UPPROP - Sveriges Kristna Råd

gammal.skr.org

UPPROP - Sveriges Kristna Råd

ÄRA TILL

GUD OCH

FRED

PÅ JORDEN

BUDSKAP FRÅN INTERNATIONELLA

FREDSMÖTET I KINGSTON 2011


Om begreppet “Just Peace”

Engelskans uttryck ”Just Peace” har här oftast översatts

med orden Rättfärdig fred. Rättvis fred är naturligtvis en

annan möjlig översättning som för många är enklare att

förstå och ett vanligare ord. Begreppet Rättfärdig fred

har ändå valts, främst av två skäl. Det första är att ordet

rättfärdig uppfattas referera till ett bredare betydelsefält

där det inte bara handlar om rättvisa utan även om goda

och rätta relationer i stort mellan Gud, människor och

skapelsen i stort. Det andra är att det blir en tydlig pendang

till uttrycket Rättfärdigt krig som genom historien

spelat en viktig roll i kyrkornas argumentation kring våld

och krig. Engelskans ord Peace (hebreiskans shalom)

översätts i svenskan både med fred och frid. Här har

ordet fred använts i de flesta fall.

Utgivningsinfo

Texten är översatt från engelska av Maria Nilsson. Rune

Forsbeck, Sanna Eriksson och Margareta Ingelstam har

gett värdefulla synpunkter. Slutredigeringen är gjord av

Björn Cedersjö, Sveriges Kristna Råd.

ISBN: 978-91-87294-60-0

Formgivning: Johan Cedersjö

IEPC logo used with permission from the World Council

of Churches.

Copyright 2012 Sveriges Kristna Råd


v i s e r f r e d o c h f r e d s b y g g a n d e som en ofrånkomlig del

av vår gemensamma tro. Fred hör ihop med den kärlek,

rättvisa och frihet som Gud har skänkt åt alla människor

genom Kristus och den heliga Andens verk. Fred är både

en gåva och en kallelse. Det livsmönster som uppstår

när vi lever i fred speglar människans delaktighet i Guds

kärlek till världen. Den dynamiska kraft som finns i fredens

gåva och kallelse förnekar inte att spänningar utgör

en del i våra mänskliga relationer. Men spänningarnas

destruktiva styrka kan lindras när fred medför rättvisa

och försoning.

Gud välsignar dem som skapar fred. Medlemskyrkor i

Kyrkornas Världsråd och andra kristna har förenats, som

aldrig tidigare, i sitt sökande efter sätt att ta itu med våld

och att motsätta sig krig till förmån för Rättfärdig fred

– upprättandet av fred med rättvisa som ett gemensamt

svar på Guds kallelse. Rättfärdig fred tar oss med på

en gemensam resa och uppmanar oss till överlåtelse att

bygga en fredskultur.

Vi är nästan 1 000 deltagare från mer än 100 länder

som, sammankallade av Kyrkornas Världsråd, har delat

upplevelsen av den internationella ekumeniska fredskonferensen

(i e p c). Konferensen har samlat kristna

kyrkor och samarbetspartner från andra religioner. Alla

strävar vi efter Fred i samhället, Fred med jorden, Fred

på marknaden och Fred mellan folken. Vi möttes på

Mona universitetscampus, University of the West Indies,

nära Kingston i Jamaica, mellan 17 och 25 maj 2011.

Vi är djupt tacksamma till våra värdar i Jamaica och

Karibien som generöst erbjöd en rik och rymlig miljö

för gemenskap och tillväxt i Guds nåd. Det faktum att

vi möttes på en plats där det tidigare legat en sockerplantage

påminde oss om slaveriets och kolonialismens

orättvisor och våld, och om de slag av slaveri som vår

värld lider av än idag. De svåra utmaningar som våldet

innebär i denna miljö, liksom kyrkornas tappra engagemang

för att bemöta sådana utmaningar, har gett oss

nya kunskaper.

III


Till Jamaica kom vi med de svårigheter som våra kyrkor

och våra regioner ställs inför. Vi har talat med varandra,

och nu har vi något att säga till kyrkorna och världen.

Vi har mött varandra genom bibelstudier, andligt berikande

gemensam bön, inspirerande konstnärliga uttryck

och besök i olika lokala organisationers aktiviteter och

institutioner. Vi har deltagit i plenarsamlingar, seminarier,

arbetsgrupper, kulturevenemang, föreläs ningar,

omfattande rådslag och djupt rörande samtal med

människor som har upplevt våld, orättvisor och krig. Vi

har firat de resultat som nåddes genom det ekumeniska

Årtiondet för att övervinna våldet (2001-2010). Vårt

enga gemang har inspirerat oss att visa att det är möjligt

att övervinna våld. Årtiondet för att övervinna våldet har

gett oss många goda exempel på kristna som har gjort

skillnad.

När vi samlades i Jamaica var vi mycket medvetna om

händelserna i världen omkring oss. Berättelser från våra

kyrkor påminner oss om det lokala, pastorala och sociala

ansvar vi har för människor som dagligen måste hantera

de omständigheter vi diskuterade. Det som har hänt i

efterdyningarna av jordbävningen och tsunamin i Japan

reser ofrånkomliga frågor vad gäller kärnkraften och

hoten mot naturen och mänskligheten. Regeringar och

finansiella institutioner ställs inför krav att ta ansvar för

sin misslyckade politik och de förödande konsekvenser

den får för sårbara människor. Med oro och medkänsla

bevittnar vi kampen för frihet, rättvisa och mänskliga

rättigheter som människor i många länder i arabvärlden

utkämpar. Den pågår även på andra platser där mod iga

människor kämpar utan att få någon internationell

uppmärksamhet. Vår kärlek till folken i såväl Israel som

Palestina gör oss övertygade om att den fortsatta ockupationen

skadar dem båda. Vi förnyar vår solidaritet med

människorna i delade länder som Korea och Cypern,

likaså med människor som längtar efter fred och slut på

lidandet i länder som Colombia, Irak och Afghanistan

samt i Stora sjöregionen i Afrika.

IV


Vi inser att kristna ofta har varit delaktiga i system

där våld, orättvisor, militarism, rasism, kastväsende,

intolerans och diskriminering har förekommit. Vi ber

Gud att förlåta oss våra synder och att förvandla oss till

arbetare för rättfärdighet och till förespråkare för Rättfärdig

fred. Vi vädjar till regeringar och andra grupper

om att sluta använda religion som förevändning för att

rättfärdiga våld.

Tillsammans med människor med andra trosåskådningar

hävdar vi fred som ett grundläggande värde i alla

religioner. Löftet om fred sträcker sig till alla människor,

oberoende av deras traditioner och åtaganden. Genom

ökad religionsdialog söker vi en gemensam plattform

med alla världens religioner.

Vi står förenade i vår strävan efter att krig ska bli olagligt.

Vi kämpar för fred på jorden i olika sammanhang

och med olika bakgrunder. Vi inser att olika kyrkor

och religioner kommer med skilda perspektiv på vägen

mot fred. En del av oss tar sin utgångspunkt i personlig

omvändelse och moralisk övertygelse, mottagande av

Guds fred i hjärtat som en grund för fredsbyggande i

familj, samhälle och ekonomi liksom med jorden och

världens alla nationer. Andra betonar vikten av att vi

först fokuserar på ömsesidigt stöd och förändring inom

Kristi kropp om vi ska kunna uppnå fred. Åter andra

vill uppmuntra kyrkorna till engagemang i breda sociala

kampanjer och till offentliga vittnesbörd. Vart och ett av

dessa synsätt har sitt värde; de utesluter inte varandra .

Faktum är att de är oskiljaktiga. Till och med i vår olikhet

kan vi tala med en röst.

V


FRED I SAMHÄLLET

Som kyrkor lär vi oss mer om komplexiteten i begreppet

Rättfärdig fred när vi hör hur olika typer av orättvisor och

förtryck förekommer samtidigt i många människors liv.

Familjemedlemmar och samhällsmedborgare kan själva

vara förtryckta och samtidigt förtrycka andra. Kyrkorna

måste hjälpa till att belysa de vardagliga val som kan

innebära att övergrepp upphör och att mänskliga rättigheter,

jämställdhet, klimaträttvisa, ekonomisk rättvisa,

enighet och fred främjas. Kyrkorna behöver fortsätta att

konfrontera rasism och kastväsende som avhuman iserar

människor. Våld mot kvinnor och barn måste likaså

stämplas som synd. Det krävs medvetna ansträng ningar

för att till fullo integrera människor med olika funktionshinder.

Frågor om sexualitet splittrar kyrk orna,

och därför ber vi Kyrkornas Världsråd att säkerställa

att det finns utrymme för att ta itu med dessa frågor.

Kyrkorna spelar en roll på alla plan för att stödja och

värna rätten till vapenvägran och att garantera att det

finns skydd för dem som motsätter sig och bekämpar

militarism och väpnade konflikter. Kyrkorna måste höja

sin gemensamma röst för att skydda våra kristna bröder

och systrar och alla andra som utsätts för diskriminering

och förföljelse som följd av religiös intolerans. Fredsutbildning

måste bli ett centralt ämne i undervisningen på

alla skolor, högskolor och universitet. Vi erkänner ungdomars

förmåga att skapa fred och uppmanar kyrkorna

att utveckla och stärka nätverk som på olika sätt arbetar

för Rättfärdig fred. Kyrkan uppmanas att uttrycka sin

oro offentligt genom att säga sanningen även utanför

sina egna väggar.

FRED MED JORDEN

Miljökrisen är i grunden en etisk och andlig kris för

mänskligheten. Samtidigt som vi erkänner den skada

mänskliga aktiviteter har orsakat på jorden vill vi på

nytt överlåta oss till att verka för skapelsens integritet

och för det levnadssätt som krävs i vår vardag för att

VI


evara den. Vår omsorg om jorden och vår omsorg om

mänskligheten går hand i hand. Gemensamma till gångar

och naturresurser som vatten måste delas på ett rättvist

och hållbart sätt. Tillsammans med det globala civilsamhället

uppmanar vi världens regeringar att omstrukturera

alla våra ekonomiska aktiviteter med en ekologiskt

hållbar ekonomi som mål. Koldioxidutsläppen och

den omfattande användningen av fossila bränslen måste

minskas radikalt till en nivå som begränsar klimatförändringarna.

När utsläppsrätter och anpassningskostnader

förhandlas måste man ta hänsyn till den ekologiska skuld

som industriländerna har och det ansvar som de har för

klimatförändringarna. Kärnkraftsolyckan i Fukushima

har återigen bevisat att vi inte längre bör lita till kärnkraften

som energikälla. Vi motsätter oss strategier som

till exempel en ökad produktion av agrobränsle vilka är

till skada för de fattiga genom att konkurrera med framställningen

av föda.

FRED PÅ MARKNADEN

I den globala ekonomin finns många exempel på sådant

strukturellt våld som leder till diskriminering utan direkt

användning av vapen eller fysiskt våld. Passivt accepteras

utbredd fattigdom, orättvisor inom handel och ojämlikhet

mellan klasser och länder. Till skillnad från den

ohämmade ekonomiska tillväxt som är målsättningen

i det nyliberala systemet står Bibeln för en vision där

det finns liv i överflöd åt alla. Kyrkorna måste lära sig

att mer effektivt förespråka allmänt antagande av ekonomiska,

sociala och kulturella rättigheter som grund

för en livets ekonomi.

Skandalöst stora summor spenderas på militära budgetar,

vapen åt allierade och vapenhandel. Dessa pengar

borde i stället användas till att utrota fattigdomen i

världen och till att inrikta världsekonomin mot ekologiskt

och socialt ansvarstagande. Vi uppmanar världens

regeringar att omgående vidta sådana åtgärder att deras

finansiella tillgångar går till program som leder till liv

VII


snarare än död. Vi uppmanar kyrkorna att anta gemensamma

handlings program för att omvandla ekonomin.

Kyrkorna måste på ett mer effektivt sätt fokusera på den

oansvariga koncentrationen av makt och rike domar,

liksom på korruptionens gissel. Effektivare regler för

finansmarknaden, införandet av skatter på finansiella

transaktioner och rättvisa handelsförhållanden är steg

på vägen mot en rättvis och hållbar ekonomi.

FRED MELLAN FOLKEN

Historien påminner oss, speciellt genom de historiska

fredskyrkornas vittnesbörd, om att våld är emot Guds

vilja och aldrig kan lösa konflikter. Därför går vi nu ifrån

läran om rättfärdigt krig och överlåter oss till Rättfärdig

fred. Detta kräver att vi tar avstånd från sådana begrepp

som exklusiv nationell säkerhet och i stället strävar

efter säkerhet för alla. Det innebär ett dagligt ansvarstagande

för att våld förebyggs och motarbetas i sin linda.

Att praktiskt tillämpa begreppet Rättfärdig fred kräver

diskussion, urskillning och noggranna överväganden.

Vi fortsätter att kämpa med frågor om hur oskyldiga

människor kan skyddas från orättvisor, krig och våld. I

ljuset av detta brottas vi också med begreppet Ansvar

att skydda och möjligheterna att missbruka det. Vi uppmanar

starkt Kyrkornas Världsråd och andra organ att

tydligare klargöra sin ståndpunkt när det gäller denna

policy.

Vi förespråkar total kärnvapennedrustning och kontroll

av spridningen av handeldvapen.

Som kyrkor har vi möjlighet att lära ut ickevåld till

människor i maktpositioner, om vi bara vågar. Vi är

efter följare till honom som kom som ett hjälplöst barn,

dog på korset, sade åt oss att lägga ner våra svärd, lärde

oss att älska våra fiender och uppväcktes från de döda.

På vår resa mot Rättfärdig fred finns, på grund av vidden

av farorna som omger oss, ett stort behov av en ny in-

VIII


ternationell agenda. Vi uppmanar hela den ekumeniska

rörelsen – särskilt dem som planerar Kyrkornas Världsråds

generalförsamling 2013 i Busan i Korea med temat

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred – att mer än något

annat prioritera Rättfärdig fred i alla dess dimensioner.

Resurser som Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred

och fördjupningsboken Just Peace Companion kan vara

stöd på resan till Busan.

Vi tackar dig, treenige Gud: ära till dig och fred till ditt

folk på jorden.

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Amen.

IX

More magazines by this user
Similar magazines