23.03.2023 Views

Natuurlijk in Overschie editie 63

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>63</strong> • maart - april 2023<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

7<br />

11<br />

22<br />

33<br />

41<br />

Hobbyboeren Jan en Carla aan de Achterdijk<br />

Laatste kans voor bezoek tentoonstell<strong>in</strong>g Bochtafsnijd<strong>in</strong>g<br />

Programma Kon<strong>in</strong>gsdag <strong>Overschie</strong> 2023<br />

De Stern: K<strong>in</strong>deren die meer schrijven gaan beter lezen<br />

<strong>Overschie</strong>s portret: Hans van Essel – ‘Geen poespas’<br />

V<strong>in</strong>d je het ook fijn om <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> je brievenbus te ontvangen?<br />

Meld je dan aan als bezorger! <strong>in</strong>fo@maasstadbezorg<strong>in</strong>g.nl - tel. 0180-641919<br />

BEZORGER WORDEN!<br />

Meld je dan aan als bezorger!<br />

Ga naar www.bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl -<br />

tel. 0180-641919


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk en Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.900 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 64 – 2023:<br />

17 april 2023.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

TEVENS BETROUWBARE BEZORGERS<br />

GEVRAAGD!<br />

2<br />

www.rijnshop.nl


Voorwoord<br />

De lente is <strong>in</strong> aantocht na een niet al te koude w<strong>in</strong>ter. Met de<br />

hoge energieprijzen is de echte koude gelukkig aan ons voorbij<br />

gegaan en zijn we niet voor al te veel problemen gesteld.<br />

Het daglicht neemt toe en we zijn net weer overgegaan naar<br />

de zomertijd. Dat betekent maar één d<strong>in</strong>g: de lente breekt nu<br />

echt aan. Dat zien we ook <strong>in</strong> de natuur aan de knalgele narcissen,<br />

bloeiende bomen en het gedrag en geluid van de vogels.<br />

En ook lammetjes steken hun licht op <strong>in</strong> een nieuwe wereld.<br />

We zijn dan ook blij met de foto op de voorkant, genomen vanuit<br />

de boerderij op de Achterdijk: het is een plaatje waar<strong>in</strong> het<br />

lentegevoel goed te zien is.<br />

Nu het lente wordt, kunnen we ook weer meer naar buiten om te<br />

wandelen, te sporten of deel te nemen aan activiteiten (gelukkig<br />

kan dat allemaal weer zonder beperk<strong>in</strong>gen). En activiteiten, die<br />

zijn er genoeg de komende weken. Centraal staat Kon<strong>in</strong>gsdag op<br />

27 april. De kon<strong>in</strong>klijke familie bezoekt dit jaar Rotterdam, maar<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> zijn er gelukkig geen beperk<strong>in</strong>gen. Er is ook dit jaar<br />

een mooi en ‘voor elck wat wils’ programma. Allerlei organisaties<br />

en vrijwilligers zijn al druk bezig met de voorbereid<strong>in</strong>gen om voor<br />

jong en oud een mooi programma te maken.<br />

We staan <strong>in</strong> dit blad even stil bij het bezoek dat de kon<strong>in</strong>klijke familie<br />

<strong>in</strong> 1992 aan Rotterdam bracht. Want toen stond <strong>Overschie</strong> wél<br />

op het programma. En dat had heel wat voeten <strong>in</strong> de aarde. Deze<br />

maand is er een terugblik op de <strong>in</strong>gewikkelde voorbereid<strong>in</strong>gen<br />

van toen.<br />

Ook op cultureel terre<strong>in</strong> is de maand april een echte topmaand.<br />

Er is vooral veel muziek. Met de Paasdagen <strong>in</strong> aantocht is er ook<br />

dit jaar een uitvoer<strong>in</strong>g van de Matthäus Passion <strong>in</strong> de Grote Kerk.<br />

Via Plus Supermarkt Richard de Zoete kunt u kort<strong>in</strong>g krijgen op de<br />

toegangsprijs - een mooie vorm van lokale samenwerk<strong>in</strong>g. Daarnaast<br />

geeft ook het koor Intercession een fijn concert en is er van<br />

alles te beleven bij In de Lugt. En dan zijn er de komende maanden<br />

ook nog allerlei huiskamerconcerten...<br />

Bent u trouwens al <strong>in</strong> het museum geweest bij de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

over de archeologische vondsten? Als u nog niet bent geweest, is<br />

april uw laatste kans. Daarna stopt de tentoonstell<strong>in</strong>g ‘De opbrengsten<br />

van de Bochtafsnijd<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Delftse Schie’.<br />

Verder vervolgen we onze serie over Nooit Gebouwd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

en zijn er de vaste rubrieken met <strong>in</strong>teressante verhalen en<br />

<strong>Overschie</strong>ënaars. Ook deze maand kregen we van diverse kanten<br />

boeiende <strong>in</strong>put: dus ook deze mooie lente-<strong>editie</strong> van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> is er eentje van en voor <strong>Overschie</strong>.<br />

We wensen u weer veel leesplezier!<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

De foto van de voorzijde: Een echte lentefoto genomen op<br />

de boerderij van Jan en Carla Bogaards aan de Achterdijk - Foto:<br />

Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Kiezen en rijmen 5<br />

Hobbyboer Jan: ‘hier wil ik eigenlijk nooit meer weg!’ 7<br />

Een vleugje w<strong>in</strong>kelnostalgie 7<br />

Vrouwendag 9<br />

Gezicht op <strong>Overschie</strong> door Gyula Rajkovics 9<br />

Talentendag RCSV Zestienhoven zondag 23 april 9<br />

BOOS 9<br />

Museum <strong>Overschie</strong> 11<br />

WMO radar 13<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

Tijd om lekker buiten te gaan hardlopen! 19<br />

Unltd Night Trail 19<br />

Blijf loyaal, koop lokaal 20<br />

Kon<strong>in</strong>gsdag en Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag - de aanloop 21<br />

Programma Kon<strong>in</strong>gsdag 27 april <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 22<br />

Indexer<strong>in</strong>g van huurprijs gaat door het dak! 27<br />

Doordewijkers helpen hun buurtgenoten 27<br />

Buurvrienden - Activiteitenagenda 2023 29<br />

Sportkant<strong>in</strong>e verandert <strong>in</strong> Buur-huis 29<br />

Nooit Gebouwd deel 7 31<br />

Optreden koor Intercession <strong>in</strong> Grote Kerk <strong>Overschie</strong> 32<br />

K<strong>in</strong>deren die meer schrijven gaan beter lezen 33<br />

Optimaal blijven sporten voor 45+’ers 33<br />

Terugblik 35<br />

Stemmers van de toekomst <strong>in</strong> het stembureau 37<br />

Echtpaar Baidjoe 60 jaar getrouwd 37<br />

Atlas van de Schie 37<br />

<strong>in</strong> de Lugt 38<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard: 39<br />

Nieuw <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> 39<br />

‘Geen poespas’ 41<br />

Bondgenoten ten dienste van het algemeen welzijn 42<br />

Vrijwilligers aan het woord 43<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naam-<br />

en adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3


010 233 02 02<br />

<strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

VENK.nl<br />

0613043036<br />

VENK makelaars taxateurs<br />

VENKmakelaars<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties<br />

• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Annelies van der<br />

Torre-Gerritsen<br />

<strong>Overschie</strong> voelt als mijn thuis. Ik ben<br />

er niet geboren en woon pas 6 jaar <strong>in</strong><br />

een, zeg maar, m<strong>in</strong>ihuisje aan de Wouwerlaan.<br />

Nadat onze k<strong>in</strong>deren het<br />

nest hadden verlaten was kle<strong>in</strong> wonen<br />

voor ons een prioriteit. M<strong>in</strong>der gedoe,<br />

m<strong>in</strong>der spullen en meer tijd om voor<br />

de leuke d<strong>in</strong>gen te gaan en <strong>Overschie</strong><br />

trok. Vanuit het verleden had ik er toch<br />

al een aardige band mee opgebouwd.<br />

Mijn vader woonde met zijn gez<strong>in</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> en dat was mijn eerste connectie.<br />

Rond mijn 23ste hadden wij en ons toen<br />

nog jonge gez<strong>in</strong> behoefte aan groen,<br />

ruimte en buiten zijn. We hadden toen 2<br />

dochters waarvan er een net was geboren.<br />

En jawel; <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> vonden wij een<br />

eenvoudig en heerlijk tu<strong>in</strong>huis op een<br />

volkstu<strong>in</strong>complex. De mooiste tijden beleefden<br />

wij daar. Onze, ondertussen drie,<br />

meiden konden lekker ongestoord ravotten,<br />

fietsen en spelen. In de vele sloten en<br />

<strong>in</strong> al het groen de natuur ontdekken terwijl<br />

wij relaxten en genoten van de eenvoud.<br />

Het waren de rijkste tijden van ons<br />

leven. Kon<strong>in</strong>gsdagen vierden wij <strong>in</strong> het<br />

Sidel<strong>in</strong>gepark. We bezochten de verschillende<br />

speeltu<strong>in</strong>en en haalden meel bij de<br />

molen ‘De Speelman’ op de <strong>Overschie</strong>se<br />

Kleiweg. IJsjes aten we bij Verhage.<br />

Toen onze k<strong>in</strong>deren groot werden en de<br />

tu<strong>in</strong> ontgroeiden namen we met moeite<br />

afscheid van onze tu<strong>in</strong>. Het paste ons gez<strong>in</strong><br />

toen niet meer, maar <strong>Overschie</strong> bleef<br />

trekken. En nu is dan toch uite<strong>in</strong>delijk de<br />

cirkel rond. Mijn man en ik hebben het<br />

geluk weer opnieuw een tu<strong>in</strong>huis te hebben<br />

kunnen bemachtigen op het prachtige<br />

VTV Blijdorp terwijl we nu ook echt <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> wonen. Overal groen dichtbij<br />

en een bijzondere verbondenheid <strong>in</strong> het<br />

nu en het verleden. Ja, <strong>Overschie</strong> is zeker<br />

mijn thuis!<br />

Ik geef het door aan Marga Cooiman,<br />

een mede volkstu<strong>in</strong>der.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Kiezen en rijmen<br />

‘Deze wijk is ook een dorp’<br />

wie vorig Voorwoord is vergeten<br />

langs ligg<strong>in</strong>g en historie en veelzijdigheid,<br />

dit hier nog even opgefrist...<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

Waarvoor Den Haag wordt aangeklaagd:<br />

ravijnen tussen stad en platteland,<br />

blijkt zoals nu weer is vertaald<br />

niet aan de orde <strong>in</strong> het kieslokaal<br />

van onze liefdevolle streken.<br />

Dit wordt een vers van jubeltonen<br />

de lente is gearriveerd<br />

de Schie bem<strong>in</strong>t haar oevers<br />

voorziet <strong>in</strong> thuishulp voor haar vis en plant<br />

ruist fluisterend: dijk van een wijk<br />

vraagt een bewoner om te rijmen<br />

die denkt een tel en rijmt met ‘rijk’.


Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

Hét adres voor<br />

uw huisdier<br />

Duyvesteynstraat 5<br />

3042 BA Rotterdam (<strong>Overschie</strong>)<br />

010-415 39 68<br />

<strong>in</strong>fo@monria.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Uitvaarten vanuit het hart<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl


Hobbyboer Jan: ‘hier wil ik eigenlijk nooit meer weg!’<br />

Aad van Dijk<br />

Loop je weleens via de Achterdijk Park 16Hoven uit? In de richt<strong>in</strong>g van het vliegveld? Dan loop je langs een stukje boerenland<br />

met knotwilgen, schapen en een boerderij. Er loopt een drukke weg langs, voetbalclub VOB ligt ernaast, het vliegveld<br />

en de rijkswegen zijn vlakbij. Maar toch waan je je hier niet <strong>in</strong> een grote stad als Rotterdam. Hier wonen Jan en Carla Bogaarts<br />

met hun twee bijna volwassen k<strong>in</strong>deren met bijzonder veel plezier.<br />

<strong>Overschie</strong> wordt <strong>in</strong> rap tempo volgebouwd<br />

met won<strong>in</strong>gen. Ze verrijzen bijna<br />

óp het vliegveld en ook <strong>in</strong> het park wordt<br />

gebouwd: hier verrijzen drie forse flats<br />

voor wie een duur appartement kan betalen.<br />

Het contrast met de boerderij aan de<br />

Achterdijk is groot.<br />

Bogaarts aan de Achterdijk<br />

De bewoners van deze boerderij hebben<br />

een agrarische achtergrond: Jan Bogaards<br />

is geboren <strong>in</strong> de Schieveense Polder waar<br />

zijn vader een melkveebedrijf had. De<br />

familie was daar terechtgekomen nadat<br />

opa Jan zijn boerderij aan de Achterdijk (!)<br />

moest verlaten.<br />

S<strong>in</strong>ds 2014 is er weer een Bogaards aan<br />

de Achterdijk, maar dan wel op een andere<br />

plek. De oude boerderij is vervangen<br />

door nieuwbouw, maar wel zo veel mogelijk<br />

met het oorspronkelijke karakter. Zo<br />

zijn de oude ijsselstenen vervangen door<br />

nieuwe met bijna dezelfde kleur. Ook zijn<br />

enkele zeer oude objecten uit de oude<br />

boerderij opgenomen <strong>in</strong> de nieuwbouw.<br />

Lammetjes<br />

Jan werkt <strong>in</strong> de groenvoorzien<strong>in</strong>g; het<br />

houden van schapen is zijn hobby - nu<br />

het voorjaar is en er lammetjes zijn geboren,<br />

is dit hét moment om een kijkje<br />

te nemen. De schapen zijn met hun pasgeboren<br />

lammetjes <strong>in</strong> de stal. Als Carla<br />

en Jan elk een lammetje oppakken, blijft<br />

moeder schaap heel dicht <strong>in</strong> de buurt.<br />

Er scharrelen ook nog vijf kippen rond,<br />

waarvoor Jan een mooi onderkomen<br />

heeft gebouwd. <strong>Natuurlijk</strong> is er ook een<br />

border collie op de boerderij. Hij wordt<br />

graag vrienden met je als je zijn balletje<br />

wilt gooien zodat hij lekker kan rennen.<br />

Wie de boerderij heeft gezien, zal het met<br />

Jan eens zijn: <strong>Overschie</strong> is een plek waar<br />

je eigenlijk niet meer weg wilt!<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

7<br />

Een vleugje w<strong>in</strong>kelnostalgie<br />

Soms levert sloop of een verbouw<strong>in</strong>g<br />

verrass<strong>in</strong>gen op, een onverwacht kijkje<br />

<strong>in</strong> het verleden. Dat was onlangs<br />

het geval bij de verbouw<strong>in</strong>g van een<br />

w<strong>in</strong>kelpand aan de Burgemeester Baumannlaan.<br />

De w<strong>in</strong>kel waar Van Alles Conceptstore<br />

zat wordt grondig gerenoveerd. Bij werk<br />

aan de w<strong>in</strong>kelpui kwam <strong>in</strong>eens een stukje<br />

onvervalste <strong>Overschie</strong>se w<strong>in</strong>kelnostalgie<br />

tevoorschijn: het bord van Berkhout, w<strong>in</strong>kel<br />

<strong>in</strong> huishoudelijke artikelen, was weer<br />

zichtbaar. Voor oudere <strong>Overschie</strong>ënaars<br />

een warme her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g aan de jaren ’60<br />

en ’70 en een drukker w<strong>in</strong>kelgebied.<br />

Het bord van Berkhout weer even zichtbaar -<br />

Foto: Dirk van Noort


weer open!<br />

Uw vertrouwde apotheken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

ONZE GRATIS SERVICES<br />

24/7<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

Dus ook <strong>in</strong> de avond én <strong>in</strong> het weekend!<br />

Track & Trace<br />

U ontvangt een bericht (SMS of email)<br />

als uw recept klaar staat.<br />

Bezorg<strong>in</strong>g<br />

Uw medicijnen worden bij u thuis bezorgd.<br />

Wilt u gebruik maken van één van deze services?<br />

Laat het ons even weten!<br />

E. <strong>in</strong>fo@overschieseapotheek.nl<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

wij zijn<br />

weer<br />

open!<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

T. 010 - 4154422<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur<br />

Abtsweg 49<br />

T. 010 - 4373582<br />

Ma t/m vrij van 14.00 - 17.00 uur


Vrouwendag<br />

BOOS<br />

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk maakte er een leuke<br />

middag van, waarbij alle aanwezige vrouwen <strong>in</strong> de zonnetje werden gezet. Alle vrijwilligers,<br />

hartelijk bedankt voor jullie <strong>in</strong>zet! Het was een top middag.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden BOOS april<br />

D<strong>in</strong>sdag t/m vrijdag van 10.00 uur t/m 13.00 uur m.u.v. donderdag 27 april 2023.<br />

Foto's: Ron Pluijm<br />

Gezicht op <strong>Overschie</strong><br />

door Gyula Rajkovics<br />

BOOS<br />

9<br />

<strong>Overschie</strong>se kunstschilder Gyula Rajkovics schilderde bijgaand gezicht op<br />

<strong>Overschie</strong> vanaf het Veerhuiseiland. Het brengt de nog al eeuwen bestaande<br />

skyl<strong>in</strong>e vanuit het noorden <strong>in</strong> beeld met de Grote Kerk als blikvanger.<br />

Gyula Rajkovics is op zoek naar geïnteresseerden die Interesse hebben dit schilderij<br />

te kopen. Interesse? Neem dan contact op via g.rajkovics@gmail.com of via<br />

06-83309382<br />

Talentdag RCSV Zestienhoven zondag 23 april<br />

Ben jij voetbalgek, geboren <strong>in</strong> 2011 en wil je graag op divisieniveau voetballen?<br />

Dan is dit je kans!<br />

Meld je aan voor de talentdag 2023 op zondag 23 april a.s. van 11.00 tot ca 13.00.<br />

Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen worden verzorgd door onze selectietra<strong>in</strong>ers. De talentdag is voor jeugdspelers<br />

die nog geen lid zijn van RCSV Zestienhoven maar dat wel willen worden.<br />

En die <strong>in</strong> het volgende seizoen <strong>in</strong> de JO-13 willen/mogen spelen.<br />

Afhankelijk van het aantal aanmeld<strong>in</strong>gen maken we een keuze uit alle aangemelde<br />

spelers. Indien je <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g komt voor deelname ontvang je vooraf een<br />

persoonlijke uitnodig<strong>in</strong>g. We adviseren je om je deelname aan onze talentdag te<br />

melden bij je huidige verenig<strong>in</strong>g.


Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl<br />

Ontdek de oudste geschiedenis<br />

van <strong>Overschie</strong><br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g oedeem en<br />

fysiotherapie en kanker<br />

(Vacature)<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

Jasper van Staveren MSc.<br />

Barba Udo<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

Gezondheidscentrum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Elke zondag van 14.00 – 17.00 uur te beleven<br />

<strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> – <strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

Jema<strong>in</strong>e Esveldt Lorenzo Lasalvia<br />

drs. Joris Huijser<br />

Ilja Bregman<br />

Daan Verburgh<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag<br />

Gesloten<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl


Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

(010) 415 88 64<br />

<strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl<br />

www.museumoverschie.nl<br />

Museumbericht april 2023<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g ‘Opbrengsten van de Bochtafsnijd<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Delftse Schie’<br />

Dit is je laatste kans om unieke oude voorwerpen uit de <strong>Overschie</strong>se geschiedenis te bekijken. De tentoonstell<strong>in</strong>g is nog<br />

te zien tot en met 30 april, dus pak je kans om nog langs te komen! In de Melkfabriek v<strong>in</strong>d je een uitgebreide en prachtige<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g over de archeologische vondsten <strong>in</strong> de Delftse Schie, gemaakt samen met Prov<strong>in</strong>cie Zuid-Holland.<br />

Voorafgaand en tijdens de bochtafsnijd<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> de Schie zijn op diverse plaatsen<br />

opgrav<strong>in</strong>gen gedaan. Er zijn veel bijzondere<br />

en waardevolle spullen gevonden,<br />

zoals sporen van bewon<strong>in</strong>g en een offerplaats<br />

uit de Rome<strong>in</strong>se tijd, ongeveer<br />

midden op het huidige Veerhuiseiland.<br />

Daar zijn ook gebruiksvoorwerpen gevonden,<br />

zoals een benen schrijfstift (dat<br />

bewijst dat mensen konden lezen en<br />

schrijven), maar ook bijvoorbeeld de<br />

knop van een Rome<strong>in</strong>s schild en de buitenzool<br />

van een Rome<strong>in</strong>se schoen.<br />

Pronkstuk zijn de resten van een oude<br />

houten stoel. Deze stoel kwam uit de<br />

grond op de plek waar vroeger boerderij<br />

’s Gravenhuize en Hof van Cyrene<br />

stonden. Onderzoek wijst erop dat de<br />

stoel ongeveer uit het jaar 1000 stamt.<br />

Hij komt uit de oude kerk die stond op<br />

de plaats waar nu de Grote Kerk staat. De<br />

stoel werd waarschijnlijk gebruikt door<br />

de Abt van Egmond tijdens zijn bezoeken<br />

aan <strong>Overschie</strong>.<br />

Expositie Turf <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

In Museum <strong>Overschie</strong> is vanaf 7 mei tot<br />

en met 29 oktober een expositie over<br />

de w<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g van turf <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Bij de<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g zijn ook een aantal nevenactiviteiten<br />

<strong>in</strong> het Buitenmuseum en<br />

wandel<strong>in</strong>gen.<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g van turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g geschilderd<br />

op een oude bovendeur<br />

We<strong>in</strong>ig <strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong> weten<br />

dat de grond buiten de bebouwde kom<br />

vroeger veel hoger lag dan nu, en dat er<br />

<strong>in</strong> de 19e eeuw grote veenplassen waren<br />

rondom het dorp – daar zijn de <strong>Overschie</strong>se<br />

plassen een overblijfsel van.<br />

Onze voorgangers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> hebben<br />

de veengrond voor een belangrijk deel<br />

weggebaggerd, gedroogd en opgestookt:<br />

zo hielden ze zichzelf warm. Ze<br />

verkochten de turf ook aan naburige steden.<br />

Maar hoe g<strong>in</strong>g dat oogsten van turf<br />

eigenlijk <strong>in</strong> zijn werk? Je kunt het op deze<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g zien aan de hand van gebruikt<br />

gereedschap en (veel) beeldmateriaal.<br />

Op het YouTube kanaal van Museum<br />

<strong>Overschie</strong> staat een korte film over de<br />

turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g: https://www.youtube.com/<br />

watch?v=i7h-VWLDwyc&t=25s<br />

Kon<strong>in</strong>gsdag <strong>in</strong> Museum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Op Kon<strong>in</strong>gsdag 27 april is het museum<br />

vanaf 13.00 uur open. K<strong>in</strong>deren<br />

kunnen oudhollandse spelletjes<br />

spelen, terwijl de volwassenen een<br />

hapje en een drankje doen. Muziek<br />

is er ook: om 15.00 en 16.00 uur<br />

speelt het Herman Otten trio Braziliaanse<br />

jazz.<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11<br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Donateurs<br />

van het museum hebben gratis toegang. K<strong>in</strong>deren en jongeren t/m 18 jaar gratis toegang.<br />

Op deze dagen is ook de Brocante w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> het buitenmuseum geopend. Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

zie museumoverschie.nl


Voorjaar <strong>in</strong> de<br />

www.sticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie.nl


WMO radar<br />

Buurtkamer Levenslust<br />

Een dag vol leuke activiteiten. Iedere maandag tussen 10:00 en 15:00 uur.<br />

Ontmoet elkaar <strong>in</strong> de eigen wk<br />

In de Buurtkamer wordt wekelks een dag voor nog zelfstandig wonende<br />

ouderen georganiseerd. Misschien v<strong>in</strong>dt u de dagen alleen thuis soms wat<br />

lang duren. En v<strong>in</strong>dt u het leuk om andere mensen te ontmoeten <strong>in</strong> een<br />

ontspannen sett<strong>in</strong>g. Of wilt u actief blven en uitgedaagd worden. En bent u<br />

nog niet toe aan geïndiceerde zorg of dagbested<strong>in</strong>g.<br />

We zn benieuwd waar uw <strong>in</strong>teresses liggen en wat u graag wilt doen. Daarop passen we ons<br />

aanbod aan. Met elkaar en voor elkaar. Met <strong>in</strong>dividuele aandacht. Niets moet, veel kan. U kunt<br />

nog meer dan u denkt! Voor een gezonde lunch wordt gezorgd. W zn enthousiast en hopen<br />

dat u dat ook bent!<br />

Er wordt een eigen bdrage van 3,50 euro gevraagd. Eventueel vervoer: de wkbus en Trevvel.<br />

Wanneer?<br />

Iedere maandag van 10:00 tot 15:00 uur. De <strong>in</strong>loop is tussen 10:00 en 10:30 uur<br />

Locatie: speeltu<strong>in</strong> ‘Levenslust'. Kedichemstraat 1.<br />

Voor <strong>in</strong>formatie of aanmelden:<br />

Ineke van Tul 06 11 88 79 74 of ivtul@wmoradar.nl<br />

ZAAL<br />

VOETBAL<br />

18.30-20.30 UUR<br />

GRATIS<br />

WHO<br />

IS THE<br />

BEST?<br />

ELKE WOENSDAG<br />

GYMZAAL JAN STEENSTRAAT<br />

NAAST DE DIRK VAN DEN BROEK<br />

LEEFTIJD: 12-27 JAAR<br />

KOSTEN? GRATIS!<br />

MEER INFO?<br />

MURTZA: 06-51267200<br />

RAKESH: 06-17215772<br />

LUCIANO: 06-25298454<br />

DYLAN: 06-29285728<br />

Wandel de laatste 2km van de marathon mee op<br />

zaterdag 15 april om 12:30 op de Cools<strong>in</strong>gel<br />

Iedereen is welkom!<br />

W doen mee met de wandelgroep van <strong>Overschie</strong><br />

Voorafgaand aan de wandel marathon wandelen<br />

w elke d<strong>in</strong>sdag en donderdag elke dag een half<br />

uur: start 10:00.<br />

Vanaf Huis van de wk De Halte,<br />

Hoge Schiehof 39 (Bibliotheek <strong>Overschie</strong>).<br />

Zo wandelen w samen de eerste 40km!<br />

Wil je meedoen?<br />

Meld je aan door een email te sturen naar:<br />

celeste.polak@wmoradar.nl<br />

Senior buurtcoach<br />

Ineke van Tul | 06 11 88 79 74<br />

ivtul@wmoradar.nl<br />

WMO radar<br />

Wandel<br />

13<br />

NN MARATHON ROTTERDAM<br />

2023<br />

Huis van de wk de halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

Jongerencoach<br />

Rakesh Loetawan | 06 17 21 57 72<br />

Rakesh.loetawan@wmoradar.nl


Allelidmaatschappen<br />

maandelijksopzegbaar!<br />

vanaf<br />

€15,95<br />

permaand<br />

Ofhuureenbaan<br />

vanaf€17,50peruur<br />

tennisparkOverdeSchie-Torenlaan100-3043BVRotterdam<br />

www.tennisparkoverdeschie.nl<strong>in</strong>fo@overdeschie.nl010-4152157<br />

1<br />

GRATIS<br />

skiles*<br />

w<strong>in</strong>ter<br />

Met een grote variëteit <strong>in</strong> merken, 60 modellen ski’s en 70 modellen skischoenen<br />

hebben wij alles <strong>in</strong> huis om u met de perfecte uitrust<strong>in</strong>g op vakantie te laten gaan. Bij<br />

Norbert Maier Sport bieden wij meerdere alternatieven voor de perfecte pasvorm<br />

en een ultieme comfortbelev<strong>in</strong>g van uw skischoenen.<br />

Skischoenspecialist<br />

Door onze jarenlange ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> divers<br />

schoeisel zijn wij de specialist voor een<br />

probleemvoet en / of moeilijke voeten.<br />

Hierdoor kunnen wij<br />

u een goed passend<br />

product aanbieden<br />

met een maximaal<br />

draagcomfort.<br />

Fischer Vacuum schoen<br />

Met een 3D-scan brengen wij de gehele<br />

voet <strong>in</strong> kaart. Alle waardes van de voet<br />

worden <strong>in</strong>zichtelijk. Na het kiezen van<br />

een passende skischoen kan gekozen<br />

worden voor maatwerk. Deze schoen<br />

wordt volledig vacuüm getrokken om<br />

uw voet waardoor de schoen u letterlijk<br />

als gegoten zal zitten.<br />

HEAD LiquidFit<br />

HEAD biedt de Nexo LYT LiquidFit serie.<br />

Bij deze schoen kunnen de hiel en enkel<br />

op maat gemaakt gemaat worden door<br />

het <strong>in</strong>spuiten van liquid gel. Resultaat is<br />

een comfortabele schoen die je de hele<br />

dag probleemloos kunt dragen.<br />

Schiedamsedijk 155<br />

3011 EP Rotterdam<br />

T 010 413 11 67<br />

www.norbertmaiersport.nl<br />

*) Bij aankoop van een paar skischoenen. **) Tegen <strong>in</strong>lever<strong>in</strong>g van deze advertentie.<br />

www.skialm-lofer.com<br />

www.lofer.com<br />

GRATIS<br />

slijpen en<br />

waxen!**


Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Scheve straten, kapotte stoeptegels, overwoekerend groen?<br />

Wat nu?<br />

De wijkraad sprak onlangs met een vertegenwoordiger van Stadsbeheer.<br />

We wilden duidelijk krijgen hoe wordt omgegaan met de openbare ruimte.<br />

We leerden dat 2 keer per jaar de straten (<strong>in</strong>clusief trottoirs en fietspaden)<br />

worden gescand om te kijken of er onderhoud nodig is. Alles wat dit<br />

voorjaar wordt gescand, wordt vervolgens <strong>in</strong>gepland voor onderhoud <strong>in</strong><br />

2024. Dat is ver weg. Wat als u nu al een gat <strong>in</strong> het asfalt ziet of scheve<br />

stoeptegels? Die kunnen meteen voor gevaarlijke situaties zorgen. Dit zijn<br />

spoed reparaties die tussendoor worden aangepakt en die niet tot 2024<br />

hoeven te wachten. Meld dit dan vooral <strong>in</strong> de MeldR app of bel 14010.<br />

Stuur <strong>in</strong> de app als het kan ook een foto mee van de situatie. Als er meerdere<br />

meld<strong>in</strong>gen komen zal er sneller aandacht voor zijn.<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Social media<br />

We willen als wijkraad natuurlijk zoveel mogelijk bewoners bereiken.<br />

Daarvoor gebruiken we diverse communicatiemiddelen, bijvoorbeeld<br />

deze pag<strong>in</strong>a <strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Tot voor kort hadden wij<br />

als wijkraad nog geen social media accounts. Inmiddels hebben we<br />

die wel op Facebook, Instagram en Twitter. We zullen onze vergader<strong>in</strong>gen<br />

hier aankondigen en u op de hoogte houden van wat wij doen.<br />

We zouden het leuk v<strong>in</strong>den als u ons gaat volgen. Uiteraard zijn onze<br />

wijkraadsleden ook <strong>in</strong>dividueel actief op diverse social media. Volgt u<br />

ons al?<br />

15<br />

Foto: Hannagnes Faber<br />

Facebook: @Wijkraad<strong>Overschie</strong><br />

Instagram: @Wijkraad_<strong>Overschie</strong><br />

Twitter: @WijkR_<strong>Overschie</strong><br />

In gesprek met bewoners van de Kandelaar en de Zweth<br />

De formele wijkraadsvergader<strong>in</strong>g van 20 maart 2023 vond plaats <strong>in</strong><br />

Brasserie De Schie <strong>in</strong> de Kandelaar. Bewoners van de Kandelaar en de<br />

Zweth zorgden voor een goede opkomst. We spraken over verkeersaso’s<br />

en sluipverkeer, over beperkt openbaar vervoer en de kwaliteit van<br />

fietspaden en over toename van geluidsoverlast door de aanleg van de<br />

A13-A16. De wijkraad was blij zoveel betrokken bewoners te zien en<br />

spreken. Zij kwamen met terechte punten die wij ook <strong>in</strong> overleggen met<br />

ambtenaren onder de aandacht zullen gaan brengen. De locatie was<br />

ook erg mooi en we werden gastvrij ontvangen <strong>in</strong> de vernieuwde Brasserie<br />

De Schie, die 4 maanden geleden haar deuren opende.<br />

Foto: Arjan Koffijberg


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

april 2023<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

16<br />

Ambachtelijke klus: klokken eraf voor restauratie<br />

De klokken van de toren van de<br />

Grote Kerk gaan er op 19 en 20 april<br />

af. Ze worden gerestaureerd en zijn<br />

daarna zo goed als nieuw terug op<br />

hun oude plek. ‘Dit gebeurt eens<br />

<strong>in</strong> de dertig jaar’, vertelt beheerder<br />

Jaap Zijlstra van de gemeente over<br />

de ambachtelijke klus.<br />

‘Het is nodig voor het behoud van<br />

de klokken’, licht Jaap toe. ‘Ze<br />

hangen jaar <strong>in</strong> jaar uit buiten. Als<br />

je goed kijkt, zitten er her en der<br />

scheurtjes <strong>in</strong> de wijzerplaten. De<br />

Grote Kerk stamt uit 1901 en is een<br />

monument, dus het onderhoud is<br />

verplicht. Voor een deel van de<br />

kosten geeft het Rijk subsidie.’<br />

Half april wordt twee dagen lang<br />

gewerkt om de vier klokken te<br />

verwijderen. ‘Aan elke kant zit een<br />

klok. Ook de wijzerplaten en alle<br />

vergulde elementen aan en op de<br />

toren gaan eraf. De <strong>Overschie</strong>se<br />

Dorpsstraat is twee dagen lang gedeeltelijk<br />

afgesloten.<br />

Blikvanger<br />

‘Onze buren zijn vrienden’<br />

‘Ze zeggen altijd: liever een goede<br />

buur dan een verre vriend. Maar<br />

onze buren zijn vrienden.’ Hans van<br />

Luijpen is trots op Buurvrienden.<br />

Een actieve groep bewoners die<br />

elkaar wekelijks opzoekt en van<br />

alles onderneemt. ‘Het is elke keer<br />

een feestje.’<br />

‘De klokken en wijzerplaten gaan op<br />

transport naar een klokkenmakerij<br />

<strong>in</strong> Asten’, vervolgt Jaap. ‘Het is vakwerk<br />

en gebeurt door specialisten<br />

die de onderdelen gedurende een<br />

aantal maanden terugbrengen <strong>in</strong><br />

oude staat met stralen en vergulden.<br />

Er is dus even geen klok. De uren<br />

blijven wel slaan, dus die hoor je. De<br />

kerktoren is een echte blikvanger.<br />

Als de klokken weg zijn, merk je pas<br />

hoe vaak je even omhoog kijkt.’<br />

Mooi vak<br />

Het terugplaatsen gebeurt naar<br />

verwacht<strong>in</strong>g <strong>in</strong> juni of juli en duurt<br />

ook weer twee dagen. ‘Dit gebeurt<br />

eens <strong>in</strong> de dertig jaar.<br />

U bent welkom bij Buurvrienden,<br />

elke d<strong>in</strong>sdagmiddag vanaf 13.30<br />

uur bij voetbalverenig<strong>in</strong>g HWD.<br />

‘Kom langs, schuif aan of nog leuker:<br />

doe mee’, aldus coörd<strong>in</strong>ator<br />

Hans van Luijpen.<br />

Happy hour<br />

‘Het begon jaren geleden met een<br />

oproep om te wandelvoetballen,<br />

om eenzaamheid onder ouderen<br />

tegen te gaan. Dat is nog steeds<br />

een enorm succes.<br />

Maar ook ‘sjeudeboel’ en b<strong>in</strong>nen-activiteiten,<br />

zoals puzzelen en<br />

workshops, staan op het programma.<br />

We sluiten steeds af met happy<br />

hour waarbij artiesten optreden.<br />

Gratis<br />

‘Het is voor, door en met leeftijdgenoten’,<br />

aldus Hans. ‘We bouwen op<br />

de kracht van het teamgevoel. Hier<br />

kunt u nieuwe vriendschappen aangaan<br />

of oude banden herstellen.<br />

We mogen gratis gebruikmaken<br />

van het HWD-complex, daar zijn we<br />

heel blij mee. De wijkbus stopt voor<br />

de deur en het gebouw is ook nog<br />

eens rolstoelvriendelijk.’<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Zwart gat<br />

‘We hebben een aardige club met<br />

vaste deelnemers. Maar we weten<br />

dat veel mensen die met pensioen<br />

gaan <strong>in</strong> een zwart gat vallen. En dat<br />

veel ouderen alleen zijn. Kom achter<br />

de geraniums vandaan, ze hoeven<br />

maar een keer per dag water.’<br />

Wilt u meer weten, mail dan Hans<br />

van Luijpen, hvanluijpen@gmail.<br />

com<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


april 2023<br />

‘Meer broedparen, daar doen we het voor’<br />

Met succes, want het aantal broed-<br />

Het broedseizoen is begonnen. En dat betekent dat het polderpad <strong>in</strong><br />

Polder Schieveen dicht is voor het publiek tot 1 juli. Vanaf de randen van<br />

het gebied zijn de weidevogels goed te zien. Het aantal broedende weidevogels<br />

neemt de laatste jaren fl<strong>in</strong>k toe. ‘Fantastisch nieuws’, v<strong>in</strong>dt Maurits<br />

Heijbroek van de gemeente.<br />

meer natuurlijke oevers, een recreatiepad<br />

voor fietsers en stru<strong>in</strong>paden<br />

door de weilanden.<br />

Met de start van het broedseizoen,<br />

dat is van 1 maart tot 1 juli, is dit<br />

recreatiepad afgesloten om de vogels<br />

Een wandel<strong>in</strong>g of fietstocht door Polder<br />

Schieveen en de batterij is weer<br />

opgeladen. Het platteland ten noorden<br />

van het vliegveld is ook het dome<strong>in</strong><br />

van de weidevogels. Zoals de<br />

eerste grutto’s die er weer zijn neergestreken.<br />

Steeds meer broedvogels<br />

keren nu terug vanuit het zuiden naar<br />

hun zomerstek op het Rotterdams<br />

platteland. Er wordt een partner uitgezocht<br />

en er komen nesten.<br />

paren is fl<strong>in</strong>k gestegen. Een paar<br />

cijfers: <strong>in</strong> 2019 broedden er 29 grutto-paren,<br />

<strong>in</strong> 2022 zijn dit er 55. De<br />

kievit steeg van 61 naar 160 paar,<br />

en ook de tureluur laat m<strong>in</strong>stens<br />

een verdubbel<strong>in</strong>g zien.<br />

Maurits: ‘Dat is mooi, daar doen<br />

we het voor! Als je er de grutto’s<br />

met hun kuikens ziet, maar ook de<br />

kievit en de tureluur, dan is dat fantastisch.<br />

Weidevogels houden van<br />

een open landschap. Als wij ze een<br />

te beschermen.<br />

Maurits: ‘De weidevogels kunnen<br />

ongestoord hun kroost grootbrengen.<br />

Vanaf de randen van het<br />

gebied, zoals het uitzichtpunt op<br />

de Hofweg, kun je de vogels goed<br />

zien. Na het broedseizoen vaart<br />

er een pontje over de Zweth voor<br />

wandelaars. Er gebeuren nog veel<br />

mooie d<strong>in</strong>gen, maar nu is het gebied<br />

voor de broedvogels.’<br />

‘De weidevogels ontdekken het<br />

gebied opnieuw’, vertelt Maurits<br />

enthousiast. ‘Het aantal broedende<br />

weidevogels loopt landelijk terug.<br />

Daarom maakten we de polder<br />

samen met Natuurmonumenten,<br />

Hoogheemraadschap van Delfsland,<br />

de prov<strong>in</strong>cie en lokale boeren<br />

weer geschikt voor deze vogels.’<br />

thuis kunnen bieden en beschermen,<br />

maakt dat je heel trots.’<br />

Uitkijkpunten<br />

De polder kreeg met de her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<br />

ook een hogere waterstand,<br />

Tips voor wie de wereld van de weidevogel<br />

wil ontdekken:<br />

download de app NatuurRoutes.<br />

ga met de boer en boswachter op<br />

pad: www.natuurmonumenten.nl/<br />

delfland.<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

17<br />

Meer broedparen<br />

Foto:Jan van der Ploeg<br />

Foto:Jaap Koole<br />

Groen onder de loep<br />

De Rekenkamer Rotterdam onderzoekt:<br />

wat v<strong>in</strong>dt u van het groen Bij het onderzoek staat het groen <strong>in</strong><br />

Schipholstraat<br />

<strong>in</strong> uw wijk? Onderzoekers zijn 15 de wijken centraal. De Rekenkamer<br />

maart <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> actief geweest, houdt hiervoor straat<strong>in</strong>terviews <strong>in</strong><br />

onder meer <strong>in</strong> de Schipholstraat <strong>in</strong> acht Rotterdamse wijken, waaronder<br />

Zestienhoven.<br />

Zestienhoven.<br />

Onderzoekers hebben woensdagmiddag<br />

15 maart <strong>in</strong> de Schiphol-<br />

De Rekenkamer Rotterdam doet<br />

onafhankelijk onderzoek naar het straat voorbijgangers gevraagd naar<br />

bestuur van de gemeente. Hiermee hun men<strong>in</strong>g over de parken, bomen<br />

<strong>in</strong>formeert zij de gemeenteraad en en ander groen <strong>in</strong> Rotterdam.<br />

Rotterdammers over het functioneren<br />

van het gemeentebestuur op der andere wat bewoners van het<br />

De Rekenkamer onderzoekt on-<br />

allerlei onderwerpen.<br />

groen <strong>in</strong> de stad v<strong>in</strong>den en hoe het<br />

beheer is <strong>in</strong>gericht.<br />

Heeft u vragen of opmerk<strong>in</strong>gen<br />

over het onderzoek? Mail dan naar<br />

groen@rekenkamer.rotterdam.nl<br />

of bezoek www.rekenkamer.rotterdam.nl/groen.<br />

Foto:Arnoud Verhey<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Juwelier Sativar<br />

Al meer dan 30 jaar gevestigd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Een begrip <strong>in</strong> Rotterdam<br />

Bekend van radio en TV<br />

•<br />

Grote collectie gouden en zilveren sieraden.<br />

Reparaties en aanpass<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> eigen atelier.<br />

Wij hebben voor u de nieuwe collecties<br />

beschikbaar waaronder die van ZINZI.<br />

•<br />

Onder het genot van een kopje koffie laten<br />

wij u met veel plezier onze prachtige<br />

collectie gouden, briljanten en<br />

zilveren sieraden<br />

zien.<br />

Duyvesteynstraat 11 3042 BA Rotterdam<br />

Tel. 010-415 71 60 juweliersativar@gmail.com<br />

www.sativar.nl www.facebook.com/leo.dehaas.71<br />

Op zoek naar een leuke werkplek?<br />

Zorgvilla Tante Toos “De Vreugde Tu<strong>in</strong>” <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, is een<br />

veilige en gezellige woonplek voor ouderen met dementie.<br />

Voor dit mooie huis zijn we opzoek naar bijzondere collega’s<br />

die een hart voor kwetsbare ouderen hebben.<br />

Je bent klantgericht, empathisch, sociaal, je weet van<br />

aanpakken en durft te denken <strong>in</strong> oploss<strong>in</strong>gen. Ben jij de<br />

collega die wij zoeken? Maak dan snel een afspraak voor een<br />

kennismak<strong>in</strong>gsgesprek met ons.<br />

Een zorgachtergrond is een pre maar niet perse nodig,<br />

schol<strong>in</strong>g- en opleid<strong>in</strong>gen behoren tot de mogelijkheden.<br />

Verder zoeken wij ook bijzondere mensen die zich als<br />

vrijwilliger voor een ander willen <strong>in</strong>zetten.<br />

Nieuwsgierig geworden? Neemt snel contact met Vanessa op!<br />

Tel. 06-50684982 of devreugdetu<strong>in</strong>@zorgvillatantetoos.nl


Tijd om lekker buiten te gaan hardlopen!<br />

De zon laat zich vaker zien, de temperatuur stijgt en de dagen worden langer. De lente staat voor de<br />

deur. Tijd om lekker buiten te gaan sporten! Op d<strong>in</strong>sdag 4 april start een nieuwe beg<strong>in</strong>nerscursus<br />

hardlopen van Loopgroep <strong>Overschie</strong>. Voor slechts € 25,00 doe je zes weken lang mee, twee keer <strong>in</strong> de<br />

week: op d<strong>in</strong>sdag- en donderdagavond.<br />

Kom meelopen met alle andere enthousiastel<strong>in</strong>gen.<br />

Heb je nog geen hardloopervar<strong>in</strong>g?<br />

Geen zorgen! Je kunt op je eigen<br />

tempo meedoen en het lopen opbouwen.<br />

Al wel ervar<strong>in</strong>g met hardlopen? Ook<br />

dan kun je gewoon meedoen en lekker<br />

rennen met de meer ervaren renners <strong>in</strong><br />

de groep. Want ja, die zijn er ook.<br />

Een goed beg<strong>in</strong><br />

We starten de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g met een warm<strong>in</strong>g-up.<br />

Met de juiste oefen<strong>in</strong>gen maak<br />

je de spieren los. Een goed beg<strong>in</strong> is het<br />

have werk: je zult merken dat het hardlopen<br />

na een goede warm<strong>in</strong>g-up een stuk<br />

soepeler gaat. De hamstr<strong>in</strong>gs oprekken,<br />

buikspieren oefenen en ook de armen<br />

komen aan bod. Nu gebeurt dit <strong>in</strong> het<br />

clubhuis van Speeltu<strong>in</strong> Levenslust, maar<br />

straks als het warmer is lekker buiten.<br />

Zijn je spieren goed warm en los? Dan ren je<br />

een stukje <strong>in</strong> je eigen tempo, en doe je dan<br />

nog wat rekoefen<strong>in</strong>gen. Want de kuiten<br />

mogen we zeker niet vergeten. Je leest het<br />

goed: met hardlopen tra<strong>in</strong> je écht iedere<br />

spier <strong>in</strong> je lichaam. Zijn ook de kuiten goed<br />

los en warm? Dan ga je aan de slag met<br />

techniekoefen<strong>in</strong>gen: tripl<strong>in</strong>g, skipp<strong>in</strong>g en<br />

de hielaanslag. Als je nu nog niet warm en<br />

los bent, dan weten wij het ook niet meer!<br />

Rennen maar<br />

Tijd voor het echte werk: rennen! Dit doen<br />

we <strong>in</strong> het mooie Park 16Hoven. In je eigen<br />

tempo ren je een lekker stukje tussen het<br />

groen en langs de herten. We lopen <strong>in</strong><br />

twee groepen: de gevorderden lopen iets<br />

verder dan de beg<strong>in</strong>ners. De mensen die<br />

een langer stuk hebben gerend, wachten<br />

op een afgesproken punt. Zo kun je<br />

samen verder. Je doet het dus zelf, maar<br />

toch ook samen. Juist dat maakt het zo<br />

leuk.<br />

Dan nog even zo hard als je maar kunt<br />

tijdens de estafetterace. Daarna is het<br />

tijd voor de welverdiende cool<strong>in</strong>g down.<br />

Rustig, zonder <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g, trippelen we<br />

terug naar Speeltu<strong>in</strong> Levenslust. Daar<br />

sluiten we de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g af met een praatje<br />

en iets te dr<strong>in</strong>ken.<br />

Verschil<br />

Waarom de beg<strong>in</strong>nerscursus zo fijn is?<br />

Je bouwt echt conditie op door iedere<br />

week te tra<strong>in</strong>en. Na zes weken merk je al<br />

ontzettend veel verschil. En dat motiveert<br />

om door te gaan. Daarnaast is het ook<br />

nog eens heel erg gezellig. En zeg nu zelf,<br />

wat is er lekkerder dan sporten <strong>in</strong> de buitenlucht?<br />

Meld je nu aan<br />

Of je nu wilt beg<strong>in</strong>nen met hardlopen<br />

of al meer ervar<strong>in</strong>g hebt: bij Loopgroep<br />

<strong>Overschie</strong> is iedereen welkom. Heb je je<br />

sportoutfit na het lezen van dit verhaal<br />

al uit de kast getrokken? Sta je popelen<br />

om te gaan rennen? Dan is de beg<strong>in</strong>nerscursus<br />

perfect voor jou! Wil je je aanmelden<br />

of meer weten? Stuur een mailtje<br />

naar aadvandijk@gmail.com.<br />

De spieren worden losgemaakt voor de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g -<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g<br />

19<br />

Unltd Night Trail<br />

Hoe leuk was dat?!<br />

Zaterdag 25 februari organiseerde Olav van Unltd Sportswear (ook bekend<br />

van Swim <strong>Overschie</strong>) de 1e Unltd Night Trail. De start was vanuit<br />

café In Den Berkebrom. Met na afloop een hamburgertje, drankje en<br />

een toffe sfeer!<br />

De trail van 17,5 km rondom <strong>Overschie</strong>, waarvan 13.3km onverhard<br />

terre<strong>in</strong> o.a. over het Veerhuiseiland en via de Kandelaar. Gr<strong>in</strong>d, schelp,<br />

zand, gras en staal (geldt dat als onverhard of extra verhard?). In het<br />

donker en over paden waar het bestaan niet van bekend was. Op de<br />

fiets reden begeleiders mee met de lopers.<br />

Foto’s: Olav Brouwer


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

Woktaria<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Lekker Gebakkie<br />

with the flavours from home<br />

Casereccio<br />

M@bikes<br />

Chic Optiek<br />

Mah<strong>in</strong>’s Cater<strong>in</strong>g<br />

en Afhaal<br />

De Meubelloods<br />

Monria<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

20<br />

De Pizzabakkerij<br />

Eetcafé<br />

Boulevard<br />

IJzerhandel<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Pearle<br />

PLUS Richard<br />

de Zoete<br />

Schoenmakerij<br />

Leo de Kruijf<br />

Juwelier Sativar<br />

Stripw<strong>in</strong>kel<br />

Dick Bos<br />

Bootje varen over de Schie<br />

Bootje varen<br />

over de Schie<br />

Bakkerij<br />

van den Berg<br />

Rijnshop<br />

Restaurant<br />

Aan de Zweth<br />

Best Western<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

Tweewieler<br />

company<br />

Van Alles<br />

Conceptstore<br />

Verhage<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Onel<strong>in</strong>ersART<br />

Rottzooi<br />

www.kooplokaaloverschie.nl<br />

Sporterdammer


Kon<strong>in</strong>gsdag en Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag - de aanloop<br />

Op Kon<strong>in</strong>gsdag brengen Willem Alexander en Maxima een bezoek aan Rotterdam. Dat is een mooie reden her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen<br />

op te halen aan Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag <strong>in</strong> 1992. Want op 30 april 1992 brachten Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Beatrix, Pr<strong>in</strong>s Claus en nog meer leden<br />

van de Kon<strong>in</strong>klijke familie een officieel bezoek aan <strong>Overschie</strong>.<br />

De kon<strong>in</strong>klijke familie bezocht niet alleen<br />

<strong>Overschie</strong>, maar ook de Afrikaanderwijk<br />

en de Cools<strong>in</strong>gel. Daar e<strong>in</strong>digde het bezoek<br />

met een balkonscène op het Rotterdamse<br />

Stadhuis.<br />

Dit jaar staat <strong>Overschie</strong> niet op het programma,<br />

maar wie dat wil kan bij het<br />

museum terugblikken naar de vier<strong>in</strong>g van<br />

1992 <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. In het museum <strong>Overschie</strong><br />

staat een kle<strong>in</strong>e vitr<strong>in</strong>e met aandenkens<br />

en op het YouTubekanaal van het<br />

museum staat de film die van het bezoek<br />

<strong>in</strong> 1992 is gemaakt.<br />

Oranjedorp aan de Schie<br />

De vier<strong>in</strong>gen van Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag waren<br />

toen <strong>in</strong> handen van het Rotterdams<br />

Comité ter behartig<strong>in</strong>g van Nationale<br />

Belangen en verenig<strong>in</strong>gen en comités <strong>in</strong><br />

de wijken. In <strong>Overschie</strong> was dat de <strong>Overschie</strong>se<br />

Oranjeverenig<strong>in</strong>g. Deze verenig<strong>in</strong>g<br />

bestaat al lang niet meer, maar was<br />

vlak na de oorlog met zo’n 1000 leden de<br />

grootste verenig<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Wijken en verenig<strong>in</strong>gen die graag de<br />

Kon<strong>in</strong>klijke familie op bezoek wilden hebben,<br />

leverden <strong>in</strong> januari 1992 een soort<br />

‘bidbook’ <strong>in</strong> met een conceptprogramma.<br />

Het museum nam het <strong>in</strong>itiatief om een<br />

programma <strong>in</strong> te leveren met als titel ‘Het<br />

Oranjedorp aan de Schie’. Dit programma<br />

was deels gebaseerd op de vier<strong>in</strong>g van<br />

650 jaar leven rondom de Rotterdamse<br />

Schie. Het <strong>Overschie</strong>se idee kreeg de<br />

meeste waarder<strong>in</strong>g, en een bezoek aan<br />

de Afrikaanderwijk maakte het programma<br />

compleet; zo was ook Rotterdam-Zuid<br />

vertegenwoordigd.<br />

wandel<strong>in</strong>g door de Dorpsstraat naar de<br />

Hoge Brug voldoen aan de wensen en eisen<br />

van de Kon<strong>in</strong>klijke familie? Of zou een<br />

omgekeerde route juist beter zijn? Het bleef<br />

toch de geplande route: een ontvangst <strong>in</strong><br />

de Spaanse Polder leek niemand leuk.<br />

Dranghekken<br />

Een andere vraag was: komen er dranghekken<br />

of niet? En waar laten we de NOS<br />

en andere journalisten en fotografen? Na<br />

veel overleg, ook met de adjudant van de<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> en de politie, kwam men tot de<br />

conclusie dat de Dorpsstraat te smal was<br />

voor dranghekken. Bovendien zouden<br />

dranghekken afbreuk doen aan het ongedwongen<br />

karakter van het bezoek.<br />

Uite<strong>in</strong>delijk kwamen er twee oploss<strong>in</strong>gen<br />

(die geen van beiden echt goed zouden<br />

werken): er kwamen geen dranghekken<br />

voor het publiek, maar wel voor de pers.<br />

Scouts zouden de Kon<strong>in</strong>klijke familie afschermen<br />

met een touw dat ze om hen<br />

heen hielden. Zo zouden de scouts met<br />

het gezelschap meelopen.<br />

De bereikbaarheid van de persvakken<br />

was niet eenvoudig. Er is speciaal een<br />

voetpad voor aangelegd achter de huizen<br />

van de Dorpsstraat. Ook werd er tijdelijk<br />

een bruggetje gelegd dat de tu<strong>in</strong> van het<br />

doktershuis aan de Rijweg verbond met<br />

de oude begraafplaats. Achter de huizen<br />

aan de Schiekant werd een platte schuit<br />

neergelegd voor de pers.<br />

Op naar de grote dag<br />

Naarmate de voorbereid<strong>in</strong>gen vorderden,<br />

liepen ook de kosten op. Uite<strong>in</strong>delijk zouden<br />

de kosten wel meevallen en bleven<br />

zij voor het <strong>Overschie</strong>se deel van het programma<br />

beperkt tot enkele tienduizenden<br />

guldens, exclusief de <strong>in</strong>zet van gemeentelijke<br />

diensten en de politie. <strong>Overschie</strong> had<br />

toen nog een eigen politiechef, Adriaan<br />

Zijlmans. Hij was ook verantwoordelijk<br />

voor het beveilig<strong>in</strong>gsplan, nog <strong>in</strong> te zien <strong>in</strong><br />

de archiefstukken van het museum.<br />

De organisatie, de voorbereid<strong>in</strong>g en de<br />

kosten van het bezoek van de Kon<strong>in</strong>klijke<br />

familie aan Rotterdam op 27 april 2023<br />

zijn niet meer vergelijkbaar met die van<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag 1992. Wat toen kon, zou<br />

nu niet meer kunnen - iedereen vond het<br />

toen eer om nagenoeg belangeloos mee<br />

te werken aan.<br />

In een tweede artikel vertellen we meer<br />

over het bezoek, de route en wat er allemaal<br />

te zien was op Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag 1992.<br />

Het voorbereid<strong>in</strong>gscomité voor Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag 1992<br />

Foto: Collectie Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

21<br />

Voorbereid<strong>in</strong>gen<br />

Vanaf de goedkeur<strong>in</strong>g kwam een groep<br />

mensen bijna elke week bij elkaar: het bestuur<br />

van de <strong>Overschie</strong>se Oranjeverenig<strong>in</strong>g,<br />

leden van het Rotterdams Comité en een<br />

paar bekende <strong>in</strong>woners zoals Eike Speelman<br />

en Hans van der Meer. Zij werkten<br />

het programma uit en regelden praktische<br />

zaken. Zou de geplande route, met een<br />

aankomst op het Saenredample<strong>in</strong> en een


Programma Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

donderdag 27 april <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

We vieren dit jaar weer een fantastische Kon<strong>in</strong>gsdag! Met de Kon<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de buurt zelfs!<br />

Op allerlei locaties <strong>in</strong> de wijk is van alles te doen. Het Kan Niet Op!<br />

Dus vier Kon<strong>in</strong>gsdag <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> dit jaar! Hieronder het bomvolle programma:<br />

Saenredample<strong>in</strong><br />

Als vanouds is het Saenredample<strong>in</strong> dè plek waar je buiten<br />

Kon<strong>in</strong>gsdag viert. Dat is al tientallen jaren zo. Enkele jaren is<br />

uitgeweken naar het Sidel<strong>in</strong>gepark maar nu vieren we het<br />

weer op de traditionele plek.<br />

● Vanaf 7.00 uur – Opbouw Kleedjesmarkt/vrijmarkt. Zorg<br />

dat je een plek verovert.<br />

● 11.00 uur – Vlag hijsen door scout<strong>in</strong>g Starrenburg. Traditie!<br />

Het officiële aftrapmoment voor de vier<strong>in</strong>g Kon<strong>in</strong>gsdag.<br />

Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

22<br />

● 11.15 uur – Brassband Stylus Music: fl<strong>in</strong>k luid en dus niet<br />

te missen!<br />

● 12.00 – 18.00 uur – Optredens van band ‘Mag het wat<br />

zachter’ + DJ Michael Holdriks van Raaijen + zanger René<br />

Muller, de Nederhits scorer<br />

● Gehele dag:<br />

Spr<strong>in</strong>gkussen + vrijmarkt<br />

Foodtrucks: patat, hamburgers, koffie, churros,<br />

Jacky’s lunch<br />

Horeca met tap-kar<br />

Grote Kerk<br />

● 10.00 uur – Ontbijt. Gesponsord door bakkerij Borgesius<br />

Rotterdam en deelsponsor<strong>in</strong>g van PLUS Richard de Zoete<br />

en Bakkerij Berat<br />

● 11.00 uur – Koor Fortissimo, het ultieme <strong>Overschie</strong>se Koor<br />

onder bezielende leid<strong>in</strong>g van Alejandro Orozco, die niet<br />

alleen dirigeert maar ook prachtig begeleidt op de piano<br />

● 14.00 uur – Shantykoor Barend Fox. Dit wordt een<br />

geweldige happen<strong>in</strong>g. Zij hebben er weer waanz<strong>in</strong>nig veel<br />

z<strong>in</strong> <strong>in</strong> en gaan iets moois neerzetten. Mèt hun muzikanten<br />

uiteraard.<br />

Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam<br />

+ Lokale CultuurProgrammeur.


● 10.00 – 16.00 uur – V<strong>in</strong>tage markt / rommelmarkt,<br />

Loterijen (ook de traditionele taartenloterij), grand café,<br />

k<strong>in</strong>derspellen (grabbelton, midgetgolf, blikjes werpen,<br />

elektro-spiraalspel)<br />

● 11.00 – 17.00 uur – Scout<strong>in</strong>g Van Speijk verzorgt gratis<br />

rondvaarten met grote en kle<strong>in</strong>e boten op de Schie.<br />

Opstappunt achter Grote Kerk èn er wordt een Nautische<br />

Markt verzorgd. Kom zeker kijken!<br />

● 11.00 – 17.00 uur: poffertjes <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong> van de Grote Kerk<br />

Activiteiten Rotterdamse Rijweg vanaf<br />

Saenredample<strong>in</strong><br />

● 11.00 – 15.00 uur – Scout<strong>in</strong>g Starrenburg bakt<br />

pannenkoeken<br />

● 12.00 – 15.00 uur – Schaakgenootschap <strong>Overschie</strong> daagt<br />

je uit …<br />

● 10.00 – 16.00 uur- Kom die gouwe ouwe oldtimers<br />

bekijken!<br />

Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

23<br />

Theater <strong>in</strong> de Lugt<br />

● 14.00 – 16.00 uur – Inloopconcert Kon<strong>in</strong>klijke<br />

Rotterdamse Post Harmonie. Schuif aan bij de bar en<br />

geniet!<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

● 13.00 – 17.00 uur – Oudhollandse k<strong>in</strong>derspellen, bar en<br />

hapjes<br />

● 15.00 & 16.00 uur – Optreden van Herman Otten Trio<br />

(Braziliaanse jazz)<br />

Speeltu<strong>in</strong> Levenslust<br />

● 10.30 – 17.00 uur – Vrijmarkt voor k<strong>in</strong>deren, luchtkussens,<br />

Oudhollandse spelletjes en schm<strong>in</strong>ken<br />

United 010 bij Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk<br />

26 april woensdagmiddag vóór Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

● 13.00 uur – Lampionnen maken <strong>in</strong> het clubhuis<br />

27 april Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

● 18.30 uur – Lampionnenoptocht. Start Saenredample<strong>in</strong>


UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Goudes<strong>in</strong>gel 206 | 3011 GD Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl<br />

HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL


fit20 hart.<strong>in</strong>dd 1 16-09-2020 15:44<br />

‘Jullie hebben mijn leven<br />

veranderd’<br />

Sylvia Trouwborst<br />

(66): “Het ligt voor<br />

de hand om, <strong>in</strong> eerste<br />

<strong>in</strong>stantie, het<br />

fit20 concept te bagatelliseren.<br />

Hieraan<br />

maakte ook ik<br />

mij schuldig, maar<br />

eenmaal genoten te hebben van een proefles<br />

was ik al snel om. Hier viel w<strong>in</strong>st te behalen en<br />

de coaches maakten de les een bijzonder plezierig<br />

uitje.<br />

Mijn eerste jaar was best pittig omdat het buikspierapparaat<br />

mijn natuurlijke vijand bleek te<br />

zijn. Coaches Marc en Bas zagen zich genoodzaakt<br />

om mee te duwen, omdat het anders voor<br />

mij onmogelijk was om dit d<strong>in</strong>g überhaupt <strong>in</strong><br />

beweg<strong>in</strong>g te krijgen. Maar, geloof het of niet,<br />

even voor kerstmis 2022 lukte het mij om zowaar<br />

een score neer te zetten, wat alleen lukt<br />

als je het tempo en ritme enigsz<strong>in</strong>s beheerst.<br />

Dat was een mijlpaal voor me. Dit geeft de mens<br />

moed en voor mijn gevoel had ik een gouden<br />

medaille gewonnen. Het bleek geen eenmalig<br />

succes, want ik ben me er elke week aan het verbeteren<br />

<strong>in</strong>middels. Hiermee wil ik aangeven dat<br />

fit20 de beste keus ooit is geweest. Hier geen<br />

fratsen en modeshows. Hier geen bespotten<br />

van de medesporters. Alleen maar motiveren<br />

en stimuleren. En iedere score is goed. Super bedankt<br />

fit20, jullie hebben mijn leven veranderd.<br />

En dat kl<strong>in</strong>kt als een groot iets, maar eerlijk waar:<br />

dat is het ook voor me.”<br />

We zijn net mensen<br />

Je bent moe. Na een pittige werkdag en de -afhankelijk<br />

van je levensfase uiteraard- nog pittigere<br />

strijd om de k<strong>in</strong>deren naar bed te krijgen. Waarna je plaats neemt op<br />

de bank (<strong>in</strong> een door speelgoed ontplofte woonkamer?). Even ontspannen,<br />

na de file en stress op de werkvloer. Even niks. Misschien nog een<br />

chocolaatje bij de koffie, of later een stukje kaas of worst. Je omarmt het<br />

moment van <strong>in</strong>activiteit.<br />

Herkenbaar?<br />

Er zijn van die momenten dat je niet gaat zitten. Meestal gerelateerd aan 1 januari,<br />

het goede voornemen. Of de zomervakantie, waar<strong>in</strong> je hebt gemerkt dat<br />

de balans <strong>in</strong> je leven niet optimaal is. Je bent niet fit. Je verplicht jezelf naar de<br />

sportschool te gaan, na het avondeten. Of de hardloopschoenen aan te trekken.<br />

De racefiets te ontstoffen. Geen zelfmedelijden: gáán. Het voelt goed. Herkenbaar?<br />

Tot je een keer niet gaat (want het regent, het is koud, je bent moe, of wat het<br />

excuus ook mag zijn) en het gevoel van noodzaak wegebt. Je gaat nog een<br />

keer niet. Je valt terug <strong>in</strong> het oude patroon. Welkom <strong>in</strong> de vicieuze sportcirkel<br />

van menig vijfendertigplusser, <strong>in</strong> lijn met de grilligheid van ons hedendaagse<br />

klimaat. Een cirkel die meedogenloos is, want als vijfendertigplusser staat jouw<br />

fysiek “<strong>in</strong> z’n achteruit”. Juist nu moet je, maar ja… Mentaal zak je door het ijs. Je<br />

laat “je hoofd” de beperkende factor zijn. Wees je ervan bewust dat ons lichaam<br />

(blessures/ziekte daargelaten) ons zelden weerhoudt, het is onze mentaliteit<br />

die op de remt ramt. Maar… we zijn dan ook mensen, geen robots.<br />

Herkenbaar?<br />

Er is goed nieuws: want wie zijn/haar probleem (h)erkent, heeft de oploss<strong>in</strong>g<br />

b<strong>in</strong>nen handbereik. fit20 is zo’n oploss<strong>in</strong>g. Duizenden van onze fit20’ers kunnen<br />

het beamen. Zij hebben elke week een (vaste) afspraak voor hun tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g.<br />

Geen excuses, wat de “zwaarwichtige” reden ook mag zijn. Je “moet”, wat stiekem<br />

heel prettig is. Onze begeleiders staan op je te wachten. Jouw stok achter<br />

de deur, voor onze mentale zwakte. Onze? Ja, ook voor mij is het… herkenbaar!<br />

<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g<br />

25<br />

Wat is fit20?<br />

Een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g van 20 m<strong>in</strong>uten, die je maar één<br />

keer per week doet. Je tra<strong>in</strong>t op afspraak met<br />

maximaal twee mensen gelijktijdig (rust en<br />

privacy gegarandeerd), je hoeft je niet om te<br />

kleden en je wordt begeleid en gemotiveerd<br />

door één van onze gecertificeerde tra<strong>in</strong>ers. Je<br />

leeftijd en fitheidsniveau zijn niet van belang<br />

om te starten. Je tra<strong>in</strong>t <strong>in</strong> slowmotion, wat het<br />

behalve uitdagend ook veilig en verantwoord<br />

maakt, omdat er amper impactbelast<strong>in</strong>g op<br />

het lichaam is. Daarmee geef je een superieure<br />

prikkel aan je spieren, zonder je gewrichten te<br />

overbelasten.<br />

Bas Pronk<br />

Oprichter fit20 <strong>Overschie</strong>


Indexer<strong>in</strong>g van huurprijs gaat door het dak!<br />

De meeste huurovereenkomsten bedrijfsruimte zijn gebaseerd op de modellen van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ)<br />

met de daarbij behorende algemene bepal<strong>in</strong>gen. Deze algemene bepal<strong>in</strong>gen schrijven voor dat de huurprijs jaarlijks mag<br />

worden geïndexeerd op basis van het maandprijs<strong>in</strong>dexcijfer volgens de consumentenprijs<strong>in</strong>dex (CPI). De huurprijs wordt<br />

dan geïndexeerd met het percentage van de <strong>in</strong>flatie van de betreffende maand. De CPI-<strong>in</strong>dex geldt voor zowel detailhandel/horeca<br />

als voor gehuurde kantoorruimten.<br />

De CPI geeft het prijsverloop weer van een<br />

pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld<br />

wordt aangeschaft door Nederlandse<br />

huishoudens, zoals de <strong>in</strong>koop van<br />

energie, voedsel en andere levensmiddelen.<br />

Vanwege de oorlog <strong>in</strong> Oekraïne hebben<br />

deze componenten voor de <strong>in</strong>flatiebereken<strong>in</strong>g<br />

een ongekend grotere <strong>in</strong>vloed<br />

op de <strong>in</strong>flatie gekregen dan tot nu toe gebruikelijk<br />

was. Per 1 februari 2023 leidt de<br />

<strong>in</strong>dexer<strong>in</strong>g, gebaseerd op de <strong>in</strong>flatie voor<br />

bedrijfs- en kantoorruimtes, tot een huurprijsverhog<strong>in</strong>g<br />

van 14,3%. Op de vraag of<br />

de verhuurder de <strong>in</strong>dexer<strong>in</strong>g van 14,3%<br />

door mag berekenen aan de huurder en<br />

eisen dat de huurder deze geïndexeerde<br />

huurprijs betaalt, is het antwoord kort<br />

gezegd ‘ja’. Ondanks dat de jaarlijkse <strong>in</strong>dexer<strong>in</strong>g<br />

van de huurprijs tot ongekende<br />

hoogte is gestegen, heeft de verhuurder<br />

op grond van de huurovereenkomst recht<br />

op deze stijg<strong>in</strong>g van de huurprijs.<br />

Dat enerzijds deze huurprijsverhog<strong>in</strong>g<br />

voor veel huurders niet als redelijk wordt<br />

ervaren, is begrijpelijk. Energielasten zitten<br />

vaak niet <strong>in</strong>begrepen <strong>in</strong> de huurprijs<br />

en daarnaast krijgt de huurder momenteel<br />

een steeds hogere reken<strong>in</strong>g van de energiemaatschappij.<br />

Een <strong>in</strong>dexer<strong>in</strong>g van de<br />

huurprijs waarbij de stijg<strong>in</strong>g van het energiepeil<br />

aan de huurder wordt doorbelast,<br />

benadeelt de huurder dus dubbel. Daarnaast<br />

heeft een <strong>in</strong>dexer<strong>in</strong>g op basis van<br />

deze hoge <strong>in</strong>flatie blijvende gevolgen nu<br />

de jaren erop deze nieuwe, sterk gestegen<br />

huurprijs als basis voor de dan geldende<br />

<strong>in</strong>dexer<strong>in</strong>g geldt aangezien de mogelijkheid<br />

tot deflatie niet is opgenomen <strong>in</strong> de<br />

ROZ-modellen. Dit terwijl deze extreme <strong>in</strong>flatie<br />

slechts tijdelijk zal zijn. Anderzijds is<br />

de laatste tien jaar de <strong>in</strong>flatie steeds tussen<br />

de 0,3 en 2,7% gebleven. In het licht daarvan<br />

is het ook begrijpelijk dat verhuurders<br />

zich ‘verdedigen’ met de stell<strong>in</strong>g dat deze<br />

zeer beperkte stijg<strong>in</strong>gen dit jaar worden<br />

gecorrigeerd.<br />

Kortom, huurder en verhuurder doen<br />

er goed te overleggen <strong>in</strong>dien de geïndexeerde<br />

huur voor f<strong>in</strong>anciële problemen<br />

zorgt. Afgesproken kan worden dat niet<br />

de gehele <strong>in</strong>dexer<strong>in</strong>g wordt doorberekend<br />

maar slechts de kern<strong>in</strong>flatie (thans<br />

circa 7%). Immers, geen huurder is ook<br />

niet wenselijk voor de verhuurder.<br />

Meer weten? Contacteer ons!<br />

Mr. J. Mikes<br />

Justion Advocaten<br />

L<strong>in</strong>ateabaan 69a<br />

3045 AH Rotterdam<br />

Tel. 010-440 31 00<br />

<strong>in</strong>fo@justionadvocaten.nl<br />

www.justionadvocaten.nl<br />

Juridische column<br />

27<br />

Doordewijkers helpen hun buurtgenoten<br />

- al bijna twaalf jaar<br />

De sticht<strong>in</strong>g DoorDeWijks verb<strong>in</strong>dt<br />

twee groepen Rotterdammers en dus<br />

ook <strong>Overschie</strong>ënaars met elkaar. Aan<br />

de ene kant mensen die ergens hulp bij<br />

kunnen gebruiken. Aan de andere kant<br />

mensen die hun omgev<strong>in</strong>g wat te bieden<br />

hebben. Zij helpen hun buurtgenoten<br />

tegen een vriendelijke vergoed<strong>in</strong>g.<br />

En zij zijn de doordewijkers.<br />

DoorDeWijks koppelt vraag en aanbod<br />

aan elkaar, zonder geregel of <strong>in</strong>dicaties.<br />

Iedereen die hulp kan gebruiken en zijn/<br />

haar wijkgenoot € 15,- per uur wil betalen<br />

kan bij ons terecht. Voor klussen, tu<strong>in</strong>werk,<br />

adm<strong>in</strong>istratie- of pc-hulp, gezelschap, licht<br />

huishoudelijk werk (ramen lappen bijvoorbeeld),<br />

wandelgezelschap, ondersteun<strong>in</strong>g<br />

van mantelzorg, noem maar op.<br />

Elke doordewijker biedt die hulp waar hij<br />

of zij goed <strong>in</strong> is en plezier <strong>in</strong> heeft. Een<br />

doordewijker verdient € 15,– per uur. Dat<br />

maakt beide partijen blij en er blijft niets<br />

aan de strijkstok hangen.<br />

Kunt u ergens hulp bij gebruiken? Of wilt<br />

u doordewijker worden? In beide gevallen<br />

bent u welkom: neem contact op met<br />

DoorDeWijks. Meer <strong>in</strong>formatie staat op de<br />

website: www.doordewijks.nl. Contact: coörd<strong>in</strong>ator@doordewijks.nl,<br />

06 10 86 72 25


Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

www.de-vlasfabriek.nl<br />

SERVICEPUNT 4AMBACHTS APOTHEEK<br />

“OPTIMALE PATIENTENZORG IS ONZE ENIGE PRIORITEIT!”<br />

Inschrijven kan op 2 manieren :<br />

1. Via onze website: www.4ambachtsapotheek.nl<br />

2. Op onze locatie: Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost (zie foto)<br />

Na <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g aan de (huis)arts doorgeven dat uw recepten,<br />

naar de 4Ambachts Apotheek moeten worden verzonden.<br />

Dat is alles! De rest regelen wij voor u! U bent van harte welkom!<br />

Recepten vóór 12.30 uur: kunnen dezelfde middag worden opgehaald.<br />

Recepten ná 12.30 uur: kunnen de volgende dag worden opgehaald.<br />

Wij bezorgen uiteraard gratis bij u thuis!<br />

Adres:<br />

Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost, Rotterdam<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: maandag t/m vrijdag - 14.00 -17.00 uur<br />

Telefoon Apotheek: 010-2617150<br />

Telefoon Servicepunt: 06-38529284<br />

4AMBACHTS APOTHEEK: KUNDIG EN GASTVRIJ!


BUURVRIENDEN -<br />

ACTIVITEITENAGENDA 2023<br />

D<strong>in</strong>sdagmiddag: GRATIS 55+ sportieve en sociale activiteiten bij vv HWD<br />

• 13.30 - 14.00 uur - Gezamenlijk INLOOP gratis koffie en voorbereid<strong>in</strong>g activiteiten<br />

• 14.00 - 15.00 uur - In 5 groepen Sjeudeboel, Wandelvoetbal, DELEEDIES, Legpuzzelen, Supporters 15.00 -16.00 uur - Gezamenlijk<br />

Happy Ouder Uurtje Activiteiten. Artiesten, Bands, koren en DJ Marian 16.00 -16.30 uur - Gezamenlijk UITLOOP Op de foto<br />

met artiesten. Napraten activiteiten, Opruimen<br />

En verder:<br />

• Woensdag 13.30 – 16.00 uur - Klaverjasclub o.l.v. Hennie Jozee (deelname 1 euro)<br />

• Donderdag 19.00 – 20.00 uur - Wandelvoetbal. Aansluitend 7-7 voetbal, klaverjassen en (na-) kaarten.<br />

• D<strong>in</strong>sdag 4 april 14.00 - 15.00 uur - Ria Eijer Paasdecoratie workshop<br />

• D<strong>in</strong>sdag 4 april 15.00 - 16.00 uur - Zanger Rob van Reeuwijk Periode Elvis<br />

• Vrijdag 7 april 20.00 - 23.00 uur - 2e Klaverjasavond 2 wisselbokalen Fred Rotmeijer, Holste<strong>in</strong>er D<strong>in</strong>sdag 11 april 15.00 - 16.00<br />

uur - André Hazes Karaoke Vlieger etc.<br />

• D<strong>in</strong>sdag 18 april 14.00 - 15.00 uur - Workshop Salsa dansen<br />

• D<strong>in</strong>sdag 25 april 15.00 - 16.00 uur - 4e Wereldreis Nederland Koor Fortissimo<br />

Coörd<strong>in</strong>ator BUURVRIENDEN OVERSCHIE HWD Email: Hvanluijpen@gmail.com, tel. 06-2453<strong>63</strong>83<br />

Zie ook Facebookpag<strong>in</strong>a vv HWD <strong>Overschie</strong>, <strong>Overschie</strong> leeft, <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> zicht.<br />

Mede mogelijk gemaakt door Bestuur vv HWD, vrijwilligers , Sponsors, Gem. Rotterdam, Opzoomeren, Cultuurscout, wmo radar<br />

<strong>Overschie</strong> en andere samenwerkende partners.<br />

Sportkant<strong>in</strong>e verandert <strong>in</strong> Buur-huis<br />

S<strong>in</strong>ds Nico Fernandez voorzitter werd van Voetbalverenig<strong>in</strong>g H.W.D. <strong>Overschie</strong> is er veel veranderd. HWD heeft niet alleen<br />

aandacht voor sportieve resultaten, maar ook voor oud-leden en oud(ere) <strong>in</strong>woners uit <strong>Overschie</strong>. De kant<strong>in</strong>e van HWD is<br />

daardoor meer dan een sportkant<strong>in</strong>e. Het is een buurhuis.<br />

Betrokken <strong>Overschie</strong><br />

29<br />

Nico is een echt k<strong>in</strong>d van de club. In 1980<br />

is Nico pupil bij de club, net als zijn grote<br />

broer Pio. Dan wordt zijn vader gevraagd<br />

om een kant<strong>in</strong>e te metselen. Het is dus<br />

niet vreemd dat dit gebouw voor hem als<br />

een warm nest voelt. Het HWD complex<br />

leek toen wel een super grote speeltu<strong>in</strong>.<br />

Voetballende en spelende k<strong>in</strong>deren en<br />

ouders die de sportkant<strong>in</strong>e zagen als een<br />

super gezellige woonkamer, waar iedereen<br />

welkom was.<br />

Vrienden<br />

In de jaren ’80 was <strong>Overschie</strong> nog echt<br />

een dorp, waar van alles te beleven was.<br />

Voetballen natuurlijk, maar ook <strong>in</strong> en<br />

rond de verschillende Buurthuizen was<br />

van alles te doen. Helaas zijn die buurthuizen<br />

later bijna allemaal gesloten. Er<br />

ontstond toen een vriendenploeg die<br />

nog altijd bestaat, al zijn de vrienden nu<br />

bijna allemaal boven de 50 jaar. Ze gaan<br />

gezamenlijk op vakantie, sporten of naar<br />

de kroeg en halen verhalen op over de<br />

oude Buurhuizen en de H.W.D. kant<strong>in</strong>e.<br />

Walk<strong>in</strong>g football<br />

In 2018 start HWD met walk<strong>in</strong>g football<br />

(wandelvoetbal). Partners en vrienden<br />

komen kijken en worden enthousiast<br />

door de vrolijkheid en gezelligheid. Her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen<br />

worden gedeeld en anekdotes<br />

verteld.<br />

Nu, <strong>in</strong> 2023, sporten ouderen m/v (gemiddeld<br />

70 jaar) met leeftijdgenoten en<br />

doen ze mee met allerlei sociale activiteiten.<br />

Het mooiste onderdeel is het Happy<br />

ouder uurtje: altijd met muziek, zang,<br />

optredens, maar ook met karaoke en muzikale<br />

clips.<br />

D<strong>in</strong>sdagmiddag<br />

Al is de gemiddelde leeftijd 70 jaar en de<br />

doelgroep 50+, iedereen is op d<strong>in</strong>sdagmiddag<br />

welkom, ook jongeren. Koffie<br />

en deelname (actief of passief) is gratis,<br />

net zoals de entree bij optredens. Zo kan<br />

iedere <strong>in</strong>woner van <strong>Overschie</strong>, ongeacht<br />

zijn <strong>in</strong>komen, meedoen. Vervel<strong>in</strong>g of<br />

eenzaamheid zijn op d<strong>in</strong>sdagmiddag dus<br />

niet nodig! Hier ontstaan nieuwe vriendschappen<br />

en worden oude vriendschappen<br />

hersteld.<br />

Buur en/of vriend<br />

‘Een goede buur kan ook een vriend<br />

zijn’. Dat is het motto van de groep BUUR<br />

VRIENDEN, die wekelijks allerlei activiteiten<br />

organiseren bij HWD. Zo is de sportkant<strong>in</strong>e<br />

veranderd <strong>in</strong> een buur-huis.<br />

Hans van Luijpen<br />

Coörd<strong>in</strong>ator activiteitenprogramma<br />

Buurvrienden<br />

<strong>Overschie</strong> HWD


Het project plan voor de nietgerealiseerde<br />

nieuwbouw - Herkomst<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

Welkom bij


Nooit Gebouwd deel 7<br />

Een serie verhalen over bouwplannen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> die nooit zijn uitgevoerd.<br />

In dit tweede artikel over ‘Het Groene hart van <strong>Overschie</strong>’ bespreken we de bouwplannen die vanaf de jaren ’70 zijn gemaakt<br />

voor het weidegebiedje tussen de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat, de oude Begraafplaats, de Professor Bolklaan en het<br />

rijtje huizen langs de Delfshavenseweg.<br />

De gemeente Rotterdam kocht na de<br />

oorlog de huizen langs de Delfshavenseweg.<br />

Het was de bedoel<strong>in</strong>g ze te<br />

slopen omdat ze volkomen verouderd<br />

waren. Maar dat gebeurde niet en de<br />

huizen werden overgedragen aan het<br />

Gemeentelijk Won<strong>in</strong>gbedrijf. Het won<strong>in</strong>gbedrijf<br />

voerde het meest noodzakelijk<br />

onderhoud uit en lang bleef het daarbij.<br />

Maar beg<strong>in</strong> jaren ’70 werden nieuwe<br />

plannen voor het gebiedje ontwikkeld.<br />

Sporthal en zwembad<br />

De bevolk<strong>in</strong>g van <strong>Overschie</strong> groeide<br />

hard <strong>in</strong> de jaren ’50 en ’60. Daarom<br />

vond de Dienst Stadsontwikkel<strong>in</strong>g van<br />

Rotterdam dat <strong>Overschie</strong> wel een nieuw<br />

zwembad met sporthal en sporterre<strong>in</strong><br />

kon gebruiken. Op de bijgevoegde teken<strong>in</strong>g<br />

ziet u dat men <strong>in</strong> 1972 vond dat<br />

het zwembad en de sporthal mooi pasten<br />

op de plek van de dijkwon<strong>in</strong>gen aan<br />

de Delfshavenseweg. Die moesten toch<br />

(nog steeds) gesloopt worden.<br />

Er moest ook een kle<strong>in</strong> openluchtbad<br />

komen, en ook nog een sportveld op<br />

het land van de heer A. Kool. Achter de<br />

Dorpsstraat moest een s<strong>in</strong>gel met wandelpad<br />

komen, toegankelijk vanaf de<br />

Dorpsstraat. En achter de huizen van<br />

de Bolklaan paste mooi een ruime parkeergelegenheid<br />

op de gedempte vaart.<br />

Daar was ook een opslagplaats voor de<br />

Plantsoenendienst gedacht.<br />

Welwillend<br />

Het zal u niet verbazen dat deze plannen<br />

veel weerstand opriepen. Ook de<br />

voorganger van Museum <strong>Overschie</strong>, de<br />

werkgroep Oud <strong>Overschie</strong>, wierp zich<br />

<strong>in</strong> de strijd. Deze werkgroep schreef een<br />

gedegen rapport over ‘Wonen aan de<br />

Delfshavenseweg’. Bij wijze van voorbeeld<br />

werd een voorgevel opgeknapt en<br />

van nieuwe jaloezieluiken voorzien. De<br />

wijkraad ontv<strong>in</strong>g het rapport welwillend.<br />

Intussen had de gemeente Rotterdam<br />

zich verplicht om <strong>in</strong> de hele stad een<br />

aantal ondiepe openluchtbaden (diepte<br />

1,40 meter ) aan te leggen. Ook <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Het buitenbad g<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de zomer<br />

van 1972 open op een terre<strong>in</strong>tje aan de<br />

<strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel waar een tu<strong>in</strong>derij<br />

had gezeten.<br />

Afblazen<br />

Het overdekte zwembad, de sporthal,<br />

etc., het kwam er allemaal niet. De gemeente<br />

blies de grootse plannen om<br />

een heleboel redenen af. De markt voor<br />

sporthallen, zwembaden en sportterre<strong>in</strong>en<br />

stortte <strong>in</strong> doordat elders al zo veel<br />

was gebouwd. En vergeet niet de ‘Wijkwerkgroep<br />

<strong>Overschie</strong>’ die <strong>in</strong>tussen was<br />

opgericht. Deze voerde krachtig actie<br />

tegen de sloopplannen van de huizen<br />

aan de Delfshavenseweg. Uite<strong>in</strong>delijk<br />

zou dat protest leiden tot een renovatieplan<br />

voor de dijkwon<strong>in</strong>gen – al g<strong>in</strong>g dat<br />

behoorlijk moeizaam.<br />

Plannen voor verdicht<strong>in</strong>g<br />

Het naoorlogse <strong>Overschie</strong> was best<br />

royaal opgezet. Er was veel openbaar<br />

groen en er waren de zogeheten ‘gemeenschappelijk<br />

tu<strong>in</strong>en’. <strong>Overschie</strong> was<br />

– en is nog steeds – één van de meest<br />

groene wijken van Rotterdam. Toen elders<br />

<strong>in</strong> de stad de bouwmogelijkheden<br />

en bouwgrond m<strong>in</strong>der werden kwam<br />

er voor heel Rotterdam een plan voor<br />

won<strong>in</strong>gverdicht<strong>in</strong>g. Ook voor <strong>Overschie</strong><br />

kwam er zo’n plan.<br />

En… weer keken de plannenmakers<br />

begerig naar het ‘Groene hart van <strong>Overschie</strong>’.<br />

Ditmaal moesten er won<strong>in</strong>gen<br />

komen, liefst betaalbare sociale won<strong>in</strong>gbouw.<br />

De discussie hierover g<strong>in</strong>g gelijk<br />

op met de ontwikkel<strong>in</strong>g van een nieuw<br />

bestemm<strong>in</strong>gsplan voor <strong>Overschie</strong> Dorp.<br />

Voor een deel daarvan was helemaal<br />

geen bestemm<strong>in</strong>gsplan. Opnieuw wierpen<br />

Oud <strong>Overschie</strong> en een groep bewoners<br />

van de Torenlaan zich <strong>in</strong> de strijd<br />

voor het behoud van het ‘Groene Hart’.<br />

Tijdelijk<br />

De bewoners bestookten de gemeente<br />

met nota’s en plannen, met bijvoorbeeld<br />

een pleidooi voor een ‘buurtboerderij’.<br />

Maar de gemeente vond <strong>Overschie</strong> te<br />

kle<strong>in</strong> voor een k<strong>in</strong>derboerderij. Daarvoor<br />

moest (en moet) je maar naar de k<strong>in</strong>derboerderij<br />

bij het Marconiple<strong>in</strong> gaan.<br />

Inmiddels stond de tijd ook niet stil. Het<br />

kle<strong>in</strong>e openlucht zwembad werd zo<br />

slecht bezocht dat sluit<strong>in</strong>g onvermijdelijk<br />

werd. Daarna stond op die plek tijdelijke<br />

behuiz<strong>in</strong>g voor de bewoners van de<br />

Delfshavenseweg – zij moesten tijdelijk<br />

hun huis uit voor de renovatie.<br />

Compromis<br />

De strijd om het al dan volbouwen van<br />

het groene hart van <strong>Overschie</strong> e<strong>in</strong>digde<br />

<strong>in</strong> een compromis. Er kwam een kle<strong>in</strong><br />

nieuw wijkje met premiekoopwon<strong>in</strong>gen,<br />

maar de wei met zicht op het oude dorp<br />

bleef bestaan: <strong>in</strong> het nieuwe bestemm<strong>in</strong>gsplan<br />

heette het een ‘Weidepark’. In<br />

1995 waren de nieuwe won<strong>in</strong>gen aan de<br />

Kerks<strong>in</strong>gel klaar, met zelfs nog een kle<strong>in</strong><br />

speelplaatsje er bij.<br />

In latere bestemm<strong>in</strong>gsplannen is de<br />

bestemm<strong>in</strong>g van het open gebied altijd<br />

‘Groen’ en ‘Cultuur’ gebleven - dat laatste<br />

als handreik<strong>in</strong>g aan museum <strong>Overschie</strong>,<br />

dat na jarenlange onderhandel<strong>in</strong>gen<br />

een fl<strong>in</strong>k stuk van de grond had gekocht.<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

31


VTV Blijdorp organiseert diverse activiteiten,<br />

ook voor de <strong>Overschie</strong>ënaars<br />

Hoera! De lente beg<strong>in</strong>t er e<strong>in</strong>delijk aan te komen. Vanaf zaterdag 11 maart is de w<strong>in</strong>kel van volkstu<strong>in</strong>encomplex Blijdorp<br />

weer open. Ook kun je weer van een lekkere dagschotel genieten <strong>in</strong> het verenig<strong>in</strong>gsgebouw op het terre<strong>in</strong>.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

Zaterdag 1 april, 10.00 – 13.00 uur Cursus Leren composteren<br />

Locatie: Verenig<strong>in</strong>gsgebouw<br />

Docenten: Ria Lenfer<strong>in</strong>k & Lenie Lohstroh<br />

Opgeven voor 25 maart bij groencommissie@vtvblijdorp.nl<br />

Kosten: €10,00 (overmaken na bericht dat het doorgaat)<br />

Leer alles over het zwarte goud! Zorg dat jouw planten en grond<br />

<strong>in</strong> een betere conditie zijn en draag bij aan het verm<strong>in</strong>deren<br />

van afval van onze verenig<strong>in</strong>g. Door zelf te (gaan) composteren<br />

raken de groenbakken op het milieupark niet zo snel overvol<br />

gevuld. Beheer daarvan kost best wat geld.<br />

Zaterdag 29 april, 10.00 – 15.00 uur Spullen- en Plantenmarkt<br />

Locatie: Kant<strong>in</strong>eple<strong>in</strong><br />

Pot het teveel van je planten op!<br />

We bieden planten, struiken en bomen aan, afkomstig uit onze<br />

eigen tu<strong>in</strong>en. De planten kosten tussen de €1,00 en €5,00. Deze<br />

planten zijn gifvrij!<br />

Met de aanschaf van planten van ons complex maak je je ecologische<br />

voetstap iets kle<strong>in</strong>er. En zorg je ervoor dat we kunnen <strong>in</strong>vesteren<br />

<strong>in</strong> het vergroten van de biodiversiteit op ons park. Van<br />

de opbrengst kopen we biologische bollen, bomen en planten<br />

voor VTV Blijdorp.<br />

Spullen. Ook je teveel aan zooi kun je te koop aanbieden. Niet<br />

verkochte spullen wel weer meenemen. Die ruimen we niet op.<br />

Dank!<br />

Wandelen op VTV Blijdorp op 30 april<br />

Regelmatig organiseert Annelies een themawandel<strong>in</strong>g rond de<br />

VTV. Op zondag 30 april om 10.30 uur lopen we onze eerste stiltewandel<strong>in</strong>g<br />

vanaf het voorple<strong>in</strong>, de Grijze Beemd. Verzamelen<br />

om 10.15 uur. Duurt ca. een uur.<br />

VTV Blijdorp<br />

Zestienhovensekade 555<br />

3043 KT Rotterdam<br />

www.vtvblijdorp.nl<br />

32<br />

Optreden koor Intercession <strong>in</strong> Grote Kerk <strong>Overschie</strong><br />

Wil jij je laten verrassen door een optreden van koor Intercession met zangeres Joke Buis? Kom dan 15 april om 19.30 uur<br />

(<strong>in</strong>loop) naar de Grote Kerk <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Dan z<strong>in</strong>gt Intercession allerlei soorten liederen met als speciale gast de vrolijke en<br />

enthousiaste Joke Buis.<br />

Het koor Intercession oefent al 25 jaar elke vrijdagavond koorliederen<br />

<strong>in</strong> de Oranjekerk <strong>in</strong> het Kleiwegkwartier. De leden hebben<br />

heel verschillende achtergronden, <strong>in</strong>teresses en woonplekken.<br />

Zo komt een aantal leden uit <strong>Overschie</strong>.<br />

Gemeenschappelijke deler<br />

Allemaal komen ze met dezelfde reden: ‘het is heerlijk om te z<strong>in</strong>gen’.<br />

Even ontladen na een week vol activiteiten (of juist niet). Na<br />

afloop van de repetitie is er altijd gelegenheid voor een praatje,<br />

hapje en/of drankje. De gemeenschappelijke deler is dat iedereen<br />

er mag zijn en mag delen <strong>in</strong> de liefde van God. Dat zijn de<br />

<strong>in</strong>grediënten van het boeiende koor Intercession.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

Aanvang van het concert is 20.00 uur. Kaarten à € 14,00 <strong>in</strong> de<br />

voorverkoop te verkrijgen via tickets.<strong>in</strong>tercessionkoor.nl. De<br />

kaartverkoop is al <strong>in</strong> volle gang. Aan de deur kosten de kaarten<br />

€ 17,00, als het concert dan nog niet uitverkocht is.<br />

We hopen u te zien op 15 april!!<br />

True Colors<br />

Het koor z<strong>in</strong>gt veel verschillende soorten muziek en treedt met<br />

veel plezier en passie op voor een divers publiek en op veel verschillende<br />

plekken. Op 15 april heeft het koor een bijzonder optreden,<br />

dat de leden ‘True Colors’ hebben genoemd. Dit vertolkt<br />

waar ze voor staan: een diversiteit aan mensen en bijbehorende<br />

liederen, die kleur bekennen.


K<strong>in</strong>deren die meer schrijven gaan beter lezen<br />

Wil je k<strong>in</strong>deren meer plezier geven <strong>in</strong> lezen? Laat ze verhalen schrijven. Dat doen ze bij K<strong>in</strong>dcentrum De Stern en het levert<br />

veel moois op.<br />

De Stern geeft aandacht aan schrijven <strong>in</strong><br />

de periodelessen. Ze brengen het schrijven<br />

op verschillende manieren <strong>in</strong> praktijk,<br />

passend bij de leeftijd van de k<strong>in</strong>deren.<br />

Post<br />

In groep 3 staat deze taalperiode <strong>in</strong> het<br />

teken van ‘post’. Dat is een goede kans om<br />

schrijven te stimuleren: de k<strong>in</strong>deren gaan<br />

zelf post maken. Dat is niet alleen goed<br />

voor hun taalontwikkel<strong>in</strong>g, maar ook leuk<br />

voor thuis: ze kunnen een mooie brief of<br />

kaart op de deurmat verwachten.<br />

Groep 5-6 gaat <strong>in</strong> deze taalperiode aan de<br />

slag met journalistiek. De leerl<strong>in</strong>gen leren<br />

<strong>in</strong>terviewen en hoe ze met de <strong>in</strong>formatie<br />

uit het <strong>in</strong>terview boeiende krantenartikelen<br />

kunnen schrijven.<br />

Kleuters<br />

Ook <strong>in</strong> de kleutergroepen is aandacht voor<br />

goed schrijven. ‘De eerste stap naar schrijven<br />

wordt gezet bij de kleuters,’ vertelt juf<br />

Joyce, kleuterjuf op De Stern. ‘Bij schrijven<br />

wordt de motorische vaardigheid geoefend.<br />

De fijne motoriek is essentieel om de<br />

schrijfbeweg<strong>in</strong>g onder de knie te krijgen.’<br />

‘Door te schrijven slaan de hersenen beter<br />

<strong>in</strong>formatie op. Dagelijks werken de k<strong>in</strong>deren<br />

<strong>in</strong> periodeschriften. Door de <strong>in</strong>formatie<br />

van het krijtbord op te schrijven maken<br />

de k<strong>in</strong>deren als het ware hun eigen boek.<br />

Lezen en schrijven met hart, hoofd en handen<br />

is een feest!’, aldus Sandra Nederlof,<br />

directeur van K<strong>in</strong>dcentrum De Stern.<br />

Lentemarkt op 13 mei<br />

Ben je nieuwsgier<strong>in</strong>g naar het onderwijs<br />

van De Stern? Kom langs op 13 mei, dan<br />

wordt de school omgetoverd tot een<br />

gezellige Lentemarkt met kraampjes en<br />

activiteiten voor jong en oud. Ook zijn<br />

er rondleid<strong>in</strong>gen waarbij het team meer<br />

vertelt over het onderwijs en de jaarfeesten.<br />

Neem ook meteen een kijkje bij de<br />

k<strong>in</strong>deropvang die naadloos aansluit op<br />

de visie van de school. De Lentemarkt:<br />

een mooi moment om uitgebreid kennis<br />

te maken met onderwijs en opvang b<strong>in</strong>nen<br />

K<strong>in</strong>dcentrum De Stern!<br />

K<strong>in</strong>dcentrum De Stern ligt aan de rand<br />

van Park16Hoven en staat voor natuurlijk<br />

vernieuwend onderwijs waarbij leren met<br />

Hart, Hoofd en Handen centraal staat.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie over het k<strong>in</strong>dcentrum<br />

leest u op www.kc-destern.nl<br />

K<strong>in</strong>dcentrum De Stern is onderdeel van<br />

het schoolbestuur K<strong>in</strong>d en Onderwijs<br />

Rotterdam.<br />

De resultaten van het verhalen schrijven<br />

Foto: K<strong>in</strong>dcentrum De Stern<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

33<br />

Optimaal blijven sporten voor 45+’ers<br />

Een boek vol <strong>in</strong>formatie en <strong>in</strong>spiratie<br />

Voor veel sporters, zoals hardlopers,<br />

fietsers of wandelaars, is sporten hun<br />

lust en hun leven. Maar hoe blijf je van<br />

sporten genieten als de jaren gaan<br />

tellen? Als bijvoorbeeld je prestaties<br />

niet meer vooruitgaan? Als je sneller<br />

blessures krijgt omdat je lijf niet meer<br />

zo flexibel is? Of als er andere gezondheidskwesties<br />

spelen?<br />

Louise Cornelis uit <strong>Overschie</strong> schreef er<br />

een boek over: Optimaal blijven sporten<br />

voor 45+’ers. In dit boek biedt Louise <strong>in</strong>formatie,<br />

tips en <strong>in</strong>spiratie voor de ouder<br />

wordende sporters. Haar doel: sporters<br />

helpen om te blijven genieten van hun<br />

favoriete bezigheid. Edw<strong>in</strong> Haan, hoofdredacteur<br />

Fiets magaz<strong>in</strong>e over het boek:<br />

‘In Optimaal blijven sporten weet Louise<br />

Cornelis niet alleen alle herkenbare<br />

problemen van sporters op middelbare<br />

leeftijd te benoemen, ze komt ook met<br />

oploss<strong>in</strong>gen. Je bent, dat maakt Louise<br />

met dit boek volkomen duidelijk, nooit te<br />

oud om te sporten!’<br />

Over de auteur<br />

Louise Cornelis is tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsbegeleider<br />

voor duursporters, en is zelf fietser en<br />

triatleet. Daarnaast heeft ze een bedrijf<br />

voor tekstadvies. Ze woont <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

met Henk, een boel fietsen, twee kajaks<br />

en twee hamsters.<br />

Optimaal blijven sporten verscheen op 17<br />

maart verscheen bij Uitgeverij Walburg<br />

Pers. Het boek kost<br />

€ 24,99 en telt 320 pag<strong>in</strong>a’s.<br />

ISBN 9789462499829.


Bomen planten en snoeien tijdens NLDoet<br />

Zaterdag 11 maart was het weer tijd voor de jaarlijkse NLDoet actie. In het hele land waren vrijwilligers actief. In <strong>Overschie</strong><br />

viel vooral het werk bij Speeltu<strong>in</strong> Levenslust op. Maar ook bij Museum <strong>Overschie</strong> is fl<strong>in</strong>k geklust.<br />

Speeltu<strong>in</strong> Levenslust - De eetbare speeltu<strong>in</strong><br />

Zaterdag 11 maart was een zonnige dag. Een prachtige dag om fruitbomen, heesters en bloembollen te planten. Een fl<strong>in</strong>ke<br />

groep vrijwilligers was druk <strong>in</strong> de weer met schoppen, harken en schoffels. De vrijwilligers legden ook een groentetu<strong>in</strong>tje aan.<br />

Oogst<br />

Prescilla kwam met het idee om met wat van haar stekjes de speeltu<strong>in</strong> op te vrolijken. Dat prachtige idee is uitgewerkt om - met<br />

f<strong>in</strong>anciële steun van NLDoet (het Oranje Fonds) - de k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> de speeltu<strong>in</strong> te laten zien waar ons fruit en groente vandaan komt.<br />

Het is natuurlijk ook de bedoel<strong>in</strong>g dat de k<strong>in</strong>deren uite<strong>in</strong>delijk de opbrengst bij de oogst kunnen proeven.<br />

De vrijwilligers kregen een heerlijke en natuurlijk welverdiende lunch: die stond tegen half een voor hen klaar. Iedereen liet het zich<br />

goed smaken!<br />

Extra oogst van deze dag was, dat de vrijwilligers hun buurtbewoners beter leerden kennen. Na afloop g<strong>in</strong>g iedereen voldaan naar<br />

huis.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

34<br />

Knotten en ander tu<strong>in</strong>werk <strong>in</strong> Buitenmuseum <strong>Overschie</strong><br />

Vrijwilligers meldden zich zaterdagochtend ook bij Museum <strong>Overschie</strong>. Ze hielpen met het knotten van wilgen en andere<br />

klussen <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong>. <strong>Natuurlijk</strong> waren de vaste vrijwilligers er, maar er waren ook vrijwilligers die zich speciaal hadden aangemeld<br />

via NLDoet. Samen g<strong>in</strong>gen ze aan de slag.<br />

Met vereende krachten hebben de vrijwilligers veel werk verzet om de tu<strong>in</strong> klaar te maken voor het lente- en zomerseizoen. Ook op<br />

de Oude Begraafplaats zijn de vrijwilligers actief geweest.<br />

Foto's: Ron Pluijm


Terugblik<br />

In februari en maart waren er weer diverse activiteiten <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Hieronder een korte terugblik.<br />

• D<strong>in</strong>sdag 28 februari: een doedelzakkenband verzorgde een concert bij Buurvrienden HWD.<br />

• Op zaterdag 4 maart: k<strong>in</strong>deren leefden zich uit bij de K<strong>in</strong>derdisco <strong>in</strong> In De Lugt.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

35<br />

• Vrijdag 17 maart: Nationale Pannenkoekendag - jong en oud genoten <strong>in</strong> Huis van de Wijk De Halte en bij Ple<strong>in</strong>13<br />

Foto's: Ron Pluijm


UIT[05]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

zondag 2 april<br />

Matthäus Passion<br />

Grote Kerk<br />

Ov. Dorpsstraat 95<br />

15.00 uur<br />

Vrijdag 14 april<br />

Urban <strong>Overschie</strong><br />

Theater In de Lugt<br />

De Lugt 17<br />

19.00 uur<br />

APRIL 2023<br />

Deze uitagenda is mede mogelijk gemaakt<br />

dankzij bijdragen van:<br />

iedere zondag t/m 30 april 2023<br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g ‘De<br />

opbrengst van de<br />

bochtafsnijd<strong>in</strong>g’<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

14.00 - 17.00 uur<br />

€ 2,50<br />

€ 22,50<br />

zondag 9 april<br />

Zirkoes Fantaztika<br />

Theater In de Lugt<br />

De Lugt 17<br />

15.00 uur<br />

Zirkoes Fantaztika<br />

zondag 9 april 15.00 uur - € 7,50<br />

Zirkoes Fantaztika<br />

zondag 9 april 15.00 uur - € 7,50<br />

Vrij<br />

€ 7,50<br />

Urban <strong>Overschie</strong><br />

Urban <strong>Overschie</strong><br />

vrijdag 14 april 19.00 uur - gratis<br />

vrijdag 14 april 19.00 uur - gratis<br />

zondag 16 april<br />

Open dag De Fabriek met<br />

huiskamerconcert Oliver<br />

Pesch en Max<strong>in</strong>e Julian<br />

De Fabriek<br />

BROS BROS Burg. Bosstraat 46<br />

vrijdag 21 april 20.30 vrijdag uur - € 5,-<br />

11.00 -<br />

21<br />

18.00<br />

april<br />

uur<br />

20.30 uur - € 5,-<br />

vrij<br />

kaartjes via <strong>in</strong>delugt.nl<br />

kaartjes via <strong>in</strong>delugt.nl<br />

UIT[05]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

donderdag 27 april - Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

Ontbijt - optredens<br />

Fortissimo + Shantykoor<br />

Barend Fox<br />

Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95<br />

vanaf 10.00 uur<br />

donderdag 27 april - Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

Kleedjesmarkt - diverse<br />

optredens - foodtrucks - spr<strong>in</strong>gkussen<br />

Saenredample<strong>in</strong><br />

vanaf 07.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

donderdag 27 april - Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

Inloopconcert<br />

Kon. Rotterdamse<br />

Post Harmonie<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

14.00 - 16.00 uur<br />

donderdag 27 april - Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

Oudhollandse<br />

k<strong>in</strong>derspellen - optreden<br />

Herman Otten Trio<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

vanaf 13.00 uur<br />

donderdag 27 april - Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

Lampionnenoptocht<br />

Saenredample<strong>in</strong><br />

18.30 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

donderdag 27 april - Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

Vrijmarkt voor k<strong>in</strong>deren -<br />

spelletjes - spr<strong>in</strong>gkussen<br />

Speeltu<strong>in</strong> Levenslust -<br />

Kedichemstraat 1<br />

10.30 - 17.00 uur<br />

vrij<br />

vrij


Stemmers van de toekomst <strong>in</strong> het stembureau<br />

Woensdag 15 maart g<strong>in</strong>gen de k<strong>in</strong>deren van groep 6, 7 en 8 van CBS Het Podium op bezoek bij het stembureau <strong>in</strong> hun<br />

school. Ze leerden alles over het hoe en waarom van verkiez<strong>in</strong>gen.<br />

De leerl<strong>in</strong>gen brachten dit bezoek <strong>in</strong> het<br />

kader van Burgerschap. Burgerschap is<br />

de manier waarop mensen meedoen<br />

<strong>in</strong> de maatschappij en hoe mensen die<br />

maatschappij helpen vormgeven. Burgerschapsvorm<strong>in</strong>g<br />

brengt leerl<strong>in</strong>gen de<br />

kennis, vaardigheden en houd<strong>in</strong>g bij, die<br />

ze nodig hebben om nu en later actief te<br />

kunnen meedoen <strong>in</strong> onze samenlev<strong>in</strong>g.<br />

Hoe gaat dat, kiezen?<br />

De voorzitter van het stembureau vertelde<br />

de leerl<strong>in</strong>gen wat iemand nodig heeft<br />

om te mogen stemmen, welke verkiez<strong>in</strong>gen<br />

er vandaag zijn, hoe het stemmen <strong>in</strong><br />

zijn werk gaat en hoe het stembiljet met<br />

alle partijen er uitziet.<br />

Potlood<br />

De leerl<strong>in</strong>gen hadden veel vragen en zijn<br />

met een onderzoeksvraag terug naar de<br />

klas gegaan. Zij weten nu waarom we<br />

moeten stemmen met een rood potlood.<br />

Weet u dat ook?<br />

Een leerl<strong>in</strong>g: “Het was jammer dat de<br />

gymles niet door kon gaan, doordat er<br />

gestemd werd <strong>in</strong> de gymzaal, maar we<br />

hebben toch nog een <strong>in</strong>teressante les<br />

gekregen.”<br />

Chantal van Dalen<br />

conciërge CBS Het Podium<br />

Leerl<strong>in</strong>gen Podium op bezoek <strong>in</strong> het stembureau -<br />

Foto’s: Chantall van Dalen<br />

Echtpaar Baidjoe 60 jaar getrouwd<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

Wie heeft er níet een patatje, kroket, berenklauw of hoe die lekkernijen<br />

allemaal ook heten mogen, gegeten bij de snackbar naast de Grote Kerk?<br />

25 jaar lang was die patatzaak een begrip <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Het echtpaar<br />

Baidjoe-Jankie, dat deze snackbar beheerde, was op 23 februari 60 jaar getrouwd.<br />

Ze kregen een mooie brief en kaart van burgemeester Aboutaleb<br />

en Ada van Noordwijk mocht hen een prachtig boeket van Angela Voorhorst<br />

overhandigen.<br />

37<br />

De jubilarissen met het boeket<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Atlas van de Schie<br />

Een tijdje geleden stond er een oproep <strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>: Wie, oh wie, had er een<br />

exemplaar van Atlas van de Schie <strong>in</strong> huis?<br />

En wie was bereid afscheid te nemen van de atlas? Een liefhebber van de <strong>Overschie</strong>se geschiedenis<br />

was er dr<strong>in</strong>gend naar op zoek. Maar zelfs Museum <strong>Overschie</strong> had het niet. Gelukkig doken<br />

er twee exemplaren op!<br />

Met een van de exemplaren maakte het museum de geschiedenisliefhebber heel blij. Het andere<br />

exemplaar was van mevrouw Janse. Zij verhuisde naar een kle<strong>in</strong>ere won<strong>in</strong>g en was fl<strong>in</strong>k<br />

aan het opruimen. Mevrouw Janse kwam haar atlas persoonlijk overhandigen <strong>in</strong> het museum,<br />

zoals te zien is op bijgaande foto. Een mooi voorbeeld van de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> (waar<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> graag een steentje aan bijdraagt).<br />

Mevrouw Janse overhandigt de Atlas van de Schie aan Leo Kool, vertegenwoordiger van Museum <strong>Overschie</strong><br />

Foto: Ted Janse


<strong>in</strong> de Lugt<br />

Zirkoes Fantaztika<br />

zondag 9 april 15.00 uur - € 7,50<br />

Urban <strong>Overschie</strong><br />

vrijdag 14 april 19.00 uur - gratis<br />

BROS<br />

vrijdag 21 april 20.30 uur - € 5,-<br />

kaartjes via <strong>in</strong>delugt.nl


<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard:<br />

Karakteristieke beelden van de Zestienhovensekade <strong>in</strong> vroeger tijden en anno 2023<br />

Foto’s: Ron Pluijm – collectie Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel<br />

Tussen de Prof. Bolklaan en de achterzijde<br />

van Museum <strong>Overschie</strong> (aan<br />

de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat) loopt de<br />

<strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel. Vroeger was<br />

de naam van deze straat simpelweg<br />

Kerks<strong>in</strong>gel, maar na de annexatie van<br />

<strong>Overschie</strong> door Rotterdam was de toevoeg<strong>in</strong>g<br />

<strong>Overschie</strong>se noodzakelijk.<br />

Rotterdam had namelijk al een Kerks<strong>in</strong>gel:<br />

<strong>in</strong> Charlois.<br />

De <strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel is vernoemd<br />

naar de Hervormde Grote Kerk aan de Ov.<br />

Dorpsstraat.<br />

Er staan maar een paar huizen <strong>in</strong> deze<br />

korte straat. Het is daarmee een beetje<br />

een ‘verstilde’ straat, met een prachtig<br />

uitzicht op het weidegebied van Buitenmuseum<br />

<strong>Overschie</strong> en op de Grote Kerk.<br />

Er zijn allerlei plannen geweest voor<br />

uitbreid<strong>in</strong>g van de straat tot aan de Ov.<br />

Dorpsstraat en bebouw<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het groene<br />

gebiedje. Als je het uitzicht ziet zoals dat<br />

nu is, kun je alleen maar blij zijn dat die<br />

plannen nooit zijn doorgegaan. Hoe dat<br />

precies zit, lees je <strong>in</strong> het artikel Nooit Gebouwd<br />

deel 7 (op pag<strong>in</strong>a 31).<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

39<br />

Nieuw <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong><br />

Onlangs verwierf Museum <strong>Overschie</strong> een gouache van de hand van Charles Jean Kemper: een w<strong>in</strong>ters tafereel <strong>in</strong> de buurt<br />

van de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat.<br />

Charles Kemper werd geboren <strong>in</strong> 1913<br />

<strong>in</strong> Heemstede, maar kwam later <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

terecht. Hij was de zoon van een<br />

<strong>in</strong>specteur van politie, en er was voor<br />

Charles een loopbaan <strong>in</strong> de techniek uitgestippeld.<br />

Dat werd geen succes en ook<br />

bij de politie kon hij niet aarden.<br />

Stimulans<br />

In 1940 won Charles een prijs met een<br />

Schiedams stadsgezicht, en dat was voor<br />

Charles een stimulans om zich aan de<br />

kunst te wijden. Hij woonde <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se<br />

Pieter van Aschstraat en doorkruiste<br />

vaak het landelijke gebied tussen<br />

<strong>Overschie</strong>, Schiedam en Kethel. Daar<br />

legde hij het landschap of de bebouw<strong>in</strong>g<br />

vast op doek of papier. Later verhuisde hij<br />

naar Rotterdam, waar hij <strong>in</strong> 1986 overleed.<br />

Verdwenen<br />

In 1941 maakt hij vanaf het huidige Veerhuiseiland<br />

de gouache die het museum<br />

nu <strong>in</strong> bezit heeft. De gouache verbeeldt<br />

een gezicht op het Schouwgat en de<br />

<strong>in</strong>middels al lang gesloopte bebouw<strong>in</strong>g<br />

daaromheen. Een gouache is een teken<strong>in</strong>g<br />

met watergedragen verf. Anders<br />

dan bij een aquarel wordt met de verf de<br />

gehele ondergrond bedekt.<br />

Deze gouache is een vlot getekend w<strong>in</strong>tergezicht.<br />

Op de gouache kijk je vanaf<br />

de overkant van de met ijs en sneeuw<br />

bedekte Schie naar de achterkant van de<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat.<br />

De bebouw<strong>in</strong>g die erop te zien is, is <strong>in</strong>middels<br />

verdwenen. We<strong>in</strong>igen zullen<br />

zich het pakhuis van Speelman nog her<strong>in</strong>neren.<br />

Waarschijnlijk ligt het oude, zeer<br />

schilderachtige café Van der Werf beter<br />

<strong>in</strong> het geheugen. Dat zat vroeger op de<br />

hoek bij de Lage Brug. De brug zelf is overigens<br />

niet zichtbaar op het werk.<br />

Foto: Ron Pluijm/Museum <strong>Overschie</strong>


Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Woensdag Voor 17.00 t/m uur zaterdag telefonisch vanaf bestellen! 16.00 uur<br />

Zondag vanaf 12.00 uur, reserveren gewenst<br />

Condoleance arrangementen op aanvraag<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

Gastronomische belevenis<br />

op een prachtige locatie<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: donderdag t/m<br />

zondag voor lunch en d<strong>in</strong>er<br />

Ruime, gratis parkeerplaats<br />

Voor reserver<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>formatie:<br />

www.aandezweth.nl<br />

Restaurant Aan de Zweth<br />

Rotterdamseweg 480<br />

2<strong>63</strong>6 KB Schipluiden<br />

010-4704166<br />

E <strong>in</strong>fo@aandezweth.nl<br />

W www.aandezweth.nl<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl


‘Geen poespas’<br />

Het motto van Hans van Essel, kapper en fotograaf<br />

Anne Bos<br />

Klanten die uit <strong>Overschie</strong> verhuizen blijven vaak gewoon komen. Ze komen uit <strong>Overschie</strong>, Dordrecht, Krimpen a/d IJssel en<br />

Bergschenhoek om maar eens iets te noemen. Met zulke trouwe klanten doe je wel iets goed als kapper. En er is meer dat<br />

Hans van Essel goed doet: fotograferen. Van oeros tot tre<strong>in</strong>station, meestal zwartwit en altijd met veel aandacht voor het<br />

spel van lijnen en licht.<br />

ouderwetse boel is bij Hans, zeker niet. ‘Er<br />

komen juist nu ook veel nieuwe klanten’<br />

aldus Hans. ‘Dat zijn vaak nieuwe <strong>Overschie</strong>ënaren.<br />

Dat is echt opvallend’.<br />

Tweede liefde<br />

Het fotograferen ontdekte Hans vijftien<br />

jaar geleden. S<strong>in</strong>dsdien is het, zoals hij<br />

zelf zegt ‘uit de hand gelopen’. Hij gaat<br />

rustig midden <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>ter naar het noorden<br />

van Noorwegen om te fotograferen.<br />

B<strong>in</strong>nenkort is een eiland tussen Duitsland<br />

en Denemarken aan de beurt. Die uitstapjes<br />

maakt Hans niet alleen: hij is lid<br />

van fotoclub De Maasstad en gaat met<br />

die club regelmatig op pad. De fotografen<br />

leren graag en veel van elkaar.<br />

Hans was 15 toen hij zijn eerste klant<br />

knipte. Dat was bij een kapsalon <strong>in</strong> het<br />

Oude Noorden. Al snel kon hij aan de slag<br />

bij Bart Fonte<strong>in</strong> aan het Saenredample<strong>in</strong>.<br />

Inmiddels is de kapsalon van Fonte<strong>in</strong> al<br />

31 jaar van Hans en woont hij erboven.<br />

Blijven hangen<br />

Hans komt met zijn ouders <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

terecht als hij 14 jaar is, en eigenlijk is<br />

het toeval dat hij hier is gebleven. Of<br />

toeval: het komt doordat hij na zijn start<br />

<strong>in</strong> het Oude Noorden al snel bij Bart Fonte<strong>in</strong><br />

g<strong>in</strong>g werken en het daar naar zijn z<strong>in</strong><br />

had.<br />

Dat is zo gebleven. Hans: ‘Het werk is nog<br />

steeds leuk, vooral het contact met de<br />

mensen. En het is hier ook een lekkere<br />

plek om te wonen. Het ple<strong>in</strong> verjongt en<br />

dat is leuk om te zien’.<br />

Aan de gang<br />

‘Je blijft leren <strong>in</strong> dit vak en ik v<strong>in</strong>d alle<br />

aspecten leuk. Het leukste v<strong>in</strong>d ik nu de<br />

omgang met mijn klanten. Een groot deel<br />

komt eigenlijk op visite, zeg ik vaak. Zeker<br />

de mensen die al lang komen en nu echt<br />

ver moeten reizen.’<br />

Hans is nu <strong>63</strong>. Hij verwacht over een paar<br />

jaar wel een dagje m<strong>in</strong>der te gaan werken,<br />

‘maar voorlopig blijf ik nog wel even<br />

aan de gang’, zegt hij met een glimlach.<br />

Rust<br />

Hans: ‘Ik doe weleens een opdracht maar<br />

de fotografie is toch echt voor mijn plezier.<br />

Af en toe maak ik een studio <strong>in</strong> de<br />

zaak voor een portret. Maar zeker geen<br />

comb<strong>in</strong>atie met kapsel! Het is echt iets<br />

anders. Fotograferen brengt me rust.<br />

Wanneer ik een camera <strong>in</strong> mijn hand heb,<br />

ben ik alleen maar daarmee bezig en met<br />

niks anders.’<br />

Wilt u weten wat voor kapsels en foto’s<br />

Hans maakt? Hij heeft twee websites:<br />

vanesselhaarmode.nl en<br />

vanesselfotografie.nl.<br />

De foto van het <strong>Overschie</strong>se Veerhuis is een mooi<br />

voorbeeld van het fotografische werk van Hans -<br />

Foto’s: Hans van Essel<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

41<br />

Geen poespas<br />

‘Wat je ziet, dat krijg je. Ik doe niet aan<br />

poespas en dat weten mensen goed’, vertelt<br />

Hans. Dat klanten dat ook waarderen,<br />

is duidelijk. Niet alleen doordat mensen<br />

er een reisje voor over hebben om te komen.<br />

Na de coronasluit<strong>in</strong>g kwamen ook<br />

(bijna) alle klanten terug.<br />

Maar denk nou niet dat het een stoffige


Bondgenoten ten dienste van het algemeen welzijn<br />

De verkiez<strong>in</strong>gen voor de Prov<strong>in</strong>ciale<br />

Staten zijn achter de rug. De stemmen<br />

zijn geteld. Sommige partijen zijn blij<br />

met de resultaten, andere partijen<br />

likken hun wonden. In de loop van de<br />

verkiez<strong>in</strong>gen waren verschillende politieke<br />

partijen concurrenten om zoveel<br />

mogelijk kiezers aan hun zijde te<br />

krijgen. Het viel op dat <strong>in</strong> verkiez<strong>in</strong>gsstrijd<br />

partijen elkaars vijanden kunnen<br />

zijn en worden.<br />

Nu de verkiez<strong>in</strong>gen voorbij zijn, is het belangrijk<br />

dat m<strong>in</strong>stens een aantal partijen<br />

elkaars bondgenoten kunnen zijn, <strong>in</strong> plaats<br />

van elkaars vijanden en concurrenten. Die<br />

stap is nodig omwille van het algemeen<br />

welzijn <strong>in</strong> onze prov<strong>in</strong>cies en ons land.<br />

Vaak spreken we over de Nederlandse<br />

maatschappij als een samenlev<strong>in</strong>g. Maar<br />

beseffen we wat dat betekent? Zijn we <strong>in</strong><br />

staat om met elkaar sámen te leven en<br />

een menswaardige samenlev<strong>in</strong>g op te<br />

bouwen?<br />

In het evangelie (Matteüs 25, 31-45) doet<br />

Jezus een dr<strong>in</strong>gend beroep op alle mensen<br />

van goede wil. Jezus identificeert<br />

zichzelf met mensen <strong>in</strong> nood. Hij onderstreept:<br />

wat jullie doen aan goede d<strong>in</strong>gen<br />

voor je medemens, die doen jullie ten<br />

diepste ook voor Mij. Voor Jezus zelf dus.<br />

Want: ‘Ik had dorst en jij hebt Mij te dr<strong>in</strong>ken<br />

gegeven, Ik was een vreemdel<strong>in</strong>g en<br />

jij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en<br />

jij hebt Mij gekleed, Ik was ziek of <strong>in</strong> de<br />

gevangenis en jij hebt Mij bezocht’.<br />

Als we <strong>in</strong> onze samenlev<strong>in</strong>g - <strong>in</strong> sociaal,<br />

politiek en economisch opzicht - de<br />

woorden van Jezus ter harte nemen, kunnen<br />

we samen bouwen aan een beschav<strong>in</strong>g<br />

van liefde en solidariteit, als bondgenoten<br />

ten dienste van het algemeen<br />

welzijn. Dat is na verkiez<strong>in</strong>gen hard nodig:<br />

elkaar opbouwen <strong>in</strong> plaats van afbreken.<br />

Mgr. J. van den Hende<br />

Pastoraal team RK parochie<br />

Klokgelui<br />

42<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn weer vrij en zonder<br />

beperk<strong>in</strong>gen te bezoeken. De kerkdiensten zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender maart 2023<br />

zondag 2 april Kerkdienst - ds. W. Koerselman PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 2 april Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 2 april Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 2 april Samenkomst Kerk aan Huis - A. Vooijs Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

donderdag 6 april Witte Donderdag - kerkdienst - ds. D. Pranger PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 19.30 uur vrij<br />

vrijdag 7 april Goede Vrijdag - kerkdienst - ds. J. van 't Hof Bethelkerk - Oranjestraat 7 19.30 uur vrij<br />

zondag 9 april Kerkdienst - ds. D. Pranger PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 9 april Eucharistievier<strong>in</strong>g - Vicaris Egg<strong>in</strong>g Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.15 uur vrij<br />

zondag 9 april Kerkdienst - Zr. D. van den Dool Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 9 april Open Huis middag Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 15 14.00 - 16.00 u vrij<br />

zondag 16 april Kerkdienst - ds. A. de Gooijer PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 16 april Gebedsvier<strong>in</strong>g - M. van Koppen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 16 april Kerkdienst - M. Balk Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 16 april Samenkomst Kerk aan Huis - D. Geway Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 23 april Kerkdienst - dhr. M. de Jong PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 23 april Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pater Th. Blokland Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 23 april Kerkdienst - B. van Zuijlekom Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 23 april Samenkomst Kerk aan Huis - G. Hijkoop Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 30 april Kerkdienst - ds. A. de Reuver PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 30 april Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Pastor M. Verheijen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 30 april Kerkdienst - B. Bos Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 23 april Samenkomst Kerk aan Huis - S. Schreuder Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand hun<br />

werk. Twee vrijwilligers vertellen hier wat ze doen en waarom.<br />

Maria van der Velden – Voetbalverenig<strong>in</strong>g<br />

HWD<br />

Maria (69) woont s<strong>in</strong>ds 1962 <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Samen met haar man Ron is<br />

ze heel actief bij HWD. Ze zijn samen<br />

penn<strong>in</strong>gmeester, maar Maria doet nog<br />

veel meer: ze staat achter de bar, helpt<br />

<strong>in</strong> de kant<strong>in</strong>e, is lid van het team DEL-<br />

EEDIES en maakt samen met anderen de boel geregeld schoon.<br />

Garry (72) is echt een man van de<br />

taal. Voor zijn pensioen was hij docent<br />

Duits; nu geeft hij via wmoradar tweemaal<br />

per week Nederlandse les. ‘Ik doe<br />

dit heel erg graag’, vertelt Garry, ‘Ik kan<br />

op deze manier lekker met taal bezig<br />

zijn, dus het is ook een beetje egoïstisch<br />

van me.’<br />

Garry Wanner – wmoradar<br />

‘Alles bij elkaar ben ik zo’n drie dagen per week bij HWD’, vertelt<br />

Maria, ‘en daarnaast spr<strong>in</strong>g ik <strong>in</strong> als het nodig is.’ In mei spelen<br />

de veteranen van de wandelvoetbal op Mallorca. ‘Daar ga ik<br />

natuurlijk ook heen’, zegt Maria. ‘Samen met de andere supporters<br />

gaan we onze spelers toejuichen. En natuurlijk zijn we dan<br />

van top tot teen <strong>in</strong> het oranje!’<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> de Schout van Groenewegenstraat.<br />

‘De cursisten komen echt overal vandaan’, vervolgt Garry. ‘Uit<br />

Ch<strong>in</strong>a, Polen, Somalië, Turkije, Ethiopië, Marokko, noem maar<br />

op. Het is heel leuk, al die culturen bij elkaar. Dat is voor iedereen<br />

leerzaam.’<br />

Deelnemers krijgen geen certificaat of diploma voor deze cursus.<br />

Ze volgen de lessen puur omdat ze beter Nederlands willen<br />

spreken. ‘Dat maakt de lessen lekker ontspannen’, aldus Garry.<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> de Sleutelr<strong>in</strong>g.<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

43<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik kom met mijn hondje overal en geniet altijd van <strong>Overschie</strong>.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het dorpse karakter; het is hier rustiger dan <strong>in</strong> de stad.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou willen dat er m<strong>in</strong>der rotzooi op straat lag en er m<strong>in</strong>der<br />

kapot werd gemaakt.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ik v<strong>in</strong>d het leuk om contacten te hebben en ik wil lekker actief<br />

zijn.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Na mijn pensioen g<strong>in</strong>g ik bij het Ronald McDonaldhuis werken.<br />

Later ben ik meer bij HWD gaan doen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Ik kan iets doen voor de verenig<strong>in</strong>g, en er zijn heel leuke activiteiten.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Heel <strong>Overschie</strong> is heerlijk, maar vooral de Rotterdamse Rijweg<br />

en de Dorpsstraat. Ook Park 16Hoven v<strong>in</strong>d ik mooi.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat het toch nog echt een dorps karakter heeft, met een zekere<br />

rust.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik gun de Abtsweg een bruisender leven.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ik vond lesgeven altijd erg leuk. Ik voel me thuis voor de klas.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Mijn overbuurvrouw gaf taalles en die vroeg of dat niet iets<br />

voor mij was.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

De mensen die je lesgeeft zijn dankbaar, dus je doet het niet<br />

voor niets.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Tegen <strong>in</strong>lever<strong>in</strong>g<br />

van 3 PLUSpunt<br />

boekjes bij de<br />

servicebalie<br />

Zondag 2 april 2023<br />

Aanvang: 15.00 uur - deur open om 14.30 uur<br />

Toegangsprijs: €22,50 (<strong>in</strong>clusief een kopje koffie of thee)<br />

Bij PLUS te koop voor 18 euro!<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00<br />

Richard de Zoete / Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam // T: 010 2623446

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!