Antagande - kvalitetsprogram (PDF, 4322 kB) - Linköpings kommun

linkoping.se

Antagande - kvalitetsprogram (PDF, 4322 kB) - Linköpings kommun

Utsnitt ur det vinnande arkitekttävlingsförslaget ”Tegar”.

Illustration: OkiDoki Arkitekter AB

Genom Vallastaden löper Smedstadbäcken, som inför stadsdelens

byggande har ett utförande likt ett krondike. Dikesfåran omgestaltas för att

bättre utnyttja vattnet som ett positivt parkelement. Möjligheterna att vistas

utmed och promenera över bäcken förbättras så att en tillgänglig och

attraktiv vistelsezon skapas längs bäckens södervända slänt.

Detaljplan i Västra Valla för del av Intellektet 1 m.fl.

(Vallastaden)

13

Krav Rekommendation Ansvar

Vid utformning av parker gäller följande

materialval som grundstandard:

GC-banor: stenmjöl + kant av storgatsten

Murar: platsgjuten betong

Trädäck: synligt virke (ej

tryckimpregnerat)

Offentliga parker och lekplatser etc.

utformas genom arkitekttävling eller

anlitande av olika arkitekter i samråd med

Linköpingsexpo AB.

Dagvatten bör utnyttjas som en resurs

i parker.

Lösningar och materialval med högre

kvalitet och kreativ idéhöjd än

grundstandard välkomnas.

Vid växtval inom parker och gator bör

växternas betydelse för biologisk

mångfald beaktas.

T.ex. träd och buskar som blommar

och bär, ätliga frukter, eller växter vars

grenverk ger skydd mot rovdjur.

Växtmaterial får gärna vara inhemskt.

Varje sådan plats bör dessutom ha

platsspecifik konst skapat av en

oberoende konstnär.

Lekplats och lekredskap bör utformas

så att en platsspecifik identitet uppnås.

Kommun

Kommun

Kommun