12.07.2015 Views

ÅRSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

ÅRSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

ÅRSBERETNING 2010 - Porsgrunn Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rInnholdsfortegnelseRAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET .................................................................................... 6Personal- og organisasjonsutvikling ........................................................................................... 6Økonomiavdelingen ................................................................................................................. 10Service- og administrasjonsavdelingen .................................................................................... 12IKT-avdelingen......................................................................................................................... 14Kemnerkontoret........................................................................................................................ 16RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR....................................................................... 18<strong>Porsgrunn</strong> bibliotek .................................................................................................................. 18Filmsenteret Charlie ................................................................................................................. 20Kultur, idrett og fritid ................................................................................................................. 20Brattås barnehage.................................................................................................................... 25Frednes barnehage.................................................................................................................. 27Hovenga og Radehuset barnehage.......................................................................................... 29Lundelia barnehage ................................................................................................................. 31Lyngveien barnehage............................................................................................................... 33Vallermyrene barnehage.......................................................................................................... 35Flåtten barnehage.................................................................................................................... 37Skrukkerød barnehage............................................................................................................. 39PP-tjenester ............................................................................................................................. 41Bergsbygda skole..................................................................................................................... 43Borge skole.............................................................................................................................. 45Brattås skole ............................................................................................................................ 47Brevik oppvekstsenter.............................................................................................................. 49Grønli skole.............................................................................................................................. 51Heistad skole ........................................................................................................................... 53Hovet skole .............................................................................................................................. 55Klevstrand skole....................................................................................................................... 57Langangen skole...................................................................................................................... 59Myrene skole............................................................................................................................ 61Stridsklev skole ........................................................................................................................ 63Tveten virksomhet.................................................................................................................... 65Vestsiden oppvekstsenter ........................................................................................................ 67Heistad ungdomsskole............................................................................................................. 70Kjølnes ungdomsskole ............................................................................................................. 72Stridsklev ungdomsskole.......................................................................................................... 75Tveten ungdomsskole .............................................................................................................. 77<strong>Porsgrunn</strong> kommunale kulturskole ........................................................................................... 79<strong>Porsgrunn</strong> Voksenopplæringssenter ........................................................................................ 81Klokkerholmen m.v................................................................................................................... 83Saturnvegen barne- og ungdomssenter ................................................................................... 85Barnevern ................................................................................................................................ 87RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG ............................................................................... 89Tjenestekontoret ...................................................................................................................... 89Familiehelsetjenester ............................................................................................................... 92Legetjenester og miljørettet helsevern...................................................................................... 94Psykisk helsetjeneste og rusomsorg ........................................................................................ 964


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rNAV <strong>Porsgrunn</strong> ........................................................................................................................ 99Frednes sykehjem.................................................................................................................. 102Doktorløkka............................................................................................................................ 104St.Hansåsen sykehjem........................................................................................................... 106Brevik sykehjem..................................................................................................................... 108Mule sykehjem ....................................................................................................................... 110Helse- og aktivitetssentrene ................................................................................................... 112Hjemmetjenesten Vest ........................................................................................................... 114Hjemmetjenesten Stridsklev................................................................................................... 116Hjemmetjenesten Eidanger .................................................................................................... 118Hjemmetjenesten Brevik ........................................................................................................ 121Hjemmetjenesten Herøya....................................................................................................... 123Miljøarbeidertjenesten............................................................................................................ 125Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter................................................................................ 127RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK............................................................ 131Byutvikling.............................................................................................................................. 131Brann og feiervesenet ............................................................................................................ 133GeoData ................................................................................................................................ 135Bygge- og eiendomsavdelingen ............................................................................................. 137Byggdrift................................................................................................................................. 139Renhold ................................................................................................................................. 141Kommunalteknikk................................................................................................................... 1425


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rRAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPETPersonal- og organisasjonsutviklingVirksomhetens leder: Inger Engen (t.o.m. 30. juni <strong>2010</strong>)Tore Nygaard (konst. 1.07. – 22.08)Hildegunn Sørbø (fra 23. august <strong>2010</strong>)Denne årsmeldingen representerer en blanding av oppgaver og resultater fra tidligere Personalavdelingog Utviklingsavdeling samt Personal- og organisasjonsutvikling (fra 1/9-10)1. Virksomhetens hovedoppgaverPersonal- og organisasjonsutvikling ledes av Personal- og organisasjonssjef. Alle medarbeidernerapporterer direkte til Personal- og organisasjonssjefen.HMSAnsvar for utvikling og vedlikehold av overordnet HMS-system for <strong>Porsgrunn</strong> kommuneOpplæring og veiledning i HMS-arbeid i virksomhetene inkl. bistand til virksomhetene i arbeidsmiljøprosesserog konflikthåndteringOppfølging av tiltaksplan for sykefraværsarbeideOpplæring i nærværsarbeide og bistå virksomhetene i oppfølging av sykmeldte arbeidstakereSamarbeide med NAV, I-bedrift og andre eksterne samarbeidspartnereBistå i AKAN-arbeidAnsvar for samarbeid og oppfølging av avtalen med bedriftshelsetjenestenSekretariat for Hoved-AMU og AKANFriskvernstiltak for ansattePersonaladministrasjon og -utviklingRådgivning og opplæring innenfor personalområdet i henhold til lov- og avtaleverkUtvikling, effektivisering av rutiner gjennom utnyttelse av personaldataverktøyet og andre databaserteforsystemer (Capitech)Utarbeidelse og revisjon av personalpolitiske dokumenterLokale lønnsforhandlingerVeiledning i f.t. pensjon (KLP og STP)Søke/følge opp i f.t. foreldrepengerInformasjon på Ansattportalen og internettForvalte hytteklubb og hytterOmstillingsutvalget og stillingsannonseringLærlingeordningenVikartjeneste for skole og barnehagerOrganisasjonsutviklingTa initiativ og bidra til å utarbeide og utforme kommunens overordnede planer/ styringsverktøyTa initiativ og bidra til tverrfaglige prosjekter eller utviklingsarbeid i kommuneorganisasjonen(Utviklingsprogram 2011 – 2014).Helhetlig kvalitetsarbeid og kvalitetsplanProduksjon av kommunens overordnede styrings- og rapporteringsdokumenterDrift og utvikling av kvalitetssystemet KSSGi direkte virksomhetsstøtte og arbeide aktivt sammen med ulike virksomheter for å utvikle og økekvaliteten på kommunale tjenester.Bistå i intern og ekstern saksbehandling, utredning og høringer.Kurs/opplæring innen lederopplæring, grunnskole, helse og omsorg.Pedagogisk veiledning6


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltSom følge av OU-10 ble Personal- og organisasjonsutvikling etablert 1/9-10. Avdelingen består i hovedsakav medarbeidere fra tidligere Personalavdelingen (eksklusiv lønnsmedarbeidere) og Utviklingsavdelingen(eksklusiv overordnet plan og beredskap).4.2 Kommentarer til sykefraværetDet har vært tett oppfølging av sykefraværet i avdelingen og det har vært arbeidet systematisk medtilrettelegging og forebygging av sykefravær.5. Økonomisk statusPersonal- ogorganisasjonsutviklingRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 33.158 35.886 41.572 40.946 -626Sum inntekter -5.462 -5.601 -7.329 -7.210 -119Forbruk i%Nettoutgift 27.696 30.285 34.243 33.735 -508 101,5UtviklingsavdelingenRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 15.674 15.491 8.444 8.701 257Sum inntekter -3.068 -2.303 -1.501 -1.972 -471Forbruk i%Nettoutgift 12.606 13.188 6.943 6.729 -214 103,25.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Som følge av OU-10 ble Personal- og organisasjonsutvikling etablert 1/9-10. Sammenslåingen og flyttingav personell og budsjettposter fra ulike avdelinger har gjort budsjettoppfølgingen komplisert.Det har oppstått et underskudd på Personal- og organisasjonsutvikling på 508.000,-, som i hovedsakskyltes en budsjettert forventning om altfor store inntekter knyttet til refusjon av sykefravær, spesielt iforhold til lærlinger og tillitsvalgte. Dette misforholdet er rettet opp i 2011 budsjettet.9


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rØkonomiavdelingenVirksomhetens leder: Hans Jakob Solheim1. Virksomhetens oppgaverFøring av regnskapene for <strong>Porsgrunn</strong> kommune, det kommunale foretaket Keops og dessuten for<strong>Porsgrunn</strong> Kirkelig Fellesråd og boligstiftelsen.Ansvar for lønn og refusjonskrav vedr. sykefravær.Fakturering og innfordring av kommunale krav.Være støtteapparat vedr. økonomistyring for rådmannen og kommunens virksomheter.Legge til rette for gode prosesser og tjenester knyttet til kommunens økonomiforvaltning.Ansvar for kommunens finans- og låneforvaltning.Økonomiavdelingen har dessuten et hovedansvar for å foreta analyser og utarbeide prognoser forkommunen basert på statistiske data fra SSB. Inn under dette ligger også KOSTRA - rapportering oganalyse av KOSTRA - data2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Antall utsendte fakturaer 76 626 76 034 75 754Bilag vedr. innfordring 23 014 21 670 19 733Øvrige regnskapsbilag, antall i kommuneregnskapet 64 787 62 005 61 069Regnskapsbilag % andel manuelt registrert 24 25 22Antall lønnsoppgaver 5 272 5 336 5 436Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner) 971 561 1 038.251 1 079 223Antall utlønninger pr måned januar hvert år 3 607 3 628 3 804Refusjonsbeløp sykepenger/fødselspenger (i 1000-kr) 54 362 63 207 61 4983. Virksomhetens målekart. Øvrige måleindikatorerBrukereMedarbeidereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålVirksomhetslederes tilfredshet med avdelingenstjenester4.4 4,5 4.5Brukertilfredshet med informasjon og veiledning 4.5 4.3 4.5Brukertilfredshet med avdelingens tjenester 4.3 4.6 4.5Medarbeidertilfredshet 5.0 4.8 4.9 4.5Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.7 4.4 4.0 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 93% 100% 100% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltDet ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i <strong>2010</strong>. Det er litt for lav score på medarbeidertilfredshetmed åpenhet og medvirkning. Vi har grunn til å anta at den gjennomførte omorganiseringen vil bidra tilhøyere score her i 2011.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12. 16,0 16,0 22,0Sykefravær i prosent 6,7 5,6 5,710


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltØkningen i antall stillingshjemler skyldes overføring av seks hele stillinger fra tidigere personalavdelingeni forbindelse med at økonomiavdelingen høsten <strong>2010</strong> fikk ansvar for arbeidsområdet lønn- og sykefravær.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet er relativt lavt og kan sees som resultat av målrettet nærværsarbeid. Og om lag 1/3 av detrelativt lave fraværet kan relateres til at en har hatt langtidsfravær i <strong>2010</strong>.5. Økonomisk statusØkonomiavdelingenRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikForbruk i%Sum utgifter 11.886 12.889 14.917 14.277 -640 104,5Sum inntekter -3.329 -3.779 -4.389 -3.750 639 117,0Nettoutgift 8.557 9.110 10.528 10.527 -1 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.De økte utgiftene fra 2009 til – 10 har sin årsak i omorganiseringen nevnt ovenfor som innebærer bådeøkte lønnsutgifter for 6 årsverk samt at budsjettansvaret for lønns- og personalsystemet også er overførttil økonomiavdelingen. Resultatet i <strong>2010</strong> er slik det normalt bør forventes av en økonomiavdeling - sombudsjettert.11


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rService- og administrasjonsavdelingenVirksomhetens leder: Bergljot Ree Hognestad (fram til 1. oktober)/ Merete Halvorsen (konst. 1. – 31.oktober) / Stian Stiansen (fra 1. november)1. Virksomhetens oppgaverVirksomheten arbeider etter en lagbasert organisasjonsmodell med utstrakt myndiggjøring og delegertansvar og har på tvers av gammel struktur fordelt fagansvar. Lagene er basert på oppgavenes karakterog de ansattes kunnskap og erfaringer.Virksomheten har følgende primæroppgaver:Servicesenteret/med sentralbord og skrankefunksjon: Søknadshåndtering, tillatelser, Infoland, TT kort,parkeringstillatelser, hjelpemidler mm.Trykkeriet trykkerifunksjonen, layout og fotoInterkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking, oversettelser, skjerm- og telefontolkingArkivtjenesten: Daglig elektronisk og papir, dokument- og posthåndtering m journalføring og postliste.Arkivtjenesten har fullelektronisk arkiv f.o.m.1.1.2008 og bruker NOARK godkjent sak/arkivsystem:EDB sak og arkiv. Brukerstøtte, veiledning innen EDB sak og arkiv, opplæring av nye brukere i ESAprogramvare og rådgivning og vedlikehold av retningslinjer for dokumenthåndtering. Ekspedering avpublikumshenvendelser og forespørsel om innsyn i arkiv fra interne og eksterne brukere.Arkivtjenesten har ansvar for å motta, ordne, forvalte og sikre <strong>Porsgrunn</strong> kommunenseldre/avsluttende arkiv (Arkivdepot for <strong>Porsgrunn</strong> kommune) og ajourføring av registre ogarkivkataloger i ASTA5.Kommunikasjon: Ansvar for ekstern og intern kommunikasjon i kommunen. Omdømmebygging vedsynliggjøring og profilering av tjenester og virksomheter. Kriseberedskap og krisehåndtering.Tjenestekatalogen: Oppfølging av nasjonal tjenestekatalog med lokal utgavePolitikk: Sekretariat for politisk ledelse, bystyret, formannskapet og utvalg, rådmann ogkommunalsjefeneØkonomi: Bestillinger av varer, tilskudd til 17.mai, VAR og trossamfunn, fakturering avbyggesaksgebyr og legeregninger.Barnehage: Opptak og plassfordeling via elektroniske søknaderTransport: Koordinere transport av elever og barnehagebarn til skole og barnegageIndre tjenester: Godtgjøringer til politikere, meldepliktige personaltjenester for flere andrevirksomheter.Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, rådmann, kommunalsjefer, byggesak m.m.Bevillinger: Skjenke- salgs og serveringsbevilling og kontrolltiltakLeasingbiler: Overordnet administrasjon av drift rundt kommunens leasingbilerSamfunnssikkerhet og beredskap2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Antall saker til politisk behandling 547 585 526Antall avholdte politiske møter med sekretær 76 87 97Antall bevillinger/skjenke, salg servering 105 105 111Antall saker i ESA 4.526 3.315 3234Antall journalført post/ inn og ut 18.804 17.608 17.171Fremfinning saker ansatte og publikum 325 480 531Antall kopier trykket på trykkeriet sort/hvitt 1.513.069 1.128.294 829.083Antall fargekopier 248.781 206.171 192.355Antall ID-kort 188 201Trykkeoppdrag/lag og foreninger 40(23lag) 34(21 lag) 30(17 lag)Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt 726 740 700Bostøttesøknader 1.560 10.551* 11.434TT- kort 149 146 137Søknad om å disponere kommunale areal 71 97 6912


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r2008 2009 <strong>2010</strong>Barnehagesøknader v/ hovedopptak 735 607 620Kommunale bostøttesøknader 653 699 0(opphørt)Tilskudd VAR 40 32 29Info- Land 617 698 644Ledsagerbevis 109 104 102<strong>Kommune</strong> og skattekasse 2.264 2.451 2.188Tilskuddsbehandling/17.mai/Trossamfunn 15/114 15/118 15/133Fakturering 1.957 1983 1700Registrering Byggesak /meldesaker /adm.vedtak/brev 1.937 1842 2151Tolketimer Skien kommune 4.567 5566 6042Tolketimer <strong>Porsgrunn</strong> kommune 2.161 2444 2350Tolketimer andre 2535 1862 14323. Virksomhetens målekart. Øvrige måleindikatorerMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereBrukertilfredshet med Servicesenteret 5.5 5.7 5.5 5.0MedarbeidereMedarbeidertilfredshet 4.3 4.4 4.6 4.5Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.1 3.8 3.9 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltDet er iverksatt full gjennomgang av BMS. Ny visjon er under utarbeidelse og det vil satses på økt åpenhet ogmedvirkning.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 31,5 31,5 31,5Sykefravær i prosent 6,5 9.5 8,14.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltDet jobbes med ressurssituasjonen i avdelingen. I <strong>2010</strong> har det vært en rekke vakanser som har resultert ioverskudd på budsjettet. Krav om kutt tvinger frem ytterligere gjennomgang av ressurssituasjonen, og vilmedføre reduksjon av hjemler i 2011. Innføring av nytt elektronisk saksbehandlingssystem samt sentraliseringav postmottak vil kreve økt ressurstilgang til arkivtjenesten.4.2 Kommentarer til sykefraværet<strong>2010</strong> var preget av mye langtidsfravær. Tiltak er iverksatt, og dette vil føre til at sykefraværet vil fortsette åsynke i 2011. Det vil fokuseres mer på nærværsfaktorer og trivsel i 2011, og det forventes at dette vil giytterligere effekt.5. Økonomisk statusService- ogadministrasjonsavdelingenRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 39.485 42.430 43.922 44.402 480Sum inntekter -6.727 -7.500 -8.107 -7.397 710Forbruk i%Nettoutgift 32.758 34.931 35.815 37.005 1.190* 96,8*Virksomheten går i pluss etter budsjettåret <strong>2010</strong>. Dette skyldes hovedsakelig vakanser.13


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rIKT-avdelingenVirksomhetens leder: Terje Odden1. Virksomhetens oppgaverIKT-avdelingen skal yte tjenester for å vedlikeholde og drifte <strong>Porsgrunn</strong> kommunes IT-tekniskeinfrastruktur. Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere,nettverksutstyr og telefoni. Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon, innkjøpog drift og utvikling av fag applikasjoner.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Ant. innmeldte / løste oppdrag – egne og innmeldte 1923/1990 2647/2622 2603/2557Ant. bestillinger IKT-utstyr 500 520 602Ant. servere i administrasjonsnettet/elevnettet 70 /20 70/20Ant. Pc-er / tynne klienter i administrasjonsnettet 1050 1000 1000Ant. Pc-er i skolenettet 1700 1900 1900Antall besøk på våre internettsider - 444 296 418 889Antall sidevisninger på våre internettsider - 1 571 799 1 557 552Gjennomsnittstid brukt på nettside pr besøkende - 1.50 min 2.09 min3. Virksomhetens målekart. Øvrige måleindikatorerBrukereMedarbeidereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukertilfredshet med tilgjengeligheten til IKTavdelingenBrukertilfredshet med avdelingens evne til åløse oppgaver3.8 3.9 3.9 4.54.0 4.2 4.2 4.5Medarbeidertilfredshet 4.6 4.9 5.0 4.5Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.5 4.7 4.4 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 89% 89% 0% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltIngen.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 11 11 12Sykefravær i prosent 11,3 10,8 8,64.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt<strong>2010</strong> har vært greit bemannet.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet stammer i hovedsak fra langtidssykemeldinger fra få personer.14


5. Økonomisk statusIKT-avdelingenÅ R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 12.660 13.263 13.039 12.928 -111Sum inntekter -1.890 -2.039 -2.155 -1.777 377Forbruk i%Nettoutgift 10.770 11.224 10.885 11.151 226 97,65.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Relativt grei kontroll på budsjett.15


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rKemnerkontoretVirksomhetens leder: Arnstein Abrahamsen1. Virksomhetens oppgaverSkatteregnskap:Føre, avstemme og avlegge skatteregnskapet med periodiske oppgjør og årsregnskap.Skatteavregning for de personlige/upersonlige skattyterne.Registrere lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver.Skatteinnfordring:Innfordring av utestående krav på forskuddsskatt, restskatt, kildeskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.Skattesøknadsbehandling, gjeldsordning, anmeldelser og uttalelser i bevillingssaker.Arbeidsgiverkontroll:Bokettersyn hos arbeidsgivere i kommunene Skien, Siljan, Bamble, Kragerø og <strong>Porsgrunn</strong>.Informere og rettlede arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer.Avstemme lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Skatteregnskapets totalinngang (1000 kr.) 3.733.476 4.550.258 3.690.733<strong>Kommune</strong>ns andel av skatteinntektene (1000 kr.) 674.985 720.330 782.823Påleggstrekk (antall) 794 799 721Utleggsforretninger 211 259 268Konkursbegjæringer 17 24 17Antall bokettersyn hos arbeidsgivere 162 123 117Avdekkede beløp (1000 kr.) 13.176 12.941 14.0143. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereAndel innbetalt av totalt utliknede skatter ogavgifter99.0 % 99.0 % 99.5 % 99.0%MedarbeidereMedarbeidertilfredshet 4.7 4.7 4.9 4.5Status på eget HMS-system - - 5.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning5.0 5.0 5.0 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltMeget gode resultater på måleindikatorene, og medarbeiderundersøkelsen viser også at de ansatte trivesog er fornøyd med arbeidsmiljøet.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr. 31.12 16,0 15,0 15,0Sykefravær i prosent 7,0 7,8 2,016


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltBemanningssituasjonen er tilfredsstillende sett i forhold til de målkrav som kommer fra overordnetmyndighet, men det er samtidig ingen tvil om at vi er meget sårbare ved lengre fravær eller vakanse.4.2 Kommentarer til sykefraværetPositiv utvikling, og det lave sykefraværet skyldes nedgang i langtidsfraværet. Det arbeides kontinuerligmed tilrettelegging og oppfølging.5. Økonomisk statusKemnerkontoretRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 8.483 8.259 8.927 9.547 620Sum inntekter -4.153 -3.589 -4.565 -4.822 -258Forbruk i%Nettoutgift 4.331 4.670 4.363 4.725 362 92,35.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>God økonomistyring er sammen med vakanse i to stillinger hovedårsakene til det positive resultatet.17


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rRAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR<strong>Porsgrunn</strong> bibliotekVirksomhetens leder: Margit Kiland1. Virksomhetens oppgaverBibliotekets oppgaver er hjemlet i Lov om folkebibliotek [jf. § 1 i folkebibliotekloven]:Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhetgjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon foralle som bor i landet.Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent.Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Samlet utlån 185.687 191.568 190.858Utlån per innbygger <strong>Porsgrunn</strong> 5,43 5,57 5,51Utlån per innbygger landsgjennomsnitt 5,18 5,24KommersenereUtlån per årsverk <strong>Porsgrunn</strong> 12.396 12.857 14.795Barns andel av utlånte bøker 43,6 43,0 43,3Barns andel av utlån andre media (video/dvd,musikk, lydbøker m.m.)36,3 32,6 36,1Antall arrangement og brukerorienteringer 287 281 231Herav arrangement for barn 184 232 188Besøk ved arrangement og brukerorienteringer 4.128 4.117 3.794Samlet besøk/besøk pr. åpningsdag152.857 159.904/ 142.637/509533/478Samlet besøk bibliotekets hjemmesider 842.971 838.462 906.1753. Virksomhetens målekartBrukereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålÅrsbesøk 152 857 159 904 142.637 195 000Totalt utlån 184 571 191 568 190.858 230 000Utlån barn 73 500 75 184 72.259 92 000Besøk på hjemmeside; ekskl. roboter 842 971 838 462 906.175 1 000 000MedarbeidereMedarbeidertilfredshet 4.8 4.8 4.8 4.5Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.8 4.0 4.0 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 93% 93% 100% 100%18


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålSamfunnInnbyggertilfredshet med bibliotektilbudet 4.9 5.3 5.3 4.5Arrangement og brukerorientering 4.3 4.3 4.3 4.53.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt.Det totale utlånet ville vært langt høyere dersom ikke Stridsklev bibliotek var blitt lagt ned med halvt årsvirkning da nedgangen i årsbesøk skyldes nedleggelse av denne filialen. Antallet arrangement er gått noened, men til gjengjeld har vi hatt langt flere større og arbeidskrevende arrangement.4. Personalsituasjonen.2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 14,9 14,9 12,9Sykefravær i prosent 9,1 5,0 3,64.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten spesielt.Som følge av nedleggelsen av Stridsklev filial er bemanninga redusert med 2 årsverk.4.2 Merknader til sykefraværet i virksomheten:Biblioteket har fokus på forpliktelsene som ligger i IA-avtalen om oppfølging av sykemeldte. Sykefraværeter redusert med 1,4 % fra 2009 og ligger nå svært lavt.5. Økonomisk status<strong>Porsgrunn</strong> bibliotekRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikForbruk i%Sum utgifter 8.850 9.359 9.338 9.137 -201 102,2Sum inntekter -909 -954 -933 -590 344 158,2Nettoutgift 7.940 8.405 8.404 8.547 143 98,35.1. Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Nedleggelse av Stridsklev filial gjorde at biblioteket måtte omstille drifta og omplassere 3 ansatte.Budsjettsituasjonen har vært uforutsigbar, og av den grunn må resultatet sies å være svært godt.19


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rFilmsenteret CharlieVirksomhetens leder: Jon Eidsbråten1. Virksomhetens oppgaver:Virksomheten har som sin viktigste oppgave å gi et bredt og godt filmtilbud til Grenlands befolkning.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Antall kinoforestillinger 5.287 5.221 5.201Antall filmtitler 159 159 148Samlet kinobesøk 139.103 146.288 113.572Gjennomsnittlig besøk pr. person i kommunen 4,06 4,27 3,34Gjennomsnittlig besøk i hele landet 2,42 2,45 2,00Gjennomsnittlig besøk pr. dag 386 406 315Antall Norgespremierer 82 79 783. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereInnbyggertilfredshet med kinotilbudet 5.0 5.2 5.2 5.0MedarbeidereMedarbeidertilfredshet 5.1 4.3 4.4 4.5Status på eget HMS-system 0 0 3.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.6 4.2 3,8 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 71% 71% 100 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltVi har et stort tilfreds publikum der ute og medarbeidere som i hovedsak trives4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 7,1 7,1 8,3Sykefravær i prosent 3,2 1,1 1,44.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltStabilt og funksjonsdyktig. Økningen i personer skyldes overtakelse av kioskdriften i egen regi.4.2 Kommentarer til sykefraværetMeget tilfredsstillende tilstedeværelse20


5. Økonomisk statusFilmsentret CharlieÅ R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikForbruk i%Sum utgifter 9.674 11.638 11.970 13.200 1.230 90,7Sum inntekter -10.263 -11.400 -12.621 -13.851 -1.230 91,1Nettoutgift -589 -762 -651 -651 -0 1005.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.<strong>2010</strong> var et relativt dårlig år for kino Norge. Kinobesøket sank betraktelig over hele landet. Problemeneble noe forsterket hos oss, da vi ikke kunne vise digitale filmer, noe Skien kunne.Med bakgrunn i dette er vi fornøyd med resultatet. Egen drift av kinokiosken ga ca kr 500.000 mer ikassen enn året før.21


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rKultur, idrett og fritidVirksomhetens leder: Tore Dvergastein /Jørgen Olsvoll (kst 01.10.10 – 31.12.10)1. Virksomhetens oppgaverHovedoppgaver:Kulturkontoret i <strong>Porsgrunn</strong> kommune skal gjennom sin virksomhet stimulere, legge til rette og medvirketil å skape et bredt spekter av kulturopplevelser for byens innbyggere. Kulturkontoret skal bidra medfaglig og arrangementsteknisk kompetanse, samt økonomiske bidrag etter kvalitative vurderinger.Disse skal ta hensyn til gjeldende politiske prioriteringer og føringer i kommunen, samt være forankret ilangsiktige strategier og planer, både lokale, regionale og nasjonale.Kulturavdelingen Idrettsavdelingen FritidsavdelingenFagleder Målfrid Hålimoen Fagleder Jørgen Olsvoll Fagleder Rune EvensenHovedoppgaver:• Friluftsliv - Mule Varde• Kulturvern/Museer• Kreativ byutvikling• Kunst- og kulturformidling• Utsmykking• Arrangementer• Tilrettelagte kulturaktiviteterinkl. Sansesenteret• Frivillige organisasjoner• Kulturhus Østre Brygge• Kultur for eldreHovedoppgaver:• Idrettspolitikk• Frisklivsenteret• Drift av svømmehallene• Idrettshallene• Uteanleggene• Frivillige lag/org. Idrett• Campus KjølnesHovedoppgaver:• Gamle Posten Kulturhus• Brevik kulturhus• Lundedalen fritidssenter• Stridsklev fritidssenter• Vestsiden oppvekstsenter• Mule Varde, uteanlegget• SLT• VOKT• Skateanlegg• Rockefabrikken2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Kommunale driftstilskudd – lag og for. (i 1000 kr.) 1213 1132 1419Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd 81 90 76Antall utleietimer – Sansesenteret 500 1800 1800 1)Besøkstall ved publikumsbading i hallene 34 000 34375 33800Søknadstimer, sesongleie, faste leietakere 322 331 348Tildelte timer, sesongleie, faste leietaker 247 259 256Antall idretts- og svømmehaller, friidrettsanlegg,fotballbaner23 21 21Åpningsdager Gamle Posten Kulturhus 327 320 320 2)Arrangementer, møter kveld og helg 377 437 420Arrangementer møter, forestillinger dagtid 104 76 78Åpningsdager Lundedalen Fritidssenter 132 126 126Snitt besøk pr. åpningskveld 31 29 25 3)Åpningsdager Stridsklev Fritidssenter 17 54 65Snitt besøk pr. åpningskveld 40 28 221) Registrering av brukstimer i stedet for antall utleier f o m 2009.2) I tillegg til ordinær aktivitet på Gamle Posten kommer aktiviteten på Rockefabrikken. Rundt 180 ungdom fårundervisning i rytmisk musikk og rundt 15 band øver fast på Rockefabrikken.3) Tallene for Lundedalen Fritidssenter viser et stabilt besøk. Skolens bruk av senteret til spesialundervisning ogskoleaktivitet på dagtid, barneskolediskoteker, samt utleie til lag og foreninger kommer i tillegg til de registrertebesøkstall. Bruk av skateanlegget på Lundedalen er heller ikke registrert som besøk.22


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3. Virksomhetens målekart. Øvrige måleindikatorerMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereMedarbeidereSamfunnBrukertilfredshet med svømmehallene - - 4,2- 4.5Besøk i svømmehallene - 4.2 4.2 4.5Medarbeidertilfredshet 4.8 4.5 4.5 4.5Status på eget HMS-system - - 100% 100%Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.2 4.1 4.1 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 85 % 100 % 100 % 100 %Innbyggertilfredshet med kulturtilbudet 4.8 4.6 4.6 4.5Innbyggertilfredshet med tilbudet til barn ogunge4.1 4.3 4.3 4.53.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltFokusområdet brukereVirksomheten har her valgt å bruke en kvantitativ indikator i form av antall besøk og antall besøk i forholdtil full belegg. Som tabellen viser er resultatet bedre en ”godt nok”, men lavere enn målet i form av”ønsket”.Fokusområde medarbeidereMedarbeidertilfredsheten viser en nedgang fra 2008 til 2009, men har de to siste årene hatt et resultatsom er identisk med målet. Målet på 4,5 er opprettholdt i målekartet for 2011.02.23Medarbeiderne sin tilfredshet med åpenhet og medvirkning viser et resultat som er laver enn målet på4,5. Følgende tiltak er lagt inn i utviklingsplanen for 2011:Ønsker å forbedre dette ved følgene målsetting og tiltak:Fokus på demokratiske prosesser, forankring og informasjon gjennom fagsamlinger og i prosess medstørre prosjekter som gjelder hele KIF.Utvikle rutiner for fokus på og informasjon om politiske prosesser, lokalt og nasjonalt.Fokusområdet samfunnInnbyggerundersøkelsen viser at byens borgere er godt fornøyde med ”Kulturtilbudet i alt”. Entilbakemelding som bekrefter at de ressursene vi har til disposisjon i stor grad forvaltes i tråd medinnbyggerne sine ønsker og behov.”Tilfredsheten med tilbudet til barn og unge” omfatter spørsmål i forhold flere av kommunens tjenester formålgruppen enn de virksomheten har ansvaret for. Det blir derfor vanskelig å bruke dette som envurdering av de tjenester som ytes av virksomheten i forhold til målgruppen.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 28,7 30,5 29,0Sykefravær i prosent (se på tallene) 4,9 7,1 4,64.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltSom en del av effektiviserings- og omstillingstiltakene i <strong>2010</strong> ble det i kulturavdelingen redusert med 1,0årsverk innenfor fagområdet tilrettelagte kulturaktiviteter.23


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.2 Kommentarer til sykefraværet.Sykefraværet viser en nedgang fra 2009 til <strong>2010</strong> på 2,5. Ser vi på type fravær har dette i <strong>2010</strong> i hovedsakvært knyttet til langtidssykefravær i kulturavdelingen. Årsaken til fraværet er ikke relatert tilarbeidsplassen/miljøet.5. økonomisk statusKultur, idrett og fritidRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikForbruk i%Sum utgifter 30.811 31.863 30.425 25.986 -4.439 117,1Sum inntekter -9.338 -10.055 -8.490 -3.435 5.055 247,2Nettoutgift 21.473 21.808 21.934 22.551 616 97,35.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Det store budsjettavviket på utgifts- og inntektssiden skyldes i hovedsak inn- og utbetalinger avspillemidler, statlige, fylkeskommunale og interkommunale midler/tilskudd til den kulturelle spaserstokkenog en rekke andre prosjekter innenfor fagområdet kultur for eldre. Fra <strong>2010</strong> har også overføringene frastaten (via fylkeskommunen) til MAGDA blitt inntekstført på kulturbudsjettet. Videre er det mottatt tilskuddtil videreføring prosjektet digitale fortellinger som en del av kystkultursamarbeidet, temporær kunst og ulikulike prosjekter knyttet til ungdom og Kulturnatta <strong>2010</strong>.Netto overskudd på kr. 616.000,- skyldes i hovedsak at det i <strong>2010</strong> har vært et underforbruk på fastlønn påidrett og friskliv, samt at inntektene her har vært høyere enn budsjettert. Videre har driftsutgiftene innenforfagområdet tilrettelagte kulturaktiviteter vært lavere enn budsjettert.24


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBrattås barnehageVirksomhetens leder: Liv L. Kvaran1. Virksomhetens oppgaverGi et pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen er organisert i 3 avdelingermed 14 barn fra 1-6 år på hver avdeling. Barnehagen er en forsterket barnehage som tar imot barnmed ulike funksjonsnedsettelser.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Antall plasser korrigert for barn under 3 år 54 54 54Andel barn med hel plass i % 90 % 90,5 % 100%Grunnbemanning i barnehagen pr 31.12.08. 10 10 10Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølgingav barn med spesielle behov pr 15.122,40 2,40 2Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,20 0,20 0,203. Virksomhetens målekartBrukereMedarbeidereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTilfredshet med tilrettelegging for det enkeltebarns læringTilfredshet med tilrettelegging avskoleforberedende aktiviteter4.7 4.9 4.9 4.74.6 5.1 5.1 4.7Ditt barns sosiale utvikling - 5.2 5.3 5.2Aktivitetsinnholdet i barnehagen - 5.0 5.0 4.9Barnehagens bidrag til ditt barnsspråkutvikling- 4.9 5.1 4.9Barnehagens arbeid som kulturformidler - 4.9 4.9 4.7Allsidig lek og aktiviteter - 4.9 5.2 4.9Barnets trivsel i barnehagen - 5,2 5,1 5.1Alt i alt, tilfredshet med barnehagen - 5.2 5.1 5.0Barnets muligheter for å være med åbestemme innholdet i barnehagen- - 4,5 4.6Barnehagens interesse for dine synspunkter - - 4,7 4.8Medarbeidertilfredshet 5.3 5.2 5.3 4.5Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.3 4,9 4.4 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 90% 100% 100% 100.0%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltGod måloppnåelse.25


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 10,00 10,00 10,00Sykefravær i prosent 3,5 8,0 2,74.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt.Ingen endringer i hjemler og årsverk.Oppnådd lavere sykefravær enn målsettingen i <strong>2010</strong>5. Økonomisk statusBrattås barnehageRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 5.063 5.421 5.456 5.530 74Sum inntekter -3.886 -4.087 -3.926 -4.000 -74Forbruk i%Nettoutgift 1.177 1.334 1.530 1.530 0 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Økonomien i balanse.26


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rFrednes barnehageVirksomhetens leder: Margit Skavlebø Aas1. Virksomhetens oppgaver:Pedagogisk tilrettelagt tilbud til barn i alder 1-6 år. Barnehagen har 3 avdelinger. 2 avd. til barn i alder3-6 år. 1avd. i alder 1-3 år. I tillegg er barnehagen en forsterket barnehage som er spesielt tilrettelagtfor barn med spesielle behov.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Antall plasser korrigert for barn under 3 år 54 54 54Andel barn med hel plass i % 80 80 89Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 10 10 10Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølgingav barn med spesielle behov pr 15.121,80 1,55 2,50Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,19 0,19 0,193. Virksomhetens målekartBrukereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTilfredshet med tilrettelegging for det enkeltebarns læringTilfredshet med tilrettelegging avskoleforberedende aktiviteterBarnehagens bidrag til ditt barnsspråkutvikling5.1 4.8 4.8 4.74.8 4.7 4.7 4.9- 4.9 5.0 4.9Ditt barns sosiale utvikling - 5.2 5.0 5.2Aktivitetsinnholdet i barnehagen - 4.8 5.0 4.9Barnehagens arbeid som kulturformidler - 4.9 5.1 4.7Allsidig lek og aktiviteter - 4.9 5.1 4.9Barnets trivsel i barnehagen - - 5.2 5.1MedarbeidereAlt i alt, tilfredshet med barnehagen - 4.9 5.1 5.0Barnets muligheter for å være med åbestemme innholdet i barnehagen- - 4.6 4.6Barnehagens interesse for dine synspunkter - - 5.1 4.8Medarbeidertilfredshet 5.0 4.7 4.1 4.5Status på eget HMS-system - - 4.5 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.1 4.3 3.9 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 80% 80% 90% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt.Vi er godt fornøyd med våre resultater i BMS. Vi må spesielt må jobbe med punktet: Medarbeidertilfredshetog åpenhet og medvirkning. Dette punktet har fått lavere skår enn tidligere. Personalet menerde har misforstått spørsmål, men vi ser grunn til å se nærmere på dette.27


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 10 10 10Sykefravær i prosent 8,0 9.9 4,64.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt.Personalsituasjonen er stabil, men flere søker reduserte stilling p.g.a. små barn og andre typerfamiliesituasjoner, helseproblematikk.Vi har to lærlinger (en lærekandidat) i virksomheten <strong>2010</strong>/2011, pluss et spesialpedagogisk team som eren støtteressurs til barn som trenger ekstra oppfølging.4.2 Kommentarer til sykefraværetVi er veldig fornøyd med i sykefraværet % for <strong>2010</strong> og har ansatte med høy arbeidsmoral. Vi tilretteleggerfor hverandre i vanskelige situasjoner. Vi har fokus på sykefravær/ IA avtale i personalmøter og i VAMU.Vi er opptatt av trivsel på jobb. Vi prøver å tilrettelegge for trening i pausetid (utvidet pause 15min) for desom ønsker det. Gåtur etter arbeidstid.I denne type virksomhet jobber ansatte tett på hverandre. Daglig stell og omsorg av små barn. Det ermye smitte i en barnehagevirksomhet og i perioder sliter vi mye med omgangssyke. Vi har fokus påhåndhygiene, vask av avdelinger, opplysning til foreldre m.m. Samarbeid med NAV – IA avtale / I-bedrift.5. Økonomisk statusFrednes barnehageRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 5.110 5.301 5.335 5.568 233Sum inntekter -3.944 -4.087 -4.028 -4.121 -93Forbruk i%Nettoutgift 1.165 1.213 1.307 1.447 140 90,45.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Virksomheten fikk kr 93 211,- mer i inntekter enn budsjettert, samt lavere lønnsutgifter i <strong>2010</strong>. Laverelønnsutgifter kan skyldes mindre bruk av vikar som igjen har sin årsak i lavt sykefravær. Vi har tolærlinger i virksomheten som kan fungere som vikar i kortere perioder.28


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHovenga og Radehuset barnehageVirksomhetens leder: Heidi Omdal1. Virksomhetens oppgaverBarnehagen er et pedagogisk tilbud til alle barn under skolepliktig alder.Hovenga barnehage består av tre avdelinger hvorav to avdelinger med barn fra 3-6 år, og en avdelingmed barn fra 1-3 år. Dette uten å gjøre endringer på rammene. En ordning vi må vurdere fra år til år.Hovenga barnehage er en forsterket barnehage, dvs. at barnehagen er tilrettelagt for å kunne ta imotbarn med særskilte utfordringer.Radehuset barnehage har 30 plasser for barn i alderen 0-6 år, hvorav 22 plasser er til barn over 3 årog 8 plasser er til barn under 3 år.2a. Nøkkeltall for Hovenga barnehage2007 2008 2009 <strong>2010</strong>Antall plasser korrigert for barn under 3 år 54 54 54 54Andel barn med hel plass i % 83,7 92,9 89,3 96,48Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 10 10 10 10Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølgingav barn med spesialle behov pr 15.125 4 3 3Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0,18 0,18 0,18Virksomhetsleder fungerer som daglig leder for ansatte i PP-tjenester den tiden de jobber i virksomheten.2b. Nøkkeltall for Radehuset barnehage2007 2008 2009 <strong>2010</strong>Antall plasser korrigert for barn under 3 år 38 38 39 38Andel barn med hel plass i % 93,4 86,7 88,1 99,7Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 6,6 6,6 6,6 6,6Bemanning relatert til spes.ped tiltak + oppfølging avbarn med spesielle behov pr.15.122Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0,18 0,18 0,183. Virksomhetens målekartBrukereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTilfredshet med tilrettelegging for det enkeltebarns læringTilfredshet med tilrettelegging avskoleforberedende aktiviteterBarnehagens bidrag til ditt barnsspråkutvikling4.4 4.5 4.7 4.74.6 4.8 5.2 4.7- 4.7 5.0 4.9Ditt barns sosiale utvikling - 5.2 5.4 5.2Aktivitetsinnholdet i barnehagen - 4.7 4.9 4.9Barnehagens arbeid som kulturformidler - 4.7 4.7 4.7Allsidig lek og aktiviteter - 4.7 4.9 4.9Barnets trivsel i barnehagen - 4.9 5.1 5.1Alt i alt, tilfredshet med barnehagen - 4.8 5.2 5.0Barnets muligheter for å være med åbestemme innholdet i barnehagen- 4.4 4.7 4.6Barnehagens interesse for dine synspunkter - 4.6 4.6 4.829


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rMedarbeidereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålMedarbeidertilfredshet 5.0 5.2 5.2 4.5Status på eget HMS-system - 5.0 5.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.3 4.6 4.6 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 100% 90% 90% 100%4 Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 18,90 18,90 18,90Sykefravær i prosent 4,3 5 5,14.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltI Hovenga har personalgruppa har vært stabil over mange år. Vi har nå tre ansatte over 60 år. IRadehuset har det vært ganske stabilt siden 2008. To svangerskapspermisjoner i <strong>2010</strong>. Hovenga &Radehuset har vært under felles ledelse siden 2006.4.2 Kommentarer til sykefraværetLeder har innværende år deltatt på lederopplæring med fokus på nærvær. Dette har vært et samarbeidmed NAV som har vært svært nyttig. En person gikk over på uførepensjon i løpet av året.5. Økonomisk statusHovenga og RadehusetbarnehageRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 8.350 8.601 9.074 8.810 -264Sum inntekter -6.442 -6.779 -6.982 -6.718 264Forbruk i%Nettoutgift 1.908 1.822 2.091 2.091 0 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Deler av underskuddet var planlagt (studietur) og ble i sin helhet dekket inn av oppsparte fondsmidler.30


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rLundelia barnehageVirksomhetens leder: Bente Frantzen1. Virksomhetens oppgaverGi et pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn i alderen 1-6 år.Lundelia barnehagen har fire avdelinger. To avdelinger for barn i alderen 3-6 år. En avdeling for barn1-3 og en uteavdeling for barn i alderen 4-6 år.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Antall plasser korrigert for barn under 3 år 62 62 62Andel barn med hel plass i % 81,48 83,3 80,70Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 12 12 12Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølgingav barn med spesielle behov pr 15.121,10 2,7 1,33Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,19 0,19 0,193. Virksomhetens målekartBrukereMedarbeidereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTilfredshet med tilrettelegging for det enkeltebarns læringTilfredshet med tilrettelegging avskoleforberedende aktiviteterBarnehagens bidrag til ditt barnsspråkutvikling4.1 4.5 4.5 4.74.3 4.6 4.7 4.7- 4.5 4.8 4.9Ditt barns sosiale utvikling - 5.0 5.2 5.2Aktivitetsinnholdet i barnehagen - 4.7 4.9 4.9Barnehagens arbeid som kulturformidler - 4.3 4.7 4.7Allsidig lek og aktiviteter - 4.8 4.9 4.9Barnets trivsel i barnehagen - - 5.1 5.1Alt i alt, tilfredshet med barnehagen - 4.6 4.9 5.0Barnets muligheter for å være med åbestemme innholdet i barnehagen- - 4.6 4.6Barnehagens interesse for dine synspunkter - - 4.7 4.8Medarbeidertilfredshet 4.6 4.7 4.6 4.5Status på eget HMS-system - - 4.5 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.3 4.2 4.2 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 92% 92% 92% 100%4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 12 12 12Sykefravær i prosent 14,3 18,8 11,331


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generellEn utfordring som det er viktig å være klar over er: å motivere andre ansatte til å ta i mot overtallige fraandre etater ved ledige stillinger. Man får ikke velge kompetanse eller være delaktig i ansettelsesprosesspå sammen måte.4.2 Kommentarer til sykefraværetBarnehagen har over flere år slitt med et høyt sykefravær. I <strong>2010</strong> ble det funnet løsninger i forhold tilansatte med det resultat at nærværet nå har økt. Barnehagen har også fått godkjent rehabilitering av detfysiske miljøet i 2011. Vi har stor tro på at dette ytterligere vil forsterke nærværet og minske helseplager.Samtidig er det viktig å ha fokus på nærvær og gledene ved å få være i et spennende og utfordrendeyrke.5. Økonomisk statusLundelia barnehageRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 6.131 6.576 6.652 6.520 -132Sum inntekter -4.788 -5.146 -5.067 -4.935 132Forbruk i%Nettoutgift 1.343 1.430 1.585 1.585 0 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>Barnehagen hadde i <strong>2010</strong> flere utforinger i forhold til økonomi. Noe som resulterte i et underskudd.1. Vi ble sittende ”askefast” og vi har måtte kompensere for uforutsette reiseutgifter til ansatte på ca50.000 i etterkant.2. Vi har kompensert for ferie for ansatte som ikke det har vært mulig å ha i 2009 pga langt sykefravær.3. Vi har hatt mindre i inntekter enn forutsatt.4. Vi måtte i høst ta inn flere småbarn ved ledige plasser. Og har dermed mistet foreldrebetaling.Ved regnskapsavslutningen ble dette underskuddet ”nullet” ut ved bruk av oppsparte fondsmidler.32


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rLyngveien barnehageVirksomhetens leder: Anne-Grethe Dahl1. Virksomhetens oppgaver:Barnehagen skal ivareta barndommens egenverdi og sette barna i stand til å mestre tilværelsen, samtimøtekomme samfunnets krav og forventninger.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Antall plasser korrigert for barn under 3 år 64 64 64Andel barn med hel plass i % 99% 97% 97%Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 11,50 11,50 11,5Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølgingav barn med spesielle behov pr 15.121.5 0,5Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0,18 0,183. Virksomhetens målekartBrukereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTilfredshet med tilrettelegging for det enkeltebarns læringTilfredshet med tilrettelegging avskoleforberedende aktiviteterBarnehagens bidrag til ditt barnsspråkutvikling4.5 4.6 4.5 4.74.9 4.8 4.9 4.7- 4.9 4.9 4.9Ditt barns sosiale utvikling - 5.4 4.9 5.2Aktivitetsinnholdet i barnehagen - 5.3 4.8 4.9Barnehagens arbeid som kulturformidler - 4.6 5.0 4.7Allsidig lek og aktiviteter - 5.1 5.2 4.9Barnets trivsel i barnehagen - - - 5.1Alt i alt, tilfredshet med barnehagen - 4.9 5.1 5.0Barnets muligheter for å være med åbestemme innholdet i barnehagen- - - 4.6Barnehagens interesse for dine synspunkter - - - 4.8Medarbeidertilfredshet 4.1 5.0 5.0 4.5MedarbeidereStatus på eget HMS-system - - 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.3 4.6 4.6 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltBrukerne gir uttrykk for høy tilfredshet med tjenestene på de fleste områder. Lav deltagelse i den årligeforeldreundersøkelsen er imidlertid en utfordring, og en vil tilstrebe en høyere svarprosent i 2011.33


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 11.5 11,5 11,5Sykefravær i prosent 14,4 5,4 11,24.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltIngen endringer på årsverk.4.2 Kommentarer til sykefraværetEn stor økning fra 2009 krever økt innsats på dette området i 2011. Vi har fokus på arbeidsmiljø ogoppfølging av den enkelte arbeidstaker. Grunnet flere langtidssykemeldinger vil dessverre et høytsykefravær prege virksomheten også i første del av 2011, men det er iverksatt tiltak som skal ha godeffekt på noe lengre sikt. Det er et absolutt mål at sykefraværet skal betydelig ned.Økonomisk statusLyngveien barnehageRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 5.809 5.891 5.979 6.179 200Sum inntekter -4.666 -4.585 -4.828 -4.587 242Forbruk i%Nettoutgift 1.144 1.305 1.151 1.592 441 72,35.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>En kombinasjon av lavere kostnader enn budsjettert, samt høyere inntekter gir et betydeligdriftsoverskudd i <strong>2010</strong>. Budsjettet for 2011 er korrigert for feilbudsjettering foregående år.34


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rVallermyrene barnehageVirksomhetens leder: Marianne Ingvaldsen1. Virksomhetens oppgaverGi et pedagogisk tilbud til barn i alderen 0-6 år. Det er 2 avdelinger med barn i alderen 0-6 år, 1avdeling med barn i alderen 3-6 år og 1 avdeling for barn i alderen 0-3 år.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Antall plasser korrigert for barn under 3 år 82 82 82Andel barn med hel plass i % 90,32% 91.93% 91.93%Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 14årsv. 14årsv. 14årsv.Bemanning relatert til spes. Ped. Tiltak + oppfølgingav barn med spesielle behov pr 15.120,2årsv. 0,5årsv.Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,17 0,17 0,173. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTilfredshet med tilrettelegging for det enkeltebarns læringTilfredshet med tilrettelegging avskoleforberedende aktiviteterBarnehagens bidrag til ditt barnsspråkutvikling4.9 4.8 5.0 4.75.3 5.4 5.2 4.7- 5.0 5.0 4.9Ditt barns sosiale utvikling - 5.2 5.1 5.2BrukereAktivitetsinnholdet i barnehagen - 4.8 5.4 4.9Barnehagens arbeid som kulturformidler - 4.7 4.8 4.7Allsidig lek og aktiviteter - 5.1 5.1 4.9Barnets trivsel i barnehagen - - 5.3 5.0Alt i alt, tilfredshet med barnehagen - 5.1 5.2 4.8Barnets muligheter for å være med åbestemme innholdet i barnehagen- - 4.6 4.6Barnehagens interesse for dine synspunkter - - 5.1 4.8MedarbeidereMedarbeidertilfredshet 5.2 4.6 4.8 4.5Status på eget HMS-system - - 4.5 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.2 4.3 4.1 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 77% 77% 100% 100%35


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltVi har god måloppnåelse på alle områder.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 14 14 14Sykefravær i prosent 10,7 16,7 11,14.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltIngen endringer på årsverk.4.2 Kommentarer til sykefraværetVi har en solid bedring fra 2009, men har fokus på dette arbeidet hele tiden og mål for 2011 er 6%.5. Økonomisk statusVallermyrene barnehageRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 7.176 7.456 7.917 7.655 -262Sum inntekter -5.743 -5.973 -6.204 -5.942 262Forbruk i%Nettoutgift 1.433 1.482 1.712 1.712 0 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Vi valgte i <strong>2010</strong> å gjøre noen investeringer på inventar og aktivitetsmateriell – regnskapet går i balanseved at vi tar av oppsparte midler/fondsmidler.36


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rFlåtten barnehageVirksomhetens leder: Hanne Stulen Granly1. Virksomhetens oppgaverPedagogisk tilrettelagt virksomhet, barnehagedrift. Vi er ett pedagogisk tilbud for barn i alderen 0-6 år.Barnehagen er berammet organisert i fire avdelinger. To avdelinger med barn i alderen 0-3 år med 14plasser hver, og to avdelinger med barn i alderen 3-6 år med 27 plasser hver. Vår visjon er ”Flåttenbarnehage, et sted for mangfold, nysgjerrighet og læring. ”2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Antall plasser korrigert for barn under 3 år 110 110 110Andel barn med hel plass i % 84,61% 89,02% 84,7Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 17,4 17,4 17,4Bemanning relatert til spes. Ped. Tiltak + oppfølgingav barn med spesialle behov pr 15.121,2 1,2 0,6Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,15 0,15 0,153. Virksomhetens målekartBrukereMedarbeidereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTilfredshet med tilrettelegging for det enkeltebarns læringTilfredshet med tilrettelegging avskoleforberedende aktiviteterBarnehagens bidrag til ditt barnsspråkutvikling4.1 4.5 4.1 4.73.9 4.4 4.6 4.7- 4.7 4.5 4.9Ditt barns sosiale utvikling - 5.0 5.0 5.2Aktivitetsinnholdet i barnehagen - 4.7 4.2 4.9Barnehagens arbeid som kulturformidler - 4.6 4.4 4.7Allsidig lek og aktiviteter - 4.7 4.4 4.9Barnets trivsel i barnehagen - 4.8 4.7 5.0Alt i alt, tilfredshet med barnehagen - 4.8 4.6 4.8Barnets muligheter for å være med åbestemme innholdet i barnehagen- 4.1 4.0 4.6Barnehagens interesse for dine synspunkter - 4.5 4.2 4.8Medarbeidertilfredshet 4.6 4.9 4.4 4.5Status på eget HMS-system - 4.5 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.4 4.2 3.8 4.0Tilbud om medarbeidersamtale 72% 100% 100% 100%Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4.3 5.3 4.8 4.53.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltEtter gjennomgang av målekart og undersøkelser ble det valgt ut enkelte områder som vi ønsket å jobbemer med i virksomheten. Ett fokusområde ble omdømmebygging av barnehagen. Der ser vi en helt klarforbedring på undersøkelsen. Vi ser også at det økte fokuset vi valgte å ha på foreldresiden av37


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rundersøkelsen har hatt innvirkning på resultatene. For året 2011 vil vi ha økt fokus på språkutvikling ogsosial utvikling. Det er håp om at på neste undersøkelse vil vi kunne se resultater av det. Det er likevelviktig å understreke at måleindikatorene som kommer fram på BMS verktøyet på ingen måte er dårlige,men som alltid like viktige å ta hensyn til.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 18 18 18Sykefravær i prosent 7,7 % 13,5 % 14,34.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltIngen endringer i personalsituasjonen verken på antall stillingshjemler eller årsverk.4.2 Kommentarer til sykefraværetSom det framgår av statistikken over, så har det vært en økning i fraværet i barnehagen siden oppstart.For <strong>2010</strong> var det mye langtidsfravær som dro opp statistikken. Korttidsfraværet er ganske lavt isolert sett.Langtidsfraværet har skyld i fysiske utfordringer for enkelte ansatte samt at gravide har vært syke førsvangeskapspermisjon.Etter kompetanseøkning rundt fraværsarbeid hos virksomhetsleder året <strong>2010</strong>, er håpet at fraværet skalsynke for året 2011.5. Økonomisk statusFlåtten barnehageRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 8.437 8.965 9.870 9.201 -669Sum inntekter -8.362 -7.921 -8.474 -7.804 671Forbruk i%Nettoutgift 75 1.044 1.396 1.397 1 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Til tross for høyt fravær, var det ett ørlite positivt avvik på økonomi for <strong>2010</strong>. Det skyldes i hovedsak goderefusjoner både i forbindelse med fraværsrefusjoner samt fra staten som følge av flere barn enn det vartatt høyde for. Alt i alt et fint resultat.38


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rSkrukkerød barnehageVirksomhetens leder: Trude Kausland Eide1. Virksomhetens oppgaverBarnehagedrift. Gi et pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen er organisert ifire avdelinger. To avdelinger med barn i alderen 0-3 år, og to avdelinger med barn i alderen 3-6 år.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Antall plasser korrigert for barn under 3 år 68 68 68Andel barn med hel plass i % 98,11 94,23 96,22Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 13 13 13Bemanning relatert til spes.ped.-tiltak + oppfølgingav barn med spesielle behov pr 15.120 0 0Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,19 0,19 0,193. Virksomhetens målekartBrukereMedarbeidereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTilfredshet med tilrettelegging for det enkeltebarns læringTilfredshet med tilrettelegging avskoleforberedende aktiviteterBarnehagens bidrag til ditt barnsspråkutvikling4.1 4.2 4.3 4.73.9 4.1 4.4 4.7- 4.5 4.5 4.9Ditt barns sosiale utvikling - 5.3 5.2 5.2Aktivitetsinnholdet i barnehagen - 4.6 4.4 4.9Barnehagens arbeid som kulturformidler - 4.7 4.5 4.7Allsidig lek og aktiviteter - 4.6 4.6 4.9Barnets trivsel i barnehagen - 0 4.8 5.0Alt i alt, tilfredshet med barnehagen - 4.7 4.6 4.8Barnets muligheter for å være med åbestemme innholdet i barnehagen- - 3.9 4.6Barnehagens interesse for dine synspunkter - - 3.8 4.8Medarbeidertilfredshet 4.6 4.4 4.4 4.5Status på eget HMS-system - - 4.5 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.4 4.2 4.2 4.0Tilbud om medarbeidersamtale 72% 93% 93% 100%Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4.3 4.2 4.2 4.53.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltVi har hatt en litt nedadgående trend, både på bruker- og medarbeiderundersøkelser. Vi har satt fokus pådette, og sikter mot bedre resultater, og bedre arbeid med disse, i 2011.39


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 13 13 13Sykefravær i prosent 7,1 17,7 10,84.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltDet har vært et år med noe ustabilitet. To fødselspermisjoner gjorde at vi trengte nye inn i løpet av året.Vi fikk inn vikarer, men den ene forsvant da hun fikk tilbud om fast stilling i annen barnehage.Vi har også hatt to lærlinger i løpet av året. De er en flott styrke til bemanningen, samtidig som det kreverog er utfordrende faglig å ha lærling!4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet i <strong>2010</strong> var på 10,8%, noe som er en fin nedgang fra 2009. Årsaken skyldes i hovedsak togravide som tidlig ble satt ut av spill, og en rygg som slo seg vrang. Vi har ikke helt samme problematikk i2011, og håper fraværsprosenten vil være enda lavere i 2011.5. Økonomisk statusSkrukkerød barnehageRegnskap2009Budsjett2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 6.204 7.202 7.825 7.198 -627Sum inntekter -4.822 -5.380 -5.785 -5.158 627Forbruk i%Nettoutgift 1.382 1.821 2.040 2.040 0 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Vi hadde et merforbruk i <strong>2010</strong>, spesielt på lønn. Også turen vår til Edinburgh ble dyrere enn antatt, ogmedvirket til at forbruket vårt var høyere enn budsjettert. I tillegg til dette, ble det også en økning i forholdtil ansattes klesgodtgjørelse.Vi har tatt dette inn igjen med hjelp av høyere inntekter, spesielt på refusjoner og noe også påstatstilskudd.Til slutt endte vi med en minus på kr 2.924,53 som ved regnskapsavslutningen for <strong>2010</strong> ble dekket innved bruk av oppsparte fondsmidler!40


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rPP-tjenesterVirksomhetens leder: Ivar Bø1. Virksomhetens oppgaverGi tjenester etter Opplæringslova, til barn, unge og voksne med særskilte behov i kommunen, samtelever og lærlinger i videregående opplæring i kommunene <strong>Porsgrunn</strong>, Bamble, Kragerø ogDrangedal.Foreta utredning, veiledning til foresatte, barnehage og skole, sakkyndig vurdering og konsultasjon.Hjelpe barnehage/skole med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringenbedre til rette for elever med særlige behov.Budsjettansvar for fosterbarns skoletilbud i og utenfor egen kommune, samt andre av kommunenselever som har et skoletilbud utenfor kommunen. Dette ansvaret tas ut av virksomheten fra 2011.Koordinere ressursen til spesialpedagogisk hjelp.Gi spesialpedagogisk hjelp til barn før opplæringspliktig alder.Virksomheten har i <strong>2010</strong> hatt fokus på en rekke tiltak knyttet til tjenesten:Utvikling av kontaktpersonordningen i barnehager og skoler (ko-team)Større vektlegging av arbeidet med før-tilmelding i barnehager og skoler, for å sikre kvalitet i sakersom tilmeldes og for å redusere saksbehandlingstiden for sakkyndig vurdering ved tilmelding til PPTI samarbeid med skoleeier har vi utviklet rutiner og arbeidsmåter knyttet til før-tilmeldingArbeid med å utvikle bedre interne rutiner for å redusere saksbehandlingstid for sakkyndig vurdering;nye rutiner for avslutting og oppfølging av individsaker, strengere prioritering av deltakelse på møter,bedre henvisningsrutiner, svarbrev ved tilmelding med fremdriftsplan for saksbehandlingen, reviderttilmeldingsskjema og ny mal for pedagogisk rapport ved tilmeldingArbeid med fagnettverk for ansatte i barnehagen og pedagogisk personell i skolenØkt samarbeid med BUPArbeid med ”De utrolige årene” for skole og barnehageArbeid med foreldreveiledningsprogrammet ”PMTO”OmdømmebyggingTidlig innsats. Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv, og tidliginngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av grunnopplæringen eller ivoksen alder (St. meld nr.16 2006-2007)2. Nøkkeltall for virksomhetenPPT 2008 2009 <strong>2010</strong>Antall saker 874 791 713Tilmeldinger – PPT 232 270 269Særskilt inntak videregående opplæring 113 162 168Saker alder 0 – 5 år 139 144 130Saker alder 6 – 15 år 596 487 423Saker alder 16 – 18 år 91 128 105Saker alder 19 år - 30 32 54SPT 2008 2009 <strong>2010</strong>Antall barn under skolealder med særskilte behovmed rett til spes.ped. etter opplæringsloven31 47 62Antall <strong>Porsgrunn</strong>sbarn bosatt i fosterhjem utenfor P.K.med ordinær opplæring.17 34 23Antall elever bosatt i P.K. med skoletilbud i annenkommunen med rett til spesialundervisning.8 12 18Antall særlig kostnadskrevende prosjekt i egenkommune.4* 4 4* = International School Telemark41


3. Virksomhetens målekartMedarbeidereÅ R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålMedarbeidertilfredshet 4.5 4.0 4.0 4.5Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.1 3.3 3.3 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 67% 67% 100% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltVirksomheten jobbet systematisk med måleindikatorene. Til tross for dette er resultatene for <strong>2010</strong> noeunder ønsket mål.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 39 39 38Sykefravær i prosent 8,6 7,5 8,94.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltVirksomheten opplever en positiv utvikling mht. til å rekruttere fagpersonell. Det faglige nivået på søkereer generelt høyt, og i <strong>2010</strong> rekrutterte virksomheten bla. 2 nye psykologer. Med økt antall enkeltvedtak forbarn som har rett til spesialpedagogisk hjelp, opplever virksomheten utfordringer knyttet til ressurser for ågjennomføre enkelte av disse.4.2 Kommentarer til sykefraværetI <strong>2010</strong> hadde virksomheten en del ledige vakanser som medførte et økt press på ansatte.5. Økonomisk statusPP – tjenesterRegnskap2008Budsjett2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 26.646 26.662 32.697 28.986 -3.711Sum inntekter -10.877 -10.649 -11.591 -10.047 1.544Forbruk i%Nettoutgift 15.768 16.013 21.106 18.939 -2.168 111,45.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Årsaken til overskridelsen på budsjettet for <strong>2010</strong> er høye utgifter til gjesteelever:a) Grunnresurs på kr.60.000,- pr elev som er bosatt i fosterhjem utenfor <strong>Porsgrunn</strong> kommune medordinær opplæringb) Spesialundervisning el. annen spesialpedagogisk hjelp for fosterbarn, bosatt utenfor <strong>Porsgrunn</strong>kommunec) Spesialundervisning for elever bosatt i <strong>Porsgrunn</strong> kommune med skoletilbud i annen kommunend) Spesialundervisning for elever som går på privat skole og er bosatt i <strong>Porsgrunn</strong> kommune(International School Telemark)Sprekken på budsjettet ville vært langt høyere om ikke virksomheten hadde redusert kraftig pålønnsutgiftene i <strong>2010</strong>.42


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBergsbygda skoleVirksomhetens leder: Terje SønslienVirksomhetens visjon: Bergsbygda skole – der elever lykkes1. Virksomhetens oppgaverGi opplæring i henhold til opplæringsloven og forskrift til denne og i henhold til Kunnskapsløftet pågrunnskolens 1. – 7. trinn.Gi SFO-tilbud til skolens elever på 1. – 4. trinn.2. Nøkkeltall for virksomhetenAntall pr 1.10 2008 2009 <strong>2010</strong>Elever 65 62 61Klasser/grupper 5 5 5Antall pedagogiske stillingshjemler 7 7 7Antall andre stillingshjemler 3 3 3Barn i SFO 27 27 263. Virksomhetens målekartBrukereMedarbeidereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTrivsel 4.2 - - 3.7Elevenes motivasjon 4.4 - - 3.7Motiverende lærere 3.9 - - 3.7Mål for egen læring - - 3.7Vurdering og veiledning 4.0 - - 3.7Arbeidsmiljø 3.7 - - 3.7Elevenes syn på mobbing 4.7 - - 3.7Fysisk arbeidsmiljø 2.7 - - 3.7Elevmedvirkning 3.9 - - 3.7Elevrådsarbeid 4.1 - - 3.7Medarbeidertilfredshet 5.0 5.3 5.0 4.5Innhold i jobben 4.7 5.1 5.1 4.5Status på eget HMS-system - 4.5 6.0 6.0Tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljø 2.8 4.4 4.6 4.5Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.0 4.9 5.0 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100%Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% 100% 100%Faglig og personlig utvikling - 5.0 5.4 3.73.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltVi holder oss på et relativt høyt nivå når det gjelder medarbeiderundersøkelsen. Det har ikke vært bestiltnoe foreldreundersøkelse og elevundersøkelse de siste år. Vi skal ha slike undersøkelser i 2011.43


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 9,1 9,0 8.3Sykefravær i prosent 11,5 6,3 2,44.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltNoe nedgang i stillinger pga. nedskjæringer(flate kutt) og lavere elevtall.4.2 Kommentarer til sykefraværetVi har fortsatt en god trend når det gjelder sykefraværet, og det er svært gledelig. Vi holder oss langtunder både egen og kommunens målsetting.5. Økonomisk statusBergsbygda skoleRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 5.236 5.113 5.263 4.837 -426Sum inntekter -865 -602 -731 -469 262Forbruk i%Nettoutgift 4.371 4.511 4.532 4.368 -164 103.85.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Vi har i <strong>2010</strong> fått et noe for stort underskudd. For å motvirke de flate kuttene ansatte vi høsten <strong>2010</strong> færrelærere enn det ressurstilgangen skulle tilsi.. Vi reduserte i overkant av det jeg mente vi måtte for å holdebudsjettet.Vi har også gjort grep på ansettelsesfronten, som burde redusere utgiftene. Dette har vist seg å ikkevære tilstrekkelig.44


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBorge skoleVirksomhetens leder: Rektor Vigdis Stokland1. Virksomhetens oppgaverBorge skole har 360 elever i alderen 6-13 år fordelt på 1. til 7. klasse. Vi har også en kommunalspesialavdeling for autister ved skolen, Lilleborge, med 5 elever. Skolen har skolefritidsordning for ca160 elever i 1. til 4. klassetrinn. Det gis tilbud om leksehjelp 2 dager pr uke for 2.-4. trinn på SFO.2. Nøkkeltall for virksomhetenAntall pr 1.10 2008 2009 <strong>2010</strong>Elever 354 351 352Klasser/grupper7 trinn ogSpes.avd.7 trinn ogSpes.avd.7 trinn ogSpes.avd.Antall pedagogiske stillingshjemler 30+3 adm. 29 + 3 adm. 31 + 3 ledereAntall andre stillingshjemler 20 17 17Barn i SFO 170 156 1493. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålElevenes trivsel 4.3 4.3 4.3 3.7Elevenes motivasjon 3.9 4.1 3.9 3.7Elevenes syn på motiverende lærere 3.7 3.5 3.6 3.7Mål for egen læring 3.9 4.2 4.3 3.7BrukereMedarbeidereVurdering og veiledning 3.1 3.7 3.3 3.7Arbeidsmiljø 4.3 4.4 4.4 3.7Mobbing 4.8 4.8 4.9 3.7Fysisk arbeidsmiljø 3.6 3.8 3.7 3.7Elevmedvirkning 3.5 3.5 3.5 3.7Elevrådsarbeid 3.7 3.9 3.7 3.7Medarbeidertilfredshet 4.6 4.6 4.9 4.5Innhold i jobben 4.8 4.8 4.8 4.5Status på eget HMS-system 0 0 6.0 6.0Tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljø 4.7 5.0 4.9 4.5Medarb.tilfredshet med åpenhet og medvirkn. 4.0 4.6 4.0 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 76% 100% 100% 100%Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% 100% 95%Faglig og personlig utvikling 4.4 4.7 4.6 4.5Foresattes tilfredshet med informasjon 5.2 4.1 4.2 3.7SamfunnForesattes medvirkning 5.2 3.9 3.8 3.7Foresattes tilfredshet med barnets læring 4.3 4.3 4.1 3.7Foresattes tilfredshet med skolens håndteringav mobbing3.9 3.8 3.8 3.745


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltVi har gode resultater på målbare indikatorer, og har identifisert noen områder med spesiell innsats forneste år ut fra resultatene. Vi prioriterer områder som er vektlagt i Kvalitetsplanen.4. PersonalsituasjonenStillingshjemler omregnet til helestillinger pr 31.12Sykefravær i prosentSkole:2008 2009 <strong>2010</strong>25,7 ped og2,0 ass32,4i skole /Spes.avd27,9 ped inkl.ledere og 2,5assSpes.avd.3,1 ped 2,9 pedog 3,4 ass og 3,3 assSFO 8,0 ass. 8,0 ass. 7,5 ass.Skole 5,7% 5,6% 4,1%Spes.avd. 4,0 %SFO 16,2% 6,4% 5,1%Samlet 7,5% 5,8% 4,3 %4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltVi har kvalifisert personale til alle stillinger. Personalet i Lilleborge er det samme som i fjor, men dainkluderte vi ledelsesressursen her.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet er lavt og har gått ned fra foregående år. Dette betyr at trivselstiltak og sykefraværsarbeidetvirker. Vi har heller ikke hatt stor andel kronisk syke inneværende år, det har vi hatt i foregående år.5. Økonomisk statusBorge skoleRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 23.114 24..207 26.064 24.873 -1.192Sum inntekter -4.457 -3.421 -3.786 -2.594 1.192Forbruk i%Nettoutgift 18.657 20.786 22.279 22.279 0 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Vi har god kontroll på økonomien.46


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBrattås skoleVirksomhetens leder: Tove Seierstad1. Virksomhetens oppgaverGrunnskoleopplæring på barnetrinnetSkolefritidsordning 1.- 4.klasse.2. Nøkkeltall for virksomhetenAntall pr 1.10. 2008 2009 <strong>2010</strong>Elever 322 303 282Klasser/grupper 18 15 14Antall pedagogiske stillingshjemler 24 25 21Antall andre stillingshjemler 15 14 14Barn i SFO 132 115 1203. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTrivsel 4.3 4.2 4.4 3.7Motivasjon 4.0 3.9 4.1 3.7Motiverende lærere 4.0 3.7 3.9 3.7Mål for egen læring 4.2 4.1 4.4 3.7BrukereMedarbeidereVurdering og veiledning 3.8 3.6 3.4 3.7Arbeidsmiljø 3.4 3.4 3.4 3.7Mobbing 4.5 4.5 4.6 3.7Fysisk arbeidsmiljø 3.1 2.8 3.1 3.7Elevmedvirkning 3.7 3.5 3.6 3.7Elevrådsarbeid 4.1 3.8 4.1 3.7Medarbeidertilfredshet 4.1 3.9 4.4 4.5Innhold i jobben 4.8 4.5 4.8 4.5Status på eget HMS-system 0 0 6.0 6.0Tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljø 2.5 2.3 4.0 4.5Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.8 3.7 3.6 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 97% 85% 96% 100%Andel medarbeidere med riktig kompetanse 95% 95% 100% 95%Faglig og personlig utvikling 3.8 3.4 3.9 4.5Foresattes tilfredshet med informasjon 4.3 4.4 4.5 3.7SamfunnForesattes medvirkning 3.9 3.9 4.3 3.7Foresattes tilfredshet med barnets læring 4.7 4.8 4.2 3.7Foresattes tilfredshet med skolens håndteringav mobbing4.5 3.9 4.0 3.747


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltMålekartet viser stabilitet på resultater og høy grad av tilfredshet fra elever og foresatte. Medarbeiderneviser en stigende tilfredshet som et resultat av målrettet arbeid innenfor HMS.Våre undersøkelser blir tatt på et tidspunkt som ikke tar opp i seg at vi har forbedret det fysiskearbeidsmiljøet med brakker til de ansatte - og dermed frigjort areal til elevene.Faglig og personlig utvikling hos de ansatte skårer lavt og er et resultat av strenge prioriteringer innenfortildelt ramme. Kurs og opplæring rammes.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 33,9 31,1 28,32Sykefravær i prosent 17,4 10,1 9,74.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltVirksomheten har et stabilt personale med stor og riktig kompetanse. Reduksjon i stillinger som følge avøkonomiske innsparinger kommer tydelig fram.4.2 Kommentarer til sykefraværetÅrsaken til sykefraværet er kjent og er ikke relatert til arbeidsplassen.5. Økonomisk statusBrattås skoleRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 21.126 19.552 19.850 17.917 -1.934Sum inntekter -5.766 -3.662 -3.374 -1.736 1.639Forbruk i%Nettoutgift 15.360 15.890 16.476 16.181 -295 101,85.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.For høye lønnsutgifter gir avviket. Det skyldes i all hovedsak følgende to forhold:1. Reduserte refusjoner2. To leirskoleopphold på ett år hvor det var nødvendig med stor voksentetthet.48


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBrevik oppvekstsenterVirksomhetens leder: Kerstin Pedersen1. Virksomhetens oppgaverBrevik Skole 1-10 skoleBrevik Skole SFOSandøya SkoleSandøya Skole SFOBrevik Barnehage2. Nøkkeltall for virksomhetenAntall pr 1.10 2008 2009 <strong>2010</strong>Elever skole 301 293 267Barn i barnehagen 1/1-plasser/totalt 64/69 64/69 64/68Antall pedagogiske stillingshjemler 35 35 35Antall andre stillingshjemler 14,1 13,8 13,8Barn i SFO hele plasser/totalt 42,8 41,6 44,23. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTrivsel - - 4.4 3.7Motivasjon - - 4.2 3.7Motiverende lærere - - - 3.7Mål for egen læring - - - 3.7Vurdering og veiledning - - - 3.7BrukereMedarbeidereArbeidsmiljø - - - 3.7Mobbing - - - 3.7Fysisk arbeidsmiljø - - - 3.7Elevmedvirkning - - 4.4 3.7Elevrådsarbeid - - 4.4 3.7Standpunktkarakterer 4.2 4.2 4.2 3.8Karakter skriftlig eksamen 0.0 4.2 4.2 3.5Karakter muntlig eksamen 0.0 4.2 4.2 4.4Medarbeidertilfredshet 4.4 4.8 4.8 4.5Innhold i jobben 4.8 5.1 5.1 4.5Status på eget HMS-system 0 0 3.0 6.0Tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljø 3.8 3.9 3.9 4.5Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.8 4.3 4.3 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 83% 83% 83% 100%Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% 100% 95%Faglig og personlig utvikling 3.9 4.1 4.1 4.549


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålForesattes tilfredshet med informasjon 4.8 4.8 4.8 3.7SamfunnForesattes medvirkning - - - 3.7Foresattes tilfredshet med barnets læring - - - 3.7Foresattes tilfredshet med skolens håndteringav mobbing- - - 3.73.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltSystemet har ikke vært oppdatert og i liten grad vært i bruk i virksomheten tidligere.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 45,4 45 46,8Sykefravær i prosent 7,2 9,1 10,54.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltDen pedagogiske situasjonen er god. Alle stillinger er besatt av personell med relevant kompetanse innenfor aktuelle fagområder for virksomheten, det er god alderssammensetning og ca 40% er mannligepedagoger i skolen.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet er fortsatt for høyt i barnehagen og har vist en uønsket utvikling i <strong>2010</strong>. Noe av detteskyldes et sammenfall av forventede og planlagte fravær i form av behandling/operasjoner. Fraværet vedSandøya og Brevik skoler er på et lavt nivå.5. Økonomisk statusBrevik oppvekstsenterRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 27.448 29.905 30.587 27.686 -2.901Forbruk i%Sum inntekter -8.179 -9.028 -9.027 -6.487 2.540Nettoutgift 19.270 20.878 21.560 21.199 -361 101,75.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>Underskuddet ble større enn forventet. Virksomheten fikk ny virksomhetsleder og ny styrer i barnehagentiltrådte midt i budsjettåret og noen av overskridelsene kan skyldes informasjon og tilgjengelig innsikt istatus pr. 1.8.10.Det har vært høyere sykefravær enn ønskelig og vikarutgiftene er også blitt noe høyere enn forventet ogønskelig.Ved gjennomgang av regnskapet for <strong>2010</strong>, kan det se ut til at virksomheten har noe større fastelønnsutgifter enn det som er budsjettert.50


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rGrønli skoleVirksomhetens leder: Bjørn Kronstad1. Virksomhetens oppgaverBarneskole 1. – 7. klasse og SFO2. Nøkkeltall for virksomhetenAntall pr 1.10 2008 2009 <strong>2010</strong>Elever 252 268 285Klasser/grupper 14 14 14Antall pedagogiske stillingshjemler 22 23 23Antall andre stillingshjemler 10 12 15Barn i SFO 111 108 1323. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTrivsel - - 4.5 3.7Motivasjon - - 4.2 3.7Motiverende lærere - - 3.9 3.7Mål for egen læring - - 4.4 3.7BrukereVurdering og veiledning - - 3.9 3.7Arbeidsmiljø - - 3.7 3.7Mobbing - - 4.6 3.7Fysisk arbeidsmiljø - - 3.9 3.7Elevmedvirkning - - 4.0 3.7Elevrådsarbeid - - 4.3 3.7Medarbeidertilfredshet 4.7 4.3 4.9 4.5Innhold i jobben 4.9 4.5 4.8 4.5MedarbeidereStatus på eget HMS-system 0 0 6.0 6.0Tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljø 4.3 3.9 3.9 4.5Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.8 3.5 3.2Tilbud om medarbeidersamtale 90% 100% 100% 100%4.5Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 95% 100% 95%Faglig og personlig utvikling - 3.8 4.2 4.5Foresattes tilfredshet med informasjon - - 4.6 3.7SamfunnForesattes medvirkning - - 4.4 3.7Foresattes tilfredshet med barnets læring - - 4.5 3.7Foresattes tilfredshet med skolens håndteringav mobbing- - 3.73.751


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltMålekartet for virksomheten er generelt svært godt, og den største utfordringen ligger i å opprettholdedette nivået. Vi må regne med noen svingninger. Det er også positivt å registrere at vi har fremgang påomtrent alle målepunkter i forhold til 2009.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12* 28.6 31,7 32,9Sykefravær i prosent 5,4 6,8 6,74.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltKompetansen til personalet er god. Ved skoleårets oppstart skulle vi hatt flere lærere med spes.ped, menpå grunn av en oppsigelse og dermed nyansettelse, har vi ansatt lærer med spes.ped. Utfordringen liggeri at stadig flere rammetimer må veksles om til drift, m.a.o. flere elever pr. lærer.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet ligger godt under kommunens mål, og har en svak nedgang fra 2009. Deler vi opp iforskjellige typer fravær, ser vi at korttidsfraværet er svært lavt. Langtidsfraværet skyldes sykemeldingersom er relatert til bl.a. operasjoner eller andre helseplager.5. Økonomisk statusGrønli skoleRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 16.672 17.359 20.119 18.619 -1.500Sum inntekter -2.925 -2.574 -3.250 -1.777 1.473Forbruk i%Nettoutgift 13.747 14.785 16.869 16.842 -27 100,25.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Rent regnskapsmessig klarer vi å holde rammene, men vi sliter selvsagt med at nedskjæringene somallerede er gjennomført, gjør at lærertettheten reduseres, og gir økt slitasje på lærerne. Dette gjeldersærlig elever med spesielle behov, eller elever med store adferdsvansker, og hvor vi har små mulighetertil å sette inn tiltak innenfor gjeldende rammer. Det betyr at vi må være svært målrettet og styreøkonomien ift de målene og de planene vi arbeider etter.Det oppfattes som et paradoks at mens kommunen iverksetter en plan, ”Kvalitet i barnehage og skole2008-2011”, og som jeg personlig synes er en svært god plan, så kombineres planen med gjennomførteog planlagte kutt som gjør det svært vanskelig å gjennomføre planen. Den målrettetheten vi mågjennomføre på egen virksomhet, synes jeg mangler i den totale kommuneøkonomien. Rene flate kutt eret eksempel på dette.52


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHeistad skoleVirksomhetens leder: Ingun H. Behrens, rektor1. Virksomhetens oppgaver:Undervisning og opplæring av barn fra 1. til 7. klasse i henhold til gjeldende lover, regler oglæreplaner.Skolefritidstilbud for elevene i 1. til 4. trinn.2. Nøkkeltall for virksomhetenAntall pr 1.10 2008 2009 <strong>2010</strong>Elever 345 356 353Klasser/grupper 22 22 22Antall pedagogiske stillingshjemler 27 28 28Antall andre stillingshjemler 9 7 7Barn i SFO 133 125 1253. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTrivsel - - 4.5 3.7Motivasjon - - 3.9 3.7Motiverende lærere - - 3.3 3.7Mål for egen læring - - 4.2 3.7BrukereMedarbeidereVurdering og veiledning - - 3.6 3.7Arbeidsmiljø - - 3.5 3.7Mobbing - - 4.6 3.7Fysisk arbeidsmiljø - - 3.1 3.7Elevmedvirkning - - 3.3 3.7Elevrådsarbeid - - 3.7 3.7Medarbeidertilfredshet 4.6 4.5 4.2 4.5Innhold i jobben 4.9 4.7 4.0 4.5Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljø 4.5 4.5 3.1 4.5Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.8 3.7 3.7 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 90% 90% 100% 100%Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% 100% 95%Faglig og personlig utvikling 4.0 4.1 4.2 4.5Foresattes tilfredshet med informasjon 5.2 5.2 4.3 3.7SamfunnForesattes medvirkning 5.0 5.0 4.3 3.7Foresattes tilfredshet med barnets læring 4.0 4.0 4.3 3.7Foresattes tilfredshet med skolens håndteringav mobbing4.4 4.4 3.9 3.753


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltResultatene på målekartet er tilfredsstillende. Vi vil jobbe aktivt med resultater som ligger undermålsettingene. Fysisk arbeidsmiljø er svakt, noe som skyldes lærerarbeidsplasser i dårlige brakker,gammel og slitt skolebygning og liten plass. Det skal bygges ny skole.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 31.3 32.6 32.7Sykefravær i prosent 5,5 8,5 11,34.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltPersonalsituasjonen er tilfredsstillende.4.2 Kommentarer til sykefraværetDet høye sykefraværet skyldes planlagte operasjoner med lang rehabiliteringstid og kronisk sykdom.5. Økonomisk statusHeistad skoleRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett2011AvvikSum utgifter 18.321 20.195 22.433 20.749 -1.684Sum inntekter -3.279 -3.623 -3.943 -2.188 1.755Forbruk i%Nettoutgift 15.042 16.572 18.490 18.561 71 99,65.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Økonomi i balanse.54


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHovet skoleVirksomhetens leder: Thor-Einar Nielsen1. Virksomhetens oppgaverBarneskole, 1. – 7. klasse, Spesialskole for psykisk funksjonshemmede (Regnbuen), SFO ogBarnehage for psykisk funksjonshemmede (Marihøna)2. Nøkkeltall for virksomhetenAntall pr 1.10 2008 2009 <strong>2010</strong>Elever 130 127 125Klasser/grupper 11 11 11Marihøna spes. barnehage, barn 5 6 5Antall pedagogiske stillingshjemler 18,5 18 18Antall andre stillingshjemler 13,8 14 14Barn i SFO 55 54 453. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTrivsel 4.5 4.5 4.7 3.7Motivasjon 4.4 4.4 4.2 3.7Motiverende lærere 4.4 4.2 4.5 3.7Mål for egen læring 3.7 4.6 4.7 3.7BrukereMedarbeidereVurdering og veiledning 3.7 3.8 3.3 3.7Arbeidsmiljø 3.9 4.5 4.7 3.7Mobbing 4.4 4.2 4.7 3.7Elevenes syn på det fysiske arbeidsmiljø 3.7 3.8 4.4 3.7Elevmedvirkning 3.4 3.5 3.8 3.7Elevrådsarbeid 4.0 3.8 3.8 3.7Medarbeidertilfredshet 4.6 4.6 4.8 4.5Innhold i jobben 4.8 4.8 5.0 4.5Status på eget HMS-system 6.0 6.0 6.0 6.0Tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljø 3.9 4.0 4.3 4.5Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.7 3.7 3.2 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 0 0 100% 100%Andel medarbeidere med riktig kompetanse 95% 100% 100% 100%Faglig og personlig utvikling 4.4 4.5 4.3 4.5Foresattes tilfredshet med informasjon 4.2 4.4 4.8 3.7SamfunnForesattes medvirkning 4.2 4.4 4.9 3.7Foresattes tilfredshet med barnets læring 4.3 4.4 5.0 3.7Foresattes tilfredshet med skolens håndteringav mobbing3.4 3.7 3.8 3.755


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt4. Personalsituasjonen2007 2008 2 009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 35,5 32,3 32 32Sykefravær i prosent 9,1 5,7 3,3 54.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltDet er en utfordring ang. nedleggelse. Mange venter på å få tilsagn om nytt arbeidssted i 2012.4.2 Kommentarer til sykefraværetNoe økning i sykefraværet. Langtidssykemeldinger med definerte grunner.5. Økonomisk statusHovet skoleRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 17.175 18.140 19.426 17.955 -1.471Sum inntekter -1.980 -2.422 -2.729 -1.207 1.521Forbruk i%Nettoutgift 15.195 15.718 16.697 16.748 50 99,75.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Sunn økonomi. Øremerket tilskudd til Marihøna barnehage forsvinner fra 01.01.11.56


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rKlevstrand skoleVirksomhetens leder: Erling Laland1. Virksomhetens oppgaver:Å gi grunnskoleopplæring fra 1. til 7. klasse i samsvar med Opplæringsloven, L97, gjeldende statligeog kommunale retningslinjer. Å drive SFO tilbud fra 1. til 4. klasse.2. Nøkkeltall for virksomhetenAntall pr 1.10 2008 2009 <strong>2010</strong>Elever 197 180 183Klasser/grupper 10 9 9Antall pedagogiske stillingshjemler 20 17,3 16,6Antall andre stillingshjemler 8 9 10Barn i SFO 63 59 703. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTrivsel - - 4.2 3.7Motivasjon - - 3.7 3.7Motiverende lærere - - 2.9 3.7Mål for egen læring - - 3.9 3.7BrukereMedarbeidereVurdering og veiledning - - 3.3 3.7Arbeidsmiljø - - 3.5 3.7Mobbing - - 4.1 3.7Fysisk arbeidsmiljø - - 3.2 3.7Elevmedvirkning - - 3.6 3.7Elevrådsarbeid - - 3.7 3.7Medarbeidertilfredshet 4.3 4.3 4.3 4.5Innhold i jobben 4.6 4.8 4.8 4.5Status på eget HMS-system - - 4.5 6.0Tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljø 4.5 4.3 4.3 4.5Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.0 3.6 3.6 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 77% 77% 77% 100%Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% 100% 95%Faglig og personlig utvikling 4.5 4.2 4.2 4.5Foresattes tilfredshet med informasjon 4.2 5.2 4.5 3.7SamfunnForesattes medvirkning 4.1 5.3 4.4 3.7Foresattes tilfredshet med barnets læring 4.8 5.4 4.4 3.7Foresattes tilfredshet med skolens håndteringav mobbing3.6 4.7 3.3 3.757


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltVirksomheten var i <strong>2010</strong> preget av omfattende og krevende oppgaver i forhold til elever med særligebehov. Dette førte til at skolen måtte gjøre seg bruk av assistenter i en del av disse oppgavene.Spesialpedagogisk team kom inn i forhold til flere elever i løpet av året. Noe av dette kan forklaremanglende fremgang på de nasjonale prøver ved siden av en uavklart ledelsessituasjon hele høsten.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 23,44 21,9 22,43Sykefravær i prosent 10,6 13,5 3,74.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltSkolen har en stab av stabilt pedagogisk personale. Deler av administrasjonen har vært under utskiftninghøsten <strong>2010</strong>, både sekretær og rektor.4.2 Kommentarer til sykefraværetDet er gledelig at sykefraværet har vist en påfallende nedgang i <strong>2010</strong>. Dette viser at arbeidsgleden ogtrivselen er stor tross krevende situasjon for skolen.5. Økonomisk statusKlevstrand skoleRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 12.967 13.487 13.466 11.920 -1.547Forbruk i%Sum inntekter -2.385 -2.621 -2.340 -789 1.551Nettoutgift 10.582 10.866 11.126 11.131 5 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Skolen har klart å gå i økonomisk balanse siste år med et lite overskudd som resultat.58


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rLangangen skoleVirksomhetens leder:Marianne Tørresdal (fung. fram til 1. august)Geir Aurstad (fra 1. august)1. Virksomhetens oppgaverUndervisning av barn i 1. – 7. klasse i henhold til Opplæringslova, regler og Læreplanen/KunnskapsløftetI tillegg skal skolen gi et skolefritidstilbud til elever i 1.-4. klasse2. Nøkkeltall for virksomhetenAntall pr 1.10 2008 2009 <strong>2010</strong>Elever 77 87 89Klasser/grupper 6 7 7Antall pedagogiske stillingshjemler 8 8,23 9Antall andre stillingshjemler 2 2,5 4Barn i SFO 21 30 343. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTrivsel - - 4.1 3.7Motivasjon - - 3.5 3.7Motiverende lærere - - 3.5 3.7Mål for egen læring - - 4.7 3.7BrukereMedarbeidereVurdering og veiledning - - 3.4 3.7Elevenes syn på arbeidsmiljø - - 3.3 3.7Mobbing - - 5.0 3.7Fysisk arbeidsmiljø - - 2.6 3.7Elevmedvirkning - - 3.6 3.7Elevrådsarbeid - - 3.4 3.7Medarbeidertilfredshet 5.3 5.3 5.6 4.5Innhold i jobben 5.2 5.2 5.3 4.5Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljø 4.8 4.8 4.9 4.5Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning5.2 4.6 4.3 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 90% 100% 100% 100%Andel medarbeidere med riktig kompetanse 99% 99% 100% 95%Faglig og personlig utvikling 4.8 4.5 4.5 4.5Foresattes tilfredshet med informasjon - - 4.5 3.7SamfunnForesattes medvirkning - - 4.5 3.7Foresattes tilfredshet med barnets læring - - 4.3 3.7Foresattes tilfredshet med skolens håndteringav mobbing- - 4.0 3.759


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelta. GENERELT: Flott med jevnt over positive resultater på brukerundersøkelsene!b. ELEVENES FYSISKE ARBEIDSMILJØ: Håper at elevenes misnøye med fysisk arbeidsmiljø vil bedreseg noe ettersom elevtoalettene nå rehabiliteres medio vinteren 2011. For øvrig påvirkes nokresultatet i stor grad av at skolen preges av alderdom og stor slitasje.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 10.1 10,73 10,75Sykefravær i prosent 8,3 17,6 14,74.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltStabilt personale med god og adekvat kompetanse. 100% kvinner utenom virksomhetsleder gjør at manved neste ”korsvei” om mulig bør søke etter / prioritere mannlige arbeidstakere.4.2 Kommentarer til sykefraværetDet må uttrykkes tydelig og klart at et fortsatt stort sykefravær ikke skal/kan tilskrives et dårlig arbeidsmiljøved skolen. Dette skyldes helt andre private og personlige forhold med langtidssykemeldinger. Sliksett er en liten skole med en liten stab ”sårbar” i forhold til en slik statistikk. For øvrig er kortidsfraværetved skolen meget lavt!5. Økonomisk statusLangangen skoleRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 5.097 6.381 7.572 6.386 -1.185Sum inntekter -688 -1.121 -1.683 -508 1.175Forbruk i%Nettoutgift 4.408 5.260 5.889 5.878 -10 100,25.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Det er god økonomisk balanse i forhold til inntekter og utgifter ved utgangen av året. Det er bra, menytterligere nedskjæringer på 1.7 % som nå er vedtatt, gjør at skolen må nedprioritere bemanningstetthetytterligere. Dette vil naturligvis gå ut over kvaliteten på tilpasset opplæring og skolens generellepedagogiske tilbud til alle elevene. Dette bekymrer!60


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rMyrene skoleVirksomhetens leder: Wiggo Svenningsen1. Virksomhetens oppgaver:Barneskole for 1.-7.trinn med SFO 1.-4.trinn og Hørselsklassene (interkommunal avdeling) for 1.-10.trinn.Hovedoppgave: Følge opp planen ”Kvalitet i barnehage og skole” for på den måten å oppnå bedrelæringsresultater.2. Nøkkeltall for virksomheten2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Elever 212 212 202Klasser/grupper 15 14 16Elever - hørselsklassen 13 13 13Klasser/grupper - hørselsklassen 8 10 8Antall pedagogiske stillingshjemler 32 33 32Antall andre stillingshjemler 13 13 12Barn i SFO 81 86 803. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTrivsel 4,2 4,5 4.3 3.7Motivasjon 4.3 4.2 4.1 3.7Motiverende lærere 3.9 4.5 3.8 3.7Mål for egen læring 4.6 4.1 4.2 3.7BrukereMedarbeidereVurdering og veiledning 3,7 3.8 3.6 3.7Arbeidsmiljø 4.5 4.2 3.7 3.7Mobbing 4,8 4,9 4.4 3.7Fysisk arbeidsmiljø 4,1 4,0 4.1 3.7Elevmedvirkning 4.0 3.6 3.7 3.7Elevrådsarbeid 4.1 4,1 4.1 3.7Medarbeidertilfredshet 4.6 4.7 5.0 4.5Innhold i jobben 4.8 4.9 5.1 4.5Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljø 5.3 5.6 5.5 4.5Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.1 4.3 4.5 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100%Andel medarbeidere med riktig kompetanse 10 000% 100% 100% 95%Faglig og personlig utvikling 4.7 4.7 4.8 4.561


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålForesattes tilfredshet med informasjon 4.2 4.3 4.3 3.7SamfunnForesattes medvirkning 4,3 4.3 4.3 3.7Foresattes tilfredshet med barnets læring 4,3 4.2 4.3 3.7Foresattes tilfredshet med skolens håndteringav mobbing3.8 3.6 3.8 3.73.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltResultatene på BMS-brukere relaterer seg kun på 7.trinns svar på Elevundersøkelsen. Elevene ogforholdene på dette trinnet varierer fra år til år. Vi må derfor regne med at tallene på BMS-kartet også vilkunne gå litt opp og ned fra år til år. For øvrig er vi godt fornøyd med resultatene for brukerne slik vi ogsåer med de øvrige resultatene for <strong>2010</strong>.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 36,21 37,39 35,59Sykefravær i prosent 9,8 13,9 3,34.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltI <strong>2010</strong> ble det p.g.a. økonomiske innsparinger nødvendig å redusere bemanningen i den ordinæreskoledelen med en hel pedagogstilling.Den midlertidige ansettelsen i Hørselsklassene skoleåret 2009-10 ble i høst erstattet med overføring aven pedagog fra PPT.For øvrig er bemanningen i SFO redusert med noen prosent selv om vi fikk en ansatt overført frahelsetjenesten. Enkelte pedagoger har også midlertidig fått redusert sine stillinger.Totalt har vi nå en noe lavere bemanning enn ved forrige årsberetning, men alle er godt kvalifisert og harrett kompetranse i forhold til arbeidsoppgaver.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet i virksomheten er redusert betraktelig dette året. Vi har fått redusert langtidssykemeldingeneved at enkelte har sluttet i virksomheten og de øvrige er tilbake i arbeid. Korttidsfraværet erogså blitt redusert. Et mulig større trykk på nærværsarbeid, og økt fokus blant personalet på viktighetenav hver enkelts tilstedeværelse for elevene og hverandre, har nok også vært med på å bedre situasjonen.5. Økonomisk statusMyrene skoleRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 21.573 23.099 22.937 21.485 -1.452Sum inntekter -6.133 -6.803 -6.072 -4.553 1.519Forbruk i%Nettoutgift 15.440 16.295 16.865 16.932 68 99,65.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Til tross for innsparinger på budsjettet, dette året også, har vi kommet ut med et lite overskudd. Detteskyldes i all hovedsak at vi kunne holde inspektørstillingen vakant mesteparten av vårsemesteret (utsettenyansettelse til høsten), og at vi bl.a. reduserte bemanningen i den ordinære skoledelen med en helpedagogstilling fra høsten <strong>2010</strong>.Det var lite å hente på overskudd refusjonsmidler dette året da sykefraværet heldigvis har vært lite.62


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rStridsklev skoleVirksomhetens leder: Jørn O. Hansen1. Virksomhetens oppgaver:Undervisning og opplæring av barn fra 1. til 7. klasse iht. lover, regler og gjeldende læreplaner. Skolenhar også tilbud om SFO for elever i 1.-4. klasse. I tillegg har skolen en velkomstklasse forminoritetspråklige elever, og en avdeling (BOVIS) for grunnskoleelever i <strong>Porsgrunn</strong> med særskilteopplæringsbehov.2. Nøkkeltall for virksomhetenAntall pr 1.10 2008 2009 <strong>2010</strong>Elever* 239 228 243Klasser/grupper* 14 8 8Antall pedagogiske stillingshjemler 32 32 28Antall andre stillingshjemler 23 23 21Barn i SFO 82 78 81* Med velkomstklassen3. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTrivsel - - 4.4 3.7Motivasjon - - 3.8 3.7Motiverende lærere - - 3.6 3.7Mål for egen læring - - 4,3 3.7BrukereMedarbeidereVurdering og veiledning - - 3.6 3.7Arbeidsmiljø - - 3.9 3.7Mobbing - - 4.6 3.7Fysisk arbeidsmiljø - - 3.2 3.7Elevmedvirkning - - 3,6 3.7Elevrådsarbeid - - 3,8 3.7Medarbeidertilfredshet 5.2 5.1 5.2 4.5Innhold i jobben 5.0 5.0 5.1 4.5Status på eget HMS-system 0 0 4.5 6.0Tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljø 3.9 4.3 4.3 4.5Medarb.tilfredshet med åpenhet og medvirkn. 4.4 4.5 5,2 4.5Tilbud om medarbeidersamtale - - 94% 100%Andel medarbeidere med riktig kompetanse 96% 96% 100% 95%Faglig og personlig utvikling 5.1 4.9 4.9 4.5Foresattes tilfredshet med informasjon 4.2 3.9 4,5 3.7SamfunnForesattes medvirkning 4.2 3.6 4,0 3.7Foresattes tilfredshet med barnets læring 5.4 3.6 3,9 3.7Foresattes tilfredshet med skolens håndteringav mobbing5.0 4.9 3,6 3.763


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 44,8 43,2 42,5Sykefravær i prosent 9,8 7,4 5,84.3 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet viser en positiv tendens med en nedgang fra 7,4 til 5,8 %.Økonomisk statusStridsklev skoleBudsjett2008Budsjett2009Budsjett<strong>2010</strong>Regnskap<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 25.072 26.567 25.674 24.057 -1.617Sum inntekter -3.735 -4.185 -3.047 -1.430 1.617Forbruk i%Nettoutgift 21.337 22.381 22.627 22.627 0 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.I utgangspunktet hadde virksomheten et negativt avvik på 0,2 %, og med et budsjett på 22,6 mill må dettesies å være akseptabelt. Dette negative avviket ble ”nullet ut” ved bruk av oppsparte fondsmidler.64


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rTveten virksomhet(består av Bjørkedal skole, Tveitanlia barnehage ( til 01.08.10) og Tveten skole)Virksomhetens leder: Monika Bø, fra 01.08.10 Ole Geir Hoppestad1. Virksomhetens oppgaver:I samarbeid med hjemmet gi opplæring og oppdragelse, utvikle evner og forutsetninger(Opplæringslova § 1 – 2). Gi barn under skolealder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nærforståelse og samarbeid barnas hjem. (Barnehageloven § 1 og 2).)2a. Nøkkeltall for Tveten skole og SFO:Antall pr 1.10 2008 2009 <strong>2010</strong>Elever 247 237 234Klasser/grupper 14 13 13Antall pedagogiske stillingshjemler 22 22 22Antall andre stillingshjemler 8 8 8Barn i SFO 103 96 942b. Nøkkeltall for Bjørkedal skole og SFO:Antall pr 1.10 2008 2009 <strong>2010</strong>Elever 22 24 25Klasser/grupper 2 3 3Antall pedagogiske stillingshjemler 3,30 3,5 3,5Antall andre stillingshjemler 2 2 2Barn i SFO 13 13 132c. Nøkkeltall for Tveitanlia barnehage:2008 2009<strong>2010</strong> slutt01.08.10Antall plasser korrigert for barn under 3 år 36 36 36Andel barn med hel plass i % 93 % 93 % 93Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 6,40 6,40 6,4Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølgingav barn med spesielle behov pr 15.120 0 0Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,21 0,21 0,213. Virksomhetens målekartBrukereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTrivsel 4,5 4,5 4,4 4,5Motivasjon 4,3 4,1 4,2 4,2Motiverende lærere 4,0 4,1 4,2 4,0Mål for egen læring - - -Vurdering og veiledning 3,0 3,6 3,2 4,0Arbeidsmiljø - - -Mobbing 1,3- 1,4 1,4 1,3Fysisk arbeidsmiljø 1,9 2,7 1,9 4Elevmedvirkning - - -Elevrådsarbeid 3,3 3,7 3,3 4,065


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rMedarbeidereSamfunnMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålMedarbeidertilfredshet 4.6 4.7 4.6 4.5Innhold i jobben 5.1 4.9 4.9 4.5Status på eget HMS-system - - 6,0 6.0Tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljø 2.6 2.8 2.8 4.5Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.0 3.9 3.9 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 92% 92% 100% 100%Andel medarbeidere med riktig kompetanse 95% 100% 100% 100%Faglig og personlig utvikling 4.1 5.0 4.3 4.5Foresattes tilfredshet med informasjon 4.9 5.1 5.1 5,0Foresattes medvirkning 4.8 5.2 5.2 5,0Foresattes tilfredshet med barnets læring 4.9 5.2 5.2 5,0Foresattes tilfredshet med skolens håndteringav mobbing4.8 5.0 5.0 5,04. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 36,7 37,4 25Sykefravær i prosent for hele virksomheten 7 7,9 7,54.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltSkolene er bemannet med fagpersonell i alle stillinger.4.2 Kommentarer til sykefraværetDet er lite korttidsfravær. 2 sykemeldinger har vart hele høsten, samt 2 kortere sykemeldinger. Allesykemeldte er fulgt opp etter de rutinene som <strong>Porsgrunn</strong> kommune har.5. Økonomisk statusTveten virksomhetRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 19.923 21.365 21.109 19.454 -1.655Sum inntekter -5.425 -5.395 -4.419 -2.764 1.655Forbruk i%Nettoutgift 14.498 15.970 16.690 16.690 0 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.I utgangspunktet hadde virksomheten et merforbruk på noe over 100.000 kroner i forhold til budsjett.Dette skyldes bl.a. at virksomheten nå er splittet opp i 5 undervisningsenheter inkludert Bjørkedalen. Itillegg ligger administrasjonen og lærernes arbeidsplasser i en 6. paviljong. Det blir da automatisk fleresteder som materiell og utstyr må være på. Ved regnskapsavslutningen ble dette ”underskuddet” dekt innved bruk av oppsparte fondsmidler.For 2011 blir disse utgiftene økt med bl.a. 5 kopimaskiner. Det synes for meg urimelig at dette skalbelastes driften slik at vi har mindre til innkjøp av inventar, utstyr og forbruksmateriell.66


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rVestsiden oppvekstsenter(består av Kirketjernet og Vestsiden barnehager, Vestsiden skole og SFO)Virksomhetens leder: Hans Erik Kjeldsen1. Oppgaver:Samarbeid mellom barnehage og skole om neste års elever – samt overgangen barnehage/skole.Mottak av nye barn i barnehage/skole om høsten.”Bli kjent dager” for disse barna og informasjonsmøte for de foresatte.Elevrettet forebyggende psykososialt miljøarbeid ved hjelp av alternative opplæringsarenaer bl.a.Ventilen og Legolabben, miljøarbeidere og helsesøster.Arbeidet med kartleggingsprøver og nasjonale prøver i skolen.Samarbeid hjem/oppvekstsenter.Arbeidet med avgangseksamen for 10. trinn.Innføringen av det nye ” Arbeidslivs-faget ” for 8. trinn høsten <strong>2010</strong>.Arbeidet med de merkantile oppgavene for administrasjonen.Arbeidet med å opprettholde et godt kantinetilbud.I tillegg kommer alle de uforutsette oppgavene som dukker opp i løpet av et år.Et annet moment er å legge til rette for de aktiviteter som foregår etter skoletid.Ferdigstillelse av nytt infohefte til foresatte.Arbeid med KVABUo Ferdigstillelse av Håndbok for læringsfremmende atferd.o Bevisst jobbing med lesetrappa 0-16 år.o Implementering og videre arbeid med IKT-trappa.2. Nøkkeltall for virksomheten (tallene er basert på skole)Antall pr 1.10 2008 2009 <strong>2010</strong>Elever 451 432 424Kontaktlærergrupper 32 32 32Antall pedagogiske stillingshjemler 49,11 49,11 49,11Antall andre stillingshjemler 12,12 12,12 12,12Barn i SFO 106 96 932. Nøkkeltall for barnehagen2008 2009 <strong>2010</strong>Antall plasser korrigert for barn under 3 år 138 138 138Andel barn med hel plass i % 91 98 91,3Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 25 25 23,4Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølgingav barn med spesialle behov pr 15.12250% 140% 180,05 %Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0,18 0,183. Virksomhetens målekartBrukereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTrivsel - 4,1 4,2 3.7Motivasjon - 3,6 3,7 3.7Motiverende lærere - 3,1 3,2 3.7Mål for egen læring - 3,7 4,1 3.7Vurdering og veiledning - 2,8 3,0 3.7Arbeidsmiljø - 4,0 4,5 3.7Mobbing - 4,5 4,6 3.767


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBrukereMedarbeidereSamfunnMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålFysisk arbeidsmiljø - 3,3 3,5 3.7Elevmedvirkning - 2,2 2,8 3.7Elevrådsarbeid - 3,1 3,3 3.7Standpunktkarakterer - 3,9 3,7 4.2Karakter skriftlig eksamen - 3,0 3,4 4.2Karakter muntlig eksamen - 3,9 3,9 4.2Medarbeidertilfredshet 4.7 4.6 4.5 4.5Innhold i jobben 4.7 4.8 4.9 4.5Status på eget HMS-system - - 5.0 6.0Tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljø 4.4 4.4 4.2 4.5Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.8 3.8 3.5 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 83 % 83% 100% 100%Andel medarbeidere med riktig kompetanse - - 100% 95%Faglig og personlig utvikling 4.8 4.1 4.4 4.5Foresattes tilfredshet med informasjon - 4,6 4,4 3.7Foresattes medvirkning - 4,4 4,4 3.7Foresattes tilfredshet med barnets læring - 4,3 4,4 3.7Foresattes tilfredshet med skolens håndteringav mobbing- 4,0 3,8 3.74a. Personalsituasjonen - skole2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 61,23 61,23 61,23Sykefravær i prosent 5,9 5,4 8,44b. Personalsituasjonen - barnehage2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 23,43 23,43 22,5Sykefravær i prosent 8,7 17,0 11,34.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltGenerelt må vi kunne si at personalsituasjonen er god både i barnehage, SFO og skole. Alle pedagoger iVestsiden oppvekstsenter har utdannelsen i orden og vi opererer derfor ikke med noen ufaglærte. Nybarnehagestyrer har vært en styrke for virksomheten, og administrasjonsressursen er satt opp med 25 %.Fra 1. august <strong>2010</strong>, tiltrådte ny leder av SFO. Hun har også gjort en svært god jobb.4.2 Kommentarer til sykefraværetVestsiden oppvekstsenter hadde som mål å komme ned i 7,9 %, men det har vi ikke greid. I skole har vihatt en uønsket oppgang i sykefraværet. Tror det skyldes at skole/SFO er med i tallet på 8,4 %. SFOhadde et sykefravær på hele 18,1 % i <strong>2010</strong>. Det gledelige er den store nedgangen i barnehagen på hele5,7 %. Vi må bare fortsette med vårt arbeid for å få snudd trenden i skole/SFO – samt arbeide for attrenden ikke endrer seg i barnehagen.68


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3. Økonomisk statusVestsidenoppvekstsenterRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 40.287 43.497 45.287 40.677 -4.610Sum inntekter -13.485 -16.516 -16.284 -12.317 3.967Forbruk i%Nettoutgift 26.803 26.980 29.002 28.360 -643 102,3Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.I utgangspunktet hadde virksomheten et merforbruk i forhold til budsjett på 835.000 kroner. Dette blesenere redusert med 192.000 kroner til 643.000 kroner ved bruk av oppsparte fondsmidlerAvviket skyldes at IMDI gav virksomheten ca. 350.000,- mindre enn forespeilet i støtte til våre FNhøykommissærsflyktninger – en situasjon vi ikke er herre over.På grunn av kjempeproblemer på et klassetrinn, måtte vi gi opp å spare nok en lærerstilling. Det førte tilen merkostnad på litt i underkant av 250.000,-. Tror likevel det var det mest fornuftige vi kunne gjøre for åunngå at problemet vokste – og at konsekvensene ble dyrere. Det betyr at uten disse overraskelsene villevi holdt oss godt innenfor +/- 1 %, nærmere bestemt - 0,8 %. Budsjettet vårt ble dessuten redusert med214.000 da den ene sekretæren ble meldt overtallig og overført til en annen virksomhet. Dette var mentsom vår innsparing, men synliggjøres ikke som innsparing i vårt regnskap – bare i kommunens.69


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHeistad ungdomsskoleVirksomheten består av : Heistad ungdomsskole og Spesialpedagogisk ressursteam ( kommunalt tiltak)Virksomhetens leder:Tom Stormyr1. Virksomhetens oppgaverHeistad ungdomsskoles oppgave er å gi opplæring til elever på 8 til 10 trinn.Spesialpedagogisk ressursteams oppgave er blant annet å veilede skoler i arbeid med atferdsvansker.2. Nøkkeltall for virksomhetenAntall pr 1.10 2008 2009 <strong>2010</strong>Elever 265 277 303Klasser/grupper 12 12 12Antall pedagogiske stillingshjemler 27 27 27Antall andre stillingshjemler 3 3 33. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTrivsel - - 4.6 3.7Motivasjon - - 3.8 3.7Motiverende lærere - - - 3.7Mål for egen læring - - - 3.7Vurdering og veiledning - - 3.2 3.7Arbeidsmiljø - - 4.0 3.7Mobbing - - 1.2 3.7Fysisk arbeidsmiljø - 3.6 3.6 3.7BrukereMedarbeidereElevmedvirkning - - 2.4 3.7Elevrådsarbeid - - 3.7 3.7Nasjonale prøver engelsk lesing, 8. trinn 2.8 3.0 2.7 3.1Nasjonale prøver regning, 8.trinn 2.9 2.8 3.1 3.1Nasjonale prøver lesing, 8.trinn 3.0 2.9 3.1 3.1Standpunktkarakterer 4.6 3.8 4.2 4.2Karakter skriftlig eksamen 3.4 3.4 3.3 4.2Karakter muntlig eksamen 3.8 4.4 4.2 4.2Nasjonale prøver regning, 9.trinn - - 3.5 3.5Nasjonale prøver lesing, 9.trinn - - 3.5 3.5Medarbeidertilfredshet 5.0 4.8 4.8 4.5Innhold i jobben 5.0 4.8 4.8 0Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljø 4.8 5.0 5.0 4.5Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.6 4.5 4.5 4.570


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålMedarb.SamfunnTilbud om medarbeidersamtale 52% 100% 100% 100%Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% 100% 95%Faglig og personlig utvikling 5.1 5.0 5.0 4.5Foresattes tilfredshet med informasjon 3.6 4.1 3.9 3.7Foresattes medvirkning 4.2 4.2 4.0 3.7Foresattes tilfredshet med barnets læring 3.8 3.8 3.9 3.7Foresattes tilfredshet med skolens håndteringav mobbing4.3 3.6 3.7 3.74. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 24,5 25 25Sykefravær i prosent 7,1 6,7 4,35. Økonomisk statusHeistad ungdomsskoleRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 18.757 20.329 21.793 20.504 -1.289Sum inntekter -1.509 -1.486 -1.831 -290 1.541Forbruk i%Nettoutgift 17.248 18.843 19.962 20.214 252 98,85.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Overskuddet skyldes for lav bemanning i spesialpedagogisk ressursteam. Denne situasjonen er nåendret.71


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rKjølnes ungdomsskoleVirksomhetens leder: Tollef Stensrud1. Virksomhetens oppgaverGi et skoletilbud på 8.-10. trinn som er i samsvar med opplæringsloven, Generell del av L97 ogKunnskapsløftet, samt de lokale føringer vi får fra kvalitetsarbeidet i <strong>Porsgrunn</strong> og på skolen2. Nøkkeltall for virksomhetenAntall pr 1.10 2008 2009 <strong>2010</strong>Elever 279 301 315Klasser/grupper 11 12 12Antall pedagogiske stillingshjemler 31 31 31Antall andre stillingshjemler 3 3 33. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTrivsel 4.2 4.2 4.2 3.7Motivasjon 3.6 3.6 4.3 3.7Motiverende lærere 3.4 3.5 3.3 3.7Mål for egen læring 4.9 4.9 3.9 3.7Vurdering og veiledning 3.1 3.3 3.3 3.7Arbeidsmiljø 5.0 4.0 3.5 3.7Mobbing 4.5 4.5 4.6 3.7Fysisk arbeidsmiljø 2.9 2.9 2.6 3.7Elevmedvirkning 2.3 2.8 2.6 3.7Elevrådsarbeid 2.3 3.9 3.5 3.7Standpunktkarakterer 4.0 4.0 4.0 3.6Karakter skriftlig eksamen 3.8 3.4 3.2 3.5Karakter muntlig eksamen 4.2 4.1 4.1 4.0Medarbeidertilfredshet 4.7 4.6 4.7 4.5Innhold i jobben 4.2 4.3 4.8 4.5MedarbeidereStatus på eget HMS-system - - 6.0 6.0Tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljø 3.7 3.2 3.4 4.5Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.2 4.3 4.1 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100%Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% 100% 100%Faglig og personlig utvikling 4.6 4.1 4.5 4.572


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålForesattes tilfredshet med informasjon 4.8 4.9 4.6 3.7SamfunnForesattes medvirkning 4.8 4.7 4.4 3.7Foresattes tilfredshet med barnets læring 4.0 4.9 4.3 3.7Foresattes tilfredshet med skolens håndteringav mobbing4.8 3.8 3.8 3.73.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltVi fokuserer på økt læringsutbytte for elevene våre jfr. Kvalitetsplanarbeidet. Vi har derfor satt i gangkompetansehevingstiltak innefor vurdering og veiledning. Med det ønsker vi også å få lærere som virkermer motiverende enn det elevene svarer i elevundersøkelsen. Vi har også satt i gang konkrete tiltak for åbedre resultatene på nasjonale prøver og til skriftlig eksamen.Vi har for øvrig bygget et flott leirsted, fått nye smartboards og utvidet kantinedriften, og har enkontinuerlig prosess med elevråd og FAU om læringsmiljøtiltak, og muligheter for elevmedvirkning.Når det gjelder misnøyen med det fysiske arbeidsmiljøet som fremkommer både blant elever og lærere,er det naturlig å tro at vårt kjellerlokale, Oasen, som ikke er i bruk pga vannskader, er en av årsakene. Vihar fått lovnader fra Byggdrift om at det skal være klart til bruk i april 2011. Ellers bærer bygget preg av atdet snart er 50 år gammelt, og at midlene til vedlikehold ikke er tilstrekkelige i forhold til å demme opp forbehovene våre.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 27 27.4 27,5Sykefravær i prosent 6,2 6,6 5,54.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltVi har høy faglig kompetanse blant personalet og har det siste året også blitt praksisskole forlærerstudenter ved Høgskolen i Telemark (HiT). Det tilfører oss mer kompetanse. Vi må kontinuerligutvikle vår kompetanse i forhold til elevers behov, faglige krav og grunnleggende ferdigheter i f. eks. IKT.I inneværende skoleår satser vi spesielt på vurdering for læring og andre kompetansehevingstiltak medbakgrunn i Kvalitetsarbeidet4.2 Kommentarer til sykefraværetGledelig med en nedgang i sykefraværet, selv om den ikke er så stor som ønsket. Likevel har vi kontrollpå årsakene til fraværet, og det er begrensede muligheter for tilrettelegginger når lærere er sykmeldte fraå undervise. Vi fokuserer på nærværsplanen, og arbeidsmiljøet vårt. De to siste kvartalene i <strong>2010</strong> ersykefraværet under målet på 4,6%5. Økonomisk statusKjølnes ungdomsskoleRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 16.608 17.349 19.144 18.324 -819Sum inntekter -965 -835 -850 -74 774Forbruki %Nettoutgift 15.643 16.514 18.295 18.250 -45 100,25.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Vi har full kapasitetsutnyttelse med store klasser og få grupper. Det er mange behov for spesialundervisningog tilrettelagt undervisning som vi ikke alltid kan tilfredsstille godt nok innenfor den eksisterenderamma. Vi fikk en liten økning i antall elever, som gjorde at vi ikke måtte redusere antall lærere på skolenhøsten <strong>2010</strong>. Årsakene til et lite minus i regnskapet er at vi måtte bruke noen ekstra ressurser for å73


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rtilpasse opplæringa til noen få elever. Spesialpedagogisk ressursteam hadde ikke kapasitet, da vi trengtehjelpen, og i samråd med kommunalsjefen satte vi inn ekstra ressurser og finansierte det med egnemidler. Vi fikk heller ikke overført 15000kr i SLT-midler før i 2011. De flate kuttene gjør at vi må redusereantall undervisningstimer for å kunne gå i balanse.74


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rStridsklev ungdomsskoleVirksomhetens leder: Turi Berntsen1. Virksomhetens oppgaver:Ungdomsskole 8 – 10 trinn. Undervisning i henhold til Opplæringsloven med forskrifter og gjeldendelæreplan.2. Nøkkeltall for virksomhetenAntall pr 1.10 2008 2009 <strong>2010</strong>Elever 170 203 198Klasser/grupper 7 9 9Antall pedagogiske stillingshjemler 20,8 21,1 19,1Antall andre stillingshjemler 1,65 1,43 33. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTrivsel 4.2 3.9 4.1 3.7Motivasjon 3.5 3.8 3.6 3.7Motiverende lærere 3.1 3.2 3.4 3.7Mål for egen læring 3.8 4.1 3.8 3.7Vurdering og veiledning 3.1 3.0 3.2 3.7BrukereArbeidsmiljø 3.8 4.0 3.4 3.7Mobbing 4.6 4.5 4.2 3.7Fysisk arbeidsmiljø 2.6 2.5 2.7 3.7Elevmedvirkning 2.3 2.3 2.7 3.7Elevrådsarbeid 3.3 3.4 3.4 3.7Standpunktkarakterer 3.7 3.6 3.8 4.2Karakter skriftlig eksamen 3.2 3.2 3.3 3.8Karakter muntlig eksamen 3.8 3.7 3.8 4.2Medarbeidertilfredshet 4.8 4.4 4.9 4.5Innhold i jobben 5.2 4.9 5.1 4.5MedarbeidereStatus på eget HMS-system 0 0 6.0 6.0Tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljø 3.1 3.0 3.6 4.5Medarb.tilfredshet med åpenhet og medvirkn. 4.3 4.0 4.0 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100%Andel medarbeidere med riktig kompetanse 100% 100% 100% 95%Faglig og personlig utvikling 5.1 4.7 5.0 4.5Foresattes tilfredshet med informasjon 4.4 4.7 4.5 3.7SamfunnForesattes medvirkning 4.0 4.7 4.5 3.7Foresattes tilfredshet med barnets læring 4.1 4.4 4.3 3.7Foresattes tilfredshet med skolens håndteringav mobbing3.5 3.0 4.1 3.775


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltBrukere:Målekartet viser at de aller fleste elevene trives og opplever mobbing i liten grad. Skolen har og har hattsterkt fokus på klasse- og undervisningsledelse og på læringsfremmende atferd. Når det gjelderlæringsutbytte, viser flere av måleindikatorene over år, en positiv utvikling. Vi fokuserer derfor på at detmå jobbes målrettet over tid for et bedre resultat. Det forventes at arbeidet med kvalitetsplanen bidrarpositivt til dette.Medarbeidere:Målekartet viser at medarbeiderne i mange sammenhenger opplever høy grad av tilfredshet over egenarbeidssituasjon. Det fysiske arbeidsmiljøet oppleves dog som mangelfullt! Medarbeidertilfredshet medåpenhet og medvirkning i <strong>Porsgrunn</strong> kommune skårer også under målet.Samfunn:Foresattes tilfredshet ligger godt over målsettingen for alle måleindikatorer. Det er vi svært godt fornøydmed. Det må tas i betraktning at svarprosenten på foreldreundersøkelsen <strong>2010</strong> var på 30%.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 22,45 22,53 22,1Sykefravær i prosent 5,9 5,8 8,14.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltAndelen pedagoger har gått ned som et resultat av en stadig strammere økonomi (flate kutt). Elevtallet eruendret. Assistenter er brukt i større grad enn tidligere. Mulighetene og fleksibiliteten mht. tilretteleggingfor et best mulig opplæringstilbud byr på store utfordringer. Handlingsrommet er betydelig innskrenket.Det er krevende å gi tilpasset opplæring til alle elever jf. Kunnskapsløftet og å sørge forspesialundervisning for elever med krav på dette ut fra sakkyndig vurdering innenfor gjeldende rammer.4.2 Kommentarer til sykefraværetVi jobber for og med en bedriftskultur der man gir og får – der hver enkelt har verdi og betydning! Detarbeides aktivt for å holde sykefraværet nede gjennom ulike tiltak jf. ”Nærværsplan”. Denne fokuserermye på glede, humor og viktige livsverdier, at den som trives, yter best! Ledelsen på SUS er tydelige påverdien og nødvendigheten av å ta tak sammen i personalet, men også å se den enkelte medarbeider ogdennes behov for evt. tilrettelegging. Det økte sykefraværet skyldes ikke forhold som kan knyttes tilarbeidsplassen.5. Økonomisk statusStridsklev ungdomsskoleRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 14.343 14.307 14.713 13.033 -1.680Sum inntekter -1.363 -1.100 -1.478 -107 1.371Forbruk i%Nettoutgift 12.980 13.208 13.235 12.926 -309 102,45.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Den økonomiske situasjonen viser et uventet stort underskudd som det arbeides for å finne årsaken til.Det vil bli behov for ytterligere nedskjæringer i bemanningen. Forøvrig er tiltak iverksatt for å snu dennegative utviklingen: lavt forbruk av materiell, reduksjon i kursvirksomhet, møter med eksterne instanserutenom undervisningstid (for å unngå vikarutgifter), ingen betydelige investeringer.76


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rTveten ungdomsskoleVirksomhetens leder: Tone Amundsen1. Virksomhetens oppgaverUngdomsskole 8.-10.trinn. Opplæring i henhold til opplæringsloven med forskrifter, Kunnskapsløftetsamt andre statlige og kommunale retningslinjer.Gi ungdomsskoleelever en god faglig og sosial opplæring.Praksisskole for studenter fra Høgskolen i Telemark.2. Nøkkeltall for virksomhetenAntall pr 1.10 2008 2009 <strong>2010</strong>Elever 301 305 271Klasser/grupper 12 12 12Antall pedagogiske stillingshjemler 30,95 29,80 26,19Antall andre stillingshjemler 2,97 3,02 2,233. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTrivsel - 4.0 4.2 3.7Motivasjon - 3.9 3.6 3.7Motiverende lærere - - 3.3 3.7Mål for egen læring - 3.8 3.9 3.7Vurdering og veiledning - 3.2 3.4 3.7Arbeidsmiljø - 3.9 3.4 3.7Mobbing - 4.5 4.6 3.7Fysisk arbeidsmiljø - 2.9 2.9 3.7Elevmedvirkning - 2.5 2.7 3.7Elevrådsarbeid - 3.5 3.3 3.7Standpunktkarakterer 3.8 4.0 4.1 4.0Karakter skriftlig eksamen 3.2 3.3 3.4 3.8Karakter muntlig eksamen 3.9 4.3 4.2 4.2Medarbeidertilfredshet 4.3 4.7 5.2 4.5Innhold i jobben 4.6 4.8 4.8 4.5MedarbeidereStatus på eget HMS-system - - 5.0 6.0Tilfredshet med det fysiske arbeidsmiljø 3.5 3.8 3.8 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.9 4.1 4.2 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100%Andel medarbeidere med riktig kompetanse 93% 100% 100% 95%Faglig og personlig utvikling 4.2 4.2 4.2 4.577


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rSamfunnForesattes tilfredshet med informasjon 3.9 4.8 4.3 3.7Foresattes medvirkning 3.9 4.8 4.4 3.7Foresattes tilfredshet med barnets læring 3.9 4.0 4.3 3.7Foresattes tilfredshet med skolens håndteringav mobbing3.3 4.5 3.8 3.7Vi bruker mye tid på arbeid med kommunens kvalitetsplan – og spesielt i forhold til vurdering3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltog veiledning og i den sammenheng med spesiell fokus på underveisvurdering. Elevene skal møte likpraksis blant lærerne i forhold til faglig tilbakemelding, slik at de vet hva de bør gjøre for å bli bedre ifagene. Vi jobber kontinuerlig med å utarbeide målkart innenfor det enkelte fag, noe personalet oppleversom et nyttig verktøy i vurderingsarbeidet.Daglig arbeid med elevenes læringsmiljø, er også med på å sette fokus på læringsresultater. Skolenjobber proaktivt med forebygging av mobbing og vold, og har utarbeidet klare rutiner for håndtering avulike elevsaker.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 33,92 32,82 28,42Sykefravær i prosent 10,9 4,0 3,74.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltPersonalet ved Tveten ungdomsskole gir samlet uttrykk for stor trivsel, og stolthet over sin arbeidsplass.Dette til tross for en nedgang i antall årsverk fra 2009 til <strong>2010</strong> – delvis pga. nedgang i elevtall og delvissom et resultat av økonomiske nedskjæringer i kommunen. Inneværende skoleår har det vært et stabiltpositivt elevmiljø ved skolen, noe som igjen har påvirket personellsituasjonen positivt.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet ved virksomheten har hatt en markant nedgang siden 2008. Det har gjennom flere år værtsatt fokus på nærværsarbeid ved skolen, i form av flere trivselsfremmende tiltak i personalet. Dette ser vihar positiv effekt.5. Økonomisk statusTveten ungdomsskoleMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 20.273 20.300 19.587 17.491 -2.096Sum inntekter -3.532 -2.518 -2.063 -113 1.951Forbruk i%Nettoutgift 16.741 17.781 17.524 17.378 -145 100,85.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Regnskapet for <strong>2010</strong> viser et underskudd på kr 145.000. Med utgangspunkt i flatt kutt samt etterslep avunderskudd i 2009 – begge med en total på kr 430.000, har det vært god budsjettdisiplin ved skolen iløpet av <strong>2010</strong>. Budsjettkutt og underskudd fra 2009 ble tatt fra lønnsbudsjettet, noe som resulterte i atmiljøarbeiderstillingen ved skolen ble holdt vakant skoleåret <strong>2010</strong>-2011. I tillegg ble det foretatt enreduksjon i antall lærerstillinger. Dette har ikke resultert i oppsigelser, men i form av vakante stillinger vedpermisjoner.78


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<strong>Porsgrunn</strong> kommunale kulturskoleVirksomhetens leder: Erling Sagdahl1. Virksomhetens oppgaver:Opplæring:Opplevelse:Formidling:Å sikre at elevene får utvikle seg ut fra den enkeltes evner og forutsetninger og at detilegner seg solid basiskunnskap i det faget de har valgt.Å sikre at elevene får positive opplevelser i møte med kulturskolens kunstfag.Å sikre at elevene får utøve og omsette sine kunnskaper til gode opplevelser forseg selv og publikum.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Elevtall - Totalt 1135 1269 1142Elevtall - Musikk 727 727 672Elevtall - Dans 190 332 258Elevtall - Visuelle kunstfag 151 130 133Elevtall - Teater 67 70 79% av grunnskoleelevene i kulturskolen 20,99 23,47 21,15Ventelister - Totalt 440 264 121Årsverk 21,5 20,45 19,7Antall elevoppdrag og elevarrangement 285 214 156Antall elever som deltok i egne arrangement 2.724 3.686 2406Antall elever som deltok i andres arrangement 739 326 271Publikum på kulturskolens egne arrangement 9.698 9.835 7.168Publikum på andres arrangement derkulturskoleelever deltok21.047 9.615 3.500Antall lærerkonserter – kulturell spaserstokk, magdaetc….27 56 373. Virksomhetens målekartBrukereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålElevenes/foresattes trivsel 5.3 5.5 5.4 5.1Elevenes/foresattes tilfredshet medopplæringenElevens/foresattes tilfredshet med lærernesmotivasjonElevenes/foresattes tilfredshet medarbeidsmiljøet for eleveneFærrest mulig elever som slutter etterskolestart, og før 1. oktober5.2 5.1 5.1 4.85.2 5.0 4.6 5.1- 5.3 5.1 5.13.4% 7.0% 11.1% 4.0%Andel deltakelse i elevarrangement 0% 77.4% 84.7% 90.0%Andel kulturskoleelever blantgrunnskoleelevene21.0% 23.5% 21.1% 30.0%79


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålMedarbeidertilfredshet 4.1 4.5 4.3 4.5MedarbeidereStatus på eget HMS-system - - 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.0 4.4 4.2 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 77.3% 100.0% 100.0% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltDe fire første indikatorene (trivsel, tilfredshet med opplæringen, motivasjon og arbeidsmiljø) basererseg brukerundersøkelse. Oppslutningen om undersøkelsen var på skuffende 5% og må sees i densammenheng.11% av elevene valgte å slutte i perioden august-oktober. Dette er et bekymringsfullt høyt tall. Det erklare forskjeller mellom de enkelte avdelinger innad i kulturskolen.Elevtallet ved kulturskolen er synkende. Dette mener jeg i hovedsak skyldes:a) svingninger i interesse/oppslutning blant søkerneb) færre årsverk i undervisningen.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 21,5 20,45 19,7Sykefravær i prosent 10,2 6,2 6,04.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltDet har blitt mindre ressurser til undervisning de to siste år. Årsaken til dette skyldes økonomiskeinnstramminger og svingninger i interesse/oppslutning blant søkerne.4.4 Kommentarer til sykefraværetAt sykefraværet har gått ytterligere ned i <strong>2010</strong> er bra men en skulle gjerne sett at nedgangen var størreenn 0,2%. Kulturskolen er i en meget sårbar situasjon når det gjelder sykefravær. Det er problematisk åfå tak i vikarer og spesielt vikarer med tilstrekkelige kvalifikasjoner. Mangel på vikarer fører i mangetilfeller til at undervisning må avlyses. Dette er uheldig for kulturskolens renommè.5. Økonomisk status<strong>Porsgrunn</strong> kommunalekulturskoleRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 11.340 11.530 11.948 11.421 -528Sum inntekter -3.607 -4.079 -4.172 -3.644 528Forbruk i%Nettoutgift 7.733 7.451 7.776 7.776 0 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Har hatt god kontroll med den økonomiske situasjonen i <strong>2010</strong>.80


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<strong>Porsgrunn</strong> VoksenopplæringssenterVirksomhetens leder: Miriam H. Skilbred1. Virksomhetens oppgaver:De fleste av våre oppgaver er regulert ved Introduksjonslovens bestemmelser om opplæring i norsk- ogsamfunnskunnskap for voksne innvandrere og Opplæringslovens bestemmelser om opplæring ogspesialopplæring av voksne på grunnskolens område, tospråklig opplæring og særskilt norskopplæringfor minoritetsspråklige elever. Vi skal i henhold til lovverk tilby opplæring innenfor følgende hovedfelt:Norsk og samfunnskunnskapGrunnskoleopplæring for voksneSpesialundervisning for voksneTospråklig opplæring av barn i skoler og barnehager i kommunenOpplæring av voksne i samarbeid med kommunale virksomheter, NAV og private virksomheter.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Norsk med samfunnsfag, antall deltakere 148 200 250Grunnskole, antall deltakere 21 28 35Særskilte målgrupper, antall deltakere 32 34 52AMO-virksomhet, antall deltakere 50 42 29Diverse kurs, antall deltakere 35 40 38Elever som får tospråklig opplæring 167 190 202Elever som får særskilt norskopplæring 250 248 266Antall førskolebarn som får språkstimuleringstiltak 85 85 83Antall fullførte språkprøver, skriftlig og muntlig 124 83 13050 timer samf.fag på et språk deltakeren forstår 39 66 63Antall asylsøkere 25 803. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereMedarbeidereSamfunnBrukertilfredshet med tjenestetilbudet - 4.6 4.6 4.5Beståtte norskprøver - 62.0 74.0 70.0 %Brukertilfredshet med medvirkning - 4.7 4.7 5.0Medarbeidertilfredshet 5.6 5.2 5.3 4.5Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.8 4.9 4.5 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 75 % 96 % 100 % 100 %Tiltak, annen utadrettet virksomhet 6.0 6.0 6.0 5.0Deltakere på tiltak i samarbeid med NAV 6.0 6.0 6.0 5.03.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltVi har generelt sett høy grad av måloppnåelse. Tallene som går på medarbeideres og brukeres trivsel erhøye, og antall beståtte norskprøver er økende. Dette året er dessuten sykefraværet spesielt lavt.81


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 34 36,4 41Sykefravær i prosent 8,7 9,4 4,14.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltØkningen i stillingshjemler skyldes både en økning i antall ansatte på tospråklig avdeling som igjenskyldes flere barn i kommunen med rett til tospråklig opplæring, men også at vi i forbindelse medMangfoldsløft, et samarbeidsprosjekt med NAV, har fått knyttet til oss tre prosjekthjemler. For øvrig er detgenerelt en økning i antall deltakere på alle avdelinger.Vi er fortsatt i den situasjonen at det er en viss ubalanse i både kjønn og alder når det gjelder personaletssammensetning. Dette anser vi som viktig å få rettet på og vi vil være svært bevisste på dette vedfremtidige ansettelser.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværstallet på 4,1 % er historisk lavt for <strong>Porsgrunn</strong> Voksenopplæringssenter. Årsakene til det lavetallet er et utslag av et godt arbeidsmiljø (jf. de ansattes tilbakemelding gjennom medarbeiderundersøkelsen)kombinert med få langtidssykemeldinger gjennom året. På tospråklig avdeling tør vihevde at nedgangen skyldes målrettet arbeid med personalet.5. Økonomisk statusVoksenopplæringssenteretRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 19.252 22.880 26.252 21.188 -5.064Sum inntekter -9.479 -11.927 -15.362 -8.273 7.088Forbruk i%Nettoutgift 9.772 10.952 10.890 12.914 2.024 84,35.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Vi går ut av <strong>2010</strong> med et solid overskudd på virksomheten som helhet. Grunnskoleavdelingen ogSpesialavdelingen går i balanse, mens Tospråklig avdeling har et betydelig underskudd. Overskuddetligger på Norskavdelingen og skyldes blant annet flere deltakere enn opprinnelig antatt, god organiseringav undervisningen og dermed god ressursutnyttelse, i tillegg til overskudd i forbindelse med ulikeprosjekter vi har deltatt i. Tilflyttingen til <strong>Porsgrunn</strong> er fortsatt noe større enn fraflyttingen, noe som utløsertilskudd overført fra andre kommuner.82


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rKlokkerholmen m.v.Virksomhetens leder: Lars Christian Løken1. Virksomhetens oppgaver:Tilby leirskoleundervisning til elever fra egen og andre kommuner.Tilby opphold på feriekoloni for barn fra <strong>Porsgrunn</strong> f.o.m. 4. kl. t.o.m. 7. kl.Tilby alternativ undervisning til grunnskoleelever fra <strong>Porsgrunn</strong>.Tilby ekskursjoner for barnehage og grunnskole med skolebåten Dikkon.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>1. Elever fra <strong>Porsgrunn</strong> på leirskole 295 330 5292. Elever fra andre kommuner på leirskole 270 285 1813. Elever fra andre land på leirskole 70 60 254. Elever fra <strong>Porsgrunn</strong> på ukekurs 105 75 785. Elever fra <strong>Porsgrunn</strong> på båtførerkurs. 20 30 326. Elever fra <strong>Porsgrunn</strong> på dykkerkurs. 0 0 07. Barn fra <strong>Porsgrunn</strong> på feiekoloni. 174 202 2048. Barn på ekskursjonstur med skolebåten Dikkon 740 740 7509. Leirtilbud til multifunksjonshemmede barn 5 0 010.Tilrettelegge / arrangere kurs for voksne 150 250 2253. Virksomhetens målekartBrukereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukertilfredshet med leirskolen 5.7 5.6 5.6 5.0Brukertilfredshet med feriekolonien - 5.6 5.6 5.0Brukertilfredshet med båtførerkurs - 5.7 5.8 5.0Brukertilfredshet med ukeskurs - 5.6 5.5 5.0MedarbeidereMedarbeidertilfredshet 6.0 6.0 5.8 5.0Status på eget HMS-system - - 4.5 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning5.2 5.0 4.5 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltVi er godt fornøyd med årets måloppnåelse. HMS – systemet vil være oppgradert i løpet av februar 2011.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 4,5 5,5 5,5Sykefravær i prosent 0,0% 0.8% 0,7%4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltPersonalsituasjonen er lik 2009.4.2 Kommentarer til sykefraværetGodt fornøyd med 0,7 % sykefravær83


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r5. Økonomisk statusKlokkerholmen m.m.Regnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 4.031 4.533 5.209 3.673 -1.536Sum inntekter -2.122 -2.483 -2.913 -1.399 1.514Forbruk i%Nettoutgift 1.909 2.050 2.296 2.274 -22 101,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Budsjettåret <strong>2010</strong> har gitt oss store utfordringer økonomisk. Havari på skolebåten Dikkon, samt en delnødvendige innvesteringer på Klokkerholmen førte til store utgifter. Lenge fryktet vi et underskudd påflere hundre tusen kroner. Dette klarte vi å redusere til kr. 22 000. Det er vi svært fornøyd med. Ved atKlokkerholmen nå er tilgjengelig for utleie større deler av året, kan vi også øke inntjeningen.84


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rSaturnveien barne- og ungdomssenterVirksomhetens leder: Janne Opsand Dalen1. Virksomhetens oppgaverSaturnveien barne- og ungdomssenter driver avlastning etter Lov om sosiale tjenester. I dag driftesdenne avlastningen på ulike måter. En del av avlastningen gisi døgnbemannet bolig, mens annen avlastning driftes utenforbolig i form av privat avlastning og Turbotur (gruppeavlastningfor barn og unge med psykiatrirelaterte diagnoser). I tilleggdrifter virksomheten ferieavlastning, støttekontakter og Stim(gruppeaktiviteter for barn og unge med psykiatrirelatertediagnoser). Saturnveien utarbeider og koordinerer ogsåindividuelle planer. Behovet for avlastning har vært sterktøkende, og antall vedtak er økt med 113 % i løpet av iunderkant 8 år, se figur. Virksomheten og problemstillingerknyttet til kapasitet er omtalt i Handlingsprogram <strong>2010</strong> – 2013,side 50. Utvalg for barn og unge har (sak nr 67/10) vedtatt atdet skal utredes alternative løsninger for utvidelse av tjenestetilbudet.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Antall brukere i avlastningsboligen 28 25 29Samlet antall døgn i boligen 2106 2026Antall brukere med privat avlastning 70 85 81Antall brukere av Turbotur 20 21 21Antall brukere med en til en støttekontakt 60 76Antall brukere av Stim 22 20Antall timer dagavlastning 595Kommentarer til virksomhetens nøkkeltallDet arbeides for tiden med å hente inn korrekt tallmaterial i fagsystemet Gerica som skal legges inn i detvidere utredningsarbeidet med utvidelse av virksomheten. Dette er ikke klart når årsmeldingen leggesfrem.Virksomhetens mål:Gi personer og familier som har et særskilt tyngende omsorgsarbeid nødvendig avlastning. Denneavlastningen skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk.Sikre barn og unge som er på avlastningsopphold gode og trygge boforhold. Videre ska virksomhetenlegge til rette for at det gis gode oppvekstvilkår med mulighet for å bevare integritet og utvikleselvstendighet.Støttekontaktordningen har som målsetning å gi hjelp slik at den enkelte bruker får mulighet til enaktiv og meningsfylt fritid i fellesskap med andre.Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereBrukertilfredshet med Saturnveien 0 5.1 0 4.585


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålMedarbeidereMedarbeidertilfredshet 4.0 4.2 4.2 4.5Status på eget HMS-system 0 0 3.0 4.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning2.7 4.1 4.1 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 59% 59% 59% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltBrukergruppen ved Saturnveien er svært sammensatt både i alder, funksjonsnivå og bistandsbehov.Dette setter stadig større krav til den faglige kompetansen hos medarbeiderne og de fysiske rammene iboligen. Virksomheten hadde i <strong>2010</strong> tilsyn fra miljørettet helsevern. Det foreligger et vedtak omnødvendige utbedringer i boligen.Saturnveien har jobbet aktivt med å styrke samarbeidet med foreldrene og holde økt fokus påbrukermedvirkning. Vi gjennomførte høsten 2009 en brukerundersøkelse som totalt sett ga et godtresultat for virksomheten. Ny brukerundersøkelse planlegges i 2011.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr. 31.12 19.91 20.41 20.41Sykefravær i prosent 9.5 9.7 7,24.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomhetenDet har ikke vært noen økning av stillingshjemler i <strong>2010</strong> til tross for en stadig mer ressurskrevendebrukergruppe.Høsten 2009 startet vi et arbeid med sikte på å forbedre og løfte trivsel og arbeidsmiljø i virksomheten.Dette arbeidet har medarbeiderne gitt uttrykk for at de opplevde som positivt og videreføres også i 2011.Måloppnåelse med hensyn til et sykefravær innenfor ambisjonsnivåene ønsket (7.0%) er innenforrekkevidde. Dette er virksomheten godt fornøyd med. Saturnveien har en godt voksenmedarbeidergruppe. Det betyr blant annet at belastnings- og slitasjeskader vil kunne forekomme.5. Økonomisk statusSaturnveienRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 15.672 17.402 18.070 17.138 -932Sum inntekter -855 -1.065 -561 -334 227Forbruk i%Nettoutgift 14.817 16.337 17.508 16.803 -705 104,25.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes i hovedsak at ressursbehovet ikke står i forhold til økning iantall årsverk. Regnskapet for <strong>2010</strong> viser at avviket skyldes forhøyede utgifter knyttet til privat avlastning.Dette er etter hvert en brukergruppe som krever spesielt store ressurser, både i forhold til mengderessurser, men også i form av spesiell kompetanse.Ved årsskiftet lyktes det å etablere nok en Turboturgruppe. Dette betyr økte utgifter for virksomheten itiden som kommer.86


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBarnevernVirksomhetens leder: Hanne Størksen1. Virksomhetens oppgaverBarneverntjenesten arbeider etter ”Lov om barneverntjenester”. Formålet med loven er å sikre at barn ogunge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg tilrett tid. Dette betyr at barneverntjenesten må være en tilgjengelig tjeneste for barn og familien ikrise/vanskelige situasjoner. Barnevernet gir også råd og veiledning i saker etter ”Lov om barn ogforeldre”, og henviser til andre instanser. Barnevernet har også ansvar adopsjonssaker.Mer konkret innebærer dette å:Motta og avklare meldinger, gjennomføre undersøkelsessaker.Iverksette og følge opp hjelpetiltak.Iverksette og følge opp omsorgstiltak.Godkjenne fosterhjem.Administrere tilsyn av barn plassert i fosterhjem i <strong>Porsgrunn</strong>.Saksbehandling i forbindelse med godkjenning av adopsjon.Gi råd og veiledning.Ettervern, oppfølging av ungdom mellom 18 og 23 år.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Antall meldinger 252 299 404*Antall undersøkelsessaker 223 229 343Antall saker med utvidet frist (fra 3 til 6 mndr.) 32 19 36Antall barn plassert akutt i løpet av året. 14 19 25Barn med hjelpetiltak pr. 31.12 181 176 165Barn under omsorg pr.31.12 55 50 57Barn under 18 år plassert utenfor hjemmet pr 31.12 81 81 74* Økningen av antall meldinger viser at det er for mange barn og unge i <strong>Porsgrunn</strong> som lever under vanskeligeforhold. Økningen kan også vise at flere er blitt ”flinkere” til å melde til barnvernet.3. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereMedarbeidereBrukertilfredshet med tjenestetilbudet - 4.6 4.6 4.5Brukertilfredshet med medvirkning - 4.4 4.4 4.5Medarbeidertilfredshet 4.2 4.1 4.1 4.5Status på eget HMS-system - - 4.5 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.7 3.7 3.7 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 90% 90% 90% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltMålekartet viser at barneverntjenesten har mange brukere som er fornøyd med den kontakten og med detiltak som blir iverksatt for disse. Det er likevel viktig å utvikle nye tiltak, og et godt fungerendefamiliesenter vil kunne gi et enda bedre brukerfokus. Voldsproblematikk er en svært sentral utfordring ogbarnevernet har, for å møte denne problematikken, satset på kompetanseheving og systematisering oghar etablert et eget voldsteam.87


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rSamtidig viser målekartet at medarbeidere ikke viser en like stor tilfredshet med egen arbeidsplass.Dette er en utfordring som virksomheten tar på alvor, og som det jobbes systematisk med gjennom uliketiltak, bl.a. gjennom interne seminar hvor tema i forhold til egen arbeidsplass blir satt på dagsorden.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 24,75 24,75 27,00Sykefravær i prosent 9,5 8,7 6,14.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltUt fra tallene så viser det en økning i bemanningssituasjonen. I <strong>2010</strong> fikk barneverntjenesten en økningpå 2,25 stillingshjemler. Den ene stillingen brukes som prosjektstilling i forhold til bosetting av ensligmindreårige. Resten av økningen er brukt til saksbehandlerstillinger. Selv med en økning på til sammen1,25 saksbehandlerstillinger, sliter barneverntjenesten med ressurssituasjonen. Det har i <strong>2010</strong> vært enmarkant økning i saksmengden, og dette medfører et stort press på de ansatte. Mange av sakene harogså vært svært komplekse og tidkrevende.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet for barneverntjenesten har i <strong>2010</strong> vært lavt sett i forhold til tidligere år. Hovedårsaken tilsykefraværet relateres ikke til arbeidsmiljø/arbeidspress, men andre årsaker. Tiltak for å forebyggesykefravær er satt i gang, gjennom bl.a. seminarrekker i forhold til kvalitetsheving i det faglige arbeidetsom utføres, og tiltak rettet mot arbeidsmiljø/arbeidssituasjonen.5. Økonomisk statusBarnevernRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 44.252 44.213 42.627 43.816 689Sum inntekter -5.970 -4.216 -1.460 -1.689 -229Forbruk i%Nettoutgift 38.283 39.997 41.167 41.627 460 98,95.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Barneverntjenesten har i <strong>2010</strong> et lite overskudd på budsjettet. Dette relateres til den nedgang vi har hatt iantall plasseringer av ungdom, samt de økonomiske rutiner barnverntjenesten innførte i 2009.Barneverntjenestens økonomiske situasjon er ofte vanskelig å forutse, da mye avhenger av hvilket tiltaksom til enhver tid blir igangsatt.88


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rRAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORGTjenestekontoretVirksomhetens leder: Marianne Wallestad1. Virksomhetens oppgaverBidra til, og legge til rette for, brukermedvirkning i utvikling av tjenester innenfor helse- og omsorg påsystem- og individnivå.Drive generelt informasjonsarbeid overfor innbyggere og virksomheter.Gi råd og veiledning til et bredt spekter av brukere med ulike problemstillinger knyttet til sinlivssituasjon.Behandle søknader fra voksne, barn og unge, om helse og omsorgstjeneseter etter Lov omsosialtjenester og Lov om kommunehelsetjenester. Dette innebærer å vurdere behovet for hjelpinnenfor områdene praktisk bistand og opplæring, støttekontakt, avlastning, omsorgslønn,hjemmesykepleie, hjemmehjelp, psykisk helsehjelp, boteam, brukerstyrt personlig assistent (BPA),individuelle planer (IP), rehabiliteringsopphold og institusjonsopphold.KlagesaksbehandlingInnstilling i forhold til boligsøknader og deltakelse i tildelingsteam.Koordinerende instans for plasser på dagsenter og institusjonstjenester for eldre innbyggere.Koordinerende instans for individuelle planer for innbyggere over 18 år.Samarbeid med brannvakt i forbindelse med tildeling og koordinering av trygghetsalarm.Saksbehandling vederlag og fakturering av institusjonsopphold. I denne forbindelse drives det noeopplæring av personell på institusjonene.Delta og være pådriver i utviklingsarbeid på tvers av virksomheter og kommunalsjefområder ikommunen.Samarbeide tett med interne og eksterne samarbeidspartnere.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Alle saker - innkomne søknader 4823 4687 4838Alle saker - innvilgede søknader 4269 4265 4242Hjemmesykepleie - innkomne søknader 794 749 821Hjemmesykepleie - innvilgede søknader 739 734 791Hjemmehjelp - innkomne søknader 302 297 278Hjemmehjelp - innvilgede søknader 241 248 210Praktisk bistand opplæring - innkomne søknader 165 134 221Praktisk bistand opplæring - innvilgede saker 144 137 201Brukerstyrt personlig assistent - innkomne søknader 20 24 20Brukerstyrt personlig assistent - innvilgede søknader 12 16 17Støttekontakt - innkomne søknader 171 147 122Støttekontakt - innvilgede søknader 146 121 101Trygghetsalarm - innkomne søknader 269 234 226Trygghetsalarm - innvilgede søknader 246 217 203Omsorgslønn - innkomne søknader 125 119 100Omsorgslønn - innvilgede søknader 97 107 94Avlasting i institusjon innkomne søkn. 82 81 111Avlasting i institusjon innvilgede søkn. 67 76 88Avlasting utenfor institusjon innkomne søknader 114 84 86Avlasting utenfor institusjon innvilgede søknader 98 83 89*Individuell plan innkomne søknader 101*Individuell plan innvilgede søknader 6689


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r2008 2009 <strong>2010</strong>Rehabilitering i institusjon - nye søknader 367 361 403Rehabilitering i institusjon - innvilgede søknader 326 309 337Korttid – innkomne søknader 859 946 856Korttid – innvilgede søknader 760 847 748Langtid – innkomne søknader 187 199 203Langtid – innvilgede søknader 112 136 113* rapporteres for førstegang.3. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereKommunale samarbeidspartneres tilfredshetmed tjenestekontoret4.2 4.2 4.2 4.5Vedtak opphevet av overordnet klageinstans 22 22 22 25Medarbeidertilfredshet 4.8 5.0 5.0 4.5MedarbeidereStatus på eget HMS-system - - 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.4 4.7 4.7 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 92% 100% 100% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltDet er opprettet læringsnettverk. De tre nettverkene består av ansatte ved kontoret og fokuset erkvalitetssikring av vedtak og saksutredning, å være en arena for erfaringsutveksling og kvalitetssikremøte med bruker. For øvrig har vi et kontinuerlig fokus på våre etablerte samarbeidsarenaer med utførervirksomhetene. Tiltaket er iverksatt med tanke på at vi skal nå mål om 4.5 i resultat på vår brukerundersøkelse rettet mot samarbeidspartnere i kommunen. Undersøkelsen gjennomføres hvert annet årog ble siste gjennomført i <strong>2010</strong>.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 12,3 12,3 12,3Sykefravær i prosent 8,4 6,4 7,64.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltPersonalgruppen ved tjenestekontoret har stor spredning i alder og livssituasjon. Dette gir utfordringerknyttet til tilrettelegging. Vi har i dag 5 stykker som har redusert stilling for å tilpasse arbeid til sin helse.Dette gjør at vi må ansette flere personer i de resterende prosentene for å ha den arbeidskapasiteten vitrenger. Det er i dag 13 personer som fyller disse hjemlene og vi er i ferd med å ansette en person til.Det en økning i sykefraværet fra 2009. Dette skyldes at vi har hatt et langtidsfravær samt at det har værten viss økning i korttidsfraværet. Vi har innført livsfasepolitikk ved kontoret som innbærere tilretteleggingfor både småbarnsforelder og vi viderefører seniorpolitikken fra tidligere. I tillegg anses det som vesentligat vi er fult bemannet da arbeidsmengden er stor.90


5. Økonomisk statusTjenestekontoretÅ R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 6.352 6.688 6.994 6.956 -38Sum inntekter -268 -164 -292 -91 201Forbruk i%Nettoutgift 6.083 6.524 6.702 6.865 163 97,63.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Overskuddet skyldes at det har vært to vakante stillinger i påvente av nyansettelser og at det har værtlangtidsfravær hvor det ikke har vært satt inn vikar. Overskuddet er tenkt benyttet til oppgradering avkontoret i forbindelse med pågående oppussing.91


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rFamiliehelsetjenesterVirksomhetens leder: Gro Haakanes1. Virksomhetens oppgaver:Familiehelsetjenester yter helsestasjonstjenester til barn 0 - 5 år, skolehelsetjenester i forhold til eleveri grunn- og videregående skole (herunder tjenester til elever i internasjonal skole). Virksomheten haransvar for ungdomshelsestasjon, jordmortjeneste, fysioterapi- og ergoterapitjenester til barn 0 – 18 år,vaksinasjons-/smittevernkontor og overordnet koordinering av habilitering herunder individuell plan 0 –18 år.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Antall nyinnskrevne gravide 184/51% 185 208 / 50%*Hjemmebesøk før 4. leveuke 358 364 417Antall ny henviste barn til fysio- og ergoterapi 120 79(70 ) 93 (44 )**Individuelle planer barn 0 – 18 år 130 150 157 ( 15 )***Antall 4-årskontroller 339 422 466Antall 5-årskontroller 370 364 538Antall besøk på helsestasjon for ungdom 1034 (116 ) 993(121) 924 (124)Antall brukere på vaksinasjonskontoret1652 1383 1589(1312/170) (916/467) (1301/288)***** Prosent av alle barn som er født i <strong>Porsgrunn</strong>. Det er flere private legesenter i kommunen som har etablertjordmortilbud. Brukergruppen hos kommunal jordmor er stabil.** I 2009 og <strong>2010</strong> står privat fysioterapeut for barn 0 – 5 år i parentes.*** Tallet i parentes er innvilgede individuelle planer der vi ikke har greid å skaffe koordinator enda. Som ventet, harantall nye planer stagnert noe. Det generelle inntrykket er at alderen på søkerne har gått betydelig ned det sisteåret. En forklaring kan være at vi i løpet av 4 -5 år har fanget opp de som tidligere har innfridd kriteriene, menhvor søknaden er sendt inn de 2 -3 siste årene. Det har gitt en ”pukkeleffekt” som nå er i ferd med å flate ut,som følge av at henvisende instanser nå sender søknadene tidligere i barnas liv. Tall i parentes gjelder antallgutter av totalen som oppsøkte ungdomshelsestasjonen**** Vaksinasjonsdelen har økt betraktelig og smitteverndelen har gått noe ned. Økningen skylles spesieltfolkehelseinstituttets anbefalinger om Flått vaksine til personer som ferdes mye ute i naturen i kystnære strøk isør- østlandsområdet. Årsaken til nedgangen av brukere på smittevern er sentrale lovendringer.3. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereMedarbeidereBrukertilfredshet med helsestasjonen 1. år - - - 4.5Brukertilfredshet med ungdomshelsestasjonen - - - 4.5Medarbeidertilfredshet 4.7 4.7 4.7 4.5Status på eget HMS-system - - 4.5 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.3 4.4 4.4 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 93% 93% 93% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltBrukerundersøkelse på ungdomshelsestasjonen og i helsestasjonen skal gjennomføres i mars 2011. Detble ikke gjennomført oppgradering av HMS systemet i <strong>2010</strong>.92


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 28.05 28.05 29.05Sykefravær i prosent 7.9 8.8 6,54.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt.I løpet av året har virksomheten økt med 50% psykologstilling i prosjekt. Tilbudet er også økt med 40%helsesøsterstilling til barn 0 – 5 år i flyktningemottaket og 10% helsesøsterstilling på smittevernkontoret.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet er gledelig synkende. Nye lokaler med mer av tjenesten samlet oppleves gunstig.5. Økonomisk statusFamiliehelsetjenesterRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 15.728 15.874 17.041 15.995 -1.046Sum inntekter -3.312 -3.290 -2.973 -1.927 1.046Forbruk i%Nettoutgift 12.416 12.584 14.068 14.068 0 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Vi har flyttet inn i nye lokaler. Det har vært store omveltninger som har krevd mer og bedre teknisk ogmanuelt utstyr.93


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rLegetjenester og miljørettet helsevernVirksomhetens leder: Terje Nygaard1. Virksomhetens oppgaverDrive miljørettet helsevern (interkommunal tjeneste for kommunene i Grenlandssamarbeidet). Tilsynsogsaksbehandlingsoppgaver etter kommunehelsetjenestelovens kapittel 4a med forskrifter, samtmedvirkning i planlegging etter annet lovverk.Overvåke lokal luftkvalitet - drift av målestasjoner, registrering og rapportering av måledata iht.forurensningsloven med forskrift om forurensing kap.7 (Samarbeid med Skien og Bamble kommune,Statens vegvesen og industrien i Grenland)Administrer fastlegeavtalen med private og kommunalt ansatte leger.Drive <strong>Porsgrunn</strong> kommunale legevakt.Administrere Kjølnes legesenter med 6 private og 2 kommunalt ansatte leger og turnuskandidatSamfunnsmedisinske oppgaver - medisinskfaglig rådgivning, smittevern, helseberedskap og miljørettethelsevern.Koordinering av kommunens folkehelsearbeid (prosjekt)”Sammen om et aktivt <strong>Porsgrunn</strong> (prosjekt)”.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Antall saker behandlet– miljørettet helsevern 216 (627)* 191 (526)* 185 (547)*Antall tilsyn – miljørettet helsevern 19 (103)*** 21 (95)*** 21 (108)*Antall årlige overskridelser av grenseverdien forsvevestøv PM 10 (tillatt inntil 30 per år)30 24 16Antall henvendelser legevakt 32217 33034 33035Antall legekonsultasjoner / sykebesøk på legevakt 11143 10718 (547)**** 10936 (419)****Gjennomsnitt antall pasienter på fastlegenes lister 1123 1132 1138**Antall ledige plasser på fastlegenes pasientlister 175 382 208*** Tallene i parentes gjelder for de 6 samarbeidskommunene i Miljørettet helsevern i Grenland.** Pr. 07.02.11*** Kun tilsyn i henhold til tilsynsplanen**** Tallene i parentes gjelder sykebesøk3. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereMedarbeidereGjennomførte tilsyn i hht. tilsynsplan - 82% 92% 90%Behandle henvendelser fra publikum 100% 100% 100% 100%Medarbeidertilfredshet 4.6 4.4 4.9 4.5Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.3 3.6 4,0 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 75% 75% 100% 100%94


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rSamfunnMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålOppetid på målestasjonene for overvåking avluftkvalitet- 92.2 86,6 90.0Overholde grenseverdien for luftkvalitet - 93.4 98,0 100.0Andel uttalelser gitt i hht. mottatte planer - 100.0% 100% 100.0%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltMåloppnåelsen er generelt god. Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning er lavere ennønsket. Virksomheten vil ta tak i dette i 2011.Oppetiden på målestasjonene for lokal luftkvalitet er et uttrykk for teknisk stabilitet på måleutstyret. I <strong>2010</strong>har vi hatt tekniske problemer og noen instrumenter har vært levert til nødvendig service.Planlagt felles legevakt med Skien ble ikke realisert.Det ble utarbeidet Folkehelsemelding ”Sammen om <strong>Porsgrunn</strong>shelsa”.Det ble utarbeidet et forprosjekt ”Sammen om et aktivt <strong>Porsgrunn</strong>” finansiert med folkehelsemidler fraTelemark fylkeskommune.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 26,17 26,32 27,7Sykefravær i prosent 4,4 6,3 7,24.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltPå grunn av planen om å slå sammen legevaktene i Skien og <strong>Porsgrunn</strong> ble det startet en prosess med åoverføre sykepleiere til felles legevakt og håndtering av overtallighet. Dette førte til en vanskeligbemanningssituasjon på våren og sommeren.Ved Kjølnes legesenter har det vært behov for utvidet bruk av vikarer. Grunnen er todelt; langtidssykemeldinger,og ønske om ikke å ansette nye i faste stillinger på grunn av at legesenteret skalprivatiseres i løpet av 2011.Virksomheten har fått tilført 3 prosjektstillinger: Folehelsekoordinator, prosjektleder for forprosjekt”Sammen om et aktivt <strong>Porsgrunn</strong>” og et prosjekt for godkjenning av skoler og barnehager etter Lov omhelsetjenester i kommunene.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet er på et tilfredsstillende nivå. Virksomheten har hatt langtidsfravær som trekker fraværetopp. Korttidsfraværet er gjennomgående lavt.5. Økonomisk statusLegetjenester ogmiljørettet helsevernRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 37.770 37.032 39.445 37.933 -1.512Forbruk i%Sum inntekter -11.968 -10.742 -12.498 -10.665 1.833Nettoutgift 25.802 26.291 26.888 27.268 322 98,85.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Økonomisk har driften gått som planlagt. Utfordringer gjennom året var knyttet til planen omsammenslåing av legevaktene i Skien og <strong>Porsgrunn</strong>. Usikkerheten rundt sammenslåingen førte tilbemanningsproblemer særlig knyttet til å få avviklet sommerferien.95


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rPsykisk helsetjeneste og rusomsorgVirksomhetens leder: Hanne Marie Karlberg1. Virksomhetens oppgaverGi tjenester til personer med rusavhengighet og personer med psykiske lidelser. Dette innebærer:Yte bistand i forhold til søknad om institusjonsopphold og legemiddelassistert rehabilitering,Gi råd og veiledning overfor pårørende og ettervernsarbeid overfor personer som har fullførtrusbehandling - også for de som bor i eget hjemDrifte natthjem, dobbeltdiagnosebolig og dagsenter for rusavhengige.Yte feltpleie for rusavhengige.Følge opp personer med psykiske lidelser som bor i eget hjemDrift av Brekka baseleilighet, Leirkup/Gunnigata bofellesskap, Blåveiskroken bofellesskap ogRaschebakken dagsenter for personer med psykiske lidelser/problemer.Koordinere av kommunens psykiske helsearbeid.Koordinere arbeid for personer med rusavhengighet innen frivillig og kommunal sektorIverksette alle vedtak om individuelle planer som våre brukere får, og være koordinator for alle brukeresom er i behov av detIverksette vedtak om støttekontakter til personer med psykiske lidelser eller rusavhengighet2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Ant klienter i Boteam oppfølgingstjeneste pr 31.12 73 70 76Ant overnattingsdøgn på Natthjemmet 1498 1473 1608Ant besøk på dagsenter for rusavhengige 7214 5224 5380Ant besøk på dagsenter for personer med psykiskelidelser3892 1983 3385Ant besøk på Feltpleien 3268 3100 2375Ant klienter i Psykisk helsetjeneste pr 31.12 157 168 181Ant timer vedtak pr uke 31.12 i psykisk helsetjeneste 157 170 184Ant klienter i Rusteam pr 31.12 178 173 188Ant klienter som venter på Rusteam pr 31.12 7 0 0Ant personer bosatt i bofellesskap 33 32 32Er det gjennomført brukerundersøkelse innen psyk.Helsetjeneste3. Virksomhetens målekartJaJaJa, men for lavsvarprosent tilå være gyldigMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereMedarbeidereBrukertilfredshet med psykiske helsetjenester 4.7 5.1 - 4.5Brukertilfredshet med medvirkning på psykiskehelsetjenester4.5 4.5 - 4.5Medarbeidertilfredshet 4.2 4.3 4.2 4.5Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.5 3.6 3.7 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 36% 37% 80% 100%96


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltVi har ikke nok besvarelser på brukerundersøkelsen til å kunne ta ut gyldige tall. Vi vil bruke 2011 til å sepå andre typer brukerundersøkelser (ikke KS sine) og andre metoder for gjennomføring. Dette for å seom det er brukerundersøkelser eller fremgangsmåter som gir høyere svarprosent og dermed størregyldighet.Angående medarbeidere så er det problematisk å få gitt god nok informasjon til alle da vi har 8 ulikearbeidssteder og flere forskjellige turnuser. Derfor jobbes det nå systematisk i virksomheten for å læreopp ansatte til å benytte ulike dataverktøy, intranett, mail og I-katalog, for at de lettere skal kunneinnhente informasjon selv. Vi ønsker sterkt at flere skal oppleve å være informert om det som skjer ivirksomheten og kommunen for øvrig.Det er urealistisk å forvente at 100% av de som deltar i medarbeiderundersøkelsen har hatt tilbud ommedarbeidersamtale siste året. Dette fordi vi har høy turnover i stillingene slik at det alltid vil være en delsom har begynt i jobben sin mellom gjennomførte medarbeidersamtaler og undersøkelsen. Det er aldri100% som deltar i medarbeiderundersøkelsen. I <strong>2010</strong> var det 49%, slik at det er heller ikke heltrepresentative tall som kommer frem der.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillingerpr 31.1284,50+3 prosjekt st80,65+3 prosjekt st80,75+2 prosjekt stSykefravær i prosent 10,0 13,7 13,2Ant skademeldinger totalt i virk, i fht truslerom vold mot personalet23 23 27Ant skademeldinger totalt i virk, i fht voldmot personalet28 26 164.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltPersonalet i virksomheten viser stor evne til fleksibilitet. Det er mye samarbeid på tvers av avdelinger forå få gitt tjenester. Ledelsen jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring av praksis slik at brukerne blirminst mulig rammet av de kutt vi har gjennomført.Tallene viser en liten økning på årsverk fra 2009 til <strong>2010</strong>. Dette skyldes ny bruker med omfattende behovsom vi fikk opprettet stillinger til. Vi har samtidig gjennomført flate kutt som har fjernet stillinger andresteder i virksomheten.Virksomheten har en stor og vedvarende bekymring når det gjelder arbeidsmiljøet til ansatte knyttet tilvold og trusler. Heldigvis har antall hendelser med utøvd vold gått ned, mens det er en liten økning itrusler. Utover det ser vi at alvorlighetsgraden av truslene øker på og at det er mer og mer våpen irusmiljøet. Vi har hatt flere episoder med aggresjon og våpen som vi har måttet samarbeide med politietom. Vi var i mai nødt til å stenge dagsenteret i ca 2 uker pga utagering og trusler. Det ble noe roligereetter dette. Midlertidig stopp i tjenestetilbudet og karantener blir gitt fortløpende etter alvorlige hendelser.4.2 Kommentarer til sykefraværetDet har vært gjennomført 144 oppfølgingssamtaler med personalet i virksomheten knyttet tilsykemeldinger, oppfølging etter sykdom og ved personalsaker. Utover det har vi gjennomført 8dialogmøter. Vi jobber systematisk med oppfølging av personalet.Utover det har vi utarbeidet egne prosedyrer for endring av arbeidssted for ansatte slik at de enten kanunngå sykemelding eller at de kan komme fortere tilbake i jobb etter sykemelding.Vi tror likevel at en del av jobbene i virksomheten i perioder oppleves som særlig krevende, og at detderfor vil være noe lavere terskel hos den enkelte for å ta ut egenmelding eller gå til lege og be omsykemelding.Det høye sykefraværet er til bekymring.97


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r5. Økonomisk statusPsykisk helsetjeneste ogrusomsorgRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 55.014 56.298 56.984 54.774 -2.209Sum inntekter -11.849 -17.202 -14.576 -10.716 3.859Forbruk i%Nettoutgift 43.165 39.096 42.409 44.059 1.650 96,35.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Vi har et overskudd i driften vår. Dette skyldes flere forhold med utgangspunkt i streng styring og noeflaks:Vi har hatt mye samarbeid mellom avdelinger og forflyttet ansatte fra en avdeling til an annen dersomdet er sykdom et sted og ikke fullt opp med arbeidsoppgaver i en annen avdeling – som oftest skyldesdet at en del av brukerne i perioder er innlagt til behandling eller bortreist. Det er også stor turnover ogdet er da ofte perioder vi ikke rekker å få ansatt noen i en stilling som andre har sagt opp, før deslutter.Det er også bedre oversikt over innleie i de forskjellige avdelingene nå, fordi alle bruker Capitech. Detkvalitetssikrer lønnsutbetalingene også, noe vi tidligere kunne se en del manuell feil på.Det har vært en streng prioritering ved tildeling av plasser på omsorgsinstitusjoner for å spare pengerog fordi det foreligger både forskning og erfaring for at de plassene ikke har ønsket effekt ift. viderebehandling. Vi har fått en del brukere til å benytte forvernet i stedet.En måned for en person på omsorgsinstitusjon koster 35.000-40.000,- kroner, så hvis 3 personerklager på avslag vi gir og etterpå får medhold av Fylkesmannen, er overskuddet vårt borte. Detoppleves derfor ikke som om vi har noen sikker økonomi i virksomheten. Det knytter seg hele tidenspenning til hvordan økonomien utvikler seg.98


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rNAV <strong>Porsgrunn</strong>Virksomhetens leder: Grunde Grimsrud1. Virksomhetens oppgaverRåd og veiledning for å løse og forebygge sosiale problemer. Økonomisk sosialhjelp. Gjeldsrådgivning.Tiltaksarbeid rettet mot arbeid, skole, sysselsetting, trygd m.m. Lov om sosiale tjenester iarbeids- & velferdsforvaltningen.Tjenester ytes til flyktninger som bosettes i kommunen på grunnlag av avtale med IMDi. Lov omintroduksjonsordning for nyankomne flyktninger ble innført 01.09.04.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Antall nyregistrerte sosialhjelpssøkere 238 343 386Antall søkere som mottok økonomisk sos. hjelp 817 938 974Antall personer til gjeldsrådgivning 269 292 324Antall personer i annen inntektssikring 439 464 436Antall bosatte flyktninger inkludert24 57 44familiegjenforeningerAntall personer i introduksjonsprogrammet (utbetalt 57 69 81introstønad i perioden)Antall flyktninger i arbeid og kvalifisering 18 54 18Antall flyktninger som ikke er i introprogram ogmottok økonomisk sosialhjelp * 20 37 45Antall flyktninger som mottok økonomisk sosialhjelpfør/under/etter introprogram* 11 43 38Antall flyktninger som mottok introduksjonsstønad 55 61 81* introduksjonsstønad og økonomisk sosialhjelp må sees i sammenheng.3. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålUngdom 18-25 år i aktive tiltak * - - 61,5 65.0BrukereBrukere med hovedinntektskilde økonomisksosialhjelp over i aktivitetBrukere med avsluttet introduksjonsprogramover i arbeid/utdanning- - - 65.0- - 22 65.0MedarbeidereBrukertilfredshet med tjenestetilbudet 3.0 3.0 3.0 4.5Medarbeidertilfredshet 4.7 4.8 4.8 4.5Status på eget HMS-system - - 4.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.0 4.2 4.2 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100%* Summen av antall ledigmeldte ungdom ved NAV <strong>Porsgrunn</strong> og som er i ulike tiltak3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltI de par siste årene har det vært et relativt vanskelig arbeidsmarked i Grenland. Mange bedrifter er iomstilling, inkludert mange offentlige virksomheter, og det har vært få ledige stillinger utlyst. Det betyrsamtidig at det har vært vanskelig for NAV`s brukere å komme seg inn i arbeid. I tillegg vil disse brukerneofte være de første som blir sagt opp i en bedrift i omstilling fordi de er de sist ansatte.99


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rAntall brukere øker på nesten alle områder, også på statlige områder som arbeidsledige og uføretrygd.Det eneste området med klar positiv utvikling er reduksjon av sykefravær. Antall mottakere av økonomisksosialhjelp har vært økende siden høsten 2008. Det er en utvikling som også skjer i store deler av Norgefor øvrig. Lokalt ser det ut til at det er spesielt gruppene unge (18 – 24 år) og minoritetsspråklige somøker mest. Det kan ha en sammenheng med at det er disse to gruppene som ofte har det vanskelig medå komme inn i arbeidsmarkedet. NAV-<strong>Porsgrunn</strong> har iverksatt innkalling og oppfølging av de viktigstemålgruppene.I <strong>Porsgrunn</strong> kommunens Handlingsprogram <strong>2010</strong> – 2013 var det satt opp mange målsettinger, tiltak ogstrategier:NAV <strong>Porsgrunn</strong> har ivaretatt brukernes livsoppholdsytelser på en god måte. Det viser også resultatetav Fylkesmannens tilsyn på økonomisk sosialhjelp i oktober <strong>2010</strong>, hvor man verken fant avvik ellerga merknader. I tillegg får NAV <strong>Porsgrunn</strong> gode tilbakemeldinger fra Fylkesmannen ifm klagesaker.Kvalifiseringsprogrammet (KVP) ble iverksatt i 2009, og skal løpe frem til 2012. Utfordringen i <strong>2010</strong>var at staten endret måltallene underveis og det ble veldig stort fokus på å få inn et høyt antalldeltakere, noe som kanskje gikk på bekostning av kvaliteten i tiltakene.Samarbeidet med KEOPS er videreført, både for unge sosialhjelpsmottakere og for KVP-deltakere.NAV <strong>Porsgrunn</strong> vil bruke 2011 på å forbedre samarbeidet med KEOPS, for å sikre at flest muligbrukere får best mulig bistand. I tillegg samarbeider NAV <strong>Porsgrunn</strong> med GREP og andretiltaksarrangører.NAV <strong>Porsgrunn</strong> har i samarbeid med de andre NAV-kontorene i Grenland iverksatt et egetoppfølgingsprosjekt for unge brukere, kalt ”Ungteam”. Dette prosjektet skal kalle inn, følge opp ogkanalisere de unge brukerne primært tilbake i utdanning, sekundært til tiltak og arbeid. Detteprosjektet inngår også i ”Talenter for fremtiden” som skal sette fokus på og iverksette tiltak for utsattebarn og unge.Det ble bosatt 44 flyktninger i <strong>2010</strong>. Dette er primært enslige voksne flyktninger og noenbarnefamilier. Hovedparten kommer fra Eritrea og Afghanistan. Nasjonalt har det vært en markantnedgang i antall flyktninger til Norge, og det har også påvirket anmodningene til <strong>Porsgrunn</strong>. Det er ettett samarbeid mellom NAV, Voksenopplæringssenteret, Boligkontor og mange andre virksomheterrundt flyktningene hvor hovedmålet er at de skal bli selvforsørget.Arbeidet med å bosette 10 mindreårige enslige flyktninger er lagt til Barnevernet, som har laget eteget prosjekt som iverksettes i 2011.Samarbeidet rundt Krisesenteret i Telemark fortsetter, og hvor man håper å flytte inn i nye lokaler i2011-12.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 27,5 28,5 30Sykefravær i prosent 10,6 9,5 11,4Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltNAV er en organisasjon med to eiere, to oppgaveporteføljer, to ansattgrupper, diverse regelverk, og er enmeget sammensatt organisasjon med stort kompetansebehov.Noen ansatte fra både stat og kommune jobber på tvers med oppgaver, dvs løser oppgaver for både statog kommune, f eks i Veiledningssenteret. Stillingene ved NAV <strong>Porsgrunn</strong> er i hovedsak fordelt slik:Veiledningssenter 3,2 årsverkGjeldsrådgiving 1,5 årsverkØkonomisk Sosialhjelp 7,5 årsverkPost, arkiv, merkantilt 3,8 årsverkFlyktninger/ Intro 4,3 årsverkLedelse & utvikling 2 årsverkKVP/ Oppfølging 4,5 årsverkI tillegg har virksomheten 2 langtidssykemeldte.Ved overgangen til 2011 har NAV-kontoret overtatt ansvaret for Bostøtte fra kommunens Servicekontor,uten tilføring av ressurser (cirka et årsverk).100


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rEtableringen av NAV-kontoret har medført at mange ansatte har fått litt andre oppgaver ogkompetansebehovet har endret seg. Det er lagt ned betydelige ressurser i opplæring, noe som vilvidereføres. I hovedsak har etableringen av NAV <strong>Porsgrunn</strong> gått veldig bra sett med interne øyne, menstyringssystemet og ulikhetene i personalregelverk gir litt ”harmoniseringsutfordringer”.Ved inngangen til 2011 jobber NAV spesielt med to kommunale planverk:”Handlingsplan mot barnefattigdom””Plan for ”Mangfold & Inkludering”4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet har gjennom <strong>2010</strong> vært høyt ved NAV <strong>Porsgrunn</strong>, dvs. 11,4 % i snitt gjennom året, og dethar dessverre vært en økende tendens gjennom året. Hovedårsaken til det høye sykefraværet er 3langtidssykemeldte kollegaer. Korttidsfraværet utgjør cirka 15 % av det totale sykefraværet.NAV <strong>Porsgrunn</strong> skal gjennom 2011 delta i et spesielt sykefraværsprosjekt for å forebygge og hindrefravær, i samarbeid med NAV Telemark og enkelte andre NAV-kontor.5. Økonomisk statusNAV <strong>Porsgrunn</strong>Regnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 55.460 57.402 73.510 69.691 -3.818Sum inntekter -6.741 -6.207 -12.922 -8.747 4.176Forbruk i%Nettoutgift 48.719 51.195 60.587 60.944 357 99,45.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.I første halvår lå kontoret an til et stort underskudd (overforbruk), men årsresultatet viser et mindreforbrukpå kr 357 052,-. I tillegg er det foreløpig satt kr 1,5 mill på fond som et resultat av arbeidet medKvalifiseringsprogrammet (KVP), også for å videreføre og forsterke KVP - arbeidet neste år.Hovedårsakene til mindreforbruket er statlige refusjoner på Kvalifiseringsprogrammet (KVP), at det itillegg var en skeiv periodisering av budsjettet i <strong>2010</strong>, samt et mindreforbruk på flyktninger/Introduksjonsprogram.Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp har økt kraftig de siste årene, samtidig som man har innførtKvalifiseringsprogrammet (KVP), samt at utgiftene til strøm har økt mye.Ved utgangen av <strong>2010</strong> har NAV <strong>Porsgrunn</strong> prøvd å rette opp skeivheter og feil periodisering inn i det nyebudsjettet for 2011. Men etter at budsjettets rammer ble lagt tidlig høsten <strong>2010</strong>, har statens målsettingertil Kvalifiseringsprogrammet endret seg. Dvs. at man har økt deltakerantallet fra 70 til 94, noe som betyr30 % mer utgifter til KVP - stønad og krav om flere kommunale tiltaksplasser. Dette kan føre til etmerforbruk i 2011.101


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rFrednes sykehjemVirksomhetens leder: Kristin Johansson1. Virksomhetens oppgaver:Frednes sykehjem yter heldøgns pleie og omsorgstjenester i henhold til kommunehelsetjenestelovensamt gjeldende forskrifter. Institusjonen tilbyr i hovedsak langtidsopphold i 3 store avdelinger. I tillegger det 5 korttidsplasser i egen avdeling der det ytes tjenester til alvorlig syke og døende, hovedsakeligkreftpasienter. Virksomheten har eget kjøkken og aktivitetsavdeling for egne pasienter.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Plasser (antall) sykehjem 53(54) 53 53Plasser i skjermet enhet (antall) 0 0 0Korttidsplasser (antall) 7 8 8Dagplasser (antall) 0 0 0Beleggsprosent 98,62% 95,15* 98,98*Brukertilfredshet Ikke målt* 4,7 Ikke måltMedarbeidertilfredshet 4,1 4,1 4,1* Beleggsprosent 77,80 på lindrende enhet trekker ned total beleggsprosent. Vanskelig å planlegge innleggelser pgapasientenes alvorlige sykdom som fort kan medføre endring i situasjon og behov. Det har generelt vært høyerebelegg på lindrende enhet i <strong>2010</strong> enn i 2009.3. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukerePårørende tilfredshet med tjenestetilbudet - 4.7 4.7 4.0Pårørende tilfredshet med medvirkning - 4.7 4.7 4.0MedarbeidereMedarbeidertilfredshet 4.3 4.1 4.1 4.5Status på eget HMS-system - - 3.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.5 3.2 3.4 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 85% 67% 94% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltVirksomheten har ikke hatt brukerundersøkelse/ pårørendeundersøkelse i <strong>2010</strong>. Indikatorene er derforuendret. Medarbeiderundersøkelsen har hatt relativt god oppslutning. Vi har jobbet med arbeidsmiljø oghatt fokus på medarbeidersamtaler. Vi har hatt god møtestruktur gjennom året og har arbeidetsystematisk med virksomhetens HMS-system. Dette arbeidet fortsetter i 2011, med satsing på å leggedette inn i kommunens kvalitetssystem.Vi har arbeidet med organisering av arbeidet og arbeidsrutiner, funksjonsavklaringer for ulike faggrupperog gjensidige forventninger til hverandre. Dette arbeidet er en del av arbeidet med psykososialtarbeidsmiljø, men også en del av arbeidet med gjennomgang av den økonomiske situasjonen. Endringerav organisering og oppgavefordeling kan gi oss en bedre utnyttelse av personalressursene slik at vi kangi pasientene en kvalitativt bedre tjeneste. Dette arbeidet fortsetter i 2011.102


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 55.83 58 57,55Sykefravær i prosent 11,7 12,7 11,74.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltI forbindelse med krav om kutt i den økonomiske rammen ble 75% stilling redusert med 35% og restendelt i 2x20% stilling. Dette til tross for overordnet målsetting om å øke stillinger, jf. Prosjekt ufrivillig deltid.De fleste stillinger er besatt. Det er god rekruttering av høgskoleutdannet personell til stillinger. Det blelaget nye turnuser i begynnelsen av <strong>2010</strong>. I diskusjonene rundt det, ble det påpekt behovet for øktesykepleierressurser. Det er ønskelig at det skal være sykepleiere på alle vakter dag og kveld i hveravdeling. For å få dette til, må hjelpepleierstillinger omgjøres ved ledighet framover. Dette er i tråd medoverordnet kompetanseplan.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet var lavt gjennom det meste av året, men steg betraktelig i 4.kvartal. Dette gjorde at snittetfor året ble høyere enn målsettingen. Vi har arbeidet systematisk med sykefraværsoppfølging gjennomåret. Alle avdelinger gjennomførte risikovurderinger i forhold til psykososialt arbeidsmiljø januar <strong>2010</strong> isamarbeid med Hjelp 24 og HMS-avdelingen. Dette har resultert i handlingsplaner i hver enkelteavdeling. Medarbeiderundersøkelsen <strong>2010</strong> viser en tendens til bedre trivsel og tilfredshet medmedbestemmelse. Til tross for disse tiltakene steg sykefraværet i siste kvartal. Tiltak i forhold tiloppfølging av sykefraværsarbeidet og psykososialt arbeidsmiljø fortsetter i 2011.5. Økonomisk statusFrednes sykehjemRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 39.398 41.697 42.182 40.864 -1.318Sum inntekter -8.807 -9.821 -9.936 -8.363 1.573Forbruk i%Nettoutgift 30.591 31.876 32.246 32.501 255 99,25.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Den økonomiske situasjonen i virksomheten var god ved utgangen av året. Lavere sykefravær i storedeler av året, bedre kontroll over bruk av overtid, forskjøvet arbeidstid og innleie av ekstravakter sammenmed høyere inntekt på brukerbetaling gjorde at vi satt igjen med overskudd ved årsslutt. Noe avoverskuddet er overført til andre virksomheter siden vi hadde innsparingseffekt også på grunn av atlindrende enhet hadde lavere bemanning gjennom at plasser ble brukt til ordinære sykehjemsopphold.103


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rDoktorløkkaVirksomhetens leder: Bente Berg Nilsen1. Virksomhetens oppgaver:Virksomheten består av et sykehjem for 24 beboere på Doktorløkka og et bokollektiv for 7 personer iKlyvegata. Alle beboerne er personer med demens. Virksomhetens oppgaver er å gi beboernetjenester i henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven.Brukerstyrt personlig assistanse(BPA) er en del av virksomhet Doktorløkka. BPA-ordningen er delt ito: de som har tjenesten sin organisert gjennom andelslaget ”Uloba” og der kommunen refundererutgiftene til andelslaget og den andre delen med assistenter som er ansatt i kommunen. Ansatte i BPAer ikke telt med i stillingshjemlene nedenfor. Totalt forbruk til BPA var 7.921.000 .2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Plasser (antall)24+7 24+77 i bokollektiv ikke medregn, som institusjonsplasser24+7Plasser i skjermet enhet (antall) 24 24 24Korttidsplasser (antall) 9 9 9Dagplasser (antall)Beleggsprosent 98 % 94 % 97%Ant. brukere som mottar tjenester tilsv. ett årsv. eller77 7merPårørende tilfredshet 5,5 Ikke Målt 5,5Medarbeidertilfredshet 5,0 5,1 5,3Antall personer med BPA i Uloba 7 7 7Antall personer som mottar mer enn 1 årsverk BPA 5 5 5Antall personer med BPA med ansatte fra17 22kommunen253. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereMedarbeiderePårørende tilfredshet med tjenestetilbudet 5.6 5.6 5.4 4.0Pårørende tilfredshet med medvirkning 5.6 5.6 5.6 4.0Medarbeidertilfredshet 5.0 5.0 5.3 4.5Status på eget HMS-system - - 4.5 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.3 4.2 4.0 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltGenerelt veldig god måloppnåelse, både pårørende og ansatte er stort sett fornøyd. Det arbeides videremed området åpenhet og medvirkning og en konkretisering av behov innenfor dette området, samt meden satsning på å legge inn HMS-systemet elektronisk. Dette anses å ville bedre score på status på HMSsystemet.104


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 49,56 49,56 36,93Sykefravær i prosent 9,6 12.8 13,34.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltI løpet av <strong>2010</strong> har vikarbanken blitt avviklet. De ansatte har blitt omplassert til andre ledige stillinger ikommunen. Noen i faste stillinger, andre i lengre vikariater. Ved utgangen av <strong>2010</strong> var det tre personersom ikke har fått annen stilling. Disse fortsetter i ordinær jobb i vikarbanken inntil videre.I forbindelse med flate kutt for <strong>2010</strong> har vi fjernet 0,63 årsverk4.2 Kommentarer til sykefraværetKortidsfraværet er lavt, men vi har hatt flere langtidssykemeldte. Flere ansatte er overført Doktorløkkasom et ledd i tilretteleggingsarbeidet generelt i kommunen, noe som påvirker langtidsfraværet mensamtidig bidrar til at ansatte kan stå lenger i arbeid.5. Økonomisk statusRegnskap Regnskap Regnskap Budsjett AvvikDoktorløkka2008 2009 <strong>2010</strong> <strong>2010</strong>Sum utgifter 35.339 36.623 35.139 38.892 3.753Sum inntekter -9.350 -9.985 -7.542 -11.295 -3.753Forbruk i%Nettoutgift 25.990 26.638 27.597 27.597 0 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.I utgangspunktet hadde virksomheten et lite merforbruk på 79.000 kroner i forhold til budsjett. Dettemerforbruket er dekt inn ved bruk av oppsparte fondsmidler.105


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rSt.Hansåsen sykehjemVirksomhetens leder: Kari Oland1. Virksomhetens oppgaver:Sykehjemmet har et tverrfaglig behandlingstilbud for personer der hjemmetjenestene ikke lenger kandekke nødvendige behov for hjelp. Sykehjemmet har avdelinger for korttidsopphold/dagopphold,skjermede enheter for aldersdemente og langtidsavdelinger. Tjenesten ytes etter vedtak fratjenestekontoret, og har i tillegg til institusjonsplassene dagtilbud for brukere fra hele kommunen,inkludert et tilbud til yngre demente.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Plasser (antall) 103 102 84(stengt avd.)Plasser i skjermet enhet (antall) 21 21 21Korttidsplasser (antall) 26 26 26Dagplasser (antall) 15 + 5 15+5 15+5Beleggsprosent 98,7 95,5 80,8Brukertilfredshet (pårørendeundersøkelse) Ikke målt 4,5 Ikke måltMedarbeidertilfredshet 4,1 4 4,0Kommentar til beleggsprosent: Sykehjemmet har store deler av året hatt en avdeling tilsvarende 19sengeplasser stengt p.g.a. renovering/oppussing. Det innebærer blant annet en ombygging til toskjermete avdelinger og en reduksjon av antall pasientrom ved ferdigstillelse fra 103 til 96.Kommentar til medarbeidertilfredshet: Status er den samme i måleresultat som i 2009. Mangeopplever de fysiske arbeidsforholdene som ganske dårlige samtidig som mange opplever store endringeri forbindelse med ombygging til ”nye” typer avdelinger. De fysiske forholdene har nok påvirket stolthetover egen arbeidsplass. Oppussing sammen med drift er også ganske krevende så vi håper atmedarbeidertilfredsheten vil øke når ombyggings- og omorganiseringsprosessen har stabilisert seg.3. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereMedarbeiderePårørende tilfredshet med tjenestetilbudet - 4.5 4.5 4.0Pårørende tilfredshet med medvirkning - 4.2 4.2 4.0Medarbeidertilfredshet 4.1 4.0 4.0 4.5Status på eget HMS-system - - 4.5 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.5 3.5 3.5 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 57% 57% 57% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltDet arbeides videre med å legge virksomhetens HMS-system inn i kvalitetssystemet, noe som anses åvære et virkemiddel for å bedre scoren på dette området.106


4. PersonalsituasjonenÅ R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 107,75 107,6 104,6+1Sykefravær i prosent 13,6 11,2 13,64.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt<strong>2010</strong> har vært et helt spesielt år for sykehjemmet. Ca. 20 personer har vært omplassert i forbindelse medrenovering av 4.etg. Samtidig har vi hatt god respons på stillinger vi har hatt utlyst. På grunn avnedbemanningen og omstillingen ellers i kommunen har det fortrinnsvis vært sykepleier- ogvernepleierstillinger som har vært utlyst. Stor søkermasse og flere dyktige medarbeidere har kommet påplass.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykehjemmet har hatt stort sykefravær og har kjent på konsekvensene av dette i form av mindrestabilitet. De enkelte avdelinger følger sitt personale godt opp i sykeperioden og ellers, men mangeansatte har hatt skader og større operative inngrep som har gitt utslag i høy fraværsprosent. Inovember/desember har vi dessverre også hatt smitte i avdelingene i forbindelse med pasienter som harvært lagt inn med mage-/tarmvirus.5. Økonomisk statusSt.Hansåsen sykehjemRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 70.257 75.263 70.612 70.261 -352Sum inntekter -17.713 -18.323 -17.056 -16.555 501Forbruk i%Nettoutgift 52.544 56.940 53.556 53.706 149 99,75.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Den økonomiske situasjonen i utgangen av <strong>2010</strong> er som forventet. Det har hele tiden blitt rapportert etforventet overskudd p.g.a. nedbemanningen. 3 mill. innsparingspott for sykehjemmene som ble lagt tilSt.Hansåsen pluss en overføring av tilsvarende ca. kr. 1,5 mill. til andre virksomheter i løpet av året somresultat av nedbemanningen.Samtidig ble ikke brukerinntektene nedjustert, så sykehjemmet har irealiteten også ”spart” inn ca. 1 mill i reduserte brukerinntekter.Sykehjemmet har likevel et resultat med et lite overskudd – alt takket være en rask nedbemanning ogflytting av pasienter. Det er vi stolte av.5.2 Særskilte utfordringer og satsingsområder i <strong>2010</strong>, jf. også utviklingsplanen for virksomhetenSt.Hansåsen sykehjem står fremdeles i en ombyggings- og oppussingsfase og <strong>2010</strong> har blitt viet fullrenovering i 4.etg. med avdeling 4B tømt for pasienter og personale fra 1. mars. Det er også bygget etnytt og moderne medisinrom i 4etg. til bruk for alle avdelingene. Kjempebra. Prosessen mednedbemanning og omplassering av pasienter har gått over all forventning og 4.etg. er nå ombygd til toskjermede avdelinger med syv plasser for demente og en korttidsavdeling med 18 plasser. Det er satt avmidler til å videreføre oppussingen til de andre etasjene i 2011.Undervisningssykehjemmet har også vært i endring og St.Hansåsen sykehjem har fått nytt navn ogkontrakt som utviklingssenter. Helsedirektoratet har utarbeidet en ny strategiplan for senteret ” Utviklinggjennom kunnskap” en overordnet strategiplan 2011 – 2015.Det er positivt at <strong>Porsgrunn</strong> kommune også har fått utviklingssenter for hjemmetjenester. Det er nå et tettog godt samarbeid mellom utviklingssentrene til beste for en god kompetansebygging for heleomsorgsfeltet. Se for øvrig egen rapportering fra disse. Det bør bemerkes at sykehjemmet i regi avutviklingssenteret har gjennomført en pårørendeskole for hele <strong>Porsgrunn</strong> kommune med godetilbakemeldinger. Denne vil vi prøve å videreføre som et fast tiltak hvert år.107


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBrevik sykehjemVirksomhetens leder: Egil Nicolaisen1. Oppgaver:Brevik sykehjem drives med hjemmel i <strong>Kommune</strong>helsetjenesteloven og i tråd med <strong>Porsgrunn</strong>kommunes kriterier for plass i sykehjem.Sykehjemmet gir tilbud innenfor terminal pleie/behandling, korttids- og avlastningsplasser, tilbud tilpersoner med demens, langtidsplasser for personer med omfattende behov for pleie og behandling.Sykehjemmet skal gi kultur- og aktivitetstilbud til pasienter og brukere i tråd med St.meld. 25 ”Mening,mestring, muligheter”Virksomheten består av 3 sykehjemsavdelinger fordelt på skjermet enhet (9), korttidsavdeling (10) ogsykehjemsavdeling (20).2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Plasser (antall) 39 39 39Plasser i skjermet enhet (antall) 9 9 9Korttidsplasser (antall)* 10 10 10Dagplasser (antall) - - -Beleggsprosent** 98,58 93,45 98,54Brukertilfredshet*** 3,6 - 3,7Medarbeidertilfredshet**** 4,6 4,2 4,43. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereMedarbeiderePårørende tilfredshet med tjenestetilbudet 5.4 5.4 5.4 4.0Pårørende tilfredshet med medvirkning 3.9 3.9 3.9 4.0Medarbeidertilfredshet 4.8 4.3 4.4 4.5Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.2 3.6 3.7 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 78 % 78 % 78 % 100 %3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltBrevik sykehjem har gjennomført både medarbeiderundersøkelse og pårørendeundersøkelse i <strong>2010</strong>.Begge med svært gode resultater. Gjennomsnittet på pårørendeundersøkelsen viser en score på 5,55,omregnet til BMS-skala (3,7 multiplisert med 1,5).Resultatet viser at sykehjemmet drives på en god måte og pasientenes behov på de ulike områdene, blirivaretatt. Forbedringspotensialet ligger særlig på området, ”Medvirkning” og ”Meningsfulle aktiviteter”.Dette krever øket bevisstgjøring og en aktiv og imøtekommende holdning overfor pasienter og pårørende.Det skal imidlertid også påpekes at de fleste av våre pasienter er senil demente og med til dels sværtstore omsorgsbehov. Kommunikasjonen med denne gruppen er utfordrende og til tider problematisk, menvi har et sterkt fokus på disse områdene og søker stadig nye ”åpninger” for kommunikasjon ogmeningsfulle/stimulerende dager.108


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rAktivitetstilbudet er redusert etter nedbemanning i <strong>2010</strong>. Dette skjedde etter flatt kutt og kan forklare myeav nedgangen i tilfredsheten på området. Vi jobber imidlertid bevisst for å gi gode tilbud både forpasienter og andre brukere av sykehjemmets tilbud.Medarbeiderundersøkelsen viser også et svært godt resultat. Ansatte uttrykker høy trivsel og er godeambassadører for sykehjemmet. Det viktigste i dette er trolig at medarbeiderne gir svært klartilbakemelding på at de opplever arbeidet ved sykehjemmet som meningsfullt og viktig. Av forbedringerhar vi fokus på informasjon, åpenhet og samarbeid med tillitsvalgte. Dette fokuset vil bli videreført.Oppsummert kan en si at <strong>2010</strong> var et godt år for Brevik sykehjem, med solide gode resultater på deforskjellige måleindikatorene.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 41,2 41,2 40,1Sykefravær i prosent 10,3 9,0 10,04.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt.Personalsituasjonen ved sykehjemmet er stabil og rekrutteringen går stort sett greit. Det er tidvisutfordrende å fremskaffe vikarer ved sporadisk fravær og dette gir et visst utslag i forbruket av overtid.Antall årsverk er redusert fra 2009 med 1,1 årsverk. Dette er et direkte resultat av flate kutt.Sykehjemmet yter i dag et redusert tilbud til pasienter og eldre i nærområdet i forhold til aktivitets- ogkulturtilbud som en direkte følge av dette. Det har også medført redusert service overfor avdelingene vedkutt i merkantile ressurser.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet er noe høyere enn våre målsettinger i BMS-kartet og har steget med 1 prosentpoeng fra2009. Målsettingene for sykefraværet ble basert på gjennomgående mål for kommunen som helhet.Årsakene er flere og kan bl.a. søkes i tunge arbeidsforhold både fysisk og psykisk, sesonginfluensa etc.Fraværet skyldes ikke forhold i arbeidsmiljø eller manglende trivsel, hvis en skal forståmedarbeiderundersøkelsen og egenmeldingene rett. Sykehjemmet driver et utstrakt og godtnærværsarbeid, preget av åpenhet, inkludering og tilrettelegging.5. Økonomisk statusBrevik sykehjemRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 27.401 29.297 29.949 28.291 -1.658Sum inntekter -6.024 -5.742 -6.714 -5.348 1.366Forbruk i%Nettoutgift 21.377 23.555 23.235 23.043 -192 100,85.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Etter justeringer i løpet av året, endte det økonomiske resultatet innenfor våre målsettinger. For å ivaretamålsetting om å gi gode og trygge tilbud til pasientene, har det vært nødvendig med fast innleie av ekstrapersonell. Dette gjelder særlig avdelingen for senil demente, der det fort oppstår situasjoner medutrygghet og stor risiko.Det har vært hevdet over flere år at sykehjemmets rammer ikke har vært tilstrekkelige for å sikrepasientenes behov på ulike områder, men vi arbeider mot at endringer som følge av utvidet plasstall kanbøte på noen av disse utfordringene og i forbindelse med nye turnuser for utvidet drift, søker vi å få lagtmye av tidligere overforbruk, inn i rammen. Det har også i <strong>2010</strong> vært sterkt fokus på kostnadskontroll ogeffektivitet, noe som gav et klart positivt resultat mot slutten av året, både på områdene innkjøp og brukav personell. Vi må bare huske at vi arbeider i pasientenes hjem og at menneskelige behov ikkenødvendigvis lar seg regulere av økonomiske rammer.109


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rMule sykehjemVirksomhetens leder: Øystein Bjørshol1. Oppgaver:Mule sykehjem drives med hjemmel i <strong>Kommune</strong>helsetjenesteloven og i tråd med <strong>Porsgrunn</strong>kommunes kriterier for plass i sykehjem, med unntak av trygghetsavdelingen som er underlagt egneinntaksvilkår. Sykehjemmet gir tilbud innenfor terminal pleie, korttids- og avlastningsplasser, tilbud tilpersoner med demens, langtidsplasser for personer med omfattende behov for pleie og behandling.Mer spesifisert dreier det seg om:Trygghetsavdelingen (TA) med 8 registrerte plasser/rom. Gjennomsnittlig belegg var i <strong>2010</strong> 12 - 13brukere pr. døgn. I tillegg hadde avdelingen 2-4 av de midlertidige korttidsplassene som er etablert.Dagavdeling for hjemmeboende demente. 8 brukere hver dag.10-enhet, en avd. med 10 plasser.Skjermet enhet med 6 plasser.En avd. i 2 etg. med 19 pasienter, i all hovedsak langtidsplasser.En avd. i 3. etg. med 18 pasienter, i all hovedsak langtidsplasser.Eget kjøkken med 3.15 årsverk.Sykehjemmet gir tjenester på Mule bo- og servicesenter om natta.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Plasser (antall)* 62 62 62Plasser i skjermet enhet (antall) 6 6 6Korttidsplasser (antall) TA har 8 reg. plasser 8 14 14Dagplasser (antall) 8 8 8Beleggsprosent 106,45 100 100Brukertilfredshet (pårørendeundersøkelse) 4,65 Ikke målt 4,8Medarbeidertilfredshet 4,2 4,1 4,0*Beleggsprosent målt i fht. utnyttelse av både faste og midlertidige plasser.3. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereMedarbeiderePårørende tilfredshet med tjenestetilbudet 5.0 5.0 4.8 4.0Pårørende tilfredshet med medvirkning 4.5 4.5 5.0 4.0Medarbeidertilfredshet 4.3 4.2 4.0 4.5Status på eget HMS-system - - 5.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.7 3.5 3.4 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 40% 40% 40% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltAt status på eget HMS-system ikke scorer 6, må ses i sammenheng med at noe prosedyrearbeidavventes til systemet kan legges inn elektronisk. Vil være avhengig av at sentrale prosedyrer legges innfør virksomhetens.110


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 65,6 66,26 66,4Sykefravær i prosent 8,8 12,7 12,54.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltDet stilles stadig større krav til kompetanse hos ansatte på sykehjem. Årsakene er bl.a. et økendekomplekst sykdomsbilde hos våre beboere og økte forventninger og krav til behandling på sykehjemmet.Mule sykehjem ligger langt unna målsettingen for antall ansatte med høyskoleutdanning. Vi har en alt forlav dekning med sykepleiere og har derfor gjort om stillinger til sykepleierstillinger.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet i <strong>2010</strong> endte på 12.5 % med et synkende fravær i siste halvår. Årsakene er varierte; bl.a.kan nevnes helsesvikt/slitasje hos eldre arbeidstakere, psykososiale årsaker og kronisk sykdom. Det åarbeide på sykehjem regnes av mange som den fysisk tyngste arbeidsplassen i dagens samfunn. Mulesykehjem er over 50 år gammelt og som sådan lite tilpasset dagens behov og standard. Innsparingene desenere årene vanskeliggjør arbeidet med å tilrettelegge for arbeidstakere som står i fare for å bli eller ersykemeldte.5. Økonomisk statusMule sykehjemRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 43.182 46.913 47.813 46.127 -1.686Sum inntekter -10.835 -11.451 -12.023 -10.320 1.703Forbruk i%Nettoutgift 32.347 35.463 35.790 35.807 17 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Regnskapet for <strong>2010</strong> viser at Mule sykehjem omtrent var i balanse. Dette er det flere årsaker til. Det harvært et større fokus på dette og konkrete grep er foretatt. Budsjettet er riktigere. Vi hadde i <strong>2010</strong> ikke noestort behov for bruk av ekstra personale i forbindelse med enkelte brukere. Dette er tilfeldig og kan rasktendre seg. Vårt budsjett ble tilført ekstra midler i forbindelse med midlertidige korttidsplasser, men ikkefullt ut kompensert.111


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHelse- og aktivitetssentreneVirksomhetens leder: Liv Solveig Bjørnsen1. Virksomhetens oppgaver er å:Drive forebyggende arbeid gjennom aktivitet og sosialt fellesskap. Sentrene er lokalisert tilMeierigården, Vestsiden, Langangen, Brevik, Bjørnås og Herøya, der senteret i Meierigården haråpent alle ukedager og organiserer største delen av aktivitetene.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Befolkningsundersøkelsen/brukerundersøkelsenPublisert fra 13.12.2006 til 22 .01.2007Medarbeiderundersøkelsen 5,3 5,4 4.9BMS-kartet ok ok ok3. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålMedarbeidereMedarbeidertilfredshet 5.3 5.4 5.6 4.5Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.7 4.7 5.2 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltDet er ikke lagt opp til endringer i målekartet, men som tidligere har det vært fokus på aktive personalmøterog god informasjon fra tillitsvalgte og verneombud.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 8,4 8,4 8.1Sykefravær i prosent 3,5 17,2 15,84.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltAntall årsverk har blitt redusert på grunn av flate kutt/effektivisering. Det er bruk av midlertidige ressursersom ikke regnes som en del av bemanningen, tiltak gjennom NAV, men disse ser nå ut til å reduseres.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet har vært svært høyt dette året, men årsakene har i hovedsak vært av forbigående art. Detgår den riktige vegen nå, med 0% fravær de siste månedene og virksomheten beholder derfor sammemåltall i BMS på samme nivå 5% i 2011. Det arbeides målrettet med tilrettelegging av arbeidsforholdeneog har årlige arrangementer med fokus på motivasjon og arbeidsmiljø5. Økonomisk statusHelse- ogaktivitetssentreneRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 4.123 3.864 4.000 4.411 411Sum inntekter -1.996 -2.140 -2.061 -2.197 -135Forbruk i%Nettoutgift 2.128 1.724 1.938 2.214 276 87,5112


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Virksomheten har et overskudd som skyldes sykelønnsrefusjon .Vi går en del underskudd påkafévirksomheten og fotpleien. Vi har økt prisene litt og vil se an utviklingen nå det første halve året forvidere fremdrift. Vi har ansatte på de forskjellige sentralen ved sykdom, så vi leier bevisst ikke inn.Generelle kommentarer:Av ny aktivitet er et svært positivt tiltak bading i varmtvannsbasseng, med god deltakelse fra brukere avsenteret og fra kommunens sykehjem.Ved krav om ytterligere effektivisering må det kontinuerlig vurderes om det er mulig å opprettholdeaktivitet på så mange steder.113


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHjemmetjenesten VestVirksomhetens leder: Nanfrid Aasmoe1. Virksomhetens oppgaver:Virksomheten består av 3 deler; Zimmermannløkka omsorgsboliger med stasjonær bemanning dag ogkveld, hjemmetjenesten som gir tjenester til områdene Vestsiden, Sundjordet og Jønholtdalen. Densiste delen er omsorgstilbud til en enkeltbruker, der tjenesten er organisert i eget team. Det betjenesogså trygghetsalarmer.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Brukere (antall) 194 232 306Omsorgslønn (antall) Rapp.Herøya Rapp.HerøyaBrukerstyrt personlig assistanse BPA (antall)Rapp. RappDoktorløkka .DoktorløkkaAntall brukere som mottar tjenester tilsvarende ettårsverk eller mer2 1 1Brukertilfredshet 5,7 Ikke målt 5,7Medarbeidertilfredshet 4.4 4.4 4,43. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereMedarbeidereBrukertilfredshet med tjenestetilbudet 5.7 5.7 5.7 4.5Brukertilfredshet med medvirkning 4.8 4.8 4.8 4.5Medarbeidertilfredshet 4.3 4.4 4.4 4.5Status på eget HMS-system - - 5.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.1 4.0 4.0 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 48% 48% 100 % 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltVirksomheten er svært fornøyd med resultatet av undersøkelse om brukertilfredshet med bådetjenestetilbudet og medvirkning. Undersøkelsen sammenfaller med en periode da det har vært stort trykkpå tjenestene vi gir (se punkt 4.1)I <strong>2010</strong> har vi, som en del av undervisningshjemmetjenesten, satt i gang et spennende ernæringsprosjekt.Målet er å få etablert felles ernæringspraksis i hele kommunen, som sikrer at målgruppensgrunnleggende behov ivaretas på en faglig forsvarlig måte. Rutiner er utarbeidet i tråd med ”Nasjonalefaglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring”.I hjemmetjenesten vest har nesten 100% av brukerne en tiltaksplan som er ”levende ” og blir brukt ogajourført. Vi har også i stor grad oppdaterte vedtak.I forhold til medarbeidernes tilfredshet med åpenhet og medvirkning, har virksomheten flere tiltak fordette. Det er blant annet faste samarbeidsmøter med verneombud og tillitsvalgte. Vi har et godtfungerende VAMU der det er friske diskusjoner.114


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 30,15 28 26,8Sykefravær i prosent 9,1 10,8 7,84.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt.På grunn av flate kutt ble antall årsverk redusert med 60 % stilling i <strong>2010</strong> Dette førte også til atvirksomheten fikk enda en liten helgestilling.I <strong>2010</strong> har antallet brukere økt med 32 % og antall timer vedtak med 23 %. Når det samtidig er kutt i 60% stilling, har det blitt et stort misforhold mellom grunnbemanning og behov for tjenester etter vedtak.Dette har blitt kompensert ved ekstra innleie av vikarer.Virksomheten har lav ”turnover”, og det er lett å skaffe kvalifisert personell ved ledighet av faste stillinger.Det er kun helgestillinger som ikke har vært besatt. Det har vært god dekning av sykepleiere i ferieavvikling. Det har også vært minkende behov for bakvakter og hjemmevakter.4.2 Kommentarer til sykefraværetVirksomheten har hatt en nedgang i sykefraværet på 3 %. Det har vi feiret. Verdt å merke seg er atsykefravær blant 4 gravide har vært nærmest lik null.Oppfølging av sykmeldte eller personale som står i fare for å bli sykmeldt, er det stort fokus på.Virksomheten har hatt tilrettelegging av arbeidsoppgaver i stor utstrekning. I-bedrift er benyttet ved 5anledninger. Personalet som har benyttet tilbudet, gir gode tilbakemeldinger. Kontakt mellom fastlege ogvirksomhetsleder er også økende.Hjemmetjenesten vest har god tradisjon med sosiale aktiviteter I <strong>2010</strong> har spennet vært fra skogsturer tiljevnlig øvinger og opptredener med trommekorpset ”Team vest”.5. Økonomisk statusHjemmetjenesten VestRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 17.900 19.185 18.476 17.502 -974Sum inntekter -2.080 -4.209 -3.225 -2.475 750Forbruk i%Nettoutgift 15.820 14.976 15.252 15.027 -224 101,55.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Årsaken til underskudd er i hovedsak økt behov for tjeneste generelt i virksomheten, og spesielt hos noenenkelte brukere. Dette er nærmere beskrevet under punkt 4.1.115


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHjemmetjenesten StridsklevVirksomhetens leder: Trine Namløs Thorne1. Virksomhetens oppgaver:Vi yter tjenester i henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Tjenestene utføresetter vedtak fra tjenestekontoret. Virksomheten består av 2 avdelinger: Hjemmetjenesten Stridsklev og”Vanntårnet omsorgsboliger” som i tillegg til ordinære omsorgsboliger også inneholder et bokollektivfor mennesker med demens. Våre oppgaver er å yte tjenester til innbyggerne innenfor ett av seksgeografiske områder.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Brukere (antall) 215 189 186Omsorgslønn (antall)Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall)Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ettårsverk eller mer6 Ikke registrert 7Brukertilfredshet 5,4 Ikke målt 6Medarbeidertilfredshet 4,2 4,0 4,2Omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse rapporteres under Hjemmetjenesten Herøya og Doktorløkkabosenter.3. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereMedarbeidereBrukertilfredshet med tjenestetilbudet 5.6 5.6 4.0 4.5Brukertilfredshet med medvirkning 5.3 5.3 3.8 4.5Medarbeidertilfredshet 4.3 3.7 4.2 4.5Status på eget HMS-system - - 5.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.9 3.4 3.3 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 49% 49% 100% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltSom for kommunen som helhet er det behov for å arbeide med tiltak for å øke score på åpenhet ogmedvirkning. For <strong>2010</strong> er det lagt til rette for dette gjennom faste møter med tillitsvalgte, og gjennom etarbeidsmiljøprosjekt med støtte av ”Hjelp 24”. HMS-systemet har vi vurdert til å bedres gjennom satsingpå å legge dette inn i kvalitetssystemet.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 37,05 37,05 36,13Sykefravær i prosent 13,4 11,7 11,94.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltPersonalsituasjonen er viktig å stabilisere, blant annet gjennom fast ansettelse i stillingene, og vårt ønskeer å øke de små stillingsbrøkene. Det er viktig å sikre kompetanse for å yte tjenester innenfor aktueltlovverk. Gjennom å bedre arbeidsmiljøet har vi også tro på at personalsituasjonen blir mer stabil,116


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rgjennom trivsel, trygghet, god kommunikasjon og åpenhet. I september startet vi opp et prosjekt påVanntårnet som vi har kalt ”Arbeidsmiljø i endring” med fokus på endring av arbeidstidsording oggjennom det mulighet for å øke stillingsbrøk for noen. I desember startet vi opp samme prosjekt ihjemmetjenesten, men med mer fokus på psykososialt arbeidsmiljø og nærvær. Det er behov for øktsykepleiefaglig kompetanse og ressurser til fagutvikling i hjemmetjenesten, det kommer tydelig fram iprosjektarbeidet.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet i <strong>2010</strong> er økt med 0,2 %. Det så lenge ut til at vi skulle nå målet vårt på godt nok 10,5 %.Men utover høsten økte fraværet til en topp i desember med 22 % i avd. hjemmetjenesten og dette stortsett pga influensa og omgangssyke. Vi har hatt et stort fokus på arbeid med oppfølging av sykemeldte.Behov for omplassering på grunn av helsesvikt, er en utfordring å løse, da det er relativt begrenset hvasom oppleves som mindre tyngende arbeid. Det har vært svært viktig å fortsett arbeidet med en godbedriftskultur, der det blant annet må arbeides med kommunikasjon mellom alle ledd iorganisasjonen/virksomheten.5. Økonomisk statusVi tror at ved å lykkes med våre prosjekter vil vår økonomiske status bedres på sikt. Det vurderes størresamdriftsfordeler internt i virksomheten, der arbeidsplaner i de to avdelingene må sees i sammenheng.Dette tiltaket har vi startet med, bl.a. innenfor hjemmehjelpstjenesten.HjemmetjenestenStridsklevRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 22.916 24.955 25.792 24.545 -1.246Sum inntekter -2.838 -3.060 -2.902 -2.135 767Forbruki %Nettoutgift 20.078 21.895 22.890 22.411 -479 102,15.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Merforbruket i <strong>2010</strong> skyldes i hovedsak bruk av vikarer pga et gjennomgående høyt sykefravær, bådeegenmeldinger og lengre sykemeldinger. Ofte har vi betalt 3-4 personer lønn for samme vakt. Vi har ogsåtil tider måtte øke bemanningen fordi vi har brukere som man må være 2 ansatte hos, for å utøvenødvendig helsehjelp.117


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHjemmetjenesten EidangerVirksomhetens leder: Anne Tretvik1. Virksomhetens oppgaver:Virksomheten består av to avdelinger, hjemmetjenesten Eidanger og Mule Bo og servicesenter. Deansatte gir hjemmetjenester til befolkningen i områdene Eidanger, Nystrand, Tveten, Bergsbygda,Langangen, Bjørntvedt og Mule. Det ytes hjemmetjenester i form av rengjøring, handling,hjemmesykepleie og betjening av trygghetsalarmer. Tjenestene ytes etter vedtak fra tjenestekontoret ihenhold til <strong>Kommune</strong>helsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>1. Brukere (antall) 145 174 1692. Omsorgslønn (antall) 17 22 243. Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall) 0 4 44. Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ettårsverk eller mer6 5 05. Brukertilfredshet 5,7 - 5.46. Medarbeidertilfredshet 4,6 4.5 4.73. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereMedarbeidereBrukertilfredshet med tjenestetilbudet 5.5 5.4 4.5Brukertilfredshet med medvirkning 4.5 4.7 4.5Medarbeidertilfredshet 4.8 4.5 4.8 4.5Status på eget HMS-system 6.0 6.0 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.2 3.9 3.7 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 93 % 96 % 100 % 100 %3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltMeget god måloppnåelse på de aller fleste måleindikatorene. Den eneste som ligger under godt nok nivåer medarbeidernes tilfredshet med åpenhet og medvirkning. Det er i løpet av <strong>2010</strong> satt i gang mangetiltak som vi tror vil bedre dette til neste år.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 38,3 38,2 37.45Sykefravær i prosent 10.6 11,0 8,94.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltVirksomheten reduserte bemanningen med 0,75 % stilling i <strong>2010</strong> pga flate kutt. For å få dette til medvedtatt helgebemanning var det nødvendig å redusere en 50 % stilling til 25 %. Vi har derfor en litenstilling mer. Vi en stabil personalsituasjon med ansatte med ønsket kompetanse i alle stillingene. Deansatte er meget opptatt av kompetanseheving og flere har tatt eller holder på med videreutdanning.Gjennomsnittalderen er på 46.3 år og 11 ansatte er over 60 år.118


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.2 Kommentarer til sykefraværetFor første gang har virksomheten et sykefravær under 10 %, noe vi anser som en positiv utvikling. Vijobber kontinuerlig med ulike tiltak for å forebygge og å følge opp fraværet. Det viser seg at månederrundt årsskiftet utpeker seg ift. høyt sykefravær. Dette vil vi undersøke nærmere i 2011 ved å sette i ganget eget nærværsprosjekt.5. Økonomisk statusHjemmetjenestenEidangerRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 22.747 23.700 25.160 25.646 486Sum inntekter -2.006 -2.369 -2.960 -3.014 -54Forbruk i%Nettoutgift 20.741 21.331 22.200 22.632 432 98,15.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Virksomheten gikk med overskudd i <strong>2010</strong>. Dette skyldes bl.a. mindre behov for vikar i ledige vakter pga aten person som ble betalt fra NAV jobbet i full stilling i virksomheten hele året, mange, flinke ogselvstendige lærlinger og utstrakt samarbeid mellom våre to avdelinger. En annen årsak er at skader påleiebilene og derav utgifter til reparasjoner har gått drastisk ned. Ressurser er overført andrevirksomheter med bakgrunn i ulik driftssituasjon og antall brukere m.v.6. Utviklingssenter for hjemmetjenester Telemark (UHT Telemark) www.utviklingssenter.noVirksomhetens aktivitet i <strong>2010</strong> har vært mye preget av at vi er UHT for Telemark. Først og fremst har detvært et positivt løft, men også krevende i tillegg til de ordinære oppgavene i virksomheten. Det har værtarbeidet på forskjellige områder, valgt på bakgrunn av tildelingsbrev fra helsedirektoratet.FagutviklingLindrende behandling:Fokuset har vært å styrke rollen som ressurs/kontaktsykepleier og etablere gode rutiner for regelmessiginternundervisning. Hver hjemmetjenestevirksomhet har deltagere i det interne faglige forumet forkontaktsykepleiere.Demensomsorg:Demensomsorgens ABC pågår med grupper sammensatt av deltagere fra sykehjem og hjemmetjenester.Interkommunalt demensnettverk hvor alle kommunene i Telemark er representert har hatt trenettverkssamlinger og en fagdag. Pårørende skole for pårørende til demente er gjennomført i samarbeidmed utviklingssenter for sykehjem.Etisk refleksjon:Etikkskole er holdt i <strong>2010</strong> og rutiner for implementering i drift er beskrevet. Veiledning ogrefleksjonsgruppe for hjemmehjelpere og refleksjon av og med ledere er gjennomført og beskrevet ihjemmetjenesten Eidanger.Ernæring:Pilot i hjemmetjenesten Vest med oppstart våren <strong>2010</strong> – ernæringspraksis i fokus.Målgruppen er hjemmeboende eldre som bor alene og som står i fare for å bli eller er underernærte.Fagnettverk.Alle virksomheter i omsorg og helse er representert i et kommunalt fagnettverk. Det har vært 6nettverkssamlinger i løpet av året.Sosial aktivitet og kulturopplevelserPilot i hjemmetjenesten Eidanger og Brevik er etablert. Samarbeid med kulturkoordinator for eldre, helseog aktivitetssentra og biblioteket. Fokuset er kulturkontaktens rolle i hjemmetjenesten og hvordan nå utmed målrettet informasjon om kultur og aktivitetstilbud til de friskeste hjemmeboende eldre.119


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rGode læringsmiljøer / rekruttere og beholde personell.Opplæring av sommervikareri samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og Høgskolen i Telemark. 32 vikarer fikk 2 dagersopplæring i høgskolens lokaler av interne forelesere og veiledere.Sykepleieprosedyrer i hjemmet:Etablert prosjekt med formål å kvalitetssikre ferdigheter i praktiske sykepleieprosedyrer. HjemmetjenestenEidanger og Stridsklev er pilot og det vil gjennomføres 8 timers opplæring i høgskolens kliniskeferdighetssenter.Felles mottak av studenter, opplæring av nyansatte og internundervisning er andre store områder det harvært arbeidet mye med.HMS løpet – et rebusløp i HMS rutiner. Gjennomført i virksomheten vår og høst <strong>2010</strong> og spredd ved atprosjektet har vært formidlet på flere konferanser og kurs.Kommunikasjon og samarbeid internt og eksterntStrategimøter:Det er etablert et samarbeidsforum for alle virksomheter hvor utviklingssenter for sykehjem oghjemmetjenester (USHT)har sitt nedslagsfelt. 4 møter er planlagt i året.Samarbeid med fylkesmannen i Telemark:Høsten <strong>2010</strong> besluttet USHT Telemark og fylkesmannen å arrangere en erfaringskonferanse sammenvåren 2011. Dette er i tråd med Helsedirektoratets føringer i Strategidokumentet ”Utvikling gjennomkunnskap”Frie midler:Fylkesmannen har tildelt USHT 100 000 kroner i frie midler som er lyst ut og som etter søknad skalfordeles på kommunene i Telemark. Midlene skal være et stimuleringstilskudd til kommunene for å gjøredet mulig å gå fra ide til handling i den praktiske hverdagen på sykehjem eller i hjemmetjeneste.120


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHjemmetjenesten BrevikVirksomhetens leder: Tove GernerVirksomheten består av hjemmetjenesten som yter tjenester på dag og kveld til innbyggere som bor iområdene Brevik, Heistad og Sandøya.Nattpatruljen er organisert under hjemmetjenesten Brevik. Nattpatruljen yter tjenester til hele kommunen.1. Virksomhetens oppgaver:Ivareta og hjelpe innbyggere til å kunne fungere og være hjemme så lenge man ønsker, i henhold til<strong>Kommune</strong>helsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven. Tjenesten omfatter hjemmehjelp/praktiskbistand, hjemmesykepleie, kreftsykepleie og betjening av trygghetsalarmer. Det ytes tjenester tilpersoner i alle aldersgrupper; eldre, funksjonshemmede og personer med psykisk lidelse.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Brukere (antall) 144 138 128Omsorgslønn (antall) Rapp. Herøya Rapp.HerøyaBrukerstyrt personlig assistanse BPA (antall)Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ettårsverk eller merRapp.DoktorløkkaRapp.Doktorløkka0 0 0Brukertilfredshet 5.5 4.9 Ikke målt-Medarbeidertilfredshet 4.8 4.7 4.63. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereMedarbeidereBrukertilfredshet med tjenestetilbudet 5.6 4.9 - 4.5Brukertilfredshet med medvirkning 5.0 4.5 - 4.5Medarbeidertilfredshet 4.8 4.7 4.6 4.5Status på eget HMS-system - - 4.5 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.2 4.0 3.6 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 78% 80% 85% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltHjemmetjenesten: Medarbeidertilfredshet ligger stabilt godt i hjemmetjenesten Brevik. Lavest score er påfysiske arbeidsforhold som går på lokaler og inne klima, og på kompetanseheving. Inneklima forventesbedret etter flytting til nye lokaler våren 2011. Åpenhet og medvirkning signaliseres det forskjelligoppfatning av spørsmålene i undersøkelsen. HMS systemet er oppegående, men behov for noenjusteringer.Nattpatruljen: Medarbeidertilfredshet er noe lavere enn i fjor. Lave score på fysiske arbeidsforhold somgår på lokaler og inne klima. Det har vært fulgt opp med vernerunder og ført protokoll.121


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 25.9 25.9 25.5Sykefravær i prosent 9.9 6.7 8,14.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltHjemmetjenesten: Grunnet innsparinger har virksomheten redusert stilling med 55% i <strong>2010</strong> og redusertpå vikarposter. Arbeidssituasjonen har vært stabil, men økte tjenester på slutten av året.Nattpatruljen: Personalsituasjonen er stabil, men det er en økning av brukere med individuelle behov.4.2 Kommentarer til sykefraværetHjemmetjenesten: Det er en økning i sykefraværet. Det har vært flere langtidssykmeldte. Korttidsfraværetøkte på slutten av året. Det er gjennomført tilrettelegginger og sykefraværet er på vei ned.Nattpatruljen: Sykefraværet har ligget stabilt lavt, men økte på slutten av året. Fraværet skyldtesryggproblemer påført av skader utenom arbeidstid og influensa.5. Økonomisk statusHjemmetjenesten BrevikRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 16.261 16.394 16.713 17.394 681Sum inntekter -1.617 -792 -882 -1.365 -483Forbruk i%Nettoutgift 14.644 15.602 15.831 16.029 198 98,85.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Hjemmetjenesten Brevik har overskudd i <strong>2010</strong>. Det har vært stabilt i tjenestene. Overskuddet dekkerunderskuddet i nattpatruljen.Nattpatruljen går med underskudd. Budsjettet har ikke dekning for tilrettelegging og innleie av vikarer vedfravær. Det er også økende behov for opplæring og kompetanse som foregår på dagtid. Dette girmerforbruk på overtid og avspasering.122


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rHjemmetjenesten HerøyaVirksomhetens leder: Anne Kirsti Hals1. Virksomhetens oppgaverVirksomheten gir hjemmetjenester til innbyggerne innenfor vårt definerte geografiske område sombestår av Brattås, Løvsjø, Skjelsvik, Herøya, Grønli, Rønningen og Skrukkerød.Drift av Frednes omsorgsboligerVirksomheten har budsjettansvar for trygghetsalarmer og omsorgslønn for hele kommunen på vegneav alle hjemmetjenestene.Tjenestene ytes etter <strong>Kommune</strong>helsetjenesteloven og Lov om sosiale tjenester etter vedtak fratjenestekontoret.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Brukere (antall) 178 161 175Omsorgslønn (antall) 159 156 167Brukerstyrt personlig assistanse BPA (antall) 6 7 0Trygghetsalarmer (antall) 664 691 693Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ettårsverk eller mer1 2 1Brukertilfredshet 5,4 5,3 Ikke måltMedarbeidertilfredshet 4,2 4,3 4,2Omsorgslønn rapporteres for hele kommunen, uavhengig av alder.3. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereMedarbeidereBrukertilfredshet med tjenestetilbudet 5.9 5.6 5.6 4.5Brukertilfredshet med medvirkning 4.8 5.3 5.3 4.5Medarbeidertilfredshet 4.6 4.8 4.4 4.5Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.5 3.7 3.7 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 78% 78% 78% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltHjemmetjenestene har brukerundersøkelse hvert annet år. Brukertilfredsheten i virksomheten er god.Medarbeidertilfredsheten har gått ned og virksomheten arbeider med å rette opp dette.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 26,99 26,99 27,29Sykefravær i prosent 11,1 9,7 10,24.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltEndringen på 0,25% skyldes økning av en stilling i forbindelse med prosjektet for å fjerne uønsket deltid.Virksomheten har 3 stillingshjemler under 45 %. Dette er helgestillinger for å få turnus til å gå opp.123


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet er noe høyere enn foregående år. Sett i forhold til første halvår sank fraværet betydeligsiste halvår. Virksomheten har god oversikt over årsakene til fraværet og det fokuseres på oppfølging avden enkelte sykemeldte.5. Økonomisk statusHjemmetjenesten HerøyaRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 24.803 25.371 26.478 26.565 88Sum inntekter -3.167 -3.317 -3.449 -3.269 180Forbruk i%Nettoutgift 21.636 22.054 23.029 23.296 267 98,95.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Positivt avvik ved hjemmetjenesten skyldes hovedsaklig økte inntekter og reduserte lønnsutgifter.Overskudd ved hjemmetjenesten kompenserer for underskudd ved omsorgsboligene. Omsorgsboligenehar til tider beboere som har mer omfattende behov enn normert bemanning kan dekke. Det er engenerell trend at nye brukere har behov for mer omfattende hjelp fordelt på hele døgnet. Dette gir behovfor økt bemanning på kvelder og i helger. Deler av overskudd innenfor området omsorgslønn er overførtandre virksomheter for å korrigere for merforbruk.124


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rMiljøarbeidertjenestenVirksomhetsleder: Gro Bergestig1. Virksomhetens oppgaverHovedområdet for Miljøarbeidertjenesten er tjenester til voksne utviklingshemmede etter vedtak fratjenestekontoret og med hjemmel i Lov om helsetjenester i kommunene og Lov om sosiale tjenester.Disse tjenenestene er organisert med 7 botiltak fordelt på 6 avdelingsledere.Gartnerløkka dagsenter gir dagtilbud til utviklingshemmede som ikke kan nyttegjøre seg av ordinærearbeidsplasser eller tiltaksplasser finansiert gjennom NAV. Ved Gartnerløkka dagsenter gis det etmangfoldig, individuelt tilrettelagt tilbud.I tillegg til tjeneste i heldøgnsbemannede boliger, er det f.t. 9 personer som også får tjenester. Dettekan være å utarbeide individuell plan, ha koordineringsansvar for tjenester m.v.Miljøarbeidertjenesten administrerer støttekontaktordning for voksne med unntak av personer medpsykisk lidelse, til 113 personer.Miljøarbeidertjenesten har budsjett og oppfølgingsansvar for 51 tiltakspasser til varig vernet arbeid(VTA) i GREP konsernet.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Brukere i botiltak (antall) 5455 + 3 påavlastningAndre hjemmeboende brukere (antall) 12 12 9Dagsenter (antall) 34 34 37Støttekontakter (antall) 115 111 113Sysselsettingstiltak (antall) 51 51 51Antall brukere som mottar tjenester tilsvarende ettårsverk eller merBrukertilfredshet gjennomsnitt 3,3 4,8Brukertilfredshet pårørende 2,8 3,73. Virksomhetens målekart56 + 3 påavlastning36 38Ingenundersøkelserskal ha i 2011Ingenundersøkelserskal ha i 2011MÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereBrukertilfredshet med hjelpeverge 4.6 4.8Brukertilfredshet med medvirkning,hjelpeverge4.2 3.7Ingenundersøkelse 4.5Ingenundersøkelse 4.0MedarbeidereMedarbeidertilfredshet 4.4 4.6 4.6 4.5Status på eget HMS-system 3.0 3.0 4.5 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.6 3.8 3.6 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 61% 65% 65% 100%125


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltBrukere: Det er i samarbeid med pårørende og hjelpeverger avtalt å gjennomføre brukerundersøkelserannet hvert år. I andre tjenesteområder, blir det gjort brukerundersøkelser årlig, men pga et lite antallbrukere hos oss med relativt stabil funksjon, utfører vi kun hver annet år.Medarbeidere: Medarbeidertilfredsheten i virksomheten er god, men vi har et forbedringspotensialvedrørende åpenhet og medvirkning.Andel som har fått tilbud om medarbeidersamtale, er lavere enn forventet. Noe av dette kan forklaresmed at det har vært noe sykefravær på avdelingsledernivå. Når det gjelder oppfølging avmedarbeidersamtaler, skåres det forholdsvis høyt med 4,8.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 124 133,5 132Sykefravær i prosent 10,6 11,3 10,34.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltVi fikk en økning i antall årsverk i 2009 i forbindelse med enkelte resurskrevende brukere. Dette ble i<strong>2010</strong> redusert med 1,5 årsverk i sammenheng med flate kutt på 1,6 millioner. Resultatet av dette var at vifikk flere småstillinger, samt mer bruk av vikarer for å få gitt tjenester i henhold til vedtakene. Det vil i2011 åpnes en ny bolig, og i den forbindelse vil det være helt nødvendig å øke antall stillinger ivirksomheten.4.2 Kommentarer til sykefraværetMålet for sykefravær i <strong>2010</strong> var på 9 %. 10 % var godt nok. Resultatet er 10,3 % som er 1% lavere enn i2009. Det er fortsatt stor variasjon i virksomheten angående fravær. Den minste avdelingen hadde etfravær på 0,7 % og avdelingen med størst fravær, var den på 20%. To av avdelingene med høyest fraværi 2009, var med sykemeldingsprosjektet i <strong>2010</strong> og kan vise til gode resultater.5. Økonomisk statusMiljøarbeidertjenestenRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 81.325 91.095 95.739 93.743 -1.996Sum inntekter -6.752 -22.501 -23.950 -21.638 2.312Forbruk i%Nettoutgift 74.572 68.594 71.789 72.105 316 99,65.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.I <strong>2010</strong> hadde virksomheten et budsjett på ca 95 millioner, og fikk et overskudd på i overkant av kroner300.000,- . De fleste avdelingene går i balanse, og noen med et lite overskudd. Det er i virksomheten 2avdelinger som går i underskudd, og dette skyldes mer tjenestebehov enn personalressurser.Pga forsinket oppstart av ny bolig, har man brukt midler tiltenkt denne boenheten. Dette for åimøtekomme nye vedtak og økte tjenestebehov i allerede eksisterende boenheter.126


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBorgehaven bo- og rehabiliteringssenterVirksomhetens leder: Aase Futsæther1. Virksomhetens oppgaverHjemmesykepleie og hjemmehjelp for område øst inkl. omsorgsboliger uten bemanning, 5 boliger medstasjonær bemanning, 11 boliger med praktisk bistand og opplæring til voksne utviklingshemmede,kommunale fysio- og ergoterapitjenester til sykehjem og kommunens voksne innbyggere,administrering og oppfølging av private fysioterapitjenester med kommunalt driftstilskudd, ergoterapitjenesteri forbindelse med universell utforming av offentlige bygg og uteareal, kommunalt hjelpemiddellager,transporttjeneste til dagavdelinger i omsorg, sykehjemsplasser (25) fordelt på 15 plasserfor døgnrehabilitering, 4 langtids- og 6 korttidsplasser, aktivitetssenter med vekt på forebyggende oghelsefremmende aktiviteter.2. Kvantitative indikatorer for virksomhetenHjemmebaserte tjenester: 2008 2009 <strong>2010</strong>Brukere i hjemmetjenesten øst 194 192 243Omsorgslønn hjemmetjenesten øst 11 20 25Brukerstyrt personlig assistanse BPA hj.tjen øst 0 1 0Brukere med hjemmetjenester over ett årsverk - øst 1 2 0Brukertilfredshet hjemmetjenesten øst – skala 1-6 5,85 5,40 -Praktisk bistand i boliger med stasjonær bemanning 18 18 16- Herav brukere med tjenester over ett årsverk 9 10 8Kommunale fysioterapitjenester: 2008 2009 <strong>2010</strong>Antall henvisninger 244 293 202- herav antall innvilget 213 238 145Venteliste pr. 31.12 42 * 27 25Total antall mottakere av tjenesten 277 338 356Antall utførte behandlinger 2 581 2 292 2 142Timer gruppetrening / deltakere uke 10 / 90 - 10 / 112* Private fysioterapeuter med kommunaltdriftstilskudd:2008 2009* <strong>2010</strong>Antall pasienter 4 029 5 055 4 610- herav fra andre kommuner 1 362 1 450 1 258Antall utførte behandlinger/konsultasjoner 39 158 56186 38 525Ventetid 2-16 uker 2-16 uker 2-16 ukerVentetid psykomotorisk fysioterapi Ca. 6 mnd Ca. 6 mnd. 6-10 mndr.Pasienttimer i gruppe 31 992 43 146 37 373* Vanskelig å få inn godt nok tallmateriale fra alle fysioterapeuter med driftstilskudd. En ser likevel at en forholdsvisstor andel av registrerte pasienter er fra omkringliggende kommuner.Ergoterapitjenester: 2008 2009 <strong>2010</strong>Antall henvisninger 262 235 237- herav antall innvilget 261 197 203Ergoterapitjenesten - venteliste pr. 31.12 20 18 15Total antall mottakere av tjenesten 355 288 324* Universell utforming <strong>Porsgrunn</strong> komm./timer årlig 546 225 595* Kommunale byggprosjekter /planleggingTekniske hjelpemidler 2008 2009 <strong>2010</strong>Tekniske hjelpemidler – utlån kommunalt lager 1 479 1 512 1 535Antall oppdrag hjelpemiddelformidling i alt 6 300 8 581 7 871127


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rInstitusjon: 2008 2009 <strong>2010</strong>Plasser i sykehjem totalt 26 * 26* 29**- herav langtidsplasser 5 5 5- herav korttidsplasser 6 6 9- herav rehabiliteringsplasser 15 15 15Beleggsprosent sykehjemsplasser 3. etg. 99,9 % 104,3 % 129 %Beleggsprosent døgnrehabilitering 93.6 % 95,73 % 95,6 %Barnebolig – antall plasser 1 1 0**** 1 midlertidig sykehjemsplass ekstra** 4 midlertidige plasser ekstra*** Barnebolig deler av åretAktivitetssenter: 2008 2009 <strong>2010</strong>Antall samarbeidsavtaler med frivillige, lag og20 22 26foreningerAntall samarbeidsavtaler med off. og kommunale 13 13 15tjenesterAntall gjennomførte aktiviteter / arrangement 675 754 711Antall ulike aktivitetstilbud 44 50 55Gj.snitt deltakere i faste aktiviteter pr. mnd. 2 465Kommentar: I <strong>2010</strong> ble de ulike lag og foreninger oppfordret til å telle de som deltok på ulike faste aktiviteter iBorgehaven i månedene februar, mars og april.3. Virksomhetens målekartBrukereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålTilfredshet med tilbudet på aktivitetssenteret - - - 4.5Samarbeidsavtale med frivillige, lag ogforeninger4.0 4.0 5.0 6.0Tilfredshet med hjemmetjenestetilbudet 5.9 5.4 - 4.5Tilfredshet med ergo/fysioterapitjenesten - - 4.7 4.5Tilfredshet med hjelpemidler og transport - - - 4.5Endret funksjonsnivå etter opphold pådøgnrehabiliteringsavdelingTilfredshet med mulighet for medvirkning blanthjemmetjenestebrukereTilfredshet med mulighet for medvirkning blantmottakere av miljøarbeidertjenesterTilfredshet med medvirkning blant pårørendetil sykehjemsbeboere- - - 04.2 5.4 - 4.5- - - 4.5- 4.8 4.8 4.5MedarbeidereMedarbeidertilfredshet 4.5 4.5 4.7 4.5Status på eget HMS-system - - 4.5 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.0 3.9 3.6 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 59 % 59 % 100 % 100 %128


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rSamfunnMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålVentelister med 1. prioritet på fysioterapi - 2.0 1.0 5.0Ventelister med 1. prioritert på ergoterapi 5.0 1.0 1.0 5.0Fysisk tilgjengelighet til offentlige bygninger ogareal- - - 4.5Antall studenter, lærlinger og utplasseringer 5.0 6.0 6.0 4.53.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltSamarbeidsavtaler med frivillige, lag og foreninger er stigende, og utgjør en sosial og forebyggende faktorinnenfor helse. Indikatorer for ”funksjonsnivå etter opphold på døgnrehabilitering” er i ferd med åsamordnes med tilsvarende enheter i Larvik og Skien. Dette har ført til en midlertidig forsinkelse mht. åsamordne dokumentasjon av effekt av rehabiliteringsopphold. En ser imidlertid gode resultater påfunksjonsnivå før og etter opphold.Aktivitetsavdelingen samarbeider tett med avdeling for døgnrehabilitering for å utarbeide gode metoderfor å ivareta brukere/ pasienter etter endt rehabiliteringsopphold. Det arbeides også her med ådokumentere effekten.Status for eget HMS-system beror i hovedsak på at virksomheten har gjort seg avhengig av den edbbaserteversjonen. Her har det i <strong>2010</strong> vært store endringer som har medført forsinkelser mht. innhold, oggod nok opplæring i avviksbehandling.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 112,17 112,17 113,64Sykefravær i prosent 8,8 10,0 11,6Kommentarer til personalinnsatsMedarbeidere: 2008 2009 <strong>2010</strong>Antall studenter, elever, eller på tiltaksplasser 91 139 120Antall kursdeltakere prioritert ut fra opplæringsplan 369 672 913- herav fra andre virksomheter 35 186 265Medarbeidere på videreutdanning i løpet av året 9 10 10Stillingshjemlene fordeler seg slik:Sted / tjeneste Årsv. 2009 Ant.ll ansatte Årsv. <strong>2010</strong>Hjemmetjenesten øst 23,23 36 22,73Hjemmetjeneste Bragesvei – 5 boliger 14,65 26 14,65Hjemmetjeneste 3. etg – 2 boliger + barnebolig(inst) 9,39 18 0Hjemmetjeneste – 11 boliger voksne utv.hemmede. 9,85 18 10,70Sykehjem døgnrehabilitering – 15 plasser 17,95 26 17,95Sykehjem 3. etg. – 10 plasser 13,42 21 13,30Sykehjem 3. etg. – 4 ekstra plasser - - 2,48Aktivitetssenter 1,70 2 1,70Fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen(voksne) 13,00 13 13,00Tekniske hjelpemidler og transport 5,00 5 5,00Fellesstillinger 4,00 4 4,00112,17 169 105,51Varig tilrettelagte arbeidsplasserPrivate fysioterapeuter – 16 Driftstilskudd 16 25 16129


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltSamlet oversikt stillingshjemler pr. 31.12.10 inkluderer overtallige på midlertidige tiltak i egen virksomhet(4 ekstra sykehjemsplasser) og andre virksomheter, og hvor endelig avgjørelse skjer i løpet av 2011.Virksomhetens årsverk pr. 31.12.10 er 105,51 årsverk.4.2 Kommentarer til sykefraværetBorgehavet fellesområdet 0,7 % Sykehjem 3. etg. 12,9 %Hjemmetjenesten øst 8,2 % Døgnrehabilitering 8,2 %Fysio- og ergoterapitjenesten 4,4 % Tekniske hjelpemidler 28,9 %11 boliger 16,9 % Aktivitetssenteret 0,2 %Bragesvei 13,5 %Virksomheten har hatt flere samarbeidsprosjekter (NAV, Hjelp 24) rettet mot enkelte avdelinger.Risikoanalyser viser for øvrig en sammenheng mellom sykefravær og behov for bedre fysisk tilretteleggingpå arbeidsplassen. Det er i forbindelse med dette søkt om HMS-midler og tilskudd til utbedringsykehjem 3. etg.Tekniske hjelpemidler er en forholdsvis liten enhet, og langtidsfravær her har store konsekvenser ifraværsregistreringen.Samlet utgjorde sykefraværet 11,6 %.5. Økonomisk statusBorgehaven Bo- ogrehabiliteringssenterRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 73.141 76.892 84.719 75.101 -9.618Sum inntekter -9.345 -14.544 -17.572 -12.051 5.521Forbruk i%Nettoutgift 63.796 62.348 67.147 63.050 -4.096 106,55.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Virksomheten hadde 4 midlertidige sykehjemsplasser ekstra mesteparten av året, hvorav det ble delviskompensert for en av plassene.Forutsetningen om delvis sommerstenging av døgnrehabilitering (7 av 15 plasser i 6 uker) ble omgjort, ogresulterte i merutgifter på ca. kr. 400 000.Virksomheten mottok tre nye brukere med store vedtak fra begynnelsen av året.På slutten av første halvår falt to brukere med store vedtak bort, og resulterte i behov for omplassering avpersonell (tilsvarende 10,34 årsverk) som var knyttet til brukerne. I utprøvingsperioden for omplassering iegen og andre virksomheter, ble lønnsutgifter fortsatt belastet Borgehaven.I avdeling for tekniske hjelpemidler og transport, medførte ”utslitt minibuss” merutgifter på kr. 270 000 iforbindelse med reparasjoner og leie av drosje til transport av dagpasienter i kommunen.Virksomheten klarte ikke å gjennomfør 2%-kuttet som forutsatt. Rest påunderskuddet.kr. 1 mill. er en del av130


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rRAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKKByutviklingVirksomhetens leder: Hanne Birte Hulløen (konst.)1. Virksomhetens oppgaver.Behandling og utarbeiding av reguleringsplaner, konsekvensutredninger; herunder rådgiving ibyutviklingsspørsmål.Behandling av bygge- og delingssaker; også veiledning i servicesenteret.Interkommunalt samarbeid om tilsyn i byggesaker.Miljøoppgaver; som forurensningssaker, friluftsliv, prosjektledelse av Framtidens byer.Næringsutvikling, herunder informasjon, rådgivning og tilrettelegging for næringsutvikling.Fra 1.september <strong>2010</strong> ble de ansvarlige for den overordnete kommuneplanleggingen overført frautviklingsavdelingen til byutvikling.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Antall politisk vedtatte reguleringsplaner 10 9 8Gjennomsnittlig saksbehandlingstid forreguleringsplaner175 155 299Gjennomsnittlig behandlingstid for byggesaker 23 25 25Antall etableringshenvendelser 128 130 121Arbeidsledighet i % av arbeidsstyrken 2,5 3,1 3,43. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereMedarbeidereAntall dager behandlingstid på byggesøknader 23 25 25 35Brukertilfredshet med byggesaksbehandling 5.0 5.2 4.8 4.5Medarbeidertilfredshet 4.5 4.3 4.2 4.5Status på eget HMS-system - - 4.5 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.1 4.4 3.9 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 47% 47% 63% 100%SamfunnNæringslivstilfredshet med tilrettelegging ogservice3.4 3.4Foreliggerikke4.03.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltGjennomsnittlig saksbehandlingstid på byggesøknader har vært stabilt over flere år, mens brukertilfredshetenhar gått noe ned. Muligens er den noe lavere medarbeidertilfredsheten et resultat av usikkerhetom organisering og ledelse i virksomheten.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler summert til hele stillinger pr. 31.12. 16,5 17,6 21Sykefravær i prosent 2,5 3,9 7,3131


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltByutvikling har hatt virksomhetslederstillingen ubesatt i hele <strong>2010</strong>, og har hentet konstituert leder fra egnerekker. Tre medarbeidere ble overført fra utviklingsavdelingen til byutvikling pr.1.9.<strong>2010</strong>. Vi sparte inn en60 % stilling på miljø, men har også fått ansatt i en byggesaksstilling som var ledig.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet på Byutvikling har økt, med ett langtidssykefravær som utgjør en stor andel. Vi har aktivoppfølging av de sykemeldte, og følger opp med tilpasninger i arbeidssituasjonen der det er nødvendig.5. Økonomisk statusByutviklingRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 19.959 19.597 24.119 17.351 -6.768Sum inntekter -10.242 -9.875 -12.011 -5.243 6.768Forbruk i%Nettoutgift 9.717 9.722 12.108 12.108 0 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>Byutvikling har i <strong>2010</strong> måttet bruke av overskuddsfondet for å gå i balanse. Inntektene fra plan- ogbyggesaksgebyrer ble lavere enn budsjettert, til tross for økning av gebyrene, noe som har sammenhengmed en lavere planleggings og byggeaktivitet. Kostnader ved etablering av ladepunkter for el-bil blehøyere enn forventet.Høyere utgifter og inntekter enn budsjettert skyldes primært tilskudds- og fondsfinansierte aktiviteter, -fremtidens byer, kommunedelplan Herøya og universell utforming.En endring med tilbakevirkende kraft i mva. håndteringen vedr. VIG innebærer dessuten til at både mva.utgift og - mva. kompensasjonen er 1.6 mill.kr. høyere enn budsjettert.132


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBrann og feiervesenetVirksomhetens leder: Nicolay Underthun1. Virksomhetens oppgaverBrann og feiervesen for <strong>Porsgrunn</strong> kommuneForebyggende brannvern inkludert feiing og tilsyn.Beredskaps-/utrykningstjenester og hjelpetjenesterVertsbrannvesen for farlig gods for Telemark.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Totalt antall utrykninger og hjelpetjenester 1109 1103 933Antall bygningsbranner 21 19 26Antall utrykninger til trygghetsalarmer 398 469 3983. Virksomhetens målekartBrukereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålGjennomførte tilsyn i hht. planlagte, forsærskilte brannobjekterTilbudte tilsyn i hht. planlagte, forfyringsanlegg98 97 98 10086 83 52 100Tilbudt feiing av piper i hht. planlagte feiinger 97 107 90 100Brukertilfredshet med tjenestetilbudet 5.0 4.9 4.9 4.5Brukertilfredshet med medvirkning 4.6 4.5 4.5 4.5MedarbeidereMedarbeidertilfredshet 4.5 4.3 4.5 4.5Status på eget HMS-system - - 4.5 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.9 3.9 3.8 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 81% 81% 100% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltDet oppleves som publikum er godt fornøyd med brann og feiervesenets tjenester. I <strong>2010</strong> har vi hatt etstort fokus på tilsyn i flerleilighetsbygg og tett trehusbebyggelse, og dette har gått noe på bekostning avtilsyn av fyringsanlegg.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 38,0 38,5 38,5Sykefravær i prosent 6,4 6,1 6,44.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltAlle stillinger er nå besatt og vi har fagmessig god kompetanse.4.2 Kommentarer til sykefraværet.Det er i stor grad langtidssykefravær som preger sykdomsbildet i virksomheten samt at gjennomsnittsalderener urovekkende høy.133


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r5. Økonomisk statusBrann- og feiervesenRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikForbruk i%Sum utgifter 28.212 30.538 31.627 31.978 351 98,9Sum inntekter -6.100 -7.014 -6.734 -5.879 855 114,5Nettoutgift 22.112 23.524 24.893 26.099 1.205 95,45.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Vi hadde ingen branner som kan betegnes som storbranner i <strong>2010</strong>, men en dødsbrann. Vakantestillinger i feiervesenet, få alvorlige branner samt relativt få branner totalt, en meget bevist bruk avovertid, forsiktighet med kurs/innkjøp, og kun halvårseffekt med deltidsutdanningen, har medført etrelativt stort mindreforbruk i forhold til budsjett. Mye av rene vaktmesteroppgaver på brannstasjonener utført med egne mannskaper.134


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rGeoDataVirksomhetens leder: Roald Larsen (konst.)1. Virksomhetens oppgaver:Virksomhetens hovedoppgaver er knyttet til landmåling og vedlikehold av kartdata. Dette omfatter bl.a.oppmålingsforretninger, innmåling av grunnlagspunkt, vedlikehold av felles kartdatabase (FKB),Matrikkel, web-kart, plandatabase og stedsnavnregister. Virksomheten behandler seksjonering aveiendommer, er sekretariat for Navnekomiteen og tilbyr geografiske analyser (GIS-tjenester).Virksomhetens ansvars- og arbeidsområde reguleres i hht. Plan- og bygningsloven, Matrikkelloven,Lov om stadnamn, Seksjoneringsloven, Geodataloven. Matrikkelen er nå det offisielleeiendomsregister og kommunen er lokal matrikkelmyndighet. Den lokale matrikkelmyndighet skalsørge for at grensene for grunneiendom og festegrunn blir nøyaktig merket, målt og kartfestet.Matrikkelloven erstattet 1. januar <strong>2010</strong> Delingsloven og Signalloven.Plan- og bygningsloven sier: ”<strong>Kommune</strong>n har det formelle ansvaret for å etablere et nødvendigkartverk for oppgaver etter Plan- og bygningsloven.” Virksomhetens rammer er videre gitt gjennomnasjonale og regionale standarder for geodata.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Kart- og delingsforretninger utført, antall 122 107 120Akkumulert restanse på kart- og delingsf., antall 85 90 72Innmålte fastmerker (inkl. signalerte punkt), antall. 75 64Utførte grensepåvisninger, antall 18 20 21Andel av bebygd areal dekket med FKB-B 99 % 99 % 99 %Andel FKB-B-areal med data 5 år eller yngre 40 % 88 % 35%Datasett tilgjengelig på web-kartet (intranett), antall. 75 80GAB/Matrikkel-vedlikehold (registrering av nyeeiendommer/adr./bygg/seksjoner)159/139/242/14694/74/293/41Møter i navnekomiteen 3 3 0Seksjoneringer utført, antall 16 15 173. Virksomhetens målekartBrukere113/71/209/47MÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> Mål4.6 5.1 5.1 5.0Tidsgarantier overholdt for grensepåvisninger 90.0 95.0 95.0 100%MedarbeidereMedarbeidertilfredshet 4.7 4.5 4.5 4.5Status på eget HMS-system 4.5 4.5 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.3 4.5 4.5 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100%Tilfredshet med kommunens GeoDatatjenesteneSamfunnNæringslivstilfredshet med tilrettelegging ogservice4.8 5.2 5.2 4.5135


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltMålekartet viser at virksomhetens mål er oppfylt. Resultatene er hentet fra medarbeiderundersøkelsen ogen egen brukerundersøkelse for GeoData.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele årsverk pr 31.12 11,1 11,1 9,5Sykefravær i prosent 1,4 2,3 1,44.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltVirksomheten har en vakant stilling. Innehaveren av denne stillingen skal ha spisskompetanse på bruk avGPS-utstyr, og er svært viktig å ha. Gjennomsnittsalderen i virksomheten er 55 år og det er myespisskompetanse på enkeltpersoner. Det lave sykefraværet gir likevel en god personalsituasjon.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet i virksomheten er lavt. Dette har vært tilfelle de siste åra tross høy gjennomsnittsalder.Arbeidet vi gjør for å holde sykefraværet lavt, har lykkes.5 Økonomisk statusGeodataRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikForbruk i%Sum utgifter 8.401 7.836 6.978 7.217 239 96,7Sum inntekter -3.131 -2.380 -2.097 -2.224 -127 94,3Nettoutgift 5.270 5.456 4.881 4.993 112 97,85.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Virksomheten har i <strong>2010</strong> hatt inntekter som budsjettert fra gebyrbelagte tjenester, mens refusjon fra andrekommuner og private er mindre enn budsjettert. Dette gjør at inntektene totalt ble noe mindre ennbudsjettert. Dette blir oppveid av at virksomheten har hatt vesentlig mindre lisensutgifter enn forventet.136


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rBygge- og eiendomsavdelingenVirksomhetens leder: Terje Madsen1. Virksomhetens oppgaverBoligbistand. Med dette menes å medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivaretasine interesser på boligmarkedet. Dette gjøres ved å tilby kommunal bolig, alternativt tilby finansieringi form av startlån, eventuelt i kombinasjon med boligtilskudd.Byggevirksomhet. Med dette menes å forestå utredning, planlegging og gjennomføring av størrebyggeprosjekter som oppføring av nybygg og større rehabiliteringsarbeider.Eiendomsforvaltning. Med dette menes tilrettelegging av eiendommene for bruker, slik at denne,innenfor gjeldende økonomiske rammer, har optimale omgivelser for sin virksomhet, samtidig someiendommens økonomi ivaretas ved riktig ressursanvendelse.I tillegg forestår virksomheten den administrative ledelsen av <strong>Porsgrunn</strong> kommunes boligstiftelse.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Antall husstander uten fast bopel (UFB) 87 15 21Antall husstander med positivt vedtak som venter påbolig- 101 72Antall innvilgede startlån, inkludert forhåndstilsagn 47 32 55Solgt næringsareal [ kr.] 10,2 mill. 16,2 millTomkjøring kommunale boliger [%] 10,9 6,8 6,6Areal for alle eide bygg [m² BTA] 226.100 226.200 226.9003. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålMedarbeidereMedarbeidertilfredshet 4.4 4.6 4.5 4.5Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning4.3 4.3 4.4 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 87% 87% 100% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltMålingene viser at vi er på målet når det gjelder medarbeidertilfredshet, status på eget HMS-system ogtilbud om medarbeidersamtaler. Det er fortsatt litt å hente for å oppnå ønsket nivå på medarbeidertilfredshetmed åpenhet og medvirkning. Vi vil fortsette arbeidet med å heve nivået på den generellemedarbeidertilfredsheten og medarbeidertilfredsheten med åpenhet og medvirkning.4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 16 18 18Sykefravær i prosent 5,7 6,9 2,34.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltAntall hjemler er uendret. Aktiviteten ved avdelingen er høy. Dette har vært gjenstand for en evaluering iforhold til deler av tjenestene.4.2 Kommentarer til sykefraværetVi er svært godt fornøyd med at sykefraværet for <strong>2010</strong> er lavere enn ønsket nivå på 2,5%. Likevel mådet fortsatt holdes fokus på arbeidet med nærvær og motvirke sykefravær, slik at vi kan forbedre detteytterligere.137


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r5. Økonomisk statusBygge- ogeiendomsavdelingenRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikForbruk i%Sum utgifter 64.551 71.349 84.185 78.858 -5.327 106,8Sum inntekter -80.573 -70.213 -80.882 -73.502 7.380 110,0Nettoutgift -16.023 1.136 3.303 5.356 2.053 61,75.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Det samlede resultatet til bygge- og eiendomsavdelingen viser i forhold til tabellen over et overskuddpå kr. 2 mill. Regnet ut fra differansen mellom inntekter og utgifter utgjør dette et positivt avvik på62,6 %. Vurderes resultatet i forhold til samlede utgifter/inntekter på om lag kr. 165 mill er det etpositivt avvik mellom regnskap og budsjett på 1,2%. De isolerte avvikene vedrørende henholdsvisinntekter og utgifter tilskrives normale variasjoner gjennom året knyttet til regulering av husleie.138


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rByggdriftVirksomhetens leder: Bjørnar Sørensen1. Virksomhetens oppgaverDAGLIG DRIFT: (Opprettholde eiendommens funksjon)Teknisk drift: Oppfølging av bygg og anlegg med tekniske installasjoner og lekeutstyr, anvendelse avenergi og VARBrukerservice: Bistand til brukerSkadehåndtering: Registrere, sikre og utbedre ved bygningsskaderUtomhus: Helårlig oppfølging av utearealVEDLIKEHOLD: (Opprettholde byggets standard)Planlagte tiltak/utskiftninger som gjennomføres med perioder lengre enn 1 år.Vedlikeholdsplanlegging.UTVIKLING: (Heving av standard)Endrede behov hos bruker.Endrede lovkrav.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>1. Brutto driftskostnad pr kvm (bta) 199 209 2052. Brutto energikostnad pr kvm (bta)* 112 123 1403. Brutto vedlikeholdskostnad pr kvm (bta) 58 24 174. Brutto kostnad bygningsskader i skole pr kvm 4 8 75. Brutto VAR-kostnad i sykehjem pr kvm 35 38 42*Areal totalt 223 358 m 2 eks. kirkebygg. Kirkebygg 6 585 m 2 . Energi er inkl. fjernvarme.3. Virksomhetens målekartMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålBrukereBrukertilfredshet med fjordbåtdriften i Brevik 4,1 4,3 Ikke målt 4.5MedarbeidereMedarbeidertilfredshet 4.4 4.4 4.4 4.5Medarbeideres vurdering av egen kompetanse 4.8 4.8 4.8 5.0Status på eget HMS-system - - 4.5 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.7 3.8 3.8 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 93% 93% 93% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltFylkeskommunen gjennomførte ikke brukerundersøkelse på fjordbåtdriften i <strong>2010</strong>. Det jobbes spesieltmed medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning.4. Personalsituasjonen.2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 42,5 44,0 46,2Sykefravær i prosent 5,1 8,2 7,3139


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltØkt fokus på å få inn elektrokompetanse. Dette med bakgrunn i at bygningsmassen er blitt merkomplisert og med flere muligheter til fjernstyring av byggene.4.2 Kommentarer til sykefraværetStort fokus på sykefravær med tanke på å få redusert dette. Sykefraværet i <strong>2010</strong> har vært høyt på grunnav langtidssykefravær. Det er grunn til å tro at sykefraværet blir vesentlig lavere i 2011. Korttidsfraværeter lavt.5. Økonomisk status.ByggdriftBudsjett2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikForbruk i%Sum utgifter 78.018 96.578 94.362 86.809 -7.554 109,2Sum inntekter -21.495 -33.982 -30.149 -22.591 7.558 135,5Nettoutgift 57.283 62.596 64.213 64.218 4 100,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Det var stort forbruk av energi som førte til merforbruket i virksomheten. Januar, februar, november ogdesember i <strong>2010</strong> var kaldere enn normalt. Energien hadde derfor et overforbruk på 1,6 millioner kroner.Høyere utgifter og inntekter enn budsjettert skyldes primært krisepakke- og ENØK-tiltak som blir finansiertmed statstilskudd og fonds.140


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rRenholdVirksomhetens leder: Bjørn Tuften1. Virksomhetens oppgaver: Utføre renhold i kommunale bygg, Utføre vask av arbeidstøy, sengetøy ogbeboertøy fra sykehjem og Utføre kantinedrift i rådhusgate 7.2. Nøkkeltall for virksomheten2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong>1. Sykehjem - kr/kvm. 204 201 206 191 1992. Skoler - kr/kvm. 145 154 160 156 1633. Barnehager - kr/kvm. 283 294 314 317 3203. Virksomhetens målekartMedarbeidereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålMedarbeidertilfredshet 4.5 4.5 4.5 4.5Status på eget HMS-system - - 4.5 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.7 3.9 3.9 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 57% 57% 78% 100%3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltVi er spredt og for å nå alle med HMS-relaterte opplysninger har vi laget egne hefter for vaskeri ogrenhold. Alle som er, eller begynner hos oss skal gjennomgå hefte og underskrive at de har lest ogforstått innholdet. Det arbeides aktivt for å få opp medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning. Vitar sikte på å nå 100 % gjennomføring på medarbeidersamtaler i løpet av april 2011.4. Personalinnsats/sykefravær2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12. 61,17 60,00 58,81Sykefravær i prosent 13,3 13,80 11,04.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltFor å høyne kvaliteten på renholdet har vi valgt å satse på kompetanseheving. Vi har i dag 46 renholderesom har gjennomført teoridelen til fagbrev.4.2 Kommentarer til sykefraværetRenholdsavdelingen hadde i <strong>2010</strong> en nedgang i fraværet. Vi har sterk fokus på dette området og følgeropp <strong>Porsgrunn</strong> kommunes retningslinjer. Vi arbeider for fortsatt nedgang i 2011.5. Økonomisk status.RenholdRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikSum utgifter 28 461 30 378 30.667 30.302 -365Sum inntekter -2 550 -3 213 -3.338 -2.634 704Forbruk i%Nettoutgift 25 911 27 165 27.329 27.668 339 98,85.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Overskuddet i <strong>2010</strong> kommer av noe mindre innkjøp av institusjonstøy enn budsjettert samt at det ikke blesatt inn vikarer ved fravær på vaskeriet.141


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e rKommunalteknikkVirksomhetens leder: Torbjørn Krogstad1. Virksomhetens oppgaverTotalansvar for planlegging, investeringer, drift og vedlikehold av veier, bruer, parkanlegg, lekeplasser,vannforsyning, avløpssystemer og renovasjonsordning.Ansvar for administrasjonen av eiendomsskatt, parkeringsordning og gatelys.2. Nøkkeltall for virksomheten2008 2009 <strong>2010</strong>Antall ilagte parkeringsgebyr (stk.) 4304 3537 2702Produsert mengde vann mill. m 3 6,29 6,17 6,68Vannledningsbrudd pr. km ledning 0,07 0,07 0,08Vannledningsnett fornyet km. 2,7 2,8 2,6Avløp mottatt til renseanlegg PK mill. m 3 7,35 7,63 6,28Avløpsslam til jordforbedring m 3 4041 4133 3698Renovasjon, innsamlet restavfall tonn 6871 7454 7439Renovasjon, innsamlet papir tonn 2945 2517 2390Hageavfall levert tonn 2831 2496 24493. Virksomhetens målekartBrukereMÅLEINDIKATORER 2008 2009 <strong>2010</strong> MålInnbyggertilfredshet med vann 5.4 5.4 5.3 5.0Innbyggertilfredshet med renovasjon 4.9 4.7 4.6 5.0Innbyggertilfredshet med vegdriften 3.4 3.2 3.8 4.0MedarbeidereSamfunnMedarbeidertilfredshet 4.2 4.6 4.6 4.5Status på eget HMS-system - - 6.0 6.0Medarbeidertilfredshet med åpenhet ogmedvirkning3.6 4.2 4.1 4.5Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100%Rensegrad fosfor 95.0 93.0 92.8 91.0Utslipp fra ledningsnettet (tap) 19.0 19.0 10.0 15.0Gjenbruk av slam 100.0 100.0 100.0 100.0Gjenbruk av avfall 84.0 84.0 88.0 85.0Gjenbruk av asfalt 100.0 100.0 100.0 100.0Beregnet, ikke bokført vann - - 39,9 20.03.1 Kommentarer til virksomhetens målekart genereltMåleindikatorene for innbyggertilfredshet er stabilt bra. Vi er spesielt fornøyde med at informasjon omvintervedlikehold har nådd fram til brukerne av veiene og gir en markant økning i score.Medarbeidertilfredsheten er som tidligere, men med en tendens til økning i tilfredsheten. OrganisasjonenKommunalteknikk virker å ha ”satt” seg. Det er igangsatt en intern omorganisering våren 2011.Måleindikatorene for samfunn er stabile og viser over tid at vi har stabil drift på virksomheten. Vi har eteget prosjekt på å se på parameteren ”beregnet, ikke bokført vann” med tanke på å kvalitetssikre tallene.142


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r4. Personalsituasjonen2008 2009 <strong>2010</strong>Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr 31.12 79,2 76,7 74Sykefravær i prosent 3,9 4,3 6,44.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten genereltAntall ansatte er 74 pr. 31.12. To ansatte har reduserte stillinger. Det er imidlertid ansatt to ingeniørersom begynner i 2011 og erstatter to som har gått av med pensjon. Det reelle tallet på ansatte er derfor76. Ingeniørmangelen i bransjen er bekymringsfull, men det kan se ut som rekrutteringstiltakene i regi avbla. Norsk Vann kan ha en virkning.4.2 Kommentarer til sykefraværetSykefraværet er høyere enn normalt. Dette skyldes at vi i store deler av <strong>2010</strong> har hatt tre langtidssykemeldte.Alle tre er nå enten flyttet til annet arbeid, sluttet eller tilbake i full jobb. Målsettingen er åkomme ned på ca. 4 % igjen. Vi har en god og tett oppfølging av det enkelte fravær.5. Økonomisk statusKommunalteknikkRegnskap2008Regnskap2009Regnskap<strong>2010</strong>Budsjett<strong>2010</strong>AvvikForbruk i%Sum utgifter 153.971 161.696 163.992 156.807 -7.185 104,6Sum inntekter -121.265 -127.809 -131.173 -126.128 5.045 104,0Nettoutgift 32.705 33.887 32.818 30.679 -2.140 107,05.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av <strong>2010</strong>.Virksomheten har et negativt avvik på vel 2,1 millioner kroner, fordelt med et underskudd på 0,1 millionerkroner på Park og Samferdsel og et underskudd på 2 millioner kroner på Vann, Avløp og Renovasjon.Samferdsel har et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner. Utgifter til vinterdrift er høye også i <strong>2010</strong>, ogKommunalteknikk har blitt tilført 4 millioner kroner for å dekke disse utgiftene. Samferdsel har tilpasset sinaktivitet resten av året for å bidra til å oppnå et budsjett i balanse, dvs. svært lite asfaltering.Parkavdelingen har et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner. Park har tilpasset sin aktivitet for å bidra til åoppnå et budsjett i balanse.Parkering har et merforbruk på 1,2 millioner kroner. Sviktende inntekter på langtidsparkering, samt enlengre periode uten trafikkbetjenter pga sykdom, har gjort at inntektene totalt sett er lavere ennbudsjettert.Eiendomsskatt har et mindreforbruk på kr 0,8 millioner kroner. I rettssak vedr eiendomsgebyr ble<strong>Porsgrunn</strong> <strong>Kommune</strong> tildelt saksomkostninger og dette ligger til grunn for de økte inntektene i forhold tilbudsjett.På selvkostområdet er det et minus på 2 mill totalt sett, inkl inndekking av underskudd fra 2009. Vann haret mindreforbruk på 0,2 millioner kroner. Dette overskuddet sammen med lave kapitalutgifter har ført til enøkning av fondet på vannkapitlet og fondet er nå på 0,6 millioner kroner. Avløp har et merforbruk på 1millioner kroner, 1,4 millioner kroner skyldes underskudd fra 2009. Lave kapitalutgifter har ført til at detteunderskuddet har blitt dekket, samt en ytterligere avsetning til fond. Fondet på Avløp har nå en saldo på2,5 millioner kroner. Renovasjon har et merforbruk på 1,2 millioner kroner, 0,9 millioner kroner skyldesunderskudd fra 2009. Renovasjonsfondet har nå en negativ saldo på 3,3 millioner kroner. Dette vil dekkesinn ved gradvis økte avgifter fra 2011.143


Å R S B E R E T N I N G 2 0 10V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r144

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!