13.07.2015 Views

Trafikkutredning - Porsgrunn Kommune

Trafikkutredning - Porsgrunn Kommune

Trafikkutredning - Porsgrunn Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØRTRAFIKKUTREDNING


NOTATTil:KopiFra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak ASDato: 20.5.2009Down Town <strong>Porsgrunn</strong> – <strong>Trafikkutredning</strong>BAKGRUNNDown Town er i dag et varehus på 33.400 m 2 , fordelt på 26.000 m 2 kjøpesenter og 7.400 m 2 bransjehandel. Itilegg til dette er det 6.400 m 2 med museum og div varehandel innenfor planområdet. Virksomheten planleggesutvidet til ca 94.000 m 2 , med 61.000 m 2 handel og 33.000 m 2 kontor, hotell og museum (eks museum). I tilegg tildette planlegges det ca 43.700 m 2 nye boliger og kontor på Frednesøya og ved Skippergata.Dette notatet beskriver trafikkøkning som følge av utbyggingen av Down Town, og de konsekvenser dette kanha for trafikkavviklingen på vegene i og forbi planområdet. I denne sammenheng er det sett på ulike situasjonerog atkomstløsninger for Down Town – med vegnett 2 med atkomst fra Storgata, og med vegnett 3 med atkomstfra Storgata, fra Skippergata og fra Frednesøya. Følgende trafikksituasjoner er vurdert.1. Dagens trafikksituasjon2. Nytt vegnett 2 og dagens trafikk3. 0-alt med dagens Down Town i 2012, med vegnett 2 og kun med generell trafikkvekst4. Nye Down Town i 2012 med vegnett 3, med Storgata åpen som i dag5. Nye Down Town i 2012 med vegnett 3, med Storgata stengt for biltrafikk6. Nye Down Town i 2012 med vegnett 3, med trafikk overført til Frednesbrua7. Nye Down Town i 2012 med vegnett 3, med lavere trafikkvekst (+46 %) til-fra handel på Down TownSituasjon 5 (og 7) er den optimale løsningen for trafikkavviklingen i kryssene i planområdet. Situasjon 6, somforutsetter overføring av trafikk fra <strong>Porsgrunn</strong>sbrua til Frednesbrua gir stor overbelastning i Kulltangenkrysset.


2INNHOLDSFORTEGNELSE1 SAMMENDRAG ................................................................................................................................................... 32 TRAFIKKEN FRA DOWN TOWN ........................................................................................................................ 52.1 DAGENS VIRKSOMHET OG PLANLAGT VIRKSOMHET ......................................................................... 52.2 TRAFIKKGENERERING OG REISEMIDDELFORDELING ........................................................................ 52.3 DAGENS TRAFIKK TIL-FRA PLANOMRÅDET ......................................................................................... 72.4 TRAFIKK TIL-FRA PLANOMRÅDET ETTER UTBYGGING – 63 % KUNDEVEKST ............................... 82.5 TRAFIKK TIL-FRA PLANOMRÅDET ETTER UTBYGGING – 30 % KUNDEVEKST ............................... 92.6 REISEMIDDELFORDELINGEN TIL-FRA PLANOMRÅDET I 2008 OG I 2012 ..................................... 103 TRAFIKKEN PÅ VEGNETTET .......................................................................................................................... 123.1 DAGENS SITUASJON ............................................................................................................................. 123.2 VEGNETT 2 – ÅDT 2008 ..................................................................................................................... 143.3 0-ALTERNATIV - VEGNETT 2 ÅDT 2012............................................................................................ 153.4 NYE DOWN TOWN MED VEGNETT 3 – STORGATA ÅPEN SOM I DAG ............................................ 163.5 VEGNETT 3 ÅDT 2012 – STORGATA ØST STENGES FOR BILTRAFIKK ........................................ 173.6 VEGNETT 3 ÅDT 2012 – TRAFIKK OVERFØRES TIL FREDNESBRUA ........................................... 183.7 VEGNETT 3 ÅDT 2012 – MED 30 % KUNDEVEKST TIL-FRA DOWN TOWN ................................ 194 KRYSSKAPASITET OG KRYSSUTFORMING ................................................................................................. 204.1 DAGENS SITUASJON ............................................................................................................................. 204.2 VEGNETT 2 – ÅDT 2008 ..................................................................................................................... 214.3 VEGNETT 2 – ÅDT 2012 ..................................................................................................................... 234.4 VEGNETT 3 ÅDT 2012 – MED NYE DOWN TOWN .......................................................................... 254.5 VEGNETT 3 ÅDT 2012 – STORGATA ØST STENGES FOR BILTRAFIKK ........................................ 294.6 VEGNETT 3 ÅDT 2012 – TRAFIKK OVERFØRES TIL FREDNESBRUA ........................................... 324.7 VEGNETT 3 ÅDT 2012 – MED 30 % TRAFIKKVEKST TIL-FRA DOWN TOWN 1 .......................... 355 FORSINKELSER I KRYSS OG BUSSPRIORITERING ..................................................................................... 385.1 DAGENS SITUASJON ............................................................................................................................. 385.2 FREMTIDIG SITUASJON 5 – UTEN BUSSPRIORITERING ................................................................... 385.3 BUSSPRIORITERING I STORGATA ....................................................................................................... 39


31 SAMMENDRAGDown Town har i dag et handelsareal på 33.400 m 2 , fordelt på 26.000 m 2 kjøpesenter og 7.400 m 2 bransjehandel (iGrängeshallen). I tilegg til Down Town er det ca 6.400 m 2 museumsvirksomhet i området.Dagens trafikk til-fra Down Town er beregnet til 12.900 personturer, og til ca 8.800 biler pr årsdøgn (ÅDT).Persontrafikken beregnet fra statistikk for besøkende i 2006 og 2007, som er fremskrevet til 2008. Biltrafikken til-fraDown Town ble talt i ettermiddagsrushet torsdag 12,6 2008, til ca 1.170 biler i dim ettermiddagstime.Biltrafikken til-fra hele planområdet er beregnet til ca 11.600 biler pr årsdøgn, 8.770 til-fra Down Town 2.240 bilertil-fra Skippergata, 250 biler til-fra Frednesøya og 380 biler til-fra Skomværkvartalet.Figur 1.1. Dagens biltrafikk pr årsdøgn (ÅDT) – tall i gult felt er telt, blå tall er trafikk til-fra planområdet.Kapasitetsberegninger av kryssene i planområdet viser at det ikke er overbelastning i lokalkryssene i dag. IKulltangenkrysset (7) er Hydrovegen overbelastet, med en beregnet kapasitetsutnyttelse på 1,02. Kapasitetsutnyttelsenpå tilfarter i rundkjøringer bør ikke overstige 0,85, da forsinkelser og køer øker raskt ved høyere verdier.Figur 1.2. Dagens trafikk i dim ettermiddagstime – tall i gult felt er telt, blå tall er trafikk til-fra planområdet.Planlagt utbygging i planområdet gir til sammen 166.000 m 2 , 65.200 m 2 handel, 43.600 m 2 kontor, 41.400 m 2 bolig,7.000 m 2 hotell, 7.400 m 2 museum og 1.400 m 2 industri.


Biltrafikken til-fra planområdet etter utbygging er beregnet til 19.400 biler pr årsdøgn, 9.500 til-fra Down Town 1,6.300 til-fra Down Town 2, 1.540 til-fra Skippergata, 870 til-fra Frednesøya og 1.180 til-fra Skomværkvartalet. Isituasjon 5, med Storgata stengt for biltrafikk, vil trafikk til-fra Skomværkvartalet ikke berøre vegene i planområdet.Med utbygging av planområdet vil biltrafikken i Raschebakken nord øke til ca 15.000 biler prårsdøgn, selv om Storgata stenges for biltrafikk. Dette er stor biltrafikk i to-felts gater - i vegnormaleneanbefales det 4-felts gater når trafikken overstiger 15.000 biler pr årsdøgn. I tilegg til trafikkvekstentil-fra planområdet er det lagt til 6,4 % generell trafikkvekst på den øvrige trafikken påvegene, og antall busser pr dag er doblet.4Figur 1.3. Beregnet biltrafikk pr årsdøgn (ÅDT) etter utbygging – blå tall er trafikk til-fra planområdet, rødetall er busser pr dag.Kapasitetsberegning av kryssene i planområdet viser at det blir høy belastning i krysset Storgata - Frednesbakken,med kapasitetsutnyttelse på 0,83-0,86 på tilfartene fra Storgata og fra Frednesbakken. Hovedårsaken til at dettekrysset blir så høyt belastet er at det betjener all trafikk til-fra Down Town 1, unntatt trafikken fra Storgata øst.Figur 1.4. Beregnet biltrafikk i dim ettermiddagstime, og kapasitet i kryss etter utbygging – blå tall ertimetrafikk til-fra planområdet, røde tall er busser pr time.Busstrafikken i Storgata kan få problemer med fremkommeligheten i Storgata på grunn av den høye belastningen ikryss 3 med Frednesbakken. Beregnede køer i Storgata inn mot kryss 3 er 102 fra øst og 110 m fra vest. Det erderfor lagt inn tilsvarende lengde på venstresvingefeltene i Storgata, slik at bussene skal få køfri kjøring frem tilkrysset. Fra Storgata vest krever dette eget bussignal, som tillater bussene å kjøre rett frem fra venstresvingefeltet.


52 TRAFIKKEN FRA DOWN TOWN2.1 Dagens virksomhet og planlagt virksomhetDagens virksomhet Down TownPlanlagt virksomhet Down Town• Down Town kjøpesenter - 26.000 m 2 - 42.500 m 2• Down Town bransjehandel - 7.400 m 2 - 21.300 m 2• Museum - 4.400 m 2 - 4.400 m 2• Div detaljhandel - 2.000 m 2 - 0• Kontor - 7.800 m 2• Boliger - 3.800 m 2Det planlegges enten kontor eller hotell i planområdet - vi har regnet med kontor som gir størst trafikk.Dagens virksomhet FrednesøyaPlanlagt virksomhet Frednesøya• Industri - 8.000 m 2 - 0• Kontor - 0 - 4.200 m 2• Boliger - 0 - 37.800 m 2Dagens virksomhet SkippergataPlanlagt virksomhet Skippergata• Industri - 3.360 m 2 - 0• Elektrohandel, bilutstyr - 5.560 m 2 - 0• Hagesenter - 990 m 2 - 0• Kontor - 0 - 25.000 m 2• Boliger - 0 - 13.000 m 22.2 Trafikkgenerering og reisemiddelfordelingTrafikken til-fra dagens og planlagt virksomhet er beregnet som følger.• Trafikkskaping - hvor mange reiser pr dag som blir generert av virksomheten• Reisemiddelvalg - hvilke reisemiddel g/s, bil eller kollektiv blir og vil bli benyttet til-fra virksomhetene• Reisemønster - hvordan fordeler de reisende seg på vegene i og rundt planområdetTurproduksjonen til-fra dagens virksomhet på Down Town på hverdager er beregnet med følgende verdier.• Kjøpesenter - 83 personturer pr 100 m 2 - 29 bilturer pr 100 m 2• Bransjehandel - 60 personturer pr 100 m 2 - 27 bilturer pr 100 m 2• Museum - 8 personturer pr 100 m 2 - 3 bilturer pr 100 m 2• Div detaljhandel - 8 personturer pr 100 m 2 - 3 bilturer pr 100 m 2For kjøpesenter og bransjehandel er turproduksjonstall hentet, fra PROSAM-rapport 103 (Turproduksjonstall forkjøpesentra i Oslo og Akershus). Besøket på Down Town pr uke er registrert i statistikk, og biltrafikken til-fra DownTown kjøpesenter og bransjehandel er registrert i trafikktelling 12.6.2008.Turproduksjonen til-fra dagens virksomhet på Frednesøya, langs Skippergata og i Skomværkvartalet på hverdagerer beregnet med følgende verdier.• Industri - 6 personturer pr 100 m 2 - 3,5 bilturer pr 100 m 2


6• Elektrohandel og bilutstyr - 61 personturer pr 100 m 2 - 35 bilturer pr 100 m 2• Hagesenter - 42 personturer pr 100 m 2 - 24 bilturer pr 100 m 2• Handel andre varer - 60 personturer pr 100 m 2 - 27 bilturer pr 100 m 2• Boliger - 11 personturer pr 100 m 2 - 4 bilturer pr 100 m 2Turproduksjonen for industri er hentet fra håndbok 146 Trafikkberegninger. For handel er data hentet fra PROSAMrapport103, og for boliger fra PROSAM-rapport 137 og PROSAM-rapport 152. Figuren nedenfor viser turproduksjonstallog timeandeler som er brukt i beregningen av dagens trafikk til-fra planområdet.Figur 2.1. Turproduksjonstall som er brukt i beregningen av dagens trafikk til-fra planområdet.Figuren nedenfor viser dagens reisemiddelfordeling iht. en kundeundersøkelse på Down Town og iht. RVU Grenland.Figur 2.2. Dagens reisemiddelfordeling til-fra Down Town og annen virksomhet.Størst andel kollektivreisende til-fra Down Town er det i gruppen under 18 år, med 45 %. I gruppen over 18 år, dvs.blant potensielle bilbrukere, er andelen kollektivreisende 11 %.Gangandelen til-fra Down Town i 2012 er anslått å øke med ca 4 % pga mange nye bosatte og ansatte i området,og bilandelen er redusert tilsvarende. Det er ikke regnet med økninger i kollektivandelen frem mot 2012.Utvideleser av handelsarealet på et kjøpesenter vil normalt gi noe lavere besøk pr 100 m 2 enn på de opprinneligearealene, større reduksjon jo større utvidelsen er. På Down Town er utvidelsen av handelsarealene på hele 83 %.Turproduksjonen pr 100 m 2 for handelsarealene på nye Down Town er derfor redusert med 13 % i forhold til i dag.For bransjehandel og for all annen arealbruk enn kjøpesenter er det brukt den samme turproduksjonen i fremtidigsituasjon som i dagens situasjon.Turproduksjonen pr hverdag til-fra fremtidig virksomhet i planområdet er beregnet med følgende verdier.• Kjøpesenter - 74 personturer pr 100 m 2 - 25 bilturer pr 100 m 2• Bransjehandel - 54 personturer pr 100 m 2 - 23 bilturer pr 100 m 2• Kontor - 12 personturer pr 100 m 2 - 7 bilturer pr 100 m 2• Hotell - 11 personturer pr 100 m 2 - 5 bilturer pr 100 m 2• Museum - 5 personturer pr 100 m 2 - 2 bilturer pr 100 m 2


7• Boliger - 11 personturer pr 100 m 2 - 4 bilturer pr 100 m 2På hverdager er biltrafikken til-fra handel relativt jevnt fordelt over dagen, med størst trafikk mellom kl 15:30 og16:30, med ca 12 % av hverdagstrafikken, og med ca 13 % av årsdøgntrafikken. Biltrafikken til-fra handel fordelerseg med ca 50 % til og ca 50 % fra området i dim time.2.3 Dagens trafikk til-fra planområdetTil-fra Down Town og musene er trafikken beregnet til 26.400 personturer på hverdager, hvorav 25.900 personturerer til-fra handel. Dette gir 83 personturer pr 100 m 2 for kjøpesenter og 60 personturer pr 100 m 2 for bransjehandel.Antall ansatte er beregnet til 890 personer. Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til-fra Down Town i 2008.Figur 2.3. Beregnet trafikk til-fra dagens Down Town i 2008.Biltrafikken til-fra Down Town er beregnet til 9.800 biler pr hverdager og 8.800 biler pr årsdøgn (ÅDT). Hverdager mandag - fredag, ÅDT er biltrafikk pr dag i løpet av et år. På lørdager er biltrafikken beregnet til 12.400 biler prdag. På hverdager er det 29 bilturer pr 100 m 2 for kjøpesenter og 27 bilturer pr 100 m 2 for bransjehandel.Timetrafikken i dim ettermiddagstime på hverdager er beregnet til 1.180 biler. Bilturer i dim time som er vist medrødt, 1.170 biler, er registrert timetrafikk til-fra Down Town 12.6.2008. Dimensjonerende timetrafikk til-fra handel vilnormalt fordele seg med ca 50 % i hver retning.Parkeringsbehovet i dag er beregnet til 870 bilplasser på hverdager og 1.230 bilplasser på lørdager. Beregnetparkeringsbehov inkluderer ikke parkering for ansatte. I snitt gir beregnet parkeringsbehov 1,5 time parkeringstid prbil for handlende. Gjennomsnitt oppholdstid for alle besøkende på Down Town er i dag ca 1,3 time. I dag er det1.630 bilplasser ved Down Town, inklusive parkering på Franklintorget, men eksklusive parkering i Storgata.Øvrige områder i planområdet - Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet – har beregnet trafikk på 5.750personturer på hverdager. Antall ansatte og bosatte i disse områdene er beregnet til 350 personer. Figurennedenfor viser beregnet trafikk til-fra de tre øvrige områdene i 2008.Figur 2.4. Beregnet trafikk til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet i 2008.


Biltrafikken til-fra de øvrige områdene er beregnet til 3.200 biler på hverdager og 2.900 biler pr årsdøgn (ÅDT). Pålørdager er biltrafikken beregnet til 4.100 biler pr dag.Timetrafikken til-fra de øvrige områdene i dim ettermiddagstime på hverdager er beregnet til 400 biler. Timetrafikktil-fra handel vil normalt fordele seg med ca 50 % i hver retning.Parkeringsbehovet for de øvrige områdene i dag er beregnet til 260 bilplasser på hverdager og 300 bilplasser pålørdager. Beregnet parkeringsbehov inkluderer ikke parkering for ansatte.82.4 Trafikk til-fra planområdet etter utbygging – 63 % kundevekstTrafikken til-fra nye Down Town etter utbygging er beregnet til 46.100 personturer på hverdager (75 % vekst),42.300 til-fra handel og 3.800 personturer til-fra hotell, kontor og museum. Dette gir 74 personturer pr 100 m 2 forkjøpesenter og 60 personturer pr 100 m 2 for bransjehandel. Antall ansatte er beregnet til 2.180 personer. Figurennedenfor viser beregnet trafikk til-fra nye Down Town i 2012 etter utbygging, med 63 % kundevekst.Figur 2.5. Beregnet trafikk til-fra nye Down Town i 2012 etter utbygging, med 63 % kundevekst.Biltrafikken til-fra nye Down Town er beregnet til ca 17.800 biler pr hverdager og 15.800 biler pr årsdøgn. Pålørdager er biltrafikken beregnet til 21.700 biler pr dag. Dette gir totalt 80 % trafikkvekst til-fra Down Town (ÅDT),mens kjøpesenter får 36 % trafikkvekst og bransjehandel 181 % trafikkvekst. Bilturproduksjonen på hverdager blirmed dette 26 bilturer pr 100 m 2 for kjøpesenter og 27 bilturer pr 100 m 2 for bransjehandel.Timetrafikken i dim ettermiddagstime på hverdager er beregnet til 2.180 biler, som er 85 % trafikkvekst.Parkeringsbehovet etter utbygging er beregnet til 1.900 bilplasser på hverdager og 2.300 bilplasser på lørdager.Beregnet parkeringsbehov inkluderer ikke parkering for ansatte i handel.Øvrige områder i planområdet - Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet – får en beregnet trafikk på 9.950personturer på hverdager (73 % vekst). Antall ansatte og bosatte er beregnet til 2.470 personer.Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet i 2012 etter utbygging.


9Figur 2.6. Beregnet trafikk til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet i 2012 etter utbygging.Biltrafikken til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet er beregnet til 4.700 biler på hverdager og 3.600biler pr årsdøgn, som gir 25 % trafikkvekst. På lørdager er biltrafikken beregnet til 3.600 biler pr dag.Timetrafikken i dim ettermiddagstime på hverdager er beregnet til 610 biler (51 % vekst).Parkeringsbehovet er beregnet til 1.050 bilplasser på hverdager og 810 bilplasser på lørdager. Beregnetparkeringsbehov inkluderer ikke parkering for ansatte i handel.Biltrafikken til-fra planområdet i 2012 er beregnet til 22.600 biler på hverdager og til 19.400 biler pr årsdøgn, somer en trafikkvekst på 67 % i forhold til dagens situasjon (ÅDT). I dimensjonerende ettermiddagstime på hverdager ertrafikken til-fra planområdet beregnet 2.780 biler, som er en trafikkvekst på 76 %.2.5 Trafikk til-fra planområdet etter utbygging – 30 % kundevekstSteen & Strøm anslår 30 % vekst i antall kunder til-fra Down Town 1 og 2 som følge av utbyggingen. I kapittel 2.5 erbiltrafikken etter utbygging beregnet denne kundeveksten. Biltrafikken vil vokse mer enn 30 % fordi bransjehandel,som har høyere bilturproduksjon pr kunde enn kjøpesenter, har en arealvekst på ca 180 % mot kjøpesenter ca 55 %.Trafikken til-fra nye Down Town etter utbygging er beregnet til 37.500 personturer på hverdager (42 % vekst),33.700 til-fra handel og 3.800 personturer til-fra hotell, kontor og museum. Dette gir 67 personturer pr 100 m 2 forkjøpesenter og 49 personturer pr 100 m 2 for bransjehandel. Antall ansatte er beregnet til 2.180 personer. Figurennedenfor viser beregnet trafikk til-fra nye Down Town i 2012 etter utbygging, med 30 % kundevekst.Figur 2.7. Beregnet trafikk til-fra nye Down Town i 2012 etter utbygging, med 30 % kundevekst.


Biltrafikken til-fra nye Down Town er beregnet til ca 17.800 biler pr hverdager og 14.000 biler pr årsdøgn. Pålørdager er biltrafikken beregnet til 19.000 biler pr dag. Dette gir totalt 59 % trafikkvekst til-fra Down Town (ÅDT),mens kjøpesenter får 24 % trafikkvekst og bransjehandel 129 % trafikkvekst. Bilturproduksjonen på hverdager blirmed dette 24 bilturer pr 100 m 2 for kjøpesenter og 22 bilturer pr 100 m 2 for bransjehandel.Timetrafikken i dim ettermiddagstime på hverdager er beregnet til 1.940 biler, som er 64 % trafikkvekst.Parkeringsbehovet etter utbygging er beregnet til 1.730 bilplasser på hverdager og 2.080 bilplasser på lørdager.Beregnet parkeringsbehov inkluderer ikke parkering for ansatte i handel.Øvrige områder i planområdet - Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet – får en beregnet trafikk på 9.950personturer på hverdager (73 % vekst). Antall ansatte og bosatte er beregnet til 2.470 personer.Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet i 2012 etter utbygging.10Figur 2.8. Beregnet trafikk til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet i 2012 etter utbygging.Biltrafikken til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet er beregnet til 4.700 biler på hverdager og 3.600biler pr årsdøgn, som gir 25 % trafikkvekst. På lørdager er biltrafikken beregnet til 3.620 biler pr dag.Timetrafikken i dim ettermiddagstime på hverdager er beregnet til 610 biler (51 % vekst).Parkeringsbehovet er beregnet til 1.050 bilplasser på hverdager og 810 bilplasser på lørdager. Beregnetparkeringsbehov inkluderer ikke parkering for ansatte i handel.Biltrafikken til-fra planområdet i 2012 er beregnet til 22.600 biler på hverdager og til 17.600 biler pr årsdøgn, somer en trafikkvekst på 51 % i forhold til dagens situasjon (ÅDT). I dimensjonerende ettermiddagstime på hverdager ertrafikken til-fra planområdet beregnet 2.540 biler, som er en trafikkvekst på 61 %.2.6 Reisemiddelfordelingen til-fra planområdet i 2008 og i 2012Persontrafikken øker med ca 24.000 personturer på hverdager som følge av planlagt utbygging av planområdet.Økningen er med bil størst, men det blir også betydelig flere kollektivreisende til-fra området, selv om det ikke erregnet med økning av kollektivandelen. Figuren nedenfor viser en oppsummering av reiser til-fra planområdet i 2008og i 2012,med 63 % kundevekst på Down Town.


11Figur 2.9. Beregnet reisemiddelfordeling til-fra planområdet i 2008 og i 2012, med 63 % kundevekst.Kollektivreisende til-fra planområdet er beregnet å øke med ca 3.000 reisende pr dag, og ca 430 flere reisende tilog fra området i dim time. Dette gir et økt transportbehov på ca 4 bussavganger pr time i hver retning.Sykkelparkeringen ved handel på Down Town er beregnet å ha et P-behov på ca 70 sykkelplasser i 2012.Figuren nedenfor viser en oppsummering av reiser til-fra planområdet i 2008 og i 2012,med 30 % kundevekst påDown Town.Figur 2.10. Beregnet reisemiddelfordeling til-fra planområdet i 2008 og i 2012, med 30 % kundevekst.Kollektivreisende til-fra planområdet er beregnet å øke med ca 1.400 reisende pr dag, og ca 200 flere reisende tilog fra området i dim time. Dette gir et økt transportbehov på ca 2 bussavganger pr time i hver retning.Sykkelparkeringen ved handel på Down Town er beregnet å ha et P-behov på ca 60 sykkelplasser i 2012.I begge beregningene som er presentert ovenfor går gangandelen (og sykkelandelen) i planområdet noe opp etterutbygging. Hovedårsaken til dette er mange ny bosatte i området, som iht. RVU for Grenland har høy gang-/sykkelandel. Kollektivandelen i planområdet går noe ned etter utbygging pga av lav kollektivandel for reiser til-fraboliger og arbeidsplasser (iht. RVU Grenland). Det er regnet med uendret kollektivandel til-fra handel fra 2008 til2012.


123 TRAFIKKEN PÅ VEGNETTET3.1 Dagens situasjonBiltrafikken på vegnettet er beregnet med utgangspunkt i trafikk som er registrert med radartellinger i snitt og medmanuelle krysstellinger. Døgntrafikken er registrert i følgende snittellinger med radar.• Snittelling på <strong>Porsgrunn</strong>sbrua og Frednesbrua i uke 12 i 2007• Snittelling i Storgata• Snittelling i Kulltangenvegen (5 d) i uke 10 i 2007• Snittelling i Hydrovegen (og Rolighetsvegen) i uke 7 i 2007Trafikktallene i Kulltangenvegen og Hydrovegen er hentet fra rapporten Norsk Hydro Produksjon AS HerøyaIndustripark, KU Delrapport 5 Infrastruktur, utarbeidet av Asplan Viak AS 29.8 2007.Årsdøgntrafikken er beregnet ut fra ovennevnte snittellinger og fra manuelle krysstellinger. I omregningen fratimetrafikk (fra krysstellinger) til ÅDT er det brukt følgende timeandeler.• 9,9 % av ÅDT på veger som er dominert av gjennomgangstrafikk (er timeandel på <strong>Porsgrunn</strong>sbrua)• 12,9 % på veger mellom Raschebakken og Kulltangenvegen, som har mye trafikk til-fra Down TownTrafikktall fra tellinger i 2006 og 2007 er fremskrevet til 2008 med 1,5 % generell årlig vekst. Trafikk til-fra DownTown er justert ned fra telleuke 24 som har 103,4 % av årsmiddel (iht. besøksstatistikk for Down Town) til årsmiddel(100 %). Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i 2008, biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall.Figur 3.1.1. Beregnet biltrafikk ved Down Town i dagens situasjon, ÅDT 2008.Trafikkfordelingen til-fra Down Town er beregnet ut fra en postkortundersøkelse i august 2000, hvor blant annetreisende til Down Town ble spurt om hvor de kom fra. Ut fra denne undersøkelsen er det beregnet følgendefordeling av trafikken til-fra Down Town på de 7 atkomstvegene.• Til-fra <strong>Porsgrunn</strong>sbrua - 0,31 - Til Storgata øst - 0,06• Til-fra Raschebakken - 0,20 - Til-fra Storgata vest - 0,03• Til-fra Kulltangenvegen - 0,11 - Til-fra Hydrovegen - 0,13• Til-fra Frednesbrua - 0,17Timetrafikken er beregnet med utgangspunkt i trafikktall fra snittellinger på <strong>Porsgrunn</strong>sbrua og Frednesbrua i uke 12i 2007, og på manuell krysstelling i krysset Raschebakken – Skippergata onsdag 21.6.2006. Timetrafikk fra tellinger i


132006 og 2007 er fremskrevet til 2008 med 1,5 % generell årlig vekst.Figuren nedenfor viser beregnet trafikk i dimensjonerende ettermiddagstime i uke 24 i 2008. Biltrafikk til-fraplanområdet er vist med blå tall, røde tall viser beregnet kapasitetsutnyttelse.Figur 3.1.2. Beregnet biltrafikk ved Down Town i dagens situasjon, dim ettermiddagstime 2008.I Kulltangenkrysset er timetrafikken fordelt med flere biler fra Hydrovegen til Down Town enn i motsatt retning.Trafikktallene i krysset tilsier at en del trafikk fra Herøya kjører rett frem til Down Town, og tilbake fra Down Town tilFrednesbrua. I Hydrovegen er det beregnet at 150 biler kjører mot Down Town og at 50 biler kjører fra Down Town.På Frednesbrua er det beregnet at trafikken mot Down Town er 80 biler, mens trafikken fra Down Town er 180 biler.For beregningen av ÅDT på disse to atkomstvegene er det regnet med et gjennomsnitt av trafikkandelen i de toretningene. På de 5 øvrige atkomstvegene til-fra Down Town er det regnet med lik trafikk til og fra Down Town.Kapasiteten i de viktigste kryssene er beregnet med programmet SIDRA versjon 3.2. Disse kapasitetsberegningeneog forutsetninger som er lagt til grunn mht kryssutforming er vist i kapittel 3. I SIDRA regnes det ikke medfotgjengere i rundkjøringer, og i kryss med rundkjøring og stor gangtrafikk kan derfor beregningene gi for godkapasitet. Ved liten til moderat gangtrafikk vil fotgjengere normalt krysse i tidsluker mellom biler, uten å forstyrrebiltrafikken i vesentlig grad.I dagens situasjon er det Kulltangenkrysset som har høyest belastning, og som er det eneste krysset som eroverbelastet i dag. På tilfarten fra Hydrovegen er beregnet kapasitetsutnyttelse 1,02 og beregnet bilkø er her 300 m.De øvrige tilfartene i Kulltangenkrysset har iht. beregningene moderate kapasitetsutnyttelser. Det samme gjelderde to øvrige kryssene i Brugata og i Raschebakken (1 og 4) som er beregnet. Kapasitetsutnyttelsen i en rundkjøringbør ikke overstige 0,85, da forsinkelser og bilkøer øker raskt ved høyere verdier. Signalkryss kan tåle noe høyerebelastninger før forsinkelser og bilkøer når kritiske verdier.


143.2 Vegnett 2 – ÅDT 2008Biltrafikken på vegnettet er som i dagens situasjon (i kap 2.1). Østre atkomst til Down Town fra Brugata og fraSkippergata er stengt og flyttet til krysset Storgata - Raschebakken. I vest er utkjøringen fra Tollbugata flyttet tilStorgata. Busstrafikken er lagt til Storgata frem til Frednesøya. Figuren nedenfor viser dagens biltrafikk ÅDT 2008med disse endringer i vegnettet. Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, busstrafikk er vist med røde tall.Figur 3.2.1. Beregnet biltrafikk ved Down Town med vegnett 2, ÅDT 2008.Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i dim ettermiddagstime i uke 24 i 2008, med vegnett 2. Biltrafikk til-fraplanområdet er vist med blå tall, røde tall viser beregnet kapasitetsutnyttelse.Figur 3.2.2. Beregnet biltrafikk ved Down Town med vegnett 2, dim ettermiddagstime 2008.Signalkryssene i Storgata får iht. beregningene lave til moderate kapasitetsutnyttelser, og ingen kryss eroverbelastet. I kryss 1 vil en rundkjøring sannsynligvis få høyere utnyttelse og lengre køer enn etsignalkryss pga gangtrafikken. I kryss 2 kan bilkø fra Storgata øst (95 m) forstyrre for rett frem trafikk iStorgata mot vest, derav busstrafikken. I kryss 4 vil et signalkryss gi køer fra Raschebakken syd (93 m)gjennom krysset med Storgata. Kapasitetsberegningene viser at ingen kryss i planområdet er overbelastet.I Kulltangenkrysset (7) er tilfarten fra Hydrovegen utvidet til to felt, med et 20 m langt felt for trafikk tilhøyre og rett frem. Dette reduserer kapasitetsutnyttelsen på tilfarten fra dagens 1,02 til 0,70.


153.3 0-alternativ - Vegnett 2 ÅDT 2012Biltrafikken er fremskrevet til 2012 med en generell trafikkvekst på 6,4 %. Biltrafikken til-fra planområdet økerdermed fra 11.600 ÅDT til 12.400 ÅDT. Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk ÅDT 2012 i et 0-alternativ med eksDown Town. Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, busstrafikk er vist med røde tall.Figur 3.3.1. Beregnet biltrafikk i et 0-alternati med vegnett 2, ÅDT 2012.Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i dim ettermiddagstime i uke 24 i 2012, med vegnett 2. Biltrafikk til-fraplanområdet er vist med blå tall, røde tall viser beregnet kapasitetsutnyttelse.Figur 3.3.2. Beregnet biltrafikk i et 0-alternati med vegnett 2, dim ettermiddagstime 2012.Krysset Storgata - Raschebakken (2) får 0,75-0,78 i kapasitetsutnyttelse på de tre tilfartene. Her vil køenfra Storgata øst (109 m) strekke seg tilbake til krysset med Brugata. Dette kan forstyrre for rett fremtrafikken i Storgata, derav busser. I kryss 1 vil en rundkjøring få høyere belastning og lengre bilkøer enn etsignalkryss pga gangtrafikken. Kapasitetsberegningene viser at ingen kryss i planområdet er overbelastet.I Kulltangenkrysset (7) er tilfarten fra Hydrovegen utvidet med et 30 m langt felt for trafikk til høyre og rettfrem mot Down Town. Tilfarten fra Kulltangenvegen er utvidet med et 20 m langt felt for høyresvingendetrafikk mot Down Town. Dette reduserer kapasitetsutnyttelsen på tilfarten fra 0,76 i alt. 2 til 0,67 i alt 3.


163.4 Nye Down Town med vegnett 3 – Storgata åpen som i dagBiltrafikken til-fra planområdet øker fra 11.600 ÅDT i 2008 til 19.400 ÅDT i 2012 (69 %), med planlagt utbygging.Biltrafikken til-fra handel på Down Town øker med 67 %. Hovedatkomst til Down Town 1 er i fra kryss 3 StorgataFrednesbakken. Kun trafikk til Down Town 1 fra Storgata øst kan kjøre rett frem til P-husatkomsten fra kryss 2Storgata – Rachebakken (vist med piler). Atkomster til P-huset i Down Town 2 er fra Skippergata og fra Frednesøya(vist med piler). Figuren nedenfor viser ÅDT 2012, med nye Down Town og vegnett 2. Biltrafikk til-fra planområdeter vist med blå tall, busstrafikk er vist med røde tall.Figur 3.4.1. Beregnet biltrafikk med nye Down Town med vegnett 3, ÅDT 2012.Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i dim ettermiddagstime i uke 24 i 2012, med nye Down Town, og medvegnett 3. Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå skrift, og røde tall viser beregnet kapasitetsutnyttelse.Figur 3.4.2. Beregnet biltrafikk med nye Down Town med vegnett 3, dim ettermiddagstime 2012.Kryssene 2, 3, og 4 får høye belastninger med kapasitetsutnyttelser på over 0,80. Beregnede bilkøer iStorgata inn mot kryss 3 er 79 m – 106 m. For å gi busser køfri kjøring i Storgata er svingefeltene ikryssene i Storgata like lange som lengste bilkø inn mot kryssene.I Kulltangenkrysset (7) har tilfarten fra Frednesøya fått et 20 m langt høyresvingefelt for trafikk mot DownTown og tilfarten fra Frednesbrua et 20 langt venstresvingefelt for trafikk mot Down Town. Kapasitetsutnyttelsenpå alle tilfarter blir da under 0,75.


173.5 Vegnett 3 ÅDT 2012 – Storgata øst stenges for biltrafikkStorgata øst er stengt for biltrafikk unntatt busser, og Skomværkvartalet har da atkomst fra østre del av Storgata.Skomværkvartalet vil derfor ikke gi trafikk i lokalvegnettet ved Down Town, og er derfor tatt ut av figuren nedenfor.Trafikk til-fra planområdet fra <strong>Porsgrunn</strong> øst er ledet via Raschebakken nord og Skippergata til krysset Storgata –Frednesbakken (3). Trafikk til Down Town 1 fra Storgata øst kan, som i situasjon 4, kjøre rett frem i krysset Storgata– Raschebakken (2). Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i 2012 med Storgata stengt for biltrafikk. Biltrafikk tilfraplanområdet er vist med blå tall, busstrafikk er vist med røde tall.Figur 3.5.1. Beregnet biltrafikk med nye Down Town med vegnett 3 og med Storgata stengt, ÅDT 2012.Stenging av Storgata gir en beregnet trafikkreduksjon på 2.700 biler i Storgata og på 2.400 – 2.700 biler iRaschebakken. I Skippergata, i Frednesbakken og i Frednesøya gir stengingen en trafikkreduksjon på 500 biler.Figuren nedenfor viser beregnet trafikk i dim ettermiddagstime i uke 24 i 2012, med nye Down Town og medStorgata stengt. Trafikk til-fra planområdet er vist med blå skrift, røde tall viser beregnet kapasitetsutnyttelse.Figur 3.5.2. Beregnet biltrafikk med nye Down Town, vegnett 3 og med Storgata stengt, dim E-time 2012.Krysset Storgata - Frednesbakken (3) får beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,83-0,86 på de tre mestbelastede tilfartene og beregnede bilkøer er 74-102 m. For å gi busser køfri kjøring i Storgata er svingefeltenei kryssene i Storgata like lange som lengste bilkø inn mot kryssene. Alle kryssene i planområdet er forøvrig lavere belastet i situasjon 5 enn i situasjon 4.


183.6 Vegnett 3 ÅDT 2012 – Trafikk overføres til FrednesbruaBiltrafikk er overført fra <strong>Porsgrunn</strong>sbrua til Frednesbrua, med totalt 4.700 biler ÅDT, hvorav 1.550 ÅDT er trafikk tilfraDown Town. Atkomster til P-hus i Down Town 1 og Down Town 2 er som i situasjon 5 (vist med piler). Figurennedenfor viser beregnet biltrafikk i 2012 med nye Down Town, med vegnett 2 og med overføring av trafikk fra<strong>Porsgrunn</strong>sbrua til Frednesbrua. Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, busstrafikk er vist med røde tall.Figur 3.6A. Beregnet biltrafikk med vegnett 3, med overført trafikk til Frednesbrua, ÅDT 2012.Trafikkreduksjonen pga. overført trafikk blir 4.700 biler i Brugata og i Storgata, og 3.200 – 4.300 biler i Raschebakken.I vest øker trafikken med 1.600 biler i Storgata og i Frednesøya, og med 3.200 biler i Kulltangenvegen sør.Figuren nedenfor viser beregnet trafikk i dim ettermiddagstime i uke 24 i 2012, med overføring av trafikk fra<strong>Porsgrunn</strong>sbrua til Frednesbrua. Overført trafikk er 310 biler mot nord (30 % av timetrafikk) og 160 biler mot syd (20% av timetrafikk). Trafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, røde tall viser beregnet kapasitetsutnyttelse.Figur 3.6B. Beregnet biltrafikk med vegnett 3, med overført trafikk til Frednesbrua, E-time 2012Belastningene i kryssene 1, 2, 4 og 5 går ned, mens belastningen går opp i kryss 3, 8 og 7.Kulltangenkrysset kan avvikle 50 % av trafikkoverføringen fra <strong>Porsgrunn</strong>sbrua til Frednesbrua. Kapasitetsutnyttelsenblir da 0,87 og 0,88 på de to tilfartene fra Hydrovegen og fra Kulltangenvegen (se side 30).


193.7 Vegnett 3 ÅDT 2012 – Med 30 % kundevekst til-fra Down TownSteen & Strøm anslår kundeveksten til-fra handel på Down Town til ca 30 % som følge av utbyggingen. Trafikkvekstmed denne kundeveksten er testet for å se hva dette betyr for kritiske kryss i planområdet. Biltrafikken til-fraannen virksomhet enn handel er som i situasjon 5. Dette gir en trafikkvekst til-fra planområdet på 17.000 biler ÅDT,som gir 46 % trafikkøkning i forhold til 2008.Atkomster til Down Town 1 og Down Town 2 er for øvrig som i situasjon 5. Figuren nedenfor viser beregnetbiltrafikk i 2012 med nye Down Town, med vegnett 2 og med 46 % trafikkvekst til-fra Down Town 1. Biltrafikk til-fraplanområdet er vist med blå tall, busstrafikk er vist med røde tall.Figur 3.7A. Beregnet biltrafikk med vegnett 3, med 30 % trafikkvekst til-fra Down Town 1, ÅDT 2012.Med 46 % trafikkvekst til-fra Down Town 1 blir trafikkreduksjonen 500 biler i Brugata og i Storgata, 300-500 biler iRaschebakken, 700-900 biler i Skippergata – Frednesøya, og 200 biler i Kulltangenvegen.Figuren nedenfor viser beregnet trafikk i dim ettermiddagstime i uke 24 i 2012, med 46 % trafikkvekst til-fra handel påDown Town. Trafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, røde tall viser beregnet kapasitetsutnyttelse.Figur 3.7B. Beregnet biltrafikk med vegnett 3, med 30 % trafikkvekst til-fra Down Town 1, E-time 2012Belastningene i alle kryss går ned, og ingen kryss i planområdet får beregnede kapasitetsbelastningerover 0,78.


204 KRYSSKAPASITET OG KRYSSUTFORMING4.1 Dagens situasjonI kryss 1 Brugata - Skomværgata er det regnet med en rundkjøring med diameter ca 35 m og et sirkulasjonsarealmed ca 8 m bredde med et kjørefelt. Det er regnet med tilfarter som har et kjørefelt på 4-5 m bredde.Figur 4.1.1. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i krysset Brugata - Skomværgata.I kryss 4 Raschebakken - Skippergata er det regnet med et 60 m langt venstresvingefelt i Raschebakken syd og iSkippergata. Det er gangfelt over Skippergata og over Raschebakken syd. Krysset er beregnet som et signalkryssmed to faser og 40 sek omløpstid.Figur 4.1.2. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 4 Raschebakken - Skippergata.I kryss 7 Kulltangenkrysset er det regnet med en rundkjøring med diameter ca 40 m og et sirkulasjonsareal med 7m bredde og et 4 m bredt kjørefelt på alle tilfarter. Tilfarten fra Hydrovegen er betydelig overbelastet, med 1,02 ikapasitetsutnyttelse.Figur 4.1.3. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 7 Kulltangenvegen - Frednesøya.


214.2 Vegnett 2 – ÅDT 2008I kryss 1 Brugata - Storgata er det regnet med 50 m langt venstresvingefelt i Brugata og 50 m langt felt for rett fremtrafikk mot Storgata øst. Det er regnet med gangtrafikk over Brugata og over Storgata øst for krysset. Krysset erberegnet som med to faser og 60 sek omløpstid. Beregningene viser at det blir god kapasitet i krysset.Figur 4.2.1.A. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 1 Brugata - Storgata.I kryss 1 Brugata - Storgata er kapasiteten også beregnet med en rundkjøring. Det er regnet med 32 m diameterog 8 m bredt sirkulasjonsareal med to felt. I tilfartene fra Brugata og Storgata vest er det to felt i tilfartene i 20 mlengde. Beregningen viser at det blir god kapasitet i krysset, men tar ikke hensyn til gangtrafikk over tilfartene.Figur 4.2.1.B. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø med rundkjøring i kryss 1.I kryss 2 Storgata - Raschebakken er det regnet med 50 m lange felt i Storgata for rett frem trafikk mot vest og forhøyresving mot Raschebakken. I Raschebakken er det regnet med et 60 m langt venstresvingefelt. Det er regnetmed gangtrafikk over Storgata vest og Raschebakken. Krysset er beregnet med tre faser og 70 sek omløpstid.Beregningene viser at det blir tilfredsstillende kapasitet i krysset.Figur 4.2.2. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 2 Storgata - Raschebakken.


I kryss 3 Storgata – Frednesbakken er det regnet med et 30 m langt venstresvingefelt i Frednesøya og er 30 mlangt felt for trafikk rett frem mot Storgata vest og venstresvingende trafikk. Det er regnet med gangtrafikk over allevegarmene i krysset. Krysset er beregnet med to faser og 40 sek omløpstid, og beregningene gir god kapasitet.22Figur 4.2.3. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 3 Storgata - Frednesbakken.I kryss 4 Raschebakken - Skippergata vil et signalkryss vil ikke for høye kapasitetsutnyttelser, med kø fraRaschebakken nord gjennom krysset med Storgata. Det er derfor regnet med en rundkjøring med 30 m diameter, 14m diameter på sentraløy, og 8 m bredt sirkulasjonsareal med to kjørefelt. Det er regnet med 20 m lange venstresvingefelti Raschebakken nord og i Skippergata, og et 20 m langt høyresvingefelt i Raschebakken syd.Figur 4.2.4. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 4 Raschebakken - Skippergata.I kryss 7 Kulltangenkrysset er det regnet med en rundkjøring med diameter 40 m og et sirkulasjonsareal med 9 mbredde og to kjørefelt. Dagens sentraløy er redusert fra 24 m diameter til 22 m for å få utvidet sirkulasjonsarealet. IHydrovegen er tilfarten utvidet med et 20 m langt felt for høyresvingende trafikk til Kulltangenvegen nord.Figur 4.2.5. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 7 Kulltangenvegen - Frednesøya.


Krysset Sverres gate – Jeremiassens gate er beregnet med dagens signalkryss, med ca 20 m langt v-svingefelt iSverres gate og ca 40 m langt v-svingefelt i Jeremiassens gate. Krysset er beregnet med to faser og 60 sekomløpstid. Høyest belastning er det fra Sverres gate øst, med 0,76 kapasitetsutnyttelse, men forsinkelsene er små.2320Sverresg vestSverresg ostFigur 4.2.6. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss Sverres gate – Jeremiassens gate.4.3 Vegnett 2 – ÅDT 2012I krysset Brugata - Storgata er det regnet med er 50 m langt venstresvingefelt i Brugata og 50 m langt felt for rettfrem trafikk mot Storgata øst, som i alt 2. Det er regnet med gangtrafikk over Brugata og Storgata øst. Krysset erberegnet med tre faser og 60 sek omløpstid.Figur 4.3.1.A. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 1 Brugata - Storgata.I kryss 1 Brugata - Storgata er kapasiteten beregnet med en rundkjøring. Det er regnet en rundkjøring med 32 mdiameter og 8 m bredt sirkulasjonsareal med to felt. I tilfartene fra Brugata og Storgata vest er det regnet med to felti tilfartene i 20 m lengde. Beregningen tar ikke hensyn til gangtrafikk over tilfartene fra Brugata og fra Storgata øst.Figur 4.3.1.B. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø med rundkjøring i kryss 1.


Kryss 2 Storgata - Raschebakken har samme utforming som i alt 2. Det er regnet med gangtrafikk over Storgatavest og over Raschebakken. Krysset er beregnet med tre faser og 80 sek omløpstid. Køen fra Storgata øst strekkerseg tilbake til krysset med Brugata og kan forstyrre for rett frem trafikk i Storgata, derav busstrafikken.24Figur 4.3.2. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 2 Storgata - Raschebakken.Kryss 3 Storgata – Frednesbakken er som i alternativ 2, og er beregnet med to faser og 40 sek omløpstid.Figur 4.3.3. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 3 Brugata - Storgata.Kryss 4 Raschebakken - Skippergata er som i alternativ 2 med 30 m diameter, og 20 m lange svingefelt.Figur 4.3.4. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 4 Raschebakken - Skippergata.I kryss 7 Kulltangenkrysset er det regnet med en rundkjøring med 40 m diameter, sirkulasjonsareal på 9 m med tokjørefelt som i alt 2. Tilfarten fra Hydrovegen har et 30 m langt felt for høyresvingende trafikk, og tilfarten fraKulltangenvegen er utvidet med et 20 m langt felt for høyresvingende trafikk. I de to øvrige tilfartene er det regnetmed et kjørefelt. Med disse endringene får krysset tilfredsstillende kapasitet.


25Figur 4.3.5. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 7 Kulltangenvegen - Frednesøya.Krysset Sverres gate – Jeremiassens gate er beregnet med dagens utforming, med ca 20 m langt v-svingefelt iSverres gate og ca 40 m langt v-svingefelt i Jeremiassens gate. Krysset er beregnet med to faser og 60 sekomløpstid. Høyest belastning blir det fra Sverres gate øst, med 0,81 kapasitetsutnyttelse, men forsinkelsene er små.20Sverresg vestSverresg ostFigur 4.3.6. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss Sverres gate – Jeremiassens gate.I krysset er det regnet at trafikk til-fra Down Town 1 svinger til-fra Jeremiassens gate, og kjører til P-huset iSkomværkvartalet. Dette utgjør ca 6 % av trafikken til-fra Down Town 1, som er 40 biler til-fra i dim time.4.4 Vegnett 3 ÅDT 2012 – Med nye Down TownI kryss 1 Brugata - Storgata er det lagt inn 60 m venstresvingefelt i Brugata og 40 m felt for rett frem trafikk motStorgata øst, for å gi busser køfri kjøring mot krysset. Det er regnet med gangtrafikk over Brugata og over Storgataøst. Krysset er beregnet med tre faser og 80 sek omløpstid, og får iht. beregningene tilfredsstillende kapasitet.Figur 4.4.1.A. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 1 Brugata - Storgata.


I kryss 1 Brugata - Storgata er kapasiteten også beregnet med en rundkjøring. Det er regnet en med 32 mdiameter og 8 m bredt sirkulasjonsareal med to felt. Fra Brugata og Storgata vest er det regnet med to felt i tilfartenei 80 m og 50 m lengde. Beregningen tar ikke hensyn til gangtrafikk over tilfartene fra Brugata og fra Storgata øst.26Figur 4.4.1.B. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø med rundkjøring i kryss 1.I kryss 2 Storgata - Raschebakken er det regnet trafikk rett frem i Storgata fra øst til Down Town 1. Fra Storgatavest er det kun busstrafikk mot krysset. Krysset, som er beregnet med tre faser og 90 sek omløpstid, får høybelastning på tilfarten fra Raschebakken, og bilkøen her på 147 m vil strekke seg forbi krysset med Skippergata.Figur 4.4.2. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 2 Storgata - Raschebakken.Kryss 3 Storgata – Frednesbakken betjener all trafikk til-fra Down Town 1, unntatt trafikk fra <strong>Porsgrunn</strong>sbrua. Deter lagt inn 80 m og 110 m lange venstresvingefelt i Storgata, som vil gi busser køfri kjøring frem til krysset (krevereget bussignal fra Storgata vest). Det er regnet med gangfelt over alle vegarmene. Krysset er beregnet med trefaser og 50 sek omløpstid. Tilfartene fra Storgata og Frednesbakken blir høyt belastet, og får lange bilkøer.Figur 4.4.3.A. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 3 Storgata - Frednesbakken.


Kryss 3 Storgata – Frednesbakken kan få vesentlig bedre kapasitet og kortere bilkøer med en rundkjøring. Det erregnet med en rundkjøring med 32 m diameter og 8 m bredt sirkulasjonsareal med to felt. Det er videre regnet med30 m lange høyresvingefelt i Storgata øst og i Frednesbakken og 20 m langt venstresvingefelt i Storgata vest.27Frednesoya ost30FrednesbakkenFigur 4.4.3.B. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø med rundkjøring i kryss 3.I Kryss 4 Raschebakken - Skippergata har tilfartene fra Raschebakken syd og Skippergata 40 og 30 m lange feltfor venstresvingende trafikk. Fra Raschebakken nord er det et 20 m langt felt for høyresvingende trafikk. Tilfartenfra Rachebakken syd blir høyt belastet, med beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,86 og bilkø på 141 m.Figur 4.4.4. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 4 Raschebakken - Skippergata.I kryss 5 Skippergata – Down Town P øst er det lagt inn et 30 m langt venstresvingefelt i Skippergata vest forvenstresving mot Down Town P. Fra Down Town P er det et 30 m langt felt for høyresvingende trafikk motSkippergata vest. Det er regnet med gangfelt over Skippergata vest og over atkomst Down Town P. Krysset erberegnet som et signalkryss med to faser og 60 sek omløpstid.Down Town P30Figur 4.4.5. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 5 Skippergata – Down Town P øst.


I kryss 8 Storgata – Frednesøya vest er det to felt fra Storgata øst, slik at høyresvingende trafikk fra Storgata østog venstresvingende trafikk fra Frednesøya kan gå i samme fase. Dette gir god kapasitet i krysset og lite ventetid forbusser. Det er regnet med gangtrafikk over alle vegarmene. Krysset er beregnet med to faser og 40 sek omløpstid.28Figur 4.4.6. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 8 Storgata – Frednesøya vest.I 7 Kulltangenkrysset er tilfarten fra Frednesbrua utvidet med et 20 m venstresvingefelt mot Frednesøyaog tilfarten fra Frednesøya har et 20 m høyresvingefelt mot Frednesbrua. Alle tilfarter har nå to felt.Figur 4.4.7. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 7 Kulltangenvegen - Frednesøya.Krysset Sverres gate – Jeremiassens gate er beregnet med et signalkryss. Dagens 20 m lange v-svingefelt iSverres gate fra vest er beholdt, 40 m langt svingefelt i Jeremiassens gate er omgjort til h-svingefelt da dette girvesentlig lavere kapasitetsutnyttelse fra Sverres gate øst. Krysset er beregnet med to faser og 120 sek omløpstid.Høyest belastning blir det fra Sverres gate øst, og fra Jeremiassens gate med 0,86 kapasitetsutnyttelse. Forsinkelsenei Sverres gate er små, men blir 62 sek i Jeremiassens gate, hvor bussprioritering bør vurderes.Figur 4.4.8. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss Sverres gate – Jeremiassens gate.


294.5 Vegnett 3 ÅDT 2012 – Storgata øst stenges for biltrafikkI kryss 1 Brugata - Storgata er det lagt inn et 60 m langt venstresvingefelt for busser i Brugata og et 40 m langt feltfor busser rett frem til Storgata vest. Det er regnet med gangtrafikk over Brugata og over Storgata øst. Krysset erberegnet med tre faser og 70 sek omløpstid.Figur 4.5.1. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 1 Brugata - Storgata.I kryss 2 Storgata - Raschebakken er det regnet trafikk rett frem i Storgata fra øst til Down Town 1. Fra Storgatavest er det kun busstrafikk mot krysset, som i situasjon 4. Krysset er beregnet med tre faser og 60 sek omløpstid.Figur 4.5.2. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 2 Storgata - Raschebakken.Kryss 3 Storgata – Frednesbakken betjener all trafikk til-fra Down Town 1, unntatt trafikk fra <strong>Porsgrunn</strong>sbrua. Deter lagt inn 100 m og 110 m lange venstresvingefelt i Storgata, som vil gi busser køfri kjøring frem til krysset (krevereget bussignal fra Storgata vest). Det er regnet med gangfelt over alle vegarmene. Krysset er beregnet med trefaser og 50 sek omløpstid. Tilfartene fra Storgata og Frednesbakken blir høyt belastet, og får lange bilkøer.100Storgata vest100Storgata ostFigur 4.5.3.A. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 3 Storgata - Frednesbakken.


Kryss 3 Storgata – Frednesbakken kan få vesentlig bedre kapasitet og kortere bilkøer med en rundkjøring. Det erregnet med en rundkjøring med 32 m diameter og 8 m bredt sirkulasjonsareal med to felt. Det er regnet med 20 mog 30 m lange høyresvingefelt i Storgata øst og i Frednesbakken og 20 m langt venstresvingefelt i Storgata vest,som i situasjon 4.30Figur 4.5.3.B. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø med rundkjøring i kryss 3.Kryss 4 Raschebakken - Skippergata har 30 m lange felt for venstresvingende trafikk tilfartene fra Skippergata ogfra Raschebakken syd. Fra Raschebakken nord er det et 30 m langt felt høyresvingende trafikk mot Skippergata.Stengingen av Storgata for biltrafikk har gitt betydelig bedre kapasitet i dette krysset.Skippergata30Figur 4.5.4. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 4 Raschebakken - Skippergata.I kryss 5 Skippergata – Down Town P øst er det lagt inn et 20 m langt felt fra vest for venstresving mot DownTown P. Fra Down Town P er et 20 m langt felt for venstresvingende trafikk mot Skippergata øst. Det er gangfeltover Skippergata vest og over atkomst Down Town P. Krysset er beregnet med to faser og 50 sek omløpstid.Figur 4.5.5. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 5 Skippergata – Down Town P øst.


I kryss 8 Storgata – Frednesøya vest er det to felt fra Storgata øst, slik at høyresvingende trafikk fra Storgata østog venstresvingende trafikk fra Frednesøya kan gå i samme fase. Dette gir god kapasitet i krysset og lite ventetid forbusser. Det er regnet med gangtrafikk over alle vegarmene. Krysset er beregnet med to faser og 30 sek omløpstid.31Figur 4.5.6. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 8 Storgata – Frednesøya vest.Kulltangenkrysset har samme utforming som i alternativ 4, med 30 m høyresvingefelt i Hydrovegen, 20 mhøyresvingefelt i Kulltangenvegen og i Frednesøya, og et 20 m langt venstresvingefelt på Frednesbrua.Det er beregnet tilfredsstillende kapasitet i krysset, og moderate bilkøer.Figur 4.5.7. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 7 Kulltangenvegen - Frednesøya.Krysset Sverres gate – Jeremiassens gate er beregnet med et signalkryss. Dagens 20 m lange v-svingefelt iSverres gate fra vest er beholdt, 40 m langt svingefelt i Jeremiassens gate er omgjort til h-svingefelt. Krysset erberegnet med to faser og 90 sek omløpstid. Høyest belastning blir det fra Sverres gate øst, med 0,83 kapasitetsutnyttelse.Forsinkelsene I Sverres gate er små, men blir 50 sek i Jeremiassens gate, bussprioritering bør vurderes.Figur 4.5.8. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss Sverres gate – Jeremiassens gate.


324.6 Vegnett 3 ÅDT 2012 – Trafikk overføres til FrednesbruaI kryss 1 Brugata - Storgata er det lagt inn et 30 m langt venstresvingefelt for busser i Brugata og et 30 m langt feltfor busser rett frem til Storgata øst. Det er regnet med gangtrafikk over Brugata og over Storgata øst. Krysset erberegnet med tre faser og 50 sek omløpstid.Figur 4.6.1. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 1 Brugata - Storgata.Kryss 2 Storgata - Raschebakken har kun atkomst til Down Town 1 fra Storgata øst. Det er regnet med gangtrafikkover Storgata vest og over Raschebakken. Krysset er beregnet med to faser og 50 sek omløpstid.Figur 4.6.2. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 2 Storgata - Raschebakken.Kryss 3 Storgata – Frednesbakken betjener all trafikk til-fra Down Town 1, unntatt trafikk fra <strong>Porsgrunn</strong>sbrua. Deter lagt inn 90 m og 120 m lange venstresvingefelt i Storgata, som vil gi busser køfri kjøring frem til krysset (krevereget bussignal fra Storgata vest). Det er regnet med gangfelt over alle vegarmene. Krysset er beregnet med trefaser og 60 sek omløpstid. Tilfartene fra Storgata og Frednesbakken blir høyt belastet, og får lange bilkøer.Figur 4.6.3.A. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 3 Storgata - Frednesbakken.


Kryss 3 Storgata – Frednesbakken kan få vesentlig bedre kapasitet og kortere bilkøer med en rundkjøring. Det erregnet med en rundkjøring med 32 m diameter og 8 m bredt sirkulasjonsareal med to felt. Det er regnet med 20 mog 30 m lange høyresvingefelt i Storgata øst og i Frednesbakken og 20 m langt venstresvingefelt i Storgata vest,som i situasjon 4.33Figur 4.6.3.B. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø med rundkjøring i kryss 3.Kryss 4 Raschebakken - Skippergata har 20 m lange felt for venstresvingende trafikk tilfartene fra Skippergata ogfra Raschebakken syd. Fra Raschebakken nord er det et 20 m langt felt høyresvingende trafikk mot Skippergata.Figur 4.6.4. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 4 Raschebakken - Skippergata.I kryss 5 Skippergata – Down Town P øst er det lagt inn et 20 m langt felt fra vest for venstresving mot DownTown P. Fra Down Town P er det lagt et 20 m langt felt for venstresvingende trafikk mot Skippergata øst. Det erregnet med gangfelt over Skippergata vest og over atkomst Down Town P. Krysset er beregnet med to faser og 50sek omløpstid.Figur 4.6.5. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 5 Skippergata – Down Town P øst.


I kryss 8 Storgata – Frednesøya vest er det to felt fra Storgata øst, slik at høyresvingende trafikk fra Storgata østog venstresvingende trafikk fra Frednesøya kan gå i samme fase. Dette gir god kapasitet i krysset og lite ventetid forbusser. Det er regnet med gangtrafikk over alle vegarmene. Krysset er beregnet med to faser og 40 sek omløpstid.34Figur 4.6.6. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 8 Storgata – Frednesøya vest.I Kulltangenkrysset er høyresvingefeltet i Kulltangenvegen 20 m som i situasjon 5. De øvrige svingefelteneer økt med 10 m, til 40 m i Hydrovegen, og til 30 m på Frednesbrua og i Frednesøya. Kulltangenkryssetvil ikke klare å avvikle trafikken med den forutsatte overføringen av biltrafikk fra <strong>Porsgrunn</strong>sbrua.Kapasiteten på to av tilfartene er langt over kapasitetsgrensen, og her blir det lange bilkøer.Figur 4.6.7.A. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 7 Kulltangenv. - Frednesøya.Med 50 % av den forutsatte trafikkoverføringen til Frednesbrua vil kapasitetsutnyttelsen i krysset så vidtkomme under 0,90. Dette er fortsatt høy belastning ikke stor overbelastning som i figur 3.6.7 ovenfor.Figur 4.6.7.B. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 7Kulltangenvegen – Frednesøya, med 50 % av forutsatt trafikkoverføring.


354.7 Vegnett 3 ÅDT 2012 – Med 30 % trafikkvekst til-fra Down Town 1I kryss 1 Brugata - Storgata er det lagt inn et 60 m langt venstresvingefelt for busser i Brugata og et 30 m langt feltfor busser rett frem til Storgata øst. Det er regnet med gangtrafikk over Brugata og over Storgata øst. Krysset erberegnet med tre faser og 60 sek omløpstid.Figur 4.7.1. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 1 Brugata - Storgata.Kryss 2 Storgata - Raschebakken har kun atkomst til Down Town 1 fra Storgata øst. Det er regnet med gangtrafikkover Storgata vest og over Raschebakken. Krysset er beregnet med tre faser og 70 sek omløpstid.Figur 4.7.2. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 2 Storgata - Raschebakken.I kryss 3 Storgata – Frednesbakken er det lagt inn 70 m og 80 m lange venstresvingefelt i Storgata, som vil gibusser køfri kjøring frem til krysset (krever eget bussignal fra Storgata vest). Det er regnet med gangfelt over allevegarmene. Krysset er beregnet med tre faser og 60 sek omløpstid. Alle tilfartene får moderate belastninger ogbilkøer på 70 m - 75 m.Figur 4.7.3. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 3 Storgata - Frednesbakken.


I kryss 4 Raschebakken - Skippergata har tilfartene fra Skippergata og Raschebakken nord med 20 m lange feltfor venstresvingende trafikk, og tilfarten fra Raschebakken nord er det et 20 m langt felt høyresvingende trafikk.36Figur 4.7.4. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 4 Raschebakken - Skippergata.I kryss 5 Skippergata – Down Town P øst er det et 20 m venstresvingefelt mot Down Town P. Fra Down Town Per det et 20 m langt felt for venstresvingende trafikk mot Skippergata øst. Det er regnet med gangfelt overSkippergata vest og over atkomst Down Town P. Krysset er beregnet med to faser og 50 sek omløpstid.Figur 4.7.5. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 5 Skippergata – Down Town P øst.I kryss 8 Storgata – Frednesøya vest er det et felt på alle tilfarter. Det er regnet med gangtrafikk over allevegarmene. Krysset er beregnet med to faser og 50 sek omløpstid. Kapasiteten i krysset kan bli bedre med eget feltfor rett frem trafikk i Storgata fra øst (se side 29).Figur 4.7.6. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 8 Storgata – Frednesøya vest.


Kulltangenkrysset har samme utforming som i alternativ 5, med et 30 m høyresvingefelt i Hydrovegen, et20 m høyresvingefelt i Kulltangenvegen, et 20 m langt høyresvingefelt i Frednesøya, og et 20 m langtvenstresvingefelt på Frednesbrua. Det er beregnet god kapasitet i krysset, og moderate bilkøer.37Figur 4.7.7. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss 7Kulltangenvegen - Frednesøya.Krysset Sverres gate – Jeremiassens gate er beregnet med et signalkryss. Dagens 20 m lange v-svingefelt iSverres gate fra vest er beholdt, 40 m langt svingefelt i Jeremiassens gate er omgjort til h-svingefelt som i situasjon 4og 5. Krysset er beregnet med to faser og 70 sek omløpstid. Høyest belastning blir det fra Sverres gate øst, med0,83 kapasitetsutnyttelse. Forsinkelsene i Sverres gate er små, men blir ca 40 sek i Jeremiassens gate, hvorbussprioritering bør vurderes.Figur 4.7.8. Beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og bilkø i kryss Sverres gate – Jeremiassens gate.


385 FORSINKELSER I KRYSS OG BUSSPRIORITERING5.1 Dagens situasjonPå <strong>Porsgrunn</strong>sbrua har busser i dag kun 6 og 3 sek forsinkelse i rundkjøringen i krysset Brugata - Skomværgata.I Storgata passerer bussene gjennom 4 trafikkerte kryss i planområdet, og har med dette en betydelig forsinkelse.• Busser i Storgata mot vest - 32 sek forsinkelse• Busser i Storgata mot øst - 94 sek forsinkelseFigur 5.1. Beregnet forsinkelse for busser i planområdet i ettermiddagstime i 2008.De beregnede forsinkelsene er beregnet med at trafikkflyt i kryssene i planområdet, og at det ikke er blokkeringer.5.2 Fremtidig situasjon 5 – uten bussprioriteringPå <strong>Porsgrunn</strong>sbrua får busser 35 og 46 sek forsinkelse i krysset Storgata - Brugata.I Storgata passerer bussene gjennom 5 kryss i planområdet, og får en betydelig forsinkelse pga dette.• Busser i Storgata mot vest - 76 sek forsinkelse• Busser i Storgata mot øst - 54 sek forsinkelseFigur 5.2. Beregnet forsinkelse for busser i planområdet i E-time 2012 i situasjon 5F, uten prioritering.


Forsinkelsene har økt, både for busser som kjører <strong>Porsgrunn</strong>sbrua og for busser som kjører i Storgata til-fraHydrovegen.• Busser på <strong>Porsgrunn</strong>sbrua - 29 og 43 sek økt forsinkelse til og fra brua• Busser i Storgata mot vest - 44 sek økt forsinkelse• Busser i Storgata mot øst - 40 sek redusert forsinkelseDen reduserte forsinkelsen fra Hydrovegen skyldes at det er lagt inn to felt i Hydrovegen mot rundkjøringen iKulltangenkrysset.395.3 Bussprioritering i StorgataBussprioriteringen som er beskrevet i kapittel 5.3. er lagt opp best mulig trase for bussene gjennom planområdetog prioritering av disse. Busser som skal svinge til høyre i Brugata og kjøre opp Raschebakken må kjøre sammenmed biltrafikken. Det er ikke er plass til egne felt for busser på denne strekningen, og derfor ikke mulig å prioriterebussene framfor biltrafikken. Dette er den mest kritiske strekningen i planområdet mht trafikkbelastning, forsinkelseog køer.I Storgata øst er det stor biltrafikk mellom Brugata og Raschebakken. Her kan det oppstå køer som vil hindrebussene, som vist med rød skravur på figuren nedenfor. Kollektivfelt er vist med blå skravur på figuren.Figur 5.3. Strekninger med fare for kø og kollektivfelt i Storgata øst.For å hindre at det danner seg køer, som vist med rød skravur, bør to følgende tiltak vurderes.1. Tilfartsregulering av strekningen med struping av biltrafikken i forrige signalkryss2. Fremslipp av biltrafikken som hindre bussene, ved å gi ekstra grønt-tid i krysseneTilfartsregulering av strekningen vil være den beste løsningen, fordi det ikke gir endrede avviklingsforhold i krysset.Dette forutsetter at bussene ikke hindres i det krysset som brukes til tilfartsregulering, som kan forutsette at det erbussfelt mot krysset. Tilfartsregulering vil kreve et kødetektorsystem som sender signaler tilbake til signalkrysset.


40Fremslipp av biltrafikken når bussen kommer, kan være en brukbar løsning når køene ikke er for lange. Fremslippav biltrafikken kan enten styres med detektorer som varsler når bussen kommer, eller med et SIS-system (et GPSbasertsanntidsystem). SIS-systemer, som brukes i flere byer, gir også opplysninger til ventende passasjerer nårbussen er ventet til holdeplassen. Med fremslipp av biltrafikk vil bussene fortsatt få litt forsinkelse, fordi krysset måtømmes for kryssende biltrafikk og gangtrafikk.Holdeplassen ved Franklintorget må ha plass til to 15 m busser samtidig, og må derfor være minst 15 m lang. Forå få til dette må det østre hjørnet av Franklintorget hjørnet med lien hjørneavrunding.I Storgata vest vil det bli stor biltrafikk mellom Frednesbakken og atkomsten til parkeringen på Down Town 1.Strekningen får en beregnet timetrafikk i dim ettermiddagstime på ca 1.150 biler, sum begge retninger. Det måderfor være mulig tovegstrafikk forbi busser som står på holdeplassene (samtidig) ved Grængestorget, vist med rødskravur på figuren nedenfor.Krysset Storgata - Frednesbakken skal betjene all trafikk til-fra Down Town, unntatt trafikk fra <strong>Porsgrunn</strong>sbrua.Krysset blir derfor høyt belastet, og i kapasitetsberegningene er det derfor regnet med to felt mot krysset på allevegarmene. Dette er også er en viktig forutsetning for å kunne prioritere busstrafikken i krysset.Fra Storgata øst kan bussene bruke høyre felt, sammen med biltrafikk rett frem (og til høyre). Her er det beregnet 60m bilkø for biltrafikk rett frem. Når bussene kommer slippes biltrafikken frem med ekstra grønt-tid, slik at busseneunngår større forsinkelser.Fra Storgata vest kan bussene kjøre i venstresvingefeltet, og slippes rett frem sammen med venstresvingende bilersom står foran bussene.De to feltene inn mot krysset med Frednesbakken bør forlenges tilbake til bussholdeplassen ved Grængestorget.Busser kan da kjøre rett frem fra holdeplassen til høyre kjørefelt. Sykkelfeltene bør oppheves forbi holdeplassen.Med 9,5 m kjørebane (3 felt) og 3 m sykkelfelt blir avstanden mellom de to holdeplassene (med 3 m bredde) 6,5 m.For å unngå sammenhengende kø fra Frednesbakken til P-huset på Down Town 1 bør strekningen tilfartsreguleresi utkjøringen fra P-huset, slik at køene kommer i P-huset og ikke i Storgata.Figur 5.4. Strekninger med fare for kø og kollektivfelt i Storgata øst.


Krysset Storgata – Frednesøya vest (utenfor figuren) må ha to felt på vegarmen fra Storgata øst, som det er detregnet med i kapasitetsberegningene. Dette er også viktig for å kunne prioritere bussene i krysset.Fra Storgata øst vil det være naturlig å la bussen ligge i høyre felt, sammen med høyresvingende biler. Når bussenkommer slippes biler som står venter frem med ekstra grønt-tid, slik at bussen unngår forsinkelser.Fra Frednesøya vest slippes ventende biler som står i kø (30 m bilkø) frem når bussene kommer. Dette kan gjøresamtidig både fra Storgata øst og fra Frednesøya, når en har to felt I Storgata fra øst.I Kulltangenkrysset kan bussen prioriteres om alle tilfarter til rundkjøringen signalreguleres. Når bussen kommergis forkjørberettiget trafikk rødt lys, slik at bussene og biler foran bussene slipper ut i rundkjøringen.Med ovennevnte prioritering av bussene gjennom planområdet, kan forsinkelsene for bussene reduseres til.• På <strong>Porsgrunn</strong>sbrua - 5 sek forsinkelse, som gir 30 og 41 sek redusert forsinkelse til og fra brua• I Storgata mot vest - 25-35 sek forsinkelse, som er 41-51 sek redusert forsinkelse• I Storgata mot øst - 25-34 sek forsinkelse, som er 20-29 sek redusert forsinkelseFor busser i Storgata mot vest og mot øst blir det lavest forsinkelse med signaler i Kulltangenkrysset.I Kulltangenkrysset er beregnede forsinkelser relativt små, og dette tilsier sannsynligvis ikke signaler med aktivprioritering av busser. Ved spesielle trafikksituasjoner kan imidlertid køer og forsinkelser bli betydelig større, og dakan et signalanlegg gi vesentlig større gevinster for bussene.Figuren nedenfor viser beregningen av forsinkelser med aktiv prioritering av bussene, det er regnet med at minimumforsinkelse er 5 sek i hvert kryss.41Figur 5.2. Beregnet forsinkelse for busser i planområdet i E-time 2012 i situasjon 5F, med prioritering.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!