Views
3 months ago

ECPAT Gråzonsrapport 2017

En rapport om lagliga sexuella kränkningar av barn.

6 PROBLEMFORMULERING OCH

6 PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ––– I GRÅZONEN 2. Problemformulering och frågeställningar 2.1 Gråzonsmaterial i ECPAT Hotline I ECPAT Hotline ser vi dagligen material som vi inte kan rapportera vidare till polis då det inte är illegalt. Samtidigt bedömer vi att dessa bilder utgör en kränkning av barnet. Detta har lett till ett behov av att undersöka hur omfattningen av gråzonsmaterial ser ut i hotline samt huruvida materialet går att jämföra med de tips som (troligen) utgör illegalt material. Kartläggningen av gråzonsmaterial i ECPAT Hotline syftade till att besvara följande frågor: • Hur stor är omfattningen av gråzonsmaterial i ECPAT Hotline? • Hur ser gråzonsmaterialet ut i förhållande till det vi ser i hotline rörande övergreppsmaterial, vad är dess likheter respektive olikheter? 2.2 Bedömning av gråzonsmaterial i praktiken Trots att lagens kriterier är relativt tydliga avseende vad som krävs för att en bild eller film ska anses vara illegal, är det i praktiken inte alltid helt okomp licerat. Vi befarar att detta gör att bedömningar kan se olika ut. • Kan en och samma bild bedömas på olika sätt? • Föreligger det skillnader i bedömningen mellan polis och åklagare? • Kan en generell gräns mellan illegalt och legalt material definieras, dvs. råder det någon konsensus kring definitionen av gråzonen? 2.3 Bemanning och utbildningsnivå hos polis och åklagare Utifrån praxis på området sexualbrott mot barn kan vi se att faktorer såsom bemanningsgrad, resurser i övrigt och utbildning/specialisering har påverkat förundersökningar och sedermera, i förekommande fall, åtal. Av den anledningen ville vi se över hur situationen ser ut avseende bemanning och grad av utbildning/specialisering hos de som arbetar med barnpornografibrott. De respondenter som besvarade enkäten, nämnd i 2.2 ovan, fick således även fylla i ett frågeformulär som inbegrep frågor kring antalet heltidstjänster, utbildningsnivå samt frågor kring nedlagda förundersökningar. Enkätstudien som vi genomfört hos polis och åklagare, se mer under avsnittet ”metod” nedan, syftade till att utforska hur bedömningen av bilder ser ut i praktiken hos polis och åklagare runtom i landet. Frågeställningar som låg till grund för utformningen av enkäten var bl.a. följande:

PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ––– I GRÅZONEN 7