is tijd voor iets nieuws!<br />

Iedere club, verenig<strong>in</strong>g of sticht<strong>in</strong>g verandert door de jaren heen. Dat kan betekenen dat je soms tot de conclusie komt dat<br />

het tijd is voor een nieuwe huisstijl en een ander logo. Zodat het uiterlijk weer past bij de nieuwe identiteit.<br />

Museum <strong>Overschie</strong> is de afgelopen jaren<br />

fl<strong>in</strong>k ontwikkeld. De naam g<strong>in</strong>g al eerder<br />

op de schop: van Museum Oud <strong>Overschie</strong><br />

naar Museum <strong>Overschie</strong>. Het museum<br />

wil tenslotte graag een cultuurhistorisch<br />

museum zijn voor heel <strong>Overschie</strong> en niet<br />

alleen voor Oud <strong>Overschie</strong>. Vorig jaar<br />

gebeurde er nog iets: Sticht<strong>in</strong>g Museum<br />

Oud <strong>Overschie</strong> en Sticht<strong>in</strong>g Dorpsherstel<br />

werden samen Sticht<strong>in</strong>g Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

Alles bij elkaar was dit voor het bestuur<br />

van Museum <strong>Overschie</strong> reden om<br />

op zoek te gaan naar een nieuwe huisstijl.<br />

En die is er nu! Het bestuur is er trots op.<br />

De nieuwe huisstijl van het museum<br />

(dat bewijst dat mensen konden lezen en<br />

schrijven), maar ook bijvoorbeeld de knop<br />

van een Rome<strong>in</strong>s schild en de buitenzool<br />

van een Rome<strong>in</strong>se schoen.<br />

Pronkstuk zijn de resten van een oude<br />

houten stoel. Deze stoel kwam uit de<br />

grond op de plek waar vroeger boerderij ’s<br />

Gravenhuize en Hof van Cyrene stonden.<br />

Onderzoek wijst erop dat de stoel ongeveer<br />

uit het jaar 1000 stamt. Hij komt uit de oude<br />

kerk die stond op de plaats waar nu de Grote<br />

Kerk staat. De stoel werd waarschijnlijk<br />

gebruikt door de Abt van Egmond tijdens<br />

zijn bezoeken aan <strong>Overschie</strong>.<br />

We<strong>in</strong>ig <strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong> weten<br />

dat de grond buiten de bebouwde kom<br />

vroeger veel hoger lag dan nu, en dat er<br />

<strong>in</strong> de 19e eeuw omvangrijke veenplassen<br />

waren rondom het dorp – daar zijn de<br />

<strong>Overschie</strong>se plassen een overblijfsel van.<br />

Onze voorgangers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> hebben<br />

de veengrond voor een belangrijk deel<br />

weggebaggerd, gedroogd en opgestookt<br />

om zichzelf en naburige steden warm te<br />

houden. Maar hoe g<strong>in</strong>g dat eigenlijk <strong>in</strong><br />

zijn werk? Je kunt het op deze tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

zien aan de hand van gebruikt<br />

gereedschap en (veel) beeldmateriaal.<br />

Op het YouTube<br />

kanaal van Museum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

staat een korte<br />

film over de turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g:<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g ‘Opbrengsten van de<br />

Bochtafsnijd<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Delftse Schie’<br />

Nog te zien tot en met 30 april, dus kom<br />

langs! In de Melkfabriek staat een uitgebreide<br />

en prachtige tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

rondom de archeologische vondsten <strong>in</strong><br />

de Delftse Schie, gemaakt samen met<br />

Prov<strong>in</strong>cie Zuid-Holland.<br />

Voorafgaand en tijdens de bochtafsnijd<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> de Schie zijn op diverse plaatsen<br />

opgrav<strong>in</strong>gen gedaan. Er zijn veel bijzondere<br />

en waardevolle spullen gevonden.<br />

Er zijn sporen gevonden van bewon<strong>in</strong>g en<br />

een offerplaats uit de Rome<strong>in</strong>se tijd, ongeveer<br />

midden op het huidige Veerhuiseiland.<br />

Daar zijn ook gebruiksvoorwerpen<br />

gevonden, zoals een benen schrijfstift<br />

Expositie Turf <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

In Museum <strong>Overschie</strong> is vanaf 7 mei tot<br />

en met 29 oktober een expositie over de<br />

w<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g van turf <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. De tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

wordt begeleid door een<br />

aantal nevenactiviteiten <strong>in</strong> het Buitenmuseum<br />

en specifieke wandel<strong>in</strong>gen.<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g van turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g geschilderd op een oude<br />

bovendeur<br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Donateurs<br />

van het museum hebben gratis toegang. Op deze dagen is ook de Brocante w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> het<br />

buitenmuseum geopend. Voor meer <strong>in</strong>formatie: zie museumoverschie.nl


weer open!<br />

Uw vertrouwde apotheken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

ONZE GRATIS SERVICES<br />

24/7<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

Dus ook <strong>in</strong> de avond én <strong>in</strong> het weekend!<br />

Track & Trace<br />

U ontvangt een bericht (SMS of email)<br />

als uw recept klaar staat.<br />

Bezorg<strong>in</strong>g<br />

Uw medicijnen worden bij u thuis bezorgd.<br />

Wilt u gebruik maken van één van deze services?<br />

Laat het ons even weten!<br />

E. <strong>in</strong>fo@overschieseapotheek.nl<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

wij zijn<br />

weer<br />

open!<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

T. 010 - 4154422<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur<br />

Abtsweg 49<br />

T. 010 - 4373582<br />

Ma t/m vrij van 14.00 - 17.00 uur


Cursus valpreventie<br />

WMO radar<br />

De laatste les van de cursus valtra<strong>in</strong><strong>in</strong>g zit er <strong>in</strong>middels op!. Zie de actiefoto: het<br />

moment van de waarheid, gecontroleerd vallen! De tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g was een succes en<br />

uiteraard komt er een vervolg, sterker nog, we gaan de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g nog 2 maal<br />

verzorgen dit jaar; naar verwacht<strong>in</strong>g medio april en oktober.<br />

Ons doel wordt een jonger deel van de doelgroep (70+) b<strong>in</strong>nen te halen voor de<br />

tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g <strong>in</strong> oktober, zodat we het vallen nog beter voor kunnen zn.<br />

Dat deze tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g belangrk is, hebben we <strong>in</strong> de eerste weken al gemerkt, de ene na<br />

de andere cursist kwam ten val (en nee, niet tdens de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g gelukkig).<br />

Dus hou de nieuwsbrief <strong>in</strong> de gaten voor de aankondig<strong>in</strong>g van de volgende cursus,<br />

wie weet ben j onze nieuwe cursist.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie mail of bel Jacquel<strong>in</strong>e Neuteboom, seniorencoach wmo radar;<br />

Jacquel<strong>in</strong>e.neuteboom@wmoradar.nl of 06 11 20 54 94<br />

Nationale pannenkoekendag 17 maart<br />

Kom gezellig pannenkoeken eten <strong>in</strong> het Huis van de Wk op Nationale<br />

Pannenkoeken dag! De meest heerlke pannenkoeken vers gebakken.<br />

Voor vragen en <strong>in</strong>formatie: Laura Hordk 06-21224056<br />

Voorjaarsvakantie<br />

programma jeugd<br />

<strong>Overschie</strong><br />

WMO radar<br />

13<br />

d<strong>in</strong>sdag 28 februari<br />

DEEL 1:<br />

Rap schrijfworkshop<br />

Tijd: 13:00 tot 15:00<br />

Locatie: De halte<br />

Max aantal: 10<br />

( van 9 tot 13 jaar oud)<br />

Donderdag 2 maart<br />

Kaarsen maken<br />

Groep 1: 12:00 tot 13:30<br />

Groep 2: 14:00 tot 15:30<br />

Locatie: De halte<br />

Max aantal: 12 per groep<br />

(van 9 tot 13 jaar oud)<br />

woensdag 1 maart<br />

DEEL 2:<br />

Rap studiosessie<br />

Tijd: 12:00 tot 15:00<br />

Locatie: De halte<br />

Max aantal: 10<br />

( van 9 tot 13 jaar oud)<br />

Zaterdag 4 maart<br />

K<strong>in</strong>derdisco<br />

Tijd: 15:00 tot 17:00<br />

Locatie: Theater de Lugt<br />

Iedereeen is welkom!<br />

Aanmelden bij de k<strong>in</strong>d<br />

tienerwerkers<br />

Ileida: 0651096503<br />

Just<strong>in</strong>: 0683112177<br />

Miriam: 0651480068<br />

Seniorencoach<br />

Jacquel<strong>in</strong>e Neuteboom | 06 11 20 54 94<br />

jacquel<strong>in</strong>e.neuteboom@wmoradar.nl<br />

Huis van de wk de halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

K<strong>in</strong>d-tienerwerker<br />

Just<strong>in</strong> Tombroek | 06 83 11 21 77<br />

JTombroek@wmoradar.nl


T


Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Bezoek Pameijer<br />

Op 6 februari 2023 bracht de wijkraad een bezoek aan buurtpunt Welschen,<br />

een huiskamer voor de buurt Kle<strong>in</strong>polder. Twee buurtcoaches<br />

(een van Pameijer en een van WMO Radar) stimuleren mensen om elkaar<br />

<strong>in</strong> de buurt te ontmoeten en om mensen te ondersteunen die wat<br />

extra hulp kunnen gebruiken.<br />

Een van de <strong>in</strong>itiatieven die zij hebben ontplooid is de buurtcirkel. De<br />

een is eenzaam, maar is wel <strong>in</strong> staat om boodschappen te doen voor<br />

een buur. De ander is slecht ter been, maar zou graag regelmatig koffiedr<strong>in</strong>ken<br />

met iemand die alleen is en gezelschap kan gebruiken. Door<br />

mensen bij elkaar te brengen <strong>in</strong> de buurtcirkel kan iedereen zijn/haar<br />

eigen talent <strong>in</strong>zetten om een ander te helpen, net als dat die ander zijn/<br />

haar talent kan <strong>in</strong>zetten om jou te helpen. Hoe mooi is dat!<br />

De wijkraad was positief verrast en zal aandr<strong>in</strong>gen op het v<strong>in</strong>den van<br />

f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g om het buurtpunt met de buurtcoaches ook na 2023 te<br />

kunnen voortzetten.<br />

Foto: Hannagnes Faber<br />

De huiskamer van Pameijer<br />

Foto: Hannagnes Faber<br />

Wijkakkoord<br />

We zijn weer een stap verder met het afronden van het wijkakkoord.<br />

Voor 2023 hebben we de actiepunten vastgesteld en afgestemd met<br />

de verschillende afdel<strong>in</strong>gen van de gemeente. Dit zijn enkele door<br />

ons geformuleerde acties:<br />

• Uitwerken van plannen voor een nieuw sportcentrum en zwembad<br />

• Opstellen van een meerjarig verbetertraject voor het w<strong>in</strong>kelgebied<br />

aan de Burgemeester Baumannlaan<br />

• Plannen maken voor won<strong>in</strong>gbouwprojecten die aansluiten bij diverse<br />

doelgroepen<br />

• Vervangen van oude vuilconta<strong>in</strong>ers door ondergrondse vuilconta<strong>in</strong>ers<br />

met meer capaciteit<br />

• Het organiseren van een bijeenkomst <strong>in</strong> Park16hoven over gewenste<br />

buitensportvoorzien<strong>in</strong>gen voor jongeren en het uitwerken<br />

van die plannen.<br />

• Organiseren van handhav<strong>in</strong>gsacties tegen verkeers-aso’s<br />

• Tegengaan van overlast van hangjongeren<br />

• Veiligheidsgevoel verbeteren<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

15<br />

Cultuurborrel<br />

De cultuurborrel op 24 januari 2023 was een gezellige aanzet tot nog<br />

meer cultuur <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Er is gelukkig al veel te doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Kent u bijvoorbeeld de gezelligheid<br />

van de Buurvrienden bij HWD? De optredens <strong>in</strong> theater In de<br />

Lugt? De (huiskamer-) concerten <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> en bij Boerderij<br />

Driebergen? En de activiteiten die door de vrijwilligers van Speeltu<strong>in</strong><br />

Schiewijk of Speeltu<strong>in</strong> Levenslust worden georganiseerd? Of de concerten<br />

<strong>in</strong> de Grote Kerk?<br />

Er ligt wel een uitdag<strong>in</strong>g voor alle organisatoren om de communicatie<br />

vooraf te verbeteren, maar ook om nieuwe <strong>in</strong>itiatieven te ontplooien.<br />

Want cultuur is de perfecte manier om bewoners met elkaar te verb<strong>in</strong>den,<br />

maar niet iedereen wordt nog bereikt.<br />

Ook u kunt culturele activiteiten organiseren <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Alles kan. Als<br />

u een leuk idee heeft, dan <strong>in</strong>troduceren wij u bij Herco Kruik, cultuurscout<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Hij helpt u graag verder om er met elkaar een bruisend<br />

seizoen van te maken.<br />

Foto: Roelant Siekman


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

maart 2023<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

16<br />

Zeldzaam en gespot!<br />

Hij hupte zo langs de wildcamera <strong>in</strong> Goed beeld<br />

de Ackerdijkse Plassen: de boommarter.<br />

Het bewijs dat het zeldza-<br />

sprong zoals ze aangeeft ‘een gat<br />

Boswachter Natascha Hokke<br />

me dier leeft <strong>in</strong> het natuurgebied <strong>in</strong> de lucht’ toen een vermoedelijke<br />

tussen Rotterdam en Delft. Ook <strong>in</strong> boommarter zich liet zien. ‘Maar<br />

het Lage Bergse Bos is een bijzondere<br />

bewoner gespot: de oehoe. om met 100% zekerheid te zeggen<br />

helaas, het beeld was te onduidelijk<br />

Het zeldzame dier dook twee jaar dat het een boommarter was. Hierna<br />

kwam het dier nog eens drie<br />

geleden al op <strong>in</strong> de Broekpolder<br />

<strong>in</strong> Vlaard<strong>in</strong>gen. En zelfs een keer keer voorbij gehupt, uiteraard zonder<br />

zich duidelijk genoeg te laten<br />

<strong>in</strong> het centrum van Rotterdam. Nu<br />

staat de boommarter op de camera zien. Een kle<strong>in</strong> beetje frustrerend is<br />

aan de rand van Buitenplaats De het wel natuurlijk, dus de spreekwoordelijke<br />

jacht op goed camera-<br />

Tempel en Nieuw Rhodenrijs. Het<br />

dier is ook vastgelegd <strong>in</strong> de Ackerdijksbeeld<br />

was geopend.’<br />

Plassen.<br />

Intens blij<br />

‘De boommarter manoeuvreert<br />

met zijn lange, pluimvormige staart<br />

enorm gemakkelijk en met hoge<br />

snelheid door boomtoppen’, aldus<br />

Natascha. ‘Hij maakt hierbij fl<strong>in</strong>ke<br />

sprongen door de lucht.’ Dit zag ze<br />

op YouTube-video’s, want de kans<br />

om zelf een boommarter te zien is<br />

er eigenlijk niet. ‘Of je moet onwijs<br />

veel geluk hebben. Wij zien de<br />

dieren ook eigenlijk alleen op camerabeelden.<br />

Maar dan zijn we ook<br />

al <strong>in</strong>tens blij!’<br />

Wandelen<br />

De Ackerdijkse Plassen is afgesloten,<br />

maar een rondwandel<strong>in</strong>g kan<br />

wel. Dat kan ook op Buitenplaats<br />

De Tempel. ‘De kans dat je een<br />

boommarter tegenkomt is dus<br />

nihil. Maar zeg nu zelf: het is al zo<br />

bijzonder om je <strong>in</strong> te denken dat de<br />

boommarter daar ergens <strong>in</strong> het gebied<br />

leeft’, aldus de boswachter.<br />

De video van de wildcamerabeelden<br />

is hier te zien: https://youtu.be/<br />

DbJia3xz1v4.<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie op www.<br />

natuurmonumenten.nl<br />

‘Marc fikst het wel’<br />

Heeft u een kapotte föhn, versterker<br />

of horloge? Vaak zijn ze nog te redden.<br />

Kom naar de Repair Halte <strong>in</strong><br />

het Huis van de Wijk. Marc zit elke<br />

woensdag klaar om u te helpen met<br />

apparaten die het niet meer doen.<br />

De Repair Halte <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is<br />

onlangs gestart en is elke woensdagmiddag<br />

open van 14.00 tot<br />

16.00 uur. Het eerste artikel dat vorige<br />

week werd aangeboden, een<br />

tuner, wordt nu opgeknapt. Maar<br />

ook kapotte lampen en draagbare<br />

elektrische apparaten krijgt Marc<br />

weer aan de praat. Met zware apparaten,<br />

zoals een wasmach<strong>in</strong>e of<br />

koelkast kunt u er niet terecht. Het<br />

repareren kost niets, eventuele reserveonderdelen<br />

betaalt u wel.<br />

Niet wegdoen<br />

‘Superfijn toch? Het is nu erg hip<br />

om spullen opnieuw te gebruiken’,<br />

vertelt Hans Gorissen van Kijk op de<br />

Wijk (Reakt). ‘Je hoeft ze niet zomaar<br />

weg te knallen, vaak kan het gerepareerd<br />

worden. Doet een cd-speler<br />

het niet? Soms zit er gewoon een<br />

vuiltje op de lens. Niet wegdoen, het<br />

is zo gerepareerd. Er kan zoveel.<br />

Marc is enorm handig en knutselt<br />

graag. Hoe leuk is het dat je ergens<br />

goed <strong>in</strong> bent en dat je talent nu<br />

zichtbaar is <strong>in</strong> de Repair Halte?’<br />

Diamant<br />

Bij Kijk op de Wijk verb<strong>in</strong>dt Hans<br />

mensen met activiteiten en organisaties<br />

<strong>in</strong> de woonwijk. Zo ontstaan<br />

nieuwe ideeën voor dagbested<strong>in</strong>g<br />

en werk. Zoals bij Marc die nu <strong>in</strong><br />

de Repair Halte spullen repareert.<br />

Hans: ‘We denken <strong>in</strong> kansen. Ieder<br />

mens is een diamant. En diamanten<br />

moet je laten glimmen. Dus kom zeker<br />

langs met kapotte spullen, Marc<br />

fikst het wel!’<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


maart 2023<br />

Digicafé<br />

melden is niet nodig. Vragen? Stuur<br />

En heeft u digitale vragen? Bij-<br />

dan een e-mail naar klantenservice@<br />

voorbeeld over het gebruik van de<br />

bibliotheek.rotterdam.nl.<br />

computer, telefoon, tablets of het<br />

downloaden van apps, dan kunt u<br />

Huis van de Wijk De Halte zit samen<br />

terecht <strong>in</strong> het Digicafé <strong>in</strong> het huis<br />

met de bibliotheek aan de Hoge<br />

van de Wijk: ook elke woensdag-<br />

Schiehof 39.<br />

middag van 14.00 tot 16.00 uur.<br />

Bauke helpt u gratis verder. Aan-<br />

Prikken tegen HPV<br />

De GGD is volop gestart met<br />

ren een prik krijgen. Tussen 09.00<br />

aanrak<strong>in</strong>g met het besmettelijke<br />

prikken! Jongeren zijn opgeroepen<br />

en 16.00 uur kan dat bij Rotterdam<br />

HPV-virus. Meestal ruimt het li-<br />

om een vacc<strong>in</strong>atie te halen tegen<br />

The Hague Airport (Rotterdam Air-<br />

chaam het virus zelf op. Maar bij 10<br />

het HPV-virus, dat kanker kan<br />

portple<strong>in</strong>). De <strong>in</strong>loop is vrij.<br />

tot 20% van de mensen gebeurt dat<br />

veroorzaken. Tot en met woensdag<br />

niet. Als het virus cellen bescha-<br />

2 maart kunnen ze een prik halen bij<br />

Liever op afspraak? Dat kan ook:<br />

digt, kan er na 10 tot 15 jaar kanker<br />

de priklocatie Rotterdam The Hague<br />

- Onl<strong>in</strong>e via www.hpvafspraak.nl.<br />

ontstaan. De HPV-vacc<strong>in</strong>atie be-<br />

Airport.<br />

Om <strong>in</strong> te loggen is DigiD nodig.<br />

schermt daartegen.<br />

De GGD Rotterdam-Rijnmond biedt<br />

het vacc<strong>in</strong> dit jaar gratis aan jonge-<br />

- Bel 0800 1608. Houd identiteitsbewijs<br />

bij de hand.<br />

Kijk voormeer <strong>in</strong>formatie op HPV<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

ren tussen de 19 en 26 jaar. In de<br />

regio Rotterdam-Rijnmond hebben<br />

Tegen kanker<br />

HPV is een besmettelijk virus dat<br />

17<br />

ruim 100.000 mannen en vrouwen<br />

kanker kan veroorzaken. De vac-<br />

een oproep gekregen voor de<br />

c<strong>in</strong>atie beschermt tegen verschil-<br />

HPV-vacc<strong>in</strong>atie.<br />

lende soorten kanker, waaronder<br />

baarmoederhalskanker en mond-<br />

vacc<strong>in</strong>atie en op RIVM.<br />

Rotterdam The Hague Airport<br />

en keelkanker.<br />

Op allerlei locaties kunnen jonge-<br />

Acht op de tien mensen komen <strong>in</strong><br />

Lik verf en een sopje:<br />

maak het verschil<br />

Een bloemenzee voor een weide om de hoek of een<br />

sopje voor speeltoestellen. Maak het verschil! Bij de<br />

vrijwilligersactie NLdoet op 10 en 11 maart zijn op<br />

allerlei plekken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> handjes nodig. Doet u<br />

mee?<br />

Bij speeltu<strong>in</strong> Levenslust aan de Kedichemstraat worden<br />

plekken gemaakt voor groente en fruitbomen. Zo<br />

kunnen k<strong>in</strong>deren zien waar het vandaan komt en hoe<br />

het groeit. Zaterdag 11 maart draait het dus om grond<br />

bewerken en perken maken. Ook krijgen de eerste<br />

fruitboompjes en heesters een plekje <strong>in</strong> de grond.<br />

Benieuwd naar andere acties <strong>in</strong> de buurt? Ga naar<br />

NLdoet www.nldoet.nl en vul de postcode <strong>in</strong>.<br />

Het voorjaar lonkt…<br />

De sneeuwklokjes laten zich massaal zien en de bloei<br />

van de st<strong>in</strong>zenflora is begonnen. Kom naar buitenplaats<br />

De Tempel, daar lonkt het voorjaar.<br />

De start van het bloeiseizoen is het moment om De<br />

Tempel te ontdekken. Naast de uitbundige hoeveelheid<br />

sneeuwklokjes zijn er ook narcissen, krokussen<br />

en de zeldzame v<strong>in</strong>gerhelmbloem te ontdekken.<br />

Drukte ontvluchten<br />

Buitenplaats De Tempel en het naastgelegen Nieuw<br />

Rhodenrijs zijn een van de laatst bewaarde buitenplaatsen<br />

aan de rand van de stad <strong>in</strong> Oud-<strong>Overschie</strong>.<br />

Ze zijn eigendom van gemeente Rotterdam en s<strong>in</strong>ds<br />

e<strong>in</strong>d 2021 <strong>in</strong> beheer bij de boswachters van Natuurmonumenten.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Goudes<strong>in</strong>gel 206 | 3011 GD Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl


Veilig<br />

Uitnodig<strong>in</strong>g<br />

Voorkom digitale oplicht<strong>in</strong>g<br />

Datum Donderdag 9 maart 2023<br />

Tijd<br />

Locatie<br />

10.30 uur - 12.00 uur<br />

Bibliotheek Rotterdam<br />

Hoogstraat 110<br />

3011 PV Rotterdam<br />

Veilig <strong>Overschie</strong>s<br />

19<br />

Digitale crim<strong>in</strong>aliteit is de afgelopen jaren fors<br />

toegenomen en maakt steeds meer slachtoffers.<br />

Uitnodig<strong>in</strong>g<br />

Het aantal slachtoffers is de afgelopen vijf jaar<br />

verdrievoudigd.<br />

Digitaliser<strong>in</strong>g levert dus dreig<strong>in</strong>g op, maar biedt<br />

juist ook veel kansen. Veel ouderen willen dan<br />

ook meer leren over het beveiligen van computers,<br />

tablets of smartphones en over het veilig<br />

gebruiken van<br />

Datum<br />

<strong>in</strong>ternet.<br />

Donderdag<br />

Dat kan! De<br />

9 maart<br />

gemeente<br />

2023<br />

Rotterdam Tijd organiseert 10.30 een gratis uur - 12.00 <strong>in</strong>formatieve uur<br />

bijeenkomst. Locatie Bibliotheek Rotterdam<br />

Hoogstraat 110<br />

Voorkom digitale onder andere oplicht<strong>in</strong>g<br />

nep e-mails en nep-appjes.<br />

Interactieve film Echt-Nep 3011 PV Rotterdam<br />

Hoe vaak krijgt u een mailtje of appje waarvan u denkt;<br />

'klopt dit wel'?<br />

In deze tijd waar<strong>in</strong> alles vlug en via <strong>in</strong>ternet gaat, zijn er ook<br />

crim<strong>in</strong>elen die hier misbruik van maken. Zij proberen u op<br />

te lichten en zo uw geld afhandig te maken.<br />

Tijdens de <strong>in</strong>formatieve bijeenkomst 'Echt of Nep?' wordt<br />

aan de hand van korte filmpjes gesproken over digitale oplicht<strong>in</strong>g.<br />

U leert alles over veilig onl<strong>in</strong>e zijn.<br />

De bijeenkomst<br />

Het doel van deze bijeenkomst is om u meer weerbaar te<br />

maken tegen digitale oplicht<strong>in</strong>g. U krijgt handige tips over<br />

Programma<br />

10.30 uur - 11.00 uur<br />

Inloop en ontvangst met thee en koffie<br />

11.00 uur - 12.00 uur<br />

Start <strong>in</strong>teractieve film<br />

U kunt zich aanmelden via deze l<strong>in</strong>k.<br />

Of ga naar de registratiepag<strong>in</strong>a door het volgende <strong>in</strong> de<br />

zoekbalk te typen:<br />

https://registratie.rotterdam.nl/echtofnep/


RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Gezondheidscentrum <strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Jasper van Staveren, MSc.<br />

D<strong>in</strong>a Brezet<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Gezondheidscentrum Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

010 2<strong>62</strong> 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

Cynthia de Kruijff, MSc.<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

drs. Joris Huijser<br />

Ilja Bregman<br />

Daan Verburgh<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag Gesloten


fit20 hart.<strong>in</strong>dd 1 16-09-2020 15:44<br />

‘fit20 is onderdeel van mijn<br />

gezonde toekomst’<br />

Nanda de Brakeleer<br />

(54): “De<br />

teksten over fit20<br />

<strong>in</strong> dit magaz<strong>in</strong>e<br />

stimuleerden me<br />

het een keer te<br />

proberen. Ik was<br />

nieuwsgierig, en<br />

zoals waarschijnlijk iedereen, wat sceptisch.<br />

Maar ik wilde het zien, ervaren en dan oordelen.<br />

En dat oordeel is positief uitgevallen, want<br />

drieënhalf jaar later tra<strong>in</strong> ik er nog steeds, en<br />

mis ik geen sessie. Ik v<strong>in</strong>d het prettig, persoonlijk,<br />

motiverend en het geeft me resultaat. Ik<br />

voel me sterk en weerbaar, en de waarde van<br />

me goed voelen is me erg duidelijk geworden<br />

toen ik <strong>in</strong> 2021 de diagnose MS kreeg. Dat was<br />

een dreun, en drie maanden na de diagnose<br />

kreeg ik ook nog eens een terugval. Maar fit20<br />

heb ik vrijwel altijd kunnen doen, mede door<br />

de rust en gebrek aan massaliteit <strong>in</strong> de studio.<br />

Zo voelde ik me fysiek <strong>in</strong> die zware fase toch<br />

nog best goed, wat ik bijzonder v<strong>in</strong>d. In het<br />

jaar 2022 heb ik een topjaar gehad -zowel fysiek<br />

als mentaal- waarbij MS niet langer mijn<br />

leven dom<strong>in</strong>eerde. Ik kreeg de regie op mijn<br />

leven terug en de ziekte bepaalde niet langer<br />

alles. Ik voel me <strong>in</strong> het heden erg sterk,<br />

durf ook weer <strong>in</strong> de toekomst te denken en<br />

zie fit20 als een waardevol onderdeel van die<br />

toekomst. Het is een topprioriteit dat ik mijn<br />

lichaam onderhoud. Ik ben bewuster van mijn<br />

gezondheid, en daarmee ook bewuster waarom<br />

ik elke week deze tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g moet doen. En<br />

dat is geen opgave, ik voel me er fijn bij en ga<br />

er altijd met een glimlach vandaan.”<br />

Van vlugge<br />

verliefdheid naar<br />

houden van<br />

Niet zelden worden mensen verliefd op fit20. Echt verliefd, weet je wel,<br />

wat je zelf ook wel eens bent geweest, of -lucky you- misschien wel bent.<br />

Dat alles nog aan de ander klopt. En wat niet klopt, dat zie je niet (of wil je<br />

niet zien). Of je ziet het wel, maar opeens v<strong>in</strong>d je dat toch m<strong>in</strong>der stuitend<br />

dan je het de jaren ervoor altijd vond. De oogkleppen van de prille verliefdheid.<br />

Kennen we het niet allemaal?<br />

Mooi he, die tijd? Maar… een tijd die e<strong>in</strong>dig is. De ander st<strong>in</strong>kt ook bij het poepen,<br />

en oogkleppen nemen de geur niet weg, niet waar? Wat doe je, of wat heb<br />

je gedaan bij de confrontatie met het imperfecte van de ander? Loop je weg?<br />

Blijf je?<br />

Welkom bij de transitie van verliefdheid naar houden van, mijn brug naar fit20.<br />

Wij zien <strong>in</strong> onze studio die fit20-verliefdheid ontstaan op eerste <strong>in</strong>drukken. Die<br />

20 m<strong>in</strong>uten per week? Wow! Niet hoeven omkleden en douchen? Ideaal. De afspraak<br />

met de tra<strong>in</strong>er als stok achter de deur? Heerlijk. fit20 is fantastisch, je raakt<br />

er niet over uitgepraat. Je bent… verliefd.<br />

Maar dan, als de verliefdheidsfase voorbij is. Als je al dertig keer bent geweest, zie<br />

je het dan nog waar je op viel? Want laten we eerlijk zijn: dat is normaal voor je geworden.<br />

Wat doe je? Stoppen, op zoek naar een nieuwe verliefdheid? Ben je zo’n<br />

hopper? Of blijf je, en laat je verliefdheid uitgroeien tot houden van? Een beetje<br />

zoals Nanda het hiernaast beschrijft. Zij stipt niet de redenen aan waarom ze zich<br />

aangetrokken voelde tot fit20 als de echte reden waarom ze het nu nog doet. Die<br />

emotionele benader<strong>in</strong>g is <strong>in</strong> een balans geraakt met de rationele benader<strong>in</strong>g,<br />

want: dit is noodzaak voor haar om te doen. Een topprioriteit, zoals ze zelf zegt.<br />

Welkom bij het houden van fit20, iets wat we hier veel zien ontstaan. En wat we<br />

heerlijk v<strong>in</strong>den als tra<strong>in</strong>ers. We tra<strong>in</strong>en met de blijvertjes, met wie we een prettige<br />

tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsrelatie opbouwen. De grilligheid is eruit. Het gaat om grotere zaken dan<br />

even snel tra<strong>in</strong>en. Het gaat om gezondheid, waar dat vleugje verliefdheid natuurlijk<br />

nog wel aan kleeft. Want laten we eerlijk zijn: deze wijze van tra<strong>in</strong>en is relax.<br />

Deze mensen ontdekken pas echt het potentieel van fit20. Omdat ze doorzetten.<br />

<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g<br />

21<br />

Daar zijn wij als tra<strong>in</strong>ers niet verliefd op. Nee. Daar houden wij van.<br />

Wat is fit20?<br />

Bas Pronk<br />

Oprichter fit20 <strong>Overschie</strong><br />

Een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g van 20 m<strong>in</strong>uten, die je maar één<br />

keer per week doet. Je tra<strong>in</strong>t op afspraak met<br />

maximaal twee mensen gelijktijdig (rust en<br />

privacy gegarandeerd), je hoeft je niet om te<br />

kleden en je wordt begeleid en gemotiveerd<br />

door één van onze gecertificeerde tra<strong>in</strong>ers. Je<br />

leeftijd en fitheidsniveau zijn niet van belang<br />

om te starten. Je tra<strong>in</strong>t <strong>in</strong> slowmotion, wat het<br />

behalve uitdagend ook veilig en verantwoord<br />

maakt, omdat er amper impactbelast<strong>in</strong>g op<br />

het lichaam is. Daarmee geef je een superieure<br />

prikkel aan je spieren, zonder je gewrichten<br />

te overbelasten.


ELKOM IN DE WERELD<br />

• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

VAN DMDESK<br />

ARKETING-COMMUNICATIEBUREAU UIT OVERSCHIE<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

rdam Market<strong>in</strong>gcommunicatie Ervar<strong>in</strong>g Flexibel Lef<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

kken Vernieuwen Oploss<strong>in</strong>gen DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

Creatief<br />

kken Belev<strong>in</strong>g<br />

WELKOM IN<br />

Passie Bijzonder Verhalen<br />

VAN DM<br />

nichannel Community Persoonlijk Fancreators<br />

MARKETING-COMMUNICA<br />

Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

WELKOM IN DE WERELD<br />

VAN DMDESK<br />

MARKETING-COMMUNICATIEBUREAU UIT OVERSCHIE<br />

Rotterdam Market<strong>in</strong>gcomm<br />

Rotterdam Market<strong>in</strong>gcommunicatie Ervar<strong>in</strong>g Flexibel Lef<br />

Ontdekken Vernieuwen<br />

Ontdekken Vernieuwen Oploss<strong>in</strong>gen Creatief<br />

Betrokken Passie Bijzonder Belev<strong>in</strong>g Verhalen<br />

Betrokken Passie Bijzon<br />

Omnichannel Community Persoonlijk Fancreators<br />

Omnichannel Community Perso<br />

www.dmdesk.nl<br />

k op<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 10-h - 3044 EE Rotterdam<br />

tel. 010-273 41 32 - <strong>in</strong>fo@dmdesk.nl<br />

www.dmdesk.nl<br />

volg ons ook op<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 10-h - 3044 EE Rotterdam<br />

tel. 010-273 41 32 - <strong>in</strong>fo@dmdesk.nl<br />

www.de-vlasfabriek.nl<br />

volg ons ook op


‘Wat is daarop uw antwoord?’<br />

Waarop volgt – als het goed is – ‘ja ik wil’. En dan ben je getrouwd. Wat betekent trouwen eigenlijk voor ieders vermogen?<br />

Dat is weerbarstige materie. En bepaald niet romantisch. Maar je moet daar als echtpaar <strong>in</strong> elk geval één keer goed over<br />

hebben nagedacht.<br />

Vanaf 2018 is de nieuwe wettelijke gemeenschap<br />

van goederen als volgt vormgegeven:<br />

• voorhuwelijks niet-gezamenlijk vermogen<br />

blijft privé;<br />

• voorhuwelijks gezamenlijk vermogen,<br />

wordt gemeenschappelijk;<br />

• verkrijg<strong>in</strong>gen uit giften en erfenissen<br />

tijdens het huwelijk blijven privé;<br />

• wat verder tijdens het huwelijk wordt<br />

verkregen, wordt gemeenschappelijk.<br />

Wil je als echtpaar dat alles wat je bij het<br />

aangaan van het huwelijk bezit gezamenlijk<br />

vermogen wordt (een “ouderwetse”<br />

gemeenschap van goederen dus), dan<br />

moet je dat uitdrukkelijk <strong>in</strong> de huwelijkse<br />

voorwaarden bepalen. U leest het goed:<br />

wie <strong>in</strong> gemeenschap van goederen wil<br />

trouwen, moet huwelijkse voorwaarden<br />

maken.<br />

Op zich is het dus vrij eenvoudig. Kort<br />

gezegd: het vermogen dat je voor het huwelijk<br />

al had, blijft privé en alles wat je gedurende<br />

het huwelijk verwerft valt <strong>in</strong> de<br />

gemeenschap. Onderschat alleen het belang<br />

van het bewijsrecht niet! Hoe zit dat?<br />

Bij het e<strong>in</strong>de van het huwelijk valt alleen<br />

vermogen buiten de huwelijksgemeenschap<br />

waarvan je het privé-eigendom<br />

kunt bewijzen. Zonder dat bewijs wordt<br />

het betreffende goed (de auto, de bank,<br />

de kunst, de Playstation) geacht gemeenschappelijk<br />

te zijn. Bewijsrechtelijk is gemeenschappelijk<br />

vermogen dus eigenlijk<br />

de hoofdregel! Het is daarom raadzaam<br />

om al bij aangaan van het huwelijk vast<br />

te leggen wat van wie is en gedurende<br />

het huwelijk goed bij te houden wie wat<br />

koopt.<br />

Tenslotte nog zo’n <strong>in</strong>st<strong>in</strong>ker: het periodiek<br />

verrekenbed<strong>in</strong>g. In veel huwelijkse<br />

voorwaarden is zo’n bed<strong>in</strong>g opgenomen.<br />

Kort gezegd betekent dit dat de echtelieden<br />

eerst naar rato van hun <strong>in</strong>komen<br />

bijdragen aan de gezamenlijke kosten en<br />

wat over is (wat wordt gespaard) wordt<br />

onderl<strong>in</strong>g verdeeld. Dit gebeurt – als het<br />

goed is – jaarlijks. Op deze manier verschuift<br />

er elk jaar wat gespaard vermogen<br />

van de ‘rijke’ partner naar de ‘arme’ partner.<br />

De ervar<strong>in</strong>g leert dat – bewust of onbewust<br />

– dit jaarlijks verrekenen nogal eens<br />

achterwege wordt gelaten. Dat kan grote<br />

gevolgen hebben. Als niet wordt verrekend,<br />

blijft er dus vermogen achter bij de<br />

‘rijke’ partner. Is die partner bijvoorbeeld<br />

ondernemer en gaat die failliet, dan kunnen<br />

de schuldeisers zich dus op (veel)<br />

meer vermogen verhalen dan als wel elk<br />

jaar verrekend was. Ook bij echtscheid<strong>in</strong>g<br />

kan een niet uitgevoerd verrekenbed<strong>in</strong>g<br />

tot vervelende verrass<strong>in</strong>gen leiden. Als<br />

niet is verrekend moet bij echtscheid<strong>in</strong>g<br />

namelijk worden afgerekend alsof er een<br />

algehele gemeenschap van goederen<br />

was.<br />

Kortom: bent u een verrekenbed<strong>in</strong>g overeengekomen?<br />

Voer dat dan ook uit. Uw<br />

accountant of belast<strong>in</strong>gadviseur kan en<br />

wil u daar ongetwijfeld graag bij helpen.<br />

Vestig<strong>in</strong>g Schiedam Jan van Galenstraat 14 | 3115 JG Schiedam | 010 426 19 56<br />

MRVO.NL<br />

Drs. Jeroen de Vos Rb<br />

MRVO Accountants Belast<strong>in</strong>gadviseurs<br />

T 010-426 19 56<br />

jeroendevos@mrvo.nl<br />

Belast<strong>in</strong>gcolumn<br />

23<br />

Oproep – wie heeft er behoefte aan een praatje?<br />

Dimitri Overbeeke stuurde deze mooie oproep <strong>in</strong>:<br />

‘Graag wil ik een gesprek aangaan met<br />

wijkbewoners die eenzaam zijn of zichzelf<br />

eenzaam voelen. Oud/jong, het maakt<br />

niet uit.<br />

Ik ben Dimitri Overbeeke en bewoner van<br />

het mooie <strong>Overschie</strong>. Maatschappelijk zijn<br />

er nog genoeg kansen om iets te betekenen.<br />

Ik pak er nu een op en ga graag <strong>in</strong><br />

gesprek met iemand die aanspraak mist.<br />

Voelt u zich eenzaam? Aarzel dan niet en<br />

laat het mij weten. Of kent u iemand die<br />

eenzaam is? Laat het mij weten.<br />

Ik ga 10 keer op gesprek en neem <strong>Overschie</strong>se<br />

kontjes mee van Bakkerij van den<br />

Berg.<br />

Mooie dag!’<br />

Dimitri Overbeeke<br />

0611317690<br />

dimitrioverbeeke@live.nl


HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 4<strong>62</strong> 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL<br />

SERVICEPUNT 4AMBACHTS APOTHEEK<br />

“OPTIMALE PATIENTENZORG IS ONZE ENIGE PRIORITEIT!”<br />

Inschrijven kan op 2 manieren :<br />

1. Via onze website: www.4ambachtsapotheek.nl<br />

2. Op onze locatie: Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost (zie foto)<br />

Na <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g aan de (huis)arts doorgeven dat uw recepten,<br />

naar de 4Ambachts Apotheek moeten worden verzonden.<br />

Dat is alles! De rest regelen wij voor u! U bent van harte welkom!<br />

Recepten vóór 12.30 uur: kunnen dezelfde middag worden opgehaald.<br />

Recepten ná 12.30 uur: kunnen de volgende dag worden opgehaald.<br />

Wij bezorgen uiteraard gratis bij u thuis!<br />

Adres:<br />

Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost, Rotterdam<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: maandag t/m vrijdag - 14.00 -17.00 uur<br />

Telefoon Apotheek: 010-2617150<br />

Telefoon Servicepunt: 06-38529284<br />

4AMBACHTS APOTHEEK: KUNDIG EN GASTVRIJ!


Gezondheid <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

GEZOND<br />

IN OVERSCHIE<br />

De eerste keer naar de Tandarts:<br />

hoe pak je dat aan?<br />

TANDARTSPRAKTIJK<br />

KLEINPOLDER<br />

Tanden tellen<br />

Viert je k<strong>in</strong>d zijn tweede verjaardag? Hoera!<br />

Dan is het tijd voor zijn eerste echte<br />

tandartsbezoek. Dit kun je doen als je zelf<br />

bijvoorbeeld op controle gaat. Zie het als<br />

een kennismak<strong>in</strong>g: je k<strong>in</strong>d kan rondkijken<br />

en wennen aan de omgev<strong>in</strong>g en de<br />

apparatuur. Misschien kan de tandarts<br />

even <strong>in</strong> de mond kijken en tanden tellen.<br />

Uit onderzoek blijkt dat k<strong>in</strong>deren m<strong>in</strong>der<br />

angstig zijn als ze voor een nare <strong>in</strong>greep<br />

al meerdere positieve of <strong>in</strong> ieder geval<br />

neutrale ervar<strong>in</strong>gen hebben gehad. Het<br />

advies is om na dat eerste bezoek twee<br />

keer per jaar met je k<strong>in</strong>d naar de tandarts<br />

te gaan.<br />

Goede voorbereid<strong>in</strong>g is het halve werk<br />

<strong>Natuurlijk</strong> hoef je niet te wachten tot je<br />

k<strong>in</strong>d twee jaar is, maar kun je hem ook<br />

al eerder meenemen als je zelf een afspraak<br />

hebt. Onze tandartsen v<strong>in</strong>den dit<br />

prima. Vertel je k<strong>in</strong>d vooraf dat jullie naar<br />

de tandarts gaan en leg uit wat die doet<br />

en hoe het er daar uitziet. Denk bijvoorbeeld<br />

aan die grote stoel, de kled<strong>in</strong>g en<br />

de lamp. En vertel dat er iemand <strong>in</strong> zijn<br />

mond wil kijken. Je kunt van tevoren een<br />

boek voorlezen over de tandarts.<br />

K<strong>in</strong>djes die voor het eerst naar de tandarts gaan kunnen gespannen zijn en<br />

weten niet wat hen te wachten staat. Het is ook best <strong>in</strong>timiderend, zo’n enorme<br />

stoel, die grote lamp en iemand die je nog niet kent, maar die wel <strong>in</strong> je mond wil<br />

kijken. Toch is het heel belangrijk om je k<strong>in</strong>d van kle<strong>in</strong>s af aan te laten wennen<br />

aan de tandarts. Maar hoe pak je zo’n eerste tandartsbezoek dan het beste aan?<br />

Wij geven je 5 tips voor het eerste bezoek aan de tandarts.<br />

De k<strong>in</strong>dertandarts<br />

Is je k<strong>in</strong>d moeilijk te behandelen dan kan<br />

de k<strong>in</strong>dertandarts uitkomst bieden. Die<br />

heeft een speciale opleid<strong>in</strong>g gevolgd en<br />

richt zich op extreme gevallen. Je kunt<br />

er terecht als het <strong>in</strong> de gewone praktijk<br />

niet lukt om een behandel<strong>in</strong>g uit te voeren.<br />

De k<strong>in</strong>dertandarts behandelt ook<br />

k<strong>in</strong>deren met gedragsproblemen of een<br />

lichamelijke of verstandelijke beperk<strong>in</strong>g.<br />

Gelukkig leert onze ervar<strong>in</strong>g dat met een<br />

beetje geduld en begrip dit vaak helemaal<br />

niet nodig is. Dit soms tot grote verrass<strong>in</strong>g<br />

van ouders. Mocht het toch nodig<br />

zijn dan, kan de tandarts jullie hiervoor <strong>in</strong><br />

overleg verwijzen.<br />

Gaatje gespot?<br />

V<strong>in</strong>dt de tandarts een gaatje? Bereid je<br />

k<strong>in</strong>d dan voor op de behandel<strong>in</strong>g, maar<br />

maak het niet te spannend. Leg uit dat er<br />

een tand ziek is en dat de tandarts hem<br />

dan beter gaat maken. De tandarts zal<br />

zelf voorafgaande aan de behandel<strong>in</strong>g<br />

ook rustig vertellen wat er gaat gebeuren<br />

en zal de <strong>in</strong>strumenten laten zien<br />

de gebruikt gaan worden. Heel vaak<br />

verloopt de behandel<strong>in</strong>g daarna zonder<br />

problemen.<br />

Advies<br />

Naast het checken van het gebit van je<br />

k<strong>in</strong>d, geeft de tandarts ook advies en<br />

voorlicht<strong>in</strong>g aan ouders en k<strong>in</strong>deren. Dit<br />

kan gaan over poetsgewoontes of gericht<br />

zijn op voed<strong>in</strong>g. <strong>Natuurlijk</strong> kan de tandarts<br />

ook al jullie specifieke vragen beantwoorden.<br />

Merel Jansen van Galen<br />

Tandarts<br />

Merel is tandarts bij<br />

Tandartspraktijk Kle<strong>in</strong>polder<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en<br />

moeder van twee zonen<br />

en een dochter. Ze heeft bijna 20 jaar<br />

ervar<strong>in</strong>g en veel aff<strong>in</strong>iteit met het behandelen<br />

van (angstige) k<strong>in</strong>deren en het<br />

k<strong>in</strong>dergebit.<br />

Tandartspraktijk Kle<strong>in</strong>polder<br />

Blankenburgerpark 160<br />

3042HA Rotterdam<br />

Telefoon: 010-4372517<br />

Email: <strong>in</strong>fo@tandartspraktijkkle<strong>in</strong>polder.nl<br />

www.tandartspraktijkkle<strong>in</strong>polder.nl<br />

Gezond <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

25<br />

25


Buurvrienden*<br />

<strong>Overschie</strong> HWD<br />

Voelde jij je prettig <strong>in</strong> het buurthuis? Bij de sportverenig<strong>in</strong>g en/of op het werk? Mis jij het contact met je oude buren en/of<br />

echte vrienden? Kijk dan eens naar de activiteiten van Buurvrienden <strong>Overschie</strong> HWD (Zie onder). Kom langs, schuif aan of,<br />

nog leuker, doe mee!<br />

Betrokken <strong>Overschie</strong><br />

26<br />

Buurvrienden bouwt voort op de kracht<br />

van het verenig<strong>in</strong>gsleven. Dóór, vóór en<br />

mét leeftijdgenoten. Voor het herstellen<br />

van oude vriendschappen of het aangaan<br />

van nieuwe vriendschappen. Zo maken<br />

we met elkaar een voor ouderen vriendelijke<br />

sportomgev<strong>in</strong>g. En een sociaal actieve<br />

leefwereld voor ouderen.<br />

Wie zijn de Buurvrienden?<br />

Buurvrienden* <strong>Overschie</strong>** is een groep<br />

ouderen die <strong>in</strong> 2018 is ontstaan. Dit was<br />

op <strong>in</strong>itiatief van de gemeente Rotterdam,<br />

het Ouderenfonds Nederland, wmo radar<br />

<strong>Overschie</strong> en het bestuur en vrijwilligers<br />

van voetbalverenig<strong>in</strong>g HWD. Eerst richtte<br />

Buurvrienden zich op de actieve en vitale<br />

ouderen 55+. Maar hoogbejaarde, en/<br />

of huis gebonden <strong>Overschie</strong>se ouderen<br />

worden zeker niet vergeten! Dit geldt<br />

trouwens ook voor de jeugd vanaf 6 jaar.<br />

Gratis gebruik van HWD complex<br />

De Buurvrienden mogen alles van HWD<br />

gratis gebruiken: kunstgrasveld, jeu<br />

de boules banen, terras, kleedkamers,<br />

keuken, kant<strong>in</strong>e, vernieuwde toiletten<br />

en parkeerterre<strong>in</strong>. Bovendien geven de<br />

voetbalvrienden van HWD een donatie<br />

aan de Buurvrienden. Ook is er subsidie<br />

en sponsor<strong>in</strong>g. Dit alles zorgt ervoor dat<br />

het programma van Buurvrienden gratis<br />

is voor de deelnemers. Dat geldt ook voor<br />

de workshops en optredens van artiesten.<br />

Toegankelijk voor iedereen<br />

Ook met een rolstoel of rollator kun je<br />

hier gemakkelijk de weg v<strong>in</strong>den: het terre<strong>in</strong><br />

en gebouw zijn goed toegankelijk en<br />

de wijkbus stopt voor de deur. Toch nog<br />

wat hulp nodig? Andere deelnemers en<br />

medewerkers helpen graag. Zo kan echt<br />

iedere (oudere) <strong>Overschie</strong>se <strong>in</strong>woner** of<br />

oud-lid van de voetbalverenig<strong>in</strong>g HWD<br />

meedoen en/of m<strong>in</strong>der last te hebben<br />

van eenzaamheid of vervel<strong>in</strong>g.<br />

*Groep Buurvrienden (geen leden maar deelnemers. Geen contributie en entree is gratis)<br />

** <strong>Overschie</strong> is een voormalige zgn. Vogelaarswijk waar een grote groep bewoners -zeker ook ouderen - een m<strong>in</strong>imum <strong>in</strong>komen hebben, en waar dus geen geld beschikbaar<br />

is om deel te nemen aan betaalde activiteiten. Naar verwacht<strong>in</strong>g zal door de hoge <strong>in</strong>flatie (denk aan de dagelijkse boodschappen en de energiereken<strong>in</strong>g) de groep verder<br />

groeien.<br />

Programma<br />

Met... voor… door… vitale leeftijdgenoten. Gratis Sportief en/of sociaal bezig zijn op d<strong>in</strong>sdagmiddag<br />

Met optredens 15.00 – 16.00 uur - Artiesten of HWD dj Marian.<br />

• D<strong>in</strong>sdag gezamenlijke <strong>in</strong>loop en voorbereid<strong>in</strong>g activiteiten vanaf 13.30 uur. Koffie en thee gratis.<br />

• D<strong>in</strong>sdag wekelijks 14.00 – 1500 uur - Sjeudeboel, Wandelvoetbal, Legpuzzelen, DELEEDIES en HWD Museum<br />

• D<strong>in</strong>sdag Happy ouder uurtje 15.00 - 16.00 uur - wisselende activiteiten voor alle deelnemers.<br />

• Woensdag 13.30 – 16.00 uur - Klaverjasclub o.l.v. Hennie Jozee (deelname 1 euro)<br />

• Donderdag 19.00 – 20.00 uur -Wandelvoetbal. Aansluitend 7-7 voetbal, klaverjassen en (na-)kaarten.<br />

• D<strong>in</strong>sdag 7 mrt 14.00 - 16.00 uur - Schilderworkshop huisjes 16p<br />

• D<strong>in</strong>sdag 14 mrt 14.00 - 15.00 uur - High tea DELEEDIES buurhuis Taludhoeve<br />

• D<strong>in</strong>sdag 21 mrt 15.00 - 16.00 uur - 60/70 jrn Feest HUISmanstraat dj Benny Huisman<br />

• D<strong>in</strong>sdag 28 mrt 15.00 - 16.00 uur - 3e wereldreis Buurhuis - Brazilië d.j. Ollie<br />

Meer <strong>in</strong>formatie: neem contact op met Hans van Luijpen - Hvanluijpen@gmail.com – tel. 06-24 53 63 83<br />

Coörd<strong>in</strong>ator activiteitenprogramma Buurvrienden* <strong>Overschie</strong> HWD<br />

Volop activiteiten bij Buurvrienden<br />

<strong>Overschie</strong> HWD - Foto’s: Ron Pluijm


<strong>Overschie</strong>se cultuurborrel zeer geslaagd<br />

De <strong>Overschie</strong>se Cultuurborrel op d<strong>in</strong>sdagavond 24 januari was heel geslaagd. Bijna iedereen die <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> ‘iets’ doet op<br />

cultureel gebied was erbij. Mensen praatten bij, wisselden plannen uit en legden nieuwe contacten. Ruwhel Emers liet een<br />

aantal nummers horen van zijn laatste album, samen met een aantal andere muzikanten.<br />

Wil je ook iets cultureels organiseren?<br />

Voor Lokale Culturele Programmer<strong>in</strong>g<br />

(LCP) - begrot<strong>in</strong>g en plan <strong>in</strong>dienen bij cultuurscout<br />

Herco Kruik (contactgegevens<br />

onderaan). Je kunt Herco ook <strong>in</strong>schakelen<br />

om te sparren over je plannen.<br />

Verder helpt onderstaand overzicht voor<br />

mogelijke f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>gsbronnen voor<br />

culturele activiteiten je hopelijk op weg:<br />

* Bewoners<strong>in</strong>itiatieven - meer <strong>in</strong>fo daarover<br />

v<strong>in</strong>d je hier: https://mijn.rotterdam.<br />

nl/l<strong>in</strong>k/<strong>in</strong>itiatief<strong>in</strong>dienen<br />

* Popunie voor Rotterdamse muziekacts:<br />

https://popunie.nl/regel<strong>in</strong>gen/music-support-rotterdam/<br />

* Schrijverscentrale - Bemiddelen tussen<br />

schrijvers en illustratoren voor lez<strong>in</strong>gen,<br />

presentaties, workshops etc. - https://<br />

deschrijverscentrale.nl/<br />

* Projectsubsidies Cultuur (Gemeente<br />

Rotterdam) - voor kunstenaars, makers<br />

en culturele organisaties - https://www.<br />

rotterdam.nl/loket/subsidie-cultuur/<br />

* Rotterdam Festivals - https://zakelijk.<br />

rotterdamfestivals.nl/<br />

Er zijn meer mogelijkheden; neem contact<br />

op met Herco Kruik<br />

Let op:<br />

De pot van Bewoners<strong>in</strong>itiatieven en LCP is<br />

bij elkaar waarschijnlijk niet groot genoeg<br />

voor alle <strong>Overschie</strong>se <strong>in</strong>itiatieven. Daarom<br />

kijken de beoordelaars van de plannen of<br />

er ook andere f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g wordt gezocht.<br />

Dit vergroot natuurlijk de kansen.<br />

Ten slotte: een veelgehoord aandachtspunt<br />

is de <strong>in</strong>zet van vrijwilligers. Daarom<br />

wil ik jullie ook graag even wijzen op<br />

www.zorgzaam010.nl. Dit is officieel hét<br />

vrijwilligersplatform van Rotterdam. Zoek<br />

maar eens op <strong>Overschie</strong>.<br />

Cultuurscout <strong>Overschie</strong><br />

Herco Kruik<br />

010-4672111 / 06-81041968<br />

hercokruik@gmail.com<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

27<br />

Doe mee met de <strong>Overschie</strong>se Hike op 3 juni<br />

Met het thema Yolonisten van Catan wil je deze Hike niet missen<br />

Zet zaterdag 3 juni 2023 alvast met grote<br />

letters <strong>in</strong> je agenda! Op die dag is weer<br />

de <strong>Overschie</strong>se Hike en staat <strong>Overschie</strong><br />

<strong>in</strong> het teken van koloniseren en yoloniseren.<br />

We gaan op pad over ongebaande<br />

paden. Wees <strong>in</strong>ventief, creatief en werk<br />

samen om de beste <strong>Overschie</strong>se Yolonist<br />

te worden.<br />

Vorig jaar was er na een onderbrek<strong>in</strong>g<br />

van twee jaar weer een echte <strong>Overschie</strong>se<br />

Hike. Team Yolonisten van Catan was de<br />

w<strong>in</strong>naar, na een <strong>in</strong>tense dag en een spannende<br />

prijsuitreik<strong>in</strong>g. Dit team heeft met<br />

veel enthousiasme de organisatie voor<br />

de <strong>editie</strong> van 2023 opgepakt – met een<br />

spannend thema tot gevolg!<br />

Deelnemen of vrijwilliger worden?<br />

Wil je meedoen aan de <strong>Overschie</strong>se Hike<br />

2023? Leuk! Maak met drie tot vijf anderen<br />

een team en geef je op. Het wordt<br />

weer een mooie route vol met afwisselende<br />

opdrachten. Zoals altijd sluit de Hike<br />

gezellig af met een gezamenlijke BBQ en<br />

natuurlijk de prijsuitreik<strong>in</strong>g.<br />

Om de Hike mogelijk te maken, vraagt<br />

de organisatie aan iedere deelnemer een<br />

bijdrage van € 6,-.<br />

Meld je nu aan via yolonistenvancatan@<br />

gmail.com en volg de Hike via de socials.<br />

De <strong>Overschie</strong>se Hike kan niet zonder alle<br />

enthousiaste vrijwilligers. Wil jij ook meehelpen<br />

aan deze leuke dag? Meld je dan<br />

als vrijwilliger aan via yolonistenvancatan@gmail.com.<br />

Samen maken we er een<br />

onvergetelijke dag van!<br />

Team Yolonisten van Catan<br />

Beeld van de Hike 2022<br />

Foto: Ron Pluijm


Lekker bezig!<br />

Afval opruimen van de straat? Makkelijk! Kijk maar naar Macey<br />

van acht jaar en haar broertje Brent van vier. Samen met hun<br />

oma ruimen ze geregeld kle<strong>in</strong> afval op <strong>in</strong> hun straat. Op deze<br />

manier leren ze al op heel jonge leeftijd hoe belangrijk het is<br />

om je eigen leefomgev<strong>in</strong>g netjes te houden. En het mooiste is:<br />

ze v<strong>in</strong>den het nog leuk ook! Daar kunnen we allemaal een voorbeeld<br />

aan nemen.<br />

Ga zo door, Macey, Brent en oma!<br />

Foto: Aad van Dijk<br />

Kom maar mee!<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

28<br />

Twee fans van Loopgroep <strong>Overschie</strong> vertellen waarom de<br />

loopgroep zo leuk en fijn is:<br />

‘Wij zijn Donna (24) en Sofie (24). S<strong>in</strong>ds januari lopen wij twee<br />

keer per week met heel veel plezier mee met Loopgroep <strong>Overschie</strong>.<br />

Als je ons een aantal weken geleden had gezegd dat wij<br />

twee(!) keer per week zouden hardlopen hadden we je vast een<br />

beetje uitgelachen. Maar we doen het toch echt!<br />

Toen wij <strong>in</strong> december onze goede voornemens aan het bespreken<br />

waren, kwamen we er al snel op dat we <strong>in</strong> 2023 meer zouden<br />

willen bewegen. Maar we zijn beiden niet héél erg sportief.<br />

We houden wel van wandelen en we fietsen graag, maar écht<br />

sporten of hardlopen… Nee, dat was niet aan ons besteed.<br />

Dáchten we… Toch wilden we graag onze conditie verbeteren<br />

en lekker bewegen. In januari zagen we een bericht van Loopgroep<br />

<strong>Overschie</strong> voorbijkomen op Facebook. We keken elkaar<br />

aan en dachten meteen: “dit moeten we doen!”.<br />

merken dat we vooruit gaan en dat is ontzettend leuk.<br />

Onze conditie en looptechniek gaat vooruit en we kunnen<br />

steeds langere stukken rennen. Waar we aan het beg<strong>in</strong> na een<br />

kle<strong>in</strong> stukje al buiten adem waren, gaat het na ruim een maand<br />

al stukken beter. Dat motiveert! We rennen nog iedere week<br />

met een lach op ons gezicht en komen voldaan thuis. Daar doen<br />

we het voor! Dus, ben jij op zoek naar een gezellige en actieve<br />

sportles? Dan is Loopgroep <strong>Overschie</strong> perfect voor jou! Je kunt<br />

je aanmelden via aadvandijk2021@gmail.com. Wie weet tot<br />

snel! En zoals Aad altijd zegt: Kom maar mee!’<br />

Rekken en strekken voor het hardlopen<br />

Foto]:Ron Pluijm<br />

We hebben ons aangemeld bij Aad en voor we het wisten stonden<br />

we met een leuke groep <strong>in</strong> de startblokken. Van rekken en<br />

strekken tot een estafette wedstrijd, het komt allemaal voorbij<br />

tijdens de les! Zelf hadden wij een enkele keer hardgelopen en<br />

dat g<strong>in</strong>g niet van een leien dakje… We waren dus échte beg<strong>in</strong>ners.<br />

Gelukkig stelde Aad ons al snel gerust en zijn de lessen zo<br />

<strong>in</strong>gedeeld dat je je eigen tempo kunt bepalen en het hardlopen<br />

op kunt bouwen.<br />

Hoe zo’n les er dan uitziet? We beg<strong>in</strong>nen met een lekkere warm<strong>in</strong>g-up<br />

<strong>in</strong> het clubhuis van speeltu<strong>in</strong> Levenslust. Na een kwartiertje<br />

gaan we naar buiten, dan beg<strong>in</strong> het échte werk: rennen!<br />

Geen zorgen, dit doe je gewoon <strong>in</strong> je eigen tempo. Wat rek en<br />

strek oefen<strong>in</strong>gen, trippelen, dribbelen, hielaanslag en een stukje<br />

spr<strong>in</strong>ten. De les is lekker afwisselend en voor we het weten staan<br />

we weer b<strong>in</strong>nen.<br />

Het leukste? Dat is toch wel het enthousiasme van Aad en de<br />

gezelligheid <strong>in</strong> de groep. Naast sporten is er dan ook genoeg<br />

ruimte voor een gezellig praatje. Wij zijn ontzettend blij dat we<br />

deze stap gezet hebben. We zijn nu ruim een maand aan het<br />

hardlopen en we moeten zeggen: we lachen nog iedere les. We


Watersnoodramp 1953 en <strong>Overschie</strong><br />

De Watersnood van 1953 stond afgelopen maand volop <strong>in</strong> de belangstell<strong>in</strong>g. Het was tenslotte 70 jaar geleden. <strong>Overschie</strong><br />

zelf heeft niet veel van de Watersnoodramp van 1953 gemerkt. Maar er kwam wel een <strong>Overschie</strong>ënaar om het<br />

leven: Willem Van der Boom meldde zich als vrijwilliger om mensen te redden. Helaas kwam Willem niet meer terug.<br />

In <strong>Overschie</strong> stond het water <strong>in</strong> de Schieën zo hoog dat het hier<br />

en daar over de dijken liep. Sommige straten stonden blank;<br />

het tunneltje onder de Baanweg was onbegaanbaar - maar dat<br />

maakte <strong>Overschie</strong> wel vaker mee. Verder was er <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

geen schade of overlast, behalve na afloop.<br />

Stank<br />

Een week of wat na de ramp heerste er een penetrante geur <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>. Dat kwam zo: bij de ramp stierven tienduizenden<br />

paarden en koeien. Het destructiebedrijf van de GEKRO zat<br />

toen aan de Bovendijk <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Er waren zoveel dode dieren,<br />

dat de GEKRO het niet aankon. Daarom werd dood vee <strong>in</strong><br />

de Spaanse Polder (toen grotendeels nog onbebouwd) verzameld<br />

en <strong>in</strong> de open lucht verbrand. Dat was weer eens een andere<br />

geur dan de rioolstank van de GEKRO waar de bewoners<br />

van de Oost-Sidel<strong>in</strong>ge jarenlang last van hadden. De GEKRO<br />

verdween pas <strong>in</strong> 1988 uit <strong>Overschie</strong>.<br />

Slachtoffer<br />

Toch was de stank niets vergeleken met wat de familie Van<br />

der Boom aan de Oudedijkse Schiekade overkwam. Vrijwel iedereen<br />

kende hen. Het gez<strong>in</strong> telde twee k<strong>in</strong>deren, Willem en<br />

Bep. Willem was <strong>in</strong> februari 1953 nog maar kort het huis uit.<br />

Hij woonde <strong>in</strong> Klundert en was medewerker van de Rijkslandbouwvoorlicht<strong>in</strong>gsdienst.<br />

Hij meldde zich als vrijwilliger bij<br />

een redd<strong>in</strong>gsploeg met een bootje. Tijdens de redd<strong>in</strong>gswerkzaamheden<br />

verdween het bootje en is nooit meer teruggezien.<br />

Pas <strong>in</strong> maart spoelde het lichaam van Willem aan, heel ergens<br />

anders. Wat er is gebeurd, weet niemand.<br />

Her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g<br />

Willem is na een plechtige herdenk<strong>in</strong>gsdienst <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> begraven<br />

op Hofwijk. Ongeveer tien jaar geleden vroeg zijn zus<br />

Bep aan het museum of zijn grafsteen naar de Oude Begraafplaats<br />

achter de Dorpsstraat kon worden verplaatst. Het graf<br />

op Hofwijk moest namelijk worden geruimd. Dit kon gelukkig<br />

worden geregeld. S<strong>in</strong>dsdien is de steen een blijvende her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g<br />

aan Willem van der Boom als slachtoffer van de Watersnoodramp<br />

1953. Hij werd nog geen 23 jaar.<br />

Foto: Collectie Museum <strong>Overschie</strong>/Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

29<br />

Terugkijken naar het <strong>Overschie</strong> van 1672<br />

<strong>Overschie</strong> bestaat al heel lang. Met nieuw archiefonderzoek en nieuwe digitale technieken kun je nu zien hoe <strong>Overschie</strong><br />

eruitzag <strong>in</strong> 1672. Dat gaat heel eenvoudig met de app van Canals5D.<br />

De app neemt je mee vanaf de punt van het<br />

Veerhuiseiland tegenover de Hoge Brug.<br />

Hier zie je een soort Panorama Mesdag<br />

tafereel van <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> het jaar 1672: je<br />

kijkt 365 graden <strong>in</strong> het rond. In 1672 was<br />

het vervoer per trekschuit op zijn hoogtepunt.<br />

Zo’n 140.000 mensen g<strong>in</strong>gen via<br />

<strong>Overschie</strong> naar Rotterdam of Delft.<br />

<strong>Overschie</strong>se tijdreis. Je kunt ook kijken<br />

op website www.canals5d.nl. Zoek hier<br />

naar <strong>Overschie</strong>.<br />

Via de app kun je ook andere plaatsen<br />

langs de trekvaart de Schie zien, zoals<br />

Buitenplaats De Tempel, Delft, Delfshaven<br />

en nog andere plaatsen.<br />

Download de app canals5d voor een


De nieuwe wieken van molen<br />

De Speelman komen eraan!<br />

Paul Breijs - Molenaar op molen De Speelman<br />

Misschien is het u opgevallen: s<strong>in</strong>ds oktober 2021 staat molen De Speelman <strong>in</strong> park Zestienhoven stil. De roeden zijn namelijk<br />

afgekeurd. En zonder roeden zijn er geen werkbare wieken. Maar er is goed nieuws: de nieuwe roeden zijn bijna klaar.<br />

Compleet met nieuwe wieken komen ze naar De Speelman toe. Dat wordt een heel spektakel! Hopelijk draait de molen op<br />

Molendag (13 mei) weer!<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

30<br />

Wat is een roede?<br />

Het wiekenkruis van een w<strong>in</strong>dmolen bevat<br />

twee zogenaamde molenroeden, doorgaans<br />

van staal. Deze roeden zijn van b<strong>in</strong>nen<br />

hol en bestaat uit gelaste staalplaten.<br />

Vanwege het gewicht worden de platen<br />

naar de uite<strong>in</strong>den <strong>in</strong> stapjes dunner. Roeden<br />

roesten door en worden na verloop<br />

van tijd onbetrouwbaar. De oude roeden<br />

konden niet gerepareerd worden, dus<br />

komen er nieuwe. Molenbouwer Vaags uit<br />

Aalten kreeg de opdracht ze te maken.<br />

Bijdragen<br />

In 2022 zijn de nieuwe roeden besteld,<br />

dankzij bijdragen van Prov<strong>in</strong>cie Zuid-Holland,<br />

Pr<strong>in</strong>s Bernhard Cultuurfonds, Volkskracht<br />

Rotterdam, eigen bijdrage uit de<br />

verkoop van meel en vele donateurs uit<br />

de molenwereld en uit <strong>Overschie</strong>. Helaas<br />

heeft ook de molenwereld een groot tekort<br />

aan vakmensen, dus we kwamen op<br />

de stapel. Dat werd wachten. Maar afgelopen<br />

december kon Vaags aan de slag<br />

met de bouw van onze roeden.<br />

Op bezoek<br />

D<strong>in</strong>sdag 24 januari nodigde hij de vrijwilligers<br />

van de molen uit om <strong>in</strong> zijn werkplaats<br />

te komen kijken naar de bouw van<br />

hun eigen nieuwe roeden. Na een reis van<br />

ruim twee uur en een bak koffie kwamen<br />

de vragen los. De voorgaande wieken<br />

hadden maar 30 jaar gewerkt en werden<br />

toen al afgekeurd. Als je bedenkt dat de<br />

Eiffeltoren <strong>in</strong> 1889) is gebouwd voor 20<br />

jaar en er nog steeds staat, is dat toch<br />

geen beste prestatie.<br />

Na een uitgebreide les over lassen, krachten,<br />

metaalmoeheid en het controleren van<br />

elke las, waren wij overtuigd dat de bouw<br />

van de nieuwe roeden bij de firma Vaags <strong>in</strong><br />

goede handen was. Toen was het tijd voor<br />

een rondleid<strong>in</strong>g. Die was zo gepland dat er<br />

echt aan onze eigen roeden werd gewerkt.<br />

Dus bijgaande foto’s tonen onze roeden.<br />

Speciaal transport<br />

Als de roeden klaar zijn gaan ze naar onze<br />

eigen molenmaker Verbij uit Hoogmade.<br />

Hij bouwt dan al het houtwerk voor de<br />

wieken. Daarna gaan beide onderdelen<br />

(de stalen roeden en alle houten delen<br />

als een genummerde bouwdoos) naar de<br />

molen. Daar worden ze <strong>in</strong> elkaar gezet.<br />

Het vervoer gaat met speciaal transport<br />

omdat de roeden ruim 26 meter lang zijn.<br />

Dat wordt nog een fl<strong>in</strong>ke klus over de<br />

idyllische <strong>Overschie</strong>se Kleiweg.<br />

Bijzondere klus<br />

Bij de molen staat dan een paar dagen<br />

een gigantische hoogwerker. Die moet<br />

een bijzondere klus klaren:<br />

• Verwijderen van het houtwerk van de<br />

oude roeden<br />

• Afvoeren van de oude roeden<br />

• Plaatsen van de b<strong>in</strong>nen roede<br />

• Plaatsen van de buiten roede<br />

• Ophekken: de kale stalen roeden beg<strong>in</strong>nen<br />

dan weer te lijken op wieken<br />

• Zeilen (die nu opgeslagen liggen),<br />

weer terughangen en proefdraaien.<br />

Houd de meld<strong>in</strong>gen op onze site, Instagram<br />

van molendespeelman.nl / @molendespeelman<br />

<strong>in</strong> de gaten, want dit is<br />

een unieke gelegenheid om eeuwenoud,<br />

ambachtelijk werk van dichtbij te bekijken!<br />

Is de molen nu gesloten?<br />

Nee, de molen is gewoon open. Gelukkig<br />

heeft de molen ook molenstenen die<br />

elektrisch draaien. Dus elke woensdag en<br />

zaterdag zijn wij zoals altijd open van 10<br />

tot 15 uur. Dan verkopen wij eigen steengemalen<br />

meelproducten. Langskomen<br />

voor een bezoekje kan natuurlijk ook.<br />

De molen draait dankzij een groep vrijwilligers<br />

en al het geld dat wij verdienen<br />

met de verkoop van meel, gaat naar het<br />

onderhoud van molens.<br />

Las controle met<strong>in</strong>g<br />

Fokko en Leo lopen langs de<br />

roede - Foto’s: Paul Breijs


13 Leden Scout<strong>in</strong>g Starrenburg naar Zuid-<br />

Korea: Het avontuur van hun leven!<br />

Bijna 2.000 Nederlandse scouts vertrekken dit jaar naar Zuid-Korea om mee te doen met de World Scout Jamboree. Dit is<br />

het grootste <strong>in</strong>ternationale Scout<strong>in</strong>gkamp ter wereld. Deze Jamboree is eenmaal per vier jaar. Er komen ruim 50.000 scouts<br />

uit meer dan 150 verschillende landen. Samen hebben zij een onvergetelijke ervar<strong>in</strong>g. Van Scout<strong>in</strong>g Starrenburg gaan zes<br />

jonge scouts en 7 vrijwilligers naar Zuid-Korea.<br />

De 1250 jeugddeelnemers en 700 vrijwilligers<br />

zijn de Nederlandse afvaardig<strong>in</strong>g<br />

voor de World Scout Jamboree. De jeugddeelnemers<br />

zijn <strong>in</strong>gedeeld <strong>in</strong> 35 troepen.<br />

Elke troep heeft een eigen naam en logo<br />

en bestaat uit 36 jonge scouts. De scouts<br />

van Scout<strong>in</strong>g Starrenburg zitten <strong>in</strong> troep<br />

Heldenbok.<br />

met andere culturen. Ook maken ze <strong>in</strong> de<br />

voorbereid<strong>in</strong>g al kennis met de Zuid-Koreaanse<br />

cultuur en gebruiken, zodat ze<br />

zich tijdens de reis door Zuid-Korea prima<br />

weten te redden. Er is genoeg gelegenheid<br />

om elkaar goed te leren kennen,<br />

zodat ze als hechte vriendengroep op reis<br />

gaan.<br />

Scout Jamboree van 1 t/m 12 augustus<br />

2023. De scouts maken samen ook een reis<br />

door Zuid-Korea. Alles bij elkaar wordt dit<br />

een onvergetelijke ervar<strong>in</strong>g!<br />

Meer weten over de <strong>Overschie</strong>se scout<strong>in</strong>g<br />

Starrenburg? Kijk op www.scout<strong>in</strong>gstarrenburg.nl/<br />

Voorbereid<strong>in</strong>g<br />

Eerst gaan de scouts naar een paar kennismak<strong>in</strong>gsweekenden.<br />

Daar worden ze<br />

goed voorbereid op deze bijzondere reis.<br />

Ze maken eerst kennis met elkaar, leren<br />

van elkaar en bereiden zich samen voor.<br />

Ze maken kennis met andere normen en<br />

waarden en leren over het samenleven<br />

Jamboree<br />

Tijdens een World Scout Jamboree kamperen<br />

scouts uit de hele wereld op hetzelfde<br />

terre<strong>in</strong>. Ze leren elkaar kennen en maken<br />

kennis met elkaars culturen, gewoontes en<br />

gebruiken. In 1937 en 1995 vond de World<br />

Scout Jamboree plaats <strong>in</strong> Nederland. In<br />

2023 organiseert Zuid-Korea de World<br />

Enkele deelnemers aan de reis naar Zuid-Korea -Foto:<br />

Scout<strong>in</strong>g Starrenburg<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

Torenlaan massaal aan de<br />

Poké bowl voor het goede doel!<br />

Noï (13 jaar) uit de Torenlaan zit <strong>in</strong> het<br />

2de jaar van de Horeca Vakschool te<br />

Rotterdam. De leerl<strong>in</strong>gen uit haar klas<br />

kregen een leuke opdracht: <strong>in</strong> groepjes<br />

van 6 een gerecht verz<strong>in</strong>nen, zoveel<br />

mogelijk bestell<strong>in</strong>gen opnemen, het<br />

recept ontwerpen, <strong>in</strong>kopen doen, het<br />

gerecht maken en bezorgen aan de<br />

deur. Dat liep bij het groepje van Noï<br />

een tikje uit de hand…<br />

Samen met 5 andere leerl<strong>in</strong>gen vormde<br />

Noï een groepje en al snel waren ze het er<br />

over eens: Zij zouden een Poké bowl met<br />

verse zalm maken. De Poké bowl g<strong>in</strong>g<br />

€ 7,50 kosten, waarvan € 5 naar Sticht<strong>in</strong>g<br />

Zomerk<strong>in</strong>d / Het Sophia k<strong>in</strong>derziekenhuis<br />

zou gaan. Andere groepjes maakten onder<br />

andere een Pastasalade, Nasi-Tjaptjoi<br />

en er werden ook 200 Chocolate Chips<br />

gebakken.<br />

Roodgloeiend<br />

Al snel waren er de eerste bestell<strong>in</strong>gen<br />

b<strong>in</strong>nen. Opa’s en oma’s, familie en vrienden<br />

waren enthousiast en plaatsten een<br />

bestell<strong>in</strong>g. Toen kreeg Noï het idee om<br />

een WhatsApp bericht te versturen <strong>in</strong> de<br />

Torenlaan WhatsApp groep... Misschien<br />

wilden de buren ook wel een Poké bowl<br />

voor het goede doel.<br />

Na enkele m<strong>in</strong>uten volgde de eerste Torenlaanbestell<strong>in</strong>g.<br />

Toen nog één. En nog<br />

één, en nog één…<br />

De telefoon stond roodgloeiend en er<br />

moest een professionele adm<strong>in</strong>istratie<br />

aan te pas komen.<br />

Wat een enthousiasme!!! Er werden <strong>in</strong> de<br />

Torenlaan maar liefst 82 Poké bowls besteld!!!<br />

€1600 voor Sophia<br />

Op woensdag 25 januari was het zover!<br />

In totaal maakte het groepje van Noï 175<br />

Poké bowls. Na een harde dag werken<br />

Hansje de Vries<br />

reed Noï samen met haar leraar naar de<br />

Torenlaan om daar 82 Poké bowls af te<br />

leveren. Het resultaat mocht er zijn! Het<br />

was een overheerlijke Poké bowl en de<br />

reacties waren fantastisch! De klas heeft<br />

<strong>in</strong> totaal zo’n € 1600 opgehaald.<br />

Torenlaan, bedankt!<br />

82 Poké bowls staan klaar voor bezorg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de<br />

Torenlaan - Foto: Hansje de Vries<br />

31


UIT[04]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

iedere zondag t/m april 2023<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g ‘<strong>Overschie</strong>se<br />

huisjes’ - Jan Broomans<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

14.00 - 17.00 uur<br />

zaterdag 4 maart<br />

K<strong>in</strong>derdisco<br />

Theater In de Lugt<br />

De Lugt 17<br />

15.00 - 17.00 uur<br />

MAART 2023<br />

iedere zondag t/m april 2023<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g ‘De<br />

opbrengst van de<br />

bochtafsnijd<strong>in</strong>g’<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

14.00 - 17.00 uur<br />

€ 2,50<br />

iedere zondag t/m april 2023<br />

€ 2,50<br />

Expositie schilderijen<br />

Willem Horselenberg<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

14.00 - 17.00 uur<br />

vrij<br />

woensdag 8 maart<br />

Vrouwendag<br />

Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk<br />

Sidel<strong>in</strong>gepad 10<br />

12.30 - 15.30 uur<br />

Maart<br />

€ 2,50<br />

De vreselijk vieze voorstell<strong>in</strong>g<br />

Zondag 12 maart | 15.00 uur<br />

Een heerlijk verwarrende, van alles overhoop<br />

vrij<br />

halende en alle z<strong>in</strong>tuigen prikkelende<br />

voorstell<strong>in</strong>g. Kaartjes € 7,50<br />

Sunay Ak<strong>in</strong><br />

Zaterdag 18 maart | 20.00 uur<br />

Luister naar verhalen over Canakkale van<br />

de Turkse dichter, schrijver, tv-presentator,<br />

journalist, filantroop en meesterverteller, Sunay<br />

Ak<strong>in</strong>. Kaartjes € 25,00<br />

Kaartjes en reserver<strong>in</strong>gen via www.<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Theater <strong>in</strong> de Lugt | De Lugt 17 | <strong>in</strong>fo@<strong>in</strong>delugt.nl<br />

UIT[04]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

K<strong>in</strong>derdisco<br />

Zaterdag 4 maart | van 15.00-17.00 uur<br />

Kom lekker dansen op de k<strong>in</strong>derdisco. We<br />

maken er een feestje van met urban, hip hop en<br />

R&B. Ook je vader, moeder, opa of oma kunnen<br />

laten zien welke moves zij voor je <strong>in</strong> petto<br />

hebben. Iedereen is welkom. Gratis toegang.<br />

Şikoban Concert<br />

Vrijdag 17 maart | 20.30 uur<br />

Voor hun enige optreden <strong>in</strong> Nederland doet<br />

Balvashan theater In de Lugt aan voor het<br />

Şikoban Concert. Kaartjes vanaf € 35,00<br />

Maart<br />

vrijdag 17 maart<br />

Nationale<br />

Pannenkoekendag<br />

Huis van de Wijk De Halte -<br />

Hoge Schiehof 39<br />

11.30- 13.30 uur<br />

Moonage Daydream<br />

Vrijdag 24 maart | 20.30 uur<br />

Een bedwelmende reis door de universums<br />

van David Bowie van regisseur Brett Morgen.<br />

Kaartjes € 5,00<br />

De vreselijk vieze voorstell<strong>in</strong>g<br />

Zondag 12 maart | 15.00 uur<br />

Een heerlijk verwarrende, van alles overhoop<br />

halende en alle z<strong>in</strong>tuigen prikkelende<br />

Maart<br />

voorstell<strong>in</strong>g. Kaartjes € 7,50<br />

Sunay Ak<strong>in</strong><br />

Zaterdag 18 maart | 20.00 uur<br />

De vreselijk vieze voorstell<strong>in</strong>g<br />

Sunay Zondag Ak<strong>in</strong><br />

12 maart | 15.00 uur<br />

Theater halende en alle In z<strong>in</strong>tuigen de Lugt prikkelende -<br />

voorstell<strong>in</strong>g. Kaartjes € 7,50<br />

De Lugt 17<br />

20.00 uur<br />

zondag 12 maart<br />

De vreselijke vieze<br />

voorstell<strong>in</strong>g<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

15.00 uur<br />

vrij<br />

vrijdag 17 maart<br />

Şikoban Concert<br />

K<strong>in</strong>derdisco<br />

Vrijdag 17 maart | 20.30 uur<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

Voor hun enige optreden <strong>in</strong> Nederland doet<br />

20.30 uur<br />

€ 7,50<br />

K<strong>in</strong>derdisco<br />

Zaterdag 4 maart | van 15.00-17.00 uur<br />

Kom lekker dansen op de k<strong>in</strong>derdisco. We<br />

maken er een feestje van met urban, hip hop en<br />

R&B. Ook je vader, moeder, opa of oma kunnen<br />

laten zien welke moves zij voor je <strong>in</strong> petto<br />

hebben. Iedereen is welkom. Gratis toegang.<br />

Zaterdag 4 maart | van 15.00-17.00 uur<br />

Kom lekker dansen op de k<strong>in</strong>derdisco. We<br />

maken er een feestje van met urban, hip hop en<br />

R&B. Ook je vader, moeder, opa of oma kunnen<br />

Balvashan theater In de Lugt laten aan zien voor welke het moves zij voor je <strong>in</strong> petto<br />

hebben. Iedereen is welkom. Gratis toegang.<br />

Şikoban Concert. Kaartjes vanaf € 35,00<br />

vanaf € 35,00<br />

Luister naar verhalen over Canakkale van K<strong>in</strong>derdisco<br />

de Turkse dichter, schrijver, tv-presentator, Zaterdag 4 maart | van 15.00-17.00 uur<br />

journalist, filantroop en meesterverteller, Sunay Kom lekker dansen op de k<strong>in</strong>derdisco. We Şikoban Concert<br />

maken er een feestje van met urban, hip hop Vrijdag en 17 maart | 20.30 uur<br />

Ak<strong>in</strong>. Kaartjes € 25,00<br />

zaterdag 18 maart<br />

R&B. Ook je vader, moeder, opa of oma kunnen<br />

laten zien welke moves zij voor je <strong>in</strong> petto Voor hun enige optreden <strong>in</strong> Nederland doet<br />

hebben. Iedereen is welkom. Gratis toegang. Balvashan theater In de Lugt aan voor het<br />

Moonage DaydreamŞikoban Concert. Kaartjes vanaf € 35,00<br />

Vrijdag 24 maart | 20.30 uur<br />

Een heerlijk verwarrende, van alles overhoop Een bedwelmende Sunay reis Ak<strong>in</strong> door de universums<br />

Zaterdag 18 maart | 20.00 uur<br />

van David Bowie van regisseur Brett Morgen.<br />

Luister naar Kaartjes verhalen € over 5,00 Canakkale van<br />

de Turkse dichter, schrijver, tv-presentator,<br />

journalist, filantroop en meesterverteller, Sunay<br />

Ak<strong>in</strong>. Kaartjes € 25,00<br />

Şikoban Concert<br />

Kaartjes en reserver<strong>in</strong>gen via www.<strong>in</strong>delugt.nl Vrijdag 17 maart | 20.30 uur<br />

Moonage Daydream<br />

Theater <strong>in</strong> de Lugt | De Lugt 17 | <strong>in</strong>fo@<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Voor hun enige optreden <strong>in</strong> Nederland doet Vrijdag 24 maart | 20.30 uur<br />

Balvashan theater In de Lugt aan voor het<br />

€ 25,00<br />

Şikoban Concert. Kaartjes vanaf € 35,00 Een bedwelmende reis door de universums<br />

van David Bowie van regisseur Brett Morgen.<br />

Kaartjes € 5,00<br />

Sunay Ak<strong>in</strong><br />

Zaterdag 18 maart | 20.00 uur<br />

Kaartjes en reserver<strong>in</strong>gen via www.<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Luister naar verhalen over Canakkale van vrijdag 24 maart<br />

Theater <strong>in</strong> de Lugt | De Lugt 17 | <strong>in</strong>fo@<strong>in</strong>delugt.nl<br />

de Turkse dichter, schrijver, tv-presentator,<br />

journalist, filantroop en meesterverteller, Sunay<br />

Ak<strong>in</strong>. Kaartjes € 25,00<br />

Maart<br />

Kaartjes en reserver<strong>in</strong>gen via www.<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Theater <strong>in</strong> de Lugt | De Lugt 17 | <strong>in</strong>fo@<strong>in</strong>delugt.nl<br />

De vreselijk vieze voorstell<strong>in</strong>g<br />

Zondag 12 maart | 15.00 uur<br />

Een heerlijk verwarrende, van alles overhoop<br />

halende en alle z<strong>in</strong>tuigen prikkelende<br />

voorstell<strong>in</strong>g. Kaartjes € 7,50<br />

Mooage Daydream<br />

Moonage Daydream<br />

Vrijdag 24 maart | 20.30 uur<br />

Theater In de Lugt<br />

Een bedwelmende reis door de universums<br />

De van David Lugt Bowie van 17regisseur Brett Morgen.<br />

Kaartjes € 5,00<br />

20.30 uur<br />

€ 5,00<br />

Deze uitagenda is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van:


Terugblik<br />

Diverse activiteiten <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> werden <strong>in</strong> januari en februari weer georganiseerd.<br />

Een beperkte terugblik:<br />

• Nieuwjaarsreceptie Ondernemers Verenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong><br />

<strong>in</strong> In de Lugt op woensdag 18 januari<br />

• Beeld van de repetitie van toneelgezelschap Jong van<br />

Hart op 7 februari <strong>in</strong> In de Lugt<br />

• Op 24 januari trad Silvia Smit op bij Buurvrienden HWD<br />

• Muziekgezelschap S<strong>in</strong>fonia gaf op donderdag 9 februari<br />

een lunchconcert <strong>in</strong> de Grote Kerk<br />

• D<strong>in</strong>sdag 31 januari kon er onder muzikale begeleid<strong>in</strong>g<br />

genoten worden van Indonesische hapjes bij Buurvrienden<br />

HWD<br />

• Appeltaartconcert op zaterdag 11 februari <strong>in</strong><br />

In de Lugt<br />

Terugblik<br />

33<br />

• Vrijdag 3 februari presenteerde Theo Pronk van Sticht<strong>in</strong>g<br />

Verborgen Stad de 3P-presentatie van <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> 1672.<br />

• Carnavalsvier<strong>in</strong>g bij Buurvrienden HWD op d<strong>in</strong>sdag<br />

14 februari<br />

• Aan W<strong>in</strong>terkost <strong>in</strong> In de Lugt op zaterdag 4 februari deden<br />

vele vrijwilligers mee voor een enthousiast publiek<br />

• Optreden van Glenda Peters bij Buurvrienden HWD op<br />

d<strong>in</strong>sdag 21 februari<br />

Foto’s: Ron Pluijm


Maart<br />

<strong>in</strong> de Lugt<br />

K<strong>in</strong>derdisco<br />

Zaterdag 4 maart | van 15.00-17.00 uur<br />

Kom lekker dansen op de k<strong>in</strong>derdisco. We<br />

maken er een feestje van met urban, hip hop en<br />

R&B. Ook je vader, moeder, opa of oma kunnen<br />

laten zien welke moves zij voor je <strong>in</strong> petto<br />

hebben. Iedereen is welkom. Gratis toegang.<br />

De vreselijk vieze voorstell<strong>in</strong>g<br />

Zondag 12 maart | 15.00 uur<br />

Een heerlijk verwarrende, van alles overhoop<br />

halende en alle z<strong>in</strong>tuigen prikkelende<br />

voorstell<strong>in</strong>g. Kaartjes € 7,50<br />

Şikoban Concert<br />

Vrijdag 17 maart | 20.30 uur<br />

Voor hun enige optreden <strong>in</strong> Nederland doet<br />

Balvashan theater In de Lugt aan voor het<br />

Şikoban Concert. Kaartjes vanaf € 35,00<br />

Sunay Ak<strong>in</strong><br />

Zaterdag 18 maart | 20.00 uur<br />

Luister naar verhalen over Canakkale van<br />

de Turkse dichter, schrijver, tv-presentator,<br />

journalist, filantroop en meesterverteller, Sunay<br />

Ak<strong>in</strong>. Kaartjes € 25,00<br />

Moonage Daydream<br />

Vrijdag 24 maart | 20.30 uur<br />

Een bedwelmende reis door de universums<br />

van David Bowie van regisseur Brett Morgen.<br />

Kaartjes € 5,00<br />

Kaartjes en reserver<strong>in</strong>gen via www.<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Theater <strong>in</strong> de Lugt | De Lugt 17 | <strong>in</strong>fo@<strong>in</strong>delugt.nl


<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard:<br />

Zestienhovensekade<br />

Karakteristieke beelden van de Zestienhovensekade <strong>in</strong> vroeger tijden en anno 2023<br />

Foto’s: Ron Pluijm – collectie Museum <strong>Overschie</strong><br />

De Zestienhovensekade is een van de<br />

langste straten die door <strong>Overschie</strong> sl<strong>in</strong>gert,<br />

en wel <strong>in</strong> meerdere delen. Deze<br />

kenmerkende straat loopt parallel aan<br />

de Rotterdamse Schie en is een van de<br />

oudste straten <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Hoe oud<br />

de straat precies is, is niet bekend. Ook<br />

is niet helemaal duidelijk wanneer<br />

deze straat de naam Zestienhovensekade<br />

kreeg.<br />

Wel is duidelijk waar de naam vandaan<br />

komt: die slaat duidelijk op de polder Zestienhoven<br />

die achter de straat ligt (waar<br />

nu de wijk Park16Hoven ligt). De polder<br />

Zestienhoven op zijn beurt had zijn naam<br />

te danken aan het aantal hofsteden dat hier<br />

vroeger lag. Op 23 augustus 1786 gaven<br />

de Staten van Holland en West-Friesland<br />

octrooi voor het bedijken en droogmaken<br />

van de polders Zestienhoven en Oudendijk.<br />

De karakteristieke l<strong>in</strong>tbebouw<strong>in</strong>g van<br />

de kade is onder te verdelen <strong>in</strong> vier<br />

delen. Voor deze keer houden we het<br />

bij het deel tussen het kruispunt bij de<br />

Grote Werfbrug en die met de Neel Gijsenkade<br />

–op dit deel is de nieuwbouw<br />

aan de Schiewerf bijna klaar.<br />

Met die nieuwbouw is het <strong>in</strong>dustriële<br />

karakter van dit deel zo goed als def<strong>in</strong>itief<br />

verdwenen. Vroeger was hier volop<br />

bedrijvigheid met bedrijven als de Vatenhandel<br />

van Ouwerkerk, de Rotterdamse<br />

Marmer Industrie, Mach<strong>in</strong>efabriek Van<br />

Eijk, Aannem<strong>in</strong>gsbedrijf Gebrs. Ouwendijk,<br />

de specerijenmolen van Hegge en<br />

later Glashandel Van Leeuwen.<br />

In de periode voordat deze bedrijven hier<br />

kwamen, waren het molens en theetu<strong>in</strong><br />

Schiezicht die de aanblik van deze straat<br />

bepaalden.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

35<br />

Wijkbus <strong>Overschie</strong> stopt<br />

28 juni 2023 is de afsluit<strong>in</strong>g van bijna 35 trouwe dienst<br />

Wat is er aan de hand?<br />

De Sticht<strong>in</strong>g Wijkbus <strong>Overschie</strong> ziet geen<br />

uitweg meer; de wijkbus moet stoppen. Dat<br />

is geen gemakkelijk besluit geweest. Het<br />

komt ook niet door één d<strong>in</strong>g, er zijn meerdere<br />

oorzaken. Die zorgen er met elkaar<br />

voor dat de wijkbus niet meer kan rijden:<br />

• Een belangrijke medewerker gaat met<br />

pensioen<br />

• Diverse vrijwillige chauffeurs en ondersteuners<br />

stoppen vanwege hun leeftijd<br />

• De bestuursleden treden af om persoonlijke<br />

redenen<br />

• Er zijn nog maar we<strong>in</strong>ig mensen (deelnemers)<br />

die de wijkbus echt gebruiken.<br />

Het bestuur heeft zijn best gedaan om de<br />

wijkbus op de weg te houden. Maar er zijn<br />

te we<strong>in</strong>ig medewerkers en het lukt niet<br />

nieuwe te v<strong>in</strong>den. Er zijn er best veel nodig<br />

om de bus te laten rijden. Als er dan maar<br />

we<strong>in</strong>ig mensen gebruik van maken, is dat<br />

uite<strong>in</strong>delijk niet meer te doen.<br />

Hoe verder?<br />

• U kunt tot woensdag 28 juni gebruik<br />

maken van de wijkbus. Daarna moet u<br />

ander vervoer gaan gebruiken.<br />

• De Gemeente Rotterdam zoekt een andere<br />

wijkbusorganisatie voor <strong>Overschie</strong>.<br />

Als dit lukt, krijgen de deelnemers hiervan<br />

bericht.<br />

• Alle deelnemers krijgen hun betaalde<br />

bijdrage voor 2023 terug. De vrijwilligers<br />

komen hiervoor bij u langs.<br />

• Tot 28 juni gelden de normale ritprijzen.<br />

• Heeft u vragen? Gebruik de website www.<br />

wijkbusoverschie.nl om met Sticht<strong>in</strong>g<br />

Wijkbus <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> contact te komen.<br />

Dank u wel!<br />

Dank u wel dat wij u de afgelopen jaren<br />

mochten vervoeren naar uw bestemm<strong>in</strong>g<br />

b<strong>in</strong>nen of buiten <strong>Overschie</strong>. Iedereen die<br />

betrokken is en was bij de wijkbus heeft zich<br />

graag <strong>in</strong>gezet voor u. Dank u wel voor het<br />

gezellige contact met chauffeurs <strong>in</strong> de bus<br />

of de dames op kantoor. Het bestuur en alle<br />

medewerkers wensen u het allerbeste toe.<br />

Bestuur en medewerkers Sticht<strong>in</strong>g Wijkbus<br />

<strong>Overschie</strong>


Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Woensdag t/m zaterdag vanaf 16.00 uur<br />

Voor 17.00 uur telefonisch bestellen!<br />

Zondag vanaf 12.00 uur<br />

Reserveren gewenst<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

Gastronomische belevenis<br />

op een prachtige locatie<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: donderdag t/m<br />

zondag voor lunch en d<strong>in</strong>er<br />

Ruime, gratis parkeerplaats<br />

Voor reserver<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>formatie:<br />

www.aandezweth.nl<br />

Restaurant Aan de Zweth<br />

Rotterdamseweg 480<br />

2636 KB Schipluiden<br />

010-4704166<br />

E <strong>in</strong>fo@aandezweth.nl<br />

W www.aandezweth.nl<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl


Ontdekken en groeien<br />

Portret van Christelijke Basisschool<br />

(CBS) De Regenboog<br />

Anne Bos<br />

Groep zeven loopt rustig de trap op. Er kl<strong>in</strong>kt vrolijk geroezemoes, l<strong>in</strong>ks en rechts een lach. Het kl<strong>in</strong>kt gemoedelijk, zonder<br />

gedoe. En dat is tekenend voor CBS De Regenboog. Dit is een soort dorpsschool <strong>in</strong> de grote stad. Het gaat hier over groeien<br />

en ontdekken. Directeur Ronny V<strong>in</strong>ken vertelt graag en enthousiast over ‘zijn’ school.<br />

S<strong>in</strong>ds anderhalf jaar is Ronny de directeur<br />

van deze Christelijke basisschool. Ronny<br />

was hiervoor schooldirecteur <strong>in</strong> Rotterdam<br />

Zuid, en daarvoor stond hij tien jaar<br />

voor groep 4 tot 8.<br />

Betrokken en warm<br />

Oud-directeur Letty Pak komt nog regelmatig<br />

langs en dat past bij deze school,<br />

v<strong>in</strong>dt Ronny: ‘De school is warm, betrokken<br />

en gedreven. Dat geldt voor de<br />

leerkrachten, maar ook voor de ouders.<br />

Er staan altijd ouders klaar om te helpen.<br />

Hun rol geeft leerkrachten de ruimte om<br />

zich echt op het onderwijs te richten.’ Ook<br />

de vele leerkrachtondersteuners van de<br />

school zijn een grote hulp voor de leerkrachten.<br />

‘Ieder k<strong>in</strong>d moet groeien’, stelt Ronny. ‘We<br />

hebben een doorgaande leerlijn waarbij<br />

we het aanbod aanpassen aan de behoeften<br />

van ieder k<strong>in</strong>d. De rapportgesprekken<br />

zijn met ouders én hun k<strong>in</strong>d samen. Ieder<br />

k<strong>in</strong>d stelt aan het beg<strong>in</strong> van het schooljaar<br />

doelen. Vervolgens kijken we <strong>in</strong> de<br />

loop van het jaar samen met het k<strong>in</strong>d en<br />

de ouders hoe het daarmee gaat.’<br />

de lad<strong>in</strong>g dekt van wat de Regenboog<br />

wil. De k<strong>in</strong>deren krijgen de ruimte om te<br />

ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en<br />

wat ze willen leren. ‘Het is belangrijk om<br />

het talent van ieder te k<strong>in</strong>d te v<strong>in</strong>den’, vertelt<br />

Ronny. Daarom staan theater, dans<br />

en muziek op het programma.’ De school<br />

gelooft <strong>in</strong> bewegend leren, dus ook gym<br />

en zwemmen krijgen aandacht. Maar ook<br />

lezen: ‘We zien het als onze taak k<strong>in</strong>deren<br />

te stimuleren om te lezen. Dat lukt alleen<br />

als k<strong>in</strong>deren er plezier <strong>in</strong> krijgen, dus dat<br />

is ons doel.’<br />

Ook ontdekken ze veel van de wereld om<br />

hen heen. “We doen veel met buzz010,<br />

dat uitstapjes verzorgt <strong>in</strong> en rond Rotterdam.<br />

Naar de haven bijvoorbeeld, of echt<br />

de stad <strong>in</strong>. Want daar is de dynamiek toch<br />

heel anders dan hier <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.’<br />

Leerple<strong>in</strong><br />

Als je de school b<strong>in</strong>nenloopt, kom je op<br />

een soort dorpsple<strong>in</strong>. Er staat zelfs een<br />

boom <strong>in</strong> het midden. Er zitten k<strong>in</strong>deren<br />

te werken of met elkaar te praten. Ook<br />

zitten hier leesouders met k<strong>in</strong>deren. ‘Dit<br />

zijn werkplekken voor de k<strong>in</strong>deren’, legt<br />

Ronny uit. ‘Maar de k<strong>in</strong>deren kunnen op<br />

meer plekken <strong>in</strong> de school werken. De<br />

leerkracht legt aan de hele klas uit wat ze<br />

moeten doen, en dan gaan ze allemaal op<br />

hun eigen niveau aan de slag. Sommigen<br />

doen dat buiten het lokaal.’<br />

Trots!<br />

‘Ik ben enorm trots op deze school’, besluit<br />

Ronny met een lach. Wat hij ook<br />

graag wil noemen, is de fijne samenwerk<strong>in</strong>g<br />

b<strong>in</strong>nen het schoolbestuur van K<strong>in</strong>d<br />

en Onderwijs Rotterdam, de organisatie<br />

waar De Regenboog bij hoort. ‘Ik kan heel<br />

makkelijk even overleggen met een andere<br />

directeur, dat is zo fijn!’<br />

Een trotse Ronny V<strong>in</strong>ken op de trap van de school -<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

37<br />

Ruimte voor verschil<br />

Met 235 leerl<strong>in</strong>gen is dit een overzichtelijke<br />

school waar iedereen elkaar kent.<br />

De klassen zijn kle<strong>in</strong>, met gemiddeld 22<br />

leerl<strong>in</strong>gen. Het is ook een school met<br />

k<strong>in</strong>deren uit alle culturen. Dat is leerzaam:<br />

k<strong>in</strong>deren leren van andere culturen en<br />

leren omgaan met verschillen. Ja, dit is<br />

een Christelijke school, waar Christelijke<br />

normen en waarden centraal staan en<br />

waar ruimte is voor alle culturen. Dat is<br />

niet alleen zo bij de k<strong>in</strong>deren, maar ook <strong>in</strong><br />

het team.<br />

Ontdekken<br />

Ontdekken is een werkwoord dat mooi


Hekken helpen niet<br />

Klokgelui<br />

38<br />

Elke eerste zondagmiddag van de<br />

maand houdt <strong>in</strong> de buurt van het vliegveld<br />

een groepje mensen een Wake<br />

ter ondersteun<strong>in</strong>g van de mensen die<br />

daar vastgehouden worden om uitgezet<br />

te worden. Ik ben er vaak geweest.<br />

Aan het hek is een bescheiden spandoek<br />

vastgemaakt met de woorden: er<br />

zijn geen onwettige mensen, wel onmenselijke<br />

wetten.’ Het is een Wake<br />

met een kort en goed woord, zang,<br />

noemen van namen van vluchtel<strong>in</strong>gen<br />

die het niet gered hebben.<br />

In deze vier<strong>in</strong>gen hoorde ik vaak over<br />

Europa dat zich ontwikkelde tot een fort<br />

met grote hekken aan de buitengrenzen.<br />

De gedachte voelde toen algemeen als<br />

onfatsoenlijk rechts. Nu er weer verkiez<strong>in</strong>gen<br />

aan komen – <strong>in</strong> ons land zijn er<br />

haast elk jaar verkiez<strong>in</strong>gen zodat politici<br />

vrijwel constant met hun partijbelang<br />

bezig zijn – hebben een aantal partijen<br />

bij gebrek aan verdere visie de migratie<br />

<strong>in</strong>stroom tot hot item verklaard. Van<br />

hen zijn er `simpel weg’ te veel, hoor je<br />

ze zeggen. Inderdaad simpel. De getallen<br />

die ze noemen over de <strong>in</strong>stroom zijn <strong>in</strong>drukwekkend,<br />

maar toch niet meer dan<br />

0.1 % op jaarbasis, waarvan ook nog de<br />

meesten werkmigranten. Ongegeneerd<br />

wordt op het moment <strong>in</strong>tussen gepleit<br />

voor hekken, hoge hekken rond Europa.<br />

Op de grote actiedag voor de slachtoffers<br />

<strong>in</strong> Turkije diende partij Ja21 een voorstel<br />

<strong>in</strong> om na te gaan of het mogelijk is met de<br />

Denen samen asielzoekers per vliegtuig<br />

- erg klimaat betrokken is men toch al<br />

niet – naar Rwanda te brengen. Een land<br />

dat je nauwelijks een rechtstaat kan noemen.<br />

Om ze daar achter te laten, mogelijk<br />

mogen ze na een procedure daar blijven.<br />

Anders per vliegtuig terug naar hun land<br />

van herkomst. Noord Syrië bijvoorbeeld.<br />

Niet naar ons land, ook niet bij toelat<strong>in</strong>g.<br />

Een heel bizar bericht, juist op die dag.<br />

Gesteund door rechts conservatief, maar<br />

ook door christelijke partijen. Dat laatste<br />

voelde heel wrang. Alle dagen hoor je<br />

niet anders dan dat we <strong>in</strong> ons land <strong>in</strong>clusiever<br />

moeten leren denken. Het gonst<br />

overal van <strong>in</strong>clusion en <strong>in</strong>clusie. Maar dat<br />

geldt kennelijk niet voor alle mensen.<br />

Met hekken hebben we <strong>in</strong> Europa overigens<br />

al veel ervar<strong>in</strong>g. Ook <strong>in</strong> het verleden.<br />

Ze waren nooit ergens goed voor.<br />

Decennia lang scheidde <strong>in</strong> Duitsland een<br />

muur mensen van mensen. Achter een<br />

hek sluit je ook jezelf af. In Zuid-Afrika<br />

maakte ik eens een tocht door een safaripark.<br />

`s Nachts verbleven we <strong>in</strong> een met<br />

hekken ommuurde lodge: een zeer luxueus<br />

hotelverblijf. Maar wel achter het hek.<br />

De wilde dieren liepen buiten vrij rond.<br />

Hekken helpen niet. Hekken zijn nooit<br />

hoog genoeg. Althans niet voor mensen<br />

die <strong>in</strong>tens verlangen naar vrijheid en veiligheid.<br />

En wie is dat nu niet? Het moet anders,<br />

het kan anders. Een belangrijk woord<br />

van Jezus blijft: ‘Ik was een vreemdel<strong>in</strong>g,<br />

niet eens een vluchtel<strong>in</strong>g. Ik was een<br />

vreemdel<strong>in</strong>g, maar jullie hebben me warm<br />

opgevangen.’ O ja Heer? Ook <strong>in</strong> Rotterdam?<br />

Ik weet op welke partij ik <strong>in</strong> elk geval niet<br />

stem. Vreselijk.<br />

Ds Piet de Jong,<br />

Predikant – pastoraal medewerker<br />

Protestantse Gemeente <strong>Overschie</strong><br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn weer vrij en zonder<br />

beperk<strong>in</strong>gen te bezoeken. De kerkdiensten zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender maart 2023<br />

zondag 5 maart Kerkdienst - ds. J. Hagendijk PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 5 maart Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 5 maart Kerkdienst - zr. D. van den Dool Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 5 maart Samenkomst Kerk aan Huis - S. Schreuder Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 12 maart Kerkdienst - ds. D. Verboom PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat - gezamenlijke dienst 10.00 uur vrij<br />

zondag 5 maart Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 12 maart Samenkomst Kerk aan Huis - R. Vooijs Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 19 maart Kerkdienst - dhr. R. de Ronde PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 19 maart Gebedsvier<strong>in</strong>g - M. van Koppen - M. Doornbosch Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 19 maart Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 19 maart Samenkomst Kerk aan Huis - G. Hijkoop Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 26 maart Kerkdienst - ds. C. Baggerman PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 26 maart Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 26 maart Kerkdienst - ds. J. Trommel Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand hun<br />

werk. Twee vrijwilligers vertellen hier wat ze doen en waarom.<br />

Paul Nobel – vrijwilliger Van Noortwijckstraat<br />

Stilzitten kan Paul (74) niet. En hij<br />

kan ook niet tegen rommel. Dat is<br />

goed nieuws voor de bewoners van de<br />

Van Noortwijckstraat. Want Paul ziet<br />

de vuilconta<strong>in</strong>er uit zijn raam. Als hij<br />

rommel ziet, ruimt hij het op.<br />

‘Ik zorg dat alle vuilniszakken netjes <strong>in</strong> de vuilconta<strong>in</strong>ers zitten’,<br />

vertelt Paul. ‘Als alles is opgeruimd, ga ik vegen. Mensen<br />

zeggen vaak dankjewel, als ik loop op te ruimen. Dat v<strong>in</strong>d ik geweldig!<br />

Ik help ook bij de bouw, en als de kroeg (Café Daktari)<br />

een nieuwe lad<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>nenkrijgt.’<br />

Paul woont s<strong>in</strong>ds 2014 <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Hij is Feyenoordsupporter<br />

en voetbalt zelf ook nog steeds – hij is keeper. Op donderdagmiddag<br />

zit hij lekker te klaverjassen bij Ple<strong>in</strong> 13.<br />

Cees Oerlemans – Voetbalverenig<strong>in</strong>g<br />

RVV <strong>Overschie</strong><br />

Cees (67) woont s<strong>in</strong>ds 1960 <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

en heeft altijd gevoetbald. Toen dat<br />

niet meer kon (zijn knieën wilden niet<br />

meer), bleef hij hangen als vrijwilliger.<br />

‘RVV <strong>Overschie</strong> is een club van oorspronkelijk<br />

vier verenig<strong>in</strong>gen’, vertelt<br />

Cees. ‘Het leuke is dat nu uit alle oude clubs gepensioneerden<br />

aan de slag zijn. We hebben onderl<strong>in</strong>g veel plezier. Bij de koffie<br />

maar ook bij het werken.’<br />

Er zijn drie ploegen vrijwilligers bij RVV <strong>Overschie</strong>. Cees zit bij<br />

‘de bezemploeg’: ‘Wij maken de kant<strong>in</strong>e en kleedkamers tweemaal<br />

per week schoon. We praten lekker over voetbal en over<br />

wereldse zaken. Dat is erg leuk. Er zijn natuurlijk ook jonge<br />

vrijwilligers die nog werken. Dat v<strong>in</strong>d ik knap van ze.’<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> de Van Noortwijckstraat.<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon op de Zestienhovensekade.<br />

39<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Alles! Ik hou van heel <strong>Overschie</strong>. Maar mijn eigen voortu<strong>in</strong> v<strong>in</strong>d<br />

ik echt heel bijzonder.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Het park dat achter mijn huis ligt. Dat is fijn om te fietsen en te<br />

wandelen. Maar <strong>Overschie</strong> heeft veel leuke plekken.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het is een kle<strong>in</strong> dorpje, hè. Ik ken hier iedereen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het voelt hier toch als een dorp.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou een standbeeld van mezelf willen; dat zou ik echt mooi<br />

v<strong>in</strong>den!<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou graag zien dat middenstanders meer de kans krijgen op<br />

de Baumannlaan. Ik mis de kle<strong>in</strong>e w<strong>in</strong>kels.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ik kan niet tegen rommel en niet stilzitten.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ik v<strong>in</strong>d het verenig<strong>in</strong>gsleven erg leuk.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Toen ik hier kwam wonen, zag ik dat het een rommeltje was.<br />

Dus g<strong>in</strong>g ik opruimen.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik ben als vrijwilliger gebleven toen het voetballen niet meer<br />

g<strong>in</strong>g.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Je bent lekker bezig. En na afloop lekker naar huis of naar de<br />

kroeg.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

De gezelligheid met leeftijdgenoten. We hebben altijd een leuk<br />

praatje met elkaar.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Nóg meer Laagblijvers. Nóg m<strong>in</strong>der betalen.<br />

Honderden<br />

extra dagelijkse<br />

boodschappen,<br />

blijvend laag geprijsd.<br />

Je herkent ze aan<br />

het paarse logo.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00<br />

Richard de Zoete / Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!