19.06.2023 Views

Jaarverslag 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

De<br />

kracht<br />

van<br />

samen<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2022</strong><br />

1


Inhoud<br />

<strong>2022</strong> in cijfers 4<br />

De kracht<br />

van samen<br />

“Kwaliteit kan je maar samen<br />

met anderen realiseren” 6<br />

Met veerkracht springen we verder 8<br />

Zet ‘m op 3 12<br />

Efficiënter opereren,<br />

met nog betere resultaten 14<br />

SJIP: samenwerken om nog betere zorg<br />

te leveren 16<br />

Financiële kerncijfers 18<br />

Dit nieuwe jaarverslag kon voor mij geen betere rode draad krijgen dan ‘de<br />

kracht van samen’. Sinds <strong>2022</strong> kunnen we, postcovid, weer vooruitkijken<br />

en voortbouwen aan de zorg van de toekomst. En in die zorgvisie zal<br />

samenwerking van nog groter belang zijn, ten voordele van alle patiënten in<br />

de ruime Westhoek-regio.<br />

Samenwerken doen we steeds vaker op verschillende niveaus, zowel binnen<br />

als buiten de ziekenhuismuren. In dit verslag lees je bijvoorbeeld over SJIP:<br />

een project waarbij we advies rond infectiepreventie uitwisselen met<br />

12 woonzorgcentra en over de hybride kwaliteitsconferentie ‘kwaliteit blijft<br />

en leeft’ die we in oktober <strong>2022</strong> organiseerden samen met GZA en ZNA.<br />

We beschrijven ook het nieuwe FlaQuM-kwaliteitsmodel dat we bottom-up,<br />

in afstemming met álle betrokkenen, aan het uitbouwen zijn.<br />

KWALITEIT<br />

VAN ZORG<br />

MENSEN<br />

VOOR MENSEN<br />

Maar als we aan ‘de kracht van samen’ denken, kijken we natuurlijk eerst<br />

en vooral naar al onze medewerkers, met hun onuitputtelijke engagement<br />

en doorgedreven expertise. Bijna 1.500 mensen bundelen hier elke dag<br />

hun krachten om onze patiënten de allerbeste zorg te geven. Een niet<br />

te onderschatten taak, die heel wat intrinsieke motivatie, flexibiliteit en<br />

veerkracht vergt. Tot ons plezier vinden onze collega’s veel motivatie en<br />

energie in de appreciatie van hun patiënten én in de collegiale, familiale sfeer<br />

die in ons ziekenhuis leeft.<br />

Verbondenheid is de allergrootste troef hier in Jan Yperman, getuigt een<br />

collega in dit verslag. Dat samenhorigheidsgevoel koesteren en stimuleren<br />

we. Want ‘mensen’ blijven de sleutel tot buitengewone zorg – ook in de<br />

toekomst.<br />

EFFICIËNTE INZET<br />

VAN MIDDELEN<br />

PATIENTEN-<br />

BELEVING<br />

Veel leesplezier.<br />

Frederik Chanterie<br />

Algemeen directeur<br />

2<br />

3


<strong>2022</strong> in cijfers<br />

32<br />

artsen-specialisten<br />

in opleiding<br />

18.586<br />

opnames<br />

(17.136 in 2021)<br />

26.817<br />

opnames op spoed<br />

(22.554 in 2021)<br />

1.350<br />

personeelsleden<br />

858<br />

studenten<br />

(853 in 2021)<br />

31.466<br />

dagziekenhuiscontacten<br />

(30.091 in 2021)<br />

7,3<br />

dagen is de gemiddelde ligduur<br />

(7,3 in 2021)<br />

532<br />

erkende bedden<br />

1.734<br />

keer rukte de ambulance/PIT uit<br />

(1.677 in 2021)<br />

1.094<br />

keer was er een interventie<br />

van de MUG<br />

(1.017 in 2021)<br />

138<br />

artsen<br />

(137 eind 2021)<br />

28.188<br />

uren bijscholing<br />

We verwelkomden 8 nieuwe<br />

specialisten:<br />

Dr. Evelien Monbailliu – pediatrie<br />

155<br />

studenten geneeskunde<br />

474<br />

studenten verpleegkunde/vroedkunde<br />

229<br />

andere studenten (paramedici, technici,<br />

administratie …)<br />

109<br />

vrijwilligers<br />

(109 eind 2021)<br />

360.236<br />

ambulante contacten<br />

(506.222 in 2021,<br />

inclusief covidscreenings)<br />

31.873<br />

dialysecontacten<br />

(28.007 in 2021)<br />

€ 12,8<br />

miljoen investeringen in de<br />

toekomst van het ziekenhuis<br />

Dr. Xavier Hoste – radiologie<br />

Dr. Yasmina Dejonckheere – pediatrie<br />

Dr. Wim Maenhoudt – neurochirurgie<br />

Dr. Julie Desimpel – radiologie<br />

Dr. Annelies Deldycke -oncologie<br />

Dr. Thomas Vaernewyck–Vander Cruyssen – spoed<br />

Dr. Paulien Van Acker – nefrologie<br />

1.057<br />

geboortes<br />

(1.086 in 2021)<br />

575 jongens<br />

482 meisjes<br />

10 tweelingen<br />

4<br />

5


“Kwaliteit kan je<br />

maar samen met<br />

anderen realiseren”<br />

FlaQuM, kort voor Flanders Quality Model, vervangt het oude accreditatie-systeem JCI dat<br />

te rigide aanvoelde. Het nieuwe Vlaamse kwaliteitsmodel werkt meer bottom-up en legt de<br />

focus op cocreatie. Geen mooier voorbeeld van de ‘kracht van samen’.<br />

Peiling legt sterktes en zwaktes bloot<br />

KWALITEIT<br />

VAN ZORG<br />

We willen onze patiënten zorg van topniveau<br />

bieden. Maar wat is dat? Daarvoor heb je kwaliteitsstandaarden<br />

nodig. Ons nieuwe kwaliteitssysteem<br />

FlaQuM bereikte in <strong>2022</strong> zijn eerste eindpunt:<br />

de nulmeting. What’s next?<br />

FlaQuM biedt een theoretisch kader om binnen ziekenhuizen aan kwaliteit te werken.<br />

Kwaliteitscoördinator Dirk Vanrenterghem: “Naast een aantal technische dimensies,<br />

draait kwaliteit rond waarden als vriendelijkheid, een holistische visie en partnerschap.<br />

Transparantie, veerkracht en leiderschap vervolledigen het plaatje.”<br />

De eerste stap was achterhalen hoe medewerkers, patiënten en hun naasten de zorg ervaren.<br />

Dirk: “Die bevraging is achter de rug en geeft ons een duidelijk beeld van onze sterktes en<br />

werkpunten. In een volgende fase gaan we in overleg met de verschillende stakeholders over<br />

hun visie op kwaliteit. We evalueren ook een aantal standaardprocedures in het licht van de<br />

resultaten.”<br />

Samen naar duurzame kwaliteit van zorg<br />

Het nieuwe kwaliteitsmodel is nog volop in opbouw, maar volgens Dirk ligt net daar de<br />

kracht: “In het FlaQuM-consortium werken momenteel 23 zorginstellingen samen. Het<br />

model legt zelf geen normenkader op, maar geeft richtlijnen waarmee alle leden aan de<br />

slag gaan om zelf een eigen kwaliteitsbeheersysteem uit te werken. Kennis delen en elkaar<br />

inspireren, dat is het uitgangspunt.”<br />

Maar het mag natuurlijk niet enkel bij theorie blijven. Dirk:“Kwaliteitsstandaarden moeten<br />

uiteindelijk concreet ingevuld worden. Dat kan alleen maar samen met anderen. Wij helpen<br />

de prioriteiten bepalen, de finale uitwerking ligt op de werkvloer.”<br />

Hoofdverpleegkundige Ilse Verschatse benadrukt het belang van de bevraging:<br />

“De kwaliteitsbevraging is een mooi middel om onze successen<br />

en uitdagingen in kaart te brengen, omwille van de brede scope.<br />

Van zorgontvangers en -verleners tot ondersteunende diensten<br />

als IT, onthaal of onderhoud: iedereen kan zo bijdragen aan een<br />

betere zorg. Het is belangrijk om mensen een platform te geven,<br />

maar ook om effectief aan de slag te gaan met de feedback.<br />

Op basis van de resultaten willen we in 2023 concrete acties<br />

uitrollen.”<br />

In ‘t kort<br />

We ontvingen als tweede West-Vlaamse<br />

ziekenhuis het ISO 27001-certificaat voor<br />

databeveiliging. Dat krijg je natuurlijk niet<br />

zomaar. Er ging een uitgebreide controle<br />

door internationale auditoren aan vooraf.<br />

In <strong>2022</strong> namen we een stralingsfysicus in<br />

dienst. Die ondersteunt de radiologen en<br />

nucleaire artsen met optimalisatiestudies<br />

en preventie op het vlak van straling.<br />

De stralingsfysicus volgt ook de externe<br />

controle van de nucleaire geneeskunde op.<br />

Een nieuwe techniek in borstkankerchirurgie<br />

zorgt voor een West-Vlaamse<br />

primeur: met behulp van een magnetische<br />

rijstkorrel sporen we niet-voelbare<br />

tumoren op in de borst via visuele en<br />

auditieve signalen.<br />

Op 13 oktober <strong>2022</strong> waren we gastheer<br />

van het vijfde virtuele VICO-symposium<br />

‘Kwaliteit blijft en leeft’. Nationale en<br />

internationale experts deelden er hun visie<br />

op zorgkwaliteit.<br />

Pediater dokter Tine Van Ackere werd<br />

gelauwerd door de European Respiratory<br />

Society. Op het HERMES-examen voor<br />

respiratoire geneeskunde bij kinderen<br />

behaalde ze een gedeelde eerste plaats.<br />

Proficiat!<br />

Dankzij het innovatieve Hybrid<br />

Closed Loop-systeem worden de<br />

glycemiewaarden van een glucosesensor<br />

doorgestuurd naar de insulinepomp. Die<br />

berekent dan automatisch de hoeveelheid<br />

toe te dienen insuline. Zo bieden we<br />

diabetespatiënten meer comfort.<br />

Endoscopische rugchirurgie is de<br />

toekomst. Daarom werd de dienst<br />

Orthopedie uitgerust met een Joimax<br />

endoscopische toren om hernia’s op<br />

minimaal invasieve wijze weg te nemen.<br />

Resultaat: minder spierschade en een<br />

kleiner litteken.<br />

6<br />

7


MENSEN<br />

VOOR MENSEN<br />

Met veerkracht springen<br />

we verder<br />

De piek van de gezondheidscrisis lag in <strong>2022</strong><br />

gelukkig achter ons. Maar de impact op ons<br />

team blijft voelbaar. Daarom investeren we fors<br />

in welzijn en gezondheid op het werk. Van een<br />

welzijnspsycholoog, een welzijnsbevraging tot acties<br />

om onze veerkracht op te krikken: zo zorgen we voor<br />

onze mensen.<br />

Zeggen dat de druk op de schouders van de Jan Yperman-ploeg de voorbije jaren hoog was,<br />

is een understatement. “De crisis blijft nazinderen”, vertelt hr-directeur Cientia Cornille: “De<br />

ziekteverzuimcijfers liegen niet: veel collega’s hebben zo hard gewerkt, dat ze nog steeds op<br />

hun tandvlees zitten. Over het jaarthema voor <strong>2022</strong>, veerkracht, heeft het directiecomité dan<br />

ook niet lang getwijfeld: met veerkracht staan we sterker in onze schoenen.”<br />

Welzijnspsycholoog: altijd een luisterend oor<br />

Om die veerkracht te boosten, rekent Cientia onder meer op welzijnspsycholoog Friedel<br />

Vandenabeele. “Iedere collega die met een probleem worstelt, zowel op het werk als privé,<br />

kan bij mij terecht”, legt Friedel uit. “Ik luister en ga waar nodig op zoek naar een oplossing,<br />

vaak samen met collega’s van de pastorale of sociale dienst, de vertrouwenspersoon of onze<br />

psychologen. Mijn rol is neutraal, wat de drempel verlaagt.”<br />

“Welzijn en gezondheid stonden altijd hoog op onze agenda, maar het was soms roeien met<br />

de riemen die we hadden”, geeft Cientia toe. “Mede door de komst van Friedel is er meer<br />

ruimte om te focussen op welzijn. Zij is het aanspreekpunt voor alle collega’s die hun verhaal<br />

kwijt willen. Bovendien bundelt ze alle initiatieven rond welzijn.”<br />

“Verbondenheid is de allergrootste troef hier in het ziekenhuis.<br />

We staan er nooit alleen voor. Dat maakt je sterker in je job.”<br />

Veerkracht dankzij de kracht van samen<br />

Meer dan een luisterend oor beschikt Friedel inderdaad ook over een flinke portie<br />

organisatietalent. Zo lanceerde ze in <strong>2022</strong> een hele reeks activiteiten om de veerkracht van<br />

de Jan Yperman-medewerkers te boosten: workshops rond assertiviteit, beter slapen en<br />

stoppen met roken, yoga, opleidingen via Mindlab, enz. Haar favoriete actie? “Zonder twijfel<br />

de deelname aan Levensloop, de sponsorloop ten voordele van de Stichting tegen Kanker.<br />

De voorbereiding was zeer intensief, maar het gevoel van samenhorigheid die dag was<br />

overweldigend.”<br />

“De deelname aan Levensloop was voor mij een hoogtepunt van<br />

<strong>2022</strong>. Maandenlang hadden we hieraan gewerkt. De mensen<br />

van de keuken bakten zelfs Jan Yperman-burgers. Het samenhorigheidsgevoel<br />

was overweldigend.”<br />

Friedel Vandenabeele, welzijnspsycholoog<br />

Met die samenhorigheid gaat het trouwens prima in het Jan Yperman Ziekenhuis, zo bleek<br />

uit de medewerkersenquête die we eind <strong>2022</strong> afrondden. Friedel: “Via een uitgebreide<br />

vragenlijst polsten we naar het welzijn van onze medewerkers. Op basis van de resultaten<br />

werken we nu gerichte acties uit, maar één inzicht willen we alvast delen: iedereen<br />

onderstreept de familiale, collegiale sfeer bij Jan Yperman. Daar zijn we ontzettend blij mee.”<br />

Beloning via verloning<br />

Voor hr-directeur Cientia Cornille is het resultaat van de welzijnsenquête een opsteker,<br />

net als de hoge respons. Maar de realisatie waar ze het meest trots op is, is misschien wel<br />

de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao): “Voor gewerkte overuren krijgen onze<br />

mensen nu extra betaald. We zijn ontzettend blij dat we die extra verloning kunnen geven.<br />

Het is onze manier om te onderstrepen hoe hard we de inzet van iedereen appreciëren.”<br />

Petra Man, dienstverantwoordelijke pastorale dienst<br />

8<br />

9


De herdenkingstuin: veerkracht voor medewerkers en bezoekers<br />

Friedel werkt nauw samen met Petra Man, verantwoordelijke van de pastorale dienst, oncocoaches en palliatief<br />

support team. Niet alleen patiënten maar ook medewerkers kloppen bij Petra aan om op verhaal te komen. “Net<br />

zoals Friedel merk ik dat er veel nood is aan een goed gesprek. Maar het is ook verrassend om te zien hoe belangrijk<br />

waarden en rituelen nog zijn in een ziekenhuiscontext.”<br />

De herdenkingstuin die we in <strong>2022</strong> openden, sluit mooi aan bij dat idee, legt Petra uit: “Het is een bijzondere plek<br />

vol symboliek, waar we de overledenen uit de covidperiode en bij uitbreiding alle mensen herdenken van wie we hier<br />

afscheid moesten nemen. Niet alleen bezoekers komen hier graag. Ook voor veel medewerkers is dit een plek om op<br />

adem te komen.”<br />

In ‘t kort<br />

Dankzij het jaarlijkse teambuildingbudget kan elke<br />

afdeling een leuke informele activiteit met de collega’s<br />

organiseren. Zo ging de dienst verpleegkunde in mei<br />

varen en wandelen tussen het groen.<br />

De onthaalmedewerkers kregen een nieuw, fris<br />

uniform in mooi koningsblauw. Een jurk, rok, broek,<br />

bloes of blazer … er is voor elk wat wils. Het sjaaltje<br />

werd vervangen door een kleurrijke pin met het<br />

ziekenhuislogo.<br />

“Iedereen hier is vriendelijk,<br />

menselijk en begripvol.<br />

Collega’s luisteren naar je<br />

verhaal. Ik kom hier elke dag<br />

met plezier werken.”<br />

Laura Candaele,<br />

medewerker personeelsdienst<br />

“Zelfzorg is meer dan op<br />

zaterdag een bad met een<br />

bruisbal nemen. Het Jan<br />

Yperman helpt me hierin<br />

te groeien. Met Mindlab,<br />

bijvoorbeeld.”<br />

Stephanie Van Slembrouck,<br />

verpleegkundige<br />

“Meewerken aan extra<br />

activiteiten, zoals het Warmste<br />

Ziekenhuis, en collega’s van<br />

andere diensten leren kennen,<br />

dat geeft mij energie. En het<br />

contact en de dankbaarheid<br />

van mijn patiënten, uiteraard.”<br />

Greet Cloet,<br />

ergotherapeute<br />

“Ik werk hier nu een jaar en<br />

heb niets dan lof. De sfeer<br />

tussen collega’s is buitengewoon<br />

en we krijgen veel<br />

appreciatie voor ons werk.<br />

Dat geeft me volop energie!”<br />

Ingeborg Kindt,<br />

medewerker bistro<br />

Al bijna 30 jaar werkt Dr. Hans Feys in ons ziekenhuis.<br />

Sinds 2 mei <strong>2022</strong> mag hij zich officieel onze nieuwe<br />

hoofdarts noemen. Hij brengt dus heel wat kennis en<br />

ervaring mee in zijn nieuwe functie.<br />

In september nam Emma Lemahieu de fakkel over<br />

van Liesbeth Verbanck als verantwoordelijke vorming,<br />

training en opleiding. Voor het najaar lag de kalender al<br />

vast, maar vanaf 2023 wil ze haar eigen accenten leggen<br />

in het opleidingsbeleid.<br />

In het jaar van de veerkracht konden alle medewerkers<br />

deelnemen aan de welzijnsbevraging. Die peilt naar wat<br />

er in ons ziekenhuis leeft. In 2023 gaan alle diensten met<br />

de bevindingen aan de slag.<br />

Via de rekruteringscampagne Sterk in je Werk gingen<br />

we op zoek naar nieuwe helden om onze zorgverlening<br />

mee te versterken. Maar dan wel mensen zonder cape en<br />

superkrachten, gewoon supersterk in hun job.<br />

Maar liefst 24 personeelsleden gingen in <strong>2022</strong> met<br />

(brug)pensioen, samen goed voor 858 jaar ervaring. Zij<br />

werden in de bloemetjes gezet in de Ieperse Lakenhallen,<br />

met een hapje en drankje én een gepersonaliseerde fles<br />

champagne.<br />

10<br />

11


Zet ‘m op 3<br />

PATIENTEN-<br />

BELEVING<br />

Een ziekenhuisopname is vaak een stressvolle<br />

gebeurtenis. Zeker voor oudere patiënten, die plots<br />

gedesoriënteerd kunnen geraken. Om ziekenhuisverwardheid<br />

tegen te gaan, pakten we in <strong>2022</strong> uit<br />

met een primeur.<br />

Zo’n 20% van de geriatrische patiënten raakt verward tijdens een opname. Hen vertellen we<br />

meermaals per dag dat ze in het ziekenhuis zijn. Maar om hen nóg beter te oriënteren in tijd<br />

en ruimte ontwikkelde geriatrie een digitaal hulpmiddel: het delierkanaal.<br />

“Omdat we zelf instonden voor de programmering en uitrol<br />

van het digitale kanaal konden we heel wat besparen en toch<br />

toegevoegde waarde creëren voor delierpatiënten. Een echte<br />

win-win dus.”<br />

Bruno Peene, projectmedewerker IT-Zorgtoepassingen<br />

Een vertrouwde omgeving creëren<br />

Jonas Vanhove, coördinerende verpleegkundige geriatrie: “Het tv-kanaal geeft de tijd en<br />

datum weer en videobeelden tonen of het ochtend, middag of avond is. Aanvullend roteren er<br />

foto’s van het ziekenhuis of de mooie streek rond Ieper, zodat delierpatiënten minstens weten<br />

waar ze zijn. Op de achtergrond speelt rustgevende muziek. Dat alles kan bijdragen aan een<br />

zo goed mogelijke oriëntatie.<br />

In het verleden hadden we een delierbox voorhanden met voorwerpen van vroeger, maar die<br />

raakte al eens zoek. Omdat er op elke kamer een televisie hangt, ontstond het idee om daar<br />

iets mee te doen. We kregen hulp van enkele technische collega’s. Zo kon het kanaal meteen<br />

ziekenhuisbreed worden uitgerold, dus ook op niet-geriatrische afdelingen. Ondertussen<br />

weten al veel zorgmedewerkers: bij een delirium, zet de tv op kanaal 3.”<br />

Medicatie zo veel mogelijk vermijden<br />

Dokter Bart Werbrouck: “Met het delierkanaal kiezen we bewust voor een nietmedicamenteuze<br />

aanpak. Ziekenhuisverwardheid structureel omkaderen verdient<br />

altijd de voorkeur. Toch merk ik dat er vaak naar medicijnen wordt gegrepen, als<br />

gemakkelijkheidsoplossing. Die kunnen doeltreffend zijn, maar veroorzaken ook veel<br />

nevenverschijnselen, zoals valincidenten. Ons alternatief biedt hetzelfde resultaat, maar<br />

zonder de vervelende bijwerkingen. We zijn trots op deze Belgische primeur en beschouwen<br />

dit als een unieke oplossing voor een probleem waarmee heel wat geriatrieafdelingen<br />

worstelen.”<br />

“Het ziet er op het eerste gezicht heel simpel uit, maar achter<br />

de schermen was het een technisch huzarenstukje. Er moest<br />

extra bandbreedte worden aangekocht en veel televisies<br />

moesten nog manueel heringesteld worden.”<br />

Chris Cleenewerck, technisch medewerker<br />

In ‘t kort<br />

Iets niet duidelijk op de factuur, een<br />

duplicaat of een prijsraming nodig, liever<br />

gespreid betalen … Patiënten kunnen met<br />

die vragen voortaan aankloppen bij het<br />

financieel infopunt, vlak bij de onthaalbalie<br />

van het ziekenhuis.<br />

In het geriatrisch dagziekenhuis<br />

kunnen kankerpatiënten terecht voor<br />

een oncogeriatrisch assessment. Zo’n<br />

screening evalueert of chemotherapie wel<br />

zinvol is bij oudere, verzwakte patiënten.<br />

Speciaal voor de aftrap van de<br />

Us-momentjes – een nieuw project voor<br />

kankerpatiënten met laagdrempelige<br />

workshops en infosessies – maakte<br />

Herr Seele met enkele (ex-)patiënten een<br />

Cowboy Henk-schilderij op een muur van<br />

het oncologisch dagziekenhuis.<br />

In onze nieuwe plaskliniek helpt een<br />

team van urologen en geriaters ouderen<br />

die lijden aan urine-incontinentie. Die<br />

teamaanpak garandeert een oplossing op<br />

maat van de patiënt, zonder dat hij of zij<br />

een hele rij artsen moet passeren.<br />

12<br />

13


Efficiënter opereren,<br />

met nog betere resultaten<br />

Hoe kunnen we chirurgen en OK-medewerkers helpen<br />

om efficiënter te werken en tegelijk de allerbeste<br />

zorg te verlenen? Met een ultramodern, digitaal<br />

operatiekwartier (OK)! Sinds <strong>2022</strong> zijn alle operatiezalen<br />

in ons ziekenhuis uitgerust met 4K-camera’s en<br />

-schermen. Een krachtige glasvezelverbinding zorgt<br />

voor hypersnelle communicatie.<br />

Bij Jan Yperman kijken we graag vooruit. In 2008 introduceerden we al de eerste digitale<br />

systemen in onze operatiezalen. “Dat was toen een primeur”, vertelt David Deschuytter<br />

van de dienst biotechniek. “Na meer dan 10 jaar was het tijd voor vernieuwing. Er kwam<br />

steeds meer vraag naar beelden en video’s in hoge resolutie, snellere communicatie en<br />

een vlotte koppeling met het patiëntendossier.”<br />

EFFICIËNTE INZET<br />

VAN MIDDELEN<br />

Ook dokter Johan Fierens (abdominale chirurgie) werkte mee aan het digitale OK.<br />

Hij is vooral onder de indruk van de beeldkwaliteit: “Dankzij het nieuwe systeem met<br />

4K-resolutie krijg ik scherpere beelden met meer detail. Bovendien zijn de operatiezalen<br />

uitgerust met een ICG-camerasysteem voor fluorescentiebeeldvorming. Dat zorgt voor<br />

een perfect zicht op de weefselstructuren, waardoor we nog betere resultaten boeken bij<br />

bijvoorbeeld lever- of dikkedarmchirurgie.”<br />

Klaar voor robots, VR, AR of 8K<br />

De digitale beelden zijn trouwens ook buiten de operatiezaal beschikbaar, in hoge kwaliteit<br />

en in realtime. Zo kunnen de chirurgen het advies van een collega inwinnen tijdens de<br />

operaties. Of ze streamen de beelden naar een auditorium, zodat studenten de operatie<br />

kunnen volgen.<br />

“Elk ziekenhuis heeft ondertussen wel een of meerder digitale operatiezalen. Wij hebben<br />

ineens alle operatiezalen gemigreerd. Dat is best uniek. Robotchirurgie, AR, VR of<br />

8K-resolutie: wij zijn helemaal klaar voor de toekomst”, besluit François Hardeman.<br />

Vlotter werken, betere patiëntenzorg<br />

“Die koppeling was cruciaal”, bevestigt dokter François Hardeman (orthopedie), die nauw<br />

betrokken was bij de keuze en de integratie van de nieuwe systemen. “Als een patiënt de<br />

operatiezaal binnenkomt, openen we het patiëntendossier nu met één klik. Alle beelden<br />

die tijdens de operatie worden gemaakt, komen rechtstreeks in het dossier terecht. Zo<br />

winnen we tijd en vermijden we fouten.”<br />

”Dit project was een knap staaltje teamwerk met chirurgen en<br />

OK-medewerkers van verschillende disciplines, David, mijn<br />

collega’s, enz. Zo’n intensieve samenwerking die tot mooie<br />

resultaten leidt: daar haal ik energie uit.”<br />

Alistair Taylor, ICT Client Management<br />

In ‘t kort<br />

De nieuwbouw vorderde met rasse<br />

schreden. In het najaar van 2023 zullen de<br />

kinderpsychiatrie, de Sp-afdeling en de<br />

dialyseafdeling hier onderdak vinden.<br />

We sprongen dit jaar zuiniger om met<br />

energie. Zo vervingen we heel wat<br />

lampen in het ziekenhuis door leds en we<br />

installeerden meer bewegingssensoren.<br />

Verder bestelden we 500 zonnepanelen<br />

en we hopen dat aantal op termijn uit te<br />

breiden tot 1.500.<br />

Op de personeelsparking introduceerden<br />

we een nieuw en veiliger toegangssysteem<br />

dat gebruikmaakt van<br />

nummerplaatherkenning. Eind <strong>2022</strong><br />

werden er al 1.600 badges omgeruild.<br />

Primeur voor ons ziekenhuis! We zijn<br />

de eerste in ons land die artificiële<br />

intelligentie inzetten om CT-scans<br />

te maken. Dat zorgt voor een nóg<br />

nauwkeurigere klinische analyse.<br />

Lean werken betekent dat je optimaal<br />

gebruik maakt van tijd, talent en<br />

middelen. Veertien collega’s volgden<br />

hierover een opleiding en werkten<br />

een leanproject uit. Voortaan doen we<br />

voorafgaand aan protheseoperaties<br />

MSSA-screenings om infecties te<br />

voorkomen, is er een teamsite voor<br />

het onthaal en betere anamnese voor<br />

preoperatieve patiënten in de C-Lounge.<br />

14<br />

15


SJIP: samenwerken om<br />

nog betere zorg te leveren<br />

De kracht van samen, die zetten we in binnen én<br />

buiten de muren van ons ziekenhuis. Sinds <strong>2022</strong><br />

delen we onze kennis en ervaring rond infectiepreventie<br />

met 12 woonzorgcentra in de regio.<br />

Een initiatief dat overduidelijk smaakt naar meer.<br />

Het idee ontstond in 2019 bij verpleegkundig en paramedisch directeur Eddy Delporte:<br />

“Het leek ons verrijkend om met de omliggende woonzorgcentra samen te werken rond<br />

infectiepreventie. Niet om het beleid op te leggen, maar om met elk woonzorgcentrum apart<br />

te overleggen hoe ze hun aanpak konden verbeteren.” Het plan werd positief onthaald: SJIP<br />

(Samenwerking Jan Yperman rond Infectie Preventie) was geboren.<br />

Opleidingen, tips en advies<br />

De coronacrisis stak tijdelijk stokken in de wielen, maar het enthousiasme bleef. Eind 2021<br />

stapten tien woonzorgcentra in het SJIP-project. Elke maand krijgen ze Naomi D’Hondt op<br />

bezoek.<br />

“Ik geef korte individuele of groepstrainingen rond infectiepreventie en -controle, evalueer<br />

de bestaande procedures, werk samen met de ploeg aan een preventieplan of beantwoord<br />

specifieke vragen”, vertelt Naomi.<br />

”Ik probeer zo veel mogelijk op de werkvloer te komen om te luisteren wat er leeft. Ik<br />

observeer en geef tips. Uiteraard zonder met het vingertje te wijzen: mijn advies is altijd<br />

vrijblijvend en we werken samen aan oplossingen. Ieder woonzorgcentrum heeft trouwens<br />

zijn eigen cultuur en aanpak en dat is prima. Ik voel in elk geval dat mijn inbreng voor<br />

verandering zorgt. Dat is fantastisch.”<br />

Betere zorg: daar doen we het voor<br />

“Naomi heeft ervaring in woonzorgcentra, als thuisverpleegster, op onze dienst geriatrie<br />

en als verpleegkundig ziekenhuishygiënist. Dat zorgt voor een pak relevante kennis. En ze<br />

pakt alles enthousiast en hands-on aan. Dat leidt tot mooie resultaten: de feedback op SJIP<br />

is ronduit positief”, aldus Eddy. “Ondertussen zijn nog twee woonzorgcentra in het project<br />

gestapt en andere ziekenhuizen polsen hoe wij deze samenwerking aanpakken.”<br />

“Ik voel me ook een verbindingspersoon tussen het ziekenhuis<br />

en woonzorgcentra. Zij leren niet enkel van ons, wij leren ook<br />

van hen.”<br />

Naomi D’Hondt, ziekenhuishygiënist<br />

SJIP is trouwens niet het enige project waarin Naomi de kennis van het Jan Yperman<br />

Ziekenhuis deelt. Ze vertegenwoordigt ons ziekenhuis ook in HOST (Hospital Outbreak<br />

Support Team), een pilootproject op ziekenhuisnetwerkniveau. “HOST zoekt naar manieren<br />

om infectiepreventie en -behandeling te optimaliseren en deelt die kennis ook met andere<br />

instellingen. Door mijn rollen bij SJIP en HOST te combineren, leer ik permanent bij. Die<br />

kennis kan ik dan weer delen met alle betrokken partijen. Zo leveren we allemaal betere<br />

zorg”, besluit Naomi.<br />

MAATSCHAPPELIJKE<br />

ROL<br />

In ‘t kort<br />

Na telemonitoring voor coronapatiënten<br />

volgden we in <strong>2022</strong> ook mensen die<br />

een beroerte kregen van thuis op. Een<br />

meettoestel op de borst registreert<br />

hartritmestoornissen en alarmeert het<br />

ziekenhuis bij problemen. CardioCare@<br />

Home is een pilootproject.<br />

In <strong>2022</strong> sloegen we de handen in elkaar<br />

met Stichting tegen Kanker, Stad Ieper en<br />

de Lokomotief-runners voor Levensloop,<br />

een 24 uren-loop tegen kanker. Team Jan<br />

Yperman zette z’n beste beentje voor.<br />

Onze kerstmarkt maakte van ons<br />

heel even het ‘Warmste Ziekenhuis’.<br />

We zamelden geld in ten voordele van<br />

Welzijnsschakel Tegoare Ieper en De<br />

Fonkel, een organisatie die zich inzet voor<br />

mensen met jongdementie en hun familie.<br />

Bedankt aan iedereen die ons ziekenhuis<br />

ondersteunde in <strong>2022</strong>. Zo ontvingen we<br />

onder meer een ‘koppelbed’ voor onze<br />

palliatieve eenheid, waardoor koppels<br />

voortaan makkelijker samen liggen.<br />

Onze medewerkers hebben het hart op<br />

de juiste plaats, dat bewees Norman<br />

Cleenewerck, onze verantwoordelijke<br />

biotechniek. Hij werkte enkele weken<br />

mee als vrijwilliger voor Mercy Ships.<br />

Die organisatie brengt medische zorg via<br />

ziekenhuisschepen tot bij de allerarmsten.<br />

Norman stond in voor de digitale uitrusting<br />

van de zes OK-zalen op de Global Mercy.<br />

In <strong>2022</strong> kreeg de nieuwe dialyseafdeling<br />

in Diksmuide verder vorm. Het ziekenhuis<br />

kreeg daarvoor het voormalige zwembad<br />

De Kupe in erfpacht van de stad. Als alles<br />

goed gaat, kunnen de eerste nierpatiënten<br />

er in augustus 2023 terecht. Op die manier<br />

brengen we zorg dichter bij onze patiënten.<br />

16<br />

17


Financiële kerncijfers<br />

<strong>2022</strong> 2021<br />

<strong>2022</strong> 2021<br />

VASTE ACTIVA 116.618.753,33 115.516.159,80<br />

I. OPRICHTINGSKOSTEN 0 0<br />

II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA 323.872,80 531.432,64<br />

III. MATERIELE VASTE ACTIVA 116.292.423,53 114.982.270,16<br />

IV. FINANCIELE VASTE ACTIVA 2.457,00 2.457,00<br />

VLOTTENDE ACTIVA 136.855.211,07 140.424.668,17<br />

V. VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR 644.922,60 929.106,20<br />

VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 3.587.937,77 3.986.288,06<br />

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 68.648.750,95 67.529.527,22<br />

VIII. GELDBELEGGINGEN 38.721.094,22 40.346.440,50<br />

IX. LIQUIDE MIDDELEN 21.010.943,21 22.726.357,02<br />

X. OVERLOPENDE REKENINGEN 4.241.562,32 4.906.949,17<br />

II. BEDRIJFSKOSTEN<br />

E. WAARDEVERMINDERINGEN OP VLOTTENDE ACTIVA 64.152,98 361.188,38<br />

F1. VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN EN SOORTG. VERPL. -133.665,39 -321.843,97<br />

F2. OVERIGE VOORZIENINGEN -2.580.093,31 2.898.626,22<br />

G. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 404.470,03 362.431,04<br />

III. BEDRIJFSWINST 2.052.776,57 2.329.477,16<br />

IV. FINANCIELE OPBRENGSTEN 1.668.515,73 2.298.641,82<br />

A. OPBRENGSTEN UIT FINANCIELE VASTE ACTIVA 11.890,53 37.748,80<br />

B. OPBRENGSTEN UIT VLOTTENDE ACTIVA 204.165,90 170.897,60<br />

C. SUBSIDIES IN KAPITAAL EN INTERESTEN 1.387.036,55 2.027.664,38<br />

D. ANDERE FINANCIELE OPBRENGSTEN 65.422,75 62.331,04<br />

V. FINANCIELE KOSTEN 1.657.029,51 1.830.342,31<br />

TOTAAL DER ACTIVA 253.473.964,40 255.940.827,97<br />

A. KOSTEN VOOR INVESTERINGSLENINGEN 1.601.982,45 1.775.154,30<br />

D. DIVERSE FINANCIELE KOSTEN 55.047,07 55.188,01<br />

EIGEN VERMOGEN 125.823.830,43 125.929.231,69<br />

I. DOTATIES, INBRENG EN GIFTEN IN KAPITAAL 7.069.250,67 7.069.250,67<br />

III. RESERVES 6.890.164,60 6.890.164,60<br />

IV. RESULTAAT HUIDIG EN VORIGE BOEKJAREN 55.540.681,14 53.110.850,76<br />

V. INVESTERINGSSUBSIDIES 28.246.386,02 29.773.341,01<br />

VI. SLUITINGSPREMIES 0 0<br />

VII. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 28.077.348,00 29.085.624,65<br />

SCHULDEN 127.650.133,97 130.011.596,28<br />

VIII. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 59.318.351,56 61.384.520,15<br />

IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 62.424.066,30 62.921.571,76<br />

X. OVERLOPENDE REKENINGEN 5.907.716,11 5.705.504,37<br />

TOTAAL DER PASSIVA 253.473.964,40 255.940.827,97<br />

I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN 239.991.496,39 223.490.491,46<br />

A. OMZET 223.762.136,35 207.880.191,53<br />

B. GEACTIVEERDE INTERNE PRODUCTIE 0 0<br />

C. LIDGELD, SCHENKINGEN, LEGATEN 20.105,00 10.130,00<br />

D. OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 16.209.255,04 15.600.169,93<br />

II. BEDRIJFSKOSTEN 237.938.719,82 221.161.014,30<br />

A. VOORRADEN EN LEVERINGEN 67.450.822,41 58.877.972,26<br />

B. DIENSTEN EN BIJKOMENDE LEVERINGEN 77.496.967,81 71.661.107,22<br />

C. BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN 85.892.800,30 75.768.255,90<br />

D. AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN 9.343.264,99 11.553.277,25<br />

18<br />

VI. COURANTE WINST 2.064.262,79 2.797.776,67<br />

VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 3.101.296,63 1.059.832,38<br />

C. TERUGNEMING VAN VOORZIENINGEN VOOR UITZONDERLIJKE RISICO'S EN<br />

KOSTEN<br />

128.000,00 0,00<br />

D. MEERWAARDE BIJ REALISATIE VAN VASTE ACTIVA 0,00 1.231,00<br />

F. OPBRENGSTEN MBT VORIGE BOEKJAREN 2.973.296,63 1.058.601,38<br />

VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN 2.735.689,75 1.344.190,48<br />

A. UITZONDERLIJKE AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN OP<br />

OPRICHTINGSKOSTEN, OP IMMATERIELE EN MATERIELE VASTE ACTIVA<br />

433.582,32 0,00<br />

C. VOORZIENINGEN VOOR UITZONDERLIJKE RISICO'S 1.833.482,05 667.645,90<br />

E. ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN VAN HET BOEKJAAR 0 147,1<br />

F. KOSTEN MBT VORIGE BOEKJAREN 468.625,38 676.397,48<br />

IX. WINST VAN HET BOEKJAAR 2.429.869,67 2.513.418,57<br />

Financieel-administratief directeur Maarten Crappé: “In <strong>2022</strong> had COVID-19 nog een belangrijke impact op onze<br />

werking en financiële cijfers - zeker in Q1 met de laatste toegekende schijf van UFFT (Uitzonderlijke Financiële Federale<br />

Tegemoetkomingen) om de kosten gelinkt aan COVID-19 te dekken. De activiteit in ons test- en afnamecentrum viel sterk<br />

terug vanaf april. In november nam de huisartsenwachtpost Westhoek zijn intrede in het centrum en worden PCR-testen<br />

voortaan in het ziekenhuis zelf afgenomen. De activiteitcijfers waren beter dan ingeschat. Het dagziekenhuis piekte sterk<br />

en ook spoed beleefde een recordjaar.<br />

De uitzonderlijk hoge inflatie in <strong>2022</strong> was een bepalend kenmerkend aan kostenzijde. Vooral de gestegen loonen<br />

energiekosten hadden een grote impact. Door contracten structureel en consequent in de markt te zetten via<br />

aanbestedingen, kon het ziekenhuis sterk besparen – vooral op de aankoop van geneesmiddelen. Tenslotte blijven we<br />

als ziekenhuis volop inzetten op groei en vernieuwing. In <strong>2022</strong> deden we voor € 5,3 miljoen nieuwe medische en zorginvesteringen<br />

en is er € 1 miljoen uitgegeven aan onderhoud- en grote werken, los van de nieuwbouwvleugel en het<br />

medisch centrum Diksmuide die nog volop in ontwikkeling zijn.”<br />

19


Bekijk de digitale versie<br />

van dit jaarverslag op<br />

jaarverslag.yperman.net<br />

www.yperman.net<br />

info@yperman.net<br />

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!