23.06.2023 Views

Bouwen aan de zorg 2023 03

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BOUWEN<br />

VAKTIJDSCHRIFT OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN<br />

ZORG<br />

VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

Platform OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN<br />

3<br />

ZORG.EUbouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu<br />

jaargang 23<br />

juni-juli <strong>2023</strong><br />

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

3<br />

Special<br />

Ziekenhuizen<br />

Vrijheid en<br />

woongenot<br />

Vlaams minister<br />

Hil<strong>de</strong> Crevits<br />

Europese architectuurprijs<br />

voor Radboudumc


Wilt u een mooie, efficiënte en uitnodigen<strong>de</strong><br />

leefruimte creëren? CARELINE B.V. in De Lier<br />

biedt gloednieuwe woonwerel<strong>de</strong>n en met<br />

ein<strong>de</strong>loze mogelijk- he<strong>de</strong>n. Bezoek onze showroom<br />

en laat u overtuigen van <strong>de</strong> kwaliteit van onze producten. Ons<br />

team van experts helpt u<br />

<strong>de</strong> perfecte leefruimte<br />

bij het creëren van<br />

die uw stijl en<br />

wensen weerspiegelt.<br />

Kom vandaag nog<br />

langs en ervaar het<br />

CARELINE verschil!<br />

T: +31 88 5012400<br />

E: info@carelinebv.nl


In <strong>de</strong>ze ruimtes<br />

bepalen<br />

specialisten<br />

het succes<br />

Cleanroom Combination Group, GB Construct en CCG Belgium zijn<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van CCG Holding. De bedrijven zijn gespecialiseerd in <strong>de</strong><br />

inrichting en realisatie van geclassificeer<strong>de</strong> ruimtes en algemene bouw<br />

in <strong>de</strong> eerste en twee<strong>de</strong>lijns <strong>zorg</strong>, farma, biotech en hoogwaardige<br />

utiliteit. Daar waar mogelijk maken <strong>de</strong> zusterbedrijven gebruik van<br />

elkaars expertise en vaardighe<strong>de</strong>n.<br />

cleanroomcg.com<br />

gb-construct.nl<br />

ccg-belgium.be


3<br />

Voorwoord<br />

ZORGEN EN WONEN IS EEN<br />

VERANTWOORDELIJKHEID VAN ONS ALLEN<br />

Ne<strong>de</strong>rland vergrijst. Waar in 1990 nog 12,8 procent van onze bevolking<br />

65-plusser was, is dit inmid<strong>de</strong>ls opgelopen naar 20,2 procent. Op 1 januari<br />

<strong>2023</strong> tel<strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rland maar liefst 3.601.167 inwoners van 65 jaar of ou<strong>de</strong>r<br />

en dit <strong>aan</strong>tal zal alleen maar toenemen. Dit betekent natuurlijk veel voor<br />

onze collectieve <strong>zorg</strong>vraag én woonbehoefte. Om toegang tot <strong>zorg</strong> (en<br />

wonen) voor ie<strong>de</strong>reen mogelijk te hou<strong>de</strong>n, zal een <strong>aan</strong>tal dingen moeten<br />

veran<strong>de</strong>ren. Zo moeten meer woningen wor<strong>de</strong>n gebouwd waarin mensen<br />

prettig oud kunnen wor<strong>de</strong>n. Bovendien zijn voorzieningen die langer thuis<br />

wonen mogelijk maken, essentieel. Om hierin te kunnen voorzien, moeten<br />

<strong>zorg</strong>partijen, woningcorporaties, gemeenten en bedrijfsleven nog meer dan<br />

voorheen samenwerken. Toekomstbestendig <strong>zorg</strong>en en wonen is immers<br />

een <strong>zorg</strong> en verantwoor<strong>de</strong>lijkheid van ons allen.<br />

Een passend en gevarieerd <strong>aan</strong>bod <strong>zorg</strong>woningen en voorzieningen <strong>zorg</strong>t<br />

er niet alleen voor dat onze ou<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n<strong>de</strong> bevolking beter en comfortabeler<br />

kan wonen, maar maakt ook een efficiëntere <strong>zorg</strong>verlening mogelijk.<br />

In <strong>de</strong>ze editie van <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Zorg beste<strong>de</strong>n we op diverse manieren<br />

<strong>aan</strong>dacht <strong>aan</strong> dit thema. Bijvoorbeeld met ons verslag van <strong>de</strong> IVVD Zorgvastgoed<br />

Dag, waar <strong>zorg</strong>bouw en investeren in woonbestemmingen voor<br />

<strong>de</strong> lange termijn belangrijke topics waren. Zeer interessant is ook het artikel<br />

over het draaibare toilet, dat <strong>de</strong> zelfredzaamheid van ou<strong>de</strong>ren en <strong>zorg</strong>behoeven<strong>de</strong>n<br />

in <strong>de</strong> badkamer vergroot en het werk van <strong>zorg</strong>verleners <strong>aan</strong>zienlijk<br />

verlicht. Of wat dacht u van <strong>de</strong> Woon<strong>zorg</strong>challenge, waarin sociale<br />

en ruimtelijke ontwikkeling moeten samenkomen?<br />

In ons thema Leveranciers <strong>aan</strong> ziekenhuizen stellen diverse leveranciers hun<br />

mooiste en nieuwste producten voor. Van digitale patiëntkamerschermpjes<br />

tot hulpmid<strong>de</strong>len voor obese patiënten en van mo<strong>de</strong>rne omkleedruimtes<br />

tot medicijnkarren en een brandweren<strong>de</strong> kozijn-<strong>de</strong>ur-drangercombinatie.<br />

Zeer interessant is bovendien onze special Ziekenhuizen, waarin negen<br />

indrukwekken<strong>de</strong> ziekenhuisprojecten wor<strong>de</strong>n besproken: <strong>de</strong> nieuwe vestiging<br />

van Rijnstate in Elst, het nieuwe hoofdgebouw van Radboudumc in<br />

Nijmegen, <strong>de</strong> uitbreiding van het Mean<strong>de</strong>r MC in Amersfoort, <strong>de</strong> upgra<strong>de</strong><br />

van <strong>de</strong> materniteitsaf<strong>de</strong>ling van Noor<strong>de</strong>rhart Mariaziekenhuis in Pelt, <strong>de</strong><br />

vernieuwingsoperatie van het Ro<strong>de</strong> Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, <strong>de</strong> verbouwing<br />

van <strong>de</strong> hoof<strong>de</strong>ntree van Rijnstate in Arnhem, <strong>de</strong> nieuwe vleugel van<br />

AZ Monica in Deurne, <strong>de</strong> eerste integrale spoedpost in Amsterdam-Noord<br />

en het <strong>aan</strong>st<strong>aan</strong><strong>de</strong> nieuwe ziekenhuisgebouw voor Franciscus Gasthuis &<br />

Vlietland in Rotterdam.<br />

An<strong>de</strong>re boeien<strong>de</strong> artikelen die u in <strong>de</strong>ze <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Zorg mag verwachten,<br />

g<strong>aan</strong> over modulair bouwen, drinkwaterhygiëne, <strong>de</strong> in-house studiofaciliteit<br />

van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht, het nieuwe Campus Kiezel<br />

in Raamsdonksveer en vernieuwingsproject <strong>de</strong> Nieuwe Sint Jacob in Amsterdam.<br />

Bovendien blikken we terug op het Zorg.Tech congres in Genk. Kortom:<br />

we hebben weer een bomvolle uitgave voor u. Ik wens u weer veel leesplezier!<br />

Lieke van Zuilekom


Platform OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu<br />

Jaargang 23, nummer 3, <strong>2023</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN: 1876-0600<br />

BOUWEN UITGEVER ZORG.EU<br />

Hei<strong>de</strong>: Veel vrijheid en woongenot dankzij leefsferen en leefcirkels 8<br />

Luxe vinyl vloerbe<strong>de</strong>kking voor Hei<strong>de</strong> 11<br />

‘Het kindcentrum stimuleert <strong>de</strong> maximale ontwikkeling’ 12<br />

Het interview: ‘Ziekenhuisinvesteringen scherp afstemmen op toekomstige <strong>zorg</strong>no<strong>de</strong>n’ 16<br />

Schatbeur<strong>de</strong>rl<strong>aan</strong> 6<br />

6002 ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

VESTIGING BELGIË<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Lieke van Zuilekom<br />

REDACTIETEAM<br />

Valérie Couplez<br />

Marlies Decavel<br />

Tjerk van Duinen<br />

Henk Geist<br />

Roel van Gils<br />

Tim Janssens<br />

Ramona Kezer<br />

Koen Mortelmans<br />

José Mul<strong>de</strong>r<br />

Gerrit Tenkink<br />

Marie-Louise Verplak<br />

Jan-Kees Verschuure<br />

Liliane Verwool<strong>de</strong><br />

SPECIAL ZIEKENHUIZEN<br />

Rijnstate Elst is nieuwe stap in gezondheidsland 20<br />

Grote rol voor Marmoleum in duurzaam Rijnstate 26<br />

Europese architectuurprijs voor <strong>zorg</strong>omgevingen toegekend<br />

<strong>aan</strong> nieuw Hoofdgebouw van Radboudumc 28<br />

Mean<strong>de</strong>r: <strong>Bouwen</strong> naast oprit ambulances 30<br />

Noor<strong>de</strong>rhart Mariaziekenhuis: Huiselijkheid is troef in vernieuw<strong>de</strong> materniteit 34<br />

Hotfloor wordt het nieuwe hart voor Ro<strong>de</strong> Kruis Ziekenhuis 36<br />

Rijnstate verbouwt, vernieuwt en verduurzaamt 38<br />

AZ Monica: Nieuwe vleugel stroomlijnt versnipper<strong>de</strong> ziekenhuiscampus 40<br />

BovenIJ: Amsterdams eerste integrale spoedpost opent haar <strong>de</strong>uren in Amsterdam-Noord 42<br />

Franciscus Gasthuis: Officiële start realisatie nieuwbouw Gasthuis 43<br />

Zorg Flits: ‘Ons antwoord op tij<strong>de</strong>lijke wensen: een mobiele of prefab CSA’ 45<br />

Samen werken <strong>aan</strong> nieuwe vormen van wonen en <strong>zorg</strong> 46<br />

PROJECTMANAGEMENT<br />

Patty Ros<br />

p.ros@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijn<strong>de</strong>rs<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet wor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>geleverd via <strong>de</strong> AdPortal.<br />

Mocht u nog geen uploadlink hebben ontvangen, stuur een email<br />

naar traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

€ 70,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Ne<strong>de</strong>rland: € 110,00 per jaar excl. BTW<br />

ING: IBAN: NL46INGB0000417165<br />

SWIFTADRES: INGBNL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Zorg<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n voor het verstrijken van <strong>de</strong> abonnementsperio<strong>de</strong><br />

geen schriftelijk bericht van opzegging is<br />

ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een<br />

jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Als abonnement en in controlled circulation, persoonsgericht<br />

naar beslissers in ziekenhuizen, verpleeghuizen,<br />

woon<strong>zorg</strong>centra, <strong>zorg</strong>groepen, GGZ, woningcorporaties,<br />

architecten, technische/facilitaire managers toeleverancier<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> gezondheids<strong>zorg</strong>, <strong>aan</strong>nemers, overheidsinstellingen<br />

en abonnementen.<br />

VORMGEVING<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit <strong>de</strong>ze uitgave mag wor<strong>de</strong>n overgenomen of vermenigvuldigd zon<strong>de</strong>r<br />

uitdrukkelijke toestemming van <strong>de</strong> uitgever en zon<strong>de</strong>r bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op <strong>zorg</strong>vuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen<br />

uitgever en auteurs op geen enkele wijze inst<strong>aan</strong> voor <strong>de</strong> juistheid of volledigheid<br />

van <strong>de</strong> informatie. Zij <strong>aan</strong>vaar<strong>de</strong>n dan ook geen enkele <strong>aan</strong>sprakelijkheid<br />

voor scha<strong>de</strong>, van welke aard ook, die het gevolg is van han<strong>de</strong>lingen en/of<br />

beslissingen die gebaseerd zijn op <strong>de</strong>ze informatie.<br />

12<br />

28<br />

38<br />

56


jaargang 23<br />

juni-juli <strong>2023</strong><br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu<br />

Inhoud<br />

64 68<br />

84<br />

78<br />

THEMA LEVERANCIERS AAN ZIEKENHUIZEN<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> toekomst 48<br />

Ge<strong>de</strong>gen <strong>aan</strong>pak voor storingsvrije installaties 50<br />

Verspilt u nog steeds onnodig veel waar<strong>de</strong>volle ruimte <strong>aan</strong> omkleedruimtes? 53<br />

Brandweren<strong>de</strong> combinatie van kozijn, <strong>de</strong>ur en dranger 56<br />

St. Antonius Ziekenhuis: Nieuwe in-house studiofaciliteit helpt bij innoveren van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> 58<br />

Gespecialiseer<strong>de</strong> hulpmid<strong>de</strong>len voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> 60<br />

Een betrouwbare keuze voor elke <strong>zorg</strong>omgeving 62<br />

Het draaibare toilet <strong>zorg</strong>t voor een revolutionaire ontwikkeling in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> 64<br />

Digitale patiëntkamerschermpjes geven Smart Hospital een gezicht 66<br />

De balans tussen ziekenhuis en <strong>zorg</strong>vrager 68<br />

Risicohou<strong>de</strong>nd medisch afval <strong>de</strong>contamineren en recycleren 72<br />

<strong>Bouwen</strong> voor <strong>de</strong> kloof 74<br />

Snel en veelzijdig 76<br />

De Nieuwe Sint Jacob omarmt bewoners 78<br />

Energietransitie is ook <strong>zorg</strong> in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> 80<br />

Inhouse engineering en Belgisch maatwerk 84<br />

Borgele: Een goe<strong>de</strong> voorbereiding is het halve werk 86<br />

Actief koelen, verwarmen en ventileren op duurzame locatie Stichting Zozijn Zorg 89<br />

VAKTIJDSCHRIFT OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG<br />

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

Platform OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

3<br />

THEMA SANITAIR<br />

‘Plafondtilliften al meenemen in ontwerp’ 92<br />

Slimme techniek voor optimale drinkwaterhygiëne in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> 94<br />

Veilig medicijnen toedienen in een huiselijke setting 96<br />

De Won<strong>de</strong>l: Zonwering draagt bij tot een dynamische ou<strong>de</strong> dag 100<br />

Zorgpartners 104<br />

3<br />

Special<br />

Ziekenhuizen<br />

Vrijheid en<br />

woongenot<br />

Cover:<br />

Rijnstate, Elst<br />

Beeld:<br />

Egbert <strong>de</strong> Boer<br />

| | |<br />

Vlaams minister<br />

Hil<strong>de</strong> Crevits<br />

Europese architectuurprijs<br />

voor Radboudumc<br />

Blijf gratis en eenvoudig op <strong>de</strong> hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld je <strong>aan</strong> voor onze nieuwsbrief!<br />

BOUWENAANDEZORG.EU


GELDROP HEIDE<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Anna Ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong><br />

Anna Hei<strong>de</strong>:<br />

Veel vrijheid en woongenot<br />

dankzij leefsferen en leefcirkels<br />

In het nieuwe woon<strong>zorg</strong>complex Hei<strong>de</strong> van Anna Ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong> staat het welzijn van <strong>de</strong> bewoners<br />

voorop. Bewoners mogen zijn wie ze zijn, omdat ze gehuisvest wor<strong>de</strong>n in een leefomgeving die past<br />

bij hun eigen i<strong>de</strong>ntiteit, individuele behoeften en mogelijkhe<strong>de</strong>n. De behoeften en <strong>zorg</strong>vragen van<br />

<strong>de</strong> bewoner vormen het uitgangspunt. Sociotherapeutische leefsferen, noemen ze dat bij Anna. En<br />

via slimme <strong>zorg</strong>technologie met leefcirkels wordt <strong>de</strong> leefruimte waarin <strong>de</strong> bewoner zich vrij kan<br />

bewegen ook nog eens zo groot mogelijk gehou<strong>de</strong>n.<br />

Hei<strong>de</strong> heeft een vierkante plattegrond over twee verdiepingen en beschikt over een fraaie en grote binnentuin.<br />

8 BOUWEN ZORG.EU


GELDROP HEIDE<br />

Hei<strong>de</strong> is een compleet nieuwe woonvoorziening voor 84 bewoners met lichamelijke beperkingen en/of <strong>de</strong>mentie.<br />

Hei<strong>de</strong> vervangt locatie Akert van Anna<br />

Ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong>. “Het ou<strong>de</strong> pand dateert uit<br />

1965 en was gewoon op”, begint Nicoline<br />

Pruijsen, projectlei<strong>de</strong>r facilitair en nieuwbouw<br />

Hei<strong>de</strong> bij Anna Ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong>. “Al heel wat jaren<br />

werd gesproken over vervangen<strong>de</strong> nieuwbouw,<br />

waarbij op het braakliggend terrein nabij<br />

onze locaties Berk en Heuvel een tij<strong>de</strong>lijke<br />

noodvoorziening zou wor<strong>de</strong>n geplaatst. G<strong>aan</strong><strong>de</strong>weg<br />

het traject zijn <strong>de</strong> plannen gewijzigd<br />

en is besloten om op het braakliggend terrein<br />

nieuwbouw te plegen. En dat is Hei<strong>de</strong> gewor<strong>de</strong>n,<br />

een compleet nieuwe woonvoorziening<br />

voor 84 bewoners met lichamelijke beperkingen<br />

en/of <strong>de</strong>mentie. Dat maakt dat we nu<br />

beschikken over drie woon<strong>zorg</strong>centra op één<br />

groot terrein, <strong>aan</strong> het Grote Bos in Geldrop.”<br />

Hei<strong>de</strong> heeft een vierkante plattegrond over<br />

twee verdiepingen en beschikt over een fraaie<br />

en grote binnentuin. “Mensen met <strong>de</strong>mentie<br />

wonen zoveel als mogelijk op <strong>de</strong> begane grond,<br />

terwijl mensen met somatische problemen gehuisvest<br />

zijn op <strong>de</strong> eerste verdieping, met grote<br />

balkons en zicht op <strong>de</strong> binnentuin”, legt Pruijsen<br />

'Bij <strong>de</strong> in<strong>de</strong>ling van cliënten hou<strong>de</strong>n we<br />

rekening met hun eigen i<strong>de</strong>ntiteit,<br />

individuele behoeften en mogelijkhe<strong>de</strong>n'<br />

uit. “Door <strong>de</strong> veran<strong>de</strong>ringen in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> is <strong>de</strong><br />

verwachting dat Hei<strong>de</strong> uitein<strong>de</strong>lijk een thuis<br />

wordt voor uitsluitend mensen met <strong>de</strong>mentie.”<br />

SOCIOTHERAPEUTISCHE<br />

LEEFSFEREN<br />

Wat het project voor Anna Ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong><br />

uniek maakt, zijn <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> sociotherapeutische<br />

leefsferen. “Bij <strong>de</strong> in<strong>de</strong>ling van<br />

cliënten hou<strong>de</strong>n we rekening met hun eigen<br />

i<strong>de</strong>ntiteit, individuele behoeften en mogelijkhe<strong>de</strong>n,<br />

dus we selecteren niet op afkomst of<br />

sociaaleconomische status. Voorheen verbleef<br />

een bewoner die gebaat is bij een prikkelarme<br />

omgeving en houdt van rust in <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> omgeving<br />

als een persoon die juist enorm houdt<br />

van reuring, terwijl dat eigenlijk heel iets an<strong>de</strong>rs<br />

vraagt qua inrichting van een ruimte, <strong>aan</strong>gebo<strong>de</strong>n<br />

programma én dienstverlening van <strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong>me<strong>de</strong>werker. In Hei<strong>de</strong> werken we daarom<br />

met drie leefsferen: beschermend, stimulerend<br />

en structurerend.”<br />

ZES HUISKAMERS<br />

Het nieuwe gebouw beschikt over 84 appartementen<br />

en zes huiskamers, drie op elke<br />

verdieping. “Bij <strong>de</strong> inrichting van <strong>de</strong> huiskamers<br />

en belevingshoekjes op <strong>de</strong> gangen is rekening<br />

gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> leefsferen”, vervolgt Pruijsen.<br />

“Stimulerend wil zeggen, een drukker behang<br />

op <strong>de</strong> muur, grotere tafels en een grotere<br />

passieve zit, <strong>de</strong> luie stoelen om <strong>de</strong> tv heen.<br />

Een wezenlijk verschil met <strong>de</strong> beschermen<strong>de</strong><br />

leefsfeer gericht op warmte en geborgenheid,<br />

met een rustige inrichting en kleinere tafels<br />

voor twee tot maximaal vier personen. ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

9


GELDROP HEIDE<br />

De kamers zijn voorzien van een eigen badkamer<br />

met douche en toilet, een pantryblokje,<br />

een verpleegbed met gar<strong>de</strong>robekast en een<br />

plafondtillift. De bewoners van Akert zijn op<br />

20, 21 en 22 juni jongstle<strong>de</strong>n allemaal verhuisd<br />

naar Hei<strong>de</strong>. ■<br />

Feiten en cijfers<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Anna, Geldrop<br />

ARCHITECT<br />

Peters & Lammerink architecten, Hengelo<br />

VLOER<br />

Gerflor, Benelux, Eindhoven<br />

CAPACITEIT:<br />

84 bewoners, elke groep van 14 bewoners krijgen<br />

eigen huiskamer 16 plaatsen voor dagbestedfing<br />

Mensen met <strong>de</strong>mentie wonen zoveel als mogelijk op <strong>de</strong> begane grond, terwijl mensen met somatische<br />

problemen gehuisvest zijn op <strong>de</strong> eerste verdieping, met grote balkons en zicht op <strong>de</strong> binnentuin.<br />

Ook <strong>de</strong> activiteiten en afspraken met <strong>de</strong> familie<br />

en mantel<strong>zorg</strong>er wor<strong>de</strong>n daarop afgestemd,<br />

zodat het nooit te druk wordt in <strong>de</strong> huiskamer.<br />

In <strong>de</strong> stimuleren<strong>de</strong> omgeving is daarentegen<br />

in feite <strong>de</strong> hele familie van harte welkom.” De<br />

structureren<strong>de</strong> leefsfeer tot slot is gericht op<br />

bewoners die baat hebben bij een dagstructuur<br />

en individuele bena<strong>de</strong>ringswijze. De inrichting<br />

neigt naar die van <strong>de</strong> beschermen<strong>de</strong> leefsfeer.<br />

“De cliënten vanuit Akert kennen we natuurlijk<br />

door en door. Samen met een psycholoog en<br />

<strong>de</strong> eerste verantwoor<strong>de</strong>lijke vanuit <strong>de</strong> familie is<br />

een in<strong>de</strong>ling gemaakt van <strong>de</strong> cliënten in <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

leefsferen. Ook onze me<strong>de</strong>werkers<br />

g<strong>aan</strong> werken in <strong>de</strong> bij hen passen<strong>de</strong> leefsfeer,<br />

waarbij gezamenlijk en stapsgewijs concreter invulling<br />

wordt gegeven <strong>aan</strong> dit nieuwe concept.<br />

We <strong>zorg</strong>en er eerst voor dat me<strong>de</strong>werkers en<br />

bewoners wennen <strong>aan</strong> het nieuwe huis.”<br />

UNIEKE ZORGTECHNOLOGIE<br />

Een an<strong>de</strong>r nieuw concept is het re<strong>de</strong>lijk<br />

vooruitstreven<strong>de</strong> domotica-systeem in Hei<strong>de</strong>.<br />

“Met slimme sensoren kunnen we per<br />

cliënt instellen waar wel en waar niet op<br />

gealarmeerd moet wor<strong>de</strong>n”, zegt Pruijsen.<br />

“In Akert werkten we met een basisinstallatie<br />

met bewegingsmel<strong>de</strong>r, wat leid<strong>de</strong> tot<br />

heel veel loze meldingen omdat het past bij<br />

het natuurlijk gedrag van een persoon.” Ze<br />

geeft een voorbeeld: “Als het gebruikelijk<br />

is dat meneer Jansen ’s nachts vier keer uit<br />

bed gaat om te plassen en mevrouw Pietersen<br />

juist niet, dan zijn <strong>de</strong> vier meldingen van<br />

meneer Jansen in feite loos alarm en wil je<br />

alleen een doormelding krijgen van mevrouw<br />

Pietersen. Met het nieuwe systeem hier in<br />

Hei<strong>de</strong> kunnen we op cliënt- en activiteitenniveau<br />

instellen waar wel en waar niet op<br />

gealarmeerd moet wor<strong>de</strong>n. Dat geeft enorm<br />

veel rust bij <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> voor zowel <strong>de</strong> cliënt<br />

als <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werker. Het systeem kan zelfs<br />

analyseren of een bewoner wat rond schuifelt<br />

of dat er echt iets <strong>aan</strong> <strong>de</strong> hand is. Met<br />

diezelf<strong>de</strong> technologie kunnen we bewoners<br />

bovendien enorm veel vrijheid geven. Aan<br />

gesloten <strong>de</strong>uren doen we niet, het gebouw is<br />

open voor ie<strong>de</strong>reen. Het systeem genereert<br />

automatisch een melding als een bewoner<br />

buiten een bepaal<strong>de</strong> zone komt en draagt zo<br />

bij <strong>aan</strong> een betere kwaliteit van leven. Het<br />

polsbandje of <strong>de</strong> halszen<strong>de</strong>r is voorzien van<br />

een tag die continu verbinding maakt met<br />

het systeem. Het is ook tevens <strong>de</strong> ‘sleutel’<br />

die toegang verschaft tot <strong>de</strong> eigen kamer.”<br />

De 84 kamers/appartementen in Hei<strong>de</strong> zijn 36<br />

m 2 groot en vrijwel allemaal i<strong>de</strong>ntiek ingericht.<br />

COMFORTABELE ZORGBEDDEN<br />

FMB care heeft <strong>de</strong> nieuwe locatie<br />

Hei<strong>de</strong> van <strong>de</strong> Anna Zorggroep<br />

mogen voorzien van 84 nieuwe<br />

Formidabel Pro <strong>zorg</strong>bed<strong>de</strong>n. Na een<br />

uitvoerig traject en een uitgebrei<strong>de</strong><br />

presentatiedag heeft <strong>de</strong> Anna<br />

Zorggroep bewust gekozen voor het<br />

Formidabel Pro <strong>zorg</strong>bed in combinatie<br />

met <strong>de</strong> Soli<strong>de</strong> zijbescherming en<br />

een extra feature, namelijk het<br />

uitneembare voetschot.<br />

De Anna Zorggroep heeft direct voor<br />

een standaard lengte van 210 cm<br />

gekozen, zodat bewoners met een<br />

gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lengte of langer optimaal<br />

in het Formidabel Pro <strong>zorg</strong>bed<br />

kunnen verblijven. Met <strong>de</strong> uitgebrei<strong>de</strong><br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n, zoals een actieve<br />

stoelpositie in combinatie met het<br />

dynamisch virtueel draaipunt én een<br />

geïntegreer<strong>de</strong> uitstappositie biedt<br />

<strong>de</strong> Formidabel Pro zowel voor <strong>de</strong><br />

actieve als <strong>de</strong> passieve doelgroep een<br />

optimale oplossing.<br />

Doordat het on<strong>de</strong>rstel is voorzien van<br />

100 mm wielen met een centrale<br />

rem, is <strong>de</strong> Formidabel Pro zowel<br />

binnenskamers als buitenkamers<br />

optimaal verrijdbaar.<br />

10 BOUWEN ZORG.EU


GELDROP HEIDE<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Anna Ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong><br />

Luxe vinyl vloerbe<strong>de</strong>kking<br />

voor Hei<strong>de</strong><br />

Het nieuwe complex Hei<strong>de</strong> van Anna Ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong> straalt luxe en comfort uit. Met dank <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

vinyl vloerbe<strong>de</strong>kking van Gerflor uit <strong>de</strong> Creation 70-serie, die door het hele pand ligt. Door het<br />

formaat (stroken) en het reliëf is <strong>de</strong> vloer nauwelijks van echt hout te on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n. Het product<br />

werd eer<strong>de</strong>r al bekroond met een Red Dot Design Award.<br />

Comfortabel, slijtvast, waterbestendig en<br />

eenvoudig schoon te maken: <strong>de</strong> Creation 70<br />

Dryback heeft het allemaal. “De vinyl vloerbe<strong>de</strong>kking<br />

is leverbaar in tegels of planken/<br />

stroken van verschillend formaat en is uitermate<br />

geschikt voor toepassing in een <strong>zorg</strong>omgeving”,<br />

zegt Oliver Bomers, accountmanager<br />

bij Gerflor. “Enige tijd gele<strong>de</strong>n hebben we <strong>de</strong><br />

nieuwste versie gelanceerd met een gewijzig<strong>de</strong><br />

toplaag met reliëf en een matte uitstraling. Het<br />

geeft een hele realistische houtlook, zoals je<br />

kunt zien in Hei<strong>de</strong>.”<br />

In Hei<strong>de</strong> is gekozen voor <strong>de</strong> kleur Serena.<br />

“Het PVC is toegepast op het volledige project,<br />

dus ook in <strong>de</strong> appartementen, <strong>de</strong> huiskamers<br />

en in <strong>de</strong> gangen. In totaal hebben we<br />

zo’n 5.500 m 2 Creation 70 geleverd. Mari<br />

Frunt uit Rosmalen heeft met haar expertise<br />

in <strong>de</strong> verwerking van PVC-stroken het<br />

project volbracht. Daarnaast is er ook ruim<br />

400 m 2 SPM Decochoc in <strong>de</strong> kleuren Ivory<br />

en Chalk toegepast. Het biedt <strong>de</strong> muren een<br />

krasvaste bescherming door mid<strong>de</strong>l van zijn<br />

‘embossing’ tegen on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong> impact van<br />

een rollator en <strong>zorg</strong>t voor een langdurige,<br />

esthetisch fraaie uitstraling.” ■<br />

Comfortabel, slijtvast, waterbestendig en eenvoudig schoon te maken: <strong>de</strong> Creation 70 Dryback van Gerflor heeft het allemaal.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

11


RAAMSDONKSVEER CAMPUS KIEZEL<br />

De woongroepen hebben ie<strong>de</strong>r een eigen kleur.<br />

Tekst | Liliane Verwool<strong>de</strong> Beeld | Merijn Koelink<br />

Een eigenwijze woonomgeving<br />

‘Het kindcentrum stimuleert<br />

<strong>de</strong> maximale ontwikkeling’<br />

Twee gebouwen met een open karakter, opgetrokken in een lichte, vrien<strong>de</strong>lijke baksteen met<br />

daarboven een fraaie houten gevelbekleding. Samen vormen zij Campus Kiezel, <strong>de</strong> nieuwe<br />

verblijfslocatie voor kin<strong>de</strong>ren en jongeren met een verstan<strong>de</strong>lijke beperking. Ze kunnen er<br />

<strong>de</strong>eltijds of voltijds wonen of logeren. In het naastgelegen orthopedagogisch dagcentrum is het<br />

dagprogramma gericht op <strong>de</strong> individuele ontwikkeling van het kind.<br />

Campus Kiezel is eigendom van <strong>zorg</strong>organisatie<br />

Stichting Prisma en bestaat uit twee gekoppel<strong>de</strong><br />

bouwvolumes, elk met twee bouwlagen. In het<br />

ene gebouw bevin<strong>de</strong>n zich 35 woonstudio’s,<br />

ver<strong>de</strong>eld over vier woongroepen, in het an<strong>de</strong>re<br />

gebouw bevindt zich het orthopedagogisch dag-<br />

centrum. De gebouwen zijn vrijst<strong>aan</strong>d en tegelijkertijd<br />

nauw met elkaar verbon<strong>de</strong>n. Op <strong>de</strong> begane<br />

grond nodigt het verbin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> straatje tussen <strong>de</strong><br />

gebouwen uit om <strong>de</strong> overstap naar het an<strong>de</strong>re<br />

gebouw te maken en op <strong>de</strong> eerste verdieping verbin<strong>de</strong>n<br />

loopbruggen <strong>de</strong> gebouwen met elkaar.<br />

BREED WENSENPAKKET<br />

Om het kindcentrum vorm te geven, nodig<strong>de</strong><br />

Prisma meer<strong>de</strong>re architecten uit. Het was<br />

<strong>de</strong> pitch van Pauwert Architectuur die toen<br />

onmid<strong>de</strong>llijk het wauw-effect opriep. “Ons<br />

wensenpakket was breed”, realiseert Wilma<br />

12 BOUWEN ZORG.EU


RAAMSDONKSVEER CAMPUS KIEZEL<br />

De binnenruimtes zijn licht en ruim van opzet.<br />

Claassen, manager Zorg en Expertise van<br />

Prisma, zich. “We wil<strong>de</strong>n een eigentijds Kin<strong>de</strong>n-Gezin<br />

Centrum voor kin<strong>de</strong>ren met een<br />

beperking en tevens een ontmoetingsplaats<br />

voor hun ou<strong>de</strong>rs. De nieuwe locatie moest in<br />

contact st<strong>aan</strong> met <strong>de</strong> omgeving en tegelijkertijd<br />

veiligheid en intimiteit bie<strong>de</strong>n. En bovenal:<br />

elk kind moest hier iets vin<strong>de</strong>n dat zijn ontwikkeling<br />

stimuleert. Deze prikkels moesten dus<br />

zowel in het gebouw als bij <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rsteuning<br />

<strong>aan</strong>wezig zijn. Het ontwerp van Pauwert<br />

Architectuur had dit allemaal in zich.”<br />

RUIMTE EN<br />

MOGELIJKHEDEN CREËREN<br />

Ter voorbereiding op <strong>de</strong> bouw van Campus<br />

Kiezel wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> <strong>aan</strong>wezige gebouwen op het<br />

Theresiakwartier gesloopt. Vervolgens wer<strong>de</strong>n<br />

er weloverwogen beslissingen genomen. “Het<br />

hele terrein was eigendom van Prisma”, vertelt<br />

Jan Graven, eigenaar van Ch<strong>aan</strong> Adviesbureau<br />

en vanaf het eerste moment als adviseur<br />

en projectmanager betrokken bij het project.<br />

“Door <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> eenlaagse gebouwen<br />

te vervangen door gebouwen met twee verdiepingen<br />

kon<strong>de</strong>n we compacter bouwen en<br />

twee<strong>de</strong>r<strong>de</strong> van het terrein verkopen <strong>aan</strong> een<br />

ontwikkelaar. Dit lever<strong>de</strong> extra budget op<br />

om <strong>de</strong> pan<strong>de</strong>n geheel naar wens in te richten.<br />

Ook an<strong>de</strong>re beslissingen – zoals het gezamenlijk<br />

gebruik van spelkamers, snoezel- en bewegingsruimtes<br />

– lever<strong>de</strong>n voor<strong>de</strong>el op. Je ziet dit<br />

terug in <strong>de</strong> ruime opzet van <strong>de</strong> woonkamers<br />

en <strong>de</strong> royale doorkijken in het orthopedagogisch<br />

dagcentrum.”<br />

EEN COMPACTE STRUCTUUR<br />

Zo ontstond een extravert woongebouw dat<br />

in alle hoeken contact maakt met <strong>de</strong> omliggen<strong>de</strong><br />

buitenruimte. De binnenruimtes zijn licht<br />

en ruim van opzet, terwijl <strong>de</strong> structuur van het<br />

gebouw compact is. Geen lange gangen, maar<br />

korte looplijnen. De bewoners vin<strong>de</strong>n hun eigen<br />

woonstudio en <strong>de</strong> gezamenlijke huiskamer<br />

altijd dichtbij. De woongroepen hebben ie<strong>de</strong>r<br />

een eigen kleur, wat <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren helpt om hun<br />

eigen woongroep terug te vin<strong>de</strong>n. De kiezels,<br />

kasten en schuif<strong>de</strong>uren vormen tezamen <strong>de</strong><br />

flexibele afscheiding tussen <strong>de</strong> woonkamer en<br />

studio’s. De kiezels en kasten maken <strong>de</strong> leefcirkels<br />

mogelijk, oftewel: <strong>de</strong> belevingsroute afgestemd<br />

op het individuele kind.<br />

LEEFCIRKELS, KIEZELS EN KASTEN<br />

“De leefcirkels best<strong>aan</strong> dus uit kiezels en kasten”,<br />

vertelt Theo van Hoeve, architect van<br />

Pauwert Architectuur. “In <strong>de</strong>ze kiezels bevin<strong>de</strong>n<br />

zich <strong>de</strong> voorzieningen voor <strong>de</strong> stamgroepen,<br />

zoals bergruimte, sanitair en een werkplek<br />

met keukentje. Door <strong>de</strong> openingen in <strong>de</strong> kiezels<br />

kunnen <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>me<strong>de</strong>werkers zicht hou<strong>de</strong>n<br />

op <strong>de</strong> stamgroepen en het vrije veld. ❯<br />

'Elk kind moest<br />

hier iets vin<strong>de</strong>n dat<br />

zijn ontwikkeling<br />

stimuleert'<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

13


Collseweg 23 5674 TR Nuenen<br />

T: 040-2831905<br />

E: info@banbouw.nl<br />

W: www.banbouw.nl<br />

Jeroen Boschl<strong>aan</strong> 1 5642 AP Eindhoven<br />

T: 040 2812782<br />

E: info@pauwert.nl<br />

W: www.pauwert.nl<br />

Rijksweg 17 5391 LH Nuland<br />

T: 073-5324866<br />

E: info@verstappen-v-amelsvoort.nl<br />

W: www.verstappen-v-amelsvoort.nl<br />

Schijfstraat 12 5061 KB Oisterwijk<br />

T: 0416 66 99 99<br />

E: info@klictet.nl<br />

w: www.klictet.nl<br />

Jules Verneweg 41, 5015 BG Tilburg<br />

T: 013-5433375<br />

E: info@vanhees.com<br />

W: www.vanhees.comlsvoort.nl<br />

Taxandriaweg 12 -2b 5142 PA Waalwijk<br />

T: 088 - 770 2200<br />

E: info@prismanet.nl<br />

W: www.prismanet.nl<br />

Ch<strong>aan</strong><br />

is niet stil st<strong>aan</strong><br />

Heuvelstraat 9, 5066 PB Moergestel<br />

T: +31(0)13-5131339<br />

E: info@ketelaarsgroeneninfra.nl<br />

W: www.ketelaarsgroeneninfra.nl<br />

Vennekes 20 4854 AS Bavel<br />

T: +31651861<strong>03</strong>3


RAAMSDONKSVEER CAMPUS KIEZEL<br />

INTEGRATIE ARCHITECTUUR EN<br />

INTERIEURONTWERP<br />

Met zoveel i<strong>de</strong>eën – niet alleen over <strong>de</strong> architectuur,<br />

maar ook over het interieurontwerp<br />

– werd het een voor <strong>de</strong> hand liggen<strong>de</strong> zaak<br />

dat Pauwert Architectuur ook het interieurontwerp<br />

voor haar rekening nam. Van Hoeve:<br />

“In <strong>de</strong> regel werken we hiervoor samen met<br />

een interieurontwerper, maar voor Campus<br />

Kiezel hebben we dit naar ons toegetrokken.<br />

Onze i<strong>de</strong>eën over herkenbaarheid, oriëntatie,<br />

kleur- en materiaalgebruik waren immers<br />

vanaf het eerste moment toon<strong>aan</strong>gevend in<br />

het ontwerp.”<br />

Een verbin<strong>de</strong>nd straatje en twee loopbruggen nodigen uit om <strong>de</strong> overstap naar het an<strong>de</strong>re gebouw te maken.<br />

De kasten in het behan<strong>de</strong>lingsgebouw vormen<br />

<strong>de</strong> overgang tussen <strong>de</strong> stamgroepen en het<br />

vrije veld. Met schuif<strong>de</strong>uren <strong>aan</strong> weerszij<strong>de</strong>n<br />

kunnen <strong>de</strong> ruimtes al dan niet in elkaar overvloeien.<br />

Kin<strong>de</strong>ren die het <strong>aan</strong>kunnen, kunnen<br />

zich hierdoor in het gehele gebouw begeven,<br />

inclusief <strong>de</strong> buitenruimtes.”<br />

'Met schuif<strong>de</strong>uren <strong>aan</strong><br />

weerszij<strong>de</strong>n kunnen <strong>de</strong><br />

ruimtes al dan niet in<br />

elkaar overvloeien'<br />

Inmid<strong>de</strong>ls zijn <strong>de</strong> gebouwen van Campus<br />

Kiezel klaar voor gebruik. De groene kwaliteiten<br />

van <strong>de</strong> plek omarmen <strong>de</strong> gebouwen<br />

en be<strong>zorg</strong>en <strong>de</strong>ze een veilige uitstraling. De<br />

noor<strong>de</strong>lijke bomenstructuur en het dierenparkje<br />

zijn met een verbin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> groene loper<br />

met <strong>de</strong> gebouwen verbon<strong>de</strong>n. Nu is hiermee<br />

niet gezegd dat <strong>de</strong> bouwactiviteiten op het<br />

terrein dan zijn afgelopen. Campus Kiezel<br />

maakt immers <strong>de</strong>el uit van het grotere plan<br />

‘Theresiakwartier’. Op het verkochte <strong>de</strong>el van<br />

het Theresiakwartier realiseert Ban Bouw in<br />

<strong>de</strong> komen<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> nog 16 grondgebon<strong>de</strong>n<br />

woningen, 29 studio’s en 27 appartementen.<br />

Naar verwachting wordt het naastgelegen<br />

appartementencomplex opgeleverd in 2024<br />

en het gehele projectplan in 2025. ■<br />

De groene kwaliteiten van <strong>de</strong> plek omarmen <strong>de</strong> gebouwen.<br />

Feiten en cijfers<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Prisma <strong>zorg</strong><strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>r, Waalwijk<br />

ARCHITECT<br />

Pauwert Architectuur, Eindhoven<br />

AANNEMER<br />

Ban Bouw, Nuenen<br />

ADVIES EN PROJECTLEIDING<br />

Ch<strong>aan</strong> adviesbureau, Bavel<br />

ADVIES TECHNIEK EN INSTALLATIES<br />

Klictet, Oisterwijk<br />

E-INSTALLATIES<br />

Van Hees Elektrotechniek, Tilburg<br />

W-INSTALLATIES<br />

Verstappen van Amelsvoort, Nuland<br />

KEUKENINRICHTING<br />

Altis Keukens, Oss<br />

TUINONTWERP EN -INRICHTING<br />

Ketelaars Groen & Infra, Moergestel<br />

BOUWPERIODE<br />

januari 2022 – april <strong>2023</strong><br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

15


HET INTERVIEW<br />

Hil<strong>de</strong> Crevits (56)<br />

Master in <strong>de</strong> rechten, Universiteit Gent (1990)<br />

Advocaat (1990-)<br />

Assistent Universiteit Gent (1990-1996)<br />

Kabinetsme<strong>de</strong>werker burgemeester Brugge (1996)<br />

Provincieraadslid West-Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren (2000-2004)<br />

Schepen Torhout (2001-2007)<br />

Titelvoerend burgemeester Torhout (2016-2019)<br />

Gemeenteraadsvoorzitter Torhout ((2019-)<br />

Vlaams volksvertegenwoordiger (2004-2007)<br />

Vlaams minister voor openbare werken (2007-2014),<br />

on<strong>de</strong>rwijs (2014-2019), economie (219-2022)<br />

en welzijn (2022-)<br />

16 BOUWEN ZORG.EU


HET INTERVIEW<br />

Hil<strong>de</strong> Crevits<br />

Vlaams minister van Welzijn<br />

Tekst | Koen Mortelmans Beeld | Kabinet Hil<strong>de</strong> Crevits<br />

‘Ziekenhuisinvesteringen scherp<br />

afstemmen op toekomstige <strong>zorg</strong>no<strong>de</strong>n’<br />

Vlaams minister van Welzijn Hil<strong>de</strong> Crevits heeft al verschillen<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>strategische plannen voor <strong>de</strong><br />

ziekenhuizen geheel of ge<strong>de</strong>eltelijk goedgekeurd. Die plannen beschrijven <strong>de</strong> rol van ziekenhuizen<br />

en het ziekenhuisnetwerk in het toekomstige <strong>zorg</strong><strong>aan</strong>bod van hun <strong>zorg</strong>gebied. Om nieuwe<br />

bouwdossiers te kunnen indienen, met het oog op Vlaamse overheidssubsidies, moeten ze<br />

beschikken over een goedgekeurd <strong>zorg</strong>strategisch plan.<br />

“De <strong>zorg</strong>strategische plannen moeten ons ervan verzekeren dat <strong>de</strong><br />

investeringen passen binnen <strong>de</strong> behoeftes op het terrein”, aldus <strong>de</strong><br />

minister. “Dit houdt in dat alleen in bouwwerken mag wor<strong>de</strong>n voorzien<br />

die nodig zijn en op een schaal die passend is voor <strong>de</strong> regio. In <strong>de</strong><br />

toekomst zullen we ze blijven gebruiken om <strong>de</strong> prioriteiten te bepalen<br />

voor <strong>de</strong> toekenning van <strong>de</strong> strategische forfaits. Dit moet ook lei<strong>de</strong>n tot<br />

een sterk uitgebouwd basis<strong>aan</strong>bod en een concentratie van expertise en<br />

hoogtechnologisch <strong>zorg</strong><strong>aan</strong>bod.”<br />

ZORGAANBOD MOTIVEREN<br />

In <strong>de</strong> plannen wordt <strong>de</strong> regionale <strong>zorg</strong>behoefte ingeschat op basis van<br />

het gezondheidsgedrag, <strong>de</strong>mografische en sociaal-economische factoren,<br />

urbanistische ontwikkeling, morbiditeit en mortaliteit. “De ziekenhuizen<br />

moeten het <strong>zorg</strong><strong>aan</strong>bod dat ze voorstellen motiveren op basis van regionale<br />

<strong>zorg</strong>no<strong>de</strong>n en hun eigen specifieke rol. In hun verantwoording<br />

moeten ze <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>len i<strong>de</strong>ntificeren van samenwerking op het vlak<br />

van kwaliteit en financiën, inbegrepen <strong>de</strong> allocatie van mid<strong>de</strong>len. Naast<br />

hun best<strong>aan</strong><strong>de</strong> artsen- en personeelscapaciteit en competenties moeten<br />

ze ook een planning voorleggen voor <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re ontwikkeling van hun<br />

capaciteiten en competenties.”<br />

De al goedgekeur<strong>de</strong> plannen zijn die van netwerk Kempen, Plexus (Oost-<br />

Brabant) en Andreaz (Limburg), aldus <strong>de</strong> minister. “We on<strong>de</strong>rzoeken nu<br />

<strong>de</strong> plannen van <strong>de</strong> netwerken Gent en Mira (Den<strong>de</strong>rmon<strong>de</strong>-Waasland).<br />

Die ontvingen al een advies van <strong>de</strong> commissie <strong>zorg</strong>strategie. Over <strong>de</strong><br />

plannen van <strong>de</strong> netwerken Noord-Oost Limburg en E17 von<strong>de</strong>n al verga<strong>de</strong>ringen<br />

plaats van <strong>de</strong> Commissie Zorgstrategie. Voor Helix (Antwerpen)<br />

zal zo'n verga<strong>de</strong>ring wellicht in het najaar plaatsvin<strong>de</strong>n. Het Vlaams<br />

Agentschap Zorg en Gezondheid is <strong>de</strong> evaluatienota <strong>aan</strong> het opstellen.”<br />

Zorg en Gezondheid bekijkt momenteel ook <strong>de</strong> individuele <strong>zorg</strong>strategische<br />

plannen van verschillen<strong>de</strong> ziekenhuizen. “Die van Heilig Hart<br />

Tienen, Jessa Hasselt en Sint-Trudo (Sint-Trui<strong>de</strong>n) zijn al goedgekeurd.<br />

We zijn nu bezig met <strong>de</strong> plannen van Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk)<br />

en AZ Diest. De plannen van AZ Turnhout en het samenwerkingsverband<br />

Geel-Mol zijn ingediend bij het Agentschap.”<br />

VERANTWOORDELIJKHEDEN<br />

“Het bouwen van een nieuw ziekenhuis vergt een zeer lange voorbereiding.<br />

We begrijpen dat <strong>de</strong> directies graag snel zekerheid krijgen over <strong>de</strong><br />

subsidiemogelijkhe<strong>de</strong>n. Het is <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid van <strong>de</strong> Vlaamse<br />

regering om binnen haar globaal budgettair ka<strong>de</strong>r te <strong>zorg</strong>en voor een<br />

a<strong>de</strong>quate betoelaging voor <strong>de</strong> infrastructuur van <strong>de</strong> ziekenhuizen. Het<br />

komt er dan ook op <strong>aan</strong> dat we regelmatig <strong>de</strong> no<strong>de</strong>n evalueren en zo<br />

nodig voorzien in bijkomen<strong>de</strong> machtigingen. Hiermee on<strong>de</strong>rsteunen we<br />

<strong>de</strong> ziekenhuizen zo maximaal mogelijk in het realiseren van een toegankelijk<br />

en mo<strong>de</strong>rn <strong>zorg</strong><strong>aan</strong>bod. Infrastructuur is een belangrijke factor in<br />

<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>kwaliteit. Voor kleinere werken <strong>aan</strong> hun infrastructuur kunnen<br />

ze zelf kiezen hoe ze <strong>de</strong> beschikbare mid<strong>de</strong>len op <strong>de</strong> meest efficiënte<br />

manier inzetten. De financiering hiervan gebeurt via het zogenaam<strong>de</strong><br />

instandhoudingsforfait. Voor grotere werken is er het strategisch forfait.<br />

Om <strong>de</strong>rgelijke ingrijpen<strong>de</strong> werken te kunnen uitvoeren, moeten ze een<br />

akkoord krijgen van <strong>de</strong> Vlaamse overheid. Met uitzon<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> dringen<strong>de</strong><br />

of onafwendbare projecten moeten <strong>de</strong>ze werken passen binnen<br />

een regionaal en individueel <strong>zorg</strong>strategisch plan. We hanteren dat als<br />

uitgangspunt voor nieuwe <strong>aan</strong>vragen. Dit Vlaamse financieringssysteem<br />

voor investeringen in ziekenhuizen is volgens mij een goed systeem.”<br />

TIJDIG VERVANGSINGSINVESTERINGEN PLANNEN<br />

“De best<strong>aan</strong><strong>de</strong> ziekenhuisstructuur in Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren is globaal gezien nog<br />

altijd uitstekend, maar we moeten uiteraard tijdig vervangingsinvesteringen<br />

voorberei<strong>de</strong>n. Nieuwe gebouwen voldoen ook <strong>aan</strong> <strong>de</strong> nieuwste energienormen<br />

en bie<strong>de</strong>n opportuniteiten om <strong>de</strong> patiëntenflow efficiënter te<br />

organiseren en zo het tijdgebruik van het personeel te optimaliseren.” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

17


Bano Benelux's unieke draaibaar toilet:<br />

B BANO ®<br />

Designed for care<br />

Ervaar <strong>de</strong> revolutie in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> met<br />

<strong>de</strong>ze b<strong>aan</strong>breken<strong>de</strong> uitvinding!<br />

Past zich <strong>aan</strong> <strong>de</strong> gebruiker <strong>aan</strong>, in plaats van<br />

dat <strong>de</strong> gebruiker zich moet <strong>aan</strong>passen.<br />

Vermin<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> fysieke belasting van<br />

<strong>zorg</strong>verleners en voorkomt blessures.<br />

De zitting kan eenvoudig en ergonomisch tot<br />

290 gra<strong>de</strong>n gedraaid wor<strong>de</strong>n en is elektrisch<br />

in hoogte verstelbaar!<br />

Bel gratis 0184-785353<br />

voor gratis advies of om een bezoek<br />

in onze showroom in te plannen.<br />

Gratis<br />

advies<br />

Schooldwarsstraat 48<br />

3351 AT Papendrecht<br />

info@banobadkamers.nl<br />

Kijk voor meer informatie op www.banobadkamers.nl


SPECIAL ZIEKENHUIZEN<br />

Ziekenhuisspecial<br />

RIJNSTATE, ELST<br />

PAGINA 20<br />

RADBOUTUMC, NIJMEGEN<br />

PAGINA 28<br />

MEANDER MC, AMESFOORT<br />

PAGINA 30<br />

NOORDERHART MARIAZIEKENHUIS, PELT<br />

PAGINA 34<br />

HET RODE KRUIS ZIEKENHUIS, BEVERWIJK<br />

PAGINA 36<br />

RIJNSTATE, ARNHEM<br />

PAGINA 38<br />

AZ MONICA, DEURNE<br />

PAGINA 40<br />

BOVENIJ, AMSTERDAM<br />

PAGINA 42<br />

FRANCISCUS GASTHUIS, ROTTERDAM<br />

PAGINA 43<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

19


ELST RIJNSTATE<br />

Tekst | José Mul<strong>de</strong>r Beeld | Egbert <strong>de</strong> Boer<br />

‘Meer <strong>zorg</strong> thuis, meer in <strong>de</strong> wijk<br />

en pas dán in het ziekenhuis’<br />

Rijnstate Elst is nieuwe<br />

stap in gezondheidsland<br />

Het vroeg een totaal nieuwe manier van <strong>de</strong>nken en bouwen, maar door sterk teamwerk is <strong>de</strong><br />

ambitieuze vestiging van Rijnstate in Elst klaar voor gebruik. De bouw is voorspoedig verlopen, het<br />

hele plan is feitelijk in mum van tijd gerealiseerd. En het mooie is, dat het precies zo gewor<strong>de</strong>n is als<br />

bedoeld. Misschien zelfs wel beter.<br />

20 BOUWEN ZORG.EU


ELST RIJNSTATE<br />

Een laagdrempelig gebouw dat uitnodigt om naar binnen te g<strong>aan</strong>.<br />

Martine Ou<strong>de</strong>nbroek, projectlei<strong>de</strong>r Bouw bij<br />

Rijnstate: “Het is haast niet te geloven hoe<br />

mooi het is gewor<strong>de</strong>n. Hoe meer ik hier ben,<br />

hoe meer ik ervaar wat een fijn gebouw we<br />

hebben neergezet. Als je <strong>de</strong> eerste tekeningen<br />

van architectenbureau Gortemaker Algra<br />

Feenstra architects vergelijkt met wat je nu<br />

ziet, is het nagenoeg i<strong>de</strong>ntiek.” Toch zijn er<br />

geduren<strong>de</strong> het proces enkele <strong>aan</strong>passingen<br />

ged<strong>aan</strong>. Dat kan ook bijna niet an<strong>de</strong>rs, als je<br />

gaat pionieren om het eerste energieneutrale<br />

ziekenhuis van Europa neer te zetten. Femke<br />

Feenstra, architect bij Gortemaker Algra Feenstra<br />

architects: “Wij zijn al in een vroeg stadium<br />

betrokken bij het ambitieuze plan van Rijnstate.<br />

De klik was goed, we voel<strong>de</strong>n er allemaal voor<br />

om dit tot een zo goed mogelijk eindresultaat<br />

te brengen. Samen met <strong>de</strong> mensen van Bouwbedrijf<br />

Berghege Heerkens zijn we er volledig<br />

voor geg<strong>aan</strong>. Het is een nieuwe stap in <strong>de</strong><br />

ontwikkeling van <strong>de</strong> gezondheids<strong>zorg</strong> en het<br />

duurzame concept sprak ons allemaal enorm<br />

<strong>aan</strong>. Natuurlijk hebben we g<strong>aan</strong><strong>de</strong>weg moeten<br />

bijstellen om het project haalbaar te hou<strong>de</strong>n.<br />

Door met elkaar in gesprek te blijven, hebben<br />

we alles weten af te stemmen, tot ie<strong>de</strong>rs tevre<strong>de</strong>nheid<br />

en hebben we <strong>de</strong> kwaliteit en <strong>de</strong><br />

ambitie met elkaar waargemaakt.” ❯<br />

'Het gebouw heeft een zeer hoge kwaliteit,<br />

zit vol innovatie en is <strong>de</strong>sondanks in een<br />

relatief korte tijd gerealiseerd'<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

21


BERGHEGE<br />

HEERKENS<br />

BOUWGROEP<br />

BOUWT VOOR<br />

DE ZORG<br />

DE BERGHEGE HEERKENS BOUWGROEP IS<br />

DÉ BOUWPARTNER VOOR UITEENLOPENDE<br />

BOUWPROJECTEN IN DE ZORGSECTOR.<br />

VAN COMPLEXE NIEUWBOUW TOT<br />

VERNIEUWBOUW EN RENOVATIE.<br />

VAN ULTRAMODERNE OK TOT GASTVRIJE<br />

ONTMOETINGSRUIMTE. VOLGENS EEN<br />

INTEGRALE AANPAK WAARBIJ VEILIGHEID<br />

VOOROP STAAT. OOK IN EEN<br />

OPERATIONEEL ZIEKENHUIS.<br />

Heerkens van Bavel Bouw en Bouwbedrijf<br />

Berghege vormen samen <strong>de</strong> Berghege<br />

Heerkens bouwgroep. De familiebedrijven<br />

bun<strong>de</strong>len hun jarenlange specialistische kennis<br />

en kun<strong>de</strong> voor opdrachtgevers zoals <strong>de</strong> Sint<br />

Maartenskliniek in Nijmegen, het Centraal Militair<br />

Hospitaal in Utrecht en het Máxima Medisch<br />

Centrum te Veldhoven. In opdracht van Rijnstate<br />

realiseer<strong>de</strong>n wij samen met Unica het duurzame<br />

Rijnstate Elst. De eerste ziekenhuisvoorziening<br />

van Europa die energie en warmte haalt uit<br />

waterstof.<br />

www.berghegeheerkens.nl<br />

info@berghegeheerkens.nl


ELST RIJNSTATE<br />

'Het gebouw heeft echt het open karakter<br />

dat we voor ogen had<strong>de</strong>n'<br />

KEUZES MAKEN<br />

Een van <strong>de</strong> zaken die g<strong>aan</strong><strong>de</strong>weg het proces<br />

is bijgesteld, was het gebruik van bamboe als<br />

wandafwerking. Niet zozeer vanwege <strong>de</strong> toepasbaarheid,<br />

maar uit budgetoverweging. Met<br />

het team zijn bewust keuzes gemaakt over<br />

waar dit materiaal wel en waar dit niet wordt<br />

toegepast. Ook <strong>de</strong> vloerkeuze is g<strong>aan</strong><strong>de</strong>weg<br />

Het geheel oogt af en is licht, warm en heel vrien<strong>de</strong>lijk.<br />

het proces bijgesteld. De (kurk-)gietvloer die<br />

<strong>aan</strong>vankelijk gewenst was, bleek vanwege <strong>de</strong><br />

droogtijd niet goed haalbaar. In plaats hiervan<br />

is gekozen voor een lichtgrijze kleur Marmoleum<br />

voor vrijwel alle ruimtes. Niet dat <strong>de</strong><br />

gebruiker iets van <strong>de</strong>ze concessies merkt; het<br />

geheel oogt af en is licht, warm en heel vrien<strong>de</strong>lijk.<br />

Tom Bongers, directeur van Bouwbedrijf<br />

Berghege (on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> Berghege Heerkens<br />

bouwgroep) bevestigt: “We kunnen trots<br />

zijn op hoe dit proces is verlopen. Het gebouw<br />

heeft een zeer hoge kwaliteit, zit vol innovatie<br />

en is <strong>de</strong>sondanks in een relatief korte tijd gerealiseerd.<br />

De grond is eind 2019 <strong>aan</strong>gekocht,<br />

<strong>de</strong> plannen waren concreet in 2020 en nu, krap<br />

drie en een half jaar later, is het af.”<br />

AANSTEKELIJK ENTHOUSIASME<br />

Het enthousiasme dat <strong>aan</strong> het begin <strong>aan</strong>wezig<br />

was, is door ie<strong>de</strong>reen die bij het proces betrokken<br />

is geraakt, overgenomen. Door <strong>de</strong> ontwerpers,<br />

<strong>de</strong> bouwers en <strong>de</strong> inrichters, maar ook<br />

door het ziekenhuispersoneel, <strong>de</strong> gemeente en<br />

zelfs omwonen<strong>de</strong>n. Feenstra vertelt: “Rijnstate<br />

had niet alleen <strong>de</strong> visie om een duurzaam ziekenhuis<br />

neer te zetten, maar ook om het ziekenhuis<br />

dichter bij <strong>de</strong> mensen te brengen. Een<br />

stap vooruit in <strong>de</strong> manier van <strong>zorg</strong> verlenen.<br />

Doordat patiënten zich bijvoorbeeld vanuit<br />

huis al kunnen <strong>aan</strong>mel<strong>de</strong>n, kun je <strong>de</strong> ontvangst<br />

en begeleiding optimaliseren. Als patiënt weet<br />

je direct waar je moet zijn. Zo ervaar je <strong>zorg</strong><br />

dichtbij huis en voelt het niet direct als medisch<br />

bolwerk. Een visie die vraagt om een vrien<strong>de</strong>lijk<br />

en laagdrempelig gebouw. Door het vele<br />

licht, <strong>de</strong> kleurstelling en het gebruik van bamboe<br />

bevin<strong>de</strong>n mensen zich in een hele prettige<br />

ruimte, dat niet direct voelt als een ziekenhuis.”<br />

Ou<strong>de</strong>nbroek vult <strong>aan</strong>: “Het gebouw heeft echt<br />

het open karakter dat we voor ogen had<strong>de</strong>n.<br />

Door me<strong>de</strong> te kiezen voor een ‘gewoon’ restaurant<br />

is het ook voor omwonen<strong>de</strong>n heel<br />

toegankelijk. Het is een laagdrempelig gebouw<br />

dat uitnodigt om naar binnen te g<strong>aan</strong>, je kunt<br />

eenvoudig terecht voor een kop koffie.” ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

23


ELST RIJNSTATE<br />

OMARMD<br />

Het nieuwe Rijnstate-gebouw lijkt te zijn<br />

omarmd door <strong>de</strong> omgeving. Letterlijk. Het<br />

gebouw ligt <strong>aan</strong> <strong>de</strong> rand van een woonwijk,<br />

vlakbij het treinstation en is me<strong>de</strong> daardoor<br />

makkelijk te bereiken. Het oogt compact en<br />

voelt veilig. Eenmaal binnen in <strong>de</strong> lichte, open<br />

ruimte is het overzichtelijk genoeg om te begrijpen<br />

waar je naartoe moet. De mooie trap<br />

in het mid<strong>de</strong>n van <strong>de</strong>ze ruimte is uitnodigend<br />

en het vele daglicht <strong>zorg</strong>t voor een prettige<br />

omgeving, zowel voor <strong>de</strong> patiënt als voor <strong>de</strong><br />

arts en overige bezoekers.<br />

Ou<strong>de</strong>nbroek: “De prettige omgeving went<br />

voor ie<strong>de</strong>reen snel. Het is een heel mooi gebouw,<br />

echt van <strong>de</strong>ze tijd en dat zie je in alles<br />

terug.” Feenstra: “Wij had<strong>de</strong>n al een tijdje<br />

voor ogen dat het tijd was voor een nieuwe<br />

stap in gezondheidsland. Meer <strong>zorg</strong> thuis,<br />

meer in <strong>de</strong> wijk en pas dán in het ziekenhuis.<br />

Door onze betrokkenheid bij Rijnstate zien<br />

wij dat i<strong>de</strong>e nu ‘in steen gegoten’. We zijn vanaf<br />

het eerste begin verantwoor<strong>de</strong>lijk geweest<br />

voor het exterieur en interieur. Samen hebben<br />

we gewerkt <strong>aan</strong> een ontwerp met materialen<br />

om het geheel zo goed mogelijk <strong>aan</strong><br />

te laten sluiten op <strong>de</strong> ambitie van Rijnstate.<br />

Niet alleen om een duurzaam gebouw neer<br />

te zetten, maar óók om <strong>de</strong> patiëntenreis naar<br />

<strong>de</strong> toekomst te tillen.”<br />

KENNIS OM TE DELEN<br />

Nu het gebouw in gebruik wordt genomen,<br />

zal uiteraard pas echt dui<strong>de</strong>lijk wor<strong>de</strong>n hoe<br />

het in <strong>de</strong> praktijk werkt. Voorop staat dat<br />

Rijnstate haar ervaringen en kennis graag<br />

met an<strong>de</strong>ren wil <strong>de</strong>len. Niet alleen op technisch<br />

gebied, maar ook op an<strong>de</strong>re vlakken.<br />

Ou<strong>de</strong>nbroek: “We willen vooral duurzaamheid<br />

blijven nastreven. Daarom hebben we<br />

een Greenteam in het leven geroepen. Dit<br />

Greenteam on<strong>de</strong>rzoekt bijvoorbeeld <strong>de</strong><br />

mogelijkheid om <strong>de</strong> zuurstof die vrijkomt<br />

bij het maken van waterstof te gebruiken<br />

voor het veilig afbreken van bepaal<strong>de</strong> medicijnen.<br />

Maar ook hoe afval vermin<strong>de</strong>rd<br />

kan wor<strong>de</strong>n.” De gedachte van Rijnstate om<br />

ver<strong>de</strong>r te verduurzamen, geldt overigens<br />

niet alleen voor dit nieuwe gebouw. Ook <strong>de</strong><br />

hoofdvestiging in Arnhem staat op <strong>de</strong> planning<br />

om op duurzame wijze te renoveren.<br />

Door <strong>de</strong> soepele samenwerking en goe<strong>de</strong><br />

ervaringen zal dat ook door dit team ged<strong>aan</strong><br />

wor<strong>de</strong>n. Een prachtig compliment voor <strong>aan</strong>nemer<br />

en architect ■<br />

Feiten en cijfers<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Rijnstate<br />

OPDRACHT<br />

volledig nieuw gezondheidscentrum<br />

ARCHITECT<br />

Gortemaker Algra Feenstra architects<br />

BOUWBEDRIJF<br />

Bouwbedrijf Berghege Heerkens<br />

VLOEREN<br />

G&S Project bv en Forbo Flooring<br />

INGEBRUIKNAME<br />

juni <strong>2023</strong><br />

24 BOUWEN ZORG.EU<br />

Naamloos-5 1 15-06-<strong>2023</strong> 13:33


FORBO VLOEREN<br />

VOOR EEN GEZOND<br />

BINNENKLIMAAT<br />

Gezondheid omvat veel aspecten, maar betekent ook een<br />

veilig, schoon en comfortabel binnenklimaat. Het is onze<br />

ambitie met onze duurzame vloeren een positieve bijdrage<br />

te leveren <strong>aan</strong> ie<strong>de</strong>rs gezondheid en welzijn.<br />

Forbo vloeren<br />

• Als duurzaamheid voorop staat<br />

• Voor een gezond binnenklimaat<br />

• Voor elke ruimte een vloer<br />

• Al meer dan 100 jaar ervaring<br />

• Veilig, vuilafstotend, on<strong>de</strong>rhoudsvrien<strong>de</strong>lijk<br />

en goed bestand tegen chemicaliën<br />

Scan en ont<strong>de</strong>k alles over<br />

vloeren voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>


ELST RIJNSTATE<br />

Tekst | José Mul<strong>de</strong>r Beeld | Egbert <strong>de</strong> Boer<br />

Grote rol voor Marmoleum<br />

in duurzaam Rijnstate<br />

Het Rijnstate in Elst is opgeleverd en klaar voor ingebruikname. Dit nieuwe ziekenhuis oogt warm<br />

en vrien<strong>de</strong>lijk en is duurzaam van vloer tot plafond. In het meren<strong>de</strong>el van het gebouw is gekozen<br />

voor een Marmoleum vloer. Een duurzame, sterke en hygiënische vloer zoals dit is uitermate<br />

geschikt voor een ziekenhuis.<br />

Hoe <strong>de</strong> vloer uitein<strong>de</strong>lijk het beste tot zijn<br />

recht komt, is niet alleen afhankelijk van<br />

het juiste materiaal. Ook het leggen van <strong>de</strong><br />

vloer en het vakmanschap daarbij, spelen<br />

een grote rol bij <strong>de</strong> uitein<strong>de</strong>lijke kwaliteit.<br />

G&S Project bv uit Tilburg is specialist in het<br />

<strong>aan</strong>brengen van on<strong>de</strong>r meer alle soorten<br />

vloerbe<strong>de</strong>kking en bedient zowel <strong>de</strong> nieuwbouw-<br />

als renovatiemarkt. William Snoeren,<br />

directeur-eigenaar G&S project bv: “We<br />

werken al ruim 40 jaar in dit vakgebied en<br />

leveren per jaar zo’n 700 tot 800 projecten<br />

op. Een appartement, ver<strong>zorg</strong>ingshuis<br />

of volledig ziekenhuis, een kantoorgebouw<br />

in z’n geheel of alleen <strong>de</strong> entree: we doen<br />

het allemaal en zijn zeker niet te groot voor<br />

welke kleine opdracht ook. We geven advies,<br />

leveren <strong>de</strong> gekozen vloer en brengen<br />

<strong>de</strong>ze vakkundig <strong>aan</strong>. Vervolgens geven we<br />

advies over het on<strong>de</strong>rhoud. Daarmee bie<strong>de</strong>n<br />

we een compleet pakket.”<br />

Het geheel oogt licht, warm en vrien<strong>de</strong>lijk.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

26<br />

BOUWEN ZORG.EU


ELST RIJNSTATE<br />

LICHTGRIJS MET<br />

EEN VLEUGJE PAARS<br />

Door eer<strong>de</strong>re succesvolle samenwerkingen<br />

met Bouwbedrijf Berghege raakte G&S project<br />

bv ook betrokken bij dit project. Nadat<br />

diverse mogelijkhe<strong>de</strong>n besproken waren en<br />

er een afweging was gemaakt op basis van<br />

duurzaamheid, on<strong>de</strong>rhoud en kostprijs, is uitein<strong>de</strong>lijk<br />

gekozen voor een Marmoleum van<br />

Forbo, al ruim 100 jaar expert op het gebied<br />

van vloeren. Voor het Rijnstate is gekozen voor<br />

<strong>de</strong> Marmoleum Fresco 3883 Moonstone. Deze<br />

vloer heeft een lichtgrijze kleur met een vleugje<br />

paars en past goed bij <strong>de</strong> totale sfeer van het<br />

pand. De vloer is duurzaam, kan <strong>aan</strong> het eind<br />

van <strong>de</strong> levensduur gerecycled wor<strong>de</strong>n en is<br />

goed te on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n. Marmoleum creëert<br />

een gezon<strong>de</strong> ruimte binnenshuis en draagt<br />

vanwege het duurzame karakter bij <strong>aan</strong> een<br />

verbetering van <strong>de</strong> wereld buiten.<br />

VOLLEDIGE GARANTIE<br />

Snoeren: “Wij werken al jaren prettig samen<br />

met Forbo Flooring Systems en st<strong>aan</strong> zon<strong>de</strong>r<br />

meer garant voor <strong>de</strong> kwaliteit van dit product,<br />

mits gelegd op <strong>de</strong> juiste wijze en on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

juiste omstandighe<strong>de</strong>n. Daarnaast biedt het<br />

Forbo System Solutions programma een groot<br />

<strong>aan</strong>tal voor<strong>de</strong>len voor zowel <strong>de</strong> eindgebruiker<br />

als voor ons. Een volledige garantie die <strong>aan</strong>gebo<strong>de</strong>n<br />

wordt op het product, in combinatie<br />

met Forbo's lijmen en egalines en verwerkt<br />

zoals voorgeschreven. Dat biedt onze klanten<br />

extra zekerheid. Er wordt kwaliteit geleverd en<br />

mocht er dan toch iets mis zijn, dan kan men<br />

altijd terugvallen op een gerenommeer<strong>de</strong> partij.<br />

Zón<strong>de</strong>r tussenkomst van <strong>de</strong> verzekering.”<br />

GOED EN VAKKUNDIG GELEGD<br />

Voor G&S Project bv is dat een absolute meerwaar<strong>de</strong><br />

om een Forbo vloer te adviseren. “Wij<br />

<strong>zorg</strong>en er vervolgens voor dat <strong>de</strong> vloer on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> juiste omstandighe<strong>de</strong>n en op juiste wijze in<br />

<strong>de</strong> ruimte wordt gelegd. Dat leggen gebeurt<br />

door onze eigen vakmensen, die bovendien<br />

in onze eigen trainingsruimten hun opleiding<br />

hebben gehad. Zo zijn we er zeker van dat het<br />

Marmoleum op een goe<strong>de</strong>, vakkundige manier<br />

is gelegd en dat gebruik is gemaakt van <strong>de</strong> juiste<br />

materialen. De ambitie van Rijnstate vroeg om<br />

kwaliteitsbedrijven, die met kwaliteitsmaterialen<br />

werken. Door een goe<strong>de</strong> samenwerking<br />

en door elkaar scherp te hou<strong>de</strong>n, vergroot je<br />

<strong>de</strong> kwaliteit van het eindproduct. En dat zie<br />

je.” De Marmoleum vloer past zon<strong>de</strong>r meer<br />

bij <strong>de</strong> duurzame gedachte van Rijnstate, met<br />

als bonus dat het geheel licht, warm en heel<br />

vrien<strong>de</strong>lijk oogt. ■ De vloer heeft een lichtgrijze kleur met een vleugje paars en past goed bij <strong>de</strong> totale sfeer van het pand.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

27


NIJMEGEN RADBOUDUMC<br />

Daglicht valt van alle kanten naar binnen en overal is uitzicht op <strong>de</strong> binnen- en daktuinen.<br />

Tekst | EGM architecten Beeld | Daria Scagliola & Stijn Brakkee<br />

Europese architectuurprijs voor<br />

<strong>zorg</strong>omgevingen toegekend <strong>aan</strong><br />

nieuw Hoofdgebouw van Radboudumc<br />

Op 13 juni is het door EGM architecten ontworpen Hoofdgebouw van het Radboudumc<br />

verkozen tot categoriewinnaar ‘Healthcare Design’. Dit gebeur<strong>de</strong> tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> feestelijke ceremonie<br />

van <strong>de</strong> European Healthcare Design Awards in London. De prijs is <strong>de</strong> belangrijkste Europese<br />

architectuurprijs voor <strong>zorg</strong>omgevingen en wordt toegekend <strong>aan</strong> een uitmuntend project dat een<br />

hoge mate van duurzaamheid laat zien, maximale <strong>zorg</strong>verlening biedt en het welzijn en comfort van<br />

personeel, patiënten en hun families bevor<strong>de</strong>rt. Juryvoorzitter Kate Copeland (Voorzitter Australian<br />

Health Design Council) reikte <strong>de</strong> prijs uit tij<strong>de</strong>ns het driedaagse congres in Lon<strong>de</strong>n.<br />

28 BOUWEN ZORG.EU


NIJMEGEN RADBOUDUMC<br />

Het nieuwe Hoofdgebouw biedt een vrien<strong>de</strong>lijk en warm welkom <strong>aan</strong><br />

me<strong>de</strong>werkers en patiënten. De ingebruikname markeert <strong>de</strong> transitie<br />

naar een nieuwe <strong>zorg</strong>campus waar 30 jaar gele<strong>de</strong>n <strong>de</strong> eerste plannen<br />

voor zijn gemaakt. In het 11 verdiepingen tellen<strong>de</strong> gebouw – met een<br />

vloeroppervlak van circa 46.000 m² – is met veel daglicht en uitzicht<br />

een groene en gezon<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>omgeving verwezenlijkt waar ontmoeten,<br />

samenwerken en kennis<strong>de</strong>len centraal st<strong>aan</strong>. Hier komt <strong>de</strong> missie van<br />

het Radboudumc tot leven: voorop lopen in het vormen van gezondheid<br />

en gezondheids<strong>zorg</strong> van <strong>de</strong> toekomst door te vernieuwen en innoveren,<br />

op een persoonsgerichte manier en door samen te werken<br />

in netwerken.<br />

ALTIJD LICHT, ALTIJD ZICHT<br />

Daglicht valt van alle kanten naar binnen en overal is uitzicht op <strong>de</strong><br />

binnen- en daktuinen. Verrassen<strong>de</strong> doorkijkjes maken elke ruimte<br />

prettig. Werken en verblijven in natuurlijk licht – <strong>de</strong> hele dag door –<br />

on<strong>de</strong>rsteunt het bioritme en is cruciaal voor lichamelijk en geestelijk<br />

herstel. Volwassen bomen en groene planten halen <strong>de</strong> natuur naar<br />

binnen. De getrapte polipleinen, ontvangstgebie<strong>de</strong>n en het restaurant<br />

grenzen <strong>aan</strong> een tuin en liggen achter een glazen gevel, die zich<br />

in één beweging omvouwt tot glazen kap. Zo wordt <strong>de</strong> natuur overal<br />

voel- en tastbaar.<br />

MEEST DUURZAME ZIEKENHUIS<br />

Het Hoofdgebouw bezit als eerste UMC in Ne<strong>de</strong>rland het BREEAM-<br />

NL ‘Excellent’ certificaat, met ook nog eens <strong>de</strong> hoogste score van alle<br />

ziekenhuizen. Bestuursvoorzitter Lahuis “We zijn het duurzaamste ziekenhuis<br />

van West-Europa. En dan duurzaam in <strong>de</strong> breedste zin van het<br />

woord, wat ook onze belangrijkste opgave is: <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> beschikbaar en<br />

bereikbaar hou<strong>de</strong>n voor ie<strong>de</strong>reen. Dit gebouw weerspiegelt dat; het is<br />

een belangrijke representatie van vitaliteit.”<br />

EUROPEAN HEALTHCARE DESIGN CONGRES<br />

De award ceremonie, georganiseerd door Architects for Health en Salus,<br />

vond plaats tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> 9e editie van <strong>de</strong> European Healthcare Design<br />

Conference op 13 juni in het Royal College of Physicians in Lon<strong>de</strong>n. Tij<strong>de</strong>ns<br />

het congres presenteer<strong>de</strong> het team van EGM architecten (Willemineke<br />

Hammer) en Radboudumc (Iris Hobo, Marc Cox, Harry van Goor,<br />

Paul Grotens en Ron Janssen) samen het nieuwe Hoofdgebouw en het<br />

research paper ‘Less Bricks, more bites, different behavior’. ■<br />

Verrassen<strong>de</strong> doorkijkjes maken elke ruimte prettig.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

29


AMERSFOORT MEANDER<br />

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Bouwbedrijf Kreeft<br />

Uitbreiding met OK’s voor Mean<strong>de</strong>r Amersfoort<br />

<strong>Bouwen</strong> naast<br />

oprit ambulances<br />

Aan <strong>de</strong> achterzij<strong>de</strong> van het Mean<strong>de</strong>r MC in Amersfoort is in een jaar tijd een uitbreiding<br />

gerealiseerd waarin drie OK’s, <strong>de</strong> Hartbewaking en <strong>de</strong> Eerste Harthulp een plek hebben gekregen.<br />

Algemene OK’s en een OK voor oogoperaties zijn overgeplaatst vanuit Mean<strong>de</strong>r Baarn, waar vanaf<br />

nu alleen nog poliklinische <strong>zorg</strong> wordt <strong>aan</strong>gebo<strong>de</strong>n. Zoals alle bouwprojecten van ziekenhuizen<br />

was dit geen eenvoudige opgave. Extra uitdagingen: <strong>de</strong> bouwplaats lag pal naast <strong>de</strong> oprit voor <strong>de</strong><br />

ambulances richting <strong>de</strong> Spoe<strong>de</strong>isen<strong>de</strong> Hulp. Ook moesten nieuwe doorgangen gemaakt wor<strong>de</strong>n in<br />

<strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> 30 cm dikke betonnen wan<strong>de</strong>n.<br />

Een belangrijke re<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> nieuwbouw was<br />

om efficiënter te kunnen werken. Alle operatieve<br />

<strong>zorg</strong> wordt met <strong>de</strong> verhuizing geclusterd<br />

in één gebouw. Dagverplegings- en klinische ingrepen<br />

vin<strong>de</strong>n vooral plaats in <strong>de</strong> nieuwbouw,<br />

<strong>de</strong> complexe <strong>zorg</strong> en spoedhulp gebeuren in<br />

<strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> tien OK’s in het <strong>aan</strong>grenzen<strong>de</strong><br />

gebouw. Projectlei<strong>de</strong>r Peter Verwoerd van<br />

Mean<strong>de</strong>r: “Dit is allemaal niet in één ron<strong>de</strong><br />

besloten. Ie<strong>de</strong>reen moet meewerken en on<strong>de</strong>rtussen<br />

veran<strong>de</strong>rt er van alles. Wat meespeel<strong>de</strong>,<br />

was dat we voor het behou<strong>de</strong>n van<br />

<strong>de</strong> klinische <strong>zorg</strong> in Baarn <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n niet op<br />

elkaar kregen en dat <strong>de</strong> OK van oogheelkun<strong>de</strong><br />

toe was <strong>aan</strong> revisie. Een verpleeggebouw dat<br />

bij Mean<strong>de</strong>r Amersfoort beschikbaar werd,<br />

was ook een optie. Uitein<strong>de</strong>lijk gaf efficiënt<br />

werken <strong>de</strong> doorslag. Een centrale locatie in<br />

Amersfoort, tegen het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> OK-complex<br />

<strong>aan</strong>, betekent korte lijnen en dat je al je personeel,<br />

<strong>de</strong> bevoorrading, <strong>de</strong> sterilisatie en <strong>de</strong>rgelijke<br />

bij elkaar hebt. Tegelijkertijd kun je <strong>de</strong><br />

OK-revisie meenemen. Het verpleeghuis bleek<br />

overigens met zijn te lage plafondhoogtes niet<br />

geschikt. De locatie Baarn gaat zich nu volledig<br />

richten op poliklinische behan<strong>de</strong>lingen.”<br />

In <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n zijn Ben<strong>de</strong>rpanelen ingebouwd waarmee on<strong>de</strong>r meer licht, OK alarmering, <strong>de</strong> oproepknop voor<br />

<strong>de</strong> reanimatie en <strong>de</strong> luchtbehan<strong>de</strong>ling wor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>gestuurd.<br />

UITBREIDING IN STIJL<br />

De nieuwbouw is een op poten st<strong>aan</strong>d blok<br />

van drie lagen. De Hartbewaking en Eerste<br />

30 BOUWEN ZORG.EU


AMERSFOORT MEANDER<br />

Harthulp liggen op <strong>de</strong> begane grond. Een<br />

verdieping hoger bevin<strong>de</strong>n zich een algemene<br />

operatiekamer, een hybri<strong>de</strong> operatiekamer,<br />

een gecombineer<strong>de</strong> operatiekamer<br />

voor oogingrepen en een oogheelkundig<br />

dagcentrum. Op <strong>de</strong> bovenste laag kreeg alle<br />

techniek een plek (met name <strong>de</strong> luchtbehan<strong>de</strong>ling<br />

voor het gebouw en <strong>de</strong> OK’s), net als<br />

een ruime koffiekamer voor het personeel.<br />

Op het souterrain zijn parkeerplekken gemaakt.<br />

Atelier Pro ontwierp als architect<br />

van het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> complex <strong>de</strong> <strong>aan</strong>bouw in<br />

<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> stijl, met een gemetsel<strong>de</strong> buitenspouw,<br />

doorlopen<strong>de</strong> gevelban<strong>de</strong>n en grote<br />

aluminium ramen.<br />

De uitbreiding (geheel rechts) bevindt zich naast <strong>de</strong> oprit voor het ambulanceverkeer.<br />

'Van tevoren waren<br />

er wel <strong>zorg</strong>en dat<br />

er net een betonwagen<br />

staat te keren terwijl<br />

<strong>de</strong> ambulance<br />

er<strong>aan</strong> komt'<br />

AMBULANCEVERKEER<br />

De bouw was een complexe operatie die twee<br />

jaar voorbereiding in beslag nam. Verwoerd:<br />

“Dat begint met het maken van een Programma<br />

van Eisen dat met eigen werkgroepen, adviseurs<br />

en Atelier Pro is opgesteld en waar dan<br />

met input van <strong>de</strong> uitvoeren<strong>de</strong> partijen een bestek<br />

uit rolt. De grootste uitdaging lag uitein<strong>de</strong>lijk<br />

in <strong>de</strong> beperkte ruimte en <strong>de</strong> ligging van <strong>de</strong><br />

bouwplaats naast <strong>de</strong> oprit van <strong>de</strong> ambulance<br />

naar <strong>de</strong> Spoe<strong>de</strong>isen<strong>de</strong> Hulp.” Gert van Driesten,<br />

directeur bij Kreeft Bouw, geeft <strong>aan</strong> dat<br />

William Nab als uitvoer<strong>de</strong>r daar dagelijks mee<br />

te maken had: “De oprit moest continu vrij blijven<br />

en van tevoren waren er wel <strong>zorg</strong>en dat<br />

je net een betonwagen staat te keren terwijl<br />

<strong>de</strong> ambulance er<strong>aan</strong> komt. Met een verkeersbegelei<strong>de</strong>r<br />

en een hele goe<strong>de</strong> samenwerking<br />

met Mean<strong>de</strong>r is dat goed on<strong>de</strong>rvangen. Ver<strong>de</strong>r<br />

was <strong>de</strong> logistieke ruimte krap bemeten en dan<br />

werk je met zo min mogelijk opslag en just-intime<br />

leveringen.”<br />

Gang met OK’s.<br />

ZAGEN<br />

De uitbreiding is opgezet als een zelfstandige<br />

constructie. Daarvoor zijn trillingsvrij 60 groutpalen<br />

19,5 meter diep <strong>de</strong> grond in gedraaid.<br />

Hierop is een voet van in het werk gestorte<br />

kolommen gemaakt met een in het werk<br />

gestort windverband <strong>aan</strong> <strong>de</strong> zijkanten. ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

31


BOUWBEDRIJF KREEFT IS UW PARTNER VOOR:<br />

ONTWIKKELING<br />

NIEUWBOUW<br />

ONDERHOUD<br />

RESTAURATIE<br />

MAXWELLSTRAAT 49 D, EDE <strong>03</strong>18 632 996 BOUWBEDRIJFKREEFT.NL


AMERSFOORT MEANDER<br />

en Mach. Dat vraagt veel van <strong>de</strong> netheid in<br />

het gebouw. De hybri<strong>de</strong> OK is uitgevoerd met<br />

loodgipswan<strong>de</strong>n, altijd spannend omdat je pas<br />

weet dat ze stralingsdicht zijn na <strong>de</strong> metingen<br />

achteraf. Dat bleek zo te zijn.”<br />

De nieuwbouw telt drie lagen en is op poten gezet (hier nog beschermd tegen beschadiging).<br />

Van Driesten: “Dat kruisverband is een esthetische<br />

toevoeging, maar ver<strong>de</strong>r is het een<br />

functionele, extra zwaar uitgevoer<strong>de</strong> draagconstructie<br />

van beton en wapeningsstaal.<br />

De verdiepingen zijn opgetrokken uit prefab<br />

wan<strong>de</strong>n en kolommen en breedplaatvloeren.<br />

Tegen <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> buitengevel zijn stalen<br />

UNP-liggers bevestigd, zodat daar geen dikke<br />

Hybri<strong>de</strong> OK.<br />

'Druppel verdoving in <strong>de</strong> wachtkamer,<br />

even wachten, behan<strong>de</strong>ling in een stoel en<br />

tien minuten later staat <strong>de</strong> patiënt al weer<br />

buiten <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>lkamer'<br />

betonbalken nodig waren. In <strong>de</strong> buitengevel<br />

waren <strong>de</strong> ramen al dichtgemetseld. In twee<br />

weeken<strong>de</strong>n zijn hier nieuwe sparingen in gezaagd:<br />

twee voor <strong>de</strong> Hartaf<strong>de</strong>ling en één bij <strong>de</strong><br />

OK’s. We had<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze pittige zaagklus in een<br />

heel vroeg stadium gepland en goed voorbereid<br />

met stofschotten in het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>el,<br />

dat gewoon door functioneer<strong>de</strong>. Zo zijn drie<br />

gaten gezaagd in <strong>de</strong> bijna 300 mm dikke wand.”<br />

AFBOUW RAZENDSNEL<br />

Met <strong>de</strong> ruwbouw klaar kon installateur Bectro<br />

beginnen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> enorme hoeveelheid installaties.<br />

Van Driesten: “In het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> gebouw<br />

was geen plek, dus alle installaties voor<br />

<strong>de</strong> uitbreiding moesten on<strong>de</strong>r het nieuwe dak<br />

wor<strong>de</strong>n ingepast. Voor <strong>de</strong> Philips-installaties is<br />

een eigen ruimte gecreëerd in <strong>de</strong> technische<br />

ruimte. Er was dus een minimum <strong>aan</strong> extra<br />

doorvoeren en boorgaten nodig naar het best<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

complex. De afbouw lag ook on<strong>de</strong>r<br />

onze verantwoording en die verliep heel vlot<br />

(‘Bizar snel’, volgens Verwoerd), ondanks dat<br />

er toen heel veel partijen tegelijk bezig waren.<br />

Bijvoorbeeld voor <strong>de</strong> specifieke ziekenhuisinstallaties<br />

van on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re Philips, Heineman<br />

HYBRIDE OK<br />

Inmid<strong>de</strong>ls is het nieuwe <strong>de</strong>el van het OK-complex<br />

op <strong>de</strong> geplan<strong>de</strong> datum in gebruik genomen.<br />

Verwoerd: “As we speak zijn er operaties<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> gang in <strong>de</strong> zeer mo<strong>de</strong>rn uitgevoer<strong>de</strong><br />

OK’s. Oogheelkun<strong>de</strong> is een standaard OK met<br />

als extra <strong>de</strong> microscoop die is overgekomen uit<br />

Baarn. De hybri<strong>de</strong> OK is uiteraard het meest<br />

complex, met een C-boog voor het maken van<br />

driedimensionale beel<strong>de</strong>n. In januari 2022 zijn<br />

we begonnen met <strong>de</strong> <strong>de</strong>tailinrichting van <strong>de</strong><br />

OK-tafels en <strong>de</strong> exacte positionering van <strong>de</strong><br />

pen<strong>de</strong>ls en lampen. Boven <strong>de</strong> tafels hangt het<br />

Opragon-systeem, een temperatuur-gecontroleerd<br />

ventilatiesysteem waarbij <strong>de</strong> luchtinblaas<br />

via bollen is weggewerkt in wat wij kano’s<br />

noemen (van <strong>de</strong> spijskoeken, red.). In <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n<br />

zijn Ben<strong>de</strong>rpanelen ingebouwd waarmee<br />

on<strong>de</strong>r meer licht, OK alarmering, <strong>de</strong> oproepknop<br />

voor <strong>de</strong> reanimatie en <strong>de</strong> luchtbehan<strong>de</strong>ling<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>gestuurd. Het viel me vooral<br />

op dat het licht in <strong>de</strong> nieuwbouw weer mooier<br />

is. De LED-technologie is weer een stuk ver<strong>de</strong>r<br />

en volledig softwarematig te regelen met te<br />

programmeren presets.”<br />

De nieuwe OK’s werken inmid<strong>de</strong>ls op volle<br />

capaciteit. “In <strong>de</strong> oogkliniek wor<strong>de</strong>n al <strong>aan</strong> <strong>de</strong> lopen<strong>de</strong><br />

band staaroperaties uitgevoerd. Druppel<br />

verdoving in <strong>de</strong> wachtkamer, even wachten, behan<strong>de</strong>ling<br />

in een stoel en tien minuten later staat<br />

<strong>de</strong> patiënt al weer buiten <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>lkamer,<br />

prachtig om te zien”, besluit Verwoerd. ■<br />

Feiten en cijfers<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Mean<strong>de</strong>r MC Amersfoort<br />

ONTWERP<br />

Atelier Pro<br />

UITVOERING<br />

Kreeft Bouw<br />

INSTALLATIES<br />

Bectro Installaties<br />

GEVELS<br />

Gevel Design Beek BV,<br />

Metselgil<strong>de</strong> Veenendaal BV<br />

AFBOUW/INTERIEUR<br />

Ruitenbeek Projektafbouw,<br />

Rikkert Afbouwgroep BV,<br />

G&S Project BV,<br />

Vitriwand Systeemwan<strong>de</strong>n,<br />

Gijs Zwart interieurbouw<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

33


PELT NOORDERHART MARIAZIEKENHUIS<br />

Tekst | Tim Janssens Beeld | Noor<strong>de</strong>rhart<br />

Huiselijkheid is troef in<br />

vernieuw<strong>de</strong> materniteit<br />

De materniteitsaf<strong>de</strong>ling van Noor<strong>de</strong>rhart Mariaziekenhuis in Pelt zit sinds kort in een nieuw kleedje.<br />

Het interieur heeft voort<strong>aan</strong> een huiselijke look-and-feel en <strong>de</strong> technieken zijn afgestemd op <strong>de</strong><br />

he<strong>de</strong>ndaagse (comfort)no<strong>de</strong>n. Ook het <strong>zorg</strong><strong>aan</strong>bod kreeg een upgra<strong>de</strong>, met een <strong>aan</strong>gepaste<br />

infrastructuur voor prenatale <strong>zorg</strong>, ‘koalakamers’ voor gezinnen met baby’s die continu gemonitord<br />

moeten wor<strong>de</strong>n en overnachtingsmogelijkhe<strong>de</strong>n voor partners van pas bevallen moe<strong>de</strong>rs. Een leuk,<br />

symbolisch <strong>de</strong>tail: <strong>de</strong> werken duur<strong>de</strong>n negen m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n, even lang als een voldragen zwangerschap.<br />

Ou<strong>de</strong>rs en hun pasgeboren kindjes met <strong>de</strong> beste <strong>zorg</strong>en omringen en<br />

hun eerste dagen als gezin zo <strong>aan</strong>genaam mogelijk laten verlopen: dat<br />

is in een notendop <strong>de</strong> missie van een af<strong>de</strong>ling materniteit en neonatologie.<br />

In Noor<strong>de</strong>rhart Mariaziekenhuis werd dit door <strong>de</strong> verou<strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

infrastructuur steeds moeilijker. Een integrale renovatie drong zich op.<br />

“De af<strong>de</strong>ling is gericht op een jong publiek, dus achttien jaar na <strong>de</strong> bouw<br />

van het ziekenhuis was het tijd om het interieur en <strong>de</strong> technieken een<br />

doorgedreven opknapbeurt te geven”, vertelt Dirk Van Gorp, Directeur<br />

Facilitaire Diensten bij Noor<strong>de</strong>rhart. “Bovendien heeft <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> op een<br />

materniteitsaf<strong>de</strong>ling <strong>de</strong> voorbije twee <strong>de</strong>cennia een hele evolutie door-<br />

gemaakt. Dit verg<strong>de</strong> een <strong>aan</strong>gepaste setting en specifieke infrastructuur.<br />

Daarnaast kregen we steeds vaker <strong>de</strong> vraag of partners van een pas<br />

bevallen moe<strong>de</strong>r kon<strong>de</strong>n blijven overnachten. Waar dat in het verle<strong>de</strong>n<br />

slechts sporadisch gebeur<strong>de</strong>, is dat vandaag meer regel dan uitzon<strong>de</strong>ring<br />

gewor<strong>de</strong>n. Kortom: een likje verf volstond niet. Op <strong>de</strong> structuur en het<br />

buitenschrijnwerk na is bijna alles vernieuwd.”<br />

VOLWAARDIG RENOVATIEPROJECT<br />

Noor<strong>de</strong>rhart pakte <strong>de</strong> zaken grondig <strong>aan</strong> en zette een volwaardig<br />

renovatieproject op poten, inclusief <strong>aan</strong>passing van <strong>de</strong> technieken en het<br />

sanitair. “We hebben een <strong>aan</strong>tal <strong>aan</strong>nemers laten samenwerken om dit<br />

Zowel het onthaal als <strong>de</strong> kamers zien er een stuk uitnodigen<strong>de</strong>r uit dan in<br />

het verle<strong>de</strong>n.<br />

Het interieur van <strong>de</strong> materniteitsaf<strong>de</strong>ling heeft voort<strong>aan</strong> een huiselijke look-andfeel<br />

en <strong>de</strong> technieken zijn afgestemd op <strong>de</strong> he<strong>de</strong>ndaagse (comfort)no<strong>de</strong>n.<br />

34 BOUWEN ZORG.EU


PELT NOORDERHART MARIAZIEKENHUIS<br />

Noor<strong>de</strong>rhart pakte <strong>de</strong> zaken grondig <strong>aan</strong> en zette een volwaardig renovatieproject<br />

op poten, inclusief <strong>aan</strong>passing van <strong>de</strong> technieken en het sanitair.<br />

Dankzij <strong>de</strong> zachte tinten, warme houtaccenten en riante lichtinval lijken het<br />

eer<strong>de</strong>r fraaie hotelkamers dan klinische ziekenhuiskamers.<br />

tot een goed ein<strong>de</strong> te brengen: Group Jansen nam het bouwkundige<br />

luik voor zijn rekening, Imtech <strong>de</strong> HVAC-technieken, Elektriciteitswerken<br />

Nuyts <strong>de</strong> elektrische voorzieningen, Jennen J. Schil<strong>de</strong>r- en Decoratiebedrijf<br />

(intussen Jansen Decoration) <strong>de</strong> schil<strong>de</strong>rwerken en Heyer Benelux<br />

<strong>de</strong> medische gassen (voornamelijk <strong>aan</strong>passingen in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> neonatologie)”,<br />

legt Van Gorp uit.<br />

DOORDACHTE FASERING<br />

“Vermits <strong>de</strong> materniteit continu in gebruik moest blijven, zijn <strong>de</strong> werken<br />

uitgevoerd in een viertal fases, op basis van een doorschuif systeem.<br />

Dat verg<strong>de</strong> een goe<strong>de</strong> planning, piekfijne coördinatie, efficiënte communicatie<br />

en specifieke maatregelen om <strong>de</strong> geluidshin<strong>de</strong>r tot een minimum<br />

te beperken. Zo hebben we het werfmateriaal <strong>aan</strong>gevoerd en<br />

het sloopafval afgevoerd via een lift <strong>aan</strong> <strong>de</strong> buitenkant van het gebouw.<br />

Daarnaast hebben we in <strong>aan</strong>loop naar <strong>de</strong> werken heel wat voorberei<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

maatregelen getroffen om <strong>de</strong> continuïteit van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>verlening<br />

te garan<strong>de</strong>ren en te anticiperen op latere renovatie-ingrepen. Met succes,<br />

want <strong>de</strong> werken zijn gestart in maart 2022 en afgerond in <strong>de</strong>cember<br />

2022. Ze hebben dus amper een zwangerschap lang geduurd”,<br />

knipoogt Van Gorp.<br />

BREDER ZORGAANBOD,<br />

UITNODIGENDER INTERIEUR<br />

De materniteitsaf<strong>de</strong>ling is integraal heringericht om een bre<strong>de</strong>r<br />

<strong>zorg</strong><strong>aan</strong>bod mogelijk te maken. Zo zijn er ook consultatieruimtes voorzien<br />

waar vroedvrouwen in het ka<strong>de</strong>r van prenatale <strong>zorg</strong> informatie<br />

kunnen verstrekken <strong>aan</strong> toekomstige ou<strong>de</strong>rs. Naast zeventien gewone<br />

kamers zijn er vier ‘koalakamers’ gerealiseerd. “Deze zijn bestemd voor<br />

gezinnen met prematuurtjes en baby’s met een te laag geboortegewicht,<br />

die continu gemonitord moeten wor<strong>de</strong>n in een afgesloten glazen<br />

box. Waar ze in het verle<strong>de</strong>n op een aparte zaal lagen, liggen ze nu<br />

bij hun moe<strong>de</strong>r op <strong>de</strong> kamer. Een belangrijke meerwaar<strong>de</strong>, want het<br />

versterkt <strong>de</strong> band en <strong>de</strong> hechting tussen <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs en hun pasgeboren<br />

kind. Aangezien elke kamer is uitgerust met een comfortabel uitklapbed,<br />

kunnen ook <strong>de</strong> partners van <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>rs voort<strong>aan</strong> probleemloos<br />

blijven overnachten.”<br />

'Qua esthetiek en verblijfscomfort<br />

hebben we niets <strong>aan</strong> het<br />

toeval overgelaten'<br />

Zowel het onthaal als <strong>de</strong> kamers zien er een stuk uitnodigen<strong>de</strong>r uit dan<br />

in het verle<strong>de</strong>n. Huiselijkheid was een van dé kernwoor<strong>de</strong>n in het ontwerp<br />

van SVR-ARCHITECTS, benadrukt Van Gorp: “Qua esthetiek en<br />

verblijfscomfort hebben we niets <strong>aan</strong> het toeval overgelaten. Dankzij <strong>de</strong><br />

zachte tinten, warme houtaccenten en riante lichtinval lijken het eer<strong>de</strong>r<br />

fraaie hotelkamers dan klinische ziekenhuiskamers. En vermits <strong>de</strong> materniteit<br />

is opgesplitst in een verblijfszone en een ambulante zone, hoeft het<br />

<strong>zorg</strong>personeel niet meer zo’n lange afstan<strong>de</strong>n te overbruggen als in het<br />

verle<strong>de</strong>n. Kortom: ie<strong>de</strong>reen wordt er beter van!” ■<br />

Feiten en cijfers<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Noor<strong>de</strong>rhart Mariaziekenhuis<br />

ARCHITECT<br />

SVR-ARCHITECTS<br />

AANNEMER<br />

Group Jansen<br />

HVAC-TECHNIEKEN<br />

Imtech<br />

E-TECHNIEKEN<br />

Elektriciteitswerken Nuyts<br />

SCHILDERWERKEN<br />

Jennen J. Schil<strong>de</strong>r- en Decoratiebedrijf (intussen Jansen Decoration)<br />

MEDISCHE GASSEN<br />

Heyer Benelux<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

35


BEVERWIJK RODE KRUIS ZIEKENHUIS<br />

Tekst | Henk Geist Beeld | Henk Geist/RKZ<br />

Nieuwe hotfloor en renovatie van best<strong>aan</strong>d hoofdgebouw<br />

Hotfloor wordt het nieuwe hart<br />

voor Ro<strong>de</strong> Kruis Ziekenhuis<br />

Het Ro<strong>de</strong> Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk is in maart van start geg<strong>aan</strong> met een grootschalige<br />

vernieuwingsoperatie. Op een parkeerterrein pal voor het ziekenhuis werd <strong>de</strong> eerste paal geslagen<br />

voor een geheel nieuwe hypermo<strong>de</strong>rne en duurzame hotfloor, het nieuwe hart van het RKZ. Als<br />

die eind volgend jaar in gebruik wordt genomen, volgt een grondige renovatie van het best<strong>aan</strong><strong>de</strong>, 50<br />

jaar ou<strong>de</strong> hoofdgebouw.<br />

De bouwplaats van <strong>de</strong> hotfloor ligt pal voor het hoofdgebouw.<br />

Bouwdirecteur Willem-Jan Hanegraaf. (Beeld: RKZ)<br />

Uitdagen<strong>de</strong> toekomstplannen, zo omschrijft het ziekenhuis <strong>de</strong> hoogst<br />

noodzakelijke bouwkundige ingrepen. Met <strong>de</strong> vernieuwing speelt het ziekenhuis<br />

in op <strong>de</strong> veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>, stelt SEH-arts Mark van Zanten. “Op<br />

<strong>de</strong> nieuwe hotfloor g<strong>aan</strong> we meer<strong>de</strong>re af<strong>de</strong>lingen samenvoegen. Onze<br />

werkprocessen kunnen we dan an<strong>de</strong>rs inrichten, met een betere samenwerking<br />

tussen <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> af<strong>de</strong>lingen en kortere lijnen als resultaat.<br />

We kunnen zo efficiënter <strong>zorg</strong> verlenen, met logischere patiëntenstromen.<br />

Met onze ketenpartners – <strong>de</strong> ambulancedienst, thuis<strong>zorg</strong>, ggz en huisartsenvereniging<br />

– werken we <strong>aan</strong> een nieuw <strong>zorg</strong>concept. Straks is er één<br />

ingang voor het fysieke spoedplein, waar in <strong>de</strong> acute <strong>zorg</strong>behoefte voor<br />

<strong>de</strong> gehele regio IJmond wordt voorzien. Dat is nodig omdat <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>vraag<br />

in <strong>de</strong> toekomst alleen maar toeneemt; er komen steeds meer kwetsbare<br />

mensen. Dat is overigens een lan<strong>de</strong>lijk probleem dat wij op ons af zien<br />

komen. Met <strong>de</strong>ze nieuwbouw kunnen we daar op inspelen.”<br />

POSITIEVE VIBE<br />

De nieuwbouw biedt <strong>de</strong> mogelijkheid om <strong>zorg</strong>vernieuwing te implementeren,<br />

stelt <strong>zorg</strong>manager Judith Ferwerda. “Alle doktoren en ver-<br />

pleegkundigen werken straks op één vloer. Door af<strong>de</strong>lingen en functies<br />

bij elkaar te zetten, kunnen we ons personeel efficiënter en zo flexibel<br />

mogelijk inzetten. Voor hen betekent dat ook meer afwisseling, het werk<br />

wordt leuker. We kunnen een mogelijk personeelstekort zo ook beter<br />

opvangen. Door <strong>de</strong> nieuwbouw is dat proces in een versnelling gekomen.<br />

Voor onze werknemers betekent dat een grote veran<strong>de</strong>ring, dat<br />

wordt nog een spannen<strong>de</strong> fase, maar we merken nu al een positieve vibe<br />

bij het team.”<br />

Om <strong>de</strong> ambitieuze toekomstplannen tot uitvoering te brengen, heeft het<br />

RKZ een expertgroep samengesteld voor total engineering, best<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

uit Adviesbureau Vriesema voor het bouwmanagement, Sweegers en <strong>de</strong><br />

Bruijn als adviseur technische installaties en energie en Siemens Healthineers<br />

als ontwikkelpartner technologie. Daarnaast is het ontwerp van<br />

<strong>de</strong> nieuwbouw na veel overleg met artsen, verpleging, patiënten en ook<br />

buurtbewoners tot stand gekomen. De nieuwbouw is ontworpen door<br />

Bureau Berndsen voor architectuur, dat is gespecialiseerd in het ontwerp<br />

van <strong>zorg</strong>gebouwen.<br />

36 BOUWEN ZORG.EU


BEVERWIJK RODE KRUIS ZIEKENHUIS<br />

Impressie van <strong>de</strong> in <strong>aan</strong>bouw zijn<strong>de</strong> hotfloor. (Beeld: RKZ)<br />

MODERNSTE TECHNOLOGIE<br />

De nieuwe vleugel rust op 133 palen, die om overlast te beperken allemaal <strong>de</strong><br />

grond in zijn gedraaid. Bouwdirecteur Willem-Jan Hanegraaf: “Het gebouw<br />

krijgt een oppervlak van 5.000 vierkante meter, ver<strong>de</strong>eld over meer<strong>de</strong>re<br />

bouwlagen. In <strong>de</strong> nieuwbouw komen op <strong>de</strong> begane grond <strong>de</strong> Spoe<strong>de</strong>isen<strong>de</strong><br />

Hulpaf<strong>de</strong>ling, een Huisartsenpost en een over<strong>de</strong>kte ambulancehal. Daarboven<br />

ligt een complete Radiologie-af<strong>de</strong>ling voor beeldvormen<strong>de</strong> diagnostiek<br />

met on<strong>de</strong>r meer MRI- en CT-scan en een Acute Opname Af<strong>de</strong>ling. Op <strong>de</strong><br />

bovenste verdieping ligt het Operatiecentrum, voorzien van zes operatiekamers,<br />

op<strong>de</strong>kruimten en een verkoeverruimte. In <strong>de</strong> toekomst kan een van<br />

<strong>de</strong> operatiekamers ook als hybri<strong>de</strong> operatiekamer wor<strong>de</strong>n ingericht. Alle<br />

af<strong>de</strong>lingen wor<strong>de</strong>n uitgerust met <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnste technologie.” De oplevering<br />

van <strong>de</strong> nieuwe hotfloor is voorzien in augustus 2024, waarna <strong>de</strong>ze gefaseerd<br />

voor eind dat jaar in gebruik wordt genomen.<br />

Na <strong>de</strong> oplevering van <strong>de</strong> nieuwbouw ontstaat in het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> gebouw<br />

ruimte voor een ingrijpen<strong>de</strong> renovatie van zowel <strong>de</strong> verpleegaf<strong>de</strong>lingen<br />

als <strong>de</strong> poliklinieken. Hanegraaf: “De oudbouw is niet meer van <strong>de</strong>ze tijd.<br />

Er is sprake van lekkages en het gebouw gebruikt veel energie en is niet<br />

duurzaam. Het laboratorium en <strong>de</strong> poli KNO zijn afgelopen m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n<br />

al gerenoveerd. We zijn ook al begonnen met <strong>de</strong> vernieuwing van <strong>de</strong><br />

ICT-infrastructuur. Zo wordt er een nieuw medisch alarmeringssysteem<br />

uitgerold. Daarnaast wordt vooruitlopend op <strong>de</strong> renovatie <strong>de</strong> technische<br />

infrastructuur volledig vernieuwd. Dan gaat het om <strong>de</strong> gebouwgebon<strong>de</strong>n<br />

installaties, waarmee we het gebouw willen verduurzamen. We g<strong>aan</strong><br />

voor een aardgasloze oplossing, <strong>de</strong> bronnen voor <strong>de</strong> warmtekou<strong>de</strong>opslag<br />

zijn al geboord. We g<strong>aan</strong> ook <strong>de</strong> riolering, verwarming en koeling<br />

<strong>aan</strong>pakken, we g<strong>aan</strong> het in één keer goed doen. En als het mogelijk is,<br />

willen we best<strong>aan</strong><strong>de</strong> materialen hergebruiken. Zo g<strong>aan</strong> we <strong>de</strong> recent<br />

geïnstalleer<strong>de</strong> MRI te zijner tijd verplaatsen naar <strong>de</strong> nieuwbouw.”<br />

Ook het Brandwon<strong>de</strong>ncentrum, dat een integraal on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el vormt binnen<br />

het RKZ, wordt betrokken bij <strong>de</strong> vernieuwingsoperatie. Ferwerda:<br />

“In <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> fase van <strong>de</strong> vernieuwing kijken we wat we daarmee g<strong>aan</strong><br />

doen. Daarvoor maken we nu verschillen<strong>de</strong> concepten en scenario’s en<br />

daar nemen we volgend jaar een besluit over.”<br />

SCHUIFPLAN<br />

Om <strong>de</strong>ze renovatie mogelijk te maken, dienen verschillen<strong>de</strong> functies in het<br />

ziekenhuis tij<strong>de</strong>lijk te wor<strong>de</strong>n verplaatst. Hiervoor is door het ziekenhuis een<br />

schuifplan opgesteld waarin is <strong>aan</strong>gegeven waar en in welke volgor<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

functies wor<strong>de</strong>n verplaatst. Ferwerda: “De grote uitdaging is om tij<strong>de</strong>ns alle<br />

bouwwerkzaamhe<strong>de</strong>n onze <strong>zorg</strong> te kunnen blijven <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>n. En dat met<br />

zo min mogelijk overlast voor patiënten, werknemers en gasten.” Het RKZ<br />

zal na <strong>de</strong> omvangrijke mo<strong>de</strong>rnisering ongeveer evenveel bed<strong>de</strong>n tellen als<br />

nu. De verbouwing van het ziekenhuis moet begin 2029 zijn afgerond. ■<br />

De nieuwe centrale hal van het RKZ. (Beeld: RKZ)<br />

Feiten en cijfers<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Ro<strong>de</strong> Kruis Ziekenhuis, Beverwijk<br />

BOUWMANAGEMENT<br />

Adviesbureau Vriesema<br />

ONTWERP<br />

Bureau Berndsen voor architectuur, Arnhem<br />

ADVISEUR TECHNISCHE INSTALLATIES EN ENERGIE<br />

Sweegers en <strong>de</strong> Bruijn<br />

ONTWIKKELPARTNER TECHNOLOGIE<br />

Siemens Healthineers<br />

UITVOERING<br />

Me<strong>de</strong>xs, Rhenen<br />

BOUWPERIODE<br />

maart <strong>2023</strong> – medio 2029<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

37


ARNHEM RIJNSTATE<br />

Tekst | Rijnstate Beeld | Gortemaker Algra Feenstra architects<br />

Rijnstate verbouwt,<br />

vernieuwt en<br />

verduurzaamt<br />

Rijnstate bouwt <strong>aan</strong> <strong>de</strong> toekomst! Begin mei is gestart met <strong>de</strong> voorbereidingen voor <strong>de</strong> verbouwing<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> hoofdingang van het ziekenhuis in Arnhem-Noord. Er komt een tij<strong>de</strong>lijke entree die als<br />

ingang dient, wanneer na <strong>de</strong> zomer <strong>de</strong> hoofdingang wordt afgesloten voor een stevige opknapbeurt.<br />

Voorbij <strong>de</strong> huidige Kiss & Ri<strong>de</strong>, ter hoogte van<br />

<strong>de</strong> taxistandplaats, komt <strong>de</strong> tij<strong>de</strong>lijke ingang van<br />

Rijnstate. Vrijdag 5 mei startte <strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer<br />

met het plaatsen van stofschotten, en op zaterdag<br />

6 mei werd <strong>de</strong> pui eruit gebroken. Vanaf<br />

begin september wordt <strong>de</strong> tij<strong>de</strong>lijke entree in<br />

gebruik genomen en wordt <strong>de</strong> hoofdingang<br />

afgesloten, om <strong>aan</strong> <strong>de</strong> daadwerkelijke verbouwing<br />

te kunnen beginnen.<br />

MEER VERBOUWINGEN<br />

OP KOMST<br />

De <strong>aan</strong>passing van <strong>de</strong> hoof<strong>de</strong>ntree is het begin<br />

van een flinke reeks verbouwingen <strong>aan</strong> het ziekenhuis<br />

in Arnhem-Noord. Tot en met 2<strong>03</strong>0<br />

neemt Rijnstate on<strong>de</strong>r meer het buitengebied<br />

on<strong>de</strong>r han<strong>de</strong>n, verbouwt zij het Atrium, <strong>de</strong> poliklinieken<br />

en een <strong>aan</strong>tal verpleegaf<strong>de</strong>lingen en<br />

breidt zij <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling Radiologie uit.<br />

De entree zal circulair vervaardigd wor<strong>de</strong>n.<br />

DUURZAAM BOUWEN<br />

Rijnstate wil voorop lopen in verduurzaming<br />

van <strong>zorg</strong>. Voor <strong>de</strong> verbouwing van het ziekenhuis<br />

heeft ze heel <strong>zorg</strong>vuldig partners gekozen,<br />

die ook duurzaam willen bouwen. Bouwbedrijf<br />

Berghege zal als <strong>aan</strong>nemer <strong>de</strong> verbouwing van<br />

38 BOUWEN ZORG.EU


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

ARNHEM RIJNSTATE<br />

'De <strong>aan</strong>passing van<br />

<strong>de</strong> hoof<strong>de</strong>ntree is het<br />

begin van een flinke<br />

reeks verbouwingen<br />

<strong>aan</strong> het ziekenhuis<br />

in Arnhem-Noord'<br />

<strong>de</strong> entree uitvoeren. Unica ver<strong>zorg</strong>t <strong>de</strong> technische<br />

installaties.<br />

Voor <strong>de</strong> bouw van <strong>de</strong> nieuwe entree is gekozen voor duurzame materialen zoals hout, dat op een an<strong>de</strong>re plek<br />

in ons land wordt teruggeplant.<br />

Voor <strong>de</strong> bouw van <strong>de</strong> nieuwe entree is gekozen<br />

voor duurzame materialen zoals hout, dat<br />

op een an<strong>de</strong>re plek in ons land wordt teruggeplant.<br />

De entree zal bovendien circulair vervaardigd<br />

wor<strong>de</strong>n zodat – mocht dat in <strong>de</strong> toekomst<br />

nodig zijn – <strong>de</strong> hele ingang hergebruikt<br />

kan wor<strong>de</strong>n, zon<strong>de</strong>r restafval.<br />

SNELLER EN SLIMMER<br />

Op <strong>de</strong>ze manier past Rijnstate het ziekenhuis<br />

<strong>aan</strong> op <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>vraag van <strong>de</strong> toekomst. Verbeter<strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong>processen en nieuwe apparatuur<br />

betekenen een flinke sprong vooruit in haar<br />

dienstverlening. Sneller en slimmer. En dat niet<br />

alleen: Rijnstate vernieuwt, om tegelijk te verduurzamen.<br />

Min<strong>de</strong>r vierkante meters beperken<br />

bijvoorbeeld <strong>de</strong> kosten voor energie.<br />

VOLG DE VERBOUWING!<br />

Via een speciaal voor dit project ingerichte app<br />

zijn alle bouwwerkzaamhe<strong>de</strong>n te volgen. Zoek<br />

in Google Play of <strong>de</strong> Apple Store naar <strong>de</strong> BHB<br />

App, die u gratis kunt downloa<strong>de</strong>n. De juiste<br />

app is te herkennen <strong>aan</strong> het beeldmerk met<br />

het oranje vierkantje. ■<br />

Rijnstate wil voorop lopen in verduurzaming van <strong>zorg</strong>.<br />

Feiten en cijfers<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Rijnstate, Arnhem<br />

ARCHITECT<br />

Gortemaker Algra Feenstra architects<br />

AANNEMER<br />

Berghege, Oss<br />

INSTALLATIE<br />

Unica, Hoevelaken<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

39


DEURNE AZ MONICA<br />

Tekst | Tim Janssens Beeld | assar architects - Robbe Theunis<br />

Nieuwe vleugel<br />

stroomlijnt versnipper<strong>de</strong><br />

ziekenhuiscampus<br />

Op <strong>de</strong> site van AZ Monica in Deurne wordt <strong>de</strong>ze dagen <strong>de</strong> laatste hand gelegd <strong>aan</strong> <strong>de</strong> ruwbouw<br />

van een ambitieus nieuwbouwproject. Als missing link tussen het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> ziekenhuis en het<br />

achterliggen<strong>de</strong> binnengebied, dat wordt omgetoverd tot een publiek tuinpark, <strong>zorg</strong>t <strong>de</strong> kersverse<br />

E-vleugel ervoor dat <strong>de</strong> ooit zo versnipperen<strong>de</strong> campus voort<strong>aan</strong> één compact geheel vormt.<br />

Dankzij <strong>de</strong>ze strategische uitbreiding is AZ Monica meer dan ooit hét referentieziekenhuis in het<br />

oostelijke <strong>de</strong>el van Antwerpen.<br />

Het Vlaamse <strong>zorg</strong>landschap is in <strong>de</strong> voorbije<br />

jaren sterk geëvolueerd. Ook AZ Monica ontsnapt<br />

er niet <strong>aan</strong>. De ziekenhuisactiviteit stijgt<br />

er jaarlijks met gemid<strong>de</strong>ld drie procent, terwijl<br />

<strong>de</strong> opnameduur daalt en het <strong>aan</strong>tal ambulante<br />

behan<strong>de</strong>lingen toeneemt. Om optimaal te kunnen<br />

inspelen op <strong>de</strong>ze ten<strong>de</strong>nsen en om te kunnen<br />

blijven groeien, had het ziekenhuis nood <strong>aan</strong><br />

een uitbreiding. Vandaar dat het assar architects<br />

inschakel<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> realisatie van een nieuwe<br />

vleugel met on<strong>de</strong>r meer consultatieruimtes,<br />

medische beeldvorming, een verpleegaf<strong>de</strong>ling<br />

en een tweelagige on<strong>de</strong>rgrondse parking.<br />

VAN WILDGROEI NAAR<br />

COMPACT GEHEEL<br />

De bouw van <strong>de</strong> E-vleugel ka<strong>de</strong>rt in <strong>de</strong> realisatie<br />

van het masterplan Jos Van Geel. “AZ<br />

Monica verwierf in het verle<strong>de</strong>n verschillen<strong>de</strong><br />

gebouwen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Herentalseb<strong>aan</strong>, <strong>de</strong> Stevenslei<br />

en <strong>de</strong> Florent Pauwelslei, maar zowel het<br />

ste<strong>de</strong>lijk weefsel als <strong>de</strong> interne werking van het<br />

ziekenhuis le<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ze wildgroei”, leggen<br />

<strong>de</strong> architecten uit. “Om ver<strong>de</strong>re ruimtelijke,<br />

De losst<strong>aan</strong><strong>de</strong> nieuwbouw is ingeplant achter <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> A-vleugel. Bei<strong>de</strong> volumes zijn met elkaar verbon<strong>de</strong>n via beglaas<strong>de</strong> passerelles.<br />

40 BOUWEN ZORG.EU


DEURNE AZ MONICA<br />

De bouw van <strong>de</strong> E-vleugel ka<strong>de</strong>rt in <strong>de</strong> realisatie van het masterplan Jos Van<br />

Geel, dat <strong>de</strong> campus van AZ Monica omvormt tot één compact geheel.<br />

De gevel bestaat uit een vaste ritmering van gevelsteenpenanten. De tussenruimte<br />

is opgevuld met een mix van beglazing en gesloten gevelvlakken in baksteen.<br />

'De in<strong>de</strong>ling van <strong>de</strong> verdiepingsniveaus<br />

blijft zeer flexibel en kan in <strong>de</strong> toekomst<br />

wijzigen in functie van <strong>de</strong> no<strong>de</strong>n'<br />

functionele en energetische versnippering tegen<br />

te g<strong>aan</strong>, moesten bepaal<strong>de</strong> diensten gehergroepeerd<br />

en uitgebreid wor<strong>de</strong>n, met functionele<br />

circulatiestromen, <strong>de</strong> creatie van een<br />

‘healing environment’, flexibiliteit, toekomstgerichtheid,<br />

veiligheid, toegankelijkheid en<br />

ste<strong>de</strong>nbouwkundige homogeniteit als cruciale<br />

<strong>aan</strong>dachtspunten. Dankzij een grondruil tussen<br />

AZ Monica en sociale huisvestingsmaatschappij<br />

Woonhaven, die enkele losse woongebouwen<br />

in het binnengebied beheer<strong>de</strong>, ontstond ruimte<br />

voor een <strong>aan</strong>eengesloten ziekenhuiscampus<br />

en een publiek tuinpark, dat genoemd is naar<br />

<strong>de</strong> lokale verzetsheld Jos Van Geel.”<br />

De E-vleugel kwam in <strong>de</strong> plaats van <strong>de</strong> voormalige<br />

Woonhaven-gebouwen en sluit zowel<br />

<strong>aan</strong> op het hoofdziekenhuis <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Florent<br />

Pauwels lei als het nieuwe park. De vorm,<br />

omvang en inplanting van <strong>de</strong> nieuwbouw zijn<br />

maximaal geënt op <strong>de</strong> morfologie van <strong>de</strong> site<br />

en het ziekenhuis, dat voort<strong>aan</strong> een compact<br />

geheel vormt. Aangezien <strong>de</strong> uitbreiding<br />

naadloos moest <strong>aan</strong>takken op het best<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

ziekenhuis, ging er in <strong>de</strong> ontwerpfase veel<br />

<strong>aan</strong>dacht naar <strong>de</strong> interne circulatie. “De losst<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

nieuwbouw is ingeplant achter <strong>de</strong><br />

best<strong>aan</strong><strong>de</strong> A-vleugel. Bei<strong>de</strong> volumes zijn met<br />

elkaar verbon<strong>de</strong>n via beglaas<strong>de</strong> passerelles en<br />

op het gelijkvloers loopt een centrale as die <strong>de</strong><br />

ingang van <strong>de</strong> A-vleugel <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Florent Pauwelslei<br />

verbindt met <strong>de</strong> ingang van <strong>de</strong> E-vleugel<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> achterliggen<strong>de</strong> parkzij<strong>de</strong>, waarbij interne<br />

koppelingen met dwarse zijgangen naar<br />

<strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> verpleegaf<strong>de</strong>lingen lei<strong>de</strong>n. In<br />

combinatie met <strong>de</strong> strategische herpositionering<br />

van een <strong>aan</strong>tal diensten <strong>zorg</strong>t dit voor een<br />

overzichtelijke functionele doorstroom, zowel<br />

voor het <strong>zorg</strong>personeel als voor patiënten en<br />

bezoekers.”<br />

DOORDACHTE VORMGEVING<br />

EN VOLUMETRIE<br />

De E-vleugel telt zes bovengrondse bouwlagen.<br />

“Het gelijkvloerse niveau is opgevat als een dubbelhoge<br />

actieve plint die verschillen<strong>de</strong> af<strong>de</strong>lingen<br />

met consultatieruimtes, <strong>de</strong> inkom, het onthaal<br />

en <strong>de</strong> verbindingsgang tussen het best<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

gebouw en het achterliggen<strong>de</strong> parkgebied<br />

herbergt. Op <strong>de</strong>ze centrale sokkel zijn twee L-<br />

vormige volumes met vier bouwlagen geplaatst,<br />

die geschakeld zijn rond een open buitenruimte.<br />

Deze laatste is uitgerust met centrale liftkokers<br />

en doet dienst als terras, verbindingsruimte of<br />

patio om licht en doorzichten te creëren. De L-<br />

vormige volumes bie<strong>de</strong>n plaats <strong>aan</strong> <strong>de</strong> verpleegaf<strong>de</strong>lingen<br />

en een PAAZ met een <strong>de</strong>el dagverblijf.<br />

Door <strong>de</strong> vorm en schikking van <strong>de</strong> volumes<br />

zijn alle binnenruimtes zo georiënteerd dat ze<br />

via één of meer<strong>de</strong>re ramen uitkijken op <strong>de</strong> buitenruimte,<br />

terwijl ook <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> gebouwen<br />

op <strong>de</strong> campus kunnen blijven genieten van natuurlijke<br />

lichtinval en fraaie uitzichten. Helemaal<br />

boven<strong>aan</strong> bevindt zich nog een technische <strong>de</strong>elverdieping,<br />

terwijl <strong>de</strong> twee on<strong>de</strong>rgrondse niveaus<br />

hoofdzakelijk fungeren als parking”, aldus<br />

assar architects.<br />

In structureel opzicht is <strong>de</strong> E-vleugel ter hoogte<br />

van <strong>de</strong> gevel en <strong>de</strong> gelijkvloerse verbindingsgang<br />

opgebouwd uit kolommen, die gecombineerd<br />

zijn met pad<strong>de</strong>nstoelvloeren. “Hierdoor blijft <strong>de</strong><br />

in<strong>de</strong>ling van <strong>de</strong> verdiepingsniveaus zeer flexibel<br />

en kan ze in <strong>de</strong> toekomst wijzigen in functie van<br />

<strong>de</strong> no<strong>de</strong>n. De gevel bestaat uit een vaste ritmering<br />

van gevelsteenpenanten, die <strong>de</strong> kolommen<br />

en vloerplaten <strong>aan</strong> het zicht onttrekken. De tussenruimte<br />

is opgevuld met een mix van beglazing<br />

en gesloten gevelvlakken in baksteen.” ■<br />

FEITEN EN CIJFERS<br />

PROJECT<br />

E-Vleugel AZ Monica, Deurne<br />

OPDRACHTGEVER<br />

AZ Monica, Deurne<br />

ARCHITECT<br />

Assar Architects, Watermaal-Bosvoor<strong>de</strong><br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

41


AMSTERDAM BOVENIJ<br />

Tekst en beeld | BovenIJ<br />

Amsterdams eerste integrale<br />

spoedpost opent haar<br />

<strong>de</strong>uren in Amsterdam-Noord<br />

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, open<strong>de</strong> op don<strong>de</strong>rdag 25 mei<br />

<strong>de</strong> vernieuw<strong>de</strong> eerste Amsterdamse integrale spoedpost in Amsterdam-Noord. “Ik ben er van<br />

overtuigd dat <strong>de</strong>ze spoedpost een enorme <strong>aan</strong>winst zal zijn voor <strong>de</strong> hele populatie hier in <strong>de</strong><br />

regio”, zei <strong>de</strong> minister tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> opening.<br />

De integrale spoedpost is een samenwerking tussen huisartsenpost<br />

Noord van Huisartsenposten Amsterdam (HpA) en <strong>de</strong> spoe<strong>de</strong>isen<strong>de</strong><br />

hulp van het BovenIJ. “Als één team verlenen wij passen<strong>de</strong> acute <strong>zorg</strong> <strong>aan</strong><br />

patiënten. Op <strong>de</strong> Spoedpost Amsterdam-Noord krijgen patiënten passen<strong>de</strong><br />

integrale acute <strong>zorg</strong>, op <strong>de</strong> juiste plek en door <strong>de</strong> juiste <strong>zorg</strong>professional.<br />

Soms is dat een zelf<strong>zorg</strong>advies, soms een behan<strong>de</strong>ling door <strong>de</strong><br />

huisarts en soms door <strong>de</strong> SEH-arts of een an<strong>de</strong>re medisch specialisme.”<br />

VOORDELEN VAN DE SPOEDPOST<br />

Het voor<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> spoedpost is dat patiënten zich slechts 1x hoeven<br />

in te schrijven en dat alle <strong>zorg</strong>professionals toegang hebben tot <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

'Als één team verlenen wij passen<strong>de</strong><br />

acute <strong>zorg</strong> <strong>aan</strong> patiënten'<br />

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, open<strong>de</strong> op<br />

don<strong>de</strong>rdag 25 mei <strong>de</strong> vernieuw<strong>de</strong> eerste Amsterdamse integrale spoedpost in<br />

Amsterdam-Noord.<br />

informatie. De patiënt blijft waar mogelijk in <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> behan<strong>de</strong>lruimte en<br />

<strong>de</strong> juiste <strong>zorg</strong>professional komt naar <strong>de</strong> patiënt toe. Deze nieuwe werkwijze<br />

geeft dui<strong>de</strong>lijkheid <strong>aan</strong> patiënten waar ze terecht kunnen met hun<br />

<strong>zorg</strong>vraag en voorkomt onnodige administratie. Ook draagt <strong>de</strong>ze manier<br />

van werken bij <strong>aan</strong> het efficiënt gebruik van <strong>zorg</strong>personeel in <strong>de</strong> acute<br />

<strong>zorg</strong> en leert men elkaar beter kennen, wat samenwerken ten goe<strong>de</strong><br />

komt. “Kortom, we geven hiermee invulling <strong>aan</strong> passen<strong>de</strong> acute <strong>zorg</strong>,<br />

zoals beschreven in het Integraal Zorg Akkoord.” ■<br />

42 BOUWEN ZORG.EU


ROTTERDAM FRANCISCUS GASTHUIS<br />

Tekst en beeld | Franciscus Gasthuis & Vlietland<br />

Officiële start realisatie<br />

nieuwbouw Gasthuis<br />

Don<strong>de</strong>rdag 11 mei zijn <strong>de</strong> <strong>de</strong>finitieve <strong>aan</strong>nemingsovereenkomsten getekend door Franciscus<br />

Gasthuis & Vlietland en <strong>de</strong> consortia, voor <strong>de</strong> bouw van een state-of-the-art ziekenhuisgebouw. Dit<br />

betekent dat na <strong>de</strong> zomer <strong>de</strong> realisatie van <strong>de</strong> vervangen<strong>de</strong> nieuwbouw start. Het nieuwe gebouw<br />

faciliteert <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>vernieuwing van Franciscus en is compacter, flexibeler en duurzamer. Marjolein<br />

Tasche, voorzitter Raad van Bestuur: “Dit is een enorme mijlpaal, waar <strong>de</strong> afgelopen jaren door vele<br />

collega’s en samenwerkingspartners heel hard <strong>aan</strong> is gewerkt. Met <strong>de</strong>ze nieuwbouw <strong>zorg</strong>en wij<br />

ervoor dat wij patiënten ook in <strong>de</strong> toekomst hoogwaardige, veilige en vernieuwen<strong>de</strong> <strong>zorg</strong> kunnen<br />

bie<strong>de</strong>n.” Het gebouw wordt in 2026 in gebruik genomen.<br />

SPOEDPLEIN, OPERATIE- & INTERVENTIECENTRUM<br />

EN VROUW & KIND CENTRUM<br />

De nieuwbouw gaat drie essentiële functies van het ziekenhuis huisvesten.<br />

“Op <strong>de</strong> begane grond komt een Spoedplein Rotterdam Noord,<br />

waar <strong>zorg</strong>professionals van <strong>de</strong> Spoe<strong>de</strong>isen<strong>de</strong> Hulp en Huisartsenpost<br />

samenwerken in één omgeving. Daarboven komt een operatie- en interventiecentrum,<br />

toekomstbestendig en met <strong>de</strong> nieuwste operatie- en<br />

röntgentechnieken, zodat patiënten in ie<strong>de</strong>re situatie <strong>de</strong> best passen<strong>de</strong><br />

behan<strong>de</strong>lingen krijgen. Daarnaast komt er een Vrouw & Kind Centrum,<br />

waar wij samenwerken met verloskundigen en kraam<strong>zorg</strong>organisaties,<br />

passend bij onze normen en ambities voor gezinsgerichte <strong>zorg</strong>.” Het centrum<br />

biedt eenpersoonskamers waar ou<strong>de</strong>rs/ver<strong>zorg</strong>ers bij hun kind op<br />

<strong>de</strong> kamer kunnen verblijven. Er zijn verloskamers voor <strong>de</strong> eerste lijn én<br />

een Ronald McDonald Huiskamer.<br />

Artist impression van <strong>de</strong> vervangen<strong>de</strong> nieuwbouw van Franciscus Gasthuis.<br />

FRANCISCUS VERNIEUWT<br />

De vervangen<strong>de</strong> nieuwbouw voldoet <strong>aan</strong> <strong>de</strong> nieuwste technologische innovaties<br />

en OK-technieken, is ingericht om optimaal <strong>zorg</strong> te kunnen verlenen<br />

en voldoet <strong>aan</strong> <strong>de</strong> laatste duurzaamheidseisen. Er is veel daglicht,<br />

er zijn efficiënte looproutes en er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke<br />

kleuren. Dat <strong>zorg</strong>t ervoor dat patiënten zich op hun gemak voelen en<br />

dat het een prettige werkplek is. Op het dak van <strong>de</strong> nieuwbouw komen<br />

794 zonnepanelen en op <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> bouw ook nog eens 319 stuks.<br />

De energievoorziening van <strong>de</strong> vervangen<strong>de</strong> nieuwbouw is volledig gasloos;<br />

Franciscus gaat gebruik maken van warmtepompen, energieopslag<br />

en energieterugwinning.<br />

V.l.n.r.: Niels Honig (lid Raad van Bestuur Franciscus), Tom Bongers (Bouwbedrijf<br />

Berghege), Peter-Willem van Lin<strong>de</strong>nberg (Franciscus), Marjolein Tasche (Franciscus),<br />

Peter Kamermans (Heerkens van Bavel Bouw) en John Voogt (Unica).<br />

TOPKLINISCH OPLEIDINGSZIEKENHUIS<br />

Een topklinisch ziekenhuis zijn betekent dat Franciscus elke dag werkt <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> beste <strong>zorg</strong> voor haar patiënten. Dit doet zij met ruim 338 medisch<br />

specialisten en 4.700 me<strong>de</strong>werkers, maar ook met an<strong>de</strong>re ziekenhuizen<br />

en <strong>zorg</strong><strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong> regio Rotterdam. “Voor patiënten betekent dit<br />

dat zij in ons ziekenhuis terecht kunnen voor zowel goe<strong>de</strong> basis<strong>zorg</strong> en<br />

als voor hooggespecialiseer<strong>de</strong> acute en complexe <strong>zorg</strong>.” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

43


OOK OP ZOEK NAAR<br />

SNELLE & FLEXIBELE<br />

HUISVESTING OP MAAT?<br />

DUTCH CABIN GROUP ALS PARTNER<br />

Bij Dutch Cabin Group staat veiligheid voorop, in welke branche<br />

dan ook, of het nu gaat om een laboratorium, ver<strong>zorg</strong>ingstehuis,<br />

ambulancepost of kantoor. Dutch Cabin Group bouwt gebouwen<br />

die <strong>aan</strong> alle veiligheidseisen en wetten voldoen.<br />

Dankzij onze ervaring, inmid<strong>de</strong>ls meer dan 65 jaar, kunnen we met<br />

u mee<strong>de</strong>nken en gepaste, op maat gemaakte adviezen geven.<br />

CONTACT<br />

Patrijsweg 9<br />

4791 RV Klun<strong>de</strong>rt<br />

Industrieterrein Moerdijk<br />

Havennr. 482<br />

+31 168 749 122<br />

info@dutchcabingroup.com<br />

WERKEN BIJ DUTCH CABIN GROUP<br />

Lijkt het jou leuk om te werken in een snelgroeien<strong>de</strong> organisatie<br />

waar innovatie één van <strong>de</strong> belangrijkste speerpunten is? Bekijk<br />

dan het vacature overzicht op onze website.<br />

www.dutchcabingroup.com<br />

ONZE OPENSTAANDE VACATURES<br />

Projectlei<strong>de</strong>r<br />

Uitvoer<strong>de</strong>r<br />

Vergunningsspecialist<br />

Ten<strong>de</strong>rspecialist<br />

Elektriciën<br />

Werkvoorberei<strong>de</strong>r<br />

Vacature overzicht<br />

On<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van Adapteo


ZORG FLITS<br />

Tekst en beeld | Steelco Benelux<br />

‘Ons antwoord op tij<strong>de</strong>lijke wensen:<br />

een mobiele of prefab CSA’<br />

De Steelco Mobiele CSA is een volledig functioneren<strong>de</strong> en gevali<strong>de</strong>er<strong>de</strong> CSA voor tij<strong>de</strong>lijk gebruik.<br />

De keuze tussen een kant-en-klare voorziening (mobiele unit) of een prefab wordt bepaald door <strong>de</strong><br />

tijdsduur die het ziekenhuis inschat om <strong>de</strong> verbouwing te verwezenlijken. Bouwprojecten die langer<br />

dan een jaar duren, vragen vaak om een prefab oplossing. Dit wil echter niet zeggen dat <strong>de</strong> kant-enklare<br />

mobiele CSA dan eventueel niet ook geschikt is.<br />

Daarnaast is <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> capaciteit in <strong>de</strong>ze overbruggingsperio<strong>de</strong> bepalend<br />

voor <strong>de</strong> grootte van <strong>de</strong> unit. Steelco biedt mogelijkhe<strong>de</strong>n vanaf<br />

70.000 STE (sterilisatie-eenhe<strong>de</strong>n).<br />

Het belangrijkste voor<strong>de</strong>el van het inzetten van een mobiele CSA is dat<br />

<strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> opwerking van medische hulpmid<strong>de</strong>len on<strong>de</strong>r controle<br />

van het ziekenhuis blijft. Bovendien is er geen blootstelling van <strong>de</strong><br />

CSA <strong>aan</strong> <strong>de</strong> spanningen en stress van een bouwplaats. De totale inspanning<br />

van het ziekenhuis is in vergelijking met an<strong>de</strong>re opties zowel wat<br />

betreft werkdruk als financieel <strong>de</strong> meest economische keuze.<br />

Door <strong>de</strong> diverse mogelijkhe<strong>de</strong>n binnen <strong>de</strong> Steelco groep is er voor elke<br />

klant een pasklare oplossing om <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n doorgang te laten<br />

hebben tij<strong>de</strong>ns een ingrijpen<strong>de</strong> verbouwing. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

45


WOONZORGCHALLENGE<br />

Tekst en beeld | College van Rijksadviseurs en Staedion<br />

Woon<strong>zorg</strong>challenge van start:<br />

Samen werken <strong>aan</strong> nieuwe<br />

vormen van wonen en <strong>zorg</strong><br />

Samen met bewoners uit Den Haag Zuidwest en <strong>zorg</strong>organisatie Middin gaven Rijksbouwmeester<br />

Francesco Veenstra, Gijsbert van Herk (Staedion) en Korrie Louwes (gemeente Den Haag) op 23<br />

mei <strong>de</strong> aftrap voor <strong>de</strong> Woon<strong>zorg</strong>challenge. Dit is een nieuw instrument voor woningcorporaties om<br />

locaties zowel sociaal als ruimtelijk te ontwikkelen. Hiermee helpt het College van Rijksadviseurs –<br />

on<strong>de</strong>rsteund door <strong>de</strong> ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse<br />

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) – bij het realiseren van nieuwe vormen van wonen en <strong>zorg</strong>. De<br />

Woon<strong>zorg</strong>challenge wordt ontwikkeld op een pilotlocatie in Den Haag Zuidwest en is <strong>aan</strong>gereikt<br />

door corporatie Staedion.<br />

V.l.n.r. Francesco Veenstra (Rijksbouwmeester), Korrie Louwes (Gemeente Den Haag), Gijsbert van Herk (Staedion), Wil Hartgrink (Bewonerscommissie),<br />

Barbara Schildkamp (Middin) en Jeroen Laven (Gemeente Den Haag).<br />

46 BOUWEN ZORG.EU


WOONZORGCHALLENGE<br />

COCREATIE MET BEWONERS<br />

Ne<strong>de</strong>rland vergrijst. De vraag naar <strong>zorg</strong><br />

groeit en het <strong>aan</strong>tal mensen dat die <strong>zorg</strong><br />

kan leveren, neemt af. Dit vraagt om het<br />

ontwikkelen van veerkrachtige wijken en<br />

toegankelijke woningen en buurten waarin<br />

mensen zich thuis en verbon<strong>de</strong>n voelen en<br />

naar elkaar omzien. In <strong>de</strong> Woon<strong>zorg</strong>challenge<br />

werken bewoners samen met multidisciplinaire<br />

teams van ontwerpers, sociaal on<strong>de</strong>rnemers<br />

en <strong>zorg</strong>professionals. In cocreatie<br />

komen zij in een paar overzichtelijke stappen<br />

tot <strong>de</strong> meest passen<strong>de</strong> invulling van een locatie,<br />

inclusief een woon<strong>zorg</strong>concept.<br />

GEZAMENLIJKE OPGAVE<br />

Staedion wil toegankelijke, veilige en passen<strong>de</strong><br />

woningen <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> ou<strong>de</strong>ren. Hierbij<br />

wordt het steeds belangrijker om het gat<br />

tussen langer thuis wonen en wonen in een<br />

instelling op te kunnen vullen. Gijsbert van<br />

Herk (Staedion): “Met <strong>de</strong> Woon<strong>zorg</strong>challenge<br />

bouwen we in cocreatie met <strong>de</strong> bewoners<br />

van het complex en samen met buurtbewoners<br />

<strong>aan</strong> vernieuwen<strong>de</strong> woon<strong>zorg</strong>concepten.<br />

Daarnaast is het belangrijk om <strong>de</strong> drempel te<br />

verlagen om mee te doen en ons niet laten belemmeren<br />

door ‘van wie is wonen en <strong>zorg</strong>?’,<br />

zodat het door meer<strong>de</strong>re partijen wordt omarmd.<br />

Want het is een gezamenlijke opgave:<br />

voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>instelling, gemeente, woningcorporatie<br />

en an<strong>de</strong>re maatschappelijke partners.”<br />

KANSEN VOOR DEN HAAG<br />

ZUIDWEST<br />

Korrie Louwes (Gemeente Den Haag): “Het<br />

is prachtig om te zien dat hier in Zuidwest<br />

verschillen<strong>de</strong> partijen samen <strong>de</strong> handschoen<br />

oppakken om op innovatieve manieren wonen<br />

en <strong>zorg</strong> bij elkaar te brengen, specifiek nu<br />

voor ou<strong>de</strong>ren. Dat heeft <strong>de</strong> toekomst en biedt<br />

volop kansen. Voor <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>ren zelf, voor <strong>de</strong><br />

arbeidsmarkt en voor Zuidwest; <strong>de</strong> gemeente<br />

on<strong>de</strong>rsteunt dit dan ook van harte.”<br />

PILOTLOCATIE BERESTEINLAAN,<br />

DEN HAAG ZUIDWEST<br />

De pilotlocatie voor <strong>de</strong> Woon<strong>zorg</strong>challenge is<br />

het complex <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Beresteinl<strong>aan</strong> 629-635 in<br />

Den Haag Zuidwest. Dit complex bestaat uit<br />

74 driekamerappartementen voor senioren en<br />

in <strong>de</strong> plint een woonlocatie van <strong>zorg</strong>organisatie<br />

Middin. Zowel <strong>de</strong> bewonerscommissie als<br />

Middin zijn erg enthousiast over <strong>de</strong> Woon<strong>zorg</strong>challenge.<br />

Barbara Schildkamp (Middin): “Het<br />

is een unieke kans om met elkaar te werken<br />

<strong>aan</strong> een complex dat klaar is voor <strong>de</strong> toekomst.<br />

En dat gaat niet alleen over toegankelijkheid en<br />

duurzaamheid, maar ook over hoe je met elkaar<br />

samen leeft en <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> organiseert.”<br />

MEER ONTMOETING EN<br />

ONDERLING CONTACT<br />

Wil Hartgrink (Bewonercommissie): “Ik zie<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> bewoners in ons complex veel eenzaamheid.<br />

En ik begrijp dat dit ook geldt voor<br />

<strong>de</strong> cliënten van Middin. De Woon<strong>zorg</strong>challenge<br />

is al direct een <strong>aan</strong>leiding geweest voor veel<br />

meer contact tussen ‘boven en bene<strong>de</strong>n’. We<br />

maken al plannen om samen te koken. Ik zie er<br />

naar uit om samen met <strong>de</strong> ontwerpteams i<strong>de</strong>eën<br />

te be<strong>de</strong>nken die lei<strong>de</strong>n tot meer ontmoeting<br />

en on<strong>de</strong>rling contact tussen bewoners.”<br />

INNOVATIELAB DEN HAAG<br />

ZUIDWEST<br />

De aftrap voor <strong>de</strong> Woon<strong>zorg</strong>challenge vond<br />

plaats op <strong>de</strong> eerste bijeenkomst van het Innovatielab,<br />

een initiatief van Staedion. Door het<br />

inzetten van ontwerpkracht in cocreatie met<br />

bewoners en professionals wordt er in het Innovatielab<br />

Den Haag Zuidwest gewerkt <strong>aan</strong><br />

innovatieve oplossingen door on<strong>de</strong>r meer inspiratiesessies<br />

en challenges. ■<br />

Bewoners van <strong>de</strong> Beresteinl<strong>aan</strong> in Den Haag.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

47


THEMA LEVERANCIERS AAN ZIEKENHUIZEN<br />

Tekst en beeld | Ropasystems<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> toekomst<br />

Het laatste half jaar was het een drukte van belang bij Ropasystems in Someren. Niet alleen omdat<br />

<strong>de</strong> opdrachten voor nieuwe projecten gestaag binnen bleven komen, maar ook intern werd er<br />

letterlijk <strong>aan</strong> <strong>de</strong> weg getimmerd. Door <strong>de</strong> <strong>aan</strong>hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> groei in omzet en personeel, was <strong>de</strong><br />

spreekwoor<strong>de</strong>lijke ‘rek eruit’ en moest er <strong>aan</strong> uitbreiding gedacht wor<strong>de</strong>n.<br />

GEEN WOORDEN MAAR DADEN!<br />

Nu kenmerkt dit bedrijf zich door on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

in voorkomend geval direct <strong>de</strong> daad bij<br />

het woord te voegen en zodoen<strong>de</strong> verrees er<br />

<strong>de</strong> afgelopen m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n een heuse extra verdieping<br />

bovenop het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> kantoor. Daar<br />

is nu ruimte gemaakt voor diverse kantoren<br />

en is een grote verga<strong>de</strong>rruimte gecreëerd.<br />

Hiermee is een grote stap gezet naar ver<strong>de</strong>re<br />

groei en professionalisering van dit mooie<br />

bedrijf uit Someren, dat zich meer en meer<br />

een vaste partner mag noemen in projecten<br />

in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>, in Ne<strong>de</strong>rland en daarbuiten. Aan<br />

het aspect duurzaam bouwen is niet voorbijgeg<strong>aan</strong>.<br />

Zo is er HR++ glas toegepast, wordt<br />

het kantoor verwarmd en gekoeld met heat<br />

pumps, is alle verlichting uitgevoerd in LED<br />

en is het dak extra geïsoleerd en voorbereid<br />

op het binnenkort plaatsen van een kleine<br />

60 zonnepanelen.<br />

CNC-MACHINE<br />

Wie dacht dat Ropasystems dit voldoen<strong>de</strong><br />

vond om toekomstige groei te faciliteren, heeft<br />

het mis! Ook in <strong>de</strong> werkplaats werd op het gebied<br />

van automatisering en efficiënte een grote<br />

slag geslagen. Zo werd er onlangs een nieuwe<br />

CNC-machine geïnstalleerd en wer<strong>de</strong>n diverse<br />

tilliftrobots geplaatst. Zo werd een belangrijke<br />

stap gezet naar ver<strong>de</strong>re automatisering van<br />

het bedrijfsproces, hiermee ruimte creërend<br />

voor een bre<strong>de</strong>r <strong>aan</strong>bod <strong>aan</strong> producten voor<br />

met name het high-care segment in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> in<br />

Ne<strong>de</strong>rland en ver daarbuiten.<br />

48 BOUWEN ZORG.EU


THEMA LEVERANCIERS AAN ZIEKENHUIZEN<br />

ONE-STOP-SHOPPING<br />

Met het recent <strong>aan</strong>gevul<strong>de</strong> machinepark is<br />

Ropasystems in staat om, naast <strong>de</strong> al genoem<strong>de</strong><br />

producten, dit ver<strong>de</strong>r <strong>aan</strong> te vullen met vast<br />

interieurwerk in <strong>de</strong> breedste zin. Denk hierbij<br />

<strong>aan</strong> medische kasten, pantry’s, doorgeefkasten,<br />

balies en meer. Het voor<strong>de</strong>el voor klant laat<br />

zich makkelijk ra<strong>de</strong>n: one-stop-shopping. Voor<strong>de</strong>el<br />

hierbij is <strong>de</strong> verlaging van <strong>de</strong> totale projectkosten<br />

door een efficiëntere doorlooptijd<br />

en een soepele <strong>aan</strong>eensluiting van productie<br />

en plaatsing.<br />

PERSONELE UITBREIDING<br />

Al met al neemt Ropasystems een groter<br />

<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> projectbegeleiding voor haar rekening<br />

en komt dit niet langer meer op het<br />

bord van <strong>de</strong> hoofd<strong>aan</strong>nemer. De on<strong>de</strong>rnemer<br />

uit Someren is van mening dat daarin haar<br />

toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> ligt en heeft daarop<br />

ingespeeld met een personeelsuitbreiding in<br />

<strong>de</strong> werkvoorbereiding. Ook wordt het personeel<br />

in <strong>de</strong> werkplaats ver<strong>de</strong>r opgeleid en<br />

uitgebreid om, zeker nu met <strong>de</strong> nieuw geplaatste<br />

CNC-machine, alle bedrijfsprocessen<br />

op elkaar af te stemmen. Dit alles volgens<br />

het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem,<br />

al jaren een leidraad en houvast, waarvoor<br />

<strong>de</strong> organisatie onlangs weer <strong>de</strong> jaarlijks<br />

toets heeft on<strong>de</strong>rg<strong>aan</strong>. Vanzelfsprekend met<br />

positief eindresultaat.<br />

20 JAAR ERVARING<br />

Overigens is het belangrijk om te mel<strong>de</strong>n<br />

dat, ondanks <strong>de</strong> roerige geopolitieke tij<strong>de</strong>n<br />

waarin wij ons allen bevin<strong>de</strong>n, Ropasystems<br />

zich gelukkig mag prijzen met een grote<br />

schare van vaste relaties, een organisatie met<br />

maar weinig verloop en een gestage <strong>aan</strong>was<br />

van nieuwe en uitdagen<strong>de</strong> projecten. Dit<br />

voornamelijk in een doorg<strong>aan</strong>s veeleisen<strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong>markt met hoge eisen en wensen op het<br />

gebied van kwaliteit, duurzaamheid en snelle<br />

doorlooptij<strong>de</strong>n van projecten. We kunnen<br />

inmid<strong>de</strong>ls gerust zeggen dat Ropasystems<br />

hierin een gevestig<strong>de</strong> naam gewor<strong>de</strong>n is,<br />

met 20 jaar <strong>aan</strong> ervaring en met <strong>de</strong> recente<br />

ontwikkelingsslag met veel vertrouwen <strong>de</strong><br />

toekomst tegemoet gaat. Hoewel <strong>de</strong> spreekwoor<strong>de</strong>lijke<br />

<strong>de</strong>ur altijd open staat in dit<br />

Brabants bedrijf, gaat in oktober <strong>de</strong> vlag pas<br />

echt uit als het vernieuw<strong>de</strong> kantoor feestelijk<br />

wordt ingewijd. Hoewel <strong>de</strong> officiële uitnodigingen<br />

nog verstuurd moeten wor<strong>de</strong>n, zijn<br />

alle relaties nu al van harte uitgenodigd! ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

49


THEMA LEVERANCIERS AAN ZIEKENHUIZEN<br />

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | AllforZ<br />

Klantgericht on<strong>de</strong>rhoud<br />

Ge<strong>de</strong>gen <strong>aan</strong>pak voor<br />

storingsvrije installaties<br />

Een piepjong bedrijf met een zee <strong>aan</strong> ervaring in on<strong>de</strong>rhoud <strong>aan</strong> (complexe) installaties, zo zou je<br />

AllforZ kunnen omschrijven. Bei<strong>de</strong> afkomstig van een grote gerenommeer<strong>de</strong> cleanroom bouwer,<br />

begonnen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> keukentafel en inmid<strong>de</strong>ls gesetteld in een mooi kantoor in Hoorn, hebben Jeroen<br />

Kreijt en Robin Merse <strong>de</strong> stoute schoenen <strong>aan</strong>getrokken om voor zichzelf te beginnen. Missie: op<br />

een eerlijke manier en met een bre<strong>de</strong> kennis van zaken <strong>zorg</strong>en voor <strong>de</strong> storingsvrije werking van<br />

technische installaties. Dat kunnen standaard klimaatinstallaties zijn, maar evengoed installaties van<br />

complexe cleanrooms en operatiekamers.<br />

Kreijt en Merse hebben bij elkaar <strong>de</strong>cennia <strong>aan</strong><br />

ervaring met het lokaliseren en oplossen van<br />

storingen in technische installaties en werkten<br />

daarin al zeven jaar samen. “Dan weet je don<strong>de</strong>rs<br />

goed wat een storing teweeg kan brengen”,<br />

stelt Merse. “Een slecht werken<strong>de</strong> luchtbehan<strong>de</strong>ling<br />

in een kantoor kan ongemerkt hoofd-<br />

pijnklachten en ziekmeldingen opleveren, een<br />

koud schoollokaal is geen pretje voor leerlingen<br />

en docenten en gaat ten koste van <strong>de</strong> leerprestaties.<br />

En als <strong>de</strong> luchtbehan<strong>de</strong>ling van een operatiekamer<br />

niet goed functioneert, kan dat <strong>de</strong><br />

planning van een ziekenhuis in <strong>de</strong> war schoppen.<br />

Dan heb je het over serieuze gevolgen.”<br />

STORINGEN<br />

“Onze ervaring leert dat we te maken<br />

hebben met steeds complexer wor<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

technologie, met alsmaar meer merken en<br />

nieuwe technieken, maar dat <strong>de</strong> kennis bij<br />

het on<strong>de</strong>rhoud tekort schiet”, vervolgt Kreijt.<br />

“On<strong>de</strong>rhoud is niet het jaarlijks plakken van<br />

“Als wij on<strong>de</strong>rhoud doen, hebben we <strong>de</strong> systemen in kaart gebracht, weten we waar <strong>de</strong> potentiële problemen<br />

liggen en lossen we die preventief op.”<br />

“Een luchtbehan<strong>de</strong>ling van een operatiekamer<br />

die niet goed functioneert, kan <strong>de</strong> planning van<br />

een ziekenhuis in <strong>de</strong> war schoppen. Dan heb je het<br />

over serieuze gevolgen.”<br />

50 BOUWEN ZORG.EU


THEMA LEVERANCIERS AAN ZIEKENHUIZEN<br />

EERLIJK COMMUNICEREN<br />

Door <strong>de</strong> uitgebrei<strong>de</strong> ervaring met kritische<br />

voorzieningen in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> en <strong>de</strong> industrie is<br />

AllforZ uitstekend geëquipeerd om on<strong>de</strong>rhoud<br />

te ver<strong>zorg</strong>en, te beheren en te coördineren<br />

voor ziekenhuizen, klinieken, laboratoria<br />

en bijna alle vormen van industriële<br />

installaties. Kreijt: “Wij zijn ook een goe<strong>de</strong><br />

sparringpartner voor installatietechnisch georiënteer<strong>de</strong><br />

personen in het vastgoed, die<br />

goed advies nodig hebben of meer tijd willen<br />

beste<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> hun eigen corebusiness.<br />

AllforZ is geheel onafhankelijk van een projectorganisatie.<br />

We focussen ons volledig op<br />

het on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n van installaties en op onze<br />

relatie met <strong>de</strong> klant, die één <strong>aan</strong>spreekpunt<br />

heeft. We zijn dui<strong>de</strong>lijk en eerlijk in onze<br />

communicatie en brengen <strong>de</strong> kosten en consequenties<br />

van onze <strong>aan</strong>pak hel<strong>de</strong>r in beeld.<br />

Dus geen verrassingen, nu niet en in <strong>de</strong> toekomst<br />

niet. De klant van vandaag zit volgens<br />

ons niet te wachten op korte termijn oplossingen,<br />

slechte communicatie en half werk.<br />

Wij <strong>zorg</strong>en voor installaties die voortdurend<br />

en ongemerkt hun werk doen.” ■<br />

ERVARING COMICRO<br />

Robin Merse (links) en Jeroen Kreiijt (rechts).<br />

'We focussen ons volledig op het on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n<br />

van installaties en op onze relatie met <strong>de</strong> klant,<br />

die één <strong>aan</strong>spreekpunt heeft'<br />

een sticker, wordt om budgettaire re<strong>de</strong>nen<br />

vaak te goedkoop ingekocht en we komen<br />

veel niet goed doordachte systemen tegen.<br />

Dat leidt tot veel storingen waar ze dan ad<br />

hoc een meestal tij<strong>de</strong>lijke oplossing voor<br />

verzinnen. Zo kunnen storingen tot jaren<br />

voortduren en zitten <strong>de</strong> gebruikers van het<br />

gebouw met <strong>de</strong> overlast. Dat is allemaal te<br />

vermij<strong>de</strong>n met goed, doordacht on<strong>de</strong>rhoud<br />

en beheer.”<br />

kijken we niet alleen naar <strong>de</strong> installaties, maar<br />

ook naar <strong>de</strong> regeltechniek. En bijvoorbeeld<br />

ook hoe <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren sluiten, nemen we mee<br />

om een totaalplaatje te kunnen maken. Met<br />

<strong>de</strong>ze totaal<strong>aan</strong>pak voorkom je dat <strong>de</strong> klant<br />

van het kastje naar <strong>de</strong> muur wordt gestuurd.<br />

Wij laten <strong>de</strong> klant niet zwemmen! En voor het<br />

bijzon<strong>de</strong>re geval we er even niet uitkomen,<br />

beschikken we over een breed netwerk <strong>aan</strong><br />

partijen die ons kunnen <strong>aan</strong>vullen.”<br />

“De technische kennis van het druk- en<br />

regelsysteem van het BSL3-Lab hebben<br />

wij zelf niet in huis. Het is daarom<br />

fijn dat AllforZ ons kan ont<strong>zorg</strong>en<br />

met het jaarlijkse on<strong>de</strong>rhoud. We<br />

kennen Jeroen en Robin al van <strong>de</strong> tijd<br />

voordat ze AllforZ zijn gestart. Het zijn<br />

prettige en kundige mensen, die met<br />

ons mee<strong>de</strong>nken om <strong>de</strong> veiligheid van<br />

onze BSL3-analisten te waarborgen.<br />

Zij begelei<strong>de</strong>n ons intensief in het<br />

voortraject van het on<strong>de</strong>rhoud. De<br />

continuïteit is bij AllforZ, door het<br />

inschakelen van hun enorme netwerk,<br />

altijd gegaran<strong>de</strong>erd. Wij kijken uit naar<br />

een lange en prettige samenwerking.”<br />

Karen Teske, af<strong>de</strong>lingsmanager<br />

Comicro B.V., expertcentrum<br />

voor microbiologie<br />

TOTAALAANPAK<br />

AllforZ heeft een eigen, zeer klantgerichte<br />

<strong>aan</strong>pak die stoelt op een bre<strong>de</strong> <strong>aan</strong>pak en<br />

voorkomen in plaats van genezen. Merse:<br />

“Als wij on<strong>de</strong>rhoud doen, hebben we <strong>de</strong> systemen<br />

in kaart gebracht, weten we waar <strong>de</strong><br />

potentiële problemen liggen en lossen we die<br />

preventief op. Bij onze klanten zijn we dus<br />

niet <strong>de</strong> partij die voortdurend brandjes moet<br />

blussen, ze zien ons meestal maar één keer<br />

per jaar. Storingsopvolging bekijken we ook<br />

met een bre<strong>de</strong> blik en niet in losse plukjes.<br />

Als er klachten zijn over het binnenklimaat,<br />

Jeroen Kreijt in gesprek met Elise Knetemann,<br />

kernanalist <strong>aan</strong>dachtsgebied Mycobacteriën(TB)/<br />

BSL-3 (Comicro).<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

51


THEMA LEVERANCIERS AAN ZIEKENHUIZEN<br />

Tekst | Zippsafe Beeld | Zippsafe, Studio Seghrouchni<br />

Verspilt u nog steeds<br />

onnodig veel waar<strong>de</strong>volle<br />

ruimte <strong>aan</strong> omkleedruimtes?<br />

Dankzij het Zwitserse bedrijf Zippsafe wordt een efficiënt ruimtegebruik in gar<strong>de</strong>robe- en<br />

omkleedruimtes gerealiseerd. Hoe wordt dit mogelijk gemaakt? Zippsafe heeft een product<br />

gerevolutioneerd dat tientallen jaren onveran<strong>de</strong>rd is gebleven: <strong>de</strong> klassieke locker. Lees alles over <strong>de</strong><br />

unieke technologie en hoe <strong>de</strong>ze meer dan alleen ruimtebesparing mogelijk maakt.<br />

In plaats van har<strong>de</strong> materialen gebruikt Zippsafe afsluitbare hoezen van<br />

textielweefsel. (Beeld: Studio Seghrouchni)<br />

Het mo<strong>de</strong>rne ontwerp verbetert omkleedruimtes enorm en geeft ze een<br />

nieuwe glans.<br />

Wat on<strong>de</strong>rscheidt Zippsafe van een klassieke locker? Heel veel! Het<br />

enige dat eigenlijk hetzelf<strong>de</strong> is, is het doel van het opbergen van kleding.<br />

In plaats van har<strong>de</strong> materialen gebruikt Zippsafe afsluitbare hoezen van<br />

textielweefsel. Dit bespaart tot 70% ruimte of creëert drie keer meer<br />

gar<strong>de</strong>robeplaatsen, zon<strong>de</strong>r ruimte weg te nemen voor het opbergen van<br />

persoonlijke spullen. Dankzij <strong>de</strong> flexibiliteit van <strong>de</strong> hoezen kunnen hierin<br />

ook grote voorwerpen zoals sporttassen of motorhelmen wor<strong>de</strong>n opgeborgen.<br />

De oplossing overtuigt niet alleen omdat ze ruimte bespaart.<br />

Het mo<strong>de</strong>rne ontwerp verbetert omkleedruimtes enorm en geeft ze<br />

een nieuwe glans. Functies zoals een uitschuifbare hanger, binnenzakken<br />

of een apart schoenenvak geven elk item een eigen plek. Dit houdt <strong>de</strong><br />

boel netjes en verhoogt tegelijkertijd het gebruiksgemak.<br />

Tot nu toe is <strong>de</strong> smart locker oplossing vooral gebruikt in <strong>de</strong> gezondheids<strong>zorg</strong>,<br />

maar ook bedrijven uit <strong>de</strong> industrie, farmacie en horeca<br />

vertrouwen op Zippsafe. In het Kantonale Ziekenhuis Winterthur, <strong>de</strong><br />

grootste installatie in Zwitserland, zijn 183 systemen in gebruik voor<br />

2.665 me<strong>de</strong>werkers. Vijf jaar gele<strong>de</strong>n was er door voortduren<strong>de</strong> groei<br />

en ruimtegebrek grote behoefte <strong>aan</strong> vervangen<strong>de</strong> nieuwbouw. Het doel<br />

was om <strong>de</strong> toename van het personeel mee te nemen in <strong>de</strong> planning<br />

van <strong>de</strong> omkleedruimtes. Al snel werd dui<strong>de</strong>lijk dat alleen Zippsafe een<br />

maximale benutting van <strong>de</strong>ze ruimtes mogelijk zou maken. Sindsdien<br />

is <strong>de</strong> installatie in Winterthur gestaag gegroeid. Vóór Zippsafe was het<br />

beheer van omkleedruimtes van een <strong>de</strong>rgelijke omvang vervelend en<br />

onoverzichtelijk. Dat is nu verle<strong>de</strong>n tijd. De ZippManager software <strong>zorg</strong>t<br />

voor overzicht en met een paar klikken wordt een gar<strong>de</strong>robeplaats <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> me<strong>de</strong>werker toegewezen. Dankzij digitaal beheer van omkleedruimtes<br />

wor<strong>de</strong>n processen in bedrijven geoptimaliseerd en kosten blijvend<br />

verlaagd. Zoals u merkt, profiteren ziekenhuizen zoals het Kantonale<br />

Ziekenhuis Winterthur enorm van Zippsafe.<br />

Naast ruimtebesparing, een verhoog<strong>de</strong> gebruiksvrien<strong>de</strong>lijkheid en een<br />

eenvoudig beheer heeft Zippsafe tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> productontwikkeling ook<br />

rekening gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> hoge hygiëne-eisen in ziekenhuizen. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

53


SPECIALIST IN<br />

BARIATRISCHE<br />

HULPMIDDELEN<br />

VERHUUR & VERKOOP<br />

Naamloos-8 1 31-05-<strong>2023</strong> 15:09


UW ZORGPARTNER VOOR DE BOUW<br />

Meer dan een oplossing –<br />

duurzaam, integraal en innovatief<br />

NIEUWBOUW OPERATIEKAMERCOMPLEX<br />

2.094 m 2 | 6 OK’s | centrale op<strong>de</strong>k en 24-beds recovery | bouwtijd ca. 9 m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n<br />

ARCHITECT Architecten <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Maas<br />

FOTOS van-Willegen-Fotografie<br />

BOUWTIJD<br />

Minimaal 2 keer zo snel<br />

als conventionele bouw<br />

FLEXIBILITEIT<br />

Uitbreiding, verbouw en zelfs krimp<br />

of verhuizen, alles is mogelijk<br />

KWALITEIT<br />

Gecontroleerd bewezen proces in<br />

klimatologisch i<strong>de</strong>ale omstandighe<strong>de</strong>n<br />

lei<strong>de</strong>n tot hoogste standaard<br />

VOORFABRICAGE<br />

Tot wel 90 % af fabriek, ver vooruit<br />

op alle alternatieve bouwvormen<br />

DUURZAAMHEID<br />

<strong>Bouwen</strong> met gereduceer<strong>de</strong> CO2<br />

footprint en tot 100% circulair<br />

ERVARING<br />

130 jaar, 15 jaar in Ne<strong>de</strong>rland<br />

280 eigen specialisten,<br />

meer dan 770 projecten wereldwijd<br />

ARCHITECTUUR<br />

Uw eigen vrije unieke ontwerp.<br />

Geen standaard “bouwblokken”<br />

TURN-KEY<br />

Alles uit één hand, één <strong>aan</strong>spreekpunt<br />

tot en met complete inrichting mogelijk<br />

SPECIALISATIE<br />

ca. 70 % medische sector<br />

o.a. 750 operatiekamers gerealiseerd<br />

ca. 20 % industrie, m.n. laboratoria<br />

www.cadolto.com | info@cadolto.nl | Telefoon +31 418 651 544


THEMA LEVERANCIERS AAN ZIEKENHUIZEN<br />

Tekst | dormakaba Beeld | Studio Hans Morren<br />

Brandweren<strong>de</strong> combinatie<br />

van kozijn, <strong>de</strong>ur en dranger<br />

De uitdaging: een enkele 40 mm dikke <strong>de</strong>ur, een onzichtbare vrijloop<strong>de</strong>urdranger, geen<br />

kabelovergang, toegankelijk conform ITs en 30 minuten brandwerend. Bij keuringsinstantie DMT te<br />

Lathen (D) werd begin juni een 30 minuten EN1634-1 brandproef uitgevoerd met een plaatstalen<br />

kozijn van Plooijer, een stompe palet<strong>de</strong>ur en een in het kozijn ingebouw<strong>de</strong> vrijloop<strong>de</strong>urdranger van<br />

dormakaba. De <strong>de</strong>uropstelling in zijn geheel doorstond <strong>de</strong> brandproef glansrijk. Het laten testen<br />

van <strong>de</strong> dormakaba ITS 96 FL vrijloop<strong>de</strong>urdranger in het plaatstalen kozijn van Plooijer is één van <strong>de</strong><br />

wapenfeiten die door <strong>de</strong> samenwerking tussen dormakaba en Plooijer inmid<strong>de</strong>ls gerealiseerd is.<br />

Detail van <strong>de</strong> vrijloop<strong>de</strong>urdranger ITS96FL in een<br />

Plooijer stalen kozijn met 3D-scharnieren.<br />

Deur in Plooijer plaatstalen kozijn, voorzien van <strong>de</strong> dormakaba vrijloop<strong>de</strong>urdranger ITS96FL.<br />

56 BOUWEN ZORG.EU


THEMA LEVERANCIERS AAN ZIEKENHUIZEN<br />

In verschillen<strong>de</strong> ziekenhuizen is <strong>de</strong> dranger-kozijn-<strong>de</strong>urcombinatie inmid<strong>de</strong>ls<br />

te vin<strong>de</strong>n, waaron<strong>de</strong>r in het Ommelan<strong>de</strong>r Ziekenhuis Groningen,<br />

Amsterdam UMC en Noordwest Ziekenhuisgroep Den Hel<strong>de</strong>r.<br />

Kamer in een ziekenhuis met een <strong>de</strong>ur in Plooijer plaatstalen kozijn.<br />

De samenwerking tussen dormakaba en Plooijer leidt inmid<strong>de</strong>ls tot<br />

<strong>de</strong> ontwikkeling van meer gezamenlijke concepten. Het resultaat is<br />

on<strong>de</strong>r meer een geslaag<strong>de</strong> brandproef met <strong>de</strong> dormakaba BTS 80<br />

F vloerveer in combinatie met een profielstalen <strong>de</strong>uropstelling van<br />

Plooijer. An<strong>de</strong>re brandproeven met <strong>de</strong> gezamenlijke oplossingen zijn<br />

in voorbereiding, waaron<strong>de</strong>r een opstelling met <strong>de</strong> dormakaba TS 93<br />

glijarm <strong>de</strong>urdranger. ■<br />

MINIMALISTISCH EN UITERMATE GESCHIKT<br />

VOOR DE ZORG<br />

Leeuwenkamp Architecten uit Alkmaar is één van <strong>de</strong> bureaus die <strong>de</strong><br />

combinatie van een plaatstalen kozijn en een inbouw vrijloop<strong>de</strong>urdranger<br />

reeds voorschrijft. Leeuwenkamp zegt hierover: “Relaties die kwalitatieve<br />

productoplossingen én ont<strong>zorg</strong>ing bie<strong>de</strong>n, betekenen veel voor<br />

Leeuwenkamp. dormakaba en Plooijer zijn zulke relaties en wor<strong>de</strong>n beschouwd<br />

als preferred suppliers. Het gezamenlijk optrekken <strong>zorg</strong>t voor<br />

korte communicatielijnen.”<br />

Het architectenbureau richt zich op diverse branches zoals sport- en<br />

appartementencomplexen en specialiseert zich ook in <strong>zorg</strong>instellingen.<br />

Leeuwenkamp ziet in <strong>de</strong> plaatstalen kozijnen met ingebouw<strong>de</strong> vrijloop<strong>de</strong>urdranger<br />

in ziekenhuizen een i<strong>de</strong>ale combinatie. De minimalistische<br />

uitvoering is voor hen een grote pré. “Doordat <strong>de</strong> <strong>de</strong>urdranger ingebouwd<br />

is, zie je hem niet. Het <strong>zorg</strong>t voor een rustig totaalbeeld, zon<strong>de</strong>r<br />

storen<strong>de</strong> elementen. Daarnaast krijgt ophoping van stof geen kans, zoals<br />

bij een reguliere dranger kan gebeuren. Het is een hygiënische oplossing<br />

voor plekken waar stof een gevaar kan opleveren. En last-but-not-least<br />

raken wan<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>uren en <strong>de</strong> dranger zelf niet snel beschadigd bij ruw<br />

gebruik.” Leeuwenkamp is heel content met <strong>de</strong> innovatieve oplossing.<br />

AANNEMER IS ONTZORGD<br />

Los van elkaar waren kozijn en <strong>de</strong>ur(dranger) reeds voorzien van een<br />

brandwerend certificaat. Nu <strong>de</strong> complete <strong>de</strong>uropstelling met goed gevolg<br />

getest is op brandwerendheid en als eerste over het certificaat voor<br />

30 minuten brandwerendheid beschikt, is <strong>de</strong> keuze voor <strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer<br />

zeer voor <strong>de</strong> hand liggend. Ook <strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer begrijpt namelijk dat een<br />

sluiten<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rbouwing qua brandwerendheid problemen met gezaghebben<strong>de</strong><br />

instanties en daarmee samenhangen<strong>de</strong> extra kosten voorkomt.<br />

Tot slot voor wat betreft service: bij een eventuele storing kan<br />

een <strong>de</strong>urdrangerspecialist <strong>de</strong> dranger eenvoudig vervangen, zon<strong>de</strong>r het<br />

kozijn te moeten <strong>de</strong>monteren.<br />

DE VOORDELEN ZIJN LEGIO<br />

• onzichtbare montage van <strong>de</strong> dranger, wat <strong>aan</strong>zienlijke voor<strong>de</strong>len<br />

biedt ten <strong>aan</strong>zien van hygiëne, vandalisme, veiligheid en esthetiek.<br />

• kabelovergang is niet nodig.<br />

• 40 mm <strong>de</strong>urdikte.<br />

• ITs gecertificeerd.<br />

• cam-action inbouw<strong>de</strong>urdranger bij stroomuitval<br />

(lage openingsweerstand).<br />

• vrijloopfunctie actief vanaf 0° openingshoek.<br />

• stalen kozijn met volledig gelaste hoeken,<br />

dus geen stofophoping in het kozijn.<br />

Extra bre<strong>de</strong> <strong>de</strong>ur in een stalen kozijn, voorzien van een vrijloop<strong>de</strong>urdranger<br />

(breedte tot 1.400 cm).<br />

dormakaba Ne<strong>de</strong>rland maakt <strong>de</strong>el uit van <strong>de</strong> dormakaba<br />

Group uit Zwitserland. dormakaba is fabrikant van<br />

producten en oplossingen voor comfortabele, duurzame en<br />

veilige toegangen tot gebouwen en ruimten. dormakaba<br />

hecht daarbij grote waar<strong>de</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> synergie tussen <strong>de</strong><br />

diverse producten en voorziet op duurzame wijze in alle<br />

wensen en eisen ten <strong>aan</strong>zien van <strong>de</strong> implementatie<br />

en verbetering van maatregelen die <strong>de</strong> organisatie van<br />

toegangen vereenvoudigen.<br />

Plooijer Toegangstechnologieën ontwikkelt, produceert en<br />

installeert sinds 1954 stalen ramen, <strong>de</strong>uren en kozijnen voor<br />

(brand)veiligheidstoepassingen. Zij investeert continu in <strong>de</strong><br />

kernkwaliteiten innovatie, customer service en veiligheid, op<br />

basis van soli<strong>de</strong> relaties met opdrachtgevers, me<strong>de</strong>werkers<br />

en partners.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

57


THEMA LEVERANCIERS AAN ZIEKENHUIZEN<br />

Tekst | AVEX Beeld | Max ter Burg<br />

Studio-as-a-Service bij het St. Antonius Ziekenhuis<br />

Nieuwe in-house<br />

studiofaciliteit helpt bij<br />

innoveren van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

De snelle ontwikkelingen in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> vragen om een innovatieve werk- en leeromgeving om mee<br />

te kunnen bewegen met het veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>landschap. Voor het St. Antonius Ziekenhuis is<br />

innoveren een belangrijke kernwaar<strong>de</strong> en <strong>de</strong> recente realisatie van een eigen professionele in-house<br />

studiofaciliteit is daar een verrassend voorbeeld van.<br />

locatie in Utrecht werd een professionele inhouse<br />

studio gebouwd. Dit is al gebruikelijk in<br />

het bedrijfsleven, maar nog niet in ziekenhuizen.<br />

EXTRA STAP IN<br />

PROFESSIONALITEIT<br />

Wenny Braam, Af<strong>de</strong>lingshoofd Facilitair en<br />

Vastgoed: “In <strong>de</strong> COVID-19-perio<strong>de</strong> is veel<br />

behoefte ontst<strong>aan</strong> om bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten<br />

voor patiënten en me<strong>de</strong>werkers<br />

digitaal <strong>aan</strong> te bie<strong>de</strong>n. We hebben<br />

toen een <strong>aan</strong>tal best<strong>aan</strong><strong>de</strong> presentatiezalen<br />

uitgerust met camera- en opnamefaciliteiten.<br />

Na COVID-19 kwam al snel <strong>de</strong> behoefte om<br />

<strong>de</strong> uitstraling van <strong>de</strong>ze uitzendingen te verbeteren.<br />

Ook <strong>de</strong> technische faciliteiten waren onvoldoen<strong>de</strong>,<br />

zoals <strong>de</strong> camerasetting en belichting.<br />

Zo ontstond <strong>de</strong> wens om een studio te<br />

krijgen. We hebben toen eerst een uitzending<br />

ged<strong>aan</strong> vanuit een externe studio van AVEX.<br />

Dat werd heel goed ontvangen.”<br />

Deze talkshow setting is een van <strong>de</strong> mogelijke settings in <strong>de</strong> studio. Het is ook mogelijk een <strong>de</strong>sk setting<br />

of een meer informele setting te creëren door een wissel van <strong>de</strong> meubelen.<br />

Veel zaken waar patiënten eerst voor naar<br />

het ziekenhuis kwamen, kunnen inmid<strong>de</strong>ls<br />

online. De technologische mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

g<strong>aan</strong> in rap tempo en binnen het St. Antonius<br />

Ziekenhuis wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze volop benut.<br />

Al ruim voor <strong>de</strong> COVID-19-perio<strong>de</strong> werd<br />

intensief gebruik gemaakt van vi<strong>de</strong>omeetings<br />

voor overleg tussen specialisten en tussen<br />

patiënten en hun <strong>zorg</strong>verlener.<br />

Recent zette het ziekenhuis een nieuwe stap<br />

in het professioneel gebruik van vi<strong>de</strong>o. Op <strong>de</strong><br />

“Samen met ons Marketing en Communicatie<br />

team zijn we ons ver<strong>de</strong>r g<strong>aan</strong> oriënteren op<br />

<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n, met als doel om die extra<br />

stap in onze communicatie en professionelere<br />

opnames en uitzendingen te maken. De juiste<br />

setting en sfeer <strong>zorg</strong>en dat <strong>de</strong> informatie veel<br />

beter overkomt.”<br />

FLEXIBEL EN MULTIFUNCTIONEEL<br />

Met AVEX wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> wensen ver<strong>de</strong>r uitgewerkt.<br />

Braam: “We wil<strong>de</strong>n een ruimte die heel<br />

flexibel inzetbaar is. In onze studio wisselen we<br />

nu gemakkelijk van een formele talkshowset-<br />

58 BOUWEN ZORG.EU


THEMA LEVERANCIERS AAN ZIEKENHUIZEN<br />

gevraagd. Ook het maken van podcasts wordt<br />

binnenkort mogelijk vanuit <strong>de</strong> studio.”<br />

AS-A-SERVICE CONCEPT<br />

In <strong>de</strong> gesprekken met AVEX werd al snel dui<strong>de</strong>lijk<br />

dat <strong>de</strong> gewenste flexibiliteit qua techniek<br />

en on<strong>de</strong>rsteuning ingevuld kon wor<strong>de</strong>n met<br />

het Studio-as-a-Service concept. Zeker bij een<br />

studio gaat <strong>de</strong> technische ontwikkeling snel.<br />

Ook <strong>de</strong> behoeftes veran<strong>de</strong>ren. Binnen het<br />

as-a-service mo<strong>de</strong>l is het mogelijk om een <strong>aan</strong>passing<br />

in het systeem te doen zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong>sinvestering.<br />

Het geeft flexibiliteit, maar biedt ook<br />

voor<strong>de</strong>len in continuïteit. Er is vanuit AVEX<br />

een flexibele schil van technici die direct ingezet<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> studio als dit nodig is.<br />

De continuïteit van zowel <strong>de</strong> techniek als het<br />

personeel is daarmee geborgd. Een professionele<br />

studio als <strong>de</strong>ze moet op elk moment van<br />

<strong>de</strong> dag gebruikt kunnen wor<strong>de</strong>n.<br />

De studio in een setting met dubbele <strong>de</strong>sk.<br />

'Het is een mooie extra on<strong>de</strong>rsteuning van <strong>de</strong><br />

communicatie naar onze eigen me<strong>de</strong>werkers en<br />

onze <strong>zorg</strong>partners en patiënten'<br />

ting naar een <strong>de</strong>sksetting voor bijvoorbeeld<br />

instructievi<strong>de</strong>o’s voor patiënten. En net zo snel<br />

creëren we een informele huiskamersetting.”<br />

De toepassingen zijn heel divers. Naast informatiebijeenkomsten<br />

wor<strong>de</strong>n er ook instructievi<strong>de</strong>o’s<br />

en voorlichtingsvi<strong>de</strong>o’s over <strong>aan</strong>doeningen<br />

of behan<strong>de</strong>lingen opgenomen.<br />

Thijs Koenraadt, Functioneel Beheer<strong>de</strong>r bij<br />

St. Antonius Ziekenhuis: “We <strong>de</strong>nken graag<br />

creatief mee met onze studiogebruikers om<br />

goe<strong>de</strong> uitzendingen te maken. Welke sfeer<br />

en welke content wil je <strong>de</strong>len? Ook zien we<br />

toepassingen die we van tevoren niet had<strong>de</strong>n<br />

bedacht. Wij hebben bijvoorbeeld een vi<strong>de</strong>o<br />

gemaakt van een ontslaggesprek met een arts<br />

in een informele setting, zittend op een bed.<br />

Via een QR-co<strong>de</strong> is <strong>de</strong>ze vi<strong>de</strong>o op elk moment<br />

van <strong>de</strong> dag beschikbaar voor <strong>de</strong> patiënt. Hierdoor<br />

kan <strong>de</strong> patiënt vaak al een paar uur eer<strong>de</strong>r<br />

naar huis, voorzien van <strong>de</strong> juiste informatie.<br />

Er wor<strong>de</strong>n steeds meer nieuwe toepassingen<br />

Koenraadt: “De ervaring van <strong>de</strong> gebruikers van<br />

<strong>de</strong> studio is heel positief. Wij kiezen er voor om<br />

<strong>de</strong> gebruikers altijd te begelei<strong>de</strong>n. We doen<br />

altijd een intakegesprek, zodat alle wensen en<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n goed wor<strong>de</strong>n doorgesproken.<br />

Bijvoorbeeld over hoe we interactie kunnen<br />

creëren met het publiek en <strong>de</strong>elnemers vragen<br />

laten stellen. Ook anoniem, omdat dit voor patiënten<br />

soms laagdrempeliger en prettiger is.”<br />

GROTE MEERWAARDE<br />

“Afhankelijk van <strong>de</strong> complexiteit van <strong>de</strong> opnames<br />

ver<strong>zorg</strong>en wij <strong>de</strong>ze met ons eigen team<br />

of samen met AVEX. Meer complexe uitzendingen<br />

wor<strong>de</strong>n ver<strong>zorg</strong>d door het team van<br />

AVEX. De meerwaar<strong>de</strong> van <strong>de</strong> studio binnen<br />

het ziekenhuis is nu al verrassend groot. Het is<br />

een mooie extra on<strong>de</strong>rsteuning van <strong>de</strong> communicatie<br />

naar onze eigen me<strong>de</strong>werkers en<br />

onze <strong>zorg</strong>partners en patiënten.” ■<br />

De regieruimte is gelegen direct naast <strong>de</strong> studio.<br />

Thijs Koenraadt en Wenny Braam in <strong>de</strong> studio.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

59


THEMA LEVERANCIERS AAN ZIEKENHUIZEN<br />

Tekst | uwtekst.be Beeld | Sterimed<br />

Van ziekenhuisbed<strong>de</strong>n tot lockers:<br />

Gespecialiseer<strong>de</strong><br />

hulpmid<strong>de</strong>len voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

Sterimed uit Riemst is gespecialiseerd in hulpmid<strong>de</strong>len voor obese patiënten en biedt een breed<br />

assortiment an<strong>de</strong>re medische hulpmid<strong>de</strong>len <strong>aan</strong>, van pediatrische bed<strong>de</strong>n over wisseldrukmatrassen<br />

tot gar<strong>de</strong>robekasten en lockers.<br />

HULPMIDDELEN<br />

VOOR OBESE PATIËNTEN<br />

Medische groothan<strong>de</strong>l Sterimed importeert en<br />

levert kwalitatieve en duurzame hulpmid<strong>de</strong>len<br />

<strong>aan</strong> ziekenhuizen, woon<strong>zorg</strong>centra en an<strong>de</strong>re<br />

gespecialiseer<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>instellingen in België en<br />

Luxemburg. Ludwig Stevens richtte het bedrijf<br />

in 20<strong>03</strong> op. Hij vertelt: “Het <strong>aan</strong>tal mensen<br />

met obesitas nam toen sterk toe. Zij belan<strong>de</strong>n<br />

vaak in het ziekenhuis met allerlei medische<br />

problemen. In die tijd – en voor een stuk nog<br />

steeds – waren er heel weinig <strong>aan</strong>gepaste hulpmid<strong>de</strong>len<br />

voor hen beschikbaar. Toen ben ik<br />

begonnen met <strong>de</strong> verkoop en vooral verhuur<br />

van die speciale hulpmid<strong>de</strong>len.”<br />

De afnemers zijn vooral ziekenhuizen. Stevens:<br />

“De meer<strong>de</strong>rheid van <strong>de</strong> obese patiënten is nu<br />

nog vrij jong. Naarmate die populatie ou<strong>de</strong>r<br />

wordt, zal <strong>de</strong> problematiek stil<strong>aan</strong> doorschuiven<br />

naar <strong>de</strong> woon<strong>zorg</strong>centra.” De producten<br />

waar het om gaat zijn on<strong>de</strong>r meer buitenmaatse<br />

bed<strong>de</strong>n, zetels, toiletstoelen en tilliften. “Een<br />

standaard ziekenhuisbed kan gemakkelijk 200<br />

kilogram of zelfs meer dragen. Het probleem<br />

is dat <strong>de</strong> standaard bed<strong>de</strong>n te smal zijn voor<br />

obese patiënten.”<br />

MEER COMFORT<br />

VOOR PATIËNT EN PERSONEEL<br />

De hulpmid<strong>de</strong>len die Sterimed levert, bie<strong>de</strong>n<br />

daarvoor een oplossing. De bed<strong>de</strong>n kunnen<br />

'In niet-verbre<strong>de</strong> toestand zijn <strong>de</strong> bed<strong>de</strong>n smal<br />

genoeg om door <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur van <strong>de</strong> ziekenhuiskamer<br />

en door <strong>de</strong> lift<strong>de</strong>uren te kunnen'<br />

Sterimed groei<strong>de</strong> in België en haar buurlan<strong>de</strong>n uit<br />

tot een referentie voor medische hulpmid<strong>de</strong>len voor<br />

obese patiënten.<br />

Het bedrijf is in België exclusieve ver<strong>de</strong>ler van het medisch meubilair en <strong>de</strong><br />

interieurproducten van Oostwoud.<br />

60 BOUWEN ZORG.EU


THEMA LEVERANCIERS AAN ZIEKENHUIZEN<br />

<strong>aan</strong> weerskanten 15 centimeter wor<strong>de</strong>n verbreed,<br />

waardoor ze meer comfort bie<strong>de</strong>n <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> patiënt. Ook voor het verplegend personeel<br />

is het zo makkelijker om bijvoorbeeld won<strong>de</strong>n<br />

te ver<strong>zorg</strong>en <strong>aan</strong> <strong>de</strong> rug van <strong>de</strong> patiënt.<br />

Ont<strong>de</strong>k gemak op wielen met het assortiment<br />

medicijnenkarren, linnen-, laptop- en <strong>zorg</strong>wagens.<br />

In niet-verbre<strong>de</strong> toestand zijn <strong>de</strong> bed<strong>de</strong>n smal<br />

genoeg om door <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur van <strong>de</strong> ziekenhuiskamer<br />

en door <strong>de</strong> lift<strong>de</strong>uren te kunnen. “Hetzelf<strong>de</strong><br />

geldt voor <strong>de</strong> zetels, toiletstoelen en tilliften.<br />

Die laatste kunnen een gewicht tot wel<br />

400 kilogram tillen”, vertelt Stevens.<br />

UITGEBREID GAMMA MEDISCHE<br />

HULPMIDDELEN<br />

Geholpen door <strong>de</strong> ervaring die hij met obesitashulpmid<strong>de</strong>len<br />

had opgebouwd, begon<br />

Stevens het productengamma uit te brei<strong>de</strong>n.<br />

Zo is Sterimed intussen een geken<strong>de</strong> speler<br />

in <strong>de</strong> markt van wisseldrukmatrassen: speciale<br />

matrassen tegen doorligwon<strong>de</strong>n. Het bedrijf is<br />

ook leverancier voor <strong>de</strong> pediatrische bed<strong>de</strong>n<br />

(babywiegjes en spijlenbedjes) van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

firma Oostwoud.<br />

Voor woon<strong>zorg</strong>centra is Sterimed <strong>de</strong> exclusieve<br />

ver<strong>de</strong>ler van <strong>de</strong> producten voor medicatiever<strong>de</strong>ling<br />

van <strong>de</strong> Belgische firma Belintra,<br />

een absolute referentie in <strong>de</strong> markt. Daarnaast<br />

biedt Sterimed een breed assortiment <strong>aan</strong> an<strong>de</strong>re<br />

producten voor ziekenhuizen. Een productgroep<br />

die bij het bedrijf <strong>de</strong> laatste jaren<br />

een onstuimige groei heeft doorgemaakt, zijn<br />

gar<strong>de</strong>robekasten en lockers voor <strong>de</strong> medische<br />

sector. Ook die wor<strong>de</strong>n gemaakt door <strong>de</strong> firma<br />

Oostwoud.<br />

BREED ASSORTIMENT EN HOOG<br />

SERVICENIVEAU<br />

Sterimed is gestaag gegroeid, met als bekroning<br />

<strong>de</strong> <strong>aan</strong>besteding die het in 2022 in <strong>de</strong><br />

wacht sleepte voor <strong>de</strong> levering, plaatsing en<br />

montage van lockers en gar<strong>de</strong>robekasten<br />

In <strong>de</strong> catalogus vind je XXL-producten, van<br />

patiëntenliften over rolstoelen tot bed<strong>de</strong>n.<br />

voor het nieuwe Antwerpse ziekenhuis ZNA<br />

Cadix. Het bedrijf zal zich in <strong>de</strong> toekomst blijven<br />

toeleggen op hulpmid<strong>de</strong>len voor obese<br />

patiënten, waarnaar alleen maar meer vraag<br />

komt. Daarnaast wil het zich profileren als dé<br />

specialist in medische hulpmid<strong>de</strong>len. Stevens:<br />

“We on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n ons allereerst door ons<br />

bre<strong>de</strong> assortiment, waardoor <strong>de</strong> klant keuze<br />

heeft uit meer<strong>de</strong>re soorten bed<strong>de</strong>n, zetels, ...<br />

Maar ook door onze verhuurservice, die 24/7<br />

beschikbaar is. Zo ben ik zelf bijvoorbeeld afgelopen<br />

Hemelvaartsdag twee ziekenhuizen g<strong>aan</strong><br />

beleveren met producten voor obese patiënten.<br />

Dat serviceniveau kunnen an<strong>de</strong>re, grotere<br />

firma’s niet bie<strong>de</strong>n.” ■<br />

De lockers en gar<strong>de</strong>robekasten voor het nieuwe Antwerpse ziekenhuis ZNA Cadix komen van Sterimed.<br />

Sterimed is exclusieve ​ver<strong>de</strong>ler van <strong>de</strong><br />

medicatiekasten van <strong>de</strong> Belgische firma Belintra.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

61


THEMA LEVERANCIERS AAN ZIEKENHUIZEN<br />

Tekst en beeld | Haelvoet<br />

Een betrouwbare keuze<br />

voor elke <strong>zorg</strong>omgeving<br />

Haelvoet, fabrikant van technisch <strong>zorg</strong>meubilair, lanceer<strong>de</strong> met <strong>de</strong> Mauro collectie het meest<br />

complete gamma <strong>zorg</strong>zetels van <strong>de</strong> markt.<br />

JARENLANGE ERVARING<br />

Haelvoet kan bouwen op een jarenlange ervaring<br />

in het ontwerp en <strong>de</strong> productie van<br />

<strong>zorg</strong>zetels. Daarbij wordt rekening gehou<strong>de</strong>n<br />

met <strong>de</strong> echte no<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> gebruikers.<br />

Denk maar <strong>aan</strong> intuïtief en ergonomisch gebruik,<br />

kwaliteitsvolle materialen, optimale reinigbaarheid,<br />

... Bovendien <strong>zorg</strong>en <strong>de</strong> ontwerpen<br />

van Haelvoet ook voor een toegevoeg<strong>de</strong><br />

functionaliteit. Alle producten hebben tot<br />

slot een he<strong>de</strong>ndaags maar tijdloos ontwerp,<br />

waarbij rekening wordt gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> gebruiksomgeving.<br />

Zo is het zitkussen eenvoudig<br />

afneembaar om een optimale reiniging mogelijk<br />

te maken.<br />

Zorgomgeving met v.l.n.r. Aron+ Junior bed en Mauro relax zetel.<br />

62 BOUWEN ZORG.EU


THEMA LEVERANCIERS AAN ZIEKENHUIZEN<br />

RUIM GAMMA<br />

Mauro, geëvolueerd uit <strong>de</strong> succesvolle Fero<br />

zetel, is beschikbaar met maar liefst 5 verschillen<strong>de</strong><br />

wieltypes en 3 relaxmechanismen.<br />

Door <strong>de</strong> relaxzetel uit te brei<strong>de</strong>n met diverse<br />

accessoires biedt Mauro een antwoord op<br />

elke <strong>zorg</strong>behoefte. De zetel wordt gebruikt op<br />

diverse af<strong>de</strong>lingen, voor herstel en revalidatie<br />

tot op <strong>de</strong> materniteit, waar <strong>de</strong> Mauro zetel on<strong>de</strong>r<br />

an<strong>de</strong>re wordt ingezet voor kangoeroeën<br />

(huid-op-huidcontact van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs met pasgeboren<br />

baby’s).<br />

Veilig opst<strong>aan</strong> én zitten dankzij <strong>de</strong><br />

‘raising & sitting assist’.<br />

VEILIG OPSTAAN EN ZITTEN<br />

Patiënten mobiliseren is van fundamenteel<br />

belang en daarom integreer<strong>de</strong> Haelvoet een<br />

uniek opstahulpsysteem in het Mauro gamma.<br />

De optionele ‘raising & sitting assist’ vergemakkelijkt<br />

het opst<strong>aan</strong> én het neerzitten dankzij<br />

een on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> beweging van <strong>de</strong> zitting.<br />

De drijfveer van Haelvoet is om meer zelfredzaamheid<br />

te creëren voor <strong>de</strong> gebruikers en on<strong>de</strong>rsteuning<br />

te bie<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> <strong>zorg</strong>verleners.<br />

GETEST EN GOEDGEKEURD<br />

De Mauro zetel, een opvolger van <strong>de</strong> Fero,<br />

is een vaste waar<strong>de</strong> in het internationale<br />

<strong>zorg</strong>landschap. Getuige hiervan zijn <strong>de</strong> recente<br />

leveringen <strong>aan</strong> talrijke buitenlandse<br />

<strong>zorg</strong>instellingen, maar ook dichter bij huis in<br />

ZNA Cadix te Antwerpen. Aangezien het<br />

om een nieuwbouw ging, werd erover gewaakt<br />

dat alles perfect <strong>aan</strong>sloot bij <strong>de</strong> open<br />

ruimte, <strong>de</strong> kleuren op <strong>de</strong> muren en <strong>de</strong> vloer.<br />

De kwaliteitsvolle materialen hebben een<br />

Optimale mobiliteit: Mauro met wielen Ø 30 cm<br />

voor<strong>aan</strong>, in combinatie met <strong>aan</strong>gepaste wielen<br />

achter<strong>aan</strong>, vergemakkelijken het nemen van<br />

drempels en oneffenhe<strong>de</strong>n.<br />

warme uitstraling en zijn eenvoudig te reinigen.<br />

“Zo blijft het ontwerp er tijdloos uitzien,<br />

met gebruiksvrien<strong>de</strong>lijke eigenschappen<br />

waar gebruikers en verplegend personeel van<br />

ZNA Cadix nog lang van kunnen genieten”,<br />

aldus Philippe Commeyne, project manager<br />

bij Haelvoet.<br />

'Patiënten<br />

mobiliseren is<br />

van fundamenteel<br />

belang'<br />

Levering van een 350-tal Fero en Mauro zetels in ZNA Cadix te Antwerpen<br />

Haelvoet voorziet al meer dan 90 jaar <strong>zorg</strong>instellingen<br />

van <strong>de</strong>signvol en comfortabel<br />

<strong>zorg</strong>meubilair. “Met meer dan 240 me<strong>de</strong>werkers<br />

werken we dagelijks <strong>aan</strong> nieuwe,<br />

ergonomische oplossingen voor on<strong>de</strong>r meer<br />

ziekenhuizen, <strong>zorg</strong>instellingen, kleinschalige<br />

woonvormen en zelfs voor bij mensen thuis<br />

met het <strong>de</strong>signmerk Hid<strong>de</strong>n.” Met <strong>de</strong> ZenSo,<br />

Avento, Mauro en houten Fero en Domus<br />

zetels beschikt Haelvoet op dit moment over<br />

het meest complete gamma <strong>zorg</strong>zetels in<br />

<strong>de</strong> markt. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

63


THEMA LEVERANCIERS AAN ZIEKENHUIZEN<br />

Tekst | Marie-Louise Verplak Beeld | Bano Benelux, Øystein Klakegg<br />

Het draaibare toilet <strong>zorg</strong>t<br />

voor een revolutionaire<br />

ontwikkeling in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

Een van <strong>de</strong> belangrijkste re<strong>de</strong>nen waarom ou<strong>de</strong>ren en <strong>zorg</strong>behoeven<strong>de</strong>n van huis naar een<br />

verpleeghuis of instelling moeten verhuizen, is <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>situatie. Met name kleine en niet of<br />

nauwelijks <strong>aan</strong>gepaste badkamers in particuliere woningen vormen een obstakel: hierdoor<br />

kunnen mensen zichzelf niet meer red<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> badkamer en is het fatsoenlijk en ergonomisch<br />

verantwoord geven van <strong>zorg</strong> niet of nauwelijks mogelijk. Het draaibare toilet van Bano Benelux<br />

neemt <strong>de</strong>ze obstakels weg en zet een nieuwe standaard voor toegankelijkheid in <strong>de</strong> badkamer.<br />

In plaats van dat <strong>de</strong> gebruiker zich moet <strong>aan</strong>passen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> badkamer, past <strong>de</strong> badkamer zich <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> gebruiker <strong>aan</strong>. Met name <strong>de</strong> zelfredzaamheid en veiligheid nemen proportioneel toe bij het<br />

gebruik van dit draaibare toilet.<br />

Bano Benelux is sinds 2014 actief op <strong>de</strong> markt in <strong>de</strong> Benelux. Bano<br />

Benelux richt zich met name op het badkamerconcept en zet zich in<br />

voor senioren, ou<strong>de</strong>ren en mensen met een beperking. Kees Verhoef,<br />

directeur van Bano Benelux: ”Wij <strong>zorg</strong>en ervoor dat ie<strong>de</strong>reen veilig en<br />

functioneel kan douchen met een <strong>de</strong>signvolle <strong>aan</strong>gepaste badkamer. De<br />

badkamer hulpmid<strong>de</strong>len zijn uitermate geschikt voor thuis, verpleeghuizen,<br />

ziekenhuizen, woon-<strong>zorg</strong>complexen, <strong>zorg</strong>hotels, serviceflats en<br />

resi<strong>de</strong>nties. Wij zijn dit begonnen omdat veel badkamers in Ne<strong>de</strong>rland<br />

niet veilig zijn en op <strong>de</strong> lange termijn veel geld kosten.” Hij vervolgt: “In<br />

<strong>zorg</strong>woningen en verpleeghuizen is het vaak moeilijk voor bewoners om<br />

een transfer naar het toilet te maken, al dan niet met behulp van een<br />

<strong>zorg</strong>verlener. Zorgverleners moeten vaak in een zeer moeilijke houding<br />

mensen op- en van het toilet halen, met veel rugklachten tot gevolg.<br />

Een revolutionaire vinding uit Noorwegen, namelijk het draaibare toilet<br />

maakt hier in veel gevallen een eind <strong>aan</strong>, iets waar we bij Bano Benelux<br />

maar wat trots op zijn.”<br />

“Het badkamerconcept (speciaal voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>) maximaliseert <strong>de</strong> toegankelijkheid<br />

en zelfredzaamheid, voorkomt ongelukken en kan op lange<br />

termijn veel geld besparen”, legt Verhoef uit. “Het draaibare toilet draagt<br />

hier<strong>aan</strong> bij. De gebruiker wordt namelijk gestimuleerd om zijn of haar<br />

eigen mogelijkhe<strong>de</strong>n volledig te benutten. Mocht dat niet zelf lukken, dan<br />

kan nu vaak met één ver<strong>zorg</strong>en<strong>de</strong> wor<strong>de</strong>n volst<strong>aan</strong> in plaats van twee.”<br />

TOEGANKELIJKHEID EN BEWEGINGSVRIJHEID<br />

Verhoef somt <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>len van het draaibare toilet voor cliënten en<br />

<strong>zorg</strong>personeel op: “Het draaibare toilet is een toilet dat zich <strong>aan</strong> <strong>de</strong> gebruiker<br />

<strong>aan</strong>past in plaats van an<strong>de</strong>rsom. Daarnaast is het een verlichting<br />

van <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n van het <strong>zorg</strong>personeel, waardoor het werk van<br />

De Bano Zorgbadkamer (inclusief draaibaar toilet en <strong>aan</strong>gepaste douche) bij<br />

mensen thuis.<br />

64 BOUWEN ZORG.EU


THEMA LEVERANCIERS AAN ZIEKENHUIZEN<br />

'Het badkamerconcept maximaliseert <strong>de</strong><br />

toegankelijkheid en zelfredzaamheid'<br />

Het badkamerconcept van Bano verlicht en vergemakkelijkt het werk van het <strong>zorg</strong>personeel. (Beeld: Øystein Klakegg)<br />

het <strong>zorg</strong>personeel sneller en efficiënter verloopt. In Noorwegen is het<br />

tijdsvoor<strong>de</strong>el van het draaibare toilet on<strong>de</strong>rzocht. Hieruit blijkt dat op 15<br />

badkamers met een draaibare toilet maar liefst 60 uur per week <strong>aan</strong> <strong>zorg</strong><br />

wordt bespaard. Het draaibare toilet betaalt zich dus heel snel terug. De<br />

besparing is zeker een pre, maar meest cruciaal is en blijft dat <strong>de</strong> cliënt<br />

en dus <strong>de</strong> hulpverlener ont<strong>zorg</strong>d wordt. Het draaibare toilet <strong>zorg</strong>t vervolgens<br />

voor een maximale veiligheid en zelfredzaamheid. Tevens wordt<br />

<strong>de</strong> toegankelijkheid verhoogd met een optimale bewegingsvrijheid. Tot<br />

slot is het draaibare toilet in hoogte verstelbaar.”<br />

Al met al biedt het draaibare toilet van Bano Benelux vele voor<strong>de</strong>len<br />

voor zowel gebruikers als <strong>zorg</strong>personeel. Het draaibare toilet is te bewon<strong>de</strong>ren<br />

in het Zorg Inspiratie Centrum in Papendrecht.<br />

TOEKOMSTVISIE<br />

Verhoef heeft zeker een dui<strong>de</strong>lijke stip <strong>aan</strong> <strong>de</strong> horizon als er gesproken<br />

wordt over <strong>de</strong> toekomstvisie van Bano Benelux. “In Scandinavië lopen<br />

ze op het gebied van <strong>zorg</strong> ver voor op Ne<strong>de</strong>rland. In Ne<strong>de</strong>rland zijn wij<br />

nu begonnen om ons op <strong>de</strong> toekomst voor te berei<strong>de</strong>n, thuis en bij <strong>zorg</strong>organisaties.”<br />

Hij ziet Bano Benelux toekomstig absoluut als een van <strong>de</strong><br />

grote spelers in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>. “Laten we eerlijk zijn: één van <strong>de</strong> belangrijkste<br />

plekken in huis voor een persoon is <strong>de</strong> badkamer. A<strong>de</strong>quate <strong>zorg</strong> voor<br />

onze cliënten en maximale ontlasting van <strong>zorg</strong>verleners blijft doelstelling<br />

nummer 1 voor Bano Benelux.” ■<br />

Met een simpele han<strong>de</strong>ling kun je vanaf het draaibare toilet je han<strong>de</strong>n wassen.<br />

(Beeld: Øystein Klakegg)<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

65


Tekst en beeld | Innivo<br />

Digitale<br />

patiëntkamerschermpjes<br />

geven Smart Hospital<br />

een gezicht<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

66<br />

BOUWEN ZORG.EU


ADVERTORIAL<br />

De <strong>zorg</strong> is bezig met een belangrijke en noodzakelijke transitie.<br />

De vergrijzing <strong>zorg</strong>t voor meer druk en vraagt om extra capaciteit,<br />

die er niet is. Er moet daarom efficiënter wor<strong>de</strong>n gewerkt, zon<strong>de</strong>r<br />

dat dit ten koste gaat van <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> en <strong>de</strong> <strong>aan</strong>dacht<br />

voor <strong>de</strong> patiënt. Alleen in een Smart Hospital kan antwoord<br />

wor<strong>de</strong>n gegeven op <strong>de</strong>ze situatie. Door <strong>de</strong> slimme inzet van ITtechniek<br />

en het praktisch toepassen van realtime patiëntinformatie<br />

is het mogelijk om ook in <strong>de</strong> toekomst <strong>de</strong> gewenste <strong>zorg</strong> te blijven<br />

leveren en om kostenefficiënt te werken.<br />

De digitale patiëntenschermpjes zijn<br />

niet alleen functioneel. Ze zijn ook mo<strong>de</strong>rn<br />

vormgegeven, waardoor ze een geïntegreerd<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el vormen met <strong>de</strong> omgeving.<br />

De toepassing van IT-technologie vormt <strong>de</strong> basis<br />

voor een Smart Hospital. De uitdaging is echter<br />

om <strong>de</strong> kennis die verankerd is in best<strong>aan</strong><strong>de</strong> ITsystemen<br />

nog beter in te zetten in <strong>de</strong> dagelijkse<br />

<strong>zorg</strong>. De digitale patiëntkamerschermpjes van<br />

Innivo <strong>zorg</strong>en hiervoor. Door <strong>de</strong> integratie met<br />

<strong>de</strong> ziekenhuisinformatiesystemen is actuele en<br />

relevante patiëntinformatie direct beschikbaar<br />

voor personeel. Artsen en verpleegkundigen<br />

zijn zodoen<strong>de</strong> altijd op <strong>de</strong> hoogte van <strong>de</strong> status<br />

en het behan<strong>de</strong>lplan van een patiënt. Eventuele<br />

<strong>aan</strong>passingen en <strong>aan</strong>vullingen kunnen direct<br />

via het digitale patiëntkamerschermpje wor<strong>de</strong>n<br />

verwerkt. En ook <strong>de</strong> patiënt heeft voor<strong>de</strong>el van<br />

het gebruik van het patiëntkamerschermpje. Via<br />

een speciaal tablet kan een patiënt berichten op<br />

het patiëntkamerschermpje plaatsen waardoor<br />

gecommuniceerd kan wor<strong>de</strong>n met mensen buiten<br />

<strong>de</strong> kamer.<br />

KOPPELING MET<br />

BELANGRIJKE ZIEKENHUIS-<br />

INFORMATIESYSTEMEN<br />

Bij <strong>de</strong> ontwikkeling van <strong>de</strong> software die <strong>de</strong> patiëntkamerschermpjes<br />

<strong>aan</strong>stuurt, is rekening gehou<strong>de</strong>n<br />

met belangrijke ZIS/EPD-systemen zoals<br />

HiX en Epic. Hierdoor is <strong>de</strong> koppeling met <strong>de</strong>ze<br />

systemen goed en eenvoudig te realiseren. Daarnaast<br />

zijn er koppelmogelijkhe<strong>de</strong>n met an<strong>de</strong>re<br />

<strong>aan</strong>vullen<strong>de</strong> patiëntinformatiesystemen, zoals<br />

MICORE met betrekking tot infectiepreventie.<br />

VEILIGE EN EFFICIËNTE<br />

PROCESSEN<br />

De digitale patiëntkamerschermpjes van Innivo<br />

zijn een belangrijke bouwsteen van een Smart<br />

Hospital. Ze <strong>zorg</strong>en voor veilige <strong>zorg</strong>processen<br />

door artsen en verpleegkundigen dui<strong>de</strong>lijk te<br />

informeren over belangrijke zaken die te maken<br />

hebben met bijvoorbeeld infectieproblematiek,<br />

maar leveren ook hun bijdrage als het<br />

gaat om efficiency en duurzaamheid. Via <strong>de</strong><br />

touchscreen-interface heeft schoonmaakpersoneel<br />

<strong>de</strong> mogelijkheid om <strong>aan</strong> te geven dat <strong>de</strong><br />

kamers zijn schoongemaakt.<br />

HET OOG WIL OOK WAT<br />

De digitale patiëntkamerschermpjes zijn niet<br />

alleen functioneel. Ze zijn ook mo<strong>de</strong>rn vormgegeven,<br />

waardoor ze een geïntegreerd on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

vormen met <strong>de</strong> omgeving. De schermpjes<br />

zijn beschikbaar in <strong>de</strong> vorm van draadloze<br />

e-Paper schermpjes tot interactieve kleurenschermpjes<br />

met een meerkleurige LED-rand<br />

die <strong>de</strong> speciale status van een kamer benadrukken.<br />

Ook als het gaat om <strong>de</strong> vormgeving van<br />

<strong>de</strong> inhoud bie<strong>de</strong>n <strong>de</strong> patiëntkamerschermpjes<br />

oneindig veel mogelijkhe<strong>de</strong>n. Hierdoor kan<br />

ie<strong>de</strong>re <strong>zorg</strong>instelling een eigen stempel drukken<br />

op <strong>de</strong> uitstraling.<br />

KAMERS MET<br />

EEN PERSONAL TOUCH<br />

Patiënten kunnen via een patiëntentablet hun<br />

stemming laten zien en eenvoudige indicaties<br />

geven op het <strong>de</strong>urbordje. Bovendien kunnen<br />

<strong>de</strong> schermpjes naar wens wor<strong>de</strong>n gepersonaliseerd<br />

met voorge<strong>de</strong>finieer<strong>de</strong> tekst, smileys en<br />

foto’s. Hierdoor ontstaat bij <strong>de</strong> patiënt het <strong>aan</strong>gename<br />

gevoel van een eigen kamer.<br />

PATIËNTKAMERSCHERMPJES<br />

BEWIJZEN HUN KWALITEITEN NU AL<br />

De voor<strong>de</strong>len van digitale patiëntkamerschermpjes<br />

wor<strong>de</strong>n nu al dui<strong>de</strong>lijk in <strong>de</strong> praktijk.<br />

In <strong>de</strong> recent opgelever<strong>de</strong> nieuwbouw van<br />

het RadboudUMC werken artsen en verpleegkundigen<br />

tot volle tevre<strong>de</strong>nheid met digitale<br />

patiëntkamerschermpjes. ■<br />

Meer weten over <strong>de</strong> digitale patiëntenkamerschermpjes?<br />

Scan dan <strong>de</strong> QR-co<strong>de</strong>.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

67


THEMA LEVERANCIERS AAN ZIEKENHUIZEN<br />

Tekst en beeld | Moments Furniture<br />

Van patiëntenkamers tot dokterslounges:<br />

De balans tussen<br />

ziekenhuis en <strong>zorg</strong>vrager<br />

In ziekenhuizen st<strong>aan</strong> medische behan<strong>de</strong>lingen, comfort en<br />

welzijn centraal. Het is dan ook belangrijk om je interieurinrichting<br />

en het meubilair <strong>zorg</strong>vuldig te selecteren en af te stemmen op<br />

<strong>de</strong> behoeften van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>vrager en <strong>zorg</strong>verlener. Dat is zoeken<br />

naar <strong>de</strong> juiste balans tussen hygiëne, functionaliteit, comfort en<br />

look-and-feel. Als innovatieve ontwikkelaar en producent van<br />

<strong>zorg</strong>meubilair wil Moments Furniture daar een belangrijke rol in<br />

spelen, samen met <strong>de</strong> hospitality creators van Studio M.<br />

In <strong>de</strong> dynamische wereld van <strong>de</strong> gezondheids<strong>zorg</strong><br />

is er een groeien<strong>de</strong> erkenning voor het<br />

belang van een gastvrije, rustgeven<strong>de</strong> omgeving<br />

in ziekenhuizen. Het traditionele klinische<br />

imago maakt plaats voor een meer patiëntgerichte<br />

bena<strong>de</strong>ring, waarbij interieurinrichting<br />

en meubilair een essentiële rol spelen. Dat<br />

vraagt om een i<strong>de</strong>ale balans tussen ziekenhuis<br />

en <strong>zorg</strong>vrager om zo stress te vermin<strong>de</strong>ren,<br />

<strong>de</strong> algemene ervaring van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>vrager te<br />

verbeteren en dus ook het genezingsproces<br />

te bevor<strong>de</strong>ren.<br />

VEILIGE ZORG<br />

De inrichting van een ziekenhuis moet voldoen<br />

<strong>aan</strong> specifieke behoeften van <strong>zorg</strong>vragers enerzijds<br />

en <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>verlener an<strong>de</strong>rzijds. Dat uit zich<br />

in meubels die verstelbaar en modulair zijn, in<br />

makkelijk toegankelijke stoelen of in meubels met<br />

efficiënte opbergmogelijkhe<strong>de</strong>n. Zo wor<strong>de</strong>n het<br />

comfort en <strong>de</strong> efficiënte verhoogd. Ook hygiëne<br />

speelt mee, met eenvoudig on<strong>de</strong>rhoud zon<strong>de</strong>r<br />

vuilophoping in <strong>de</strong> meubelstukken en specifieke<br />

stoffering zoals <strong>de</strong> antibacteriële en antivirale<br />

‘Stamskin Zen’ om een veilige <strong>zorg</strong> te waarborgen.<br />

Award-winning relaxzetel Ino biedt huiselijkheid en<br />

comfort op on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong> materniteit.<br />

Een huiselijke sfeer is een combinatie van kleuren<br />

en materialen.<br />

Door <strong>de</strong> uitgebrei<strong>de</strong> kennis van <strong>zorg</strong>omgevingen en een groot gamma <strong>aan</strong> niet-klinisch meubilair ver<strong>zorg</strong>t<br />

Moments Furniture ook wachtzalen, consultatieruimtes, inkomhallen, personeelsruimtes en restaurants.<br />

68 BOUWEN ZORG.EU


THEMA LEVERANCIERS AAN ZIEKENHUIZEN<br />

Je comfortabel voelen start in <strong>de</strong> wachtruimte.<br />

MENTAAL EN FYSIEK WELZIJN<br />

De no<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>vrager st<strong>aan</strong> niet langer<br />

haaks op <strong>de</strong> wensen van het ziekenhuis.<br />

Bei<strong>de</strong> groeien naar elkaar toe, met comfort<br />

als basis. Als <strong>zorg</strong>vrager spen<strong>de</strong>er je vaak<br />

lange perio<strong>de</strong>s in het ziekenhuis en dat is niet<br />

altijd <strong>de</strong> meest <strong>aan</strong>gename tijd. Ergonomische<br />

stoelen en bed<strong>de</strong>n, <strong>aan</strong>gename wachtruimtes<br />

met comfortabel meubilair, een verwelkomen<strong>de</strong><br />

inkomhal, … dragen bij, maar<br />

ook een huiselijke en warme uitstraling van<br />

die meubels en het interieur zijn belangrijk.<br />

Net zoals een zacht kleurgebruik, <strong>aan</strong>gename<br />

verlichting en herkenbaar meubilair dat je<br />

ook thuis zou plaatsen. Dat alles vermin<strong>de</strong>rt<br />

<strong>de</strong> angst en spanning van in een ziekenhuis<br />

te vertoeven. Genezen is een fysiek en een<br />

mentaal proces. Hoe je je voelt in een ziekenhuis,<br />

wordt beïnvloed door onze zintuiglijke<br />

beleving en draagt bij tot het creëren<br />

van healing environments.<br />

De i<strong>de</strong>ale balans vin<strong>de</strong>n tussen <strong>de</strong> wensen<br />

van het ziekenhuis en <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>vrager op het<br />

vlak van interieurinrichting en meubilair biedt<br />

dus veel voor<strong>de</strong>len. Moments Furniture en<br />

Studio M realiseer<strong>de</strong>n al heel wat projecten,<br />

zoals het AZ Delta in Roeselare en<br />

binnenkort ook het nieuwe ZNA Cadix in<br />

Antwerpen. Door samen te werken met experts<br />

op het vlak van <strong>zorg</strong>meubilair en <strong>zorg</strong>inrichting<br />

werken <strong>de</strong> ziekenhuizen toe naar<br />

een evenwicht tussen functionaliteit, comfort<br />

en esthetiek. Met een betere <strong>zorg</strong>ervaring<br />

voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>vrager en <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>verlener<br />

als resultaat. ■<br />

Modulaire relaxzetels als Ino en Fusion zijn multi-inzetbaar op verschillen<strong>de</strong> af<strong>de</strong>lingen. Met verschillen<strong>de</strong><br />

opties en accessoires wordt <strong>de</strong> zetel afgestemd op <strong>de</strong> specifieke <strong>zorg</strong>no<strong>de</strong>n.<br />

'Het traditionele klinische imago maakt plaats<br />

voor een meer patiëntgerichte bena<strong>de</strong>ring,<br />

waarbij interieurinrichting en meubilair een<br />

essentiële rol spelen'<br />

Daarnaast merken we in ziekenhuizen <strong>de</strong><br />

ten<strong>de</strong>ns van kortere verblijven. Zorgvragers<br />

wor<strong>de</strong>n geactiveerd volgens het beter-uitbedprincipe.<br />

Geschikt <strong>zorg</strong>meubilair, zoals<br />

Ino en Fusion van Moments Furniture, is dan<br />

noodzakelijk. De wielen, opties en accessoires<br />

garan<strong>de</strong>ren een multi-inzetbaarheid van <strong>de</strong>ze<br />

<strong>zorg</strong>zetels op verschillen<strong>de</strong> af<strong>de</strong>lingen.<br />

Comfortabele stoelzetels maken <strong>de</strong> patiëntenkamer<br />

een stuk gezelliger.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

69


Operatiekamer Technische ruimte Intensive Care Unit<br />

Patientenkamer Röntgen Wachtkamer<br />

Laboratorium Pesoneelsruimte Trappenhuis<br />

Voor alle architectonische behoeften<br />

Goe<strong>de</strong> vloeren zijn slechts het begin.<br />

Nora biedt planners en bouwers een goed ontworpen compleet systeem dat uniek<br />

is in <strong>de</strong>ze vorm en kwaliteit. Met tientallen jaren ervaring en uitgebrei<strong>de</strong> expertise in<br />

<strong>de</strong> gezondheids<strong>zorg</strong> richten we ons op het combineren van functionele, hygiënische<br />

en esthetische eisen in vloeren.<br />

nora.com/nl


Tekst | Valérie Couplez Beeld | Blue2Green Recycling<br />

Risicohou<strong>de</strong>nd medisch afval<br />

<strong>de</strong>contamineren en recycleren<br />

De voetafdruk van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector in Ne<strong>de</strong>rland is enorm. De <strong>zorg</strong>sector is verantwoor<strong>de</strong>lijk<br />

voor ongeveer 7% van <strong>de</strong> uitstoot van broeikasgassen, 4% van het afval en 13% van het<br />

grondstoffengebruik. Een serieuze impact dus en een verhaal dat ook voor Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren opgaat,<br />

<strong>aan</strong>gezien we hier met net <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> uitdagingen geconfronteerd wor<strong>de</strong>n. Voor risicohou<strong>de</strong>nd<br />

medisch afval bestaat er vandaag immers geen an<strong>de</strong>re oplossing dan <strong>de</strong> verbrandingsoven. Daar wil<br />

Blue2Green Recycling nu veran<strong>de</strong>ring in brengen. Begin volgend jaar nog zal een eerste installatie<br />

opgestart wor<strong>de</strong>n om medisch afval te <strong>de</strong>contamineren en te recycleren en om zo <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector<br />

te helpen om zijn voetafdruk te verlagen.<br />

'In elk platform zullen we jaarlijks 3.000 ton kunnen verwerken,<br />

wat moet lei<strong>de</strong>n tot een CO 2<br />

-reductie van 3 kiloton CO 2<br />

elk jaar'<br />

Het uitgangspunt is <strong>de</strong> <strong>de</strong>contaminatietechnologie van Ecosteryl uit Bergen, die in Ne<strong>de</strong>rland ver<strong>de</strong>eld wordt door zusterbedrijf Du-Con Tra<strong>de</strong>.<br />

72 BOUWEN ZORG.EU


Cees Duijn: “We willen <strong>de</strong> minimumstandaard wor<strong>de</strong>n<br />

voor risicohou<strong>de</strong>nd medisch afval, zodat verbranding<br />

enkel maar bij hoge uitzon<strong>de</strong>ring nog nodig is.”<br />

Met <strong>de</strong> Green Deal Samen werken <strong>aan</strong> duurzame <strong>zorg</strong> stelt <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse <strong>zorg</strong>sector zich zeer ambitieuze<br />

doelen. Het wil tegen 2<strong>03</strong>0 <strong>de</strong> CO 2<br />

-uitstoot terugbrengen met 55% en het primair grondstofverbruik<br />

vermin<strong>de</strong>ren met 50%.<br />

Met <strong>de</strong> Green Deal Samen werken <strong>aan</strong> duurzame<br />

<strong>zorg</strong> stelt <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse <strong>zorg</strong>sector zich<br />

zeer ambitieuze doelen. Het wil tegen 2<strong>03</strong>0 <strong>de</strong><br />

CO 2<br />

-uitstoot terugbrengen met 55% en het primair<br />

grondstofverbruik vermin<strong>de</strong>ren met 50%.<br />

“Een missie waar ze enkel in kan slagen door<br />

iets nuttigs te doen met <strong>de</strong> berg <strong>aan</strong> risicohou<strong>de</strong>nd<br />

medisch afval waar ze vandaag op zit”,<br />

opent Cees Duijn, zaakvoer<strong>de</strong>r van Blue2Green<br />

Recycling. De <strong>zorg</strong>sector is zelf ook vragen<strong>de</strong><br />

partij, maar initiatieven bleven tot nu toe uit.<br />

KENNIS EN ERVARING<br />

VAN DRIE BEDRIJVEN<br />

Met <strong>de</strong> oprichting van Blue2Green Recycling<br />

moet daar nu veran<strong>de</strong>ring in komen. Duijn: “De<br />

naam is niet toevallig gekozen. Risicohou<strong>de</strong>nd<br />

medisch afval verdwijnt nu in blauwe vaatjes die<br />

mee <strong>de</strong> verbrandingsoven ing<strong>aan</strong>. We willen<br />

dat dus ombuigen naar een duurzamere, groenere<br />

oplossing.” Het uitgangspunt daarvan is <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>contaminatietechnologie van Ecosteryl uit<br />

Bergen, die in Ne<strong>de</strong>rland ver<strong>de</strong>eld wordt door<br />

zusterbedrijf Du-Con Tra<strong>de</strong>. Daar wordt ook<br />

nog <strong>de</strong> expertise van dat an<strong>de</strong>re zusterbedrijf<br />

InnoMax <strong>aan</strong> toegevoegd om tot een totaaloplossing<br />

te komen die het materiaal niet alleen<br />

<strong>de</strong>contamineert maar ook al recycleert, zodat<br />

het weer een nuttige toepassing kan krijgen.<br />

3 KILOTON CO 2<br />

-BESPARING<br />

PER JAAR PER PLATFORM<br />

Dat zal in eerste instantie gebeuren vanuit vijf<br />

platforms in Ne<strong>de</strong>rland, zodat ziekenhuizen<br />

en an<strong>de</strong>re <strong>zorg</strong>instellingen binnen een straal<br />

van 50 km een centrale plek hebben om hun<br />

risicohou<strong>de</strong>nd medisch afval naartoe te brengen.<br />

“Daar zullen we jaarlijks 3.000 ton kunnen<br />

verwerken, wat moet lei<strong>de</strong>n tot een CO 2<br />

-reductie<br />

van 3 kiloton CO 2<br />

elk jaar. Een enorme<br />

winst dus voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector om <strong>de</strong> ambities<br />

waar te maken. De kringloop helemaal sluiten,<br />

lukt helaas niet. Gerecycleerd materiaal kan<br />

vooralsnog niet dienen voor medische of voedingstoepassingen.<br />

Maar het kan wel een nuttig<br />

twee<strong>de</strong> leven krijgen. Want het zijn materialen<br />

(metalen, kunststoffen) die we hard zullen nodig<br />

hebben”, weet Duijn.<br />

VIER INNOVATIES<br />

SAMENBRENGEN<br />

Het eerste platform komt in Velsen-Noord.<br />

Vier innovaties zullen er samenkomen. Duijn:<br />

“Te beginnen dus met <strong>de</strong> technologie van<br />

Ecosteryl. Deze units hebben een capaciteit van<br />

250 kg/uur en hebben zich reeds in 60 lan<strong>de</strong>n<br />

bewezen. Maar vreemd genoeg nog nergens in<br />

<strong>de</strong> Benelux. Het vergt dan ook wel wat inspanning<br />

om het wetgevend ka<strong>de</strong>r grondig uit te<br />

spitten om <strong>aan</strong> alle eisen tegemoet te komen.”<br />

De twee<strong>de</strong> innovatie is <strong>de</strong> recyclagetechnologie<br />

van InnoMax. “Die zal <strong>de</strong> ge<strong>de</strong>contamineer<strong>de</strong><br />

fractie recycleren in een RDF fluff fractie, Fe<br />

metalen, inerte fractie van glas en keramiek en<br />

diverse kunststof kwaliteiten (PP, PE en pvc). De<br />

volgen<strong>de</strong> stappen zijn dan voor gespecialiseer<strong>de</strong><br />

verwerkers, waarmee we een partnerschap<br />

<strong>aan</strong>g<strong>aan</strong>.” Een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> innovatie is het dashboard<br />

dat Blue2Green Recycling zal ontwikkelen, zodat<br />

elke <strong>zorg</strong>instelling precies ziet hoeveel afval<br />

er geleverd is en wat dat nu <strong>aan</strong> CO 2<br />

-besparing<br />

oplevert. “Ten slotte zullen we ook <strong>de</strong> geurhin<strong>de</strong>r<br />

elimineren door <strong>de</strong> toepassing van nietthermische<br />

plasma. Onze vier<strong>de</strong> innovatie.”<br />

VOLGEND JAAR<br />

AAN HET DRAAIEN<br />

De bedoeling is om het eerste kwartaal van 2024<br />

te draaien en het proces ver<strong>de</strong>r te finetunen,<br />

zodat <strong>de</strong> installatie medio volgend jaar op volle<br />

toeren draait. Intussen zal Blue2Green Recycling<br />

ook al begonnen zijn <strong>aan</strong> <strong>de</strong> bouw van een twee<strong>de</strong><br />

platform, in West-Brabant. “Voortgestuwd<br />

door <strong>de</strong> positieve energie vanuit <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector.<br />

Ook al is <strong>de</strong> kostprijs van onze technologie momenteel<br />

nog hoger dan verbranding, toch is <strong>de</strong><br />

CO 2<br />

-besparing die ze kan realiseren een enorme<br />

drijfveer. We willen <strong>de</strong> minimumstandaard wor<strong>de</strong>n<br />

voor risicohou<strong>de</strong>nd medisch afval, zodat verbranding<br />

enkel maar bij hoge uitzon<strong>de</strong>ring nog<br />

nodig is. In eerste instantie in Ne<strong>de</strong>rland, maar<br />

we hopen dit verhaal ook open te trekken voor<br />

Belgische <strong>zorg</strong>instellingen”, aldus Duijn. ■<br />

Risicohou<strong>de</strong>nd medisch afval verdwijnt nu in blauwe<br />

vaatjes die mee <strong>de</strong> verbrandingsoven ing<strong>aan</strong>.<br />

Blue2Green Recycling wil dat dus ombuigen naar<br />

een duurzamere, groenere oplossing.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

73


IVVD ZORGVASTGOED DAG<br />

Tekst en beeld | Jan-Kees Verschuure<br />

Verdieping centraal op IVVD Zorgvastgoed Dag<br />

<strong>Bouwen</strong> voor <strong>de</strong> kloof<br />

Personeelstekort en vergrijzing, te weinig bouwlocaties, hoge investeringskosten, stijgen<strong>de</strong> rentes.<br />

Wie <strong>de</strong> feiten en cijfers op <strong>de</strong> meest recente Zorgvastgoed Dag van IVVD voorbij zag komen,<br />

zou het bijltje er bij voorbaat bij neergooien. Toch was <strong>de</strong> sfeer inhou<strong>de</strong>lijk positief, vanwege <strong>de</strong><br />

vele goe<strong>de</strong> voorbeel<strong>de</strong>n van hoe het wel kan: in samenwerking. Doen wat nodig is, <strong>zorg</strong>vastgoed<br />

transformeren voor een houdbare toekomst.<br />

De kloof wordt het ook wel genoemd, <strong>de</strong> kloof<br />

tussen vraag en <strong>aan</strong>bod. Er komt zoveel op<br />

<strong>zorg</strong>vastgoedbeheer<strong>de</strong>rs af <strong>aan</strong> wensen, eisen<br />

en obstakels dat het <strong>de</strong> <strong>aan</strong>wezige leek kan duizelen<br />

voor <strong>de</strong> ogen. Op Landgoed De Horst<br />

in Driebergen zaten echter alleen mensen van<br />

goe<strong>de</strong> wil op don<strong>de</strong>rdag 25 mei <strong>2023</strong>, van ggzdirecteuren<br />

tot bankiers. De bereidheid om<br />

elkaar te vin<strong>de</strong>n in ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> belangen is groot,<br />

en wordt steeds groter blijkt na elke editie van<br />

het jaarlijkse congres van het Instituut voor<br />

Vastgoed en Duurzaamheid (IVVD) – opnieuw<br />

scherp gemo<strong>de</strong>reerd door radiopresentator<br />

en voormalig huisarts Tom van 't Hek.<br />

SCHEIDING WONEN EN ZORG<br />

Bij <strong>de</strong> invoering van het nieuwe <strong>zorg</strong>stelsel<br />

wer<strong>de</strong>n <strong>zorg</strong>vastgoedbeheer<strong>de</strong>rs zelf verantwoor<strong>de</strong>lijk<br />

voor hun kapitaallastenbekostiging<br />

(2008). Banken en financiële instellingen zou<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> rest doen – <strong>zorg</strong> is een betrouwbare<br />

langetermijninvestering, maar zij gingen op<br />

<strong>de</strong> rem st<strong>aan</strong> na <strong>de</strong> beurskrach en <strong>de</strong> eurocrisis.<br />

Het investeringsniveau viel sterk terug,<br />

terwijl <strong>de</strong> scheiding van wonen en <strong>zorg</strong> van<br />

overheidswege moest wor<strong>de</strong>n doorgezet.<br />

Bejaar<strong>de</strong>nhuizen verdwenen en in <strong>de</strong> langdurige<br />

<strong>zorg</strong> behoor<strong>de</strong>n meerpersoonskamers tot<br />

het verle<strong>de</strong>n; <strong>de</strong> sector 'extramuraliseer<strong>de</strong>'<br />

'Het pol<strong>de</strong>ren werkt nog, al blijven <strong>de</strong><br />

tekorten <strong>aan</strong> locaties en cliëntplaatsen<br />

een lan<strong>de</strong>lijk fenomeen'<br />

Zaal Maitland op Landgoed De Horst.<br />

Dagvoorzitter Tom van ‘t Hek.<br />

74 BOUWEN ZORG.EU


IVVD ZORGVASTGOED DAG<br />

collectief. Anno <strong>2023</strong> moet <strong>de</strong> energietransitie<br />

<strong>de</strong>ze grootverbruikers <strong>de</strong> toekomst injagen,<br />

terwijl <strong>de</strong> druk op <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>verlening door personeelstekorten<br />

en groeien<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>vraag toeneemt<br />

en financiële mid<strong>de</strong>len krimpen.<br />

MAATWERK<br />

We geven het u te doen. Maatwerk is sowieso<br />

het sleutelwoord, een nieuwbouwplan van<br />

wonen met <strong>zorg</strong> in Amsterdam-Oost van<br />

een belegger is iets totaal an<strong>de</strong>rs dan <strong>de</strong><br />

transformatie van een <strong>zorg</strong>organisatie met 20<br />

monumentale gebouwen op <strong>de</strong> Veluwe. Allemaal<br />

doen ze hun uiterste best, op hun eigen<br />

manier. Directeur vastgoedontwikkeling Hans<br />

Hoepel van GGZ Centraal transformeert <strong>de</strong><br />

locatie Veldwijk in Ermelo in samenwerking<br />

met <strong>de</strong> gemeente tot '<strong>zorg</strong>park'; monumentale<br />

pan<strong>de</strong>n krijgen een an<strong>de</strong>re bestemming en<br />

wor<strong>de</strong>n ‘vermarkt’. D<strong>aan</strong> Tettero van belegger<br />

Syntrus Achmea benadrukte dat investeren<br />

voor pensioenfondsen ook een maatschappelijke<br />

component heeft, en dat houdt in voor<br />

<strong>de</strong>ze financiële instelling: investeren in maatschappelijke<br />

ruimtes bij bouwvolumes groter<br />

dan 100 woningen.<br />

SAMENWERKING<br />

I<strong>de</strong>alisme? Ja en nee. Zorgbouw is in alle gevallen<br />

investeren in een woonbestemming voor<br />

<strong>de</strong> lange termijn. In Friesland werken <strong>zorg</strong><strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>rs<br />

samen met <strong>de</strong> 18 gemeenten <strong>aan</strong> afstemming<br />

van <strong>de</strong> woonbehoefte, zon<strong>de</strong>r elkaar<br />

in <strong>de</strong> weg te zitten. Het pol<strong>de</strong>ren werkt nog, al<br />

blijven <strong>de</strong> tekorten <strong>aan</strong> locaties en cliëntplaatsen<br />

een lan<strong>de</strong>lijk fenomeen, toont <strong>de</strong> samenwerking<br />

van <strong>de</strong> provincies Friesland en Utrecht<br />

in <strong>de</strong>zen. Samenwerking tussen <strong>zorg</strong>kantoren<br />

en <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>rs biedt in ie<strong>de</strong>r geval goe<strong>de</strong> inzichten,<br />

vertel<strong>de</strong>n regionaal coördinator Jildou<br />

<strong>de</strong> Jong en vastgoedmanager Hans van Esschoten<br />

van <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>r Patina. Friesland heeft veel<br />

kleine kernen, maar “het heeft geen zin om te<br />

ontwikkelen voor 15 <strong>de</strong>mentieplaatsen.”<br />

INTERACTIEF<br />

In <strong>de</strong> middag was er ruimte voor interactieve<br />

sessies, zoals die van adviesbureau Draaijer,<br />

dat facilitaire organisaties helpt transformeren.<br />

De input van <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers was even<br />

belangrijk als die van <strong>de</strong> sprekers, met als conclusie<br />

dat je het doel van je missie nooit uit<br />

het oog mag verliezen. In het ene geval is <strong>de</strong><br />

facilitair verantwoor<strong>de</strong>lijke een hoofd technische<br />

dienst binnen een vastgoedaf<strong>de</strong>ling, in<br />

het an<strong>de</strong>re geval zit hij direct <strong>aan</strong> tafel met<br />

<strong>de</strong> directievoorzitter als huisvestingsmanager,<br />

maar waar je naartoe wilt met je organisatie<br />

moet centraal st<strong>aan</strong>. De overheveling van<br />

<strong>zorg</strong>vastgoed naar woningcorporaties heeft<br />

D<strong>aan</strong> Tettero van Syntrus Achmea.<br />

Derk Jan Postema van BNG Bank.<br />

'Verschillen<strong>de</strong> belangen en perspectieven,<br />

altijd samenwerking en goe<strong>de</strong> wil'<br />

<strong>aan</strong>dacht nodig, daar ontbreekt vaak specifieke<br />

kennis met betrekking tot <strong>zorg</strong>verlening.<br />

Hetzelf<strong>de</strong> geldt voor gemeenten in relatie tot<br />

<strong>de</strong> ontwikkeling en exploitatie van multifunctionele<br />

gebouwen.<br />

MEERKOSTEN VERDUURZAMING<br />

Directeur vastgoed Kees-Jan van Lier van <strong>zorg</strong>en<br />

welzijnsorganisatie Fundis (het voormalige<br />

Vierstroom, actief in het Groene Hart) liet ons<br />

duizelen met cijfermateriaal over <strong>de</strong> bekostiging<br />

van <strong>de</strong> transitie. Circulair vastgoed vergt<br />

24% meerkosten, levensloopbestendig wonen<br />

vraagt 320 m² extra per locatie, energieneutraal<br />

bouwen is 40% duur<strong>de</strong>r en ook <strong>de</strong> kosten<br />

voor installatietechniek stijgen dan met 30 tot<br />

50%. Tegelijkertijd stijgt <strong>de</strong> hypotheekrente.<br />

Van Lier presenteer<strong>de</strong> <strong>de</strong> cijfers op neutrale<br />

wijze, maar benadrukte dat investeren<strong>de</strong> woningcorporaties<br />

noodzakelijk zijn om <strong>de</strong> Wet<br />

Langdurige Zorg in stand te hou<strong>de</strong>n.<br />

DALING NHC<br />

Hij kreeg bijval van Freek Koersvelt, vakgenoot<br />

bij Woon<strong>zorg</strong> Ne<strong>de</strong>rland. De grootste <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>r<br />

van <strong>zorg</strong>vastgoed in ons land heeft een bezit<br />

met een gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> leeftijd van 30 jaar, met<br />

dito investeringslasten. Koersvelt waarschuwt<br />

voor <strong>de</strong> invloed van <strong>de</strong> daling (per 2024 met<br />

7 à 8%) van <strong>de</strong> normatieve huisvestingscomponent,<br />

een vergoeding per dag per bewoner als<br />

<strong>de</strong>kking van <strong>de</strong> vastgoedvoorzieningen, maar<br />

pleit voor 'bouwen ondanks een knellen<strong>de</strong><br />

businesscase'. Voorwaar<strong>de</strong> is wel dat integraal<br />

wordt ontwikkeld met <strong>zorg</strong><strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>rs, of dit<br />

nu het grootschalige woon-<strong>zorg</strong>centrum Huis<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> Vecht in Utrecht betreft of een franchisend<br />

echtpaar dat een kleinschalige instelling<br />

uitbaat in Mid<strong>de</strong>n-Limburg.<br />

DUURZAAM KREDIET<br />

Verschillen<strong>de</strong> belangen en perspectieven, altijd<br />

samenwerking en goe<strong>de</strong> wil. Dat is <strong>zorg</strong>bouw<br />

vandaag <strong>de</strong> dag, als we uitg<strong>aan</strong> van dit congres.<br />

De Zorgvastgoed Dag <strong>2023</strong> werd afgesloten<br />

door Derk Jan Postema van BNG Bank. De<br />

voormalige Bank <strong>de</strong>r Ne<strong>de</strong>rlandse Gemeenten<br />

is van oudsher een belangrijke speler in<br />

het vlottrekken van <strong>de</strong> financiering van vastgoedprojecten<br />

in <strong>de</strong> publieke sector, maar niet<br />

zon<strong>de</strong>r voorwaar<strong>de</strong>n. BNG Bank beoor<strong>de</strong>elt<br />

krediet<strong>aan</strong>vragen op basis van verduurzaming<br />

en innovatie. “Klimaatrisico's wor<strong>de</strong>n meegenomen<br />

in <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>ling.” Een krediet<strong>aan</strong>vraag<br />

'uit <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> wereld' hoeft niet op BNG<br />

Bank te rekenen, aldus Postema. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

75


Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Rokki<br />

Staalkaart van modulair bouwen<br />

Snel en veelzijdig<br />

Flexibeler en duurzamer zijn <strong>de</strong> belangrijke kenmerken van modulaire bouw. Het bouwsysteem van<br />

Dutch Cabin Group zit zo in elkaar dat er altijd passen<strong>de</strong> huisvesting gerealiseerd kan wor<strong>de</strong>n, voor<br />

elke vraag en zowel tij<strong>de</strong>lijk als semipermanent. De huisvesting <strong>aan</strong>passen <strong>aan</strong> een veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong><br />

behoefte van ruimte is ook mogelijk, of het nu gaat om hele gebouwen of een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> units<br />

opnieuw inzetten voor een an<strong>de</strong>r gebruiksdoel. Drie projecten laten <strong>de</strong> veelzijdigheid zien van<br />

modulaire bouw.<br />

WEKA MARINE<br />

Voor Weka Marine maakte Dutch Cabin Group een kantoor. Dit toon<strong>aan</strong>geven<strong>de</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rlandse bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en<br />

produceren van innovatieve maritieme producten. Weka Marine was<br />

in voorbereiding van <strong>de</strong> verhuizing naar een nieuwe productieloods<br />

en zocht nog kantoorruimte passend bij <strong>de</strong> hoge kwaliteitsnormen en<br />

uitstraling van haar maritieme producten. Stefan Overman, accountmanager<br />

bij Dutch Cabin Group, ging hier namens het dochtermerk De<br />

CabinConcurrent mee <strong>aan</strong> <strong>de</strong> slag. “Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> eerste gesprekken met<br />

<strong>de</strong> opdrachtgever wer<strong>de</strong>n verschillen<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n besproken en<br />

diverse <strong>aan</strong>passingen op tekening doorgevoerd", vertelt hij. “Na een bezoek<br />

<strong>aan</strong> onze productielocatie in Ou<strong>de</strong>-Tonge om <strong>de</strong> units te bekijken,<br />

heeft Weka Marine <strong>de</strong> bestelling ged<strong>aan</strong>.”<br />

De negen units die uitein<strong>de</strong>lijk zijn gekozen, wer<strong>de</strong>n in circa twee m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n<br />

tijd geproduceerd en voorzien van een hoogwaardige uitrusting<br />

zoals een betonnen vloer (in plaats van hout) en een naadloze pvc-vloer<br />

met laminaatlook. Daarnaast zijn <strong>de</strong> units voorzien van een maatwerk<br />

sanitair/keuken en grote glaswan<strong>de</strong>n, zowel intern als extern, en beschikken<br />

zij over kantoorrasterverlichting. In goed overleg zijn <strong>de</strong> units in één<br />

dag geplaatst. Weka Marine was erg te spreken over het eindresultaat.<br />

HUISARTSENPRAKTIJK BLOEMENDAL<br />

Door <strong>de</strong> groeien<strong>de</strong> bevolking van Barneveld had Huisartsenpraktijk<br />

Asklepios plannen om uit te brei<strong>de</strong>n. Een team van huisartsen is in<br />

dit verband begin 2022 gestart met <strong>de</strong> nieuwe huisartsenpraktijk<br />

Bloemendal, vernoemd naar <strong>de</strong> nieuwe woonwijk in Barneveld. Vooruitlopend<br />

op <strong>de</strong> bouw van een gezondheidscentrum in <strong>de</strong> nieuwe wijk<br />

kreeg Primakabin (een dochteron<strong>de</strong>rneming van Dutch Cabin Group)<br />

<strong>de</strong> opdracht voor <strong>de</strong> bouw van een tij<strong>de</strong>lijke huisartsenpraktijk <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> Wethou<strong>de</strong>r Rebell<strong>aan</strong>. Aan huisvesting voor een huisartsenpraktijk<br />

wor<strong>de</strong>n uiteraard specifieke eisen gesteld. Vooruitlopend op <strong>de</strong><br />

Kantoor van Weka Marine: in circa twee m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n tijd geproduceerd en voorzien<br />

van een hoogwaardige uitrusting.<br />

Verga<strong>de</strong>rruimte van Weka Marine.<br />

76 BOUWEN ZORG.EU


Behan<strong>de</strong>lkamer van huisartsenpraktijk Bloemendal.<br />

Backoffice van <strong>de</strong> huisartsenpraktijk.<br />

Tweelaagse IT-Hub in Hoogeveen.<br />

De IT-Hub heeft een eigentijdse ‘look’ en <strong>de</strong> gewenste ongepolijste uitstraling.<br />

realisatie van dit gebouw zijn alle wensen van <strong>de</strong> opdrachtgever geïnventariseerd,<br />

waarbij thermische en geluidsisolatie, maar ook het binnenklimaat<br />

belangrijke punten waren.<br />

Overspraak van <strong>de</strong> ene naar <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re behan<strong>de</strong>lkamer is uiteraard ongewenst.<br />

De twaalf modules, uit eigen productie, wer<strong>de</strong>n daarom uitgevoerd<br />

met extra geluidsisoleren<strong>de</strong> binnenwan<strong>de</strong>n. Daarnaast beschikt<br />

het bouwsysteem standaard al over hoge thermische isolatiewaar<strong>de</strong>n,<br />

die in combinatie met het energiezuinige klimaatbeheersysteem zowel<br />

in <strong>de</strong> winter als <strong>de</strong> zomer voor een <strong>aan</strong>gename werkomgeving <strong>zorg</strong>en.<br />

Het gebouw omvat naast <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>lkamers een front- en backoffice,<br />

artsenkamers, kantoren en een teamruimte. Uiteraard zijn er sanitaire<br />

voorzieningen, waaron<strong>de</strong>r een min<strong>de</strong>rvali<strong>de</strong>toilet.<br />

IT HUB HOOGEVEEN<br />

IT Hub en Gemeente Hoogeveen had<strong>de</strong>n samen als doel om IT-talent<br />

in <strong>de</strong> regio te hou<strong>de</strong>n en te blijven boeien. Ze kwamen met het concept<br />

IT-Hub; een ontmoetingsplek voor on<strong>de</strong>rwijs, premium partners<br />

en IT-startups. Aan Directbouw (een dochteron<strong>de</strong>rneming van Dutch<br />

Cabin Group) <strong>de</strong> opdracht om dit gebouw vorm te geven en te bouwen.<br />

Het moest een mooie ontmoetingsplaats wor<strong>de</strong>n voor innovatie,<br />

kennisuitwisseling en het uitwisselen van i<strong>de</strong>eën op ICT-gebied. De ICTme<strong>de</strong>werker,<br />

manager, programmeur of stu<strong>de</strong>nt: ie<strong>de</strong>reen kan elkaar<br />

hier ontmoeten. Ook is het mogelijk om bepaal<strong>de</strong> ruimtes te huren voor<br />

bijvoorbeeld een inspiratiemiddag of workshop.<br />

Om <strong>de</strong> ontmoetingen mogelijk te maken, ontwierp Directbouw een<br />

tweelaags gebouw best<strong>aan</strong><strong>de</strong> uit 46 units. De IT-Hub is door <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

architectuur een opvallend gebouw in het stationsgebied.<br />

Het kleur- en materiaalgebruik geven het een eigentijdse ‘look’ en ook<br />

<strong>de</strong> gewenste ongepolijste uitstraling van een ‘hip’ gebouw. Door <strong>de</strong> blank<br />

gelakte Chipwood platen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> kale betonvloeren en het<br />

in het zicht laten van <strong>de</strong> installaties oogt het interieur industrieel. De<br />

installaties zijn net als <strong>de</strong> bouwkundige akoestische plafonds in zwart<br />

uitgevoerd. De verblijfsruimten lopen vloeiend in elkaar over en tussenwan<strong>de</strong>n<br />

zijn zoveel mogelijk verme<strong>de</strong>n. Juist doordat er nauwelijks<br />

binnenwan<strong>de</strong>n zijn en <strong>de</strong> functionaliteit groten<strong>de</strong>els wordt bepaald door<br />

losse inrichtingen, is het gebouw uitermate flexibel en toekomstbestendig.<br />

Bij goed weer kunnen ook <strong>de</strong> buitenruimtes, zoals <strong>de</strong> dakterrassen,<br />

ingezet wor<strong>de</strong>n voor on<strong>de</strong>rwijs, overleg en ontmoeting.<br />

'Het aardige is dat <strong>de</strong> gebruikers<br />

niet eens doorhebben dat ze in<br />

modulaire huisvesting verblijven'<br />

Met <strong>de</strong>ze beknopte staalkaart laat Dutch Cabin Group zien dat er veel<br />

mogelijk is met modulair bouwen. Het aardige is dat <strong>de</strong> gebruikers niet<br />

eens doorhebben dat ze in modulaire huisvesting verblijven. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

77


AMSTERDAM NIEUWE SINT JACOB<br />

Tekst | José Mul<strong>de</strong>r Beeld | Today's Brew en Zibber<br />

Kleurrijke inrichting en themahoeken als oriëntatiehulp<br />

De Nieuwe Sint Jacob<br />

omarmt bewoners<br />

De Nieuwe Sint Jacob, sfeervol gelegen in <strong>de</strong> Amsterdamse plantagebuurt, tegenover Artis, is<br />

één van <strong>de</strong> vernieuwingsprojecten van <strong>zorg</strong>verlener Amstelring. Het ou<strong>de</strong> monumentale pand<br />

is gerenoveerd en daaromheen is nieuwbouw geplaatst, ontworpen door CIE architecten. De<br />

inrichting, van vloer tot plafond en alles daartussenin, is bedacht door interieurarchitect Sheryl<br />

Leysner en haar team. Projectinrichter Vervoort lever<strong>de</strong> niet alleen alle meubels, maar dacht ook<br />

mee over <strong>de</strong> raamstoffering en <strong>de</strong>coratie.<br />

Leysner: “We vroegen diverse inrichters om op basis van het ontwerp<br />

een proefinrichting te maken. Die hebben we samen met twee me<strong>de</strong>werkers<br />

van Amstelring bekeken. Bij <strong>de</strong> besluitvorming hebben ook bewoners<br />

van an<strong>de</strong>re vestigingen een stem gehad, net als an<strong>de</strong>re me<strong>de</strong>werkers<br />

van Amstelring. Vervoort sloot het beste <strong>aan</strong> en dacht op alle<br />

fronten mee.”<br />

DOELGROEPGERICHT<br />

Vervoort lever<strong>de</strong> het losse meubilair voor <strong>de</strong> gezamenlijke woonkamers,<br />

slaapkamers, acht belevingshoeken, tuinkamer, verga<strong>de</strong>rkamer<br />

en entree. Het vierkante gebouw rondom het monument vraagt om<br />

grote, krachtige gebaren. De gangen en belevingshoeken hebben allemaal<br />

hun eigen thema. De gang met het thema Lente bijvoorbeeld, is<br />

volledig lichtgroen geverfd. En ook <strong>de</strong> wand<strong>de</strong>coratie en accessoires zijn<br />

in dat thema doorgetrokken. De diversiteit in kleur sluit goed <strong>aan</strong> bij<br />

<strong>de</strong> behoeften van <strong>de</strong> bewoners. Leysner: “Naarmate <strong>de</strong>mentie vor<strong>de</strong>rt,<br />

neemt het vermogen om kleuren te on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n en waar te nemen<br />

af. Uitein<strong>de</strong>lijk lijkt alles grijs, maar het contrast tussen licht en donker<br />

blijft wel zichtbaar. Door met contrasteren<strong>de</strong> kleuren te werken, kunnen<br />

dwalen<strong>de</strong> bewoners zich beter oriënteren.” Die oriëntatie wordt me<strong>de</strong><br />

versterkt door <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> belevingshoeken. Elke gang heeft op <strong>de</strong><br />

hoek een speciale inrichting. Zo zijn er een bibliotheekhoek, muziekhoek<br />

De kleurtonen in <strong>de</strong> woonkamers zijn subtiel op elkaar afgestemd en <strong>zorg</strong>en<br />

voor sfeer.<br />

Ook in <strong>de</strong> slaapkamers is het gebruik van kleur doorgevoerd om rust en eenheid<br />

te creëren.<br />

78 BOUWEN ZORG.EU


AMSTERDAM NIEUWE SINT JACOB<br />

De verga<strong>de</strong>rruimte is voorzien van een special ontworpen tafel.<br />

KLEURRIJKE, GROTE GEBAREN<br />

Leysner: “Vervoort heeft goed <strong>aan</strong>gevoeld wat <strong>de</strong> intentie was. Voor <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>coratie op <strong>de</strong> muren hebben we gezamenlijk gekozen voor afbeeldingen<br />

van bloemen, planten en foto’s van <strong>de</strong> stad Amsterdam in verschillen<strong>de</strong><br />

seizoenen. Dat sluit goed <strong>aan</strong> bij <strong>de</strong> seizoensthema’s, maar ook verbindt<br />

het binnen met buiten.” Graat vervolgt: “Het zijn vaak <strong>de</strong> kleine dingen<br />

die het on<strong>de</strong>rscheid maken. Maar <strong>de</strong> mensen die bij ons werken, maken<br />

het échte verschil.” Hij omschrijft zijn teams als betrokken, servicegericht<br />

en toch ook kritisch. “We <strong>de</strong>nken mee met <strong>de</strong> architect, maar geven ook<br />

advies als we <strong>de</strong>nken dat iets beter kan. Daar hebben we een goe<strong>de</strong> balans<br />

in gevon<strong>de</strong>n bij dit project.” Leysner sluit af: “Als alles mee gaat in <strong>de</strong><br />

kleurstelling en alles klopt, ontstaat een groots gebaar. Het voelt voor <strong>de</strong><br />

bewoners heel prettig. Er is echt een beleving ontst<strong>aan</strong>.” ■<br />

Tafels in <strong>de</strong> eetkeuken zijn zowel <strong>aan</strong>geschoven als los van elkaar te gebruiken.<br />

Een <strong>aan</strong>tal tafels kan in hoogte versteld wor<strong>de</strong>n zodat ook rolstoelgebruikers<br />

kunnen <strong>aan</strong>schuiven.<br />

en filmhoek, maar ook een fitnesshoek en meditatiehoek. Behalve dat<br />

dit <strong>de</strong> bewoners helpt om zich beter te oriënteren, kunnen ze ook van<br />

<strong>de</strong>ze hoeken gebruik maken om even uit te rusten of wor<strong>de</strong>n ze juist<br />

geprikkeld om iets te doen.<br />

“Door te kiezen voor steeds <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> stoel maar met verschillen<strong>de</strong> bekleding,<br />

sluit ook het meubilair goed <strong>aan</strong> bij <strong>de</strong> gekozen thema’s. Door<br />

<strong>de</strong> eenheid in vorm kun je <strong>de</strong> stoelen prima verplaatsen naar een an<strong>de</strong>re<br />

ruimte wanneer je ze daar nodig hebt”, vertelt Joost Graat, sales manager<br />

<strong>zorg</strong> bij Vervoort projectinrichter. Ook is er gebruik gemaakt van<br />

verschillen<strong>de</strong> tafels, toegankelijk voor elke bewoner. “Er zijn tafels die<br />

eenvoudig verhoogd kunnen wor<strong>de</strong>n, zodat bewoners in een rolstoel<br />

ook gemakkelijk <strong>aan</strong> tafel kunnen zitten. Elke woonkamer heeft zo’n tafel,<br />

naast een <strong>aan</strong>tal vaste, niet verstelbare tafels. On<strong>de</strong>rling kun je ze weer<br />

gemakkelijk <strong>aan</strong>schuiven zodat je één grote tafel krijgt. Als bewoners<br />

min<strong>de</strong>r prikkels kunnen hebben, schuif je ze weer van elkaar.”<br />

'We <strong>de</strong>nken mee met <strong>de</strong> architect,<br />

maar geven ook advies als we<br />

<strong>de</strong>nken dat iets beter kan'<br />

De themahoeken zijn uitnodigend en helpen bewoners om te oriënteren.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

79


CONGRES ZORG.TECH<br />

Tekst | Koen Mortelmans Beeld | Dagny Serruys / ZORG.tech<br />

Congres Zorg.Tech in Genk:<br />

Energietransitie is<br />

ook <strong>zorg</strong> in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

Op 2 juni vond in <strong>de</strong> Limburghal in Genk het jaarlijkse congres plaats van ZORG.tech, <strong>de</strong> Vlaamse<br />

on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> sectororganisatie voor professionals in het technisch beheer van gebouwen en<br />

installaties van instellingen voor algemene gezondheids<strong>zorg</strong>.<br />

Pieter Boussemaere (Vives Hogeschool).<br />

ZORG.tech-voorzitter Erik Van<strong>de</strong> Wauwer sprak het welkomstwoord uit.<br />

Fysiek waren er 929 <strong>de</strong>elnemers. De 930ste, Vlaams minister van<br />

Welzijn Hil<strong>de</strong> Crevits (CD&V) was alleen virtueel <strong>aan</strong>wezig. “Verspreid<br />

over Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren is er heel wat <strong>zorg</strong>infrastructuur, met een grote ecologische<br />

voetafdruk", sprak ze <strong>de</strong> congresgangers toe. “De klimaatproblematiek<br />

en <strong>de</strong> hoge energieprijzen vereisen actie. De <strong>zorg</strong>sector is een<br />

belangrijke partner in <strong>de</strong> noodzakelijke energietransitie. Daarom hebben<br />

we <strong>de</strong> Green Deal Duurzame Zorg gelanceerd, waar<strong>aan</strong> zich nu al meer<br />

dan 150 organisaties engageren. Of het nu gaat om energiebesparen<strong>de</strong><br />

infrastructuur, beter afvalbeheer of slimmer omg<strong>aan</strong> met voedseloverschotten,<br />

… elke inspanning kan een verschil maken.”<br />

“De Vlaamse overheid wil een on<strong>de</strong>rsteunend ka<strong>de</strong>r bie<strong>de</strong>n”, aldus Crevits.<br />

“Via Vipa en het Vlaams Energiebedrijf on<strong>de</strong>rsteunen we <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>-<br />

sector in <strong>de</strong> energietransitie. Vanuit het klimaatfonds en met Europese<br />

fondsen stelt <strong>de</strong> Vlaamse regering hiervoor meer dan 30 miljoen euro<br />

beschikbaar. Ver<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rsteunen we energie-audits en ventilatie-audits,<br />

want ook zuivere lucht is een belangrijk <strong>aan</strong>dachtspunt.”<br />

KLIMAATVERANDERING<br />

Pieter Boussemaere, docent klimaat en wereldgeschie<strong>de</strong>nis <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Vives<br />

Hogeschool in Brugge en Kortrijk gaf een overzicht van <strong>de</strong> klimaatveran<strong>de</strong>ringen<br />

geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> afgelopen 20.000 jaar en reikte een overzicht<br />

<strong>aan</strong> van <strong>de</strong> maatregelen die genomen kunnen wor<strong>de</strong>n om een klimatologische<br />

ramp te vermij<strong>de</strong>n. Daarbij vermeld<strong>de</strong> hij geen echt nieuwe<br />

inzichten, maar schetste hij wel een mooi ka<strong>de</strong>r. We moeten vooral af<br />

van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit kan, door volop in te zet-<br />

80 BOUWEN ZORG.EU


CONGRES ZORG.TECH<br />

Johan Martens (KU Leuven).<br />

John Schmitz (TU Delft).<br />

ten op elektriciteitsproductie uit hernieuwbare (wind, water, zon) bronnen,<br />

<strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re uitbouw van een hiervoor <strong>aan</strong>gepast elektriciteitsnet en<br />

<strong>de</strong> opbouw van voldoen<strong>de</strong> opslagcapaciteit om <strong>de</strong> onregelmatigheid in<br />

hernieuwbare productie op te vangen.<br />

VEERKRACHT ONDER DRUK<br />

Ivan De Boom, af<strong>de</strong>lingshoofd Vipa bij het Vlaams overheids<strong>de</strong>partement<br />

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin trad hem bij. “De klimaatveran<strong>de</strong>ring<br />

is al een tijd nummer één op <strong>de</strong> mondiale lijst van gezondheidsuitdagingen.<br />

Kilmaatveran<strong>de</strong>ring verhoogt immers <strong>de</strong> kwetsbaarheid<br />

van bevolkingsgroepen zoals ou<strong>de</strong>re, zieke en kansarme mensen”, leg<strong>de</strong><br />

'Er is geen 'one size<br />

fits all'-oplossing'<br />

hij uit. “Hierdoor ontstaat er ook druk op <strong>de</strong> veerkracht van het hele<br />

gezondheidssysteem. Tegelijk brengt <strong>de</strong> klimaatveran<strong>de</strong>ring via verschillen<strong>de</strong><br />

blootstellingen – hitte, luchtkwaliteit, extreem weer – directe en<br />

indirecte gezondheidsrisico's met zich mee. In België is hitte <strong>de</strong> grootste<br />

klimaatgerelateer<strong>de</strong> gezondheidsuitdaging. Op <strong>de</strong> hittegolfdagen tij<strong>de</strong>ns<br />

corona tel<strong>de</strong>n we per dag meer oversterfte door hitte dan door corona.<br />

Niet tijdig nachtelijke koeling kunnen organiseren werkt org<strong>aan</strong>falen in<br />

<strong>de</strong> hand. Het werkt uiteraard ook in op ie<strong>de</strong>reens productiviteit en welzijn,<br />

doordat hitte <strong>de</strong> slaap verstoort. Daarom hecht Vipa belang <strong>aan</strong> het<br />

verzekeren van een goed zomercomfort in onze <strong>zorg</strong>gebouwen.”<br />

“Afhankelijk van <strong>de</strong> weg die we kiezen, kunnen er verschillen<strong>de</strong><br />

­co-benefits op ons pad liggen. Korte keten toeleveringssystemen zou<strong>de</strong>n<br />

bijvoorbeeld <strong>de</strong> problematiek met <strong>de</strong> mondmaskers min<strong>de</strong>r erg gemaakt<br />

hebben. Een <strong>de</strong>rgelijke <strong>aan</strong>pak veroorzaakt ook min<strong>de</strong>r uitstoot door<br />

transport. De Belgische gezondheidssector vertegenwoordigt 5,5% van<br />

<strong>de</strong> totale nationale Belgische uitstoot van broeikasgassen.”<br />

SUBSIDIES BESCHIKBAAR<br />

“In Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren zit het grootste <strong>aan</strong><strong>de</strong>el van <strong>de</strong> uitstoot binnen <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector<br />

bij <strong>de</strong> ziekenhuizen. Dit is natuurlijk geen verrassing. In 2021 kon<strong>de</strong>n ze<br />

hun uitstoot wel verlagen met 5,18% in vergelijking met 2018, maar <strong>de</strong> voorlopige<br />

cijfers over 2022 zijn veel min<strong>de</strong>r gunstig. Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren heeft 54 miljoen<br />

euro uitgetrokken voor subsidies voor energiebesparen<strong>de</strong> maatregelen in<br />

<strong>zorg</strong>instellingen. Tot voor kort had<strong>de</strong>n 1.265 of 15,3% van <strong>de</strong>ze 8.273 instellingen<br />

een energiescan/audit <strong>aan</strong>gevraagd, goed voor 2.123 unieke gebouwen.<br />

Maar slechts 6,9% heeft al klimaatsubsidies <strong>aan</strong>gevraagd.”<br />

Ivan De Boom (Vlaamse overheid).<br />

“Er zijn <strong>aan</strong>vragen ingediend voor meer dan 9 miljoen euro”, gaf Crevits<br />

mee. “Maar we rekenen op nog meer. Ik roep ie<strong>de</strong>reen op om in te tekenen<br />

op <strong>de</strong> energiescans en op <strong>de</strong> investeringen die eruit voortkomen.<br />

We maakten hiervoor via Vipa ook 100 miljoen euro beschikbaar voor<br />

renteloze leningen.” ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

81


SALTO SPACE<br />

Betrouwbare toegangscontrole<br />

voor elke <strong>de</strong>ur.<br />

/saltosystems.nl


CONGRES ZORG.TECH<br />

De vertegenwoordigers van <strong>de</strong> bekroon<strong>de</strong> sociale projecten op het erepodium.<br />

WATERSTOF MET ZON EN IJS<br />

Johan Martens, hoogleraar <strong>aan</strong> <strong>de</strong> KU Leuven, bekeek <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

van waterstof als duurzaam alternatief voor aardgas. Hij ontwikkel<strong>de</strong><br />

met zijn team nieuwe technologieën voor <strong>de</strong> productie en opslag<br />

van waterstof. “De Europese Unie ambieert om tegen 2050 20% van<br />

haar energieverbruik te <strong>de</strong>kken met waterstof”, gaf Martens mee. “Maar<br />

om dit waar te maken, moeten <strong>de</strong> productie en <strong>de</strong> bevoorrading <strong>de</strong><br />

vraag kunnen volgen.” Daarvoor kan zijn Solhyd-waterstofpaneel <strong>zorg</strong>en.<br />

Dit paneel gebruikt zonne-energie om waterdamp uit <strong>de</strong> atmosfeer te<br />

splitsen in zuurstof en waterstof. De waterstofmolecules (H2) wor<strong>de</strong>n<br />

dan als minicapsules on<strong>de</strong>r hoge druk opgeslagen in ijs. Twaalf <strong>de</strong>rgelijke<br />

panelen zou<strong>de</strong>n volst<strong>aan</strong> om in <strong>de</strong> zomer 100 kg H2 te produceren,<br />

waarmee in <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> winter 2.400 kWh elektriciteit kan wor<strong>de</strong>n<br />

opgewekt. Dit kan het (huidige) winterse verbruik van een gemid<strong>de</strong>ld<br />

Vlaams huishou<strong>de</strong>n <strong>de</strong>kken. In <strong>zorg</strong>gebouwen kan een speciale reactor<br />

het waterstof laten reageren met CO 2<br />

. Het eindresultaat van die reactie<br />

bestaat uit meth<strong>aan</strong> (CH4), het hoofdbestand<strong>de</strong>el van aardgas en water<br />

(H2O). Het opgewekte aardgas wordt dan verbrand in een boiler, die <strong>de</strong><br />

bij <strong>de</strong> verbranding opgewekte CO 2<br />

opvangt voor gebruik in <strong>de</strong> reactor.<br />

LOKALE NETWERKEN<br />

John Schmitz, professor <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Technische Universiteit Delft (TUD),<br />

bouw<strong>de</strong> meer dan <strong>de</strong>rtig jaar ervaring op in <strong>de</strong> halfgelei<strong>de</strong>rindustrie, bij<br />

bedrijven zoals Philips, Genus, Sematech en NXP. Hij was ook voorzitter<br />

van het bestuur van The Green Village (TGV) en wegberei<strong>de</strong>r van<br />

<strong>de</strong> 24/7 Autonomous Energy Site van <strong>de</strong> TUD. Schmitz wees erop dat,<br />

door <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re elektrificatie, zelfs met een toegenomen energiezuinigheid<br />

het elektriciteitsverbruik in <strong>de</strong> toekomst sterk zal blijven stijgen. Dit<br />

vergt ook een ver<strong>de</strong>re uitbouw van <strong>de</strong> elektriciteitsnetten. In Ne<strong>de</strong>rland<br />

zijn <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> netten al verzadigd in Friesland, Gel<strong>de</strong>rland, Flevoland,<br />

het noor<strong>de</strong>n van Zeeland en <strong>de</strong> 'kop' van Noord-Holland. Schmitz brak<br />

een lans voor <strong>de</strong> uitbouw van nagenoeg autonome buurtnetwerken om<br />

het tekort <strong>aan</strong> transportleidingen te compenseren. Het 24/7 Energy Lab<br />

op TGV is daarvan een prototype. Het moet bedragen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> ambitie<br />

van <strong>de</strong> TUD om vanaf 2<strong>03</strong>0 volledig duurzaam te opereren.<br />

“Er is geen 'one size fits all'-oplossing”, stel<strong>de</strong> minister Crevits. “Elke sector,<br />

elk gebouw heeft an<strong>de</strong>re uitdagingen. Het is goed dat jullie hier vandaag<br />

zijn samengekomen en hierover ver<strong>de</strong>r in gesprek g<strong>aan</strong>. Suggesties,<br />

<strong>aan</strong>bevelingen en adviezen zijn absoluut welkom. We nemen ze graag<br />

mee in het vormgeven van ons beleid.” ■<br />

SOCIAAL PROJECT<br />

Dit jaar ging <strong>de</strong> hoofdprijs voor een 'Sociaal Project' naar<br />

<strong>de</strong> vzw Stijn, voor <strong>de</strong> <strong>aan</strong>leg van haar dierenpark bij<br />

dienstencentrum ’t Weyerke in Heus<strong>de</strong>n-Zol<strong>de</strong>r, waar het<br />

150 vaste resi<strong>de</strong>nten en 45 dagresi<strong>de</strong>nten begeleidt. Als<br />

twee<strong>de</strong> laureaat kwam VitaS uit <strong>de</strong> bus, voor <strong>de</strong> <strong>aan</strong>leg<br />

van een belevingsgerichte, multifunctionele tuin bij <strong>de</strong><br />

assistentiewoningen De Zwaen in Peer. De <strong>de</strong>r<strong>de</strong> prijs was<br />

voor <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling De Zeilen van psychiatrisch <strong>zorg</strong>verlener<br />

Asster in Sint-Trui<strong>de</strong>n, voor <strong>de</strong> prikkelarme inrichting van<br />

kamers en comfortbadkamers. ZORG.tech verbindt <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong>ze prijzen elk jaar een totaalbedrag van 4.000 euro.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

83


Tekst | uwtekst.be Beeld | Studio Claerhout, Erwin Tecqmenne Fotografie<br />

Co-<strong>de</strong>nken over afwerking voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

Inhouse engineering<br />

en Belgisch maatwerk<br />

Al meer dan 40 jaar spitst Wycor zich toe op<br />

uitsluitend <strong>de</strong> afwerking van nieuwbouw- en<br />

renovatieprojecten. Een bewuste keuze voor<br />

diepg<strong>aan</strong><strong>de</strong> specialisatie, zeggen algemeen<br />

directeur Johan Van <strong>de</strong>r Stadt en commercieel<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijke Sven Aerts.<br />

Algemeen directeur Johan Van <strong>de</strong>r Stadt en commercieel verantwoor<strong>de</strong>lijke<br />

Sven Aerts. (Beeld: Studio Claerhout)<br />

Gebouw C van Sint-Jan in Brussel kreeg een volledig nieuwe binnenafwerking.<br />

(Beeld: Studio Claerhout)<br />

WAT IS ER ZO SPECIFIEK AAN DE AANPAK VAN<br />

WYCOR BIJ BOUWPROJECTEN IN DE ZORG?<br />

Van <strong>de</strong>r Stadt: “Wanneer een <strong>zorg</strong>instelling bouwt of renoveert, is dat<br />

een complex en streng gereguleerd project. We moeten rekening hou<strong>de</strong>n<br />

met hygiënenormen, akoestiek, brandwerendheid, enzovoort. En<br />

dan hebben we het nog niet eens over het functionele aspect. Omdat<br />

Wycor zich uitsluitend focust op <strong>de</strong> afwerking, kijken we an<strong>de</strong>rs naar zo’n<br />

project dan een algemene <strong>aan</strong>nemer. Afwerking komt voor ons niet <strong>aan</strong><br />

het ein<strong>de</strong> van <strong>de</strong> keten, maar <strong>aan</strong> het begin. Door onze ruime ervaring<br />

in en kennis van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector, kunnen we technisch advies verlenen<br />

en hulp bie<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong> materiaalkeuzes. Daarnaast <strong>zorg</strong>en we voor <strong>de</strong><br />

strikte bewaking van budget en planning, waardoor we <strong>de</strong> bouwheer<br />

volledig kunnen ont<strong>zorg</strong>en. Omdat Wycor zich profileert als een echte<br />

‘co-<strong>de</strong>nker’, bie<strong>de</strong>n we met onze expertise een unieke meerwaar<strong>de</strong> <strong>aan</strong><br />

onze klanten. In <strong>de</strong> complexiteit van bouwprojecten voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> werpt<br />

onze <strong>aan</strong>pak zijn vruchten af.”<br />

84 BOUWEN ZORG.EU


Bovendien wor<strong>de</strong>n maatmeubilair en schrijnwerk door ons geproduceerd<br />

en geplaatst. Zo kunnen we kort op <strong>de</strong> bal spelen, wat zich vertaalt<br />

in tijdswinst voor onze klanten.”<br />

Wycor <strong>zorg</strong><strong>de</strong> voor <strong>de</strong> vloeren en volledige afwerking van AZ Delta in Roeselare.<br />

(Beeld: Erwin Tecqmenne Fotografie)<br />

'Afwerking komt voor ons niet<br />

<strong>aan</strong> het ein<strong>de</strong> van <strong>de</strong> keten,<br />

maar <strong>aan</strong> het begin'<br />

WELKE TRENDS MERKEN JULLIE IN<br />

BOUWPROJECTEN VOOR DE ZORG?<br />

Van <strong>de</strong>r Stadt: “We merken dat duurzaamheid een steeds grotere rol<br />

speelt. In bouwprojecten voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> ligt <strong>de</strong> nadruk in <strong>de</strong> eerste plaats<br />

op klinische functionaliteit. Dat is niet altijd <strong>de</strong> meest flexibele <strong>aan</strong>pak.<br />

Neem bijvoorbeeld <strong>de</strong> wand achter het bed van een ziekenhuiskamer.<br />

Daarin zitten zoveel technieken verwerkt dat het bijna onmogelijk is<br />

om die kamer ooit nog een an<strong>de</strong>re bestemming te geven. Wij lossen<br />

dat op met een modulaire wand die telkens opnieuw inzetbaar is. Zo<br />

creëren we een meer flexibele in<strong>de</strong>ling en springen we duurzamer om<br />

met materialen. Weer een mooie kans voor onze engineers om creatief<br />

uit <strong>de</strong> hoek te komen, en voor ons atelier om multifunctioneel maatwerk<br />

te bouwen.” ■<br />

Ziekenhuis Chirec in Braine l'Alleud kocht het ou<strong>de</strong> gemeentehuis <strong>aan</strong> en liet <strong>de</strong><br />

binnenkant volledig renoveren. (Beeld: Studio Claerhout)<br />

Voor AZ Sint-Jan in Brugge lever<strong>de</strong> Wycor alle technieken en metalen schrijnwerk.<br />

(Beeld: Studio Claerhout)<br />

HOE ZIET DIE MEERWAARDE ERUIT IN DE PRAKTIJK?<br />

Aerts: “Een recent voorbeeld is het Heilig Hart-ziekenhuis in Lier. In dit<br />

‘<strong>de</strong>sign & build’-project hebben we vanaf <strong>de</strong> ontwerpfase functioneel<br />

meegedacht. Bij Wycor werken een twintigtal engineers met elk hun eigen<br />

expertise en specialisatie. Dankzij hun kennis en inzichten uit vorige<br />

projecten kunnen we doordachte oplossingen bie<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n<br />

van elk project. In Lier heeft dat zeker impact gehad op <strong>de</strong><br />

functionaliteit van het eindresultaat.”<br />

“Doordat we rechtstreeks met onze klanten samenwerken, kunnen we<br />

ook snel schakelen in <strong>de</strong> loop van het project. In AZ Sint-Jan in Brugge<br />

hebben we bijvoorbeeld drie operatiezalen gerenoveerd, terwijl het<br />

operatiekwartier in gebruik bleef. Efficiëntie, een open communicatie<br />

en goe<strong>de</strong> coördinatie zijn dan van enorm belang. Bij Wycor kunnen we<br />

snel inspelen op onverwachte veran<strong>de</strong>ringen, omdat we <strong>de</strong> lijnen kort<br />

hou<strong>de</strong>n tussen <strong>de</strong> werf, <strong>de</strong> projectlei<strong>de</strong>r en onze inhouse engineers.<br />

Wycor stond in voor <strong>de</strong> afwerking en technieken in AZ Sint-Blasius Den<strong>de</strong>rmon<strong>de</strong>.<br />

(Beeld: Studio Claerhout)<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

85


DEVENTER BORGELE<br />

Tekst | Gerrit Tenkink Beeld | Ter Steege Bouw Vastgoed<br />

Een goe<strong>de</strong> voorbereiding<br />

is het halve werk<br />

Op het voormalig Aupingterrein <strong>aan</strong> <strong>de</strong> L<strong>aan</strong> van Borgele in Deventer heeft <strong>zorg</strong>organisatie Zozijn<br />

in februari <strong>2023</strong> een nieuwe en duurzame woon- en dagbestedingslocatie geopend voor 36 van<br />

haar cliënten. Ter Steege Bouw Vastgoed nam als hoofd<strong>aan</strong>nemer <strong>de</strong> bouw voor zijn rekening.<br />

Opdrachtgever en <strong>aan</strong>nemer waren vreem<strong>de</strong>n voor elkaar, maar leer<strong>de</strong>n elkaar g<strong>aan</strong><strong>de</strong>weg <strong>de</strong><br />

bouw goed kennen. “Als <strong>de</strong> neuzen <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> kant op st<strong>aan</strong> en je toont begrip voor elkaar, dan<br />

komt het altijd goed.”<br />

Dirk Venema is directeur Vastgoed en Bedrijfsdiensten bij <strong>de</strong> stichting<br />

Zozijn. Deze stichting is er voor volwassenen en kin<strong>de</strong>ren met een<br />

verstan<strong>de</strong>lijke beperking en niet-<strong>aan</strong>geboren hersenletsel. De stichting<br />

werkt vanuit meer<strong>de</strong>re locaties in Gel<strong>de</strong>rland en Overijssel. Het vastgoed<br />

omvat zowel woonlocaties als locaties voor dagactiviteiten. In<br />

Deventer was Zozijn op zoek naar een woon- en dagbestedingslocatie<br />

voor 36 cliënten. “We liepen min of meer bij toeval tegen Ter Steege<br />

Bouw Vastgoed <strong>aan</strong>”, vertelt Venema. “Ter Steege ontwikkelt het volledige<br />

voormalige Aupingterrein en realiseert daar een complete wijk<br />

met 120 woningen, met in <strong>de</strong> directe nabijheid een dorpshuis en meer<strong>de</strong>re<br />

winkels. Wij waren op zoek naar een locatie in <strong>de</strong> wijk, dichtbij<br />

<strong>de</strong> winkels. We wil<strong>de</strong>n graag een duurzaam en energiezuinig gebouw,<br />

liefst nieuwbouw. Na een <strong>aan</strong>tal gesprekken met Ter Steege en met <strong>de</strong><br />

architect bleek dat dit allemaal mogelijk was op <strong>de</strong>ze locatie. In eerste<br />

instantie wil<strong>de</strong> <strong>de</strong> gemeente dat een <strong>de</strong>el van het pand zou wor<strong>de</strong>n gerestaureerd,<br />

maar <strong>de</strong> architect kon <strong>aan</strong>tonen dat het pand constructief<br />

niet te renoveren was. Daardoor kwam onze wens – nieuwbouw – in<br />

zicht.” Andries Tolman, commercieel directeur vestiging Apeldoorn bij<br />

Ter Steege Bouw Vastgoed noemt hierbij als kanttekening dat <strong>de</strong> geest<br />

van Johannes Auping wel terugkomt in het gebouw. “Bijvoorbeeld door<br />

het uiterlijk van <strong>de</strong> nieuwbouw een bijna exacte kopie te laten zijn van<br />

het ou<strong>de</strong> gebouw. Bovenin <strong>de</strong> gevel hebben we een afbeelding geplaatst<br />

van <strong>de</strong> beken<strong>de</strong> bed<strong>de</strong>nspecialist en grondlegger van Auping. Daarnaast<br />

heeft het gebouw een extra verdieping. Alle betrokken partijen von<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> uitstraling van het gebouw belangrijk, omdat het een karakteristiek<br />

gebouw was en een beken<strong>de</strong> locatie is voor veel Deventeraren. Daar<br />

waar mogelijk wil je dat behou<strong>de</strong>n.”<br />

NUL-OP-DE-METER<br />

De 36 woonvoorzieningen zijn ver<strong>de</strong>eld over drie woonlagen. Elke bewoner<br />

heeft een eigen woon-slaapkamer met badkamer en op elke verdieping<br />

is er een gemeenschappelijke huiskamer met keuken. De ruimte<br />

voor <strong>de</strong> dagbesteding bevindt zich op <strong>de</strong> begane grond. Tolman: “Ter<br />

Steege heeft ervaring met bouwen voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>. We weten dat het<br />

voortraject vaak iets langer duurt dan bij een an<strong>de</strong>r bouwproject, omdat<br />

er vanuit <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>organisatie veel partijen zijn die meepraten bij <strong>de</strong><br />

realisatie. Daarnaast heb je natuurlijk te maken met allerlei <strong>zorg</strong>specifieke<br />

veror<strong>de</strong>ningen vanuit het Bouwbesluit, maar die waren bekend.”<br />

Venema kan dat beamen. “Wij hebben onze bewoners en familie en ons<br />

personeel intensief betrokken bij <strong>de</strong> bouwplannen. De wensen zijn zo<br />

veel mogelijk gerealiseerd.”<br />

Artist Impression van <strong>de</strong> locatie met in <strong>de</strong> gevel <strong>de</strong> beeltenis van Johannes Auping.<br />

TURNKEY<br />

“We ken<strong>de</strong>n elkaar niet”, vertelt Tolman, “dus in het begin was het aftasten.<br />

Wat zijn <strong>de</strong> wensen van <strong>de</strong> klant en hoe ga je zo’n bouwproces<br />

in? Uitein<strong>de</strong>lijk hebben we gewerkt met een turnkey constructie. Vooraf<br />

is alles goed afgekaart en geïnventariseerd, zodat we tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> bouw<br />

minimaal hoef<strong>de</strong>n bij te sturen. Natuurlijk waren er periodieke afstem-<br />

86 BOUWEN ZORG.EU


DEVENTER BORGELE<br />

LEVERTIJDEN<br />

De eerste gesprekken von<strong>de</strong>n plaats in 2017. Begin 2021 startte <strong>de</strong><br />

bouw en in november 2022 werd het werk afgerond. Een goed verlopen<br />

bouwproces wil niet zeggen dat alles vanzelf ging. “Vooral <strong>de</strong> levertijd<br />

van materialen was tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> coronacrisis vaak onzeker. Richting<br />

<strong>de</strong> opdrachtgever hebben we ons kunnen hou<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> <strong>de</strong> afgesproken<br />

prijs, maar richting leveranciers zijn er wel een paar pittige gesprekken<br />

geweest. Ook daar zijn we samen gelukkig goed uitgekomen. Je wilt je<br />

richting <strong>de</strong> klant <strong>aan</strong> <strong>de</strong> afspraken hou<strong>de</strong>n”, zegt Tolman.<br />

'Werken met een partij die je<br />

niet kent, is best spannend'<br />

Dirk Venema, directeur Vastgoed en Bedrijfsdiensten bij Zozijn (links) en Andries<br />

Tolman, commercieel directeur vestiging Apeldoorn bij Ter Steege Bouw Vastgoed<br />

(rechts) kijken terug op een goed verlopen bouwproces.<br />

mingsverga<strong>de</strong>ringen en hebben we hier en daar bijgestuurd, maar dat lever<strong>de</strong><br />

nauwelijks problemen op. Het gasloze en zeer duurzame gebouw<br />

met een dak vol zonnepanelen <strong>zorg</strong>t voor ‘Nul-op-<strong>de</strong>-Meter’. Voor ons<br />

zaten <strong>de</strong> meeste uitdagingen in het installatiewerk. Vooral op het gebied<br />

van domotica is er veel g<strong>aan</strong><strong>de</strong> in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>. En in het gebouw had<strong>de</strong>n we<br />

te maken met piekmomenten in verbruik, bijvoorbeeld bij het douchen.<br />

Hoe ga je dat oplossen? Dat was wel even een puzzel, maar ook dat is<br />

gelukt. Met Aalbers Installatietechniek uit Oene had<strong>de</strong>n we <strong>de</strong> nodige<br />

expertise in huis.” Tolman voegt toe dat Ter Steege Bouw op het vlak<br />

van installatiewerk ook zelf stappen zet. “We zijn op dit moment <strong>aan</strong> het<br />

experimenteren met <strong>de</strong> opslag van energie in accu’s, maar daar was het<br />

bij dit project nog iets te vroeg voor.”<br />

HYBRIDE MODEL<br />

Terugkijkend zijn Venema en Tolman tevre<strong>de</strong>n over het doorlopen traject<br />

en vooral ook trots dat alles binnen <strong>de</strong> afgesproken tijd is gerealiseerd.<br />

Venema: “Werken met een partij die je niet kent, is best spannend.<br />

Wij zijn gewend om te werken op bestekniveau. Ter Steege werkt<br />

liever turnkey. Dat was in <strong>aan</strong>loop naar het project even zoeken voor<br />

bei<strong>de</strong> partijen, omdat bei<strong>de</strong> manieren ook hun voor<strong>de</strong>len hebben. Bij<br />

een volgend project zou je misschien kunnen kiezen voor een hybri<strong>de</strong><br />

mo<strong>de</strong>l. We hebben relatief veel tijd in <strong>de</strong> voorbereiding gestopt om op<br />

één lijn te komen en achteraf was dat een goe<strong>de</strong> keuze.” ■<br />

Feiten en cijfers<br />

HOOFDAANNEMER<br />

Ter Steege Bouw Vastgoed<br />

DECENTRAAL KLIMAATSYSTEEM<br />

ClimaRad BV<br />

Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke huiskamer met keuken.<br />

Elke bewoner heeft een eigen woon-slaapkamer met badkamer.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

87


Ontwikkeling<br />

voor <strong>de</strong> toekomst<br />

Dat zie je.<br />

We realiseren mooie projecten op een mooie manier. Met een visie en een missie voor <strong>de</strong> lange<br />

termijn en voor <strong>de</strong> omgeving om ons heen. Met vitale collega’s die positiviteit uitstralen en<br />

bovenal goed zijn in hun werk. Samen werken we <strong>aan</strong> binnenste<strong>de</strong>lijke gebiedsontwikkeling,<br />

renovatie & service, nieuwbouw voor wonen, werken en <strong>zorg</strong>: voor een duurzame toekomst.<br />

tsbouwvastgoed.nl


DEVENTER BORGELE<br />

Tekst | ClimaRad BV Beeld | 5d Architectuur & Fotografie<br />

Actief koelen, verwarmen<br />

en ventileren op duurzame<br />

locatie Stichting Zozijn Zorg<br />

Op het voormalige Auping terrein in Deventer is een nieuwe, zeer duurzame woon- en<br />

dagbestedingslocatie gerealiseerd in opdracht van Stichting Zozijn Zorg. Het complex is geheel<br />

gasloos en gebouwd in <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> stijl als het vroegere kantoorpand van <strong>de</strong> Auping fabriek. In totaal<br />

hebben 36 bewoners met een verstan<strong>de</strong>lijke beperking elk een eigen <strong>zorg</strong>kamer en kunnen zij<br />

elkaar ontmoeten in <strong>de</strong> gemeenschappelijke huiskamers en dagbestedingsruimtes.<br />

Het is van groot belang dat zowel bewoners als me<strong>de</strong>werkers zich veilig<br />

voelen en in een gezon<strong>de</strong> en comfortabele omgeving kunnen wonen,<br />

werken en recreëren. Daarom is het ClimaRad klimaatsysteem toegepast:<br />

ClimaRad Care H1C units in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>kamers, <strong>de</strong> Ventura V1C in <strong>de</strong><br />

huiskamers en B-Fans in <strong>de</strong> badruimtes. Naast <strong>de</strong> vraaggestuur<strong>de</strong> ventilatie<br />

kunnen <strong>de</strong> warmteterugwinunits met hoge snelheid en individueel<br />

ruimtes verwarmen of koelen door mid<strong>de</strong>l van <strong>de</strong> ingebouw<strong>de</strong> convec-<br />

'Doordat <strong>de</strong> lucht niet verspreid<br />

wordt over verschillen<strong>de</strong> vertrekken,<br />

verhoogt <strong>de</strong> veiligheid in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>'<br />

In <strong>de</strong> badkamer wordt lucht afgezogen op basis van vocht en <strong>aan</strong>wezigheid.<br />

toren. Dit geeft bewoners en me<strong>de</strong>werkers een <strong>aan</strong>genaam gevoel, met<br />

name bij zeer hoge en lage temperaturen.<br />

Aan elke ClimaRad unit is een ruimtethermostaat gekoppeld waarmee <strong>de</strong><br />

temperatuur zelf kan wor<strong>de</strong>n bepaald.<br />

GROTE MEERWAARDE<br />

“De individuele regeling per ruimte, het <strong>de</strong>centrale gedachtegoed, vindt<br />

<strong>de</strong> opdrachtgever een grote meerwaar<strong>de</strong> <strong>aan</strong> ons systeem”, zegt Ralph<br />

Lie<strong>de</strong>nbaum, Commercieel Directeur bij ClimaRad en betrokkene bij dit<br />

project. “Zowel <strong>de</strong> bewoners als hun familie vin<strong>de</strong>n het een voor<strong>de</strong>el dat<br />

zij zelf <strong>de</strong> verwarming en koeling per ruimte kunnen regelen. Aan elke<br />

ClimaRad unit is een ruimtethermostaat gekoppeld waarmee <strong>de</strong> temperatuur<br />

zelf kan wor<strong>de</strong>n bepaald. In <strong>de</strong> badkamer wordt lucht afgezogen op<br />

basis van vocht en <strong>aan</strong>wezigheid. Doordat <strong>de</strong> lucht niet verspreid wordt<br />

over verschillen<strong>de</strong> vertrekken, verhoogt <strong>de</strong> veiligheid in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>.” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

89


PROFESSIONALS<br />

FOR PROFESSIONALS<br />

Postbus 60<strong>03</strong>0 | 97<strong>03</strong> BA Groningen<br />

Ou<strong>de</strong> Apeldoornseweg 41 | 7333 NR Apeldoorn<br />

Het ontwerp en <strong>de</strong> inrichting van een highcare af<strong>de</strong>ling<br />

is een ingewikkel<strong>de</strong> <strong>aan</strong>gelegenheid.<br />

De eisen vanuit <strong>de</strong> diverse specialismen, diverse logistieke<br />

processen en snelle technologische veran<strong>de</strong>ringen vragen<br />

om coördinatie door een ervaren adviseur.<br />

Wij zijn een betrouwbare,<br />

resultaatgerichte en<br />

professionele partner. Plannen?<br />

Neem contact op voor een<br />

vrijblijvend oriënterend gesprek.<br />

+31 85 902 91 06 | WWW.OKCN.NL | INFO@OKCN.NL<br />

Contactloos, waterbesparend,<br />

stevig … en mooi!<br />

Naast <strong>de</strong> beken<strong>de</strong> hoekregelkranen biedt SCHELL een buitengewoon assortiment <strong>aan</strong>raakvrije armaturen<br />

voor wastafels, keukens, douches, WC’s en urinoirs voor <strong>de</strong> <strong>aan</strong>trekkelijke inrichting van sanitaire ruimtes.<br />

Allemaal zijn ze even betrouwbaar, robuust en duurzaam. Met <strong>de</strong> bekroon<strong>de</strong> armaturen van SCHELL<br />

<strong>zorg</strong>t u voor hygiënisch drinkwater en bespaart u water.<br />

Meer informatie op www.schell.eu.<br />

Verantwoor<strong>de</strong>lijkheid voor gezondheid.<br />

Naamloos-6 1 19-06-<strong>2023</strong> 16:01<br />

SCHE_Anzeige2022_Produktuebersicht_NL_190x130+3_RZ.indd 1 04.04.22 17:38<br />

.


DE NIEUWE ZIJBESCHERMING SOLID UP<br />

VANAF SEPTEMBER <strong>2023</strong> BESCHIKBAAR<br />

BIJ FMB CARE!<br />

“Er wordt goed voor mij ge<strong>zorg</strong>d.”<br />

“Er wordt naar me geluisterd.”<br />

“De mensen hier zijn goed voor mij.”<br />

“Ik ben in goe<strong>de</strong> han<strong>de</strong>n.”<br />

Deze reacties hebben een overeenkomst. Want als een bewoner wordt gevraagd wat hij of zij vindt van<br />

<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>, dan g<strong>aan</strong> <strong>de</strong> gedachten als eerste naar <strong>de</strong> mensen die hem of haar ver<strong>zorg</strong>en. De relatie met<br />

<strong>de</strong> ver<strong>zorg</strong>er bepaalt dus in grote mate hoe <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> wordt ervaren. Zorghulpmid<strong>de</strong>len<br />

krijgen daarom pas echt meerwaar<strong>de</strong> als <strong>de</strong>ze <strong>de</strong> relatie tussen ver<strong>zorg</strong>er en ver<strong>zorg</strong><strong>de</strong> versterken.<br />

Twee hulpmid<strong>de</strong>len die daarin een cruciale rol spelen zijn bed<strong>de</strong>n en matrassen.<br />

FMB care levert al ruim 21 jaar <strong>zorg</strong>bed<strong>de</strong>n in Ne<strong>de</strong>rland en heeft - me<strong>de</strong> dankzij haar ervaring – een karrevracht<br />

<strong>aan</strong> functionele voor<strong>de</strong>len kunnen bun<strong>de</strong>len in haar nieuwste Formidabel Pro bed:<br />

• Optimale verrijdbaarheid;<br />

• Meer<strong>de</strong>re voorgeprogrammeer<strong>de</strong> functies (Scenario handbediening);<br />

• Massief beuken zijbescherming (type Solid);<br />

• Geïntegreer<strong>de</strong> bedverlenging van 200 naar 210 naar 220 cm;<br />

• V-stand in bedhekken voor optimale veiligheid én optimaal contact met <strong>de</strong> bewoner;<br />

• Dynamisch virtueel draaipunt*;<br />

• Ultra Low optie: laagste stand bedbo<strong>de</strong>m op 15 cm hoogte<br />

Vanuit het oogpunt dat ‘intensieve <strong>zorg</strong>’ steeds meer <strong>zorg</strong>vragers en met name <strong>zorg</strong>verleners bezig houdt heeft FMB care haar nieuwe<br />

Solid UP zijbescherming onlangs gepresenteerd op <strong>de</strong> Altenpflege beurs. Want waar <strong>de</strong> zijbescherming een steeds belangrijker on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

wordt om <strong>de</strong> bewoner te laten mobiliseren en/of te on<strong>de</strong>rsteunen tij<strong>de</strong>ns bijv. een zijligging, biedt onze jongste innovatie, <strong>de</strong> Solid UP, <strong>de</strong><br />

mogelijkheid om <strong>de</strong>ze in te zetten indien gewenst, <strong>de</strong>ze individueel in te stellen waar mogelijk en weg te laten indien noodzakelijk. Hierdoor<br />

wordt <strong>de</strong> bewegingsvrijheid gemaximaliseerd en kan <strong>de</strong> bewoner meer veiligheid wor<strong>de</strong>n gegaran<strong>de</strong>erd.<br />

Voor meer informatie over FMB care en haar mogelijkhe<strong>de</strong>n, kunt u vrijblijvend contact opnemen met info@fmb-care.nl<br />

HOE KUNNEN WIJ<br />

U ONTZORGEN?<br />

- Prijs-kwaliteitverhouding conform <strong>de</strong> Europese norm!<br />

- Een zeer uitgebreid matrassen<strong>aan</strong>bod van een standaard basismatras, een extra comfortabele<br />

oplossing, een trekbestendig matras tot <strong>aan</strong> een hoogwaardig IC-matras.<br />

- Een uitgebreid <strong>aan</strong>bod (<strong>zorg</strong>)bed<strong>de</strong>n, van een standaard ledikant tot <strong>aan</strong> een compleet en<br />

intramuraal hoog/laagbed.<br />

- Een mogelijkheid tot een TotaalKamerConcept met een volledig ingerichte en op elkaar afgestem<strong>de</strong><br />

bewonerskamer (ruim <strong>aan</strong>bod van stoelen, tafels, <strong>zorg</strong>kasten, <strong>zorg</strong>nachtkasten en toebehoren).<br />

- Mogelijkheid tot kosteloze warehousing binnen ons magazijn.<br />

- Een complete (technische) dienstverlening om u maximaal te ont<strong>zorg</strong>en en <strong>de</strong> kosten na <strong>aan</strong>schaf<br />

zo laag mogelijk te hou<strong>de</strong>n.<br />

* Dynamisch virtueel draaipunt, is een combinatie van een bre<strong>de</strong>r mid<strong>de</strong>nstuk met het virtueel draaipunt van het hoof<strong>de</strong>in<strong>de</strong> wat ervoor <strong>zorg</strong>t dat er bij het gebruik van<br />

<strong>de</strong> diverse ligvlakfuncties een groter zitvlak vrij komt zodat verschuiving zo veel mogelijk wordt voorkomen. Deze combinatie <strong>zorg</strong>t ervoor dat een <strong>zorg</strong>vrager maximaal 5<br />

cm verschuift bij het instellen van bijvoorbeeld het hoof<strong>de</strong>in<strong>de</strong>. Dit heeft tevens als voor<strong>de</strong>el dat een bedverlenging min<strong>de</strong>r snel noodzakelijk wordt geacht.


THEMA SANITAIR<br />

Tekst | Ramona Kezer Beeld | Lopital Ne<strong>de</strong>rland<br />

Comfortabele en multifunctionele plafondtilliften<br />

‘Plafondtilliften al<br />

meenemen in ontwerp’<br />

Bij <strong>de</strong> nieuw- of verbouw van een <strong>zorg</strong>instelling zou<strong>de</strong>n voorzieningen als (plafond)tilliften al in het<br />

ontwerp moeten wor<strong>de</strong>n meegenomen. Dat stelt Ivo van <strong>de</strong>r Ham, projectmanager bij Lopital,<br />

specialist in plafondtilliften in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>.<br />

“Ga hier al in een vroeg stadium over in gesprek<br />

met <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>me<strong>de</strong>werkers. Zij weten zelf<br />

het best waar zij in <strong>de</strong> praktijk mee te maken<br />

hebben en wat handig is voor hen”, aldus Van<br />

<strong>de</strong>r Ham. Ofschoon recent on<strong>de</strong>rzoek [1] <strong>aan</strong>toont<br />

dat plafondlift<strong>zorg</strong>systemen van grote<br />

toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> zijn voor cliënt en <strong>zorg</strong>verlener,<br />

is <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> nog onvoldoen<strong>de</strong> bekend<br />

met <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n en toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong><br />

van plafondtilliftsystemen, constateert hij.<br />

“Plafondtilliften zijn niet alleen inzetbaar voor<br />

patiëntentransfers, maar ook bij <strong>zorg</strong>han<strong>de</strong>lingen.<br />

Zo kun je er bij wondver<strong>zorg</strong>ing een been<br />

of voet mee opgetild hou<strong>de</strong>n. Ook kun je er<br />

cliënten mee van rug naar buik draaien of on<strong>de</strong>rsteunen<br />

bij loopoefeningen.”<br />

Lopital ontwikkelt, produceert en implementeert<br />

oplossingen voor <strong>zorg</strong>verleners om<br />

Alle systemen zijn in 3D-mo<strong>de</strong>llen beschikbaar en kunnen wor<strong>de</strong>n ingela<strong>de</strong>n in het ontwerp van <strong>de</strong> architect.<br />

92 BOUWEN ZORG.EU


THEMA SANITAIR<br />

Het verschil zit in <strong>de</strong> afwerking en het comfort<br />

voor <strong>zorg</strong>me<strong>de</strong>werkers en cliënten. En als er<br />

eenmaal <strong>de</strong> keuze is gemaakt om tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

bouw een bepaal<strong>de</strong> rails te monteren, dan zit<br />

daar een bepaald systeem <strong>aan</strong> vast.”<br />

Lopital levert plafondtilliften van het Zweedse merk Liko.<br />

'Plafondtilliften zijn niet alleen<br />

inzetbaar voor patiëntentransfers, maar ook<br />

bij <strong>zorg</strong>han<strong>de</strong>lingen'<br />

fysieke overbelasting te voorkomen en <strong>de</strong><br />

werkdruk te verlagen. “Momenteel kijken we<br />

met een <strong>aan</strong>tal grote ziekenhuizen hoe wij met<br />

onze plafondtilliften <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> kunnen ontlasten.<br />

We zitten bij voorkeur in een vroeg stadium<br />

van een bouwtraject met <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>organisatie<br />

en <strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer om tafel. Als het pand al staat,<br />

kunnen we alleen nog kijken wat er al in <strong>de</strong> plafonds<br />

zit en of er ruimte is voor een tillift. Dat<br />

levert niet per se <strong>de</strong> beste (en goedkoopste)<br />

oplossing op.”<br />

Komt het bedrijf pas in een later stadium in<br />

een project terecht, dan is vaak een bestek van<br />

een an<strong>de</strong>re leverancier in het ontwerp opgenomen.<br />

Dat leidt regelmatig tot problemen.<br />

“De systemen op zich zijn eigenlijk i<strong>de</strong>ntiek;<br />

ze hebben allemaal een rail in het plafond en<br />

moeten <strong>aan</strong> bepaal<strong>de</strong> veiligheidseisen voldoen.<br />

VEILIG, STIL EN COMFORTABEL<br />

Lopital is in Ne<strong>de</strong>rland en België <strong>de</strong> enige leverancier<br />

van <strong>de</strong> tilliften van het Zweedse merk<br />

Liko. Deze zijn voorzien van <strong>de</strong> stilste tilmotoren<br />

in <strong>de</strong> markt. Daarnaast hebben <strong>de</strong>ze motoren<br />

een uniek valbeveiligingssysteem. Als er<br />

mechanisch iets misgaat in <strong>de</strong> motor, blijft <strong>de</strong><br />

cliënt niet boven in <strong>de</strong> lift ‘hangen’. De band<br />

rolt dan langzaam af, zodat <strong>de</strong> cliënt weer boven<br />

het bed terechtkomt. Daarnaast zijn <strong>de</strong> tilban<strong>de</strong>n<br />

zo gevormd dat <strong>de</strong> druk op <strong>de</strong> huid van<br />

<strong>de</strong> cliënt minimaal is. “Het gewicht wordt goed<br />

ver<strong>de</strong>eld, wat vervelen<strong>de</strong> drukpunten voorkomt.<br />

Onze plafondtilliften komen in testen<br />

dan ook als beste uit <strong>de</strong> bus. Wij kiezen voor<br />

kwaliteit, veilige en a<strong>de</strong>quate oplossingen.”<br />

Lopital is klaar voor een hechte samenwerking<br />

met architecten, <strong>aan</strong>nemers en <strong>zorg</strong>instellingen.<br />

“Al onze systemen zijn in 3D-mo<strong>de</strong>llen<br />

beschikbaar en kunnen wor<strong>de</strong>n ingela<strong>de</strong>n in<br />

het ontwerp van <strong>de</strong> architect. Ook kunnen<br />

onze technisch tekenaars dit voor hen intekenen.<br />

Dan is meteen zichtbaar hoe het <strong>aan</strong>sluit<br />

bij het lichtplan en an<strong>de</strong>re voorzieningen.” ■<br />

[1] Gezond & Zeker in samenwerking met <strong>de</strong><br />

Zeeuwse <strong>zorg</strong>organisatie SVRZ<br />

TOENEMENDE VRAAG<br />

Zeker in verpleeghuizen kunnen plafondtilliften<br />

uitkomst bie<strong>de</strong>n. Cliënten komen steeds later<br />

en met een zwaar<strong>de</strong>re indicatie <strong>de</strong> instelling<br />

binnen. “We zien <strong>de</strong> vraag naar plafondtilliften<br />

dan ook toenemen. Als <strong>de</strong> architect weet wat<br />

wij te bie<strong>de</strong>n hebben, kan hij dat direct meenemen<br />

in het ontwerp. Daarbij is ook <strong>de</strong> positie<br />

van <strong>de</strong> <strong>de</strong>uren ten opzichte van <strong>de</strong> bed<strong>de</strong>n<br />

van belang. Als <strong>de</strong> cliënt van het bed naar <strong>de</strong><br />

badkamer getild moet wor<strong>de</strong>n, is het immers<br />

wel zo fijn als <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur recht tegenover het bed<br />

geplaatst is.”<br />

Het is verstandig om <strong>de</strong>ze voorziening al mee te nemen in het ontwerp.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

93


THEMA SANITAIR<br />

Tekst | Schell Beeld | Schell, Benjamin Brolet<br />

Slimme techniek voor optimale<br />

drinkwaterhygiëne in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

De eisen die <strong>aan</strong> <strong>de</strong> hygiëne in ziekenhuizen en an<strong>de</strong>re <strong>zorg</strong>instellingen wor<strong>de</strong>n gesteld, zijn<br />

logischerwijze hoog. En dat geldt uiteraard ook voor <strong>de</strong> drinkwaterhygiëne. Bacteriën zoals legionella<br />

of pseudomonas aeruginosa kunnen bij patiënten met een zwakke gezondheid namelijk ernstige<br />

ziekte veroorzaken. Met behulp van stagnatiespoelingen of thermische <strong>de</strong>sinfecties on<strong>de</strong>rsteunt het<br />

elektronische watermanagementsysteem SWS van Schell het behoud van <strong>de</strong> drinkwaterkwaliteit.<br />

Het gebruik van elektronische, contactloze kranen<br />

en spoelsystemen is een eerste stap in <strong>de</strong><br />

verbetering van <strong>de</strong> hygiëne in <strong>zorg</strong>instellingen.<br />

Omdat patiënten <strong>de</strong> kranen niet meer hoeven<br />

<strong>aan</strong> te raken en <strong>de</strong> waterlooptijd ingesteld kan<br />

wor<strong>de</strong>n, vermin<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> overdracht van bacte-<br />

riën. Met behulp van elektronische, sanitaire<br />

systemen zoals het watermanagementsysteem<br />

SWS van Schell kan bovendien het spoelen<br />

van <strong>de</strong> leidingen ingepland en automatisch uitgevoerd<br />

wor<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> groei van scha<strong>de</strong>lijke<br />

bacteriën te voorkomen.<br />

GEAUTOMATISEERDE<br />

SPOELINGEN<br />

De Charité, een aca<strong>de</strong>misch ziekenhuis in Berlijn,<br />

maakt gebruik van het Schell watermanagementsysteem.<br />

Het ziekenhuis zocht betrouwbare<br />

technologie die <strong>de</strong> verspreiding van scha<strong>de</strong>lijke<br />

Elektronische Schell-kranen en -spoelsystemen kunnen met het SWS-watermanagementsysteem gemonitord en <strong>aan</strong>gestuurd wor<strong>de</strong>n.<br />

94 BOUWEN ZORG.EU


THEMA SANITAIR<br />

bacteriën in gevoelige af<strong>de</strong>lingen zoals <strong>de</strong> nieuwe<br />

operatiekamers voorkomt. Het gebruik van <strong>de</strong><br />

sanitaire voorzieningen en <strong>de</strong> watertemperatuur<br />

moesten als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van het hygiëneplan<br />

voortdurend gemonitord en geregistreerd<br />

wor<strong>de</strong>n. Omdat <strong>de</strong> operatiekamers zich <strong>aan</strong> het<br />

ein<strong>de</strong> en dus in het kritieke <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> drinkwaterinstallatie<br />

bevin<strong>de</strong>n, moest stilst<strong>aan</strong>d water<br />

voorkomen wor<strong>de</strong>n. Ook tij<strong>de</strong>ns feestdagen en<br />

in het weekend. Daarom moeten op vaste tijdstippen<br />

en bij kritische temperaturen stagnatiespoelingen<br />

automatisch uitgevoerd wor<strong>de</strong>n.<br />

De Charité maakt op <strong>de</strong> operatie-af<strong>de</strong>ling<br />

gebruik van contactloze VITUS-kranen van<br />

Schell, die door het slimme SWS-watermanagementsysteem<br />

verbon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n. SWS<br />

bewaakt en regelt <strong>de</strong> watertemperatuur en<br />

voert automatisch spoelingen uit bij kritische<br />

watertemperaturen. Ook bij schommelingen<br />

in <strong>de</strong> gebruiksfrequentie wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> leidingen<br />

regelmatig doorgespoeld.<br />

SMART.SWS<br />

Dankzij een handige toevoeging <strong>aan</strong> het SWSwatermanagementsysteem<br />

is het mogelijk om<br />

alle verbon<strong>de</strong>n kranen ook op afstand te configureren,<br />

bedienen en monitoren. Dankzij <strong>de</strong><br />

online-service SMART.SWS heeft <strong>de</strong> beheer<strong>de</strong>r<br />

een centraal overzicht van alle kranen. De<br />

kranen, die op SWS <strong>aan</strong>gesloten zijn, kunnen<br />

De CELIS-kranen bij <strong>de</strong> tandartsenpraktijk in Sterrebeek. (Beeld: Benjamin Brolet)<br />

vanaf elk apparaat met een internetverbinding<br />

<strong>aan</strong>gestuurd wor<strong>de</strong>n. Beheer<strong>de</strong>rs kunnen<br />

verschillen<strong>de</strong> gebruikersrollen inrichten, waardoor<br />

facility managers alleen toegang hebben<br />

tot <strong>de</strong> gegevens van <strong>de</strong> voor hen relevante<br />

af<strong>de</strong>lingen of gebouwen. De online-tool biedt<br />

ook toegang tot informatie over gebruik, status<br />

en eventuele technische problemen. Alle<br />

systeemrelevante gegevens wor<strong>de</strong>n geregis-<br />

'Alle systeemrelevante gegevens wor<strong>de</strong>n<br />

geregistreerd, zodat men altijd kan laten zien<br />

welke maatregelen genomen zijn'<br />

treerd, zodat men altijd kan laten zien welke<br />

maatregelen genomen zijn – bijvoorbeeld als<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> legionellapreventie.<br />

OPLOSSING VOOR<br />

KLEINE PRAKTIJKEN<br />

Ook voor kleinere, medische praktijken biedt<br />

Schell <strong>aan</strong>trekkelijke oplossingen. Tandartsenpraktijk<br />

Ster<strong>de</strong>nt in het Belgische Sterrebeek<br />

heeft ook elektronische wastafelarmaturen<br />

van Schell geïnstalleerd. De CELIS-kranen<br />

hebben een infraroodsensor die het water<br />

laat stromen en stoppen zodra <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n in<br />

of buiten het bereik van <strong>de</strong> sensor komen. De<br />

kranen hoeven dus niet <strong>aan</strong>geraakt te wor<strong>de</strong>n.<br />

Het sensorbereik en <strong>de</strong> waterlooptijd kunnen<br />

per kr<strong>aan</strong> ingesteld wor<strong>de</strong>n en er kunnen<br />

maximaal 24 uur na het laatste gebruik automatische<br />

stagnatiespoelingen ingepland en uitgevoerd<br />

wor<strong>de</strong>n. De stagnatiespoeling is een<br />

functie die in <strong>de</strong> elektronica van <strong>de</strong> kr<strong>aan</strong> zelf<br />

geprogrammeerd kan wor<strong>de</strong>n.<br />

De VITUS-kranen met infraroodbediening bij <strong>de</strong> operatiekamers in De Charité.<br />

De tandartsenpraktijk maakt daarnaast gebruik<br />

van <strong>de</strong> handige Schell Single Control SSC<br />

Bluetooth-module, die op <strong>de</strong> kr<strong>aan</strong> <strong>aan</strong>gesloten<br />

is en <strong>de</strong> stagnatiespoelingen <strong>aan</strong>stuurt en registreert.<br />

De module kan ook gebruikt wor<strong>de</strong>n als<br />

mobiel hulpmid<strong>de</strong>l voor het configureren en uitlezen<br />

van <strong>de</strong> status van <strong>de</strong> kr<strong>aan</strong>. De app, die geschikt<br />

is voor iOS en Android, kan ook gebruikt<br />

wor<strong>de</strong>n om instellingen heel simpel naar an<strong>de</strong>re<br />

kranen van hetzelf<strong>de</strong> type te kopiëren. Dankzij<br />

<strong>de</strong> elektronische producten en oplossingen van<br />

Schell wordt het bewaken van <strong>de</strong> waterkwaliteit<br />

en het beheer van sanitaire installaties niet alleen<br />

eenvoudig, maar ook zeer (kosten)efficiënt. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

95


Tekst | Marlies Decavel Beeld | Foto Kurt<br />

Jarenlang gebruiksgenot van nieuwe medicijnkarren<br />

Veilig medicijnen toedienen<br />

in een huiselijke setting<br />

Vzw Zilvervogel baat drie woon<strong>zorg</strong>centra uit in West-Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren. Door <strong>de</strong> samenwerking met een<br />

nieuwe apotheek was <strong>de</strong> <strong>aan</strong>koop van nieuwe medicijnkarren noodzakelijk. Medifix bleek <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ale<br />

partner voor dit project. De succesvolle samenwerking leid<strong>de</strong> tot praktische, nieuwe medicijnkarren<br />

met een gezellige, huiselijke uitstraling.<br />

Medifix is een geken<strong>de</strong> leverancier van medisch<br />

meubilair, gespecialiseerd in <strong>de</strong> opslag en distributie<br />

van medicatie, inrichting van behan<strong>de</strong>lingskamers<br />

en verpleeg- en ziekenhuisbed<strong>de</strong>n.<br />

Teamcoach bij WZC Zilvervogel Sabine De-<br />

laere zag <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>meubelspecialist <strong>aan</strong> het werk<br />

tij<strong>de</strong>ns een beurs en was meteen overtuigd van<br />

<strong>de</strong> medicijnkarren. “Omdat ik 27 jaar ervaring<br />

heb op <strong>de</strong> werkvloer, was het zinvol om mee<br />

te zoeken naar <strong>de</strong> beste oplossing voor nieuwe<br />

medicijnkarren. Ik ken <strong>de</strong> no<strong>de</strong>n door en door.<br />

De karren moesten tijdsefficiënt en veilig zijn,<br />

zon<strong>de</strong>r daarom steriel en kil te ogen. Ik dacht<br />

meteen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> toepassing van Medifix en ook<br />

<strong>de</strong> directie was meteen overtuigd.”<br />

Zowel Medifix als het personeel en <strong>de</strong> directie van WZC Zilvervogel apprecieer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> <strong>aan</strong>gename samenwerking en zijn tevre<strong>de</strong>n over het eindresultaat.<br />

96 BOUWEN ZORG.EU


De open la<strong>de</strong>s hangen schuin in een profiel met een extra veiligheid voor het<br />

overzicht en een betere ergonomie.<br />

WZC Zilvervogel vond bij Medifix medicijnkarren die<br />

tijdsefficiënt en veilig zijn, maar toch een huiselijke,<br />

warme sfeer uitstralen.<br />

'De medicijnkarren voldoen hon<strong>de</strong>rd procent <strong>aan</strong> <strong>de</strong> prijs,<br />

kwaliteit en vereisten die we voor ogen had<strong>de</strong>n'<br />

EFFICIËNTE EN<br />

PERSOONLIJKE AANPAK<br />

“We streven naar een uniforme <strong>aan</strong>pak over<br />

alle campussen heen en schakel<strong>de</strong>n daarom<br />

<strong>de</strong> expertise van ons personeel in om <strong>de</strong><br />

meest gebruiksvrien<strong>de</strong>lijke, ergonomische en<br />

huiselijke medicijnkarren te vin<strong>de</strong>n”, vertelt<br />

Campusdirecteur van Zilvervogel Woumen<br />

Delphine Bouwet. “De me<strong>de</strong>werkers gebruiken<br />

<strong>de</strong> karren dagelijks en kennen <strong>de</strong> no<strong>de</strong>n<br />

op <strong>de</strong> werkvloer. Hun voorstellen toetsen we<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> prijs, kwaliteit en vereisten die we voor<br />

ogen had<strong>de</strong>n. De <strong>aan</strong>gename samenwerking<br />

met Medifix was een bijkomend pluspunt dat<br />

we erg apprecieer<strong>de</strong>n.”<br />

“Het klopt dat klantvrien<strong>de</strong>lijkheid een van<br />

onze troeven is”, legt Joey Raafs uit. Hij is junior<br />

accountmanager van Medifix in België en beaamt<br />

<strong>de</strong> positieve interactie met het personeel<br />

van Zilvervogel. “We komen met plezier bij<br />

onze klanten om hen <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>len van onze<br />

producten zelf te laten ervaren. Alleen zo krijgen<br />

ze <strong>de</strong> juiste indruk van <strong>de</strong> medicijnkarren<br />

om hun keuze op te baseren.”<br />

Medifix organiseert <strong>de</strong> productie van haar<br />

<strong>zorg</strong>meubilair helemaal zelf. Hiervoor werkt<br />

het bedrijf samen met vaste, betrouwbare<br />

partners. Raafs: “Dat heeft veel voor<strong>de</strong>len. In<br />

dit geval had<strong>de</strong>n we een korte leveringstermijn,<br />

dus was het belangrijk om snel te han<strong>de</strong>len.<br />

Ik bel<strong>de</strong> onze houtleverancier meteen na<br />

het bezoek om te polsen naar zijn voorraad.<br />

Zo kon<strong>de</strong>n we binnen <strong>de</strong> zes weken <strong>de</strong> nieuwe<br />

medicijnkarren leveren.”<br />

MODULAIRE EN<br />

ERGONOMISCHE KARREN<br />

De medicijnkarren zijn helemaal <strong>aan</strong>gepast <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> no<strong>de</strong>n van het woon<strong>zorg</strong>centrum. De houtstructuur<br />

straalt huiselijkheid en warmte uit, en<br />

wekt vertrouwen op bij <strong>de</strong> bewoners. Binnenin<br />

is <strong>de</strong> invulling van <strong>de</strong> medicijnla<strong>de</strong>s modulair<br />

samen te stellen. Daardoor pas je naar wens<br />

<strong>aan</strong> of breid je in <strong>de</strong> toekomst gemakkelijk<br />

uit. De open la<strong>de</strong>s blijven schuin in het profiel<br />

hangen met een extra veiligheid. Daardoor<br />

behoudt het personeel beter overzicht op <strong>de</strong><br />

medicijnen en is het gebruik van <strong>de</strong> kar ergonomischer.<br />

Ook <strong>de</strong> duwbeugels passen mooi<br />

in het geheel en zijn gemakkelijk hanteerbaar.<br />

De karren hebben een onopvallen<strong>de</strong> stootrand<br />

die het esthetische uitzicht niet verstoort.<br />

Het werkblad is afgewerkt met een antisliplaag.<br />

Voor <strong>de</strong> veiligheid is een cijferco<strong>de</strong> nodig om<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>uren te openen. “Je moet met heel veel<br />

dingen rekening hou<strong>de</strong>n”, benadrukt Bouwet.<br />

“Zo kiezen we er bewust voor om niet met<br />

losse vuilnisbakken te werken. We verzamelen<br />

het afval in <strong>de</strong> kar en legen dit na <strong>de</strong> shift. Daardoor<br />

ligt er geen gevoelige info over <strong>de</strong> bewoners<br />

te grabbel en wordt het rustige beeld in<br />

<strong>de</strong> gangen niet verstoord. Delaere bevestigt:<br />

“We hebben hon<strong>de</strong>rd procent <strong>de</strong> medicijnkarren<br />

die we zochten. We bestel<strong>de</strong>n er zelfs<br />

nog enkele bij. In vergelijking met onze vorige<br />

karren, zullen we nog jarenlang gebruik kunnen<br />

maken van <strong>de</strong>ze mo<strong>de</strong>llen.” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

97


Normec Fire Safety & Security<br />

Betrouwbare en onafhankelijke<br />

brandveiligheidsinspecties<br />

Wij inspecteren voor u:<br />

Wat u kunt verwachten<br />

van Normec Fire Safety<br />

& Security (FSS):<br />

Maximale brandveiligheid in<br />

uw <strong>zorg</strong>locatie<br />

<br />

<br />

<br />

Integrale <strong>aan</strong>pak van inspecties<br />

Scherpe prijs<br />

Brandmeldinstallaties<br />

Ontruimingsalarminstallaties<br />

Sprinklerinstallaties<br />

Korte doorlooptij<strong>de</strong>n<br />

Altijd een inspecteur bij u in <strong>de</strong> buurt<br />

S<br />

<br />

Wilt u<br />

meer weten?<br />

Scan <strong>de</strong> QR co<strong>de</strong><br />

Watermistinstallaties<br />

Rookbeheersingsinstallaties<br />

+31 (0)73 3<strong>03</strong> 9050 | normecfss.nl<br />

Improve Quality. Reduce Risk.


Naamloos-6 1 16-06-<strong>2023</strong> 13:40<br />

DIGITALE VISUALISATIE EN OPTIMALISATIE<br />

VAN LUCHTSTROMING IN OPERATIEKAMERS<br />

BIJ NIEUWBOUW EN RENOVATIE<br />

Spoelsysteem dat waterbesparing<br />

en optimale hygiëne combineert:<br />

<strong>de</strong> directe spoeling zon<strong>de</strong>r reservoir<br />

van DELABIE<br />

Waterbesparing: antileksysteem,<br />

« intelligente » automatische spoeling<br />

(het spoelvolume past zich <strong>aan</strong> in functie<br />

van het gebruik)<br />

Hygiëne: bacteriegroei voorkomen<br />

door afwezigheid van stilst<strong>aan</strong>d water,<br />

automatische spoeling zon<strong>de</strong>r manueel<br />

contact, periodieke spoeling elke 24h<br />

na het laatste gebruik<br />

Doeltreffendheid: krachtige spoeling steeds<br />

beschikbaar<br />

Gemakkelijke installatie: voorgemonteerd<br />

zelfdragend voorwandsysteem met<br />

<strong>aan</strong>pasbare en moduleerbare waterdichte<br />

inbouwdoos (spoelsysteem ook beschikbaar<br />

zon<strong>de</strong>r voorwandsysteem)<br />

Controleer en verbeter het beschermd gebied<br />

Bespaar energie<br />

Comfort: gevraag<strong>de</strong> spoeling (drukknop)<br />

of automatische spoeling na vertrek van <strong>de</strong><br />

gebruiker (zon<strong>de</strong>r manueel contact)<br />

Verbeter het thermisch comfort<br />

DELABIE, expert in sanitaire voorzieningen en kranen voor publieke<br />

ruimten, stelt water- en energiebesparing voorop bij het ontwerpen van<br />

hoogwaardige en verantwoor<strong>de</strong> productlijnen.<br />

www.actiflow.com<br />

Meer informatie op <strong>de</strong>labiebenelux.com


WONDELGEM DE WONDEL<br />

Tekst en beeld | Renson<br />

Zonwering draagt bij tot<br />

een dynamische ou<strong>de</strong> dag<br />

In <strong>de</strong> voormalige parktuin van Kasteel Morek in hartje Won<strong>de</strong>lgem verrees resi<strong>de</strong>ntie De Won<strong>de</strong>l.<br />

Zorgeloos ou<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n staat hier centraal en <strong>de</strong> kwalitatieve, stijlvolle architectuur <strong>zorg</strong>t ervoor<br />

dat <strong>de</strong> woonvolumes optimaal geïntegreerd zijn in <strong>de</strong> groene long. De kleurgecoördineer<strong>de</strong><br />

zonwering draagt eveneens haar steentje bij en garan<strong>de</strong>ert in <strong>de</strong> gemeenschappelijke ruimtes<br />

tevens <strong>de</strong> nodige verluchting.<br />

“Danneels was al een tijdje eigenaar van <strong>de</strong><br />

gron<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> parktuin rond Kasteel<br />

Morek”, steekt communicatiemanager Wim<br />

De Meyer van wal. “Toen bleek uit het Gentse<br />

beleidsplan dat er een grote nood was <strong>aan</strong><br />

woonruimte voor senioren met <strong>de</strong> insteek<br />

‘levensloopbestendig wonen’. Daarop zijn wij<br />

g<strong>aan</strong> samenzitten met <strong>de</strong> stad. De groene long<br />

in Won<strong>de</strong>lgem was dé i<strong>de</strong>ale locatie voor een<br />

<strong>de</strong>rgelijk project: in een stukje gezon<strong>de</strong> natuur,<br />

dicht bij een woon<strong>zorg</strong>centrum en alle voorzieningen<br />

die je nodig kunt hebben om <strong>zorg</strong>eloos<br />

te leven. Met Danneels keken we naar het<br />

concept van assistentiewoningen en Bontinck<br />

Architecture and Engineering heeft daar dan<br />

iets heel moois van gemaakt.”<br />

BAKSTEEN EN BRUINTINTEN<br />

“Het was een hele groene site, volledig bebost<br />

en ook wel wat verwil<strong>de</strong>rd”, herinnert<br />

Marieke Blanchart van Bontinck Architecture<br />

and Engineering zich. “Wij wil<strong>de</strong>n daarom<br />

bouwvolumes inplanten, maar met zoveel<br />

mogelijk behoud van het groen. Zo wer<strong>de</strong>n<br />

er uitein<strong>de</strong>lijk drie volumes bepaald, die zijn<br />

uitgewerkt tot assistentiewoningen. Qua materialisatie<br />

keken wij vooral hoe we mee in die<br />

groene omgeving kon<strong>de</strong>n passen. We kozen<br />

voor een genuanceer<strong>de</strong> baksteenarchitectuur<br />

met een bruintint die sterk <strong>aan</strong>leunt tegen<br />

Wooncomfort staat centraal in De Won<strong>de</strong>l. Ook <strong>de</strong> zonwering draagt hier<strong>aan</strong> bij.<br />

In het hele project zijn meer dan hon<strong>de</strong>rd screens<br />

geïnstalleerd.<br />

100 BOUWEN ZORG.EU


WONDELGEM DE WONDEL<br />

die van <strong>de</strong> schors van <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> bomen.<br />

Ook voor het schrijnwerk kozen we bruintinten,<br />

zodat het hele gebouw mooi in <strong>de</strong> bosrijke<br />

omgeving past. De baksteenarchitectuur<br />

wordt hier en daar afgewisseld met metalen<br />

gevelbekleding in <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> kleur als het buitenschrijnwerk.<br />

Zo ontst<strong>aan</strong> insnijdingen die<br />

het geheel dynamiek geven.”<br />

Veel private woonruimtes zijn uitgerust met <strong>de</strong> Fixscreen 100 Slim-zonwering.<br />

'De bewoners zijn lovend en genieten in<br />

De Won<strong>de</strong>l van het he<strong>de</strong>ndaagse comfort dat in<br />

hun verou<strong>de</strong>r<strong>de</strong> huizen vaak ontbrak'<br />

Ook qua kleur past <strong>de</strong> zonwering perfect in het architecturale plaatje.<br />

A-MERK<br />

Wooncomfort staat centraal. Ook <strong>de</strong> zonwering<br />

draagt hier<strong>aan</strong> bij. Het is bovendien een<br />

van <strong>de</strong> wettelijke verplichtingen voor erken<strong>de</strong><br />

assistentiewoningen zoals De Won<strong>de</strong>l. De architect<br />

nam dit dan ook op in het lastenboek,<br />

maar <strong>de</strong> keuze voor het type zonwering lag bij<br />

<strong>de</strong> bouwheer. “Wij maken in al onze bouwprojecten<br />

exclusief gebruik van A-merken”, benadrukt<br />

De Meyer. “Danneels ging dus al vaker<br />

een partnership <strong>aan</strong> met Renson. Die samenwerking<br />

is een geval van ‘1+1 = 3’. Kwalitatieve<br />

merken die kwalitatieve materialen leveren in<br />

combinatie met een uitsteken<strong>de</strong> installateur<br />

<strong>zorg</strong>en gegaran<strong>de</strong>erd voor een topafwerking.<br />

Daarom kiezen wij voor Renson.”<br />

FIXVENT EN FIXSCREEN<br />

Waar veel van <strong>de</strong> private woonruimtes uitgerust<br />

wer<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> Fixscreen 100 Slimzonwering,<br />

kregen ook <strong>de</strong> gemeenschappelijke<br />

ruimtes screens, in combinatie met raamverluchting.<br />

“Voor <strong>de</strong> zonwering en verluchting<br />

in <strong>de</strong> vier gemeenschappelijke ruimtes biedt<br />

Renson met <strong>de</strong> Fixvent Mono AK een unieke<br />

oplossing”, vertelt Wim Verstraeten van installateur<br />

Vitron. “De woningen zijn dan weer <strong>aan</strong>gesloten<br />

op een ventilatiesysteem D, waardoor<br />

raamroosters niet nodig zijn. Daar is dus geopteerd<br />

voor <strong>de</strong> Fixscreen-zonwering. In dit hele<br />

project zitten meer dan hon<strong>de</strong>rd exemplaren.”<br />

NIEUWE DYNAMIEK<br />

Danneels, Renson en Vitron gewagen van een<br />

succesvolle professionele samenwerking. Ze<br />

genieten dan ook van <strong>de</strong> lof die ze krijgen.<br />

“De bewoners zijn lovend en genieten in De<br />

Won<strong>de</strong>l van het he<strong>de</strong>ndaagse comfort dat in<br />

hun verou<strong>de</strong>r<strong>de</strong> huizen vaak ontbrak”, zegt De<br />

Meyer. “Deze zomer was ook meteen <strong>de</strong> vuurproef<br />

voor het binnenklimaat en die heeft het<br />

gebouw met glans doorst<strong>aan</strong>. De goe<strong>de</strong> koeling<br />

– zeker ook dankzij <strong>de</strong> inzet van <strong>de</strong> screens<br />

– maakt dat <strong>de</strong> bewoners echt in hun nopjes<br />

zijn. Van <strong>de</strong> bezoeken<strong>de</strong> familiele<strong>de</strong>n krijgen<br />

wij die opmerking ook. Veilig en comfortabel<br />

wonen <strong>zorg</strong>t voor een nieuwe dynamiek op<br />

hun ou<strong>de</strong> dag. Dat is het mooiste compliment<br />

dat wij kunnen krijgen.” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

101


Verbouw Nieuwbouw Bouwservice Brandveiligheid<br />

Boekelsedijk 22a, 5411NX Zeeland | 0486 - 451608 | www.cornelissenbouw.nl | info@cornelissenbouw.nl<br />

a<br />

a<br />

Steelco-Belgium-CSSD solutions Rev.00.indd 1 01/06/<strong>2023</strong> 12:38:55


PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN BOUWEN AAN<br />

DE ZORG?<br />

Zowel op <strong>de</strong> website als in <strong>de</strong> gedrukte<br />

versie bie<strong>de</strong>n we u <strong>de</strong> mogelijkheid om<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el uit te maken van het overzicht<br />

met <strong>de</strong> meest gerenommeer<strong>de</strong> fabrikanten<br />

en toeleverancieres in <strong>de</strong> branche.<br />

Zo kunt u on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re:<br />

• Toegevoegd wor<strong>de</strong>n als<br />

partner op <strong>de</strong> servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

<strong>de</strong> geheel vernieuw<strong>de</strong> bedrijvenin<strong>de</strong>x<br />

op bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu<br />

• Een gesponsor<strong>de</strong> positie met persoonlijke<br />

profielpagina op bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu<br />

verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld <strong>aan</strong> <strong>de</strong> redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu/adverteren<br />

• Scan <strong>de</strong> QR co<strong>de</strong><br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>partners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu/bedrijf<br />

NEDERLAND<br />

BOUWMANAGEMENT<br />

AANGEPAST SANITAIR<br />

LOPITAL NEDERLAND BV<br />

Laarakkerweg 9<br />

5061 JR OISTERWIJK<br />

T +31 13 523 93 00<br />

E info@lopital.nl<br />

W www.lopital.nl<br />

AANNEMERS - BOUWBEDRIJVEN<br />

VRIES EN VERBURG BOUW B.V., DE<br />

Postbus 59<br />

2820 AB STOLWIJK<br />

T +31 182 34 17 41<br />

E info@<strong>de</strong>vriesverburg.nl<br />

W www.<strong>de</strong>vriesverburg.nl<br />

AKOESTISCHE/ PANELEN EN GORDIJNEN<br />

ABSTRACT MANAGEMENT & ADVIES<br />

DORDRECHT<br />

Wilgenbos 20<br />

3311 JX DORDRECHT<br />

T +31 6 54 23 67 36<br />

E rvorst@abstractmanagement.nl<br />

W www.abstractmanagement.nl<br />

GEZE BENELUX B.V.<br />

Steenoven 36<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 90 80<br />

E benelux.nl@geze.com<br />

W www.gezebenelux.com<br />

INRICHTING<br />

CLEANROOMS<br />

GB CONSTRUCT BV<br />

De Waterlaat 2<br />

5571 MZ BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

E info@gb-construct.nl<br />

W www.gebe-construct.nl<br />

ARTIMO TEXTILES B.V.<br />

De Meeten 53<br />

4706 NK ROOSENDAAL<br />

T +31 165 54 39 40<br />

E info@artimo.nl<br />

W www.artimo.nl<br />

ARCHITECTUUR<br />

BRECON GROUP<br />

Droogdokkeneiland 7<br />

5026 SP TILBURG<br />

T +31 76 504 70 80<br />

E Brecon@brecon.nl<br />

W www.brecon.nl<br />

VERVOORT MEUBELEN<br />

Edisonstraat 3 ind. Tijvoort<br />

5051 DS GOIRLE<br />

T +31 13 534 00 34<br />

E info@vervoort.nl<br />

W www.vervoort.nl<br />

INSTALLATIETECHNIEK<br />

KBM GROEP<br />

Scheepmakerstraat 2<br />

2222 AC KATWIJK ZH<br />

T +31 71 402 92 15<br />

E info@kbm.nl<br />

W www.kbm.nl<br />

CADOLTO BENELUX<br />

Dorpsstraat 8a<br />

4181 BN WAARDENBURG<br />

T +31 418 65 15 44<br />

E p.vanthiel@cadolto.nl<br />

W www.cadolto.nl<br />

MEDICOMZES AMSTERDAM<br />

T +31 (0)20 6966886<br />

E amsterdam@medicomzes.nl<br />

MEDICOMZES GRONINGEN<br />

T +31 50 549 54 95<br />

E groningen@medicomzes.nl<br />

W www.MEDICOMZES.nl<br />

KOKON ARCHITECTUUR<br />

Weena 723<br />

3013 AM ROTTERDAM<br />

T +31 10 411 71 80<br />

E info@kokon.nl<br />

W www.kokon.nl<br />

BEDDEN EN TOEBEHOREN<br />

CLEANROOM COMBINATION GROUP BV<br />

De Waterlaat 2<br />

5571 MZ BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

E info@cleanroomcg.nl<br />

W www.cleanroomcg.com<br />

VAN DORP PROJECTEN B.V.<br />

Fasciantio Boulevard 602<br />

2909 VA CAPELLE AAN DEN IJSSEL<br />

T +31 10 487 88 00<br />

E projecten@vandorp.eu<br />

W www.vandorp.eu<br />

INTERIEURARCHITECTEN<br />

HANG- SLUITWERK<br />

verbon<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> stichting mens & architectuur<br />

Energieweg 1<br />

4231 DJ MEERKERK<br />

T +31 183 35 23 32<br />

E info@pvanleeuwen.nl<br />

W www.pvanleeuwen.nl<br />

MALSCH NEDERLAND B.V.<br />

Nijverheidsweg 8<br />

5071 NK UDENHOUT<br />

T +31 13 207 30 25<br />

E info@malsch.nl<br />

W www.malsch.nl<br />

DORMAKABA NEDERLAND B.V.<br />

Dalwagen 45<br />

6669 CB DODEWAARD<br />

T +31 88 352 33 33<br />

E info.nl@dormakaba.com<br />

W www.dormakaba.nl<br />

INTERIEURARCHITECT A. VAN DER GUN<br />

Van Hogendorpplein 58<br />

5051 ST GOIRLE<br />

T +31 6 22 80 67 01<br />

E info@andrevan<strong>de</strong>rgun.nl<br />

W www.andrevan<strong>de</strong>rgun.nl<br />

104 BOUWEN ZORG.EU


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>partners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu/bedrijf<br />

INTERIEURBOUW<br />

OPERATIEKAMERS<br />

RÖNTGENBESCHERMING<br />

INTERIEURBOUW<br />

Röntgenglas bv<br />

WARMERDAM SPECIAAL<br />

MEUBILAIR BV, VAN<br />

Faradaystraat 1<br />

4004 JZ TIEL<br />

T +31 344 72 28 00<br />

E info@wsm.nl<br />

W www.wsm.nlMEDISCHE INRICH<br />

MEDEXS B.V.<br />

Remmer<strong>de</strong>n 124<br />

3911 TZ RHENEN<br />

T +31 317 61 44 61<br />

E info@me<strong>de</strong>xs.com<br />

W www.me<strong>de</strong>xs.com<br />

RÖNTGENGLAS BV<br />

Belleweg 9<br />

5711 DH SOMEREN<br />

T +31 493 47 23 99<br />

E info@rontgenglas.nl<br />

W www.rontgenglas.nl<br />

SEPARATIEGORDIJNEN<br />

FORBO FLOORING B.V.<br />

Postbus 13<br />

1560 AA KROMMENIE<br />

T +31 75 647 74 77<br />

E contact@forbo.com<br />

W www.forbo-flooring.nl<br />

MEDISCHE INRICHTING<br />

MEDIFIX B.V.<br />

Nijverheidsweg 8<br />

5071 NK UDENHOUT<br />

T +31 13 51 11 11<br />

E info@medifix.nl<br />

W www.medifix.nl<br />

STEELCO BENELUX B.V.<br />

De Limiet 2<br />

4131 NR VIANEN<br />

T +31 349 79 98 65<br />

E info-benelux@steelcogroup.com<br />

W www.steelcogroup.com<br />

WAARDENBURG MEDICAL<br />

Dorpsstraat 8a<br />

4181 BN WAARDENBURG<br />

T +31 418 65 10 78<br />

E info@waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

W www.waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

OKCN<br />

Ou<strong>de</strong> Apeldoornseweg 41<br />

7333 NR APELDOORN<br />

T +31 85 902 91 06<br />

E info@okcn.nl<br />

W www.okcn.nl<br />

ROPASYSTEMS B.V.<br />

Belleweg 9<br />

5711 DH SOMEREN<br />

T +31 493 47 36 37<br />

E info@ropasystems.nl<br />

W www.ropasystems.nl<br />

PROJECTSERVICE<br />

M-PROJECTSERVICE BV<br />

Steenoven 4C<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 292 79 50<br />

E info@m-projectservice.nl<br />

W www.m-projectservice.nl<br />

PROJECTSOLUTIONS<br />

SEPAGO<br />

De Meeten 53<br />

4706 NK ROOSENDAAL<br />

T +31 165 54 39 40<br />

E info@sepagodisposables.com<br />

W www.sepagodisposables.com<br />

TOEGANGSCONTROLE<br />

SALTO SYSTEMS BV<br />

Schiplui<strong>de</strong>nl<strong>aan</strong> 4<br />

1062 HE AMSTERDAM<br />

T +31 20 635 31 00<br />

E info.nl@saltosystems.com<br />

W www.saltosystems.nl<br />

VLOEREN<br />

GERFLOR BENELUX B.V.<br />

Postbus 7102<br />

5605 JC EINDHOVEN<br />

T +31 40 266 17 00<br />

E gerflornl@gerflor.com<br />

W www.gerflor.nl<br />

NORA FLOORING SYSTEMS B.V.<br />

Industriel<strong>aan</strong> 15<br />

3925 BD SCHERPENZEEL<br />

T +31 416 28 61 40<br />

E info-nl@nora.com<br />

W www.nora.com/nl<br />

WANDBEKLEDING<br />

MEUBILAIR<br />

HAELVOET NV<br />

Schimminck 1<br />

5301 KR ZALTBOMMEL<br />

T +31 88 599 05 80<br />

E info@haelvoet.nl<br />

W www.haelvoet.nl<br />

TWAN PROJECT SOLUTIONS<br />

Oranje-Nassaul<strong>aan</strong> 89<br />

5491 HD SINT-OEDENRODE<br />

T +31 6 23 60 33 14<br />

E twan@twanprojectsolutions.nl<br />

W www.twanprojectsolutions.nl<br />

ELIËNS INTERIEURPROJECTEN<br />

Sluisweg 1<br />

5145 PE WAALWIJK<br />

Postbus 88<br />

5680 AB BEST<br />

T +31 499 37 55 45<br />

E info@eliensproject.nl<br />

W www.eliensproject.nl<br />

M-WALL BV<br />

Steenoven 4C<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 850 18 85 00<br />

E info@mwall.nl<br />

W www.mwall.nl<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

105


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>partners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu/bedrijf<br />

BELGIË<br />

BEWEGWIJZERING<br />

MEUBILAIR<br />

AANGEPAST SANITAIR<br />

DELABIE BENELUX<br />

Bergensesteenweg 106A, bus 5<br />

B-1600 SINT-PIETERS-LEEUW<br />

T +32 25 20 16 76<br />

E info@<strong>de</strong>labiebenelux.com<br />

W www.<strong>de</strong>labiebenelux.com<br />

JL SIGNS<br />

Winterstraat 12<br />

B-3500 HASSELT<br />

T +32 11 153 800<br />

E info@jlsigns.be<br />

W www.jlsigns.be<br />

CLEANROOMS<br />

HAELVOET NV<br />

Leon Bekaertstraat 8<br />

B-8770 INGELMUNSTER<br />

T +32 51 48 66 95<br />

E info@haelvoet.be<br />

W www.haelvoet.be<br />

VLOEREN<br />

NORA FLOORING SYSTEMS B.V.<br />

Il<strong>de</strong>fonse Vandammestraat 1-7, Building C<br />

B-1560 HOEILAART<br />

T +32 2 657 52 50<br />

E info-be@nora.com<br />

W www.nora.com<br />

WAYFINDING<br />

LOPITAL NEDERLAND BV<br />

Antwerpsesteenweg 124<br />

B-2630 AARTSELAAR<br />

T +32 3 870 51 60<br />

E info@lopital.be<br />

W www.lopital.be<br />

CCG BELGIUM BVBA<br />

De Waterlaat 2<br />

5571 MZ BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

E info@ccg-belgium.be<br />

I<br />

VC BEYOND FLOORING<br />

Textielstraat 24<br />

B-8790 WAREGEM<br />

Voor België en Luxemburg:<br />

E rojectsbelux@ivc-commercial.com<br />

Voor Ne<strong>de</strong>rland:<br />

E projectsnl@ivc-commercial.com<br />

W www.ivc-commercial.com<br />

SIGNBURO<br />

Kempische Kaai 71 bus 1<br />

B-3500 HASSELT<br />

T +32 11 42 44 84<br />

E info@signburo.be<br />

W www.signburo.be<br />

ARCHITECTUUR<br />

HANG- SLUITWERK<br />

AR-TE<br />

Remyl<strong>aan</strong> 2b<br />

B-3018 LEUVEN<br />

T +32 16 50 80 00<br />

DORMAKABA BELGIUM N.V.<br />

Monnikenwerve 17-19<br />

B-8000 BRUGGE<br />

T +32 50 45 15 70<br />

E info.be@dormakaba.com<br />

W www.dormakaba.be<br />

assar<br />

Terhulpsesteenweg 181/2<br />

B-1170 BRUSSEL<br />

T +32 2 676 71 00<br />

E brussels@assar.com<br />

W www.assar.com<br />

GEZE BENELUX B.V.<br />

Egi<strong>de</strong> Walschaertsstraat 15 J<br />

B-2800 MECHELEN<br />

T +32 15 21 11 28<br />

E geze.be@geze.com<br />

W www.geze.be<br />

INTERIEURBOUW<br />

VK ARCHITECTS & ENGINEERS<br />

Brugsesteenweg 210<br />

B-8800 ROESELARE<br />

T +32 51 26 20 20<br />

E info@vkgroup.be<br />

W www.vkgroup.be<br />

EB PROJECTS<br />

Toekomstl<strong>aan</strong> 41<br />

B-2220 HERENTALS<br />

T +32 14 28 55 20<br />

E info@EBprojects.be<br />

W www.EBprojects.be<br />

(Beeld: Daria Scagliola & Stijn Brakkee)<br />

106 BOUWEN ZORG.EU


Deskundig<br />

advies voor<br />

al uw<br />

bouwplannen<br />

Lopital geeft <strong>de</strong>skundig advies over <strong>de</strong> praktische aspecten die komen kijken bij bouw, verbouw of<br />

renovatie. Door in een vroeg stadium betrokken te wor<strong>de</strong>n, kunnen <strong>zorg</strong>oplossingen meegenomen wor<strong>de</strong>n<br />

in <strong>de</strong> ontwerpfase. Op die manier sluiten bouwkundige voorzieningen goed <strong>aan</strong> bij uw <strong>zorg</strong>processen.<br />

Dit vergroot het efficiënt gebruik van <strong>de</strong> ruimte en optimale inzet van <strong>de</strong> juiste hulpmid<strong>de</strong>len.<br />

De eisen voor bouwen in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> zijn hoog. Zowel op het gebied van veiligheid en<br />

hygiëne als op het gebied van gebruiksgemak en comfort. Wij adviseren over <strong>de</strong> omvang<br />

en in<strong>de</strong>ling van <strong>de</strong> ruimte en welke hulpmid<strong>de</strong>len het beste ingezet kunnen wor<strong>de</strong>n.<br />

Dit alles natuurlijk <strong>aan</strong>gepast <strong>aan</strong> uw wensen en eisen. Zo weet u zeker dat u uw<br />

bouwproject verantwoord <strong>aan</strong>pakt. ’Kan niet bestaat niet’ is ons uitgangspunt.<br />

Ons doel is het resultaat van uw bouwproject te optimaliseren voor alle betrokkenen,<br />

en dat hoeft niets extra te kosten. Wij <strong>de</strong>nken graag met u mee.<br />

Samen Vitaal<br />

Kwalitatief goe<strong>de</strong> hulpmid<strong>de</strong>len zijn belangrijk om fysieke overbelasting<br />

te voorkomen en werkdruk te vermin<strong>de</strong>ren. Echter... Lopital vindt dat er meer<br />

nodig is dan alleen goe<strong>de</strong> hulpmid<strong>de</strong>len. Daarom inspireert én adviseert Lopital<br />

<strong>zorg</strong>organisaties met het programma ‘Samen Vitaal’ om te komen tot vitalere<br />

en meer tevre<strong>de</strong>n <strong>zorg</strong>verleners.<br />

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?<br />

Neem vrijblijvend contact met ons op<br />

of scan <strong>de</strong> QR co<strong>de</strong>:<br />

Lopital Ne<strong>de</strong>rland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl<br />

Lopital België Bvba Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar, Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be


KENNEMERHART - HUIS IN DE DUINEN<br />

ZANDVOORT<br />

Showroom, kantoor en logistiek centrum<br />

Edisonstraat 3 | Goirle | Ne<strong>de</strong>rland | T +31 13 534 00 34 | info@vervoort.nl | www.vervoort.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!