Views
5 years ago

Økonomiplan 2011-2014 - Ål kommune

Økonomiplan 2011-2014 - Ål kommune

Okonomiplan 20 11-20 14

Okonomiplan 20 11-20 14 Budsjett 20 11 Innhald Ramme og visjon Rådmannen har ordet 3 Handsaming og prosess i budsjettarbeidet 5 Visj on , mål og milepæ ler for 20 11 6 ø konomisk stode og ven ta resultat i 20 10 7 Rwmn e for 20 11 budsj ettet —generelt 9 Ramme for 20 11 budsj ettet —inn tektene 11 Ramme for 20 11 budsjettet —utgiftene 16 Skjem a 1A og 1B 18 Investeringar Inve stcringsramme O versyn inve steringar Finansicrin Vurdering og prioritering Driftsområda 1-1 Personal 26 ø konomi IKT Sekretariat 3 1 Reinhald 33 Oppvekst 35 Helse og sosial 35 Serv icetorg 42 Drift og ved likehald 44 Kultur 50 Utvikling 55 Samarbeid og interkom munale tenester 5U Mål og målkart for avdelingane Mål og ambisj onar for alle avdclingar 60 -77 (rekkefølge som over)

Rådmannen si innleiing ø kono miplan 20 11-20 14 Budsjett 20 11 I dette dokumentet ligg grunn lag for formell handsaming av budsj ett og økonomiplan Det har kome i stand gjennom eit nært samarbeid mellom formannskapet og rådmannen/administrasjonen. Rundskriv om budsj ettarbeidet vart sendt ut i slutten av j uni. Sektorutvala har hatt strategiseminar på varen, for å dro fte utviklingstrekk og retning på budsj ettarbeidet framover. Desse seminara har vore viktige innspel til samla budsj ett og økonomiplan. Budsj ettarbeidet har vore meir krevjand e i år enn dei føregaande åra. Rammene er stramme og det har vore nødvendig å gå fleire rundar i administrasj onen og i formannskapet for å kome i balanse. I nokon grad har sektorleiarar prioritert i hove til innspel frå avdelingar og sektorutval, og i nokon grad har rådmann en gjort del same for å budsj ettet i balanse. Rådmannen er opplatt av at prosessen skal vere open og gje rom for storst mogleg politisk innverknad og styring på budsj ettet. Nytt i budsj ettet for 2010 var at vi starta arbeidet med å innarbeide Balansert målstyring (BMS) som ein del av plan- og styringssystemet vårt. Komm unestyret har vedteke at vi skal nytte folgjande fi re fokusområde : Medarbeidarar og organisasjon Tenester Samfunn ø konomi Prosj ektgruppa som har arbeidd med systemet la fram tilråding om vidareføring, som vart handsama i kommunestyret 23.06.10. Det er semj e om å gjere vidareføringa grad vis og i ci takt som vert oppfatta som klok og nyttig. Det vert gj eve nærare orientering seinare i dokumentet. Det har vore ei stram prioritering for å få budsj ettet i balanse. Vi har lagt til grunn "handlingsregelen" , som seier at vi ikkj e skal bruke av overskotet frå Ål Kraftverk til dri ft. lJ nntaket er at vi kan nytte av desse midlane til husleige der alternativet ville vore å byggje sj ølv. Formannskapet har lagt til grunn at det ikkje skal gjevast rom for å auke budsj ettramma for å gje rom for prisutv ikling, og ei lønsutv ikling på 3,5 %. Dette fører til at ram ma i roynda vert redusert frå 2010 til 2011. For å halde oppe tenestenivået må vi difor effektivisere drifta vår. Eg er trygg på at vi har gode tenester og godt servicen ivå i Ål. Ved bruk av brukar- og medarbeidarundersøkingar, som vart gjennomfort i forste halvår 20 10 har vi for nokre tenesteområde fått stad festa dette. Medarbeidarundersokinga ga eit resultat som ligg godt over gjennomsnitt for ko mmunane i land et. Kommuneplanen, som vart vedteken i 2006, er eit viktig grumilag for styring og utv ikling av kommunen. Budsj ettet byggjer på denne pIanen, og retningsliner som vert gjeve i dei årlege 3

Strategisk Næringsplan 2013-2016 - Ål kommune
Omsorgsplan 2011-2014.pdf - Kongsberg Kommune
Handlings- og økonomiplan 2011-2014 - Stavanger kommune
Trafikksikkerhetsplan 2011-2014.pdf - Asker kommune
Økonomirapport for juli 2011. - Drammen kommune
Den globale erhvervsby Erhvervsplan 2010-2014 - Aalborg Kommune
Forskningsplan 2011-2014 - Forsvarets forskningsinstitutt
Økonomiplan 2011–2014 Budsjett 2011 - Aust-Agder fylkeskommune
Informasjonsbrosjyre 2013 - 2014 - Bamble kommune
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 ... - Fjell kommune
Budget och Verksamhetsplan 2012-2014(pdf,nytt ... - Nybro kommun
Årsberetning 2011.pdf - Ringsaker kommune
Økonomiplan 2011 - Drammen kommune
Boligsosial handlingsplan 2012 - 2014 - Drammen kommune
Ferie 2011.pdf - Struer kommune
Bystyret 2007–2011 - Porsgrunn Kommune
Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 (norsk versjon)
Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune
UDIs strategiplan for 2011 - 2014.
1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune
Miljøplan for Sandnes 2011-2025 - Sandnes Kommune
Mosjonskatalogen 2013/2014 (pdf) - Drammen kommune
VÆRØYPOSTEN VÆRØYPOSTEN – MARS 2011 - Værøy Kommune
Vannmiljøstrategi 2003-2011 - Drammen kommune
Vedtatt budsjett 2011 - Stortinget