05.02.2015 Views

Nummer 5-6 - Elbranschen

Nummer 5-6 - Elbranschen

Nummer 5-6 - Elbranschen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ELBRANSCHEN<br />

OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT • ÅRGÅNG 82 • NR. 5-6 • 2011<br />

Besök <strong>Elbranschen</strong>s nätplats:<br />

www.elbranschen.nu


ELBRANSCHEN<br />

OBEROENDE<br />

ELTEKNISK TIDSKRIFT<br />

•<br />

Adress:<br />

Box 6040<br />

200 11 Malmö<br />

•<br />

Tel.<br />

040-611 06 90<br />

•<br />

Telefax<br />

040-797 37<br />

•<br />

E-post<br />

elbranschen@bjinv.se<br />

•<br />

Bankgiro<br />

107-0853<br />

•<br />

Plusgiro<br />

495 29 33 -2<br />

•<br />

Helårs -<br />

prenumeration<br />

(5 utgåvor):<br />

233:- (inkl. moms)<br />

•<br />

Ansvarig utgivare:<br />

Jörgen Dahlquist<br />

•<br />

I redaktionen:<br />

Reinhold Andefors<br />

Jörgen Dahlquist<br />

Kjell Duberg<br />

•<br />

Årgång 82<br />

Ur innehållet i nr. 5-6/2011<br />

ELBRUK<br />

Tänk er att köpa el, inte per kilowattimme utan per<br />

kilo elektroner! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2<br />

EN LJUSGLIMT I KOLDIOXIDMÖRKRET<br />

<strong>Elbranschen</strong> har som vanligt fått beundrarpost.<br />

Basti Nauman skriver att tidskriften är ett andningshål<br />

i desinformationens och dumhetens tidevarv.<br />

Redaktionen tackar för de uppskattande orden . . . . . . . . . . . 3<br />

FIE<br />

Elsäkerhetspriset till Ola Angel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

Ljus framtid för nya YH-ingenjörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

FIE bjuder in till tekniskt seminarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

STOPP FÖR DYRA OCH MENINGSLÖSA KOLDIOXIDFÄLLOR<br />

Miljardprojektet med infångande av koldioxid från<br />

skorstenarna vid tyska kolkraftverk har gått i stå . . . . . . . . . 8<br />

KLIMATPARTIET KOMMUNISTERNA<br />

Kommunisterna kallar sig numera “klimatpartiet”<br />

och vänder, liksom gamle Hilding Hagberg, kappan<br />

efter vinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />

IPCC KOVÄNDER OCH KRYPER TILL KORSET<br />

Professor Wibjörn Karlén har tagit del av en rapport<br />

från IPCC där man plötsligt deklarerar att människans<br />

påverkan på klimatet är minimal. Naturligtvis har det<br />

varit dödstyst om detta i desinformationsmedierna . . . . . . . 12<br />

DANSEN KRING DEN DÖENDE GULDKALVEN<br />

Läs Björn Törnvalls artikel om vindkraftsbedrägeriet . . . . . 14<br />

SVENSK-JAPANSKT KOLLOKVIUM OM KÄRNVETENSKAP . . . 16<br />

ELBRANSCHENS BLÅ-GULA SIDOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

•<br />

Tryckt hos<br />

Tryckfolket AB<br />

i Malmö<br />

•<br />

ISSN: 0013-4007<br />

•<br />

Omslagsfoto:<br />

Scanpix<br />

Läs tidigare utgåvor på <strong>Elbranschen</strong>s nätplats<br />

www.elbranschen.nu


<strong>Elbranschen</strong> 5-6/2011<br />

SVENSK ELBRUKARFÖRENING<br />

Telefon/fax 08-607 34 16 • www.elbruk.com<br />

Svensk Elbrukarförening ek för, ELBRUK, är en intresse organisation för slutanvändare av elkraft. Genom att tillvarata elbrukarnas, slutanvändarnas,<br />

intressen på den omreglerade elmarknaden skall föreningen vara en motvikt till leve rantörsidans olika organisationer. Den skall bevaka och<br />

verka för att lagstiftarens intentioner med en konkurrensutsatt elhandel och en relevant granskad nätverksamhet förverk ligas. Medlemmarna, ca<br />

25, är juridiska per soner och deras totala elförbrukning är mer än 10 TWh. Föreningen avger bl.a. remissyttranden över olika statliga utredningar<br />

eller rapporter som rör elmarknaden. Sedan hösten 1999 är föreningen också representerad i Svenska Kraftnäts Marknadsråd.<br />

MASSELEKTRICITET!<br />

eller reklamationer med återkallade<br />

elektroner och inte<br />

heller med råvaru- eller färdiglager.<br />

LARS BLOMQVIST<br />

ELBRUK<br />

I SLUTET AV 1800-TALET funderade<br />

fysikerna på det här med<br />

elektricitet och började använda<br />

begreppet elektron (urspr. grek.<br />

= bärnsten) för ett fenomen de<br />

studerade och i början av förra<br />

seklet hade de bestämt både<br />

elektronens laddning och dess<br />

vikt. Ett arbete som för övrigt<br />

ledde till nobelpriset i fysik. (R.<br />

Millikan 1923).<br />

På gymnasienivå lär man ut<br />

att elektronen är en elementarpartikel<br />

och bärare av en elektrisk<br />

laddning och att elektricitet<br />

är elektroner i rörelse. En elleverans<br />

är alltså inte bara ett<br />

abstrakt fenomen på en elbörs,<br />

utan också fysisk leverans av en<br />

massa med en viss vikt. Elektroner<br />

är en bulkvara vars utseende<br />

och egenskaper är oberoende av<br />

”tillverkare” och de transporteras<br />

i ledningar, ungefär som olja<br />

eller vatten i rör.<br />

Så, låt oss handla el till kilopris.<br />

El har ett kilopris<br />

på ca 220 Mkr!<br />

Genast överger vi teknikernas<br />

begrepp om effekt, energi och<br />

annat ”knepigt” och betraktar<br />

elektronen som den insatsvara<br />

den är. Vilken vikt och prisnivå<br />

det kan röra sig om får vi fram<br />

med elementära fysikaliska<br />

dimensionsbetraktelser.<br />

Om spänningen är 10 kilovolt<br />

och den välkända mega -<br />

wattimmen som vi köper på<br />

börsen kostar 450 kronor så<br />

motsvaras det av dryga 2 milligram<br />

elektroner till det facila<br />

kilopriset 220 000 000 kronor.<br />

För en liten industri med en<br />

årsförbrukning på 500 MWh<br />

räcker det således med ca 1<br />

gram elektroner medan en riktig<br />

storförbrukare på 1 TWh<br />

behöver köpa ca 2 kilogram<br />

elektroner.<br />

Och hur blir det då på<br />

elektronmarknaden<br />

Hur mycket av, och när, och<br />

till vilket pris behöver vi varan<br />

Vi letar efter erbjudanden och<br />

leverantörer som kan leverera<br />

elektroner som tillgodoser vårt<br />

behov. Ofta hör man att el(-<br />

ektronen) är en fantastisk produkt.<br />

Den är unik eftersom den<br />

måste produceras samtidigt<br />

som den ska användas och därför<br />

går den inte att jämföra med<br />

någon annan vara. Förutom<br />

den första delen av påståendet<br />

om en fantastisk produkt, är det<br />

en verkligt diskutabel utsaga.<br />

Visst är elen unik, men inte för<br />

samtidigheten i produktion och<br />

användning, och elektronhandeln<br />

kan mycket väl jämföras<br />

med andra varor och deras<br />

marknader.<br />

Konsulttimmar eller<br />

hotellrum kan inte heller<br />

lagras<br />

Att något konsumeras och används<br />

samtidigt som det produceras<br />

är inte alls särskilt<br />

unikt. Det är en egenskap som<br />

kännetecknar service- och<br />

tjänstesektorns olika verksamheter.<br />

Så är t.ex. konsult -<br />

tjänster och hotellverksamhet<br />

typiska för tjänstesektorn och<br />

dess ”produkter” eftersom<br />

konsulttimmen eller hotellrummet<br />

inte heller kan lagras;<br />

produktion och konsumtion<br />

sker samtidigt där också.<br />

Som ”produktframställning”<br />

har elektrontillverkning vissa<br />

fördelar framför både varuoch<br />

tjänstesektorn. De<br />

elektroner som inte behöver<br />

användas kommer inte heller<br />

att produceras, till skillnad<br />

mot ett tomt hotellrum eller<br />

en obelagd konsulttimme som<br />

ändå finns tillgängliga. Och<br />

produkter i allmänhet tillverkas<br />

ibland i för stora mängder<br />

och returneras, reas eller kasseras.<br />

Sådana förtretligheter<br />

drabbar inte elek tronerna. De<br />

produceras och levereras i precis<br />

de mängder som kunderna<br />

behöver i varje ögonblick (den<br />

ultimata just-in-time-leveransen)<br />

och det är inga problem<br />

med vare sig produktutveckling,<br />

materialspill, kassationer<br />

Elektronbranschen<br />

styrs inte av mode<br />

Mode- eller teknikändringar<br />

liknande dem för exempelvis<br />

kläder, bilar och elektronik,<br />

som drastiskt kan minska efterfrågan<br />

och slå ut företag som<br />

inte ”hänger med”, finns inte i<br />

elektronbranschen. Det som<br />

kan inverka på elektronanvändningen<br />

är årstider och konjunkturer,<br />

men inte i större omfattning<br />

än att den absoluta merparten<br />

av behoven och tillverkningen<br />

är kvar. För den enskilde<br />

producenten kan naturligtvis<br />

ändringar orsakas också av nya<br />

eller förlorade kunder.<br />

Vissa kunders förbrukning<br />

varierar en hel del, medan andra<br />

har ett relativt stadigt förbrukningsmönster.<br />

Sammantaget<br />

blir det dock en hyggligt förutsebar<br />

elektronförbrukning som<br />

fabrikanten/säljaren ska till -<br />

godose. Löpande ska han anpassa<br />

produktion och utleveranser<br />

till den avtalade leveransplanen,<br />

det vill säga till sitt<br />

kundkollektivs förväntade uttagsmönster<br />

eller förbrukningsprofil.<br />

Att hela tiden hålla ut -<br />

leveranserna lika stora som kundernas<br />

användning går naturligtvis<br />

inte, därför justeras<br />

mindre ”fel” automatiskt i<br />

transportsystemet, vilket beskrivs<br />

nedan.<br />

Dygnet-runt-leveranser<br />

Samtidigheten i produktion<br />

och konsumtion av elektroner<br />

kräver att en elektronfabrikant<br />

ständigt är beredd för utleverans;<br />

man har dygnet-runt-service<br />

året runt. Kundernas förbrukningsprofil<br />

är därför av<br />

vitalt intresse för varje elektronfabrikant<br />

eftersom den avgör<br />

hur produktionsresurserna ska<br />

dimensioneras och köras. Pro-<br />

2


<strong>Elbranschen</strong> 5-6/2011<br />

duktionsresurserna måste klara<br />

att tillgodose kundbehovet<br />

även vintertid när elektronanvändningen<br />

har sin hög -<br />

säsong. Under korta stunder<br />

kan då krävas att ovanligt stora<br />

elektronvolymer levereras.<br />

För att kunna leverera vid tillfällen<br />

med extremt hög förbrukning,<br />

och där den egna<br />

produktionskapaciteten sam -<br />

tidigt är otillräcklig, har fabrikanten<br />

”försäkringsavtal” med<br />

speciella producenter om tillskottsleveranser.<br />

Skulle detta<br />

ändå inte räcka har han avtalat<br />

med vissa kunder om kortvarig<br />

reduktion av deras elektronbehov.<br />

Smärre avvikelser i jämvikten<br />

kan kompenseras<br />

Från fabriken skickas elektronmassorna<br />

till kunderna via en<br />

lastterminal där omlastning<br />

sker och där kunderna hämtar<br />

sina beställningar. I terminalen<br />

finns det en, om än liten, möjlighet<br />

att löpande parera<br />

smärre diskrepanser i jämvikten<br />

mellan produktion eller<br />

användning. Om inleveran -<br />

serna kommer lite i otakt med<br />

uttagen justeras det automatiskt<br />

av terminalens drift -<br />

ledning och avvikelserna<br />

regleras ekonomiskt i efterhand.<br />

På elektronmarknaden konkurrerar<br />

tillverkarna/försäljarna<br />

om kunderna med för varje<br />

kund/användargrupp intressanta<br />

avtal och priser. Man försöker<br />

tillgodose varje kunds<br />

eller kundgrupps särskilda behov<br />

genom att erbjuda bättre<br />

villkor än konkurrenterna. Man<br />

är kundorienterad. Elektronköparen<br />

möter säljare som kan<br />

förhandla om hela priset och<br />

inte, som på den nuvarande elmarknaden,<br />

bara om ett pålägg<br />

som närmast kan ses som en<br />

expeditionsavgift tillagd ett enhetspris<br />

från ett auktionsförfarande.<br />

Något tal om elektronbrist<br />

och användningsbromsande<br />

höga priser förekommer inte,<br />

kunden har ju avtal om leveranser<br />

och behöver insatsvaran för<br />

sin egen produktion. Varje säljare<br />

har de resurser som behövs<br />

för det han åtagit sig. Här är<br />

säljaren flexibel, inte kunden,<br />

han kan vara det – om han vill<br />

och har avtalat med säljaren om<br />

att vara det.<br />

<br />

En ljusglimt i koldioxidmörkret<br />

Basti Nauman i Sollentuna har<br />

skrivit beundrarbrev till <strong>Elbranschen</strong>.<br />

Det har han tidigare<br />

gjort men, skriver han, det är<br />

viktigt att upprepa sig och påminna<br />

redaktionen om att tidskriften<br />

har ”en stor och entusiastisk<br />

fan club”. Det tackar vi<br />

på <strong>Elbranschen</strong> ödmjukt för<br />

och vi ska fortsätta sannings -<br />

sökandet så länge orken räcker.<br />

Vårt valspråk är att det är viktigare<br />

för mänskligheten att<br />

punktera en lögnbubbla än att<br />

etablera tio sanningar.<br />

Basti framhåller att han är<br />

en bland de många som tvivlar<br />

på växthusgasteorin. Han<br />

menar naturligtvis att han tvivlar<br />

på den etablerade lögnen<br />

att mänsklig aktivitet i någon<br />

större omfattning skulle<br />

kunna påverka det ”globala”<br />

klimatet.<br />

”Jag är tämligen lågutbildad<br />

– gymnasium – och fram till<br />

min pensionering häromåret<br />

drog jag mig fram som underordnad<br />

kontorist. Men jag kan<br />

tänka själv, och för att göra det<br />

räcker det gott med sunt förnuft.<br />

Ett exempel är historien<br />

om mätstationerna som används<br />

för att beräkna jordens<br />

medeltemperatur. När man<br />

stänger ett betydande antal av<br />

stationerna i de kallaste om -<br />

rådena, så kommer naturligtvis<br />

medelvärdet att bli högre.”<br />

Lågstadiets matematik<br />

räcker långt<br />

Det räcker med lågstadiets<br />

matematik för att inse detta,<br />

menar Basti. Ingen kan väl vara<br />

så korkad att han efter stängningen<br />

av stationerna skulle<br />

tolka det förhöjda medelvärdet<br />

som ett bevis för att medeltemperaturen<br />

på jorden har stigit.<br />

”Men det kan man visst, visar<br />

det sig. I alla fall om man är avlönad<br />

av IPCC”, skriver Basti.<br />

När man ställs inför sådant,<br />

fortsätter han, börjar man tvivla<br />

på sitt förstånd. Man tänker<br />

”Här kommer jag, en liten kontorist,<br />

och säger till tiotusentals<br />

forskare, uppbackade av FN, att<br />

jag har rätt och de har fel. Har<br />

jag verkligen rätt”.<br />

Och där, menar Basti, kommer<br />

<strong>Elbranschen</strong> som en räddande<br />

ängel. ”I den tidskriften<br />

kan man läsa artiklar av högt<br />

kvalificerade vetenskapsmän<br />

som uttrycker sin misstro på<br />

samma grund som jag. <strong>Elbranschen</strong><br />

är ett andningshål, en<br />

strimma av hopp som får mig<br />

att behålla tron på att förnuftet<br />

till sist ska besegra dumheten,<br />

så som till exempel skedde med<br />

den så kallade skogsdöden på<br />

åttiotalet”.<br />

”Jag inser vilket tryck ni är<br />

utsatta för av de rättroende<br />

översteprästerna. Det fordrar en<br />

rejäl portion civilkurage att stå<br />

emot detta. Men var alltså förvissade<br />

om att er anhängarskara<br />

är betydande och växande!”<br />

Vi tackar Basti än en gång<br />

och hoppas att han får rätt i att<br />

dumheten förr eller senare ska<br />

besegras.<br />

<br />

Slå vakt om yttrandefriheten!<br />

Annonsera i branschens oberoende informationskanal!<br />

3


<strong>Elbranschen</strong> 5-6/2011<br />

FIE – FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELL ELTEKNIK • www. fie. se<br />

Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo delade ut diplom, prischeck och blommor till en glad Ola Angel<br />

från Ängelholm.<br />

Elsäkerhetspriset till Ola Angel<br />

I SAMBAND MED den adertonde<br />

upplagan av elsäkerhetsdagen<br />

tilldelades Ola Angel från<br />

Ängelholm årets elsäkerhets -<br />

pris.<br />

Priset delades ut av Elsäkerhetsverkets<br />

generaldirektör Elisabet<br />

Falemo. Förutom ära,<br />

diplom och blommor fick pristagaren<br />

ett resestipendium på<br />

femtontusen kronor.<br />

Pristagaren Ola Angel, 51 år,<br />

är divisionschef hos Lambertsson<br />

Sverige AB, som är ett företag<br />

inom Peab-koncernen.<br />

RUNE BJÖRNSTRÖM<br />

LULEÅ<br />

Juryns motivering:<br />

Ola Angel är en eldsjäl som<br />

med stort engagemang har<br />

arbetat med att förbättra el -<br />

säkerheten på tillfälliga anläggningar.<br />

Antalet allvarliga olyc -<br />

kor har här minskat markant.<br />

Arbetet inom elgrupp 90<br />

krävde kompetens och sam -<br />

arbetsförmåga, men framför allt<br />

engagemang och det har Ola<br />

visat att det finns.<br />

Han har även deltagit aktivt och<br />

medverkat i att säkerställa rutiner<br />

för tillfälliga anläggningar<br />

Vi har nu flyttat verksamheten<br />

till kursgården Hörsta skola<br />

liksom i framtagning av handböcker.<br />

<br />

Elsäkerhetsutbildning<br />

AMS-utbildning<br />

Nya ESA industri och<br />

ESA installation (ISA)<br />

Elbehörigheter<br />

Allmän behörighet<br />

Nya starkströmsföreskrifterna<br />

nu även på engelska<br />

Mälardalens ElsäkerhetsUtbildningar<br />

Hörsta skola, 692 93 Kumla<br />

Tel. 019-31 27 90, 070-571 48 00 • Fax 019-57 41 00<br />

E-post: info@mesu.se • www.mesu.se<br />

4


Transformatorer•Likriktare<br />

1-fas fulltransformator typ OFS<br />

Likriktare - matningsdon typ LOTK<br />

Vår katalog finns på Internet!<br />

www.tramoetv.se<br />

TRAMO-ETV AB, 241 92 ESLÖV<br />

Telefon 0413-54 12 10 • Telefax 0413-54 11 95<br />

Cressall Resistors<br />

Experten på kraftmotstånd!<br />

CHS Controls erbjuder ett av världens bredaste sortiment av<br />

kraftmotstånd från Cressall Resistors, från några få watt upp till<br />

flera megawatt. Vi levererar helt kundanpassade lösningar och<br />

standardiserade konstruktioner för applikationer som<br />

• Bromsmotstånd, självkylda och fläktkylda, för industri- och<br />

traktionsändamål<br />

• Belastningmotstånd för batteri- och generatorprovning,<br />

lösningar för integration med reservkraftsaggregat<br />

• Jordningsmotstånd för generator- och distributionssystem<br />

• Filtermotstånd för HVDC överföringar, SVC anläggningar och<br />

kondensatorurladdning<br />

Oavsett behov, plats, driftsmiljö och applikation, Cressall har det<br />

kraftmotstånd som behövs.<br />

Prova oss - Besök www.chscontrols.se!<br />

CHS Controls AB<br />

Florettgatan 33, 254 67 Helsingborg<br />

Tel 042-386100, fax 042-386129<br />

chs@chscontrols.se, www.chscontrols.se<br />

Alltid<br />

tillgänglig<br />

Always available<br />

- Alltid öppen!<br />

www.chscontrols.se<br />

- Always open!


<strong>Elbranschen</strong> 5-6/2011<br />

FIE – FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELL ELTEKNIK • www. fie. se<br />

Annika Raasakka tar emot FIE:s stipendium av ordföranden Sven-Åke Polfjärd.<br />

Ljus framtid för nya YH-ingenjörer<br />

DEN SJÄTTE OMGÅNGEN studenter<br />

från den 2,5-åriga YH-utbildningen<br />

i Luleå inom Elek -<br />

troteknik & Automation fick<br />

den 15 december sina examensbevis<br />

vid den traditionella examenshögtiden<br />

i Luleå. Sam -<br />

tidigt firade YH-utbildningen<br />

sitt 10-års jubileum.<br />

FIE:s ordförande Sven-Åke<br />

Polfjärd, som medverkat vid<br />

samtliga sex examenstillfällen,<br />

sken ikapp med norrskenet när<br />

han höll sitt hälsningstal inför<br />

lärare och studenter och deras<br />

anhöriga och framhöll speciellt<br />

lärarnas insatser, som har upp -<br />

skattats av studenterna.<br />

Polfjärd riktade även ett stort<br />

tack till de företag som tagit<br />

I SIN INBJUDAN till FIE:s vårmöte<br />

och tekniska seminarium<br />

förutspår föreningens ordförande<br />

Sven-Åke Polfjärd att 2012 kan<br />

komma att bli ett år då svensk<br />

industri ställs inför hårdare villkor.<br />

Detta genom minskad produktion,<br />

lägre priser, höga<br />

energikostnader, etc.<br />

Polfjärd framhåller att en god<br />

investering är att ställa sig frågan<br />

”vad kan jag bidra med för<br />

RUNE BJÖRNSTRÖM<br />

LULEÅ<br />

Per Rörland får sitt<br />

examensbevis av Grete<br />

Solvang–Stoltz, personal -<br />

direktör vid LKAB.<br />

att möta en kärvare situation”.<br />

En av de åtgärder som alltid<br />

lönar sig är kompetensutveckling.<br />

FIE har under de senaste<br />

åren blivit en naturlig sam -<br />

arbetspartner för Svensk Elstandard<br />

(SEK) genom fram -<br />

tagande av handböcker och deltagande<br />

i SEK:s tekniska kommittéer.<br />

FIE är med i EN:s tekniska<br />

6<br />

emot studenterna under de två<br />

praktikperioder som ingått i utbildningen.<br />

Grete Solvang-Stoltz, personaldirektör<br />

vid LKAB, delade<br />

ut examensbevisen och stipendieutmärkelserna<br />

och gav studenterna<br />

några goda råd när de<br />

nu ska ut på arbetsmarknaden.<br />

Hon informerade bland<br />

annat om LKAB:s stora behov<br />

av ingenjörer som måste rekryteras<br />

till Malmfälten de närmaste<br />

åren.<br />

Stipendier utdelades enligt<br />

följande: ”Bästa student”:<br />

Emma Johansson, ”Bästa<br />

FIE bjuder in till tekniskt seminarium<br />

utskott och deltar i EL-<br />

FORSK:s program Riskanalys<br />

för distributionsnät. FIE har<br />

också engagerat sig i utbildningen<br />

av FIE-ingenjörer i<br />

Luleå.<br />

Årets Tekniska konferens<br />

ägnas åt kompetensutveckling<br />

och man har valt att fokusera<br />

på dokumentation, en oerhört<br />

viktig del av en anläggning.<br />

Konsulter och leverantörer<br />

examensarbete”: Kristina Bans -<br />

torp och ”Bäste kamrat”:<br />

Fredrik Engman. FIE:s stipendium<br />

tilldelades Annika<br />

Raasakka.<br />

<br />

kommer att informera.<br />

Ett annat mycket betydelsefullt<br />

område är frågan om säkringar<br />

eller säkringslöst. Man<br />

vet att många i dag har problem.<br />

Detta kommer att belysas<br />

från både användar- och leverantörsidan.<br />

FIE:s Tekniska konferens<br />

äger rum den 18 april på World<br />

Trade Center i Stockholm.


BESÖK OSS PÅ ELFACK 2011<br />

MONTER A01:42<br />

MED EL I BLODET.<br />

Med tre generationer i branschen så kan vi vad vi säljer, transformatorer<br />

i alla storlekar till både nätbolag och industrier. Det betyder service, underhåll<br />

och rådgivning som sträcker sig så långt du behöver efter inköp.<br />

Läs mer på helmerverken.se<br />

Järntrådsvägen 5, 433 30 Partille | Telefon 031-44 54 56 | www.helmerverken.se<br />

DIESELELVERK<br />

• Mobila elverk<br />

• Stationära elverk<br />

• Containermonterade<br />

elverk<br />

• Kundanpassade<br />

elverk<br />

• Automatikutrustning<br />

Box 37, 274 03 Rydsgård • Tel. 0411-443 09, fax 0411-448 50<br />

RING FÖR MER<br />

INFORMATION!


<strong>Elbranschen</strong> 5-6/2011<br />

VATTENFALL<br />

Vattenfalls brunkolskraftverk Schwarze Pumpe i Brandenburg. Vi vill poängtera att den vita ”röken” är vattenånga.<br />

Koldioxid syns inte eftersom den är – osynlig.<br />

Underjordisk förvaring av CO2 har gått i stå<br />

Radioprogrammet Klotet presenterade för en tid sedan en världsnyhet. Vattenfalls miljardprojekt<br />

med infångande av koldioxid från skorstenarna vid de tyska kolkraftverken har gått i stå.<br />

DET VAR TÄNKT att koldioxiden<br />

skulle grävas ner i diverse<br />

underjordiska formationer för<br />

evig framtida förvaring. Metoden<br />

kallas CCS, Carbon dioxide<br />

Capture and Storage. Men<br />

ingen delstat i Tyskland vill stå<br />

som mottagare av denna kol -<br />

dioxid eftersom man inte vågar<br />

lita på att den inte sipprar upp<br />

igen. Vattenfall har därför skrinlagt<br />

alla planer på att fullfölja<br />

projektet.<br />

Miljarder har delats<br />

ut till projekten<br />

Enligt EU-kommissionen går<br />

det inte att minska vare sig<br />

EU:s eller världens koldioxidutsläpp<br />

med 50 procent fram till<br />

2050 utan att använda CCS.<br />

Som en konsekvens av det har<br />

kommissionen under 2009<br />

delat ut en miljard euro till projekt<br />

som gick ut på att fånga in<br />

och lagra koldioxid. Man räk -<br />

BENGT LINDHÉ<br />

nade med att till 2015 satsa 7<br />

miljarder euro (bortåt 70 miljarder<br />

svenska kronor) för att<br />

utveckla 12 anläggningar för<br />

koldioxidlagring i Europa. (DN<br />

den 23/11 2009). Hur EU<br />

agerar i den nya situationen<br />

återstår att se.<br />

Livsfarligt med<br />

lössläppt koldioxid<br />

De bortkastade miljarderna<br />

visar hur viktigt det är att tänka<br />

efter före. I augusti 1986 fick<br />

man en illustration av riskerna<br />

med lössläppt koldioxid. Vid<br />

lake Nyos i Kamerun i Afrika<br />

kokade naturligt bildad kol -<br />

dioxid upp ur sjön i form av ett<br />

jättelikt moln. 1 700 människor<br />

och tio gånger fler djur dog<br />

inom loppet av några minuter.<br />

Utöver det är det inte svårt att<br />

räkna ut att en världsomfat -<br />

tande CCS-verksamhet skulle<br />

kosta hundratals kronor för var<br />

och en av jordens invånare, årligen.<br />

Flera debattartiklar i <strong>Elbranschen</strong><br />

förutom i publicerad litteratur<br />

visar att det finns ett<br />

alternativ till CCS som heter<br />

CCR där R står för Recycling.<br />

Man fångar upp koldioxiden på<br />

samma sätt som i CCS men<br />

man kombinerar koldioxiden<br />

med väte och producerar metanol,<br />

som kan ersätta bensin,<br />

eller DME som kan ersätta<br />

dieselolja. Man skapar på det<br />

sättet ett kretslopp för koldioxiden<br />

och man slipper plocka upp<br />

mer fossila bränslen från jordens<br />

innandömen till allt högre<br />

kostnader.<br />

Islänningar har<br />

varit föregångare<br />

Man får hoppas att radioprogrammet<br />

Klotet i något fram -<br />

tida program redovisar vad man<br />

kan göra i stället när CCS nu<br />

inte längre är aktuellt. På Island<br />

har man startat den första fabriken<br />

i västvärlden för produktion<br />

av metanol med CCR. Volvo<br />

och Chemrec prövar DME, tillverkad<br />

av svartlut, på lastbilar<br />

som nu gått över 200 000 km.<br />

De första DME-mackarna finns<br />

redan på plats, bland andra en i<br />

Kungens kurva.<br />

Introduktionen av CCR<br />

kommer naturligtvis att ta sin<br />

tid men om EU skulle satsa sina<br />

miljarder på den metoden<br />

skulle processen säkert påskyndas.<br />

Det ska sägas att det går åt<br />

mycken el i CCS-processen<br />

men den är som klippt och skuren<br />

för att ta hand om elen från<br />

vindkraftverken, som på det sättet<br />

inte för dyra pengar behöver<br />

skickas ut på nätet. <br />

8


TRANSFORMATORER FÖR INDUSTRI & KRAFTBOLAG<br />

Gjuthartsisolerade transformatorer 50-25 000 kVA<br />

Krafttransformatorer 4-120 MVA<br />

ELNORD KRAFT | www.elnord.se | info@elnord.se | 08 - 510 514 80<br />

Odlingsvägen 32 – 187 51 TÄBY<br />

Ställverksutrustning ASEA/ABB. Brytare 12-24 kV.<br />

Utrustning från 1960-talet till 2000-talet.<br />

Stenator AB Billstabågen 5, 722 40 Västerås. Tel. 021-12 65 80, fax 021-13 41 95<br />

För ytterligare information: www.stenator.se


<strong>Elbranschen</strong> 5-6/2011<br />

Klimatpartiet<br />

kommunisterna<br />

I SAMBAND MED LEDARSKIFTET i<br />

kommunistpartiet (som numera<br />

kallar sig enbart vänsterpartiet)<br />

myntades begreppet ”klimatpartiet”.<br />

Kommunistregimer har<br />

alltid förslavat undersåtarna<br />

genom hjärntvätt och ”social<br />

ingenjörskonst” och man har<br />

aldrig varit främmande för<br />

nackskott och andra effektivare<br />

och plågsammare avlivnings -<br />

metoder.<br />

Nu har alltså de svenska kommunisterna<br />

mutat in koldioxidbluffen<br />

för att attrahera lätt -<br />

trogna och okunniga väljare att<br />

rösta på diktaturpartiet för att<br />

”rädda klimatet”.<br />

<strong>Elbranschen</strong>s luttrade redaktion<br />

kommer, på tal om klimat,<br />

osökt att tänka på en tidigare<br />

kommunistisk potentat som<br />

ledde den svenska partifilialen<br />

på 1950-talet och en bit in på<br />

sextiotalet.<br />

Det var Hilding Hagberg<br />

(död först 1993). En underbar<br />

morgon i slutet av maj eller i<br />

början av juni när solen sken och<br />

man kunde ana en försmak av<br />

sommar kom nämnde dyr kare av<br />

Stalins skräckregim vandrande<br />

på väg in i riksdagen. Han var<br />

iförd rejäla galoscher och regnrock<br />

och hade dess utom ett<br />

uppspänt paraply. ”Men varför i<br />

herrans namn går du klädd så<br />

där”, frågade någon häpet.<br />

”Det regnar i Moskva”, blev<br />

Hagbergs lakoniska svar. <br />

10


<strong>Elbranschen</strong> 5-6/2011<br />

Beräkning av jordens medeltemperatur med hjälp av satellitdata visar ingen stor uppvärmning under det senaste<br />

10-talet år.<br />

IPCC KOVÄNDER<br />

OCH KRYPER TILL KORSET<br />

Under åren sedan 1990-talets början, då den första rapporten från IPCC (Intergovernmental Panel of<br />

Climate Change) kom, har allt fler rapporter publicerats där människans utsläpp av växthusgaser har<br />

framhållits som orsak till den “globala uppvärmningen”. Men nu har man krupit till korset och på<br />

förhållandevis undanskymd plats deklarerat att människans påverkan på klimatet är liten jämfört med<br />

naturliga variationer. Detta är en radikal förändring som rimligtvis borde ha fått stor uppmärksamhet i<br />

medierna. Så har naturligtvis inte blivit fallet.<br />

IPCC-ORGANISATIONEN har<br />

hävdat att den under 1900-talet<br />

förhöjda globala temperaturen<br />

nära nog enbart är ett resultat<br />

av människans utsläpp. Man har<br />

påstått att det inte finns någon<br />

annan möjlig förklaring till temperaturökningen<br />

under 1900-<br />

talet än människans utsläpp av<br />

växthusgaser.<br />

WIBJÖRN KARLÉN<br />

PROFESSOR EMERITUS,<br />

UPPSALA<br />

Selektiv information<br />

i massmedia<br />

Den betonade betydelsen av<br />

växthusgaser har begränsat diskussionen.<br />

Den verkliga orsaken<br />

till förändringar har inte<br />

diskuterats öppet. De som<br />

accepterat människans bety -<br />

delse har fått utrymme i massmedia<br />

och kommit att domi -<br />

nera uttalanden om växthus -<br />

effekten. De som hävdat andra<br />

åsikter har tystats.<br />

I november 2011 kom en ny<br />

rapport från IPCC. Rapporten<br />

handlar huvudsakligen om klimatets<br />

variabilitet. Modeller visar<br />

att variabiliteten kan förväntas<br />

bli något större i framtiden. På<br />

en undanskymd plats i den svårbegripliga<br />

texten har man skjutit<br />

in en mening som säger att<br />

större delen av klimatets variationer<br />

beror på naturlig variabilitet,<br />

men att utsläpp av växthusgaser<br />

har bidragit. På sidan<br />

9 står det: ”Projected changes in<br />

extremes under different emissions<br />

scenarios generally do not<br />

strongly diverge in the coming<br />

two to three decades, but these<br />

signals are relatively small compared<br />

to natural climate variability<br />

over this time frame”.<br />

Betydelsen av den senare<br />

delen av meningen är att människans<br />

inflytande är litet jämfört<br />

med klimatets naturliga<br />

variabilitet. Detta är en radikal<br />

förändring av IPCC:s tidigare<br />

åsikt om växthusgasernas betydelse.<br />

IPCC har misslett<br />

världen i två decennier<br />

Rimligen borde denna slutsats<br />

ha medfört en mycket<br />

12


<strong>Elbranschen</strong> 5-6/2011<br />

stor debatt i massmedia.<br />

Tyvärr har reaktionerna varit<br />

få trots att rapporten visar att<br />

IPCC nu inser att de misslett<br />

världen under de senaste 20<br />

åren. Den felaktiga informationen<br />

som spritts har kostat<br />

världens samhällen stora belopp.<br />

Det är beklagligt att<br />

många i massmedia nu<br />

oreflekterat upprepar ”att<br />

detta kan bero på den globala<br />

uppvärmningen” så fort en<br />

händelse möjligen kan ha<br />

varit relaterad till vädrets<br />

makter. Många som redan insett<br />

hypotesens brister har<br />

tappat tron på vetenskap. Än<br />

värre är kanske att många<br />

forskare och deras åsikter uteslutits<br />

från diskussionen och<br />

att debatten därmed begränsats.<br />

Bara med stor svårighet<br />

kommer man att i framtiden<br />

kunna reda ut vad som är ett<br />

resultat av en missriktad<br />

lojalitet gentemot IPCC och<br />

vad som är resultat baserade<br />

på verklig forskning.<br />

Budskapet i den nya IPCCrapporten<br />

är att den så kallade<br />

”markanta och unika globala<br />

uppvärmningen” under<br />

1900-talet (ca 0,8 o C) är en<br />

variation i en serie av naturliga<br />

variationer. De senaste decenniernas<br />

temperatur som är<br />

väl dokumenterad genom tillgängliga<br />

satellitdata visar att<br />

uppvärmningen tycks ha avstannat<br />

trots att koncentrationen<br />

av CO 2 i atmosfären fortsatt<br />

att stiga (se figur).<br />

Det är nu viktigt att försöka<br />

reda ut vad som är naturlig<br />

variabilitet och vad människans<br />

utsläpp av CO 2 möjligen<br />

kan ha bidragit med.<br />

Rimligen bör man dämpa<br />

talet om bråds kande behov av<br />

minskade utsläpp av CO 2 .<br />

Härmed inte sagt att vi kan<br />

bränna fossila bränslen utan<br />

eftertanke.<br />

Extremt väder<br />

måste beaktas i samhälls -<br />

planeringen<br />

Även om den globala temperaturen<br />

för närvarande inte stiger<br />

måste vi beakta risken för extremt<br />

väder vid samhällsplane -<br />

ring, något som nu ofta glöms.<br />

Information om förhållandena<br />

under de senaste 30 åren ger<br />

inte en tillräcklig bakgrund för<br />

bedömning av klimatets variabilitet<br />

(förhållandena under en<br />

30-årsperiod anses ofta ge en<br />

god bild av ”normalförhållandena”).<br />

Risken för väderförhållanden<br />

långt utanför de normala<br />

och även utanför det mest<br />

extrema som dokumenterats<br />

måste beaktas. Tyvärr täcker<br />

tillgängliga dataserier oftast<br />

högst 150 år. Viss information<br />

om variabiliteten över betydligt<br />

längre tid kan erhållas från<br />

bland annat träds årsringar,<br />

information som måste beaktas.<br />

Risken för jord- och lerskred<br />

samt påverkan på grundvattnet<br />

och andra risker vid extrema<br />

situationer måste tas in vid planering.<br />

De stora befolkningarna<br />

på många bördiga men för<br />

översvämningar känsliga områden<br />

vid flodmynningar är ett<br />

svårlöst problem. Alla befolkningskoncentrationer<br />

medför<br />

för övrigt att stormar och andra<br />

väderfenomen leder till katastrofer<br />

av en avsevärt större<br />

dimension än tidigare i histo -<br />

rien.<br />

<br />

Euro Energy Components AB<br />

- Din kontakt inom el!<br />

<br />

3-polig 40-63 A<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

NYHET!<br />

3<br />

<br />

<br />

<br />

Montagematriel<br />

Wibjörn Karlén är flitig -<br />

debattör och känd från<br />

både radio och TV och inte<br />

minst som mer eller<br />

mindre ständig<br />

medarbetare i tidskriften<br />

<strong>Elbranschen</strong>.<br />

<br />

<br />

<br />

www.euroenergy.se<br />

.se<br />

13


<strong>Elbranschen</strong> 5-6/2011<br />

Dansen kring den döende guldkalven<br />

OM VI TITTAR NÄRMARE PÅ vilka<br />

det är, förutom staten med sina<br />

energiskatter och momsintäkter,<br />

som tjänar pengar på den<br />

växande bidragsfinansierade<br />

svenska vindkraftsbubblan, kan<br />

en beskrivning av vindkrafts -<br />

utbyggnadens olika steg och<br />

profitörer, se ut som nedan:<br />

Den smygande<br />

konsulten banar väg<br />

Först kommer ”den smygande<br />

konsulten”, han som under<br />

stort hemlighetsmakeri med<br />

löften om mycket stora arbets fria<br />

inkomster binder upp mark -<br />

ägare i mycket långa arrendeavtal.<br />

Markägare, som ofta är<br />

identifierade med hjälp av<br />

någon utvald ”vän på bygden”,<br />

som också tjänar pengar på, att<br />

vara just konsultens och senare<br />

exploatörens ”vän på bygden”.<br />

I normalfallet säljs avtalsstocken<br />

snart vidare till någon<br />

exploatör, då gör ”den smygande<br />

konsulten” sitt klipp. Nästa<br />

profitör på vindkraften är<br />

givetvis markägaren, som får<br />

betalt direkt i någon mån från<br />

BJÖRN TÖRNVALL<br />

SÄFFLE<br />

och med avtalsteckningen och<br />

vars arrende ökar, till ofattbart<br />

stora årliga belopp per verk, i<br />

samband med färdigställandet.<br />

Nu gäller det att<br />

skönmåla projektet<br />

Därefter vidtar genomförandet<br />

av ansökningsprocessen. Uppsättande<br />

av nödvändiga vindmätningsmaster,<br />

utförande av<br />

olika typer av inventeringar,<br />

med hjälp av specialiserade<br />

miljö-, ljud-, och ljuskonsulter,<br />

som alla tjänar pengar på att<br />

samarbeta nära med exploatören<br />

för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning,<br />

som underlag<br />

till ansökningsförfarandet<br />

hos länsstyrelse och/eller kommun<br />

och inför lagstadgade samråd<br />

med berörda boende i området.<br />

Här gäller det för konsulterna<br />

att på ett trovärdigt sätt<br />

söka beskriva, hur liten stö -<br />

rande påverkan, som kan förväntas<br />

för alla närboende, på<br />

flora och fauna, på historiskt<br />

värdefulla lämningar, på allemansrätten<br />

och annat friluftsliv,<br />

på jakt & fiske, på skyddade<br />

områden, på turismen och inte<br />

minst på landskapsbilden. Ofta<br />

med stöd av anpassade fotomontage,<br />

som visar en betydligt<br />

bättre bild av projektet än den,<br />

som blir verklig när verken är<br />

byggda.<br />

När tillstånden till utbyggnad<br />

beviljats av länsstyrelsen och beslutet<br />

efter överklaganden, vilka<br />

givetvis sysselsätter allsköns väl -<br />

avlönade jurister, vunnit laga<br />

kraft utan att kommunen ifråga<br />

använt sig av sin rätt att avslå<br />

projektet, finns det byggrätter<br />

att sälja. Nu kan exploatören<br />

tjäna pengar, på att sälja alla<br />

eller delar av dessa byggrätter<br />

”på rot”. Rabbalshede Kraft AB<br />

sålde t.ex. 10 byggrätter på<br />

Töftedalsfjället i Dals Ed till<br />

Göteborg Energi, för 2 miljoner<br />

kronor per styck.<br />

Verken är oftast<br />

importerade<br />

I Sverige byggs oftast vindkraftverk<br />

producerade av danska<br />

Vestas, tyska Siemens eller<br />

Enercon. De, liksom deras<br />

underleverantörer, anlitade transportörer<br />

och kringresande byggrallare,<br />

tjänar givetvis pengar på<br />

verksamheten. Vestas har visserligen<br />

gått riktigt dåligt på<br />

senare tid och avskedat tusentals<br />

anställda, men hittills har<br />

dessa utländska producenter,<br />

transportörer och vindkraftsrallare<br />

tjänat mycket stora pengar<br />

på att bygga utlandstillverkade<br />

vindkraftverk i Sverige.<br />

Försumbara och tillfälliga<br />

intäkter på lokal nivå<br />

Med lite tur finns det kanske<br />

någon eller några lokala entreprenörer,<br />

som under byggtiden<br />

tjänar pengar på markarbeten,<br />

på att köra gruslass och kanske<br />

betong till byggarbetsplatserna<br />

för verken. Det kan även bli<br />

några tillfälliga jobb i nyöpp -<br />

nade grustag, i nya bergtäkter<br />

och vid mobila betongfabriker.<br />

Viss sysselsättnings- och försäljningsökning<br />

blir det kanske<br />

också för tjänsteföretag i någon<br />

näraliggande centralort under<br />

14


<strong>Elbranschen</strong> 5-6/2011<br />

byggtiden, även om vindkraftsrallarna<br />

ofta kommer med -<br />

förande allt från eget bageri till<br />

bio i sina flyttbara läger, som<br />

t.ex. vid Havsnäsprojektet i<br />

Strömsund.<br />

Arbetskraft från<br />

utländska bemannings -<br />

företag<br />

Bra för bygden är det ju, om de<br />

skogsarbetare som behövs för<br />

att avverka skog för byggplatserna,<br />

för nya vägar och för<br />

kraftledningsgator kan tas in<br />

lokalt, men så är inte alltid fallet.<br />

I Ollebacken utanför Lit i<br />

Jämtland använde Jämtkraft –<br />

ägt av Östersunds kommun –<br />

utländska skogsarbetare för att<br />

röja gator för nödvändiga kraftledningar,<br />

ett närmast absurt<br />

beteende i skogsarbetarlänet<br />

Jämtland! Likaså finns exempel<br />

på, att arbetskraft för gjut -<br />

ningen av nödvändiga betongfundament<br />

ordnats fram genom<br />

bemanningsföretag på Irland,<br />

som till lägsta pris försett<br />

arbetsplatserna i norra Sverige<br />

med utländska arbetare från<br />

låglöneländer.<br />

Till detta kommer givetvis de<br />

ledningsarbetare, som ska bygga<br />

de mycket kostnadskrävande<br />

kraftledningar och basstationer<br />

som krävs för att elen från vindkraftverken<br />

alls ska kunna levereras<br />

in till det gemensamma elnätet.<br />

Att dessa byggnationer<br />

kan vara intressanta för kabeltillverkande<br />

företag och sådana<br />

specialiserade på avancerad spänningsregleringsutrustning<br />

är<br />

givet. Att de är svenska, är dock<br />

långt ifrån säkert.<br />

Kommunerna hoppas alla på<br />

nya arbetstillfällen och stora intäkter<br />

från vindkraftens utbyggnad.<br />

Av alla olika kategorier inblandade<br />

i dansen runt guldkalven,<br />

som vill vara med och tjäna<br />

pengar på vindkraftens bidrag,<br />

finns dock när verken är byggda<br />

endast ett mycket litet antal<br />

kvar i kommunen, som kanske<br />

betalar skatt på inkomster från<br />

vindkraften. Några enskilda<br />

mindre markägare med arrendeinkomster<br />

och någon lokal<br />

vägunderhållare, som får ploga<br />

och sköta om vägarna, så att<br />

tillresande servicetekniker ska<br />

kunna utföra nödvändiga<br />

underhållsarbeten.<br />

Skulle markägaren, vilket är<br />

vanligt i norra Sverige, vara<br />

något av våra stora skogsbolag<br />

blir det inga inkomster alls för<br />

kommunen. Dels har de sina<br />

huvudkontor på annan ort, dels<br />

betalar de inte någon kommunalskatt.<br />

Storskogsbolaget har<br />

givetvis samma intresse av att<br />

kraftigt höja avkastningen på<br />

sin skogsmark, som alla andra<br />

markägare.<br />

Dansen kring den<br />

svenska bidragskalven<br />

Vad händer med de färdigställda<br />

vindkraftverken Ett visst antal<br />

säljs ofta, som nämnts, redan<br />

som byggrätter av exploatören,<br />

för att finansiera den egna kontantinsatsen<br />

i projektet. Hela<br />

eller delar av ”vindkraftsparken”,<br />

säljs normalt ut med hjälp<br />

av påhittiga provisionsavlönade<br />

mäklare i finansmarknaden, till<br />

långsiktiga ofta utländska kapitalplacerare,<br />

pensionsfonder<br />

eller stiftelser. De vill alla komma<br />

åt bidragen från de svenska hushållen<br />

i form av elcertifikat<br />

under de 15 år sådana utgår till<br />

de nya verken. Samtidigt hårdsäljes<br />

med elskatterabatter och<br />

låga fasta elpriser som argument,<br />

enskilda verk eller an -<br />

delar till företag, kommuner<br />

och privatpersoner ingående i<br />

vindkraftsooperativ. Det är nu<br />

exploatören hoppas tjäna sina<br />

stora pengar och samtidigt, i<br />

tid, komma ur de avsevärda<br />

politiska och marknadsbetingade<br />

riskerna förknippade med ett<br />

långsiktigt ägande av vindkraftverken.<br />

Den långsiktiga ägaren hoppas,<br />

om han alls inser hur illa<br />

det är ställt för vindkraftens<br />

framtida intjäningsförmåga på<br />

den svenska energimarknaden,<br />

att elpriset ska stiga till kontinentala<br />

nivåer, att värdet på elcertifikaten<br />

ska komma att<br />

höjas och därefter ligga kvar på<br />

en tillräckligt hög nivå, eller att<br />

all vindkraft i Sverige framöver<br />

efter nya beslut av klåfingriga<br />

politiker, ska kunna säljas in till<br />

elsystemet, till i förväg bestämda<br />

och betydligt högre ”feed-in<br />

priser”, än de priser marknaden<br />

medger i dag.<br />

Elöverskott men<br />

bristande överförings -<br />

kapacitet<br />

Hur ser den nordiska elmarknaden<br />

ut framöver Vattenfall och<br />

andra bedömare anser, att vi<br />

utan vindkraftens bidrag går<br />

mot ett elöverskott om 50 TWh<br />

i Norden till 2020, varav hälften<br />

förväntas byggas upp i Sverige.<br />

Eftersom vi saknar tillräcklig<br />

överföringskapacitet både<br />

inom Sverige och till våra<br />

grannländer i söder, innebär inlåsningen<br />

av det växande el -<br />

överskottet, att elpriset kommer<br />

att fortsätta att vara lågt under<br />

överskådlig tid. Detta förutsätter<br />

givetvis, att våra 10 kärnreaktorer<br />

levererar normalt och<br />

att leveranskapaciteten av el<br />

från både Norge och Finland<br />

ökar planenligt.<br />

Det är som synes väldigt<br />

många, som vill vara med och<br />

dela på den svenska bidrags -<br />

kakan för vindkraften, men det<br />

är de ”snabba, lättrörliga och<br />

vältaliga grabbarna” som tjänar<br />

de stora pengarna på att sälja<br />

stockar med arrendeavtal, byggrätter<br />

och färdiga vindkraftverk<br />

vidare till intet ont anande<br />

svenska och utländska investerare.<br />

Därefter försvinner dessa<br />

moderna baggbölare ut ur skeendet<br />

mot nya mål innan det<br />

börjar kärva till sig med alltför<br />

låga el- och elcertifikatspriser,<br />

avtalade alltför stora arrendeoch<br />

bygdepengar, skadestånd<br />

för intrång, sjunkande fastighetsvärden<br />

och mycket stora<br />

framtida kostnader för det lag -<br />

reglerade återställandet av vindkraftsutbyggnadens<br />

förstörda<br />

marker.<br />

Vindkraftsbubblan<br />

kommer att bli dyr<br />

Frågan är slutligen, om det<br />

kommer att bli så många nya<br />

vindkraftverk byggda i Sve -<br />

rige framöver Det stadigt<br />

växande elöverskottet, vindkraften<br />

förutan, och den av<br />

bristen på överföringskapacitet<br />

i nätet betingade inlåsningen<br />

av elen under ett antal<br />

år framöver borgar för fortsatt<br />

låga elpriser. Priser på en nivå,<br />

som vindkraften inte klarar av<br />

att överleva med någon<br />

längre tid. Att återställandet<br />

av elmarknaden och naturen<br />

efter vindkraftsbubblan, kommer<br />

att orsaka mycket stora<br />

förluster för kreditgivare,<br />

markägare och ytterst för alla<br />

elkunder och skattebetalare i<br />

Sverige, är därför inte en alltför<br />

djärv gissning i dag. Detta<br />

förutsatt att politikerna inte<br />

går in med ytterligare omfattande<br />

subventioner till vindkraften.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Läs tidigare utgåvor på <strong>Elbranschen</strong>s nätplats!<br />

www.<strong>Elbranschen</strong>.nu<br />

15


<strong>Elbranschen</strong> 5-6/2011<br />

Svensk-japanskt kollokvium om kärnvetenskap<br />

ETT TVÅDAGARS KOLLOKVIUM<br />

hölls i höstas i Göteborg i regi<br />

av Japan Society for the Promotion<br />

of Science (JSPS) och i<br />

samarbete med IVA Väst.<br />

Arrangör var avdelningen för<br />

Nukleär teknik på Chalmers.<br />

Kollokviet hade temat ”Kärnteknik<br />

och kärnvetenskap”<br />

(Nuclear Energi and Nuclear<br />

Applications). Åtta japanska<br />

talare, en del av Japans kärntekniska<br />

elit, hade kommit till<br />

Göteborg. Kollokviet hölls i<br />

Chalmersska Huset, Chalmers<br />

IMRE PÁZSIT<br />

PROFESSOR I NUKLEÄR<br />

TEKNIK VID CHALMERS<br />

grundares William Chalmers<br />

hus vid Södra Hamngatan.<br />

Jordbävningen och<br />

Fukushima kom emellan<br />

Planerna för kollokviet drogs<br />

upp redan 2010, och det skulle<br />

ha varit en vanlig typ av seminarium<br />

eller minisymposium om<br />

olika aspekter av kärnkraftsteknik<br />

och kärntekniska tillämpningar<br />

i medicin och biologi.<br />

Men så kom den japanska jordbävningen<br />

(och tsunamin) och<br />

Fukushima emellan. Därför<br />

gjorde flera japanska talare<br />

tillägg om olika aspekter på<br />

olyckan, både förloppet sett<br />

från reaktorfysikalisk synpunkt<br />

eller med avseende på de biologiska<br />

effekterna.<br />

Kollokviet öppnades av Chalmers<br />

förste vicerektor professor<br />

Mats Viberg, och direktören<br />

vid JSPS Stockholm Office,<br />

professor Hiroshi Sano. De<br />

japanska talarna var professorerna<br />

Masaharu Kitamura och<br />

Makoto Takahashi från Tohoku<br />

University, Sendai, professor<br />

Tomoko M. Nakanishi från<br />

University of Tokyo, professor<br />

Akio Yamamoto från Nagoya<br />

University, professor Tsuyoshi<br />

Misawa från Kyoto University<br />

Research Reactor Institute<br />

(KURRI), doktor Yukio Uchihori,<br />

National Institute of<br />

Radiological Sciences (NIRS) i<br />

Chiba utanför Tokyo, samt<br />

doktoranderna Tatsuya Fujita<br />

(Nagoya) och Hiroyuki Nakanowatari<br />

(Sendai). Från svensk<br />

sida deltog forskare från Chalmers,<br />

Göteborgs Universitet,<br />

KTH samt en talare från SSM<br />

och SKB. Förutom de muntliga<br />

föredragen hölls ett antal posterpresentationer.<br />

Kollokviet innehöll fyra muntliga<br />

sessioner:<br />

• Fukushima – the event and its<br />

implications<br />

• Radiation – biologial effects<br />

and its applications<br />

• Core physics, thermal hydraulics,<br />

stability and safety<br />

• Spent fuel disposal, new fuel<br />

cycles and safeguards<br />

Flera av de japanska föredragen<br />

i de första två blocken<br />

handlade om lärdomarna från<br />

Fukushima och diskussioner<br />

om huruvida beredskapen var<br />

tillräckligt eller ej och hur man<br />

förbereder sig för otänkbara<br />

Samling innan kollokviet öppnas.<br />

Från vänster: professor Masaharu Kitamura, Tohoku<br />

University, Lisa-Mi Swartz, JSPS Stockholm Office, och<br />

Imre Pázsit, Chalmers tekniska högskola, ordförande<br />

vid kollokviet.<br />

16


Till vänster: Professor<br />

Mats Viberg, förste<br />

vicerektor vid Chalmers,<br />

öppnar kollokviet.<br />

Till höger: Professor<br />

Hiroshi Sano, direktör för<br />

JSPS, håller ett inledande<br />

föredrag om JSPS och<br />

kollokviet.<br />

<strong>Elbranschen</strong> 5-6/2011<br />

situationer samt i vilken utsträckning<br />

jordbävningen och<br />

den påföljande tsunamin kan<br />

anses vara otänkbara. Professor<br />

Kitamura framhöll att det man<br />

lärt sig av tidigare olyckor vid<br />

Three Mile Island och Tjernobyl<br />

och de förbättringar man<br />

gjort inte räckte för att undvika<br />

Fukushima. Man har dragit<br />

slutsatsen att processen måste<br />

förbättras, att man måste ta lärdomar<br />

från tidigare händelser<br />

och förbereda sig för oförutsedda<br />

sådana.<br />

Radioaktiva ämnen enbart<br />

i de översta jordlagren<br />

Tomoko M. Nakanishi och<br />

hennes forskargrupp var involverade<br />

i en omfattande studie<br />

om hur marken blev förorenad<br />

och hur mycket radioaktiva<br />

ämnen växterna runt Fukushimas<br />

reaktorer tog upp från marken.<br />

Man fann att de radioaktiva<br />

ämnena enbart fanns i det<br />

översta 5-cm-lagret jord; dess -<br />

utom fann man att den övervägande<br />

delen av radioaktiviteten<br />

i växterna fanns på utsidan.<br />

Denna har därför kommit från<br />

radioaktiv nederbörd efter<br />

olyckan. Upptaget av radioaktiva<br />

ämnen från marken var förvånansvärt<br />

litet.<br />

Slutsatsen är att olyckans skadeverkningar<br />

på jordbruket ligger<br />

på hanterbar nivå och att<br />

sanering genom att man avlägsnar<br />

ett 5 cm tjock lager jord är<br />

praktiskt möjligt. Det kan<br />

tilläggas att professorerna Kitamura<br />

och Takahashi kommer<br />

från Sendai, staden som låg närmast<br />

jordbävningens epicent -<br />

rum och där tsunamins förödande<br />

effekt var som starkast.<br />

Professor Takahashi visade bilder<br />

på hur nära hans hus låg de<br />

områden som sveptes över av<br />

vågorna. En bild visade hans<br />

vardagsrum efter jordbävningen<br />

där allt föll omkull och låg på<br />

golvet i en enda stor röra.<br />

Eva Forssell-Aronsson, som<br />

besökte området veckorna före<br />

kollokviet, och doktor Yukio<br />

Uchihori berättade dels om<br />

strålningens biologiska effekter<br />

och dels om de aktuella doser<br />

som befolkningen fick runt de<br />

havererade verken.<br />

Intima kontakter mellan<br />

Sverige och Japan<br />

Det kan vara värt att nämna hur<br />

det kom sig att avdelningen för<br />

Nukleär teknik stod som värd<br />

för kollokviet med JSPS’ finan -<br />

siering. JSPS stödjer forskning<br />

och internationellt utbyte med<br />

forskare inom alla vetenskapsgrenar<br />

och, till skillnad från<br />

Sverige, har kärnteknik och<br />

kärnenergi aldrig särbehandlats.<br />

Ämnesföreträdarna, professorn<br />

vid avdelningen, Imre Pázsit,<br />

och professor Lembit Sihver,<br />

har besökt Japan många<br />

gånger med stöd från JSPS. När<br />

JSPS Alumni bildades i Stockholm<br />

2004, upptogs de i kretsen<br />

av kontaktpersoner (L.S.<br />

sitter numera även i styrelsen).<br />

Imre Pázsit gjorde sitt första<br />

besök 1990 med professor Kojiro<br />

Nishina vid Nagoya universitet<br />

som värd, och det blev av -<br />

görande för kontakternas senare<br />

utveckling. K. Nishina är nämligen<br />

son till Japans genom<br />

tiderna mest betydelsefulla fysiker<br />

Yoshio Nishina, som är<br />

mest känd för en formel för<br />

spridning av ljus på elektroner<br />

som han utarbetade tillsammans<br />

med den svenske fysikern<br />

Oskar Klein (Klein-Nishina formula).<br />

Via K. Nishina fick Imre<br />

kontakt med ett stort antal forskare<br />

vid olika universitet och<br />

forskningsinstitut i Japan. Många<br />

kom sedan för kortare eller<br />

längre vistelser till Chalmers.<br />

Professor Nishina var jubileumsprofessor<br />

vid Chalmers 1993<br />

och 1994, och han valdes till<br />

Till vänster: Professor Tomoko M. Nakanishi, Tokyo University, och professor Eva Forssell-Aronsson, Göteborgs<br />

Universitet och Sahlgrenska Akademien. På bilden till höger professor Christophe Demazière, Chalmers Nukleär teknik,<br />

och doktor Oddbjörn Sandervåg, SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten).<br />

17


<strong>Elbranschen</strong> 5-6/2011<br />

Intrycken från kollokviet<br />

sammanfattas vid<br />

middagsbordet i gemytlig<br />

miljö.<br />

hedersdoktor vid Chalmers<br />

2010. Imre har också medverkat<br />

när Chalmers och Tohoku<br />

Universitet slöt avtal om utbyte<br />

av teknologer, och hans avdelning<br />

har ett samarbetsavtal med<br />

KURRI (Kyoto University<br />

Research Reactor Institute).<br />

Detta ledde bl.a. till att när de<br />

sista två forskningsreaktorerna i<br />

Studsvik ställdes av 2005 fick<br />

Chalmers studenter åka till<br />

KURRI för labbar med mycket<br />

fördelaktiga ekonomiska villkor<br />

för Nukleär teknik. Professor<br />

Misawa från KURRI, en av<br />

talarna vid kollokviet, var den<br />

som utvecklade KURRI:s laborationer<br />

för utländska studenter.<br />

I sitt föredrag vid kollokviet<br />

visade han några bilder av en<br />

grupp av Chalmers-studenter<br />

som labbar i KURRI.<br />

Förutom talarna och JSPSpersonal,<br />

deltog ett fyrtiotal<br />

personer i kollokviet, vilket<br />

således var välbesökt. Däremot<br />

var media, både press och TV,<br />

tämligen ointresserade trots<br />

riklig info – kanske för att den<br />

skrämmande delen av Fuku -<br />

shima-händelsen var över <br />

PRODUKTNYHETER & FÖRETAGSNYTT<br />

El-Vis årsabonnemang 2012<br />

Till alla som har årsabonnemang<br />

på EL-Vis programmen<br />

kan meddelas att EL-Vis 12 är<br />

på väg. Ett nytt spännande år<br />

väntar och med EL-Vis 12<br />

kommer många nyheter.<br />

EL-Vis nya kabelberäknings -<br />

program har fått bättre funktioner<br />

• Symboler i ellinjeschemat<br />

• Förlängda kretsar i ellinjeschemat<br />

• Startmodul<br />

Fler spännande nyheter kommer<br />

under året med de automatiska<br />

uppdateringarna som följer<br />

med årsabonnemang för<br />

2012.<br />

Ny Info med flera nyheter och<br />

alltid den senaste informationen.<br />

Ny projektmapp.<br />

Nya modulen med frågor &<br />

svar har blivit mycket populär<br />

och kommer att fyllas på med<br />

många nya frågor med svar.<br />

Nu finns det över 290 mallar<br />

att använda sig av i arbetet.<br />

Gratis app som innehåller 121<br />

frågor & svar till kunderna.<br />

El-Vis kursbok finns i hjälp -<br />

menyn.<br />

Fri support till alla med års -<br />

abonnemang.<br />

Denna tjänst har blivit en stor<br />

succé och därför har fler konsulter<br />

anlitats. Dessa hjälper till<br />

att svara på alla frågor. Här får<br />

man snabbt den hjälp man<br />

behöver.<br />

Många miljoner kronor har satsats<br />

på utveckling av EL-Visprogrammen.<br />

El-Info kommer att arbeta med<br />

att få EL-Vis on-line och man<br />

Beving och Trinergi går ihop<br />

Beving, eller Beving Elektronik<br />

AB som det fullständiga namnet<br />

lyder, är ett företag inom<br />

Addtech-gruppen med verksamhet<br />

inom områdena elsäkerhet,<br />

elkvalitet, samt mät och<br />

test. Trinergi AB har huvud -<br />

delen av sin verksamhet inom<br />

portabla mätutrustningar med<br />

nätanalys och termografi i cent -<br />

rum. Inom dessa områden<br />

erbjuder man även utbildning<br />

och andra tjänster. I april 2011<br />

förvärvade Addtech-gruppen<br />

Trinergi AB. Produktsortiment,<br />

kompetens och geografisk lokalisering<br />

för Beving och Trinergi<br />

kompletterar varandra på ett<br />

mycket bra sätt och under det<br />

senaste halvåret har ett djupt<br />

samarbete mellan företagen utvecklats.<br />

Under första kvartalet<br />

2012 kommer bolagen att gå<br />

samman genom att Trinergi<br />

kommer även att satsa på nya<br />

appar.<br />

Denna utveckling har medfört<br />

stora kostnader och man meddelar<br />

nu att man för första<br />

gången på många år måste höja<br />

årsabonnemangsavgiften.<br />

Höjningen blir:<br />

För 1 användare licens 300:-<br />

För 2-5 användare licens 600:-<br />

För 6-10 användare licens 900:-<br />

www.el-info.se<br />

fusioneras in i Beving. Såväl<br />

samtliga geografiska lokalise -<br />

ringar (Stockholm, Örebro och<br />

Göteborg) som alla kontaktpersoner<br />

kommer att finnas kvar.<br />

Verksamhetsområdet kommer<br />

att vara detsamma. Förändringen<br />

ligger i att det finns mer resurser<br />

och ett bredare sortiment<br />

att tillgå för att möta marknadens<br />

behov.<br />

<br />

Läs tidigare utgåvor på <strong>Elbranschen</strong>s nätplats!<br />

www.<strong>Elbranschen</strong>.nu<br />

18


ELBRANSCHENS BLÅ -GULA SIDOR<br />

Apparatskåp<br />

Hinderljus<br />

Kabelskydd och<br />

kabelskyddsrör<br />

Ensto Control Oy,<br />

Sverige<br />

Västberga Allé 5, 126 30 Hägersten<br />

Tel. 08-556 309 00 • Fax 08-556 309 35<br />

www.ensto.com<br />

Apparatlådor i plast och plåt<br />

Batteriladdare<br />

Halogen alternativt LED<br />

för 24/48 VDC, 230 VAC<br />

TYKOFLEX AB<br />

Box 614, 135 26 Tyresö<br />

Tel. 08-505 949 00, fax 08-742 30 01<br />

www.tykoflex.se<br />

Kjulamon 6, 635 06 Eskilstuna<br />

Tel 016-541 00 00 • Fax 016-541 00 01<br />

www.wavin.se<br />

Eslöv, 0413-54 12 10<br />

LINDMARK<br />

ELECTRIC AB<br />

Fukt- och vibrationståliga<br />

BATTERILADDARE<br />

Tel. 08-85 45 30<br />

Instrument<br />

Märksystem<br />

www.lindmarkelectric.se<br />

Betonghus<br />

KOMPLETTA BETONGHUS<br />

till<br />

Transformatorstationer<br />

Ställverksbyggnader<br />

Nätstationer<br />

Transformatorfundament<br />

Övriga Betongfundament<br />

www.euroenergy.se • Tel. 0300-69 00 40<br />

Ett brett sortiment av analoga och<br />

digitala instrument, m.m.<br />

Last- och säkringslastbrytare<br />

Box 347, 651 08 KARLSTAD<br />

Telefon 054-22 15 80 vxl<br />

Telefax 054-85 10 21<br />

www.nermans.se<br />

Tel. 0150-34 99 00 • www.kc-betong.se<br />

Isolatorer<br />

www.euroenergy.se • Tel. 0300-69 00 40<br />

Technoelectric och KATKO<br />

upp till 4 000 A.<br />

Mättransformatorer<br />

Effektbrytare<br />

www.euroenergy.se • Tel. 0300-69 00 40<br />

Mitsubishi och Bticino<br />

upp till 6 300 A.<br />

www.euroenergy.se • Tel. 0300-69 00 40<br />

Isolatorer för<br />

låg- och mellanspänning.<br />

Strinne 213, 872 96 Bjärtrå<br />

Tel. 0612-522 10 • Fax 0612-520 01<br />

www.nordtrafo.com<br />

1-fas-, 3-fas- och strömtransformatorer.<br />

Egen tillverkning.<br />

Explosionssäker<br />

elmateriel, Ex<br />

Kabel och ledning<br />

Likriktare<br />

Säkerhetsbrytare<br />

Kopplingslådor • Instrument<br />

Operatörsterminaler<br />

Värme • Belysning<br />

Tel. 0660-29 29 00<br />

www.malux.se<br />

Box 22093<br />

250 23 Helsingborg<br />

Tel. 042-38 08 30<br />

Fax 042-38 08 47<br />

E-post: info@lidalco.se<br />

®<br />

Avancerad kabelteknik<br />

Strömförsörjning för<br />

ENERGI • BELYSNING<br />

SJUKVÅRD<br />

SÄKERHET • KRAFT<br />

TEST<br />

Tufvassons Transformator AB<br />

Tel. 08-594 809 00<br />

www.tufvassons.se<br />

Nollpunktsmotstånd<br />

CHS Controls AB<br />

Florettgatan 33, 254 67 Helsingborg<br />

Tel. 042-38 61 00, fax 042-38 61 29<br />

chs@chscontrols.se<br />

www.chscontrols.se


Nollpunktsutrustning<br />

Komplett program för nollpunktsbehandling<br />

och jordfelsskydd i<br />

frilednings- och kabelnät.<br />

Swedish Neutral AB<br />

Västra Rydsvägen 122<br />

196 31 Kungsängen<br />

Tel. 08-581 713 44<br />

Telefax 08-581 759 52<br />

www.swedishneutral.se<br />

Skymningsrelä<br />

ALMNÄS BRUK, 544 94 HJO<br />

Tel. 0503-161 80 • Fax 0503-161 82<br />

www.coala.se<br />

Säkringar<br />

CHS Controls AB<br />

Florettgatan 33, 254 67 Helsingborg<br />

Tel. 042-38 61 00, fax 042-38 61 29<br />

chs@chscontrols.se<br />

www.chscontrols.se<br />

Strömförsörjning för<br />

ENERGI • BELYSNING<br />

SJUKVÅRD<br />

SÄKERHET • KRAFT<br />

TEST<br />

Tufvassons Transformator AB<br />

Tel. 08-594 809 00<br />

www.tufvassons.se<br />

Stolpar<br />

Transformatorer<br />

Försäljningskontor:<br />

Ludvika, tel. 0240-882 50<br />

Telefax 0240-807 53<br />

ELNORD<br />

TRANSFORMATORER<br />

Krafttransformatorer 4-120 MVA<br />

Gjuthartsisolerade 50-25 000 kVA<br />

Oljeisolerade 50-3150 kVA<br />

Specialtyper för omformar- & ugnsdrifter<br />

ELNORD KRAFT<br />

Odlingsvägen 32, 187 51 Täby<br />

Tel. 08-510 514 80<br />

www.elnord.se<br />

Strinne 213, 872 96 Bjärtrå<br />

Tel. 0612-522 10 • Fax 0612-520 01<br />

www.nordtrafo.com<br />

1-fas-, 3-fas- och strömtransformatorer.<br />

Egen tillverkning.<br />

Sektioneringsbrytare<br />

Sektioneringsbrytare för<br />

10-40 kV, komplett med automatik<br />

eller fjärrstyrning.<br />

Swedish Neutral AB<br />

Västra Rydsvägen 122<br />

196 31 Kungsängen<br />

Tel. 08-581 713 44<br />

Telefax 08-581 759 52<br />

www.swedishneutral.se<br />

Säkerhetsbrytare<br />

www.euroenergy.se • Tel. 0300-69 00 40<br />

Komplett sortiment<br />

från KATKO.<br />

Järntrådsvägen 5, 433 30 Partille<br />

Tel. 031-44 54 55, fax 031-44 54 54<br />

Oljeisolerade 50 kVA-200 MVA<br />

Epoxyisolerade 100-4 000 kVA<br />

Mättransformatorer 12-420 kV<br />

Nätstationer 50-315 kVA<br />

www.helmerverken.se<br />

Eslöv, 0413-54 12 10


Stort utbud med standarder och alla SEK handböcker till bra priser!<br />

<br />

<br />

Räknar snabbt och enkelt ut belastningsförmåga, utlösningsvillkor och spänningsfall<br />

Enlinjeschema (direkt kopplat till beräkningarna)<br />

Spänningsfall i kedja<br />

Färdig dokumentation (detaljerad utskrift, enlinjeschema och ledningslista)<br />

Bra överblick - Alla beräkningar sker i en och samma arbetsyta<br />

<br />

<br />

<br />

Lätthanterligt, prisvärt och tidsbesparande kalkylprogram<br />

Mängdning, anbudssammanställning, tidplanering, m.m.<br />

<br />

<br />

- Elinstallationsreglerna, lagar,<br />

- förordningar, standarder, m.m.<br />

- Över 5 000 boksidor - Allt på ett ställe<br />

- Bra sökfunktioner<br />

<br />

<br />

- Över 200 mallar för<br />

- el- och telebranschen<br />

- Logotyp på mallarna<br />

EL-Info i Växjö AB Tel. 0470-72 40 30 info@el-info.se<br />

Lineborgsplan 3, 352 33 Växjö Fax. 0470-72 40 39 www.el-info.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!