Årsredovisning 2012 (pdf) - Vectura

vectura.se

Årsredovisning 2012 (pdf) - Vectura

2012

Årsredovisning

— med hållbarhetsredovisning —


Innehåll

Året i korthet 3

VD-ord 4

Transportarkitekten 6

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Affärsidé, mål, strategier 8

Marknad och omvärld 10

Erbjudande 12

Organisation 15

Hållbarhet 16

– Strategi och profil 16

– Hållbara tjänster 19

– Medarbetare 20

– Medarbetare – Arbetsmiljö 22

Risker 24

Väsentliga händelser 26

Nettoomsättning och resultat 28

Bolagsstyrning 29

Ersättning och villkor 34

Förslag på vinstdisposition 35

Styrelse 36

Ledning 37

FINANSIELLA RAPPORTER

Rapporter koncern och moderbolag 38

Redovisnings- och värderingsprinciper 46

Noter 50

Årsredovisningens undertecknande 61

Revisionsberättelse 62

Revisorsrapport 63

Hållbarhetsredovisning index 64

Ordlista och definitioner 66

SID 8–65

LEGAL ÅRS REDO VISNING

Styrelsen och verkställande direktören

för Vectura Consulting AB,

org.nr 556767-9849 får härmed

avge årsredovisning för räkenskapsåret

2012-01-01–2012-12-31.

VD­ORD S. 4

HÅLLBARA TJÄNSTER S. 19

MEDARBETARE S. 20

HÅLLBARHETS­

REDOVISNING

GRI-baserad redovisning av Vecturas

hållbara utveckling görs integrerat i

hela årsredovisningen och genomsyrar

alla sidor.

Indikatorer i löpande text markeras med fotnot,

exempelvis kundnöjdhet. (PR5)

Index för indikatorer, se sidan 64­65.

AFFÄRSIDÉ, MÅL,

STRATEGIER S. 8 TRANSPORTARKITEKTEN S. 6

ERBJUDANDE S. 12

KALENDARIUM

Delårsrapport jan–mars 2013

25 APRIL 2013

Halvårsrapport jan–juni 2013

18 JULI 2013

Delårsrapport jan–sept 2013

24 OKTOBER 2013

Samtliga rapporter kommer att

finnas på www.vectura.se.


2012 i korthet

2012 I SIFFROR

VARUMÄRKESKÄNNEDOM

Vectura

-14 %

Branschens

snitt

53 % 39 %

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

3514

I Universums rankning “Sveriges bästa

arbetsgivare” kom Vectura på 14 plats

år 2012 (mot 35 plats 2011).

Branschens

gap mot

Vectura

NETTOOMSÄTTNING MSEK

2012

2011

2010

RÖRELSERESULTAT MSEK

2012

31

2011

48

2010 10

KUNDNÖJDHET NKI

2012

2011

2010

VECTURA

I KORTHET

ÅRET I KORTHET 3

Vectura är en helhetsleverantör

av tekniska konsulttjänster inom

samhällsbyggnad med inriktning mot

transport infrastruktur.

Med närhet till våra kunder och rätt kompetens

för utredning, projektering och processledning

är vi aktivt med och löser transportutmaningar

för människor och gods i Skandinavien.

Vår idé och ambition är större än att

konstruera en bro, väg eller järnväg. Vi är

med och designar morgondagens samhälle.

Därför betraktar vi oss som en transportarkitekt.

Det handlar både om att vara väl insatt i

enskilda transportslag, och att förstå hur man

kan binda samman järnväg, vägar, hamnar

och flygplatser så att de sammantaget ger

den bästa möjliga transportlösningen – både

på kort och lång sikt.

Våra 1 261 kompetenta medarbetare är

kärnan i vårt erbjudande och vi hålls samman

av en strävan efter en effektivare och hållbar

transportinfrastruktur.

1 326

1 249

1 156 1500

7,5

6,2

6,6

DEBITERINGSGRAD %

2012

2011

2010

ÅRETS RESULTAT MSEK

2012

24

2011

2010 6

73,2 %

74,1 %

71,1 %

33

MEDARBETARNÖJDHET NMI

2012

7,2

2011

6,6

2010

6,8

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


4 VD-ORD

Mer än 1 200 transportarkitekter

för en hållbar framtid

Jag är stolt över att kunna säga att Vectura idag är Nordens ledande konsult inom transportinfrastruktur.

Med långsiktighet som ledstjärna har vi uppnått stabil tillväxt, etablering på den

nordiska marknaden och positiva rörelseresultat under hela uppbyggnads skedet.

JAN COLLIANDER VD VECTURA

“Vi bygger hela tiden

vidare på en organisation

som kan hantera samspelet

mellan människor, ekonomi

och miljö på bästa sätt.”

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

Resan från att vara två helt olika, myndighetsägda verksamheter

inom väg- respektive järnvägssektorn till att stå som ett

stabilt, transportslagsövergripande konsultf öretag i Norden

har gått över förväntan. Vectura är nu ett väletablerat varumärke

inom transportinfrastruktur i Sverige och oberoende mätningar

visar att marknaden har störst förtroende för oss i en jämförelse med

övriga teknikkonsultföretag. Vår lönsamhet förväntas bli bättre när

det påbörjade effektiviseringsarbetet ger full effekt.

VÄL RUSTADE FÖR DE VERKLIGT KOMPLEXA OCH

STORA PROJEKTEN

En grundläggande idé bakom bildandet av Vectura var att med

ett transportslagsövergripande synsätt skapa goda och hållbara

rese- och transportmöjligheter för människor och gods. Vår djupa

kunskapsbakgrund i väg- och järnvägssektorn gör oss väl rustade

att driva de verkligt komplexa och stora projekten, med förståelse

för såväl de tekniska detaljerna som helheten. Vi fortsätter sökandet

efter nya utmaningar. En av de senaste är Västlänken i Göteborg,

där vi ansvarar för kapacitetsanalyser och i samarbete med Ramböll

projekterar hela linjesträckningen och en ny station. I Norrbotten

är vi engagerade i gruvindustrins stora transportutmaningar, med

åtgärdsvalsanalyser och kapacitetsåtgärder på Malmbanan samt

projektering av nya, rakare vägsträckor mellan Pajala och Malmbanan

vid Svappavaara.

I projekten har vi både stort ansvar att hitta hållbara lösningar

och stora möjligheter att skapa dem. Den infrastruktur vi formar

idag måste fungera över generationer. Därför är hållbarhet en

viktig del i vår framgångsstrategi. Vi bygger hela tiden vidare på

en organisation som kan hantera samspelet mellan människor,

ekonomi och miljö på bästa sätt. Under året som gått har vi bland

annat implementerat hållbarhetsrelaterade mål för bolaget och

alla dess enheter samt utvecklat mätmetoder för klimatredovisning.

Dessutom har vi infört en uppförandekod. Den har satt riktningen

för en företagskultur som främjar hållbarhet – både i vårt interna

arbete och i de produkter och tjänster vi levererar. Nytt är också att

inför den kommande treårsperioden har styrelsen satt övergripande

hållbarhetsmål. För att veta hur vi lyckas mäter vi våra kunders och

medarbetares upplevelse av Vecturas hållbara utveckling i ett hållbarhetsindex.

Vi gjorde i år betydande förbättringar – i kundenkäten

till 6,6 (6,1) och i medarbetar enkäten till 6,8 (6,2). Vi närmar oss nu

det högt satta målet 7,0 på en 10-gradig skala.


VECTURAS VÄRDEORD

Framtidstro – Innovation – Tillsammans

STABIL TILLVÄXT PÅ EN VÄXANDE MEN

RYCKIG MARKNAD

På marknaden har det varit ett år med både positiva och

negativa signaler. Det råder politisk samstämmighet i hela

Skandinavien om behovet av stora investeringar i transportinfrastrukturen.

Samtidigt har marknaden kortsiktigt präglats

av ryckighet när det gäller utbudet av uppdrag, vilket har

försvårat resursoptimeringen i verksamheten. Många aktörer

som ursprungligen haft fokus på andra marknader, satsar nu allt

hårdare på att etablera sig inom transportinfrastruktur. Vi har

under året sett en tendens till ökat fokus på prissättning kontra

livscykelkostnad och kvalitet i förfrågningar. Fortsätter detta

finns en risk att det leder till begräsningar i både kompetensutveckling

och möjligheten att offerera alternativa lösningar,

vilket kan påverka innovationsgrad och långsiktighet i infrastrukturutvecklingen.

För Vectura har effekten hittills varit att

marginalerna minskat i uppdragen. En nedgång i efterfrågan

under första halvåret medförde att ett särskilt åtgärdsprogram

sattes in för att öka företagets kostnadseffektivitet och resultatförmåga.

Åtgärdsprogrammet har börjat ge avsedd effekt, vilket

innebär att företaget under andra halvåret förbättrat resultatförmågan

trots en fortsatt relativt svag efterfrågan. Arbetet med

att ytterligare effektivisera verksamheten fortsätter därför som

planerat även under 2013.

Successivt etablerar vi vår närvaro i Norge. Under 2012

har vi tagit ytterligare steg genom framgångsrikt genomförande

av ett antal stora och viktiga projekt. Ett sådant var implementeringen

av European Rail Traffic Management System (ERTMS)

på Østfoldbanan - Vecturas största projekt hittills för Jernbaneverket.

Det norska dotterbolaget har också stärkts genom ett

antal nyrekryteringar och tillsättandet av Tone Manum som ny

administrerande direktör. I treårsplanen som sträcker sig till 2015

ska Vecturas verksamhet i Norge tredubblas i ett fortsatt nära

samarbete mellan de norska och svenska enheterna.

Rörelsemarginalen för 2012 blev 2,3 procent (3,9) och

omsättningen 1 326 MSEK (1 249). Rörelseresultatet uppgick till

30,6 MSEK (48,2). Resultatet har då belastats med 10 MSEK

i form av engångsåtgärder i enlighet med det åtgärdsprogram

som togs fram och beslutades under sommaren och som sedan

pågår. Åtgärdsprogrammet har redan visat positiv effekt.

SPÄNNANDE FÖRÄNDRINGAR OCH

VD-ORD 5

UTMANINGAR I SIKTE

I september 2012 lade regeringen fram en proposition om ett

bemyndigande att sälja Vectura Consulting AB och i december

biföll riksdagen propositionen. Det innebär att Vectura nu

efter fyra års uppbyggnad anses så stabilt att det är moget

för försäljning. Med den starka position Vectura har på den

svenska marknaden och med den positiva utveckling som

bolaget har såväl i Danmark som i Norge, ser vi med stor

tillförsikt på framtiden.

Med våra många, stora kundprojekt och flera interna

satsningar kan jag konstatera att vi har en spännande tid framför

oss. Planerna på investeringar i transportinfrastruktur i Norge

och Sverige är större än någonsin. Och vi är på rätt plats i rätt

tid, med rätt kompetens.

Stockholm 19 mars 2013

Jan Colliander, VD

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


6 VECTURA – TRANSPORTARKITEKTEN

Vectura – Transportarkitekten

DRIFT OCH

UNDERHÅLL

som säkerställer

investeringens

livslängd

UTREDNING

OCH ANALYS

för hållbara

beslutsunderlag

Vecturas

erbjudande till

marknaden

handlar om

att leverera:

PROJEKT- &

BYGG LEDNING

med rätt

kompetens för att

leda genomförandet

MALMTRANSPORTER KAUNIS-

VAARA-SVAPPAVAARA

PROJEKTNAMN: MaKS Malmtransporter

Kaunisvaara-Svappavaara

KUND: Trafikverket

TRANSPORTSLAG: Väg

PERIOD: 2011–2016

BUDGET FÖR PROJEKTET: Cirka 1,6 mdkr

VECTURAS ORDERVÄRDE: Cirka 18 MSEK

SKEDEN: Utredning och analys samt

projektering

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

PROJEKTERING

av rätt

lösningar med

rätt kvalitet på

utsatt tid

EN KREATIV TRANSPORTARKITEKT

Vectura har en idé och ambition som är större än att

konstruera en bro, väg eller järnväg. Vi är teknikkonsulter,

men vi är också med och designar morgondagens samhälle.

Därför betraktar vi oss som en kreativ transportarkitekt.

Vi både har och kan samordna alla de kompetenser som

krävs för att ta helhetsansvar för transportinfrastrukturlösningar.

Som transportarkitekt axlar vi rollen som kvalificerat kunskapsstöd

i allt ifrån den initiala analysfasen och förstudien till att ta

ansvar för hur projektet bäst planeras, genomförs och slutförs.

Det är en roll som förpliktigar. Våra tjänster och produkter

spänner ofta över många trafikslag, tekniker, kunskapsområden

och arbetsfaser. Dessutom lever resultaten av våra

förslag och arbeten under långa tidsperioder och måste

fungera med hänsyn till flera olika samhällsperspektiv. För

oss betyder det att vi alltid ser till helheten och säkerställer

att projekten skapar sociala, miljömässiga och ekonomiska

värden. Det är vårt ansvar som transport arkitekt.

1 VÄG 2 KOLLEKTIVTRAFIK

3 FLYGPLATS

FÖRSTUDIE NACKA TUNNELBANA

PROJEKTNAMN: Förstudie för ny

tunnelbana till Nacka

KUND: Storstockholms Lokaltrafik AB

TRANSPORTSLAG: Kollektivtrafik

PERIOD: 2012–2013

BUDGET FÖR PROJEKTET: Cirka 20 MSEK

VECTURAS ORDERVÄRDE: Cirka 1,1 MSEK

SKEDEN: Utredning och analys

LULEÅ AIRPORT

PROJEKTNAMN: Projektering av etapp 6

i Fas 2 – Luleå Airport

KUND: Swedavia AB

TRANSPORTSLAG: Flyg

PERIOD: 2012–2013

BUDGET FÖR PROJEKTET: Cirka 22 MSEK

VECTURAS ORDERVÄRDE: Cirka 700 kSEK

SKEDE: Projektering


Projektering

Projekt- & Byggledning

Förberedande för ERTMS

på en teststräcka på

Østfoldbanan i Norge

Projekt- & Byggledning

Nytt dubbelspår mellan

Köpenhamn och Ny Ellebjerg

SUPERCYKELVÄG HALMSTAD

PROJEKTNAMN: Supercykelväg utmed

Norra vägen–Järnvägsleden

KUND: Halmstad kommun

TRANSPORTSLAG: Cykel

PERIOD: 2012–2013

BUDGET FÖR PROJEKTET: Cirka 6–8 MSEK

VECTURAS ORDERVÄRDE: Cirka 1,2 MSEK

SKEDE: Projektering

5 2

6

FÖRBEREDANDE FÖR ERTMS PÅ EN

TESTSTRÄCKA PÅ ØSTFOLDBANAN

I NORGE

PROJEKTNAMN: ERTMS stationsåtgärder för

Østfoldbanans östra bana

KUND: Jernbaneverket

TRANSPORTSLAG: Järnväg

PERIOD: 2010–2015

BUDGET FÖR PROJEKTET: Cirka 1 miljard

NOK

VECTURAS ORDERVÄRDE: Förväntat 107

miljoner NOK

SKEDEN: Projektering och Projekt- &

Bygg ledning

VECTURA – TRANSPORTARKITEKTEN 7

Utredning och analys

Projektering

Malmtransporter

Kaunisvaara-Svappavaara

Projektering

Luleå Airport

Utredning och analys

Förstudie Nacka tunnelbana

Projektering

Supercykelväg Halmstad

4 CYKEL 5 JÄRNVÄG

6 ASSESSMENTUPPDRAG

4

1

3

NYTT DUBBELSPÅR MELLAN

KÖPENHAMN OCH NY ELLEBJERG

PROJEKTNAMN: KØR – Nytt dubbelspår

mellan Köpenhamn och Ny Ellebjerg

KUND: Banedanmark

TRANSPORTSLAG: Järnväg

PERIOD: 2009–2012

BUDGET FÖR PROJEKTET: Cirka 750

miljoner DKK

VECTURAS ORDERVÄRDE:

Cirka 1,5 miljoner DKK

SKEDE: Projekt- & Byggledning

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


8 AFFÄRSIDÉ, MÅL, STRATEGIER

Ledande inom hållbar

transport infrastruktur

VISION

Vi leder utvecklingen av

hållbara transportlösningar

som alltid fungerar i sitt

sammanhang.

MÅL

Marknadsmål Utfall 2012

Vecturas mål är att bli erkänd som den ledande teknikkonsulten

inom transportinfrastruktur och den främsta leverantören av hållbara

transport lösningar.

• Nöjd Kund Index (NKI) ska öka till 7,8

(10-gradig skala) för 2013. 7,5

Finansiella mål Utfall 2012

• Soliditeten ska långsiktigt uppgå

till högst 50 %. 58 %

• Avkastning på eget kapital ska

lång siktigt uppgå till minst 15 %. 5,7 %

• Ordinarie utdelning ska uppgå till

minst 50–70 % av årets resultat. 70 %

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

AFFÄRSIDÉ MÅL

Med närhet till våra kunder

och rätt kompetens för

utredning, projektering och

processledning är vi aktivt med

och löser transportutmaningar

för människor och gods.

Vecturas övergripande mål

är att vara den ledande

teknikkonsulten inom hållbar

transportinfrastruktur och

därigenom uppnå god och

uthållig lönsamhet minst i nivå

med företagen i branschen.

Medarbetarmål Utfall 2012

Vecturas mål är att attrahera, rekrytera, behålla och

utveckla branschens bästa medarbetare.

• Nöjd Medarbetar Index (NMI)

ska vara minst 7,0 för 2013. 7,2

Kvalitets- och hållbarhetsmål

• Uppföljning av nöjda kunder i

anslutning till avslutade uppdrag

(NKU) ska ge ett index för kvalitet

och tid på minst 4,2 (av 5) för

2013. 4,3

• Medarbetarnas och kundernas

upplevelse av Vecturas hållbarhetsarbete

mäts genom hållbarhetsindex

i medarbetar-, kund- och

varumärkes undersökningar. Dessa

ska uppgå till minst 7 (av 10) för

2013.

Kunder 6,6

Medarbetare 6,8


STRATEGIER

Marknadsstrategi

Vecturas övergripande marknadsstrategi är att skapa de mest hållbara,

innovativa och affärsmässiga transportlösningarna för sina kunder. För

att vidareutveckla sin position som transportexpert ska Vectura:

• Förvalta och utveckla befintliga kundrelationer.

• Utveckla och bredda sitt erbjudande till nya marknader. Geografiskt

såväl som till nya segment.

Det differentierade erbjudandet uppnås genom följande delstrategier:

• Vara expert på våra kunders värdekedja och förstå vad som styr

deras köpbeslut. Vi skräddarsyr lösningar för att lösa kundens

behov, till exempel genom att ta fram koncept anpassat för de olika

målgrupperna. Det gör att Vectura kan erbjuda både samhällsanalys,

rådgivning, projektering, processledning, finansiering och

förankring hos utvalda grupper.

• Bygga upp specialistkompetenser genom att fokusera på några få,

men strategiskt viktiga tjänster inom transportinfrastruktur.

• Vara goda förebilder i branschen genom att leverera bästa lösningarna,

sponsra universitet och utbildningar och visa upp en ständigt

aktuell referensportfölj.

Tillväxtstrategi

Vectura betraktar Skandinavien som sin hemmamarknad och ska växa

inom organisationer och områden där behovet och tillväxten för tillfället

är som störst – både genom breddning av kundbasen till fler segment

och vidareutveckling av befintliga kundrelationer. Under perioden

2013–2015 ska Vecturas tillväxt framförallt ske i Norge och Stockholm,

samt inom Trafikverket, kommuner, energisektorn, gruv industrin, hamnar

och terminaler.

Medarbetarstrategi

Lönsamhetsstrategi

AFFÄRSIDÉ, MÅL, STRATEGIER 9

Vecturas medarbetare är företagets viktigaste resurs, som utgör skillnaden

för kunderna. För att vara den mest attraktiva arbetsplatsen inom

tran sportinfrastuktur ska Vectura satsa på att attrahera, rekrytera och

behålla kompetenta, affärsmässiga och engagerade teknikkonsulter –

och ge alla medarbetare förutsättningar till hållbar utveckling.

För att uppnå en lönsamhet minst i nivå med branschen har följande

fokusområden identifierats:

• Marknadsmässig, kundvärdebaserad prissättning och alternativa

prissättningsmodeller.

• Effektiviserad uppdragsstyrning och resultatuppföljning.

• Effektiviserad organisation med ökad debiteringsgrad, bättre resursutnyttjande

samt tydliga, gemensamma arbetssätt och processer.

Hållbarhetsstrategi

Vecturas strategi för att nå de övergripande hållbarhetsmålen,

definierade på sida 17, är att stimulera alla ledares och medarbetares

delaktighet och engagemang. Vår företagskultur ska präglas av socialt,

ekologiskt och ekonomiskt ansvarstagande i alla våra processer och

kunderbjudanden, förankrat i en kontinuerlig dialog med våra intressenter.

Vi strävar efter social hållbarhet genom att kunna erbjuda

branschens mest attraktiva arbetsplats och att ständigt utveckla

våra kunderbjudanden exempelvis inom tillgänglighets- och trafiksäkerhetsfrågor.

Ekologisk hållbarhet når vi genom att minimera energi- och resursförbrukning

på arbetsplatser och vid resor. Vi gör medvetna val i

uppdragens miljöpåverkande aktiviteter och tydliggör miljörelaterade

erbjudanden till våra kunder.

Alla våra affärsrelationer bygger på ekonomisk hållbarhet, för oss

och för våra intressenter.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


10 MARKNAD OCH OMVÄRLD

En marknad med goda utsikter

En stor del av Skandinaviens transportinfrastruktursystem måste utvecklas för att klara framtida

transportkrav. Det innebär en betydande potential på både befintliga och nya marknader

för hållbarhetsorienterade aktörer som Vectura.

Vectura är en helhetsleverantör och expert inom tekniska

konsulttjänster för transportinfrastruktur. Marknadssegmentet

är en del av bygg- och anläggningsmarknaden,

där de flesta aktörerna har ett brett fokus och

vänder sig till hela marknaden för samhällsbyggande. Vectura

är den enda stora teknikkonsulten inom samhällsbyggnad med

en uttalad nischstrategi inriktad på transportinfrastruktur.

Geografiskt omfattar Vecturas marknad Skandinavien – en

region som domineras av internationella aktörer, men som

fortfarande är påtagligt lokal. Geografisk expansion förutsätter

regional etablering eftersom kunderna till stor del löser lokala

behov. Starka och nära relationer till kunderna är en förutsättning

för framgång, även om vissa tjänster kan produceras

oberoende av hemort.

STOR KUNDBAS MED LÅG SPRIDNING

Vectura har årligen över 800 företag som kunder och de 20

största svarar för över 80 procent av försäljningen.

Verksamheten i Sverige, Danmark och Norge delas in i tre

övergripande marknadssegment:

• Statliga verk och myndigheter

• Regional och kommunal sektor

• Privat sektor inklusive statliga och kommunala bolag som

verkar på en konkurrensutsatt marknad

För den svenska marknaden har vi delat in kunderna i

följande delsegment:

• Trafikverket

• Övriga statliga bolag, verk och institutioner

• Bas- och verkstadsindustri

• Energisektorn

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

• Infrastrukturägare

• Kommunal sektor

• Regional sektor

• Partnerförsäljning

• Fastigheter, byggnad, handel

För närvarande utgör försäljningen till statliga verk och myndigheter,

inklusive Norge och Danmark, omkring 75 procent av

Vecturas fakturering. Målet är att öka andelen kunder från såväl

övriga sektorer som geografiskt. Detta för att bredda kundbasen,

öka lönsamheten och därmed möjligheten till tillväxt.

STARK KONSOLIDERINGSTREND BLAND

KONKURRENTERNA

Marknaden kännetecknas av låga inträdesbarriärer och många

likvärdiga aktörer utan tydlig differentiering. Detta leder till hög

konkurrens om uppdragen, med pris framför livscykelkostnad

och kvalitet som det främsta konkurrensmedlet.

I Skandinavien konkurrerar Vectura framförallt med ett tiotal

större aktörer. De har alla ett brett erbjudande inom samhällsbyggande,

men med separata affärsområden inriktade på

infrastruktur. Samtliga jobbar nu aktivt med att stärka och/eller

bygga upp järnvägskompetens.

Marknaden är för närvarande inne i ett konsolideringsskede

och det finns en tydlig trend att bolagen blir allt större

och mer internationella. I Skandinavien har flera stora internationella

och globala aktörer etablerat sig genom förvärv av

lokala bolag medan nordiska teknikkonsultbolag går åt andra

hållet och expanderar utomlands genom förvärv av bolag på

geografiskt intressanta marknader. Konsolideringen i marknaden

förväntas fortgå eftersom storlek ger konkurrensfördelar

i form av strukturkapital, kunskap, erfarenhet och image.


SKANDINAVISK MARKNAD MED GODA

FRAMTIDSUTSIKTER

En stor del av dagens transportinfrastruktursystem måste byggas

ut och göras mer hållbara, vilket betyder att det finns en

betydande marknadspotential. Detta stöds av redan planerade

investeringar och ett fortsatt starkt politiskt intresse (europeiskt,

nationellt, regionalt och lokalt) för att utveckla hållbara och

konkurrenskraftiga lösningar för transportinfrastruktur.

Köparna förändrar också sina strukturer och driver på förändringar

angående upphandlingsformer, prismodeller, mål och

incitament. Man går från att vara utförare till att bli beställare

med betydande kunskap inom upphandling, projektledning och

process. Det innebär att vi kommer se en förändring av affärsmodeller.

För Vectura innebär det goda möjligheter, då kompetensen

för att inte bara presentera en rad alternativ utan också

agera rådgivare kommer att värderas i betydligt högre grad.

Efterfrågan inom transportinfrastruktursegmentet är stabil

och styrs framförallt av offentliga budgetar. Riktlinjer från EU

på förbättrad och hållbar transportinfrastruktur i kombination

med mättade transportsystem har lett till ökade investeringsbehov

i Europa. Den förhöjda investeringsnivån bedöms ligga

kvar på en hög nivå under den kommande 10-årsperioden.

Regeringen har föreslagit en viss ökning av de totala skattefinansierade

anslagen till Trafikverket. Ökningen ligger på totalt

sett 1,5 mdkr för budgetåret 2013 jämfört med 2012 varav

cirka 1,0 mdkr tillförs vägsektorn och 0,5 mdkr till järnvägar.

De ökande anslagen ska användas till underhåll, trimning och

mindre punktvisa reinvesterings- och nyinvesteringsåtgärder.

Den, i december 2012, beslutade infrastrukturpropositionen

innebär en ökning av statsbudgeten för infrastrukturåtgärder

MARKNADENS DRIVKRAFTER OCH TRENDER

MARKNAD OCH OMVÄRLD 11

med 106 mdkr för perioden 2014–2025 jämfört med den

nuvarande perioden 2010–2021. Av ökningen används preliminärt

36 mdkr till åtgärder inom väg och 69 mdkr till järnväg.

Det innebär att den totala ramen för infrastrukturåtgärder som

riksdagen beslutat för år 2014–2025 nu uppgår till 522 mdkr.

Den totala marknadsvolymen (statliga verk och myndigheter,

regional och kommunal sektor samt privat sektor) för transportinfrastruktur

i Skandinavien bedöms under den kommande 10

åren ligga kvar på nuvarande nivå i Danmark, växa i Norge

med intervallet 20 till 45 procent och växa i Sverige med 10 till

12,5 procent.

För 2013 motsvarar det följande volymer i de nordiska

länderna:

• Sverige: investeringar om 71–78 mdkr

(varav 47,5 mdkr från Trafikverket)

• Danmark: investeringar om 22–24 miljarder DKK

(varav 20 miljarder DKK från statliga trafikverk)

• Norge: investeringar om 35–40 miljarder NOK

(varav 25 miljarder NOK från statliga trafikverk)

Av den totala marknadsvolymen motsvarar andelen teknikkonsulttjänster

8–10 procent vilket ger en marknad för

Vectura att agera på som omsluter (omräknat till SEK):

• Sverige: Cirka 5,5–8 mdkr

• Danmark: Cirka 2–2,5 mdkr

• Norge: Cirka 3–4 mdkr

Det totala värdet av Vecturas nischmarknad i Sverige, Norge

och Danmark beräknas för närvarande till 10,5–14,5 mdkr.

De viktigaste drivkrafterna och trenderna som långsiktigt driver marknads utvecklingen

och skapar möjligheter för Vecturas tillväxt är:

PÅ INTERNATIONELL NIVÅ PÅ DEN NORDISKA MARKNADEN

• Befolkningstillväxt och kraftig

urbanisering kombinerat med

bristande underhåll av existerande

infrastruktur har skapat

ett stort behov av investeringar

i stads utveckling samt

kollektivtransport lösningar för

väg och järnväg.

• Ökad levnadsstandard bidrar till

ökad mängd bilar per capita.

• Industrins krav ökar behoven av

effektiva godstransportlösningar.

• Mindre kvalificerade jobb flyttas

till lågkostnadsländer.

• Globala krav på ökad hållbarhet i

samhället. Koldioxidutsläppen ska

minimeras till fördel för alternativa

energikällor och transportmedel.

• Snabb förändringstakt och ökande

krav på effektivitet driver branschen

att nyttja ny teknik i högre

omfattning.

• Ökad grad av medfinansiering, där

leverantörer går in som del ägare i

de lösningar man utvecklar.

• Branschen för transportinfrastruktur

omstruktureras, avregleras och

privatiseras varför den förväntas att

också konsolideras.

• Konsolidering leder till större

bolag. De stora teknik konsulterna

förvärvar mindre och medelstora

företag.

• Hård konkurrens om arbetskraft.

• Total- och funktionsentreprenader

ökar.

• Brist på ingenjörer inom samhällsbyggnad

ger generellt något högre

priser på konsulttjänster i Norge

än i Sverige.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


12 ERBJUDANDE

Ett erbjudande om en bättre framtid

Vectura skapar värde för kunder och samhälle genom att lösa komplexa transportutmaningar.

Vårt erbjudande sträcker sig över samtliga transport slag, flera tjänsteområden

och fokuserar på deras samspel med om givningen. Sammantaget kan det bäst beskrivas

som transportarkitektur.

Samhällsbyggnad och transportinfrastruktur är ständigt

prioriterade områden och finns på agendan hos de

flesta myndigheter, organisationer, kommuner och

rege ringar. Vectura är experter på området och har

varit med och format de flesta transportlösningar som används

i Sverige idag. I erbjudandet ingår utredning, projektering

och processledning.

HELHETSGREPP INOM OCH BORTOM

TRANSPORTLÖSNINGAR

Vår breda kompetens innebär att vi kan erbjuda våra kunder

rådgivning och resursstöd i transportprojektens samtliga skeden,

från de tidiga förstudierna till slutlig användning med drift och

underhåll. Bredden medför också att vi kan ta ett helhetsgrepp

som sträcker sig utanför själva transportområdet. När nya

stationer, vägar och järnvägar ska utformas måste vi vara väl

insatta i miljö, geoteknik, elförsörjning och landskapsarkitektur.

De kompetenser vi ständigt utvecklar för att hantera dessa frågor

gör att vi kan ta totalansvar och tillföra mervärden även inom

energisektorn, gruvnäringen och flera andra branscher.

ETT TJÄNSTEERBJUDANDE UNDER STÄNDIG UTVECKLING

Många av de uppgifter Vectura utför ställer krav på specialisering

beroende på trafikslag, medan andra projekt är

transportslagsövergripande och spänner över mer än ett kompetensområde

(multidisciplinärt). Det kan handla om allt från att

arbeta fram strategiska beslutsunderlag till att projektleda renoveringen

av en bro, utforma en hamn eller förlänga livslängden

på en järnväg.

Tjänsternas spännvidd innebär att både organisation och

arbetssätt hela tiden måste anpassas till kundernas behov och

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

utmaningar. Därför finns vi alltid nära den marknad vi verkar på.

Genom att kraftsamla kompetenser runt regionala huvudorter

skapar vi förutsättningarna för gränsöverskridande kompetens-

och uppdragsutveckling, vilket gör att vi kan erbjuda lösningar

som är bäst för kunden i ett såväl kort som långt perspektiv och

samtidigt långsiktigt hållbara.

VÅR UPPGIFT: EN BÄTTRE FRAMTID

Vi har idag stor frihet att förflytta oss. Långt större än vad

tidigare generationer har haft. Och på Vectura är vi övertygade

om att transportalternativen kommer att bli både fler och ännu

bättre i framtiden. Samtidigt har vi stora och växande utmaningar

att hantera. Ökad urbanisering, växande befolkning och

en ännu bättre levnadsstandard leder till stora utmaningar för

miljö, människa och ekonomi. Ändliga resurser måste därför

successivt ersättas med alternativa tekniker och livsstilar. Vectura

har en del av lösningen. För oss handlar det inte bara om

att vara väl insatt i enskilda transportslag, utan också om att

förstå hur man kan binda samman järnväg, vägar, hamnar och

flygplatser så att de sammantaget ger den bästa möjliga transportlösningen.

Därför är det viktigt att ha en ständigt pågående

dialog med kunder, medarbetare, leverantörer och ägare så

att tillgänglig kunskap, olika tekniker och hållbarhetsperspektiv

fångas upp och kommer till nytta.

NÖJDA KUNDER

Innehållet i våra erbjudanden påverkas av kundernas behov

och upplevelser. Det och hur väl våra leveranser uppfyller deras

förväntningar, kundnöjdheten (PR5) , följer vi löpande upp i två

enkätundersökningar med olika perspektiv. Undersökningarna är

centrala i vår intressentdialog som beskrivs på sid 17.


VECTURAS ERBJUDANDE

Vectura erbjuder Utredning och Analys, Projektering,

Projekt- & Byggledning samt Drift och Underhåll

inom följande områden:

Stads- &

samhällsplanering

VÄSTLÄNKEN

GÖTEBORG

TOTALBUDGET: 20 mdkr

PROJEKTSTART: 2012

FÄRDIGSTÄLLANDE: 2028

UPPDRAGSGIVARE: Trafikverket

ORDERVÄRDE: Cirka 70 MSEK

Person-

& gods transporter

Kollektivtrafik

Transportlogistik Rådgivning &

Processtöd

Anläggning

Miljö

Vectura tillhandahåller över 90 tjänster inom:

• Anläggnings konstruktion

• Basindustri

• Bro

• Byggplatssamordning

• Energianläggning

• Flygplats

• Gata

• Gruvnäring

• Hamn

• Handel & Service

• Järnväg

• Kombiterminal

• Mark

FÖRBÄTTRA PENDLINGS MÖJLIGHETERNA FÖR

INVÅNARNA I VÄST SVERIGE

• Parker & Fritidsanläggningar

• Resecentrum

• Spårväg

DRIFT OCH UNDERHÅLL

• Strategisk transport planering

• Trafikplanering

Med tre nya tågstationer och en tågtunnel

under centrala Göteborg kommer

Västlänken att förbättra pendlingsmöjligheterna

för invånarna i Västsverige avsevärt

och därmed skapa förutsättningar för

en växande arbetsmarknad. Projektet drivs

av Trafikverket och för Vectura är det ett

av de största uppdragen hittills.

Vectura kommer först att göra den

kapacitetsanalys som ligger till grund för

hur anslutningar, spårsystem och stationer

dimensioneras. Därefter ska man, i konsortium

med Ramböll, projektera tunnel,

järnväg och en av de nya stationerna

under jord. Tjänsterna innefattar bland

annat att ta fram systemhandlingar, järnvägsplan

och miljökonsekvens beskrivning

UTREDNING OCH ANALYS

Stödja

kunden med

besluts­

underlag till

hållbar förvaltning

Ta fram hållbara livscykellösningar,

bl a via

4­stegsprincipen

Leda, stödja

och följa upp

projektens genomföranden

och återföra

erfarenheter

PROJEKT- & BYGGLEDNING

• Tunnel

• Tunnelbana

• Vatten & Avlopp

• Vindbruk

• Väg

ERBJUDANDE 13

Designa

hållbara

anläggningar

genom val av

material och

metoder

för åtta kilometer järnväg varav sex

kilometer i tunnel.

De nya transportlösningarna beräknas

vara klara för användning först om 14 år.

För Vecturas uppdragsledare Jenny Adler

är blicken redan riktad mot slutmålet.

– När Västlänken är färdig kan mer

än 200 000 människor bo eller ha sina

arbetsplatser inom en kilometer från

någon av de tre nya stationerna. I vårt

trafikuppdrag ingår att göra simuleringar

som visar hur resenärsflödena till och från

stationerna sprids ut i staden. På så sätt

kan vi erbjuda de mest hållbara lösningarna

i mötet mellan cyklar, bilar, bussar

och spårvagnar.

PROJEKTERING

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


14 ERBJUDANDE

SYDVÄSTLÄNKEN

TOTALBUDGET: Över 10 mdkr

PROJEKTSTART: 2010

FÄRDIGSTÄLLANDE: 2015

UPPDRAGSGIVARE: Svenska Kraftnät

ORDERVÄRDE: Cirka 40 MSEK

MALMTRANSPORTER

NORRLAND

TOTALBUDGET: Cirka 1,6 mdkr

PROJEKTSTART: 2011

FÄRDIGSTÄLLANDE: 2016

UPPDRAGSGIVARE: Trafikverket

ORDERVÄRDE: Cirka 28 MSEK

FÖRBIFART

STOCKHOLM

STOCKHOLM

TOTALBUDGET: Cirka 28 mdkr

PROJEKTSTART: Byggstart 2013

FÄRDIGSTÄLLANDE: 2023

UPPDRAGSGIVARE: Trafikverket

ORDERVÄRDE: Förväntat 200 MSEK

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

VÄRLDENS STÖRSTA ELNÄTSPROJEKT

Sydvästlänken är Svenska Kraftnäts största

och enskilt viktigaste elnätsprojekt. Fram till

2014 ska de förbättra energiförsörjningen

genom att lägga 18 mil elkabel genom

södra Sverige och vidare in i Norge. Som

helhetsleverantör av tekniska konsulttjänster

arbetar Vectura bland annat med projektledning,

utredning av ledningens sträckning,

upprättande av tillstånd samt miljöfrågor.

Vecturas bredd av specialister kommer

särskilt väl till pass, då projektet innefattar

uppgifter som att projektera, leda och styra

från tidigt skede till färdig utläggning. Våra

teoretiska kompetenser matchas med vår

långa praktiska erfarenhet från byggnationsfasen

som säkerställer byggbarheten.

– Att vi hade alla kompetenser under

samma tak var en av nycklarna till att få

uppdraget. En byggledare har cirka 1 200

VÄG- OCH JÄRNVÄGSSATSNINGAR I NORR

Just nu genomförs stora transportinvesteringar

i norra Sverige. Regeringen avser satsa totalt

3,5 mdkr på gruvrelaterad infrastruktur fram

till 2017, bland annat på nya mötesstationer

längs med Malmbanan och vägen mellan

Pajala och Svappavaara i Norrbotten. Det är

projekt med stora värden för regionen.

Vectura är en av få teknikkonsulter på

marknaden med kompetens och kapacitet för

att hantera ett så omfattande och mångsidigt

uppdrag. På vägsidan har man bland annat

gjort studier inför val av väglösning och

arbetar nu med att projektera förstärkningar

av den befintliga vägen. Arbetsplaner och

bygghandlingar tas fram för projektets olika

etapper, samtidigt som man utreder en helt

ny, rakare vägsträckning – den så kallade

”genvägen”.

När det gäller malmtransporterna från

Pajala planerar Vectura järnvägslogistik och

optimering av tågtransporterna. Det handlar

DEN STÖRSTA VÄGSATSNINGEN NÅGONSIN

Förbifart Stockholm är den största vägsatsningen

någonsin i Stockholms län och

kommer att ha stor betydelse för framkomligheten

i regionen. Den 21 kilometer långa

sträckan, som binder samman huvudstadens

norra och södra delar, ska minska trafiken i

innerstaden och öka förutsättningarna för en

sammanhållen region i ständig tillväxt.

Vectura vann flera delar av en upphandling

i ledning av Trafikverket och de fem

berörda kommunerna. Under de kommande

tio åren ansvarar man för projektledning,

projekteringsledning, byggledning, projektadministration

och projektstöd.

– Vi är en stor organisation med lika stor

kompetens. Att vi har så många duktiga

människor inom alla tjänsteområden gör

att vi aldrig blir individberoende. Det är en

leverans- och kvalitetsgaranti till uppdrags-

kollegor bakom sig och det är aldrig

problem att till exempel få tag på en geotekniker.

En annan framgångsfaktor är att vi kan

hantera hela processen, från de tidigaste

skedena till slutbesiktning, säger Lennart

Wetterholt, regionchef på Vectura.

– Ingen har tidigare lagt kraftledningar

i den här omfattningen och med så hög

kapacitet i ett och samma projekt, fortsätter

han. Sträckans längd gör att det uppstår

produktionstekniska utmaningar dagligen,

vilket ställer höga krav på entreprenadkunnande,

materialval, utförande och kontroll.

Vi har en tydlig fördel i vår vana att jobba i

stora, geografiskt spridda projekt. Strukturerna

och modellerna för hur vi samarbetar

med andra aktörer är väl inarbetat.

om alltifrån förkalkyler, val av tågoperatör, till

hur stora tågen ska vara, hur ofta de ska gå

och hur de ska lastas, lossas och underhållas.

På Malmbanan projekterar Vectura

flera mötesstationer för att klara längre

malmtåg, ett komplicerat arbete som rör flera

teknikområden.

De nya transportlösningarna bidrar starkt

till Norrbottenregionens framtid. Effektivare

transporter ger gruv- och skogsindustrin – och

därmed flera samhällen – förutsättningar att

blomstra. I Vecturas uppdrag är också miljöhänsyn

en högt prioriterad fråga.

– Vi projekterar bland annat vägarna för

att de ska hålla för fordon som väger 90 ton,

istället för de normala 60. Tillsammans med

järnvägen kan det minska antalet lastbilstransporter

avsevärt, vilket ger minskade

bullerstörningar, minskade utsläpp och ökad

säkerhet, säger Magnus Lindqvist, regionchef

för Projektering Nord på Vectura.

givaren som få andra kan motsvara, säger

Elaine Breske Hirscher, regionchef för

Projekt- & Byggledning på Vectura.

Den nya leden kommer att knytas

samman med det befintliga vägnätet via sex

trafikplatser, 17 kilometer av vägen kommer

att gå i tunnel. Att arbeta under jord är

något som Elaine Breske Hirscher ser särskilt

mycket fram emot.

– Tunnelprojekt är både spännande

och utmanande. Många aspekter måste

tas i beaktande när man spränger sig

igenom berggrunden, inte minst säkerheten.

Dessutom är det exotiskt med en arbetsplats

helt utan dagsljus. Det är en så annorlunda

och på många sätt vacker miljö. Det är en

förmån att få arbeta med natur material på

det här sättet!


Organisation

Vectura har målmedvetet, men stegvis gått från

en produktorienterad till en mer affärsorienterad

och kundanpassad organisationsstruktur.

M

ålet med förändringarna

är att i varje

projekt möta kunden

med en organisation

som matchar deras behov och

arbetssätt. För att kunna erbjuda

detta anpassar vi kompetenserna i

varje projektgrupp efter projektets

unika behov. Det innebär att vi i

såväl offertstadium som genomförande

arbetar tillsammans från

företagets fyra divisioner: Transport

& Samhälle, Järnväg, Mark Miljö

& Anläggning samt Projekt- &

Byggledning. Processen kräver

olika kompetenser beroende på

var kunden befinner sig och vilken

typ av uppdrag det handlar om.

Många projekt är transportslagsövergripande

och spänner över mer

än ett kompetensområde.

Under år 2013 kommer divisionerna

Järnväg och Mark Miljö &

Anläggning att slås samman och

regionaliseras, vilket finns beskrivet

under viktiga händelser efter årets

utgång på sid 27.

DIVISIONERNA Järnväg

ORGANISATION

Vectura har verksamhet på 37 orter

i Sverige, Norge och Danmark. Vi har

delat in verksamheten i fyra divisioner

där varje division svarar för försäljning och

genom förande inom sitt specifika kompetensområde

och marknadssegment.

DIVISION TRANSPORT & SAMHÄLLE

arbetar med analys avseende transport

och trafik. Deras arbete handlar framför

allt om att bidra med analyser och

underlag som behövs i tidiga skeden av

projekterings arbetet. De har genom sina

analyser och beslutsunderlag inflytande

på utformningen av en hållbar framtida

transportinfrastruktur. Transport &

Samhälle fyller en viktig roll genom att

de redan i tidiga skeden kan påverka

projekten såväl strategiskt som hållbart.

Viktiga kompetenser är trafikanalys, trafiksäkerhet,

logistik, ITS och trafikmätning.

DIVISION PROJEKT- &

BYGGLEDNING

arbetar som tekniska konsulter för hela

eller delar av skilda anläggningsprojekt,

hela vägen från utrednings- och planstadiet

via projektering, förfrågningsunderlag,

kalkyl och upphandling till

byggledning, entreprenadbesiktning

och driftsättning. Förutom god projekt-

och byggledningskompetens krävs

entreprenadsakkunnighet.

Mark Miljö &

Anläggning

Projekt- &

Byggledning

DRIFT OCH UNDERHÅLL

ORGANISATION 15

UTREDNING OCH ANALYS

PROJEKT- & BYGGLEDNING

DIVISION JÄRNVÄG

arbetar med projektering avseende

spårburna trafiksystem. Järnväg är

den division med högst lönsamhet,

vilket följer av att man ofta driver

stora komplexa projekt med resurser

från övriga divisioner. Viktiga

kompetenser inom segmentet är bana,

el, trafik styrning, tele, kanalisation och

besiktningar. Filialen i Danmark ingår i

segmentet Järnväg.

DIVISION MARK MILJÖ &

ANLÄGGNING

arbetar med projektering avseende

planering och byggnation av markinfrastruktur

såsom till exempel vägar,

parkeringar och busshållplatser.

Viktiga kompetenser är väg- och

gatuprojektering, drift och underhåll,

miljö, landskapsarkitektur, geoteknik,

tillståndsmätningar, vatten och avlopp

samt anläggningskonstruktion av till

exempel broar.

PROJEKTERING

Transport &

Samhälle Övrigt Totalt

Debiteringsgrad, % 80,1 77,0 80,6 66,5 - 73,2

Omsättning, MSEK 559 472 158 109 28 1 326

Antal anställda 415 510 122 131 83 1 261

För mer information om divisionerna se not 1 sidan 50.

Projekt­

& Byggledning

Transport &

Samhälle

DIVISION

Mark Miljö

& Anläggning

Järnväg

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


16 HÅLLBARHET – STRATEGI OCH PROFIL

Vårt ansvar – en hållbar framtid

Som ett företag med stor inverkan på vår transportinfrastruktur kan Vectura aktivt verka för en

hållbar utveckling av samhället och miljön. Medarbetarna bidrar till detta genom medvetet

agerande och kloka, kreativa val i yrkesutövandet.

För Vectura handlar hållbarhet i den dagliga verksamheten

om att hålla hög kvalitet i leveranserna, minska den egna

direkta miljöpåverkan och skapa en väl fungerande och

attraktiv arbetsplats. På längre sikt handlar det om att,

genom förslag på transportinfrastrukturlösningar, ge kunder

goda argument för att prioritera de lösningar som är långsiktigt

hållbara ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Vårt systematiska hållbarhetsarbete bygger på ledningens

och medarbetarnas engagemang. Det följs upp och redovisas

årligen i enighet med Global Reporting Initiatives (GRI)

riktlinjer för nivå C+, integrerat med företagets årsredovisning.

Hållbarhetsredovisningens innehåll och hänvisningar återfinns

i fullständigt index på sidan 64–65. Vectura är också, sedan

den 3 juni 2010, certifierat enligt ISO 9001:2008 för kvalitetsarbete

och ISO 14001:2004 för miljöarbete. Detta innebär att

kvalitets- och miljöarbetet har högt uppsatta mål och systematisk

styrning för ständiga förbättringar samt revideras regelbundet.

4

Fastställande av

GRI­indikatorer

3

Analysens

väsentligheter

integreras i

affärsplanen

2

Analys av

intressenternas

förväntningar

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

5

Styrelsen ger

VD riktlinjer i

enlighet med

affärsplanen

1

Intressentdialoger

6

VD formulerar

mål för ledningsgruppen

med GRIindikatorer

HÅLLBARHETSARBETET 2012

För oss på Vectura är det viktigt att leva som vi lär, något som

märks särskilt tydligt i de höga ambitionerna för hållbarhetsarbetet.

Här ingår inte minst att påverka vår omgivning och våra

kunder till livscykelbaserade beslut. Våra ledare och medarbetares

kunskaper fördjupas successivt och hållbarhet har i allt

större utsträckning blivit ett naturligt och integrerat förhållningssätt.

Under 2012 har det framförallt handlat om att fortsätta

utvecklingen av målstyrning som ger oss förutsättningar för ett

systematiskt hållbarhetsarbete. Konstruktiva intressentdialoger

har också gett värdefull vägledning för affärsplanearbetet och

hur vi ska fortsätta driva vår och samhällets hållbara utveckling.

”Vårt sätt att vara”, Vecturas uppförandekod, som också

innehåller riktlinjer för vårt företagsansvar för mänskliga rättigheter,

lanserades internt under hösten. I organisationsdelarnas

balanserade styrkort sätts verksamhetsanpassade hållbarhetsmål

för alla enheter som direkt kopplar till hållbarhetsredovisningens

indikatorer. Effekten av hållbarhetsarbetet mäts

7

Uppdragskort

och verksamhetsplaner

utarbetas

11

Genomförande

och kvartalsvis

uppföljning

8

Budget upprättas

baserat på respektive

enhets verksamhetsplan

9

Hållbarhetsarbetet

får inriktningsbeslut

och fokusområden

10

Styrelsen fastställer

budget


i såväl kund- som medarbetarundersökningar. Årets mätningar

visar en tydlig ökning av hållbarhetsindex, hos kunderna till 6,6

(6,1) liksom hos medarbetarna till 6,8 (6,2), som en effekt av

aktiviteterna i vårt systematiska hållbarhetsarbete.

Målsättningen är att marknaden ska betrakta Vectura som en

ledande konsult när det gäller hållbarhet. Målsättningen medför

en rad utmaningar, bland annat att:

• löpande kommunicera med verksamhetens intressenter för att

säkerställa att tillgänglig kunskap finns och väsentliga hållbarhetsperspektiv

fångas upp, belyses och tillämpas.

• identifiera och föreskriva åtgärder i uppdragen med utgångspunkt

i tillgänglighet, säkerhet för alla människor och hänsyn

till omgivningen.

• vårda och utveckla hälsosamma och attraktiva arbetsplatser

som tar hänsyn till olika människors livssituationer och behov.

• minska intern energi- och resursförbrukning samt främja att

nödvändiga resor görs klimatsmart.

• i uppdragen kontinuerligt bedöma och informera kunden om

lösningarnas påverkan på anläggningens hela livscykel.

• fokusera på långsiktig lönsamhet.

HÅLLBAR VERKSAMHETSSTYRNING

Vecturas verksamhetsstyrning har förbättrats under 2012,

inte minst ur hållbarhetssynpunkt. De elva sammanhängande

aktiviteter som integrerats i affärsplaneprocessen har bland

annat genererat tydligare mål och uppföljningspunkter (se figur

på sid 16). Processen medför också att organisationen i större

utsträckning utgår från vad som är långsiktigt hållbart, vilket i

förlängningen utvecklar Vecturas företagskultur så att den ännu

tydligare kännetecknas av socialt, ekologiskt och ekonomiskt

ansvarstagande.

INTRESSENTDIALOG

HÅLLBARHET – STRATEGI OCH PROFIL 17

VERKSAMHETENS INTRESSENTER

För att identifiera de hållbarhetsaspekter som är väsentliga för

Vecturas intressenter förs årliga och i vissa fall kontinuerliga

dialoger med de parter som direkt påverkar eller påverkas av

verksamheten. Resultatet av dialogerna vägs sedan samman

med företagets strategi och pågående aktiviteter för att infria

verksamhetens mål.

Under året har ägarens krav på hållbart företagande ökat.

Fokus har legat på etiskt agerande såväl affärsmässigt som

mänskligt. Under 2012 beslutade också styrelsen om övergripande

hållbarhetsmål för 2015:

• lönsamheten i uppdrag ska uppvisa en operativ marginal på

45 procent.

• varumärkesmåttet Net Promotor Score ska uppgå till minst 5,0.

• årlig minskning av direkt miljöbelastning med 10 procent.

• hållbarhetsindex i kundenkäten ska uppgå till minst 7,4.

• placering topp 30 bland ingenjörsstudenter, topp 20 bland

Young Professionals civilingenjörer och topp 10 bland Young

Professionals högskoleingenjörer i Företagsbarometern.

• nolltolerans mot korruption.

Kundnöjdhet (PR5) mäter vi i en månatlig varumärkesundersökning

som genomförs sedan 2011 och vänder sig via telefonintervjuer

till befintliga och presumtiva kunder. Det ger god vägledning

om vad kunderna anser vara väsentligt för ett hållbart företagande.

Undersökningen har bland annat lagt grunden för en ny

varumärkesplattform och kommunikationsstrategi med hållbarhet

i centrum. Dessutom kompletteras den av webbaserade uppföljningar

hos kunderna efter genomförda uppdrag där bland

annat kvalitet, kompetens och leveranstid bedöms.

Årets medarbetarenkät som vänder sig till samtliga anställda

genomfördes i november. Den höga svarsfrekvensen på 86

procent (81) visar på ett stort engagemang från medarbetarna.

Intressent Väsentligt Åtgärd från Vectura Dialogtillfälle

Kunder Spetskompetens inom

transportinfrastruktur. Affärsmässighet.

Bra arbetsklimat.

Effektivare metoder för

upp dragens genomförande

och bättre kvalitet i

leveranserna.

Medarbetare Ledningens engagemang

inom hållbarhet samt tillgång

till enkla och konkreta

hjälpmedel för uppdragens

genomförande.

Ägaren Avkastning på eget kapital

om 15 procent. En soliditet på

högst 50 procent. Utdelning

70 procent av koncernens

års resultat. Etiskt uppträdande

och transparens.

Leverantörer Utveckling av nya och bättre

genomförandemetoder i

uppdragen.

Utbildning inom uppdragsstyrning

och kunskapsutbyte

mellan divisioner och verksamhetens

underleverantörer.

Kontinuerliga förslag för ökad

hållbarhet.

Utvecklad hållbarhetsstyrning.

Utveckling av tekniska hjälpmedel

som finns tillgängliga

via företagets intranät.

Utveckla och anpassa

organisationen till marknaden.

Utformning och implementering

av uppförandekod. Bättre

uppdragsstyrning, införande

av strategiska hållbarhetsmål

samt utvecklad affärsplaneprocess.

Nya och tätare samarbetsformer

och transparent

kommunikation.

Varumärkesundersökning.

Uppdragsuppföljning.

NMI (Nöjd medarbetarundersökning).Medarbetarsamtal

årligen.

Bolagsstämma.

Nätverksträffar.

Enskilda samtal.

Intervjuer med underleverantörer.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


18 HÅLLBARHET – STRATEGI OCH PROFIL

VÄSENTLIGHETSANALYS

Baserat på input från enkäter och dialoger har de vanligaste förväntningarna

bedömts som väsentliga ur såväl verksamhets­ som intressentperspektiv

och därmed utgjort underlag för val av GRI­indikatorer.

Frågornas betydelse för Vecturas intressenter

Mindre Större

• Trafikverkets ambition

till ökad konkurrens

Mindre

RUTINER FÖR KUNDNÖJDHET, INKLUSIVE RESULTAT FRÅN

KUNDUNDERSÖKNINGAR (PR5)

Nöjd Kundindex NKI (10-gradig skala)

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

2012 2011 2010

Utfall 7,5 6,2 6,6

Nöjd Kund Uppdrag NKU (5-gradig skala)

• Uppdragens arbetet

genomförande • Etiskt upp­

• Kvalitet trädande

• Ledningens • Minimera

engage mang affärs risk

• Lönsamhet • Effektiva

• Hjälpmedel i processer

• Konkurrens om

ingenjörs kompetens

• Kompetensinteraktion

inom hela företaget

• Hållbara lösningar

Frågornas betydelse för Vectura och vår påverkansmöjlighet

2012 2011 2010

Utfall 4,3 4,3 Ej mätt

VECTURAS EKONOMISKA RESULTAT (EC1) FÖRDELAS PÅ INTRESSENTERNA ENLIGT FÖLJANDE:

Större

Kvalitetsbrister i våra leveranser kan ge indirekta ekonomiska effekter

(EC9) för samhälle och allmänhet då anläggningar blir dyrare än

budgeterat eller försenade i tid med uteblivna säkerhetsförbättringar,

restidseffekter etc. till följd. Vi uppmärksammar därför indikationer

på kvalitetsbrister som gör att vi tvingas nyttja ansvarsförsäkringar,

betala skadestånd eller när kunder inte betalar våra fakturor i tid.

BETYDANDE INDIREKTA EKONOMISKA EFFEKTER (EC9)

Företagets kostnader (öppna bokningar) för viten, självrisker vid skador,

skadestånd samt böter och straff.

2012 2011 2010

Utfall MSEK 13,5 10,7 15,7

Förfallna kundfordringar mätt per kvartal. Utfallet utgörs av de fyra

kvartalens medeltal

2012 2011 2010

Utfall 5,4 3,8 2,3

Utfallet ger en indikation på ökade kvalitetsbrister trots förbättrad kundnöjdhet. En

analys visar att 2,9 MSEK av den totala summan kommer från tre uppdrag. I de

fallen har Vecturas hantering av de uppkomna kvalitetsbristerna resulterat i nöjda

kunder trots besvärliga lägen. I förhållande till omsättningen kan våra kvalitetsbrister

ses som små, men vi vill ändå förbättra oss och driver därför ett internt

utvecklingsprojekt i syfte att öka kvalitetssäkringen.

I NKI-mätningen är Vecturas nivå på 7,5 hög i denna bransch och

jämfört med andra branscher. Det är tydligt att Vectura har skapat

en stor nöjdhet bland kunderna under 2012. Målvärdet om 7,0 på

en 10-gradig skala infriades med marginal.

NKU-mätningarna nådde målvärdet 4,3 på en 5-gradig skala,

vilket ytterligare förstärks av att resultatet baseras på ett större antal

besvarade enkäter än föregående år, 312 st (241).

Gemensamt för båda undersökningarna är att kvalitet, bemötande,

kompetens och att vi håller vad vi lovar, framhålls som styrkor.

MSEK 2012 2011 2010

Direkt skapat ekonomiskt värde

A. Intäkter

– Koncern 1 327 1 251 1 157

– Moderbolag 1 298 1 242 1 157

Fördelat ekonomiskt värde

B. Rörelsekostnader

– Koncern -395 -341 -337

– Moderbolag -391 -358 -341

C. Löner och ersättningar till anställda

– Koncern -872 -808 -749

– Moderbolag -866 -804 -747

D. Betalning till finansiärer - - -

E. Betalning till offentliga sektorn

– Koncern -29 -54 -61

– Moderbolag -29 -54 -61

F. Investeringar i samhället

– Koncern - - -

– Moderbolag - - -

Utdelning till ägare

(avser utbetalningsår)

– Koncern -23 - -

– Moderbolag -23 - -

Behållet ekonomiskt värde

(beräknat som skapat ekonomiskt värde minus fördelat ekonomiskt värde)

– Koncern 8 48 10

– Moderbolag -11 26 8


Miljöhänsyn i centrum

ectura har stora möjligheter att bidra till ett hållbart

samhälle genom de lösningar vi levererar. Projektens

miljöpåverkan bestäms till stor del av hur våra

konsulter hanterar och värderar ingångsdata, genomför

konsekvensanalyser, prioriterar fakta och utför konstruktioner.

Samarbete mellan företagets teknikkonsulter och miljöledare

utvecklar insikten i anläggningarnas miljöpåverkan. Det är dock

rekommendationer och lösningar i projektens tidiga skeden som

har störst möjlighet att minska miljöpåverkan från produkter och

tjänster. (EN26) V

Trafikverkets nya planeringsprocess ska föregås av

en åtgärdsvalsstudie med syfte att identifiera vilka transportbehov

som finns och hur de kan lösas enligt fyrstegsprincipen. Vectura

utförde två av sex pilotstudier, vilka resulterade i den metodik

Trafikverket nu använder. Ett av Vecturas uppdrag gällde tillgänglighet

till Arlanda Airport där ett 30-tal intressenter var engagerade.

Metodiken har visat sig ge ett bra samarbetsklimat som

bäddar för samsyn i problem och lösningar, vilket bidrar till goda

resultat i projekten. En betydande synergieffekt är att metoden

också identifierar flera intressenter som får möjlighet att framföra

sina behov, men som också kan vara aktuella som delfinansiärer.

Idag är det bland annat gruvnäringen som i samband med

utredningar för reetablering i Bergslagsområdet efterfrågar

åtgärdsvalsstudier för transporter. Vi fortsätter att utveckla

samarbetet med gruvnäringen med målsättning att etablera en

långsiktig relation.

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN FRÅN

PRODUKTER OCH TJÄNSTER (EN26)

Division Transport & Samhälle verkar i huvudsak inom tidiga skeden,

varför denna del av verksamheten utgör en kvantifierbar schablon av

företagets indirekta miljöpåverkan.

MSEK 2012 2011 2010

Omsättning 72,4 79,9 63,9

Minskningen i divisionens omsättning under året följer branschtrenden vilken

grundas i en vikande marknad för uppdrag i tidiga skeden hos Trafikverket.

MINSKAD ENERGIANVÄNDNING (EN5)

MSEK 2012 2011 2010

Energikostnad 1,3 1,7 1,3

Varav Elkraft Sverige 0,7 0,5

Procent av total 52 32

kWh 559 481 524 436

Effekten av övergången till gemensam elleverantör under 2011 slår igenom

2012. Det tillsammans med successivt utbyte till energisnålare kontorsutrustning,

LED- och/eller närvarostyrd belysning med mera har med medarbetarnas

engagemang minskat energikostnaderna.

HÅLLBARHET – HÅLLBARA TJÄNSTER 19

Arbetet med att utveckla hjälpmedel och metoder för

hållbarhetsarbetet pågår kontinuerligt. Bland annat har ett

internt utvecklingsprojekt med syfte att identifiera indirekta

miljöaspekter påbörjats under året. Genom att förtydliga hur

miljöfrågor hanteras och fångas upp i våra processer fördjupas

teknikkonsulternas engagemang ytterligare. Våra lösningar

utvecklas och risken att förorsaka miljöskador minskar.

Vectura har under året inte varit föremål för böter eller straff

(EN 28)

till följd av gällande miljölagstiftning och miljö bestämmelser.

TILLSAMMANS MOT ETT GRÖNARE FÖRETAG

Under 2012 har metodik för uppföljning av företagets klimatpåverkan

utvecklats. Redovisningen möjliggör ett tydligt miljöarbete

som främst inriktas på tjänsteresor och energiförbrukning.

Bland annat har ett framåtsträvande energieffektiviseringsarbete

gett resultat under året. (EN5) Det har ett direkt inflytande på

rörelse kostnaderna och minskar verksamhetens framtida beroende

av icke förnybara energikällor.

Sedan 2010 har målsättningen varit att dels få kontroll över

den totala energiförbrukningen inom verksamheten, och dels

växla över till grön energi. I takt med att tidigare tecknade avtal

med andra energileverantörer löper ut växlar kontoren över till

en gemensam rikstäckande leverantör, som säkrar användning

av grön el och gör det möjligt att genomföra såväl företagsgemensamma

som lokala åtgärder för att minska den totala

förbrukningen.

Vecturas största direkta klimatpåverkan utgörs av våra tjänsteresor.

Olika initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser (EN18)

genomförs. Ett exempel är möjligheten till helt resfria möten

som årets etablering av videokonferensanläggningar på 28 av

våra kontor. Ett annat är vår fortsatta satsning på systematisk

uppdatering av fordonsparken till modeller med mindre koldioxidutsläpp.

2012 infördes också möjligheten till privat miljöbil för

medarbetare med minst 100 tjänstemil per år. Större delen av de

som nyttjat erbjudandet ersatte en äldre privatägd bil och har

då i snitt minskat utsläppen med 38 procent.

INITIATIV FÖR ATT MINSKA UTSLÄPPEN AV VÄXTHUS-

GASER, SAMT UPPNÅDD MINSKNING (EN18)

Koldioxidutsläpp i snitt per kilometer (gCO 2 /km)

Fordon/år 2012 2011 2010 2009

Personbilar 138 148 150 165

Lätt lastbil 244 236 240 250

Genomsnitt 149 166 169 191

Den betydande minskningen av utsläppen är en effekt av personalbilsförmånen

där endast miljöklassade bilar ingår. Lätta lastbilar visar en oacceptabel

tillbakagång till ett högre värde. Här måste vi finna nya lösningar med fordon

som med lägre utsläpp tillgodoser verksamhetens behov.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


20 HÅLLBARHET – MEDARBETARE

Vectura får talanger att växa

Att ligga i framkant och vara en drivande kraft för en hållbar transport infrastruktur

både ger och förutsätter attraktionskraft. För Vectura är det en självklarhet att

erbjuda de mest spännande projekten i branschen, men också att skapa en

arbetsplats som lockar, utvecklar och behåller de bästa medarbetarna.

FORMAR FRAMTIDENS TRANSPORTARKITEKTER

Vecturas mål är att vara förstahandsvalet för den som vill

jobba med transportinfrastruktur. Företaget erbjuder redan

såväl en attraktiv arbetsplats som verksamhet i teknisk

framkant. För att ta täten och bli ännu starkare måste man

hitta de allra bästa medarbetarna. Målgruppen är bred, från

nyutexaminerade ingenjörer till erfarna specialister och ledare.

Studenter och young professionals hör till våra prioriterade

målgrupper och det är av stor vikt att säkerställa att de lockas

av företaget och att utbildningarna ger dem rätt förberedelser

och kompetens. För att nå denna grupp deltar Vectura under ett

år i över 20 arbetsmarknadsdagar och mässor med rekryteringsinriktning.

Några av Vecturas satsningar på området

är casetävlingar på universitet och högskolor, medverkan i

yrkeshögskoleutbildningar och opinonsbildning för att påverka

lärosätena att ständigt utveckla utbildningarna.

KARRIÄRER UNDER STÄNDIG UTVECKLING

Vectura är ett kunskapsintensivt företag som drivs framåt av

de 1 261 medarbetarna. Medarbetarskapet ska präglas av

ständig utveckling, och möjligheterna att göra karriär inom

företaget är både många och tydliga, bland annat annonseras

alla lediga tjänster internt på förhand. Konsulterna har stort eget

ansvar och som komplement till den erfarenhet som tillskansas

i projekten erbjuds en mängd interna och externa utbildningar.

Inom ”Vectura Academy” kan man fortbilda sig både yrkestekniskt

och inom ledarskap. Totalt avsätts minst 60 timmar för

kompetensutveckling per konsult och år. (LA10)

VECTURAS KARRIÄRVÄGAR

KONSULT

SPECIALISERAD KONSULT

EGET UPPDRAG

GRUPP- OCH

AVDELNINGS CHEF

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

LEDANDE KONSULT

MINDRE KOMPLEXT

UPPDRAG

REGION- OCH

AFFÄRS OMRÅDESCHEF

Ledarskapet är en av de viktigaste grundstenarna i Vecturas

fortsatta framgång – både i verksamheten som helhet och

i enskilda uppdrag. För chefer och ledare finns en mängd

introduktions- och fortbildningsprogram – alltifrån mötesteknik till

diplomerad ledare – som bidrar till att bibehålla hög kompetens

och sunda värderingar i ledarskapet. Omfattande trainee-

och talangprogram säkerställer att unga medarbetare med hög

potential får individuella utvecklingsplaner som hjälper dem att

växa med företaget.

BYGGER VIDARE PÅ EN PROFESSIONELL OCH

ATTRAKTIV ARBETSPLATS

För att skapa en attraktiv arbetsplats och behålla talanger

jobbar Vectura ständigt med att utveckla arbetsmiljön och

erbjuda bästa möjliga anställningsvillkor. Konkurrenskraftiga

löner och förmåner är självklarheter. Likaså att främja balans

i livet – bland annat genom flexibla arbetstider, möjlighet att

jobba hemifrån, föräldrapenningstillägg, generös friskvårdsersättning

och en fritidsförening.

Några av de viktigaste anledningarna till att stanna på

Vectura ligger dock utanför anställningskontraktet. Alla medarbetare

är delaktiga i att bygga vidare på en professionell

organisation som präglas av mångfald, ömsesidig respekt och

familjär stämning. Till hjälp på vägen finns ”Vårt sätt att vara” –

Vecturas uppförandekod – och värdeorden: framtidstro, innovation

och tillsammans. Man får vara med och påverka både sin

egen och samhällets utveckling. Som en del i en grupp med

stor och lång erfarenhet har man de bästa förutsättningarna att

göra såväl egna framsteg som att bidra till en bättre framtid.

SPECIALIST / EXPERT

MER KOMPLEXT

UPPDRAG

DIVISIONSCHEF

• Projektör

• Tekniker

• Teknikchef

• Seniorkonsult

• Uppdragsledare

• Funktionsledare

• Projektledare

• Byggledare

• Linjechef

• Personalansvarig

• C h e f

KOMPETENSTRAPPA

En ”kompetens trappa”

med förutbestämda

nivåer vägleder

konsulterna framåt

och längs vägen kan

man själv välja att gå

mot specialist roller

eller mer ledande

befattningar.


VECTURAS VÄRDEORD

FRAMTIDSTRO

Vi tror på framtiden

och de möjligheter som

finns i att skapa en bra

transportinfrastruktur som

löser de problem och krav

som finns idag och imorgon.

”Oslagbart att få tänka nyskapande”

”Stora utvecklingsmöjligheter”

ÅSA MALMBORG

MILJÖUTREDARE/

UPPDRAGSLEDARE

UTBILDNING: Ekonom programmet

med naturresursinriktning

Jag har alltid varit väldigt

intresserad av miljöfrågor och

är utbildad miljöekonom med

naturresursinriktning på SLU. Det

är en väldigt bred utbildning

med ekonomi, kemi, biologi och

miljökunskap.

Jag arbetade på ett mindre

konsultföretag med miljöutredningar

och miljöinformation när en kompis

Vi brinner för att skapa den

bästa lösningen med hänsyn

till ekonomi, politik, miljö,

klimat, hälsa, design, kultur,

historia och geografi. Det

skapar energi, drivkraft och

bra affärer.

MATTIAS GRAUERS

REGIONCHEF SYD

Vectura berättade hur bra hon

trivdes och att utvecklingsmöjligheterna

var stora. Det stämmer

verkligen. Företaget satsar mycket

på att vi ska utvecklas på olika sätt

och att vi har möjlighet att arbeta

med utvecklande uppdrag.

Först arbetade jag med små

miljöutredningar som andra var

ledare för. Så småningom blev jag

själv ledare för miljökonsekvensbeskrivningar

i olika större uppdrag

och i dag är jag biträdande

uppdragsledare för ett stort

järnvägsprojekt. Ingen dag är den

andra lik.

UTBILDNING: Civilingenjör, väg

och vatten.

Min första tjänst på Vectura var

som avdelningschef. Det var min

första ledarskapsroll med ansvar för

såväl personal som ekonomi och

marknad.

Vectura har en filosofi om att

ge utvecklingsmöjligheter till med -

arbetare med drivkraft. Det är till

stor del därför jag har valt att göra

karriär här. Det är oslagbart att

få tänka nyskapande, påverka en

HÅLLBARHET – MEDARBETARE 21

INNOVATION TILLSAMMANS

Vi är övertygade om att vi

måste arbeta tillsammans

med varandra, våra kunder

och partners på ett nära sätt

för att skapa hållbara och

affärsmässiga resultat.

verksamhets framtid och sam tidigt

få växa som människa.

En annan positiv aspekt av

Vectura är våra täta sam arbeten –

både internt och med våra kunder.

Internt arbetar vi aktivt och över

avdelnings gränserna med att hjälpa

varandra så att vi utnyttjar våra

kompetenser på bästa sätt.

Våra flexibla strukturer har bland

annat gett mig chansen att vara

med och utveckla såväl varumärket

som vår marknadsposition.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


22 HÅLLBARHET – MEDARBETARE ARBETSMILJÖ

En engagerande och hållbar

arbetsplats

TOTAL PERSONALSTYRKA (LA1)

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

2012 2011 2010

Medelantalet anställda 1 144 1 111 1 061

Totalt antal anställda vid årets slut 1 261 1 172 1 129

– varav anställda i Danmark 5 8 6

– varav anställda i Norge 5 1 0

Fördelning anställningsform, %

Fast anställda 89 87 89

Visstids- och provanställda 3 3 2

Timanställda 6 8 8

Inhyrda konsulter 2 2 1

Årets kraftiga nettoökning med 89 medarbetare (43) bygger på låg

personalomsättning, 10 procent, och en god rekrytering, bland annat

till kontoret i Norge. Kontoret i Danmark är nu en del av Malmö kontoret.

Visstidsanställda avser provanställda och trainees. Tim anställda avser

främst pensionärer.

UTBILDNING FÖRDELAT PÅ PERSONALKATEGORIER (LA10)

Fördelning i %,

timme/medarbetare/år 2012 2011 2010

Yrkesutbildning 51 46 49

Behörighetsutbildning 3 4 3

Introduktion och Trainee 21 17 21

Affärs- och ledarskapsutbildning 19 15 14

Hållbarhetsutbildning 2 2 7

Övriga utbildningar 4 16 6

Timmar/medarbetare/år 62 62 75

Total 100 100 100

Vectura värderar kompetensutveckling högt varför företagets utbildningar

samlats i Vectura Academy. Här erbjuds bland annat yrkestekniska

utbildningar, trainee- och ledarprogram, hållbarhets- och IT-utbildningar.

Behörighets- och säkerhetsutbildningar finns också här, vilka kopplats till ett

behörighetsregister.

PERSONALOMSÄTTNING (LA2)

2012 2011 2010

Personalomsättning, % 10 14 10

Antal som slutat under året 126 162 112

- varav kvinnor, % 26 34 27

- varav män, % 74 66 73

Vår målsättning är att ha en personalomsättning på under 10 procent, vilket

vi har haft under andra halvåret. Könsfördelningen bland de personer som

slutade har påverkat att vi ökat andelen kvinnor totalt i företaget.

PERSONALRESURSER

Vid slutet av 2012 hade Vectura 1 261 med arbetare

(1 172) och den fortsatt stora efterfrågan på våra

tjänster resulterade i ett intensivt rekryteringsarbete

under året. I Sverige har vi drivit en landsomfattande

rekryterings kampanj och dotter bolaget i Norge har också

påbörjat sin expansion. Verksamheten i Danmark har

5 (8) medarbetare.

Vår personalomsättning speglar en hård konkurrens om

teknisk expertis, där vår förmåga att möta medarbetarnas

förväntningar på företagets anställningsförhållanden sätts på

prov. Under 2011 gav organisationsförändringar upphov till en

oro som resulterade i en tillfälligt ökad personalomsättning som

har avtagit under 2012. Detta som en följd av våra satsningar

på att vara en attraktiv arbetsgivare och en bra arbetsplats.

REGELBUNDEN UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING (LA12)

2012 2011 2010

Antal medarbetare 1 261 1 172 1 129

Andel som haft medarbetarsamtal, % 83 86 80

Medarbetarnas engagemang för såväl den egna som företagets hållbara

utveckling visar sig i den stora andel som nyttjar möjligheten till systematiska

samtal med sin ledare.

SAMMANSÄTTNING STYRELSE, LEDNING, MEDARBETARE

OCH JÄMSTÄLLDHET (LA13)

2012 2011 2010

Totalt anställda 1 261 1 172 1 129

Åldersfördelning %

56 år 14 14 14

Fördelning män/kvinnor %

- Kvinnor 31 29 30

- Män 69 71 70

Ledningsgrupp antal 10 9 11

- Kvinnor 4 3 4

- Män 6 6 7

Styrelse antal 9 8 9

- Kvinnor 4 3 4

- Män 5 5 5

Mångfald ger en strategisk tillgång i Vectura eftersom kompetens bygger

på en sammanvägning av kunskap och personliga egenskaper. Olikheter

skapar möjligheter varför mångfald vägs in som en viktig faktor vid varje

rekrytering.


ENGAGERADE MEDARBETARE

En löpande dialog mellan ledare och medarbetare är viktig

för att stimulera personligt engagemang och utveckling.

Dialogen förs både individuellt och i grupp. Individuella

medarbetarsamtal genomförs en till två gånger per år. Under

2012 deltog 83 (86) procent av våra totalt 1261 (1172)

medarbetare i medarbetarsamtal. Regelbundna samverkansträffar

på grupp- och avdelningsnivå samt möten i en

företagskommitté för samverkan med de fackliga före trädarna

ger ytterligare utrymme för dialog kring arbets förhållanden.

Medarbetarnas uppfattning om Vectura och deras

arbets situation undersöks i en årlig enkät. Årets enkät gav

medarbetar index 7,2 (6,6) på en tiogradig skala. Svarsfrekvensen

på 86 procent (81) och de 684 fritext kommentarerna

visar att intresset för att uttrycka sin åsikt har varit stort bland

medarbetarna. Kommentarerna är viktiga i det fortsatta

utvecklingsarbetet inom bland annat affärs utveckling,

uppdragsstyrning och hållbarhet.

HÄLSA

Vectura arbetar aktivt för att tillhandahålla branschens mest

attraktiva arbetsplats. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är

tillsammans med hälsofrämjande förmåner till de anställda

viktiga komponenter i att sjukfrånvaron (LA7) liksom tidigare år

är låg.

Exempel på hälsofrämjande förmåner (LA3) är:

• Sjukanmälan görs via ett personligt samtal med företagshälsovården.

På detta sätt ges medarbetaren sjukvårds -

råd givning i ett tidigt skede samtidigt som företagshälsovården

på ett systematiskt sätt kan fånga upp tidiga

signaler om medarbetarnas hälsa, sjukfrånvaro och

rehabiliteringsbehov.

• Samtliga medarbetare ges regelbundet möjlighet att

genomföra en hälsoprofil via företagshälsovården, som

ger en bild av hälsostatus och levnadsvanor i form av kost,

motion och rökning.

• Medarbetare uppmuntras till friskvårds aktiviteter genom ett

friskvårdsbidrag om 3 200–3 600 kr per år (beloppsnivå

för heltidsanställda), vilket utnyttjas av cirka 60 procent.

Andra förmåner som bidrar till en attraktiv arbetsplats är

• incitamentsprogram för 2012 till de anställda medarbetarna.

Programmet var takbestämt och för att ge utfall

krävdes att uppsatta mål överträffats.

• att nyblivna föräldrar får, utöver Försäkringskassans

ersättning på 80 procent av lönen, ytterligare 10 procent

i föräldra penningtillägg från företaget när de är hemma

med barn.

1) FN:s riktlinjer (A/HRC/17/31)

HÅLLBARHET – MEDARBETARE ARBETSMILJÖ 23

MÅNGFALD (LA13) OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (HR4)

Vectura strävar efter mångfald och jämställdhet. Genom att

värdera medarbetarnas kompetens oavsett personliga förutsättningar

skapas en tolerant och dynamisk arbetsmiljö.

Även här ger ”Vårt sätt att vara” vägledning. Den innehåller

våra värdeord, viktiga policys inom bland annat

mångfald och etik samt FN:s riktlinjer för företagsansvar och

mänskliga rättigheter 1) .

Könsfördelningen på Vectura motsvarar förhållandet bland

civilingenjörer som för närvarande utexamineras från Sveriges

universitet och högskolor, med väsentligt fler män än kvinnor. För

att uppnå jämnare könsfördelning och ökad etnisk mångfald väger

vi in dessa faktorer i samband med rekrytering. Ser vi till Vecturas

ledning så är könsfördelningen jämn, med i styrelsen fyra (tre)

kvinnor respektive fem (fyra) män och i ledningsgruppen fyra (tre)

kvinnor och sex (åtta) män.

Vi strävar också efter mångfald när det gäller åldersstruktur.

Med glädje ser vi hur äldre konsulter överför värdefull kunskap

och erfarenheter. Balansen mellan senior och junior expertis är

god och andelen medarbetare under 36 år var vid årsskiftet

30 procent (29).

Under 2012 har inga anmälningar gjorts med anledning av

missförhållanden och Vectura har heller inte varit föremål för

några domar på området. (HR4)

ARBETSSKADOR OCH SJUKFRÅNVARO (LA7)

% 2012 2011 2010

Sjukfrånvaro 2,3 2,1 2,7

– varav långtids 0,9 0,2 0,6

Trots ett omfattande arbetsmiljöarbete har sjukfrånvaron stigit något, främst

relaterat till de långa sjukfallen som ökat från en mycket låg nivå 2011.

Antal sjukfall är konstant liksom könsfördelningen, men frånvarodagarna har

stigit. Ett fåtal arbetsskador har inträffat men ingen av allvarligare karaktär.

ANTAL FALL AV DISKRIMINERING (HR4)

2012 2011 2010

Antal medarbetare som i medarbetarenkäten (NMI) uppger att de

någon gång under året utsatts för

– trakasserier 22 2) 12 10

– kränkande attityder – 47 44

– orättvisa arbetsförhållanden 41 2) 18 24

– diskriminering vid lönesättning – 11 9

Ledningen ser allvarligt på utfallet och och uppmanar medarbetare som

känner sig orättvist behandlade att kontakta HR för vidare utredning och

åtgärd. Företaget har i övrigt inte varit föremål för några domar föranlett av

orättvis behandling eller diskriminering.

2) Ny undersökningsleverantör med något avvikande frågeställning jämfört med tidigare år

gör att resultaten redovisas sammanslagna.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


24 RISKER

Risker

Att utsättas för risker är en del av vår verksamhet och

riskhantering är en del i det löpande arbetet. Syftet

är att identifiera, mäta och förhindra att olika risker

realiseras samt att göra förbättringar så att riskerna

minimeras. En adekvat riskhantering bidrar till ett långsiktigt

bättre resultat och stärker vår position som en hållbar och

ledande konsult inom transportinfrastruktur. Riskhanteringen

täcker in risker mot Vecturas alla verksamhetsmål, såväl

finansiella som mot mål för marknad, miljö, säkerhet och

kompetensförsörjning.

Riskpolicyn beslutas av styrelsen och har implementerats

under 2012. Policyn är ett viktigt verktyg för att skapa beredskap

inför de hot och möjligheter som riskerna innebär. Alla

risker kan dock inte förutses och därför finns det även en beredskap

och organisation som kan hantera oförutsedda händelser.

Vecturas riskhantering uppfyller kraven enligt ERM (Enterprise

Risk Management) och Coso-modellen. Coso innebär i korthet

att risker ska identifieras, värderas, behandlas och rapporteras

på ett systematiskt och enhetligt sätt. Vectura strävar efter att

riskhantering ska vara fullt integrerad in i den vanliga verksam-

COSO-MODELLEN

Strategiska mål

Verksamhetsmål

Intern miljö

Målformulering

Händelseidentifiering

Riskbedömning

Riskåtgärder

Kontrollaktiviteter

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

Intern

rapportering

Information / Kommunikation

Övervakning inkl. uppföljning/utvärdering

Lagefterlevnad

Avdelningar

Hela företaget

Intern miljö

Affärsenheter

heten och att den sker på alla nivåer inom företaget.

Risker identifieras bland annat vid större anbud och

uppdragsstarter, under uppdragens genomförande, vid

internprojekts uppstart samt i samband med affärsplanens

framtagande. Varje risk får en riskägare. Olika risker har olika

sannolikhet och betydelse. Vectura har tagit fram en kriteriemodell

för värdering av risker med tillhörande eskaleringskriterier.

Behandlingen av risker ska bygga på en avvägning mellan

nytta och kostnad, och följas upp löpande. Rapportering sker

inom ramen för Vecturas ordinarie verksamhet medan chefen

för Verksamhetsutveckling ansvarar för både riskhanteringsprocessen

och rapporteringsrutinerna.

RISKER I IT-SYSTEM

Vectura är i hög grad beroende av IT-system som stödjer

verksamheten. Eventuella störningar eller avbrott innebär en

betydande risk och därför utvecklas systemen kontinuerligt.

Inga större avbrott eller incidenter har skett under året trots stora

förändringar i systemen och byte av IT-driftsleverantör.

COSO-MODELLEN

Rum litatius que dolentore consedipsam, seque

prae resci di blanda quam et ad enis aperi inciis

nobit et omnistota pellatis at ma dolore nobitio

rerovitae omnihilla conseque qui audis modignam

non num aute nis nonserror


RISKBEDÖMNING

SWOT- och riskanalyser genomförs i samband med affärsplanearbetet och diskuteras därefter med

styrelsen. De största riskerna som identifierats och Vecturas åtgärder för att motverka dem är följande:

Risk Orsaker Riskhanteringsaktivitet(er)

Kundstruktur • Vectura är beroende av en stor kund. Beroendet

till Trafikverket har historiska orsaker, men är

även en konsekvens av att Trafikverket svarar för

en större del av Sveriges publika investeringar i

transportinfrastruktur.

Vecturas höga exponering mot Trafikverket

innebär att det finns begränsade tillväxtmöjligheter

i denna sektor samt att det finns en politisk

vilja att öka konkurrensen på marknaden.

Konkurrens situation • Storskalighet och fler internationella aktörer

medför ökad konkurrens om uppdragen i

transportinfrastruktur marknaden.

Politiska risker • Politiska och ekonomiska prioriteringar kan

medföra att investeringar i transportinfrastrukturen

senareläggs eller bortprioriteras.

Medarbetarrisker/

beläggningsrisker

• Brister i kompetens kan allvarligt skada

varumärket.

• Brister i affärsmässighet kan leda till låg

debiterings grad, missade säljmöjligheter och

ojämn beläggning.

• Hård konkurrens om attraktiv arbetskraft råder.

– Svårigheter att rekrytera nya medarbetare.

– Risk att nyckelpersoner flyttar till konkurrenter

eller startar egna verksamheter.

RISKER 25

• Öka marknadsföringsaktiviteter och försäljning

till kunder i den privata sektorn.

• Öka konkurrenskraften genom fokusering på

transport infrastruktur.

• Bredda kundbasen till kommuner och privat

sektor.

• Fördjupa närvaron i hela Norden.

• Skärpa erbjudandet med ökad kompetens.

• Bredda kundbasen till kommuner och privat

sektor.

Vectura arbetar med opinionsbildning för en

hållbar transportinfrastruktur.

• Öppen och transparent kommunikation om hur

ägarfrågan utvecklas.

• Tydliga satsningar på kompetens- och

karriärutvecklingsvägar.

• Förstärkt marknads- och försäljningsorganisation

samt affärsmannaskap.

Effektivisera resursutjämning.

• Aktivt arbete med att bygga ett attraktivt

med arbetarklimat som skapar starka relationer

mellan medarbetarna och Vectura.

• Skapa ett medarbetarklimat som attraherar

potentiella medarbetare.

• Etablera nätverk för kompetensutbyte, samt

arbeta med kompetensutveckling för samtliga

med arbetare.

• Ha en transparent kommunikation om den

kommande försäljningsprocessen. Framhålla

försäljningen som en möjlighet och utmaning.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


26 VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Väsentliga händelser

KVARTAL ETT

UPPDRAG SPÅR OCH MARK

Västra stambanan mellan Laxå och Alingsås ska rustas upp och

Vectura vannn uppdraget Spår och Mark. 13 olika kontor i fyra av

bolagets fem regioner bidrar med kompetens.

”BÄSTA ANLÄGGNINGS PROJEKT 2011”

Vectura, Trafikverket och entreprenörerna PEAB/Infranord

belönades med kvalitetspriset Bästa anläggningsprojekt 2011,

för Malmö C Bangårdsanpassning. Priset delas varje år ut av

För nyelse i anläggningsbranschen (FIA), till anläggningsprojekt som

är föredömen inom produktkvalitet och effektiva processer.

NY HÅLLBARHETSCHEF

Rolf Ericson utnämndes till hållbarhetschef – en ny tjänst och

ett viktigt led i Vecturas långsiktiga satsning på miljö- och

hållbarhetsfrågor.

CENTRAL SÄLJORGANISATION

Under året har Vectura skapat en central säljorganisation enligt

modellen för Key Account Management (KAM). Uppgiften är att

samordna fem regionala KAM-team i ett divisionsövergripande

säljarbete gentemot prioriterade kundmålgrupper. Försäljningschef

KAM är Annika Hofsten, som närmast kommer från Transport &

Samhälle. Hon tillträdde den 1 april.

KVARTAL TVÅ

FÖRSTÄRKER POSITIONEN

Genom kontraktet för att leda ibruktagningen av den nya ställverkstypen

Modell 95 vid Mälarbanan Barkarby–Kallhäll förstärker

Vectura positionen som marknadsledande inom den nya tekniken.

RAMAVTAL SPÅRVAGNAR

Vectura vann ett antal ramavtal för Spårvagnar i Skåne, som är ett

samarbete mellan Malmö, Lund, Helsingborg, Skånetrafiken och

Region Skåne. Uppdragen omfattar stöd i parternas arbete att

införa spårvägstrafik i städerna.

FRAMTIDA STATIONSLÄGEN

Vectura vann Trafikverkets upphandling avseende idéstudie för

framtida stationslägen för Stockholm Nord och Stockholm Syd,

utifrån konsekvenser för resenärer och tågtrafik. Idéstudien är

ett strategiskt viktigt och omfattande projekt på uppskattningsvis

1 500–2 000 timmar.

VUNNIT UPPHANDLING VÄSTLÄNKEN

Vectura i ett konsortium med Ramböll vann Trafikverkets

upp handling gällande Västlänken, en tågtunnel under centrala

Göteborg, som ska underlätta och ge ökad kapacitet för resandet

i regionen och staden. Bland annat ska två helt nya stationer i

staden byggas och en ny station vid Göteborg C. Ordern är värd

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

cirka 70 MSEK. Uppdraget gäller kapacitetsanalys samt systemhandling

och järnvägsplanskede för linje och anslutningspunkter,

vilket innefattar hela tunneln inklusive järnväg.

TONE MANUM VD PÅ VECTURA CONSULTING AS

Tone Manum började den 1 juni 2012 som administrerande

direktör på Vectura Consulting AS i Norge. Tone har bakgrund

inom konsultbranschen och har tidigare grundat och varit VD för

Baneservice Scandinavia AB samt varit divisionschef för terminaldriften

i Baneservice AS.

REGION VÄST OCH SYD NU REGION SYDVÄST

Inom division Transport & Samhälle slogs region Väst och Syd ihop

till region Sydväst. Henrik Andersson, tidigare chef för region Syd,

blev ansvarig för den nya regionen. Samtidigt anställdes Elaine

Breske Hirsher som regionchef inom Projekt- & Byggledning för

region Stockholm, med syfte att förstärka divisionens närvaro på

denna marknad.

KVARTAL TRE

UPPDRAG FÖR NYTT SIGNALSYSTEM

Vectura fick i uppdrag att utreda strategier och besluts underlag

för ERTMS, det nya signalsystemet för styrning och övervakning av

tågtrafik i Europa. Signalsystemet ska införas på sex europeiska

järnvägskorridorer och Vecturas uppdrag är att analysera strategier

och beslutsunderlag för ERTMS på sträckan mellan Stockholm och

Malmö. Affären förväntas uppgå till 20 MSEK.

SUNDSVALLS HAMN

Vectura fick i uppdrag att förprojektera en logistikpark i anslutning

till Sundsvalls hamn. Uppdraget är nästa steg i en stor satsning

som ska göra staden till ett effektivt och hållbart nav för transporter.

Logistikparken möjliggör bland annat att stora mängder gods kan

överföras från landsväg till mer miljövänliga transportslag som

järnväg och sjöfart.

30 MDKR SATSAS PÅ OSTLÄNKEN

Regeringen föreslog att 30 mdkr satsas på Ostlänken som möjliggör

snabbtåg mellan Stockholm och Linköping. Totalt ska 55 mdkr

satsas på tåg. Vectura har under de senaste åren genomfört ett

flertal utredningar och beslutsunderlag som ligger till grund för denna

stora infrastruktursatsning.

RIKSDAGEN BEMYNDIGAS AVYTTRA AKTIER I VECTURA

I budgetpropositionen för 2013 föreslog regeringen att de av

riksdagen bemyndigas att helt eller delvis avyttra aktier i Vectura

Consulting AB. Regeringen anser att staten inte ska äga bolag som

verkar på kommersiella marknader med fungerande konkurrens,

om de inte har särskilt beslutade samhällsuppdrag som är svåra

att utföra i annan form. Efter analys av Vectura Consulting AB har

regeringen inte funnit skäl till fortsatt statligt ägande av bolaget.


RAMAVTAL MED ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

Vectura tecknade ramavtal med Ålands landskapsregering

gällande projektledning och utredningar för omläggning av den

åländska skärgårdstrafiken. Syftet är att åstadkomma kortare färjepass

mellan öarna.

NORSK STATSBUDGET – 17,8 MILJARDER NOK LÄGGS

PÅ VÄGAR

I Norges stadsbudget, som lades den 8 oktober, framgick att 17,8

miljarder NOK kommer att läggas på vägar under 2013. Det är

en ökning från förra året med 1,6 miljarder NOK. Av dessa är

8 miljarder investeringar i det nationella vägnätet, en ökning med

10 procent. Vidare kommer 14,4 miljarder NOK att läggas på

järnväg. Av dessa är 6,1 miljarder nyinvesteringar, vilket är en

ökning med 30 procent.

SATSNINGAR FÖR INFRASTRUKTUR 417 MDKR

Infrastrukturpropositionen lämnades till riksdagen den 15 oktober.

Där föreslog regeringen att satsningarna för perioden 2014–2025

ska uppgå till 522 mdkr. Riksdagen har tidigare beslutat om

åtgärder i transportinfrastrukturen om 417 mdkr för perioden

2010–2021. I propositionen föreslogs järnvägsunderhåll för

86 mdkr. Till nyinvesteringar hör satsningar på Ostlänken, nya

spår mellan Göteborg och Borås samt tunnelbanan i Stockholm.

Regeringen vill även satsa på förstärkningar i viktiga logistiknav

såsom Göteborg och Gävle hamn. Ett gruvpaket ska ge bättre

flöden av gods i Bergslagen och Norrbotten.

KVARTAL FYRA

RÄTT ATT AVYTTRA AKTIER

Riksdagen gav regeringen rätt att helt eller delvis avyttra aktier

i Vectura Consulting AB, enligt regeringens förslag i budgetpropositionen

för 2013. Den 11 december 2012 gav riksdagen

sitt bemyndigande på regeringens förslag att sälja Vectura.

Försäljningsbemyndigandet är fastställt utan tidplan. Det innebär att

försäljnings processen kan startas, men det är ännu inte klart när i

tiden det kommer att ske.

FÖRVÄRV AV LEDNINGSKOMPANIET

Vectura förvärvade Ledningskompaniet i Sverige AB som har

kompetens inom projektledning, byggledning, organisationsutveckling

och kvalitet. Ledningskompaniet hade sitt huvudkontor

i Falun och omsatte 6,8 MSEK 2011/2012. Företaget hade 8

anställda. Affären innebär att Vectura förstärker sin verksamhet

inom affärsområdet Projekt- & Byggledning och står konkurrenskraftiga

i arbetet för ökad produktivitet i anläggningsbranschen.

Ledningskompaniets erbjudande bestod av konsulttjänster inom

projektledning, ledningssystem, byggledning, kvalitetssäkring,

management och ständig förbättring (LEAN). Företaget bildades

år 2000 och hade verksamhet i hela Sverige med tyngdpunkt på

mellersta Sverige.

FÖRSTUDIEN OM TUNNELBANA TILL NACKA

Förstudien om tunnelbana till Nacka startades och Vectura

fick i uppdrag av Storstockholms Lokaltrafik (SL) att analysera

hur olika sträckningsalternativ påverkar resandet samt utreda

lämpliga placeringar av stationerna längs den nya tunnelbanelinjen.

Vecturas uppdrag går ut på att utifrån fyra alternativ på

linje dragningar utreda var stationerna ska ligga och analysera

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 27

hur resandet påverkas av denna utbyggnad. Alternativen på

sträckningar är berg- eller betongtunnel via Södermalm och

Hammarby sjöstad, en sträckning som gör det möjligt att byta

till grön linje och en ostlig sträckning med vägförbindelse.

I utredningen ingår även att genomföra samhällsekonomiska

analyser för de olika alternativen.

TREÅRIGT RAMAVTAL MED LKAB

Vectura tecknade ett treårigt ramavtal gällande teknikkonsulttjänster

med LKAB. Ramavtalet omfattar hela Vecturas tjänsteutbud och

har stor strategisk betydelse. Gruvindustrin i Norrbotten är inne i

en expansiv fas vilket ställer höga krav på transporter, infrastruktur

och samhällsplanering. Avtalet omfattar bland annat tjänster

inom logistik, samhällsplanering, miljö, geoteknik, anläggningskonstruktion,

mark, väg och järnväg.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER

ÅRETS UTGÅNG

TVÅ ENHETER GÅR SAMMAN

De två projekterande enheterna (segmenten), Mark Miljö &

Anläggning samt Järnväg, gick samman från årsskiftet och

organiseras i fem regioner under paraplybegreppet InfraDesign.

Region Nord började sammanslagningen 1 september 2012.

Resterande regioner (Väst, Öst, Syd och Mitt) slås ihop under

kvartal 1 under 2013. Avsikten med organisationsförändringen

är att öka effektiviteten och därmed stärka Vecturas konkurrenskraft

och lönsamhet. Marknaden förändras och Vectura ska vara

ledande inom transportinfrastruktur. För att stärka positionen

ytterligare behöver Vectura organiseras för att på bästa sätt kunna

möta kundernas behov och samtidigt utnyttja den samlade styrkan

på ett effektivt sätt. Som ett led i sammanslagningen fick Jan Thulin

ny position på Vectura från årsskiftet och utsågs till vice VD med

samordnings ansvar för teknik, resurssamordning och anbudshantering.

Ut nämningen innebär att Vectura har två vice verkställande

direktörer, Jan Thulin och Anna Ernestam.

NYA LOKALER I NORGE

Den 14 januari flyttade kontoret i Norge in i nya lokaler på Økernveien

9, i Tøyen. Kontoret ligger centralt i Oslo. Flytten är ett led i

den planerade expansionen i Norge.

NY METOD FRÄMJAR HÅLLBARA GODSTRANSPORTER

Vectura fick i uppdrag av Regionförbundet Örebro att kartlägga

produktion och konsumtion av varor och undersöka hur

transporterna fungerar i Östra Mellansverige. Kartläggningen

syftar till att ge en bild av dagens godsflöden som underlag för

utveckling av hållbara godstransporter. I samband med studien har

Vectura utvecklat en metod som illustrerar godsflödena på ett nytt

och enkelt sätt.

VINNER TÄVLING OM NY STADSKÄRNA I KIRUNA

Vectura stod som vinnare i tävlingen om hur nya Kiruna ska

utformas tillsammans med White Arkitekter och ytterligare tre

aktörer. Bidraget visar en vision för ett framtida Kiruna - med

hållbarhet, attraktivitet och identitet som ledord. Vectura deltog i

arbetet med sin kompetens inom hållbar transportinfrastruktur och

stadsplanering.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


28 NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 1 326 MSEK (1 249),

vilket är 77 MSEK högre än föregående år. Debiteringsgraden

uppgick till 73,2 procent (74,1). Omsättningsökningen

beror främst på division Järnväg, som

har ett antal större järnvägsprojekt som pågår nationellt och

som under hela året bidragit till den ökade omsättningen. Som

exempel kan nämnas projektering av Mälarbanans utbyggnad

till fyra spår liksom projektering av sträckan Strängnäs-Härad.

Även uppdraget som generalkonsult för upprustningen av kust till

kustbanan, sträckan Emmaboda-Karlskrona, som erhölls 2010, har

utökats under arbetets gång och påverkat omsättningen positivt.

Karaktäristiskt för dessa järnvägsuppdrag är att Vecturas hela

kompetensbredd inom infrastrukturprojektering är engagerad, från

mark och geoteknik via anläggningskonstruktion till all erforderlig

järnvägsteknik. Vidare drivs omsättningsökningen av division

Mark Miljö & Anläggning då man i området kring Pajala och

finska Kolari har funnit järnmalmsfyndigheter som är intressanta

för gruvdrift. Vecturas uppdrag är att ta fram en effektiv infrastrukturlösning

för att kunna transportera ut produkterna ur området.

Vecturas norska verksamhet med uppdraget att införa ERTMS för

fem stationer och mellanliggande spår på Østfoldbanan har också

bidragit till den ökade omsättningen.

Division Transport & Samhälle, affärsområde Trafik, har på

grund av betydligt mindre omfattning av trafikmätningar minskat

sin omsättning jämfört med föregående år. Vad gäller verksamheten

utredning och analys inom Transport & Samhälle var det

första halvåret svagt marknadsmässigt, men förbättrades påtagligt

under det sista kvartalet. För division Projekt- & Byggledning har

beläggningen varit relativt stabil under hela året och ökat successivt

jämfört med föregående år. Orderläget har varit relativt stabilt

fram till halvåret men avtagit succesivt främst för division Järnväg då

de stora projekten börjat slutföras och förseningar skett avseende

Mälarbanan.

Rörelseresultatet uppgick till 31 MSEK (48) och rörelsemarginalen

till 2,3 procent (3,9). Rörelseresultatet för perioden

är 17 MSEK lägre än föregående år och lägre än vad som

förväntats. Detta märks framförallt genom högre kostnader i

kunduppdrag, minskad omsättning för division Transport &

Samhälle samt hårdnande konkurrens inom divisionerna Järnväg

samt Projekt- & Byggledning. Arbetet med att få upp lönsamheten

genom ett antal identifierade åtgärder har pågått under

hösten. Åtgärdsprogrammet innehåller bättre resursutnyttjande,

högre debiteringsgrad och översyn av kostnader. Som en del av

åtgärdsprogrammet har de projekterande enheterna, Mark Miljö

och Anläggning samt Järnväg, i region Nord gått samman från 1

september. Resterande regioner (Väst, Öst, Syd och Mitt) kommer

att slås ihop under kvartal 1 2013. Syftet med åtgärdsprogrammet

är att öka effektiviteten och att därmed stärka Vecturas

konkurrenskraft och lönsamhet. Programmet förväntas ge positiv

effekt på, i storleksordningen, totalt 20 MSEK under år 2012

och 2013. Vissa engångskostnader i samband med åtgärdsprogrammet

har också påverkat resultatet negativt med 10 MSEK.

Året 2012 var Vecturas fjärde verksamhetsår och sedan

starten 1 januari 2009 har verksamhetens omfattning stadigt

vuxit samtidigt som det omfattande bolagiserings- och fusions-

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

arbetet genomförts. Den högre omsättningen kombinerat med

fortsatt effektivisering av system och rutiner har bidragit till ett

ökat rörelseresultat som dock har påverkats negativt av fortsatt

prispress. Arbetet med att ytterligare effektivisera verksamheten

fortsätter därför som planerat även under 2013.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1 297 MSEK

(1 240), vilket är 57 MSEK högre än föregående år. Moderbolagets

rörelseresultat uppgick till 11 MSEK (26) och rörelsemarginalen

till 0,8 procent (2,1), vilket är lägre än föregående år

på grund av samma förklaringar som i koncernens resultat, då

koncernens verksamhet främst består av moderbolaget.

INVESTERINGAR

Bruttoinvesteringar under perioden var 69 MSEK (35), varav

investeringsvärdet på nytecknade leasingavtal av bilar och

borrbandvagnar uppgår till 45 MSEK (8). Ökningen beror främst

på att Vectura har utökat möjligheten till personalbilar samt att

det gjorts ett antal strategiska investeringar i borrbandvagnar

via leasing. Övriga investeringar uppgår till 24 MSEK (27) och

avser främst förvärv av Ledningskompaniet i Sverige AB, kontorsinventarier,

ombyggnationer, kontorslokaler samt uppbyggnad av

ett nytt ekonomiskt uppföljningssystem.

FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen under

2012 uppgick till 58,6 MSEK (68,3) och periodens totala

kassaflöde var 11,7 MSEK (38,6). Kassaflödet under året har

främst påverkats av gjorda investeringar och utbetald utdelning.

Soliditeten uppgick till 58 procent (63).

Moderbolagets kassaflöde från den löpande verksamheten

under 2012 uppgick till 58 MSEK (66) och årets totala kassaflöde

var -4 MSEK (34). Kassaflödet för moderbolaget har under året

främst påverkats av gjorda investeringar och utbetald utdelning.

FLERÅRSANALYS

MSEK 2012 2011 2010 2009

Nettoomsättning 1326 1 249 1 156 1083

Rörelseresultat 31 48 10 1

Rörelsemarginal, % 2,3 3,9 0,8 0,1

Resultat före skatt 30 48 8 0

Årets resultat 24 33 6 -4

Debiteringsgrad, % 73 74 71 72

Avkastning på eget kapital, % 5,7 7,9 1,5 -0,3

Resultat per aktie, kr 0,19 0,25 0,04 -0,01

Soliditet, % 58 63 64 66

Antal anställda vid periodens slut 1 261 1 172 1 129 1 068

UTFALL JÄMFÖRT MED DE EKONOMISKA MÅLEN

% 2012 2011 2010 2009

Avkastning på eget kapital 5,7 7,9 1,5 -0,3

Soliditet 58 63 64 66

Utdelning, koncernens årsresultat 70 70 0 0


Bolagsstyrningsrapport

ÖVERGRIPANDE STYRNING – ÄGARSTRUKTUR OCH

ÄGARFORM

Vectura är ett aktiebolag vars enda ägare är svenska staten,

har alla aktier lika röstandel och det finns inga begränsningar

i bolagsordningen. Till grund för styrningen av företaget ligger

den svenska aktiebolagslagen, företagets bolagsordning,

Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt svenska statens

ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande. Den

senare reglerar bland annat styrelsens ansvar och sammansättning

samt att företag med statligt ägande ska tillämpa Koden.

Syftet med Koden är att förbättra styrningen av svenska bolag,

vilket kräver tydlig ansvarsfördelning mellan de olika lednings-

och kontrollfunktionerna. Samtidigt måste informationen vara

transparent så att staten får god insyn i verksamheten och kan

utöva en aktiv ägarroll. De lämnar dessutom ägarinstruktioner

vid årsstämman. Bolagsstyrningen inom Vectura kan sammanfattas

enligt organisationsbilden på sid 31 och bolagsstyrningsrapporten

finns på www.vectura.se.

AVSTEG FRÅN SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Vectura tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, men har i

enlighet med statens ägarpolitik gjort två avsteg från Koden.

Dels när det gäller beredning av beslut om nominering av

styrelse och revisorer och dels i att styrelseledamöters oberoende

i förhållande till staten som ägare inte redovisas. Principerna

för nomineringsprocessen för styrelse och revisorer i av

staten helägda företag beskrivs under rubrikerna nedan.

NOMINERINGSPROCESSEN

Nominering av styrelse

Enligt statens ägarpolicy 2012 har de två enheterna för statligt

ägande på Finansdepartementet ansvar för en enhetlig statlig

bolagsanalys och ägarstyrning samt för förvaltningen av huvuddelen

av bolagen med statligt ägande. Nomineringsprocessen

drivs och koordineras av enheterna för statligt ägande. En

arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån bolagets

verksamhet, situation och framtida utmaningar samt respektive

styrelses sammansättning. Därefter fastställs eventuella rekryteringsbehov

och rekryteringsarbetet inleds. Urvalet görs utifrån

en bred rekryteringsbas för att styrelsens sammansättning ska få

en god balans i bakgrund, kompetensområden, erfarenhet och

könsfördelning. Nomineringar av ledamöter presenteras enligt

Kodens riktlinjer i kallelsen till årsstämman samt på företagets

hemsida. Enligt bolagsordningen väljs styrelseordförande av

bolagsstämman. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under

mandattiden ska ägaren snarast välja ny ordförande på en

extra bolagsstämma. Det är ännu ett avsteg från Koden, liksom

att styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som

största ägare inte redovisas. Eftersom Koden huvudsakligen är

riktad mot företag med ett spritt ägande saknas skäl att redovisa

denna form av oberoende i statligt helägda företag.

BOLAGSSTYRNING 29

Nominering av revisorer

Revisorernas uppdrag är att oberoende granska styrelsens och

verkställande direktörens förvaltning samt företagets årsredovisning

och bokföring. Ägaren har ansvaret för val av revisorer

och att beslut om detta fattas på årsstämman. Det praktiska

arbetet med upphandling hanteras av styrelsens revisionsutskott

tillsammans med bolaget. De utvärderar revisorerna och lämnar

information om förslag till revisorer i kallelsen till årsstämman

samt på bolagets hemsida. Ägaren deltar och får ta del av

utvärderingen för att sedan fatta beslut på stämman. Nuvarande

revisorer har valts enligt gällande aktiebolagslag och

övergångsreglerna till nya aktiebolagslagen. De valdes på en

extra bolagsstämma den 5 december 2008 med en mandatperiod

fram till 2013, då nytt val kommer att ske.

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ som

bland annat utser styrelse och revisorer, på förslag från ägaren,

samt beslutar om finansiella mål och utdelningspolicy. För

ändringar i bolagsordningen krävs ett bolagsstämmobeslut.

Stämman ska vara öppen och hållas inom sex månader efter

räkenskapsårets utgång. Där fattas beslut om bland annat

ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, fastställande

av bolagets balans- och resultaträkning, ersättning

till styrelse och revisorer, samt val av styrelseledamöter och

ordförande. Kallelse ska ske tidigast sex och senast fyra veckor

före stämman. Riksdagsledamöter har rätt att närvara och

ställa frågor.

Vecturas årsstämma 2012 ägde rum den 18 april i Solna.

Den var öppen och allmänheten inbjöds att närvara. Pernilla

Korshag representerade ägaren. Årsstämman beslutade om

fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av

2011 års resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och

verkställande direktören, riktlinjer för ersättning och andra

anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt att

antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sju och

att inga suppleanter ska ingå. Styrelseledamöterna Kajsa

Lindståhl, Anders Bäck, Birgitta Johansson-Hedberg, Bert-Ove

Johansson och Lotta Mellström omvaldes. Nyval gjordes av

Charlotte Bergman och Jan Sundling. Till ordförande omvaldes

Kajsa Lindståhl. Arbetstagarorganisationerna utsåg ledamöterna

Jan Bielak och Niclas Jaråker samt suppleanterna Karin

Danielsson och Lars Andersson. Arvode beslutades uppgå

till 300 kSEK för styrelseordförande och 150 kSEK för övriga

styrelseledamöter. Ersättning till ersättnings- respektive revisionsutskottet

ska utgå med 25 kSEK till ordförande och 20 kSEK till

ledamot. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter eller

styrelse- och utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.

Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. Protokoll från

årsstämman den 18 april 2012 finns på www.vectura.se.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


30 BOLAGSSTYRNING

STYRELSE

Styrelsens sammansättning

Vecturas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fem

och högst nio ordinarie ledamöter. Ordförande leder arbetet i

styrelsen och följer utvecklingen i Vectura genom kontinuerlig

kontakt med VD i strategiska frågor. Två arbetstagarrepresentanter

och två suppleanter för dessa utses av arbetstagarorganisationerna.

Av styrelsens stämmovalda ledamöter är fyra

kvinnor och tre män. Ledamöternas genomsnittsålder är 55 år.

VD ingår inte i styrelsen, men är föredragande vid styrelsens

sammanträden. Övriga befattningshavare i bolaget deltar i

styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda frågor.

En närmare presentation av styrelsen finns på sidan 36.

Styrelsens arbete

Utvärdering av VD:s arbete ska fortlöpande göras av styrelsen.

Frågan har behandlats vid två tillfällen under året då ingen

i ledningen deltagit. Styrelsen har även under januari 2013

genomfört en intern utvärdering i form av att ordföranden har

gjort individuella intervjuer med ledamöterna baserat på i

förväg ställda frågor. Resultatet behandlades av ersättningsutskottet

i januari 2013 och på styrelsemötet i februari 2013.

Styrelsen ska godkänna väsentliga uppdrag som VD eventuellt

har utanför bolaget.

En utvärdering av styrelsens arbete ska genomföras årligen

med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet.

Styrelsen har under januari 2013 genomfört en intern utvärdering

i form av att ordföranden har gjort individuella intervjuer

med ledamöterna baserat på i förväg ställda frågor. Resultatet

behandlades av ersättningsutskottet i januari 2013 samt på

styrelsens möte i februari 2013. Ordföranden hade en muntlig

genomgång med ägaren i oktober 2012 och presenterade

styrelseutvärderingen för ägaren i februari 2013.

Huvudpunkterna i 2012 års styrelsemöten var:

Styrelsemöte Innehåll

Februari • Genomgång av styrelseutvärdering 2011.

• Bokslutskommunikén behandlades och fastställdes.

• Revisorn redovisade revisorernas arbete i

samband med revisionen av räkenskapsår 2011.

• Genomgång av NMI 2011.

Mars • Kallelse till årsstämma fastställdes.

• Års- och hållbarhetsredovisningen behandlades

och fastställdes.

April • Delårsrapport januari–mars behandlades och

fastställdes.

April,

konstituerande

möte

• Konstituerande sammanträde där styrelsens

arbetsordning fastställdes.

• Val av ledamöter till styrelsens utskott.

• Instruktion för VD fastställdes.

Juni • Tvådagars strategimöte

• Prognos 1 behandlades.

• Beslut om följande policyer: Uppförandekoden

”Vårt sätt att vara”, Mångfaldspolicyn,

Sponsringspolicyn, Etikpolicyn, Miljöpolicyn och

Finans policyn.

• Affärsplanen behandlades.

Juli • Delårsrapport januari–juni behandlades och

fastställdes.

• Åtgärdsprogram för att förbättra lönsamheten

beslutades.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

September • Genomgång åtgärdsprogram.

Oktober • Riskpolicyn godkändes.

December • Fastställande av uppdaterad affärsplan.

• Budget och långtidsplan beslutades.

• Incitamentsprogram 2013 fastställdes.

• Beslut att Vectura ska följa Näringslivskoden.

• Hållbarhetsmålen beslutades.

Styrelsens utskott

Styrelsen har två särskilda utskott, ett revisionsutskott och ett

ersättningsutskott, som bereder frågor inför beslut i styrelsen.

Riktlinjer för utskottens arbete finns i styrelsens arbetsordning.

Behandlade frågor protokollförs och rapporteras vid efterföljande

styrelsemöte.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består av ordförande Anders Bäck, Birgitta

Johansson-Hedberg och Lotta Mellström. Utskottets uppgift är

bland annat att svara för beredningen av styrelsens arbete

med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering samt

att fortlöpande träffa bolagets revisorer för att informera sig

om revisionens inriktning, omfattning och resultat. Även att

diskutera samordningen mellan externrevisorerna och de

interna kontrollaktiviteterna samt synen på bolagets risker.

Särskild uppmärksamhet ska ges till ”Statens riktlinjer för extern

rapportering”. Revisionsutskottet har sammanträtt fem gånger

under 2012 , varav revisorerna har deltagit tre gånger. Under

året har man behandlat bokslutskommuniké, årsredovisning,

bolagsstyrningsrapport, hållbarhetsredovisning, revisionsarvode

2011, revisionsplan 2012, delårsrapporter, mål för intern- och

extern rapportering, ekonomiska mål, utvärdering av revisorer,

riskprocesser samt intern kontroll.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet består av ordförande Kajsa Lindståhl samt

Bert-Ove Johansson och Lotta Mellström. Bert-Ove Johansson

ersätter Bengt Göransson, som avgick ur styrelsen i samband

med årsstämman den 18 april 2012. Vectura tillämpar regeringens

riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

i företag med statligt ägande. Utskottet ska bland annat

utarbeta förslag till principer för ersättningar och övriga villkor

för ledande befattningshavare inom ramen för dessa beslutade

riktlinjer. Utskottet ska vidare ha särskild uppmärksamhet på att

riktlinjerna efterföljs och ska årligen bereda ett förslag avseende

ersättningar för ledande befattningshavare med beaktande

av lämplig jämförbar statistik samt total ersättningskostnad.

Utskottet har sammanträtt fyra gånger under 2012. Utskottet

har bland annat behandlat VD:s lön och pensionspremie, berett

förslag till ersättningar för ledande befattningshavare samt

principer för ersättning till ledande befattningshavare inklusive

anställningsavtalet med administrerande direktör för det norska

dotterbolaget Vectura Consulting AS. Se även not 4 i årsredovisningen.

Utskottet har behandlat Vecturas successionsplanering och

program för ledar- och kompetensutveckling samt upplägget för

den årliga utvärderingen av styrelse och VD. Utskottet har vidare

berett förslag till Vecturas incitamentsprogram för 2013, som följer

principerna för 2012 års program och inte innehåller några aktiekursrelaterade

kriterier och finns beskrivet på sid 34. Det befintliga

incitamentsprogrammet för 2012 har inte föranlett några utbetalningar

eftersom uppsatta mål för året inte har uppnåtts.


Namn

Styrelsemöte

Revisionsutskott

Ersättningsutskott

Kajsa Lindståhl 9 - 4

Anders Bäck 9 5 -

Bengt Göransson 3 - -

Bert-Ove Johansson 8 - 4

Birgitta Johansson-Hedberg 7 5 -

Lotta Mellström 8 5 4

Charlotte Bergman 5 - -

Jan Sundling 5 - -

Niclas Jaråker 7 - -

Jan Bielak 9 - -

Lars Andersson 2 - -

REVISORER

Revisorerna har till uppgift att på aktieägarens vägnar granska

företagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s

förvaltning. Styrelsen kommunicerar med revisorerna genom

revisionsutskottet, samt genom att revisorerna är närvarande vid

styrelsens möte i februari. Revisionsbolaget Ernst & Young AB

valdes av stämman till bolagets revisorer fram till årsstämman

2013. Huvudansvarig revisor har under 2012 varit Björn Ohlsson.

Ersättningen till revisorerna framgår av not 2 i årsredovisningen.

ORGANISATION

1.

2.

3.

4.

5.

Ägarpolicy och

ägarens riktlinjer

Ägarpolicy, ägarens

riktlinjer, årsstämma

och bolagsordning

Policyer, arbetsordning,

organisation och VDinstruktion

Verksamhetsstyrning inklusive

måluppföljning, arbets ordning,

attest instruktion, ledningssystem

och intern kontroll

Rapportering, ledningssystem,

måluppföljning,

roller och ansvar

NOMINERINGS-

PROCESSEN

BOLAGSSTÄMMA

STYRELSE

REVISIONSUTSKOTT

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

VD/LEDNING

DIVISION

TRANSPORT & SAMHÄLLE

DIVISION

MARK MILJÖ

& ANLÄGGNING

EXTERNA REVISORER

AFFÄRSSTÖD

DIVISION

JÄRNVÄG

DIVISION

PROJEKT- & BYGGLEDNING

BOLAGSSTYRNING 31

VD OCH LEDNING

Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets

förvaltning till VD, som leder arbetet inom de ramar som

styrelsen fastställt. Instruktioner för arbetsfördelning mellan

styrelse och VD har fastställts av styrelsen och uppdateras

årligen. VD är styrelseledamot i STD, Svenska Teknik & Designföretagen

och i Nordisk vägforums svenska styrelse. Dessa

utgör VD:s samtliga väsentliga uppdrag utanför bolaget, vilka

alltid ska godkännas av styrelsen. VD:s arbete ska utvärderas

av styrelsen fortlöpande och styrelsen ska särskilt behandla

denna fråga minst en gång per år. En närmare presentation av

VD finns på sidan 37 samt på bolagets hemsida www.vectura.

se.

VD har utsett en ledningsgrupp som ansvarar för verksamheten.

Under 2012 bestod ledningsgruppen, förutom VD, av

divisionschefer och chefer för Ekonomi & Inköp, Marknad &

Kommunikation, HR, Verksamhetsutveckling samt administrerande

direktör för Vectura Consulting AS. Övrig information

om ledamöterna i ledningen finns på sid 37 samt på bolagets

hemsida www.vectura.se.

Vecturas affärsverksamhet har under 2012 varit uppdelad i

de fyra divisionerna Järnväg, Mark Miljö & Anläggning, Transport

& Samhälle samt Projekt- & Byggledning.

I region Nord har Mark Miljö & Anläggning och Järnväg

gått samman från 1 september. Uppföljning och redovisning av

verksamheten sker från 1 januari 2013 i sin helhet på divisionsnivå.

Resterande regioner (Väst, Öst, Syd och Mitt) kommer att

slås ihop under kvartal 1 2013.

STYRELSE

VECTURA CONSULTING AS

VECTURA CONSULTING AS

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


32 BOLAGSSTYRNING

Divisionerna är i sin tur uppdelade på fyra till sex affärsområden/regioner.

Varje division har en ledningsgrupp som

sammanträder regelbundet och som leds av en divisionschef.

Vectura har även en affärsstödsenhet där avdelningarna

Ekonomi & Inköp, Marknad & Kommunikation, HR samt Verksamhetsutveckling

ingår. Under år 2012 har en VD rekryterats

till Vecturas dotterbolag i Norge. Denna är direkt underställd

dotterbolagets styrelse, som består av Vectura Consulting AB:s

VD, vVD och marknadschef.

STYRELSENS RAPPORT OM INTERN

KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA

RAPPORTERINGEN 2012

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i den

svenska aktiebolagslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning.

Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen

6 kap. 6§ samt Koden avsnitt 10.1 och 10.2 och är

därmed avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella

rapporteringen. Koden innehåller krav på årlig extern informationsgivning

om hur den interna kontrollen avseende den finansiella

rapporteringen är organiserad. Enligt Koden ska styrelsen

årligen lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets

system för intern kontroll och riskhantering avseende den

finansiella rapporteringen. Intern kontroll avseende den finansiella

rapporteringen syftar till att ge rimlig säkerhet avseende

tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i form

av delårsrapporter, årsredovisningar och bokslutskommunikéer,

samt att rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med

lag, tillämplig redovisningsstandard och övriga krav på aktiebolag.

Styrelsen ansvarar för att bolaget hanterar sina risker

på rätt sätt samt att fastlagda principer följs för den finansiella

rapporteringen och den interna kontrollen. Risker i samband

med den finansiella rapporteringen är förlust eller förskingring

av tillgångar och otillbörligt gynnande av annan part på

bolagets bekostnad. Det kan även vara andra risker som rör

väsentliga felaktigheter i redovisningen, till exempel avseende

bokföring och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och

kostnader eller avvikelser i upplysningskrav. Frågorna bereds av

revisionsutskottet inför behandling i styrelsen. Styrelsen har det

övergripande ansvaret för att upprätthålla ett effektivt system för

intern kontroll och riskhantering. Varje år uppdateras och fastställs

en arbetsordning som reglerar arbetsfördelningen mellan

styrelse och VD. Styrelsen upprättar en instruktion till VD som

bland annat beskriver delegeringsrätt och ledarskap. De tar

även beslut om bolagets strategier, affärsplan, hållbarhetsmål,

budget och policyer. Ett revisionsutskott som styrelsen utsett,

bereder bland annat frågor kring finansiell rapportering och

intern kontroll inför styrelsebehandling. Här ingår tre representanter

från styrelsen.

ÖVERGRIPANDE KONTROLLMILJÖ

Kontrollstrukturer

Revisionsutskottet behandlar delårsrapporterna samt bolagets

risker på sina möten, och rapporterar därefter till styrelsen. I

samband med att årsboksluten och delårsrapporten för tredje

kvartalet behandlas, rapporterar revisorerna de iakttagelser

som gjorts i samband med revisionen. Vid varje delårsbokslut

följer styrelsen upp den ekonomiska utvecklingen mot budget,

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

prognos och uppsatta mål. Revisorernas rapporter följs upp

och de åtgärder som vidtagits för att förbättra kontrollmiljön

redovisas. Vectura har ingen internrevision för den finansiella

kontrollen, utan den interna kontrollen granskas av bolagets

externa revisorer. Varje år lämnar revisorn en internkontrollrapport

till revisionsutskottet samt redovisar rapporten till styrelsen i

samband med styrelsens bokslutskommunikémöte. Styrelsen har

under året gjort en utvärdering om behovet av en till styrelsen

rapporterande internrevisionsfunktion. Styrelsen anser inte att en

sådan funktion behövs för tillfället, men utesluter inte att den kan

komma att inrättas i framtiden.

Policyer, regler och riktlinjer

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende

den finansiella rapporteringen. Den innefattar även bolagets

värderingar och etiska riktlinjer kring respekt för människa, miljö

och ekonomiska värden. En viktig del av kontrollmiljön är att

beslutsvägar, befogenheter och ansvar är tydligt definierade

och kommunicerade mellan olika nivåer i organisationen samt

att det finns styrande dokument i form av en uppförandekod,

policyer, riktlinjer och manualer. Vecturas interna styrning

finns beskriven i verksamhetssystemet ”Vårt arbetssätt” som är

tillgängligt för alla medarbetare via företagets intranät. Den

interna kontrollen görs genom att verksamheten följs upp mot

”Vårt arbetssätt” genom både interna revisioner och externa i

samband med certifiering.

Vectura har policyer inom följande områden:

Område Policy Beslutade av

HR Arbetsmiljö Ledningen

Etik Styrelsen

Internet Ledningen

IT Ledningen

Lön Ledningen

Mångfald Styrelsen

Representation Ledningen

Resor Ledningen

Tidskrivning Ledningen

Uppförandekod Styrelsen

Näringslivskoden Styrelsen

Ekonomi Finans Ledningen

Inköp Ledningen

Sponsring Styrelsen

Kommunikation Kommunikation Ledningen

Kvalitet och miljö Kvalitet Ledningen

Miljö Styrelsen

Säkerhet Ledningen

Risk Styrelsen

Vecturas uppförandekod ”Vårt sätt att vara” har implementerats

under 2012 och innefattar hur företagets medarbetare ska

uppträda mot varandra, mot kunder och mot miljön.

En närmare presentation av Vecturas risker finns på sid 24–25.


Affärsplan, budget och prognos

Både i styrelsen och i ledningsgruppen behandlas strategier,

affärsplan, budget och prognoser. Affärsplanen är på tre år

och uppdateras årligen innan budgetprocessen. Budget görs

på hösten för nästkommande år. Prognoser för innevarande

år görs två gånger per år, en gång på våren och en gång på

hösten.

Resultatuppföljning

VD upprättar uppdragskort till divisions- och affärsstödschefer.

Uppdragskorten innehåller krav inom målområdena

ekonomi, marknad, kvalitet och miljö samt medarbetare. De

ligger också till grund för samtiga divisioners och affärsstödssektioners

verksamhetsplaner, som bryts ned i handlingsplaner.

VD och ekonomichefen har kvartalsvis uppföljningsmöte med

varje division och affärsstödssektion där både verksamhetsplaner,

hållbarhetsmål och det finansiella resultatet följs upp.

Månadsvis och kvartalsvis lämnas en avrapportering till VD och

ledning om bland annat marknadsläge, orderläge, ekonomiskt

utfall, personalsituation, uppdragens karaktär och risker i

uppdrag. Varje division har regelbundna möten i sina respektive

divisionsledningar där bland annat det finansiella resultatet

för divisionen följs upp. Den finansiella rapporteringen ska vara

rättvisande avseende de olika segmenten (divisionerna) för att

verksamheten ska kunna styras i enlighet med upprättade handlingsplaner.

Varje bokslut ska följa den bokslutsrutin som gäller

och stämmas av för att säkerställa att rätt poster redovisats.

VECTURA

AFFÄRSPLAN

STRATEGISK NIVÅ 1

DIVISION

UPPDRAGSKORT

TAKTISK NIVÅ 2

DIVISION/ENHET

VERKSAMHETSPLAN

OPERATIV NIVÅ 3

En ny ekonomistyrningsmodell har implementerats under 2012.

Den innebär en förbättrad och tydligare ekonomisk analys och

styrning. Genom att fokusera på några få strategiska nyckeltal,

som löpande visar framstegen i riktning mot de övergripande

verksamhetsmålen i hela organisationen, ökar samsynen i

uppföljningen. Kostnader för affärsstöd fördelas ut på de fyra

divisionerna och är under 2012 borttaget som segment.

Uppdragsuppföljning

Varje division har en controller som granskar uppdragen tillsammans

med ansvarig uppdragschef och uppdragsledare. Alla

uppdrag klassificeras efter risknivå, och uppdrag med högst risk

följs upp extra noga.

Verksamhetssystem

Bolaget har ett verksamhetssystem, ”Vårt arbetssätt” som är

certifierat mot ISO9001: 2008 och ISO14001: 2004. Där

beskrivs processen ”leda, styra, följa upp” samt uppdrags- och

försäljningsprocesserna. Processerna beskriver vilka moment

som alltid ska vara med i olika skeden och ger ett stöd i hur de

ska utföras. Styrande regler, rutiner, policyer, riktlinjer, lagar och

andra krav har samlats på en gemensam sida och de omfattar

alla medarbetare i Vectura. Bland de styrande dokument finns

den av styrelsen beslutade attest- och beslutsordningen, som

reglerar vilka befogenheter som finns på varje nivå i bolaget,

samt de befogenheter som är kopplade till verksamhetens olika

roller. I ”Vårt arbetssätt” finns även hjälpmedel i form av mallar

BOLAGSSTYRNING 33

och checklistor samt relaterade länkar. Kvalitets- och miljömanualen

beskriver bland annat hur interna kvalitetsrevisorer

säkerställer arbetet och att rutinerna i ”Vårt arbetssätt” följs.

Extern revision sker i samband med omprövning av kvalitets-

och miljöcertifikaten och säkerställer ständig förbättring.

Information och kommunikation

Vecturas samtliga policyer och verksamhetssystem finns tillgängliga

på bolagets intranät. Information om uppförandekoden

finns även på www.vectura.se tillsammans med en etisk larmfunktion.

En kommunikationspolicy beskriver ansvar och riktlinjer

för hur kommunikation med externa parter bör ske. Delårsrapporter

och årsredovisning redovisas på bolagets hemsida

www.vectura.se. Vid all typ av marknadskommunikation följer

Vectura Sveriges Informationsförenings etiska regler.

Finansiell rapportering

Under 2012 har riskerna i den finansiella rapporteringen

identifierats och värderats. Uppföljningsrutinerna har samtidigt

förstärkts för att motverka eventuella risker och säkerställa att

det görs rättvisande reserveringar. De processer som bedömts

ha störst risk har dokumenterats ytterligare och befintliga

riskkontroller enligt Coso har förstärkts. De största riskerna i

den finansiella rapporteringen ryms framförallt i värderingen

av kunduppdrag, särskilt fastprisuppdrag, men även löpande

uppdrag kan medföra risk för exempelvis viten och eventuella

försäkringsärenden.

Ytterligare risker är påverkan av debiteringsgrad och prisnivån.

En förändring av debiteringsgraden med +/- 1 %-enhet

innebär en resultatpåverkan med cirka 18 MSEK på årsbasis.

En förändring av genomsnittligt arvode med +/- 10 SEK per

timme innebär en resultatpåverkan med cirka 17 MSEK på

årsbasis. Det finns idag etablerade rutiner för att fånga upp

risker i uppdragen så att uppskattade reserveringar bokförs och

belastar resultatet. Vid varje månadsbokslut gör respektive division

en bedömning av eventuella förlustrisker och en värdering

av varje uppdrag. Osäkra kundfordringar kontrolleras löpande

och eventuella reserveringar görs i redovisningen. En beskrivning

av finansiella risker och riskhantering finns i not 17.

Följande uppföljningar görs för att motverka risker i den

finansiella rapporteringen:

• Ekonomichef och VD följer upp resultatet månadsvis och

rapporterar till styrelsen.

• Redovisningschefen följer upp resultatet månadsvis på

bolagsnivå och rapporterar till ekonomichefen och VD.

• Respektive divisionschef följer månadsvis upp divisionens

utfall och rapporterar till VD, ekonomichef och ledningsgrupp.

• Varje division har en controller som löpande följer upp och

säkerställer utfall jämfört med budget och prognos, nyckeltal

jämfört med uppsatta mål samt genomför uppdragsgenomgångar

med respektive uppdragsansvarig. Rapportering sker

till divisionschefen.

• Alla chefer kan genom rapporter göra löpande upp följningar.

• Alla uppdragsledare, uppdragschefer och chefer kan

löpande följa det ekonomiska resultatet på sina uppdrag.

• Ekonomi följer kvartalsvis upp osäkra kundfordringar och gör

eventuella reserveringar i redovisningen samt säkerställer att

påminnelser om obetalda fakturor skickas ut två gånger per

månad.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


34 ERSÄTTNING OCH VILLKOR

Ersättning och andra anställnings -

villkor för ledande befattningshavare

PRINCIPER

Vid årsstämman den 18 april 2012 fastställdes på styrelsens

förslag nedanstående riktlinjer för Vectura. Styrelsens förslag till

principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande

befattningshavare innebär att Vectura ska sträva efter att ersättning

och anställningsvillkor ska vara rimliga och väl avvägda.

Ersättningarna ska präglas av måttfullhet, rimlighet och transparens

samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen

ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag

utan präglas av måttfullhet. I fråga om ersättning och andra

anställningsvillkor ska Vectura tillämpa de principer som beslutats

i av regeringen fastställda ”Riktlinjer för anställningsvillkor

för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande”

2009-04-20. Dessa riktlinjer ska utmynna i en ersättning som är

konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig och ändamålsenlig. Principen

är fast grundlön, vilket innebär att några incitamentsprogram

eller andra typer av rörliga lönedelar inte får förekomma

för ledande befattningshavare.

Beträffande pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag

ska principerna för detta överensstämma med de som

fastställts av regeringen i ovan nämnda riktlinjer. För säkerställande

av att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets

kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget

inte överskrids, samt att de följer av stämman fastställda

riktlinjer, gäller följande. Baserat på de underlag som legat

till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, samt

med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska

bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och

övriga anställningsvillkor inte överskridits. Bolagets revisorer

ska vidare årligen inför varje årsstämma, i särskild rapport

till styrelsen, redovisa sina iakttagelser beträffande ledande

befattningshavares och övriga anställdas anställningsvillkors

överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämman

fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte

har följts ska skälen för denna bedömning framgå. Innan beslut

om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag

som utvisar bolagets totala kostnad. Dessa riktlinjer ska också

gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma

för respektive dotterbolag. Styrelsen föreslår att riktlinjerna för

2013 ska vara desamma som ovan.

Frågor om ersättning till ledande befattningshavare bereds

av styrelsen genom ersättningsutskottet. Ersättning och förmåner

till VD beslutas av Vecturas styrelse. Ersättning till övriga chefer

direkt underställda VD, vilka ses som övriga ledande befattningshavare,

beslutas av VD efter samråd med styrelse ordförande.

VD

Under 2012 har VD erhållit fast lön samt förmåner enligt

följande. VD:s pensionsålder är 65 år och pensionen är

premiebestämd. Bolaget betalar premier för pension (ålders-,

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

efterlevande-, sjukdomspension med mera) med en årlig premie

uppgående till 30 (30) procent av årlig lön under det aktuella

året. VD har en förmånsbil samt en liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring

enligt bolagets policy. Bolaget har därutöver tecknat en

särskild sjukvårdsförsäkring för VD. Uppsägningstiden för VD är

sex månader från såväl företagets som VD:s sida. Därutöver kan

ett avgångsvederlag på upp till arton månader utges. Under

uppsägningstiden utgår full lön under sex månader. Avgångsvederlaget

utbetalas månadsvis och består enbart av den fasta

månadslönen utan tillägg för förmåner. Vid nyanställning eller

vid erhållande av inkomst av näringsverksamhet ska ersättningen

reduceras med belopp som motsvarar den nya inkomsten.

ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Principen för ersättning till övriga ledande befattningshavare

bygger på fast lön. Pension till ledande befattningshavare,

förutom VD, byggs upp genom ITP-planen. För övriga ledande

befattningshavare utgår ingen rörlig ersättning och pensionsåldern

är 65 år. Bolaget har därutöver tecknat en särskild

sjukvårdsförsäkring för ledande befattningshavare. Divisionscheferna

och vice VD har även möjlighet till förmånsbil.

Ledande befattningshavare tillämpar Almegas kollektivavtal för

Svenska Teknik & Designföretagen och följer avtalets regler för

uppsägningstid vid arbetsbrist. Uppsägningstiden vid arbetsbrist

är från bolagets sida max 6 månader (beroende på anställningstid)

men för medarbetare som fyllt 55 år (dock längst till

65 års ålder) och som har sammanhängande anställningstid

vid bolaget av minst 10 år är uppsägningstiden 12 månader.

Under uppsägningstiden utgår oförändrad lön.

INCITAMENTSPROGRAM

Regeringen har beslutat om riktlinjer för anställningsvillkor för

ledande befattningshavare i företag med statligt ägande och

det ankommer på styrelsen att säkerställa att dessa följs. Inom

ramen för dessa riktlinjer har styrelsen i Vectura beslutat om ett

incitamentsprogram för 2013. Det är ett incitamentsprogram för

de anställda som inte tillhör kretsen ledande befattningshavare

och det baseras på av styrelsen uppsatta mål för 2013.

Programmet är takbestämt och för att ge utfall krävs att

uppsatta mål överträffas. Aktie- och aktiekursrelaterade kriterier

finns inte i programmet. Det befintliga incitamentsprogrammet

för 2012 har inte föranlett några utbetalningar eftersom

uppsatta mål för året inte har nåtts.


Förslag på vinstdisposition

AKTIEKAPITAL OCH AKTIER

Vecturas aktiekapital uppgick den 31 december 2012 till

129 MSEK fördelat på 129 200 000 aktier, vardera med ett

kvotvärde om 1 krona. Det finns ett aktieslag. Varje aktie berättigar

till en röst på bolagsstämman utan begränsning. Vectura

ägs till 100 procent av svenska staten.

UTDELNINGSPOLICY

Utdelningspolicyn innebär att ordinarie utdelning ska uppgå till

50–70 procent av årets resultat. Vid varje utdelningstillfälle ska

hänsyn tas till bolagets framtida kapitalbehov och eventuella

investerings- och förvärvsplaner.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämman äger rum den 25 april på bolagets huvudkontor,

Svetsarvägen 24 i Solna.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande finns följande fria, egna kapital:

SEK

Överkursfond 216 871 192

Årets resultat -10 385 858

Till årsstämmans förfogande 206 485 334

Förslag till utdelning -16 900 000

I ny räkning balanseras 189 585 334

Styrelsen föreslår att 70 procent av koncernens årsresultat

24 151 000 SEK, vilket innebär 16 900 000 SEK och motsvarar

0,131 SEK per aktie, utdelas till ägaren för 2012. Moderbolagets

förlust på -10 385 858 SEK, avräknas mot överkursfonden,

216 871 192 SEK, och att därefter kvarstående överkursfond,

189 585 334 SEK, balanseras i ny räkning. Föreslagen utdelning

utgör 5,0 procent av moderbolagets egna kapital.

STYRELSENS YTTRANDE AVSEENDE FÖRESLAGEN

VINSTUTDELNING ENLIGT ABL 18 KAP 4§ ÄR:

Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med

International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av

International Accounting Standards Board (IASB) samt de tolkningsuttalanden

som ges ut av International Financial Reporting

Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har godkänts av

EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Rådet för

finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande

redovisningsregler för koncerner tillämpats.

Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med

svensk lag och med tillämpning av rekommendation RFR 2

Redovisning för juridiska personer, från Rådet för finansiell

rapportering. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets

FÖRSLAG PÅ VINSTDISPOSITION 35

bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning. Styrelsen

finner även att föreslagen utdelning till aktieägaren är försvarlig

med hänsyn till de bedömningskriterier som anges i 17 kap 3§

andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens

art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och

ställning i övrigt).

Styrelsen vill därvid framhålla följande:

Verksamhetens art, omfattning och risker

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital

efter den föreslagna utdelningen kommer att vara tillräckligt stort

i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen

beaktar i sammanhanget bland annat bolagets och koncernens

historiska utveckling, budgeterad utveckling, investeringsplaner

samt konjunkturläget.

Konsolideringsbehov

Styrelsen har företagit en allsidig bedömning av bolagets och

koncernens ekonomiska ställning och dess möjligheter att på sikt

infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör 70 procent av

koncernens årsresultat. Det uttalade målet för koncernens kapitalstruktur

med en soliditet om högst 50 procent uppfylls inte efter

den föreslagna utdelningen. Soliditeten uppgick till 58 procent.

Bolagets och koncernens soliditet är god med beaktande av de

förhållanden som råder i branschen. Mot denna bakgrund anser

styrelsen att bolaget och koncernen har goda förutsättningar

att tillvarata framtida affärsmöjligheter och även tåla eventuella

förluster. Planerade investeringar har beaktats vid bestämmandet

av den föreslagna vinstutdelningen och en närmare diskussion

om ytterligare utdelning kommer ske under 2013 utifrån utvecklade

investeringsstrategier och investeringsplaner. Vinstutdelningen

kommer heller inte att negativt påverka bolagets och

koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade

investeringar eller satsningar enligt antagna planer.

Likviditet

Den föreslagna vinstutdelningen kommer inte att påverka

bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalningsförpliktelser.

Bolaget och koncernen har god tillgång till

likviditetsreserver i form av både kort- och långfristiga krediter.

Krediterna kan lyftas med kort varsel, vilket innebär att bolaget

och koncernen har god beredskap att klara såväl variationer i

likviditeten som eventuella oväntade händelser.

Ställning i övrigt

Styrelsen har övervägt alla kända förhållanden som kan ha

betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning

och som inte beaktats inom ramen för det ovan anförda. Därvid

har ingen omständighet framkommit som gör att den föreslagna

utdelningen inte framstår som försvarlig.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


36 STYRELSE

Styrelse

Från vänster: Niclas Jaråker, Jan Bielak, Kajsa Lindståhl, Jan Sundling, Lotta Mellström, Birgitta Johansson-Hedberg, Bert-Ove Johansson.

Sittande: Anders Bäck, Charlotte Bergman.

KAJSA LINDSTÅHL

Styrelseordförande.

Ordförande Ersättningsutskottet.

Född 1943, invald 2008.

Civilekonom.

Egen konsultverksamhet.

Fd VD Banco Fonder. Ordförande

i Södersjukhuset AB och i stiftelsen

Tumba Bruk. Ledamot i PRI Pensionsgaranti,

Institute for financial

research och Thule-stiftelsen.

CHARLOTTE BERGMAN

Född 1963, invald 2012.

Civilingenjör i Industriell Ekonomi

VD Strängbetong.

Tidigare ett flertal chefs positioner

inom byggsektorn, bl a i KF

Fastigheter och NCC.

JAN BIELAK

Arbetstagarrepresentant.

Född 1960, invald 2008.

Civilingenjör.

Key Account Manager Vectura.

Tidigare Affärsstöd Banverket

Projektering.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

ANDERS BÄCK

Ordförande Revisionsutskottet.

Född 1958, invald 2008.

Civilekonom.

vVD och ekonomidirektör Jernhusen

AB. Tidigare ekonomi- och finansbefattningar

i AB Swedcarrier, Telia-

Sonera AB, Investor AB och Akzo

Nobel. Styrelseledamot i Svenska

Skidförbundet.

BERT-OVE JOHANSSON

Ledamot Ersättningsutskottet.

Född 1962, invald 2009.

Civilekonom.

VD Newsec Corporate Finance AB.

Tidigare affärsenhetschef respektive

inköpsdirektör i Skanskakoncernen.

Ägare och ordförande i Procurement

and Property Partners Sweden AB.

Styrelsemedlem i Newsec Sweden AB

respektive Newsec Advice AB.

NICLAS JARÅKER

Arbetstagarrepresentant.

Född 1966, Invald 2012.

El-projektör/Tekniksamordnare.

Tidigare El-projektör Banverket.

BIRGITTA

JOHANSSON-HEDBERG

Ledamot Revisionsutskottet.

Född 1947, invald 2008.

Fil kand. Psykologexamen.

Styrelseuppdrag i ett antal bolag.

Tidigare VD för bland annat

Föreningssparbanken, Lantmännen,

Resident Director Wolters Kluwer.

Ord förande i Umeå Universitet, Almi

Stockholm och Pocketstället AB.

Ledamot i Sveaskog AB, Sveriges

Radio AB, Finans inspektionen, Rieber

o Son AS och Vitec AB.

LOTTA MELLSTRÖM

Ledamot Ersättningsutskottet.

Ledamot Revisionsutskottet.

Född 1970, invald 2008.

Civilekonom.

Kansliråd vid enheten för statlig

bolagsförvaltning på Finansdepartementet.

Tidigare managementkonsult Resco

AB, controller inom Sydkrafts- och

ABB koncernerna.

Ledamot i AB Svensk Exportkredit.

JAN SUNDLING

Född 1947, invald 2012.

Sjökaptensexamen, högre företagsekonomisk

utbildning vid Frans

Schartau.

Konsult.

Tidigare bland annat VD Green

Cargo AB. Styrelseordförande SJ

AB, Sjöfartsverket, Jan Sundling i

Ytterkvarn AB. Vice ordförande CER

Management Committee i Bryssel.

Ledamot i Corem Property Group AB

och Aditro Logistics AB.


Ledning

Från vänster: Elisabet Wahlman, Mattias Hörling, Tone Manum, Anna Ernestam, Jan Thulin, Patrik Risberg, Anna Waldman Haapaniemi, Jan Colliander.

Sittande: Thomas Rebermark, Johan Pegelow.

JAN COLLIANDER

Verkställande direktör och

koncernchef.

Född 1951. Civilingenjör.

Tidigare VD Tyréns Infra konsult

1992–2003. VD Atkins Sverige

2004–2006. Chef Vägverket

Konsult 2007–2008. Styrelseordförande

Vectura Consulting AS.

Ledamot i Svenska Teknik & Designföretagen

och Nordiskt vägforum.

Anställd 2009.

ANNA ERNESTAM

Ekonomichef och vVD.

Född 1962. Civilekonom.

Tidigare auktoriserad revisor

Arthur Andersen (nuv. Deloitte)

1990–1994. Chefscontroller Duni

1994–1997. vVD och ekonomi chef

Eniro 118 118 1998–2009. Styrelseledamot

Vectura Consulting AS.

Anställd 2009.

MATTIAS HÖRLING

Divisionschef Projekt- & Byggledning.

Född 1972. Civilingenjör.

Tekniker, Vilhelmina Bostäder AB,

1994–1996. Konsult Affärsutveckling

& Förvärv, Wihlborgs

Fastigheter AB, 1998–2002. Affärsområdeschef,

Reinertsen Sverige AB

2002–2010.

Anställd 2010.

TONE MANUM

Administrerande direktör för

Vectura Consulting AS.

Född 1962. Civilingenjör och

ekonom.

Tidigare ledare fagavdelingen

Norges Handikapforbund Oslo

1993–2002. Plan- och utvecklingschef

Oslo Sporvognsdrift AS

2003–2008. Grundare och VD

Baneservice Scandinavia AB och

divisionschef terminaldrift Baneservice

AS 2008–2011.

Anställd 2012.

JOHAN PEGELOW

HR-chef.

Född 1969. Fil Mag historia.

Tidigare affärsområdeschef

Bank Finans, Adecco Norge

1999–2002. Affärsområdeschef,

Proffice 2002–2004. HR

Manager Sweden, Ingram Micro

2004–2007. HR Manager, Atlas

Copco AB 2007–2011.

Anställd 2011.

THOMAS REBERMARK

Marknadschef.

Född 1964. Marknadsekonom.

Tidigare Affärschef Telia Internet

1998–1999. Marknads- och

informations chef Thalamus

Networks 1999–2001. Konsult

Tetra Pak, Gumaelius och Telenor

2002–2004. Chef affärsutveckling

och IT Berling Media 2005–2009.

Försäljnings chef TL Detect

2009–2010. Styrelseledamot

Vectura Consulting AS.

Anställd 2011.

PATRIK RISBERG

Divisionschef Mark Miljö.

& Anläggning.

Född 1963. Fil. kand Biolog.

Tidigare uppdragsledare,

Vägverket Konsult 2000–2005.

Avdelningschef Vägverket Konsult

2006–2008.

Anställd 2009.

JAN THULIN

Divisionschef Järnväg.

Född 1958. Gymnasieingenjör.

Tidigare sektionschef Botswana

Railways 1992–1994. Gruppchef

Banverket 1994–1997. Affärsområdes

chef Banverket Projektering

1998–2001. Regionchef Stockholm

Banverket Projektering 2002–2008.

Anställd 2009.

LEDNING 37

ANNA

WALDMAN HAAPANIEMI

Divisionschef Transport & Samhälle.

Född 1970. Civilingenjör.

Konsult, Trafik och Miljö i Norr AB

1997–1999. Handläggare och

enhetschef, ÖCB 1999–2002. Chef

Strategisk Planering, Banverket Östra

banregionen 2002–2006. Regional

direktör Banverket 2007–2008.

Anställd 2009.

ELISABET WAHLMAN

Chef Verksamhetsutveckling.

Född 1965. Civilingenjör.

Konsult VBB Viak 1990–1995.

Konsultchef SIS KvalitetsForum

1995–2000. VD SIS Forum AB

2000–2009. VD InDevelop-IPM AB

2009–2010.

Anställd 2010.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


38 KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Koncernens resultaträkning

1 JANUARI – 31 DECEMBER

MSEK Not 2012 2011

Rörelsens intäkter 1, 19

Nettoomsättning 1 326 1 249

Övriga intäkter 1 2

Rörelsens kostnader 1

Koncernens rapport över

totalresultatet

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

1 327 1 251

Personalkostnader 4 -872 -808

Övriga externa kostnader 2, 3, 19 -397 -372

Av- och nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar 7, 8, 9 -27 -23

Rörelseresultat 31 48

Finansiella poster

Finansiella intäkter 5 1 2

Finansiella kostnader 5 -2 -2

Resultat efter finansiella poster 30 48

Skatt 13 -6 -15

ÅRETS RESULTAT 24 33

Resultat per aktie före utspädning, SEK 11 0,19 0,25

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 11 0,19 0,25

1 JANUARI – 31 DECEMBER

MSEK Not 2012 2011

ÅRETS RESULTAT 24 33

Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter - -

Övrigt totalresultat - -

TOTALRESULTAT FÖR ÅRET 24 33


Koncernens balansräkning

KONCERNENS BALANSRÄKNING 39

MSEK Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 7 187 182

Övriga immateriella anläggningstillgångar 7 8 4

Maskiner och andra tekniska installationer 8 19 9

Inventarier, verktyg och installationer 8 79 63

Övriga finansiella tillgångar 16 6 3

Summa anläggningstillgångar 299 261

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 16, 17, 19 211 203

Upparbetad ej fakturerad intäkt 16 78 82

Övriga fordringar 16 11 4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10, 16 31 31

Likvida medel 16 108 96

Summa omsättningstillgångar 439 416

SUMMA TILLGÅNGAR 738 677

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 11

Aktiekapital, kvotvärde om 1 kr 129 129

Övrig tillskjutet kapital 258 258

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 39 38

Summa eget kapital 426 425

Långfristiga skulder

Uppskjutna skatteskulder 13 24 18

Övriga avsättningar 12 9 5

Övriga långfristiga skulder 3 44 16

Summa långfristiga skulder 77 39

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 16, 19 52 52

Förskott från kunder 16 11 14

Övriga kortfristiga skulder 3, 14, 16 77 62

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15, 16 95 85

Summa kortfristiga skulder 235 213

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 738 677

POSTER INOM LINJEN

Ställda panter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


40 KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Koncernens rapport över kassaflöden

MSEK Not 2012 2011

Den löpande verksamheten 18

Resultat efter finansiella poster 30 48

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 31 5

Betald skatt 13 - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 61 53

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändringar av rörelsefordringar -15 -27

Förändringar av rörelseskulder 10 21

Pågående arbeten 3 21

Kassaflöde från den löpande verksamheten 59 68

Investeringsverksamheten

Förvärv av verksamhet 9 -5 -5

Investering i immateriella anläggningstillgångar 7 -5 -4

Investering i materiella anläggningstillgångar 8 -11 -20

Investering i finansiella anläggningstillgångar -3 -1

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -24 -30

Finansieringsverksamheten

Utdelning / tillskott ägare 11 -23 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -23 0

ÅRETS KASSAFLÖDE 12 38

Likvida medel vid årets början 1) 96 58

Kursdifferens i likvida medel - -

Likvida medel vid årets slut 1) 108 96

1) Likvida medel består av omedelbart tillgängliga tillgodohavanden på bankkonton.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL 41

Förändring i koncernens eget kapital 1)

MSEK Aktiekapital

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Övrigt

tillskjutet kapital

Balanserade

vinstmedel inklusive

årets resultat Total

Eget kapital 2011-01-01 129,2 258,2 5,1 392,5

Totalresultat - - 32,7 32,7

Eget kapital 2011-12-31 129,2 258,2 37,8 425,2

Eget kapital 2012-01-01 129,2 258,2 37,8 425,2

Lämnad utdelning - - -22,9 -22,9

Totalresultat - - 24,1 24,1

Eget kapital 2012-12-31 129,2 258,2 39,0 426,4

1) Se även not 11.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


42 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Moderbolagets resultaträkning

1 JANUARI – 31 DECEMBER

MSEK Not 2012 2011

Rörelsens intäkter 1, 19

Nettoomsättning 1 297 1 240

Övriga intäkter 1 2

Rörelsens kostnader 1

Moderbolagets rapport över

totalresultatet

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

1 298 1 242

Personalkostnader 4 -866 -804

Övriga externa kostnader 2, 3, 19 -377 -370

Av- och nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar 7, 8, 9 -44 -42

Rörelseresultat 11 26

Finansiella poster

Finansiella intäkter 5 1 1

Finansiella kostnader 5 - -

Resultat efter finansiella poster 12 27

Bokslutsdispositioner 6 -23 -36

Resultat före skatt -11 -9

Skatt 13 1 -

ÅRETS RESULTAT -10 -9

1 JANUARI – 31 DECEMBER

MSEK Not 2012 2011

ÅRETS RESULTAT -10 -9

Övrigt totalresultat - -

TOTALRESULTAT FÖR ÅRET -10 -9


MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 43

Moderbolagets balansräkning

MSEK Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella

anläggningstillgångar 7, 9

Goodwill 141 161

Övriga immateriella tillgångar 7 4

Summa immateriella

anläggningstillgångar 148 165

Materiella anläggningstillgångar 8

Maskiner och andra tekniska

installationer 7 9

Inventarier, verktyg och

installationer 38 43

Summa materiella

anläggningstillgångar 45 52

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterbolag 9 15 -

Övriga finansiella tillgångar 6 3

Uppskjuten skattefordran 13 2 1

Summa finansiella

anläggningstillgångar 23 4

Summa anläggningstillgångar 216 221

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 16, 17, 19 202 194

Upparbetad ej fakturerad intäkt 16 75 80

Fordringar på dotterbolag 16 14 11

Övriga fordringar 16 13 4

Förutbetalda kostnader

och upplupna intäkter 10, 16 29 29

Summa kortfristiga fordringar 333 318

Likvida medel 16 88 92

Summa omsättningstillgångar 421 410

SUMMA TILLGÅNGAR 637 631

MSEK Not 2012-12-31 2011-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 11

Aktiekapital, kvotvärde om 1 kr 129 129

Bundet eget kapital 129 129

Överkursfond 217 249

Balanserade vinstmedel inklusive

årets resultat -10 -9

Fritt eget kapital 207 240

Summa eget kapital 336 369

Obeskattade reserver 20 76 53

Långfristiga skulder

Avsättningar 12 9 5

Summa långfristiga skulder 9 5

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 16, 19 45 49

Förskott från kunder 16 11 14

Övriga kortfristiga skulder 14, 16 66 54

Upplupna kostnader

och förutbetalda intäkter 15, 16 94 87

Summa kortfristiga skulder 216 204

SUMMA EGET KAPITAL

OCH SKULDER 637 631

POSTER INOM LINJEN

Ställda panter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


44 MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Moderbolagets rapport

över kassaflöden

MSEK Not 2012 2011

Den löpande verksamheten 18

Resultat efter finansiella poster 12 27

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 44 42

Betald skatt 13 - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 56 69

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändringar av rörelsefordringar -17 -30

Förändringar av rörelseskulder 16 6

Pågående arbeten 3 21

Kassaflöde från den löpande verksamheten 58 66

Investeringsverksamheten

Förvärv av verksamhet 9 -5 -9

Investering i immateriella anläggningstillgångar 7 -5 -4

Investering i materiella anläggningstillgångar 8 -11 -18

Investering i finansiella anläggningstillgångar -18 -1

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -39 -32

Finansieringsverksamheten

Utdelning / tillskott ägare 11 -23 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -23 0

ÅRETS KASSAFLÖDE -4 34

Likvida medel vid årets början 1) 92 58

Likvida medel vid årets slut 1) 88 92

1) Likvida medel består av omedelbart tillgängliga tillgodohavanden på bankkonton.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


FÖRÄNDRING I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL 45

Förändring i moderbolagets

eget kapital 1)

MSEK Aktiekapital Överkursfond

Balanserade

vinstmedel inklusive

årets resultat Total

Eget kapital 2011-01-01 129,2 254,3 -5,7 377,8

Omföring resultat 2010 - -5,7 5,7 -

Totalresultat - - -8,8 -8,8

Eget kapital 2011-12-31 129,2 248,6 -8,8 369,0

Eget kapital 2012-01-01 129,2 248,6 -8,8 369,0

Omföring resultat 2011 - -8,8 8,8 -

Lämnad utdelning - - -22,9 -22,9

Totalresultat - - -10,4 -10,4

Eget kapital 2012-12-31 129,2 239,8 -33,3 335,7

1) Se även not 11.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


46 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Redovisnings- och värderingsprinciper

Belopp är uttryckta i MSEK om inget annat anges. Årsredovisningen och

koncernredovisningen avser räkenskapsåret 2012-01-01 till 2012-12-31.

Föregående års värden avser 2011-01-01 till 2011-12-31.

ALLMÄN INFORMATION

Koncernredovisningen för Vectura Consulting AB har godkänts och

undertecknats enligt styrelsebeslut 2013-03-19. Moderbolaget är ett

svenskt aktiebolag, org.nr 556767-9849, med säte i Solna och med

adress:

Vectura Consulting AB

Svetsarvägen 24, Box 46

171 11 Solna

Telefon 0771-159 159

Vecturas huvudkontor ligger i Solna. Bolagets verksamhet beskrivs i

förvaltningsberättelsen.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG

Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen,

Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 (Kompletterande

redovisningsregler för koncerner) samt International Financial Reporting

Standards (IFRS) och IFRIC-tolkningarna sådana som de antagits av EU.

Moderbolagets redovisningsprinciper beskrivs i särskilt avsnitt nedan.

GRUNDER FÖR UPPRÄTTANDE AV

KONCERNREDOVISNING OCH KONSOLIDERING

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och alla bolag i vilka

moderbolaget direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande.

Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett

företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska

fördelar. De finansiella rapporterna för moderbolaget och dotterbolagen

som tas in i koncernredovisningen avser samma period och är

upprättade enligt de redovisningsprinciper som gäller för koncernen.

Alla koncerninterna mellanhavanden, intäkter, kostnader, vinster och

förluster som uppkommer i transaktioner mellan företag som omfattas

av koncernredovisningen elimineras i sin helhet. Vid upprättande av

koncernredovisningen används förvärvsmetoden. Denna innebär att

förvärv av ett dotterbolag betraktas som en transaktion varigenom

moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar

dess skulder. Vid förvärvstillfället görs en förvärvsanalys där det verkliga

värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar

och övertagna skulder fastställs. Transaktionsutgifter redovisas direkt i

periodens resultat. Vid rörelseförvärv där överförd ersättning överstiger

det verkliga än det av förvärvarens andel av övertagna tillgångar och

skulder redovisas skillnaden som goodwill. Är skillnaden negativ, det

vill säga att förvärvet skett till ett pris understigande nettovärdet av

övertagna tillgångar och skulder, redovisas skillnaden direkt i periodens

resultat. Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten.

Tilläggsköpeskilling som är villkorad av fortsatt anställning

och automatiskt förverkas om anställningen upphör redovisas som personalkostnad

under den period som omfattas av det avtalade villkoret.

Transaktioner i utländska valutor omräknas till koncernens rapporteringsvaluta

enligt valutakursen vid transaktionstillfället. Monetära

tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till valutakursen per

balansdagen. Icke-monetära poster, som värderats till anskaffningsvärde

i en utländsk valuta räknas om till valutakursen vid transaktionstillfället,

eller om de värderats till verkligt värde till valutakursen den dag som det

verkliga värdet fastställdes. Valutakurs differenser till följd av ändrade

valutakurser redovisas i periodens resultat.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

FRAMTIDA REDOVISNINGSPRINCIPER

Vectura har valt att enbart kommentera standarder, tolkningar och

ändringar som bedöms vara eller kunna bli relevanta för Vectura och

dess verksamhet. Kommande redovisningsstandarder eller ändringar

i nu gällande standarder under 2012 bedöms inte påverka Vecturas

finansiella rapporter, med undantag för vissa upplysningskrav. IASB

(International Accounting Standards Board) arbetar med förändringar i

framtiden som kommer att innebära att intäkter ska redovisas när köparen

har kontroll samt att leasingavtalen ska redovisas i balansräkningen.

Uppdelningen av operationell och finansiell leasing tas bort.

VIKTIGA BEDÖMNINGAR OCH ANTAGANDEN

Vid upprättande av de finansiella rapporterna måste företagsledningen

och styrelsen göra bedömningar och antaganden som påverkar

bokslutet samt lämnad information. Dessa bedömningar baseras på

historiska erfarenheter och de antaganden som ledningen och styrelsen

bedömer vara rimliga under rådande omständigheter. Faktiskt utfall

kan skilja sig från dessa bedömningar om andra antaganden görs

eller andra förutsättningar skulle finnas. De uppskattningar och bedömningar

som anses ha störst inverkan på Vecturas resultat och ställning

redovisas nedan.

Goodwill

Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella nedskrivningar.

Värdering sker årligen, eller när indikation om nedskrivningsbehov

föreligger, genom att förväntade framtida kassaflöde bedöms.

Osäkra kundfordringar

Kundfordringar redovisas netto efter reservering för eventuella förluster.

Nettovärdet speglar det belopp som förväntas kunna återvinnas baserat

på de omständigheter som är kända på balansdagen.

Avsättningar till pensioner

Koncernen har till övervägande del avgiftsbestämda pensionsplaner

(cirka 99 procent av personalen). I samband med övergången från

tidigare myndigheter har de medarbetare som var deltidspensionärer

erbjudits att vara kvar i en förmånsbestämd plan fram till sin 65-årsdag.

För dessa medarbetare finns i balansräkningen en redovisad pensionsskuld.

Skulden är aktuarieberäknad utifrån antaganden om diskonteringsränta,

inflation och framtida löneökning. Dessa antaganden

uppdateras årligen, vilket påverkar den redovisade pensionsskulden.

Mer information finns i not 12.

Rättstvister

Reserveringar för tvister är uppskattningar av de framtida kassaflöden

som krävs för att reglera förpliktelserna. Tvisterna avser kontraktuella

åtaganden hänförbara till avtal med kunder. Ledningen bedömer

det osannolikt att någon av de per dagens datum kända tvister som

koncernen är inblandade i kommer att ha en väsentlig påverkan på

bolagets räkenskaper.

Transaktioner till närstående

Närstående bolag till koncernen definieras som statliga bolag eller

affärsdrivande verk med marknadsmässiga krav där staten har ett

bestämmande inflytande.

RÖRELSESEGMENT

Ett rörelsesegment är en del av ett företag

a) som bedriver affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och

ådra sig kostnader (inklusive intäkter och kostnader i samband med

transaktioner med andra delar av samma företag).


) vars rörelseresultat regelbundet granskas av företagets högsta verkställande

beslutsfattare som underlag för beslut om fördelning av resurser

till segmentet och bedömning av dess resultat, och

c) om vilket det finns fristående finansiell information.

Upplysningar om rörelsesegment lämnas utifrån ledningens perspektiv,

vilket innebär att den externa rapporteringen överensstämmer med

hur den presenteras internt för högsta verkställande beslutsfattaren. I

Vectura är ledningsgruppen den högsta verkställande beslutsfattaren och

bolaget styrs och följs upp i första hand utifrån divisioner. Divisionerna

är Järnväg, Projekt- & Byggledning, Mark Miljö & Anläggning samt

Transport & Samhälle. Dotterbolaget Vectura Consulting AS följs upp

separat och är därmed ett eget segment. Kostnaderna för Affärsstöd ,

som består av Ekonomi & Inköp, Marknad & Kommunikation, HR samt

Verksamhetsutveckling, är fördelade på respektive segment och är därför

från och med 2012 inget eget segment. Föregående år har räknats om

enligt detta. Vecturas geografiska marknad är huvudsakligen Sverige.

Av bolagets totala omsättning avser 94,0 procent Sverige, 5,3 procent

Norge och 0,7 procent Danmark. Rörelsesegmenten redovisas enligt

samma principer som för koncernen. Vid utlåning av personal mellan

divisionerna görs en kostnadskompensation hos den utlånande divisionen.

Koncernens ledning följer inte upp tillgångar per segment och

upplysningar om sådan fördelning lämnas därför inte. I region Nord

har de projekterande enheterna Mark Miljö & Anläggning samt Järnväg

gått samman från 1 september 2012. Uppföljning och redovisning av

verksamheten sker från 1 januari 2013 i sin helhet på divisionsnivå

och kommer att redovisas som ett eget segment. Resterande regioner

(Väst, Öst, Syd och Mitt) kommer att slås ihop under kvartal 1 2013.

KLASSIFICERINGAR

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt

enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än

tolv månader från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga

skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller

betalas inom tolv månader från balansdagen.

UTLÄNDSK VALUTA

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor till den

valuta kurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar

och skulder i utländsk valuta räknas om till svenska kronor till den

valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som

uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen.

INTÄKTER

Uppdrag på löpande räkning

Huvuddelen av uppdragen utförs på löpande räkning varvid intäkterna

redovisas när arbetet utförts, vilket sker samma månad. Om

det uppkommer en tvist i uppdraget redovisas den befarade förlusten

omgående som en kostnad i sin helhet.

Uppdrag med fast arvode

I uppdrag med fast arvode redovisas intäkterna i resultaträkningen

baserat på färdigställandegraden på balansdagen. Färdigställandegraden

bedöms utifrån nedlagda kostnader i förhållande till totalt

bedömda kostnader i uppdraget. Om det är sannolikt att de totala

uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsintäkten,

redovisas den befarade förlusten omgående som en kostnad i sin helhet.

Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna

inte kommer att tillfalla bolaget. Om det råder betydande osäkerhet

avseende betalning eller vidhängande kostnader sker ingen intäktsföring.

Incitamentsuppdrag

I vissa uppdrag har det avtalats om ett incitament. Uppdraget hanteras

som rörligt uppdrag enligt ovan fram tills dess det finns indikation om

att incitamentet kommer att infalla. Därefter hanteras uppdraget som

uppdrag med fast arvode enligt ovan.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 47

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Finansiella intäkter består av ränteintäkter på bankmedel. Finansiella

kostnader består av räntekostnader på checkräkningskredit. Utdelning

på och nedskrivning av andelar i dotterbolag samt vinster och förluster

vid försäljning av andelar i dotterbolag påverkar också finansiella

poster i moderbolaget.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Finansiella tillgångar och skulder som redovisas i balansräkningen inkluderar

på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, övriga fordringar,

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. På skuldsidan återfinns

leverantörsskulder, förskott från kunder, övriga skulder samt förutbetalda

intäkter och upplupna kostnader. En finansiell tillgång eller finansiell skuld

tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga

villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura

har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig

skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits.

Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas

bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller

eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av

en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen

när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma

gäller för del av en finansiell skuld. En finansiell tillgång och en finansiell

skuld kvittas och redovisas med ett netto belopp i balansräkningen

endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att

det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att

samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och avyttring

av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen.

KLASSIFICERINGAR OCH VÄRDERINGAR AV FINANSIELLA

TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen utifrån

i vilket syfte instrumentet förvärvades. Nedan beskrivs vilka typer av

finansiella tillgångar och skulder som finns i Vectura samt hur dessa

värderas. Vectura har klassificerat sina finansiella instrument i följande

kategorier.

Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte

är derivat och som har fastställda eller fastställbara framtida betalningspunkter

alternativt att de kommer att ersättas av andra finansiella

tillgångar som i sin tur kommer att generera en sådan inbetalning.

Tillgångar uppkommer då Vectura tillhandahåller tjänster eller varor till

en kund utan avsikt att handla med den uppkomna fordran. Således är

kundfordringar och upparbetade, men ej fakturerade intäkter (upplupna

intäkter), typiska tillgångar inom denna kategori. Även likvida medel

hänförs till denna kategori. Kundfordringar och upplupna intäkter

redovisas initialt till verkliga värden. I praktiken är detta för Vectura

detsamma som det belopp som har angetts eller kommer att anges på

kundfakturan. Eftersom tillgångarna har kort löptid görs ingen diskontering

för att beakta tidsvärdet av pengar. Vid efterföljande tillfällen

redovisas tillgångarna till upplupna anskaffningsvärden. För Vectura

är detta detsamma som anskaffningsvärdet. Vid efterföljande värderingar

beaktas också risken för kreditförluster. Kreditförluster i form av

kundförluster bedöms individuellt. En individuell bedömning av samtliga

kundfordringar görs kvartalsvis. Väsentliga svårigheter hos kunden och

uteblivna eller försenade betalningar betraktas som indikatorer på att

ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan förekomma.

Övriga finansiella skulder

Lån samt övriga finansiella skulder, till exempel leverantörsskulder, ingår i

denna kategori. Skulderna värderas initialt till verkligt värde och därefter

till upplupet anskaffningsvärde, vilket bestäms utifrån den effektivränta

som beräknas vid anskaffningstidpunkten. Eftersom Vecturas finansiella

skulder har en kort löptid, till exempel leverantörsskulder, redovisas

skulderna till nominellt belopp, det vill säga det lägre belopp som anges

på exempelvis leverantörsfakturan. Långfristiga skulder har en förväntad

löptid längre än ett år medan kortfristiga har en löptid kortare än ett år.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


48 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ägda tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen

om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer

att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan

beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas

i bolaget till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår

inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att

bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet

med anskaffningen. Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår

i anskaffningsvärdet är kostnader för leverans och hantering, installation,

lagfarter, konsulttjänster och juristtjänster. Redovisningsprinciper för

nedskrivningar framgår nedan. Materiella anläggningstillgångar som

består av delar med olika nyttjandeperioder behandlas som separata

komponenter av materiella anläggningstillgångar. Det redovisade värdet

för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid

utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar

väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst

eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång

utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade

värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust

redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är

sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade

med tillgången ökar och kommer att komma företaget till del samt

att anskaffnings värdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla

andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de

uppkommer. Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift

läggs till anskaffnings värdet är om utgiften avser utbyten av identifierade

komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även

i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet.

Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter, eller

delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med

utbytet. Reparationer kostnadsförs löpande.

Leasade tillgångar

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande

behålls av leasinggivaren klassificeras som operationell leasing.

Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella

incitament från leasinggivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt

över leasingperioden. Koncernen leasar vissa materiella anläggningstillgångar.

Leasingavtal av anläggningstillgångar där koncernen i allt

väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som förknippas

med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. Vid leasingperiodens

början redovisas finansiell leasing i balansräkningen till det lägre av

leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasingavgifterna.

Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och

finansiella kostnader. Motsvarande betalningsförpliktelser, efter avdrag

för finansiella kostnader, ingår i balansräkningens poster Långfristig

upplåning och Kortfristig upplåning. Räntedelen i de finansiella kostnaderna

redovisas i resultaträkningen fördelat över leasingperioden så

att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar

en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden.

Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal skrivs

av under den kortare perioden av tillgångens nyttjandeperiod och

leasingperioden.

Avskrivningsprinciper

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Koncernen tillämpar komponentavskrivning, vilket innebär

att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för

avskrivningen.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

De beräknade nyttjandeperioderna är:

IT och datorutrustning 3 år

Bilar 5 år

Kontorsutrustning och övriga inventarier 5 år

Övriga fordon 7 år

Förbättring på hyrda lokaler 20 år

De tillgångar som övertogs från Banverket och Vägverket avskrivs enligt

återstående nyttjandeperiod, vilket innebär att avskrivningsperioden

kan vara kortare på dessa. Bedömning av en tillgångs restvärde och

nyttjandeperiod görs årligen. Vid uppsägning av lokalkontrakt anpassas

avskrivningstiden för förbättringsutgifter på hyrda lokaler till den återstående

giltighetstiden av kontraktet.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Goodwill

Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för förvärvet

och det verkliga värdet av koncernens andel av förvärvade tillgångar,

övertagna skulder samt eventualförpliktelser. Goodwill värderas till

anskaffningsvärde minus eventuella nedskrivningar.

Övriga immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar som förvärvas av koncernen redovisas

till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella

nedskrivningar.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas

som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida

ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför

sig och att kostnaden kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Avskrivning

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella

tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder

är obestämbara. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs

av från det datum då de är tillgängliga för användning.

De beräknade nyttjandeperioderna är:

Förvärvade immateriella tillgångar 3–5 år

NEDSKRIVNINGAR

Materiella tillgångar

De redovisade värdena för koncernens materiella tillgångar prövas

fortlöpande genom analyser av enskilda tillgångar. Om en sådan

analys indikerar att det bokförda värdet överstiger tillgångens återvinningsvärde,

vilket är högsta av nettoförsäljnings- och nyttjandevärdet,

sker nedskrivning till återvinningsvärdet.

Goodwill

Goodwill värderas årligen eller när indikation om nedskrivningsbehov

föreligger, genom att förväntade framtida kassaflöde bedöms. Använda

prognoser tar utgångspunkt i de framtida kassaflöden som prognosticerats

av företagsledningen för de närmaste fyra åren.

Återföring av nedskrivningar

En nedskrivning återförs om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet

inte längre föreligger och det har skett en förändring i

de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet.

En återföring görs med ursprunglig nedskrivning med avdrag

för de av skrivningar som skulle ha gjorts om nedskrivning ej skett.

Ned skrivningar på goodwill återförs inte.

PÅGÅENDE ARBETE

Upparbetat men ej fakturerat värderas på balansdagen till förväntat

intäktsvärde.


ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA

Pensionsplaner

Pensionsplanerna finansieras genom betalningar till försäkringsbolag

eller förvaltaradministrerade fonder, enligt periodiska aktuariella beräkningar.

En förmånsbestämd plan anger ett belopp för den pensionsförmån

den anställde erhåller efter pensionering, vanligen baserad

på en eller flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid eller lön. En

avgiftsbestämd plan har fasta avgifter som betalas till en separat juridisk

enhet (försäkringsbolag).

Avgiftsbestämda planer

Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets

förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att

betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de

avgifter som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag

och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den

anställde som bär den aktuariella risken (att ersättningen blir lägre än

förväntat) och investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kommer

att vara otillräckliga för att ge de förväntade ersättningarna). Förpliktelser

avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad

i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört

tjänster åt företaget under en period. Vecturas pensionsförpliktelser enligt

allmänna pensionsplanen tryggas genom en försäkring i Collectum.

Pensionsplanen enligt ITP 1 som tryggas genom Collectum är en avgiftsbestämd

plan. När personalen från tidigare Banverket och Vägverket

anställdes i Vectura erbjöds alla pensionslösning enligt ITP 1. För några

medarbetare som var nära pension alternativt helt eller delvis sjukskrivna

skulle bytet av pensionsplan blivit ofördelaktigt. De blev istället kvar i

SPV eller annat försäkringsbolag med en avgiftsbestämd plan.

Förmånsbestämda planer

För ytterligare några medarbetare med deltidspension skulle byte till

Collectum ovan också blivit ofördelaktigt. De erbjöds istället att vara

kvar hos SPV med en förmånsbestämd plan eller en liknande lösning

hos Vectura fram till pension (65 års ålder). Efter 65 år upphör allt

ekonomiskt ansvar för Vectura. Per 31 december är det två personer

kvar med denna lösning och skulden uppgår till 0,1 MSEK. Se not 12.

Ersättningar vid uppsägning

En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal

redovisas endast om koncernen är bevisligen förpliktigat att avsluta en

anställning före den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas

som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och

redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.

AVSÄTTNINGAR

En avsättning redovisas i balansräkningen när Vectura har en befintlig

legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse,

och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att

krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av

beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är

väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade

framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella

marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt,

de risker som är förknippade med skulden.

SKATTER

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter

redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas

direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i

eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende

aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade

eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av

aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 49

enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader

mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Uppskjutna skattefordringar avseende outnyttjade underskottsavdrag

redovisas i den omfattning det bedömts sannolikt att de kommer att

utnyttjas mot skattepliktiga överskott.

EVENTUALFÖRPLIKTELSER (ANSVARSFÖRBINDELSER)

En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som

härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av

en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande

som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det

inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

RESULTAT PER AKTIE

Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat hänförligt till

bolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier

utestående under året. Vectura saknar finansiella instrument som ger

upphov till utspädning.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt ÅRL och Rådet för

Finansiell Rapportering. Redovisning för juridisk person, RFR 2, innebär

att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska

tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta

är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och med hänsyn till

sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen

anger vilka undantag och tillägg som ska göras från IFRS. Skillnaderna

mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår

nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget

har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets

finansiella rapporter.

Andelar i dotterbolag

Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden.

Förvärvsrelaterade kostnader aktiveras och ingår i

Andelar i koncernföretag. Tilläggsköpeskilling redovisas som anskaffningsvärde

för aktier oavsett om den är villkorad av fortsatt anställning.

Inkråmsgoodwill

Inkråmsgoodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden

som uppgår till mellan 5 och 10 år. Om det uppkommer indikationer

på att det finns nedskrivningsbehov utöver gjorda avskrivningar görs

en nedskrivning.

Pensioner

Bolagets pensionsåtaganden har beräknats och redovisats baserat

på Tryggandelagen, vilket avviker från IAS 19. Principer för beräkning

utifrån Tryggandelagen återfinns i FAR redovisningsrekommendation

Nr 4 Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad. Tillämpning

av Tryggandelagen är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt.

Aktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen.

Finansiella instrument

I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde

minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar

enligt lägsta värdets princip.

Leasade tillgångar

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för

operationell leasing.

Obeskattade reserver

I moderbolaget redovisas de belopp som avsatts till obeskattade reserver

som skattepliktiga temporära skillnader. På grund av sambandet mellan

redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskuld

som är hänförlig till de obeskattade reserverna i moderbolaget.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


50 NOTER

Noter

NOT 1. RÖRELSESEGMENT

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

KONCERNEN MODERBOLAGET

MSEK 2012 2011 2012 2011

RESULTATRÄKNING PER SEGMENT

Intäkter

Järnväg 559 518 559 518

Mark Miljö & Anläggning 472 428 472 429

Projekt- & Byggledning 158 140 158 140

Transport & Samhälle 109 155 109 155

Vectura Consulting AS 70 30 - -

Koncernjusteringar -41 -20 - -

Totalt 1 327 1 251 1 298 1 242

Rörelsekostnader

Järnväg -498 -451 -509 -461

Mark Miljö & Anläggning -485 -452 -494 -460

Projekt- & Byggledning -150 -130 -153 -134

Transport & Samhälle -128 -157 -131 -161

Vectura Consulting AS -76 -30 - -

Koncernjusteringar 41 17 - -

Totalt -1 296 -1 203 -1 287 -1 216

Rörelseresultat

Järnväg 61 67 50 57

Mark Miljö & Anläggning -13 -24 -22 -31

Projekt- & Byggledning 8 10 5 6

Transport & Samhälle -19 -2 -22 -6

Vectura Consulting AS -6 - - -

Koncernjusteringar - -3 - -

Totalt 31 48 11 26

Rörelsemarginal procent

Järnväg 11 % 13 % 9 % 11 %

Mark Miljö & Anläggning -3 % -6 % -5 % -7 %

Projekt- & Byggledning 5 % 8% 3 % 4 %

Transport & Samhälle -17 % -2 % -20% -4%

Vectura Consulting AS -9 % - - -

Totalt 2,3 % 3,9 % 0,8 % 2,1 %

Bolagets operativa struktur och den interna rapporteringen till ledning

och styrelse bygger på en redovisning av divisionerna. Följande tjänster

erbjuds inom respektive division:

DIVISION JÄRNVÄG

Verksamheten inom segmentet Järnväg innefattar all typ av projektering

avseende spårburna trafiksystem. Viktiga kompetenser inom segmentet

är bana, el, trafikstyrning, tele, kanalisation och besiktningar. Filialen

i Danmark ingår i segmentet Järnväg.

DIVISION MARK MILJÖ & ANLÄGGNING

Verksamheten inom segmentet Mark Miljö & Anläggning innefattar

projektering avseende samhällets planering av markinfrastruktur. Viktiga

kompetenser är väg- och gatuprojektering, drift- och underhåll, miljö,

landskapsarkitektur, geoteknik, tillståndsmätningar, VA samt anläggningskonstruktion

av till exempel broar.

DIVISION PROJEKT- & BYGGLEDNING

Verksamheten inom segmentet Projekt- & Byggledning innefattar främst

projekt- och byggledning. Övriga viktiga kompetenser är entreprenadsakkunnighet.

DIVISION TRANSPORT & SAMHÄLLE

Verksamheten inom segmentet Transport & Samhälle innefattar analys

av tidiga skeden avseende transport och trafik. Viktiga kompetenser är

trafikanalys, trafiksäkerhet, logistik, ITS och trafikmätning.

REDOVISNING AV SEGMENT

Enligt IFRS 8 ska tillgångar per segment inte behöva redovisas om

högsta verkställande beslutsfattaren inte följer upp dessa. Vectura följer

bara upp materiella och immateriella tillgångar (exklusive goodwill)

per division för att kunna fördela avskrivningar. Bolaget har därför valt

att inte redovisa tillgångar per division.

Karaktäristiskt för Vecturas stora uppdrag är att hela kompetensbredden

inom infrastrukturprojektering är engagerad och involverar

kompetenser från olika divisioner. Den division som sålt uppdraget är

affärsansvarig och köper resurser till självkostnadspris från övriga divisioner.

Internförsäljningen av resurserna är bra för Vectura som helhet

och innebär att divisioner med stora komplexa projekt som involverar

många interna resurser får en högre lönsamhet än den division som

har en hög andel av interna leveranser.


KONCERNEN MODERBOLAGET

MSEK 2012 2011 2012 2011

ÖVRIG SEGMENTSINFORMATION

Årets investeringar i:

Immateriella tillgångar 2)

Järnväg - 5 - 8

Mark Miljö & Anläggning - - - -

Projekt- & Byggledning 5 - 5 -

Transport & Samhälle - - - -

Vectura Consulting AS - - - -

Koncernjusteringar 1) 5 4 5 4

Totalt 10 9 10 12

Materiella tillgångar 2)

Järnväg - - - -

Mark Miljö & Anläggning 3 5 2 5

Projekt- & Byggledning - - - -

Transport & Samhälle - - - -

Vectura Consulting AS - - - -

Koncernjusteringar 1) 9 12 9 13

Totalt 12 17 11 18

Försäljning >10 procent

av omsättningen

Trafikverket

Järnväg 454 373 454 373

Mark Miljö & Anläggning 292 263 292 263

Projekt- & Byggledning 136 125 136 125

Transport & Samhälle 73 110 73 110

Totalt 955 871 955 871

1) Investering gjorda av Affärsstöd fördelas inte per segment

2) Endast kassaflödespåverkande investeringar

KONCERNEN MODERBOLAGET

MSEK 2012 2011 2012 2011

GEOGRAFISK INFORMATION

EXTERN NETTOOMSÄTTNING

Sverige 1 247 1 200 1 247 1 200

Norge 70 44 41 35

Danmark 9 5 9 5

Summa intäkter

från externa kunder 1 326 1 249 1 297 1 240

Vecturas geografiska marknad är huvudsakligen Sverige. Av koncernens

totala omsättning avser 94,0 procent (96,0) Sverige, 5,3 procent (3,6)

Norge och 0,7 procent (0,4) Danmark.

NOT 2. ARVODE TILL REVISORER

NOTER 51

KONCERNEN MODERBOLAGET

MSEK 2012 2011 2012 2011

REVISIONSBOLAG

Ernst & Young

Revisionsuppdrag 0,7 0,6 0,6 0,6

Revision utanför uppdraget 0,2 0,2 0,2 0,2

Skatterådgivning 0,1 0,1 0,1 0,1

Övriga tjänster 0,4 0,5 0,4 0,5

Totalt 1,4 1,4 1,3 1,4

Med revision avses granskning av årsredovisning och bokföring, delårsrapport

kvartal tre samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

enligt basarvodet. Revision utanför uppdraget avser arbetsuppgifter

som det ankommer på bolagets revisorer att utföra som är utöver

basarvodet och som föranleds av iakttagelser vid ordinarie granskning

samt extra granskningar beställda av bolaget. Skatte rådgivning avser

till viss del upprättande av deklaration. Övriga tjänster är all annan

rådgivning.

NOT 3. LEASING

OPERATIONELL LEASING

Operationell leasing avser leasing av viss kontorsutrustning samt kontorslokaler.

Kontorsutrustning leasas under 3–4 år. I moderbolaget ingår

även leasingbilar.

KONCERNEN MODERBOLAGET

MSEK Lokalhyror Övrigt Lokalhyror Övrigt

FRAMTIDA LEASINGKONTRAKT FÖRFALLER

ENLIGT FÖLJANDE

2013 55 1 55 1

2014-2017 123 - 123 -

2018 och senare - - - -

178 1 178 1

KONCERNEN MODERBOLAGET

MSEK 2012 2011 2012 2011

LEASINGAVGIFTER

Lokalhyror 54 50 54 50

Övrigt 1 2 12 8

55 52 66 58

FINANSIELL LEASING

Finansiellt leasade tillgångar består av bilar samt borrbandvagnar

och redovisas som inventarier i koncernen. Leasingskulder är effektivt

säkerställda, eftersom rättigheterna till den leasade tillgången återgår

till leasegivaren i händelse av utebliven betalning.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


52 NOTER

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

KONCERNEN

MSEK 2012-12-31 2011-12-31

SKULDER FINANSIELL LEASING

Kortfristig skuld leaing 10 5

Långfristig skuld leasing 44 16

54 21

KONCERNEN

MSEK 2012 2011

FINANSIELLT LEASADE TILLGÅNGAR REDOVISAS

SOM INVENTARIER MED FÖLJANDE BELOPP

Anskaffningsvärden - aktiverad finansiell leasing 68 30

Ackumulerade avskrivningar -16 -10

Redovisat värde 52 20

NOT 4. PERSONAL OCH STYRELSE

kSEK

Löner och andra

ersättningar

2012 2011

Sociala

kostnader

Löner och andra

ersättningar

Sociala

kostnader

Moderbolaget 580 139 253 521 544 499 229 256

varav pensionskostnader (61 275) (52 452)

Dotterbolag 3 678 757 256 53

varav pensionskostnader (218) (16)

Koncernen 583 817 254 278 544 755 229 309

varav pensionskostnader (61 493) (52 468)

kSEK

LÖNER PER GEOGRAFISK MARKNAD

Koncernen

VD och

Styrelse

Varav rörlig

ersättning

2012 2011

Övriga

anställda

VD och

Styrelse

Varav rörlig

ersättning

KONCERNEN

Övriga

anställda

Sverige 3 798 - 569 829 3 744 - 534 294

Norge - - 3 678 - - 256

Danmark - - 6 512 - - 6 461

3 798 0 580 019 3 744 0 541 011

Varav moderbolaget 3 798 0 576 341 3 744 0 540 755

Antal anställda, koncernen

MEDELTAL

ANSTÄLLDA

ANTAL

ANSTÄLLDA

2012 2011 2012-12-31 2011-12-31

- Kvinnor 315 316 391 337

- Män 829 795 870 835

Varav moderbolaget

1 144 1 111 1 261 1 172

- Kvinnor 313 316 389 337

- Män 827 794 867 834

1 140 1 110 1 256 1 171

MSEK

SKULDER AVSEENDE FINANSIELL LEASING -

MINIMILEASEAVGIFTER

2013 10

2014-2017 38

2018 och senare 6

Framtida finansiella kostnader för finansiell leasing 4

Nuvärde av framtida minimileaseavgifter 58

KÖNSFÖRDELNING I KONCERNLEDNINGEN PÅ BALANSDAGEN

Styrelseledamöter

54

2012-12-31 2011-12-31

Kvinnor 4 3

Män 3 3

Ledande befattningshavare 1)

Kvinnor 4 3

Män 6 6

1) Med ledande befattningshavare avses VD samt övriga chefer direkt

underställda VD.


ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

Vid årsstämman den 18 april 2012 beslutades att årsarvodet till

ord förande ska vara 300 kSEK och styrelseledamöter som inte är

anställda i Vectura 150 kSEK. Om ledamot ingår i utskott utgår ersättning

med 25 kSEK till ordförande och 20 kSEK till ledamot. Arvode utgår

inte till arbetstagarrepresentanter eller styrelse- och utskottsledamot som

är anställd i Regeringskansliet. Arvode har dock utgått till Jan Sundling

som sedan september 2011 varit anställd i begränsad omfattning som

ämnessakkunnig vid näringsdepartementet.

Under 2012 har ersättning utbetalats med totalt 1 093 kSEK (1 103).

Avtal om framtida pensionsutfästelser/avgångsvederlag finns varken

för styrelsens ordförande eller övriga ledamöter.

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSELEDAMÖTER 2012

ARVODE I kSEK

LEDAMOT Styrelse Utskott Totalt

Kajsa Lindståhl 300 25 325

Anders Bäck 150 25 175

Bengt Göransson 47 6 53

Bert-Ove Johansson 150 14 164

Birgitta Johansson-Hedberg 150 20 170

Charlotte Bergman 103 - 103

Jan Sundling 103 - 103

Lotta Mellström - - -

Totalt 1 003 90 1 093

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 2012

kSEK Löner

Övriga

förmåner 1) Pensioner Totalt

Jan Colliander (VD) 2 705 61 805 3 571

Anna Ernestam

(Vice VD och ekonomichef) 1 426 - 448 1 874

Anna Waldman Haapaniemi

(Divisionschef) 1 030 36 214 1 280

Elisabet Wahlman

(Chef verksamhetsutveckling) 967 - 200 1 167

Jan Thulin (Divisionschef) 1 319 36 369 1 724

Johan Pegelow (HR-chef) 1 040 47 224 1 311

Mattias Hörling

(Divisionschef) 1 060 9 230 1 299

Patrik Risberg (Divisionschef) 1 288 56 296 1 640

Thomas Rebermark

(Marknadschef) 975 38 203 1 216

Tone Manum

(Administrerande direktör

Vectura Consulting AS

från 1 juni) 883 40 59 982

Summa 12 693 323 3 048 16 064

1) Övriga förmåner avser tjänstebil.

VD

Till VD har lön utgått med totalt 2 705 kSEK (2 641). Dessutom har

sociala kostnader till ett belopp av 1 045 kSEK (1 024) belastat resultatet

samt pensionskostnad till ett belopp av 805 kSEK (802). Förmån

av tjänstebil tillkommer, 61 kSEK (65).

Uppsägningstiden för VD är 6 (6) månader från såväl företagets

som VD:s sida. Därutöver kan ett avgångsvederlag på upp till 18

NOTER 53

(18) månader utges. Under uppsägningstiden utgår full lön under 6

månader. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis och utgörs enbart

av den fasta månadslönen utan tillägg för förmåner. Vid nyanställning

eller vid erhållande av inkomst av näringsverksamhet ska ersättningen

reduceras med belopp som motsvarar nya inkomsten.

VD:s pensionsålder är 65 år och pensionen är premiebestämd. Bolaget

betalar premier för pension (ålders, efterlevande, sjukdom m.m.) med

en årlig premie uppgående till 30 procent (30) av årlig lön under det

aktuella året. Pensionen är uppdelad i två delar, dels som traditionell

förvaltning i Länsförsäkringar samt AMF och dels som fondförsäkring

i Danica. I premien till Länsförsäkringar ingår också sjukförsäkring.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE EXKLUSIVE VD

Ledande befattningshavare tillämpar Almegas kollektivavtal för Svenska

Teknik & Designföretagen och följer avtalets regler för uppsägningstid

vid arbetsbrist. Uppsägningstiden från bolagets sida är enligt avtalet

max 6 månader (beroende på anställningstid). Under uppsägningstiden

utgår oförändrad lön.

Pensionsvillkoren för ledande befattningshavare följer ITP-planen.

Vice VD har även en pensionsförsäkring i form av en individuell

för säkringslösning som kompensation för att hon inte längre omfattas

av ITP2. För ledande befattningshavare utgår ingen rörlig ersättning

och inget avgångsvederlag.

UPPSÄGNINGSLÖN TILL MEDARBETARE SOM SLUTAT SIN

ANSTÄLLNING

Under 2012 gjordes reservering för uppsägningslön för 15 medarbetare

(14) som inte var ledande befattningshavare.

BEREDNING OCH BESLUTSPROCESS

Vid årsstämman den 18 april 2012 fastställdes på styrelsens förslag

riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer

med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande

befattningshavare i företag med statligt ägande. Ersättningar till VD

beslutas av styrelsen efter beredning i styrelsens ersättningsutskott.

Ersättningar till andra ledande befattningshavare beslutas av VD efter

samråd med styrelsens ordförande.

NOT 5. FINANSNETTO

KONCERNEN MODERBOLAGET

MSEK 2012 2011 2012 2011

Ränteintäkter 0,8 1,6 1,0 1,0

Räntekostnader -1,4 -1,8 -0,2 -0,3

Finansnetto -0,6 -0,2 0,8 0,7

NOT 6. BOKSLUTSDISPOSITIONER

MODERBOLAGET

MSEK 2012-12-31 2011-12-31

Skillnaden mellan redovisad avskrivning

och avskrivning enligt plan. -23 -36

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


54 NOTER

NOT 7. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGS TILLGÅNGAR

KONCERNEN

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

GOODWILL

ÖVRIGA IMMATERIELLA

TILLGÅNGAR TOTALT

MSEK 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående balans 224 219 4 2 228 221

Förvärv av verksamhet 1)

5 5 - - 5 5

Årets anskaffningar - - 5 4 5 4

Årets nedskrivningar - - - -2 - -2

Utgående balans 229 224 9 4 238 228

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR/AVSKRIVNINGAR

Ingående balans -42 -42 - -2 -42 -44

Årets avskrivningar - - -2 - -2 -

Årets nedskrivningar - - - 2 - 2

Utgående balans -42 -42 -2 0 -44 -42

Utgående redovisade värden 187 182 7 4 194 186

1) Se även not 9.

MODERBOLAGET

GOODWILL

ÖVRIGA IMMATERIELLA

TILLGÅNGAR TOTALT

MSEK 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående balans 231 223 4 2 235 225

Förvärv av verksamhet 1)

5 8 - - 5 8

Årets anskaffningar - - 5 4 5 4

Årets nedskrivningar - - - -2 - -2

Utgående balans 236 231 9 4 245 235

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR/AVSKRIVNINGAR

Ingående balans -70 -45 - -2 -70 -47

Årets avskrivningar -25 -25 -2 - -27 -25

Årets nedskrivningar - - - 2 - 2

Utgående balans -95 -70 -2 0 -97 -70

Utgående redovisade värden 141 161 7 4 148 165

1) Se även not 9.

Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande

inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen på tidigare aktieinnehav

överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar,

redovisas som goodwill.

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av

eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de kassagenere-

rande enheter eller grupper av kassagenererande enheter, fastställda

i enlighet med koncernens rörelsesegment, som förväntas bli gynnade

av det rörelseförvärv där goodwillposten uppstod. Vectura har bedömt

att de fyra rörelsesegmenten i tabellen nedan utgör den lägsta nivån av

kassagenererande enhet på vilken goodwill övervakas. Nedan framgår

även hur goodwill fördelas utifrån dessa kassagenererande enheter.


KONCERNEN MODERBOLAGET

MSEK 2012 2011 2012 2011

REDOVISAT GOODWILLVÄRDE

PER KASSAGENERERANDE ENHET

Segment Järnväg 100 100 68 90

Segment

Mark Miljö & Anläggning 18 18 17 13

Segment

Projekt- & Byggledning 51 46 36 43

Segment Transport & Samhälle 18 18 20 15

187 182 141 161

Enligt IAS 36 och IAS 38 ska goodwill inte skrivas av enligt plan.

Goodwill ska i stället prövas löpande avseende förekomsten av

nedskrivnings behov.

Goodwill utvärderas årligen eller när indikation om nedskrivningsbehov

föreligger. Bolaget har gjort en utvärdering i december 2012

som påvisade att ytterligare nedskrivningsbehov inte föreligger.

NOT 8. MATERIELLA ANLÄGGNINGS TILLGÅNGAR

KONCERNEN

NOTER 55

Vid nedskrivningsprövningen gjordes ett flertal väsentliga antaganden.

Diskonteringsräntan har satts som gemensam för samtliga segment och

uppgår till 12,4 procent efter skatt och baseras på avkastning som

utgör en vägd kapitalkostnad för lånat respektive eget kapital. För

bedömning av intäkter och EBITA för innevarande år och de fyra därpå

följande åren har Vectura tagit utgångspunkt från den av ledningen

gjorda långtidsprognosen. För de därpå följande två åren har intäkter

och EBITA beräknats utifrån en bedömd genomsnittlig tillväxttakt om 3

procent korrigerad med konjunkturindex om 100 procent. Avsikten med

en sjuårig prognosperiod är att kunna fånga in minst en full konjunkturcykel.

För tiden efter prognosperioden har utgångspunkt tagits i en

bedömt uthållig tillväxttakt om 0 procent.

INTERNT UPPARBETADE TILLGÅNGAR

Under 2011 påbörjades en upparbetning av ett ekonomiskt uppföljningssystem

och ny ekonomimodell som ska tydliggöra den interna

ekonomiska styrningen. Tillgången har aktiverats under 2012. Ingen

avskrivning gjordes under 2011.

Tidigare utvecklat IT-verktyg blev nedskriven som immateriell tillgång

2011 då Vectura inte längre har ensamrätt till verktyget och tillgången

var helt avskriven.

INVENTARIER &

VERKTYG 1) MASKINER BYGGNADER 2) BILAR 3) TOTAL

MSEK 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

ANSKAFFNINGSVÄRDE

Ingående balans 48 39 25 23 9 8 52 42 134 112

Årets anskaffningar 11 12 12 2 1 1 33 10 57 25

Tillkommit via rörelseförvärv - - - - - - - - - -

Avyttringar & utrangeringar -4 -3 - - -2 - -7 - -13 -3

Utgående balans 55 48 37 25 8 9 78 52 178 134

AVSKRIVNINGAR

Ingående balans -20 -14 -16 -12 -1 -1 -25 -15 -62 -42

Årets avskrivningar -10 -9 -2 -4 -2 0 -13 -10 -27 -23

Tillkommit via rörelseförvärv - - - - - - - - - -

Avyttringar & utrangeringar 4 3 - - 1 - 4 - 9 3

Utgående balans -26 -20 -18 -16 -2 -1 -34 -25 -80 -62

Redovisade utgående värden 29 28 19 9 6 8 44 27 98 72

1) Ingår 2 MSEK som är flyttade från Byggnader

2) Avser ombyggnad i annans fastighet.

3) Leasingbilar ingår som inte är kassaflödespåverkande

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


56 NOTER

MODERBOLAGET

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

INVENTARIER &

VERKTYG 1) MASKINER BYGGNADER 2) BILAR TOTAL

MSEK 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

ANSKAFFNINGSVÄRDE

Ingående balans 48 39 25 23 9 8 22 20 104 90

Årets anskaffningar 10 12 - 2 1 1 - 2 11 17

Avyttringar & utrangeringar -4 -3 - - -2 - - - -6 -3

Utgående balans 54 48 25 25 8 9 22 22 109 104

AVSKRIVNINGAR

Ingående balans -20 -14 -16 -12 -1 -1 -15 -11 -52 -38

Årets avskrivningar -10 -9 -2 -4 -2 - -3 -4 -17 -17

Avyttringar & utrangeringar 4 3 - - 1 - - - 5 3

Utgående balans -26 -20 -18 -16 -2 -1 -18 -15 -64 -52

Redovisade utgående värden 28 28 7 9 6 8 4 7 45 52

1) Ingår 2 MSEK som är flyttade från Byggnader

2) Avser ombyggnad i annans fastighet.

NOT 9. AKTIER OCH ANDELAR I

DOTTERBOLAG

MODERBOLAGET

MSEK 2012 2011

Vectura Consulting AS 14,3 0,1

Ledningskompaniet i Sverige AB 0,8 -

15,1 0,1

Vectura Consulting AS

Org nummer 996 510 948

Säte Oslo

Antal andelar 1000

Andel % 100

Bokfört värde 14,3 MSEK

Eget kapital 8,3 MSEK

varav resultat -5,8 MSEK

FÖRVÄRV AV BOLAG

Swehab-Gruppen AB

Per den 25 februari 2011 förvärvades 100 procent av aktierna i

Swehab-Gruppen AB. Vectura förstärker därmed sina konsulttjänster

inom elkraft, kraftförsörjning och övervakning. Verksamheten tillhör

division Järnväg. Swehab-Gruppen AB omsatte 15 MSEK 2010 och

hade nio anställda.

En verksamhetsöverlåtelse till moderbolaget gjordes i sin helhet 1 april

2011 och per 2011-12-31 var bolaget avyttrat.

MSEK

SWEHAB-GRUPPEN AB

Uppgifter om förvärvet

Kontant betald köpeskilling 6,3

Tilläggsköpeskilling 3,1

Sammanlagd köpeskilling 9,4

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar 0,8

Villkorad tilläggsköpeskilling 3,1

Goodwill 5,5

Goodwillposten kan främst hänföras till den övertagna personalens

kunskap, kontaktnät och upparbetade kundrelationer.

Org

nummer Säte

Antal

andelar

Andel

procent

9,4

Bokfört

värde

Swehab-Gruppen AB 556574-6863 Uppsala 1020 100 0

Ledningskompaniet i Sverige AB

Per den 3 december 2012 förvärvades 100 % av aktierna i

Ledningskompaniet i Sverige AB. Vectura förstärker därmed

sina konsulttjänster inom projektledning, byggledning,

organisationsutveckling och kvalitet. Verksamheten tillhör division

Projekt- & Byggledning. Ledningskompaniet i Sverige AB omsatte

6,8 MSEK 2011-07-01 – 2012-06-30 och hade åtta anställda.

En verksamhetsöverlåtelse till moderbolaget gjordes i sin helhet

31 december 2012 varför bolaget per 2012-12-31 innehåller i MSEK:

likvida medel 0,5, kundfordringar 1,9, leverantörsskulder 0,5 och övriga

kortfristiga skulder 0,8.


MSEK

LEDNINGSKOMPANIET I SVERIGE AB

Uppgifter om förvärvet

Preliminär köpeskilling 5,7

Sammanlagd köpeskilling 5,7

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar 0,8

Goodwill 4,9

Goodwillposten kan främst hänföras till den övertagna personalens

kunskap, kontaktnät och upparbetade kundrelationer.

5,7

Ledningskompaniet i Sverige AB

Org nummer 556584-8081

Säte Falun

Antal andelar 1000

Andel % 100

Bokfört värde 0,8 MSEK

Eget kapital 0,9 MSEK

varav resultat 0,0 MSEK

NOT 10. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH

UPPLUPNA INTÄKTER

KONCERNEN MODERBOLAGET

MSEK 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Hyror 14 13 14 13

Försäkringar 2 2 2 2

IT och telefoni 10 8 10 8

Övrigt 5 8 3 6

31 31 29 29

NOT 11. EGET KAPITAL

NOTER 57

2011 års förlust på 8,8 MSEK för moderbolaget har avräknats emot

överkursfonden enligt beslut vid årsstämman den 18 april 2012.

KONCERNEN

MSEK 2012 2011

Nettoresultat , hänförligt till

moderbolagets aktieägare, MSEK 24 33

Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,19 0,25

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,19 0,25

Genomsnittligt antal aktier 129 200 000 129 200 000

Antal aktier vid periodens slut 129 200 000 129 200 000

Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat hänförligt till

bolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier

utestående under året. Vectura saknar finansiella instrument som ger

upphov till utspädning.

HANTERING AV RISKKAPITAL

Vecturas kapital ska hållas på en nivå som säkerställer möjligheten att

driva verksamheten vidare för att skapa avkastning till aktieägaren. De

mål som styrelsen beslutat ska gälla för Vectura och som ska föreslås i

samband med stämman den 25 april 2013 är följande:

– Avkastning på eget kapital ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent.

– Soliditeten ska långsiktigt uppgå till högst 50 procent.

– Utdelningspolicyn ska vara att ordinarie utdelning ska uppgå till 50–70

procent av årets resultat. Vid varje utdelningstillfälle ska hänsyn tas

till bolagets framtida kapitalbehov och eventuella investerings- och

förvärvsplaner.

Bolagets soliditet är 58 procent (63) per 2012-12-31.

UTDELNING UNDER ÅRET

Årsstämman den 18 april 2012 beslutade i enlighet med styrelsens

och verkställande direktörens förslag att 0,177 SEK per aktie, totalt

22 900 000 SEK lämnades i utdelning för 2011.

FÖRSLAG TILL UTDELNING

På bolagsstämman den 25 april 2013 kommer en utdelning avseende

räkenskapsåret 2012 på 0,131 SEK per aktie, totalt 16 900 000 SEK,

att föreslås. Den föreslagna utdelningen har inte redovisats som skuld

i dessa finansiella rapporter.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


58 NOTER

NOT 12. AVSÄTTNINGAR

MSEK

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

KONCERNEN

Pensions-

avsättningar

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

Förlustriskavtal

Övriga

avsättningar

Summa

Per 1 januari 2012 0,4 2,4 2,5 5,3

Tillkommande avsättningar - 0,6 3,6 4,2

Återförda outnyttjade belopp - - - -

Valutakursdifferenser - - - -

Utnyttjat under året -0,2 - -0,6 -0,8

Per 31 december 2012 0,2 3,0 5,5 8,7

AVSÄTTNINGEN BESTÅR AV

2012 2011

Långfristig del 4,0 2,6

Kortfristig del 4,7 2,7

8,7 5,3

Avsättningar för pensionskostnader består av de på sid 49 beskrivna

”Förmånsbestämda planer” och uppgår till 0 MSEK (0).

Avsättningar för bedömda förlustrisker i kunduppdrag avser uppskattade

kostnader för arbete i uppdragen som inte kan debiteras kunden.

Övriga avsättningar avser inbetalda premier för den till VD avsatta

kapitalförsäkringen samt till två avtalspensionslösningar.

NOT 13. INKOMSTSKATT

KONCERNEN MODERBOLAGET

MSEK 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Aktuell skatt:

Aktuell skatt på årets resultat - - - -

Justeringar avseende tidigare år - 0,3 - 0,3

Summa aktuell skatt 0,0 0,3 0,0 0,3

Uppskjuten skatt - - -0,7 -0,3

Uppkomst och återföring

av temporära skillnader 5,9 15,0 - -

Summa uppskjuten skatt 5,9 15,0 -0,7 -0,3

Summa skatt redovisad

i resultaträkningen 5,9 15,3 -0,7 0,0

KONCERNEN MODERBOLAGET

MSEK 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Resultat före skatt 30,0 48,0 -11,1 -8,8

Beräknad skatt -7,9 -12,6 2,9 2,3

Ej avdragsgilla kostnader -2,5 -2,4 -2,5 -2,0

Effekt av ändrad skattesats 4,5 - 0,3 -

Skatt hänförligt till tidigare år - -0,3 - -0,3

Skattekostnad -5,9 -15,3 0,7 0,0

KONCERNEN

MSEK 2012-12-31 2011-12-31

Uppskjutna skatteskulder

Återläggning goodwillavskrivningar 9,2 5,4

Obeskattade reserver 16,7 13,9

Övrigt -1,6 -0,9

24,3 18,4

Uppskjuten skattefordran, 1 509 kSEK (818), är redovisad för pensionsavsättningen

till VD och två avtalspensionslösningar, då den blir avdragsgill

vid utbetalning i framtiden. Uppskjuten skatt för obeskattade reserver

uppgår till 16,7 MSEK (13,9).

De outnyttjade underskottsavdragen, för den danska filialen,

uppgick vid årets utgång till 2,6 MSEK (2,8), varav samtliga är tidsobegränsade.

Dotterbolaget Vectura Consulting AS har underskottsavdrag

på 5,2 MSEK.

NOT 14. ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

KONCERNEN MODERBOLAGET

MSEK 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Momsskuld 25 23 24 21

Personalrelaterade skulder 36 33 36 33

Leasing 9 5 - -

Övrigt 7 1 6 -

77 62 66 54

NOT 15. UPPLUPNA KOSTNADER OCH

FÖRUTBETALDA INTÄKTER

KONCERNEN MODERBOLAGET

MSEK 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Personalrelaterade skulder 86 73 85 75

Övrigt 9 12 9 12

95 85 94 87


NOT 16. FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH

SKULDER

KONCERNEN MODERBOLAGET

MSEK 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Kundfordringar 211 203 202 194

Fordringar hos dotterbolag 14 11

Övriga fordringar 89 86 88 84

Förutbetalda kostnader

och upplupna intäkter 31 31 29 29

Kassa och bank 108 96 88 92

Summa 439 416 421 410

FINANSIELLA SKULDER

Leverantörsskulder 52 52 45 49

Förskott från kunder 11 14 11 14

Övriga skulder 77 62 66 54

Upplupna kostnader

och förutbetalda intäkter 95 85 94 87

Summa 235 213 216 204

FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI FÖR KONCERNEN

2012

TILLGÅNGAR

Lånefordringar

och kundfordringar

Ej

finansiella

tillgångar Totalt

Materiella anläggningstillgångar - 98 98

Immateriella anläggningstillgångar - 194 194

Övriga anläggningstillgångar - 6 6

Kundfordringar 211 - 211

Övriga kortfristiga fordringar 89 - 89

Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 31 - 31

Likvida medel 108 - 108

2011

TILLGÅNGAR

Lånefordringar

och kundfordringar

439 298 737

Ej

finansiella

tillgångar Totalt

Materiella anläggningstillgångar - 72 72

Immateriella anläggningstillgångar - 186 186

Övriga anläggningstillgångar - 3 3

Kundfordringar 203 - 203

Övriga kortfristiga fordringar 86 - 86

Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 31 - 31

Likvida medel 96 - 96

416 261 677

2012

SKULDER

Övriga

finansiella

skulder

NOTER 59

Ej

finansiella

skulder Totalt

Uppskjutna skatteskulder - 24 24

Övriga avsättningar - 9 9

Övriga långfristiga skulder - 44 44

Leverantörsskulder 52 - 52

Förskott från kunder 11 - 11

Övriga kortfristiga skulder 77 - 77

Upplupna kostnader

och förutbetalda intäkter 95 - 95

2011

SKULDER

Övriga

finansiella

skulder

235 77 312

Ej

finansiella

skulder Totalt

Uppskjutna skatteskulder - 18 18

Övriga avsättningar - 5 5

Övriga långfristiga skulder - 16 16

Leverantörsskulder 52 - 52

Förskott från kunder 14 - 14

Övriga kortfristiga skulder 62 - 62

Upplupna kostnader

och förutbetalda intäkter 85 - 85

213 39 252

För att säkerställa att koncernen vid önskad tidpunkt har tillgänglig

likviditet har Vectura valt att ha en beviljad men ej utnyttjad checkräkningskredit

på 30 MSEK.

Åldersfördelning avseende kundfordringar redovisas i not 17. Samtliga

finansiella fordringar och skulder förfaller inom ett år. Ovanstående

belopp avser bokförda värden. Det är inga väsentliga skillnader mellan

bokförda och verkliga värden.

NOT 17. FINANSIELLA RISKER OCH

RISKHANTERING

Bolagets övergripande finansiella riskhantering syftar till att minimera

de finansiella riskerna till en för Vectura rimlig kostnad. Bolaget utsätts

genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom valuta-, ränte-,

kredit- och finansieringsrisk.

VALUTARISK

Valutarisk omfattar framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar

och skulder i utländsk valuta. Valutarisken är begränsad i Vectura

omfattningen av försäljning i utländsk valuta är liten.

RÄNTERISK

Bolagets likvida medel är placerade på bankkonton. Några väsentliga

räntebärande tillgångar i övrigt finns inte varför intäkter och kassaflöden

från den löpande verksamheten i allt väsentligt är oberoende

av förändringar i marknadsräntor.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


60 NOTER

KREDITRISK

Kreditrisken utgörs av att företaget vid varje tillfälle har utestående

kundfordringar samt upparbetat ej fakturerat arvode, det vill säga

den kredit som ges till kunder. De största kunderna är statliga och

företag i Sverige har generellt god kreditvärdighet. Trafikverket står

för 72 procent (70) av bolagets omsättning. Vectura anser sig ha en

bra relation med sin största kund och någon särskild kreditrisk bedöms

därför inte föreligga. Nedan visas kundfordringarnas åldersfördelning

samt förändring av osäkra fordringar.

Förfallna fakturor bedöms kontinuerligt av respektive uppdragsansvarig

tillsammans med ekonomiavdelningen. Reservering görs för

fakturor i de fall uppdragsansvarig bedömer att risk föreligger.

KONCERNEN 2012-12-31 2011-12-31

ÅLDERSANALYS PÅ KUNDFORDRINGAR SOM

ÄR FÖRFALLNA MEN INTE RESERVERADE, MSEK

90 dagar 1 1

Total 39 35

FÖRÄNDRING AV OSÄKRA FORDRINGAR

Avsättning vid årets början 7 4

Reservering befarade förluster - 3

Konstaterade förluster -6 -

Återvunna fordringar som tidigare

reserverats som osäkra - -

Avsättning vid årets slut 1 7

FINANSIERINGSRISK

Med finansieringsrisk avses att finansiering inte alls kan erhållas, eller

endast till kraftigt ökade kostnader. För att förebygga finansieringsrisk

har bolaget sett till att inneha tillräckliga likvida medel och avtalade

kreditmöjligheter.

NOT 18. KASSAFLÖDESANALYS 1)

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital

uppgick till 59 MSEK (68). Posten består främst av det positiva

resultatet och en ökning av skulder.

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -24 MSEK (- 30).

Posten avser främst förvärv av Ledningskompaniet i Sverige AB, kontorsinventarier,

ombyggnationer kontorslokaler samt uppbyggnad av ett

nytt ekonomiskt uppföljningssystem.

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till -23 MSEK (0)

och avser utbetald utdelning.

1) Beloppen avser koncernen.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

NOT 19. TRANSAKTIONER MED

NÄRSTÅENDE

Transaktioner med närstående omfattar statliga bolag eller affärsdrivande

verk med marknadsmässiga krav där staten har ett bestämmande

inflytande.

Moderbolagets försäljning till koncernföretag uppgår till 41 MSEK

(21) och avser arbete i kunduppdrag samt management fee. Några

inköp från koncernföretag har inte förekommit.

KONCERNEN MODERBOLAGET

MSEK 2012 2011 2012 2011

FÖRSÄLJNING AV TJÄNSTER

Trafikverket 955 871 955 871

Övriga närstående 1) 67 53 67 53

Summa 1 022 924 1 022 924

INKÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER

Trafikverket 10 29 10 29

Övriga närstående 2) 19 25 19 25

Summa 29 54 29 54

1) Avser andra statliga bolag och myndigheter, totalt mindre än 5 procent (4) av

omsättningen.

2) Avser andra statliga bolag och myndigheter.

KONCERNEN

MSEK 2012-12-31 2011-12-31

KUNDFORDRAN

Trafikverket 138 141

Övriga närstående 1) 12 12

Summa 150 153

RESERVERING 2)

Trafikverket 0 3

Övriga närstående 1) 0 2

Summa 0 5

LEVERANTÖRSSKULD

Trafikverket 0 3

Övriga närstående 3) 4 3

Summa 4 6

1) Avser andra statliga bolag och myndigheter, totalt mindre än 6 procent (6) av

kundfordringarna.

2) Avser reserv för osäkra kundfordringar.

3) Avser andra statliga bolag och myndigheter.

REDOVISNING ENLIGT TRANSPARENSLAGEN

Vectura har upprättat en redovisning enligt transparenslagen som har

granskats av bolagets revisorer.

NOT 20. OBESKATTADE RESERVER

MODERBOLAGET

MSEK 2012-12-31 2011-12-31

Skillnad mellan redovisad avskrivning

och avskrivning enligt plan 76 53


ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE 61

Årsredovisningens undertecknande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS

sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god

redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget

ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker

och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Kajsa Lindståhl

Ordförande

Birgitta Johansson-Hedberg

Styrelseledamot

Jan Sundling

Styrelseledamot

Solna den 19 mars 2013

Anders Bäck

Styrelseledamot

Bert-Ove Johansson

Styrelseledamot

Jan Bielak

Arbetstagarrepresentant

Jan Colliander

VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den 19 mars 2013

Ernst & Young AB

Björn Ohlsson

Auktoriserad revisor

Lotta Mellström

Styrelseledamot

Charlotte Bergman

Styrelseledamot

Niclas Jaråker

Arbetstagarrepresentant

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


62 REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Vectura Consulting AB, org.nr. 556767-9849.

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH

KONCERNREDOVISNINGEN

Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för

Vectura Consulting AB för år 2012 med undantag för bolagsstyrningsrapporten

på sidorna 29–33. Bolagets årsredovisning och

koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument

på sidorna 8–61 samt 64–65.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för

årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för

att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt

årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en

rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards,

såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den

interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer

är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning

som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig

dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen

på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt

International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.

Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar

och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att års redovisningen

och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis

om belopp och annan information i årsredovisningen och

koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,

bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter

i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror

på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar

revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur

bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att

ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är

ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte

att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En

revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens

och verkställande direktörens uppskattningar i redo visningen,

liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i

års redovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden

rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den

31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden

för året enligt årsredovisningslagen och koncernredovisningen har

upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella

ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella

resultat och kassaflöden enligt International Financial Reporting

Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen.

Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

29–33. För valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens

och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och

balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA

FÖRFATTNINGAR

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets

vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens

för valtning för Vectura Consulting AB för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner

beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och

verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt

aktiebolagslagen samt att bolagsstyrningsrapporten på sidorna

29–33 är upprättad i enlighet med ”Statens ägarpolicy och riktlinjer

för företag med statligt ägande”.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till

dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen

på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god

revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner

beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens

motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för

att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver

vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna

bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören

är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon

styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har

handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller

bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på

denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi

att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår

genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning

och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och

omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing

och god revisionssed i Sverige har.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten [behandlar förlusten]

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter

och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess, enligt ägarplicyn,

obligatoriska information är förenlig med årsredovisningens

och koncernredovisningens övriga delar.

Stockholm den 19 mars 2013

Ernst & Young AB

Björn Ohlsson

Auktoriserad revisor


Revisorsrapport

REVISORS RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV

VECTURA CONSULTING AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

Till läsarna av Vectura Consulting AB:s hållbarhetsredovisning.

Inledning

Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Vectura Consulting AB att

översiktligt granska innehållet i Vectura Consulting AB:s hållbarhetsredovisning

för år 2012. Det är styrelsen och företagsledningen

som har ansvaret för det löpande arbetet inom miljö, arbetsmiljö,

kvalitet, socialt ansvar och hållbar utveckling samt för att upprätta

och presentera hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga

kriterier. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen

grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med RevR 6

Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av FAR. En översiktlig

granskning består av att göra förfrågningar, i första hand

till personer som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovisningen,

att utföra analytisk granskning och att vidta andra

översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en

annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den

inriktning och omfattning som en revision enligt IAASB:s standarder

för revision och kvalitetskontroll och god revisionssed i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning

gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir

medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit

identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad

på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en

uttalad slutsats grundad på en revision har.

De kriterier som vår granskning baseras på är de delar av Sustainability

Reporting Guidelines G3, utgiven av Global Reporting

Initiative (GRI), som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt

de redovisnings- och beräkningsprinciper som företaget särskilt tagit

fram och angivit. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande

av hållbarhetsredovisningen.

Vår översiktliga granskning omfattar det som framgår av GRI innehållsförteckning

på sidorna 64–65 och de sidor i årsredovisningen

som hänvisas till i denna innehållsförteckning.

REVISORSRAPPORT 63

Vår översiktliga granskning har, utifrån en bedömning av väsentlighet

och risk, bl. a omfattat följande:

a. uppdatering av vår kunskap och förståelse för Vectura Consulting

AB:s organisation och verksamhet,

b. bedömning av kriteriernas lämplighet och tillämpning avseende

intressenternas informationsbehov,

c. bedömning av resultatet av företagets intressentdialog,

d. intervjuer med ansvariga chefer på utvalda enheter i syfte

att bedöma om den kvalitativa och kvantitativa informationen

i hållbarhetsredovisningen är fullständig, riktig och tillräcklig,

e. tagit del av interna och externa dokument för att bedöma om

den rapporterade informationen är fullständig, riktig och

tillräcklig,

f. utvärdering av de system och processer som använts för att

inhämta, hantera och validera hållbarhetsinformation,

g. utvärdering av den modell som använts för att beräkna

koldioxid utsläpp,

h. analytisk granskning av rapporterad information,

i. avstämning av finansiell information mot företagets

årsredovisning för år 2012,

j. bedömning av företagets uttalade tillämpningsnivå avseende

GRI:s riktlinjer,

k. övervägande av helhetsintrycket av hållbarhetsredovisningen,

samt dess format, därvid övervägande av informationens

inbördes överensstämmelse med tillämpade kriterier, och

l. avstämning av den granskade informationen mot hållbar -

hetsinformationen i företagets årsredovisning för år 2012.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram

några omständigheter som ger oss anledningen att anse att hållbarhetsredovisningen

inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med

de ovan angivna kriterierna.

Stockholm den 19 mars 2013

Ernst & Young AB

Björn Ohlsson Charlotte Söderlund

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


64 HÅLLBARHETSREDOVISNING INDEX

Hållbarhetsredovisning index

PROFIL OCH VALDA INDIKATORER

Vecturas hållbarhetsredovisning är en del av företagets strategi och utförs

på nivå C+ enligt de definitioner av tillämpningskriterier som fastlagts av

Global Reporting Initiative (GRI). För att kunna följa företagets hållbara

utveckling används samma indikatorer som föregående år utom EN14

vars mätetal inte visat sig ge avsedd vägledning. Företaget är dessutom

kvalitets- och miljöcertifierat mot ISO 9001:2008 och ISO14001:2004.

Detta innebär att kvalitets- och miljöarbetet har högt uppsatta mål och

systematisk styrning för ständig förbättring samt revideras regelbundet.

Föregående värden avser 2011-01-01 till 2011-12-31, vilka presenterades

i föregående redovisning 2012-03-31. Redovisningen är avgränsad

Områden Indikatorer Sida

STRATEGI OCH ANALYS

VD-ord 1.1 4-5

ORGANISATIONSPROFIL

Organisationens namn 2.1 46

De viktigaste produkterna/tjänsterna 2.2 13

Organisationsstruktur 2.3 15, 31

Lokalisering av organisationens huvudkontor 2.4 46

Länder som organisationen har verksamhet i 2.5 15

Ägarstruktur och företagsform 2.6 29

Marknader som organisationen är verksam på 2.7 10 -11

Bolagets storlek 2.8 28

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden 2.9 26-27

Utmärkelser och priser 2.10 26

RAPPORTERINGSPARAMETRAR

Redovisningsperiod 3.1 46

Datum för den senaste redovisningen 3.2 64

Redovisningscykel 3.3 16

Kontaktpersoner 3.4 64

Definition av innehållet i redovisningen 3.5 64

Redovisningens avgränsning 3.6 64

Eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning 3.7 64

Princip för redovisningen som kan påverka jämförbarheten mellan olika tidsperioder

och/eller organisationer

Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare

redovisningar och skälen till sådana förändringar

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

3.8 64

3.10 64

Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod 3.11 64

Innehållsförteckning enligt GRI 3.12 64-65

BOLAGSSTYRNING, ÅTAGANDE OCH ENGAGEMANG

mot indirekta aspekter som Vectura i sin verksamhet inte har inflytande

över som kundens slutliga materialval eller medarbetares privata val

av resesätt och boende. Vectura styrs inte utifrån enhetliga regioner,

vilket GRI-rapporteringen grundas på, utan genom en struktur med flera

regionindelningar, divisioner och affärsområden.

Hållbarhetsredovisningens kontaktpersoner

Elisabet Wahlman, chef Verksamhetsutveckling,

elisabet.wahlman@vectura.se, telefon 010-484 42 74.

Rolf Ericson, Hållbarhetschef, rolf.ericson@vectura.se,

telefon 010-484 45 37.

Struktur för övergripande bolagsstyrning 4.1 31

Styrelseordförandens roll i organisationen 4.2 30

Styrelsens oberoende i förhållande till företagsledningen 4.3 30

Former för kommunikation med styrelse och ledning 4.4 30

Intressenter som engageras av organisationen 4.14 17

Identifiering och urval av intressenter 4.15 17-18


HÅLLBARHETSREDOVISNING INDEX 65

GRI-indikatorer Indikatorer Sida

EKONOMISK HÅLLBARHET

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde EC1 18, 28 , 35

Betydande indirekta ekonomiska effekter EC9 18

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Produktansvar

Rutiner för kundnöjdhet PR5 17-18

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor

Personalstyrka LA1 22

Personalomsättning LA2 22

Förmåner till medarbetare LA3 23

Arbetsskador och sjukfrånvaro LA7 23

Utbildning fördelat på personalkategorier LA10 22

Regelbunden uppföljning och utvärdering LA12 22

Sammansättning av styrelse, ledning, medarbetare och jämställdhet LA13 22

Mänskliga rättigheter

Antal fall av diskriminering HR4 23

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Minskad energianvändning, delvis redovisad EN5 19

Initiativ för att minska koldioxidutsläpp EN18 19

Åtgärder för att minska miljöpåverkan av produkter och tjänster, delvis redovisad EN26 19

Böter och straff EN28 19

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012


66 ORDLISTA OCH DEFINITIONER

Ordlista och definitioner

EKONOMISKA DEFINITIONER

Antal anställda

Antalet personer som har en tillsvidareanställning

vid Vectura vid utgången av året.

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat efter skatt i procent av

genomsnittligt eget kapital.

Avskrivning

Avskrivning görs på anläggningstillgångar

genom att anskaffningskostnaden fördelas

över flera redovisningsperioder.

Balansdagen

Den dag då samtliga konton i bokföringen

avslutas och sammanställs vid redovisningsperiodens

slut.

Balansräkning

Sammanställning av företagets samtliga

tillgångar, skulder och eget kapital.

Bokslutsdisposition

Till bokslutsdispositioner räknas de reserveringar

och fondavsättningar som företaget

gör i bokslutet i syfte att påverka faktisk

skatt och det redovisade resultatet i resultaträkningen.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en

rättvisande översikt över utvecklingen av

företagets verksamhet, ställning och resultat.

Goodwill

Goodwill är skillnaden mellan köpeskillingen

för ett företag och det verkliga värdet

på de köpta tillgångarna och skulderna.

Kassaflöde

Kassaflödesanalysen visar företagets in- och

utbetalningar under perioden.

Kortfristiga skulder

Skulder som förfaller till betalning inom tolv

månader från balansdagen.

Likviditet

Betalningsförmåga på kort sikt och avser

nyckeltalet kassalikviditet.

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller till betalning senare än

tolv månader från balansdagen.

VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012

Medelantal anställda

Antalet tillsvidareanställda plus övertid,

minskat med sjukfrånvaro, tjänstledighet av

olika former samt deltid.

Nedskrivning

När det verkliga värdet på en tillgång

understiger det bokförda värdet ska bolaget

göra en nedskrivning.

Obeskattad reserv

Obeskattade reserver består av vinster som

inte tagits upp till beskattning genom gjorda

bokslutsdispositioner som avsättningar och

fonderingar.

Resultaträkning

Redovisning i sammandrag av samtliga

intäkter och kostnader bokförda under ett

räkenskapsår.

Rörelseresultat

Resultat före finansiella poster, bokslutsdispositioner

och skatt.

Rörelsemarginal

Rörelseresultatet i förhållande till rörelsens

intäkter.

Periodens resultat

Resultat efter skatt.

Resultat per aktie

Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt

antal aktier.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Vinstdisposition

Bolagsstämman beslutar hur bolagets

nettovinst (redovisat årsresultat) och

eventuella disponibla vinstmedel ska

fördelas.

Årsredovisning

Vecturas årsredovisning innefattar även en

integrerad hållbarhetsredovisning.

HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN

FN:s ramverk för mänskliga

rättigheter och företagsansvar

(A/HRC/17/31)

Riktlinjer för mänskliga rättigheter och

företags ansvar antaget av FN:s råd för

mänskliga rättigheter juni 2011.

Global Reporting Initiative (GRI)

GRI är en nätverksbaserad, internationell

sammanslutning.

GRI:s ramverk för redovisning

GRI:s redovisningsramverk är avsett som ett

allmänt accepterat ramverk för redovisning

av en organisations ekonomiska, miljömässiga

och sociala resultat.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning innebär att

mäta, upplysa om och ta ansvar för

organisationens resultat.

Indikatorprotokoll

Indikatorprotokoll ger definitioner och

vägledning för att bistå dem som arbetar

med hållbarhetsredovisningen.

GRI-innehållsförteckning

En GRI-innehållsförteckning är en tabell

eller en matris som listar samtliga standardupplysningar,

och var information hänförlig

till upplysningskraven kan hittas (sidnummer

eller URL-adress).

Intressenter

Intressenter definieras i stort som de grupper

eller individer som påverkar eller påverkas

av organisationens verksamheter, produkter

och/eller tjänster.

Redovisningsprinciper

Begrepp som beskriver vad en redovisning

bör uppnå och som vägleder beslut som

görs genom hela redovisningsprocessen,

som till exempel beträffande för vilka indikatorer

information ska ges och hur denna

information ska utformas.

Resultatindikatorer

Kvalitativ eller kvantitativ information om

resultat eller utfall kopplade till organisationen,

som är jämförbara och som utvisar

förändringar över tiden.

Standardupplysningar

Beskriver ämnesområden och information

för redovisning som är av stor vikt för

organisationen och av intresse för de flesta

intressenter.


VERKSAMHETSSPECIFIKA

Affärsmässig

Termen beskriver en aktörs förmåga att

känna sin marknad och veta vad den vill

ha samt att kombinera detta med kunskap

om vad det egna företaget kan prestera för

att kunna skapa ett så attraktivt erbjudande

som möjligt för båda parter.

Debiteringsgrad

Debiterad tid i förhållande till närvarotid,

inklusive administrativ personal.

Fastprisuppdrag

Bygger på ett tydligt specificerat uppdrag

som utförs till ett fast pris. Exempel på

uppdrag är konstruktions- eller underhållsuppdrag

där det är noga stipulerat vad

som ska utföras, när det ska göras och med

vilken kvalitet.

Fyrstegsprincipen

Betonar helhetssyn på transportsystemet,

effektivare utnyttjande av befintligt vägnät

eller järnväg samt möjliga alternativ till

en utbyggnad. Enligt fyrstegsprincipen

ska förslaget till lösning på ett identifierat

problem diskuteras och prövas på ett förutsättningslöst

sätt.

Förstudie

En preliminär studie i de absoluta första

skeendena av ett projekt.

ISO 9001:2008

Är en internationell standard för krav på

kvalitets ledningssystem.

ISO 14001:2004

Är en internationell standard för krav på

miljöledningssystem.

Konsortium

Samriskföretag eller samföretag (konsortium)

är ett samarbete där företag går samman

för att kunna utveckla ett projekt, där

medverkan krävs av flera företag med skilda

kompetensprofiler som delar på vinster

och risker.

Kanalisation

Kanalisationsprojektören har det över -

g ripande ansvaret för samordning av de

mark-, el-, signal-, tele- och kabeltekniska

projekteringarna.

Logistik

Kunskapen om att leda och kontrollera

materialflöden samt till dessa kopplade

resurs-, informations- och monetära flöden.

Långsiktig hållbarhet

Tillgodoser dagens behov utan att äventyra

kommande generationers möjligheter att

tillgodose sina behov. Balans mellan ekologiska,

sociala och ekonomiska faktorer.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Resultatet av miljökonsekvensanalysen som

görs för att få en helhetssyn på den miljöpåverkan

som en planerad verksamhet kan

medföra. Enligt svensk lag krävs en miljökonsekvensbeskrivning

för alla verksamheter

som påverkar miljön.

Multidisciplinärt

Tjänster och erbjudanden som spänner över

flera olika kompetenser eller discipliner.

Net Promotor Score

Net Promotor Score (NPS) är ett varumärkesmått

där respondenterna svarar på i

vilken utsträckning de skulle rekommendera

varumärket för en nära vän.

NKI-undersökning

Nöjd Kund Index. Ett index för kundnöjdhet,

det vill säga en mätmetod för att ta reda på

hur kunderna uppfattar bolaget.

NMI-undersökning

Nöjd Medarbetar Index. Ett index för

medarbetarnöjdheten, det vill säga

en mätmedtod för att ta reda på vad

med arbetarna tycker om företaget.

Spårburna trafiksystem

System kopplade till spårbunden trafik

såsom bana, el, signal och trafikstyrning,

tele, kanalisation och besiktningar.

Rörligt arvode

Bygger på ett fast timarvode multiplicerat

med arbetade timmar. Uppdragen

handlar ofta om analyser, rapporter och

olika strategiska ställningstaganden som

ska göras.

Traineeprogram

Vecturas traineeprogram är tolv månader

långt. Efter avslutad utbildning erbjuds en

tillsvidareanställning.

Transportinfrastruktur

Den delen av ett samhälles infrastruktur som

avser gods- eller persontransporter.

Transportslagsövergripande

Arbetssätt som spänner över olika tekniker

och trafikslag.

TEXT & PRODUKTION: Vectura i

samverkan med Oxenstierna

& Partners

FOTO: Lars Dahlström, Linus

Hallgren. Magnus Wahman,

Peter Phillips, Northland,

Rune Fossum, Daniel

Johansson, Bo Dahlin, Erik

Alm samt bildbyråer

TRYCK: Kaigan


VECTURA CONSULTING AB

Huvudkontorets besöks-

och leveransadress:

Svetsarvägen 24

171 41 Solna

Postadress:

Box 46

171 11 Solna

Tel. 0771-159 159 (vxl)

info@vectura.se

www.vectura.se

More magazines by this user
Similar magazines