Views
5 years ago

Økonomiplan 2011-2014 - Ål kommune

Økonomiplan 2011-2014 - Ål kommune

13. september 20 10. Bj

13. september 20 10. Bj ørguly Noraberg rådmann ø kononu plan 20 11-20 14 Budsj ett 20 11 budsj ettseminar i sektorutvala. Det er gjennomfort eit arbeid for å gje oversyn over kva mål og tiltak i planen som er gjennom førde og kva som skal ha auka prioritet framover. Kommuncstyret har vedteke at det skal opprettast brukarråd på kvar tenesteytande avdeling. Det vil kunne auke tenestemottakarane sin innverknad på korleis vi yter tenestene. 4

Økonomiplan 20 11-20 14 Budsjett 20 11 Handsaming av budsjettet og økonomiplan Kommunestyret skal ein gong i åre t vedta ein økonomiplan som skal om fatte min st dei fire neste budsjettår. ø konomip lanen skal dekkje heile kommunen si verksemd og gj e realistisk oversyn over sannsynlege inntekter. venta utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden. Budsjettet er ein bind ande plan for kommunen sine midlar og bruken av desse i budsjettåret. I loyvingar til ulike føremål kan ein gj ere fradrag for tilhøyrande inntekter (nettobudsjettering ). Ål kommunestyre løyver nettoutgift pr teneste i si budsj etthand saming . Budsjettprosessen strekkjer seg gjennom store delar av året. Føringar, vedtak og løy vingar gjennom året må innarbeidast i det økonom iske opplegget. Strategisamlingane i april er ein viktig arena som legg premissar og gjev po litiske signal på dei ulike budsj ettområda. Innstilling til bud sj ettet frå formannskapet skal leggjast ut til offentleg ettersyn seinast 14 dagar før innstillinga blir hand sama i kommunestyret. Kommunestyret skal ved ta budsjettet innan utgangen av året. Plan rosessen for budi ett o økonomi lan 2011-2014 0 1.07.10. Buds'ettrundskriv sendt ut alle avdelin ar frå Rådmann 0 1.09.10 Drø ftin av buds'ettutkast 0 2 rosess i avdelin slciarmø te 05.09.10 Drø ftin av buds'ettutkast i Rådmannsteam 13.09.10. Rådmann sender ut framle / runn la til formann ska et/ sektorutval 20 .09. 10. Hand sam in i formann ska 2 1.09. 10. Handsamin i sektorutval I I. o 12.10.10 ø konomiplanko nferanse for formannska et 25. 10.10 Ende le innstillin av økonomi lan/ årsbuds 'ett i formannska et 27 . 10.10. Utle ging av økonomi lan/ årsbuds'ett til off .ennoms n. I8. 11.10 . Kommune st ret handsamar økonomi lan/arsbuds'ett 5

Strategisk Næringsplan 2013-2016 - Ål kommune
Omsorgsplan 2011-2014.pdf - Kongsberg Kommune
Handlings- og økonomiplan 2011-2014 - Stavanger kommune
Trafikksikkerhetsplan 2011-2014.pdf - Asker kommune
Økonomirapport for juli 2011. - Drammen kommune
1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune
Økonomiplan 2011–2014 Budsjett 2011 - Aust-Agder fylkeskommune
Informasjonsbrosjyre 2013 - 2014 - Bamble kommune
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 ... - Fjell kommune
Økonomiplan 2011 - Drammen kommune
Boligsosial handlingsplan 2012 - 2014 - Drammen kommune
Kommuneplan for Asker 2014 – 2026 - Asker kommune
Årsberetning 2011.pdf - Ringsaker kommune
Boligsosial handlingsplan 2012 - 2014 - Drammen kommune
Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune
UDIs strategiplan for 2011 - 2014.
Mosjonskatalogen 2013/2014 (pdf) - Drammen kommune
Vedtatt budsjett 2011 - Stortinget
Årsrapport fra Buskerudbyen 2011. - Drammen kommune
Den globale erhvervsby Erhvervsplan 2010-2014 - Aalborg Kommune
Fagnytt i Nord nr.2 2011 - Tromsø kommune