28.03.2015 Views

Artikeln - Elbranschen

Artikeln - Elbranschen

Artikeln - Elbranschen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ELBRANSCHEN<br />

OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT • ÅRGÅ NG 83 • NR. 1 • 2012<br />

MILJARDER BORTA MED VINDEN<br />

Besök <strong>Elbranschen</strong>s nätplats: www.elbranschen.nu


ELBRANSCHEN<br />

OBEROENDE<br />

ELTEKNISK TIDSKRIFT<br />

•<br />

Adress:<br />

Box 6040<br />

200 11 Malmö<br />

•<br />

Tel.<br />

040-611 06 90<br />

•<br />

Telefax<br />

040-797 37<br />

•<br />

E-post<br />

elbranschen@bjinv.se<br />

•<br />

Bankgiro<br />

107-0853<br />

•<br />

Plusgiro<br />

495 29 33 -2<br />

•<br />

Helårs -<br />

prenumeration<br />

(5 utgåvor):<br />

233:- (inkl. moms)<br />

•<br />

Ansvarig utgivare:<br />

Jörgen Dahlquist<br />

•<br />

I redaktionen:<br />

Reinhold Andefors<br />

Jörgen Dahlquist<br />

Kjell Duberg<br />

•<br />

Årgång 83<br />

•<br />

Tryckt hos<br />

Tryckfolket AB<br />

i Malmö<br />

•<br />

ISSN: 0013-4007<br />

•<br />

Omslagsfoto:<br />

Ebberöds bank<br />

Ur innehållet i nr. 1/2012<br />

ELBRUK<br />

Var finns helhetssynen, frågar Elbruks krönikör Lars Blomqvist.<br />

En genomtänkt strategi behövs. Det finns gott om installerad<br />

effekt i ladet men den utnyttjas uruselt (till mindre än hälften)<br />

och ändå byggs nya vindkraftverk på löpande band . . . . . . . . . . . . 2<br />

ISTIDEN NALKAS<br />

Jorden har genomgått så många som kanske 500 istider<br />

och snart kan det vara dags igen (inom några hundra år).<br />

Professor Göran Frostell förklarar bakgrunden till sitt<br />

antagande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

GENERATIONSSKIFTE INOM FIE<br />

Ny ordförande och ett antal nya styrelseledamöter valdes<br />

vid FIE:s årsmöte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

Jordbävningen och tsunamin i Japan har av bluffmedierna<br />

framställts som en kärnkraftskatastrof. Inget kan vara<br />

felaktigare. Med facit i hand kan man konstatera att<br />

reaktorerna i Fukushima klarade naturkatastrofen<br />

förvånansvärt bra. Ingen enda människa har dött på grund<br />

av strålning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />

VINDKRAFTSBEDRÄGERIET PÅ VÄG ATT AVSLÖJAS<br />

Läget för vindkraftsproducenterna är nu mycket kärvt<br />

och konkurser kan väntas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

HÖNAN ELLER ÄGGET?<br />

Debatten om koldioxid har pågått i tidskriften <strong>Elbranschen</strong><br />

i många år och den fortsätter. Vad kommer först, hönan eller<br />

ägget, koldioxidökningen eller en naturlig uppvärmning<br />

som driver upp koldioxid ur havet?<br />

Professor Wibjörn Karlén ställer frågan . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />

FIN UTMÄRKELSE TILL SVENSK KÄRNTEKNIKER . . . . . . . . . . . 16<br />

ELBRANSCHENS BLÅ-GULA SIDOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

Läs tidigare utgåvor på <strong>Elbranschen</strong>s nätplats<br />

www.elbranschen.nu


<strong>Elbranschen</strong> 1/2012<br />

SVENSK ELBRUKARFÖRENING<br />

Telefon/fax 08-607 34 16 • www.elbruk.com<br />

Svensk Elbrukarförening ek för, ELBRUK, är en intresse organisation för slutanvändare av elkraft. Genom att tillvarata elbrukarnas, slutanvändarnas,<br />

intressen på den omreglerade elmarknaden skall föreningen vara en motvikt till leve rantörsidans olika organisationer. Den skall bevaka och<br />

verka för att lagstiftarens intentioner med en konkurrensutsatt elhandel och en relevant granskad nätverksamhet förverk ligas. Medlemmarna, ca<br />

25, är juridiska per soner och deras totala elförbrukning är mer än 10 TWh. Föreningen avger bl.a. remissyttranden över olika statliga utredningar<br />

eller rapporter som rör elmarknaden. Sedan hösten 1999 är föreningen också representerad i Svenska Kraftnäts Marknadsråd.<br />

Var finns helhetssynen?<br />

gäller att överföra EUs Vattendirektiv<br />

till svenska förhållanden.<br />

LARS BLOMQVIST<br />

ELBRUK<br />

DET GÖRS SÅ MYCKET på elmarknaden,<br />

men ändå så lite.<br />

Utredningar, rapporter, propositioner<br />

och beslut om delproblem<br />

saknas inte. Och debatt -<br />

artiklarna om kraftslagens kvaliteter,<br />

nät- och elprisproblem,<br />

ofta med upphetsade tonlägen,<br />

är otaliga. Det är många delar i<br />

ett elsystem som ska samman -<br />

fogas till en helhet, men det<br />

arbetet görs inte – ingen tycks<br />

känna ansvar för att alla<br />

”bitarna” pusslas ihop till en väl<br />

fungerande helhet.<br />

Det finns gott om<br />

installerad effekt<br />

SCB:s statistik visar att det inte<br />

saknas resurser för att produ -<br />

cera den varierande mängd el<br />

som vi varje år förbrukar inom<br />

landet. Siffrorna visar att vi har<br />

gott om installerad effekt och<br />

att det i stort sett inte har varit<br />

några svårigheter med att till -<br />

godose det egna behovet. Ändå<br />

finns det problem. Ett är att<br />

produktion och användning<br />

sker på ”diametralt” motsatta<br />

platser i landet; mycket produktion<br />

i norr och den mesta<br />

användningen i söder, vilket<br />

tidvis försvårar elöverföringen<br />

söderut. Ett annat är kraven på<br />

ökat inslag av förnybar energi,<br />

företrädesvis vindkraft. En osäker<br />

faktor är då EU:s ramdirektiv<br />

för vattenkraft som kan<br />

komma att begränsa utnyttjandet<br />

av kraftslagets reglerkapacitet.<br />

Trots den redan goda tillgången<br />

på produktionsresurser<br />

har det under senaste decenniet<br />

skett en kapacitetsökning med<br />

3-4 000 MW. Vi är alltså i full<br />

färd med att till höga kostnader<br />

överinvestera i produktions -<br />

kapacitet. Den ojämförligt<br />

största delen av kapacitetsökningen<br />

har skett inom vindkraften,<br />

inte minst i Norrland, det<br />

vill säga i landsdelen med ett<br />

redan stort överskott på vattenkraft.<br />

Det är dubbelt stick i<br />

stäv med hur det borde vara;<br />

det borde inte byggas i norr<br />

och vindkraft borde inte byggas<br />

överhuvudtaget eftersom vi<br />

redan har de resurser vi behöver.<br />

Elproduktionen i landet kan<br />

liknas vid ett ”halvtidsjobb”<br />

eftersom de totala resurserna<br />

utnyttjas till mindre än hälften<br />

(47 procent). En siffra som<br />

kommer att sjunka med ökande<br />

kapacitetsöverskott i form av<br />

förnybara kraftslag eftersom<br />

dessa har ett utnyttjande som är<br />

ännu lägre.<br />

En genomtänkt<br />

strategi behövs<br />

Elöverföringens begränsningar<br />

söderut har den systemansva -<br />

rige löst på ett tillfredsställande<br />

sätt till helt nyligen. Alla har<br />

fått sin el. EU gillade emellertid<br />

inte att man vid balansproblem<br />

bromsade exporten och prioriterade<br />

elanvändarna i det egna<br />

landet. Sedan november förra<br />

året har vi därför landet indelat<br />

i elområden för att ”underlätta”<br />

elfördelningen till kunderna.<br />

Om den pågående nätförstärkningen<br />

(bl.a. Sydvästlänken)<br />

också klarar att överföra vindkraftens<br />

växande elmängder till<br />

kontinenten är oklart; Energimyndighetens<br />

senaste långtids -<br />

prognos anger nämligen att vi<br />

inom ett decennium kan ha en<br />

exportvolym på 23 à 24 TWh.<br />

Det behövs en helhetssyn, en<br />

genomtänkt strategi för vårt elsystem.<br />

Arbetet kan inledningsvis<br />

börja med att man håller<br />

isär de frågor som rör vårt<br />

eget elbehov och välbefinnande<br />

från de frågor som gäller hur vi<br />

ska investera för ett produktionsöverskott.<br />

Och att man då<br />

prioriterar de inhemska kraft -<br />

behoven, särskilt när det t.ex.<br />

Befintliga resurser<br />

måste användas bättre<br />

Vi måste tona ner ”kärn-/vindkraftskriget”<br />

och i stället ifrågasätta<br />

och diskutera om inte befintliga<br />

resurser kan användas<br />

bättre. Det blir resurseffektivare<br />

och billigare. I en totalinvente -<br />

ring av vårt elsystem måste<br />

framgå vad som finns och vad<br />

som krävs ytterligare. Alla relevanta<br />

faktorer om elbehov, produktion<br />

och överföring m.m.<br />

som behövs för att värdera och<br />

bedöma måste tas fram. Naturligtvis<br />

finns redan många,<br />

kanske alla, av dessa faktorer<br />

och värden. De har diskuterats<br />

av åtskilliga specialister i många<br />

skilda sammanhang, ofta som<br />

”solitärer” och inte som påverkade<br />

och påverkande delar i ett<br />

stort kraftförsörjningssystem.<br />

Elmarknaden omreglerades<br />

1996 med bl.a. motivet att det<br />

fanns för mycket kapacitet och<br />

att verksamheten därför behövde<br />

effektiviseras. Femton år senare<br />

har varken energivolymen eller<br />

storleken på effektuttagen ändrats<br />

på något avgörande sätt.<br />

Den största skillnaden är att<br />

den installerade effekten nu har<br />

ökat med flera tusen megawatt.<br />

I ett läge där det är korrekt<br />

att tala om energieffektivisering<br />

och noll-energi-byggnader för<br />

att minska elbehovet, timmätning<br />

och kundflexibilitet för att<br />

utnyttja resurserna bättre, uppmuntrar<br />

och understödjer man<br />

faktiskt en våldsam satsning för<br />

ännu mera produktionsresurser<br />

som resulterar i ett ännu sämre<br />

utnyttjande av de totala resurserna.<br />

Kan, vill, vågar t.ex. Energimyndigheten<br />

ta initiativet till<br />

en helhetssyn på vår elförsörjning?<br />

<br />

2


Transformatorer•Likriktare<br />

1-fas fulltransformator typ OFS<br />

Likriktare - matningsdon typ LOTK<br />

Vår katalog finns på Internet!<br />

www.tramoetv.se<br />

TRAMO-ETV AB, 241 92 ESLÖV<br />

Telefon 0413-54 12 10 • Telefax 0413-54 11 95<br />

Cressall Resistors<br />

Experten på kraftmotstånd!<br />

CHS Controls erbjuder ett av världens bredaste sortiment av<br />

kraftmotstånd från Cressall Resistors, från några få watt upp till<br />

flera megawatt. Vi levererar helt kundanpassade lösningar och<br />

standardiserade konstruktioner för applikationer som<br />

• Bromsmotstånd, självkylda och fläktkylda, för industri- och<br />

traktionsändamål<br />

• Belastningmotstånd för batteri- och generatorprovning,<br />

lösningar för integration med reservkraftsaggregat<br />

• Jordningsmotstånd för generator- och distributionssystem<br />

• Filtermotstånd för HVDC överföringar, SVC anläggningar och<br />

kondensatorurladdning<br />

Oavsett behov, plats, driftsmiljö och applikation, Cressall har det<br />

kraftmotstånd som behövs.<br />

Prova oss - Besök www.chscontrols.se!<br />

CHS Controls AB<br />

Florettgatan 33, 254 67 Helsingborg<br />

Tel 042-386100, fax 042-386129<br />

chs@chscontrols.se, www.chscontrols.se<br />

Alltid<br />

tillgänglig<br />

Always available<br />

- Alltid öppen!<br />

www.chscontrols.se<br />

- Always open!


<strong>Elbranschen</strong> 1/2012<br />

ISTIDEN<br />

NALKAS<br />

men det dröjer lite<br />

GÖRAN FROSTELL<br />

PROFESSOR EMERITUS<br />

DET ÄR VEDERTAGET att jorden<br />

har genomgått många hundra<br />

istider – kanske femhundra.<br />

Urmänniskan Lucy levde i<br />

Afrika för 5 millioner år sedan.<br />

Lucys ättlingar har uthärdat<br />

och genomlevt troligen mer än<br />

40 istider.<br />

Under den senaste årmillionen<br />

har ca nio istider inträffat<br />

med stor regelbundenhet.<br />

En slutsats: Istider är ett periodiskt<br />

fenomen i jordens historia.<br />

Nya istider kommer att inträffa.<br />

Istiderna har inte orsakats<br />

av människans aktiviteter.<br />

En istid behöver inte med föra<br />

människosläktets undergång,<br />

men vår civilisation är hotad.<br />

Om orsakerna till istider<br />

Vi vet att orsakerna finns inom<br />

vårt solsystem, att inga faktorer<br />

utom solsystemet orsakar periodiskt<br />

återkommande istider.<br />

”Vi” är författarens diskussionsgrupp.<br />

Vi vet att variationer av strålningen<br />

från solen medverkar<br />

vid uppkomsten av istider.<br />

Vi vet att 100 000-årsvariationen<br />

medverkar och har stor<br />

betydelse.<br />

Vi vet att 41 000-årsvariationen<br />

medverkar och har stor betydelse.<br />

Vi tror att 24 000-årsvariationen<br />

kan ha betydelse.<br />

Vi tror att 1 000-årsvariationen<br />

har viss betydelse.<br />

Vi tror inte att solfläcksvariationen<br />

har mer än marginell betydelse.<br />

Vi vet att den stora anhopningen<br />

av landmassor på norra<br />

halvklotet har betydelse därför<br />

att när den blir snötäckt reflekteras<br />

mycket av strålningen från<br />

solen.<br />

Vi vet att vattnets värmekoefficienter<br />

för kristallisation och<br />

Fig. 1a (bilden t.v.): Istider, från Nationalencyklopedien.<br />

Vänstra sidan av diagrammet visar fyra istider och fyra<br />

interglacialperioder (värmeperioder) under de senaste<br />

400 000 åren. Längst upp till vänster ses den pågående<br />

värmeperioden som snart kan förväntas övergå i en ny<br />

istid.<br />

Fig. 1b (bilden ovan): Istider och värmeperioder i iskärna<br />

(Vosdoc). Senaste värmeperiod (nutid) kan förväntas att<br />

snart övergå i en ny istid.<br />

4


<strong>Elbranschen</strong> 1/2012<br />

Istäckets utbredning i Europa under senaste istid<br />

(Sveriges geologiska undersökning, Uppsala). Mer än 300<br />

millioner människor i Europa måste flytta om isen når<br />

samma utbredning under nästa istid.<br />

upptining har stor betydelse.<br />

Vi anser att det samtidiga<br />

inträffandet av strålningsminima<br />

för 100 000-årsvariationen och<br />

41 000-årsvariationen är orsak<br />

till att istiderna varit tydligt<br />

periodiska under den senaste<br />

årmillionen.<br />

I min uppsats ISTIDEN<br />

NALKAS (<strong>Elbranschen</strong><br />

2010/4) har jag framhållit att<br />

flertalet författare som studerat<br />

dessa frågeställningar är överens<br />

om att astronomiska orsaker är<br />

av avgörande betydelse för uppkomsten<br />

av istider, men att man<br />

saknar en avgörande och enkel<br />

förklaring till att en samverkan<br />

av ett batteri av astronomiska<br />

parametrar genom någon hittills<br />

okänd kombination skulle<br />

kunna vidmakthålla istider i<br />

100 000 år, och dessemellan<br />

värmeperioder med en varaktighet<br />

av 10 000 år och långt mer.<br />

Efter noggrant övervägande<br />

vill jag komma med följande<br />

förslag till förklaring: (Detta<br />

kan jag göra utan stor risk därför<br />

att ingen nu levande människa<br />

kommer att få uppleva en istid!).<br />

1) Kurvor i Nationalencyklopedin<br />

som visar solintensitetens<br />

variationer under många hundra<br />

tusen år före, under och efter<br />

istider visar att istider och interglacialperioder<br />

inte orsakas<br />

av några större periodiska variationer<br />

i solens strålningsintensitet.<br />

2) Det finns inga som helst<br />

indikationer på att händelser i<br />

universum utanför vårt solsystem<br />

skulle ha orsakat periodiska<br />

istider.<br />

3) En enkel och logisk förkla -<br />

ring till att istider uppkommer<br />

är att genom en uppvärmningstid<br />

av ca 500 år (orsakad av<br />

samvariation av ett flertal strålningsparametrar)<br />

stiger de tropiska<br />

havens temperatur upp -<br />

emot 27 grader Celcius och en<br />

kraftig avdunstning sker. Som<br />

följd av detta omger sig planeten<br />

med tjocka molnlager, som<br />

lägger jordytan i skugga och<br />

medför häftig nederbörd och<br />

frost och glaciärbildning.<br />

Under många tusen år sker en<br />

kontinuerlig destillation av vatten<br />

över till kalla ställen på jordytan.<br />

Havsytans nivå sjunker<br />

kraftigt och vattnet lagras i glaciärer.<br />

4) Glaciärbildningen bör medföra<br />

att jordaxelns vinkel ändras<br />

något på grund av ändrad viktsfördelning,<br />

att jorden ”kränger”<br />

en smula i sin rotation (på engelska<br />

talar man om ”wobbling”)<br />

– och detta bör medföra<br />

att den nordliga isbildningen<br />

tenderar att flytta söderut och<br />

den södra norrut. Detta i sin<br />

tur bör medföra att glaciärbildningen<br />

på norra halvklotet utbreder<br />

sig söderut och på södra<br />

halvklotet norrut.<br />

5) Efter ca 100 000 års skugga<br />

och isbildning – med växlande<br />

nybildning och avsmältning –<br />

kommer strålningsvariablerna i<br />

fas för stark uppvärmning, och<br />

eftersom jämviktsläget för temperaturen<br />

på jordytan ligger<br />

några grader på plussidan, sker<br />

en långsam avsmältning av glaciärerna.<br />

När den närmar sig<br />

ett nytt jämviktsläge genom att<br />

snötäcket under somrarna smälter<br />

och inte längre reflekterar<br />

bort värmestrålningen, och<br />

strålningsvariablerna går i fas<br />

för uppvärmning, går jorden in<br />

i en interglacialperiod. När<br />

strålningsvariablerna för maximal<br />

strålning kommer i fas med<br />

varandra sker avsmältningen<br />

snabbare och en interglacial -<br />

period börjar. Under en sådan<br />

period reduceras kvarvarande<br />

glaciärer alltmer men tycks aldrig<br />

försvinna helt.<br />

6) Det är viktigt att inse att istider<br />

inte orsakas av mänskliga<br />

aktiviteter, trots att mänskliga<br />

aktiviteter kan påverka klimatet.<br />

På föregående sida återges en<br />

figur ur arbetet 2009 av Franzén,<br />

Qiu och Cropp, som visar<br />

kurvor av ”Magnetic suscep -<br />

tibi lity” (en temperaturindika-<br />

Figurerna nedan: Franzén och Cropp (2007) och Franzén Qiu och Cropp (2009). Solintensiteten varierar och blir särskilt<br />

låg (på grund av ”rymdstoft”) vart tusende år, vilket kan förmodas initiera en köldperiod och någon gång en istid (figuren<br />

t.v.).<br />

Figuren t.h. visar ”Magnetic susceptibility” i olika lager av lössjord (en temperaturindikator) under de senaste fem<br />

istiderna och värmeperioderna. Lagrens ålder stiger mot höger i diagrammet, varför tidsflödet går från höger till<br />

vänster. Mot slutet av varje värmeperiod stiger temperaturen under ca 500 år, sedan kommer istidspunkten, istiden<br />

börjar och temperaturen sjunker snabbt under 500 till 1 000 år, under vilken tid glaciären ökar med 3 000 mm per år där<br />

isen blir tjockast.<br />

5


<strong>Elbranschen</strong> 1/2012<br />

tor) i lager av lössjord avsatta<br />

under många tusen år före, under<br />

och efter de senaste fem istiderna.<br />

Av kurvorna framgår<br />

att varje istid föregåtts av en<br />

global temperaturstegring under<br />

ca 500 år. Denna figur visades<br />

också i mitt föregående arbete<br />

ISTIDEN NALKAS (med<br />

en felaktig hänvisning ”Figuren<br />

t.v.” – skulle ha varit ”Figuren<br />

t.h.”). Av bilden och av arbetet<br />

framgår även att flera kurvor visar<br />

vad jag vill kalla ”klimat -<br />

paroxysmer” – d.v.s. snabba<br />

temperaturändringar med en<br />

varaktighet av flera hundra år –<br />

ett tecken på temperaturinstabilitet<br />

under övergången till istid.<br />

I mitt föregående arbete IS -<br />

TIDEN NALKAS har jag hävdat<br />

att om den nu pågående<br />

stegringen av jordens temperatur<br />

pågår i ytterligare 500 år<br />

kan vi räkna med att nästa istid<br />

tar sin början omkring år 2500.<br />

Om vi däremot måste räkna<br />

med att den nuvarande värmestegringen<br />

började när Lilla<br />

istiden slutade omkring år 1850<br />

måste man befara att nästa istid<br />

börjar redan omkring år 2360.<br />

Att den nu pågående värme -<br />

perioden genom en klimat -<br />

paroxysm skulle förlängas med<br />

ytterligare 500 eller 1 000 år är<br />

osannolikt med tanke på regelbundenheten<br />

med vilken tidi -<br />

gare istider infallit. Det är viktigt<br />

att inse att istider och<br />

interglacialer orsakas av rubbningar<br />

av jämvikten mellan<br />

enorma energiflöden som omger<br />

vår jord och att en ändring<br />

av pulsen för istider inte kan ske<br />

snabbt och utan mycket påtag -<br />

liga orsaker.<br />

Slutsatsen måste bli att största<br />

sannolikheten är att nästa istid<br />

börjar omkring år 2360 eller –<br />

med ökande risk – fram emot år<br />

2500.<br />

Dessa slutsatser, som grundar<br />

sig på otaliga noggranna iakt -<br />

tagelser och mätningar, och<br />

som framkommit efter år av<br />

samvetsgranna och försiktiga<br />

överväganden och bedömningar<br />

bör upplevas som skrämmande<br />

av alla förståndiga människor.<br />

De lägger ett tungt ansvar på<br />

alla utbildade människor i<br />

ledande ställning, särskilt politiker<br />

och statschefer. <br />

FIE – FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELL ELTEKNIK • www.fie.se<br />

Generationsskifte inom FIE<br />

– DET ÄR MED MYCKET STOR<br />

GLÄDJE jag har förmånen att få<br />

hälsa en så stor skara deltagare<br />

välkomna, inledde Sven-Åke<br />

Polfjärd FIE:s vårmöte och<br />

tekniska konferens.<br />

Han meddelade också att han<br />

nu stiger åt sidan som ord -<br />

förande och lämnar plats åt en<br />

yngre generation.<br />

Polfjärd framförde sin förhoppning<br />

att uppslutningen<br />

även i framtiden kommer att<br />

vara stor så att FIE:s verksamhet<br />

stärks till fromma för hela<br />

industrins och övriga verksamheters<br />

elfrågor.<br />

– Jag tror att tiden nu börjar<br />

RAPPORT:<br />

RUNE BJÖRNSTRÖM<br />

LULEÅ<br />

bli mogen för ett bredare sam -<br />

arbete mellan olika aktörer<br />

inom elområdet, ett samarbete<br />

för att ge stöd och hjälp i eltekniska<br />

frågeställningar. El behövs<br />

ju överallt för att samhället<br />

överhuvudtaget ska fungera.<br />

Kanske ger namnet Föreningen<br />

för Industriell Elteknik,<br />

FIE, i dag en något missvisande<br />

bild. Inom FIE finns numera<br />

många verksamheter som ligger<br />

långt ifrån den industriella<br />

medlemsgruppen.<br />

Elkrafttekniken i dag är inte av<br />

samma omfattning som tidigare<br />

och de rena elorganisationerna<br />

har under senare år krympt<br />

rejält.<br />

– I detta läge måste man<br />

ställa frågan om det finns plats<br />

för flera olika fora på teknik -<br />

området (FIE, SSG, SER, m.fl.<br />

och därutöver ett antal specialister).<br />

Personligen tror jag inte<br />

detta är hållbart, det finns en<br />

risk att det gör mer skada än<br />

nytta, sa Polfjärd.<br />

Det krävs ett djupare sam -<br />

arbete mellan aktörerna inom<br />

elteknikområdet och därför är<br />

det mycket glädjande för FIE<br />

att få in representanter för<br />

skogsindustrin i styrelsen.<br />

Nödvändigt med<br />

kompetensutveckling<br />

Dagens organisationer utarmas<br />

successivt på kompetens inom<br />

elområdet med förödande konsekvenser<br />

för både näringsliv<br />

och samhälle.<br />

– Från FIE:s sida insåg vi<br />

detta för mer än 10 år sedan<br />

och vi har också påtalat nödvändigheten<br />

av ökad utbildning<br />

och statusuppgradering för elpersonal.<br />

Men tyvärr har vi talat<br />

för döva öron. I dag råder skriande<br />

brist på den elkompetens<br />

Avgående ordföranden<br />

Sven-Åke Polfjärd tillsammans<br />

med tre FIEstudentskor<br />

från Yrkes -<br />

högskolan i Luleå. Från<br />

vänster Lisa Keskitalo,<br />

Annika Karlsson och Frida<br />

Johansson.<br />

6


<strong>Elbranschen</strong> 1/2012<br />

FIE – FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELL ELTEKNIK • www.fie.se<br />

Föryngring av FIE:s styrelse. När veteranerna Stig Johansson, Tommy Hammarbäck och Lars-Ove Hansson lämnar styrelsen kliver<br />

bland andra ungdomarna Mikael Niklasson, Preemraff, och Jennica Simesgården, SSAB Oxelösund, in som nya styrelsemedlemmar.<br />

Dessutom tar Lars Skoglund, Sandvik över ordförandeskapet efter Sven-Åke Polfjärd som efter 10 år som ordförande nu varvar ner som<br />

vanlig styrelse ledamot.<br />

FIEs nya styrelse. Nedre raden från vänster: Jennica Simesgården, SSAB, styrelseledamot, Lars Skoglund, Sandvik,<br />

ordförande, Leif Nordlund, ABB, styrelsesuppleant, Lennart Mukka, MAF AB, styrelseledamot.<br />

Övre raden från vänster: Lars Wennberg, SSAB, styrelseledamot, Mikael Niklasson, Preemraff, styrelseledamot, Lars<br />

Nyström, Koteko, styrelseledamot, Sven-Åke Polfjärd, PO Elkonsult, styrelseledamot, Sven-Olof Renström, Midroc<br />

Electro, styrelsesuppleant, Ola Lövgren, SCA, vice ordförande, Jim Sjöström, Switchgear, styrelsesuppleant.<br />

På bilden saknas: Annika Agnesson, Outokumpu, styrelseledamot, Joakim Grafström, EIO, styrelseledamot, Martin<br />

Sandin, Uddeholm, styrelsesuppleant, Bo-Göran Ahl, Elektriska Nämnden, styrelsesuppleant, Gunnar Eneberg, Holmen<br />

Paper, styrelsesuppleant.<br />

som tidigare fanns. Och vem<br />

ersätter denna nödvändiga<br />

kompetens när det gäller el -<br />

säkerhet, upphandling, underhåll,<br />

riskanalyser och projekte -<br />

ring där det i dag finns organisationer<br />

med mycket dålig<br />

kompetens?<br />

FIE ser naturligtvis mycket allvarligt<br />

på detta och man anser<br />

att kunskapen i industrin är<br />

undervärderad.<br />

– Under hela min yrkes -<br />

karriär har man sagt att personalen<br />

är den bästa resursen men<br />

nu verkar man ha ändrat uppfattning<br />

bara för kortsiktig lönsamhet<br />

som i längden kan bli<br />

dyr, sa Polfjärd.<br />

Samhällsutvecklingen har<br />

accelererat i rasande fart med<br />

krav på ökad lönsamhet. Detta<br />

har inneburit att företagets<br />

bästa resurs, personalen, nu har<br />

ersatts med inhyrd arbetskraft<br />

från bemanningsföretag med<br />

folk som inte kan leda en organisation<br />

med ansvar för t.ex. elsäkerhetsfrågor,<br />

förmodligen<br />

inte heller skriva en kravspecifikation<br />

för inköp av komplexa<br />

elutrustningar. På sikt kan det<br />

Rune Björnström, tid -<br />

skriften <strong>Elbranschen</strong>s rapportör,<br />

och Lennart Mukka,<br />

styrelseledamot och<br />

ansvarig för konferensen,<br />

finns alltid på plats när det<br />

händer något hos FIE.<br />

Till höger: Lars Skoglund,<br />

Sandvik, valdes till ny ordförande<br />

för FIE.<br />

7


<strong>Elbranschen</strong> 1/2012<br />

FIE – FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELL ELTEKNIK • www.fie.se<br />

Generaldirektör Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverket, informerade om arbetet på verket<br />

och gav bland annat en lägesrapportering kring behörighetsfrågorna.<br />

innebära betydande kostnader<br />

för verksamheten. Det krävs<br />

personal med adekvat kompetens<br />

för sådana arbetsuppgifter.<br />

Sven-Åke Polfjärd framhöll<br />

också vikten av utbildning för<br />

alla som verkar inom den eltekniska<br />

sfären i industrin och<br />

detta gäller utbildning på i stort<br />

sett alla nivåer.<br />

– Men hittills har vi talat för<br />

döva öron när det gäller kompetensbortfallet,<br />

konstaterade<br />

Sven-Åke Polfjärd. Trots detta<br />

har FIE (då inte minst Rune<br />

Björnström) fortsatt att engagera<br />

sig i utbildningsfrågor och<br />

i december utexaminerades ytterligare<br />

en klass FIE-studenter<br />

(den sjätte i ordningen).<br />

– Vid examenshögtiden deltog<br />

jag, som traditionen bjuder,<br />

tillsammans med LKAB:s personaldirektör<br />

Grete Solvang-<br />

Stoltz. Samtliga deltagande företag<br />

liksom rektor och lärare<br />

lovordade FIE:s engagemang,<br />

poängterade Polfjärd.<br />

Liksom tidigare år var studenterna<br />

hett byte för samtliga närvarande<br />

företag.<br />

FIE i kommittéer<br />

och utskott<br />

Andra områden som också är<br />

mycket viktiga för FIE är arbetet<br />

inom SEK, där man har deltagit<br />

i tre kommittéer, samt<br />

engagemanget inom CIRED.<br />

FIE har också deltagit i EN:s<br />

tekniska utskott liksom att man<br />

deltar i ett utvecklingsprogram<br />

för riskanalysmodeller och beslutsprocesser<br />

inom region och<br />

distributionsnät (0,4-400 kV).<br />

Polfjärd fortsatte med att<br />

berätta att man under det<br />

gångna året har startat framtagning<br />

av ledningssystem för el -<br />

säkerhetsfrågor för speciellt<br />

medelstor och mindre industri<br />

där det finns stora brister i kunskapen.<br />

Sist men inte minst viktigt är<br />

de handböcker som FIE har<br />

tagit fram tillsammans med<br />

SEK. För HB 439 har arbetet<br />

med en reviderad upplaga påbörjats.<br />

Hur ser då<br />

framtiden ut?<br />

Hur svensk industri och samhället<br />

i övrigt kommer att se ut<br />

vet vi ingenting om men med<br />

ganska stor sannolikhet kommer<br />

el att behövas under<br />

överskådlig tid. Och det<br />

moderna samhället är oerhört<br />

elberoende.<br />

Vi vet också att risken för<br />

”cyberhot mot elkraftsystem”<br />

kan komma att öka i takt med<br />

ökad automatisering<br />

Vad skulle eventuellt kunna<br />

påverka elsytemen?<br />

• Insmygande av felaktiga börvärden<br />

i systemet kan ge upphov<br />

till generatorsvängningar<br />

med potentiellt katastrofala<br />

konsekvenser.<br />

• Överbelastning av transformator<br />

med risk för överslag,<br />

alternaivt att trafon brinner<br />

upp.<br />

• Falska larm som gör att driftpersonal<br />

vidtar felaktig åtgärd.<br />

En blackout i nordöstra USA<br />

förorsakades av att en hacker<br />

hade hittat en nattoperatör som<br />

i ett kontrollrum emellanåt gick<br />

ut på facebook från sin arbetsdator.<br />

Via personallista spårades<br />

sedan operatören och han fick<br />

en vänförfrågan från hackern.<br />

När han sedan gick ut på facebook<br />

från jobbet fick han en<br />

klickbar lustighet skickad till<br />

sig. Klicket innebar att hackern<br />

kunde komma åt kontrollsystemet<br />

och när operatören hade<br />

rast passade hackern på att<br />

öppna kritiska brytare i systemet<br />

och 61 000 MW produktion<br />

försvann. 55 millioner<br />

människor berördes och den<br />

ekonomiska förlusten uppskattades<br />

till 4 miljarder dollar<br />

– Andra exempel som om -<br />

talats är vattenförsörjning och<br />

styrning av trafikflöden där styrsystem<br />

för elnätet (SCADA)<br />

förr var separata men nu är<br />

sammankopplade med många<br />

andra system. Av kostnadsskäl<br />

är det nödvändigt att använda<br />

publika nät, men detta innebär<br />

också att det blir många fler<br />

angreppspunkter för cyber -<br />

attacker, framhöll Sven-Åke<br />

Polfjärd.<br />

Vad har vi lärt oss<br />

och vilka problem väntar?<br />

Vad har vi då lärt oss de senaste<br />

åren? Inte speciellt mycket, om<br />

man spetsar till det en aning.<br />

Förra vintern, som bjöd på tufft<br />

väder, orsakade mycket stora<br />

bekymmer med underhåll av<br />

kärnkraft, tågförseningar, fraktproblem,<br />

signalfel, nedrivna<br />

ledningar för att nämna några.<br />

Senaste vintern har varit snäl -<br />

lare i södra Sverige. Trots detta<br />

har kärnkraften stått stilla när<br />

den som bäst behövs. Signalfel<br />

och nedrivna ledningar har också<br />

förekommit.<br />

– Om man nu inte snarast tar<br />

tag i dessa problem kommer<br />

det på ganska kort sikt att få<br />

betydande konsekvenser för<br />

svensk industri och för hela<br />

samhället. Vi har ett berg av<br />

pensionsavgångar framför oss,<br />

då måste vi ha kompetent personal<br />

som kan ta över.<br />

Problemen finns någonstans i<br />

kedjan kravspecifikation, inköp,<br />

projektering, driftsättning och<br />

underhåll. Detta är förmodligen<br />

en kompetensfråga, vilket<br />

gör det än mer angeläget för<br />

FIE att fortsätta sitt engagemang<br />

i utbildningsfrågor.<br />

– Jag utgår från att FIE även i<br />

framtiden och i ännu högre<br />

grad än i dag kommer att engagera<br />

sig i de organ och organisationer<br />

som finns inom det<br />

elektrotekniska området för att<br />

kunna påverka. Det gäller t.ex.<br />

SEK:s tekniska kommittéer,<br />

Brandförsvarsföreningens elektriska<br />

nämnd (TU), riskanalysprojekt<br />

inom ELFORSK 2011-<br />

2015 och för FIE att vara<br />

remissinstans för myndigheter<br />

(Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen<br />

m.fl.), sa Polfjärd.<br />

FIE kommer också vid behov<br />

att ta fram nya HB:er och nu -<br />

varande HB:er kommer att revideras<br />

när så bedöms nödvändigt.<br />

Beslut har fattats om revision<br />

och sådan pågår för HB<br />

439 dokumentation. Revision<br />

av HB 448 kopplingsutrustningar<br />

kommer sannolikt att<br />

påbörjas under 2012.<br />

Engagemanget i utbildningsfrågor<br />

fortsätter med oförminskad<br />

styrka. Ytterligare en klass<br />

FIE-studenter kommer att<br />

utexamineras 2013.<br />

Medlemsrekryteringen kom-<br />

Längst till vänster Filip Kuttner, EPLAN, och till höger<br />

Sven-Olov Renström, Midroc Electro, informerade om<br />

”metodik för standardiserad elkonstruktion”.<br />

8


®<br />

EURO SAFETYLINE<br />

Ljusbågsskyddade<br />

arbetskläder<br />

enligt klass 2 (IEC 61482-1-2)<br />

Skyddsjacka stl. 48-58<br />

Skyddshjälm med visir<br />

och hakskydd<br />

Skyddshandskar stl. 8-11<br />

Skyddsbyxa stl. 48-58<br />

Isolationsstövlar 18 kV<br />

stl. 37-46<br />

Kontakta oss för mer information<br />

0300-69 00 40 | www.euroenergy.se


<strong>Elbranschen</strong> 1/2012<br />

FIE – FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELL ELTEKNIK • www.fie.se<br />

mer att intensifieras, ett måste<br />

för att skapa den ekonomi som<br />

krävs för alla olika engagemang<br />

som tyvärr inte är gratis.<br />

– Jag har sagt det tidigare<br />

men upprepar det igen för att få<br />

en levande och aktiv organisation<br />

är det oerhört viktigt att<br />

medlemmarna engagerar sig i<br />

FIE:s arbete och kommer med<br />

förslag till styrelsen och ställer<br />

frågor, poängterade Sven-Åke<br />

Polfjärd.<br />

Generationsskifte<br />

När Sven-Åke Polfjärd nu efter<br />

10 år som ordförande och 7 år<br />

även som vd för FIE AB ser tillbaka<br />

konstaterar han att det var<br />

ett våghalsigt beslut att påta sig<br />

rollen som ordförande för FIE<br />

som vid den tiden befann sig i<br />

stora svårigheter beroende på<br />

en rad olika omständigheter.<br />

Samarbetet med olika aktörer<br />

var mycket begränsat, ekonomin<br />

var ett bekymmer. FIE blev<br />

(vid den tiden) liksom bl.a.<br />

Kraftverksföreningen och Fjärrvärmeföreningen<br />

uppsagda från<br />

lokalerna hos Svensk Energi<br />

som behövde större utrymme. I<br />

och med detta förlorades den<br />

tjänst som utförde samtliga<br />

kanslitjänster (ekonomi, fakturering,<br />

medlemsregister m.m.)<br />

– Vi fick också vid något tillfälle<br />

ställa in vårt årsmöte och<br />

tekniska seminarium, minns<br />

Polfjärd.<br />

Polfjärd framhöll att han inför<br />

ett generationsskifte i styrelsen<br />

känner stor tillfredsställelse<br />

med det arbete som utförts<br />

inom FIE och en stolthet över<br />

att ha fått leda föreningen<br />

under så lång tid.<br />

– Och jag gläder mig verkligen<br />

över att vi nu åter är på<br />

banan som en respekterad sam -<br />

arbetspartner inom många<br />

organisationer. Nu hoppas jag<br />

verkligen bara att ett närmare<br />

samarbete mellan olika aktörer<br />

inom elområdet kan påbörjas.<br />

Ensam är inte stark nog i den<br />

verklighet vi lever i och kommer<br />

att leva i i framtiden. Själv<br />

lämnar jag inte helt FIE utan<br />

jag kommer att slutföra<br />

något/några uppdrag för kontinuitetens<br />

skull, deklarerade<br />

Sven-Åke Polfjärd. <br />

Tsunamin<br />

som av desinformatörer<br />

och desinformatriser har<br />

förvandlats till en kärnkrafts -<br />

olycka<br />

10


NU NÄR MAN BÖRJAR SE FACIT<br />

av tsunamin i Japan, kan man<br />

inte säga annat än att följderna<br />

för de havererade kärnkraftverken,<br />

trots utsläppen, egentligen<br />

blev det lilla problemet i<br />

förhållande till den enorma förödelse<br />

som själva tsunamin<br />

åstad kom.<br />

Ca 20 000 människor omkom,<br />

125 000 byggnader raserades<br />

liksom otaliga vägar,<br />

broar och fördämningar, elnät<br />

m.m. Hela infrastrukturen i en<br />

stor del av Japan förintades.<br />

Vad som då är märkligt är att<br />

rubrikerna om denna förödelse<br />

och de stora dödstalen ganska<br />

snart tonades ner för att i stället<br />

domineras av de havererade<br />

reaktorerna, som med sina<br />

måttliga utsläpp inte krävde ett<br />

enda dödsoffer och kontaminerade<br />

förhållandevis små areor<br />

jämfört med Tjernobyl.<br />

Det anmärkningsvärda med<br />

reaktorerna är snarare att de<br />

tack vare sin robusthet klarade<br />

naturkatastrofen bättre än allt<br />

annat. De klarade en jordbävning<br />

av sällan skådat slag med<br />

över 9 på Richterskalan och det<br />

behövdes en tsunami dubbelt så<br />

hög som hittills förväntats för<br />

att ge nådastöten. Men den gav<br />

ändå ganska begränsad effekt<br />

vilket framgår av nedanstående.<br />

Reaktorerna klarade<br />

jordbävningen<br />

Vad som faktiskt hände var att<br />

alla reaktorerna klarade jordbävningen<br />

utan problem. Alla<br />

styrstavar gick in i reaktor -<br />

härdarna och stoppade reaktionerna.<br />

Reservkraften gick igång<br />

när elnäten raserades och fortsatte<br />

kyla reaktorerna i de 40<br />

minuter det tog för tsunamin<br />

att nå land. Om tsunamin inte<br />

hade varit så oväntat kraftig,<br />

hade alla reaktorerna kunnat<br />

återstartas igen så snart elnätet<br />

blivit uppbyggt. Nu blev det<br />

inte så, utan en dubbelt så hög<br />

flodvåg som man kunde förutse<br />

slog öve alla fördämningar och<br />

dränkte reservkraftssystemen<br />

och slog ut kylsystemen. Trots<br />

att tre härdsmältor inträffade<br />

efter ytterligare några timmar<br />

förblev reaktorinneslutningarna<br />

i stort sett intakta och det smälta<br />

härdmaterialet stannade kvar i<br />

inneslutningarna. Här ser vi<br />

den stora skillnaden mellan lättvattenreaktorer,<br />

som de i Fukushima<br />

(och som är den helt<br />

dominerande typen överallt i<br />

världen), och den militära konstruktion<br />

som Tjernobyl är<br />

exempel på. Den senare blev<br />

överkritisk och flög bokstavligen<br />

i luften, varvid större delen<br />

av reaktorhärden blåste iväg<br />

över stora områden. Förloppet i<br />

en lättvattenreaktor är mycket<br />

beskedligare och utsläppen<br />

kring Fukushima beror på att<br />

man då och då var tvungen att<br />

lätta på trycket i inneslutning -<br />

arna och då frisläpptes även en<br />

del radioaktivt material. Dessa<br />

gaser innehöll även vätgas och<br />

det var den som i kontakt med<br />

luft blev explosiv och skapade<br />

den förödelse som man kan se.<br />

Men väl att märka så skedde<br />

dessa explosioner utanför reaktorinneslutningarna<br />

och bidrog<br />

i sig inte till de radioaktiva utsläppen.<br />

Utsläppen en tiondel<br />

av Tjernobyl<br />

Enligt IAEA, WHO m.fl. hade<br />

<strong>Elbranschen</strong> 1/2012<br />

Desinformationen<br />

om japankatastroferna<br />

Den största nyheten från Japan är att kärnkraften var så säker, vilket är<br />

allt annat än vad de svenska desinformationsmedierna har rapporterat.<br />

Lars Wiegert har studerat de officiella rapporterna om Fukushima och<br />

Tjernobyl och har referenser som styrker fakta i artikeln.<br />

LARS WIEGERT<br />

CIV. ING. “MED 37 ÅR I<br />

ELKRAFTENS TJÄNST”<br />

ca 50 personer avlidit 20 år<br />

efter Tjernobyl-olyckan, varav<br />

ca 30 tillhörde personal som<br />

rensade upp kring reaktorn.<br />

Man har uppskattat att teoretiskt<br />

sett kan 0,7 promille av<br />

befolkningen i närområdet<br />

avlida i cancer som följd av<br />

Tjernobyl. Det är knappt mätbart<br />

när man betänker att 22<br />

procent avlider i cancer av helt<br />

andra orsaker. Det är inte den<br />

bild som förmedlas i media,<br />

delvis av okunnighet och delvis<br />

i avsikt att skrämmas. Utsläppen<br />

kring Fukushima har av japanska<br />

myndigheter uppgetts till en<br />

tiondel av Tjernobyls. Ändå<br />

fortsätter överdrivna rubriker<br />

att strömma över oss, medan de<br />

20 000 verkliga dödsfallen mer<br />

eller mindre ignoreras. Faktum<br />

är att ingen hittills har dött på<br />

grund av strålning från Fukushima.<br />

Svenska reaktorer hade<br />

klarat samma händelse<br />

utan utsläpp<br />

Redan efter den berömda<br />

härdsmältan i Three Mile<br />

Island-olyckan för 33 år sedan,<br />

där ingen blev skadad och<br />

ingen behövde evakueras, kompletterades<br />

de svenska reaktorerna<br />

(och många andra) med<br />

filter, som innebär att avluftning<br />

av reaktorinneslutningarna<br />

kan ske via filter som absorberar<br />

radioaktiva ämnen ifall en<br />

härdsmälta skulle inträffa. Detta<br />

saknades i Fukushima. En förödande<br />

vätgasexplosion som i<br />

Fukushima kan inte heller ske<br />

här eftersom vätgasen blandas<br />

med luft först efter filtreringen,<br />

alltså utanför reaktorbyggnaden.<br />

Detta gäller samtliga<br />

svenska reaktorer även Barsebäck,<br />

som stängdes i okunnighet<br />

om hur säkra dessa två reaktorer<br />

egentligen var. På samma<br />

sätt kan man undra över hur<br />

mycket kunskap som låg bakom<br />

det tyska beslutet att stänga<br />

reaktorer, som även de är konstruerade<br />

för att klara en jordbävning.<br />

Och vem kan inbilla<br />

sig en tsunami långt in på det<br />

europeiska fastandet? Om man i<br />

Tyskland gjort tvärtom och i<br />

stället ersatt sin kolkraft med<br />

kärnkraft så skulle en miljon<br />

människor under en generation<br />

kunna slippa att dö i förtid på<br />

grund av cancer<br />

Vad är ”nyhetsvärde”?<br />

Fakta väger inte tungt för de<br />

anses inte ha ”nyhetsvärde”.<br />

Det är beklämmande att de<br />

20 000 som dödades av tsunamin<br />

förlorade sitt nyhetsvärde<br />

efter så kort tid. Men några<br />

ganska få eventuella dödsfall på<br />

grund av kärnkraft har nyhetsvärde<br />

hur länge som helst.<br />

För de skrämmer och det kan<br />

man tydligen leva gott på. De<br />

som så gärna tar på sig rollen<br />

att skrämmas borde betänka att<br />

de också tar på sig ett stort ansvar<br />

för att många mår illa av sin<br />

rädsla för allt vad strålning heter<br />

och det helt i onödan. <br />

Denna artikel har tidigare också<br />

publicerats på Newsmill.<br />

Svenska reaktorer (som det våldstängda Barsebäcksverkets)<br />

hade klarat samma händelse utan utsläpp.<br />

11


<strong>Elbranschen</strong> 1/2012<br />

Kom och köp<br />

konserverad gröt!<br />

Allting går att sälja med mördande<br />

reklam. Också den värdelösa och<br />

impotenta vindkraften. Men snart<br />

är nog sötegrötsdagarna över för<br />

exploatörer och markägare.<br />

Bubblan är på väg att spricka och<br />

2012 kan komma att bli ett tufft år<br />

för vindkraften. Läs Jonny Fagerströms<br />

och Björn Törnvalls analys.<br />

<strong>Artikeln</strong> har också varit publicerad<br />

på Newsmill.<br />

12


<strong>Elbranschen</strong> 1/2012<br />

Många konkurser väntar<br />

i vindkraftsbranschen<br />

Föreningen Svenskt Landskapsskydd framhåller att läget nu är mycket kärvt för de<br />

vindelsproducenter som inte kan klara sig vidare på gamla leveransavtal som hade<br />

betydligt högre priser.<br />

VINDKRAFTSBRANSCHEN OCH<br />

LRF gör allt vad man kan för<br />

att med mördande reklam sälja<br />

andelar eller hela vindkraftverk<br />

till kommuner, kooperativ, lantbrukare<br />

och intet ont anande<br />

privatpersoner. Lobbyorgani -<br />

sationen Svensk Vindenergi<br />

understödjer genom att smörja<br />

politiker och media medan<br />

LRF:s konsulter lydigt repeterar<br />

dogmerna. Vem tar ansvaret för<br />

de råd man ger? Kom och köp<br />

konserverad gröt!<br />

Vindindustrin är olönsam<br />

trots alla bidrag<br />

Vindindustrin har de senaste<br />

månaderna i flera media bekräftat<br />

att vindkraften är olönsam<br />

trots alla bidrag. Med dagens<br />

el- och certifikatspriser blir<br />

ersättningen endast 40-45<br />

öre/kWh. Det krävs minst 60-<br />

65 öre i ersättning per kWh för<br />

att det ska gå jämnt ut, d.v.s.<br />

det blir en förlust på 20-25 öre<br />

per producerad kWh. Ett läge<br />

som gällt sedan försommaren<br />

2011. Marknadens framtids -<br />

bedömning ger samma bild i<br />

terminspriserna för de närmaste<br />

åren. Det är nu ett mycket kärvt<br />

läge för de vindelsproducenter<br />

som inte kan klara sig vidare på<br />

gamla leveransavtal med betydligt<br />

högre priser.<br />

Vindkraftsägarna<br />

tvingas i konkurs<br />

När vindkraftsägarna inte längre<br />

klarar av att betala sina kostnader<br />

tvingas de i konkurs. Då<br />

kommer en ny marknad att<br />

öppnas vilket kan leda till förändrade<br />

villkor för hela branschen.<br />

Det kommer sannolikt<br />

att bli en hel del räknande på<br />

olika anbud till konkursförvaltare<br />

framöver. Dessas uppgift är<br />

att försöka rädda så mycket som<br />

möjligt till kreditorerna av konkursboets<br />

eventuella värde,<br />

främst genom att försöka hitta<br />

nya ägare till verken. Mindre<br />

kapitalstarka spekulanter göre<br />

sig dock icke besvär, de hittar<br />

troligen inte någon extern<br />

finansiering.<br />

Det finns säkert en del större<br />

aktörer som kan göra klipp när<br />

”cash is king”, men de som<br />

känner marknaden kan också<br />

värdera riskerna. De kommer<br />

därför att se till att ha mycket<br />

breda säkerhetsmarginaler för<br />

sina eventuella investeringar vilket<br />

hårt pressar möjligheten att<br />

få ut några större värden ur<br />

konkursbon. Varken elpriserna<br />

på marknaden eller vindkraftverkens<br />

effektivitet blir högre av<br />

krisen men nivån för att uppnå<br />

”break-even” sänks för de aktuella<br />

verken när ägarna och bankerna<br />

väl har tvingats ta de<br />

stora smällarna i konkurserna.<br />

Slagsmålet om byggbar<br />

mark upphör<br />

En ny prisnivå för markarrenden<br />

kommer att etableras när<br />

nya ägare av verken träder till.<br />

De gamla avtalen avslutas i konkursen<br />

och slagsmålet om<br />

byggbar mark som tidigare drivit<br />

arrendepriserna upp genom<br />

molnen kommer rimligen inte<br />

att fortsätta. Arrendeersätt -<br />

ningen kommer troligen att<br />

närma sig markens ”normala”<br />

avkastningsnivå vilket bör dämpa<br />

intresset för att hyra ut mark till<br />

vindkraften. Markägarna kommer<br />

samtidigt till större insikt<br />

om sin egen exponering för<br />

ekonomiska risker. Detta kommer<br />

att innebära större och mer<br />

realistiska krav på buffertar för<br />

det solidariska ansvaret för de<br />

Om författarna:<br />

Jonny Fagerström (officer) och Björn Törnvall (f.d. bankdirektör)<br />

är skribenter och medieansvariga i Föreningen Svenskt Landskaps -<br />

skydd.<br />

13


<strong>Elbranschen</strong> 1/2012<br />

mycket höga avvecklingskostnaderna<br />

för vindkraftverk.<br />

Vindkraftverk och tillståndsgivna<br />

byggrätter minskar i<br />

värde när låga elpriser och mer<br />

än halverade värden på elcertifikat<br />

tvingar många att försöka<br />

sälja av tillgångar för att kunna<br />

visa svarta siffror i rapporterna.<br />

Vindkraftstroende kommunpolitiker<br />

kommer inte längre att<br />

kunna motivera sina ”gröna”<br />

investeringsplaner inför alltmer<br />

skeptiska väljare, när det finns<br />

tydliga exempel på att vindkraften<br />

är en verklig högriskmarknad.<br />

Sveriges elöverskott väntas<br />

öka till 25 TWh utan vindkraften<br />

vilket kommer att hålla<br />

elpriset lågt. Nya vindkraftverk<br />

kommer fortsatt att vara olönsamma<br />

och närmast omöjliga<br />

att finansiera via banksystemet.<br />

Troligen kommer även nät -<br />

ägande elbolag att ytterligare<br />

dra öronen åt sig inför de<br />

mycket kostnadskrävande inves -<br />

teringar i lokal-, regional- och<br />

stamnät som vindbolagen kräver,<br />

men som de inte kan eller<br />

vill betala själva. 2012 kommer<br />

sannolikt att bli ett mycket<br />

omskakande år för många i den<br />

bidragsdrivna svenska vindkraftsbranschen.<br />

<br />

Vindkraftsbranschen har kollapsat<br />

Jonny Fagerström och Björn Törnvall har sedan ovanstående artikel skrevs hunnit att i GP<br />

avverka en giftig debattrunda med Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, och Annika<br />

Qarlsson (c). <strong>Elbranschen</strong>s redaktion kan inte underlåta att delge läsarna valda stycken ur de<br />

båda debattörernas slutreplik till de vindkraftstroende damerna.<br />

VINDKRAFTEN BEHÖVS INTE<br />

eftersom Norden är på väg mot<br />

ett stort överskott av el, skriver<br />

de båda debattörerna, representanter<br />

för Svenskt Landskaps -<br />

skydd. Och vindkraften är inte<br />

heller något energisystem utan<br />

ett finansiellt system för överföring<br />

av elkundernas pengar<br />

till vindindustrin och LRF:s<br />

markägare, en mycket träffande<br />

beskrivning, tycker <strong>Elbranschen</strong>.<br />

Men systemet har nu<br />

kollapsat, menar Johnny Fagerström<br />

och Björn Törnvall, och<br />

konsekvenserna lär inte dröja.<br />

Vindindustrin och centern är<br />

intimt sammankopplade i sin<br />

målsättning att med mångmiljardsubventioner<br />

bygga sönder<br />

det svenska landskapet med vind -<br />

industriområden. Det handlar<br />

om tusentals vindkraftverk.<br />

150 000 människor riskerar att<br />

få sin livsmiljö förstörd.<br />

Vindindustrin tigger<br />

ytterligare subventioner<br />

I ett öppet och självömkande<br />

brev till regeringen beskriver<br />

vindindustrin hela branschen<br />

som konkursmässig. Hela branschen<br />

blöder, tillstår man, branschen<br />

riskerar att falla samman,<br />

befintliga vindkraftverk klarar<br />

inte sina egna kostnader, ingen<br />

kalkyl går att räkna hem.<br />

En bifogad kalkyl visar att<br />

varje vindkraftverksägare måste<br />

skjuta till nästan 2 miljoner kronor<br />

per verk och år för att gå<br />

runt. Branschen kräver nu ännu<br />

mer subventioner samtidigt<br />

som man med alla medel smutskastar<br />

alla andra kraftproducenter.<br />

När så även Kungliga<br />

Vetenskapsakademiens (KVA)<br />

energiutskott i en skarp artikel i<br />

SvD den 22/4 vetenskapligt<br />

sågade hela vindkraftssatsningen<br />

har ridån fallit ännu tyngre över<br />

branschen.<br />

Då är det inte konstigt att de<br />

vindkraftskramande damerna<br />

blir hysteriska..<br />

Obegripligt utfall<br />

mot kärnkraften<br />

Annika Qarlssons (c) gör i ett<br />

desperat och obegripligt inlägg<br />

utfall mot kärnkraften men då<br />

ska man minnas att det främst<br />

är centerns ändrade hållning<br />

som har banat väg för ny<br />

kärnkraft. Vad var Qarlssons<br />

roll i detta, frågar sig Fagerström<br />

och Törnvall, och påminner<br />

om Gunnar Hedlunds ut -<br />

talande att centern alltid har<br />

velat och alltid kommer att<br />

vela…<br />

Kärnkraften är inte<br />

subventionerad<br />

Man framhåller också att påståendet<br />

om subventioner till<br />

kärn kraften är grundfalskt.<br />

Kärn kraften har flera gånger<br />

om burit sina kostnader, inte<br />

minst genom den särskilda<br />

effektskatten på som bara den<br />

dragit in över hundra miljarder<br />

till statskassan. Man måste förstå<br />

att bara för att staten engagerar<br />

sig i en verksamhet så är<br />

inte detta automatiskt en subvention.<br />

Även när det gäller den finska<br />

reaktorn kommer centern med<br />

påhittade uppgifter, sannolikt<br />

hämtade direkt från vindlobbyn.<br />

Det är rätt att reaktorbygget<br />

är försenat på grund av att<br />

det är den första reaktorn i sitt<br />

slag och att bygget är fördyrat<br />

till ca 50 miljarder kronor, men<br />

även om det stiger till 80 miljarder<br />

kronor så kommer det<br />

ändå inte att bli dyrare än vindkraftsel.<br />

Reaktor nummer två<br />

byggs i Frankrike och nummer<br />

tre och fyra i Kina. Priset sjunker<br />

hela tiden.<br />

Vindindustrin<br />

tar inget ansvar för<br />

elanvändarna<br />

Debattörerna avslutar med att<br />

poängtera att Annika Helker<br />

Lundström och Svensk Vind -<br />

energi saknar kompetens att bedöma<br />

KVA:s slutsatser. Svensk<br />

Vindenergi är en organisation<br />

som har till uppgift att maxi -<br />

mera vinster och subventioner<br />

för vindindustrins intressen. De<br />

har inte för avsikt att ta något<br />

ansvar för Sveriges konkurrens -<br />

kraft eller för de svenska elkunder<br />

som ska stå för notan. <br />

Slå vakt om yttrandefriheten!<br />

Annonsera i branschens oberoende informationskanal!<br />

14


<strong>Elbranschen</strong> 1/2012<br />

Hönan eller ägget?<br />

Debatten om koldioxid och klimat har pågått i <strong>Elbranschen</strong> i väsentligt mer än ett decennium<br />

och den fortsätter. Helt bortsett från mänskliga utsläpp av livets gas är kärnfrågan egentligen<br />

vad som kommer först, hönan eller ägget, koldioxidökningen eller en naturlig uppvärmning av<br />

haven, något som frigör koldioxid.<br />

EN VETENSKAPLIG DEBATT kan<br />

tillfälligt förlora aktualitet men<br />

den kan sällan anses vara helt<br />

avslutad. Nya fakta läggs till<br />

tidigare kunskaper och emellanåt<br />

behöver vi påminnas om<br />

data som glömts bort eller vars<br />

värde inte insetts tidigare. I klimatdebatten<br />

är ett långt perspektiv<br />

av central betydelse för<br />

att förstå vad som är variabilitet,<br />

trend eller verklig förändring.<br />

Nu har många prognoser om<br />

det framtida klimatet baserats<br />

på information om de senaste få<br />

årtiondena och på teori. Klimatet<br />

blev varmare under 1980-<br />

och 1990-talen men denna<br />

uppvärmning bör inte användas<br />

för en extrapolation in i fram -<br />

tiden.<br />

Orsakerna till klimatets förändringar<br />

har ofta diskuterats<br />

och då främst sedan 1970-talet.<br />

Många debattörer har under<br />

dessa år hävdat att ämnet inte<br />

längre behöver diskuteras då<br />

rapporter från IPCC (Inter -<br />

governmental Panel on Climate<br />

Change) visar att det är människans<br />

utsläpp av CO 2 , som styr<br />

klimatet. Sambandet är dock<br />

inte helt tydligt. I en del länder<br />

anses betydelsen av CO 2 nu -<br />

mera vara tveksam.<br />

Många faktorer<br />

styr klimatet<br />

Klimatet är ett resultat av en<br />

samverkan mellan många faktorer.<br />

Genom att hårddra effekten<br />

av en enda faktor som t.ex.<br />

CO 2 , kan en annan faktor framstå<br />

som betydelselös. En del har<br />

velat tolka den avmattade uppvärmningen<br />

efter ca år 2000<br />

som bevis på att klimatet inte<br />

påverkas av den kontinuerligt<br />

stigande koncentrationen av<br />

CO 2 medan andra menar att<br />

bristen på temperaturstegring<br />

under drygt 10 år inte ska övertolkas<br />

och att uppvärmningen<br />

snart kommer att fortsätta. Det<br />

är emellertid tydligt att fler faktorer<br />

än CO 2 har betydelse.<br />

En observerad frånvaro av<br />

stigande temperatur kan t.ex.<br />

WIBJÖRN KARLÉN<br />

PROFESSOR EMERITUS,<br />

UPPSALA<br />

bero på en liten förändring i<br />

solens strålning, lite mer moln<br />

eller på att klimatet inte är fullt<br />

så känsligt för mängden CO 2 i<br />

atmosfären som en del hävdat.<br />

En markant temperaturstegring<br />

i Sverige på 1930-talet<br />

finns dokumenterad av SMHI,<br />

men denna uppvärmning beaktas<br />

oftast inte i diskussioner om<br />

temperaturens förändringar<br />

under 1900-talet. Nyligen har<br />

en varm period på Island under<br />

1930-talet avfärdats av meteorologer<br />

vid NASA. Man har<br />

korrigerat data från Island<br />

genom att avlägsna värden med<br />

hög temperatur vid denna tid.<br />

Därmed visar (de korrigerade)<br />

dataserierna från Island en<br />

trend liknande den som IPCC<br />

hävdar.<br />

Avsmältning<br />

rapporterades redan<br />

på 1930-talet<br />

Sverige är, sett i ett globalt perspektiv,<br />

ett litet område och<br />

temperaturen för detta land kan<br />

självklart inte anses ge en indikation<br />

på förändringar i den<br />

globala temperaturen. Men<br />

motsvarande data för ett antal<br />

områden visar ungefär samma<br />

trend. Information som visar<br />

att det inte är fråga om några<br />

enstaka dåliga temperaturobservationer<br />

kan hittas i tidnings -<br />

artiklar från 1930-talet, där<br />

uppvärmningen på Svalbard<br />

(Arktis) beskrivs i termer liknande<br />

dem som använts under<br />

de senaste, varma åren och som<br />

medförde snabb avsmältning<br />

omkring 1940. Dock försvann<br />

inte glaciärerna. Inte heller påverkades<br />

flora och fauna allvarligt.<br />

I många områden inföll en<br />

värmetopp omkring 1940. För<br />

andra områden inföll värme -<br />

perioden några år tidigare eller<br />

senare. Även om tiden varierar<br />

något var klimatet för ett antal<br />

områden på jorden ungefär lika<br />

varmt omkring 1940 som det är<br />

nu. Några vintermånader under<br />

kriget var vädret i Europa emellertid<br />

extremt kallt men årens<br />

medeltemperatur var ändå hög.<br />

Observera att denna uppvärmning<br />

inträffade innan man började<br />

använda olja i någon större<br />

omfattning, varför människans<br />

bidrag med CO 2 inte kan ha<br />

varit en orsak av betydelse. En<br />

eller flera andra faktorer måste<br />

ha influerat klimatet påtagligt.<br />

Hög CO 2 -koncentration<br />

omkring 1940<br />

En ovanligt hög koncentration<br />

av CO 2 i atmosfären omkring<br />

1940 har registrerats av forskare<br />

som använt en gammal metod<br />

för uppmätning av mängden<br />

CO 2 . Den höga koncentrationen<br />

i atmosfären är intressant<br />

då den kanske visar att det trots<br />

allt finns ett visst samband mellan<br />

CO 2 och klimat. När havs -<br />

ytor värms upp avger dessa<br />

CO 2 . De är sannolikt att haven<br />

avgav stora mängder CO 2 när<br />

de värmdes upp under 1930-<br />

talet. Många som är engagerade<br />

i frågan om CO 2 och klimat avfärdar<br />

alla dessa observationer<br />

som utfördes med en äldre,<br />

mindre pålitlig metod. De för -<br />

litar sig helt på den modell för<br />

ökande koncentration av CO 2<br />

som IPCC presenterat och som<br />

inte visar markant ökad koncentration<br />

förrän på 1950-talet.<br />

Den globala temperaturen har<br />

stigit sedan 1880-talet, något<br />

som ibland tolkas som ett resultat<br />

av människans utsläpp av<br />

CO 2 . Man förbiser ofta uppvärmningen<br />

på 1930-talet. Beaktas<br />

temperaturen sedan<br />

1700-talet visar de få dataserier<br />

som finns ingen trend och sett<br />

över tusentals år visar klimatet<br />

en sjunkande temperatur.<br />

Konsensus har fått<br />

ersätta fakta<br />

Långa dataserier (1 000-tals år)<br />

visar att varma perioder har<br />

förekommit vid upprepade tillfällen.<br />

Anger man temperatur -<br />

ökning som en förändring mellan<br />

en kall period och en varm<br />

kan man visa att klimatet blivit<br />

varmare under ett antal begränsade<br />

perioder.<br />

I diskussionen om klimatet<br />

hävdar en del att denna är avslutad<br />

och att konsensus visar<br />

att människans utsläpp av CO 2<br />

kommer att leda till fortsatt<br />

uppvärmning om inte utsläppen<br />

reduceras påtagligt (konsensus<br />

innebär att ett dominerande<br />

antal inom en grupp stödjer en<br />

åsikt). Begreppet konsensus har<br />

fått ersätta fakta. Tyvärr anser<br />

många att antalet individer som<br />

stöder en tro bevisar att åsikten<br />

är korrekt. Men, finns det fakta<br />

som visar att CO 2 har haft en<br />

dominerande betydelse för klimatet?<br />

Att koldioxidhalten i<br />

atmosfären ökat något bevisar<br />

inte att denna är en orsak till<br />

dessa förändringar. Det har blivit<br />

varmare under bl.a. 1900-<br />

talet men orsaken är inte nödvändigtvis<br />

CO 2 . Det kan vara så<br />

att en uppvärmning medförde<br />

att haven avgav CO 2 och därmed<br />

höjde koncentrationen.<br />

Astronomiska data visar att<br />

solens aktivitet i grova drag<br />

överensstämmer med klimatet<br />

som det är känt från långa klimatserier.<br />

Den ensidiga satsningen på<br />

forskning om klimat och CO 2<br />

har varit kostsam. Tyvärr har<br />

arbetet inte lett till att man nu<br />

bättre förstår koldioxidens<br />

eventuella betydelse för klimatet.<br />

Den ensidiga satsningen på<br />

CO 2 har medfört att man tyvärr<br />

har avstått från forskning om<br />

andra möjliga orsaker till förändringar<br />

i klimatet. <br />

15


<strong>Elbranschen</strong> 1/2012<br />

Nils Göran Sjöstrand, professor emeritus vid avdelningen för nukleär teknik, Chalmers tekniska högskola,<br />

har tilldelats E. P. Wigner Reactor Physicist Award från American Nuclear Society.<br />

Fin utmärkelse till svensk kärntekniker<br />

Nils Göran Sjöstrand, professor<br />

emeritus vid avdelningen<br />

för nukleär teknik, Chalmers<br />

tekniska högskola, har tilldelats<br />

en av de finaste utmärkelser<br />

som finns inom kärnteknik -<br />

området, E. P. Wigner Reactor<br />

IMRE PÁZSIT<br />

PROFESSOR I NUKLEÄR<br />

TEKNIK VID CHALMERS<br />

Physicist Award från American<br />

Nuclear Society. Priset instiftades<br />

1990 av reaktorfysikdivisionen<br />

(Reactor Physics Division)<br />

inom ANS för att hedra individer<br />

som har gjort mycket framstående<br />

insatser inom reaktor -<br />

fysiken. Priset har fått namn<br />

efter den framlidne ungersk -<br />

födde amerikanske fysikern och<br />

nobelpristagaren Eugene P.<br />

Wigner, en pionjär som gjort<br />

utomordentliga insatser för utvecklingen<br />

av reaktorteknik och<br />

praktiska tillämpningar av kärntekniken.<br />

Han var också första<br />

mottagaren av priset.<br />

Artikelförfattaren Imre Pázsit (längst till höger), nuvarande professor vid Nukleär teknik, öppnar ceremonin. Bakom Nils<br />

Göran står hans familj.<br />

16


<strong>Elbranschen</strong> 1/2012<br />

Metod för bestämning av<br />

underkritisk reaktivitet<br />

Nils Göran Sjöstrand fick priset<br />

för sina banbrytande insatser<br />

inom reaktor- och neutronfysik<br />

och för att han byggde upp<br />

grund- och forskarutbildning<br />

inom reaktorfysik vid Chalmers,<br />

som därmed blev ensam om<br />

detta i Sverige under en lång<br />

tid, eftersom KTH sysslade mer<br />

med neutronfysik för grundforskning.<br />

Uppsala hade ingen<br />

verksamhet alls inom reaktor -<br />

fysik.<br />

Nils Görans viktigaste insats<br />

inom forskning är en metod för<br />

bestämning av underkritisk<br />

reaktivitet i reaktorhärdar, den<br />

s.k. area-ratio-metoden, som<br />

framgent kallas Sjöstrand-metoden<br />

i litteraturen. Det handlar<br />

om mätning av reaktivitet i<br />

reaktorhärdar under uppstart<br />

medan härden fortfarande är<br />

underkritisk och neutronbalansen<br />

kräver en extern källa som<br />

ständigt skjuter in neutroner till<br />

härden.<br />

Nils Göran publicerade en<br />

artikel om sin metod 1956 i<br />

Arkiv för fysik, och arbetet var<br />

en del av hans doktors -<br />

avhandling. En annan insats,<br />

som han gjort tillsammans<br />

med den framstående fysikern<br />

Guy von Dardel, halvbror till<br />

Raoul Wallenberg, var en teoretisk<br />

härledning och expe -<br />

rimentell bekräftelse av den<br />

s.k. diffusionskylningseffekten,<br />

som spelar en viktig roll<br />

vid neutronmätningar i reaktorer.<br />

Nils Göran var tillförordnad<br />

professor vid Chalmers 1960<br />

vid den då nyligen bildade<br />

Institutionen för reaktorfysik,<br />

och han blev utnämnd av rege -<br />

ringen med fullmakt som professor<br />

1961.<br />

Nils Görans arbete har<br />

fått tusentals referenser<br />

<strong>Artikeln</strong> om area-ratiometoden<br />

i Arkiv för fysik, Nils<br />

Görans mest kända arbete, är<br />

en kuriositet i sig själv. Den har<br />

fått tusentals referenser genom<br />

åren. Och då måste man lägga<br />

till att Arkiv för fysik på den<br />

tiden inte var någon internationell<br />

tidskrift, utan en svensk<br />

nationell tidskrift. Det är väldigt<br />

sällan en artikel i en<br />

inhemsk tidskrift får sådan<br />

spridning. Men det finns skandinaviska<br />

traditioner på området.<br />

Inom forskningsområdet<br />

atomära kollisionskaskader har<br />

ett flertal artiklar publicerade i<br />

”Det Kongelige Danske Viden -<br />

skab-Selskab” av efterträdare<br />

till Niels Bohr blivit lika mycket<br />

citerade. Man kan också lägga<br />

till att Arkiv för fysik senare blev<br />

Physica Scripta, utgiven gemensamt<br />

av fyra nordiska länders<br />

vetenskapsakademier, med<br />

Kungliga Vetenskapsakademien<br />

som huvudman. För ett par år<br />

Några av deltagarna i samspråk. Från vänster: Imre Pázsit, dr. Dinesh Sahni, professor Piero Ravetto, Nils<br />

Göran Sjöstrand och längst till höger Alf Sjölander, professor emeritus i Teknisk fysik.<br />

17


<strong>Elbranschen</strong> 1/2012<br />

Dinesh Sahni från BARC, Mumbai, Indien, berättar om samarbetet med Nils Göran.<br />

sedan gick tidskriften över till<br />

brittiska Insitute of Physics<br />

Publishing, IoP, med huvudsäte<br />

i London.<br />

Ger tillgång till hundra<br />

gånger mer kärnbränsle<br />

Det är också intressant att cite -<br />

ringsfrekvensen avtar för alla<br />

artiklar efter några år eller<br />

åtminstone några decennier,<br />

men Nils Görans artikel från<br />

1956 är mycket flitigt citerad<br />

även i dag. Detta beror på att<br />

ett nytt, stort och viktigt<br />

tillämpningsområde kom till<br />

för metoder att mäta reaktivitet<br />

i underkritiska system med en<br />

neutronkälla (som är målet<br />

med area-ratio-metoden),<br />

nämligen acceleratordrivna -<br />

underkritiska system (ADS)<br />

som föreslås för transmutationsteknik,<br />

d.v.s. att kunna<br />

både neutralisera hög aktivt<br />

avfall och använda fissilt<br />

material som dagens reaktorer<br />

inte kan använda, nämligen<br />

U-238 och torium. Om man<br />

utnyttjar dessa ämnen får man<br />

tillgång till en faktor 100 mer<br />

kärn bränsle och kan samtidigt<br />

använda vad man i dag kallar<br />

avfall som en viktig resurs.<br />

Det finns flera stora internationella<br />

projekt inom om -<br />

rådet, t.ex. EU-projektet<br />

FREYA, där även Chalmers<br />

deltar. Här under söker man<br />

metoder för kontinuerlig<br />

övervakning av reaktivitet<br />

med area-ratio-metoden som<br />

ett av de viktigaste alternativen.<br />

Prisutdelning<br />

i Göteborg<br />

Priset överlämnas vanligen vid<br />

ANS årsmöte i juni, där det anordnas<br />

en ”Honors and Awards<br />

Luncheon”, där ANS president<br />

delar ut de olika utmärkelserna.<br />

Eftersom Nils Göran inte<br />

kunde åka till USA på grund av<br />

sin ålder, överlämnades priset i<br />

Göteborg på senhösten.<br />

Dr. Dimitrios Cokinos, ordförande<br />

för Honors and Awards<br />

Comittee vid ANS reaktorfysikdivision<br />

kom till Göteborg.<br />

Prisceremonin följdes av middag.<br />

Förutom Dimitrios Cokinos,<br />

kom två professorer från<br />

utlandet, Piero Ravetto, från<br />

Politecnico di Torino, tillika<br />

medlem av ANS Reaktorfysikdivisions<br />

Executive Committee,<br />

och Dinesh Sahni, Bhabha Atomic<br />

Research Centre i Mumbai,<br />

Indien. Den senare en långvarig<br />

samarbetspartner till Nils<br />

Göran som kommit för att<br />

övervara ceremonin. Chalmers<br />

ledning representerades av<br />

förste vicerektorn Mats Viberg<br />

och prefekten vid Avdelningen<br />

Teknisk fysik, Peter Apell. Kolleger,<br />

gamla elever och Nils<br />

Görans familjemedlemmar var<br />

också närvarande.<br />

Det är första gången som<br />

svenska insatser inom reaktor -<br />

fysik får en sådan fin utmär -<br />

kelse.<br />

<br />

Läs tidigare utgåvor på <strong>Elbranschen</strong>s nätplats!<br />

www.<strong>Elbranschen</strong>.nu<br />

18


ELBRANSCHENS BLÅ-GULA SIDOR<br />

Apparatskåp<br />

Hinderljus<br />

Kabelskydd och<br />

kabelskyddsrör<br />

Ensto Control Oy,<br />

Sverige<br />

Västberga Allé 5, 126 30 Hägersten<br />

Tel. 08-556 309 00 • Fax 08-556 309 35<br />

www.ensto.com<br />

Apparatlådor i plast och plåt<br />

Batteriladdare<br />

Halogen alternativt LED<br />

för 24/48 VDC, 230 VAC<br />

TYKOFLEX AB<br />

Box 614, 135 26 Tyresö<br />

Tel. 08-505 949 00, fax 08-742 30 01<br />

www.tykoflex.se<br />

Kjulamon 6, 635 06 Eskilstuna<br />

Tel 016-541 00 00 • Fax 016-541 00 01<br />

www.wavin.se<br />

Eslöv, 0413-54 12 10<br />

LINDMARK<br />

ELECTRIC AB<br />

Fukt- och vibrationståliga<br />

BATTERILADDARE<br />

Tel. 08-85 45 30<br />

Instrument<br />

Märksystem<br />

www.lindmarkelectric.se<br />

Betonghus<br />

KOMPLETTA BETONGHUS<br />

till<br />

Transformatorstationer<br />

Ställverksbyggnader<br />

Nätstationer<br />

Transformatorfundament<br />

Övriga Betongfundament<br />

www.euroenergy.se • Tel. 0300-69 00 40<br />

Ett brett sortiment av analoga och<br />

digitala instrument, m.m.<br />

Last- och säkringslastbrytare<br />

Box 347, 651 08 KARLSTAD<br />

Telefon 054-22 15 80 vxl<br />

Telefax 054-85 10 21<br />

www.nermans.se<br />

Tel. 0150-34 99 00 • www.kc-betong.se<br />

Isolatorer<br />

www.euroenergy.se • Tel. 0300-69 00 40<br />

Technoelectric och KATKO<br />

upp till 4 000 A.<br />

Mättransformatorer<br />

Effektbrytare<br />

www.euroenergy.se • Tel. 0300-69 00 40<br />

Mitsubishi och Bticino<br />

upp till 6 300 A.<br />

www.euroenergy.se • Tel. 0300-69 00 40<br />

Isolatorer för<br />

låg- och mellanspänning.<br />

Strinne 213, 872 96 Bjärtrå<br />

Tel. 0612-522 10 • Fax 0612-520 01<br />

www.nordtrafo.com<br />

1-fas-, 3-fas- och strömtransformatorer.<br />

Egen tillverkning.<br />

Explosionssäker<br />

elmateriel, Ex<br />

Kabel och ledning<br />

Likriktare<br />

Säkerhetsbrytare<br />

Kopplingslådor • Instrument<br />

Operatörsterminaler<br />

Värme • Belysning<br />

Tel. 0660-29 29 00<br />

www.malux.se<br />

Box 22093<br />

250 23 Helsingborg<br />

Tel. 042-38 08 30<br />

Fax 042-38 08 47<br />

E-post: info@lidalco.se<br />

®<br />

Avancerad kabelteknik<br />

Strömförsörjning för<br />

ENERGI • BELYSNING<br />

SJUKVÅRD<br />

SÄKERHET • KRAFT<br />

TEST<br />

Tufvassons Transformator AB<br />

Tel. 08-594 809 00<br />

www.tufvassons.se<br />

Nollpunktsmotstånd<br />

CHS Controls AB<br />

Florettgatan 33, 254 67 Helsingborg<br />

Tel. 042-38 61 00, fax 042-38 61 29<br />

chs@chscontrols.se<br />

www.chscontrols.se


Nollpunktsutrustning<br />

Komplett program för nollpunktsbehandling<br />

och jordfelsskydd i<br />

frilednings- och kabelnät.<br />

Swedish Neutral AB<br />

Västra Rydsvägen 122<br />

196 31 Kungsängen<br />

Tel. 08-581 713 44<br />

Telefax 08-581 759 52<br />

www.swedishneutral.se<br />

Skymningsrelä<br />

ALMNÄS BRUK, 544 94 HJO<br />

Tel. 0503-161 80 • Fax 0503-161 82<br />

www.coala.se<br />

Säkringar<br />

CHS Controls AB<br />

Florettgatan 33, 254 67 Helsingborg<br />

Tel. 042-38 61 00, fax 042-38 61 29<br />

chs@chscontrols.se<br />

www.chscontrols.se<br />

Strömförsörjning för<br />

ENERGI • BELYSNING<br />

SJUKVÅRD<br />

SÄKERHET • KRAFT<br />

TEST<br />

Tufvassons Transformator AB<br />

Tel. 08-594 809 00<br />

www.tufvassons.se<br />

Stolpar<br />

Transformatorer<br />

Försäljningskontor:<br />

Ludvika, tel. 0240-882 50<br />

Telefax 0240-807 53<br />

ELNORD<br />

TRANSFORMATORER<br />

Krafttransformatorer 4-120 MVA<br />

Gjuthartsisolerade 50-25 000 kVA<br />

Oljeisolerade 50-3150 kVA<br />

Specialtyper för omformar- & ugnsdrifter<br />

ELNORD KRAFT<br />

Odlingsvägen 32, 187 51 Täby<br />

Tel. 08-510 514 80<br />

www.elnord.se<br />

Strinne 213, 872 96 Bjärtrå<br />

Tel. 0612-522 10 • Fax 0612-520 01<br />

www.nordtrafo.com<br />

1-fas-, 3-fas- och strömtransformatorer.<br />

Egen tillverkning.<br />

Sektioneringsbrytare<br />

Sektioneringsbrytare för<br />

10-40 kV, komplett med automatik<br />

eller fjärrstyrning.<br />

Swedish Neutral AB<br />

Västra Rydsvägen 122<br />

196 31 Kungsängen<br />

Tel. 08-581 713 44<br />

Telefax 08-581 759 52<br />

www.swedishneutral.se<br />

Säkerhetsbrytare<br />

www.euroenergy.se • Tel. 0300-69 00 40<br />

Komplett sortiment<br />

från KATKO.<br />

Järntrådsvägen 5, 433 30 Partille<br />

Tel. 031-44 54 55, fax 031-44 54 54<br />

Oljeisolerade 50 kVA-200 MVA<br />

Epoxyisolerade 100-4 000 kVA<br />

Mättransformatorer 12-420 kV<br />

Nätstationer 50-315 kVA<br />

www.helmerverken.se<br />

Eslöv, 0413-54 12 10


Stort utbud med standarder och alla SEK handböcker till bra priser!<br />

<br />

<br />

Räknar snabbt och enkelt ut belastningsförmåga, utlösningsvillkor och spänningsfall<br />

Enlinjeschema (direkt kopplat till beräkningarna)<br />

Spänningsfall i kedja<br />

Färdig dokumentation (detaljerad utskrift, enlinjeschema och ledningslista)<br />

Bra överblick - Alla beräkningar sker i en och samma arbetsyta<br />

<br />

<br />

<br />

Lätthanterligt, prisvärt och tidsbesparande kalkylprogram<br />

Mängdning, anbudssammanställning, tidplanering, m.m.<br />

<br />

<br />

- Elinstallationsreglerna, lagar,<br />

- förordningar, standarder, m.m.<br />

- Över 5 000 boksidor - Allt på ett ställe<br />

- Bra sökfunktioner<br />

<br />

<br />

- Över 200 mallar för<br />

- el- och telebranschen<br />

- Logotyp på mallarna<br />

EL-Info i Växjö AB Tel. 0470-72 40 30 info@el-info.se<br />

Lineborgsplan 3, 352 33 Växjö Fax. 0470-72 40 39 www.el-info.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!