Byleskolan - Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ

siq.se

Byleskolan - Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2012 tilldelas

Byleskolan

12


Domarkommitténs motivering:

I en miljö som kännetecknas av allas engagemang och delaktighet har Byleskolan

med processledning som grund skapat ett mycket väl fungerande systematiskt

kvalitetsarbete med fokus på eleven. Alla medarbetare har information om skolans

samtliga processer och arbetsflöden och utveckling sker under ledning av en tydlig,

tillgänglig och drivande rektor som har en nära koppling till verksamheten. Beslut

baseras på en mängd fakta från bl.a. kund- och medarbetarenkäter samt analyser

av kunskapsresultat. Medarbetare tar ansvar genom att identifiera förbättringsområden,

komma med förslag på lösningar och tillsammans arbeta för en bättre

skola. Därför är Byleskolan en klar inspirationskälla och nationell förebild för

andra skolor, förskolor och verksamheter att inspireras och lära av.


Om Byleskolan

Byleskolan är en kommunal skola i Täby kommun,

ca 3 mil nordöst om Stockholm. Skolan har 340 elever

från förskoleklass till årskurs 5 varav 300 elever har

fritidsverksamhet i Byleskolan.

Glädje och trivsel är viktiga ingredienser i skolans verksamhet.

Vi vill att elever i stor utsträckning ska uppleva

och skapa, samtidigt som de lär. Genom upplevelser

skapar eleverna en relation till och en förståelse för ett

ämne eller område och det skapar goda förutsättningar

för en gedigen kunskapsbas.

Föräldrarna är otroligt viktiga för oss på Byleskolan.

Samverkan mellan skola och hem är nödvändig för en

lyckad skolgång. På Byleskolan har vi en mycket engagerad

föräldragrupp som kontinuerligt ger oss viktig

feedback under skolåret. Vårt skolråd är tillsammans

med föräldraföreningen MOMBUS naturliga och viktiga

mötes- och samtalsplattformar för skolans utveckling.

Skolinspektionens utlåtande

Skolinspektionen lyfte under sin senaste inspektion i maj

2011 fram följande styrkor:

En väl fungerande skola.

Goda kunskapsresultat.

Att vara en kommunal skola i Täby kommun innebär att

man är starkt konkurrensutsatt då 50 % av kommunens

skolor är fristående. Vi har tagit till oss mycket av de

fristående skolornas förmåga att sätta ord på styrkor och

marknadsföra oss på ett kraftfullt sätt. De kommunala

skolorna i Täby kommun har utarbetat ett koncerntänk

där vi jobbar för att lära oss av varandra och tillsammans

utveckla våra skolor så att de är konkurrenskraftiga

alternativ för våra elever.

Tidig identifiering av elever i behov av särskilt stöd.

Väl uppbyggda rutiner kring hanteringen av dessa

elever.

Rektorn tar ansvar för att verksamheten är inriktad

på de nationella målen och att eleverna får möjlighet

att utvecklas så långt som möjligt.

Skolan bedriver ett aktivt värdegrundsarbete och upplevs

som trygg och trivsam av såväl elever som lärare.

Skolans vision är:

Byleskolan är skolan där alla trivs, alla känner

arbetsglädje och får lust att lära.

Våra mål

Alla elever ska känna sig uppskattade,

trygga och accepterade.

Eleverna skall ges möjlighet att skaffa sig

kunskaper och färdigheter som är grundläggande

för fortsatt lärande.

Alla skall känna delaktighet och ansvar

för sitt arbete.


Arbetssätt

Byleskolan är vår målsättning att alla elever skall få

en högkvalitativ utbildning inom alla ämnen utifrån sina

förutsättningar. Skolans alla skickliga pedagoger bildar

tillsammans de team som utvecklar varje barns förmåga i

ett långt perspektiv. Eleverna ska inte bara lära för stunden

utan för livet. Den sociala kompetensen utvecklas

genom mänskliga möten och möjligheter till inflytande.

Respekten för varandras och skolans värden kommuniceras

genom skolans regler samt likabehandlingsplanen

och vi visar det genom vårt sätt att vara mot varandra.

Skolans motto: ”Våga-Vara-Vänlig” genomsyrar hela

verksamheten och den åldersintegrerade organisationen

ger en naturlig röd tråd från förskoleklass till årskurs 5.

I våra tematiska arbeten blandar vi elever från olika årskurser

och klasser så att ett maximalt kontaktnät inom

skolan byggs upp.

Ledarskap

Skolan leds av en tydlig, tillgänglig och drivande rektor

som har en nära koppling till verksamheten.

Ledningsgruppen består av rektor, två utbildningsledare

samt skolintendent. Vår viktigaste styrka är korta

beslutsvägar som skapar delaktighet och ett tydligt

informationsflöde. Rektor leder ledningsgruppen och

dess arbete och jobbar aktivt med skolutveckling utifrån

elevernas och verksamhetens behov.

Rektor är synlig i den dagliga verksamheten genom pedagogisk

handledning och regelbundna verksamhetsbesök.

Personalen uppmuntras till individuell fortbildning

genom att rektor avsätter medel och skapar tid.

En bra grundskola ska ge eleverna breda ämnesförutsättningar

för vidare studier. Byleskolan ger eleverna användbara

förmågor och ser till att de också kan använda

dessa på ett självständigt och kreativt sätt. Våra elever

har en hög måluppfyllelse och bra kunskaper, i alla ämnen,

när de går vidare till högre årskurser. Vi följer upp elevernas

fortsatta kunskapsutveckling så långt som det är

möjligt genom återkoppling från mottagande skolor och

gamla elever.

REKTOR

BYLESKOLAN

Skolintendent

Byleskolan har under en längre tid satsat på Didaktiska

IT-verktyg i undervisningen, såsom Smartboards och

Ipads. En IT-strategi är utarbetad med fokus på hur de

nya tekniska möjligheterna kan stärka undervisningen.

Utbildningsledare

Arbetsenhet 1

Utbildningsledare

Arbetsenhet 2


Verksamhetens processer

Grunden till Byleskolans goda måluppfyllelse ligger i ett

systematisk arbete med elevhälsan. Alla elever screenas

utifrån ett bestämt testschema bestående av lokala diagnoser

och kommunalt beslutade tester.

Elevhälsoteamet, lett av rektor, träffas varje vecka. Då

handläggs resultat och uppföljning av analyser, tester

samt handlingsplaner och åtgärdsprogram. Detta arbetssätt

möjliggör tidig upptäckt vid behov av särskilda

stödinsatser.

Pedagogiska diskussioner med fokus på hur uppdraget

ska utföras förs ständigt i våra olika arbetslag samt i

ledningsgruppen.

För att varje elev ska nå sin fulla potential så individualiseras

elevernas undervisning med avstamp i den individuella

utvecklingsplanen (IUP). Den upprättas utifrån Lgr

11 av klassläraren och eleven i samråd med vårdnadshavare

och ligger till grund för det fortsatta lärandet.

Alla elever har IUP-tid på schemat då de har möjlighet

att med sin lärare gå igenom sin IUP och fördjupa sig i

måluppgifter. Denna process synliggörs för elever och

vårdnadshavare i webb-verktyget UNIKUM.

Planera /

Förbereda

Planera /

Förbereda

STÖDPROCESSER

Ledning

Täby Kommuns Centrala Tjänster

HUVUDPROCESS (med underprocesser)

LÄRANDET

Genomförandet

Skolverksamhet

Genomförandet

Fritidsverksamhet

STÖDPROCESSER

Elevhälsan

Skoladministration

Vaktmästeri

Redovisa /

Utvärdera /

Målsätta

Redovisa /

Utvärdera /

Målsätta

Verksamhetens planering

Byleskolans aktivitetsklocka är grunden för läsårets

strategiska planering.

Målarbetet sker från ledningsgrupp och ut i arbetsenheterna

samt från arbetsenheterna tillbaka in i ledningsgruppen.

Utvärdering sker kontinuerligt inom elevhälsoteamet,

ledningsgruppen samt med övrig pedagogisk

personal efter avslutade aktiviteter.

Årligt återkommande utvärderingsdagar genomförs

under ledning av rektor, då mål och handlingsplaner

utvärderas och nya formuleras för nästkommande

termin/läsår. Skolans informationsbroschyr som bland

annat innehåller förväntansdokumenten revideras årligen

efter utvärderingsdagarna i juni.

Byleskolan är bäst! Vi har världens bästa lärare och

världens bästa fritids.”

Citat från elev

”Som förälder upplever jag skolan precis så bra som den

här utmärkelsen säger att den är. Jag är så glad att mitt

barn går just i Byleskolan!”

Citat från förälder


Medarbetarnas och elevernas

engagemang och delaktighet

En viktig utgångspunkt för personalens delaktighet är

tydligt kommunicerad information: ”Rätt information, i

rätt tid till rätt mottagare”. Genom vårt konferenssystem

och det väl inarbetade informationsflödet till och från

ledningsgruppen skapas det möjlighet för medarbetarna

att vara engagerade i verksamhetens utveckling.

För att stimulera till nytänkande, kreativitet och ständiga

förbättringar för vi positiva samtal kring pedagogiska

frågor med fokus på ”Hur?”. Vi uppmanar varandra till

att fokusera på lösningar och inte hinder och vi försöker

lyfta goda exempel i verksamheten. Läsåren startas upp

med gemensamma ”inspirationsdagar” utanför skolan

där tillfälle ges att under avslappnade former ha värdegrundsdiskussioner

för att skapa trivsel och ett gemensamt

förhållningssätt.

Samarbetet med eleverna är viktigt, inte minst för

elevernas möjlighet till delaktighet och inflytande.

Tillsammans med eleverna har vi klassråd, elevråd, fritidsråd,

matråd och miljöråd där vi fångar upp elevernas

önskemål så att de blir delaktiga i skolans beslut. En

skolgårdskartläggning genomförs två gånger per år där

eleverna pekar ut trygga/otrygga platser på skolgården.

Information och analys

Protokollen från vårt väl utarbetade och implementerade

konferenssystem utgör grunden i informationsflödet som

gör att våra beslut baseras på fakta.

Alla beslut dokumenteras i en beslutspärm med datum

och beslutsorgan samt utvärderingsdatum fastställt.

Efter utvärdering sorteras besluten in i kategorierna

stående/aktuella/avslutade beslut.

Genom rektorsmöten och nätverksträffar i kommunen

har vi möjlighet att jämföra oss med andra skolorganisationer.

KONFERENS- OCH INFORMATIONSSCHEMA BYLESKOLAN

För allas information och delaktighet inför beslutsfattande

Ledningskonferens

1 ggr/vecka

Infokonferens

1 ggr/vecka

LEDNING

Expeditionsmöten

Elevkonferens

varje vecka

MBL

3 ggr/termin

Elevsamtal enskilda

Utvärderingsdagar

2 ggr/läsår

Utvecklingssamtal

1 ggr/år

Lönesamtal

1 ggr/år

Elevkonferens

varje vecka

Förslagslåda

ByK-Boken

MEDARBETARE

Ledningskonferens

1 ggr/vecka

Infokonferens

1 ggr/vecka

MBL

6 ggr/år

Utvecklingssamtal &

Lönesamtal 1 ggr/år

Elevkonferens

varje vecka

AE-möte 1 ggr/vecka

A-lag 1 ggr/vecka

Fritidskonferens 1 ggr/vecka

Lärarkonferens 1 ggr/vecka

MOMBUS 4 ggr/läsår

ByK-Boken

Överlämnandekonferens årligen

Förskola –> Skola, Skola –> Fritids,

Fritids –> Fritids, År 1 –> År 2,

År 3 –> År 4, Spec. lär –> År 6

BESLUT

Matråd

2 ggr/termin

Miljöråd

2 ggr/termin

Fritidsråd

1 ggr/mån

Elevråd

1 ggr/mån

Klassråd

1 ggr/vecka

Skolans hemsida

Elevsamtal

enskilda

Utvecklingssamtal

2 ggr/läsår

Introduktionssamtal

år F

Skolans hemsida

Via mail

Elevsamtal

enskilda

Utvecklingssamtal

2 ggr/läsår

Introduktionssamtal

år F

MOMBUS

4 ggr/läsår

Skolråd

4 ggr/läsår

Föräldramöte

2-4 ggr/läsår

ELEV

FÖRÄLDER


Verksamhetens resultat

Skolan redovisar mycket goda resultat både vad gäller

elevernas måluppfyllelse, vårdnadshavarnas kundtillfredställelse

samt personalens trivsel.

Framgångsfaktorer elever:

Mycket god trivsel

Stor delaktighet

Ändamålsenliga och inbjudande lokaler

God tillgång på teknisk utrustning såsom Ipads,

datorer och Smartboards

Individualisering av undervisningen utifrån elevens

förutsättning

IUP-tid på schemat

Pedagogisk resurs i varje klass

Kundtillfredsställelse

I våra förväntansdokument tydliggör vi för eleven och

förälder vad de utöver grundkraven ska kunna förvänta

sig av skolan men även vad skolan förväntar sig av elev

och förälder.

Skola och hem har en tät kontakt via direktmöten, mail,

telefon, hembrev och hemsida. Pedagogerna utgår från

ett professionellt värdskap där alla elever och vårdnadshavare

skall känna sig sedda och lyssnade på.

Via våra olika kontaktytor samt den kompletterande

elev- och föräldraenkäten får vi kvitto på en hög kundtillfredställelse.

Våra nöjda kunders rekommendation

av skolan är vår viktigaste reklam utåt.

Skolgård som inbjuder till lärande lek

Framgångsfaktorer personal:

Välutbildad och engagerad personal

God trivsel och höga frisktal

Tydliga informationsvägar

Genomtänkta rutiner och handlingsplaner

Kontinuerlig utvärdering av skolans alla processer

Schemalagd samverkan mellan skola och fritids

Professionellt värdskap som värdegrund

Delaktighet i skolans utveckling

Genomtänkt kvalitativ kompetensutveckling

PROCENT PER DELKRITERIUM

6.3

7.1

6.2

6.1

7.2

5.3

7.3

5.2

7.4

5.1

7.5

4.6

1.1 1.2

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

4.5

4.4

1.3

4.3

1.4

4.2

1.5

2.1

4.1

2.2

3.1

1.1 Verksamhetens ledning

1.2 Ledarskap för ständiga förbättringar

1.3 Processledning

1.4 Samhällsengagemang

1.5 Miljöledning

2.1 Hantering och användning av information

2.2 Information om ledande organisationer

och konkurrenter

3.1 Verksamhetens planering

4.1 Strategisk kompentensutveckling

4.2 Individuell kompetensutveckling

4.3 Medarbetare engagemang och delaktighet

4.4 Erkännanden och uppmuntran

4.5 Arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse

4.6 Resultat – Medarbetarnas engagemang

och utveckling

5.1 Styrning av verksamhetens processer

5.2 Förbättring av verksamhetens processer

5.3 Samverkan med leverantörer och partners

6.1 Resultat – Processer

6.2 Resultat – Samverkan med leverantörer

och partners

6.3 Resultat – Samhällsengagemang

och Miljöledning

7.1 Kundförväntningar

7.2 Samverkan med kunder

7.3 Utfästelser till kunder

7.4 Mätning av kundtillfredsställelse

7.5 Resultat – Kundtillfredsställelse


In Time

SIQInstitutet för Kvalitetsutveckling är en stiftelse med uppgift att stimulera

och bidra till en positiv utveckling i alla delar av det svenska samhället. SIQ skall

göra detta genom att generera, samla och sprida aktuell kunskap om

kundorienterad verksamhetsutveckling, liksom metoder för praktisk tillämpning.

SIQ skall också ge nya impulser genom internationell samverkan. SIQ ansvarar

bland annat för SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling och

Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

SIQs huvudmän är Intressentföreningen Kvalitetsutveckling och staten.

I Intressentföreningen kan företag, förvaltningar och andra organisationer vara

medlemmar.

SIQ och Skolverket arbetar tillsammans för att utveckla och driva

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Utmärkelsen är ett regeringsuppdrag. Syftet

med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet

på verksamhetsnivå.

Institutet för Kvalitetsutveckling

Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg

Telefon 031-723 17 00 · Fax 031-723 17 99

siq@siq.se · www.siq.se

Byleskolan

Bylegårdsvägen 20

187 73 Täby

Telefon: 08-555 588 01

Fax: 08-510 105 06

E-post: byleskolan@taby.se

More magazines by this user
Similar magazines