down town / porsgrunn sentrum sør miljøundersøkelse

porsgrunn.kommune.no

down town / porsgrunn sentrum sør miljøundersøkelse

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR

MILJØUNDERSØKELSE

Multiconsult


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

Innholdsfortegnelse

1. Innledning ...........................................................................................................................................4

2. Utførelse av Fase 1-undersøkelse........................................................................................................4

3. Eiendoms- og områdebeskrivelse .......................................................................................................6

3.1 Generelt ...............................................................................................................................6

3.1.1 Topografi. Grunnforhold. Drenasje. ....................................................................................7

3.2 Historikk ..............................................................................................................................7

3.2.1 Delområde A1 – Fredneshalvøya ........................................................................................8

3.2.2 Delområde A2 – Sundjordetkanalen..................................................................................11

3.2.3 Delområde B – Grängeshallen – Skippergata....................................................................11

3.2.4 Delområde C – Bratsberg Brygge – Down Town..............................................................12

4. Registreringer og vurderinger ...........................................................................................................13

4.1 Generelt .............................................................................................................................13

4.2 Delområde A1 – Fredneshalvøya ......................................................................................13

4.3 Delområde A2 – Sundjordetkanalen..................................................................................16

4.3.1 Sedimenter.........................................................................................................................16

4.3.2 Vannkvalitet.......................................................................................................................16

4.3.3 Fjærmygg...........................................................................................................................18

4.4 Delområde B – Grängeshallen – Skippergata....................................................................19

4.5 Delområde C – Bratsberg Brygge – Down Town..............................................................22

5. Miljøtekniske vurderinger.................................................................................................................26

5.1 Generelt .............................................................................................................................26

5.2 Delområde A1 – Fredneshalvøya ......................................................................................27

5.3 Delområde A2– Sundjordetkanalen...................................................................................28

5.3.1 Sedimenter.........................................................................................................................28

5.3.2 Vannkvalitet.......................................................................................................................28

5.3.3 Fjærmygg...........................................................................................................................28

5.4 Delområde B – Grängeshallen – Skippergata....................................................................29

5.5 Delområde C – Bratsberg Brygge – Down Town..............................................................29

6. Videre saksgang ................................................................................................................................30

7. Sluttmerkning....................................................................................................................................31

811665/svis 3. september 2008 Side 2 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

Tegninger

811665 - 0 Oversiktskart

- 1 Området berørt av fase 1 rapporten

- 2 Delområde A1 – Frednesøya – Bilder 1

- 3 Delområde A1 – Frednesøya – Bilder 2

- 4 Delområde A2 – Sundjordetkanalen

- 5 Delområde B – Grängeshallen – Skippergata – Bilder

- 6 Delområde C – Bratsberg Brygge – Down Town – Bilder

- 7 Prøvelokaliteter Sundjordetkanalen 2004

811665/svis 3. september 2008 Side 3 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

1. Innledning

I forbindelse med utarbeidelsen av ny reguleringsplan i Porsgrunn kommune har A.L. Høyer

engasjert Multiconsult AS til å foreta en fase 1 miljøundersøkelse av området Porsgrunn

sentrum sør. Området strekker seg fra Bratsberg Brygge forbi Down Town og Sundjordet og

helt ned til Frednesbrua.

Undersøkelsen er utført i henhold til SFTs veileder 91.01, "Veiledning for miljøtekniske

grunnundersøkelser". Formålet med miljøkartleggingen har vært å avdekke og rapportere sikre

påvisninger eller mistanker om helse- og miljøfarlige stoffer i grunnen på området.

Gjennomført undersøkelse vil danne grunnlag for videre gjennomføring av en fase 2

miljøteknisk grunnundersøkelse med prøveuttak og kjemiske analyser.

Den foreliggende rapporten inneholder resultatene fra fase 1-undersøkelsen, og redegjør for

videre saksgang.

2. Utførelse av Fase 1-undersøkelse

En fase 1 miljøkartlegging omfatter innsamling og gjennomgang av informasjon om en

eiendom, med vekt på forhold som gjelder lagring, bruk og deponering av helse- eller

miljøfarlige stoffer på eiendommen.

Utover befaring og enkel inspeksjon av et område med bygninger og installasjoner etc.,

omfatter en fase 1 undersøkelse normalt ikke prøvetaking eller kjemiske analyser for å bekrefte

eller avkrefte en mulig forurensning. Dette inngår i en etterfølgende fase 2-undersøkelse. I

dette tilfellet har kartleggingen omfattet følgende aktiviteter:

• Kontroll av SFTs database over lokaliteter medforurenset grunn, for å se om eiendommer

er registrert der og hvilke stoffer forurensningen eventuelt omfatter.

• Innsamling og gjennomgang av opplysninger om naturgrunnlaget på stedet, om tidligere

virksomhet på tomten, om bygningsmassen og bruk av mulige forurensende stoffer;

til produksjon, i materialer som er benyttet (f. eks maling), eller avfall i fyllmasser

(egenprodusert eller tilkjørt). Gamle kart og flybilder kan vise hvor det er revet bygninger,

og vise om det er foretatt terrenginngrep, for eksempel om det er foretatt utsprengning eller

oppfylling på tomten.

• Intervju av personer med kjennskap/tilknytning til tomten og virksomheten der, gjerne i

forbindelse med en befaring. Innhenting av opplysninger om avfallstyper og avfallshåndtering,

fyringsanlegg, mulige overfyllinger av oljetanker osv. Videre er det viktig å få vite

lokalisering av mulige trafoer og/eller kondensatorbatterier med PCB, som kan ha hatt

lekkasjer.

• Inspeksjon av eiendommer med vekt på å registrere mulige forurensingskilder som

oljetanker og ev. kjemikalietanker, råvarelagre, deponier mm., og se etter tegn på søl og

avrenning fra slike steder. Videre er det vurdert grunnforhold, og forsøkt å skaffe oversikt

over avrenningsforhold (på terrengoverflaten, via avløpsnett og med grunnvannstransport).

• Gjennomgang av opplysninger om eiendommene i Porsgrunn kommunes Byggesaksarkiv.

• Gjennomgang av opplysninger om eiendommene i Porsgrunn Brannvesens arkiv

• Tilgjengelig bakgrunnsmateriale har vært flyfotografier, gamle bilde, historiebøker fra

Porsgrunn kommune, samt tegninger fra Plan og bygningsetaten i kommunen.

811665/svis 3. september 2008 Side 4 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

Befaring av området i Porsgrunn ble utført den 08.07.08 av Multiconsult ved Svein Ingar

Semb, Stine Sæther og Yngvil Holt sammen med Einar Barosen fra Byutvikling i Porsgrunn

kommune.

Følgende person/institusjoner har blitt kontaktet i forbindelse med denne undersøkelsen:

• Roald Larsen, GeoData, Porsgrunn kommune

• Einar Barosen, Byutvikling, Porsgrunn kommune

• Elisabeth Daae. Byarkivet, Porsgrunn kommune

• Bente Sjåberg, Byutvikling, Porsgrunn kommune

• Tone Skau Jonassen, miljørådgiver, Porsgrunn kommune

• Jon Erik Bergendahl, leder av forebyggende avdeling, Porsgrunn Brannvesen

• Bent Rosenberg, senterleder, Down Town Steen & Strøm

• Svenn Brede Larsen, Veidekke

• Geir Johansson, Veidekke

• Kristoffer Næs, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

• Audun Hauge, Norges geologiske institutt (NGI)

• Gijs Breedveld, Norges geologiske institutt (NGI)

• Marianne Olsen, Miljøvern, Fylkesmannen i Telemark

• Arne Kjellsen, Miljøvern, Fylkesmannen i Telemark

• Sverre Olav Lie, HMS sjef, Herøya Industripark (HIP)

• Morten Grohs, Rolf Grohs AS

• Oddvar Hopen, Eramet Norway AS

• Porsgrunn folkebibliotek

• Multiconsult AS Oslo

• Porsgrunn Brannvesen arkiv

• Porsgrunn kommune Byggesaksarkivet

Det følgende beskriver innhentingen av data, skriftlig materiale fra forskjellige typer kilder og

opplysninger innhentet fra personer. Opplysninger gitt i rapporten er fremskaffet ved befaring,

arkiver og intervjuer. Ut fra dette er det gitt en vurdering av forurensningssituasjonen. Selv om

det så langt som mulig er søkt å få bekreftet innhentede opplysninger fra en annen uavhengig

kilde, må det tas forbehold om forhold som ikke skulle være fremkommet ved undersøkelsen.

Skulle ytterligere opplysninger bli tilgjengelige ber vi om å bli underrettet for en mulig

revurdering av våre konklusjoner og anbefaling.

811665/svis 3. september 2008 Side 5 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

3. Eiendoms- og områdebeskrivelse

3.1 Generelt

Området som blir vurdert i denne undersøkelsen ligger sentralt i Porsgrunn kommune. Det

strekker seg fra Bratsberg Brygge forbi Down Town og Sundjordet og helt ned til Frednesbrua.

Området er langstrakt og har en strandlinje på om lag 2 kilometer og strekker seg på det

lengste om lag 350 meter inn på land fra vannkanten, jfr tegning 811665-1.

Figur 3.1.1 Porsgrunn sentrum sør 2008

For enkelhetsskyld er området delt inn i fire delområder etter geografisk plassering og gårdsog

bruksnummer som vist i figur 3.1.2.

A1. Fra Frednesbrua og ned til Grängeshallen på begge sider av Sundjordetkanalen.

A2. Sundjordetkanalen

B. Området fra Down Town I til og med Bratsberg Brygge.

C. Området ved Grängeshallen, Sjøfartsmuseet, bensinstasjonen, parkeringsplassen

mot Bymuseet, samt langs deler av Skippergata.

811665/svis 3. september 2008 Side 6 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

Figur 3.1.2 Markering av aktuelt området med delområder skissert.

3.1.1 Topografi. Grunnforhold. Drenasje.

Terrenget i området er stort sett relativt flatt (kote 2-3) med en liten helning mot

Porsgrunnselva og Sundjordetkanalen. Mot syd øst stiger terrenget svakt. Det er mye

trafikkarealer (veier, parkering) i området, disse flatene har i all hovedsak tette dekker.

Overflateavrenning fra tette dekker blir hovedsakelig ledet inn på kommunalt ledningsnett via

sluk og kummer. Overflateavrenning fra andre ikke tette arealer vil dels ledes direkte til

Porsgrunnselva og Sundjordetkanalen og dels infiltrere grunnen.

Grunnen i området består hovedsakelig av sandig silt. Store deler av området er fylt ut med

fyllmasser i form av stein, slagg, bark med mer. Mer utførlig beskrivelse av grunnforholdene

finnes i Multiconsult notat 811665 G1 Oppsummering av geotekniske forhold datert 4/9-08.

3.2 Historikk

Historisk har området langs Porsgrunnselva blitt benyttet som lasteplass og ladested. Fra 1807

fikk Porsgrunn status som kjøpstad og i 1838 ble Porsgrunn etablert som egen kommune.

Hovednæringene i Porsgrunn frem til slutten av 1800-tallet var skipsbygging, skipsfart og

trelasthandel. Fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag har Porsgrunn gjennomgått en kraftig

industrialisering og det har blitt etablert flere tungindustrifabrikker i kommunen. Deler av

området som inngår i denne undersøkelsen har vært sentrale innen handel og industrialisering.

Området ligger helt inn mot og er en del av Porsgrunn sentrum og utgjør en del av byens

vannfront, jfr tegning 811665-1.

Det har vært bebyggelse opp langs Porsgrunnselva fra forhistorisk tid. I figur 3.2.1 ser man

bosetningsutviklingen i Porsgrunn (laget av Porsgrunn kommune GeoData, 16.10.07). Denne

811665/svis 3. september 2008 Side 7 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

figuren viser at i det aktuelle området (market med en sirkel) var det kun enkelte bosetninger

før 1950.

Figur 3.2.1 Bosetning i Porsgrunn frem til 2007 (Utarbeidet av Porsgrunn kommune, Geodata 16.10.07,

hentet fra Porsgrunns historie bind III av J. Skeie 2007)

3.2.1 Delområde A1 – Fredneshalvøya

Dette området strekker seg fra den vestlige enden av Sundjordet og Frednes langs

Sundjordetkanalen til parkeringsplassen ved Grängeshallen, jfr figur 3.1.2. og tegning 811665-

1. Arealet til delområdet er ca 80 000 m 2 .

I området har det over tid blitt gjennomført flere store utfyllinger. Omfanget av utfyllingene

kan sees på figur 3.2.1.1 viser Tollbodøya fra rundt 1763 med Sundjordetkanalen

gjennomgående på sydsiden av øya. I senere tid har store deler av kanalen blitt fylt igjen, og

den tidligere øya har blitt utvidet mot Porsgrunnselva og Roligheten.

811665/svis 3. september 2008 Side 8 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

Figur 3.2.1.1 Kart over Frednesøya/Tollbodøya fra rundt 1763 (Hentet fra Porsgrunns historie bind I av

O. G. Moseng 2006).

Figur 3.2.1.2 fra 1887 viser at kanalen ble relativt tidelig fylt igjen og at det er ikke lenger er

snakk om en øy (Tollbodøya), men nå fastland. Buktene som går innover på Fredneshalvøya

mot Porsgrunnselva er i dag fylt igjen, og det er etablert en vei over området, samt bygninger.

Frednesbrua går i dag fra utstikkeren mot høyre på figur 3.2.1.2 over til Vestsiden. Utfyllingen

av området ansees som avslutt rundt 1988. Figur 3.2.1.3. viser et bilde av dagens situasjon.

Området ligger i dag hovedsakelig på kote 1 til 3, med det høyeste område på om lag kote 7.

Figur 3.2.1.2 Kart over Porsgrunn fra 1887 viser at det da bare er svake antydninger igjen av det som en

gang har vært Tollbodøya og den gjennomgående kanalen. (Hentet fra Porsgrunns historie bind I av O.

G. Moseng 2006)

811665/svis 3. september 2008 Side 9 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

Figur 3.2.1.3 Oversiktsbildet over Fredneshalvøya 2008

Porsgrunn Motorbåtforening inngikk i 1931 en avtale med Porsgrunn kommune om bruk av

Sundjordetkanalen som småbåthavn. Porsgrunn kommune skjøtet i 1954 bryggeanlegget på

Sydsiden av Pollen i Sundjordetkanalen over til Porsgrunn Motorbåtforening. Selve kanalløpet

til Sundjordetkanalen har blitt rehabilitert i flere omganger bl.a. i 1950 da det ble støpt en

betongmur på siden av kanalen mot Storgata. Denne muren ligger nå inne i en steinfylling som

det ble anlagt en sykkelsti på i 1982. I området rundt kanalen har det blitt anlagt enn park med

gruslagte veier og en idrettsbane/fotballbane. Siden 1930 har den østre delen av parken mot

kanalen blitt brukt til båtopplag om vinteren, og det har vært anlagt slipp.

På delområde A er det etablert diverse bedrifter i dag. Bygningsmassen består av kontorbygg,

detaljhandel, mekanisk verksted og en bensinstasjon.

811665/svis 3. september 2008 Side 10 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

3.2.2 Delområde A2 – Sundjordetkanalen

Tidligere gikk Sundjordetkanalen fra Gunneklevfjorden parallelt med Porsgrunnselva og hadde

et innløp like øst for der Porsgrunnsbrua krysser elven i dag, se figur 3.2.1.1 og 3.2.2.

Figur 3.2.2 Porsgrunn sett fra Vestsida omkring 1850. Prospekt av Viktor Fyndall (Hentet fra

Porsgrunns historie bind II av E. Schrumpf 2006)

Den nordre delen av Sundjordetkanalen ble fylt igjen før 1887. Dette skjedde sannsynligvis

ved naturlig tilgroing og på grunn av deponering treavfall fra Franklin, Baker & Co. Store

deler av den opprinnelige kanalen har blitt fylt igjen etter dette, og kanalen er i dag vesentlig

redusert. I dag er kanalen om lag 6000 m 2 .

Tidligere gikk kloakken fra nedre bydel urenset ut i kanalen. Dette medførte at kanalen måtte

mudres opp med jevne mellomrom. Mudring er gjennomført både fra lekter og fra land med

gravemaskin de siste 50 årene.

Dybden midt i kanalen var i 2004 mellom 1-2 meter, mens dybden langs bryggekanten og

fortøyningsplasser varierer mellom ca 0,6 til ca 2 meter. Innerste og midtre deler av kanalen

ble mudret i 2004.

3.2.3 Delområde B – Grängeshallen – Skippergata

Delområdet dekker området ved Grängeshallen, den tilhørende parkeringsplassen til Down

Town, samt deler av Skippergata, jfr tegning 811665-1. Området omfatter tomtene som ligger

mot elven, blant annet tomten til Sjøfartsmuseet, og arealet syd for Grängeshallen der det i dag

er en bensinstasjon og parkeringsplass. Arealet til delområdet er ca 84 000 m 2 .

Tidligere har Gränges Essem plast a/s hatt sine fabrikklokaler på deler av dette området. Her

ble det fra 1960-tallet til 1980-tallet produsert plastrør. I dag benyttes arealet hovedsakelig som

parkeringsarealer, samt at de tidligere fabrikklokalene til Gränges Essem plast a/s er blitt en

del av Down Town handlesenter.

Mellom tidligere Gränges Essem plast a/s ligger det et renseri, Orion renseri, samt bygninger

tilhørende Porsgrunn bymuseum og private boliger. Delområdet langs elva preges av gamle

trehus av mindre størrelse.

811665/svis 3. september 2008 Side 11 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

3.2.4 Delområde C – Bratsberg Brygge – Down Town

Delområdet omfatter arealet til Down Town og bruksnumre øst for Porsgrunnsbrua nord til

Bratsberg Brygge, jfr tegning 811665-1 Arealet til delområdet er ca 55 000 m 2 .

Arealet ble tidligere benyttet til skipsbygging og trelastforretninger. I perioden 1885 til 1905 lå

bedriften Franklin, Baker & Co som bestod av et høvleri og et impregneringsverk (kreosoteri).

Denne fabrikken var startstedet for den store bybrannen i 1905 som førte til at bedriften og

store deler av delområdet C brant ned, jfr figur 3.2.4.1. Bedriften ble aldri bygget opp igjen. I

1915 etablerte A/S Norsk Metalverk og fra 1925 AS Porsgrund Metalverk, seg på den gamle

tomten til Franklin, Baker & Co. Porsgrund Metalverk holdt på med videreforedling av

kobber, sink, aluminium, og andre legeringer ved smelting, pressing og valsing av rør, stenger

og plater. Fra 50-tallet var det også produksjon av plastrør. På 60-tallet ble området overtatt av

Gränge Essem plast AS som drev med produksjon av plastrør. I 1969 eksploderte en

høytrykksbeholder inne i lokalet, noe som førte til store materielle ødeleggelser inne i lokalet

og utenfor. Fra 1988 har de gamle fabrikklokalene blitt ombygd til Down Town kjøpesenter.

Bygningen øst for Porsgrunnsbrua mot Bratsberg Brygge er hovedsakelig mursteinsbygninger

med diverse næringsvirksomheter.

Figur 3.2.4.1 Større branner i Porsgrunn 1865 - 1939 (Utarbeidet av Kjersti Berg og Vigdis Eilen

Sandli, hentet fra Porsgrunns historie bind III av J. Skeie 2007)

811665/svis 3. september 2008 Side 12 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

4. Registreringer og vurderinger

4.1 Generelt

Det er ikke gjennomført noen detaljert bygningstekniske befaring. I forbindelse med eventuell

sanering av bygningsmasse i området må det gjennomføres en miljøsaneringsbeskrivelse

jamfør Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) kapittel 15.

4.2 Delområde A1 – Fredneshalvøya

Figur 4.2.1. Skisse delområde A1– Fredneshalvøya

For bilder fra delområde A1 se tegning 811665-2 og 811665-3.

Store deler av dette området, spesielt området mot Porsgrunnselva, består av utfylte masser. I

SFTs database for forurenset grunn er gårdnummer 200 bruksnummer 539 registrert som

kommunalt deponi med påvirkningsgrad liten/ingen kjent påvirkning med dagens arealbruk.

Tomten har restriksjonen båndlegging/regulering i hht Plan- og bygningsloven. Arealet av

811665/svis 3. september 2008 Side 13 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

tomten er ifølge SFT på anslagsvis 3000 m 2 , men vi antar at det er relativt stor usikkerhet i

anslaget. Det er mistanke om forurensning av metallforbindelser, alifatiske hydrokarboner,

aromatiske hydrokarboner (BTEX) og klororganiske forbindelser (PCB med mer). Det

foreligger en rapport som grunnlagsmateriale i SFT’s grunnforurensningsdatabase (NGU

Rapport nr 89.14 Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn).

I forbindelse med bygging av vei over Frednesøya ble det foretatt geotekniske undersøkelser

av Multiconsult AS (Multiconsult rapport 70011-1 datert 15. mars 1999 og rapport 112382

datert 25. april 2006). Her ble det påvist fyllmasser som sannsynligvis stammer fra industri på

Herøya/Roligheten. Undersøkelsen viste en fylling med mektighet på 2-3 meter og at

fyllmassene var dominert av sprengstein, knuste masser og grønt stykkslagg. Store deler av

utfyllingen ble utført i 1976. Utfyllingsmassene beskrives som grønt stykkslagg. Slagget

stammer sannsynligvis fra produksjon av ferrosilisium og beslektede legeringer ved

Porsgrunds Elektrometallurgiske A.S. (etablert 1913, nå Eramet Norway AS). I forbindelse

med anlegging av vei ble det påtruffet olje i fyllmassene og oljefilm på vannet, jfr Multiconsult

rapport 700011-1 datert 15. mars 1999. I forbindelse med etableringen av nytt industribygg på

Frednesøya 21(gnr/bnr 200/4007) ble det utført 9 sjaktgravinger på tomten, som ligger i

samme område, hvorav ingen viste tegn til synlig eller luktbar forurensning av olje eller annet,

jfr Multiconsult rapport 700327-1 datert 21. oktober 2002.

Under andre verdenskrig ble Nordisk Lettmetall på Herøya bombet av de allierte. 24. juli 1943

ble det sluppet mellom 1000-1500 bomber over Herøya. Om lag 200 bomber falt på området

St. Hansåsen, Øyekast og Sundjordet. Det er sannsynlig at noen bomber falt ned over

delområde A.

Tabell 4.2 viser gårds- og bruksnummer i delområdet med registreringer. Dersom det ikke står

noe etter gårds- og bruksnummer har man ikke funnet noe i byggesaksarkivet eller andre

historiske kilder.

811665/svis 3. september 2008 Side 14 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

Tabell 4.2. Gårds- og bruksnummer delområde A1

Gårds-/bruksnummer

Registrering

200/531 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/532 Ingen aktuelle miljøregistreringer.

200/534 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/535 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/536 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/537 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/538 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/539 Tomten har på 60-tallet vært benyttet til lagringsplass for firmaene Ved &

Trelast, Frednes Slipp & mek. Verksted, samt sagbruk. Det er registrert en

bensinpumpe i 1968, samt en transformatorkiosk i 1993. Tomten har blitt

delt opp i flere bruksnummer senere. Registrert deponi hos SFT.

200/2427 Under befaring ble det funnet antatt kreosotimpregnert trevirke som

avgrensning mot kanalen. Kanalen går parallelt med Kulltangveien, og

deler av denne tomten har blitt fylt ut mot kanalen.

200/2445 Tidligere lokaler til AC Elektro og senere TESS. I dag Olai Brønsten AS

Comfort (rørleggerviksomhet). Det ble registrert et oljerør mot

Kulltangveien, sydøst midt på bygget. Brannvesenet har registrert

nedgravde drivstofftank (antakeligvis 6000 L) samt en nedgravd oljetank.

Oljetanken er antakeligvis tatt ut av drift, men befinner seg fortsatt

nedgravd. Det er registrert oppbevaring av lakk i Brannvesenets arkiv.

200/2447 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/2448 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/2450 Tomten ble solgt i 1955 til A/S Norske Shell til bensinstasjon. Denne er ikke

registrert bygget.

200/2985 På 60-tallet Grenland mek. Verksted med verksteder. Etter dette benyttet

av National Elektro 1 . I 1990 ble det utført fylling mot elvekant med stein fra

Skien. Ved befaring ble det registrert et oljepåfyllingsrør ved det sørvestlige

hjørnet av bygget. Bakken mellom denne tomten og 200/2984 var et åpent

område uten asfalt der det ble oppbevart maskiner og hydraulikkutstyr, jfr

bilde A.1 i tegning 811665-2. Her var det tegn til at det hadde vært

lekkasjer tidligere. Det ble også registrert ved befaring et utslipp av ukjent

innhold ut i Porsgrunnselva.

200/4007 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/4008 Tomten har tidligere blitt benyttet til trelast. Under befaring ble det registrert

treverk med kreosot, samt store mengder grønt stykkslagg. Det var også

tydelige setninger i bakken.

200/4009 Tomten til TESS Porsgrunn. Ved befaring ble det registrert at terrenget her

er hevet ca 1 m i forhold til nabotomten. Langs kanten mot elven var det

tydelig utfylling av stein og grønt stykkslagg. På tomtens vestre side ble det

også registrert mørkere områder på bakken som kan indikere

utslipp/uthelling av kjemikalier.

200/4051 Utskilt fra 200/539. Bensinstasjon, Brua Servicesenter, fra 2005 med

pumpestasjon, bensintanker, verksted, vaskehall, slipp, kran og båtopplag.

Registrert stykkslagg jfr Multiconsult notat G1 12382 datert 25. april 2006.

Under befaring ble det registrert eldre rustne tanker liggende på bakken,

samt oljetømmer som stod bak bygget. Disse oljetønnene virket det som

om lakk ut på grusen. Brannvesenet har registrert nedgravde drivstofftank

på tomten. Tankene antas å være av nyere dato.

1 AC Elektro gjenoppstod som National Elektro, ble senere en del av ABB

811665/svis 3. september 2008 Side 15 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

4.3 Delområde A2 – Sundjordetkanalen

For bilder fra delområde A2 se tegning 811665-4

4.3.1 Sedimenter

I forbindelse med oppmudring av Sundjordekanalen i 2004 ble det fjernet om lag 600 m 3

sedimenter som ble deponert i strandkantdeponi i Gunneklevfjorden. Mudringen ble utført ved

hjelp av gravemaskin som stod på land og lastet sedimentene direkte på tette lasteplan på

lastebiler som transporterte dette direkte til strandkantdeponiet i Gunneklevfjorden.

Oppmudringen fant sted ved gangbrua over Sundjordetkanalen (om lag 350 m 3 ) og i enden ved

Pollen (om lag 200 m 3 ), prøvepunkt 1 til 3 i tabell 4.3.1. Det ble også fjernet sedimenter (50-

100 m 3 ) i 2004 ved nedgraving av fjernvarmekabler for Skagerak Varme KS i enden av

kanalen mot Gunneklevfjorden (prøvepunkt 4 i tabell 4.3.1). Før oppmudringen ble det tatt

blandprøver av sedimenter fra 4 forskjellige områder i kanalen nærmest opp til området der

båtene lagres i vinterhalvåret og der de blir pusset før sjøsetting tidlig på sommeren, jfr tegning

811665-7. Analyseresultatene er som vist i tabell 4.3.1. Arealer markert med grått overskrider

SFTs normverdier for mest følsom arealbruk. Arealet markert med gult er verdier som er høye,

men som ikke har en grenseverdi fastsatt av SFT.

Tabell 4.3.1 Resultat av blandprøver fra sedimenter 2004

Stoff Benevning Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 SFTs

normverdier for

mest følsom

arealbruk

Arsen mg/kg TS 3,6 3,6 3,2 2,3 2

Bly mg/kg TS 38 79 55 14 60

Kadmium mg/kg TS


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

problemer og mulige årsaker” av Folkehelseinstituttet datert 11.10.01. Den nordøstlige

lokaliteten ligger ikke langt unna Sundjordetkanalens innløp og det antas at vannkvaliteten i

Sundjordetkanalen er omtrent av tilsvarende kvalitet. Prøvelokaliteten er vist i figur 4.3.2.1.

Resultatene fra denne lokaliteten er presentert i tabell 4.3.2.1.

Figur 4.3.2.1 Kart over Sundjordetkanalen, Gunneklevfjorden, samt prøvelokalitet i 2004.

Tabell 4.3.2.1 Kjemiske analyser av vann fra prøvelokalitet i nordlige del av Gunneklevfjorden

Analyseparameter Mengde Enhet

Total P 10 µg/L

Total N 1230 µg/L

NH + 4 -N 338 µg/L

Cl - 780 µg/L

Konduktivitet 297 mS/m

pH 9,0

Fosforkonsentrasjonen i blandprøven for lokaliteten nord i Gunneklevfjorden er i følge

Folkehelseinstituttet omkring det man forventer å finne i rent fersk- eller saltvann. I følge SFTs

klassifisering av miljøkvalitet var tilstanden ”god” (klasse II) eller ”meget god” (klasse I) i

forhold til ferskvannskriterier og ”meget god” i forhold til saltvannskriterier. Konsentrasjonen

av totalt nitrogen var ”dårlig” eller ”meget dårlig” i forhold til SFTs klassifisering av både

fersk- og saltvann. Dette støtter antakelsen om et forurensende utslipp i området. Innholdet

ammonium (NH 4 + -N) viste også høye konsentrasjoner i forhold til både ferskvann og marine

miljøer. En mulig kilde til dette er industrien på Herøya, der Hydro har konsesjon på utslipp av

ammoniakk.

811665/svis 3. september 2008 Side 17 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

Ved prøvetidspunktet var Gunneklevfjorden brakkvann, men saltinnholdet i Gunneklevfjorden

og Sundjordetkanalen vil sannsynligvis variere igjennom året avhengig av vannføring og

strømningsforhold knyttet til kompensasjonsstrømmen med saltvann som går under

ferskvannslaget i elva.

Tabell 4.3.2.2 Konduktivitet i henhold til dybde ved innløp av Porsgrunnselva og den nordligste

lokaliteten i Gunneklevfjorden.

Konduktivitet

Enhet

Dybde 0 2 3 5 m

Ved innløp fra

Porsgrunnselva

Nordligste lokalitet i

Gunneklevfjorden

324 594 631 mS/m

277 383 454 mS/m

Undersøkelser gjort av Folkehelseinstituttet viste et sprangsjikt mellom fersk og brakkvann på

1 til 4 meter. Jo dypere vannmassene er, jo dypere ligger sprangsjiktet. Det ble målt rikelig

med oksygen i prøvelokalitet i nordlige del av Gunneklevfjorden, også nær bunnen, se tabell

4.3.2.3.

Tabell 4.3.2.3 Innhold av oksygen i vannmassene i henhold til dybde ved nordligste prøvelokalitet i

Gunneklevfjorden.

Dybde (m) Oksygen (%) Oksygen (mg/L)

0 103,4 12,2

1 101,4 11,9

2 101,2 12,2

3 100,0 12,3

4 95,4 12,0

5 94,5 12,0

Undersøkelsen til Folkehelseinstituttet 19.04.01 viste en siktedybde på ca 3 meter. Dette er

forholdsvis lavt og kan indikere en viss algeproduksjon i vannet og/eller høyt innhold av

partikler. Undersøkelser av coliforme bakterier i nordlige del av Gunneklevfjorden viste ingen

tegn til dette.

Utslipp av kloakk til Sundjordetkanalen var et problem tidligere. I perioden mellom 1920 og

1949 begynte kanalen å bli sterkt preget av kloakkutslipp fra private boliger. Det var også et

problem med lekkasje fra private septiktanker. Dette er sannsynligvis ikke et problem i dag og

gjennomføring av planlagt utbygning vil trolig medføre at vann- og avløpsledninger i området

blir oppgradert.

4.3.3 Fjærmygg

Langs Gunneklevfjorden som ligger like ved Sundjordetkanalen har fjærmygg blitt et større og

større problem de siste 20 årene. Fjærmyggen i Gunneklevfjorden tilhører en rekke arter,

hvorav slekten Procladius er den dominerende. Larvene til fjærmyggen lever på gjørmebunn.

Fjærmyggen sitter ofte i gress og busker innen en 50 m bred sone langs fjorden. På varme

solrike dager svermer de i mengder. Ved svak vind kan de trekke lengre innover på land.

Fjærmyggen stikker ikke og overfører ikke sykdommer, men noen arter har ført til

allergiplager hos beboere i berørte områder. Problemene med svermende fjærmygg er i

811665/svis 3. september 2008 Side 18 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

hovedsak knyttet til ubehag ved at folk får dem i munn, nese, øyne eller ører når man sitter

eller beveger seg ute. Det kan også være et problem med svermende fjærmygg for nymalte

hus, båter med mer ved at de fester seg til malingen. Fjærmyggen kan også lage flekker på

vask som henger utendørs.

Under Folkehelseinstituttets undersøkelse i Gunneklevfjorden 19.04.01 ble det påvist et stort

antall fjærmygg som gir opphav til store bestander av edderkopper av arten Larinioides. Denne

arten er en av Norges største edderkopparter med en kroppslengde hos hunnen på inntil 14 mm

og med bein på inntil 4 cm.

For mer detaljert informasjon om fjærmyggproblematikken henvises det til ”Fjærmygg ved

Gunneklevfjorden – problemer og mulige årsaker” av Folkehelseinstituttet datert 11.10.01.

4.4 Delområde B – Grängeshallen – Skippergata

Figur 4.4.1 Skisse delområdet B – Grängeshallen – Skippergata

For bilder fra delområde B se tegning 811665-5.

Dette delområdet er delvis dannet av Tollbodøya og delvis av fyllmasse som har gjort

Tollbodøya til en del av fastlandet.

Tabell 4.4 viser gårds- og bruksnummer i delområdet med registreringer. Dersom det ikke står

noe etter gårds- og bruksnummer har man ikke funnet noe i byggesaksarkivet eller andre

historiske kilder.

811665/svis 3. september 2008 Side 19 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

Tabell 4.4. Gårds- og bruksnummer delområde B

Gårds-/bruksnummer

Registrering

200/349 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/1940 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/1949 Det er i Byggesaksarkivet registrert boliger og verksted i bygget.

200/1951 Det er i Byggesaksarkivet registrert boliger og kontorvirksomhet i bygget.

200/1962 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/2174 Teli A/S var etablerte i lokaler her siden 70-tallet med avdelinger for sveiseog

platearbeid, maskinering, montering og lakkering. Det er i

Brannvesenets arkiv registrert lagring av 6000 L fyringsolje i nedgravd

tank, fra 1986, samt lagring av 3000 L N 2 i overgrunnstank i 2001.

200/2179 I dag Down Town Hagesenter AS.

200/2181 Det er i Byggesaksarkivet registrert en tillatelse for tankanlegg og

oppbevaring av 3000 L bensin og 8000L dieselolje fra 1967, samt

verkstedsdrift og senere forretningslokaler. ( I Brannvesenets arkiv er det

registrert 9000 L bensin og 9000 L dieselolje i nedgravde tanker fra 1966.)

Verksteddriften var blant annet reparasjonsverksted for asfaltutleggere og

veivalser. Tomten er også tidligere benyttet av Pors gjerdefabrikk A/S. I

dag er det registrert diverse forretningslokaler.

200/2182 Det er i Byggesaksarkivet registrert tillatelse for oppbevaring av 800 kg

propan for Fjeldhammer Brug i 1972, og tillatelse av lagring av 3000 L

brannfarlige gasser for Aabjørnsrød Maskinforretning A/S. I dag er det

registrert diverse forretningslokaler.

200/2183 Det er i Byggesaksarkivet registrert verksted for Brødrene Karlsen i 1964. I

dag er det registrert diverse forretningslokaler.

200/2184 Tomten er tidligere benyttet av Kefas A/S og Tybring Gjedde. I dag

benyttes lokalene av Elkjøp Stormarked Porsgrunn.

200/2454 På tomten står det en transformatorkiosk.

200/2455 Det er registrert lagring av bensin og dieselolje, samt verkstedvirksomhet

siden 1950-tallet av Norsk Caltex Oil A/S, fra 1970-tallet Norsk Texaco Oil

AS. I Brannvesenets arkiver er det registrert 18 000 L bensin i nedgravd

tank i 1957 samt ytterligere 15 000 L bensin i nedgravd tank i 1967. I 1998

er følgende nedgravde tanker registrert; 48 m 3 (ca 48 000 L) bensin fordelt

på 3 tanker, 12 m 3 (ca 12 000 L) diesel, 6 m 3 (ca 6000 L) spillolje, samt 6

m 3 (ca 6000 L) fyringsolje. Det ble i 2007 fjernet om lag 110 m 3 masser

med synlig innhold og lukt av olje i forbindelse med utskiftning av

oljeutskillere. I følge Multiconsult e-post rapport N43731-518 er det noe

forurensning igjen i området. Tilbakefylte masser med mulig restinnhold av

forurensning ble atskilt fra rene tilkjørte masser med fiberduk.

200/2456 På 50-tallet var det registrert fire lagringstanker for bensin og fyringsolje

tilhørende Norsk brendselolje og Omnibussfart A/S. I 1982 var det

registeret i Brannvesenets arkiv 6000 L bensin, 12 000 L diesel og 6000 L

fyringsolje i nedgravde tanker. Omnibussfart A/S, senere Busstrafikk a/s,

står som eier av tomten og drev rutebiltransport. På 70-tallet ble det bygget

vaskehall og 2 smøregraver. Tomten fikk bruksendring i 1991 fra

kontor/verksted til kontor/bilforetning. Bygget ble revet i 1998, der

fyllmassene fra riving av bussgarasje bestod av siporex, betong og grus.

Brannvesenet har registrert et tankanlegg på tomten. I 1983 var det i følge

Brannvesenet en overfylling som førte til utlekking.

200/2457 Del av Porsgrunn bymuseum siden 1959.

200/2458 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/2460 Tidligere produksjonslokaler til Gränges Essem plast as. I 1997 ble

811665/svis 3. september 2008 Side 20 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

kontorbygg og leskur tilhørende Grängeshallen revet, samt bruksendring til

Down Town.

200/2674 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/2973 Bygninger tidligere brukt til båtbyggeri og pakkhus. Nå en del av Porsgrunn

bymuseum.

200/2976 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/2977 AC-Elektro A/S kjøpte tomten i 1979 av Gränges Essem plast as.

200/2978 Brannvesenet har registert en nedgravd oljetank på 1000 L på tomten.

200/2979 Del av Porsgrunn bymuseum siden 1988.

200/2980 Bygning oppført på betongblokker laget ved Porsgrund Cementstøperi i

1914. Del av Porsgrunn bymueseum siden 1990.

200/2981 I 1965 er K. Vetlesen & Co og Skraphandler Jansen registret i

Byggesaksarkivet som eiere av hhv. Tollbodgt 19 og 15. Tomten er i dag

en del av Porsgrunn bymuseum, samt at overvåkingssentralen for

Kulltangenbrua/Frednesbrua og Porsgrunnsbrua.

200/2982 Tomten tilhører Orion renseri som har vært i drift siden 1929. Det ble under

befaring registerert fyllmasser bak bygget til Orion renseri, samt et

oljepåfyllingsrør langs byggets vestre side.

200/2983 Tidligere benyttet til trelast, Frednes slipp og Mek. verksted og senere holdt

O. Mandt Utbøen maskinfirma til på tomten. I dag er tomten en del av

Porsgrunn bymuseum. Gamle Nystrand stasjon ble flyttet hit under

utbyggingen av ny E18 trasé ved Nystrand. På utsiden av dette bygget står

det flere gamle maskindeler.

200/2984 Det er registrert aktivitet på tomten av Frednes Slipp & mek. Verksted frem

til 1990-tallet. I begynnelsen av 90-tallet ble tomten overtatt av Rolf Grohs

AS som drev med riving av bygninger og flytting av masse. I tillegg til dette

er det registrert bruk av en vaskehall, og i 1999 ble tomten brukt av

Industrisveis. I dag er det Rolf Grohs som benytter tomten. Ved befaring

ble det registrert en pumpestasjon, samt forholdene beskrevet i 200/2985.

Rolf Grohs AS oppgir at det er en nedgravd dieseltank (9000L) av nyere

dato (fra om lag 1992) på området. Grohs oppgir også at de ikke kjenner til

noen episoder med utlekking av olje, diesel eller lignende eller andre

forurensningsepisoder.

200/2986 I 1982 ble det revet en verkstedbygning fra 1950-tallet. Hva slags

verkstedindustri er ukjent. Etter dette har det vært en leir for pendlere på

70-tallet. Tomten ble i 1999 overtatt av Partners Porsgrunn AS,

engroshandel med maskiner og utstyr til bygge- og anleggsvirksomhet. Det

ble registrert grønt stykkslagg på området.

200/2987 Det er registrert en brann på tomten i 1961. Området ble brukt av Frednes

Slipp og mek. Verksted ved slutten av 70-tallet.

200/3853 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/4075 Ingen aktuelle miljøregistreringer

811665/svis 3. september 2008 Side 21 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

4.5 Delområde C – Bratsberg Brygge – Down Town

Figur 4.5.1 Skisse delområdet C – Bratsberg Brygge – Down Town

For bilder fra delområde C se tegning 811665-6.

Figur 3.2.2 viser et prospekt av Porsgrunn fra omkring 1850. Her kan man se

Sundjordetkanalen (tidligere også kalt Lilleelva) kommeut rett oppstrøms dagens

Porsgrunnsbru. Området langs elven oppover langs Storgata mot Rådhuset har i ettertid blitt

fylt ut. I forbindelse med grunnboringer for Bratsberg Brygge ble det registrert ”antatt fylling”

i dette området. Det ble ikke påtruffet stykkslagg i massene (Multiconsult rapport 113104-1

datert 14. januar 2005).

Store deler av delområdet har tidlger blitt benyttet til trelast og sagbruks aktivitet, blant annet

av Franklin, Baker & Co. I dag domineres området i sør av aktiviteter knyttet til varehuset

Down Town. Det har vært gjennomført diverse gravearbeider og utbygginger på dette området

men det foreligger ingen miljørapporter på gjennomførte arbeider så langt vi har klart å

avdekke.

811665/svis 3. september 2008 Side 22 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

Figur 4.5.2 Franklinsaga sett fra Helleberget og reklamebrosjyre for kreosoteriet til Franklin, Baker &

Co (Hentet fra Porsgrunns historie bind II av E. Schrumpf 2006)

Figur 4.5.3 Til høyre kan man se Standard Oil bensinstasjon fra 1930-40 på Bien. Til venstre sees

Porsgrunn Metalverk A/S (Hentet fra Porsgrunns historie bind III av J. Skeie 2007)

811665/svis 3. september 2008 Side 23 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

Tabell 4.5 viser gårds- og bruksnummer i delområdet med registreringer. Dersom det ikke står

noe etter gårds- og bruksnummer har man ikke funnet noe i byggesaksarkivet eller andre

historiske kilder.

Tabell 4.5. Gårds- og bruksnummer delområde C

Gårds-/bruksnummer Registrering

200/219 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/459 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/461 Det er i Byggesaksarkivet registrert garasje for biler og busser på tomten i

perioden 1968 til 1990. Tomten består i dag i hovedsak av kommunale

veier, samt asfalterte flater (parkeringsarealer).

200/463 Tomten dekker arealet rundt gnr/bnr 200/4042 og var en del av tomten til

bensinstasjonen til Norske Fina A/S som antakeligvis ble etablert rundt 60-

tallet. Det er registrert gatekjøkken, vaske-, smøre- og verkstedhaller, samt

lagring av bensin og dieselolje blant annet i tilknytning til flytende marina på

elva. Den flytende marinaen ble lagt ned i 1988. Se gnr/bnr 200/4042 for

mer informasjon.

200/464 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/465 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/2244 Under befaring ble det registrert en oljepåfyllingstank langs byggets

vestlige side. Det er registrert et fyrrom i Brannvesenets arkiv.

200/2245 Tidligere Porsgrunn sjømannshjem og Hotell Neptun. Det er i

Byggesaksarkivet registrert en trafokiosk på tomten fra 1964.

Brannvesenet mener at det har vært en nedgravd tank på tomten.

200/2459 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/2462 Det er registrert skipsverftsaktiviteter i området tidlig. I perioden 1885-1905

tilhørte tomten, og tomter rundt, Franklin, Baker & Co som drev høvleri og

kreosoteri, jfr figur 4.3.3. Bedriften brant ned i den store bybrannen i 1905.

A/S Norsk Metalverk overtok tomten og var i virksomhet i perioden 1915-

1925. Bedriften gikk da konkurs, og fabrikken ble overtatt av Porsgrund

Metallverk AS som var i drift i perioden 1926 til 1960, se figur 4.3.4.

Bedriften drev med videreforedling av kobber, sink, aluminium, og andre

legeringer ved smelting, pressing og valsing av rør, stenger og plater. Fra

50-tallet produksjon av plastrør. I 1954 var det registrert kull og koks samt

oljetank på tomten. Gränges Essem plast a/s overtok anlegget på 60-tallet

og drev på til 1988. I 1969 var det en eksplosjon i en høytrykksbeholder

inne i lokalet, store materielle ødeleggelser inne i lokalet og utenfor. Det er

registrert oppbevaringslokaler for lim (2000L TRI+200 kg tørrstoff) og farge

(15 % etylacetat, 5 % isopropyelalkohol, 35 % sprit, 45 % tørrstoff). Det er

registrert lagring av 380 kg propan i 2 tanker, samt transporttanker på

tomten i 1971. Fra 1988 har tomten og bygningen tilhørt Down Town

kjøpesenter, se bilde C1-C.2 tegning 811665-6. I 1992 ble det opprettet

bensinstasjon, Hydro Olje AS, med 4 nedgravde tanker. Tanker med

tilhørende røropplegg ble fjernet i 1998.

Store deler av tomten ligger på utfylling sannsynligvis av stein, bark og flis.

Parkeringsarealet til kjøpesenteret er fylt ut antakeligvis etter 1988 med

stein. Ved befaring ble det registrert oljepåfyllingsrør ved den lille boligen

nordøst på tomten. I følge Geir Johansson i Veidekke ASA foreligger det

kun geotekniske rapporter fra området, og ingen miljørapporter. Veidekke

kunne informere om at de ikke hadde støtt på noe som antydet

forurensning i grunnen ved diverse utgravinger på tomten.

811665/svis 3. september 2008 Side 24 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

200/2467

Det er registrert bensinstasjon, Standard Oil senere Esso Norge AS, på

200/2468

disse tomtene fra ca 1930. Denne stasjonen ble revet og trukket bakover

da den nye brua ble bygd i 1950-årene. Det ble anlagt vaskehall og

smørehall med smøregrav i 1956. Esso fikk i 1970 utvidet lagring av bensin

(ytterligere 9000 L) og olje (ytterligere 3000L) i nedgravde tanker. Fra før

av var det 7 tanker med bensin (30 000L), dielselolje (9000L) og fyringsolje

(6000L). Bensinstasjonen ble revet i 2005 og bensintekniske installasjoner

ble fjernet. Det ble tatt miljøprøver av grunnen under tankgrube samt under

smøregrav i det tanke ble gravd opp, jfr Multiconsult rapport 110001.108

datert 12. desember 2005. Det ble da påvist varierende grad av forurensing

i hovedtankgropen, i grop med oljeutskiller, spillolje- og fyringsoljetank,

samt ved smøregrav og fatlager. Totalt ble ca 700 m 3 (1 273 tonn)

forurenset masse fra tankgropene og arealet under stasjonsbygningen

fjernet, og erstattet av rene og svakt forurensede masser.

200/2469 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/2474 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/2477 I dag benyttet til restaurantvirksomhet. Det ble ved befaring observert

setningsskader på bygget.

200/2480 Det er i Byggesaksarkivet registrert innlegging av oljefyringsanlegg med

3000 L oljetank nedgravd fra 1955.

200/2482 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/2484 Det ble ved befaring observert en oljepåfyllingsrør ved husets nordvestre

hjørne.

200/2486 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/2487 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/2489 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/2490 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/2492 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/3703 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/3705 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/4042 Her har det tidligere ligget en Fina bensinstasjon, som nevnt i gnr/bnr

200/463. Denne stasjonen har i følge Brannvesenet hatt en lekkasje i

grunnen. Bensinstasjonen ble lagt ned rundt midten av 90-tallet. Alle

bensintekniske installasjoner ble fjernet ved nedleggelsen av stasjonen.

Under utgravinger på tomten i forbindelse med etablering av

overvannsledning ble det observert oljeforurenset masse i ledningsgrøften.

Ved videre utgraving ble det funnet forurenset masse i tankgropen og

spilloljetankgropen, jfr Multiconsult rapport 111553 datert 24. februar 2004.

Denne massen ble fjernet, men det blir bemerket i rapporten at det er

grunn til å anta at grunnen under tidligere pumpepalt kan være forurenset.

Denne grunnen ble ikke undersøkt på daværende tidspunkt. Forholdene

rundt smørehall og service ble heller ikke undersøkt i 2004. Det er ikke

kjent om det er foretatt videre undersøkelser på tomten utover dette.

200/4071 Ingen aktuelle miljøregistreringer

200/4072 Ingen aktuelle miljøregistreringer

811665/svis 3. september 2008 Side 25 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

5. Miljøtekniske vurderinger

I det følgende er det gjort en oppsummering av registrert miljømessige forhold.

5.1 Generelt

Tanker

Det er registrert en del bensintanker og oljetanker i hele området. Områdene/arealene rundt

disse tankene bør undersøkes for mulig forurensning som resultat av lekkasje eller overfylling

av tankene.

Industritomter

På tomter med tidligere eller nåværende verkstedindustri kan det ha foregått sveising, kutting

og dreiing med mer. Det er derfor sannsynlig å finne tungmetaller, PCB og andre miljøgifter

på disse tomtene. Dersom arealene på disse tomtene ikke har hatt tett dekke vil forurensningen

kunne ha infiltrert grunnen. Tomter som har asfalt kun fra nyere tid vil dermed kunne ha

forurenset grunn under.

Impregnerte materialer

Under befaringen ble det observert kreosotimpregnert trevirke på flere tomter, se bilde A.4

tegning 811665-2. Disse kan føre til forurensning av grunnen og må håndteres forsvarlig ved

en eventuell fjerning. Kreosotimpregnert trevirke er klassifisert som farlig avfall og trevirket

må leveres til et godkjent mottak for farlig avfall og ikke brennes, da brenning kan føre til

dannelse av kreftfremkallende gasser.

Slagg

Det er registrert stykkslagg på store deler av området. Stykkslagget er et restprodukt fra

smelteverksaktivitet og blir fortsatt anvendt i forbindelse med utfyllinger og lignende i

regionen. Elkem a/s PEA laget i 1993 en utlekkingsrapport av slagget mhp. enkelte metaller

(jern, mangan, kadmium, kobber, sink, bly, krom og nikkel) samt pH. Denne rapporten viste at

vannet ble svakt basisk (ph 8) ved tilsetting av slagg. Videre fremgår det at det foregår en viss

utlekking av jern og mangan. I følge Arne Kjellsen, tidligere laboratorie- og miljøsjef Elkem

a/s PEA, ble det undersøkt utlekking av blant annet kvikksølv i 1999. Det ble da kun påvist

utlekking av jern og mangan, men ikke kvikksølv (pers. med.).

Utfyllinger

Deler av arealene langs Porsgrunnselva, spesielt på Fredneshalvøya, er gjenvunnet land i

forbindelse med utfyllinger i sjøen helt siden 1800-tallet. Det har ikke vært mulig å foreta en

detaljert karakterisering av disse massene over hele området, men mye tyder på at stykkslagg

fra produksjon av ferromagnesium er benyttet som fyllmasse over store deler av området.

Spesielt kanskje i forbindelse med utfyllinger i Porsgrunnselva. I tillegg til stykkslagget kan

det ha havnet noe avfall blant fyllmassene. Det anses som lite hensiktsmessig å foreta

sjaktgraving for å sjekke disse massene. Påvisning av tilfeldig forurensning i massene vil

likevel ikke gjøre det mulig å trekke noen sikre konklusjoner om omfanget.

811665/svis 3. september 2008 Side 26 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

5.2 Delområde A1 – Fredneshalvøya

Store deler av dette området består av utfylte masser. Fyllmassene består av dels av stein, grus

og jord med relativt mye innslag av slagg. I tillegg er det deponert en del trevirke fra tiden med

sagbruk i området. Under gravearbeider i forbindelse med anlegging av ny vei over delområdet

A1ble det registrert store mengder bark og flis i utfyllingen, se bilde A.7 tegning 811665-3.

Gårds-/bruksnummer 200/539 er registrert i SFTs grunndatabase som kommunalt deponi med

restriksjonen båndlegging/regulering i hht Plan- og bygningsloven. Det er mistanke om

forurensning av metallforbindelser, alifatiske hydrokarboner, aromatiske hydrokarboner

(BTEX) og klororganiske forbindelser (PCB med mer). Området er oppgitt til å være ca 3000

m 2 , men vi antar at det er stor usikkerhet knyttet til utstrekningen til deponiet. Det er i dag

anlagt en fotballbane/idrettsplass på deler av denne tomten, se bilde A.6 tegning 811665-3.

Det er registrert en del bensintanker og oljetanker i delområdet. Områdene/arealene rundt disse

tankene bør undersøkes for mulig forurensning som resultat av lekkasje eller overfylling av

tankene.

Det er uvisst hvordan avfall fra aktiviteter knyttet til skraping av gammel maling og

bunnsmøring av båter har blitt håndtert ved arealene tidligere benyttet av Frednes slipp og

mek. verksted, båtforeningen ved Sundjordetkanalen og andre steder der det har vært

båtopplag. Det er ikke utenkelig at rester av maling (kan inneholde PCB, tungmetaller) og

bunnstoff (TBT), kan ha blitt tilført grunnen.

Grenland mek. verksted (200/2985), se bilde A.2 tegning 811665-2, utfører blant annet dreiing

og fresing av metall. I forbindelse med denne aktiviteten kan det oppstå forurensning ved bruk

av for eksempel skjæreoljer som inneholder PCB. Det er ikke kjennskap til en slik

forurensning, men en kan ikke utelukke at det har skjedd stedvis forurensning av grunnen. På

tomter med tidligere eller nåværende verkstedindustri kan det ikke utelukkes at grunnen

stedvis er forurenset.

Det ble under befaringen observert noe som antas å være lekkasje av drivstoff/ hydraulikkolje

mellom gårds-/bruksnummer 200/2985 og 200/2984 i grensen mellom delområde A og

delområde B. Hydraulikkolje fra 70/80-tallet kan ha inneholdt PCB og lekkasje/søl kan ha

forurenset grunnen.

Ved lokalene til bedriftene som senere utgjør ABB (200/2445) kan det ha blitt benyttet

trafovæske i produksjonen. Dersom det har skjedd søl eller annen utlekking til grunnen kan det

være sannsynlig å finne PCB, tungmetaller og/eller olje. PCB ble benyttet i trafovæsker inntil

70-tallet.

Det ble registrert misfarging på jordoverflaten ved utvendig lagerplass som kan tyde på

forurensning ved TESS Porsgrunn (200/4009), jfr bilde A.3 tegning 811665-2.

Om lag 200 bomber falt på området St. Hansåsen, Øyekast og Sundjordet i forbindelse med

bombing under 2. verdenskrig. Det er sannsynlig at noen bomber falt ned over delområde A.

Ved gravearbeider i dette området bør man være oppmerksom på at det kan ligge udetonerte

bomber i grunnen.

811665/svis 3. september 2008 Side 27 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

5.3 Delområde A2– Sundjordetkanalen

5.3.1 Sedimenter

Sedimentprøver tatt i forbindelse med oppmudring av Sundjordetkanalen i 2004 viste

forhøyede verdier av bly, kvikksølv, sink, TBT, ∑PAH(16) og B(a)P. Verdiene var spesielt

forhøyet ved prøvepunkt 2 midt i kanalen. Her ble det målt spesielt høye verdier av kvikksølv

(3,1 ganger over SFTs normverdi for mest følsom arealbruk), TBT, ∑PAH(16) (7,5 ganger

over SFTs normverdi for mest følsom arealbruk) og B(a)P (5,1 ganger over SFTs normverdi

for mest følsom arealbruk).

Ved graving i Sundjordetkanalen må det innhentes nødvendige grave/mudringstillatelser.

Generelt må det ved slike arbeider tas forhåndsregler for å unngå spredning av forurensing og

endring av forholdene i Gunneklevfjorden. Dette gjelder spesielt dersom det ønskes å etablere

et nytt inn/ut-løp til kanalen lengre mot nordøst. Sedimentene i Gunneklevfjorden er forurenset

blant annet av kvikksølv og en oppvirvling av disse sedimentene med påfølgende spredning

mot Porsgrunnselva, Frierfjorden og/eller Sundjordetkanalen er ikke ønskelig. Sedimenter som

fjernes fra området må undersøkes og eventuelt deponeres på egnede steder.

Det er viktig å informere entreprenører om muligheten for å støte på utdetonerte

sprenglegemer fra andre verdenskrig under gravearbeid i sedimentene.

5.3.2 Vannkvalitet

Det er behov for sirkulasjon av vannmassene og man må undersøke den naturlige

innstrømningen av saltholdig vann inn i Sundjordetkanalen. Tidligere har det vært utslipp av

kloakk til Sundjordetkanalen. Kloakk kan føre til coliforme bakterier som vil forringe

vannkvaliteten betraktelig. Dette antas som et lite sannsynlig problem per dags dato. I tillegg

vil utbygging sannsynligvis fange opp slike utslipp dersom det fortsatt eksistere noen.

5.3.3 Fjærmygg

Fjærmyggplagen har utviklet seg de siste 10-20 årene og er til dels stor i umiddelbar nærhet til

Gunneklevfjorden som ligger like ved Sundjordetkanalen. Her oppleves fjærmyggen som et

problem spesielt på solrike, varme dager, da fjærmyggen da svermer.

Årsaken til fjærmyggproblematikken er sammensatt og består av flere faktorer som for

eksempel bunnforhold, næringforhold og vannkvalitet. Det er en del likhetstrekk mellom

Sundjordetkanalen og Gunneklevfjorden med tanke på levevilkår for fjærmyggen. Før det blir

iverksatt arbeider i dette området bør det gjennomføres en nærmere vurdering av planlagte

inngrep med tanke på vannutskifting, vannkvalitet og fjærmygg.

811665/svis 3. september 2008 Side 28 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

5.4 Delområde B – Grängeshallen – Skippergata

Det er registrert en del bensintanker og oljetanker i dette delområdet. Områdene/arealene rundt

disse tankene bør undersøkes for mulig forurensning I følge Brannvesenet har det vært en kjent

overfylling som førte til utlekking av drivstoff til grunnen hos Omnibussfart A/S (200/2456) i

1983. Det er ukjent om eller hvordan dette ble ryddet opp.

Ved de gamle produksjonslokalene til Gränges Essem plast as og tomtene nær tidligere

Porsgrunn Metalverk A/S er det sannsynlig å finne forurensede masser.

Ved lokalene til Teli A/S (200/2174) har det foregått blant annet sveising, platearbeider og

lakkering. Lignende arbeider, samt andre aktiviteter knyttet til arbeider med båter har

sannsynligvis funnet sted ved Frednes slipp og mek. verksted, se avsnitt 5.2. Det er

sannsynlighet til å finne tungmetaller, PCB og andre miljøgifter på disse tomtene.

Orion renseri benytter kjemikalier i sin renseprosess. Det er i hovedsak flyktige organiske

forbindelser (VOC), organiske løsemidler og PER (tetrakloreten, tetrakloretylen) som utgjør et

miljøproblem ved renseridrift. PER er et klororganisk løsemiddel som hovedsakelig brukes til

tekstilrensing. Det er ikke kjent om Orion renseri benytter eller har benyttet kjemikalier som

vil utgjøre en miljøfare eller om de har hatt episoder med søl eller deponering av slikt avfall på

eiendommen.

Ved lokalene til HydroTexaco bensinstasjon (200/2455) har det vært drift i mange år. Det er

kjent at det ligger forurensede masser igjen på denne tomten jfr Multiconsult e-post rapport

N43731-518. Det er derfor sannsynlig å finne forurensede masser som stammer fra

bensinstasjondriften.

5.5 Delområde C – Bratsberg Brygge – Down Town

Det er registrert en del bensintanker og oljetanker. Områdene/arealene rundt disse tankene bør

undersøkes for mulig forurensning som resultat av lekkasje eller overfylling av tankene.

Mesteparten av dette delområdet brant ned under bybrannen i 1905. Det er dermed sannsynlig

å finne forurensninger i grunnen som stammer fra brannen (PAH) og fra restene som

antakeligvis ikke ble fjernet, men brukt som fyllmasse på stedet eller i området omkring. I

slike tilfeller er det ikke uvanlig å støte på høye verdier av bly og lignende.

I forbindelse med Franklin & Baker var det et impregneringsverk (kreosoteri) som mest

sannsynlig ikke var i drift etter brannen i 1905. Utslipp av PAH til jord skjer hovedsakelig fra

kreosotimpregnert trevirke. For mer informasjon om kreosot og PAH se avsnitt 5.1. Det er

derfor mulig at man kan støte på rester av denne virksomheten ved graving i området. Det har

ikke vært mulig å stedfeste fabrikklokalene helt eksakt, men vi antar at det har ligget i området

ved Franklintorget.

Ved og nær de gamle produksjonslokalene til Porsgrunn Metalverk A/S, nå Down Town, er

det sannsynlig å finne forurensede masser. Massene kan være forurenset med kjemikalier og

råvarer fra produksjonen (for eksempel VCM, tungmetaller, THC m.m.), samt søl/utlekking av

drivstoff, fyringsolje, kull, hydraulikkolje og lignende benyttet ved produksjon. Det foreligger

ingen miljørapporter som beskriver massene inne på Down Town-området.

På tomter med tidligere eller nåværende verkstedindustri kan det ha foregått sveising, kutting

og dreiing med mer. Det er derfor sannsynlig å finne tungmetaller, PCB og andre miljøgifter

på disse tomtene.

811665/svis 3. september 2008 Side 29 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

Ved lokalene til tidligere bensinstasjonene Norsk Fina A/S (200/463 og 200/4042) og Esso

(200/2467 og 200/2468) er det sannsynlig å finne forurensede masser som stammer fra

bensinstasjondriften.

6. Videre saksgang

Området fra Bratsberg Brygge litt øst for Porsgrunnsbrua forbi Down Town og Sundjordet og

ned til Frednesbrua er omfattende både med tanke på utstrekning og aktivitet på området.

Gjennomført undersøkelsen har som mål å avdekke forhold som kan tilsi mulig forurensning i

grunnen. Gjennomgang av området har resultert i flere forhold som bør avklares nærmere i en

fase 2 undersøkelse. Det er imidlertid ikke avdekket forhold som krever umiddelbare tiltak.

Multiconsult AS foreslår derfor at fase 2 undersøkelsen utføres fortløpende og tilpasses

fremdriften til utviklingen av området. Nedenfor er områder som bør omfattes av en fase 2

undersøkelse listet opp.

Undersøkelsespunkter for fase 2:

- Arealene til tidligere og nåværende bensinstasjoner (5 steder)

- Arealene til tidligere Porsgrund Metalverk A/S (200/2462)

- Arealene til Gränges Essem plast as (200/2460)

- Arealene til tidligere Frednes slipp & mek. verksted

- Arealene til Grenland mek. verksted (200/2985)

- Arealet mellom Grenland mek. verksted og Rolf Grohs AS (200/2985 og 200/2984)

- Arealene til Rolf Grohs AS (200/2984)

- Arealene ved TESS Porsgrunn (200/4009)

- Arealene ved Teli A/S (2002174)

- Arealene ved tidligere ABB (200/2445)

- Arealene ved tidligere Omnibussfart A/S’ nedgravde tank (200/2455)

- Kartlegning av kjemikalier benyttet ved Orion renseri (200/2982), samt avfallsdeponier og

lekkasjer derfra

- Deponi angitt i SFTs grunnforurensningsdatabase (200/539)

- Arealene langs Sundjordetkanalen benyttet til båtopplag og oppussing

- Arealer rundt nåværende og tidligere nedgravde olje- og bensintanker

- Sedimenter i Sundjordetkanalen

- Undersøkelse av vannkvalitet i Sundjordetkanalen

Generelt er det viktig å sikre at områder med forurenset grunn ikke skal medføre uakseptabel

helse- og miljørisiko i omgivelsene. I henhold til Forurensningsforskriftens kapittel 2

”Opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider” kreves det at det utarbeides en

tiltaksplan ved terrenginngrep i området hvor det er grunn til å tro at det er forurenset grunn.

811665/svis 3. september 2008 Side 30 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Down Town og Porsgrunn sentrum sør, KU

Innspill til konsekvensutredning

MULTICONSULT

7. Sluttmerkning

Opplysninger gitt i rapporten er fremskaffet ved befaring, arkiver og intervjuer. Selv om det så langt

som mulig er søkt å få bekreftet innhentede opplysninger fra en annen uavhengig kilde, må det tas

forbehold om forhold som ikke skulle være fremkommet ved undersøkelsen. Skulle ytterligere

opplysninger bli tilgjengelige ber vi om å bli underrettet for en mulig revurdering av våre konklusjoner

og anbefalinger.

811665/svis 3. september 2008 Side 31 av 31

c:\documents and settings\svis\desktop\811665 rapport 1 down town og porsgrunn sentrum sør ku rev 080903.doc


Rev. Beskrivelse

OVERSIKTSKART

DOWN TOWN OG PORSGRUNN SØR, KU

Dato Tegn. Kontr. Godkj.

Orginalformat

Tegningens filnavn

Målestokk

Fag

MILJØGEOLOGI

M U L T I C O N S U L T

MULTICONSULT AS

Alexander Kiellandsgt. 24, 3716 Skien

Tel.: 35523115 - Fax.: 35527120

Dato

29.08.08

Oppdragsnr.

Konstr./tegnet Kontrollert Godkjent

Tegningsnr.

YNH

811665 0

Rev.


C

B

A1

A2

Rev.

Beskrivelse

Down Town og Porsgrunn sør, KU

Området berørt av fase 1 rapporten

MULTICONSULT AS

Alexander Kiellandsgt. 24, 3716 Skien

Tel.: 35523115 - Fax.: 35527120

29.08.08

811665

Tegningsnr.

1

Dato

Oppdragsnr.

Dato Tegn. Kontr. Godkj.

Orginalformat Fag

Tegningens filnavn

Målestokk

Konstr./tegnet Kontrollert Godkjent

YNH

1:5000

MILJØGEOLOGI

Rev.

M U L T I C O N S U L T


Bilde A.1 Området mellom Rolf Grohs

AS og Grenland mek. verksted.

Bilde A.2 Grenland mek. verksted

Bilde A.3 Ved Tess

Bilde A.5 Fredneshalvøya

Bilde A.4 Kreosotimpregnert trevirke

Rev.

Beskrivelse

DOWN TOWN OG PORSGRUNN

SENTRUM SØR, KU

Delområde A1 - Fredneshalvøya -

Bilder - 1

MULTICONSULT AS

Alexander Kiellandsgt. 24, 3716 Skien

Tel.: 35523115 - Fax.: 35527120

Dato

29.08.08

Oppdragsnr.

811665

Dato Tegn. Kontr. Godkj.

Orginalformat Fag

Tegningens filnavn

Målestokk

Konstr./tegnet Kontrollert Godkjent

Tegningsnr.

YNH

2

MILJØGEOLOGI

Rev.

M U L T I C O N S U L T


Bilde A.6 Idrettsplass Fredneshalvøya

Bilde A.7 Flis og trevirke funnet under

graving i forbindelse med ny vei.

Bilde A.8 Tønne ved Brua Servicesenter

Bilde A.9 Bak Brua Servicesenter

Rev.

Beskrivelse

DOWN TOWN OG PORSGRUNN

SENTRUM SØR, KU

Delområde A1 - Fredneshalvøya -

Bilder - 2

MULTICONSULT AS

Alexander Kiellandsgt. 24, 3716 Skien

Dato

29.08.08

Oppdragsnr.

Tel.: 35523115 - Fax.: 35527120

811665

Dato Tegn. Kontr. Godkj.

Orginalformat Fag

Tegningens filnavn

Målestokk

Konstr./tegnet Kontrollert Godkjent

Tegningsnr.

YNH

3

MILJØGEOLOGI

Rev.

M U L T I C O N S U L T


Bilde D.1 Innløp Sundjordetkanalen.

Til venstre innløp Gunneklevfjorden

Bilde D.2 Under Frednesbrua.

Prøvelokalitet sedimentprøver 2004.

Bilde D.3 Sundjordetkanalen.

Bilde D.4 Sundjordetkanalen.

Rev.

Beskrivelse

DOWN TOWN OG PORSGRUNN

SENTRUM SØR, KU

Delområde A2 - Sundjordetkanalen

- Bilder

Dato

MULTICONSULT AS 29.08.08 YNH

Oppdragsnr.

Tegningsnr.

Alexander Kiellandsgt. 24, 3716 Skien

Tel.: 35523115 - Fax.: 35527120

811665 4

Dato Tegn. Kontr. Godkj.

Orginalformat Fag

Tegningens filnavn

Målestokk

Konstr./tegnet Kontrollert Godkjent

MILJØGEOLOGI

Rev.

M U L T I C O N S U L T


Bilde B.1 Rolf Grohs A/S

Bilde B.2 Elvefasaden langs

Fredneshalvøya.

Frednesbrua i ytterkant av bildet.

Bilde B.3 Kaianlegg langs Porsgrunnselva.

Rev.

Beskrivelse

DOWN TOWN OG PORSGRUNN

SENTRUM SØR, KU

Delområde B - Grängeshallen -

Skippergata - Bilder

MULTICONSULT AS

Alexander Kiellandsgt. 24, 3716 Skien

Tel.: 35523115 - Fax.: 35527120

Dato

29.08.08

Oppdragsnr.

811665

Dato Tegn. Kontr. Godkj.

Orginalformat Fag

Tegningens filnavn

Målestokk

Konstr./tegnet Kontrollert Godkjent

Tegningsnr.

YNH

5

MILJØGEOLOGI

Rev.

M U L T I C O N S U L T


Bilde C.1 Franklin torget.

Down Town i bakgrunnen.

Bilde C.2 Parkeringsplass Down Town

Bilde C.3 Porsgrunnsbrua

Bilde C.4 Storgata sett fra Franklin torget

Rev.

Beskrivelse

DOWN TOWN OG PORSGRUNN

SENTRUM SØR, KU

Delområde C - Bratsberg Brygge -

Down Town - Bilder

MULTICONSULT AS

Alexander Kiellandsgt. 24, 3716 Skien

Tel.: 35523115 - Fax.: 35527120

Dato

13.08.08 29.08.08

Oppdragsnr.

811665

Dato Tegn. Kontr. Godkj.

Orginalformat Fag

Tegningens filnavn

Målestokk

Konstr./tegnet Kontrollert Godkjent

Tegningsnr.

YNH

6

MILJØGEOLOGI

Rev.

M U L T I C O N S U L T


Prøvelokaliteter

4

3

2 1

Rev.

Beskrivelse

DOWN TOWN OG PORSGRUNN

SENTRUM SØR, KU

Prøvelokaliteter Sundjordetkanalen

2004

MULTICONSULT AS

Alexander Kiellandsgt. 24, 3716 Skien

Tel.: 35523115 - Fax.: 35527120

Dato

29.08.08

Oppdragsnr.

Tegningsnr.

811665 7

Dato Tegn. Kontr. Godkj.

Orginalformat Fag

Tegningens filnavn

Målestokk

Konstr./tegnet Kontrollert Godkjent

YNH

A4

MILJØGEOLOGI

Rev.

M U L T I C O N S U L T

More magazines by this user
Similar magazines