Tidningen iKarlskrona nr 4 2012 - Karlskrona kommun

karlskrona.se

Tidningen iKarlskrona nr 4 2012 - Karlskrona kommun

NUMMER 04 2012

Karlskrona

56° 9´41´´N 15° 35´21´´E

Nytt ljus över

Pottholmen

Melodifestivalen fixar festen

Smarta lösningar för

vatten- och avloppsrening

Sturkös meste amerikanare

Snöröjarna är alltid redo

Spara energi varje timme

Utveckling i Karlskrona AB

Ronnebygatan får ett lyft


Tidningen ”i Karlskrona

ges ut av

Karlskrona kommun

för att ge information

om vad som sker inom

näringsliv och kommunal

verksamhet.

Finns som taltidning

på www.karlskrona.se

Utgivare:

Karlskrona kommun

371 83 Karlskrona

tel 0455-30 30 00

www.karlskrona.se

Ansvarig utgivare:

Ulla Nelson

Produktion:

Infab AB

Norra Smedjegatan 4

371 33 Karlskrona

www.infabab.se

Text:

Christer Carlbäck

Projektledare:

Ina Håkansson

Formgivning:

Ulrika Landbring

Redaktion:

Ulla Nelson

Tina-Mari Eriksson

Sara Persson

Bengt Lingman

Sofia Kummel

Anna Wallin

Heléne Söderström

Hans Juhlin

Ina Håkansson

Christer Carlbäck

Foto:

Andreas Blomlöf

där inget annat anges

Tryckeri:

Printfabriken

Upplaga:

32 700 ex

Copyright:

Karlskrona kommun

2012

Värdet sitter i värdskapet

Äntligen! Vi är igång med Pottholmen, vårt största exploateringsprojekt någonsin – som

gör Karlskrona ännu mer attraktivt att leva i. Vi satsar 10 miljoner

kronor på att skapa både förutsättningar för att locka nya

männis kor och företag till staden samt direkta jobb inom byggsektorn.

Den nya stadsentrén blir ett lyft för staden och kommer

att genomsyras av en välkomnande känsla.

Vi satsar även 16,5 miljoner kronor extra på underhållet av våra

skolor, gator och hamnar. Vi kan investera tack vare att vi har

lyckats förbättra vår ekonomiska situation, och nu satsar vi

strategiskt för att stärka Karlskrona på både kort och lång sikt.

Karlskrona ska även vara attraktivt för besökare och erbjuda

sysselsättning inom besöksnäring och evenemang. Därför satsar

vi ytterligare 15 miljoner kronor på ”Utveckling i Karlskrona AB”

som ska bjuda in företag att etablera sig och ge stöd åt dem som

vill få vår ”sommarstad” att sjuda av liv året runt. Vi välkomnar fler

initiativ liksom aktörer som vill vara med i utvecklingsarbetet.

Vi får till exempel i vinter åter stå värdar för Melodifestivalen.

Detta evenemang brukar tjusa en bred publik – och som kommun

måste vi i alla lägen vara en god värd för alla som bor här.

Själv växte jag upp till Carolas röst och genombrottet med

schlagerlåten Främling. Jag ser fram mot riktigt festliga dagar

i februari. Då hoppas jag att ingen ska behöva känna sig som en

främling, utan att alla, såväl kommuninvånare som tillresta från

till exempel Tingsryd, Kallinge och Olofström, ska bidra till och

njuta av en välkomnande folkfest.

10

Det blir glitter

och folkfest när

Karlskrona välkomnar

Melodifestivalen

för tredje gången.

innehåll

Camilla Brunsberg

Kommunstyrelsens ordförande

3

Omslagsbilden.

Stadsarkitekt

Hans Juhlin

och planarkitekt

Sandra Högberg

driver projektet

Pottholmen.

3 Grönt ljus för Pottholmen

6 Delar av USA ligger på Sturkö

7 Ronneby ligger i Karlskrona

Det våras för nagelvården

8 Röjer först för cykel och buss

9 I strålkastarljuset

10 Melodifestivalen är här igen

12 Timmätning för elkunder

13 I huvudet på: telefonisten

14 BAGA renar vatten och avlopp

16 Utveckling i Karlskrona AB

17 I hetluften: företagsklimatet

18 Ronnebygatan tar höjd

19 ”i Karlskrona” in brief


TExT: CHrISTEr CArLBäCK

FOTO: ANDrEAS BLOMLöF

Grönt ljus

för ny stadsdel i Karlskrona

En ny stadsmarina har påbörjats vid Skeppsbron. De sista oljecisternerna har

flyttats från Hattholmen. Och nu tar den nya entrén till världsarvsstaden form

även utmed järnvägen och den gamla bangården. Startskottet har gått för

Pottholmen – stadens nya välkomnande kvarter.

Efter några års gemensamt skissande kring Karlskronas gamla

bangårdsområde och dess brokiga omgivningar tar

Karlskrona kommun, fastighetsbolaget Kärnhem och

det statliga fastighetsbolaget Jernhusen nästa steg mot

ett förverkligande. Det handlar inte om vilken satsning

som helst, utan om att skapa en helt ny stadsdel.

Här kommer bostäder och kontor att samsas med

affärer och vattennära grönområden – och allting

ska genomsyras av långsiktig hållbarhet.

Centralstationen blir kvar som en knutpunkt

för kollektivtrafiken, men den får sällskap vid

stationstorget av ett World Trade Center,

ett kontorshotell för gränsöverskridande affärer.

– Själva idén bygger på att vi låter staden

växa närmare vattnet. Vi tar vara på det

fantastiska läget, säger Karlskronas stadsarkitekt

Hans Juhlin.

i Karlskrona nr 03 04 2012 | 3

Fortsättning på nästa sida


4 | i Karlskrona nr 04 2012

1

2

Sju steg i Pottholme

Staden får växa

Stadsarkitekt Hans Juhlin konstaterar att Karlskrona är en

stad som ursprungligen är byggd för att man ska anlända

söderifrån, med båt. Idag kommer de flesta norrifrån och

infarten mot fastlandet behöver därför slipas till – på båda

sidor om järnvägen. Den gamla industri- och bangårdsmarken

ska användas för att förtäta staden och ge den en vacker

entré som möter upp barockstadsplanens huvudaxel.

Denna sträcker sig över Trossö i nord-sydlig riktning

längs Norra och Södra Kungsgatan via Stortorget och

Amiralitetsgatan och vidare ut i havet i söder.

– Vi förlänger centrum norrut, fyller ut ett mellanrum

och binder samman Trossö och Pantarholmen, säger Hans

Juhlin. Och vi gör det på ett både snyggt och effektivt sätt.

Bostäderna får utsikt

Pottholmen kommer att rymma cirka 500 nya bostäder. Det

planeras för såväl bostadsrätter som hyresrätter. även om

bostadsbolaget Kärnhem har varit med och utvecklat förslaget,

är fler aktörer välkomna. När nu projektet tar fart och

konkretiseras, talar det mesta för att det första som byggs är

kvarteren i sydväst med fin utsikt över Borgmästarefjärden.

3

4

5

Affärerna tar plats

Tro för all del inte att Pottholmen ska bli något sömnigt, renodlat

bostadskvarter i utkanten av centrum. Tvärtom. Stadsdelen

har ett uttalat mål om att hysa en blandad verksamhet.

Här ska det bli en mix av företag, kontor, caféer och affärer

med skyltfönster i gatuplan samt offentlig service i form av

ett kulturhus – och en karaktärsbyggnad som World Trade

Center. Det innebär ett världsomspännande kontorshotellskoncept

som stimulerar till ökat affärsutbyte över gränserna.

Den nya stadsdelen har därför alla möjligheter att bli attraktiv.

Vattnet ger liv och rörelse

Pottholmen – omgärdad av vackert glittrande östersjövatten

– vilket arkitekterna och stads plane rarna inte är sena att dra

nytta av och lyfta fram.

– Det kommer att skapas gott om ytor och stråk för

rekreation samt rejäla bryggdäck som lockar människor att

hålla till vid och träffas nära vattnet, säger Hans Juhlin.

Kollektivtrafiken i centrum

Centralstationen blir en knutpunkt för både bussar och tåg.

Det råder ingen tvekan om att kollektivtrafiken, liksom cyklister

och fotgängare, får prioritet.


SJØKRONAN KONTORSKONCEPT I KARLSKRONA

2012-09-14

Pottholmen ska bli en levande

stadsdel med bostäder, affärer

och parker.

ns utveckling

6

7

– Tanken är att de boende på Pottholmen inte ska behöva

vara beroende av någon bil, utan närheten till kollektivtrafiken

ska göra att man lätt når omvärlden, säger Hans Juhlin. Köpen -

hamn finns på bara ett par timmars avstånd. Vi förändrar

karaktären på infartsleden och gör om den till en stadsgata

med bra bilflöde men med lägre hastighet.

Stadsdelen blir klimatsmart

Det gröna tänket dominerar och genomsyrar även valet

av byggnadsmaterial och energisystem. Enligt planerna

vill man prova att bygga i trä, och mycket kraft läggs på

att få till kloka energilösningar. Närhet till det mesta och

kollektivtrafikläget ska ge minskade transporter.

Attraktionskraften ökar

Hela Pottholmen är inriktad på havsnära livsnjutning à la

Karlskrona. De inspirerande gröna lösningarna borgar för

ett långsiktigt hållbart och attraktivt samhälle. Samtidigt blir

holmen en föregångare och modell för ökad miljövänlighet

som lockar människor till att bo eller etablera sig i en miljö för

hög livskvalitet. Därför kommer de vattennära grönytorna, de

små parkerna och de offentliga rummen att bli framträdande.

– Brandstationen flyttas, men centralstationen, lokstallarna

och 34:an blir kvar, säger Hans Juhlin.

Skisser och förslag visar många

goda idéer för hur stadsdelen kan

förses med bryggor och trädäck

för vistelse intill havet.

i Karlskrona nr 04 2012 | 5

TExT: CHrISTEr CArLBäCK

FOTO: ANDrEAS BLOMLöF OCH

KArLSKrONA KOMMUN

ILLUSTrATION: JErNHUSEN/FOJAB

Framför Strandgården, som är ett anrikt aktivitetshus för

föreningar och daglig verksamhet och som ligger intill brandstationen,

vill projektgruppen skapa ett trevligt torg mot söder.

”Pottholmen har en

enorm potential”

Sandra Högberg, planarkitekt på Karlskrona kommun,

har arbetat med planprogrammet för Pottholmen. Hon gläds

åt att projektet nu går från planprogram till detaljplanearbete

med en större detaljeringsnivå och konkretisering inför

kommande byggstart.

– Den nya stadsdelen har en enorm potential och kommer

att tillföra Karlskrona oerhört mycket. Karlskrona får en ny

stadsdel nära centrum med närhet till vatten och kommunikationer.

Vi får en omgestaltad entré med ny bebyggelse, en

omvandling av infartsleden till stadsgata och bostäder med

magnifikt läge.

Efter riskanalys, konsekvensbeskrivningar, medborgardialog

och politiska beslut är planprogrammet för Pottholmen i mål.

– Nu går vi in i nästa fas med detaljplaner och fortsatt

medbor gar dialog. Vi räknar med byggstart för en första etapp

under 2014, säger Sandra Högberg.


6 | i Karlskrona nr 04 2012

Varför glider karavaner av USA-bilar utåt Ekenabben på Sturkö? Jo, där får de expert-

hjälp av entusiastbilmekanikern Johnny Eriksson – samt tillgång till ett gigantiskt lager

av reservdelar.

Stora delar av ligger på Sturkö

När General Motors 2004 skulle koncentrera sitt europeiska

lager till Holland var Johnny Eriksson med och lade

bud på alla de amerikanska reservdelar som fanns

kvar i Sverige. Det resulterade i att sex fullastade

långtradare med 4 700 olika artiklar ångade ut till

Johnnys Bil & Plåt på Sturkö! Det ledde i sin tur till

ökad försäljning, en butik på Blocket och besök av

rader av entusiaster, däribland Mustangklubben,

Camaroklubben och Corvetteklubben.

– Det var mäktigt när vi hade besök av 50 Corvetter,

säger Johnny Eriksson. Vi har allt från diagnostiska

verktyg för att kommunicera med datorerna i de nya

bilarna till prylar för gamla raggarbilar. Kundkretsen

sträcker sig från östergötland ner till Skåne.

Servar alla märken

Den rutinerade Fordmekanikern och automatlådespecialisten

startade sin verkstad på Sturkö 1985.

Då han själv alltid älskat amerikanska bilar, foku-

”Jag gillar V8-muller, men det är dyrt och föga miljövänligt. Jag bor

dessbättre nära verk staden och kör bara några hundra mil per år och

bil. Mest bogserar jag med firmabilen”.

Johnny Erikssons bilar:

Firmabil: en kraftfull

Chevrolet pickup

Privat: en ny Chevrolet Camaro,

en vacker Ford Mustang -65,

en elegant Chevrolet Impala -65,

renoverar en Ford Mustang -66.

serade han först på att serva lyxiga skåpbilar och

pickuper. Affärsaktiviteten varierade dock efter

bensinpris och importlagar.

– Jänkare är starka och bekväma, men de kan dra

två liter milen och de används mest om sommaren.

Därför har vi alltid varit en allbilsverkstad som servar

alla bilmärken.

Enormt intresse

Företaget har expanderat genom åren, exempelvis

genom att serva Chevroletambulanser och bygga

färdtjänstbussar. Verkstaden är även förvaringshall

för praktfulla exemplar.

– Det är gott och bra för oss att ha några amerikanska

bilar att totalrenovera under vinterhalvåret, säger

Johnny Eriksson. Intresset för jänkare växer ständigt

och de stora träffarna runt om i Sverige varje år lockar

tusentals och åter tusentals entusiaster.

Se Corvetteklubbens besök på Sturkö,

sök på ”Johnnys Bil & Plåt”.


… och Ronneby

ligger i Karlskrona!

Den uppmärksamme kartläsaren har säkert

lagt märke till att Karlskrona kommun felar

en aning i nordväst. Där, strax söder om

Skillings måla, ligger ju en insprängd

Ronnebyenklav!

Hur kommer det sig att en del av ronneby kommun ligger i

Karlskrona? rör det sig om gästfrihet eller om en styckning

grundad på gammalt groll? Thomas Persson, förste antikvarie

på Blekinge museum, har läst Westrups ”Eringsboda

socken i Medelstad härad”:

– I slutet av 1700-talet skulle man bygga ett kapell i

Erings boda, men det saknades pengar. Då prästen ofta

hade fått sova i Skillingsmåla under sina resor, hade de som

bodde där sluppit bidra. När det hade anlagts en ny väg till

kapellet behövde han inte längre sova hos dem, och då blev

de, liksom Bergsmålaborna, tillfrågade om att börja bidra

till kapellet. Samtliga svarade att de hellre ville hålla sig till

Tvings kyrka. De bröt sig ur gemenskapen och på så vis

blev St Lönnemåla och Skillingsboda geografiskt avskurna.

Enklaven i Tvings socken fick sin omfattning spikad vid

storskiftet 1814-19.

Idag bor 16 personer och några sommargäster i ronnebyenklavens

byar St Lönnemåla och Skillingsboda. Christl

Nilsson, som har 13 prisbelönta mjölkkor och 200 får på

Skillingsboda gård vid sjön St Skälen, berättar att hon har

0455 som riktnummer, men samtidigt har hon Eringsbodas

370 17 som postnummer – och hon betalar förstås skatt till

ronneby kommun.

– Vi har två postbilar och två sopbilar som kör förbi här

på grusvägen, säger hon. De från Karlskrona passerar bara

igenom, medan de från ronneby stannar till för att dela ut

vår post och hämta vårt avfall.

Skillingsmåla

Skillingsboda

St Skälen

St Lönnemåla

122

Tving

Eldorado för

nagelbitna

Glitter, fransk manikyr eller lackat à la

Mimmi Pigg? I Karlskrona våras det för

nagelvården.

Under senare tid har det dykt upp flera nagelsalonger

som erbjuder nageldesign, nagelförlängning,

manikyr och pedikyr. I affärshuset Kronan finns

Fashion Nails, som drivs av Hanna Dinh och hennes

två kollegor. Hon har även en salong i Uddevalla.

– De flesta vill ha nagelförlängning och då bygger

vi med gelé, berättar Hanna Dinh.

En annan kreativ nagelkonstnär är Linda Blomqvist

på NailMe. Bland hennes kunder märks framförallt

kvinnor mellan 20 och 60 år som vill ha regelbunden

översyn av naglarna. Men emellanåt får hon besök

av någon som ska på bal eller gifta sig och som vill

tipptoppa till sig.

– Jag tror att all stress och tidspress gör att vi blir

noggranna med hur vi ser ut, säger Linda Blomqvist.

Det skapar även ett behov av att bli ompysslad. Min

specialitet är mönstrade naglar, som häromdagen

när jag designade röda tippar à la Mimmi Pigg åt en

kund. Det röda kompletterades med vita prickar och

svart rosett.

Sophia Ahlins Sophorama hyr ut frilansande nagelterapeuter

och stylister, bland annat till hårvårdssalonger.

Terapeuterna jobbar med skonsamma

tekniker och kan även hjälpa nagelbitare. Ytterligare

en nagelvårdare är JaniNail’s på Hantverkaregatan.


8 | i Karlskrona nr 04 2012

– Det kan snöa i timmar

eller bli svarthalka

på ett ögonblick, trots

att det är plusgrader

i luften, säger Claes

Persson, enhetschef på

Tekniska förvaltningen i

Karlskrona. Det är inte

lätt att veta när vi ska dra igång, men när vi väl kör

följer vi prioriteringskartorna. Vi satsar på de viktiga

huvudlederna, och framförallt på bussvägarna och

cykelbanorna.

Anledningen är att service-, kollektiv- och cykeltrafiken

ska kunna fungera – oavsett väder. Tekniska

förvaltningen ansvarar för att salta, sanda och ploga

22 mil gator och 6,5 mil gång- och cykelbanor i centrala

Karlskrona med kringliggande stadsdelar samt

en del av rödeby. Trafikverket sköter E22, riks- och

länsvägar, medan olika vägföreningar sköter övriga

vägar i kommunen.

Entreprenörer i beredskap

När det gäller plogning av gatorna har kommunen ett

25-tal entreprenörer till hjälp. Flertalet av dem är till

vardags lantbrukare. De kallas i regel in när snödjupet

stiger mot tio centimeter.

– I vår egen organisations jour har vi ett tolv man

starkt team som vi känner oss mycket trygga med,

samt fem egna bilar. Men vi kan ha igång uppåt 50

personer med plogbilar och mindre snöröjningsmaskiner

när det är som mest, säger Claes Persson.

När snön faller börjar adrenalinet pumpa

hos snöröjarna, men de inväntar iskallt

rätt signal. Att salta, sanda och ploga i

södra Sverige kräver nämligen meteoro-

logisk fingertoppskänsla.

Riktiga snöröjare

har is i magen

Inför vintern sätter snöröjarna ut hundratals sandlådor,

servar maskiner och har genomgångar så att

alla vet precis vad de ska göra. Vid snö och halka

börjar de vid två på morgonen för att det ska vara

framkomligt och säkert i trafiken när kommuninvånarna

ska till sina jobb.

Sand på Trossö

Snöröjarna bedömer ständigt väder- och trafiksituationen

för att kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats

vid rätt tillfälle. Förra vintern var de ute och saltade

127 gånger! Det är också en hel vetenskap att välja

salt eller sand. Salt kräver fukt för att klibba fast vid

halka på ren asfalt, medan man använder torrsalt på

snöiga vägar. På Trossö använder kommunen sand,

för miljöns skull, men ibland kräver gatorna vid kajer

och hav salt.

Trimmar teamet

Kommunen ansvarar dock inte för några trottoarer,

utan det gör respektive fastighetsägare. På Tekniska

förvaltningen är man mån om att utöka samarbetet

med fastighetsägarna i staden.

– Vi vill göra allt lite bättre varje år och hoppas nu

slippa snövallar tack vare städtiderna som införts på

gatorna i centrum, säger Claes Persson. Lustigt nog

verkar vintern ändå alltid komma som en överraskning.

Det har hänt att jag tagit emot 150 samtal per dag!

Kartorna som Claes Persson och snöröjarna

jobbar efter finns att se på

www.karlskrona.se/vintervaghallning

TExT: CHrISTEr CArLBäCK

FOTO: ANDrEAS BLOMLöF


Ledin fyller arenan

strålkastarljuset

Som en försmak på sommaren kommer självaste

Tomas Ledin till Telenor Arena Karlskrona den

19-20 april med sin bejublade sång- och dansföreställning

”Ledin Showtime”.

– Det är roligt att han väljer Karlskrona bland

de elva platser i Sverige som turnén går till, säger

Michael Fransson på Utveckling i Karlskrona AB.

Showen lär vara oerhört bra. Den har gått för

fulla hus i Stockholm och Göteborg och sålt

200 000 biljetter!

Pingisfest i Karlskrona

Lyckeby BTK står som stolta värdar för

svenska mästerskapen i bordtennis för

seniorer 2013. Den yppersta eliten kommer

till Karlskrona den 1-3 mars för att göra

upp om SM-titlarna i herr singel, damsingel,

herrdubbel, damdubbel och mixed dubbel.

I samband med SM spelas även tävlingar

för yngre spelare, så det är bäddat för såväl

stjärnskådning som talangspaning.

Tullskolans smakfulla comeback

Att vara eller icke vara – eller att rent av bli en skola där

många vill vara? Tullskolan har gett svar på tal och förvandlats

från en nedsliten och utdömd gammal skolbyggnad till

en attraktiv, välplanerad och nyrenoverad elevmagnet.

Förskole- och skolsalarna är uppfräschade, matsalen ny,

och i köket huserar duktiga kockar som lagar mat från

grunden på färska råvaror.

– Vi är jätteglada och har haft en tillströmning av elever.

Vi har behörig, kompetent och erfaren personal, gott klimat

och normalstora klasser i F-5. Men vi vill gärna växa. Vi har

nära 125 barn, varav 80 har fritidsverksamhet. Sedan tillkommer

förskolan, säger rektor Johan Johansson.

Skolbyggnaden har en anrik historia som stadens gamla

sjukhus och därefter som grundskola.

Rätt miljö för elbilar

Foto: Andreas Blomlöf

Affärsverken fortsätter att satsa miljövänligt och sätter

upp ytterligare fem laddningsstolpar för elbilar. För att

göra det lättare att ”tanka” elbilar placeras en stolpe vid

kommun huset vid Aspöfärjan, en på östra Hamngatan, en

vid Militär hemmet och en vid Blekinge Tekniska Högskola

på Gräsvik. BTH är samarbetspartner till Affärs verken i

elbilsfrågor. Vidare placeras en stolpe på Bubbetorp för

Affärsverkens elfordon.

– Vi kikar även på fler möjliga ställen. Vi vill gärna bidra

till att göra det möjligt för fler att köra elbil, säger Anna Wallin,

marknads- och försäljningschef

på Affärsverken.

Foto: Affärsverken

i Karlskrona nr 04 2012 | 9


10 | i Karlskrona nr 04 2012

Michael Fransson

Mathias Wijk

Lena Ohlsson Sophia Ahlin

Tonartshöjning

i Karlskrona

Få städer har fått arrangera Melodifestivalen tre gånger. Och få

städer har lovordats så mycket för sitt festfixande som Karlskrona.

Nu laddar värdstaben om för att göra festen ännu bättre!


Karlskrona anordnade deltävlingar i Melodifestivalen 2006 och 2008,

och den 1-2 februari 2013 smäller det igen i Telenor Arena Karlskrona.

Utöver de stora städerna är det bara Leksand som har fått hysa den

moderna versionen av den stora schlagercirkusen tre gånger.

– SVT och LiveNation vet att vi kan det här, säger Michael Fransson

på Utveckling i Karlskrona AB. Men vi tänker inte gå på rutin, utan har

förstärkt staben med specialkompetens och tagit in friska idéer från

såväl Hyper Island som våra skolbarn.

Slår på trumman

Kommunens värdstab ska ge artisterna och schlagerorganisationen,

liksom publiken på plats och i tv-sofforna, bästa möjliga förutsättningar

att trivas. De ska också se till att Karlskrona syns och hörs i media

och att alla de kommuninvånare som inte har biljett får sin beskärda

del av glitterkakan. Därför förbereds arrangemanget av ett antal

fokusgrupper. Några tar hand om arena, teknik och logistik för uppåt

350 gäster, andra servar allt från press till sminkörer.

– Ofta vill journalisterna och fotograferna ha artisterna på speciella

ställen i staden. Då gäller det att vara tillmötesgående och fixa så att

Karlskrona syns, säger evenemangssamordnare Lena Ohlsson.

Engagemang i alla åldrar

En del jobbar med marknadsföring av det stora evenemanget i

Karlskrona, medan andra, som näringslivsutvecklare Mathias Wijk,

uppmuntrar näringsidkarna inom hotell och handel att dra sina strån

till stacken. Faktum är att handeln ökade med hela 17 procent senast

det begav sig.

– Vi vill gärna satsa extra mycket på aktiviteterna runtomkring,

säger Mathias Wijk.

Hemlighetsmakeriet är påtagligt, men sant är att kreativa

hjärnor lånats in från Hyper Island och att skolbarn har fått

kläcka idéer – som drömidén om ett godisbombande plan

från F 17 …

Melodifestivalspecialist

Värdstabens kanske vassaste äss i ärmen är Karlskronas

eget schlagerorakel, Sophia Ahlin. Hon har jobbat både för

schlagerfansens egen organisation och för Melodifestivalen

i ett antal år. Hon har bevittnat varenda deltävling sedan

2007 och ofta hörts i radio och synts i tv.

– Det är så roligt att alla inom Melodifestivalen talar så väl

om bemötandet här, säger Sophia Ahlin. Jag har sällan hört

så mycket positivt som om deltävlingarna i Karlskrona.

Sophia Ahlin har naturligtvis involverats i samtliga

fokusgrupper. Hon ser bland annat fram emot att få bjuda

in alla artisterna till Karlskrona kommuns traditionsenliga

välkomstfest.

– Det är i stort sett den enda stunden då de är tillgängliga och får

uppleva Karlskrona.

Det blir ett genrep på fredagskvällen och en uppvärmningsshow

på lördagen innan tävlingen direktsänds på lördagskvällen. Det

väntas närmare fyra miljoner tittare, och intresset lär vara större

än någonsin eftersom Sverige är regerande Europamästare och

arrangör av Eurovisionfinalen.

Karlskrona kommuns värdstab för Melodifestivalen består av Michael

Fransson, Mathias Wijk och Lena Ohlsson från Utveckling i Karlskrona

AB samt av det inhyrda oraklet Sophia Ahlin. Gruppen består utöver

personerna på bilden av Terje Pedersen från Utveckling i Karlskrona AB,

Thomas Johansson från kommunens kommunikationsavdelning och

eventföretagaren Gustav Leijon.

Foto: JAKO Bildform, Ola Åkeborn.

i Karlskrona nr 04 2012 | 11

Då var det Charlotte Perrelli – nu kommer nya stjärnor till Rosenholm.

Foto: JAKO Bildform, Ola Åkeborn.


12 | i Karlskrona nr 03 04 2012

Tid är pengar

Lagändringen från i höstas gör det lätt för elkunder att

teckna avtal om timmätning. Syftet är att ge aktiva

elanvändare chansen att använda el vid tidpunkter

då elpriset är lågt. De kan på så vis se att med

vetenhet lönar sig – och på sikt ska reformen

resultera i miljövänligare vanor.

Det betyder dock inte att man ständigt måste

vara uppe och köra tvättmaskin om nätterna.

– Det viktigaste är att lära sig hur man kan spara

el och undvika dygnets högsta priser, säger Anna

Wallin, marknads- och försäljningschef på Affärsverken.

En villaägare kan spara både el och pengar,

men framför allt kan vi skona miljön. Det är nämligen

under pikarna som elproduktionen drygas ut med

fossila bränslen istället för förnyelsebara.

Kräver engagemang

Affärsverken vill underlätta för de kunder som vill

och kan ha mätning och debitering per timme.

Anna Wallin understryker dock att den som väljer

timdebitering måste vara aktiv själv för att det ska

löna sig. Det gäller att hålla koll på elpriset – och

på de dyraste timmarna. Det gör man enklast på

Nordpool på nätet, där det kommande dygnets

priser presenteras. Vill man inte engagera sig, kan

det vara säkrare att även fortsättningsvis betala ett

snitt på timpriserna.

Möjlighet att påverka

För att du som elkund hos Affärsverken ska kunna

välja timdebitering, måste du antingen ha ett avtal

om portföljförvaltning eller ett rörligt elpris samt

teckna ett tilläggsavtal. Om du sluter ett nytt avtal

som ny kund, erbjuder Affärsverken timdebitering

som tillval.

– Timmätningsreformen är ett steg i rätt riktning.

Elkunderna återtar i viss mån makten, då de kan påverka

både sin egen ekonomi och sin miljöpåverkan,

säger Anna Wallin.

Affärsverkens nya webbsida, som släpptes i

samma veva som lagen om timdebitering kom, har

en ny blogg om elmarknaden och en användarvänlig

tjänst för tecknande av elavtal online. Dessutom

ger den tydlig information om allt från öppettider

på återvinningscentralen i Bubbetorp till pågående

grävarbeten.

Energispartips från Affärsverken

på elmarknaden

När elkunderna fick välja timdebitering, stod Affärsverken redo. Elmätarna var

förberedda för timavläsning och den nya hemsidan bjuder nu på både blogg och

goda tips för elanvändare.

Hemelektronik – stäng av datorer och apparater med strömbrytaren

Matlagning – täck kastrullen med lock när du kokar mat eller vatten

Belysning – använd energieffektiva lampor, exempelvis lågenergilampor

Tvätt – tvätta inte förrän du fyller maskinen, tvätta med låg temperatur

Disk – använd modern diskmaskin, skölj i balja om du diskar för hand

Dusch – duscha snabbt och effektivt istället för att bada i badkaret

TExT: CHrISTEr CArLBäCK

FOTO: ANDrEAS BLOMLöF


huvudet på

Lisbeth Gustafsson är receptionist och telefonist inom

Karlskrona kommuns kundservice. Hon har lång

erfarenhet och kan hjälpa till med allt mellan himmel

och jord, även förrymda grisar.

Hur blev du receptionist och telefonist?

Egentligen gled jag in på ett bananskal. Jag flyttade till Karlskrona

för att utbilda mig till barnskötare och jobbade länge

inom barnomsorgen. Senare vidareutbildade jag mig på

KomVux. En dag annonserade kommunen om ett sommarvikariat

som telefonist, så jag sökte och fick jobbet.

Vad går ditt jobb ut på?

Vi sitter i kommunhuset och sköter reception, telefoni och

internpost. Vi tar hand om såväl interna som externa kunder.

De flesta har frågor kring barnomsorg, äldreomsorg och

bygglov, men det är också många ärenden till socialförvaltningen.

Framför allt handlar det om att hjälpa till på bästa

möjliga sätt. Vi har suttit på olika platser genom åren, som

i rådhuset och konserthusets foajé, och bland annat skött

telefonväxeln, sålt bussbiljetter och haft lördagsöppet. När

vi satt i konserthuset kallades vi för informationscentral och

sålde även teaterbiljetter. Vid kriser, som orkanen Gudrun,

har vi även haft jouröppet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är att kunna hjälpa. Jag har god nytta av min erfarenhet,

som när en äldre herre från Göteborg ringde och ville tacka

en volontärkvinna från Karlskrona som hade hjälpt honom

när han kom som flykting till Sverige från Ungern för länge,

länge sedan. Jag visste vem hon var, och kunde lotsa honom

rätt. Jag blir fortfarande rörd när jag tänker på det. En annan

gång fick vi bistå en man vars gris hade rymt. Han hade

precis fyllt 50 år och fått den i födelsedagspresent.

Redo för ett nyårslöfte?

Många kan hjälpa dig med din friskvård.

– Kroppen är gjord för rörelse, säger Camilla

Holmström, friskvårdsansvarig på Friskis&Svettis

i Karlskrona/ronneby. När vi är aktiva ökar vår

koncentrationsförmåga. Vi blir kreativa, får bättre

självkänsla och lättare att hålla vikten. Träning är ett

lättillgängligt redskap för god hälsa. Vi hoppas att

trenden håller i sig, för motion är också glädje och

social gemenskap.

Lisbeth Gustafsson

Kundservicemedarbetare

Uppvuxen i Jämshög

Bor på Trossö

Skolad i barnomsorg och på KomVux

År inom kommunen 27

150 yrken finns att välja på i Karlskrona kommun.

6

8

personer arbetar med reception och telefoni,

i kommunhuset och

2

på kontoren i Kungsmarken.

Friskis&Svettis erbjuder gym, spinning, jympa, step,

aerobics och danspass. Man kan träna enskilt eller

i grupp samt få hjälp av instruktörer.

– Vi hjälper även motionärer som fått fysisk aktivitet

utskrivet på recept.

Andra exempel på aktörer är Gymmix Karlskrona,

Wellness Studio, Lok&Motion och Wellivate. Du kan

träna centralt, på rosenholm och utanför staden

– och har således alla förutsättningar att hålla ditt

nyårslöfte.

i Karlskrona nr 04 2012 | 13

Foto: Friskis&Svettis”


14 | i Karlskrona nr 04 2012

Smarta lösningar

Tiden är ute för alla de enskilda avlopp som orsakar försurning i naturen. Det beror

på en tuffare miljölagstiftning och på att företag som BAGA Water Technology AB

kan lösa problemet.

för vatten- och avloppsrening

TExT: CHrISTEr CArLBäCK

FOTO: ANDrEAS BLOMLöF


– Våra reningsverk och minireningsverk har en slamavskiljarteknik

som tar hand om försurande ämnen som kväve och fosfor,

säger Kristina Sjögren, platschef för BAGA.

Det ständigt produktutvecklande miljöföretaget har sitt huvudkontor

i Torskors i Karlskrona, men verkar över hela Norden. Det

faktum att de två- och trekammarbrunnar som används i skärgården

och på landsbygden inte längre är godkända, har skapat stora

affärs möjligheter.

– Idag krävs något mer genomtänkt och miljövänligt. Våra slamavskiljare

är testade och godkända för nordiska förhållanden och

passar på alla ställen där det inte finns något kommunalt avloppsnät

eller där nätet ofta svämmar över, säger Kristina Sjögren.

Hjälper byar och öar

Ibland är det ett enskilt hushåll som måste installera ett minireningsverk

för sitt enskilda avlopp, men ofta rör det sig om upp till 50

hushåll, exempelvis en samfällighet, som går samman om ett

gemensamt reningsverk. BAGA fokuserar på produktutveckling,

försäljning och distribution och låter oftast entreprenörer stå för

projektering och installation. I vissa större projekt har emellertid

BAGA tagit ansvar även för projektering.

Långsiktigt tillväxtföretag

Företaget grundades av Bert Gustafsson 1992, fick sin nuvarande

konstellation 2004 och har redan hunnit erhålla en utmärkelse

som snabbväxande Gasellföretag. BAGA har 22 anställda, varav

15 i Karlskrona, och omsätter cirka 60 miljoner kronor. Kristina

Sjögren är ödmjuk, men nämner en fortsatt expansion som en

del av visionen.

– Vi har haft många uppdrag i skärgården på västkusten och

förhoppningsvis snart även i Blekinge. För kommande generationers

skull bör alla se över sina avlopp så att de svarar mot kraven på

mindre utsläpp av kväve och fosfor till sjöar och vattendrag. Vårt

mål är att allt renat vatten som går tillbaka till naturen ska hålla

badvattenkvalitet.

BAGA har lösningar för framtiden.

Illustration: BAGA

Kristina Sjögren, platschef för BAGA.

Produktutveckling mot försurningen.

Illustration: BAGA

Ett reningsverk kommer lastat.

i Karlskrona nr 04 2012 | 15

Foto: BABA


16 | i Karlskrona nr 04 2012

Karlskrona ska satsa ännu mer på näringsliv, ny teknik och besöks näring framöver.

Det lovar Bengt Lingman, vd för Karlskrona kommuns bolag ”Utveckling i Karlskrona AB”.

i Karlskrona AB med fokus på utveckling

Under det formella namnet Utveckling i Karlskrona AB

samlas nu krafter från AB Arena rosenholm Karls-

krona, näringslivsenheten och TelecomCity. Syftet

är att nå maximal utväxling.

– Vi är många som arbetar för att få fler företag

i Karlskrona, säger Bengt Lingman. Det är ett naturligt

steg för oss att samordna våra resurser. Vi vill

skapa en ännu bättre miljö för såväl teknik och

utveckling som för besöksnäring och evenemangsaktörer.

Bättre för alla

Bolaget kommer att jobba mycket med utvecklingsprojekt

som Pottholmen, som gynnar näringslivet,

samt med besöksnäringen. Bengt Lingman vill

”förädla produkten Karlskrona” för besökarna och

marknadsföra kommunen för turister och företagare

genom intressanta och spännande paketerbjudanden.

Men han är också mån om att alla satsningar ska

gagna kommuninvånarna.

– Vi ska göra Karlskrona attraktivt också för dem

som redan bor och verkar här.

Konkret samverkan

Vidare ska bolaget utveckla TelecomCity till en

science park. Det betyder att det stora nätverket,

som omfattar kommun, högskola och en mängd

företag, uppgraderas till en praktiskt inriktad utvecklingsmiljö

där man samarbetar för att ta fram

produkter och tjänster.

Rak väg till service

Kommunen har studerat olika varianter av näringslivssatsningar

runt om i landet och plockat russinen

ur kakorna. Bland nyheterna märks företags- och

evenemangslotsar som ska göra det lättare för aktörerna

att få snabb hjälp. Allt går ut på ökad dialog

och smidigare samarbete.

– Sammantaget handlar det om en högre servicenivå,

säger Bengt Lingman. Det känns jättebra att

vi kan koncentrera våra resurser på att utveckla

Karlskrona. Det kommer att ge fler arbetstillfällen,

fler besökare och fler evenemang – som Melodifestivalen

– och vi kommuninvånare kan känna stolthet

över vår fina kommun.

Företagslotsning i praktiken

Så här gick det till när kommunens medarbetare

lotsade miljöföretaget BAGA Water Technology

(se även sid 14) till större lokaler när de hade vuxit

ur sin kostym på Saltö.

Under ett av sina regelbundna företagsbesök

insåg näringslivsutvecklare Carl-Axel Ottosson

att BAGA behövde mer plats för att kunna växa

vidare i Karlskrona. Han lyssnade in deras önskemål

och matchade dem med all den information

han hade om lediga tomter och lokaler.

– Carl-Axel visade mig möjliga ställen att bygga

på och lokaler att hyra eller köpa, berättar Bert

Gustafsson, grundare av BAGA. När han fick

tips om att fackförbundet Kommunal skulle sälja

i Torskors tog han mig med dit.

Carl-Axel Ottosson agerade dörröppnare

aktörerna emellan – och snart var affären klar.

– Näringslivsenheten hjälpte oss verkligen att

hitta rätt, lovordar Bert Gustafsson.


hetluften

”i Karlskronas” tyckarkvartett ger i detta nummer förslag

på hur vi ska uppmärksamma och fira EM i fotboll.

Hur är en företagsvänlig kommun?

Karlskrona kommun samlar resurserna

inom företagsservice

i Utveckling i Karlskrona AB och satsar ännu mer på

att attrahera och stimulera nyföretagande inom teknik,

turism och evenemang. ”i Karlskronas” debattsida ställde

en allmänt riktad fråga till några olika aktörer i det lokala

näringslivet för att få en bild av hur en företagsvänlig

kommun egentligen är.

Christer Michaelsson, som jobbar på

hotellens gemensamma incomingbyrå

Entré Karlskrona:

Det viktigaste är nog att kommunen har en

välfungerande mottagningsapparat så att nya

företagare känner sig välkomna. Denna mottagningsapparat

måste ha medarbetare som är

genuint intresserade och som lyssnar och bryr

sig. De ska kunna hjälpa företagarna framåt

bland alla lagar och förordningar. En kommun

måste vara lättillgänglig för dem som har för

avsikt att etablera företag, för annars kommer

det nog inga nya företag alls till kommunen.

Peter M Nilsson, region manager på Semcon

Caran AB i Karlskrona:

En företagsvänlig kommun är intresserad av de

företag som finns i kommunen och sätter sig in

i deras situation för att få kunskap om hur man

kan stötta dem. Ett bra sätt att uppnå detta är

att tjänstemän inom olika områden gör ett antal

besök per år hos företagen så att de kan hjälpa

till bättre vid olika handläggningar. Det är också

viktigt att vara aktiv med information och ha en

bra kommunikation med företagsledarna.

G

Gertrud Weiselblad, vd för Gertrud Solutions

och ordförande för Företagarna i Karlskrona:

Det gäller för kommunen att lyssna på företagarna

och se till att ha en bra näringslivsorganisation

som kan svara på frågor och hjälpa till

redan i startskedet. Jag hörde om en person

som ville starta ett nytt företag och som fick

sju olika kontaktpersoner för sju olika tillståndsärenden.

Det är knappast rimligt, utan snarare

bisarrt! regelverket är krångligt som det är, så

när man vill skapa något bra ska man främst

kunna lägga sin tid på verksamheten.

Berne Svensson, vd för Svennes

Verktygsmekaniska i Karlskrona:

Kommunen ska lyssna på företagarna.

Jag tycker att Karlskrona är ett bra exempel

och har bara positivt att säga om kommunen

och det mottagande som jag fick när jag, som

är från Torsås, köpte företag här. Carl-Axel

Ottosson på näringslivsenheten sökte upp mig

direkt och frågade hur kommunen kunde hjälpa

till. Carl-Axel är en bra och drivande kraft som

håller kontakt med oss år efter år. Han är en

riktig klippa!

i Karlskrona nr 04 2012 | 17

Christer Michaelsson

Peter M Nilsson

Gertrud Weiselblad

Berne Svensson


18 | i Karlskrona nr 04 2012

Ronnebygatan får

Många vill bo på Trossö och staden

kan förtätas, men det är ont om ledig

mark att bygga på. Karlskronahem vill

nu bygga på sitt hyreshus på Ronneby-

gatan 3 med två extra våningar.

Karlskronas stadsarkitekt, Hans Juhlin, ser gärna

att centrum utvecklas med fler bostäder. Ett första

steg i denna ”förtätning” av staden var kommunens

klartecken för inredda vindar på Trossö, det vill säga

fler små bostäder under takåsarna med läckra lägenhetsformer

och fina vyer. Det var då som Karlskronahem

fick idén om att gå ännu lite längre och bygga

två helt nya våningar med lägenheter ovanpå sitt

trevåningshus på ronnebygatan 3.

Bygger på höjden

Idén föll stadsarkitekten i smaken. Detaljplanen

ändrades till att medge fem våningar.

– Huset är ett ovanligt lågt hus utmed huvudgatan,

säger Hans Juhlin. ronnebygatan har normalt

sett fyra-fem våningar. Byggnaden är ett barn av sin

tid utan framstående arkitektur och anpassning till

gatans dignitet. En påbyggnad med två våningar till

totalt fem har godkänts av kommunen.

ett riktigt lyft

Renoverar hela huset

Karlskronahem kommer naturligtvis inte bara att

riva bort taket och bygga på två våningar. I planerna

ingår en väl genomtänkt tillbyggnad och att man

genomför en inventering för att se och åtgärda de

renoveringsbehov som föreligger på övriga huskroppen.

Avsikten är att bygga om gatufasaden

så att byggnaden får en ny tilltalande exteriör.

– Vi passar på att förbättra byggnaden på alla

sätt och vis, säger Ulf Klint, teknisk chef på Karlskronahem.

Vi ska framför allt lyssna till önskemålen

från dem som bor där.

Byggnaden på ronnebygatan 3 är tidstypisk från

åren kring 1970, med röd putsad fasad och utvändiga

plåtklädda loftgångar. Huset, som sällan rosats

för sin skönhet, ska nu få en rejäl make-over.

Tar vara på läget

Det finns inga ritningar klara än, men skisser och

visioner vittnar om en förändrad fasad, nya fönster

på gaveln mot havet, en loftgång med uteplats på

fjärde våningen och en stor takterrass på femte.

Eftersom huset växer på höjden ska det förses med

en obligatorisk hiss.

– Huset blir både finare och bättre och samtidigt

får vi möjlighet att erbjuda fler hyresrätter med havsnära

läge i centrum. Vi planerar att börja bygga 2013,

säger Ulf Klint.

TExT: CHrISTEr CArLBäCK

FOTO: ANDrEAS BLOMLöF

Före efter

Foto/illustration: Jaark/Projekbyggaren


– in brief

notiser

Hopp om nya aktiviteter

i före detta bowlinghall

Karlskronahem har haft öppen visning av den

före detta bowlinghallen på Borgmästaregatan

och marknadsför även den stora, centralt

belägna lokalen på andra sätt. Men det är först

när någon intressent växlar upp från förfrågan

till förhandling som en renovering kan bli aktuell.

– Ingenting är klart än, men det vore roligt

om det kunde bli en verksamhet som bidrar

till att skapa liv och rörelse i området, säger

Ann Winbom, marknads- och bobutikschef

Karlskronahem.

Köp parkeringskort på Internet

Karlskrona kommun erbjuder nu Trossökortet på www.karlskrona.se/parkering. Det är ett praktiskt 31-dagarskort för

parkering i de blå och gröna zonerna i centrum och kostar 100 kronor. Du kan betala med Visakort, Visa Electron,

Maestro eller Mastercard. Parkeringstillståndet knyts till din bils registeringsnummer, så du behöver inte ha någon

biljett i bilen. Du kan betala för upp till tolv månader samtidigt och för valfritt antal bilar. Trossökortet går,

liksom tidigare, även att köpa i utvalda p-automater på Skeppsbrokajen, Skeppsbrotorget, östra Hamngatan

vid Aspöfärjan, östra Hamn gatan/ölandsgatan, Chapmansplan och Borgmästaregatan/Amiralitetsgatan.

This magazine from the Municipality of Karlskrona reflects on

the operations and businesses in the region.

“We are making Karlskrona more attractive – with a new city

entrance and playing host to new businesses and events like the

Eurovision Song Contest”, says Camilla Brunsberg Chairman of

the Municipal Executive Board.

i Karlskrona nr 04 2012 | 19

Andréns – ett bageri med traditioner

Det är inte bara en havsnära skärgårdsidyll. Det

doftar och smakar precis som det ska också.

I Andréns Bageri i ryamarviken, där morgonsolen

stiger upp över östra Sturkö, är det nu

Mia Andrén, ingift i bagar släkten, som bakar

det klassiska grova brödet, de obligatoriska

rågskorporna och de mersmakande så kallade

”rutorna” med kardemumma och mandel.

Bageriet har varit igång i fyra generationer och

verksamheten huserar alltjämt i det gemytliga

gamla hus där alltihop en gång började, närmare

bestämt 1893. Fast stenugnen är ny för i år.

– Vi har ett grundsortiment som förblir detsamma, men vi förnyar oss

också, exempelvis med ciabatta, säger bageriägare Mia Andrén. Det är

inne med bröd och surdegar nu. Vi har en trogen ortsbefolkning och stugägare

som handlar bröd hos oss på lördagarna, året om. Sommartid är

det intensivt. Då har vi i stort sett öppet dagligen för turisterna.

Karlskrona is once again – for the third time – honoured to play

host to one of the national selection events for the Eurovision Song

Contest.

Lisbet Gustafsson, receptionist/Switchboard Operator at the

Customer Service Desk in the Municipality of Karlskrona, provides

helpful advice and assistance.

The construction of Pottholmen, a new and much anticipated A number of weight lifting and fitness centres are ready to help

residential area has begun. The old railway yard is to be transformed you focus on and improve your fitness and wellbeing.

into a new city district offering residential and office buildings,

shops and waterfront green areas.

BAGA Water Technology in Torskors offers smart solutions for

water and wastewater treatment.

The sizeable stock of American car parts offered by Johnnys

Bil & Plåt draws many car enthusiasts to the island of Sturkö.

As part of its commitment to invest in local businesses,

technology and the tourism industry, the Municipality of Karlskrona

16 Ronneby residents live in a genuine ronneby enclave in gathers strength and support from the merging of AB Arena

the northwest of Karlskrona municipality.

rosenholm Karlskrona, the Department of Trade and Industry

Karlskrona City has a number of new nail salons offering a

range of nail designs, extensions and manicures.

Karlskrona and TelecomCity into the new corporate entity

‘Utveckling i Karlskrona AB’.

The Public Works Administration’s Snow Clearing Unit gives

priority to main roads, public transport and bicycle routes.

Many people would like to live on the island of Trossö and as

a result, Karlskronahem are planning the development of highrise

residential homes at ronnebygatan 3.

Upcoming events in Karlskrona include Tomas Ledin Live and

the Swedish Championships for seniors in Table Tennis.

Andréns Bageri on the island of Sturkö is a fourth generation

family run bakery of traditional wholemeal breads.

The school, Tullskolan, was rundown and condemned before

undergoing a complete renovation including a brand new dining

area and kitchen.

Karlskronahem is hoping to rent out the former bowling alley

and breathe some new life into the premises.

Affärsverken is putting up more electric vehicle charging

stations. Also, in order to help energy aware customers with a

Trossökortet (the Trossö Card) is now available to buy for 31 days

of parking in blue and green zones at www.karlskrona.se/parkering.

preference for hourly electricity meters, Affärsverken has launched Old bottles and labels reminiscent of the lager and root beers

a new website and blog providing good energy saving advice. once brewed by Tyska Bryggaregården.


Pilsner från

Karlskrona

Blekinge museum har vackra

buteljer och etiketter som minner

om den inte alltför avlägsna tid då

man kunde avnjuta en bergskällarsval

pilsner eller svagdricka från

Tyska Bryggaregården. Karlskrona

hade bara fyllt tonåring som stad

när tyske Philip Hindric Kraan 1693

började brygga öl på Wämö. Under

1800-talet trimmades produktionen

med inriktning på bayerskt öl.

I slutet av det seklet bryggdes 26 000

hektoliter öl och 1 500 hektoliter

svagdricka, vilket var synnerligen

mycket för ett landsortsbryggeri.

Det hann svälja bryggeriet i

Lyckeby, Nättraby bryggeri och

Karlshamns bryggeri innan det

själv sögs upp av den blivande

Prippskoncernen. Törstsläckaraktiviteten

pågick i nära 300 år,

men lades ner 1972.

Källa: ”Bryggerier i Sverige”

av Staffan Nilsson

Tyck till om

”i Karlskrona

Gå in på:

www.karlskrona.se/ikarlskrona

eller förmedla dina

synpunkter och idéer

till Karlskrona kommun

på Facebook.

More magazines by this user
Similar magazines