13.07.2015 Views

Årsbok för Sveriges kommuner (pdf) - Statistiska centralbyrån

Årsbok för Sveriges kommuner (pdf) - Statistiska centralbyrån

Årsbok för Sveriges kommuner (pdf) - Statistiska centralbyrån

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Årsbok för<strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong>2012


Årsbok för<strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong>2012<strong>Statistiska</strong> centralbyrån2012


Statistical Yearbook of AdministrativeDistricts of Sweden 2012Official Statistics of SwedenStatistics Sweden2012Tidigare publicering Årsboken har kommit ut årligen sedan 1918Previous publications The yearbook has been published annually since 1918ProducentProducerSCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringarStatistics Sweden, Public Finance andMicrosimulationsSE-701 89 ÖREBRO+46 19 17 60 00offentlig.ekonomi@scb.seFörfrågningar Melita Paripovic, +46 19 17 62 09Inquiriesmelita.paripovic@scb.seDenna publikation är en del av <strong>Sveriges</strong> officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopieraoch på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt:Källa: SCB, Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012.Den särskilda SOS-logotypen får enligt lag inte användas vid vidarebearbetningar av statistiken.This publication is a part of the official statistics of Sweden (SOS). It may be used freely and quoted.When quoting, please state the source as follows:Source: Statistics Sweden, Statistical Yearbook of Administrative Districts of Sweden 2012.Use of the particular SOS logotype is prohibited when further processing the statistics.Omslag/Cover: Ateljén, SCBISSN 1654-207X (online)ISSN 0065-020X (print)ISBN 978-91-618-1559-3 (print)URN:NBN:SE:SCB-2012-OE01BR1201_<strong>pdf</strong> (<strong>pdf</strong>)Printed in SwedenSCB-Tryck, Örebro 2012.03MILJÖMÄRKT Trycksak 341242


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012FörordFörordÅrsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> utkommer härmed med sin 95:eårgång. I årsboken presenteras huvudsakligen ekonomiska uppgifterom <strong>kommuner</strong> och landsting. Även uppgifter av mer allmänkaraktär finns att tillgå för att ge läsarna en lättillgänglig sammanställningav det ekonomiska tillståndet i den kommunala sektorn.Uppgifter redovisas på kommun-, läns- och riksnivå.Årsboken finns även på SCB:s webbplats (www.scb.se/OE0114) delsi sin helhet som <strong>pdf</strong>-fil, dels med tabeller i Excel-format. För deredovisade uppgifterna finns dessutom hänvisningar till databaseroch andra källor med mer detaljerade uppgifter.Publikationen har sammanställts av Caklin Doganson, MelitaParipovic och Olle Storm.<strong>Statistiska</strong> centralbyrån i mars 2012Monica Nelson EdbergKatarina Wizell


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012InnehållInnehållA separate text in English is provided at the end of the publication, on page135.Förord .............................................................................................. 3Sammanfattning ............................................................................. 7Skatteinkomster – den viktigaste inkomstkällan ................................ 7Skatteunderlag och skattekraft ............................................................... 7Skatteväxlingar mellan <strong>kommuner</strong> och landsting .............................. 8Kommunalskatter 2012 ............................................................................ 9Generella och riktade statsbidrag ........................................................ 10Utjämningssystemen ............................................................................. 10Kommunernas ekonomi ........................................................................ 11Regionala indelningar .................................................................. 13Län ............................................................................................................ 13Landsting och regioner .......................................................................... 13Kommuner .............................................................................................. 14Mer information ..................................................................................... 15Fakta om statistiken ..................................................................... 17Skatter ............................................................................................ 17Skatteunderlag ........................................................................................ 17Skattekraft ............................................................................................... 17Skattesats ................................................................................................. 17Utbetalning av skattemedel .................................................................. 18Statsbidrags- och utjämningssystem .............................................. 18Bakgrundsvariabler ........................................................................ 19SCB:s regionala portal ........................................................................... 19Befolkning och boende .......................................................................... 20Arbetsmarknad och utbildning ............................................................ 20Uppgifter om den kommunala ekonomin ........................................ 20Övrig statistik om <strong>kommuner</strong>nas ekonomi ........................................ 20Kvalitet ........................................................................................... 21Ekonomiska begrepp i tabellerna ............................................... 23Tabellförteckning ......................................................................... 25Tabellnyckel .................................................................................. 29Teckenförklaringar ................................................................................. 29<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 5


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012SammanfattningSammanfattningÅrsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> omfattar huvudsakligen ekonomiskauppgifter som till exempel skattesatser och taxeringsuppgifterkompletterade med uppgifter från de kommunala utjämningssystemen.Uppgifter av mer allmän karaktär ingår också för att geen lättillgänglig sammanställning av det ekonomiska tillståndet i<strong>kommuner</strong> och landsting. En tabellnyckel som ger en översiktligbild över innehållet i respektive tabell finns en sida före tabellerna.Skatteinkomster – den viktigaste inkomstkällanDe viktigaste inkomsterna för finansiering av <strong>kommuner</strong>nas ochlandstingens verksamheter är de skatteinkomster som härrör frånkommunalskatten. Skatteinkomstens storlek beror dels på skatteunderlaget,dels på de skattesatser som gäller för kommun respektivelandsting.Under 2012 uppgår <strong>kommuner</strong>nas skatteinkomster till 366,3 miljarderkronor och landstingens till 196,1 miljarder kronor efter ökningarfrån 2011 med 9,2 respektive 11,9 procent. Ökningarna förklarasbland annat av positiva slutavräkningar för 2010.Skatteunderlag och skattekraftDet kommunala skatteunderlaget utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomstför fysiska personer och dödsbon. Mellan taxeringsåren2010 och 2011 (eller, annorlunda uttryckt, de kommunalabudgetåren 2011 och 2012) ökade skatteunderlaget med 2,2 procent.Skattekraften för 2012 utgörs av skatteunderlaget enligt taxeringen2011 i relation till antalet invånare. Skattekraften varierar kraftigtmellan landets <strong>kommuner</strong>. Danderyd har den högsta skattekraftenmed 318 288 kronor per invånare. Den genomsnittliga skattekraften ilandet är 176 054 kronor per invånare. Danderyd ligger 81 procentöver genomsnittet.De flesta <strong>kommuner</strong>na, eller 85 procent av dem, har en skattekraftmellan 140 000 och 180 000 kronor per invånare. Fjorton <strong>kommuner</strong>har en skattekraft över 200 000 kronor och av dem är det endast ensom har en skattekraft som överstiger 300 000 kronor.<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 7


Sammanfattning Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 20121. Antal <strong>kommuner</strong> efter total kommunal skattesats 20121. Number of municipalities by total tax rateAntal12010080604020028,00–28,9929,00–29,9930,00–30,9931,00–31,9932,00–32,9933,00–33,9934,00–34,99Skatteväxlingar mellan <strong>kommuner</strong> och landstingSkatteväxling är en åtgärd som vidtas när <strong>kommuner</strong> övertar uppgiftersom tidigare varit landstingets ansvar eller tvärtom. Det innebäratt skattesatserna justeras i samförstånd så att mottagaren höjersin skattesats i princip lika mycket som motpartens skattesats sänks.Flera skatteväxlingar har ägt rum genom åren.Inför 1992 gjordes den mest genomgripande skatteväxlingen mellan<strong>kommuner</strong> och landsting i alla landstingsområden. Då fick <strong>kommuner</strong>nagenom den s.k. ÄDEL-reformen ett samlat huvudmannaskapför vård och omsorg för äldre och funktionshindrade.8 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Sammanfattning2. Kommunala medelskattesatser 1970–20122. Mean local tax rates353025Totalt 12015Kommun 2105Landsting 301970 73 76 79 82 85 88 91 94 97 2000 03 06 09 121) Inklusive kyrkoskatt t.o.m. 1999.2) Medelskattesats för <strong>kommuner</strong> som ingår i landsting.3) Medelskattesats för landsting.Mellan 1993 och 1996 gjordes ytterligare skatteväxlingar mellan <strong>kommuner</strong>och landsting. Det rörde sig i första hand om ansvaret försärskolan och omsorgen om psykiskt utvecklingsstörda som landstingenlämnade över till <strong>kommuner</strong>na. Inför 1999 övergick denlandstingsverksamhet som tidigare varit en kommunal angelägenheti <strong>kommuner</strong>na Malmö och Göteborg till Region Skåne respektiveVästra Götalandsregionen. Under åren närmast före 2012 hargenomförda skatteväxlingar huvudsakligen gällt hemsjukvård.Inför 2012 gjordes det skatteväxlingar i 9 län på grund av attlandstingen övertog ansvaret för kollektivtrafiken. Län där skatteväxlingargjordes är Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kalmar,Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands och Gävleborgs.De flesta <strong>kommuner</strong>na i respektive län sänkte sina skattesatser imotsvarande mån.Kommunalskatter 2012Till 2012 höjdes den totala kommunalskatten, dvs. skattesats tillkommun och skattesats till landsting, i 64 av landets 290 <strong>kommuner</strong>,medan den sänktes i 6 <strong>kommuner</strong>. I 26 av <strong>kommuner</strong>na berodde<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 9


Sammanfattning Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012höjningen på att kommunen höjde skatten, medan det för 38 <strong>kommuner</strong>berodde på skattehöjningar i landsting där dessa <strong>kommuner</strong>ingår. Sammantaget ökade den genomsnittliga kommunalskatten ilandet från 31,55 till 31,60 procent. De 64 <strong>kommuner</strong> för vilka uttagetav kommunalskatt ökade har tillsammans cirka 15 procent avfolkmängden. Motsvarande andel för de 6 <strong>kommuner</strong> vars skatteuttagminskade uppgår till cirka 2 procent. För mer än 80 procent avbefolkningen förblev således kommunalskatten oförändrad.Vellinge kommun i Skåne län har 2012 den lägsta totala skattesatsen,28,89 procent (varav kommunen 18,50 och landstinget 10,39). Högsttotal skattesats har Hofors kommun i Gävleborgs län med 34,32 procent(varav kommunen 22,89 och landstinget 11,43).Generella och riktade statsbidragBidragen från staten till <strong>kommuner</strong> och landsting består av generellaoch riktade bidrag t.ex. specialdestinerade statsbidrag. Som inkomstkällahar statsbidragen fått en allt större betydelse för <strong>kommuner</strong> ochlandsting. Mellan 1996, då ett nytt statsbidrags- och utjämningssysteminfördes, och 2002 ökade de generella bidragen successivt.Ökningarna var en förutsättning för att klara de allt större kraven påden kommunala sektorn, bland annat beroende på demografiskaförändringar med krav på ökade insatser för äldre och skolbarn.År 2005 infördes ett nytt system för ekonomisk utjämning inomkommunsektorn. Det nya systemet innebar bland annat att de generellastatsbidragen upphörde och att staten i stället bidrar genomatt motsvarande belopp läggs in i en statligt finansierad inkomstutjämning.I samband med det nya utjämningssystemet ökadestatens generella anslag dels genom att vissa riktade statsbidragfördes till utjämningen, dels genom att sektorn tillfördes nya pengar.Från och med 2008 infördes den kommunala fastighetsavgiften.Detta ledde till att de generella statsbidrag som <strong>kommuner</strong>na fåttfrån staten sänktes med motsvarande belopp.UtjämningssystemenUtjämningssystemen, ett för inkomstutjämning, ett för kostnadsutjämningför <strong>kommuner</strong> respektive landsting, syftar till att garanteraalla <strong>kommuner</strong> och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningaroavsett strukturella förhållanden.10 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012SammanfattningKommunerna och landstingen betalar avgifter till eller får bidragfrån systemen. Summan av avgifterna har tidigare i princip motsvaratbidragen. Genom att inkomstutjämningen numera till störredelen är statligt finansierad, så gäller inte detta längre för inkomstutjämningen.Det utjämningsbelopp som ska fördelas uppgår för2012 totalt till 82 miljarder kronor. Av beloppet avser 58 miljarderkronor <strong>kommuner</strong>na och 24 miljarder kronor landstingen.Kommunernas ekonomiKommunernas resultat 2010Kommunernas sammanlagda resultat före extraordinära postervisade ett överskott på 13,6 miljarder kronor, vilket motsvarar1 443 kr per invånare. Det är en förbättring med 3 miljarder kronor ijämförelse med 2009. Den största orsaken till <strong>kommuner</strong>nas förbättraderesultatet var det tillfälliga konjunkturstöd som <strong>kommuner</strong>naerhöll. Även årets resultat visade på ett överskott med 14,2 miljarderkronor vilket är en förbättring med 3,5 miljarder i jämförelse med2009.Det krav på god ekonomisk hushållning, som gäller för <strong>kommuner</strong>nafrån 2000, i det s.k. balanskravet infördes efter förslag i propositionenDen kommunala redovisningen (prop. 1996/97:52). Det innebär ihuvudsak att <strong>kommuner</strong>nas ackumulerade resultat, sett över en treårsperiod,ska överstiga noll. Det bör uppmärksammas att balanskravet,dvs. att intäkterna ska överstiga kostnaderna, inte är detsammasom god ekonomisk hushållning. För att kravet på godekonomisk hushållning ska vara uppfyllt bör resultatet ligga på ennivå som stärker ekonomin. År 2010 visade drygt nio procent avlandets <strong>kommuner</strong> ett underskott före extraordinära poster.Landstingens resultat 2010Landstingens och regionernas sammanlagda resultat visade ettöverskott på 4,7 miljarder kronor, vilket motsvarar 504 kronor perinvånare. Detta är en förbättring med 1,9 miljarder kronor jämförtmed 2009. Orsaken till det förbättrade resultatet är densamma somför <strong>kommuner</strong>na, det tillfälliga konjunkturstödet.Endast två av landets landsting och regioner visade ett negativtresultat, vilket är en förbättring mot 2009.<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 11


Sammanfattning Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Kommunerna och landstingen köper mer verksamhetKommunernas kostnader för köp av verksamhet fortsatte att öka ochuppgick till 88 miljarder kronor, vilket gav en ökning på 9,6 procentjämfört med 2009. I detta värde ingår inte köp mellan <strong>kommuner</strong>.Landstingens köp av verksamhet inom hälso- och sjukvårdsområdetökade från 18,8 procent av nettokostnaderna 2009 till 20,3 procent2010.12 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Regionala indelningarRegionala indelningarLänÅr 2012 är Sverige indelat i 21 län. Vissa förändringar i länsindelningenhar gjorts under åren. År 1997 slogs Kristianstads län ochMalmöhus län samman till ett nytt län benämnt Skåne län. Sammaår ändrade Kopparbergs län namn till Dalarnas län. År 1998 bildadesVästra Götalands län av Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs länoch Skaraborgs län (utom Habo och Mullsjö <strong>kommuner</strong> som fördestill Jönköpings län). Från 2007 övergick Heby kommun, tidigaretillhörande Västmanlands län, till Uppsala län.Landsting och regionerFör vissa angelägenheter, främst inom hälso- och sjukvård, är landetindelat i ett antal landsting, vilka i regel sammanfaller med länen.Genom åren har det dock funnits undantag från denna regel förvissa städer som själva ansvarat för frågor, som annars ankommerpå landsting. Städerna har efterhand införlivats med respektivelandsting. Helsingborg och Gävle infogades 1963 i Malmöhus respektiveGävleborgs läns landsting och 1967 infogades Norrköping iÖstergötlands läns landsting.Vid ingången av 1971 inträdde Stockholms kommun i Stockholmsläns landsting. Samtidigt förenades Kalmar läns norra och södralandsting till ett för länet gemensamt landsting, Kalmar läns landsting.I och med att Gotlands län samma år kom att utgöra en endakommun, upplöstes Gotlands läns landsting.Från och med 1998 bildar Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs länoch Skaraborgs län (utom Habo och Mullsjö <strong>kommuner</strong> som fördestill Jönköpings län) ett län med namnet Västra Götalands län. År 1999bildade de tre landstingen i dessa län tillsammans Västra Götalandsregionen.1999 bildades också Region Skåne som är en sammanslagningav de två landstingen Kristianstads läns landsting och Malmöhusläns landsting. Samtidigt införlivades också <strong>kommuner</strong>naGöteborg och Malmö i landstingen.Från 2011 finns det två nya regioner, Halland och Gotland. NyaRegion Halland har skapats genom en sammanslagning av landstingetoch det gamla kommunalförbundet Region Halland. Regionenövertog vissa statliga uppgifter, bland annat fördelning av<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 13


Regionala indelningar Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012statliga kulturpengar, stöd till regionens företag och ansvar för förbättradservice på landsbygden. Gotland är en egen region därGotlands kommun går över från att vara en kommun med landstingsuppgiftertill att bli en region med kommunala uppgifter. Dettaär en unik lösning i landet.Samtidigt som de båda nya regionerna bildas, så permanentas dentidigare försöksverksamheten med Region Skåne och Västra Götalandsregionen.Från och med den 1 januari 2011 finns det därför fyraregioner i landet samt 17 landsting.KommunerI samband med 1862 års kommunalförordningar skapades för förstagången <strong>kommuner</strong> som var skilda från kyrkan. Denna reform, somskapade 2 500 <strong>kommuner</strong>, påverkade inte de gamla indelningarna istäder och andra orter och de stora skillnaderna beträffande <strong>kommuner</strong>nasstorlek och ekonomiska förutsättningar kvarstod.Efter andra världskriget utökades <strong>kommuner</strong>nas ansvarsområdenoch de blev ett viktigt instrument i välfärdsbygget. Samtidigt bidrogbefolkningsomflyttningar till följd av den tilltagande industrialiseringentill att många <strong>kommuner</strong> fick problem med krympande skatteunderlag.Denna utveckling ledde till 1952 års storkommunreformsom resulterade i att antalet <strong>kommuner</strong>, genom sammanslagningar,minskade från 2 498 till 1 037.Efter storkommunreformen utökades <strong>kommuner</strong>nas ansvarsområdenytterligare vilket innebar att reformen ansågs otillräcklig och1961 fastslog en statlig utredning att en ny kommunreform var nödvändig.Utredningens förslag medförde även slutet för uppdelningari städer, köpingar och lands<strong>kommuner</strong>. Föreslagna sammanslagningarskulle vara frivilliga. Processen gick dock långsamt vilketaktualiserade tvångssammanslagningar, vilka också genomfördesmed början 1969. Det innebar bl.a. att i ett fyrtiotal fall genomfördessammanslagningarna mot de berörda <strong>kommuner</strong>nas vilja när antalet<strong>kommuner</strong> minskade från 1 037 till 278 mellan åren 1962 till 1974.Den senaste kommunsammanslagningen ägde rum 1977. Efter 1977har antalet <strong>kommuner</strong> åter ökat något efter ett antal kommundelningar.År 2012 är Sverige indelat i 290 <strong>kommuner</strong>. Den senast bildadekommunen är Knivsta som 2003 bröts ut från Uppsala.14 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Regionala indelningarMer informationMer information om regionala indelningar finns på SCB:s webbplats:www.scb.se/regionalt.<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 15


Regionala indelningar Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Kommundelningar från 1980År 1 Län ModerkommunefterdelningKommunerden 31december 2Befolkningdärav andel avmoderkommunensbefolkning1980 Östergötlands Motala Motala 41 945 84,7Vadstena 7 564 15,3Västerbottens Åsele Åsele 4 744 54,7Dorotea 3 935 45,31983 Stockholms Botkyrka Botkyrka 66 062 83,8Salem 12 775 16,2Stockholms Vaxholm Vaxholm 6 061 19,5Österåker 25 039 80,5Skaraborgs 3 Vara Vara 17 054 74,1Essunga 5 973 25,9Västerbottens Norsjö Norsjö 5 610 56,8Malå 4 267 43,2Västerbottens Vännäs Vännäs 8 152 71,5Bjurholm 3 255 28,51992 Södermanlands Nyköping Nyköping 47 754 71,6Gnesta 9 254 13,9Trosa 9 667 14,51995 Älvsborgs 3 Borås Borås 96 123 92,3Bollebygd 8 038 7,7Örebro Örebro Örebro 118 606 94,3Lekeberg 7 103 5,71999 Stockholms Södertälje Södertälje 75 836 90,8Nykvarn 7 724 9,22003 Uppsala Uppsala Uppsala 178 703 93,5Knivsta 12 407 6,51) Kommundelningen har skett den 1 januari respektive år.2) Per den 31 december året före kommundelningen.3) Från och med 1998 del av Västra Götalands län.16 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Fakta om statistikenFakta om statistikenSkatterKommuner och landsting har rätt att ta ut skatt och att bestämmaskattesatsens storlek. Skattesatsen fastställs av fullmäktige. Denkommunala inkomstskatten uppbärs sedan av staten för senarefördelning till kommunsektorn. Kommunalskatten är proportionell,dvs. den utgår med samma procentuella andel av den beskattningsbarainkomsten oavsett inkomstens storlek.SkatteunderlagSkatteunderlaget utgörs av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbaraförvärvsinkomsten. Den kommunala inkomsttaxeringenomfattar enbart fysiska personer och dödsbon.Uppgifter om skatteunderlag enligt 2011 års taxering används vidberäkning av 2012 års preliminära skatteinkomster samt för slutavräkningav 2010 års skatteinkomster. Uppgifterna utgör även underlagför inkomstutjämningen.SkattekraftMed skattekraft avses det egna skatteunderlaget dividerat med invånarantaletvid taxeringsårets ingång. Den för riket genomsnittligaskattekraften kallas medelskattekraften.SkattesatsAlla skattskyldiga betalar inkomstskatt till den kommun och detlandsting där man är folkbokförd. Med skattesats avses den procentuellaandel av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som enskattskyldig påförs i kommunal inkomstskatt.Till och med 1999 bestod den totala skattesatsen av tre olika delar;skattesats för <strong>kommuner</strong>, skattesats för landsting och skattesats förkyrkliga <strong>kommuner</strong>. Den totala skattesatsen utgörs numera av summanav skattesatsen för kommunen och skattesatsen för landstinget.Den totala kommunala medelskattesatsen för riket är ett vägt medelvärdedär skatteunderlaget används som vägningstal.<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 17


Fakta om statistiken Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Utbetalning av skattemedelÅr 1993 infördes nuvarande system för hur staten betalar ut kommunalskattemedeltill <strong>kommuner</strong>na. Utbetalningen grundas på detsenast kända skatteunderlaget som räknas upp med av regeringenbestämda faktorer som motsvarar den beräknade ökningen av skatteunderlagetde två efterföljande åren. Den prognostiserade utvecklingenföljs upp och när det slutliga taxeringsutfallet är känt görs enslutreglering. Från och med 1998 reviderades systemet för utbetalningav skattemedel till <strong>kommuner</strong> och landsting genom attslutavräkningen ändrades från en individuell slutavräkning påkommun- eller landstingsnivå till en kollektiv slutavräkning. Dettainnebär att skillnaden mellan preliminära och slutliga kommunalochlandstingsskattemedel på riksnivå regleras med ett enhetligtbelopp per invånare i kommunen och landstinget.Statsbidrags- och utjämningssystemStatsbidrags- och utjämningssystem för den kommunala sektornenligt nuvarande tappning infördes 1996. Även om systemen däreftergenomgått större och mindre förändringar har syftet medutjämningen dock varit oförändrat, nämligen att åstadkommalikvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla <strong>kommuner</strong> respektivealla landsting.Det statsbidrags- och utjämningssystem som infördes 1996 hade trehuvudbeståndsdelar, nämligen en inkomstutjämning, en kostnadsutjämningoch ett generellt statsbidrag fördelade på ett delsystemför landsting och ett för <strong>kommuner</strong>.Även i det system för kommunalekonomisk utjämning som infördes2005 finns det ett delsystem för <strong>kommuner</strong> och ett för landsting.Översynen som föregick införandet resulterade dock i en ny inkomstutjämning,en reviderad kostnadsutjämning samt nya inslag i formav strukturbidrag, införandebidrag och regleringspost. En kommuneller ett landsting kunde få införandebidrag längst till och med 2010.Den nya inkomstutjämningen motsvarar inkomstutjämning ochgenerellt statsbidrag i tidigare system. Det innebär i huvudsak attstaten till större delen finansierar utjämningen. Kommuner ochlandsting garanteras genom ett inkomstutjämningsbidrag 115 procentav en uppräknad medelskattekraft (den garanterade nivån förlandsting höjdes 2012 från 110 till 115 procent). Kommuner ochlandsting som har en skattekraft över respektive nivå betalar eninkomstutjämningsavgift till staten.18 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Fakta om statistikenKostnadsutjämningen syftar till att utjämna för strukturella behovsochkostnadsskillnader. Kostnadsutjämningen för <strong>kommuner</strong> bestårfrån 2008 av tio delmodeller. Delmodellerna är knutna till olikaverksamheter som t.ex. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,förskoleklass och grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. Ikostnadsutjämningen för landsting görs beräkningar i första handavseende hälso- och sjukvård.Nettot av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidragoch införandebidrag jämförs med statens anslag avseende kommunalekonomiskutjämning. Om de sammanlagda bidragsinkomsternaöverstiger anslaget för respektive delsektor ska en regleringsavgifterläggas. Om bidragsinkomsterna uppgår till ett belopp som ärmindre än anslaget utgår i stället ett regleringsbidrag.År 2004 infördes ett system som avser att utjämna för <strong>kommuner</strong>nasLSS–kostnader (LSS; Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).Detta system är fristående från den kostnadsutjämningsom görs inom ramen för den kommunalekonomiska utjämningen.BakgrundsvariablerFör att ge en mer fullständig bild av olika förhållanden i <strong>kommuner</strong>och landsting har de ekonomiska uppgifterna kompletterats meduppgifter som ger en viss uppfattning om levnadsförhållanden i deolika <strong>kommuner</strong>na. Dessa uppgifter har hämtats från olika områdenav den officiella statistiken, främst Befolkning, Utbildning och forskningsamt Arbetsmarknad. Statistiken har således presenterats iandra sammanhang.SCB:s regionala portalDe här redovisade uppgifterna, liksom övrig statistik som redovisasför <strong>kommuner</strong> och landsting, finns tillgängliga från www.scb.seunder Regional statistik. Här finns också information om de regionalastatistiktjänster, t.ex. skräddarsydda statistikprodukter ochstatistikpaket som AMPAK, BEFPAK, OHÄLSOTAL m.fl. som SCBkan tillhandahålla med statistik på lokal nivå.<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 19


Fakta om statistiken Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Befolkning och boendeBefolkningsuppgifter fördelade efter olika åldersklasser och eftersvenska och utländska medborgare finns med i denna årsbok. Uppgifternaär hämtade från befolkningsstatistiken. I årsboken redovisasockså mandatfördelningen för <strong>kommuner</strong>na enligt valet 2010 frånSCB:s valstatistik.Inkomstuppgifterna härrör från SCB:s totalräknade register över inkomstoch förmögenhet. Uppgifter om <strong>kommuner</strong>nas geografi, dvs.kommunens yta och befolkningstäthet, redovisas också i årsboken.Arbetsmarknad och utbildningUppgifter om arbetsmarknaden i denna publikation avser uppgifterom sysselsatta i olika näringsgrenar och förvärvsintensitet frånSCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik.Utbildningsuppgifterna avseende befolkningens högsta utbildningoch de uppgifter som gäller deltagande i utbildning är hämtade frånden statistik som redovisas i området Utbildning och forskning.Uppgifter om den kommunala ekonominDe redovisade uppgifterna om den kommunala ekonomin härrörhuvudsakligen från <strong>kommuner</strong>nas och landstingens bokslut ochekonomiska redovisningar som årligen samlas in genom räkenskapssammandragen(RS). Uppgifterna från RS för <strong>kommuner</strong> och landstingpubliceras på riksnivå i <strong>Statistiska</strong> meddelanden OE 24 SM och i<strong>Statistiska</strong> meddelanden OE 30 SM. Uppgifterna avseende den kommunalekonomiskautjämningen publiceras på SCB:s webbplats,www.scb.se/OE0115.Mer detaljerade uppgifter från RS finns i <strong>Sveriges</strong> Kommuner ochLandstings och SCB:s publikation ”Vad kostar verksamheten i Dinkommun?”, och i Socialstyrelsens ”Jämförelsetal för socialtjänsten”samt även i <strong>Sveriges</strong> Kommuner och Landstings publikation”Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling”.Övrig statistik om <strong>kommuner</strong>nas ekonomiSamtliga nyckeltal och jämförelsetal från RS kan också hämtas frånwww.scb.se, Offentlig ekonomi.Detaljerad statistik inom skolområdet finns i Skolverkets databaserwww.skolverket.se, Statistik, Databas för jämförelsetal och inomsocialtjänstområdet på Socialstyrelsens webbplatswww.socialstyrelsen.se, Statistik, Jämförelsetal för Socialtjänsten.20 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Fakta om statistikenRådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tillhandahållerockså en databas med över 2 000 nyckeltal om ekonomi, kvalitet ochresultat i <strong>kommuner</strong> och landsting. Uppgifter från databasen hämtasfrån www.kolada.se.KvalitetInformation om uppgifternas kvalitet och tillförlitlighet, som presenterasi denna årsbok och som hämtas från <strong>Sveriges</strong> statistiskadatabaser eller andra offentliga källor, finns i beskrivningarna avstatistiken för respektive källa. Källhänvisningar finns angivna vidrespektive tabell. Beskrivningarna finns tillgängliga på SCB:s webbplatswww.scb.se.<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 21


22 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Ekonomiska begrepp i tabellernaEkonomiska begrepp i tabellernaAvsättningar och skulderBorgensförbindelserEkonomiskt biståndExterna inkomsterExterna utgifterFörvärvsfrekvensLikviditetKortfristiga och långfristiga skulder samtavsättningar för pensioner intjänadefr.o.m. 1998.Summa pensionsförpliktelser som ejupptagits i balansräkningen samt övrigaborgens- och ansvarsförbindelser.Med ekonomiskt bistånd avses summanav under året utbetalt bistånd exkl. utgifterför arbetsmarknadsåtgärder samtexkl. utgifter för vård och behandling påinstitution eller i familjehem. Hit räknasäven bistånd som utbetalas till utländskmedborgare med uppehålls- och arbetstillstånd.Däremot ingår inte biståndsom utgår enligt lag om mottagande avasylsökande m.fl. Introduktionsersättningför flyktingar jämställs i detta sammanhangmed ekonomiskt bistånd. Detutgivna biståndet redovisas brutto, detvill säga utan avdrag för influtna ersättningsbeloppfrån enskilda personer ellerfrån staten.Summa externa driftintäkter och investeringsinkomster.Summa externa driftkostnader och investeringsutgifter.Andelen förvärvsarbetande med minst1 tim/vecka i åldersgruppen 20–64 år.Omsättningstillgångar i relation tillkortfristiga skulder.Pensionsskuld Pensionsförmåner intjänade före 1998.<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 23


Ekonomiska begrepp i tabellerna Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Rörelsekapital i procentav externa utgifterSjälvförsörjningsgradSkatteinkomsterSoliditet (blandmodellen)Den del av utgifterna som, teoretiskt,kan täckas av kapital som kan frigörasmed relativt kort varsel.Rörelsekapital = Omsättningstillgångar–kortfristiga skulder.Den förvärvsarbetande dagbefolkningen20–64 år i relation till den förvärvsarbetandebefolkning som har sin bostadi kommunen.Allmän kommunalskatt, slutavräkning.Eget kapital i relation till summa tillgångar.Pensionsåtaganden före 1998ingår inte.24 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012TabellförteckningTabellförteckning1. Antal primär<strong>kommuner</strong>, folkmängd, medelskattesats ochskatteunderlag för vissa år under perioden 1930–2012 ...................... 312. Indelningar och areal den 1 januari 2012 samt folkmängdden 31 december 2011, länsvis ............................................................... 333. Folkmängd den 31 december 2011 fördelad efter totalkommunal medelskattesats 2012, länsvis ............................................. 344A. Taxering till statlig inkomstskatt 2011, miljoner kronor,länsvis ........................................................................................................ 354B. Taxering till statlig inkomstskatt 1992–2011, miljonerkronor, hela riket ....................................................................................... 365A. Taxering till statlig skatt på kapitalinkomst och taxeringtill kommunal inkomstskatt 2011, fysiska personer, miljonerkronor, länsvis .......................................................................................... 375B. Taxering till statlig skatt på kapitalinkomst och taxering tillkommunal inkomstskatt 1992–2011, fysiska personer, miljonerkronor ......................................................................................................... 386. Skattesatser i <strong>kommuner</strong> och landsting 2012, länsvis ..................... 397. Skattesatser i landsting 2006–2012 ..................................................... 407. Skattesatser i landsting 2006–2012 ..................................................... 408. Skatteväxlingar från landsting till <strong>kommuner</strong> 1991–2012,länsvis ........................................................................................................ 419. Total kommunal medelskattesats 2006–2012, länsvis ..................... 4210. Medelskattesatser i <strong>kommuner</strong> som ingår i landsting2006–2012, länsvis .................................................................................... 4311 A. Skatteunderlag och skattekraft 2012, länsvis ............................. 4411 B. Skatteunderlag och skattekraft 1997–2012, hela riket ................ 4512. Fördelning av kommunalskattemedel m.m. från staten till<strong>kommuner</strong> och landsting 2012, miljoner kronor, länsvis ................... 4613 A. Kommunalekonomisk utjämning för <strong>kommuner</strong> 2012,länsvis ........................................................................................................ 4713 B. Utjämning av LSS-kostnader mellan <strong>kommuner</strong> 2012,länsvis ........................................................................................................ 48<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 25


Tabellförteckning Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201214. Kommunalekonomisk utjämning för landsting 2012 ................... 4915 A. Generella statsbidrag och inomkommunal utjämningför <strong>kommuner</strong> 1996–2004, hela riket, miljoner kronor ....................... 5015 B. Kommunalekonomisk utjämning för <strong>kommuner</strong>2005–2012, hela riket, miljoner kronor .................................................. 5015 C. Generella statsbidrag och inomkommunal utjämningför landsting 1996–2004, hela riket, miljoner kronor ......................... 5115 D. Kommunalekonomisk utjämning för landsting2005–2012, hela riket, miljoner kronor .................................................. 5116. Kommunalekonomisk utjämning för <strong>kommuner</strong> utjämningsåret2012 ........................................................................................... 5217. Kommunalekonomisk utjämning för landsting ochlandstingsfri kommun utjämningsåret 2012 ........................................ 5918 A. Skattesatser, skatteunderlag och skatteinkomster 2012,kommunvis ............................................................................................... 6018 B. Medelskattesatser, skatteunderlag och skatteinkomster2012, länsvis .............................................................................................. 6719. Kommunernas externa utgifter och externa inkomster perinvånare samt vissa nyckeltal 2010 ....................................................... 6820. Kommunernas kostnader för vissa verksamheter, kr perinvånare, samt hur stor del som utgör köpt verksamhet. Vissainkomstslag i procent av externa inkomster 2010 ............................... 7621. Landstingens utgifter totalt per invånare, andel personalkostnaderoch köp av verksamhet. Inkomster totalt per invånare,andel skatteinkomster, erhållna bidrag och avgifter 2010 ....... 8422. Ekonomiska nyckeltal för landstingen 2010 .................................. 8523. Kommunernas befolkning den 31 december 2011, befolkningsförändringarfrån 2001 och 2010, andel av befolkningen iåldersklasser samt utländska medborgare med bosättningstid iSverige 0–4 år ............................................................................................ 8624. Landareal och invånartäthet den 31 december 2011.Boendeförhållanden samt kommunens självförsörjningsgrad2010 ............................................................................................................ 9425. Antal sysselsatta i kommunen efter ägarkontroll ochmedelinkomst, 2010 ............................................................................... 10226 A. Kommunägda företag efter juridisk hemvist 2010,kommunvis ............................................................................................. 10926 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabellförteckning26 B. Landstingsägda företag efter juridisk hemvist 2010,per landsting ........................................................................................... 11626 C. Kommunägda företag 1994–2010 ............................................... 11726 D. Landstingsägda företag 1999–2010 ............................................ 11727. Förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen, förvärvsfrekvens,andelen studerande under höstterminen samt andelmed eftergymnasial utbildning. Fördelning på kön, 2010 ............... 11828. Röstberättigade, röstande och antal mandat vid kommunfullmäktigevalet2010 ............................................................................. 12629. Röstberättigade, röstande och antal mandat vid landstingsvalet2010 ........................................................................................ 134<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 27


28 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012TabellnyckelTabellnyckelTabellinnehållSkattesatser, skatteunderlag,skatteinkomsterRedovisningsnivå, tabellnummerHela riket Län Kommun Landsting1, 11B6-11A,12, 18B 18A7, 12,18BTidsserier1, 11B,7-10Inkomsttaxering 4B, 5B 4A, 5A 4B, 5BKommunal utjämning 15A-D 13A-B 16 14, 17 15A-DKostnader och intäkter 19, 20 21, 22Kommun- och landstingsägdaföretag 26C 26A 26B 26C, DBefolkning, mandatfördelning1 2, 3 23, 28 29 1Landareal och boendeförhållanden24Sysselsatta, medelinkomst 25Förvärvsarbetande,förvärvsfrekvens, utbildning 27Teckenförklaringar– Noll Zero00,0Mindre än 0,5Mindre än 0,05Less than 0.5Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig eller för Data not availableosäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 29


30 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012TabellerTabeller1. Antal primär<strong>kommuner</strong>, folkmängd, medelskattesats och skatteunderlagför vissa år under perioden 1930–20121. Municipalities, population, tax rate and tax baseÅrAntal<strong>kommuner</strong>Total folk-Medelskattesats 2 , % Skatteunderlagmängd 1 Total Primär- För- Lands- Kr per Kr per innalkommumunkomlingsam- ting 3 invånarerealavärden 4vånare,1930 2 532 6 120 080 8,49 .. .. .. .. ..1935 2 528 6 233 090 10,47 .. .. .. .. ..1940 2 523 6 341 303 10,53 .. .. .. .. ..1945 2 514 6 597 348 10,17 .. .. .. .. ..1950 2 501 6 986 081 9,97 .. .. .. .. ..1951 2 498 7 046 920 10,19 .. .. 3,03 .. ..1952 1 037 7 098 740 12,53 9,02 0,81 4,02 2 670 ..1953 1 037 7 150 606 12,72 9,13 0,79 4,04 3 429 ..1954 1 037 7 192 316 12,39 8,96 0,72 3,91 3 518 ..1955 1 037 7 234 664 12,24 8,93 0,71 3,75 3 556 ..1956 1 037 7 290 112 12,36 9,06 0,73 3,67 3 846 ..1957 1 036 7 341 122 12,60 9,38 0,73 3,55 4 143 ..1958 1 036 7 392 872 13,68 10,23 0,77 3,82 4 224 ..1959 1 032 7 436 066 14,20 10,61 0,76 4,10 4 454 ..1960 1 031 7 471 345 14,63 10,85 0,77 4,38 4 069 ..1961 1 029 7 497 967 15,00 11,00 0,79 4,64 4 277 ..1962 1 026 7 542 028 15,24 11,09 0,79 4,85 4 763 ..1963 1 006 7 581 148 15,46 11,09 0,79 5,04 5 255 ..1964 1 006 7 627 507 16,50 11,69 0,80 5,63 5 506 ..1965 995 7 695 200 17,25 12,18 0,80 5,95 6 037 ..1966 995 7 772 506 18,29 12,85 0,79 6,43 6 863 ..1967 900 7 843 088 18,71 12,95 0,78 6,75 7 701 ..1968 900 7 892 774 19,34 13,24 0,79 7,16 8 400 ..1969 848 7 931 193 20,24 13,76 0,81 7,64 9 015 ..1970 848 8 004 270 21,00 14,18 0,82 8,06 9 597 ..1971 464 8 081 142 22,54 14,05 0,83 8,60 10 288 ..1972 464 8 115 165 23,79 14,67 0,85 9,27 11 395 ..1973 464 8 129 129 23,94 14,78 0,85 9,30 11 563 ..1974 278 8 144 428 24,03 14,85 0,85 9,33 12 796 ..1975 278 8 176 691 25,23 15,23 0,88 10,21 14 689 ..1976 278 8 208 442 26,15 15,55 0,92 10,78 16 459 ..1977 277 8 236 179 26,85 15,78 0,94 11,26 19 609 ..1978 277 8 267 116 28,71 16,51 0,97 12,46 22 466 ..1979 277 8 284 437 29,02 16,64 0,99 12,61 25 013 ..1980 279 8 303 010 29,09 16,68 1,00 12,61 27 821 ..1981 279 8 317 937 29,55 16,91 1,02 12,84 30 745 ..1982 279 8 323 033 29,74 17,03 1,04 12,89 33 018 100 0001983 284 8 327 484 30,15 17,17 1,06 13,15 35 713 97 0001984 284 8 330 573 30,30 17,22 1,08 13,26 39 047 97 0001985 284 8 342 621 30,38 17,20 1,10 13,30 41 797 96 000<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 31


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 20121. (forts.)ÅrAntal<strong>kommuner</strong>Total folk-Medelskattesats 2 , % Skatteunderlagmängd 1 Total Primär- För- Lands- Kr per Kr per innalkommumunkomlingsam- ting 3 invånarerealavärden 4vånare,1986 284 8 358 139 30,34 17,08 1,10 13,37 46 057 98 0001987 284 8 381 515 30,44 17,07 1,10 13,50 50 561 100 0001988 284 8 414 083 30,56 17,11 1,10 13,58 54 236 103 0001989 284 8 458 888 30,80 17,20 1,11 13,72 59 984 109 0001990 284 8 527 036 31,16 17,31 1,15 13,96 65 642 113 0001991 284 8 590 630 31,15 17,32 1,15 13,92 73 146 118 0001992 286 8 644 119 31,04 19,38 1,15 11,52 82 574 121 0001993 286 8 692 013 31,04 19,43 1,14 11,45 89 130 119 0001994 286 8 745 109 31,05 19,44 1,14 11,44 91 106 119 0001995 288 8 816 381 31,50 20,20 1,17 11,05 92 260 115 0001996 288 8 837 496 31,65 21,15 1,18 10,17 96 011 117 0001997 288 8 844 499 31,66 21,16 1,19 10,15 97 960 117 0001998 288 8 847 625 31,65 21,18 1,19 10,12 101 837 121 0001999 289 8 854 322 31,48 20,55 1,19 9,79 104 931 124 0002000 289 8 861 426 30,38 20,57 . 9,87 109 796 130 0002001 289 8 882 792 30,53 20,57 . 10,02 115 903 136 0002002 289 8 909 128 30,52 20,53 . 10,05 124 256 145 0002003 290 8 940 788 31,17 20,70 . 10,53 131 770 150 0002004 290 8 975 670 31,51 20,80 . 10,76 138 239 154 0002005 290 9 011 392 31,60 20,84 . 10,81 143 531 157 0002006 290 9 047 752 31,60 20,83 . 10,82 147 381 160 0002007 290 9 113 257 31,55 20,78 . 10,84 152 373 165 0002008 290 9 182 927 31,44 20,71 . 10,79 157 764 168 0002009 290 9 256 347 31,52 20,72 . 10,86 165 397 173 0002010 290 9 340 682 31,56 20,74 . 10,87 173 027 175 0002011 290 9 415 570 31,55 20,73 . 10,88 173 718 176 0002012 290 9 482 855 31,60 20,59 . 11,07 176 054 176 0001) Folkmängd den 31 december föregående år.2) Genomsnittliga skattesatser är beräknade som vägda medelvärden med det kommunala skatteunderlagetsom vikter.3) Exklusive <strong>kommuner</strong> utanför landsting, s.k. landstingsfria <strong>kommuner</strong>.4) Skatteunderlaget per invånare (medelskattekraften) är omräknat till reala värden genom deflateringmed konsumentprisindex (KPI). Av huvudsakligen tekniska skäl görs omräkningen enbart från 1982 ochframåt.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalskatterna; Befolkning, Befolkningsstatistik (www.scb.se).32 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller2. Indelningar och areal den 1 januari 2012 samt folkmängd den 31 december2011, länsvis2. Distribution of municipalities per county as per January 1, 2012, area andpopulationLänAntal<strong>kommuner</strong>TotalttusentalAndelkvinnor%Folkmängd2010–2011%Förändring2006–2011%2001–2011%Landarealkm 2Antalinv.perkm 2Hela riket 290 9 483 50,2 0,7 4,1 6,4 407 340 23Stockholms 26 2 091 50,5 1,8 9,0 13,7 6 526 320Uppsala 8 339 50,2 0,8 5,8 9,1 8 192 41Södermanlands 9 273 50,2 0,7 3,6 6,0 6 076 45Östergötlands 13 431 49,8 0,3 3,1 4,5 10 545 41Jönköpings 13 338 50,0 0,3 1,9 3,1 10 438 32Kronobergs 8 185 49,5 0,4 2,8 4,6 8 425 22Kalmar 12 233 50,1 -0,2 -0,3 -0,7 11 165 21Gotlands 1 57 50,4 0,1 0,0 -0,2 3 134 18Blekinge 5 153 49,2 -0,2 1,0 2,0 2 931 52Skåne 33 1 253 50,5 0,8 5,8 10,2 10 969 114Hallands 6 302 50,3 0,7 4,5 9,1 5 427 56Västra Götalands 49 1 591 50,1 0,7 3,4 6,0 23 797 67Värmlands 16 273 50,1 -0,2 -0,3 -0,4 17 517 16Örebro 12 282 50,3 0,5 2,4 3,1 8 504 33Västmanlands 10 254 50,1 0,6 2,3 4,1 5 118 50Dalarnas 15 277 49,9 -0,2 0,3 -0,2 28 030 10Gävleborgs 10 276 50,0 -0,1 0,2 -0,7 18 119 15Västernorrlands 7 242 50,0 -0,2 -0,7 -1,2 21 552 11Jämtlands 8 126 49,9 -0,3 -0,6 -1,8 48 945 3Västerbottens 15 260 49,7 0,1 0,8 1,9 54 672 5Norrbottens 14 249 49,2 0,0 -1,3 -2,4 97 257 3Källa: SCB, Befolkning, Befolkningsstatistik; Miljö, Markanvändning (www.scb.se).<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 33


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 20123. Folkmängd den 31 december 2011 fördelad efter total kommunalmedelskattesats 2012, länsvis3. Population in percent by total local tax rate and countyLänProcentuell fördelning av folkmängd efter total kommunal skattesats–29,9930,00–30,4930,50–30,9931,00–31,4931,50–31,9932,00–32,4932,50–32,9933,00–33,4933,50–33,9934,00–SummaStockholms 49,3 3,2 9,7 8,4 8,8 20,7 – – – – 100Uppsala – – – – 81,2 5,8 6,3 6,6 – – 100Södermanlands – – – 4,2 31,0 55,6 9,1 – – – 100Östergötlands – 34,2 – 53,3 3,3 9,3 – – – – 100Jönköpings – – – – 9,7 66,9 23,3 – – – 100Kronobergs – – – 53,8 20,0 16,9 9,4 – – – 100Kalmar – – – – – 49,6 50,4 – – – 100Gotlands – – – – – – – 100,0 – – 100Blekinge – – – – – – 42,0 39,8 18,2 – 100Skåne 12,5 8,4 29,1 46,9 1,1 2,0 – – – – 100Hallands – – 50,0 7,8 42,2 – – – – – 100Västra Götalands – – 2,2 9,0 21,0 50,5 10,0 6,6 0,4 0,3 100Värmlands – – – – – 9,5 31,7 26,5 32,3 – 100Örebro – – – 7,3 48,7 21,9 3,7 18,4 – – 100Västmanlands – – 54,6 – – 19,3 23,9 2,3 – – 100Dalarnas – – – – – – 9,4 66,4 24,2 – 100Gävleborgs – – – – – 9,5 70,5 4,1 12,5 3,5 100Västernorrlands – – – – – – 22,7 47,1 7,7 22,4 100Jämtlands – – – – – – 47,0 33,7 15,0 4,4 100Västerbottens – – – – – – 27,6 64,1 8,3 – 100Norrbottens – – – – 1,9 19,1 68,5 9,2 1,3 – 100Hela riket 12,5 3,4 9,4 13,6 13,1 21,7 12,8 9,7 3,0 0,8 100Antal <strong>kommuner</strong>med respektiveskattesats 10 7 19 27 33 63 48 53 24 6 290Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalskatterna; Befolkning, Befolkningsstatistik (www.scb.se).34 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller4A. Taxering till statlig inkomstskatt 2011, miljoner kronor, länsvis4A. Assessment for national income tax, SEK millions, by countyLän Fysiska personer och dödsbon Juridiska personerÖverskottav tjänstÖverskottav näringsverksamhetTaxeradförvärvsinkomst1Debiteradstatlig skattpå förvärvsinkomstTaxeradinkomstDebiteradstatlig skattpå inkomstHela riket 1 785 868 47 940 1 821 489 42 475 434 427 106 631Stockholms 445 456 13 536 455 976 18 636 259 844 61 315Uppsala 63 205 1 768 64 533 1 492 4 877 1 279Södermanlands 48 986 1 213 49 870 793 3 117 782Östergötlands 77 329 1 793 78 608 1 374 8 610 2 256Jönköpings 60 858 1 402 61 821 845 7 827 2 055Kronobergs 32 965 930 33 658 495 6 184 1 618Kalmar 41 498 1 251 42 470 509 3 191 839Gotlands 9 567 437 9 928 105 629 165Blekinge 27 414 659 27 893 387 1 833 482Skåne 219 408 6 637 224 570 4 931 33 765 8 833Hallands 56 100 1 759 57 461 1 190 6 220 1 626Västra Götalands 294 767 7 873 300 546 6 095 37 852 9 646Värmlands 48 001 1 032 48 686 596 3 602 946Örebro 50 425 1 081 51 161 737 4 282 1 121Västmanlands 47 154 979 47 822 871 5 950 1 556Dalarnas 49 946 1 086 50 688 628 6 264 1 646Gävleborgs 50 347 1 092 51 105 686 3 666 936Västernorrlands 45 454 966 46 094 630 3 328 875Jämtlands 22 036 736 22 605 227 1 750 460Västerbottens 47 333 770 47 747 614 6 893 1 811Norrbottens 47 570 875 48 134 629 14 900 3 914Gemensamtdistrikt 2 49 64 113 6 9 840 2 4701) Taxerad förvärvsinkomst = överskott av tjänst och överskott av näringsverksamhet minus allmännaavdrag.2) Avser skattskyldiga som saknar hemortskommun i landet.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Taxeringsutfallet (www.scb.se/OE0701).<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 35


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 20124B. Taxering till statlig inkomstskatt 1992–2011, miljoner kronor, hela riket4B. Assessment for national income tax, SEK millions, all of SwedenÅr Fysiska personer och dödsbon Juridiska personerÖverskott avtjänstÖverskott avnäringsverksamhetTaxeradförvärvsinkomst1Debiteradstatlig skattpå förvärvsinkomstTaxeradinkomstDebiteradstatlig skattpå inkomst1992 865 361 24 087 877 850 19 864 83 462 23 5031993 891 895 21 831 904 692 17 234 59 937 17 5961994 921 358 21 820 933 704 17 879 92 478 26 9171995 952 062 21 552 961 505 21 386 133 545 36 8281996 983 897 21 536 995 692 23 444 141 342 38 7401997 1 024 599 22 282 1 036 361 25 930 134 165 36 4071998 1 059 219 24 335 1 072 358 29 345 169 573 46 5091999 1 110 691 26 254 1 125 032 31 909 168 302 45 7522000 1 168 152 28 166 1 183 245 29 577 201 200 53 4642001 1 230 227 30 658 1 247 076 33 479 273 466 72 4892002 1 292 190 32 447 1 310 620 34 616 202 514 52 0882003 1 344 715 33 894 1 364 676 33 108 169 814 43 9282004 1 403 436 34 571 1 424 575 32 662 179 573 48 9242005 1 444 033 35 893 1 466 583 34 023 266 237 71 5102006 1 494 217 38 604 1 519 371 38 308 340 625 91 9862007 1 551 550 41 361 1 579 142 41 005 374 714 99 2172008 1 630 094 44 608 1 660 351 44 799 396 760 104 6122009 1 710 395 45 636 1 744 245 47 953 317 295 83 0422010 1 744 389 45 043 1 777 429 40 087 355 736 86 5192011 1 785 868 47 940 1 821 489 42 475 434 427 106 6311) Taxerad förvärvsinkomst = överskott av tjänst och överskott av näringsverksamhet minus allmännaavdrag.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Taxeringsutfallet (www.scb.se/OE0701).36 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller5A. Taxering till statlig skatt på kapitalinkomst och taxering till kommunalinkomstskatt 2011, fysiska personer, miljoner kronor, länsvis5A. Assessment for national capital income tax and assessment for local incometax, individuals, SEK millions, by countyLänInkomst av kapital, statlig taxering, belopp imiljoner kronorKommunal inkomstskattÖverskott Underskott BeskattningsbarförvärvsinkomstTotalt Skatt Totalt SkattereduktionTotalt,mnkrKronorper inkomsttagareDebiteradkommunalinkomstskatt,mnkrHela riket 173 902 51 737 60 426 17 306 1 657 759 238 600 522 850Stockholms 64 177 18 981 16 317 4 626 423 867 287 500 129 115Uppsala 5 345 1 597 2 159 623 58 931 241 700 18 743Södermanlands 3 962 1 184 1 707 497 45 011 224 600 14 446Östergötlands 5 585 1 669 2 511 731 71 022 224 800 21 969Jönköpings 5 191 1 553 1 850 541 55 711 219 500 17 941Kronobergs 2 814 841 979 284 30 319 219 500 9 614Kalmar 3 297 987 1 332 380 37 956 209 800 12 225Gotlands 985 295 351 101 8 799 198 200 2 912Blekinge 1 657 496 926 270 25 046 217 300 8 098Skåne 21 907 6 529 8 544 2 388 203 408 230 400 62 409Hallands 6 481 1 935 2 089 602 52 142 233 300 16 034Västra Götalands 26 697 7 966 9 704 2 801 272 904 233 100 87 398Värmlands 3 036 907 1 538 440 43 615 212 800 14 262Örebro 3 190 954 1 574 456 46 075 219 600 14 776Västmanlands 2 885 862 1 560 454 43 300 230 200 13 644Dalarnas 3 417 1 022 1 391 404 45 491 215 400 15 153Gävleborgs 2 958 885 1 498 436 45 902 217 000 15 083Västernorrlands 2 506 750 1 234 359 41 525 221 800 13 857Jämtlands 1 681 503 626 181 20 166 206 400 6 700Västerbottens 3 030 906 1 236 360 43 011 218 000 14 247Norrbottens 2 310 690 1 271 371 43 449 223 500 14 197Gemensamt distrikt 1 792 225 29 3 109 98 300 291) Avser skattskyldiga som saknar hemortskommun i landet.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Taxeringsutfallet (www.scb.se/OE0701).<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 37


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 20125B. Taxering till statlig skatt på kapitalinkomst och taxering till kommunalinkomstskatt 1992–2011, fysiska personer, miljoner kronor5B. Assessment for national capital income tax and assessment for local income tax,individuals, SEK millionsÅrInkomst av kapital, statlig taxering, belopp imiljoner kronorKommunal inkomstskattÖverskott Underskott BeskattningsbarförvärvsinkomstTotalt Skatt Totalt SkattereduktionTotalt,mnkrKronor perinkomsttagareDebiteradkommunalinkomstskatt,mnkr1992 69 899 20 732 68 884 20 061 770 435 118 300 239 2831993 51 245 15 329 75 234 21 878 791 898 123 300 245 2161994 49 155 14 710 71 976 20 861 806 862 130 300 249 6941995 64 276 19 199 67 602 19 458 846 510 134 700 261 9111996 52 543 15 673 64 414 18 781 865 761 136 800 271 7271997 72 872 21 753 60 160 17 593 900 738 142 100 284 0601998 87 539 26 185 50 814 14 872 928 425 146 500 292 6661999 88 866 27 020 48 969 14 327 972 204 152 100 306 3702000 127 785 38 183 44 253 12 970 1 027 103 158 900 323 1542001 159 939 47 759 47 246 13 681 1 103 773 169 100 336 3042002 102 503 30 539 58 665 16 407 1 174 007 179 200 359 3892003 81 305 24 151 63 441 17 926 1 236 013 188 000 378 4922004 82 956 24 687 62 623 17 979 1 288 346 192 000 403 0772005 96 102 28 609 58 132 16 833 1 328 172 197 700 419 8392006 129 148 38 463 54 023 15 745 1 378 700 204 200 435 5772007 176 820 52 732 53 575 15 588 1 437 820 211 000 454 1172008 227 805 67 957 64 709 18 622 1 518 908 220 600 479 0682009 170 781 50 886 88 468 24 804 1 601 688 231 100 503 4232010 149 649 44 544 68 075 19 369 1 622 718 236 100 511 1502011 173 902 51 737 60 426 17 306 1 657 759 238 600 522 850Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Taxeringsutfallet (www.scb.se/OE0701).38 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller6. Skattesatser i <strong>kommuner</strong> och landsting 2012, länsvis6. Municipal and county council tax rates, by countyLänKommunutanför landstingTotal kommunalskattesatsProcentFörändringKommunerProcentFörändringSkattesatsProcentLandstingFörändringHela riket 31,60 0,05 20,59 -0,14 11,01 0,19Stockholms 30,46 0,01 18,36 0,01 12,10–Uppsala 31,89 0,08 21,03 -0,41 10,86 0,49Södermanlands 32,13 0,03 21,96 0,03 10,17 –Östergötlands 30,98 0,04 20,71 -0,38 10,27 0,42Jönköpings 32,26 0,02 21,26 -0,31 11,00 0,33Kronobergs 31,65 -0,08 21,00 -0,08 10,65–Kalmar 32,46 0,25 21,59 -0,41 10,87 0,66Gotlands 1 33,10 – 33,10 –..Blekinge 33,13 0,80 21,62 – 11,51 0,80Skåne 30,70 0,01 20,31 0,01 10,39 –Hallands 31,22 0,47 20,80 -0,23 10,420,70Västra Götalands 32,05 0,02 21,17 -0,41 10,88 0,43Värmlands 33,16 0,45 21,96 – 11,20 0,45Örebro 32,20 0,13 21,18 -0,21 11,02 0,34Västmanlands 31,51 – 21,13 0,12 10,38 -0,12Dalarnas 33,30 -0,01 22,41 -0,01 10,89–Gävleborgs 32,88 0,02 21,45 -0,24 11,43 0,26Västernorrlands 33,37 – 22,38 – 10,99 –Jämtlands 33,22 -0,01 22,62 -0,01 10,60 –Västerbottens 33,14 0,01 22,64 0,01 10,50 –Norrbottens 32,69 0,02 22,29 0,02 10,40 –Hela riket exklusiveGotland 31,60 0,05 20,52 -0,14 11,07 0,191) Gotlands län saknar landsting, varför den totala skattesatsen enbart avser Gotlands kommun.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalskatterna (www.scb.se/OE0101).<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 39


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 20127. Skattesatser i landsting 2006–20127. County council tax ratesLandsting/Region Skattesats och medelskattesats, %2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Samtliga landsting 10,82 10,84 10,79 10,86 10,87 10,88 11,07Stockholms 12,27 12,27 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10Uppsala 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,86Södermanlands 9,72 9,72 9,72 10,37 10,17 10,17 10,17Östergötlands 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 10,27Jönköpings 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 11,00Kronobergs 10,20 10,20 10,20 10,65 10,65 10,65 10,65Kalmar 10,47 10,47 10,21 10,21 10,21 10,21 10,87Blekinge 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 11,51Skåne 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39Hallands 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 9,72 10,42Västra Götalands 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,88Värmlands 10,50 10,50 10,50 10,75 10,75 10,75 11,20Örebro 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 11,02Västmanlands 10,28 10,80 10,65 10,50 10,50 10,50 10,38Dalarnas 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89Gävleborgs 10,67 10,67 10,67 10,87 11,17 11,17 11,43Västernorrlands 10,60 10,60 10,60 10,60 10,99 10,99 10,99Jämtlands 10,15 10,15 10,15 10,60 10,60 10,60 10,60Västerbottens 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50Norrbottens 9,42 9,42 9,42 10,40 10,40 10,40 10,40Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalskatterna (www.scb.se/OE0101).40 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller8. Skatteväxlingar från landsting till <strong>kommuner</strong> 1991–2012, länsvis8. Taxes transferred from county councils to municipalities, by countyLän/landstingsområde1991 1992 1993–1995Skattesats som växlats 1 år1996 1997–19981999 2000 2008–20102012Stockholms – 1,80 1,26 0,40 0,04 0,08 – – –Uppsala – 2,20 – 1,75 0,04 0,19 – – -0,49Södermanlands – 2,54 0,13 1,30 – 0,17 0,14 0,20 –Östergötlands – 1,85 1,50 0,14 – 0,16 – – -0,42Jönköpings – 2,00 – 1,64 – 0,19 – – -0,33Kronobergs – 2,75 – 1,54 0,21 0,21 – – –Kalmar – 2,70 – 2,13 – 0,23 – 0,26 -0,41Gotlands . . . . . . . . .Blekinge – 1,95 – 1,74 – 0,10 – – –Skåne 2 . . . . . .. – – –Kristianstads – 2,30 – 1,65 – . . . .Malmöhus – 2,27 – 1,21 – . . . .Hallands 1,50 2,05 – 0,25 – 0,23 – – -0,20Västra Götalands 3 . . . . . .. – – -0,43Göteborgs o Bohus – 3,70 0,07 0,19 – . . . .Älvsborgs – 2,85 – 1,46 – . . . .Skaraborgs – 2,70 – 1,37 – . . . .Värmlands – 3,05 – 1,75 – 0,20 – – –Örebro – 2,20 1,23 0,29 – 0,20 – – -0,34Västmanlands – 2,90 – 1,53 – 0,19 – – 0,12Dalarnas – 2,25 1,68 0,12 – 0,26 – – –Gävleborgs – 2,00 1,49 0,18 0,07 0,16 – – -0,26Västernorrlands – 3,05 – 2,00 – 0,24 – – –Jämtlands – 2,55 – – 2,38 0,19 -0,05 – –Västerbottens – 2,65 – 2,25 – – – – –Norrbottens – 3,35 – 1,37 – 0,06 – – –1) Skatteväxlingar görs i samband med att huvudmannaskapet för olika verksamheter förs över frånlandsting till kommun, eller omvänt. Positiva tal innebär att <strong>kommuner</strong>na i länet höjt sina skattesatseroch att landstinget sänkt sin skattesats i motsvarande mån.De skatteväxlingar som gjordes 1992 föranleddes av den s.k. ÄDEL-reformen. Skatteväxlingarna2012 förklaras huvudsakligen av att landstingen fått ett utökat ansvar för kollektivtrafiken (något somäven gäller för Västmanlands vidkommande med -0,04 för kollektivtrafik, men med samtidig växlingavseende hemsjukvård, +0,16). Under 2001–2007, 2009 och 2011 gjordes inga skatteväxlingar.2) Från och med 1999 bildar Kristianstads läns och Malmöhus läns landsting tillsammans RegionSkåne i vilken även Malmö stad ingår från samma år.3) Från och med 1999 bildar Göteborgs och Bohus läns, Älvsborgs läns och Skaraborgs läns landstingtillsammans Västra Götalandsregionen i vilken även Göteborgs stad ingår från samma år.Källa: SCB, <strong>Sveriges</strong> Kommuner och Landsting (www.skl.se).<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 41


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 20129. Total kommunal medelskattesats 2006–2012, länsvis9. Total local tax rate, by countyLän Total kommunal medelskattesats, % 12006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012LägstaskattesatsHögstaskattesatsHela riket 31,60 31,55 31,44 31,52 31,56 31,55 31,60 28,89 34,32Stockholms 31,06 30,88 30,54 30,48 30,48 30,45 30,46 29,22 32,23Uppsala 31,90 31,90 31,83 31,81 31,81 31,81 31,89 31,70 33,36Södermanlands 31,25 31,30 31,30 32,07 32,11 32,10 32,13 31,43 32,90Östergötlands 30,88 30,90 30,90 30,91 30,94 30,94 30,98 30,25 32,20Jönköpings 31,91 31,92 31,92 32,19 32,20 32,24 32,26 31,75 32,90Kronobergs 31,26 31,27 31,18 31,63 31,72 31,73 31,65 31,25 32,85Kalmar 32,04 32,08 32,10 32,21 32,21 32,21 32,46 32,03 32,78Gotlands 33,25 33,10 33,10 33,10 33,10 33,10 33,10 33,10 33,10Blekinge 32,20 32,20 32,20 32,34 32,34 32,33 33,13 32,70 33,55Skåne 30,74 30,69 30,68 30,68 30,69 30,69 30,70 28,89 32,15Hallands 30,38 30,39 30,49 30,53 30,75 30,75 31,22 30,75 31,87Västra Götalands 32,02 32,00 31,90 31,93 32,03 32,03 32,05 30,84 34,09Värmlands 32,47 32,46 32,45 32,71 32,71 32,71 33,16 32,10 33,70Örebro 32,04 32,04 32,04 32,07 32,08 32,07 32,20 31,10 33,35Västmanlands 31,50 31,95 31,74 31,53 31,53 31,51 31,51 30,74 33,04Dalarnas 33,22 33,23 33,26 33,29 33,31 33,31 33,30 32,95 33,59Gävleborgs 32,32 32,32 32,32 32,57 32,87 32,86 32,88 32,07 34,32Västernorrlands 32,99 32,99 32,99 32,98 33,37 33,37 33,37 32,78 34,08Jämtlands 32,74 32,74 32,78 33,23 33,23 33,23 33,22 32,97 34,17Västerbottens 33,10 33,10 33,11 33,11 33,13 33,13 33,14 32,90 33,70Norrbottens 31,68 31,69 31,69 32,67 32,67 32,67 32,69 31,93 33,681) Uppgifterna är enligt länsindelningen för respektive år.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalskatterna (www.scb.se/OE0101).42 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller10. Medelskattesatser i <strong>kommuner</strong> som ingår i landsting 2006–2012, länsvis10. Tax rate in municipalities that come under county councils, by countyLän Medelskattesatser, %2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012LägstaskattesatsHögstaskattesatsTotalt 20,76 20,71 20,65 20,65 20,68 20,66 20,52 17,12 23,57Stockholms 18,79 18,61 18,44 18,38 18,38 18,35 18,36 17,12 20,13Uppsala 21,53 21,53 21,46 21,44 21,44 21,44 21,03 20,84 22,50Södermanlands 21,53 21,58 21,58 21,70 21,94 21,93 21,96 21,26 22,73Östergötlands 21,03 21,05 21,05 21,06 21,09 21,09 20,71 19,98 21,93Jönköpings 21,24 21,25 21,25 21,52 21,53 21,57 21,26 20,75 21,90Kronobergs 21,06 21,07 20,98 20,98 21,07 21,08 21,00 20,60 22,20Kalmar 21,57 21,61 21,89 22,00 22,00 22,00 21,59 21,16 21,91Blekinge 21,49 21,49 21,49 21,63 21,63 21,62 21,62 21,19 22,04Skåne 20,35 20,30 20,29 20,29 20,30 20,30 20,31 18,50 21,76Hallands 20,66 20,67 20,77 20,81 21,03 21,03 20,80 20,33 21,45Västra Götalands 21,57 21,55 21,45 21,48 21,58 21,58 21,17 19,96 23,21Värmlands 21,97 21,96 21,95 21,96 21,96 21,96 21,96 20,90 22,50Örebro 21,36 21,36 21,36 21,39 21,40 21,39 21,18 20,08 22,33Västmanlands 21,22 21,15 21,09 21,03 21,03 21,01 21,13 20,36 22,66Dalarnas 22,33 22,34 22,37 22,40 22,42 22,42 22,41 22,06 22,70Gävleborgs 21,65 21,65 21,65 21,70 21,70 21,69 21,45 20,64 22,89Västernorrlands 22,39 22,39 22,39 22,38 22,38 22,38 22,38 21,79 23,09Jämtlands 22,59 22,59 22,63 22,63 22,63 22,63 22,62 22,37 23,57Västerbottens 22,60 22,60 22,61 22,61 22,63 22,63 22,64 22,40 23,20Norrbottens 22,26 22,27 22,27 22,27 22,27 22,27 22,29 21,53 23,28Gotlands kommun ingår inte i landsting, varför Gotlands län saknas i tabellen. Uppgifterna är enligtlänsindelningen för respektive år.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalskatterna (www.scb.se/OE0101).<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 43


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201211 A. Skatteunderlag och skattekraft 2012, länsvis11 A. Tax base and tax capacity, by countyLän Skatteunderlag enligt taxeringen 2011 Skattekraft 1 ,TotaltFörändringfrånföregåendeårSkattekraft(skatteunderlagper inv)LägstaskattekraftikommunHögstaskattekraftikommunskatteunderlag perinvånare. Index: riketrespektiveår = 100mnkr % tkr/inv tkr/inv tkr/inv 2010 2011 2012Hela riket 1 657 650 2,2 176 129 318 100 100 100Stockholms 423 867 3,3 206 153 318 117 117 117Uppsala 58 931 2,5 175 149 196 99 100 100Södermanlands 45 011 1,8 166 155 196 95 95 94Östergötlands 71 022 2,0 165 147 173 94 94 94Jönköpings 55 711 2,0 165 151 170 94 94 94Kronobergs 30 319 1,4 165 148 178 94 94 94Kalmar 37 956 1,6 163 143 179 92 92 92Gotlands 8 799 2,1 154 154 154 86 87 87Blekinge 25 046 1,0 163 159 166 94 94 93Skåne 203 408 2,0 164 143 223 93 93 93Hallands 52 142 2,9 174 157 200 98 98 99Västra Götalands 272 904 1,9 173 140 195 99 98 98Värmlands 43 615 0,9 160 129 186 91 91 91Örebro 46 075 1,3 164 151 174 94 94 93Västmanlands 43 300 1,2 171 157 179 98 98 97Dalarnas 45 491 1,1 164 143 174 93 94 93Gävleborgs 45 902 1,7 166 149 176 94 94 94Västernorrlands 41 525 0,5 171 155 180 97 98 97Jämtlands 20 166 0,9 159 144 169 90 91 90Västerbottens 43 011 1,6 166 141 172 94 94 94Norrbottens 43 449 2,3 175 144 199 97 98 991) Skattekraften 2012 beräknas som skatteunderlaget enligt taxeringen 2011 dividerat med folkmängdenden 31 december 2010. Skatteunderlaget enligt taxeringen 2011 utgörs av beskattningsbara förvärvsinkomsterför inkomståret 2010.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalskatterna (www.scb.se/OE0101).44 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller11 B. Skatteunderlag och skattekraft 1997–2012, hela riket11 B. Tax base and tax capacity, all of SwedenÅrSkatteunderlag enligt taxeringen föregående årTotalt Förändringfrån föregåendeårSkattekraft(skatteunderlagper inv)Lägstaskattekraft ikommunHögstaskattekraft ikommunmnkr % tkr/inv tkr/inv tkr/inv1997 865 725 2,3 98 71 1651998 900 701 4,0 102 74 1761999 928 389 3,1 105 77 1832000 972 166 4,7 110 81 1982001 1 027 063 5,6 116 87 2102002 1 103 736 7,5 124 93 2352003 1 173 954 6,4 132 99 2512004 1 235 967 5,3 138 106 2572005 1 288 283 4,2 144 113 2502006 1 328 106 3,1 147 115 2572007 1 378 630 3,8 152 120 2692008 1 437 740 4,3 158 123 2802009 1 518 824 5,6 165 126 3002010 1 601 595 5,4 173 130 3132011 1 622 643 1,3 174 131 3092012 1 657 650 2,2 176 129 318Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalskatterna (www.scb.se/OE0101).<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 45


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201212. Fördelning av kommunalskattemedel m.m. från staten till <strong>kommuner</strong> ochlandsting 2012, miljoner kronor, länsvis12. Distribution of tax revenues by the state to municipalities and county councils,SEK millions, by countyLän Kommuner LandstingTotalt 1Preliminäraskattemedel2012Fastighetsavgiftsmedel2012Totalt 1Preliminäraskattemedel2012Hela riket 366 284 360 664 14 037 196 146 192 941Stockholms 83 462 82 253 2 781 54 895 54 199Uppsala 13 293 13 094 487 6 878 6 763Södermanlands 10 609 10 448 417 4 930 4 837Östergötlands 15 800 15 543 658 7 855 7 708Jönköpings 12 717 12 515 513 6 592 6 476Kronobergs 6 840 6 730 285 3 476 3 412Kalmar 8 801 8 660 374 4 441 4 360Gotlands 3 132 3 078 95 . .Blekinge 5 815 5 723 245 3 099 3 046Skåne 44 395 43 657 1 823 22 758 22 334Hallands 11 637 11 459 470 5 844 5 742Västra Götalands 62 002 61 060 2 365 31 919 31 377Värmlands 10 284 10 120 436 5 257 5 162Örebro 10 477 10 310 421 5 462 5 366Västmanlands 9 819 9 669 382 4 836 4 750Dalarnas 10 941 10 776 462 5 331 5 235Gävleborgs 10 570 10 404 446 5 640 5 544Västernorrlands 9 967 9 821 385 4 907 4 823Jämtlands 4 897 4 821 208 2 303 2 259Västerbottens 10 444 10 289 395 4 862 4 772Norrbottens 10 383 10 234 388 4 861 4 7751) Preliminära skattemedel för 2012 och slutavräkningar för 2010.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalskatterna (www.scb.se/OE0101).46 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller13 A. Kommunalekonomisk utjämning för <strong>kommuner</strong> 2012, länsvis13 A. Economic equalisation for municipalities, by countyLänInkomstutjämningKostnadsutjämningStrukturbidragInförandebidragRegleringspostKommunalekonomiskutjämning, utfallnetto 1 netto 1mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr kr/inv. 2Hela riket 52 118 25 1 519 – 4 662 58 324 6 150Stockholms -272 3 801 2 – 1 027 4 559 2 180Uppsala 1 852 -559 – – 167 1 460 4 312Södermanlands 2 055 100 24 – 134 2 313 8 485Östergötlands 3 098 -218 – – 212 3 093 7 174Jönköpings 2 454 -62 – – 166 2 558 7 571Kronobergs 1 451 -57 – – 91 1 484 8 038Kalmar 1 922 -291 3 – 115 1 748 7 501Gotlands 566 -144 75 – 28 525 9 169Blekinge 1 174 -272 4 – 75 980 6 408Skåne 10 103 -409 158 – 616 10 468 8 355Hallands 1 726 -173 – – 148 1 702 5 640Västra Götalands 9 615 -893 16 – 782 9 520 5 985Värmlands 2 438 -271 21 – 134 2 322 8 513Örebro 2 116 -38 17 – 138 2 234 7 933Västmanlands 1 659 16 12 – 125 1 811 7 121Dalarnas 2 125 -123 64 – 136 2 203 7 966Gävleborgs 1 947 -44 77 – 136 2 115 7 661Västernorrlands 1 575 -38 38 – 119 1 694 6 997Jämtlands 1 137 239 120 – 62 1 558 12 339Västerbottens 1 981 -212 141 – 128 2 038 7 849Norrbottens 1 396 -326 746 – 122 1 938 7 7971) Summa utjämningsbidrag minskade med summa utjämningsavgifter.2) Summa bidragsinkomster dividerad med folkmängden den 31 december 2011.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader(www.scb.se/OE0115).<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 47


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201213 B. Utjämning av LSS-kostnader mellan <strong>kommuner</strong> 2012, länsvis13 B. Equalisation of municipal costs for support and service for personswith certain functional impairments, by countyLänSumma utjämningsbidragSumma utjämningsavgifterNettobelopp 1mnkr mnkr mnkr kr/inv. 2Antal <strong>kommuner</strong>som fårbidragsom betalaravgiftHela riket 3 157 3 157 – – 149 141Stockholms 354 1 252 -898 -429 8 18Uppsala 69 98 -29 -85 3 5Södermanlands 67 55 11 42 3 6Östergötlands 176 51 125 291 7 6Jönköpings 60 112 -52 -155 6 7Kronobergs 76 38 38 206 4 4Kalmar 312 5 306 1 315 11 1Gotlands 9 – 9 155 1 –Blekinge 56 9 47 305 3 2Skåne 84 945 -861 -687 4 29Hallands 39 138 -99 -327 3 3Västra Götalands 416 148 269 169 27 22Värmlands 57 67 -10 -36 8 8Örebro 197 18 179 635 9 3Västmanlands 59 88 -29 -114 4 6Dalarnas 133 31 102 369 8 7Gävleborgs 136 44 91 330 7 3Västernorrlands 105 22 82 339 4 3Jämtlands 228 11 216 1 714 6 2Västerbottens 331 10 321 1 236 12 3Norrbottens 193 13 180 725 11 31) Summa utjämningsbidrag minskade med summa utjämningsavgifter.2) Nettobeloppet dividerat med folkmängden den 31 december 2011.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader(www.scb.se/OE0115).48 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller14. Kommunalekonomisk utjämning för landsting 201214. Economic equalisation for county councilsLandstingKommun utanförlandstingInkomstutjämningKostnadsutjämningStrukturbidragInförandebidragRegleringspostKommunalekonomiskutjämning, utfallnetto 1 netto 1mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr kr/inv. 2Hela riket 24 830 7 657 – -1 843 23 651 2 494Stockholms -388 714 – – -406 -80 -38Uppsala 962 -292 – – -66 604 1 785Södermanlands 944 -58 – – -53 832 3 054Östergötlands 1 725 -241 – – -84 1 399 3 246Jönköpings 1 312 -2 – – -66 1 244 3 682Kronobergs 642 -228 42 – -36 420 2 275Kalmar 823 79 – – -45 856 3 674Gotlands kommun 274 -29 82 – -11 316 5 510Blekinge 600 -121 77 – -30 526 3 438Skåne 4 803 -372 – – -243 4 187 3 342Hallands 877 -111 – – -59 708 2 347Västra Götalands 4 791 38 – – -309 4 520 2 842Värmlands 1 029 -38 – – -53 938 3 437Örebro 1 117 54 – – -55 1 117 3 967Västmanlands 730 83 – – -49 763 3 002Dalarnas 1 002 -41 – – -54 908 3 282Gävleborgs 1 019 -1 – – -54 964 3 493Västernorrlands 633 8 – – -47 594 2 452Jämtlands 474 -22 124 – -25 551 4 364Västerbottens 850 204 116 – -50 1 120 4 312Norrbottens 611 384 216 – -48 1 162 4 6761) Summa utjämningsbidrag minskade med summa utjämningsavgifter.2) Summa bidragsinkomster dividerad med folkmängden den 31 december 2011.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader(www.scb.se/OE0115).<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 49


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201215 A. Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för <strong>kommuner</strong>1996–2004, hela riket, miljoner kronor15 A. Government grants and intramunicipal equalisation for municipalities, total,SEK millionsÅrInkomstutjämningKostnadsutjämningBidrag Avgifter Bidrag AvgifterGenerellastatsbidragÖvergångsregler1Avdragför finansieringav övergångsreglerm.m.Summabidragsinkomster1996 8 069 -7 906 4 689 -4 694 44 839 541 -539 44 9991997 7 914 -7 780 4 777 -4 769 51 086 1 310 -1 318 51 2201998 8 325 -8 161 5 043 -5 031 57 506 1 656 -1 664 57 6731999 8 808 -8 564 5 176 -5 158 59 971 1 765 -1 780 60 2172000 9 700 -9 421 4 766 -4 787 59 160 1 605 -1 586 59 4362001 10 687 -10 330 4 901 -4 938 58 852 1 719 -1 723 59 1672002 12 442 -11 929 5 064 -5 112 58 549 1 712 -1 791 58 9362003 14 083 -13 448 5 195 -5 243 35 087 1 661 -1 797 35 5382004 13 807 -13 239 5 250 -5 298 34 042 1 598 -1 687 34 4731) Fasta och rörliga införandetillägg i förekommande fall minskade med rörliga införandeavdrag.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader(www.scb.se/OE0115).15 B. Kommunalekonomisk utjämning för <strong>kommuner</strong> 2005–2012, hela riket,miljoner kronor15 B. Economic equalisation for municipalities, total, SEK millionsÅrInkomstutjämning1KostnadsutjämningBidrag Avgifter Bidrag AvgifterStrukturbidragInförandebidragRegleringspost2Kommunalekonomiskutjämning,utfall2005 45 008 -3 414 4 620 -4 650 1 539 1 522 -2 000 42 6262006 46 212 -3 229 4 703 -4 732 1 533 838 -160 45 1652007 48 139 -3 289 4 855 -4 862 1 533 462 8 317 55 1572008 51 962 -3 654 5 198 -5 208 1 528 308 -4 199 45 9352009 54 331 -4 050 5 551 -5 564 1 525 192 -4 528 47 4562010 52 817 -3 912 5 701 -5 697 1 523 90 2 394 52 9162011 54 075 -3 898 6 070 -6 058 1 521 – 9 630 61 3392012 56 364 -4 245 6 492 -6 468 1 519 – 4 662 58 3241) Staten finansierar inkomstutjämningen. Kommuner garanteras genom ett inkomstutjämningsbidrag115 procent av en uppräknad medelskattekraft. Kommuner som har en skattekraft över nivån betalar eninkomstutjämningsavgift till staten.2) Nettot av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag och införandebidrag jämförs med statensanslag för <strong>kommuner</strong> för aktuellt utjämningsår. Om bidragsinkomsterna för <strong>kommuner</strong>na överstigeranslaget för <strong>kommuner</strong> ska en regleringsavgift erläggas. Om bidragsinkomsterna uppgår till ett beloppsom är mindre än anslaget till <strong>kommuner</strong> utgår ett regleringsbidrag.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader(www.scb.se/OE0115).50 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller15 C. Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för landsting1996–2004, hela riket, miljoner kronor15 C. Government grants and intramunicipal equalisation for county councils,total, SEK millionsÅrInkomstutjämningKostnadsutjämningBidrag Avgifter Bidrag AvgifterGenerellastatsbidragÖvergångsregler1Avdragför finansieringav övergångsreglerm.m.Summabidragsinkomster1996 3 251 -3 414 4 976 -4 953 11 976 2 106 -2 130 11 8131997 3 120 -3 254 4 891 -4 858 14 934 1 473 -1 504 14 8021998 3 233 -3 397 4 701 -4 676 17 399 973 -1 000 17 2331999 3 233 -3 477 3 337 -3 325 18 705 528 -540 18 4612000 3 566 -3 843 1 139 -1 144 18 868 817 -815 18 5872001 4 010 -4 330 1 264 -1 276 19 253 1 223 -1 208 18 9362002 4 781 -5 175 1 472 -1 488 17 745 1 513 -1 488 17 3612003 5 465 -5 921 1 550 -1 556 8 036 1 543 -1 529 7 5882004 5 253 -5 687 1 520 -1 530 7 484 1 599 -1 588 7 0521) Fasta och rörliga införandetillägg i förekommande fall minskade med rörliga införandeavdrag.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader(www.scb.se/OE0115).15 D. Kommunalekonomisk utjämning för landsting 2005–2012, hela riket,miljoner kronor15 D. Economic equalisation for county councils, total, SEK millionsÅrInkomstutjämning1KostnadsutjämningBidrag Avgifter Bidrag AvgifterStrukturbidragInförandebidragRegleringspost2Kommunalekonomiskutjämning,utfall2005 14 933 -2 151 1 207 -1 208 658 624 -1 486 12 5762006 15 233 -1 997 1 091 -1 096 657 348 -1 272 12 9642007 15 780 -1 952 1 164 -1 165 658 235 937 15 6562008 16 947 -2 090 1 360 -1 354 657 174 869 16 5632009 17 677 -2 209 1 414 -1 412 656 113 1 077 17 3162010 17 187 -2 134 1 550 -1 540 657 53 4 060 19 8332011 17 557 -2 114 1 609 -1 610 657 – 7 565 23 6642012 25 218 -388 1 563 -1 556 657 – -1 843 23 6511) Staten finansierar inkomstutjämningen. För 2005–2011 garanterades landstingen genom ett inkomstutjämningsbidrag110 procent av en uppräknad medelskattekraft. Landsting som hade en skattekraft övernivån betalade en inkomstutjämningsavgift till staten. Från och med 2012 garanteras landstingen, liksomtidigare <strong>kommuner</strong>na, 115 procent av riksmedelvärdet.2) Nettot av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag och införandebidrag jämförs med statensanslag för landsting för aktuellt utjämningsår. Om bidragsinkomsterna för landstingen överstigeranslaget för landsting ska en regleringsavgift erläggas. Om bidragsinkomsterna uppgår till ett belopp somär mindre än anslaget till landsting utgår ett regleringsbidrag.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader(www.scb.se/OE0115).<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 51


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201216. Kommunalekonomisk utjämning för <strong>kommuner</strong> utjämningsåret 201216. Economic equalisation for local governments, municipalitiesLänKommunInkomstutjämn.bidr.(+)avg.(-)Kostnadsutjämn.bidr.(+)avg.(-)StrukturbidragInförandebidragRegleringspostKommunalekonomiskutjämning,utfallkr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. 1 tkrStockholmsBotkyrka 10 291 2 818 – – 492 13 601 1 147 339Danderyd -20 148 7 169 65 – 492 -12 422 -395 020Ekerö -2 082 2 571 – – 492 981 25 226Haninge 5 768 139 – – 492 6 399 500 024Huddinge 4 421 2 127 – – 492 7 040 695 601Järfälla 1 847 2 239 – – 492 4 578 307 467Lidingö -12 167 5 990 – – 492 -5 685 -250 942Nacka -4 137 3 583 – – 492 -62 -5 662Norrtälje 6 346 -901 – – 492 5 937 333 914Nykvarn 879 167 – – 492 1 538 14 322Nynäshamn 5 604 -417 – – 492 5 679 148 744Salem 2 015 3 503 – – 492 6 010 94 201Sigtuna 5 609 2 114 – – 492 8 215 338 187Sollentuna -3 494 5 079 – – 492 2 077 136 623Solna -1 900 -3 250 – – 492 -4 658 -326 261Stockholm -1 775 1 561 – – 492 278 239 940Sundbyberg 2 182 -1 154 – – 492 1 520 59 997Södertälje 8 515 3 385 – – 492 12 392 1 085 390Tyresö 426 2 067 – – 492 2 985 128 994Täby -8 784 3 404 – – 492 -4 888 -315 007Upplands Väsby 3 041 255 – – 492 3 788 151 554Upplands-Bro 4 929 424 – – 492 5 845 139 982Vallentuna 1 970 1 940 – – 492 4 402 134 886Vaxholm -2 873 3 756 – – 492 1 375 15 243Värmdö 840 1 645 – – 492 2 977 115 493Österåker -170 648 – – 492 970 38 551UppsalaEnköping 6 401 -743 – – 492 6 150 246 160Heby 10 439 80 – – 492 11 011 147 272Håbo 2 345 -1 133 – – 492 1 704 33 560Knivsta 1 499 1 102 – – 492 3 093 46 138Tierp 9 835 463 – – 492 10 790 216 631Uppsala 4 958 -2 562 – – 492 2 888 577 304Älvkarleby 7 398 -1 040 – – 492 6 850 62 225Östhammar 6 174 -547 – – 492 6 119 130 910SödermanlandsEskilstuna 9 575 812 242 – 492 11 121 1 082 885Flen 9 766 900 37 – 492 11 195 179 747Gnesta 6 606 -67 – – 492 7 031 72 686Katrineholm 9 396 1 651 – – 492 11 539 373 817Nyköping 5 821 43 – – 492 6 356 330 232Oxelösund 4 487 -3 220 – – 492 1 759 19 727Strängnäs 4 277 25 – – 492 4 794 156 323Trosa 1 188 -1 125 – – 492 555 6 367Vingåker 9 890 -86 – – 492 10 296 91 02752 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller16. (forts.)LänKommunInkomstutjämn.bidr.(+)avg.(-)Kostnadsutjämn.bidr.(+)avg.(-)StrukturbidragInförandebidragRegleringspostKommunalekonomiskutjämning,utfallkr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. 1 tkrÖstergötlandsBoxholm 8 645 -1 761 – – 492 7 376 38 436Finspång 5 665 -441 – – 492 5 716 118 538Kinda 9 049 574 – – 492 10 115 99 167Linköping 5 865 -1 425 – – 492 4 932 726 749Mjölby 8 601 -715 – – 492 8 378 218 465Motala 8 435 -191 – – 492 8 736 365 296Norrköping 7 779 170 – – 492 8 441 1 102 782Söderköping 6 530 -671 – – 492 6 351 89 028Vadstena 5 955 872 – – 492 7 319 53 553Valdemarsvik 8 599 -506 – – 492 8 585 65 924Ydre 9 172 1 415 – – 492 11 079 40 726Åtvidaberg 8 692 443 – – 492 9 627 110 605Ödeshög 10 411 1 181 – – 492 12 084 63 296JönköpingsAneby 8 725 -943 – – 492 8 274 53 028Eksjö 6 397 -279 – – 492 6 610 107 895Gislaved 7 646 1 205 – – 492 9 343 269 919Gnosjö 6 730 125 – – 492 7 347 69 319Habo 7 096 -1 863 – – 492 5 725 62 013Jönköping 6 393 -908 – – 492 5 977 766 675Mullsjö 8 263 -789 – – 492 7 966 55 913Nässjö 8 388 1 069 – – 492 9 949 292 252Sävsjö 10 177 887 – – 492 11 556 125 556Tranås 9 038 517 – – 492 10 047 181 800Vaggeryd 8 506 98 – – 492 9 096 119 803Vetlanda 8 082 -333 – – 492 8 241 216 631Värnamo 6 375 348 – – 492 7 215 237 294KronobergsAlvesta 9 211 511 – – 492 10 214 193 606Lessebo 10 578 1 974 – – 492 13 044 105 356Ljungby 7 922 -975 – – 492 7 439 203 211Markaryd 11 042 -815 – – 492 10 719 102 131Tingsryd 9 953 2 393 – – 492 12 838 156 688Uppvidinge 9 282 3 256 – – 492 13 030 119 589Växjö 6 985 -1 170 – – 492 6 307 527 738Älmhult 4 985 -618 – – 492 4 859 75 941KalmarBorgholm 10 326 -841 308 – 492 10 285 109 165Emmaboda 7 923 411 – – 492 8 826 80 016Hultsfred 10 246 165 – – 492 10 903 147 921Högsby 12 324 2 359 – – 492 15 175 87 104Kalmar 7 186 -2 584 – – 492 5 094 320 794Mönsterås 7 358 -1 076 – – 492 6 774 87 100Mörbylånga 8 613 -1 937 – – 492 7 168 101 456Nybro 10 658 -1 418 – – 492 9 732 191 205Oskarshamn 4 685 -1 651 – – 492 3 526 92 258Torsås 10 950 708 – – 492 12 150 83 871<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 53


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201216. (forts.)LänKommunInkomstutjämn.bidr.(+)avg.(-)Kostnadsutjämn.bidr.(+)avg.(-)StrukturbidragInförandebidragRegleringspostKommunalekonomiskutjämning,utfallkr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. 1 tkrVimmerby 9 072 -631 – – 492 8 933 137 363Västervik 8 730 -607 – – 492 8 615 310 226GotlandsGotland 9 875 -2 517 1 316 – 492 9 166 525 459BlekingeKarlshamn 7 182 -2 250 – – 492 5 424 169 256Karlskrona 7 399 -1 269 – – 492 6 622 425 880Olofström 8 040 -749 – – 492 7 783 100 245Ronneby 8 181 -2 532 130 – 492 6 271 175 582Sölvesborg 8 398 -2 384 – – 492 6 506 109 314SkåneBjuv 11 868 -406 – – 492 11 954 177 923Bromölla 8 996 -891 – – 492 8 597 106 276Burlöv 10 352 -10 – – 492 10 834 182 184Båstad 4 257 -770 – – 492 3 979 56 784Eslöv 9 301 336 – – 492 10 129 321 768Helsingborg 6 353 425 138 – 492 7 408 965 610Hässleholm 9 963 104 – – 492 10 559 529 882Höganäs 3 445 671 – – 492 4 608 113 679Hörby 10 328 -1 074 – – 492 9 746 144 962Höör 8 435 -1 657 – – 492 7 270 112 532Klippan 11 247 -1 161 – – 492 10 578 175 415Kristianstad 8 571 404 – – 492 9 467 756 252Kävlinge 3 341 -419 – – 492 3 414 99 958Landskrona 11 495 1 333 37 – 492 13 357 562 343Lomma -3 205 2 402 894 – 492 583 12 826Lund 4 714 -4 064 – – 492 1 142 127 666Malmö 11 214 196 394 – 492 12 296 3 715 924Osby 9 773 864 – – 492 11 129 141 015Perstorp 12 041 -480 – – 492 12 053 86 215Simrishamn 8 633 113 – – 492 9 238 177 342Sjöbo 9 663 -2 664 – – 492 7 491 136 036Skurup 9 463 -1 135 – – 492 8 820 131 683Staffanstorp 3 588 -70 – – 492 4 010 89 447Svalöv 9 809 -239 – – 492 10 062 133 140Svedala 5 141 -889 – – 492 4 744 93 898Tomelilla 10 970 -1 591 – – 492 9 871 127 662Trelleborg 8 816 -395 – – 492 8 913 378 847Vellinge -1 967 150 – – 492 -1 325 -44 430Ystad 6 346 -1 751 – – 492 5 087 144 567Åstorp 12 175 835 – – 492 13 502 200 370Ängelholm 5 599 5 – – 492 6 096 241 554Örkelljunga 12 069 -532 – – 492 12 029 115 839Östra Göinge 9 963 815 – – 492 11 270 152 85554 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller16. (forts.)LänKommunInkomstutjämn.bidr.(+)avg.(-)Kostnadsutjämn.bidr.(+)avg.(-)StrukturbidragInförandebidragRegleringspostKommunalekonomiskutjämning,utfallkr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. 1 tkrHallandsFalkenberg 8 926 -36 – – 492 9 382 387 636Halmstad 6 764 -1 422 – – 492 5 834 538 367Hylte 8 815 1 126 – – 492 10 433 105 582Kungsbacka 574 661 – – 492 1 727 130 728Laholm 9 124 -1 253 – – 492 8 363 196 062Varberg 6 612 -1 231 – – 492 5 873 343 265V. GötalandsAle 6 014 -176 – – 492 6 330 174 486Alingsås 6 288 -302 – – 492 6 478 246 073Bengtsfors 11 315 1 225 80 – 492 13 112 126 872Bollebygd 4 978 -2 721 – – 492 2 749 22 965Borås 7 422 191 – – 492 8 105 842 766Dals-Ed 12 127 -1 036 306 – 492 11 889 55 355Essunga 9 683 -248 – – 492 9 927 54 688Falköping 9 636 1 359 – – 492 11 487 363 403Färgelanda 10 747 2 – – 492 11 241 74 157Grästorp 8 765 -1 016 – – 492 8 241 46 759Gullspång 10 968 -798 130 – 492 10 792 56 852Göteborg 4 896 -874 – – 492 4 514 2 347 138Götene 8 046 -1 590 – – 492 6 948 91 255Herrljunga 8 752 -895 – – 492 8 349 77 420Hjo 8 396 -927 – – 492 7 961 70 120Härryda 1 683 544 – – 492 2 719 94 561Karlsborg 6 722 274 – – 492 7 488 50 357Kungälv 3 337 -1 345 – – 492 2 484 103 245Lerum 2 843 596 – – 492 3 931 152 491Lidköping 6 472 -1 192 – – 492 5 772 220 606Lilla Edet 7 487 -2 409 – – 492 5 570 69 837Lysekil 6 024 -890 – – 492 5 626 80 930Mariestad 8 193 -1 687 – – 492 6 998 166 202Mark 8 699 -35 – – 492 9 156 309 528Mellerud 12 324 566 – – 492 13 382 121 535Munkedal 10 039 -334 – – 492 10 197 104 193Mölndal 1 661 85 – – 492 2 238 137 319Orust 5 449 -2 313 – – 492 3 628 54 931Partille 3 035 1 058 – – 492 4 585 162 685Skara 7 020 -820 – – 492 6 692 122 149Skövde 6 387 -2 739 – – 492 4 140 213 988Sotenäs 4 939 -418 – – 492 5 013 45 212Stenungsund 3 626 -1 074 – – 492 3 044 74 666Strömstad 9 828 -2 965 783 – 492 8 138 97 363Svenljunga 10 090 -11 – – 492 10 571 108 638Tanum 9 747 -1 920 – – 492 8 319 102 324Tibro 9 820 -284 – – 492 10 028 106 217Tidaholm 9 960 -973 – – 492 9 479 119 094Tjörn 2 151 -2 636 – – 492 7 105Tranemo 8 149 723 – – 492 9 364 108 594<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 55


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201216. (forts.)LänKommunInkomstutjämn.bidr.(+)avg.(-)Kostnadsutjämn.bidr.(+)avg.(-)StrukturbidragInförandebidragRegleringspostKommunalekonomiskutjämning,utfallkr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. 1 tkrTrollhättan 7 684 844 – – 492 9 020 500 520Töreboda 11 236 -1 422 28 – 492 10 334 93 523Uddevalla 7 776 -213 – – 492 8 055 420 076Ulricehamn 8 647 353 – – 492 9 492 218 382Vara 9 555 -911 – – 492 9 136 143 051Vårgårda 9 047 -1 485 – – 492 8 054 88 336Vänersborg 7 265 -365 – – 492 7 392 272 912Åmål 10 552 1 579 296 – 492 12 919 157 650Öckerö 3 631 -235 – – 492 3 888 48 678VärmlandsArvika 9 852 -473 – – 492 9 871 255 836Eda 14 213 -1 455 294 – 492 13 544 114 745Filipstad 10 915 1 998 137 – 492 13 542 142 299Forshaga 9 999 -1 235 – – 492 9 256 103 963Grums 8 718 -2 022 – – 492 7 188 64 814Hagfors 9 633 49 646 – 492 10 820 133 335Hammarö 3 314 -1 466 – – 492 2 340 34 945Karlstad 6 725 -2 741 – – 492 4 476 386 932Kil 9 608 -1 452 42 – 492 8 690 101 490Kristinehamn 9 099 -1 021 24 – 492 8 594 203 626Munkfors 11 537 694 681 – 492 13 404 49 823Storfors 9 284 1 929 388 – 492 12 093 51 069Sunne 10 875 -280 112 – 492 11 199 147 211Säffle 10 606 485 – – 492 11 583 178 679Torsby 11 156 3 598 186 – 492 15 432 190 138Årjäng 15 571 503 4 – 492 16 570 162 850ÖrebroAskersund 6 781 -2 019 – – 492 5 254 58 545Degerfors 7 758 23 392 – 492 8 665 82 863Hallsberg 8 254 -486 – – 492 8 260 125 717Hällefors 9 864 1 304 848 – 492 12 508 89 457Karlskoga 5 338 151 128 – 492 6 109 180 753Kumla 8 492 411 – – 492 9 395 192 926Laxå 6 811 283 – – 492 7 586 42 618Lekeberg 8 394 -2 453 – – 492 6 433 46 427Lindesberg 8 162 120 – – 492 8 774 202 820Ljusnarsberg 9 967 1 026 720 – 492 12 205 59 780Nora 7 416 -296 – – 492 7 612 79 530Örebro 7 482 -138 – – 492 7 836 1 072 285VästmanlandsArboga 8 857 155 8 – 492 9 512 126 595Fagersta 6 966 336 – – 492 7 794 97 441Hallstahammar 9 378 -598 470 – 492 9 742 148 078Kungsör 7 591 -821 – – 492 7 262 58 597Köping 8 573 253 – – 492 9 318 231 34756 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller16. (forts.)LänKommunInkomstutjämn.bidr.(+)avg.(-)Kostnadsutjämn.bidr.(+)avg.(-)StrukturbidragInförandebidragRegleringspostKommunalekonomiskutjämning,utfallkr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. 1 tkrNorberg 8 241 127 – – 492 8 860 50 653Sala 8 908 -50 – – 492 9 350 201 520Skinnskatteberg 8 096 -1 280 792 – 492 8 100 35 729Surahammar 7 290 -1 579 78 – 492 6 281 61 956Västerås 4 986 291 – – 492 5 769 798 590DalarnasAvesta 5 991 -1 333 57 – 492 5 207 112 070Borlänge 8 429 -1 086 – – 492 7 835 387 315Falun 5 707 -722 – – 492 5 477 307 128Gagnef 8 738 -1 017 – – 492 8 213 82 754Hedemora 8 443 -1 136 188 – 492 7 987 120 843Leksand 7 190 -344 – – 492 7 338 111 699Ludvika 6 872 874 571 – 492 8 809 226 100Malung-Sälen 9 494 1 647 1 182 – 492 12 815 131 251Mora 8 267 -954 112 – 492 7 917 159 242Orsa 11 958 903 746 – 492 14 099 97 311Rättvik 9 646 1 561 41 – 492 11 740 127 438Smedjebacken 6 071 -2 592 697 – 492 4 668 49 737Säter 7 455 -2 144 – – 492 5 803 63 038Vansbro 11 833 3 262 – – 492 15 587 106 070Älvdalen 11 322 2 552 2 518 – 492 16 884 120 991GävleborgsBollnäs 9 230 48 727 – 492 10 497 274 927Gävle 5 187 -1 123 120 – 492 4 676 446 212Hofors 6 489 1 468 407 – 492 8 856 84 938Hudiksvall 7 603 -551 292 – 492 7 836 288 263Ljusdal 9 997 2 201 835 – 492 13 525 256 786Nordanstig 10 328 377 326 – 492 11 523 109 918Ockelbo 8 161 1 901 222 – 492 10 776 63 568Ovanåker 9 305 335 158 – 492 10 290 117 440Sandviken 5 991 260 53 – 492 6 796 251 465Söderhamn 8 050 -76 300 – 492 8 766 221 876VästernorrlandsHärnösand 7 772 -172 64 – 492 8 156 200 238Kramfors 8 935 655 502 – 492 10 584 198 799Sollefteå 9 790 2 201 855 – 492 13 338 266 867Sundsvall 4 768 -1 043 – – 492 4 217 404 996Timrå 7 957 -1 163 374 – 492 7 660 137 995Ånge 9 076 4 755 324 – 492 14 647 144 346Örnsköldsvik 6 015 -293 – – 492 6 214 341 130JämtlandsBerg 12 275 7 940 1 389 – 492 22 096 162 030Bräcke 11 589 8 282 1 688 – 492 22 051 149 903Härjedalen 10 022 5 352 2 273 – 492 18 139 187 557Krokom 9 996 2 898 770 – 492 14 156 205 970Ragunda 10 638 8 379 324 – 492 19 833 108 982<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 57


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201216. (forts.)LänKommunInkomstutjämn.bidr.(+)avg.(-)Kostnadsutjämn.bidr.(+)avg.(-)StrukturbidragInförandebidragRegleringspostKommunalekonomiskutjämning,utfallkr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. 1 tkrStrömsund 11 431 6 341 2 131 – 492 20 395 248 595Åre 10 365 851 1 512 – 492 13 220 135 174Östersund 7 000 -1 768 341 – 492 6 065 360 182VästerbottensBjurholm 12 617 8 152 432 – 492 21 693 52 866Dorotea 10 616 10 687 2 539 – 492 24 334 69 522Lycksele 8 275 2 513 1 792 – 492 13 072 161 387Malå 7 506 3 867 2 157 – 492 14 022 45 249Nordmaling 8 595 2 661 433 – 492 12 181 86 034Norsjö 10 096 4 810 1 368 – 492 16 766 71 323Robertsfors 9 589 2 756 382 – 492 13 219 89 453Skellefteå 7 071 -678 401 – 492 7 286 521 473Sorsele 11 812 10 237 2 444 – 492 24 985 67 809Storuman 9 335 5 209 3 534 – 492 18 570 111 977Umeå 6 641 -4 116 – – 492 3 017 351 115Vilhelmina 12 646 6 358 2 736 – 492 22 232 156 736Vindeln 10 101 4 519 385 – 492 15 497 84 164Vännäs 9 367 707 890 – 492 11 456 96 952Åsele 11 504 9 663 2 237 – 492 23 896 71 975NorrbottensArjeplog 8 350 4 354 2 714 – 492 15 910 49 623Arvidsjaur 7 455 4 223 2 893 – 492 15 063 98 090Boden 6 895 -429 2 732 – 492 9 690 267 851Gällivare 352 -1 915 5 438 – 492 4 367 79 938Haparanda 12 263 -3 153 3 428 – 492 13 030 130 964Jokkmokk 7 498 3 941 4 771 – 492 16 702 85 280Kalix 7 146 -1 319 3 429 – 492 9 748 161 982Kiruna 354 -1 675 5 255 – 492 4 426 101 470Luleå 4 942 -2 872 2 197 – 492 4 759 353 960Pajala 10 470 6 397 4 832 – 492 22 191 139 470Piteå 5 939 -3 130 1 348 – 492 4 649 190 158Älvsbyn 8 607 1 186 2 542 – 492 12 827 105 464Överkalix 9 056 5 365 3 757 – 492 18 670 66 409Övertorneå 11 717 5 004 5 049 – 492 22 262 107 1921) Utfallet i kronor per invånare baseras på folkmängden den 1 november 2011.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader(www.scb.se/OE0115).58 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller17. Kommunalekonomisk utjämning för landsting och landstingsfri kommunutjämningsåret 201217. Economic equalisation for county councils and municipality independent ofcounty councilLandstingKommun utanförlandstingInkomstutjämn.bidr.(+)avg.(-)Kostnadsutjämn.bidr.(+)avg.(-)StrukturbidragInförandebidragRegleringspostKommunalekonomiskutjämning,utfallkr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv. 1 tkrStockholms -186 342 – – -194 -38 -80 257Uppsala 2 842 -862 – – -194 1 786 604 352Södermanlands 3 466 -214 – – -194 3 058 832 436Östergötlands 4 001 -560 – – -194 3 247 1 399 466Jönköpings 3 883 -6 – – -194 3 683 1 244 194Kronobergs 3 478 -1 237 230 – -194 2 277 420 171Kalmar 3 531 338 – – -194 3 675 856 452Gotlands kommun 4 776 -499 1 426 – -194 5 509 315 789Blekinge 3 918 -791 501 – -194 3 434 526 018Skåne 3 836 -297 – – -194 3 345 4 187 343Hallands 2 912 -367 – – -194 2 351 708 240Västra Götalands 3 014 24 – – -194 2 844 4 520 178Värmlands 3 770 -140 – – -194 3 436 937 506Örebro 3 972 193 – – -194 3 971 1 117 074Västmanlands 2 876 325 – – -194 3 007 763 309Dalarnas 3 622 -148 – – -194 3 280 907 553Gävleborgs 3 689 -2 – – -194 3 493 964 453Västernorrlands 2 616 31 – – -194 2 453 593 883Jämtlands 3 756 -177 979 – -194 4 364 551 192Västerbottens 3 274 786 448 – -194 4 314 1 119 809Norrbottens 2 458 1 545 869 – -194 4 678 1 162 0791) Utfallet i kronor per invånare baseras på folkmängden den 1 november 2011.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader(www.scb.se/OE0115).<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 59


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201218 A. Skattesatser, skatteunderlag och skatteinkomster 2012, kommunvis18 A. Tax rates, tax base and tax revenue, by municipalityLänKommunTotalkommunalskattesats%Skattesatsikommun%Kommunensskatteinkomst,kr/inv. 1Skatteunderlagkr/inv. 2Index:riket=100Hela riket 31,60 20,59 38 626 176 054 100StockholmsBotkyrka 32,23 20,13 32 360 153 169 87Danderyd 29,45 17,35 58 086 318 288 181Ekerö 31,33 19,23 43 737 215 341 122Haninge 31,88 19,78 36 552 174 921 99Huddinge 32,05 19,95 38 263 181 673 103Järfälla 30,73 18,63 38 289 194 740 111Lidingö 30,72 18,62 53 606 269 813 153Nacka 30,71 18,61 44 532 227 258 129Norrtälje 32,22 20,12 36 658 170 107 97Nykvarn 32,05 19,95 41 996 196 395 112Nynäshamn 31,93 19,83 36 826 174 366 99Salem 32,00 19,90 40 729 194 662 111Sigtuna 32,08 19,98 37 010 178 375 101Sollentuna 30,30 18,20 42 943 224 584 128Solna 29,22 17,12 38 939 217 669 124Stockholm 29,58 17,48 39 510 215 071 122Sundbyberg 31,13 19,03 38 778 194 452 110Södertälje 32,23 20,13 34 333 161 301 92Tyresö 31,58 19,48 41 457 200 289 114Täby 29,73 17,63 47 114 252 754 144Upplands Väsby 31,28 19,18 38 111 189 454 108Upplands-Bro 31,68 19,58 37 079 178 693 101Vallentuna 31,08 18,98 38 865 194 728 111Vaxholm 31,88 19,78 45 768 219 598 125Värmdö 32,23 20,13 42 379 199 532 113Österåker 31,00 18,90 40 908 203 252 115UppsalaEnköping 31,70 20,84 37 933 170 660 97Heby 33,36 22,50 36 144 149 478 85Håbo 32,20 21,34 43 299 190 213 108Knivsta 31,77 20,91 43 256 196 295 111Tierp 31,85 20,99 34 436 152 181 86Uppsala 31,70 20,84 39 468 178 540 101Älvkarleby 33,05 22,19 39 171 164 247 93Östhammar 32,55 21,69 39 727 170 813 97SödermanlandsEskilstuna 32,35 22,18 36 999 157 424 89Flen 32,50 22,33 37 117 155 070 88Gnesta 32,35 22,18 40 370 169 443 96Katrineholm 32,35 22,18 37 279 156 402 89Nyköping 31,65 21,48 40 026 174 577 9960 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller18 A. (forts.)LänKommunTotalkommunalskattesats%Skattesatsikommun%Kommunensskatteinkomst,kr/inv. 1Skatteunderlagkr/inv. 2Index:riket=100Oxelösund 32,45 22,28 42 811 180 218 102Strängnäs 31,90 21,73 42 017 181 915 103Trosa 31,43 21,26 44 444 195 697 111Vingåker 32,90 22,73 37 716 153 307 87ÖstergötlandsBoxholm 31,84 21,57 36 518 157 074 89Finspång 32,20 21,93 40 521 172 398 98Kinda 31,00 20,73 34 646 155 997 89Linköping 30,25 19,98 36 795 172 556 98Mjölby 31,00 20,73 35 120 158 936 90Motala 31,25 20,98 35 717 157 910 90Norrköping 31,30 21,03 36 549 162 504 92Söderköping 31,20 20,93 37 711 168 015 95Vadstena 31,10 20,83 38 250 169 291 96Valdemarsvik 32,00 21,73 36 883 155 961 89Ydre 31,75 21,48 35 815 154 872 88Åtvidaberg 32,00 21,73 36 595 156 930 89Ödeshög 31,65 21,38 34 100 147 136 84JönköpingsAneby 32,90 21,90 37 040 157 993 90Eksjö 32,57 21,57 39 218 170 047 97Gislaved 32,65 21,65 37 924 161 749 92Gnosjö 32,80 21,80 39 356 165 611 94Habo 32,33 21,33 37 961 167 140 95Jönköping 32,15 21,15 38 407 170 424 97Mullsjö 32,65 21,65 37 109 159 588 91Nässjö 32,45 21,45 36 718 159 480 91Sävsjö 32,58 21,58 34 869 150 836 86Tranås 32,22 21,22 35 563 155 831 89Vaggeryd 32,00 21,00 35 838 160 889 91Vetlanda 32,17 21,17 36 556 160 709 91Värnamo 31,75 20,75 37 678 169 622 96KronobergsAlvesta 32,46 21,81 37 068 159 216 90Lessebo 32,85 22,20 36 152 150 364 85Ljungby 31,61 20,96 36 869 164 102 93Markaryd 31,65 21,00 33 797 147 926 84Tingsryd 32,11 21,46 35 548 154 121 88Uppvidinge 32,65 22,00 37 096 156 474 89Växjö 31,31 20,66 37 334 169 741 96Älmhult 31,25 20,60 39 297 178 065 101KalmarBorgholm 32,45 21,58 35 518 152 287 87Emmaboda 32,08 21,21 37 558 162 180 92Hultsfred 32,78 21,91 36 308 152 102 86Högsby 32,58 21,71 33 465 142 970 81Kalmar 32,68 21,81 39 212 168 198 96<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 61


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201218 A. (forts.)LänKommunTotalkommunalskattesats%Skattesatsikommun%Kommunensskatteinkomst,kr/inv. 1Skatteunderlagkr/inv. 2Index:riket=100Mönsterås 32,28 21,41 38 398 166 312 94Mörbylånga 32,28 21,41 37 085 162 665 92Nybro 32,70 21,83 35 598 151 602 86Oskarshamn 32,38 21,51 41 379 179 408 102Torsås 32,30 21,43 34 730 149 004 85Vimmerby 32,73 21,86 37 288 158 016 90Västervik 32,03 21,16 36 511 159 726 91GotlandsGotland 33,10 33,10 54 651 153 647 87BlekingeKarlshamn 33,40 21,89 38 984 166 174 94Karlskrona 32,70 21,19 37 547 165 500 94Olofström 33,35 21,84 37 925 160 279 91Ronneby 33,55 22,04 38 213 159 480 91Sölvesborg 33,46 21,95 37 703 159 786 91SkåneBjuv 31,28 20,89 32 492 144 578 82Bromölla 32,15 21,76 36 906 159 117 90Burlöv 30,48 20,09 32 687 152 485 87Båstad 30,62 20,23 39 346 180 630 103Eslöv 30,13 19,74 33 275 157 383 89Helsingborg 30,60 20,21 36 957 172 195 98Hässleholm 31,00 20,61 34 001 153 542 87Höganäs 30,12 19,73 39 044 184 868 105Hörby 30,87 20,48 33 336 151 904 86Höör 31,32 20,93 36 093 160 849 91Klippan 30,40 20,01 31 674 147 751 84Kristianstad 31,25 20,86 35 840 160 683 91Kävlinge 28,90 18,51 36 820 186 819 106Landskrona 30,63 20,24 31 738 147 271 84Lomma 29,63 19,24 44 938 222 841 127Lund 31,23 20,84 39 947 180 630 103Malmö 31,23 20,84 32 953 148 899 85Osby 32,15 21,76 35 983 153 581 87Perstorp 30,95 20,56 31 700 145 198 82Simrishamn 30,90 20,51 35 310 158 872 90Sjöbo 30,81 20,42 34 026 155 163 88Skurup 30,41 20,02 33 503 155 181 88Staffanstorp 29,18 18,79 37 129 184 321 105Svalöv 30,88 20,49 33 912 153 934 87Svedala 30,63 20,24 38 318 176 217 100Tomelilla 31,00 20,61 32 945 148 692 84Trelleborg 30,75 20,36 34 731 159 895 91Vellinge 28,89 18,50 42 015 213 182 121Ystad 30,50 20,11 36 856 171 172 97Åstorp 30,68 20,29 31 296 143 682 8262 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller18 A. (forts.)LänKommunTotalkommunalskattesats%Skattesatsikommun%Kommunensskatteinkomst,kr/inv. 1Skatteunderlagkr/inv. 2Index:riket=100Ängelholm 29,43 19,04 35 656 175 297 100Örkelljunga 29,15 18,76 28 889 143 179 81Östra Göinge 31,50 21,11 34 698 153 005 87HallandsFalkenberg 31,52 21,10 35 689 158 546 90Halmstad 30,85 20,43 36 851 168 848 96Hylte 31,87 21,45 36 382 157 021 89Kungsbacka 31,75 21,33 45 141 200 128 114Laholm 31,00 20,58 34 570 156 747 89Varberg 30,75 20,33 36 755 169 771 96Västra GötalandsAle 32,75 21,87 40 296 172 619 98Alingsås 32,24 21,36 39 012 171 371 97Bengtsfors 33,30 22,42 35 188 144 288 82Bollebygd 32,47 21,59 40 946 176 458 100Borås 31,94 21,06 37 264 166 083 94Dals-Ed 34,09 23,21 35 275 140 956 80Essunga 32,45 21,57 35 809 152 440 87Falköping 32,48 21,60 35 730 154 790 88Färgelanda 33,64 22,76 36 340 147 499 84Grästorp 32,45 21,57 36 734 155 637 88Gullspång 33,37 22,49 35 825 147 056 84Göteborg 32,00 21,12 40 125 179 445 102Götene 32,65 21,77 37 857 160 853 91Herrljunga 33,04 22,16 37 678 157 805 90Hjo 32,45 21,57 37 203 159 638 91Härryda 31,50 20,62 42 541 194 726 111Karlsborg 31,95 21,07 38 118 167 722 95Kungälv 32,32 21,44 42 506 186 349 106Lerum 31,53 20,65 41 471 188 339 107Lidköping 31,74 20,86 38 024 170 383 97Lilla Edet 33,25 22,37 39 531 164 144 93Lysekil 32,94 22,06 40 620 170 190 97Mariestad 32,14 21,26 36 852 161 289 92Mark 32,09 21,21 36 200 158 576 90Mellerud 33,48 22,60 34 360 139 595 79Munkedal 33,21 22,33 36 507 152 781 87Mölndal 31,14 20,26 41 942 194 292 110Orust 32,84 21,96 41 158 173 685 99Partille 30,84 19,96 39 851 188 487 107Skara 31,45 20,57 36 963 166 387 95Skövde 31,44 20,56 37 482 170 977 97Sotenäs 32,19 21,31 40 539 176 444 100Stenungsund 32,52 21,64 42 423 185 279 105Strömstad 32,79 21,91 35 931 155 281 88Svenljunga 32,15 21,27 34 743 151 812 86<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 63


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201218 A. (forts.)LänKommunTotalkommunalskattesats%Skattesatsikommun%Kommunensskatteinkomst,kr/inv. 1Skatteunderlagkr/inv. 2Index:riket=100Tanum 32,44 21,56 35 547 152 779 87Tibro 31,59 20,71 34 044 153 757 87Tidaholm 32,20 21,32 34 973 152 514 87Tjörn 32,09 21,21 43 295 190 543 108Tranemo 31,45 20,57 35 667 161 582 92Trollhättan 31,84 20,96 36 848 164 426 93Töreboda 31,85 20,97 33 006 145 379 83Uddevalla 32,54 21,66 37 959 164 151 93Ulricehamn 31,93 21,05 35 983 160 189 91Vara 32,15 21,27 35 270 153 565 87Vårgårda 32,09 21,21 35 720 157 419 89Vänersborg 33,09 22,21 39 457 166 033 94Åmål 33,34 22,46 36 081 148 605 84Öckerö 31,64 20,76 40 945 184 512 105VärmlandsArvika 32,10 20,90 34 982 154 886 88Eda 33,45 22,25 32 492 134 576 76Filipstad 33,20 22,00 35 614 149 889 85Forshaga 33,55 22,35 37 205 154 434 88Grums 33,60 22,40 38 678 159 517 91Hagfors 33,70 22,50 37 977 154 625 88Hammarö 33,30 22,10 43 968 185 935 106Karlstad 32,95 21,75 39 691 171 425 97Kil 33,60 22,40 37 687 156 349 89Kristinehamn 33,65 22,45 38 337 158 301 90Munkfors 33,70 22,50 35 899 145 665 83Storfors 33,70 22,50 38 283 156 358 89Sunne 33,00 21,80 35 369 149 595 85Säffle 33,20 22,00 36 042 150 907 86Torsby 33,70 22,50 36 194 148 425 84Årjäng 33,15 21,95 30 559 128 762 73ÖrebroAskersund 32,40 21,38 38 472 165 445 94Degerfors 33,35 22,33 39 027 161 277 92Hallsberg 32,10 21,08 36 205 159 546 91Hällefors 33,10 22,08 36 172 150 686 86Karlskoga 33,05 22,03 41 217 174 153 99Kumla 31,10 20,08 34 360 159 556 91Laxå 33,23 22,21 39 856 165 298 94Lekeberg 32,48 21,46 36 718 161 286 92Lindesberg 32,35 21,33 36 808 161 156 92Ljusnarsberg 32,10 21,08 34 594 150 593 86Nora 32,80 21,78 38 478 164 308 93Örebro 31,90 20,88 36 691 165 637 9464 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller18 A. (forts.)LänKommunTotalkommunalskattesats%Skattesatsikommun%Kommunensskatteinkomst,kr/inv. 1Skatteunderlagkr/inv. 2Index:riket=100VästmanlandsArboga 32,24 21,86 37 500 159 945 91Fagersta 32,49 22,11 39 800 169 319 96Hallstahammar 32,19 21,81 36 772 157 472 89Kungsör 32,41 22,03 39 072 165 182 94Köping 32,54 22,16 38 332 160 488 91Norberg 33,04 22,66 39 468 162 372 92Sala 32,69 22,31 38 155 159 550 91Skinnskatteberg 32,89 22,51 39 440 161 973 92Surahammar 32,69 22,31 39 953 165 575 94Västerås 30,74 20,36 38 765 179 383 102DalarnasAvesta 33,10 22,21 41 161 171 998 98Borlänge 33,55 22,66 39 185 161 403 92Falun 33,20 22,31 41 545 173 938 99Gagnef 33,38 22,49 38 492 158 991 90Hedemora 33,30 22,41 38 695 160 375 91Leksand 32,95 22,06 39 431 166 005 94Ludvika 33,20 22,31 40 394 167 327 95Malung-Sälen 33,20 22,31 37 246 153 989 87Mora 33,47 22,58 39 171 161 268 92Orsa 33,55 22,66 35 242 143 489 82Rättvik 32,95 22,06 36 712 155 607 88Smedjebacken 33,59 22,70 41 862 171 133 97Säter 33,45 22,56 40 057 165 816 94Vansbro 33,43 22,54 34 960 144 501 82Älvdalen 33,45 22,56 35 553 146 113 83GävleborgsBollnäs 32,07 20,64 34 496 155 078 88Gävle 32,72 21,29 40 067 176 143 100Hofors 34,32 22,89 41 555 166 401 95Hudiksvall 32,82 21,39 37 557 163 205 93Ljusdal 33,57 22,14 36 099 150 987 86Nordanstig 33,57 22,14 35 719 148 851 85Ockelbo 33,97 22,54 38 838 159 712 91Ovanåker 33,07 21,64 36 091 154 676 88Sandviken 32,82 21,39 39 367 171 870 98Söderhamn 32,87 21,44 37 115 159 154 90VästernorrlandsHärnösand 34,03 23,04 40 965 165 303 94Kramfors 33,83 22,84 39 416 159 317 90Sollefteå 34,08 23,09 38 885 154 594 88Sundsvall 33,28 22,29 42 825 179 991 102Timrå 33,33 22,34 39 493 165 094 94Ånge 34,02 23,03 39 564 156 611 89Örnsköldsvik 32,78 21,79 40 582 173 171 98<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 65


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201218 A. (forts.)LänKommunTotalkommunalskattesats%Skattesatsikommun%Kommunensskatteinkomst,kr/inv. 1Skatteunderlagkr/inv. 2Index:riket=100JämtlandsBerg 33,47 22,87 35 487 144 188 82Bräcke 33,92 23,32 37 274 145 859 83Härjedalen 33,42 22,82 37 979 153 262 87Krokom 33,12 22,52 37 478 155 232 88Ragunda 34,17 23,57 38 460 149 525 85Strömsund 33,67 23,07 36 852 148 503 84Åre 33,17 22,57 37 060 152 640 87Östersund 32,97 22,37 40 532 168 806 96VästerbottensBjurholm 33,40 22,90 35 183 141 165 80Dorotea 33,40 22,90 37 280 150 698 86Lycksele 33,35 22,85 39 899 162 297 92Malå 33,65 23,15 41 249 163 877 93Nordmaling 33,55 23,05 39 964 160 406 91Norsjö 33,65 23,15 38 495 152 429 87Robertsfors 33,40 22,90 38 531 155 110 88Skellefteå 32,90 22,40 40 433 168 125 95Sorsele 33,40 22,90 35 799 145 068 82Storuman 33,40 22,90 38 822 155 441 88Umeå 33,10 22,60 41 226 171 622 97Vilhelmina 33,70 23,20 35 521 140 666 80Vindeln 33,40 22,90 37 905 152 070 86Vännäs 33,40 22,90 38 724 158 531 90Åsele 33,40 22,90 36 424 146 362 83NorrbottensArjeplog 33,68 23,28 40 553 159 957 91Arvidsjaur 32,48 22,08 39 523 165 865 94Boden 32,53 22,13 40 097 169 967 97Gällivare 32,73 22,33 47 635 198 221 113Haparanda 32,68 22,28 34 496 143 692 82Jokkmokk 32,63 22,23 39 534 164 041 93Kalix 32,73 22,33 40 258 166 510 95Kiruna 33,23 22,83 48 648 199 356 113Luleå 32,68 22,28 42 490 178 530 101Pajala 32,88 22,48 36 848 152 267 86Piteå 32,43 22,03 40 926 173 433 99Älvsbyn 32,63 22,23 38 271 158 726 90Överkalix 32,98 22,58 38 600 156 433 89Övertorneå 31,93 21,53 33 951 146 454 831) Skatteinkomster i kronor per invånare vid 2011 års utgång. Skatteinkomsterna utgörs av preliminäramedel för 2012 och slutavräkning för 2010.2) Skatteunderlag i kronor per invånare vid 2010 års utgång. Kommunalt skatteunderlag utgörs avbeskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer enligt taxeringen 2011 (inkomsterna 2010).Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalskatterna (www.scb.se/OE0101).66 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller18 B. Medelskattesatser, skatteunderlag och skatteinkomster 2012, länsvis18 B. Tax rates, tax base and tax revenue, by countyLänTotal kommunalmedelskattesats,Medelskattesatsi kommun,Kommunernasskatteinkomster,Landstingensskatteinkomster,Skatteunderlag% % kr/inv. 1 kr/inv. 1 kr/inv. 2 riket=100Index:Hela riket 31,60 20,59 38 626 20 684 176 054 100Stockholms 30,46 18,36 39 906 26 247 206 327 117Uppsala 31,89 21,03 39 256 20 310 175 452 100Södermanlands 32,13 21,96 38 922 18 089 166 254 94Östergötlands 30,98 20,71 36 652 18 223 165 305 94Jönköpings 32,26 21,26 37 636 19 509 165 381 94Kronobergs 31,65 21,00 37 040 18 822 164 831 94Kalmar 32,46 21,59 37 757 19 052 162 529 92Gotlands 33,10 33,10 54 651 . 153 647 87Blekinge 33,13 21,62 38 010 20 259 163 458 93Skåne 30,70 20,31 35 433 18 164 163 600 93Hallands 31,22 20,80 38 567 19 369 174 105 99Västra Götalands 32,05 21,17 38 980 20 067 172 692 98Värmlands 33,16 21,96 37 707 19 274 159 606 91Örebro 32,20 21,18 37 211 19 398 164 419 93Västmanlands 31,51 21,13 38 620 19 022 171 310 97Dalarnas 33,30 22,41 39 562 19 275 164 201 93Gävleborgs 32,88 21,45 38 278 20 425 166 006 94Västernorrlands 33,37 22,38 41 159 20 262 171 148 97Jämtlands 33,22 22,62 38 776 18 232 159 176 90Västerbottens 33,14 22,64 40 221 18 723 165 881 94Norrbottens 32,69 22,29 41 777 19 559 174 768 99Hela riket exkl. Gotland 31,60 20,52 38 528 20 810 176 191 1001) Skatteinkomster i kronor per invånare vid 2011 års utgång. Skatteinkomsterna utgörs av preliminäramedel för 2012 och slutavräkning för 2010. Med <strong>kommuner</strong>nas skatteinkomster avses primärkommunalaskatteinkomster. Landstingens skatteinkomster ingår således inte, de redovisas enbart separat.2) Skatteunderlag i kronor per invånare vid 2010 års utgång. Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbarförvärvsinkomst för fysiska personer enligt taxeringen 2011 (avseende inkomsterna 2010).Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Kommunalskatterna (www.scb.se/OE0101).<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 67


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201219. Kommunernas externa utgifter och externa inkomster per invånare samtvissa nyckeltal 201019. External expenditures and revenues of municipalities, per capita, key ratiosLänKommunExternautgifterExternainkomsterExternainkomster/ExternautgifterÅretsresultatNyckeltalRörelsekapitali% avexternautgifterSummaskulderResultatföreextraordinäraposterBorgensförbindelserkr/inv. kr/inv. % kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv.Hela riket 60 253 60 163 100 1 443 1 505 -2 28 220 41 534StockholmsBotkyrka 59 053 57 834 98 2 435 2 435 -9 30 377 47 898Danderyd 81 859 78 776 96 479 479 3 17 933 19 167Ekerö 57 209 57 999 101 2 866 2 866 -5 32 183 32 906Haninge 51 402 52 797 103 1 852 1 852 -2 15 097 34 247Huddinge 52 098 53 372 102 2 500 2 500 7 23 452 82 232Järfälla 58 435 53 221 91 874 874 -13 19 586 46 973Lidingö 70 200 71 080 101 2 966 2 966 -7 14 368 20 776Nacka 60 636 56 865 94 1 392 1 392 -8 17 853 16 910Norrtälje 79 345 77 396 98 3 383 3 383 -15 33 673 41 390Nykvarn 57 994 55 900 96 1 546 1 546 5 57 177 17 721Nynäshamn 56 571 56 925 101 1 513 1 513 8 29 258 42 471Salem 57 168 54 809 96 1 837 1 837 -7 26 775 31 725Sigtuna 61 434 59 275 96 1 367 1 367 -16 20 142 61 508Sollentuna 57 711 58 880 102 1 418 1 418 0 11 588 19 589Solna 48 547 50 560 104 1 942 1 942 -3 11 015 49 082Stockholm 58 857 57 564 98 1 119 1 119 19 31 187 19 268Sundbyberg 52 161 53 024 102 3 850 3 850 12 9 208 75 936Södertälje 64 047 64 631 101 1 229 1 229 -51 129 009 42 415Tyresö 54 675 54 136 99 1 479 1 479 -6 16 430 62 652Täby 63 155 62 434 99 1 713 1 713 10 11 209 25 356Upplands Väsby 52 091 55 926 107 1 021 1 021 -2 13 180 45 040Upplands-Bro 54 393 54 385 100 1 104 1 104 5 26 783 63 667Vallentuna 57 772 53 658 93 3 063 3 063 1 15 948 30 301Vaxholm 54 800 56 370 103 964 964 -6 46 546 17 945Värmdö 85 631 60 087 70 1 229 1 291 -4 43 555 25 685Österåker 46 970 49 289 105 3 091 3 091 6 8 604 76 337UppsalaEnköping 55 280 54 515 99 452 452 -1 11 265 46 022Heby 55 327 56 249 102 328 328 -2 19 126 44 435Håbo 54 074 55 247 102 925 925 -8 32 261 48 176Knivsta 54 182 54 789 101 925 925 14 32 162 11 995Tierp 57 632 56 811 99 492 492 -11 17 622 56 406Uppsala 56 723 57 968 102 1 691 844 -17 26 414 19 580Älvkarleby 58 085 56 484 97 1 578 1 578 -1 26 150 33 629Östhammar 58 824 58 118 99 618 618 -12 16 902 52 927SödermanlandsEskilstuna 58 491 58 918 101 2 268 2 268 -7 33 914 45 083Flen 59 376 72 284 122 907 907 24 9 434 44 206Gnesta 57 159 60 148 105 2 873 2 873 -1 7 923 80 375Katrineholm 62 967 61 216 97 509 509 -4 14 420 48 547Nyköping 64 238 63 278 99 677 677 -5 15 845 36 46168 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller19. (forts.)LänKommunExternautgifterExternainkomsterExternainkomster/ExternautgifterÅretsresultatNyckeltalRörelsekapitali% avexternautgifterSummaskulderResultatföreextraordinäraposterBorgensförbindelserkr/inv. kr/inv. % kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv.Oxelösund 56 878 58 654 103 1 357 1 357 -7 43 423 50 318Strängnäs 55 271 55 930 101 1 176 1 176 -4 67 284 29 164Trosa 61 337 55 963 91 746 746 -8 22 291 39 263Vingåker 55 822 58 090 104 1 949 1 949 -11 16 470 61 482ÖstergötlandsBoxholm 53 198 55 991 105 1 711 1 711 0 18 526 54 496Finspång 56 409 56 898 101 1 346 1 346 -6 37 307 43 771Kinda 55 304 56 442 102 1 147 1 147 10 9 517 46 924Linköping 55 027 54 022 98 1 599 1 599 28 32 135 64 610Mjölby 58 683 58 932 100 606 606 -9 24 881 36 054Motala 57 967 58 420 101 1 035 1 035 -10 16 278 38 835Norrköping 58 380 59 434 102 1 376 1 376 -33 50 805 21 656Söderköping 55 798 57 756 104 2 309 2 309 -5 25 020 34 145Vadstena 61 165 64 512 105 609 609 -3 15 756 47 525Valdemarsvik 63 121 63 099 100 -184 -184 -6 24 018 24 276Ydre 56 824 57 138 101 -538 -540 3 20 531 43 596Åtvidaberg 57 442 57 949 101 1 901 1 901 -1 30 070 32 168Ödeshög 59 767 58 595 98 966 966 -3 28 022 39 407JönköpingsAneby 54 440 55 182 101 536 536 -9 18 566 46 797Eksjö 64 076 62 967 98 755 755 -4 9 371 75 752Gislaved 56 584 56 596 100 865 865 -8 8 961 34 277Gnosjö 56 758 58 076 102 1 526 1 526 -6 18 566 33 662Habo 56 844 54 245 95 1 638 1 638 -6 21 320 43 477Jönköping 59 434 58 925 99 1 075 1 075 -13 16 390 68 602Mullsjö 55 155 56 867 103 1 364 1 364 -1 41 784 26 184Nässjö 57 252 57 219 100 690 690 -6 10 081 52 737Sävsjö 61 334 63 001 103 1 558 1 558 -10 25 752 51 490Tranås 58 205 60 867 105 2 112 2 112 -4 8 197 44 735Vaggeryd 68 230 64 438 94 1 551 1 551 -19 20 159 38 315Vetlanda 53 777 56 524 105 2 364 2 364 -7 15 254 46 660Värnamo 58 676 59 870 102 2 031 2 031 5 10 289 39 139KronobergsAlvesta 62 443 65 193 104 3 343 3 343 -1 19 455 76 313Lessebo 69 338 66 571 96 830 830 -8 47 422 68 449Ljungby 61 616 59 040 96 1 868 1 868 -6 13 018 52 329Markaryd 54 936 55 183 100 363 363 35 13 061 23 721Tingsryd 62 489 63 310 101 1 504 1 504 -6 18 370 65 266Uppvidinge 60 403 62 066 103 649 649 13 12 195 32 575Växjö 58 923 60 803 103 1 846 1 846 -3 11 553 82 843Älmhult 56 856 55 590 98 624 624 -10 17 774 37 121<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 69


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201219. (forts.)LänKommunExternautgifterExternainkomsterExternainkomster/ExternautgifterÅretsresultatNyckeltalRörelsekapitali% avexternautgifterSummaskulderResultatföreextraordinäraposterBorgensförbindelserkr/inv. kr/inv. % kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv.KalmarBorgholm 59 241 59 943 101 277 277 -6 25 585 63 357Emmaboda 59 088 59 516 101 578 578 -5 14 143 77 358Hultsfred 63 651 63 946 100 475 475 -4 20 488 52 676Högsby 64 114 67 328 105 2 825 2 825 3 53 700 47 754Kalmar 61 913 59 765 97 1 204 1 204 -5 14 384 68 853Mönsterås 59 273 61 116 103 3 378 3 378 10 13 107 44 158Mörbylånga 58 145 57 581 99 746 746 8 35 634 46 041Nybro 62 574 60 916 97 702 702 -2 35 835 53 962Oskarshamn 62 047 63 653 103 1 377 1 377 32 53 818 25 746Torsås 63 241 62 021 98 750 750 0 18 100 43 372Vimmerby 59 042 66 713 113 -208 -208 3 32 866 45 299Västervik 62 005 60 823 98 114 114 -11 46 290 24 533GotlandsGotland 92 061 91 983 100 349 349 -8 27 641 64 884BlekingeKarlshamn 57 869 59 420 103 2 083 2 083 -8 15 776 52 275Karlskrona 61 615 61 255 99 782 782 -1 62 940 24 876Olofström 57 999 58 175 100 982 982 0 17 156 98 442Ronneby 57 297 57 362 100 853 853 -9 38 214 70 424Sölvesborg 56 054 55 057 98 703 703 -1 9 311 44 293SkåneBjuv 54 866 53 980 98 -362 -362 -12 30 999 19 091Bromölla 51 546 55 550 108 1 453 1 453 3 14 926 69 056Burlöv 49 198 50 819 103 2 331 2 331 15 7 726 50 002Båstad 57 947 57 767 100 2 479 2 479 -8 16 218 50 007Eslöv 56 621 58 720 104 1 937 1 937 -4 9 722 45 237Helsingborg 63 823 60 249 94 -726 -726 -13 35 738 36 752Hässleholm 59 632 58 872 99 3 251 3 251 -12 15 690 39 846Höganäs 51 951 54 254 104 2 207 2 207 8 16 404 23 748Hörby 56 102 54 390 97 -31 -31 -7 19 095 34 813Höör 54 282 61 374 113 5 413 5 413 5 11 779 61 030Klippan 57 303 58 226 102 1 278 1 278 -7 21 375 23 847Kristianstad 60 964 57 475 94 1 535 1 535 -6 14 163 63 754Kävlinge 47 149 48 768 103 2 358 2 358 4 7 932 37 504Landskrona 63 234 61 473 97 138 -2 189 22 17 040 55 421Lomma 57 520 55 940 97 1 992 1 992 -6 23 330 25 039Lund 58 643 58 980 101 1 907 1 907 -8 16 438 53 872Malmö 56 837 55 538 98 1 726 1 726 -8 15 082 25 716Osby 57 190 57 985 101 1 292 1 292 -5 18 376 36 382Perstorp 52 586 52 974 101 1 396 1 396 -3 26 129 35 823Simrishamn 55 630 57 151 103 1 693 1 693 0 22 814 55 86270 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller19. (forts.)LänKommunExternautgifterExternainkomsterExternainkomster/ExternautgifterÅretsresultatNyckeltalRörelsekapitali% avexternautgifterSummaskulderResultatföreextraordinäraposterBorgensförbindelserkr/inv. kr/inv. % kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv.Sjöbo 54 520 78 713 144 7 491 7 491 -2 31 637 14 432Skurup 53 089 54 719 103 1 846 1 846 1 14 642 48 769Staffanstorp 57 374 54 551 95 1 159 1 159 7 14 313 75 686Svalöv 54 399 55 783 103 244 244 -6 18 351 37 922Svedala 50 789 52 083 103 1 558 1 558 -3 14 973 37 074Tomelilla 53 899 55 183 102 1 796 1 796 2 15 843 41 187Trelleborg 55 235 54 681 99 1 013 1 013 -11 18 306 51 965Vellinge 50 743 50 398 99 2 104 2 4 20 335 32 805Ystad 58 418 59 428 102 2 162 2 162 -16 42 145 58 533Åstorp 52 454 53 726 102 1 662 1 516 0 38 714 11 216Ängelholm 53 445 52 768 99 1 399 1 399 -7 11 483 42 818Örkelljunga 55 587 53 899 97 2 807 2 807 -7 19 268 33 366Östra Göinge 54 417 55 722 102 1 424 1 424 -3 15 120 60 530HallandsFalkenberg 55 281 56 308 102 951 951 -2 43 080 29 179Halmstad 59 572 59 001 99 2 416 2 416 -10 12 324 32 733Hylte 61 649 59 948 97 1 156 1 156 -10 28 127 32 203Kungsbacka 55 218 57 877 105 2 873 2 873 -3 15 023 40 788Laholm 53 673 55 376 103 2 516 2 516 5 10 417 48 525Varberg 51 543 55 378 107 2 610 2 610 5 35 811 29 978V. GötalandsAle 61 097 62 250 102 2 334 2 334 -4 11 737 42 895Alingsås 59 987 60 479 101 2 431 2 431 6 12 950 64 513Bengtsfors 69 851 67 347 96 59 59 -3 22 882 46 297Bollebygd 53 147 52 513 99 716 716 0 12 773 36 044Borås 59 109 59 478 101 321 781 14 28 821 23 268Dals-Ed 72 723 73 883 102 582 582 -7 37 316 45 375Essunga 55 268 62 509 113 942 942 -1 9 581 41 731Falköping 59 577 58 386 98 295 295 -3 23 352 34 189Färgelanda 60 352 56 315 93 -11 783 -11 783 -12 28 385 41 936Grästorp 60 408 59 721 99 479 479 -10 16 383 30 059Gullspång 64 591 71 520 111 1 197 1 197 -12 25 641 45 156Göteborg 61 110 60 857 100 446 446 3 55 788 26 474Götene 66 352 66 517 100 164 164 -4 49 709 32 532Herrljunga 54 750 56 505 103 834 834 -5 11 188 46 705Hjo 56 210 56 889 101 1 124 1 124 -12 14 745 33 327Härryda 59 923 58 324 97 2 045 2 045 -8 19 345 19 756Karlsborg 61 510 58 441 95 521 521 -1 15 891 46 668Kungälv 58 395 58 146 100 642 642 0 30 477 35 094Lerum 56 168 55 230 98 503 503 8 19 406 20 878Lidköping 107 949 102 757 95 4 379 4 379 -5 17 031 50 665Lilla Edet 58 578 58 718 100 406 406 3 21 396 58 042Lysekil 66 254 64 523 97 -37 -37 0 22 946 76 868Mariestad 67 817 65 710 97 375 375 -6 22 784 48 793Mark 56 061 56 479 101 1 047 1 047 4 10 550 40 724Mellerud 65 697 64 408 98 548 548 -9 25 282 47 719<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 71


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201219. (forts.)LänKommunExternautgifterExternainkomsterExternainkomster/ExternautgifterÅretsresultatNyckeltalRörelsekapitali% avexternautgifterSummaskulderResultatföreextraordinäraposterBorgensförbindelserkr/inv. kr/inv. % kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv.Munkedal 58 365 59 690 102 1 867 1 867 -6 29 134 39 518Mölndal 57 178 58 745 103 3 777 3 777 0 10 713 64 520Orust 63 443 60 752 96 2 614 2 614 -2 34 993 44 468Partille 55 854 56 845 102 867 867 9 8 287 59 686Skara 60 390 61 929 103 937 937 -1 21 467 28 432Skövde 57 565 74 238 129 1 878 16 849 -8 22 812 27 878Sotenäs 74 891 72 673 97 1 184 1 184 -9 27 058 75 946Stenungsund 56 816 59 123 104 3 251 3 251 -5 31 775 37 190Strömstad 69 143 67 048 97 917 917 0 16 482 99 267Svenljunga 61 556 71 973 117 1 188 1 188 -11 12 899 31 004Tanum 61 744 60 902 99 1 327 1 327 -6 29 206 33 087Tibro 62 297 63 176 101 1 634 1 634 -3 11 612 29 629Tidaholm 58 813 58 552 100 1 496 1 496 5 12 427 44 342Tjörn 63 738 60 468 95 1 244 1 244 -6 17 017 59 751Tranemo 63 346 60 815 96 54 54 -8 28 151 34 595Trollhättan 57 203 58 408 102 695 695 -3 13 268 63 451Töreboda 59 469 61 173 103 1 090 1 090 2 12 190 41 199Uddevalla 63 854 63 375 99 1 554 1 554 -10 44 055 34 452Ulricehamn 63 984 66 262 104 -33 6 435 4 31 978 25 153Vara 56 500 58 463 103 2 863 2 863 3 10 515 31 264Vårgårda 57 251 58 363 102 854 854 -11 10 560 38 645Vänersborg 59 791 60 268 101 1 329 1 329 -6 16 403 44 487Åmål 64 993 66 583 102 873 873 -4 15 061 69 635Öckerö 58 315 57 821 99 1 185 1 185 5 9 503 66 438VärmlandsArvika 57 418 58 955 103 2 457 2 457 24 9 832 65 009Eda 59 652 62 294 104 711 711 3 9 852 45 868Filipstad 70 661 71 234 101 1 594 1 594 -8 24 640 43 227Forshaga 60 076 62 058 103 1 058 1 058 -13 21 486 49 155Grums 61 301 61 566 100 1 025 1 025 -4 54 950 23 574Hagfors 69 830 65 063 93 1 165 30 -8 44 365 50 763Hammarö 61 357 59 723 97 488 488 -9 18 355 60 223Karlstad 66 341 64 538 97 1 875 2 552 -14 41 241 29 475Kil 55 495 57 661 104 1 927 1 927 -8 29 374 46 078Kristinehamn 61 490 60 719 99 703 703 -8 25 022 36 876Munkfors 66 408 75 090 113 1 826 1 826 2 21 981 62 569Storfors 64 911 65 799 101 11 11 -5 29 646 46 749Sunne 62 953 64 463 102 581 581 0 15 928 37 276Säffle 63 673 65 992 104 668 668 -9 25 605 37 352Torsby 70 129 70 096 100 937 937 -6 38 346 39 040Årjäng 62 445 61 296 98 708 708 -9 19 803 45 39872 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller19. (forts.)LänKommunExternautgifterExternainkomsterExternainkomster/ExternautgifterÅretsresultatNyckeltalRörelsekapitali% avexternautgifterSummaskulderResultatföreextraordinäraposterBorgensförbindelserkr/inv. kr/inv. % kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv.ÖrebroAskersund 59 113 56 997 96 1 262 1 262 -5 16 395 39 867Degerfors 61 998 60 596 98 -462 -462 -7 25 307 71 366Hallsberg 58 986 59 278 100 255 255 -12 47 093 58 985Hällefors 59 867 61 891 103 1 726 1 726 2 27 909 60 351Karlskoga 76 002 91 599 121 16 132 16 132 -6 45 843 53 694Kumla 62 520 59 160 95 1 226 829 -7 13 991 80 144Laxå 57 607 58 210 101 501 501 -3 29 722 70 002Lekeberg 51 343 52 972 103 1 600 1 600 6 7 417 40 010Lindesberg 60 379 62 191 103 61 61 -2 10 763 78 752Ljusnarsberg 61 421 59 957 98 1 502 1 502 -6 57 692 32 555Nora 55 159 55 757 101 772 772 -1 8 599 66 641Örebro 60 013 60 493 101 1 727 1 727 1 24 768 47 307VästmanlandsArboga 60 342 58 029 96 -285 -285 -15 28 454 46 302Fagersta 60 375 61 649 102 2 075 2 075 11 8 734 29 045Hallstahammar 58 812 60 088 102 1 340 1 340 -7 19 581 61 888Kungsör 64 522 60 980 95 144 144 -6 10 103 59 938Köping 63 007 63 445 101 1 358 1 358 -8 16 016 54 534Norberg 57 303 58 374 102 972 972 -1 28 888 24 518Sala 59 326 61 734 104 3 684 3 684 -9 20 658 41 321Skinnskatteberg 63 382 62 416 98 2 236 2 300 12 9 837 24 023Surahammar 62 257 55 890 90 632 632 -4 34 814 55 113Västerås 56 824 56 805 100 1 301 1 046 0 36 078 20 464DalarnasAvesta 61 877 62 190 101 1 173 1 173 -10 51 035 26 379Borlänge 59 675 59 148 99 1 066 1 066 -2 11 812 95 217Falun 55 090 56 891 103 1 535 1 535 -7 23 121 74 909Gagnef 57 988 54 744 94 147 147 -10 29 830 40 892Hedemora 60 575 59 966 99 -4 -4 6 10 150 61 368Leksand 60 375 57 715 96 2 657 2 657 -6 16 068 52 164Ludvika 64 598 64 156 99 1 043 888 -7 18 869 55 673Malung-Sälen 71 170 72 963 103 2 591 2 591 -4 34 822 57 326Mora 60 590 60 365 100 3 250 3 250 -4 15 093 63 452Orsa 64 732 63 428 98 791 791 -2 19 312 54 459Rättvik 64 783 65 101 100 296 296 -3 29 716 68 566Smedjebacken 56 557 57 893 102 2 560 487 -8 30 208 55 004Säter 55 310 57 808 105 1 286 1 286 21 12 831 30 570Vansbro 63 811 67 846 106 987 987 4 38 775 43 079Älvdalen 68 753 76 669 112 925 925 -5 29 032 45 130<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 73


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201219. (forts.)LänKommunExternautgifterExternainkomsterExternainkomster/ExternautgifterÅretsresultatNyckeltalRörelsekapitali% avexternautgifterSummaskulderResultatföreextraordinäraposterBorgensförbindelserkr/inv. kr/inv. % kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv.GävleborgsBollnäs 67 081 65 782 98 94 94 -7 13 426 56 798Gävle 62 464 61 019 98 1 454 1 454 2 59 638 29 890Hofors 65 503 64 110 98 -90 -90 -7 11 187 62 106Hudiksvall 62 992 61 540 98 588 588 -4 13 863 41 622Ljusdal 61 149 64 035 105 1 817 1 817 -8 17 422 54 433Nordanstig 58 273 59 998 103 42 42 4 17 269 42 654Ockelbo 60 190 58 727 98 693 693 1 39 717 51 081Ovanåker 54 107 55 892 103 1 018 1 018 10 15 075 52 069Sandviken 58 117 58 674 101 386 386 -8 25 070 54 653Söderhamn 61 907 64 273 104 95 95 -7 45 982 33 429VästernorrlandsHärnösand 61 964 59 605 96 -2 173 -2 173 -1 10 915 86 054Kramfors 69 329 70 155 101 5 5 -5 27 899 64 446Sollefteå 75 538 72 787 96 864 864 -6 25 773 48 138Sundsvall 62 019 59 141 95 656 656 -8 61 585 25 524Timrå 57 732 59 719 103 1 628 1 628 -3 20 906 46 721Ånge 69 137 69 337 100 921 369 -2 10 759 79 312Örnsköldsvik 56 665 57 071 101 1 348 1 348 -1 11 644 106 433JämtlandsBerg 72 006 70 668 98 308 308 -1 11 317 93 450Bräcke 75 667 77 615 103 15 15 -8 47 086 33 618Härjedalen 81 093 76 597 94 1 120 1 120 36 16 660 67 185Krokom 62 776 62 639 100 3 234 3 234 -5 19 923 49 509Ragunda 70 913 73 642 104 2 032 2 032 -2 47 937 32 431Strömsund 67 594 72 088 107 2 509 2 509 12 14 396 43 545Åre 66 409 69 331 104 3 472 3 472 -2 60 340 22 609Östersund 69 611 64 264 92 2 757 2 757 -10 9 965 52 576VästerbottensBjurholm 76 944 73 328 95 271 271 -11 46 840 29 503Dorotea 79 496 81 825 103 1 843 1 843 13 45 996 63 385Lycksele 74 729 76 010 102 1 571 1 571 7 21 655 54 247Malå 76 958 73 860 96 -1 173 -2 604 4 52 238 30 508Nordmaling 66 860 67 275 101 712 712 -4 29 483 36 295Norsjö 74 555 78 087 105 1 510 1 510 22 13 769 48 685Robertsfors 60 572 64 527 107 2 395 2 395 -2 22 407 30 928Skellefteå 67 871 72 005 106 3 967 3 967 5 68 152 58 291Sorsele 85 025 88 411 104 1 549 1 549 0 46 217 62 126Storuman 72 687 77 001 106 1 646 1 646 3 42 867 34 767Umeå 67 406 64 250 95 1 846 1 846 -10 81 353 27 510Vilhelmina 80 344 82 349 102 1 346 1 346 14 17 259 56 836Vindeln 67 137 69 626 104 921 921 -3 28 041 43 921Vännäs 81 918 82 704 101 1 713 1 713 3 48 190 32 573Åsele 92 999 88 814 96 948 948 -8 25 725 49 58574 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller19. (forts.)LänKommunExternautgifterExternainkomsterExternainkomster/ExternautgifterÅretsresultatNyckeltalRörelsekapitali% avexternautgifterSummaskulderResultatföreextraordinäraposterBorgensförbindelserkr/inv. kr/inv. % kr/inv. kr/inv. kr/inv. kr/inv.NorrbottensArjeplog 86 993 87 414 100 -716 -716 -5 36 019 49 817Arvidsjaur 80 236 81 472 102 2 144 2 144 -5 14 406 83 948Boden 63 698 65 226 102 1 514 1 514 1 13 516 63 902Gällivare 67 432 69 232 103 2 449 2 449 9 14 845 83 590Haparanda 69 333 74 818 108 2 234 2 234 -3 36 060 41 050Jokkmokk 71 636 75 345 105 2 466 2 466 -1 29 633 66 236Kalix 64 924 66 604 103 1 768 1 768 -5 28 863 74 065Kiruna 65 869 64 588 98 1 443 1 066 -10 47 039 48 387Luleå 61 650 62 952 102 987 987 -15 14 391 50 364Pajala 72 994 73 744 101 252 252 1 40 101 54 387Piteå 59 488 59 230 100 888 888 9 11 316 66 350Älvsbyn 63 256 66 386 105 1 079 1 079 6 23 850 64 313Överkalix 73 108 76 708 105 1 912 1 912 0 36 468 43 119Övertorneå 76 408 81 763 107 4 174 4 174 35 24 683 54 620Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Räkenskapssammandraget (www.scb.se/OE0107).<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 75


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201220. Kommunernas kostnader för vissa verksamheter, kr per invånare, samthur stor del som utgör köpt verksamhet. Vissa inkomstslag i procent avexterna inkomster 201020. Costs to municipalities of some operations, SEK per capita, and share ofpurchased in costs. Types of revenues as a percentage of external revenuesLänKommunKostnader, kr per invånareFörskoleverks.Skolbarnsoms.UtbildningKöp av verksamh. somandel av verksamh.kostn. %Äldreochfunktionsh.EkonomisktbiståndFörskoleverks.Skolbarnsoms.UtbildningÄldreochfunktionsh.Inkomstslag i % avexterna inkomsterSkatteintäkterTaxorochavgifterBidragHela riket 7 278 14 688 16 240 1 334 17 26 16 60 6 7StockholmsBotkyrka 8 409 17 329 13 450 1 541 8 26 14 53 5 6Danderyd 10 262 14 916 15 424 198 37 36 64 69 6 4Ekerö 10 103 17 741 15 004 657 32 44 31 70 7 4Haninge 7 784 15 977 13 409 1 304 16 28 19 66 6 8Huddinge 9 338 16 705 11 048 1 286 23 29 20 66 3 6Järfälla 8 805 15 252 12 619 1 361 26 30 44 68 6 8Lidingö 10 255 14 877 18 515 385 36 29 25 71 5 5Nacka 10 441 15 474 11 149 779 45 34 58 71 7 5Norrtälje 5 811 14 932 16 085 687 34 26 85 44 6 30Nykvarn 8 527 17 198 10 230 797 1 30 16 69 5 4Nynäshamn 7 048 14 572 14 546 1 572 11 21 13 60 6 7Salem 9 736 18 626 11 496 783 40 37 26 70 5 6Sigtuna 8 514 16 215 11 622 1 415 17 28 14 60 8 11Sollentuna 9 640 15 693 13 341 1 084 60 39 45 68 4 6Solna 7 020 8 285 13 254 596 31 54 64 71 5 7Stockholm 8 901 12 835 14 000 1 522 32 34 47 64 5 6Sundbyberg 9 177 10 540 13 799 1 433 25 47 36 66 7 6Södertälje 7 507 15 174 16 229 3 476 9 26 31 51 3 7Tyresö 8 831 17 081 11 927 998 29 27 29 72 6 7Täby 8 584 15 136 14 527 475 82 52 53 71 7 6Upplands Väsby 6 863 14 082 12 135 1 144 69 53 41 65 6 6Upplands-Bro 8 828 15 284 10 749 1 238 9 36 10 63 6 8Vallentuna 9 715 17 956 12 044 549 50 33 38 66 4 6Vaxholm 10 695 17 721 12 670 446 26 35 55 74 7 4Värmdö 10 288 17 161 11 593 808 21 38 25 65 9 7Österåker 8 140 15 382 13 022 661 33 45 38 78 4 6UppsalaEnköping 7 111 16 294 15 912 1 010 20 20 16 65 7 6Heby 5 751 19 706 17 935 1 400 19 39 7 61 7 7Håbo 8 843 19 782 9 632 1 062 10 25 15 74 7 5Knivsta 10 995 18 541 10 362 488 25 41 19 74 6 6Tierp 5 964 17 099 17 631 1 565 5 24 4 57 6 7Uppsala 6 997 13 953 14 591 1 496 26 25 32 64 3 6Älvkarleby 6 047 16 015 15 490 1 077 5 50 5 66 3 7Östhammar 6 156 17 254 17 304 647 3 26 4 66 7 776 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller20. (forts.)LänKommunKostnader, kr per invånareFörskoleverks.Skolbarnsoms.UtbildningKöp av verksamh. somandel av verksamh.kostn. %Äldreochfunktionsh.EkonomisktbiståndFörskoleverks.Skolbarnsoms.UtbildningÄldreochfunktionsh.Inkomstslag i % avexterna inkomsterSkatteintäkterTaxorochavgifterSödermanlandsEskilstuna 7 200 13 559 16 624 2 480 10 17 6 60 2 8Flen 5 987 16 733 19 090 1 706 14 28 7 47 2 10Gnesta 7 258 16 195 15 862 1 120 13 41 8 61 7 5Katrineholm 6 314 17 311 18 482 1 879 1 12 3 57 4 9Nyköping 7 791 15 276 16 994 1 032 14 28 19 59 6 6Oxelösund 5 364 13 444 16 027 693 12 38 5 71 2 6Strängnäs 6 732 16 472 14 766 1 442 14 32 11 69 3 5Trosa 7 711 16 626 14 450 557 10 40 9 72 7 6Vingåker 5 685 17 733 18 923 837 4 40 4 61 2 9ÖstergötlandsBoxholm 5 881 15 851 16 797 1 041 3 41 7 64 2 9Finspång 6 040 15 673 18 285 1 244 7 23 5 66 2 7Kinda 5 785 17 012 16 997 786 5 36 4 59 6 7Linköping 7 390 14 098 13 310 1 623 17 25 40 64 2 7Mjölby 6 690 15 033 18 516 1 427 4 22 10 58 7 9Motala 6 620 15 404 16 341 1 233 8 19 9 59 10 6Norrköping 6 866 13 884 15 002 2 181 11 24 16 58 4 7Söderköping 6 746 17 725 15 733 553 21 23 24 61 6 6Vadstena 5 823 15 237 20 782 808 18 34 9 56 4 9Valdemarsvik 5 004 16 715 17 268 426 10 31 19 54 7 12Ydre 6 659 15 926 17 528 449 2 43 4 58 9 4Åtvidaberg 6 493 16 739 17 702 895 13 24 29 61 3 9Ödeshög 4 945 16 981 16 660 1 045 20 34 11 56 6 9JönköpingsAneby 5 306 17 307 14 290 972 3 47 2 63 2 6Eksjö 6 181 16 012 21 980 1 044 6 26 3 59 3 12Gislaved 6 928 17 124 15 708 949 4 17 9 64 7 5Gnosjö 6 127 18 597 15 614 1 167 9 13 5 66 7 7Habo 9 653 14 956 10 885 562 20 34 20 65 6 6Jönköping 8 086 14 086 16 674 1 378 13 20 6 62 6 7Mullsjö 7 523 15 924 14 436 765 24 36 5 63 3 6Nässjö 6 454 15 974 19 519 1 171 9 19 3 62 2 7Sävsjö 6 229 16 560 20 527 1 039 5 19 0 53 7 10Tranås 6 520 14 437 17 975 1 662 14 16 3 57 7 8Vaggeryd 7 508 17 072 18 419 728 13 22 6 53 11 12Vetlanda 5 776 15 875 20 148 670 6 15 4 63 3 7Värnamo 7 133 15 704 16 824 845 10 11 4 62 8 5KronobergsAlvesta 6 360 16 472 18 615 1 377 6 33 1 55 5 11Lessebo 6 585 17 710 17 167 1 209 4 32 4 51 8 11Ljungby 6 347 14 441 19 956 682 6 10 4 60 6 7Markaryd 5 609 14 836 18 070 895 1 18 3 58 8 5Tingsryd 5 114 15 892 22 892 589 4 30 4 54 9 8Bidrag<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 77


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201220. (forts.)LänKommunKostnader, kr per invånareFörskoleverks.Skolbarnsoms.UtbildningKöp av verksamh. somandel av verksamh.kostn. %Äldreochfunktionsh.EkonomisktbiståndFörskoleverks.Skolbarnsoms.UtbildningÄldreochfunktionsh.Inkomstslag i % avexterna inkomsterSkatteintäkterTaxorochavgifterBidragUppvidinge 5 545 17 713 21 295 426 13 29 8 58 7 6Växjö 7 204 13 372 17 684 1 421 14 17 11 58 9 7Älmhult 6 892 14 465 15 639 469 2 19 2 65 9 6KalmarBorgholm 4 885 15 526 24 721 569 20 47 13 56 2 4Emmaboda 5 198 15 814 20 356 687 7 29 5 61 3 6Hultsfred 5 420 17 699 21 343 595 1 23 6 55 6 5Högsby 4 715 15 580 23 273 1 342 7 26 1 49 9 7Kalmar 6 556 12 950 19 842 1 170 7 46 7 62 3 7Mönsterås 5 402 16 364 19 793 536 8 25 4 61 7 7Mörbylånga 6 818 14 505 17 705 338 2 44 4 60 9 5Nybro 5 451 14 517 20 256 618 11 28 2 57 6 10Oskarshamn 6 146 14 641 19 456 1 053 1 10 3 62 7 5Torsås 5 294 15 219 20 386 880 7 48 5 54 6 6Vimmerby 6 124 16 104 17 744 924 8 19 5 53 3 6Västervik 6 134 14 933 20 455 1 514 7 12 10 57 7 5GotlandsGotland 7 382 17 453 17 131 1 073 13 16 20 55 9 8BlekingeKarlshamn 6 349 14 455 19 008 821 7 18 3 63 6 7Karlskrona 7 629 13 296 17 912 1 384 15 22 5 57 8 6Olofström 5 019 15 392 20 098 558 1 17 5 64 3 9Ronneby 6 379 14 192 16 820 1 095 9 23 5 63 2 6Sölvesborg 6 659 14 001 18 864 925 16 40 7 65 3 6SkåneBjuv 7 537 15 725 14 955 1 512 4 38 5 57 6 9Bromölla 6 514 15 016 15 146 721 5 44 8 64 5 5Burlöv 8 100 14 342 12 909 1 556 11 35 7 60 6 5Båstad 5 790 15 703 14 919 665 15 27 5 64 10 8Eslöv 8 306 15 983 15 924 1 032 10 19 4 53 8 8Helsingborg 6 629 13 251 12 985 2 111 34 29 28 57 8 5Hässleholm 6 758 15 926 16 674 784 9 14 14 54 5 5Höganäs 7 202 13 899 15 196 479 22 30 14 67 10 6Hörby 6 938 14 446 15 545 1 075 15 37 7 54 7 6Höör 7 575 15 479 14 544 800 25 42 7 52 5 6Klippan 4 860 15 836 15 425 1 045 20 15 3 51 5 6Kristianstad 6 557 14 227 17 054 1 374 13 16 9 58 7 8Kävlinge 8 527 14 096 10 461 355 11 44 5 69 8 4Landskrona 5 815 15 274 16 056 2 087 11 40 5 49 15 5Lomma 10 693 14 834 10 399 256 10 34 34 73 7 778 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller20. (forts.)LänKommunKostnader, kr per invånareFörskoleverks.Skolbarnsoms.UtbildningKöp av verksamh. somandel av verksamh.kostn. %Äldreochfunktionsh.EkonomisktbiståndFörskoleverks.Skolbarnsoms.UtbildningÄldreochfunktionsh.Inkomstslag i % avexterna inkomsterSkatteintäkterTaxorochavgifterBidragLund 7 982 12 794 14 703 1 032 17 17 14 63 6 5Malmö 7 441 12 955 13 747 2 697 15 20 19 55 4 7Osby 5 699 16 161 16 819 948 2 24 5 58 5 6Perstorp 5 785 14 417 14 684 996 1 32 9 59 8 5Simrishamn 4 925 14 263 20 563 582 18 31 14 57 8 7Sjöbo 6 488 14 829 14 921 644 25 44 4 40 5 3Skurup 7 564 15 256 12 642 850 9 38 8 57 9 4Staffanstorp 8 560 16 764 8 073 574 33 40 38 62 6 5Svalöv 7 010 17 428 14 056 1 270 16 49 6 57 5 7Svedala 9 074 16 231 11 047 328 13 28 4 67 6 5Tomelilla 5 814 13 330 17 920 891 33 42 24 55 6 8Trelleborg 7 735 14 295 14 115 1 094 7 16 12 59 10 4Vellinge 8 141 15 479 9 379 225 48 29 56 78 8 4Ystad 6 345 13 009 16 284 414 17 36 16 57 7 5Åstorp 7 477 16 729 12 112 1 097 7 36 6 55 6 7Ängelholm 5 901 14 364 17 197 788 21 22 15 63 9 6Örkelljunga 5 229 15 879 15 127 739 5 24 9 51 5 8Östra Göinge 5 864 16 257 18 116 745 1 31 14 61 7 5HallandsFalkenberg 6 191 15 594 19 210 1 116 17 17 18 59 3 8Halmstad 6 724 13 907 17 420 927 11 16 11 59 7 5Hylte 5 655 17 892 17 359 1 165 5 35 5 57 7 7Kungsbacka 9 533 16 689 13 701 738 14 20 16 73 8 5Laholm 5 687 15 698 15 199 865 13 25 25 59 7 7Varberg 7 322 14 326 13 988 588 15 18 18 61 6 4Västra GötalandsAle 7 690 16 781 13 386 1 028 7 29 7 61 9 9Alingsås 7 225 13 817 20 741 923 15 23 7 61 6 8Bengtsfors 5 743 17 159 20 612 1 266 5 28 7 51 9 10Bollebygd 7 688 15 819 12 975 761 7 43 10 73 6 5Borås 6 437 14 205 18 148 1 282 7 15 10 60 6 7Dals-Ed 6 175 18 143 20 372 1 187 1 34 6 47 6 10Essunga 5 360 15 674 18 307 830 1 31 5 55 4 8Falköping 5 261 14 756 21 123 1 232 14 18 4 58 4 8Färgelanda 5 774 17 785 17 183 796 2 33 5 59 9 7Grästorp 6 521 15 096 21 876 378 7 40 6 58 7 10Gullspång 4 290 15 510 20 983 885 0 34 4 49 5 11Göteborg 6 839 12 229 15 784 2 655 14 29 18 64 6 6Götene 6 231 15 855 15 861 649 15 44 6 54 3 6Herrljunga 6 630 17 180 17 696 1 113 13 17 6 63 5 6Hjo 6 012 15 634 20 623 891 11 36 2 63 4 9<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 79


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201220. (forts.)LänKommunKostnader, kr per invånareFörskoleverks.Skolbarnsoms.UtbildningKöp av verksamh. somandel av verksamh.kostn. %Äldreochfunktionsh.EkonomisktbiståndFörskoleverks.Skolbarnsoms.UtbildningÄldreochfunktionsh.Inkomstslag i % avexterna inkomsterSkatteintäkterTaxorochavgifterBidragHärryda 10 364 15 882 12 717 696 9 24 8 68 6 6Karlsborg 6 026 15 352 20 283 631 11 51 5 62 5 10Kungälv 7 994 15 000 15 166 864 15 19 9 69 7 4Lerum 8 930 16 493 13 630 955 18 23 23 72 7 4Lidköping 7 163 14 731 18 698 682 4 13 1 36 6 3Lilla Edet 6 349 16 682 16 340 1 642 14 44 13 65 6 6Lysekil 5 704 15 079 22 319 1 095 4 22 5 60 6 6Mariestad 6 424 14 304 17 417 606 0 17 3 54 10 5Mark 6 628 15 076 17 336 998 6 15 2 61 6 4Mellerud 4 145 16 581 25 478 1 354 1 18 3 53 9 8Munkedal 6 449 16 705 20 153 1 537 2 36 4 59 5 7Mölndal 8 334 14 019 15 329 1 089 10 27 13 68 8 7Orust 5 334 16 694 18 363 1 177 10 37 4 65 9 7Partille 8 101 16 386 13 529 792 13 28 3 67 7 6Skara 6 427 15 033 17 908 976 4 22 2 57 2 8Skövde 6 365 14 138 17 008 670 7 15 9 49 5 5Sotenäs 4 852 14 783 22 855 523 0 33 5 54 11 6Stenungsund 8 293 14 896 13 076 873 14 21 7 68 6 6Strömstad 6 381 16 023 18 206 379 6 16 0 51 15 7Svenljunga 5 473 16 281 19 797 1 090 4 34 6 47 6 5Tanum 5 999 14 668 19 295 539 11 33 3 57 10 6Tibro 5 950 14 441 18 679 753 6 26 2 53 7 8Tidaholm 5 490 15 355 18 408 963 3 25 4 58 6 7Tjörn 6 433 16 472 16 617 1 111 1 24 11 68 9 7Tranemo 5 173 18 472 19 001 638 8 15 3 58 12 7Trollhättan 7 342 14 518 16 962 1 853 7 18 5 62 4 7Töreboda 5 218 16 370 22 207 905 1 34 4 52 5 8Uddevalla 7 059 15 119 20 000 1 155 34 18 11 57 6 7Ulricehamn 6 600 15 969 18 766 109 14 16 10 51 2 5Vara 5 471 14 533 18 519 721 16 24 5 58 5 8Vårgårda 7 289 16 771 17 742 1 040 12 21 8 59 6 11Vänersborg 6 929 14 933 19 083 1 429 12 21 10 64 7 7Åmål 6 238 15 537 21 246 1 045 16 21 4 53 9 6Öckerö 7 062 15 958 15 374 933 29 48 8 67 10 4VärmlandsArvika 5 686 13 368 18 077 1 110 6 24 5 57 8 7Eda 5 370 15 823 17 958 921 1 35 2 51 9 6Filipstad 5 204 15 886 25 154 1 322 3 20 4 48 7 14Forshaga 6 452 17 728 19 374 1 127 4 34 2 56 7 11Grums 6 607 15 779 18 971 1 154 11 37 2 60 6 880 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller20. (forts.)LänKommunKostnader, kr per invånareFörskoleverks.Skolbarnsoms.UtbildningKöp av verksamh. somandel av verksamh.kostn. %Äldreochfunktionsh.EkonomisktbiståndFörskoleverks.Skolbarnsoms.UtbildningÄldreochfunktionsh.Inkomstslag i % avexterna inkomsterSkatteintäkterTaxorochavgifterBidragHagfors 4 622 14 733 23 850 1 224 19 18 5 57 6 10Hammarö 8 224 15 691 16 832 910 7 36 5 68 7 9Karlstad 6 478 14 619 15 435 1 349 10 15 14 57 6 8Kil 7 059 16 418 15 436 1 263 3 42 3 62 4 8Kristinehamn 6 095 13 495 18 147 1 335 11 16 12 60 6 8Munkfors 4 556 14 016 25 466 1 442 10 38 3 46 6 14Storfors 6 086 17 781 18 373 1 591 2 32 7 56 7 11Sunne 5 488 18 574 21 060 653 4 28 2 51 6 9Säffle 5 561 16 487 20 246 548 4 17 12 52 9 7Torsby 5 105 16 989 22 324 1 014 8 20 3 49 6 7Årjäng 6 288 16 786 20 474 802 8 24 40 49 6 10ÖrebroAskersund 6 107 15 518 20 060 415 3 45 7 64 6 5Degerfors 6 138 16 102 19 407 1 585 12 31 7 62 6 7Hallsberg 6 519 15 597 16 719 972 1 44 7 59 7 6Hällefors 3 954 15 758 22 548 1 075 1 28 3 58 5 10Karlskoga 5 618 13 070 18 536 1 222 4 13 1 42 2 4Kumla 7 238 17 010 15 116 1 117 1 34 4 54 9 9Laxå 5 223 15 367 21 943 109 0 45 6 66 3 7Lekeberg 7 340 14 918 16 349 462 3 42 5 66 7 4Lindesberg 6 520 16 745 18 718 1 714 13 21 4 58 4 10Ljusnarsberg 3 969 17 348 21 912 1 440 8 38 5 56 6 5Nora 6 404 16 303 19 273 1 369 2 35 8 67 2 6Örebro 6 973 15 475 15 733 1 668 9 18 10 57 6 8VästmanlandsArboga 5 795 15 795 15 988 1 506 3 24 18 62 5 5Fagersta 5 747 13 439 20 025 723 7 45 3 63 2 11Hallstahammar 6 850 15 177 18 274 1 109 7 38 8 59 7 5Kungsör 6 018 15 710 19 759 863 11 41 3 61 2 8Köping 6 352 14 611 18 983 1 917 7 14 3 58 11 6Norberg 5 929 16 094 18 998 1 156 4 44 1 65 2 5Sala 5 870 17 249 15 172 1 185 9 19 9 57 6 4Skinnskatteberg 5 341 15 965 14 757 1 233 2 46 2 61 8 6Surahammar 6 926 16 641 15 818 1 047 7 41 3 68 2 9Västerås 7 618 14 474 13 481 1 620 24 27 29 64 4 5DalarnasAvesta 5 673 14 717 19 649 1 160 5 12 4 62 8 8Borlänge 6 705 14 261 17 711 1 927 5 13 6 63 3 8Falun 6 585 14 303 17 402 1 673 6 22 12 68 3 7Gagnef 6 494 16 268 18 555 718 2 34 2 65 3 6Hedemora 6 118 16 927 21 796 1 016 14 25 2 61 2 9<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 81


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201220. (forts.)LänKommunKostnader, kr per invånareFörskoleverks.Skolbarnsoms.UtbildningKöp av verksamh. somandel av verksamh.kostn. %Äldreochfunktionsh.EkonomisktbiståndFörskoleverks.Skolbarnsoms.UtbildningÄldreochfunktionsh.Inkomstslag i % avexterna inkomsterSkatteintäkterTaxorochavgifterBidragLeksand 5 803 14 862 17 866 804 17 22 4 64 3 8Ludvika 5 623 14 690 21 156 1 321 4 39 6 58 9 8Malung-Sälen 6 332 16 642 20 477 903 1 23 5 47 12 5Mora 6 158 14 552 19 716 665 14 18 11 61 3 4Orsa 6 498 18 338 18 857 1 452 7 36 7 52 6 9Rättvik 6 059 16 081 23 207 1 028 0 18 7 53 2 7Smedjebacken 5 545 15 396 14 703 1 186 1 46 4 68 3 6Säter 6 619 16 130 17 279 196 2 46 4 64 7 6Vansbro 5 079 18 487 21 025 613 10 29 6 49 9 7Älvdalen 6 116 16 597 21 220 467 1 32 5 44 7 5GävleborgsBollnäs 5 970 16 092 18 611 1 009 13 19 4 50 5 8Gävle 7 084 13 242 17 229 1 327 9 29 14 61 5 7Hofors 5 393 15 840 23 498 1 447 2 21 3 64 3 15Hudiksvall 6 415 15 997 18 633 1 409 5 12 6 58 7 8Ljusdal 6 504 15 728 21 748 1 365 23 26 6 54 6 7Nordanstig 5 734 16 750 21 992 694 5 43 5 57 4 7Ockelbo 6 386 15 722 21 127 1 230 12 46 6 63 2 7Ovanåker 6 566 14 360 19 280 969 15 26 1 63 5 6Sandviken 6 024 15 411 17 260 1 599 4 17 3 66 2 8Söderhamn 4 999 15 913 21 517 1 092 16 19 2 55 2 11VästernorrlandsHärnösand 6 058 17 382 18 191 1 129 14 14 2 65 2 8Kramfors 5 890 16 320 24 450 1 120 3 37 4 54 8 11Sollefteå 5 514 16 134 25 977 1 204 8 39 6 51 8 10Sundsvall 7 059 14 189 16 532 1 649 5 20 1 68 4 6Timrå 6 658 13 768 16 976 1 127 3 25 4 63 3 12Ånge 6 180 17 661 22 772 1 087 1 29 3 54 6 6Örnsköldsvik 5 554 15 290 21 115 866 8 13 2 67 3 7JämtlandsBerg 6 491 18 763 26 894 471 17 37 16 48 6 7Bräcke 5 571 21 232 26 913 960 16 42 7 46 4 7Härjedalen 6 014 15 671 26 814 942 9 24 5 46 10 7Krokom 9 559 17 277 18 842 830 7 36 15 55 6 7Ragunda 5 619 17 714 24 899 828 7 40 5 50 6 4Strömsund 5 505 17 919 24 303 1 391 3 17 10 50 5 8Åre 7 709 17 372 16 791 457 8 27 7 49 10 5Östersund 7 757 13 361 20 247 1 171 8 44 15 59 5 5VästerbottensBjurholm 5 224 18 359 22 502 706 22 44 5 45 5 8Dorotea 6 226 15 926 27 314 1 246 0 32 5 44 6 10Lycksele 6 498 17 705 23 508 1 679 3 12 2 49 7 9Malå 5 490 18 299 23 951 566 1 38 6 52 6 8Nordmaling 6 583 16 817 25 920 1 107 10 31 1 57 5 1182 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller20. (forts.)LänKommunKostnader, kr per invånareFörskoleverks.Skolbarnsoms.UtbildningKöp av verksamh. somandel av verksamh.kostn. %Äldreochfunktionsh.EkonomisktbiståndFörskoleverks.Skolbarnsoms.UtbildningÄldreochfunktionsh.Inkomstslag i % avexterna inkomsterSkatteintäkterTaxorochavgifterBidragNorsjö 6 453 17 640 25 972 361 0 24 1 47 5 16Robertsfors 6 712 17 520 22 849 790 7 31 5 55 7 8Skellefteå 6 580 15 185 21 238 1 146 2 8 3 53 7 8Sorsele 5 420 16 252 30 867 408 13 31 8 39 6 19Storuman 5 124 17 729 23 673 801 3 22 9 47 7 12Umeå 8 590 14 568 15 452 1 169 13 18 16 59 7 8Vilhelmina 7 003 20 032 27 395 765 11 16 5 41 6 14Vindeln 6 109 18 087 26 012 600 4 39 6 52 6 12Vännäs 7 042 20 008 23 079 754 7 22 3 44 5 9Åsele 5 059 15 152 29 907 875 1 35 3 39 7 16NorrbottensArjeplog 4 117 17 272 25 010 1 393 16 16 4 39 8 16Arvidsjaur 6 011 16 300 28 247 1 551 0 24 0 45 7 12Boden 6 501 16 229 22 382 943 14 19 3 58 7 7Gällivare 4 820 15 538 23 271 837 9 36 6 62 9 7Haparanda 6 368 15 126 21 699 915 7 15 11 44 5 11Jokkmokk 4 709 16 941 21 942 414 19 35 1 50 6 12Kalix 5 993 16 194 20 093 887 17 20 6 57 8 8Kiruna 6 254 16 453 21 446 760 10 31 4 69 2 6Luleå 7 458 14 078 16 560 1 043 4 16 2 62 8 5Pajala 5 104 17 907 30 052 548 5 36 2 47 6 8Piteå 6 775 15 457 16 894 887 6 9 4 65 4 8Älvsbyn 6 952 16 847 24 103 907 2 29 2 55 4 11Överkalix 3 794 15 522 28 781 698 0 30 1 48 6 13Övertorneå 6 146 17 766 25 711 553 17 30 2 41 4 13Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Räkenskapssammandrag för <strong>kommuner</strong> (www.scb.se/OE0107)<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 83


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201221. Landstingens utgifter totalt per invånare, andel personalkostnader och köpav verksamhet. Inkomster totalt per invånare, andel skatteinkomster, erhållnabidrag och avgifter 201021. Per capita expenditure of county councils, personnel costs and purchase ofoperations. Revenues per capita, tax revenues, grants received and feesLandstingExternautgifterkr/invExternainkomsterkr/inv.Externainkomster/Externautgifter%Utgiftsslag i % av externautgifterPersonalkostnaderMaterialochtjänsterKöp avverksamhetSkatteinkomsterInkomstslag i % avexterna inkomsterErhållnabidrag1ErhållnaavgifterSamtligalandsting 2 28 622 28 461 99 44 28 15 67 21 2Stockholms 30 712 29 983 98 25 23 31 81 11 1Uppsala 32 431 31 788 98 51 30 8 56 17 3Södermanlands 26 755 26 989 101 47 33 11 63 22 4Östergötlands 2 27 639 28 161 102 50 30 7 58 25 2Jönköpings 2 27 290 27 565 101 54 26 10 65 24 3Kronobergs 25 961 26 932 104 54 27 12 66 20 3Kalmar 26 317 26 720 102 52 29 9 63 27 3Blekinge 28 572 27 773 97 54 27 10 64 24 3Skåne 2 28 151 28 114 100 47 29 16 59 25 2Hallands 24 916 24 956 100 45 28 20 67 23 2VästraGötalands 27 639 27 422 99 51 29 7 66 23 3Värmlands 27 278 26 194 96 49 28 9 67 25 4Örebro 28 905 28 548 99 55 28 6 62 24 3Västmanlands 27 319 26 435 97 45 26 17 69 22 1Dalarnas 28 265 27 623 98 54 29 8 65 24 3Gävleborgs 27 533 27 800 101 47 31 14 67 25 1Västernorrlands 27 932 28 360 102 52 31 11 67 22 3Jämtlands 29 845 29 742 100 50 28 10 58 28 3Västerbottens 34 242 33 450 98 56 29 4 52 25 3Norrbottens 28 293 29 259 103 53 32 9 62 27 41) Generella statsbidrag, bidrag från/avgifter till utjämningen och övriga statsbidrag m. m.2) Summan är beräknad enligt blandmodellen för samtliga landsting. Landstingen i Östergötlands län ochJönköpings län samt Region Skåne använder i sin redovisning den s k fullfonderingsmodellen för beräkningav kostnaderna för personalens pensioner, vilket gör att landstingen inte summerar sig till summanav samtliga landsting.Källa: <strong>Sveriges</strong> Kommuner och Landsting, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2010(www.skl.se)84 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller22. Ekonomiska nyckeltal för landstingen 201022. Key financial figures, county councilsLandstingResultatföreextraordinäraposterkr/inv.Åretsresultatkr/inv.Summatillgångarkr/inv.Avsättningar1ochskulder,kr/inv.Pensionsskuld,förmånerintjänadeföre1998kr/inv.Likviditet,%Soliditet,(Blandmodellen2 ),%Investeringar/inv.2007–2009Index:riket=100Samtliga landsting 3 504 504 17 726 13 226 14 427 114 25 100Stockholms 712 712 17 390 16 576 10 776 31 5 140Uppsala 450 450 22 413 14 880 14 746 106 34 115Södermanlands 436 436 17 205 11 678 14 041 88 32 75Östergötlands 3 1 061 1 061 26 680 27 537 0 330 -3 106Jönköpings 3 1 172 1 172 23 632 25 399 0 277 -3 71Kronobergs 756 756 16 005 9 802 15 146 175 39 58Kalmar 968 968 17 839 10 046 15 925 173 44 99Blekinge -465 -465 19 599 11 502 18 040 172 41 87Skåne 942 942 15 671 28 771 0 82 -84 90Hallands 518 518 20 188 9 286 11 456 217 54 83Västra Götalands 127 127 15 870 12 644 14 177 123 20 72Värmlands 289 289 15 948 12 599 18 488 70 21 133Örebro 507 507 17 582 12 311 18 588 100 30 99Västmanlands 447 447 18 280 12 592 15 136 158 31 114Dalarnas -339 -339 11 359 10 908 17 261 73 4 86Gävleborgs 561 561 16 039 10 246 17 573 84 36 101Västernorrlands 722 722 16 372 9 992 18 011 181 39 53Jämtlands 537 537 17 089 10 016 17 665 104 41 160Västerbottens 228 228 18 925 12 245 19 943 164 35 119Norrbottens 776 776 21 307 11 162 19 424 233 48 511) Avsättningar för pensioner intjänade fr.o.m. 1998.2) Pensionsskulder intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och är inte upptagna i balansräkningen.3) Summan är beräknad enl blandmodellen för samtliga landsting. Landstingen i Östergötlands län ochJönköpings län samt Region Skåne använder i sin redovisning den s k fullfonderingsmodellen förberäkning av kostnaderna för personalens pensioner, vilket gör att landstingen inte summerar sig tillsumman av samtliga landsting.Källa:<strong>Sveriges</strong> Kommuner och Landsting, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2010(www.skl.se)<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 85


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201223. Kommunernas befolkning den 31 december 2011, befolkningsförändringarfrån 2001 och 2010, andel av befolkningen i åldersklasser samt utländskamedborgare med bosättningstid i Sverige 0–4 år23. Population of municipalities, change from 2001 and 2010 breakdown by age,foreign citizens with residence in Sweden 0–4 yearsLänKommunFolkmängdTotalt Andelkvinnor%Förändring2010–20112001–2011Andel av befolkningen iåldersklasser0-5%6–19%20–64%Utländska medborgaremedbosättningstid 1 iSverige 0–4 år65–% Män KvinnorHela riket 9 482 855 50,2 0,7 6,4 7,1 15,8 58,2 18,8 181 332 164 587Stockholms 2 091 473 50,5 1,8 13,7 8,2 15,9 60,7 15,2 57 236 51 026Botkyrka 84 677 49,3 2,5 14,2 8,6 18,4 60,0 13,0 4 089 3 327Danderyd 31 799 51,7 1,5 7,3 8,0 21,1 51,3 19,6 628 647Ekerö 25 767 50,1 1,4 13,9 8,6 20,9 55,1 15,4 274 292Haninge 78 326 49,7 1,7 11,2 8,2 17,7 59,5 14,6 2 273 1 946Huddinge 99 049 49,7 1,6 15,6 8,9 18,5 59,9 12,6 3 555 2 853Järfälla 67 320 50,1 1,7 10,1 8,0 17,4 57,5 17,0 1 645 1 502Lidingö 44 081 51,7 0,1 7,8 7,9 18,7 53,8 19,7 772 791Nacka 91 616 50,7 1,7 21,0 9,1 18,6 57,6 14,7 1 813 1 598Norrtälje 56 245 49,9 0,3 5,6 5,8 15,5 54,6 24,0 513 557Nykvarn 9 331 49,1 0,0 15,3 8,7 20,5 55,3 15,4 62 58Nynäshamn 26 248 49,4 0,8 7,9 6,7 16,7 56,6 19,9 474 466Salem 15 694 50,8 2,0 13,4 8,3 21,2 54,5 16,0 218 202Sigtuna 41 329 50,0 3,3 16,4 8,1 17,9 59,1 14,8 1 330 1 245Sollentuna 65 891 50,3 2,0 13,1 8,8 19,4 56,8 15,1 1 469 1 394Solna 69 946 50,5 2,6 22,8 7,9 9,8 66,2 16,0 2 872 2 327Stockholm 864 324 50,9 2,0 14,5 8,1 13,2 64,5 14,2 25 147 22 339Sundbyberg 39 539 50,2 2,3 16,4 8,6 12,2 65,9 13,2 1 438 1 334Södertälje 87 685 49,6 1,7 11,3 7,8 17,4 59,2 15,7 4 279 3 952Tyresö 43 328 50,1 0,9 9,9 7,9 20,4 55,7 15,9 613 505Täby 64 558 50,6 1,2 7,2 8,0 19,2 54,3 18,5 887 855UpplandsVäsby 40 194 50,2 2,3 7,1 7,6 17,1 59,5 15,8 969 934Upplands-Bro 23 984 49,9 1,3 13,8 8,6 17,5 59,1 14,7 522 538Vallentuna 30 715 50,0 2,0 19,8 8,8 20,3 56,7 14,2 342 311Vaxholm 11 141 50,5 1,6 17,6 8,4 20,6 54,1 16,9 117 132Värmdö 38 894 49,7 1,5 21,2 8,8 20,2 56,7 14,2 432 416Österåker 39 792 49,9 0,7 13,3 8,1 19,7 55,7 16,5 503 505Uppsala 338 630 50,2 0,8 9,1 7,2 16,0 59,8 17,0 5 934 5 439Enköping 40 015 50,0 0,6 7,6 6,7 17,0 56,7 19,6 439 425Heby 13 381 48,7 0,0 -2,6 5,8 16,8 55,1 22,4 130 149Håbo 19 715 49,3 0,4 11,7 7,8 19,8 56,9 15,5 198 185Knivsta 14 965 49,6 1,6 . 9,8 20,9 57,1 12,2 124 117Tierp 20 077 49,4 -0,2 0,9 6,2 16,4 54,9 22,6 254 217Uppsala 200 001 50,8 1,1 4,7 7,4 15,0 62,4 15,2 4 481 4 044Älvkarleby 9 089 48,9 -0,2 1,5 6,8 15,6 55,7 21,9 128 125Östhammar 21 387 48,8 0,1 -2,1 6,0 16,0 55,0 23,0 180 17786 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller23. (forts.)LänKommunFolkmängdTotalt Andelkvinnor%Förändring2010–20112001–2011Andel av befolkningen iåldersklasser0-5%6–19%20–64%Utländska medborgaremedbosättningstid 1 iSverige 0–4 år65–% Män KvinnorSödermanlands272 563 50,2 0,7 6,0 6,8 16,4 55,9 20,9 4 764 4 780Eskilstuna 97 596 50,2 1,3 9,5 7,1 16,3 57,6 19,0 2 405 2 326Flen 16 063 49,2 0,2 -2,1 5,8 16,9 52,7 24,6 396 395Gnesta 10 345 50,3 -0,1 6,1 7,0 17,2 55,2 20,6 103 113Katrineholm 32 409 50,5 -0,1 0,1 6,3 16,6 55,6 21,5 641 637Nyköping 51 896 50,7 0,5 5,3 6,8 15,7 55,2 22,3 546 632Oxelösund 11 250 49,4 0,5 2,4 6,2 13,4 53,9 26,6 105 128Strängnäs 32 687 50,3 0,8 9,8 7,3 17,3 55,3 20,0 321 334Trosa 11 493 50,3 0,3 11,0 6,6 18,3 54,7 20,3 101 90Vingåker 8 824 49,3 -0,8 -3,6 5,7 17,2 53,8 23,3 146 125Östergötlands431 075 49,8 0,3 4,5 6,8 16,0 57,8 19,4 7 060 6 475Boxholm 5 205 49,0 -0,3 -2,3 6,0 16,2 55,2 22,7 32 46Finspång 20 763 49,2 0,1 -2,4 6,4 15,5 54,5 23,6 194 200Kinda 9 799 49,4 0,4 -2,9 6,2 16,9 53,2 23,8 115 117Linköping 147 334 49,4 0,6 9,9 7,1 15,7 60,3 16,8 3 322 2 984Mjölby 26 073 49,8 0,8 3,4 7,0 16,5 56,0 20,5 217 185Motala 41 828 49,8 -0,3 -0,8 6,4 16,3 56,3 21,0 460 450Norrköping 130 623 50,4 0,4 6,3 7,2 16,0 58,4 18,4 2 289 2 081Söderköping 14 043 49,9 0,1 0,8 6,6 17,3 54,4 21,7 66 72Vadstena 7 317 51,1 -1,0 -4,1 4,4 15,6 51,9 28,1 61 62Valdemarsvik7 662 49,4 -1,3 -6,8 4,8 14,9 53,1 27,3 107 89Ydre 3 666 48,0 -0,2 -9,4 5,4 15,5 53,3 25,8 49 53Åtvidaberg 11 517 49,8 0,1 -3,2 6,0 17,4 53,3 23,3 89 86Ödeshög 5 245 50,5 -0,7 -6,7 5,7 16,8 53,2 24,4 59 50Jönköpings 337 896 50,0 0,3 3,1 7,0 16,8 56,5 19,7 4 652 4 394Aneby 6 415 48,8 0,3 -4,1 6,4 16,7 56,5 20,4 70 70Eksjö 16 304 50,1 0,4 -3,0 5,8 15,7 55,2 23,3 222 193Gislaved 28 868 49,5 -0,8 -4,4 6,7 17,9 56,5 18,9 354 371Gnosjö 9 400 48,9 -1,5 -7,8 6,3 18,4 57,6 17,7 186 183Habo 10 828 49,5 0,8 14,3 10,0 19,1 55,0 15,9 62 59Jönköping 128 305 50,5 0,7 8,8 7,4 16,0 58,3 18,3 1 887 1 635Mullsjö 7 034 49,9 0,0 -1,2 7,3 18,0 54,5 20,2 55 65Nässjö 29 367 49,6 0,1 0,0 6,5 17,0 55,2 21,3 517 552Sävsjö 10 871 49,3 0,4 -1,0 6,4 17,5 54,1 22,1 207 173Tranås 18 108 50,1 -0,1 2,6 6,5 16,5 53,6 23,3 236 207Vaggeryd 13 160 49,8 1,3 4,0 7,8 17,4 55,9 19,0 135 174Vetlanda 26 302 49,2 0,0 -0,8 6,6 16,9 54,5 22,1 353 358Värnamo 32 934 50,1 0,3 2,0 6,8 17,1 56,2 20,0 368 354Kronobergs 184 654 49,5 0,4 4,6 6,8 16,1 56,7 20,3 4 414 3 781Alvesta 18 917 49,0 0,6 -0,2 7,1 16,6 55,4 20,9 497 433Lessebo 8 077 48,9 -0,8 -3,7 6,4 17,5 53,8 22,3 256 184Ljungby 27 357 49,4 0,2 1,1 6,2 16,2 55,9 21,7 517 436Markaryd 9 513 49,6 -1,1 -2,1 6,1 15,3 53,9 24,7 218 207<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 87


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201223. (forts.)LänKommunFolkmängdTotalt Andelkvinnor%Förändring2010–20112001–2011Andel av befolkningen iåldersklasser0-5%6–19%20–64%Utländska medborgaremedbosättningstid 1 iSverige 0–4 år65–% Män KvinnorTingsryd 12 235 49,3 0,0 -7,7 5,4 14,9 52,9 26,9 240 206Uppvidinge 9 216 48,2 -0,3 -4,9 6,1 16,2 54,4 23,4 318 280Växjö 83 710 49,8 0,8 13,0 7,4 16,1 58,9 17,7 1 910 1 612Älmhult 15 629 49,9 0,2 1,2 6,9 16,6 55,6 20,8 458 423Kalmar 233 090 50,1 -0,2 -0,7 6,0 15,4 55,7 23,0 2 888 2 710Borgholm 10 622 50,2 -0,5 -5,4 4,5 13,9 51,5 30,1 91 78Emmaboda 9 039 49,2 -1,6 -7,3 4,8 15,2 54,1 25,9 123 141Hultsfred 13 515 49,1 -1,3 -9,8 5,0 14,9 54,6 25,5 294 289Högsby 5 768 49,1 -0,2 -9,2 5,1 15,5 54,0 25,5 182 169Kalmar 63 055 50,9 0,4 5,5 6,6 15,3 59,3 18,8 844 723Mönsterås 12 853 49,8 -0,4 -2,9 5,6 16,0 54,4 24,0 132 133Mörbylånga 14 138 51,2 0,8 5,4 7,2 16,2 53,9 22,7 87 59Nybro 19 636 49,6 -0,1 -0,7 6,0 15,0 54,9 24,2 302 287Oskarshamn 26 166 49,8 0,0 -0,2 6,1 15,7 55,4 22,7 251 276Torsås 6 886 47,8 -1,1 -6,5 5,6 15,5 53,9 25,0 85 67Vimmerby 15 397 49,2 -0,5 -1,6 5,9 16,4 55,0 22,8 202 199Västervik 36 015 50,4 -0,5 -2,5 5,6 15,1 54,0 25,3 295 289Gotlands 57 308 50,4 0,1 -0,2 5,9 15,2 56,8 22,1 294 286Gotland 57 308 50,4 0,1 -0,2 5,9 15,2 56,8 22,1 294 286Blekinge 152 979 49,2 -0,2 2,0 6,4 15,3 56,0 22,3 3 196 2 111Karlshamn 31 185 49,9 0,1 1,8 6,0 15,1 55,3 23,7 435 375Karlskrona 64 215 48,9 0,3 6,0 7,0 15,6 57,3 20,1 1 828 1 068Olofström 12 876 49,4 -0,9 -6,7 5,0 15,1 54,7 25,3 152 164Ronneby 27 910 48,9 -1,2 -2,3 6,3 14,9 55,2 23,7 579 332Sölvesborg 16 793 49,5 -0,1 2,4 5,9 15,2 55,0 23,9 202 172Skåne 1 252 933 50,5 0,8 10,2 7,4 15,5 58,4 18,7 30 795 27 738Bjuv 14 851 49,8 0,1 8,7 7,6 17,8 56,9 17,8 394 383Bromölla 12 366 49,9 0,8 3,1 6,9 16,1 55,0 22,0 203 184Burlöv 16 843 49,9 0,9 10,3 8,5 16,7 57,4 17,5 508 436Båstad 14 230 50,6 -0,3 1,6 5,4 14,2 52,1 28,3 180 158Eslöv 31 728 49,7 0,4 10,5 7,7 17,3 57,3 17,8 480 475Helsingborg 130 626 50,9 1,1 10,2 7,2 15,3 59,0 18,5 2 752 2 699Hässleholm 50 164 49,9 0,1 3,4 6,4 16,0 55,5 22,1 912 793Höganäs 24 698 51,0 0,2 8,6 6,8 16,7 52,8 23,7 317 303Hörby 14 901 49,9 0,4 8,2 6,6 15,7 57,1 20,6 259 221Höör 15 492 50,1 0,2 10,0 7,3 17,1 56,3 19,3 162 170Klippan 16 601 49,3 0,5 7,2 6,4 16,4 56,5 20,7 407 314Kristianstad 79 930 50,7 0,5 7,3 7,0 16,1 56,6 20,3 1 741 1 603Kävlinge 29 261 49,8 0,9 17,2 8,9 18,2 56,1 16,8 256 234Landskrona 42 189 50,3 1,1 10,2 7,5 15,5 57,5 19,5 1 339 1 286Lomma 22 017 50,4 2,1 21,4 9,0 19,0 51,9 20,0 160 156Lund 111 666 50,2 1,1 12,1 7,0 14,4 63,7 14,9 3 250 3 196Malmö 302 835 50,9 1,3 15,4 8,3 13,4 62,7 15,5 13 190 11 324Osby 12 699 50,0 -0,2 -0,3 6,4 16,3 54,0 23,3 283 268Perstorp 7 159 48,8 1,4 6,9 7,1 16,4 55,8 20,7 218 19888 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller23. (forts.)LänKommunFolkmängdTotalt Andelkvinnor%Förändring2010–20112001–2011Andel av befolkningen iåldersklasser0-5%6–19%20–64%Utländska medborgaremedbosättningstid 1 iSverige 0–4 år65–% Män KvinnorSimrishamn 19 147 51,0 -0,8 -1,2 4,6 14,2 51,8 29,4 198 171Sjöbo 18 143 49,3 0,2 8,1 6,6 15,4 56,9 21,1 234 212Skurup 14 946 50,1 -0,2 7,7 7,1 17,8 56,4 18,7 180 160Staffanstorp 22 296 50,3 0,2 11,7 8,3 19,5 54,2 18,0 242 250Svalöv 13 250 48,5 0,1 5,6 7,1 17,8 57,0 18,1 222 208Svedala 19 805 49,9 -0,1 10,4 8,5 18,7 56,8 16,0 189 176Tomelilla 12 930 49,9 0,1 4,0 6,8 15,0 55,1 23,1 158 142Trelleborg 42 542 50,1 0,8 10,3 7,0 16,0 56,8 20,2 681 528Vellinge 33 510 50,4 0,6 8,9 7,2 19,2 53,1 20,6 264 218Ystad 28 427 51,5 0,3 8,4 6,0 14,1 55,1 24,7 205 195Åstorp 14 789 49,1 0,4 14,4 8,0 18,4 56,6 17,0 419 340Ängelholm 39 626 51,2 0,6 5,7 6,4 15,9 55,7 22,0 444 379Örkelljunga 9 663 49,5 0,3 2,6 6,4 15,9 55,3 22,4 187 195Östra Göinge 13 603 49,1 0,1 -3,6 6,1 16,7 55,1 22,1 161 163Hallands 301 724 50,3 0,7 9,1 7,1 16,8 56,0 20,1 3 195 2 793Falkenberg 41 304 50,0 0,7 6,7 6,7 16,6 54,7 22,0 475 419Halmstad 92 294 50,7 0,5 7,6 6,8 15,4 58,1 19,7 1 282 1 009Hylte 10 126 49,1 -0,5 -3,5 6,7 17,0 54,9 21,4 276 230Kungsbacka 75 954 50,3 1,2 15,3 8,0 19,6 54,5 17,9 382 390Laholm 23 470 49,7 0,3 3,2 6,0 16,1 55,3 22,6 284 254Varberg 58 576 50,1 0,8 10,4 7,2 15,9 56,1 20,8 496 491VästraGötalands 1 590 604 50,1 0,7 6,0 7,2 15,7 58,8 18,3 26 379 24 077Ale 27 577 49,2 0,5 7,8 7,7 18,6 56,6 17,1 176 201Alingsås 38 053 50,5 0,7 7,9 7,5 16,5 56,0 20,0 310 337Bengtsfors 9 680 49,0 -1,1 -9,4 5,0 14,2 53,7 27,1 220 191Bollebygd 8 356 48,9 -0,2 5,9 7,9 17,7 56,4 18,0 58 60Borås 104 106 50,7 0,8 6,9 7,2 15,9 58,3 18,7 1 869 1 722Dals-Ed 4 679 48,6 -0,3 -7,2 5,8 14,7 55,5 24,0 131 71Essunga 5 493 49,5 -1,3 -5,6 6,0 16,6 55,2 22,2 43 53Falköping 31 689 50,1 0,6 2,5 6,9 16,3 55,4 21,4 455 398Färgelanda 6 606 48,1 -0,7 -5,0 5,9 16,9 54,3 22,9 120 79Grästorp 5 674 49,4 -1,8 -3,8 6,4 16,7 55,5 21,4 41 62Gullspång 5 251 49,0 -0,8 -10,5 4,7 14,5 53,8 27,0 129 139Göteborg 520 374 50,4 1,3 10,4 7,5 13,6 63,9 14,9 14 189 12 457Götene 13 134 49,2 -0,7 1,3 6,8 17,0 55,1 21,2 135 132Herrljunga 9 284 48,8 -0,3 -2,0 6,3 16,4 55,9 21,4 119 122Hjo 8 790 50,3 -0,6 -0,4 6,0 15,9 54,8 23,3 53 49Härryda 34 854 49,8 1,1 14,1 9,4 19,8 56,1 14,7 215 216Karlsborg 6 722 49,6 -0,4 -4,5 4,8 14,7 53,8 26,7 43 50Kungälv 41 538 50,1 0,7 10,5 7,9 16,9 56,1 19,1 223 213Lerum 38 788 50,1 0,5 9,8 8,4 20,0 54,7 16,8 219 195Lidköping 38 183 50,1 0,4 3,7 6,6 16,3 56,4 20,7 300 281Lilla Edet 12 540 48,4 -0,3 -2,9 6,6 16,3 58,1 18,9 96 100Lysekil 14 398 50,1 -0,8 -2,7 5,5 14,7 54,0 25,7 178 171Mariestad 23 732 50,1 0,0 0,0 5,8 15,5 54,6 24,1 215 214Mark 33 791 50,1 -0,2 2,5 7,0 17,3 54,9 20,8 297 305<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 89


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201223. (forts.)LänKommunFolkmängdTotalt Andelkvinnor%Förändring2010–20112001–2011Andel av befolkningen iåldersklasser0-5%6–19%20–64%Utländska medborgaremedbosättningstid 1 iSverige 0–4 år65–% Män KvinnorMellerud 9 068 48,8 -1,2 -7,3 5,4 15,1 53,0 26,5 154 121Munkedal 10 223 48,4 0,4 -2,7 6,5 16,0 54,4 23,1 109 109Mölndal 61 337 50,4 0,6 8,1 8,2 17,2 59,1 15,5 686 645Orust 15 129 49,3 -0,6 0,3 5,1 15,5 54,6 24,8 99 105Partille 35 518 50,2 1,2 7,2 8,2 18,8 56,9 16,1 301 302Skara 18 220 50,9 -0,5 -0,6 6,1 16,7 56,6 20,7 224 196Skövde 51 761 49,8 0,7 5,5 6,7 15,5 59,6 18,2 614 578Sotenäs 9 007 50,1 -0,5 -6,0 4,6 14,0 53,5 27,8 71 76Stenungsund 24 601 49,9 1,3 16,2 7,9 18,1 56,4 17,6 182 188Strömstad 12 010 49,9 1,7 7,0 6,6 14,7 57,0 21,7 412 367Svenljunga 10 282 48,9 -0,1 -2,4 6,0 16,9 54,9 22,3 141 147Tanum 12 320 49,5 -0,4 1,7 5,7 14,7 54,5 25,1 169 137Tibro 10 625 49,6 0,6 0,0 6,6 16,4 54,2 22,8 141 135Tidaholm 12 569 49,7 0,0 -0,4 5,9 16,4 55,4 22,3 102 99Tjörn 14 959 48,8 0,0 1,1 6,1 15,8 55,5 22,7 84 71Tranemo 11 606 48,8 0,2 -3,4 6,1 17,3 54,4 22,1 147 157Trollhättan 55 499 49,8 0,5 5,1 7,1 17,0 57,9 18,0 1 052 1 016Töreboda 9 063 49,1 -0,5 -4,5 5,6 15,8 55,4 23,2 101 75Uddevalla 52 156 50,6 0,6 5,9 7,1 16,1 56,5 20,4 627 634Ulricehamn 22 996 49,5 0,7 3,3 6,5 16,8 54,8 21,9 327 282Vara 15 694 48,8 -0,4 -2,2 6,2 16,1 55,5 22,3 173 173Vårgårda 10 994 49,8 0,5 3,0 7,3 17,9 56,7 18,2 108 121Vänersborg 36 962 50,2 0,3 0,5 7,0 16,5 55,1 21,5 329 363Åmål 12 226 50,5 -0,6 -4,3 5,3 15,7 53,5 25,5 155 114Öckerö 12 487 49,6 0,3 5,1 6,8 18,5 54,1 20,6 37 48Värmlands 272 736 50,1 -0,2 -0,4 6,1 15,3 56,4 22,2 3 666 3 292Arvika 25 907 50,4 -0,5 -1,1 5,9 14,9 55,9 23,3 289 332Eda 8 460 48,8 -0,8 -2,2 5,6 14,7 55,7 24,0 333 275Filipstad 10 514 49,3 -0,5 -7,7 5,4 14,6 53,3 26,7 228 167Forshaga 11 229 49,8 -0,3 -2,2 6,8 17,6 54,1 21,5 75 77Grums 9 017 49,7 -0,8 -4,3 6,0 14,8 55,5 23,7 90 79Hagfors 12 282 49,3 -1,6 -11,8 4,5 14,2 53,6 27,8 224 192Hammarö 14 943 49,7 0,1 5,8 7,9 18,9 55,9 17,2 58 58Karlstad 86 409 50,8 0,8 7,0 6,6 14,4 60,0 19,0 1 041 929Kil 11 682 49,9 -0,2 -2,0 7,0 17,0 55,1 20,9 78 67Kristinehamn 23 698 50,4 -0,5 -1,1 5,6 14,9 55,4 24,1 257 263Munkfors 3 702 49,8 -1,8 -10,5 5,0 14,3 52,3 28,4 55 32Storfors 4 218 48,3 -1,3 -9,2 5,2 16,1 55,0 23,8 109 94Sunne 13 142 49,5 -0,9 -3,0 5,5 16,4 55,2 22,8 123 103Säffle 15 394 49,7 -1,0 -6,3 5,4 15,9 52,9 25,8 208 195Torsby 12 312 49,4 -0,8 -9,1 4,9 14,6 53,8 26,7 220 196Årjäng 9 827 49,0 -0,3 0,2 5,8 16,3 55,0 22,9 278 233Örebro 281 572 50,3 0,5 3,1 6,9 15,9 57,0 20,2 3 946 3 748Askersund 11 134 49,4 -1,3 -3,0 5,5 15,2 54,1 25,2 56 47Degerfors 9 551 49,1 -0,9 -8,5 5,1 15,8 54,4 24,7 115 121Hallsberg 15 248 49,1 -0,2 -2,4 6,6 16,5 55,9 21,0 207 202Hällefors 7 140 49,6 -1,1 -9,4 5,1 14,6 52,5 27,8 139 12990 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller23. (forts.)LänKommunFolkmängdTotalt Andelkvinnor%Förändring2010–20112001–2011Andel av befolkningen iåldersklasser0-5%6–19%20–64%Utländska medborgaremedbosättningstid 1 iSverige 0–4 år65–% Män KvinnorKarlskoga 29 616 50,4 -0,2 -3,9 6,1 15,2 54,6 24,2 318 274Kumla 20 510 50,2 0,3 8,3 7,7 18,1 56,0 18,1 251 244Laxå 5 622 48,7 -1,1 -14,5 4,8 14,5 54,0 26,7 45 43Lekeberg 7 223 48,3 1,2 2,7 8,5 16,0 55,4 20,1 31 29Lindesberg 23 108 49,4 0,3 -1,6 6,1 16,2 54,9 22,7 404 386Ljusnarsberg 4 870 48,6 -1,2 -12,0 4,5 14,3 53,2 28,1 72 68Nora 10 429 50,9 -0,2 -0,3 6,1 16,6 53,6 23,7 157 145Örebro 137 121 51,0 1,2 9,8 7,7 15,8 59,3 17,2 2 151 2 060Västmanlands254 257 50,1 0,6 4,1 6,6 15,9 56,8 20,6 3 992 3 991Arboga 13 302 50,2 0,1 -2,3 5,5 16,5 53,5 24,5 127 137Fagersta 12 553 49,6 0,9 2,3 6,6 14,7 55,0 23,6 326 297Hallstahammar15 224 50,3 0,3 1,1 6,6 16,2 54,7 22,5 244 236Kungsör 8 086 49,7 0,0 -1,2 6,0 16,9 54,6 22,5 88 91Köping 24 807 50,1 -0,4 0,2 6,3 15,4 56,0 22,2 370 480Norberg 5 725 49,6 0,0 -3,4 6,1 15,5 54,8 23,6 40 48Sala 21 568 50,1 0,2 0,2 6,6 15,5 55,9 22,0 238 212Skinnskatteberg4 412 48,2 -0,7 -8,8 4,6 14,0 55,0 26,5 41 39Surahammar 9 871 48,9 -0,8 -3,7 6,0 16,1 55,1 22,7 99 117Västerås 138 709 50,3 1,1 8,5 7,0 16,1 58,2 18,6 2 419 2 334Dalarnas 276 565 49,9 -0,2 -0,2 6,3 15,6 55,9 22,2 3 779 3 685Avesta 21 486 49,6 -0,4 -3,8 5,6 14,4 56,1 23,9 238 225Borlänge 49 323 49,8 0,1 5,0 7,3 16,2 57,6 18,9 1 175 1 216Falun 56 124 50,7 0,1 2,8 6,6 16,4 57,3 19,6 676 630Gagnef 10 069 49,1 -0,3 0,2 6,9 17,4 54,5 21,2 52 71Hedemora 15 119 50,1 -0,3 -4,0 5,8 15,3 55,9 23,0 161 149Leksand 15 238 50,3 -0,3 -0,5 5,5 15,9 53,6 25,0 138 121Ludvika 25 586 49,6 -0,9 -2,1 5,8 14,9 55,1 24,2 513 445Malung-Sälen 10 262 49,1 -0,9 -3,6 5,7 14,9 55,5 23,9 115 134Mora 20 107 50,1 -0,2 0,5 6,2 15,2 55,2 23,4 185 195Orsa 6 867 49,4 -0,8 -1,6 5,4 15,6 54,8 24,3 119 107Rättvik 10 859 50,3 0,4 0,0 4,9 14,6 51,8 28,7 70 50Smedjebacken10 662 49,3 -0,5 -6,1 5,6 14,7 55,5 24,3 120 117Säter 10 861 49,1 0,2 -2,7 6,6 15,4 56,3 21,7 84 91Vansbro 6 818 49,3 0,2 -5,6 6,2 15,4 53,3 25,2 56 54Älvdalen 7 184 49,2 -0,3 -6,1 6,5 14,7 53,9 24,9 77 80Gävleborgs 276 130 50,0 -0,1 -0,7 6,2 15,5 56,2 22,1 4 003 4 138Bollnäs 26 193 50,2 -0,2 -1,0 5,9 15,2 55,0 24,0 382 342Gävle 95 428 50,5 0,4 4,6 6,8 15,6 58,5 19,1 1 492 1 576Hofors 9 578 48,9 -1,7 -8,8 5,7 15,4 54,3 24,6 122 123Hudiksvall 36 784 50,3 -0,2 -1,4 6,3 15,8 55,5 22,4 404 403<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 91


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201223. (forts.)LänKommunFolkmängdTotalt Andelkvinnor%Förändring2010–20112001–2011Andel av befolkningen iåldersklasser0-5%6–19%20–64%Utländska medborgaremedbosättningstid 1 iSverige 0–4 år65–% Män KvinnorLjusdal 18 974 49,8 -0,5 -4,5 5,9 15,2 54,4 24,5 326 273Nordanstig 9 533 48,4 -0,8 -5,6 6,3 15,5 54,1 24,0 144 135Ockelbo 5 907 49,6 -0,5 -3,7 5,5 14,6 56,3 23,6 94 112Ovanåker 11 404 49,4 -0,3 -7,5 5,7 15,3 54,2 24,8 90 101Sandviken 36 995 49,6 0,2 0,5 5,8 15,9 55,6 22,7 611 762Söderhamn 25 334 49,8 -1,2 -7,8 5,3 14,8 54,8 25,1 338 311Västernorrlands242 155 50,0 -0,2 -1,2 6,4 15,5 55,7 22,4 3 058 2 777Härnösand 24 541 50,8 -0,3 -2,7 5,9 15,6 54,7 23,8 323 332Kramfors 18 742 49,4 -0,9 -10,5 4,7 14,6 53,8 26,9 246 213Sollefteå 19 964 49,7 -1,4 -7,7 5,6 14,6 53,5 26,4 300 276Sundsvall 96 113 50,3 0,4 3,2 6,9 15,4 57,5 20,1 1 366 1 095Timrå 18 026 49,4 0,2 1,3 6,8 17,2 55,1 21,0 232 294Ånge 9 839 48,9 -2,1 -10,5 5,1 15,6 53,6 25,6 107 110Örnsköldsvik 54 930 49,9 -0,3 -0,8 6,6 15,6 55,1 22,6 484 457Jämtlands 126 299 49,9 -0,3 -1,8 6,5 15,3 56,5 21,7 1 489 1 393Berg 7 345 48,4 -0,1 -8,8 5,5 15,8 52,5 26,2 114 124Bräcke 6 750 47,5 -2,0 -8,8 4,7 16,9 52,5 25,9 136 122Härjedalen 10 341 48,6 -1,1 -8,7 4,6 14,1 54,0 27,3 166 139Krokom 14 559 48,8 0,2 3,6 8,4 17,8 54,4 19,4 123 124Ragunda 5 501 49,2 -1,6 -10,5 5,5 14,4 52,1 28,0 77 68Strömsund 12 171 48,6 -0,1 -10,8 5,1 14,8 53,7 26,5 244 224Åre 10 259 49,0 -0,1 6,8 6,9 16,1 59,3 17,7 104 115Östersund 59 373 51,4 -0,1 1,7 7,0 14,7 58,9 19,4 525 477Västerbottens259 667 49,7 0,1 1,9 6,7 15,5 58,3 19,5 3 794 3 257Bjurholm 2 431 48,5 -1,2 -7,9 5,8 15,5 48,4 30,3 42 54Dorotea 2 862 47,5 -0,6 -13,1 5,8 14,4 50,3 29,5 63 49Lycksele 12 343 50,3 -0,3 -5,0 6,7 15,3 54,9 23,1 133 147Malå 3 230 50,0 -1,3 -9,8 6,0 15,8 53,3 24,9 45 45Nordmaling 7 048 49,0 -0,7 -8,0 5,7 15,8 53,1 25,4 81 85Norsjö 4 237 49,0 -1,6 -8,7 6,3 15,9 52,5 25,3 90 55Robertsfors 6 762 48,8 -1,0 -7,0 6,6 16,0 54,1 23,4 70 66Skellefteå 71 580 49,8 -0,1 -0,6 6,2 16,2 55,9 21,8 739 669Sorsele 2 729 47,6 -0,3 -12,9 5,5 15,9 52,1 26,5 141 96Storuman 6 026 49,0 -1,5 -11,2 5,5 14,5 52,7 27,3 42 38Umeå 116 465 50,0 0,9 10,9 7,3 15,0 62,8 14,8 2 056 1 667Vilhelmina 7 048 49,0 -1,2 -8,8 6,1 16,8 53,4 23,7 96 104Vindeln 5 434 49,6 -1,3 -10,0 6,4 14,3 53,0 26,2 64 71Vännäs 8 465 50,0 0,6 0,2 7,3 17,9 54,8 20,0 67 70Åsele 3 007 48,3 -1,1 -15,6 4,7 15,9 49,2 30,2 65 41Norrbottens 248 545 49,2 0,0 -2,4 5,9 15,3 57,2 21,6 2 798 2 696Arjeplog 3 114 47,9 -1,5 -6,0 5,0 13,7 55,2 26,0 62 34Arvidsjaur 6 494 49,1 -0,5 -8,9 5,5 14,7 53,4 26,5 99 89Boden 27 643 49,9 0,6 -2,6 5,8 15,8 56,7 21,7 310 324Gällivare 18 326 48,3 -0,5 -6,9 5,2 14,1 57,2 23,5 152 21192 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller23. (forts.)LänKommunTotaltFolkmängdAndelkvinnor%Förändring2010–20112001–2011Andel av befolkningen iåldersklasser0-5%6–19%20–64%Utländska medborgaremedbosättningstid 1 iSverige 0–4 år65–% Män KvinnorHaparanda 10 041 49,2 -0,2 -3,3 6,1 15,2 55,5 23,2 260 234Jokkmokk 5 119 49,2 -1,0 -13,7 4,3 14,2 56,1 25,3 85 70Kalix 16 591 48,8 -0,9 -7,0 5,5 15,0 54,1 25,4 130 128Kiruna 22 967 48,5 0,1 -3,7 6,5 15,8 58,0 19,7 243 277Luleå 74 426 49,5 0,3 3,4 6,5 15,1 60,0 18,4 869 781Pajala 6 270 47,5 -0,2 -14,3 4,9 14,2 49,7 31,1 61 61Piteå 40 942 50,0 0,1 1,2 6,1 16,0 57,4 20,5 211 189Älvsbyn 8 253 49,2 -1,0 -7,2 5,5 16,2 54,0 24,4 126 133Överkalix 3 549 48,0 -1,7 -13,8 4,1 13,0 51,7 31,2 54 62Övertorneå 4 810 46,8 0,0 -12,3 4,9 16,0 51,7 27,4 136 1031) Med invandringsår under något av de senaste fem åren.Källa: SCB, Befolkning, Befolkningsstatistik (www.scb.se/BE0101 ).<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 93


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201224. Landareal och invånartäthet den 31 december 2011. Boendeförhållandensamt kommunens självförsörjningsgrad 201024. Area and population density. Housing and self-sufficiency of municipalitiesLänKommunLandareal,km 2Antalinv. perkm 2landTotaltantalBostäder 2010-12-31Antalbostäderper1 000inv.AntalboendeperbostadAllmännyttan,i% avtotalenLedigalägenheteriallmännyttani% avallmännyttantotaltSjälvförsörjningsgrad(Dagbef.% avförvarb.nattbef.)Hela riket 407 340 23,3 4 508 373 475 2,1 17 0,9 .StockholmsBotkyrka 194 436,1 32 813 388 2,6 36 0,0 62Danderyd 26 1 204,5 12 277 386 2,6 . 0,0 121Ekerö 218 118,4 9 572 371 2,7 9 0,0 61Haninge 458 171,0 33 175 424 2,4 6 0,1 66Huddinge 131 756,0 39 988 404 2,5 18 0,2 91Järfälla 54 1 251,1 28 529 424 2,4 22 0,0 75Lidingö 31 1 431,2 19 437 441 2,3 5 0,0 60Nacka 95 963,2 37 326 407 2,5 0 0,0 74Norrtälje 2 016 27,9 27 034 481 2,1 7 0,1 79Nykvarn 153 61,1 3 553 381 2,6 16 0,5 54Nynäshamn 359 73,2 12 196 465 2,2 21 0,2 59Salem 54 290,1 6 101 389 2,6 . 0,0 41Sigtuna 327 126,2 17 027 412 2,4 30 0,0 135Sollentuna 53 1 251,7 25 567 388 2,6 22 0,0 78Solna 19 3 624,1 36 950 528 1,9 10 0,0 193Stockholm 187 4 617,9 442 615 512 2,0 17 0,7 135Sundbyberg 9 4 560,4 19 378 490 2,0 41 0,6 99Södertälje 525 167,0 38 821 443 2,3 31 0,1 119Tyresö 69 625,7 17 353 401 2,5 18 0,0 50Täby 61 1 063,2 26 116 405 2,5 . 0,0 74Upplands Väsby 75 535,3 17 378 432 2,3 30 0,0 76Upplands-Bro 235 101,9 10 082 420 2,4 19 0,0 66Vallentuna 358 85,7 11 782 384 2,6 1 0,0 52Vaxholm 58 192,5 4 542 408 2,5 . 0,0 48Värmdö 448 86,8 16 011 412 2,4 13 0,0 55Österåker 312 127,4 16 109 405 2,5 9 0,5 49UppsalaEnköping 1 179 34,0 18 586 464 2,2 14 0,0 78Heby 1 167 11,5 6 289 470 2,1 13 0,5 69Håbo 144 137,1 7 745 393 2,5 17 0,0 52Knivsta 282 53,0 5 516 369 2,7 9 1,2 47Tierp 1 548 13,0 9 734 485 2,1 18 3,2 78Uppsala 2 183 91,6 95 366 477 2,1 13 0,0 96Älvkarleby 215 42,3 4 432 488 2,1 22 5,5 66Östhammar 1 475 14,5 10 537 493 2,0 16 1,0 9194 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller24. (forts.)LänKommunLandareal,km 2Antalinv. perkm 2landTotaltantalBostäder 2010-12-31Antalbostäderper1 000inv.AntalboendeperbostadAllmännyttan,i% avtotalenLedigalägenheteriallmännyttani% avallmännyttantotaltSjälvförsörjningsgrad(Dagbef.% avförvarb.nattbef.)SödermanlandsEskilstuna 1 100 88,7 47 121 483 2,1 14 0,3 98Flen 719 22,3 8 121 506 2,0 21 5,9 88Gnesta 461 22,4 4 800 464 2,2 17 0,0 59Katrineholm 1 020 31,8 16 000 494 2,0 10 1,0 98Nyköping 1 421 36,5 25 104 484 2,1 16 1,5 94Oxelösund 35 317,9 5 838 519 1,9 21 0,2 106Strängnäs 740 44,2 15 076 461 2,2 8 1,5 71Trosa 210 54,8 5 136 447 2,2 20 0,0 67Vingåker 370 23,8 4 256 482 2,1 7 1,6 82ÖstergötlandsBoxholm 526 9,9 2 554 491 2,0 19 5,8 72Finspång 1 055 19,7 10 646 513 2,0 17 3,0 106Kinda 1 129 8,7 4 619 471 2,1 23 1,6 77Linköping 1 427 103,2 72 422 492 2,0 19 0,0 110Mjölby 546 47,7 12 645 485 2,1 20 2,7 89Motala 983 42,5 20 717 495 2,0 26 2,2 85Norrköping 1 495 87,4 63 653 487 2,1 16 1,0 101Söderköping 674 20,8 6 271 447 2,2 11 2,3 62Vadstena 182 40,2 3 844 525 1,9 18 0,1 98Valdemarsvik 734 10,4 4 129 539 1,9 . 0,0 83Ydre 675 5,4 1 819 496 2,0 18 9,3 71Åtvidaberg 687 16,8 5 570 484 2,1 0 0,0 67Ödeshög 430 12,2 2 518 480 2,1 11 2,2 76JönköpingsAneby 518 12,4 3 031 472 2,1 9 0,4 81Eksjö 799 20,4 8 171 501 2,0 17 0,4 117Gislaved 1 137 25,4 12 846 445 2,2 20 4,0 103Gnosjö 421 22,4 4 127 439 2,3 12 4,7 120Habo 329 33,0 4 131 382 2,6 14 0,3 68Jönköping 1 480 86,7 59 464 463 2,2 16 0,1 106Mullsjö 200 35,1 3 153 448 2,2 15 2,6 77Nässjö 930 31,6 13 912 474 2,1 13 1,0 94Sävsjö 679 16,0 4 950 455 2,2 8 1,4 89Tranås 403 45,0 9 103 503 2,0 4 0,0 103Vaggeryd 825 16,0 5 667 431 2,3 18 1,7 87Vetlanda 1 501 17,5 12 277 467 2,1 8 1,1 98Värnamo 1 216 27,1 15 118 459 2,2 14 3,8 104KronobergsAlvesta 974 19,4 8 639 457 2,2 20 0,5 84Lessebo 413 19,6 3 775 467 2,1 23 9,7 79Ljungby 1 748 15,7 12 791 468 2,1 9 0,9 100Markaryd 517 18,4 4 779 502 2,0 . 0,0 117Tingsryd 1 045 11,7 6 213 508 2,0 18 5,7 101<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 95


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201224. (forts.)LänKommunLandareal,km 2Antalinv. perkm 2landTotaltantalBostäder 2010-12-31Antalbostäderper1 000inv.AntalboendeperbostadAllmännyttan,i% avtotalenLedigalägenheteriallmännyttani% avallmännyttantotaltSjälvförsörjningsgrad(Dagbef.% avförvarb.nattbef.)Uppvidinge 1 172 7,9 4 522 491 2,0 17 4,9 109Växjö 1 666 50,3 40 796 487 2,1 25 0,2 107Älmhult 891 17,5 7 303 467 2,1 20 0,5 125KalmarBorgholm 679 15,7 5 948 560 1,8 . 0,0 89Emmaboda 690 13,1 4 693 519 1,9 19 4,5 109Hultsfred 1 122 12,1 7 175 531 1,9 23 10,0 94Högsby 751 7,7 2 873 498 2,0 10 6,5 79Kalmar 957 65,9 31 508 500 2,0 11 0,2 106Mönsterås 599 21,4 6 334 493 2,0 18 2,0 79Mörbylånga 667 21,2 6 266 443 2,3 12 0,9 71Nybro 1 172 16,8 9 717 495 2,0 18 0,4 91Oskarshamn 1 049 24,9 12 967 496 2,0 20 2,0 113Torsås 468 14,7 3 414 496 2,0 16 1,5 85Vimmerby 1 140 13,5 7 564 491 2,0 17 6,6 101Västervik 1 872 19,2 18 614 517 1,9 15 0,0 96GotlandsGotland 3 134 18,3 27 591 481 2,1 18 0,0 96BlekingeKarlshamn 489 63,8 15 577 500 2,0 18 0,2 92Karlskrona 1 042 61,6 30 130 469 2,1 12 0,3 105Olofström 390 33,0 6 459 502 2,0 23 2,7 115Ronneby 825 33,8 14 045 503 2,0 19 5,8 93Sölvesborg 185 90,6 7 929 472 2,1 15 0,3 84SkåneBjuv 115 128,8 6 235 420 2,4 17 0,1 79Bromölla 163 76,1 5 527 447 2,2 14 0,6 91Burlöv 19 891,2 6 882 409 2,4 34 0,1 111Båstad 210 67,8 6 999 492 2,0 11 0,0 103Eslöv 419 75,7 13 558 427 2,3 15 0,8 75Helsingborg 344 379,7 62 571 479 2,1 19 0,1 111Hässleholm 1 269 39,5 23 210 463 2,2 7 0,5 92Höganäs 151 163,7 10 819 438 2,3 14 0,1 70Hörby 419 35,5 6 645 446 2,2 6 1,1 72Höör 291 53,3 6 618 427 2,3 6 2,3 66Klippan 374 44,3 7 682 463 2,2 12 0,0 83Kristianstad 1 246 64,1 37 231 466 2,1 22 0,3 103Kävlinge 153 191,8 11 725 401 2,5 17,0 0,1 51Landskrona 140 300,7 20 022 475 2,1 17 0,1 88Lomma 56 396,6 8 403 382 2,6 0 0,0 5196 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller24. (forts.)LänKommunLandareal,km 2Antalinv. perkm 2landTotaltantalBostäder 2010-12-31Antalbostäderper1 000inv.AntalboendeperbostadAllmännyttan,i% avtotalenLedigalägenheteriallmännyttani% avallmännyttantotaltSjälvförsörjningsgrad(Dagbef.% avförvarb.nattbef.)Lund 427 261,4 55 770 499 2,0 16 0,0 132Malmö 157 1 930,5 147 320 486 2,1 15 0,5 127Osby 576 22,0 5 975 471 2,1 11 0,5 80Perstorp 159 45,1 3 380 472 2,1 11 0,0 108Simrishamn 391 48,9 9 969 521 1,9 10 0,6 88Sjöbo 492 36,9 8 033 443 2,3 3 0,0 70Skurup 194 77,2 6 374 426 2,3 15,8 0,0 61Staffanstorp 107 208,7 8 778 394 2,5 11 0,0 56Svalöv 387 34,2 5 662 427 2,3 19 0,1 61Svedala 218 90,8 7 885 398 2,5 14 0,0 68Tomelilla 396 32,7 5 995 464 2,2 12 0,4 81Trelleborg 340 125,2 18 861 443 2,3 10 0,5 74Vellinge 143 235,0 13 349 398 2,5 6 0,1 53Ystad 350 81,2 14 212 500 2,0 9 0,2 94Åstorp 92 160,4 6 264 424 2,4 6 1,0 91Ängelholm 420 94,3 18 666 471 2,1 16 0,0 88Örkelljunga 320 30,2 4 466 462 2,2 6 0,0 91Östra Göinge 432 31,5 6 327 465 2,1 25 2,0 76HallandsFalkenberg 1 109 37,2 18 428 446 2,2 13 0,0 96Halmstad 1 014 91,0 44 582 483 2,1 19 0,0 102Hylte 946 10,7 4 718 466 2,1 11 12,2 99Kungsbacka 607 125,2 29 436 388 2,6 7 0,0 64Laholm 883 26,6 10 770 459 2,2 11 0,2 76Varberg 869 67,4 26 373 450 2,2 19 0,0 94Västra GötalandsAle 317 87,1 11 420 414 2,4 16 0,0 51Alingsås 472 80,6 16 910 444 2,3 17 0,1 80Bengtsfors 883 11,0 5 230 540 1,9 16 10,7 98Bollebygd 263 31,7 3 433 411 2,4 8,9 0,0 57Borås 910 114,4 48 917 470 2,1 16 0,1 108Dals-Ed 724 6,5 2 338 500 2,0 20 5,2 103Essunga 235 23,4 2 519 459 2,2 12 0,0 76Falköping 1 045 30,3 13 888 438 2,3 11 1,0 92Färgelanda 589 11,2 3 038 460 2,2 19 5,1 74Grästorp 265 21,4 2 578 454 2,2 . 0,0 64Gullspång 313 16,8 2 740 522 1,9 8 5,3 92Göteborg 448 1 162,2 257 297 494 2,0 27 0,1 124Götene 405 32,5 5 860 446 2,2 6 2,8 99Herrljunga 498 18,7 4 195 452 2,2 11 1,2 90Hjo 297 29,6 4 159 473 2,1 . 0,0 70<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 97


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201224. (forts.)LänKommunLandareal,km 2Antalinv. perkm 2landTotaltantalBostäder 2010-12-31Antalbostäderper1 000inv.AntalboendeperbostadAllmännyttan,i% avtotalenLedigalägenheteriallmännyttani% avallmännyttantotaltSjälvförsörjningsgrad(Dagbef.% avförvarb.nattbef.)Härryda 267 130,6 13 140 377 2,7 15 0,0 79Karlsborg 406 16,6 3 513 523 1,9 11 4,1 94Kungälv 363 114,6 17 724 427 2,3 19 0,0 77Lerum 259 150,0 15 061 388 2,6 8 0,0 50Lidköping 696 54,9 17 797 466 2,1 12 0,9 95Lilla Edet 316 39,7 5 704 455 2,2 4 0,0 67Lysekil 208 69,1 7 454 518 1,9 16 1,5 94Mariestad 601 39,5 11 859 500 2,0 13 0,5 91Mark 929 36,4 14 805 438 2,3 21 0,1 76Mellerud 517 17,5 4 689 517 1,9 12 2,0 84Munkedal 634 16,1 4 729 463 2,2 11 2,1 83Mölndal 146 420,6 26 572 433 2,3 16 0,0 116Orust 387 39,1 7 108 470 2,1 11 0,4 72Partille 57 625,0 13 877 391 2,6 26 0,0 64Skara 429 42,5 9 163 503 2,0 5 1,7 102Skövde 674 76,8 24 973 482 2,1 14,2 0,0 122Sotenäs 138 65,2 4 713 523 1,9 23 0,5 97Stenungsund 252 97,7 10 302 419 2,4 18 0,2 99Strömstad 467 25,7 6 276 523 1,9 20 0,0 118Svenljunga 920 11,2 4 695 457 2,2 11 2,3 83Tanum 917 13,4 5 916 480 2,1 10 0,3 83Tibro 221 48,3 5 005 471 2,1 8 0,8 84Tidaholm 518 24,3 6 022 479 2,1 5 0,0 79Tjörn 167 89,4 6 433 430 2,3 7 0,0 63Tranemo 741 15,7 5 332 459 2,2 16 7,4 101Trollhättan 410 135,4 26 537 478 2,1 18 0,8 121Töreboda 540 16,8 4 502 497 2,0 6 2,0 85Uddevalla 638 81,8 24 993 479 2,1 19 0,1 99Ulricehamn 1 046 22,0 10 515 457 2,2 10 2,3 79Vara 697 22,5 7 453 475 2,1 7 1,4 107Vårgårda 427 25,8 4 587 417 2,4 16 0,3 87Vänersborg 643 57,5 17 572 475 2,1 15 1,6 80Åmål 481 25,4 6 260 512 2,0 15 1,8 92Öckerö 26 485,1 4 596 368 2,7 8 0,0 55VärmlandsArvika 1 649 15,7 13 034 503 2,0 19 0,5 95Eda 820 10,3 4 130 488 2,0 20 1,9 103Filipstad 1 534 6,9 5 696 542 1,8 10 6,5 95Forshaga 348 32,3 5 022 447 2,2 15 0,9 55Grums 386 23,3 4 564 506 2,0 15 5,3 8798 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller24. (forts.)LänKommunLandareal,km 2Antalinv. perkm 2landTotaltantalBostäder 2010-12-31Antalbostäderper1 000inv.AntalboendeperbostadAllmännyttan,i% avtotalenLedigalägenheteriallmännyttani% avallmännyttantotaltSjälvförsörjningsgrad(Dagbef.% avförvarb.nattbef.)Hagfors 1 824 6,7 6 859 558 1,8 11 9,0 92Hammarö 39 381,7 6 448 432 2,3 10 1,6 60Karlstad 1 151 75,1 43 835 507 2,0 20 0,3 119Kil 360 32,5 5 244 449 2,2 14 0,1 64Kristinehamn 753 31,5 12 067 509 2,0 10 0,8 90Munkfors 142 26,1 2 000 540 1,9 12 9,4 103Storfors 391 10,8 2 066 490 2,0 21 2,8 73Sunne 1 288 10,2 6 360 484 2,1 8 5,2 90Säffle 1 260 12,2 8 000 520 1,9 17 5,0 93Torsby 4 162 3,0 6 553 532 1,9 17 0,6 104Årjäng 1 409 7,0 4 849 493 2,0 19 1,5 102ÖrebroAskersund 816 13,6 5 562 500 2,0 15 0,6 76Degerfors 384 24,9 4 792 502 2,0 18 5,2 75Hallsberg 637 23,9 7 227 474 2,1 20 5,8 102Hällefors 985 7,2 3 818 535 1,9 15 4,8 95Karlskoga 468 63,3 15 066 509 2,0 15 6,9 112Kumla 204 100,5 9 289 453 2,2 22 0,6 76Laxå 602 9,3 2 809 500 2,0 20 9,6 104Lekeberg 463 15,6 3 197 443 2,3 12 2,4 55Lindesberg 1 378 16,8 11 205 485 2,1 11 1,8 95Ljusnarsberg 576 8,5 2 746 564 1,8 11 7,4 84Nora 618 16,9 4 909 471 2,1 13 2,4 73Örebro 1 373 99,9 67 154 490 2,0 29 0,1 109VästmanlandsArboga 325 40,9 7 125 536 1,9 5 4,4 93Fagersta 269 46,7 6 821 543 1,8 4 0,0 119Hallstahammar 171 89,2 7 309 480 2,1 33 3,4 82Kungsör 203 39,9 3 855 477 2,1 21 8,3 76Köping 605 41,0 12 619 509 2,0 18 1,7 100Norberg 418 13,7 3 099 541 1,8 11 12,9 67Sala 1 167 18,5 10 681 495 2,0 26 0,8 81Skinnskatteberg 659 6,7 2 366 536 1,9 9 5,7 77Surahammar 344 28,7 4 712 477 2,1 10 3,9 71Västerås 958 144,8 66 269 478 2,1 15 0,2 104DalarnasAvesta 613 35,0 11 980 558 1,8 7 0,4 103Borlänge 584 84,5 24 262 492 2,0 20 0,7 117Falun 2 040 27,5 27 629 492 2,0 22 0,3 101Gagnef 767 13,1 4 391 436 2,3 9 0,0 63Hedemora 835 18,1 7 972 527 1,9 12 4,1 97<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 99


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201224. (forts.)LänKommunLandareal,km 2Antalinv. perkm 2landTotaltantalBostäder 2010-12-31Antalbostäderper1 000inv.AntalboendeperbostadAllmännyttan,i% avtotalenLedigalägenheteriallmännyttani% avallmännyttantotaltSjälvförsörjningsgrad(Dagbef.% avförvarb.nattbef.)Leksand 1 221 12,5 7 748 508 2,0 11 0,5 93Ludvika 1 490 17,2 13 973 546 1,8 22 0,9 107Malung-Sälen 4 085 2,5 6 953 678 1,5 14 4,2 112Mora 2 813 7,1 10 021 498 2,0 22 0,2 108Orsa 1 731 4,0 3 498 509 2,0 22 2,1 74Rättvik 1 921 5,7 5 498 506 2,0 11 0,0 83Smedjebacken 948 11,2 5 255 493 2,0 17 1,0 69Säter 570 19,0 5 291 487 2,1 17 2,3 66Vansbro 1 540 4,4 3 472 509 2,0 20 3,5 93Älvdalen 6 872 1,0 3 949 550 1,8 9 1,9 92GävleborgsBollnäs 1 814 14,4 13 539 517 1,9 28 0,1 96Gävle 1 613 59,1 48 167 505 2,0 32 0,5 103Hofors 410 23,4 5 063 529 1,9 23 9,5 96Hudiksvall 2 489 14,8 18 488 503 2,0 23 0,6 101Ljusdal 5 257 3,6 9 450 498 2,0 19 5,1 95Nordanstig 1 371 7,0 4 621 485 2,1 16 1,4 74Ockelbo 1 065 5,5 2 921 494 2,0 23 1,9 76Ovanåker 1 873 6,1 5 761 505 2,0 20 3,4 95Sandviken 1 166 31,7 18 684 505 2,0 20 4,6 104Söderhamn 1 061 23,9 13 749 543 1,8 24 6,7 94VästernorrlandsHärnösand 1 058 23,2 12 867 524 1,9 12 2,0 98Kramfors 1 695 11,1 9 735 519 1,9 20 4,1 98Sollefteå 5 398 3,7 10 401 521 1,9 10 4,1 96Sundsvall 3 190 30,1 47 466 494 2,0 9 1,3 106Timrå 783 23,0 8 383 465 2,2 18 1,5 68Ånge 3 051 3,2 5 209 529 1,9 17 6,9 100Örnsköldsvik 6 376 8,6 26 003 473 2,1 11 1,3 98JämtlandsBerg 5 711 1,3 3 512 478 2,1 13 1,7 85Bräcke 3 408 2,0 3 432 508 2,0 13,1 6,9 75Härjedalen 11 286 0,9 5 967 577 1,7 16 5,6 101Krokom 6 155 2,4 6 370 438 2,3 18 4,5 69Ragunda 2 511 2,2 2 719 494 2,0 11 4,6 98Strömsund 10 465 1,2 6 185 508 2,0 15 3,3 93Åre 7 199 1,4 7 792 760 1,3 4 1,7 97Östersund 2 208 26,9 31 564 532 1,9 13 1,1 111VästerbottensBjurholm 1 307 1,9 1 091 449 2,2 17 2,1 72Dorotea 2 765 1,0 1 457 509 2,0 28 8,1 96Lycksele 5 518 2,2 6 272 508 2,0 16 0,3 104Malå 1 599 2,0 1 528 473 2,1 25 2,1 93Nordmaling 1 229 5,7 3 377 479 2,1 10 3,7 78100 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller24. (forts.)LänKommunLandareal,km 2Antalinv. perkm 2landTotaltantalBostäder 2010-12-31Antalbostäderper1 000inv.AntalboendeperbostadAllmännyttan,i% avtotalenLedigalägenheteriallmännyttani% avallmännyttantotaltSjälvförsörjningsgrad(Dagbef.% avförvarb.nattbef.)Norsjö 1 739 2,4 1 977 467 2,1 12 0,4 94Robertsfors 1 292 5,2 3 085 456 2,2 9 8,0 73Skellefteå 6 803 10,5 34 747 485 2,1 16 1,1 99Sorsele 7 368 0,4 1 381 506 2,0 14 6,0 90Storuman 7 304 0,8 3 164 525 1,9 11 4,2 97Umeå 2 317 50,3 57 775 496 2,0 16 0,1 104Vilhelmina 8 048 0,9 3 733 530 1,9 17 2,2 90Vindeln 2 629 2,1 2 486 457 2,2 10 7,0 91Vännäs 529 16,0 3 949 467 2,1 9 2,3 71Åsele 4 224 0,7 1 615 537 1,9 16 2,6 92NorrbottensArjeplog 12 557 0,2 1 598 513 1,9 20 0,9 104Arvidsjaur 5 656 1,1 3 451 531 1,9 26 3,2 98Boden 4 008 6,9 14 308 518 1,9 13 4,5 84Gällivare 15 705 1,2 9 437 515 1,9 21 0,0 104Haparanda 923 10,9 5 007 499 2,0 11 4,8 96Jokkmokk 17 614 0,3 2 550 498 2,0 22 0,9 98Kalix 1 808 9,2 8 266 498 2,0 9 1,6 95Kiruna 19 140 1,2 11 374 495 2,0 16 0,0 105Luleå 2 094 35,5 37 616 505 2,0 23 0,9 112Pajala 7 840 0,8 3 051 487 2,1 13 0,2 89Piteå 3 087 13,3 20 062 490 2,0 16 0,7 89Älvsbyn 1 698 4,9 4 107 498 2,0 11 1,1 88Överkalix 2 765 1,3 1 787 504 2,0 19 2,9 98Övertorneå 2 362 2,0 2 338 486 2,1 22 2,4 91Källa: SCB, Miljö, Markanvändning, Landareal; Boende, byggande och bebyggelse, Bostadsbestånd(kalkylerat); Boende, byggande och bebyggelse, Outhyrda lägenheter, Arbetsmarknad, Registerbaseradarbetsmarknadsstatistik (RAMS) (www.scb.se).<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 101


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201225. Antal sysselsatta i kommunen efter ägarkontroll och medelinkomst, 201025. Number of persons employed by ownership control in municipality and averageincomeLänKommunTotalt antal och andel sysselsatta (dagbefolkning 1 )efter ägarkontroll november 2010Totalt antalAndelinomstatAndelinomkommunAndelinomlandstingAndelinomprivatMedelinkomst 22010, tkrTotalt Män KvinnorHela riket 4 392 369 8 19 6 67 265 299 229StockholmsBotkyrka 22 637 2 13 3 83 233 259 207Danderyd 16 781 2 23 1 74 514 674 362Ekerö 7 709 4 23 1 71 346 403 290Haninge 24 744 2 26 2 70 263 293 232Huddinge 42 244 3 18 2 77 278 311 244Järfälla 23 374 14 22 0 63 292 332 252Lidingö 12 214 10 17 18 55 421 531 318Nacka 33 038 3 29 2 66 357 421 294Norrtälje 20 687 4 35 2 59 258 289 226Nykvarn 2 568 9 23 2 66 320 367 272Nynäshamn 7 117 2 28 1 69 265 299 229Salem 2 988 11 25 1 63 314 353 275Sigtuna 25 655 1 28 0 71 271 311 231Sollentuna 24 476 4 12 1 84 355 411 299Solna 69 503 1 11 29 59 291 320 260Stockholm 589 796 7 14 1 78 302 338 265Sundbyberg 20 037 11 8 3 78 276 303 249Södertälje 45 169 3 16 4 77 239 267 209Tyresö 10 413 3 14 2 82 316 361 271Täby 22 885 13 10 1 76 399 484 316Upplands Väsby 14 625 17 4 12 67 284 319 250Upplands-Bro 7 584 2 26 1 71 275 313 237Vallentuna 8 091 5 25 0 70 316 366 266Vaxholm 2 586 4 12 15 68 358 424 295Värmdö 10 666 10 11 1 78 319 362 276Österåker 9 778 4 31 1 64 319 369 269UppsalaEnköping 14 870 3 29 1 67 266 306 225Heby 4 207 10 29 2 59 236 267 201Håbo 5 152 2 30 2 66 298 346 249Knivsta 3 582 6 28 2 64 321 374 268Tierp 6 911 5 28 2 65 239 276 200Uppsala 91 222 17 16 11 56 254 285 223Älvkarleby 2 657 12 23 5 60 256 297 213Östhammar 9 317 15 23 2 60 263 301 223SödermanlandsEskilstuna 40 974 2 26 6 66 237 265 208Flen 5 825 7 30 2 62 236 266 205Gnesta 2 919 8 21 10 61 263 296 230Katrineholm 13 781 2 23 2 73 242 273 210Nyköping 22 596 5 28 2 66 266 306 227102 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller25. (forts.)LänKommunTotalt antal och andel sysselsatta (dagbefolkning 1 )efter ägarkontroll november 2010Totalt antalAndelinomstatAndelinomkommunAndelinomlandstingAndelinomprivatMedelinkomst 22010, tkrTotalt Män KvinnorOxelösund 5 171 3 26 9 61 271 308 231Strängnäs 10 874 8 24 8 60 285 327 242Trosa 3 834 4 25 2 69 302 348 256Vingåker 3 183 4 23 2 71 240 268 210ÖstergötlandsBoxholm 1 760 2 27 2 69 245 274 213Finspång 10 100 1 29 1 68 267 314 217Kinda 3 482 2 29 2 68 249 285 211Linköping 72 732 2 29 1 68 252 286 216Mjölby 10 607 2 26 2 70 252 285 218Motala 15 250 1 20 2 76 246 274 215Norrköping 58 686 3 23 1 72 245 279 210Söderköping 4 145 12 14 10 64 262 300 225Vadstena 3 171 10 19 5 66 259 292 225Valdemarsvik 2 852 2 28 1 69 234 264 202Ydre 1 272 7 27 7 59 245 276 211Åtvidaberg 3 501 3 26 7 65 249 280 215Ödeshög 1 780 4 26 1 69 234 262 203JönköpingsAneby 2 541 1 24 0 75 249 283 213Eksjö 9 134 0 17 1 82 263 296 228Gislaved 14 439 1 23 2 74 254 290 215Gnosjö 5 796 3 23 1 72 255 290 216Habo 3 701 2 21 1 75 275 317 231Jönköping 65 931 2 24 2 72 258 294 221Mullsjö 2 585 9 20 9 62 253 288 216Nässjö 12 807 10 25 3 62 249 282 214Sävsjö 4 484 4 20 10 67 239 274 202Tranås 8 280 1 28 1 69 246 282 209Vaggeryd 5 639 3 24 1 72 258 294 220Vetlanda 12 463 12 23 19 46 256 293 216Värnamo 16 888 4 25 2 69 266 302 228KronobergsAlvesta 7 559 1 20 1 78 248 284 209Lessebo 2 816 3 30 1 66 236 266 203Ljungby 13 417 3 25 2 71 255 288 218Markaryd 4 984 7 27 2 64 230 264 192Tingsryd 5 653 2 16 0 83 242 273 208Uppvidinge 4 679 1 20 1 78 244 275 210Växjö 42 585 9 19 11 61 253 288 218Älmhult 9 561 8 23 7 63 281 323 237KalmarBorgholm 4 244 4 34 5 57 230 251 208Emmaboda 4 549 1 29 1 69 251 285 212Hultsfred 5 602 2 27 3 69 233 265 196Högsby 1 890 2 28 2 69 221 245 192Kalmar 32 189 1 28 2 69 249 280 218<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 103


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201225. (forts.)LänKommunTotalt antal och andel sysselsatta (dagbefolkning 1 )efter ägarkontroll november 2010Totalt antalAndelinomstatAndelinomkommunAndelinomlandstingAndelinomprivatMedelinkomst 22010, tkrTotalt Män KvinnorMönsterås 4 698 1 23 1 76 259 300 216Mörbylånga 4 763 10 22 10 58 259 292 227Nybro 8 001 3 29 1 67 233 262 203Oskarshamn 14 121 5 22 6 68 275 317 231Torsås 2 578 4 26 12 57 235 267 200Vimmerby 7 480 6 25 3 66 245 280 209Västervik 15 080 3 29 2 67 246 271 219GotlandsGotland 26 010 11 27 0 62 234 252 216BlekingeKarlshamn 12 679 2 23 1 74 253 286 219Karlskrona 30 169 14 21 12 53 253 278 224Olofström 6 225 15 26 2 57 243 274 209Ronneby 11 302 7 27 9 58 240 265 212Sölvesborg 6 194 2 29 1 68 245 278 209SkåneBjuv 4 905 2 32 2 64 226 259 191Bromölla 4 887 2 22 2 74 249 290 207Burlöv 7 754 2 17 1 80 233 260 205Båstad 6 650 2 17 1 81 260 306 214Eslöv 10 942 2 26 1 71 248 279 217Helsingborg 63 343 4 23 1 72 255 294 217Hässleholm 20 438 1 27 1 71 237 271 202Höganäs 7 756 4 29 2 66 287 338 236Hörby 5 111 12 28 2 58 236 265 205Höör 4 749 8 23 1 68 254 288 218Klippan 5 920 2 29 2 67 227 262 190Kristianstad 36 331 2 25 1 72 245 278 211Kävlinge 7 282 4 25 1 70 298 350 245Landskrona 14 746 3 25 5 68 221 250 191Lomma 5 148 2 21 1 76 371 455 289Lund 66 154 2 24 0 74 245 275 215Malmö 154 446 2 27 1 71 213 235 190Osby 4 499 2 20 1 77 244 279 205Perstorp 3 079 3 29 1 67 222 256 184Simrishamn 7 218 3 23 1 74 238 267 209Sjöbo 6 002 1 19 0 79 239 273 203Skurup 4 187 9 16 6 69 245 277 213Staffanstorp 5 893 14 15 14 58 296 345 248Svalöv 3 752 2 27 4 66 239 272 204Svedala 6 700 5 15 6 73 279 321 237Tomelilla 4 716 2 26 1 71 229 259 197Trelleborg 14 087 2 29 2 67 247 279 215Vellinge 8 094 7 22 11 60 330 401 261Ystad 12 370 4 27 8 61 261 297 226Åstorp 5 711 8 22 10 60 228 262 193104 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller25. (forts.)LänKommunTotalt antal och andel sysselsatta (dagbefolkning 1 )efter ägarkontroll november 2010Totalt antalAndelinomstatAndelinomkommunAndelinomlandstingAndelinomprivatMedelinkomst 22010, tkrTotalt Män KvinnorÄngelholm 16 361 3 24 1 72 269 314 225Örkelljunga 3 806 3 21 8 68 223 256 187Östra Göinge 4 557 5 24 6 65 238 269 204HallandsFalkenberg 18 802 6 23 2 70 250 284 214Halmstad 44 280 9 21 9 61 253 288 217Hylte 4 746 2 23 1 74 248 285 207Kungsbacka 23 488 2 21 2 75 324 388 262Laholm 8 445 9 18 8 64 243 280 205Varberg 27 045 2 29 3 66 266 309 222Västra GötalandsAle 6 780 7 24 1 67 272 310 232Alingsås 14 406 1 28 1 69 268 308 228Bengtsfors 4 031 3 33 2 62 217 240 193Bollebygd 2 391 2 19 2 77 281 319 242Borås 52 355 1 30 3 66 252 285 219Dals-Ed 2 136 2 28 1 69 215 229 199Essunga 2 019 2 25 1 72 239 265 210Falköping 13 303 2 28 4 66 244 273 213Färgelanda 2 186 3 27 2 68 233 255 209Grästorp 1 745 2 30 2 66 246 279 210Gullspång 2 032 1 28 4 67 224 248 198Göteborg 300 886 2 36 2 60 253 284 221Götene 6 246 2 34 3 62 256 294 215Herrljunga 4 036 1 25 1 73 247 280 212Hjo 2 898 2 26 1 71 248 278 219Härryda 13 615 1 34 1 64 316 370 261Karlsborg 2 897 1 28 2 68 259 293 222Kungälv 15 718 28 22 3 48 292 338 246Lerum 9 412 2 28 2 69 305 356 255Lidköping 17 466 1 22 1 76 266 306 224Lilla Edet 3 952 4 27 4 65 251 286 213Lysekil 6 091 4 35 2 58 258 298 217Mariestad 9 646 1 26 2 71 249 280 217Mark 12 146 3 29 4 64 252 288 214Mellerud 3 140 3 26 2 68 216 237 194Munkedal 3 784 1 24 1 74 235 260 207Mölndal 35 265 1 20 2 77 298 341 254Orust 5 272 0 19 1 79 263 302 224Partille 10 891 1 30 2 67 300 345 255Skara 8 702 2 29 4 65 253 287 220Skövde 30 149 9 16 6 69 256 287 223Sotenäs 4 067 4 16 11 69 266 306 224Stenungsund 11 856 3 26 10 62 294 344 244Strömstad 6 356 5 30 2 63 233 247 219Svenljunga 4 007 7 24 11 58 240 273 206<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 105


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201225. (forts.)LänKommunTotalt antal och andel sysselsatta (dagbefolkning 1 )efter ägarkontroll november 2010Totalt antalAndelinomstatAndelinomkommunAndelinomlandstingAndelinomprivatMedelinkomst 22010, tkrTotalt Män KvinnorTanum 4 820 6 19 2 72 236 259 211Tibro 3 915 10 28 10 52 243 271 212Tidaholm 4 559 7 20 11 62 241 269 211Tjörn 4 631 4 26 10 59 290 341 236Tranemo 5 732 7 21 10 62 256 291 217Trollhättan 29 178 4 26 2 69 251 283 217Töreboda 3 366 10 31 2 57 226 251 199Uddevalla 23 548 8 27 5 60 253 283 223Ulricehamn 8 481 9 25 6 60 253 285 218Vara 7 962 5 24 3 68 242 274 207Vårgårda 4 673 13 17 13 57 250 285 214Vänersborg 13 372 1 31 2 65 257 287 226Åmål 4 683 7 31 2 61 232 259 204Öckerö 3 289 4 26 5 65 298 351 243VärmlandsArvika 10 797 5 33 1 61 237 262 211Eda 3 330 3 26 1 70 207 216 198Filipstad 4 078 5 27 10 58 225 244 204Forshaga 2 650 1 35 2 62 242 275 209Grums 3 356 1 37 2 61 241 273 206Hagfors 4 777 1 28 4 66 233 257 207Hammarö 4 254 5 45 2 49 299 346 250Karlstad 47 581 2 27 1 70 249 276 221Kil 3 381 3 22 1 74 246 280 212Kristinehamn 9 171 4 27 1 67 240 268 210Munkfors 1 532 11 17 11 61 222 242 199Storfors 1 294 5 24 4 66 235 263 204Sunne 5 486 5 33 2 60 235 258 210Säffle 6 056 3 30 2 65 234 265 200Torsby 5 491 6 27 6 61 226 239 212Årjäng 4 030 4 28 2 66 198 207 189ÖrebroAskersund 3 929 3 31 0 65 255 295 213Degerfors 3 041 5 21 1 73 247 277 215Hallsberg 7 016 14 25 2 58 248 284 208Hällefors 2 755 1 33 1 64 228 255 199Karlskoga 14 450 3 27 1 68 263 298 226Kumla 7 177 8 29 2 60 258 296 219Laxå 2 659 10 20 10 59 253 284 217Lekeberg 1 895 10 29 2 59 254 285 221Lindesberg 9 749 1 28 1 69 245 274 214Ljusnarsberg 1 616 4 22 8 66 222 245 198Nora 3 416 2 31 2 65 257 293 222Örebro 68 772 5 26 10 59 248 279 216106 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller25. (forts.)LänKommunTotalt antal och andel sysselsatta (dagbefolkning 1 )efter ägarkontroll november 2010Totalt antalAndelinomstatAndelinomkommunAndelinomlandstingAndelinomprivatMedelinkomst 22010, tkrTotalt Män KvinnorVästmanlandsArboga 5 312 10 25 2 63 246 281 209Fagersta 6 506 1 29 0 70 253 283 220Hallstahammar 5 332 1 31 0 68 245 276 213Kungsör 2 785 1 31 1 67 255 287 221Köping 10 819 1 31 2 67 244 278 208Norberg 1 700 7 16 8 69 248 283 210Sala 8 056 6 28 7 59 244 277 210Skinnskatteberg 1 469 7 23 2 68 239 265 211Surahammar 3 128 2 27 6 65 255 294 213Västerås 65 684 11 24 0 65 269 309 227DalarnasAvesta 10 204 3 29 3 65 259 292 223Borlänge 25 795 3 24 3 70 245 274 213Falun 26 965 1 36 3 60 263 293 232Gagnef 2 953 3 24 2 71 253 289 215Hedemora 6 664 2 36 2 59 245 276 213Leksand 6 555 5 33 2 59 256 292 219Ludvika 12 169 3 27 6 65 255 292 216Malung-Sälen 5 405 1 32 2 65 234 253 213Mora 10 184 5 20 12 63 247 272 222Orsa 2 163 8 20 17 55 220 242 196Rättvik 3 933 13 21 3 64 238 268 208Smedjebacken 3 341 3 30 14 53 259 301 214Säter 3 471 3 26 2 69 257 285 227Vansbro 2 771 3 21 5 70 225 245 204Älvdalen 2 996 5 24 5 66 227 247 205GävleborgsBollnäs 11 130 1 29 1 69 238 261 214Gävle 45 081 1 29 1 68 263 299 226Hofors 4 095 1 24 1 73 255 285 222Hudiksvall 16 999 1 31 1 67 250 280 219Ljusdal 8 066 4 25 3 68 233 256 208Nordanstig 3 152 12 19 9 60 231 255 203Ockelbo 2 086 2 23 3 72 244 274 211Ovanåker 5 029 7 28 3 62 240 266 210Sandviken 17 056 5 28 7 60 263 302 221Söderhamn 10 258 3 24 10 62 242 270 212VästernorrlandsHärnösand 10 621 16 27 4 54 248 268 228Kramfors 7 918 5 32 0 62 240 260 218Sollefteå 8 268 18 26 7 49 237 255 218Sundsvall 47 922 11 19 8 61 269 299 238Timrå 5 536 6 29 4 61 256 287 224Ånge 4 410 10 30 12 48 245 268 218Örnsköldsvik 24 988 4 26 5 65 268 306 227<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 107


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201225. (forts.)LänKommunTotalt antal och andel sysselsatta (dagbefolkning 1 )efter ägarkontroll november 2010Totalt antalAndelinomstatAndelinomkommunAndelinomlandstingAndelinomprivatMedelinkomst 22010, tkrTotalt Män KvinnorJämtlandsBerg 2 766 6 30 2 63 228 242 211Bräcke 2 194 3 38 3 57 228 242 214Härjedalen 4 911 4 30 5 60 233 250 214Krokom 4 810 4 31 3 63 250 271 228Ragunda 2 310 2 21 2 75 235 256 210Strömsund 4 918 8 31 2 59 228 240 214Åre 5 097 5 26 3 66 234 250 217Östersund 31 806 13 21 10 56 251 273 229VästerbottensBjurholm 730 2 36 2 60 226 252 196Dorotea 1 205 2 39 3 56 240 259 215Lycksele 6 013 7 29 3 61 251 278 223Malå 1 377 2 34 2 62 258 294 218Nordmaling 2 470 5 38 2 55 251 283 215Norsjö 1 764 11 32 4 54 243 272 210Robertsfors 2 314 9 32 4 54 243 267 218Skellefteå 32 960 7 36 5 53 260 293 225Sorsele 1 092 5 36 2 57 229 249 205Storuman 2 602 9 45 2 44 243 264 220Umeå 58 412 6 40 3 51 246 270 220Vilhelmina 2 751 6 38 3 54 222 238 204Vindeln 2 249 15 19 12 54 238 263 210Vännäs 2 840 7 32 11 50 258 290 224Åsele 1 145 5 29 6 60 230 245 212NorrbottensArjeplog 1 535 19 33 3 45 245 265 224Arvidsjaur 2 927 7 32 2 58 258 284 228Boden 10 683 15 26 3 56 257 287 227Gällivare 9 498 6 32 6 55 297 340 248Haparanda 3 496 10 24 8 58 222 230 213Jokkmokk 2 380 4 35 3 59 243 265 219Kalix 6 927 5 37 4 55 253 278 226Kiruna 12 312 17 23 8 51 302 348 249Luleå 39 355 4 34 2 60 261 289 232Pajala 2 275 16 20 9 56 243 263 218Piteå 17 108 5 27 7 62 264 303 224Älvsbyn 3 179 21 29 4 46 244 278 206Överkalix 1 489 9 28 2 60 236 252 218Övertorneå 1 770 31 20 3 45 225 234 2151) Dagbefolkning - Förvärvsarbetande med arbetsställe i regionen.2) Sammanräknad förvärvsinkomst (överskott av tjänst och överskott av näringsverksamhet) per kommunför befolkningen 20–64 år den 31 december 2010.Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS); Hushållens ekonomi (www.scb.se).108 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller26 A. Kommunägda företag efter juridisk hemvist 2010, kommunvis26 A. Enterprises owned by municipalities, by municipalityLänKommunFöretag Anställda OmsättningÅrets Eget Summaresultat kapital tillgångarantal antal mnkr mnkr mnkr mnkrHela riket 1 622 46 055 184 056 11 132 155 013 896 515Stockholms 176 6 054 33 798 7 712 62 984 160 657Botkyrka 8 214 1 474 34 1 047 5 845Danderyd 1 .. .. .. .. ..Ekerö 1 .. .. .. .. ..Haninge 4 103 166 116 352 1 650Huddinge 3 .. .. .. .. ..Järfälla 2 .. .. .. .. ..Lidingö 2 .. .. .. .. ..Nacka 2 .. .. .. .. ..Norrtälje 5 105 549 2 173 2 046Nykvarn 1 .. .. .. .. ..Nynäshamn 6 82 401 -1 180 1 426Salem – – – – – –Sigtuna 2 .. .. .. .. ..Sollentuna 3 .. .. .. .. ..Solna 6 135 1 197 545 1 449 4 042Stockholm 74 3 126 14 472 4 806 47 509 90 729Sundbyberg 6 125 820 279 2 146 5 466Södertälje 22 945 8 892 153 2 589 19 825Tyresö 3 .. .. .. .. ..Täby 2 .. .. .. .. ..Upplands Väsby 1 .. .. .. .. ..Upplands-Bro 4 73 224 -3 166 1 569Vallentuna 3 .. .. .. .. ..Vaxholm 1 .. .. .. .. ..Värmdö 5 65 288 -34 185 1 070Österåker 9 74 560 46 369 2 321Uppsala 40 1 477 3 567 160 3 377 15 657Enköping 3 .. .. .. .. ..Heby 2 .. .. .. .. ..Håbo 3 .. .. .. .. ..Knivsta 4 20 146 1 180 991Tierp 2 .. .. .. .. ..Uppsala 23 1 246 2 380 136 2 369 9 937Älvkarleby 1 .. .. .. .. ..Östhammar 2 .. .. .. .. ..Södermanlands 49 1 717 5 346 86 1 687 15 350Eskilstuna 16 973 2 534 39 680 5 842Flen 4 25 177 2 64 574Gnesta 4 38 128 -2 85 632Katrineholm 4 97 640 1 110 1 720Nyköping 6 77 358 12 288 1 699Oxelösund 4 309 500 13 169 923Strängnäs 6 167 856 23 189 3 000Trosa 2 .. .. .. .. ..Vingåker 3 .. .. .. .. ..<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 109


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201226 A. (forts.)LänKommunFöretag Anställda OmsättningÅrets Eget Summaresultat kapital tillgångarantal antal mnkr mnkr mnkr mnkrÖstergötlands 77 2 358 11 468 548 9 959 42 321Boxholm 2 .. .. .. .. ..Finspång 4 89 314 -26 132 705Kinda 1 .. .. .. .. ..Linköping 32 1 412 8 530 459 8 401 30 780Mjölby 5 106 396 16 180 1 326Motala 1 .. .. .. .. ..Norrköping 19 459 1 480 88 738 6 798Söderköping 1 .. .. .. .. ..Vadstena 1 .. .. .. .. ..Valdemarsvik 2 .. .. .. .. ..Ydre 4 3 29 -1 14 108Åtvidaberg 3 .. .. .. .. ..Ödeshög 2 .. .. .. .. ..Jönköpings 91 1 488 5 405 25 2 235 21 921Aneby 4 30 81 -16 25 230Eksjö 9 139 359 5 116 1 335Gislaved 10 132 306 1 189 820Gnosjö 2 .. .. .. .. ..Habo 3 .. .. .. .. ..Jönköping 24 618 2 518 35 1 154 13 189Mullsjö 2 .. .. .. .. ..Nässjö 11 136 422 17 166 1 459Sävsjö 8 22 106 2 24 399Tranås 6 89 385 2 191 1 148Vaggeryd 3 .. .. .. .. ..Vetlanda 5 106 368 2 60 932Värnamo 4 100 520 4 222 1 383Kronobergs 43 746 2 997 195 1 269 19 712Alvesta 10 131 352 5 140 1 197Lessebo 6 8 84 -6 78 762Ljungby 4 63 289 14 103 1 026Markaryd 4 2 13 2 26 78Tingsryd 4 28 96 1 49 573Uppvidinge 2 .. .. .. .. ..Växjö 11 460 2 010 168 775 15 537Älmhult 2 .. .. .. .. ..Kalmar 72 1 224 4 123 91 2 700 16 323Borgholm 2 .. .. .. .. ..Emmaboda 6 71 160 2 55 680Hultsfred 3 .. .. .. .. ..Högsby 3 .. .. .. .. ..Kalmar 17 343 1 347 65 888 5 062Mönsterås 7 48 112 -4 177 621Mörbylånga 2 .. .. .. .. ..Nybro 5 126 346 4 135 1 109Oskarshamn 8 206 587 16 610 2 347110 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller26 A. (forts.)LänKommunFöretag Anställda OmsättningÅrets Eget Summaresultat kapital tillgångarantal antal mnkr mnkr mnkr mnkrTorsås 4 16 71 0 33 304Vimmerby 7 79 321 7 261 1 136Västervik 8 185 769 11 394 3 530Gotlands 3 .. .. .. .. ..Gotland 3 .. .. .. .. ..Blekinge 31 796 3 046 5 1 325 11 143Karlshamn 8 223 613 -14 439 2 303Karlskrona 7 224 1 392 8 497 4 421Olofström 7 104 308 5 79 1 437Ronneby 5 172 476 6 225 2 206Sölvesborg 4 73 257 1 84 776Skåne 169 4 509 21 510 429 11 594 66 598Bjuv 1 .. .. .. .. ..Bromölla 6 18 190 8 62 989Burlöv 2 .. .. .. .. ..Båstad 2 .. .. .. .. ..Eslöv 3 .. .. .. .. ..Helsingborg 15 1 201 4 922 27 1 918 10 660Hässleholm 6 368 507 15 132 1 769Höganäs 3 .. .. .. .. ..Hörby 2 .. .. .. .. ..Höör 3 .. .. .. .. ..Klippan 6 113 937 32 131 2 851Kristianstad 12 380 1 283 34 677 4 973Kävlinge 1 .. .. .. .. ..Landskrona 11 130 394 -17 324 1 945Lomma 3 .. .. .. .. ..Lund 15 527 5 722 42 2 343 9 327Malmö 18 920 3 240 133 3 394 13 907Osby 4 19 73 0 23 303Perstorp 4 7 50 4 23 195Simrishamn 3 .. .. .. .. ..Sjöbo 3 .. .. .. .. ..Skurup 3 .. .. .. .. ..Staffanstorp 5 29 180 21 249 2 439Svalöv 2 .. .. .. .. ..Svedala 2 .. .. .. .. ..Tomelilla 2 .. .. .. .. ..Trelleborg 6 181 539 20 200 2 013Vellinge 3 .. .. .. .. ..Ystad 7 99 364 1 241 1 810Åstorp 3 .. .. .. .. ..Ängelholm 4 46 943 0 293 1 674Örkelljunga 4 27 69 -1 7 160Östra Göinge 5 27 130 15 132 672<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 111


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201226 A. (forts.)LänKommunFöretag Anställda OmsättningÅrets Eget Summaresultat kapital tillgångarantal antal mnkr mnkr mnkr mnkrHallands 35 1 141 3 886 49 2 986 16 576Falkenberg 7 268 578 4 232 1 627Halmstad 13 496 1 784 -14 1 589 6 850Hylte 1 .. .. .. .. ..Kungsbacka 3 .. .. .. .. ..Laholm 1 .. .. .. .. ..Varberg 10 274 1 071 35 825 4 225Västra Götalands 278 12 175 36 513 1 120 26 399 137 207Ale 4 38 209 17 189 1 003Alingsås 5 112 632 6 457 2 934Bengtsfors 6 23 70 1 58 296Bollebygd 1 .. .. .. .. ..Borås 13 708 1 805 25 512 5 415Dals-Ed 1 .. .. .. .. ..Essunga 2 .. .. .. .. ..Falköping 8 83 351 21 275 1 122Färgelanda 1 .. .. .. .. ..Grästorp – – – – – –Gullspång 1 .. .. .. .. ..Göteborg 74 8 306 23 192 540 18 033 88 618Götene 4 42 161 6 181 781Herrljunga 7 51 172 7 55 641Hjo 4 26 94 0 25 153Härryda 2 .. .. .. .. ..Karlsborg 6 39 107 0 35 219Kungälv 5 139 449 80 397 1 758Lerum 3 .. .. .. .. ..Lidköping 8 104 401 2 143 1 316Lilla Edet 1 .. .. .. .. ..Lysekil 9 154 397 2 143 1 203Mariestad 6 87 425 6 60 1 038Mark 4 70 298 -5 258 1 434Mellerud 4 31 68 -2 19 301Munkedal 2 .. .. .. .. ..Mölndal 7 285 1 346 88 1 236 4 956Orust 1 .. .. .. .. ..Partille 4 51 601 236 962 2 975Skara 8 76 433 11 100 643Skövde 6 137 540 11 777 1 787Sotenäs 4 37 82 2 73 561Stenungsund 3 .. .. .. .. ..Strömstad 3 .. .. .. .. ..Svenljunga 2 .. .. .. .. ..Tanum 2 .. .. .. .. ..Tibro 4 13 205 1 58 266Tidaholm 4 38 123 4 30 401Tjörn 5 130 191 7 116 710112 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller26 A. (forts.)LänKommunFöretag Anställda OmsättningÅrets Eget Summaresultat kapital tillgångarantal antal mnkr mnkr mnkr mnkrTranemo 2 .. .. .. .. ..Trollhättan 10 306 1 117 19 463 4 827Töreboda 1 .. .. .. .. ..Uddevalla 12 497 1 104 1 382 2 535Ulricehamn 6 111 396 9 299 1 075Vara 2 .. .. .. .. ..Vårgårda 1 .. .. .. .. ..Vänersborg 5 94 227 0 143 1 131Åmål 2 .. .. .. .. ..Öckerö 3 .. .. .. .. ..Värmlands 67 906 3 668 57 1 896 12 476Arvika 9 127 275 6 238 1 201Eda 2 .. .. .. .. ..Filipstad 7 17 164 21 156 788Forshaga 3 .. .. .. .. ..Grums 2 .. .. .. .. ..Hagfors 2 .. .. .. .. ..Hammarö 2 .. .. .. .. ..Karlstad 13 505 2 057 50 909 5 777Kil 5 25 123 4 86 526Kristinehamn 5 48 234 15 171 840Munkfors 2 .. .. .. .. ..Storfors 1 .. .. .. .. ..Sunne 4 17 54 -10 8 263Säffle 6 47 193 -1 59 588Torsby 3 .. .. .. .. ..Årjäng 1 .. .. .. .. ..Örebro 63 1 232 4 098 393 4 671 212 230Askersund 3 .. .. .. .. ..Degerfors 4 32 166 0 67 531Hallsberg 2 .. .. .. .. ..Hällefors 5 11 100 -4 28 380Karlskoga 7 191 938 44 309 2 592Kumla 3 .. .. .. .. ..Laxå 5 41 108 -3 35 396Lekeberg 4 13 49 0 42 502Lindesberg 12 96 482 -3 309 2 905Ljusnarsberg 2 .. .. .. .. ..Nora 2 .. .. .. .. ..Örebro 14 726 1 769 348 3 602 201 841Västmanlands 49 1 572 5 909 86 3 600 17 735Arboga 4 10 144 5 31 1 034Fagersta – – – – – –Hallstahammar 2 .. .. .. .. ..Kungsör 3 .. .. .. .. ..Köping 5 289 698 35 670 2 085Norberg – – – – – –Sala 6 151 493 0 75 1 207Skinnskatteberg 1 .. .. .. .. ..Surahammar 7 41 204 15 137 898Västerås 21 1 003 4 152 9 2 516 11 512<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 113


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201226 A. (forts.)LänKommunFöretag Anställda OmsättningÅrets Eget Summaresultat kapital tillgångarantal antal mnkr mnkr mnkr mnkrDalarnas 67 1 368 7 391 -105 2 483 19 544Avesta 2 .. .. .. .. ..Borlänge 19 435 1 421 -207 755 6 672Falun 11 276 1 204 37 357 4 564Gagnef 2 .. .. .. .. ..Hedemora 4 65 247 0 83 877Leksand 3 .. .. .. .. ..Ludvika 2 .. .. .. .. ..Malung-Sälen 5 69 186 17 129 696Mora 3 .. .. .. .. ..Orsa 2 .. .. .. .. ..Rättvik 7 110 3 198 22 268 1 812Smedjebacken 3 .. .. .. .. ..Säter 3 .. .. .. .. ..Vansbro 1 .. .. .. .. ..Älvdalen – – – – – –Gävleborgs 70 1 652 6 245 115 4 492 22 319Bollnäs 7 90 433 7 222 1 396Gävle 20 635 3 223 92 2 922 13 330Hofors 4 109 171 -4 125 652Hudiksvall 6 145 342 9 160 904Ljusdal 6 64 264 8 131 944Nordanstig 4 27 86 2 21 220Ockelbo 1 .. .. .. .. ..Ovanåker 4 120 178 0 53 482Sandviken 11 314 1 024 1 702 2 771Söderhamn 7 117 477 20 136 1 426Västernorrlands 65 1 388 7 014 0 2 580 17 211Härnösand 6 166 435 -33 426 1 824Kramfors 8 137 144 20 179 735Sollefteå 4 78 214 8 59 552Sundsvall 18 475 1 800 21 606 5 739Timrå 2 .. .. .. .. ..Ånge 3 .. .. .. .. ..Örnsköldsvik 24 473 4 129 -16 1 209 7 128Jämtlands 33 569 2 650 -31 1 145 9 989Berg 4 54 141 6 47 610Bräcke 1 .. .. .. .. ..Härjedalen 7 19 82 -45 33 478Krokom 2 .. .. .. .. ..Ragunda 1 .. .. .. .. ..Strömsund 3 .. .. .. .. ..Åre 2 .. .. .. .. ..Östersund 13 412 2 187 1 945 7 780Västerbottens 75 1 987 9 296 55 4 858 44 768Bjurholm – – – – – –Dorotea 2 .. .. .. .. ..Lycksele 7 61 94 0 80 390Malå 2 .. .. .. .. ..114 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller26 A. (forts.)LänKommunFöretag Anställda OmsättningÅrets Eget Summaresultat kapital tillgångarantal antal mnkr mnkr mnkr mnkrNordmaling 1 .. .. .. .. ..Norsjö 1 .. .. .. .. ..Robertsfors 1 .. .. .. .. ..Skellefteå 17 925 5 195 -7 3 198 22 616Sorsele 3 .. .. .. .. ..Storuman 4 62 264 4 38 146Umeå 28 890 3 488 45 1 396 20 480Vilhelmina 1 .. .. .. .. ..Vindeln 3 .. .. .. .. ..Vännäs 2 .. .. .. .. ..Åsele 3 .. .. .. .. ..Norrbottens 69 1 616 5 760 142 2 623 15 145Arjeplog 6 51 102 1 43 458Arvidsjaur 1 .. .. .. .. ..Boden 7 103 500 3 191 1 491Gällivare 3 .. .. .. .. ..Haparanda 1 .. .. .. .. ..Jokkmokk 2 .. .. .. .. ..Kalix 3 .. .. .. .. ..Kiruna 4 241 555 10 59 1 073Luleå 15 518 2 485 77 946 5 553Pajala 2 .. .. .. .. ..Piteå 21 415 1 398 43 1 146 4 185Älvsbyn 2 .. .. .. .. ..Överkalix 1 .. .. .. .. ..Övertorneå 1 .. .. .. .. ..Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Offentligt ägda företag (www.scb.se/OE0108).<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 115


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201226 B. Landstingsägda företag efter juridisk hemvist 2010, perlandsting26 B. Enterprises owned by county councils, by countyLandsting Företag Anställda OmsättningÅrets Eget Summaresultat kapital tillgångarantal antal mnkr mnkr mnkr mnkrHela riket 112 19 968 38 124 282 8 516 42 858Stockholms 32 16 279 21 829 257 7 233 33 684Östergötlands 4 276 1 197 -16 116 851Jönköpings 4 97 563 1 39 453Kronobergs 5 183 127 -8 55 139Skåne 10 41 256 -5 15 81Västra Götalands 8 628 5 803 4 244 2 936Örebro 8 248 733 3 194 994Västmanlands 4 674 536 2 53 590Dalarnas 5 41 826 0 85 386Västernorrlands 4 142 285 1 31 144Jämtlands 4 28 227 1 32 116Västerbottens 5 45 577 -12 53 129Norrbottens 6 67 439 1 50 273Endast landsting med minst fyra företag registrerade i landstinget finns med i tabellen.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Offentligt ägda företag (www.scb.se/OE0108).116 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller26 C. Kommunägda företag 1994–201026 C. Enterprises owned by municipalitiesÅr Företag OmsättningÅrets Eget Summa Soliditet 1 Avkast-resultat kapital tillgångarning 2antal mnkr mnkr mnkr mnkr % %1994 1 459 104 575 3 320 41 471 397 121 .. ..1995 1 450 109 062 3 700 47 343 405 838 .. ..1996 1 482 117 197 3 903 58 825 406 273 .. ..1997 1 471 113 403 6 135 55 411 377 948 .. ..1998 1 450 122 272 4 256 103 391 508 213 .. ..1999 1 435 118 859 9 586 97 703 532 665 .. ..2000 1 431 129 706 7 626 125 153 589 036 .. ..2001 1 447 134 559 9 151 129 980 582 101 27,2 7,32002 1 423 120 030 1 727 83 795 475 618 22,1 5,52003 1 416 129 442 3 060 87 468 494 611 22,2 6,82004 1 417 133 052 3 819 92 121 518 942 22,5 8,42005 3 1 533 140 656 5 757 98 759 628 981 19,9 7,62006 1 518 145 210 8 238 106 881 676 607 20,0 8,62007 1 535 144 109 7 684 96 879 667 064 18,9 8,52008 1 575 160 006 9 883 129 807 787 386 20,4 9,52009 1 621 169 536 10 425 140 939 855 923 20,6 10,32010 1 622 184 056 11 132 155 013 896 515 21,6 9,81) Justerat eget kapital / summa tillgångar * 100.2) Resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital.3) År 2005 gjordes en stor uppdatering av registret över kommunägda företag. Det är därför etttidsseriebrott mellan 2004 och 2005.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Offentligt ägda företag (www.scb.se/OE0108).26 D. Landstingsägda företag 1999–201026 D. Enterprises owned by county councilsÅr Företag OmsättningÅrets Eget Summa Soliditet 1 Avkast-resultat kapital tillgångarning 2antal mnkr mnkr mnkr mnkr % %1999 97 14 131 -68 1 797 27 267 .. ..2000 93 20 747 -337 6 220 33 721 .. ..2001 90 24 246 -477 5 925 31 070 23,2 -45,62002 116 32 032 -708 6 218 37 321 21,1 -50,12003 110 34 253 -179 6 399 35 721 22,7 -1,92004 105 29 573 123 6 262 35 036 22,7 -0,12005 122 22 876 194 6 597 35 493 23,5 3,02006 104 26 030 -934 5 739 32 345 23,2 -12,52007 93 26 537 186 6 552 30 149 27,1 2,62008 104 31 257 417 7 468 33 332 27,5 5,72009 116 31 517 655 8 131 34 286 28,7 7,42010 112 38 124 282 8 516 42 858 24,0 3,41) Justerat eget kapital / summa tillgångar * 100.2) Resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital.Källa: SCB, Offentlig ekonomi, Offentligt ägda företag (www.scb.se/OE0108).<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 117


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201227. Förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen, förvärvsfrekvens,andelen studerande under höstterminen samt andel med eftergymnasialutbildning. Fördelning på kön, 201027. Population employed with workplace in the municipality, share of populationemployed, share studying and share with post-secondary education. Breakdown bygenderLänKommunFörvärvsarbetandeFörvärvsfrekvensStuderande 1höstterminenEftergymnasialutbildning 2Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv.16+ 16+ 20–64 20–64 16–64 16–64 25–64 25–64tusen tusen % % % % % %Hela riket 2 279 2 114 77 75 14 18 34 43StockholmsBotkyrka 12 10 73 67 14 19 28 32Danderyd 6 10 80 78 17 19 71 71Ekerö 4 4 86 84 13 17 40 50Haninge 14 11 79 75 13 17 25 31Huddinge 20 22 77 75 15 19 36 42Järfälla 13 10 80 76 14 18 38 43Lidingö 6 6 81 79 15 17 59 63Nacka 17 16 82 80 14 17 50 56Norrtälje 10 10 81 77 11 15 21 32Nykvarn 1 1 87 86 11 16 26 37Nynäshamn 3 4 80 74 11 15 24 32Salem 1 2 84 82 14 18 35 43Sigtuna 15 11 78 74 14 18 29 35Sollentuna 13 12 81 80 15 18 50 55Solna 35 34 77 76 17 19 53 57Stockholm 305 285 77 76 15 18 51 57Sundbyberg 11 9 77 76 13 18 40 47Södertälje 25 20 74 67 13 18 29 34Tyresö 5 5 83 81 15 18 34 41Täby 12 11 84 82 15 17 56 59Upplands Väsby 8 7 81 77 13 16 30 36Upplands-Bro 4 3 80 75 14 16 30 36Vallentuna 4 4 87 84 13 17 36 43Vaxholm 1 1 83 85 12 14 48 53Värmdö 5 5 85 83 12 17 33 42Österåker 5 5 85 83 12 16 34 42UppsalaEnköping 8 7 82 77 12 16 25 34Heby 2 2 81 74 12 15 14 26Håbo 3 3 85 81 12 15 25 32Knivsta 2 2 87 84 12 16 41 51Tierp 4 3 81 72 11 17 15 28Uppsala 44 48 74 72 23 27 51 58Älvkarleby 1 1 79 72 12 14 17 30Östhammar 5 4 84 80 11 16 18 28118 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller27. (forts.)LänKommunFörvärvsarbetandeFörvärvsfrekvensStuderande 1höstterminenEftergymnasialutbildning 2Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv.16+ 16+ 20–64 20–64 16–64 16–64 25–64 25–64tusen tusen % % % % % %SödermanlandsEskilstuna 21 20 73 70 14 18 28 37Flen 3 3 76 69 13 15 19 28Gnesta 1 2 83 79 11 16 24 35Katrineholm 7 7 77 70 13 19 22 33Nyköping 11 12 81 77 13 17 28 38Oxelösund 3 2 79 74 11 13 19 29Strängnäs 5 5 82 78 12 17 30 40Trosa 2 2 86 81 11 16 26 34Vingåker 2 2 79 73 12 18 16 25ÖstergötlandsBoxholm 1 1 82 78 11 15 15 26Finspång 6 4 83 77 10 15 22 33Kinda 2 2 84 79 13 15 23 32Linköping 38 34 72 71 23 26 48 50Mjölby 6 5 81 75 12 16 22 32Motala 8 8 74 70 14 16 22 31Norrköping 31 28 75 70 15 18 30 37Söderköping 2 2 84 78 12 15 24 35Vadstena 2 1 80 75 13 16 27 38Valdemarsvik 2 1 80 72 11 14 17 25Ydre 1 1 86 82 9 16 18 34Åtvidaberg 2 2 83 76 11 15 19 28Ödeshög 1 1 79 75 11 14 17 28JönköpingsAneby 1 1 85 77 12 16 20 31Eksjö 4 5 83 80 13 16 29 36Gislaved 8 6 84 76 11 16 16 25Gnosjö 3 2 83 79 13 19 15 23Habo 2 2 88 84 11 15 26 40Jönköping 34 32 80 77 17 22 35 44Mullsjö 1 1 85 78 12 16 23 34Nässjö 7 6 81 76 13 18 21 31Sävsjö 2 2 83 76 11 18 16 30Tranås 4 4 79 75 13 17 23 30Vaggeryd 3 3 86 80 12 16 20 31Vetlanda 7 6 86 79 12 16 20 31Värnamo 9 8 84 81 12 15 24 32<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 119


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201227. (forts.)LänKommunFörvärvsarbetandeFörvärvsfrekvensStuderande 1höstterminenEftergymnasialutbildning 2Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv.16+ 16+ 20–64 20–64 16–64 16–64 25–64 25–64tusen tusen % % % % % %KronobergsAlvesta 4 3 82 78 11 15 21 32Lessebo 1 1 77 73 12 15 18 31Ljungby 7 6 84 80 12 15 22 34Markaryd 3 2 79 73 11 15 15 24Tingsryd 3 2 83 77 12 16 17 29Uppvidinge 3 2 83 77 10 13 15 28Växjö 22 21 78 76 18 22 40 48Älmhult 5 4 86 80 11 15 25 36KalmarBorgholm 2 2 79 77 10 15 20 34Emmaboda 3 2 79 75 12 16 21 29Hultsfred 3 3 79 71 12 18 15 26Högsby 1 1 76 68 12 13 15 25Kalmar 16 16 78 76 18 22 37 46Mönsterås 3 2 82 76 12 14 19 30Mörbylånga 2 2 84 81 12 16 29 42Nybro 4 4 78 74 12 16 19 30Oskarshamn 8 6 84 78 11 15 24 33Torsås 2 1 79 73 11 16 17 31Vimmerby 4 3 84 77 12 18 17 29Västervik 8 8 78 76 12 16 23 34GotlandsGotland 13 13 79 77 14 17 26 36BlekingeKarlshamn 6 6 77 74 14 17 27 38Karlskrona 15 15 73 75 17 18 40 44Olofström 4 2 76 70 14 17 18 29Ronneby 6 5 73 73 14 15 29 35Sölvesborg 3 3 78 73 11 15 20 34SkåneBjuv 3 2 74 67 10 15 14 22Bromölla 3 2 79 73 11 15 17 28Burlöv 5 3 70 67 13 18 29 34Båstad 4 3 81 77 12 15 29 40Eslöv 6 5 78 75 13 16 26 38Helsingborg 33 31 73 70 14 17 34 41Hässleholm 11 10 77 73 13 17 26 34Höganäs 4 4 80 77 12 14 36 44Hörby 3 2 80 76 10 15 20 34Höör 2 3 80 76 12 17 31 43120 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller27. (forts.)LänKommunFörvärvsarbetandeFörvärvsfrekvensStuderande 1höstterminenEftergymnasialutbildning 2Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv.16+ 16+ 20–64 20–64 16–64 16–64 25–64 25–64tusen tusen % % % % % %Klippan 3 3 75 69 10 14 18 26Kristianstad 18 19 76 73 14 19 31 41Kävlinge 4 4 84 81 12 15 36 45Landskrona 8 7 67 64 12 16 24 32Lomma 2 3 85 82 14 17 57 63Lund 33 33 67 67 29 31 65 69Malmö 80 74 62 62 15 20 42 48Osby 2 2 80 72 11 15 20 29Perstorp 2 1 71 65 12 17 16 26Simrishamn 4 4 77 74 11 14 26 38Sjöbo 3 3 80 76 9 14 20 32Skurup 2 2 78 74 11 15 22 32Staffanstorp 3 3 83 80 13 17 39 48Svalöv 2 2 78 74 13 18 23 34Svedala 4 3 83 82 12 15 28 39Tomelilla 3 2 80 72 10 14 17 31Trelleborg 7 7 77 75 11 15 23 34Vellinge 4 4 81 79 13 16 44 50Ystad 6 7 80 78 12 14 29 40Åstorp 3 3 75 68 12 15 17 24Ängelholm 8 8 82 78 12 16 30 40Örkelljunga 2 2 76 70 10 16 17 27Östra Göinge 3 2 77 73 13 18 17 25HallandsFalkenberg 10 9 82 79 11 16 22 32Halmstad 23 22 78 76 16 19 35 42Hylte 3 2 83 77 11 15 15 26Kungsbacka 11 13 86 83 14 17 40 46Laholm 4 4 82 77 10 14 20 31Varberg 14 13 85 80 12 16 28 40Västra GötalandsAle 3 3 83 78 13 16 24 33Alingsås 7 8 81 78 13 18 32 42Bengtsfors 2 2 74 71 13 18 15 27Bollebygd 1 1 85 81 11 15 26 38Borås 26 27 78 74 15 19 30 37Dals-Ed 1 1 74 73 10 15 14 29Essunga 1 1 82 79 11 14 13 30Falköping 7 6 80 76 13 17 21 35Färgelanda 1 1 79 73 12 18 14 27Grästorp 1 1 81 78 11 17 18 30<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 121


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201227. (forts.)LänKommunFörvärvsarbetandeFörvärvsfrekvensStuderande 1höstterminenEftergymnasialutbildning 2Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv.16+ 16+ 20–64 20–64 16–64 16–64 25–64 25–64tusen tusen % % % % % %Gullspång 1 1 75 69 13 16 13 26Göteborg 159 142 72 70 18 23 46 51Götene 4 3 84 77 12 16 19 32Herrljunga 2 2 83 76 12 16 18 29Hjo 1 1 81 77 14 17 23 36Härryda 7 7 85 82 14 18 40 48Karlsborg 2 1 82 77 10 15 28 33Kungälv 8 8 85 81 13 16 32 41Lerum 4 5 85 83 14 18 36 46Lidköping 9 8 83 78 13 17 28 38Lilla Edet 2 2 80 72 11 16 15 27Lysekil 3 3 79 75 12 15 23 34Mariestad 5 5 79 75 13 18 22 34Mark 6 6 83 77 12 16 21 33Mellerud 2 2 72 71 11 16 15 28Munkedal 2 2 77 75 12 16 15 28Mölndal 18 17 82 80 14 18 45 50Orust 3 3 83 79 11 15 23 35Partille 6 5 81 80 16 18 41 48Skara 4 4 79 74 14 19 23 35Skövde 16 14 78 75 17 20 33 41Sotenäs 2 2 81 77 10 15 23 31Stenungsund 7 5 85 80 12 16 31 41Strömstad 3 3 69 75 9 14 23 30Svenljunga 2 2 82 75 11 16 14 23Tanum 3 2 79 77 11 17 20 34Tibro 2 2 80 74 12 16 17 30Tidaholm 2 2 82 75 13 17 17 28Tjörn 2 2 84 81 12 15 29 39Tranemo 3 2 87 81 11 16 15 28Trollhättan 16 14 73 71 17 21 30 38Töreboda 2 2 76 71 12 17 15 27Uddevalla 11 12 78 76 13 18 28 40Ulricehamn 5 4 83 78 11 15 21 33Vara 5 3 83 75 11 16 16 28Vårgårda 3 2 84 78 11 17 18 34Vänersborg 6 7 78 76 13 17 27 40Åmål 2 2 74 73 12 17 21 33Öckerö 2 2 84 82 14 16 30 40122 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller27. (forts.)LänKommunFörvärvsarbetandeFörvärvsfrekvensStuderande 1höstterminenEftergymnasialutbildning 2Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv.16+ 16+ 20–64 20–64 16–64 16–64 25–64 25–64tusen tusen % % % % % %VärmlandsArvika 6 5 74 73 12 17 23 35Eda 2 2 60 65 9 12 13 24Filipstad 2 2 71 72 12 14 13 23Forshaga 1 1 77 72 12 17 23 34Grums 2 1 74 69 11 16 14 25Hagfors 3 2 76 71 10 13 14 26Hammarö 2 2 82 80 13 16 38 50Karlstad 24 23 74 74 18 22 39 50Kil 2 2 78 76 11 16 23 36Kristinehamn 5 4 75 71 12 17 22 35Munkfors 1 1 74 70 10 15 12 25Storfors 1 1 74 69 11 13 15 25Sunne 3 3 79 78 11 18 18 35Säffle 3 3 77 72 11 17 20 30Torsby 3 3 74 75 10 13 16 29Årjäng 2 2 64 69 9 14 13 24ÖrebroAskersund 2 2 81 75 10 15 17 28Degerfors 2 1 76 70 11 13 15 25Hallsberg 4 3 79 72 12 16 17 27Hällefors 1 1 75 68 14 20 16 26Karlskoga 7 7 78 73 11 14 25 30Kumla 4 3 82 75 12 16 22 32Laxå 2 1 83 75 10 15 14 24Lekeberg 1 1 84 77 9 13 21 36Lindesberg 5 5 78 74 12 17 19 32Ljusnarsberg 1 1 71 64 10 17 12 22Nora 2 2 79 75 12 17 23 37Örebro 35 34 76 73 17 22 37 47VästmanlandsArboga 3 2 78 71 12 16 24 32Fagersta 4 3 77 72 10 14 17 27Hallstahammar 3 3 77 71 12 16 19 29Kungsör 1 1 80 75 11 16 19 30Köping 6 5 77 70 11 16 20 29Norberg 1 1 78 71 11 16 15 27Sala 4 4 81 75 12 16 21 33Skinnskatteberg 1 1 75 72 12 14 16 29Surahammar 2 1 81 72 11 15 16 24Västerås 34 31 77 73 15 20 37 44<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 123


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201227. (forts.)LänKommunFörvärvsarbetandeFörvärvsfrekvensStuderande 1höstterminenEftergymnasialutbildning 2Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv.16+ 16+ 20–64 20–64 16–64 16–64 25–64 25–64tusen tusen % % % % % %DalarnasAvesta 6 5 80 75 11 15 18 28Borlänge 15 11 75 72 14 17 27 33Falun 13 14 79 77 16 19 35 46Gagnef 1 2 83 79 13 17 23 33Hedemora 4 3 79 75 12 16 18 30Leksand 3 3 82 78 12 18 26 39Ludvika 7 6 79 73 12 15 24 33Malung-Sälen 3 2 79 78 10 17 15 28Mora 5 5 80 79 12 16 22 36Orsa 1 1 74 72 14 20 18 32Rättvik 2 2 80 76 10 15 21 33Smedjebacken 2 1 80 73 9 14 17 27Säter 2 2 83 80 12 15 22 33Vansbro 1 1 79 76 10 15 13 26Älvdalen 2 1 78 78 10 16 15 26GävleborgsBollnäs 6 6 78 74 11 16 19 32Gävle 23 22 77 73 15 19 31 42Hofors 2 2 80 73 11 15 14 28Hudiksvall 9 8 79 76 12 17 22 37Ljusdal 4 4 78 75 11 15 15 28Nordanstig 2 2 79 73 11 18 15 28Ockelbo 1 1 80 76 11 15 17 30Ovanåker 3 2 83 76 10 16 13 27Sandviken 10 7 78 73 12 18 23 33Söderhamn 5 5 75 71 12 16 18 29VästernorrlandsHärnösand 5 5 76 75 14 18 32 42Kramfors 4 4 75 73 11 15 19 29Sollefteå 4 4 74 75 12 18 22 32Sundsvall 25 23 78 77 13 17 32 41Timrå 3 2 80 74 13 16 20 31Ånge 2 2 79 75 11 18 15 27Örnsköldsvik 13 12 81 77 12 17 27 40JämtlandsBerg 1 1 79 78 11 15 15 30Bräcke 1 1 75 74 14 16 16 30Härjedalen 3 2 80 80 9 14 14 28Krokom 3 2 81 80 12 15 26 40Ragunda 1 1 77 75 10 17 14 27124 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller27. (forts.)LänKommunFörvärvsarbetandeFörvärvsfrekvensStuderande 1höstterminenEftergymnasialutbildning 2Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv.16+ 16+ 20–64 20–64 16–64 16–64 25–64 25–64tusen tusen % % % % % %Strömsund 3 2 77 75 10 14 14 29Åre 3 2 82 80 11 16 25 42Östersund 16 16 78 77 15 19 36 48VästerbottensBjurholm 0 0 83 74 12 18 18 30Dorotea 1 1 83 80 11 15 12 23Lycksele 3 3 81 78 11 14 23 36Malå 1 1 82 79 11 16 14 31Nordmaling 1 1 80 77 11 14 17 30Norsjö 1 1 81 75 11 13 15 27Robertsfors 1 1 82 79 11 15 22 32Skellefteå 17 16 80 78 13 16 30 38Sorsele 1 1 80 80 13 16 17 29Storuman 1 1 79 79 12 14 18 33Umeå 30 28 75 74 24 28 47 59Vilhelmina 1 1 76 75 11 15 15 31Vindeln 1 1 81 78 12 15 18 33Vännäs 1 1 83 80 12 17 27 40Åsele 1 1 76 76 13 15 14 32NorrbottensArjeplog 1 1 79 79 10 14 17 33Arvidsjaur 2 1 82 79 10 14 21 30Boden 6 5 78 75 12 17 32 41Gällivare 5 4 83 80 9 15 17 32Haparanda 2 2 58 65 10 12 16 26Jokkmokk 1 1 80 79 11 18 19 38Kalix 4 3 77 75 11 14 20 34Kiruna 7 5 85 81 10 14 22 35Luleå 21 19 76 75 18 20 39 47Pajala 1 1 78 74 9 16 15 32Piteå 9 8 80 75 12 18 26 39Älvsbyn 2 2 79 74 11 18 16 28Överkalix 1 1 76 75 9 14 15 30Övertorneå 1 1 73 73 12 16 18 301) Studiedeltagandet omfattar Gymnasieutbildning, Högskoleutbildning (inkl. forskarutb.), Komvuxutbildningoch Övriga studier t.ex. tekniskt basårhögskola, kvalificerad yrkesutbildning, studier i folkhögskolainom kunskapslyftet och övriga studier med studiemedel samt arbetsmarknadsutbildning.2) Eftergymnasial utbildning omfattar eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, eftergymnasial utbildning,3 år eller mer och forskarutbildning.Källa: SCB, Arbetsmarknad, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS); Utbildning och forskning,befolkningens utbildning, befolkningen fördelad efter studiedeltagande (www.scb.se).<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 125


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201228. Röstberättigade, röstande och antal mandat vid kommunfullmäktigevalet201028. Electorate, voters and distribution of seats after municipal council electionsLänKommunAntalröstberättigadetusentalAndelröstandei% avantalröstberättigadeAntal mandatM C FP KD MP S V SD ÖvrMandattotalt 1AntaltillsattakvinnligakandidaterHela riket 2 7 369 81,6 2 965 1 399 914 591 686 4 594 703 612 514 12 978 5 581StockholmsBotkyrka 60 72,8 13 – 3 2 4 24 4 3 8 61 24Danderyd 23 89,2 19 10 8 3 2 3 – – – 45 22Ekerö 18 88,1 18 2 4 2 4 5 1 1 4 41 18Haninge 58 78,0 21 2 4 2 4 20 2 4 2 61 23Huddinge 71 78,6 21 2 5 2 4 16 3 3 5 61 29Järfälla 50 81,9 21 2 5 4 4 19 3 3 – 61 30Lidingö 33 86,5 19 8 6 2 4 5 – – 7 51 27Nacka 66 84,5 29 2 7 2 5 11 2 – 3 61 29Norrtälje 45 80,9 20 7 5 2 5 18 2 2 – 61 28Nykvarn 7 85,4 7 1 2 – 2 7 1 2 9 31 11Nynäshamn 20 80,4 12 1 3 1 2 15 2 2 3 41 20Salem 11 84,5 13 1 3 1 2 7 1 1 2 31 11Sigtuna 30 79,2 14 1 3 2 2 23 1 2 3 51 19Sollentuna 47 84,5 26 2 7 2 4 11 2 1 6 61 31Solna 55 80,1 26 2 6 2 6 15 4 – – 61 25Stockholm 664 81,6 38 3 10 1 16 25 8 – – 101 53Sundbyberg 30 78,8 16 2 4 2 6 15 4 2 – 51 24Södertälje 64 74,3 15 3 4 2 5 25 4 5 2 65 26Tyresö 32 84,5 21 1 5 2 4 14 2 2 – 51 24Täby 48 87,6 26 3 18 2 4 8 – – – 61 29UpplandsVäsby 30 79,3 17 2 6 2 5 15 2 2 – 51 22Upplands-Bro 18 80,9 13 1 4 3 3 13 2 2 – 41 18Vallentuna 22 85,1 15 5 4 2 4 8 1 1 1 41 16Vaxholm 8 88,1 13 4 4 – 2 7 1 – – 31 13Värmdö 28 84,9 19 3 4 2 5 15 1 2 – 51 21Österåker 29 84,8 18 2 7 2 4 10 1 – 7 51 20UppsalaEnköping 31 82,2 16 7 2 2 4 16 2 2 – 51 23Heby 11 78,8 6 8 2 2 2 13 2 2 4 41 18Håbo 15 83,7 11 3 4 1 2 15 1 1 3 41 16Knivsta 10 86,9 9 3 3 1 2 6 1 1 5 31 14Tierp 16 81,9 7 9 2 1 3 22 2 3 – 49 20Uppsala 154 84,1 23 6 8 4 11 21 6 2 – 81 39Älvkarleby 7 82,1 5 2 1 – 1 14 2 2 4 31 14Östhammar 17 81,0 10 9 2 1 2 19 2 2 2 49 23126 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller28. (forts.)LänKommunAntalröstberättigadetusentalAndelröstandei% avantalröstberättigadeAntal mandatM C FP KD MP S V SD ÖvrMandattotalt 1AntaltillsattakvinnligakandidaterSödermanlandsEskilstuna 75 79,2 18 3 6 3 6 31 4 8 – 79 34Flen 13 81,8 8 4 2 2 2 17 3 3 4 45 22Gnesta 8 83,1 8 3 2 1 4 11 1 1 – 31 14Katrineholm 25 82,5 8 4 6 2 4 23 2 2 – 51 24Nyköping 41 83,6 15 4 4 3 6 23 3 3 – 61 26Oxelösund 9 82,9 9 1 2 – 2 12 4 1 – 31 14Strängnäs 25 82,7 15 6 4 2 4 15 2 2 5 55 20Trosa 9 85,4 17 1 3 1 2 9 – 1 1 35 17Vingåker 7 84,1 7 2 1 2 2 15 1 1 4 35 13ÖstergötlandsBoxholm 4 85,3 6 4 1 2 2 19 – 1 – 35 14Finspång 17 82,6 9 4 3 2 2 20 4 1 – 45 22Kinda 8 83,6 6 8 2 2 3 10 2 1 1 35 13Linköping 113 84,0 25 6 7 3 8 24 3 3 – 79 34Mjölby 20 82,6 11 3 4 2 2 18 2 2 1 45 24Motala 33 83,7 14 3 4 2 2 26 4 2 – 57 22Norrköping 101 81,2 24 4 6 4 7 31 5 4 – 85 37Söderköping11 84,0 11 6 3 2 3 11 2 1 – 39 14Vadstena 6 86,3 9 3 3 3 3 12 1 1 – 35 12Valdemarsvik6 83,3 5 6 1 1 1 13 1 1 6 35 16Ydre 3 87,1 6 9 – 2 3 10 – 1 – 31 14Åtvidaberg 9 84,6 9 3 1 1 1 16 1 1 2 35 12Ödeshög 4 83,1 5 3 1 11 2 6 1 1 5 35 12JönköpingsAneby 5 83,2 5 8 3 5 2 9 – 3 – 35 15Eksjö 13 82,0 10 11 2 5 3 15 – 3 – 49 18Gislaved 23 80,3 13 6 2 3 2 17 1 3 2 49 15Gnosjö 7 80,5 8 4 2 7 – 11 – 3 – 35 12Habo 8 87,3 12 2 2 6 1 11 – 1 – 35 13Jönköping 99 83,2 21 5 5 13 4 27 3 3 – 81 37Mullsjö 5 86,3 8 1 2 6 3 9 1 – 5 35 10Nässjö 23 82,5 11 4 4 7 2 20 2 4 3 57 24Sävsjö 8 83,0 9 7 2 9 – 12 2 4 – 45 13Tranås 14 82,9 11 3 3 3 2 16 1 2 – 41 20Vaggeryd 10 83,0 9 3 2 6 1 16 2 2 – 41 17Vetlanda 21 81,8 7 6 3 4 2 13 2 2 6 45 18Värnamo 26 82,1 10 11 2 6 1 17 1 3 – 51 24<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 127


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201228. (forts.)LänKommunAntalröstberättigadetusentalAndelröstandei% avantalröstberättigadeAntal mandatM C FP KD MP S V SD ÖvrMandattotalt 1AntaltillsattakvinnligakandidaterKronobergsAlvesta 15 80,6 12 6 1 2 2 12 2 3 9 49 16Lessebo 6 82,4 7 5 1 – 2 16 2 2 – 35 13Ljungby 22 80,0 11 8 2 2 2 15 3 2 4 49 20Markaryd 8 78,1 3 2 – 16 1 11 – 2 – 35 16Tingsryd 10 79,3 11 11 1 2 2 11 1 2 – 41 17Uppvidinge 7 79,1 5 10 1 1 1 12 2 3 – 35 15Växjö 64 83,9 20 5 4 2 5 19 4 2 – 61 28Älmhult 12 81,6 9 9 1 2 2 15 1 2 – 41 15KalmarBorgholm 9 82,4 9 11 1 2 2 11 1 1 3 41 18Emmaboda 8 82,0 7 7 1 2 1 20 2 1 – 41 15Hultsfred 11 79,7 6 11 1 5 2 15 4 1 – 45 16Högsby 5 78,5 4 11 – 3 1 17 1 4 – 41 16Kalmar 50 83,7 13 5 4 2 4 29 2 2 – 61 25Mönsterås 10 83,9 3 20 1 2 1 18 2 2 – 49 21Mörbylånga 11 86,2 15 7 3 2 3 14 2 2 1 49 21Nybro 16 81,2 9 8 1 2 1 21 3 2 2 49 21Oskarshamn21 82,8 11 2 3 3 2 19 6 3 – 49 22Torsås 6 82,1 4 11 1 2 1 12 1 1 2 35 16Vimmerby 12 82,3 13 9 1 3 2 17 2 2 – 49 20Västervik 30 82,2 21 4 2 1 2 21 2 2 2 57 26GotlandsGotland 46 82,6 15 15 4 – 7 24 6 – – 71 36BlekingeKarlshamn 25 82,5 11 3 3 1 5 20 2 5 1 51 20Karlskrona 49 84,6 18 5 6 3 4 28 3 8 – 75 33Olofström 11 78,8 5 5 2 3 1 25 4 4 – 49 21Ronneby 23 83,7 11 6 3 1 2 15 3 5 3 49 18Sölvesborg 14 82,7 13 2 2 1 2 21 2 6 – 49 23SkåneBjuv 11 74,2 7 1 1 1 1 13 1 6 – 31 10Bromölla 10 81,5 8 2 2 1 2 16 3 7 – 41 17Burlöv 13 75,6 11 1 3 – 2 14 2 7 1 41 15Båstad 12 83,2 13 6 3 1 3 6 – 2 7 41 16Eslöv 24 80,3 10 5 4 1 2 17 2 6 2 49 18Helsingborg 102 78,7 23 – 5 2 6 20 1 8 – 65 27Hässleholm 40 80,3 14 5 3 4 4 18 2 9 2 61 21Höganäs 19 84,1 19 2 4 2 3 7 1 2 1 41 17Hörby 12 79,0 15 4 2 1 2 8 1 5 3 41 14Höör 12 81,0 15 2 3 1 3 10 1 5 1 41 15128 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller28. (forts.)LänKommunAntalröstberättigadetusentalAndelröstandei% avantalröstberättigadeAntal mandatM C FP KD MP S V SD ÖvrMandattotalt 1AntaltillsattakvinnligakandidaterKlippan 13 75,1 12 3 2 3 1 14 1 5 – 41 15Kristianstad 62 81,4 17 4 10 2 4 21 2 9 2 71 28Kävlinge 22 85,8 16 3 5 1 2 15 1 4 2 49 20Landskrona 32 77,7 5 – 15 – 2 18 2 9 – 51 22Lomma 16 90,5 24 2 5 1 2 8 – 2 1 45 18Lund 86 84,1 18 3 10 2 9 15 4 3 1 65 25Malmö 233 74,3 17 – 4 – 5 22 4 7 2 61 26Osby 10 80,3 6 7 1 2 2 16 – 5 2 41 15Perstorp 6 75,5 5 3 1 1 1 10 2 3 9 35 14Simrishamn 16 80,8 14 4 2 1 3 13 1 3 8 49 20Sjöbo 15 78,1 15 4 2 4 2 9 2 5 6 49 21Skurup 12 80,0 12 3 4 – 2 11 1 5 3 41 15Staffanstorp 17 86,2 19 2 3 1 2 10 – 2 2 41 16Svalöv 10 79,5 7 6 3 1 2 10 1 5 – 35 16Svedala 15 85,1 15 2 3 – 2 12 1 7 3 45 15Tomelilla 10 77,9 10 6 2 1 2 12 1 6 1 41 20Trelleborg 33 80,1 16 2 2 2 2 17 – 7 3 51 20Vellinge 25 89,6 28 – 8 1 2 5 – 3 4 51 18Ystad 23 81,8 16 3 3 2 2 18 1 4 – 49 19Åstorp 11 74,4 7 2 2 1 1 14 – 4 – 31 14Ängelholm 31 81,3 20 4 2 2 2 13 – 4 4 51 21Örkelljunga 8 75,7 12 4 4 4 1 11 – 5 4 45 13ÖstraGöinge 11 81,1 8 2 3 2 1 11 1 3 – 31 12HallandsFalkenberg 32 82,1 11 11 3 2 2 17 2 3 – 51 20Halmstad 73 82,5 21 5 5 2 4 26 3 3 2 71 32Hylte 8 78,1 5 7 3 1 1 14 1 2 9 43 15Kungsbacka56 87,2 24 5 7 3 4 10 1 3 4 61 25Laholm 19 81,2 13 7 2 1 2 9 1 3 3 41 19Varberg 46 84,5 18 7 4 2 4 20 2 2 2 61 27VästraGötalandsAle 21 82,6 11 2 3 2 2 17 3 3 6 49 21Alingsås 30 84,3 12 3 7 4 5 14 4 2 – 51 21Bengtsfors 8 75,1 5 7 3 2 1 14 2 1 – 35 18Bollebygd 6 85,8 11 3 1 1 2 11 – 2 – 31 11Borås 81 81,7 19 4 6 3 5 24 5 6 1 73 34Dals-Ed 4 75,4 4 12 1 2 1 9 – 1 1 31 14Essunga 4 82,9 10 6 1 2 1 9 1 1 – 31 14Falköping 25 82,4 14 6 2 4 2 17 2 4 – 51 25Färgelanda 5 80,7 7 8 2 3 1 10 2 2 – 35 13Grästorp 5 83,4 11 6 3 – – 9 – 1 1 31 13<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 129


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201228. (forts.)LänKommunAntalröstberättigadetusentalAndelröstandei% avantalröstberättigadeAntal mandatM C FP KD MP S V SD ÖvrMandattotalt 1AntaltillsattakvinnligakandidaterGullspång 4 80,7 8 3 3 – 1 17 – 1 2 35 16Göteborg 405 79,0 23 – 7 2 9 25 7 3 5 81 36Götene 10 84,2 6 5 3 3 2 14 2 1 5 41 19Herrljunga 7 83,1 5 7 4 3 1 10 1 2 8 41 17Hjo 7 83,6 9 3 4 2 3 10 1 1 – 33 13Härryda 25 85,8 16 3 6 2 4 11 2 3 4 51 18Karlsborg 6 83,7 5 8 3 1 1 13 – – – 31 11Kungälv 32 86,3 15 3 6 4 4 18 2 3 4 59 25Lerum 29 87,6 17 4 6 2 4 13 3 2 – 51 24Lidköping 30 84,9 11 4 3 3 3 21 4 2 – 51 22Lilla Edet 10 78,3 5 5 2 1 1 12 3 2 – 31 13Lysekil 12 81,9 5 2 10 – 2 14 1 1 6 41 17Mariestad 19 80,9 12 3 3 2 2 15 6 2 4 49 18Mark 26 83,1 10 5 4 3 2 17 3 1 6 51 24Mellerud 8 77,8 7 8 2 3 2 13 3 2 1 41 15Munkedal 8 78,8 7 7 1 3 1 11 2 2 1 35 13Mölndal 47 83,7 17 3 8 4 6 16 3 4 – 61 28Orust 12 83,5 9 4 5 1 3 11 1 1 6 41 16Partille 26 84,8 17 2 6 2 5 13 3 2 1 51 19Skara 15 82,7 14 4 2 2 3 16 2 2 – 45 17Skövde 41 81,7 16 7 6 3 4 19 3 3 – 61 27Sotenäs 8 83,3 12 1 3 2 1 10 1 – 1 31 16Stenungsund19 84,1 12 3 5 2 3 13 2 1 – 41 20Strömstad 10 72,5 7 6 4 1 3 10 2 1 5 39 14Svenljunga 8 80,2 7 9 2 1 1 11 – 2 – 33 14Tanum 10 78,6 10 11 5 1 – 8 – 1 5 41 17Tibro 8 82,1 6 3 7 4 – 13 1 1 – 35 15Tidaholm 10 83,4 8 3 3 2 2 20 2 1 – 41 16Tjörn 12 85,6 9 2 6 3 2 13 1 1 4 41 16Tranemo 9 83,3 7 8 2 2 2 13 1 2 – 37 16Trollhättan 43 81,8 11 2 5 2 4 31 3 3 – 61 26Töreboda 7 78,7 7 7 1 – 1 12 2 1 – 31 14Uddevalla 41 82,1 16 3 4 4 4 22 3 3 2 61 28Ulricehamn 18 82,7 11 10 4 3 3 13 2 3 – 49 19Vara 13 81,5 14 6 4 2 1 14 2 2 – 45 18Vårgårda 8 84,0 8 7 4 4 3 12 1 2 – 41 17Vänersborg 29 83,1 13 3 5 2 4 12 8 2 2 51 22Åmål 10 79,1 5 7 2 2 2 15 1 1 – 35 16Öckerö 10 88,1 13 – 7 7 3 9 1 1 – 41 15VärmlandsArvika 21 78,1 10 5 3 1 2 23 3 2 – 49 21Eda 7 67,0 4 10 1 1 – 11 – – 8 35 16Filipstad 9 79,3 6 3 2 1 1 18 3 1 2 37 14Forshaga 9 85,1 7 4 2 1 1 22 2 2 – 41 17Grums 7 79,2 6 4 1 – 1 17 1 1 – 31 16130 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller28. (forts.)LänKommunAntalröstberättigadetusentalAndelröstandei% avantalröstberättigadeAntal mandatM C FP KD MP S V SD ÖvrMandattotalt 1AntaltillsattakvinnligakandidaterHagfors 10 79,5 3 4 3 – 1 18 4 2 – 35 15Hammarö 11 87,1 8 2 2 3 2 12 1 1 – 31 11Karlstad 69 83,6 17 3 4 3 5 23 4 2 – 61 30Kil 9 83,2 8 5 2 2 2 14 1 1 – 35 15Kristinehamn19 82,1 11 5 2 1 2 16 3 1 – 41 18Munkfors 3 81,4 – 6 5 – – 17 2 1 – 31 17Storfors 3 80,7 5 4 – 1 1 16 3 1 – 31 12Sunne 11 81,4 7 14 2 – 2 12 2 2 – 41 21Säffle 13 79,4 6 12 1 1 1 12 – 2 6 41 20Torsby 10 77,2 7 3 1 – 1 15 3 1 – 31 12Årjäng 8 70,1 5 10 5 2 – 15 1 1 2 41 17ÖrebroAskersund 9 82,6 7 3 2 3 1 14 2 1 – 33 17Degerfors 8 83,9 3 2 1 1 1 12 20 1 – 41 17Hallsberg 12 83,7 7 3 2 2 2 23 3 3 – 45 22Hällefors 6 79,9 4 3 – 1 – 11 4 1 7 31 15Karlskoga 24 81,6 13 1 2 2 2 23 4 2 2 51 23Kumla 16 84,0 8 3 3 3 2 22 2 2 – 45 22Laxå 5 82,3 4 3 2 4 1 14 3 – – 31 15Lekeberg 6 85,4 6 7 1 3 2 10 1 2 3 35 19Lindesberg 18 81,8 8 6 2 2 2 19 2 4 – 45 19Ljusnarsberg4 76,7 5 4 – – 2 13 3 2 2 31 17Nora 8 82,4 5 2 3 2 1 15 1 1 5 35 17Örebro 2 105 83,6 14 2 5 4 4 28 4 4 – 65 26VästmanlandsArboga 11 80,9 9 2 4 2 2 16 3 2 1 41 20Fagersta 10 78,7 3 – 1 1 – 8 20 2 – 35 15Hallstahammar12 78,6 7 2 4 3 1 22 4 2 – 45 20Kungsör 6 82,1 9 4 7 1 1 13 2 2 – 39 21Köping 20 78,9 9 4 3 2 2 22 4 3 – 49 20Norberg 5 81,7 3 3 4 – 1 14 5 1 – 31 14Sala 17 81,9 7 8 2 2 2 15 2 2 5 45 17Skinnskatteberg4 80,9 2 2 10 – 2 12 2 1 – 31 17Surahammar8 79,3 6 3 3 1 1 19 4 2 – 39 20Västerås 107 82,2 17 2 7 2 4 22 4 3 – 61 26<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 131


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201228. (forts.)LänKommunAntalröstberättigadetusentalAndelröstandei% avantalröstberättigadeAntal mandatM C FP KD MP S V SD ÖvrMandattotalt 1AntaltillsattakvinnligakandidaterDalarnasAvesta 18 81,6 9 3 2 1 2 18 2 2 2 41 16Borlänge 38 82,4 11 4 2 2 2 24 5 7 4 61 29Falun 44 82,8 15 5 2 2 4 23 4 2 4 61 27Gagnef 8 84,1 5 12 1 2 2 12 – 1 – 35 17Hedemora 12 78,8 7 8 1 1 2 14 2 3 3 41 18Leksand 12 83,3 9 11 2 8 3 11 2 1 2 49 24Ludvika 21 79,9 9 2 2 – 2 22 4 2 2 45 20Malung-Sälen 8 80,5 9 3 3 – – 15 5 1 3 39 15Mora 16 78,7 6 11 1 2 2 12 2 1 4 41 19Orsa 6 81,1 2 9 1 2 2 11 2 2 – 31 14Rättvik 9 80,2 6 10 2 1 2 14 2 1 1 39 15Smedjebacken9 82,6 5 3 1 – 2 22 1 1 – 35 16Säter 9 81,2 6 7 2 1 1 16 1 1 – 35 16Vansbro 6 81,2 2 9 1 3 – 10 3 – 3 31 13Älvdalen 6 78,7 6 7 1 1 1 14 – 1 4 35 15GävleborgsBollnäs 21 78,7 5 5 5 2 1 14 2 3 8 45 18Gävle 75 82,4 18 3 5 2 5 24 4 4 – 65 32Hofors 8 79,9 4 2 2 – 1 14 3 2 3 31 12Hudiksvall 29 79,4 9 9 2 2 4 18 5 2 – 51 24Ljusdal 15 76,1 7 5 3 1 2 14 3 2 4 41 15Nordanstig 8 78,4 3 7 4 1 1 11 2 2 – 31 13Ockelbo 5 81,0 4 5 1 1 1 15 2 2 – 31 14Ovanåker 9 79,8 4 11 1 4 2 17 1 1 – 41 18Sandviken 29 81,7 9 3 3 2 2 22 5 3 2 51 21Söderhamn 21 81,2 7 7 2 1 2 20 3 6 1 49 21VästernorrlandsHärnösand 20 81,6 8 4 2 1 3 18 3 1 3 43 20Kramfors 16 81,4 5 7 1 1 2 20 4 1 – 41 18Sollefteå 17 81,6 7 4 2 1 2 21 3 1 4 45 21Sundsvall 76 82,2 25 3 7 1 5 32 4 4 – 81 37Timrå 14 82,1 9 4 3 1 2 24 4 2 – 49 21Ånge 8 80,4 5 5 – 1 1 20 2 1 – 35 15Örnsköldsvik44 83,6 8 9 2 5 2 31 2 – 2 61 28JämtlandsBerg 6 78,0 5 7 1 – 2 11 1 1 3 31 15Bräcke 6 79,0 6 6 2 – 1 22 3 1 – 41 23Härjedalen 9 78,6 6 5 2 1 – 16 2 3 4 39 19Krokom 11 80,8 8 11 1 1 3 17 3 1 – 45 21Ragunda 5 78,1 – 7 – – – 18 2 – 4 31 15132 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 2012Tabeller28. (forts.)LänKommunAntalröstberättigadetusentalAndelröstandei% avantalröstberättigadeAntal mandatM C FP KD MP S V SD ÖvrMandattotalt 1AntaltillsattakvinnligakandidaterStrömsund 10 79,9 5 5 – – – 17 3 2 3 35 13Åre 8 81,2 7 7 3 1 2 14 1 – 6 41 21Östersund 48 81,2 14 12 4 1 5 26 4 1 – 67 30VästerbottensBjurholm 2 81,7 10 5 3 2 – 10 1 – – 31 14Dorotea 2 79,6 – 2 4 1 – 15 2 – 7 31 14Lycksele 10 80,7 7 2 4 4 1 20 3 – – 41 17Malå 3 82,0 – – 3 1 – 13 5 – 9 31 14Nordmaling 6 81,8 4 6 3 2 – 14 2 – – 31 15Norsjö 3 79,6 – 4 4 3 – 17 3 – – 31 13Robertsfors 5 83,3 2 9 2 1 1 14 2 – – 31 14Skellefteå 57 83,8 6 5 8 3 4 33 6 – – 65 29Sorsele 2 75,5 2 7 – 2 1 12 7 – – 31 13Storuman 5 77,4 5 8 4 3 – 16 3 – 2 41 17Umeå 90 83,9 13 4 5 4 6 25 7 – 1 65 32Vilhelmina 6 83,3 2 4 2 3 – 19 2 – 3 35 16Vindeln 5 80,4 6 7 2 2 – 13 1 – – 31 13Vännäs 7 82,8 4 6 2 2 2 15 4 – – 35 14Åsele 2 80,5 – – 2 – – 16 2 – 11 31 12NorrbottensArjeplog 3 76,8 – 5 4 – 1 17 4 – – 31 16Arvidsjaur 5 82,9 2 8 1 – – 15 4 1 – 31 14Boden 22 84,8 16 1 1 1 1 21 5 1 2 49 19Gällivare 15 79,0 7 – – – 1 21 7 1 4 41 20Haparanda 8 61,0 6 4 – 1 – 21 3 – – 35 19Jokkmokk 4 80,3 1 1 2 – 3 15 4 – 5 31 13Kalix 14 82,0 6 3 1 – 7 20 2 – 2 41 20Kiruna 18 80,5 4 8 1 1 1 16 6 – 8 45 19Luleå 59 84,3 9 3 3 2 4 32 4 – 4 61 29Pajala 5 79,3 2 1 – 3 – 18 7 – 2 33 14Piteå 33 86,3 6 3 2 2 2 30 5 – 1 51 26Älvsbyn 7 83,0 – 7 3 1 – 13 6 – 1 31 13Överkalix 3 81,9 1 5 1 – 1 18 5 – – 31 13Övertorneå 4 77,1 1 6 – 1 – 16 4 – 3 31 131) Avser antalet tillgängliga mandat. Nio mandat blev inte tillsatta i och med valet, s.k. tomma stolar.Miljöpartiet har två tomma stolar, en i Boxholm och en i Örkelljunga. Sverigedemokraterna har två tommastolar i Aneby och en tom stol i var och en av <strong>kommuner</strong>na Bräcke, Degerfors, Flen, Munkedal och Nora.2) Valprövningsnämnden har efter överklagande beslutat att omval ska hållas i en av totalt tre valkretsar ikommunfullmäktigevalet i Örebro kommun. Uppgifterna i tabellen är reviderade med anledning av omvaletsresultat. Ändringar är således gjorda för Örebro kommun respektive hela riket vad avser antalmandat och antal tillsatta kvinnliga kandidater. Uppgifterna om antal röstberättigade och andel röstandehärrör således från det ordinarie kommunfullmäktigvalet i september 2010.Källa: SCB, Demokrati, Allmänna val (www.scb.se/ME0104).<strong>Statistiska</strong> centralbyrån 133


Tabeller Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> 201229. Röstberättigade, röstande och antal mandat vid landstingsvalet 201029. Electorate, voters and distribution of seats after county council electionsLandstingAntalröstberättigadetusentalAndelröstandei% avantalröstberättigadeAntal mandatM C FP KD MP S V SD ÖvrMandattotaltAntaltillsattakvinnligakandidaterSamtligalandsting 1 7 323 81,0 417 122 116 82 104 614 98 70 39 1 662 789Stockholms 1 566 81,1 57 6 15 7 15 39 10 – – 149 72Uppsala 261 83,0 20 6 6 4 6 22 4 3 – 71 30Södermanlands212 81,1 18 4 5 3 6 27 4 4 – 71 38Östergötlands337 82,6 25 6 6 5 7 35 5 4 8 101 48Jönköpings 263 82,1 21 7 4 11 3 28 3 4 – 81 37Kronobergs 144 81,3 12 5 3 3 2 15 3 2 – 45 22Kalmar 189 81,9 13 7 3 5 3 30 3 3 – 67 28Blekinge 121 82,9 10 3 3 2 2 20 2 5 – 47 24Skåne 971 79,0 48 7 12 5 10 47 6 14 – 149 67Hallands 234 83,1 24 7 6 3 4 21 3 3 – 71 34VästraGötalands 1 1 241 80,6 38 9 11 9 12 52 9 9 – 149 71Värmlands 220 80,4 16 8 5 3 4 33 4 3 5 81 44Örebro 221 82,5 15 4 5 4 4 31 4 4 – 71 33Västmanlands199 80,7 19 4 6 4 4 31 5 4 – 77 35Dalarnas 221 80,7 18 8 4 4 4 33 5 4 3 83 38Gävleborgs 221 80,1 15 6 5 3 4 28 6 4 4 75 35Västernorrlands194 81,8 18 6 4 3 3 32 5 – 6 77 37Jämtlands 102 79,7 11 9 3 – 4 24 4 – – 55 30Västerbottens206 82,2 10 6 7 4 4 33 7 – – 71 40Norrbottens 201 81,6 9 4 3 – 3 33 6 – 13 71 261) Valprövningsnämnden beslutade efter överklagande att omval skulle hållas i landstingsfullmäktigevalet iVästra Götalands län. Uppgifterna i tabellen är reviderade med anledning av omvalets resultat. Ändringar ärsåledes gjorda för Västra Götalands län respektive samtliga landsting vad avser antal mandat och antaltillsatta kvinnliga kandidater. Uppgifterna om antal röstberättigade och andel röstande härrör således fråndet ordinarie landstingsfullmäktigevalet i september 2010.Källa: SCB, Demokrati, Allmänna val (www.scb.se/ME0104).134 <strong>Statistiska</strong> centralbyrån


Statistical Yearbook of Administrative Districts of Sweden 2012In EnglishIn EnglishThe statistical yearbook of local governments contains data on thefinances of county councils and municipalities in Sweden, togetherwith some background information on population, labour marketand education.SummaryThe tax base per capita has increased in the last year and was SEK176 054 in 2012. The average total tax rate in 2012 is 31,60 percent ofthe income liable for local taxes. The tax revenues of the municipalitiestotalled SEK 366 billion, while the total tax revenues for thecounty councils amounted to SEK 196 billion.In 2010 the municipalities economic result before extraordinaryitems showed a surplus of SEK 13.6 billion, which is equivalent to1 443 SEK per inhabitant. There are substantial differences betweenthe economic situations of different municipalities.County councils economic result in 2010 showed a surplus of SEK4.7 billion, equivalent to SEK 504 per inhabitant.Administrative divisionsIn 2012, Sweden is divided into 21 counties, which in turn aredivided into municipalities. In 2012, there are a total of 290 municipalities.The county councils, whose jurisdiction coincides with the countyboundaries, with an exception for the county of Gotland, areprimarily concerned with public healthcare, while the municipalitiesare responsible for a wider range of activities, for instance child care,schools and elderly care. Each municipality falls within one of the 20county councils with the exception of Gotland’s municipality whoseresponsibilities cover public healthcare as well.Statistics Sweden 135


In English Statistical Yearbook of Administrative Districts of Sweden 2012List of tables1. Municipalities, population, tax rate and tax base ........................... 312. Distribution of municipalities per county as per January 1,2012, area and population ....................................................................... 333. Population in percent by total local tax rate and county ............... 344A. Assessment for national income tax, SEK millions, bycounty ........................................................................................................ 354B. Assessment for national income tax, SEK millions, all ofSweden ...................................................................................................... 365A. Assessment for national capital income tax and assessmentfor local income tax, individuals, SEK millions, by county ............... 375B. Assessment for national capital income tax and assessmentfor local income tax, individuals, SEK millions ................................... 386. Municipal and county council tax rates, by county ........................ 397. County council tax rates ..................................................................... 408. Taxes transferred from county councils to municipalities, bycounty ........................................................................................................ 419. Total local tax rate, by county ............................................................ 4210. Tax rate in municipalities that come under county councils,by county ................................................................................................... 4311 A. Tax base and tax capacity, by county .......................................... 4411 B. Tax base and tax capacity, all of Sweden .................................... 4512. Distribution of tax revenues by the state to municipalitiesand county councils, SEK millions, by county .................................... 4613 A. Economic equalisation for municipalities, by county ............... 4713 B. Equalisation of municipal costs for support and servicefor persons with certain functional impairments, by county ............ 4814. Economic equalisation for county councils .................................... 4915 A. Government grants and intramunicipal equalisation formunicipalities, total, SEK millions ........................................................ 5015 B. Economic equalisation for municipalities, total, SEKmillions ...................................................................................................... 5015 C. Government grants and intramunicipal equalisation forcounty councils, total, SEK millions ...................................................... 51136 Statistics Sweden


Statistical Yearbook of Administrative Districts of Sweden 2012In English15 D. Economic equalisation for county councils, total, SEKmillions ...................................................................................................... 5116. Economic equalisation for local governments,municipalities ........................................................................................... 5217. Economic equalisation for county councils andmunicipality independent of county council ....................................... 5918 A. Tax rates, tax base and tax revenue, by municipality ............... 6018 B. Tax rates, tax base and tax revenue, by county .......................... 6719. External expenditures and revenues of municipalities, percapita, key ratios ....................................................................................... 6820. Costs to municipalities of some operations, SEK per capita,and share of purchased in costs. Types of revenues as apercentage of external revenues ............................................................. 7621. Per capita expenditure of county councils, personnel costsand purchase of operations. Revenues per capita, tax revenues,grants received and fees .......................................................................... 8422. Key financial figures, county councils ............................................ 8523. Population of municipalities, change from 2001 and 2010breakdown by age, foreign citizens with residence in Sweden0–4 years .................................................................................................... 8624. Area and population density. Housing and self-sufficiencyof municipalities ....................................................................................... 9425. Number of persons employed by ownership control inmunicipality and average income ........................................................ 10226 A. Enterprises owned by municipalities, by municipality .......... 10926 B. Enterprises owned by county councils, by county .................. 11626 C. Enterprises owned by municipalities ........................................ 11726 D. Enterprises owned by county councils ..................................... 11727. Population employed with workplace in the municipality,share of population employed, share studying and share withpost-secondary education. Breakdown by gender ............................ 11828. Electorate, voters and distribution of seats after municipalcouncil elections ..................................................................................... 12629. Electorate, voters and distribution of seats after countycouncil elections ..................................................................................... 134Statistics Sweden 137


In English Statistical Yearbook of Administrative Districts of Sweden 2012Table keyTable contentsPresentation level, table numberAll ofSwedenCountyMunicipalityCountycouncilTimeseriesTax rates, tax base,tax revenues1, 11B6-11A, 12,18B18A7, 12,18B1, 11B,7-10Income taxation 4B, 5B 4A, 5A 4B, 5BEconomic equalisation forlocal governments 15A-D 13A-B 16 14, 17 15A-DCosts and revenues 19, 20 21, 22Enterprises owned by localor county councilauthorities 26C 26A 26B 26C, DPopulation, distribution ofseats 1 2, 3 23, 28 29 1Area and housingconditions 24Number of personsemployed, income fromwork 25Population employed,share studying, share withpost-secondary education 27List of graphs1. Number of municipalities by total tax rate ........................................ 82. Mean local tax rates ............................................................................... 9138 Statistics Sweden


Statistical Yearbook of Administrative Districts of Sweden 2012In EnglishList of termsallmännyttanandelanst(ällda)antalarbetsställenarealavdragavgifter (avg.)avsättningarbefolkningbeloppbeskattningsbarbidragbidragsinkomsterblandmodellenboendeboendeförhållandenborgensförbindelserbostad, bostäderbosättningstidCdagbefolkningdeldriftkostnader(na)däraveftergymn(asial)ekonomiskapublic housingsectorshare, proportionemployeesnumberworkplacesareadeduction(s)fees, chargesprovisions,transferspopulationsum, amount(of money)taxablegrant(s)income fromgrantsmixed modelresident(s)housing conditionssurety givendwelling(s)length ofresidenceCentrepartydaytimepopulationshare, partoperating costsof whichpost-secondaryeconomic,financialekonomisktbiståndenligt (enl.)erhållnaexklusive (exkl.)extern(a)extraordinäraposterfasta priserfinansieringfolkmängdformerFPfunktionshindradefysiska personerfördelningföreföretagförhållandeförmånerförsamlingförskoleverksamhetförvärvsarbetandeförvärvsinkomstförvärvsintensitetförändringgemensamtdistriktgällandehögstahösttermineconomicassistanceaccording to,underreceivedexcludingexternalextraordinaryitemsconstant pricesfinancingpopulationformsLiberal Partyhandicappedpersonsnatural personsdistribution,breakdownbeforeenterprise(s)relationbenefitsparishpre-schoolactivitiesgainfullyemployedincome fromworkrelative share ofpopulationgainfullyemployedchangejoint districtcurrent, in forcehighestautumn termStatistics Sweden 139


In English Statistical Yearbook of Administrative Districts of Sweden 2012indelning(ar)införandetillägginförandebidragingår iinkomst(er)inkomstslaginkomstutjämninginomkommunalintjänadeinvesteringarinvånare(inv./invån.)invånarrelateratinvånartäthetjanuari, jan.juridiskapersonerkapitalKDkommun(er)kommunalkommunalekonomiskutjämningkommunalskattemedelkommunägdadivision(s)introductiongranttransitionalgrantis/are part of,belong(s) toincometype of income/revenueincomeequalisationintramunicipalearnedinvestmentsinhabitant(s),resident(s)per inhabitant/residentpopulationdensityJanuaryjuristic persons,legal entitiescapitalChristianDemocratsmunicipality(municipalities)local authority,local governmenteconomicequalisation forlocal governmentslocal tax revenuesowned bymunicipalitykostnad(er)kostnadsutjämningkronor (kr.)kvinnorköplandareallandstingledigalikviditetlåneskuldlägenhetlägstalänlänsvislöpande priserMmandatmedelinkomstmedelskattesatsmiljon(er)mnkrMPmännattbefolkningnettonivåjustering(nivåjust.)nyckeltalnäringsgrenoffentlig sektorpensionsskuldpersonalkostnaderpreliminär(a)(prel.)cost(s)cost equalisationSEK, Swedishkronorwomenpurchaseareacounty council(s)free, vacantliquidityborrowingsdwelling, flatlowestcountyby countycurrent pricesConservativePartyseat(s)average incomemean tax ratemillion(s)SEK million(s)Green Partymennight-timepopulationnetadjustment oflevelkey ratio(s)industrypublic sectorpension liabilitiespersonnel costspreliminary,provisional140 Statistics Sweden


Statistical Yearbook of Administrative Districts of Sweden 2012In Englishprimärkommunpriserprocentuellregleringsbidrag/avgiftresultatriketrörelsekapitalröstberättigademunicipalitypricespercentageregulationgrant/fee(financial)resultthe country(Sweden)working capitalpersons entitledto voteSSocial DemocraticPartysjälvförsörjnings- degree of selfgradsufficiencyskatttaxskattekraft tax capacityskatteinkomst tax revenueskattesats tax rateskatteunderlag tax baseskatteväxlingar transfers oftaxesskillnad differenceskolbarnsomsorg care of schoolagechildrenskulderliabilities, debtssoliditet equity ratiostatencentral government,statligcentral government,nationalstatsbidrag central governmentgrantstorlargestorleksklass size categorystrukturbidrag structuralgrantsstudiedeltagande studyingstudieformer forms of educationtaxeradtaxortillgångartjänsttjänstenär(ing)tkrtusentalunderskottutanförutbildningutgift(er)utjämningsbidragutjämningssystemuträknadVvaruproducerandenäringarverksamhet(er)växlatsåldersklasserårårets resultatäldreövergångsregleröverskottövr(iga)assessedfeesassetsemploymentserviceindustriesSEK thousandsthousandslossoutsideeducationexpenditure(s)equalisationgrantssystem forreducing disparitiesestimatedLeft Partymanufacturingindustriesoperation(s),activitieshas/have beentransferredage categoriesyear(s)net profit/lossfor the yearelderly peopletransitionalregulationsprofitotherStatistics Sweden 141


In English Statistical Yearbook of Administrative Districts of Sweden 2012Explanatory symbols and abbreviations– Noll Zero00,0Mindre än 0,5Mindre än 0,05Less than 0.5Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig eller för osäker Data not availableför att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable142 Statistics Sweden


I Årsbok för <strong>Sveriges</strong> <strong>kommuner</strong> presenteras ett antal uppgifter om<strong>kommuner</strong> och landsting. Uppgifterna är huvudsakligen av ekonomisk art,t.ex. skatteunderlag, utgifter och inkomster, men även andra uppgifter avmer allmän karaktär ingår. Vissa data ges också i tidsserier. För att underlättajämförelser redovisas många av uppgifterna som relationstal.ISSN 1654-207X (online)ISSN 0065-020X (print)ISBN 978-91-618-1559-3 (print)All officiell statistik finns på: www.scb.seKundservice: tfn 08-506 948 01All official statistics can be found at: www.scb.seCustomer service, phone +46 8 506 948 01www.scb.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!