15.01.2020 Views

100-årsskrift

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VÅR<br />

BERÄTTELSE<br />

Följ med på en resa<br />

från 1917 till 2017


INNEHÅLL<br />

1917<br />

1934<br />

Inledning .............................................................................................. 3<br />

Vår berättelse .................................................................................... 4<br />

Huset intill Karlbergsskogen ........................................................... 6<br />

Osäkra tider ........................................................................................ 7<br />

Hus flyttas 1929 ............................................................................... 8<br />

En bra bostad åt alla ........................................................................ 9<br />

Östanås blir tätbefolkat ................................................................. 10<br />

1946<br />

1954<br />

1980<br />

1991<br />

2017<br />

Nerstamp i vardagslivet på 20- 40-talet ................................... 12<br />

Några händelser i början på 40-talet ........................................ 13<br />

Nu började vi bygga större och modernare ............................. 14<br />

Nyckelberget byggs i egen regi ................................................... 15<br />

Nu formas bolaget ......................................................................... 18<br />

Hyreskontrakt och ordningsregler 1951................................... 19<br />

Den gamla staden ger vika för tidsenliga bostäder ................ 20<br />

Det behövs fler och attraktiva bostäder .................................... 23<br />

Nibblesbacke ................................................................................... 24<br />

Överhettad marknad ...................................................................... 25<br />

Varför outhyrda lägenheter? ........................................................ 26<br />

Några händelser på 60- och 70-talet ........................................ 27<br />

Utemiljö och ombyggnationer ...................................................... 28<br />

Markbostäder för uthyrning ......................................................... 28<br />

Organisationsförändring för mer service ................................ 30<br />

Förnyelse av Nygård ...................................................................... 31<br />

Köpings Kabel-TV AB bildades 1991.......................................... 32<br />

KBAB Service bildades 1995 ...................................................... 33<br />

Nybygge och fastighetsförvärv på 80- och 90-talet ............... 34<br />

Axplock från 1990-talet och början på 2000-talet ................ 35<br />

Stora hyresförluster leder till rivningar ...................................... 36<br />

Ljusare tider .................................................................................... 37<br />

Nutid ................................................................................................. 38<br />

Verkställande direktörer och styrelseordföranden<br />

under <strong>100</strong> år................................................................................... 39<br />

Bilden på framsidan är ett montage och bakgrundsbilden är tillhandahållen av stadsarkitektkontoret.<br />

Skriften har mestadels baserats på styrelseprotokoll och intern dokumentation. Vi reserverar oss för eventuella fel då<br />

dokumentationen från vissa år varit bristfällig.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 2


<strong>100</strong> ÅR I SAMHÄLLETS TJÄNST<br />

Köpings Bostads AB (KBAB) har ända sedan starten 1917 haft uppdraget att bygga och<br />

förvalta bostäder så att invånarna i Köpings kommun ska kunna bo bra och till rimliga<br />

hyror. Det började med några enstaka hus och genom åren har beståndet vuxit genom såväl<br />

byggnation som köp av fastigheter.<br />

Med tiden har också bostädernas standard förändrats, behoven växlat och efterfrågan och<br />

krav på utformning och inredning ökat. KBAB har hela tiden varit öppet för synpunkter från<br />

såväl hyresgäster som från samhället i övrigt och arbetat engagerat för att kunna tillgodose<br />

de krav och önskemål som framförts.<br />

Efterfrågan på bostäder har varierat mellan brist på bostäder och överskott. KBAB har gått<br />

igenom tider när det varit svårt att klara ekonomin. Lösningar har varit bidrag från stat<br />

och kommun, en del rivningar av fastigheter samt ombyggnation till annan typ av bostad<br />

eller verksamhetslokaler. Det senare har betytt mycket för att Köpings kommun skulle klara<br />

sitt ansvar att tillgodose behovet av bra boende för äldre samt förskoleplatser i tillräcklig<br />

omfattning.<br />

Samarbetet mellan KBAB och kommunen har hela tiden varit nära och betydelsefullt. Förutom<br />

äldreboende och förskolor har bolaget i uppdrag att förvalta de kommunala fastigheterna.<br />

KBAB var också tidigt med att bygga ut nät för kabel-TV som sedan utvecklades med<br />

internet och numera fibernät i stor del av kommunen och även till grannkommuner. Detta<br />

innebar också att Köpings kommun kunde ligga i framkant på det digitala området.<br />

Mycket har hänt under de <strong>100</strong> år som Köpings Bostads AB varit verksamt. Genom att<br />

studera den skrift som presenteras inför <strong>100</strong>-årsjubilléet får man både intressant läsning<br />

och bra uppfattning om den stora utveckling som skett på bostadsmarknaden genom åren.<br />

Utvecklingen kommer att fortsätta och i den har KBAB en viktig roll.<br />

En bra bostad som uppfyller de behov var och en har, och till rimlig hyra, är viktigt för alla.<br />

Lika viktigt är området där bostaden finns, att det är trivsamt, tillgängligt och tryggt.<br />

Köpings Bostads AB har förutsättningar och vilja att leva upp till de krav och önskemål som<br />

finns och att göra det tillsammans med hyresgäster och samhälle. <strong>100</strong> framgångsrika år har<br />

gått och nu ser vi fram mot kommande utveckling och framgång för Köpings Bostads AB!<br />

Elizabeth Salomonsson<br />

Styrelseordförande Köpings Bostads AB<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 3


1917<br />

Bolagets första vd Gustaf Barckman.<br />

1917 härjade första världskriget ute<br />

i Europa. I Sverige rådde brist på livsmedel och<br />

hungerdemonstrationer förekom, det var bostadsbrist och mycket<br />

dåliga boendeförhållanden. Köping var inget undantag, här bodde cirka<br />

5 500 personer och stora familjer fick samsas i små lägenheter. Boendesituationen<br />

i Köping började bli akut - nya bostäder behövdes. Därför<br />

beslutades det om bildandet av bolaget ”Aktiebolaget för Smålägenheter i<br />

Köping” vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 24 maj 1917.<br />

Bolaget bildades för att få igång byggnadsverksamhet<br />

och för att lätta på<br />

den då synnerligen svåra bostadsnöden<br />

i staden. Med bidrag från stadens sida<br />

skulle man uppföra bostadshus med<br />

smålägenheter.<br />

Staden tecknade stamaktier i bolaget<br />

för att få igång byggnation så snabbt<br />

som möjligt. De tillhandahöll tre tomter<br />

i kvarteret Tunadal samt tre tomter på<br />

Ögrim i kvarteret Hyttan (ovanför Vällaregatan<br />

och intill Karlbergsskogen).<br />

Köpings Mekaniska Verkstad, som var<br />

en stor arbetsgivare var naturligtvis också<br />

intresserade av att det byggdes fler<br />

bostäder för sina anställda och bidrog<br />

därför med att teckna preferensaktier.<br />

VILLAGATAN 5<br />

I kvarteret Tunadal uppfördes ett av de<br />

två första husen. Det var ett stenhus<br />

med tre våningsplan, varav en källarvåning.<br />

Våningsplan ett och två innehöll<br />

vardera två smålägenheter om ett rum<br />

och kök. Lägenheterna var små och enkla<br />

och bestod av en liten hall, ett allrum<br />

med trägolv och en kakelugn som värmde<br />

upp bostaden under vinterhalvåret.<br />

Köken var mycket spartanskt utrustade<br />

med en vedspis och några hyllplan.<br />

Vanligtvis bodde en familj på fyra till fem<br />

personer i varje lägenhet.<br />

Det fanns ingen elektricitet och inte heller<br />

vatten och avlopp i lägenheterna så<br />

de sanitära förhållandena var svåra på<br />

den här tiden. För att sköta sin hygien<br />

fick man hämta vatten på gården och sedan<br />

värma det på vedspisen. På gården<br />

fanns ett uthus med dass innehållande<br />

ett avträde för varje lägenhet. Källaren<br />

var utrustad med en enkel tvättstuga<br />

samt matkällare och vedrum.<br />

Året därpå byggde vi ytterligare två fastigheter<br />

i området med tre smålägenheter<br />

vardera, adresserna var Prästgärdsgatan<br />

5 och Virgatan 12. Dessa två hus<br />

revs 1990.<br />

AKTIEBOLAGET FÖR SMÅLÄGEN-<br />

HETER I KÖPING BILDADES I<br />

JULI 1917<br />

Bolagets styrelse kom att bestå av fem<br />

ledamöter och två suppleanter. Speditören<br />

Gustaf Barckman fick det ärofyllda<br />

uppdraget och blev bolagets första verkställande<br />

direktör samt styrelseordförande.<br />

När bolagsordningen och organisationen<br />

var klar dröjde det inte länge<br />

innan det började byggas på de erhållna<br />

tomterna. De två första hyreshusen<br />

med smålägenheter uppfördes och inflyttning<br />

skedde den första december<br />

1917 på Villagatan 5 i kvarteret Tunadal<br />

och på Ögrim 3 i kvarteret Hyttan.<br />

Köpings Mekaniska Verkstad tecknade preferensaktier för totalt 12.000 kr.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 4


1917<br />

mycket<br />

bodde cirka<br />

heter. Boendes.<br />

Därför<br />

målägenheter i<br />

17.<br />

◀<br />

Planritning för Villagatan 5 år 1917<br />

Bilden är från omkring 1920. Fastigheten på Villagatan 5 syns längst upp till vänster i bilden.<br />

Fastigheten såldes 1949 och finns kvar idag.<br />

hygien<br />

och segården<br />

ållande<br />

ällaren<br />

ttstuga<br />

vå fastgenhetgärdstvå<br />

hus<br />

Uthus<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 5


1917<br />

HUSET INTILL KARLBERGSSKOGEN<br />

OS<br />

Det andra huset som blev inflyttningsklart<br />

den 1 december 1917 var Ögrim<br />

3. Den fastigheten låg i kvarteret Hyttan<br />

intill Karlbergsskogen (se kartbild nedan).<br />

Fastigheten innehöll fyra lägenheter<br />

om ett rum och kök och på gården intill<br />

fanns även här ett uthus med dass.<br />

Troligtvis var hyresgästerna arbetare vid<br />

Köpings Hytta som låg strax intill och<br />

som ägdes av Karmansbo AB. Det var<br />

en storslagen masugnsanläggning som<br />

uppfördes 1896.<br />

Det visade sig längre fram att tomten<br />

inte var den bästa att bygga på då det<br />

uppstod återkommande problem med<br />

otjänligt vatten i brunnen samt stora<br />

problem med dräneringen då vatten från<br />

Karlbergsskogen rann ner mot huset.<br />

övervåningen var otroligt brant och när<br />

jag skulle besöka någon av grannarna<br />

sa alltid mamma åt mig att hålla hårt i<br />

trappräcket så att jag inte skulle ramla<br />

och slå mig, berättar Gerd.<br />

– Vatten och toalett fanns inte i bostaden.<br />

På gården fanns en pump där vi<br />

hämtade vårt vatten och där fanns också<br />

en länga med utedass, fortsätter<br />

hon.<br />

Det fanns ingen belysning utan mörka<br />

vinterkvällar fick man ta med sig en lykta<br />

när man gick ut för att besöka dasset<br />

eller hämta in vatten och ved. Jag minns<br />

också att det kom en gammal man på<br />

häst och kärra för att samla in tunnorna<br />

från dasset, berättar Gerd.<br />

Några å<br />

stod all<br />

Efter fö<br />

tionskris<br />

prisnivå<br />

som jär<br />

stor arb<br />

hårt.<br />

I styrels<br />

att bola<br />

da unde<br />

fall had<br />

medfört<br />

rim blev<br />

fullgöra<br />

ighetsbe<br />

slog ett<br />

ekonom<br />

GERD MINNS LÄGENHETEN<br />

I mitten av 1930-talet flyttade Holger<br />

och Anna Eriksson in på Ögrim. Holger<br />

arbetade på Köpings Hytta och hyrde då<br />

en lägenhet på ett rum och kök. Paret<br />

hade då två barn och deras dotter Gerd<br />

som då var mycket ung minns en hel del<br />

och kommer ihåg berättelser från tiden<br />

i området.<br />

NÄRA<br />

Prisfalle<br />

att bola<br />

värdera<br />

– Jag minns att det fanns flera lägenheter<br />

med ett rum och kök i fastigheten.<br />

Vi bodde i en gavellägenhet på bottenplan<br />

med egen ingång. Trappan till<br />

Bild på fastigheten Ögrim 3 som förmodligen är från sent 30-tal eller tidigt 40-tal. Bolaget sålde<br />

fastigheten 1949 och huset revs senare men spår av gamla husgrunder, fruktträd, buskar<br />

och marktäckare finns fortfarande kvar. Bilden är tillhandahållen av Sten Lindqvist.<br />

Området Hyttan<br />

Karlbergsskogen<br />

Kartbild från 1928<br />

Arpi sten<br />

Skyttepaviljongen<br />

Köpings<br />

Hytta<br />

Här var huset<br />

placerat.<br />

m<br />

Ögrim 3<br />

Kartbilden är tillhandahållen av Stadsarkitektkontoret.<br />

Köpings H<br />

Köpings M<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 6


N<br />

mörka<br />

en lykta<br />

dasset<br />

minns<br />

an på<br />

nnorna<br />

OSÄKRA TIDER<br />

Några år efter bildandet av bolaget uppstod<br />

allvarliga problem med ekonomin.<br />

Efter första världskriget bröt en deflationskris<br />

ut i Sverige och den allmänna<br />

prisnivån sjönk kraftigt för exportvaror<br />

som järn, stål och skog. Det ledde till<br />

stor arbetslöshet och Köping drabbades<br />

hårt.<br />

I styrelseberättelsen från 1923 står det<br />

att bolagets fastigheter varit fullt uthyrda<br />

under året, men ett visst hyresbortfall<br />

hade uppstått. Depressionen hade<br />

medfört att en del hyresgäster på Ögrim<br />

blev arbetslösa och hade svårt att<br />

fullgöra sina hyresbetalningar. Då fastighetsbeståndet<br />

inte var särskilt stort<br />

slog ett hyresbortfall ganska hårt mot<br />

ekonomin.<br />

NÄRA LIKVIDATION<br />

Prisfallet som hade uppstått ledde till<br />

att bolagets fastigheter var för högt<br />

värderade och nedskrivningar behövde<br />

1920- 1928<br />

göras. Det gick så långt att en likvidation<br />

av verksamheten var nära, vilket skulle<br />

medföra att bolaget skulle bli tvunget att<br />

sälja alla fastigheter i en förlustbringande<br />

affär. Alternativet var istället en rekonstruktion,<br />

vilket också skedde genom<br />

att Köpings stad övertog betalningsskyldigheten<br />

för bolagets lån. Och som<br />

i sin tur innebar att staden blev ensam<br />

ägare. I och med att styrelseberättelsen<br />

för år 1925 godkändes kunde bolaget<br />

anses rekonstruerat och verksamheten<br />

kunde fortsätta.<br />

Byggverksamheten låg nere under denna<br />

period. Fokus var att få ordning på<br />

bolagets ekonomi och förvalta fastighetsbeståndet.<br />

Bland annat fick alla lägenheter<br />

på Villagatan 5 nya köksskåp.<br />

FASTIGHETSBESTÅND 1928<br />

• Villagatan 5<br />

• Ögrim 3<br />

• Prästgärdsgatan 5<br />

• Virgatan 12<br />

Antal lägenheter: 14<br />

Vd och styrelseordförande:<br />

Gustaf Barckman<br />

Folkmängd i Köping<br />

• 1920: 6 610 personer<br />

Källa: Stadskansliet<br />

1921 var följande industrier<br />

stora arbetsgivare i Köping:<br />

• Köpings Mekaniska Verkstad<br />

KMW, 329 anställda.<br />

• Jernhyttan ”Köpings hytta”,<br />

70 anställda.<br />

• Köpings Nya Snickerifabrik,<br />

28 anställda.<br />

• AB Rüno Erikssons Metallfabrik,<br />

27 anställda.<br />

Källa: Ditte Lind, Arbetarfamiljer i Köping,<br />

en etnologisk studie av ekonomisk anpassning<br />

1920-1940.<br />

get sålbuskar<br />

28<br />

en<br />

Köpings Hytta under uppbyggnad på 1890-talet. Verksamheten upphörde senare och delar av byggnaden revs 1943. Bilden är tillhandahållen av<br />

Köpings Museum.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 7


Källa: Allm<br />

◀<br />

BOSTA<br />

UTRED<br />

Lågkonju<br />

och arb<br />

nivåer, h<br />

torna fö<br />

och kon<br />

en bättr<br />

Boende<br />

sionsäm<br />

ny riktni<br />

en bost<br />

att kart<br />

ten och<br />

ter ans<br />

nya förs<br />

statsme<br />

försörjn<br />

stad för<br />

föra Sve<br />

Affärshuset Widegrens intill rådhuset innan flytten till kvarteret<br />

Drotten (Torggatan).<br />

HUS FLYTTAS 1929<br />

Under depressionen och lågkonjunkturen<br />

på 20-talet byggdes inget nytt men<br />

1929 fick vi ett erbjudande från staden<br />

då byggnader intill Rådhuset skulle bortföras<br />

från området. Bland annat affärshuset<br />

Widegrens som vi fick förfrågan<br />

att ta hand om.<br />

Huset plockades ner och förflyttades ett<br />

par hundra meter till kvarteret Drotten<br />

(Torggatan) där det byggdes upp igen till<br />

ett hyreshus med fem lägenheter.<br />

Det blev inte vilket hus som helst utan<br />

ett ”förstklassigt” modernt stenhus<br />

med centralvärme, varmvatten och två<br />

av lägenheterna fick egna badrum. Hyresnivån<br />

skiljde sig avsevärt från övriga<br />

lägenheter inom beståndet med de nya<br />

moderniteterna. I och med detta hade<br />

Köping fått ”en av sina oländigaste tomter<br />

i centrum bebyggda”, som det står<br />

i styrelseberättelsen för år 1929. Kort<br />

Sparbankshuset på plats där affärshuset tidigare stod. Bilderna är tillhandahållna av<br />

Köpings Museum.<br />

efter flytten började byggnationen av Köpings<br />

Sparbank i 20-tals klassicistisk stil<br />

där Widegrens affärshus tidigare stod.<br />

Sparbankshuset färdigställdes 1930 och<br />

på den tiden var vi ovetandes att vi 74 år<br />

senare skulle hyra ut lägenheter i fastigheten.<br />

ENGÅNGSHÄNDELSE<br />

En normal månadshyra för ett rum och<br />

kök under den här tiden var cirka 25 kronor.<br />

På grund av uppdrivna byggkostnader<br />

skulle det bli svårt att uppföra nya<br />

moderna hus och samtidigt hålla hyresnivån<br />

rimlig. Styrelsen ansåg också att någon<br />

egentlig brist på lägenheter för närvarande<br />

icke fanns, och beslöt därmed<br />

att byggnadsfrågan skulle vara bortlagd<br />

tillsvidare. Istället genomfördes reparations-<br />

och målningsarbeten där behovet<br />

fanns. Till följd av genomgripande reparationer<br />

steg omkostnaderna, så att en<br />

förlust uppstod på 900 kronor år 1932.<br />

NÖDHJÄLPSARBETE<br />

För de arbetslösa under krisen<br />

kunde den kommunala arbetsmiljöenheten<br />

erbjuda nödhjälpsarbete<br />

och arbetslöshetsunderstöd mot<br />

arbetsplikt. Några exempel under<br />

20-talet var anläggningsarbeten<br />

då man anlade stadens kommunala<br />

vatten- och avloppssystem. På<br />

trettiotalet byggdes nya kyrkogården<br />

ut och dräneringsarbeten utfördes<br />

på Östanåsjorden. För dem som<br />

inte kunde utföra dessa arbeten var<br />

ibland fattigvården det enda alternativet.<br />

De kunde efter prövning ge<br />

understöd i form av ved, kontanter,<br />

bidrag till hyra och hjälp till barnkläder.<br />

Källa: Ditte Lind, Arbetarfamiljer i Köping,<br />

en etnologisk studie av ekonomisk<br />

anpassning 1920-1940.<br />

ÄNK<br />

De soc<br />

av i Kö<br />

det inte<br />

började<br />

att uppf<br />

anås ef<br />

fullmäkt<br />

förmånl<br />

kunde e<br />

kunna b<br />

för att h<br />

Bilden är<br />

Fastighet<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 8


EN BRA BOSTAD ÅT ALLA<br />

Nu började bolaget se mer positivt på framtiden och bli intresserade av att<br />

bygga ytterligare fastigheter då förmånliga statliga lån och<br />

kommunala bidrag kunde erhållas.<br />

BOSTADSSOCIALA<br />

UTREDNINGEN<br />

Lågkonjunkturen fortsatte in på 30-talet<br />

och arbetslösheten hamnade på rekordnivåer,<br />

hela 25 %. I Sverige sänktes räntorna<br />

för att få fart på investeringarna<br />

och konsumtionen med förhoppning om<br />

en bättre välfärd och fler arbetstillfällen.<br />

1934 - 1945<br />

Boendesituationen var ett stort diskussionsämne<br />

och bostadspolitiken tog en<br />

ny riktning. En ny regering bildades och<br />

en bostadssocial utredning tillsattes för<br />

att kartlägga bland annat trångboddheten<br />

och standarden då många lägenheter<br />

ansågs undermåliga. Det framkom<br />

nya förslag om lån och årliga bidrag av<br />

statsmedel för främjandet av bostadsförsörjningen.<br />

Trygghet och en bra bostad<br />

för alla var viktiga delar som skulle<br />

föra Sverige framåt.<br />

Källa: Allmännyttan.se<br />

Artikel från Bärgslagsbladet 1938<br />

Artikel från Bärgslagsbladet 1938.<br />

ÄNKEHUS<br />

De sociala reformerna märktes även<br />

av i Köping. Någon nybyggnation hade<br />

det inte varit tal om på länge men nu<br />

började bolaget se över möjligheterna<br />

att uppföra ett så kallat änkehus på Östanås<br />

efter att en motion hade väckts i<br />

fullmäktige angående detta. Lån med<br />

förmånliga räntor och eventuella bidrag<br />

kunde erhållas. Om nu bolaget skulle<br />

kunna bygga var detta viktiga faktorer<br />

för att hålla hyrorna tillräckligt låga. Styrelsen<br />

för Köping-Uttersbergs Järnväg<br />

AB lånade Smålägenheter erforderligt<br />

belopp mot 2,5 % ränta för att bygga<br />

änkehuset. Huset med åtta lägenheter<br />

blev inflyttningsklart i september 1938.<br />

Innan tilldelningen av lägenheterna genomfördes<br />

en prövning av sökandes förhållanden<br />

i olika hänseenden och regler<br />

gällande att barn, andra släktingar eller<br />

inneboende ej finge av hyresgäst medtagas<br />

i lägenheterna.<br />

Bilden är från 1954 och änkehuset vid korsningen Östanåsgatan/Källgatan har ringats in.<br />

Fastigheten såldes 1961 till Köpings Mekaniska Verkstad.<br />

a är tillhandahållna av<br />

ilete<br />

ot<br />

er<br />

n<br />

naå<br />

rden<br />

des<br />

n var<br />

erg<br />

ge<br />

nter,<br />

nkläö-<br />

isk<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 9


1934 - 1945<br />

BARNRIKEHUS<br />

Den bostadssociala utredningen fattade<br />

också beslut om satsningar på särskilda<br />

barnrikehus för mindre bemedlade barnrika<br />

familjer. Det var den första statliga<br />

förbättringsåtgärden för att förbättra<br />

bostadssituationen i Sverige. Större<br />

barnfamiljer hade svårt att få hyra rymliga<br />

lägenheter med lägre hyra under<br />

denna tid. Källa: Allmännyttan.se<br />

Styrelsen valde att följa upp statens satsningar<br />

och i maj 1938 beslutade fullmäktige<br />

att uppdraga åt Smålägenheter att<br />

uppföra fem stycken enfamiljsstugor på<br />

två rum och kök för mindre bemedlade<br />

barnrikefamiljer samt ordna upplåning<br />

av därför erforderligt kapital. Uppgörelsen<br />

innefattade stugornas kompletta<br />

färdigställande för ett pris av 9 500 kr<br />

per stuga. Platsen blev åkermarken vid<br />

kvarteret Östanås. Det var överläggningar<br />

om stugorna skulle säljas eller hyras<br />

ut beroende på att kapitalinsatsen på<br />

1 000 kr ansågs hög, vd förklarade att<br />

med en mindre kapitalinsats kunde bolaget<br />

ej reflektera till en försäljning utan<br />

istället i så fall uthyras. Beslutet blev en<br />

insats på 1 000 kr samt att köparen<br />

övertog tomten i befintligt skick och på<br />

sin bekostnad iordningställde den. Stugorna<br />

lottades ut av styrelsen bland de<br />

som ansökt. Total kostnad för stugorna<br />

FAKTA<br />

År 1935 offentliggjorde staten en<br />

kungörelse om ”lån” och bidrag till<br />

främjande av bostadsförsörjning till<br />

mindre bemedlade, barnrika familjer.<br />

Med barnrik menas helt enkelt<br />

familjer med många barn, ofta sattes<br />

en gräns vid fem barn. Med ”mindre<br />

bemedlad” löd författningstexten enligt<br />

följande: Vid av frågan, huruvida<br />

en familj är att anse som mindre<br />

bemedlad, skall hänsyn främst tagas<br />

till familjens sammansättning och<br />

samlade inkomst samt de olika familjemedlemmarnas<br />

särskilda behov.<br />

Det fastställdes inte någon inkomstgräns<br />

utan kommunen fick göra sin<br />

egen tolkning av bestämmelserna.<br />

Källa: Allmännyttan.se<br />

ÖSTANÅS BLIR TÄT<br />

blev 54 159 kronor, vilket belopp bolaget<br />

till fullo återkom genom stugägarnas<br />

insats och erhållna stadslån.<br />

På grund av den livliga byggverksamheten<br />

och genom att andra världskriget<br />

bröt ut medförde det att material och<br />

arbete steg i pris. I ett styrelseprotokoll<br />

går det att läsa att bolaget oroade sig<br />

för att tidpunkten för dessa socialt betonade<br />

byggarbeten ej var så väl vald.<br />

Men på grund av den rådande bostadsbristen<br />

som uppstått genom rivning av<br />

vissa utdömda hus i staden samt påtänkt<br />

industriförläggning i Köping fann<br />

drätselkammaren inget annat val än att<br />

fortsätta bygga.<br />

HYRESHUS FÖR BARNRIKA<br />

FAMILJER PÅ SOLGATAN<br />

– Huset är det första egentliga hyreshuset<br />

för barnrika familjer här i staden.<br />

Småhusen som tidigare uppförts i närheten<br />

har upplåtits med bostadsrätt,<br />

förklarade vd Gustaf Barckman för tidningen<br />

1944.<br />

Barnrikehuset på Solgatan 3 innehöll<br />

åtta lägenheter om två rum och kök<br />

på 51 kvm. Detta var rymligt i jämförelse<br />

med andra moderna hus, särskilt<br />

köket som beredde plats för både<br />

en soffa och ett matbord. I övrigt hade<br />

köken rymliga skåp, rostfria diskbänkar<br />

och elektriska spisar. Målningen<br />

var genomgående i ljusgul ton i hela<br />

lägenheten. Till varje lägenhet tillhörde<br />

ett litet badrum med ett sittkar och<br />

duschmöjligheter. I källaren fanns en<br />

tvättstuga samt ett lekrum för barnen.<br />

Fastigheten finns kvar i vårt bestånd än<br />

idag och lägenheternas yta och antal är<br />

oförändrat.<br />

Artikel från Bärgslagsbladet 1944.<br />

z<br />

Holger Eriksson med<br />

familj flyttade in i en av<br />

egnahemsstugorna på<br />

Östanås som Smålägenheter<br />

hade fått i uppdrag<br />

att uppföra. En viss del av<br />

kostnaden betalades<br />

genom egen arbetskraft.<br />

z<br />

PEN<br />

Även pe<br />

erhållas<br />

nad för<br />

tog sig<br />

onärshe<br />

på bygg<br />

stycken<br />

med ad<br />

HUS B<br />

1939 u<br />

hus på<br />

fyra läge<br />

kök. Be<br />

få ner h<br />

satte ce<br />

uthus p<br />

heterna<br />

mån oc<br />

lämpliga<br />

1949 o<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 10


z<br />

olger Eriksson med<br />

milj flyttade in i en av<br />

nahemsstugorna på<br />

tanås som Smålägenter<br />

hade fått i uppdrag<br />

t uppföra. En viss del av<br />

stnaden betalades<br />

nom egen arbetskraft.<br />

PENSIONÄRSHEM<br />

Även pensionärerna skulle få det bättre. Statsbidrag kunde<br />

erhållas men då fick inte hyran överstiga 15 kronor per månad<br />

för en lägenhet som beboddes av en person. Bolaget<br />

tog sig an uppgiften från kommunen och det första pensionärshemmet<br />

uppfördes på Åsgränd 5. Detta var starten<br />

på byggandet av pensionärshemmen, totalt uppfördes sju<br />

stycken i bolagets regi. 1944 uppfördes två pensionärshem<br />

med adresserna Östanåsgatan 12 och 14 på Östanås.<br />

1934 - 1945<br />

LIR TÄTBEFOLKAT<br />

Artikel från Bärgslagsbladet 1942.<br />

z<br />

z<br />

Artikel från Bärgslagsbladet 1942.<br />

BRÄNSLETILLÄGG<br />

Utöver hyran skulle ett bränsletillägg<br />

betalas varje månad. Tillägget kunde<br />

uppgå till 5,75 kr per lägenhet. Till varje<br />

fastighet fanns en eldare, oftast var det<br />

en hyresgäst som skötte eldningen och<br />

värmetillförseln till fastigheten. Ersättningen<br />

för arbetet var 15 kr i månaden.<br />

HUS BYGGS PÅ FEM VECKOR!<br />

1939 uppfördes två monteringsfärdiga<br />

hus på Granadavägen 13 innehållande<br />

fyra lägenheter vardera om ett rum och<br />

kök. Bekvämligheter valdes bort för att<br />

få ner hyresnivån. Täljstenskaminer ersatte<br />

centraluppvärmning och det blev<br />

uthus på gården istället för wc i lägenheterna.<br />

Hyran hamnade på 37 kr/<br />

mån och vd ombesörjde uthyrningen till<br />

lämpliga personer. Fastigheterna såldes<br />

1949 och finns kvar idag.<br />

Artikel från Bärgslagsbladet 1938.<br />

HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN<br />

Hälsovårdsnämnden genomförde kontinuerliga<br />

kontroller i fastigheterna och<br />

lämnade över anteckningar över brister<br />

som vi behövde åtgärda, exempelvis:<br />

• Dåligt isolerade uthus.<br />

• Kallt i lägenheten, i vårt första hyreshus<br />

hade en temperatur på endast<br />

ett par grader uppmätts i köket i en<br />

av lägenheterna under köldperioden.<br />

Positiva nyheter framkom också,<br />

exempelvis:<br />

• Elektrisk belysning hade monterats i<br />

en del källarutrymmen.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 11


NERSTAMP I VARDAGSLIVET PÅ 20 - 40-TALET<br />

Familjerna bodde trångt i små lägenheter. Oftast sov hela<br />

familjen i köket. Förutom att köket var en sov- och matlagningsplats<br />

var det också här det syltades, saftades, bakades,<br />

konserverades och tvättades.<br />

HUSHÅLLSARBETE<br />

Det dagliga arbetet bestod till stora delar<br />

av att värma vatten, hålla eld i spisen<br />

och hämta ved. Hustrun vaknade<br />

vanligvis först på morgonen och det var<br />

hon som satte eld i spisen, gjorde frukost<br />

och väckte resten av familjen. På<br />

kvällen ställde hon fram en stor tvättbalja<br />

med uppvärmt vatten på köksgolvet<br />

så att mannen kunde tvätta av sig efter<br />

dagens arbete.<br />

MATFÖRVARING<br />

På vintern förvarades maten i skafferiet<br />

och på sommaren i matkällaren. Mjölken<br />

inhandlades varje dag och mjölkaffärer<br />

låg utspridda över hela staden,<br />

vanligvis hade de öppet även på söndagarna.<br />

Bröd bakades i regel varje vecka.<br />

På lördagarna var det torgdag på Stora<br />

Torget, där fanns bland annat kött, fisk,<br />

ost och grönsaker att köpa.<br />

De som bodde i flerfamiljshus kunde<br />

hyra jordlotter att odla på, de låg strax<br />

utanför stadskärnan, bland annat utmed<br />

Gamla Hamnvägen, utmed vägen<br />

till Köpings Hytta och i Karlbergsskogen<br />

vid Römosse. Det var framförallt potatis<br />

som odlades men även grönsaker fast i<br />

mindre skala. Det fanns en tradition att<br />

den första maj hjälptes man åt att sätta<br />

potatis på förmiddagen och på eftermiddagen<br />

gick männen i demonstrationståget.<br />

Potatisen togs sedan upp till höstmarknadsdagen<br />

den andra lördagen i<br />

september.<br />

Det plockades mycket lingon och blåbär,<br />

bland annat i Karlbergsskogen och<br />

Johannisdalsskogen. De som hade en<br />

cykel, cyklade gärna ut mot Himmeta,<br />

Lyftinge och Odensvi för att plocka bär.<br />

Det fiskades också en hel del, framförallt<br />

i Mälaren och vid Dammbron var<br />

det populärt att meta. Fisk gick även att<br />

köpa i fiskaffärer.<br />

TVÄTT OCH KLÄDER<br />

Man småtvättade på spisen för jämnan,<br />

framför allt när man hade småbarn. Blöjor<br />

fanns inte utan man använde istället<br />

små tyglappar. Ibland fanns det inga<br />

tvättstugor i källaren och då fanns det<br />

tvättstugor och mangelbodar att hyra,<br />

bland annat stadsfiskal Hörnlunds tvättstuga.<br />

Där fanns plats för två fruar att<br />

tvätta samtidigt, kostnaden för att hyra<br />

tvättstugan i två dagar på 30-talet var<br />

fem kronor och mangeln kostade en krona<br />

i timmen.<br />

Mycket sällan köptes det in nya kläder,<br />

istället återanvändes det mesta. Utslitna<br />

vuxenkläder syddes ofta om till barnkläder.<br />

Källa: Ditte Lind, Arbetarfamiljer i Köping, en<br />

etnologisk studie av ekonomisk anpassning<br />

1920-1940.<br />

Nå<br />

BELÖN<br />

Våren 1<br />

om belö<br />

verkstäl<br />

för det<br />

sedan b<br />

under 2<br />

get. Ny<br />

LÖSGÖ<br />

NYBY<br />

Köpings<br />

drag att<br />

flyttades<br />

lösgöra<br />

anmälde<br />

47 500<br />

des ett n<br />

tolv läge<br />

av dess<br />

en läge<br />

realskol<br />

förestån<br />

samt h<br />

lägenhe<br />

ga till K<br />

var en s<br />

ansågs<br />

denna e<br />

FASTIG<br />

ARBET<br />

Under<br />

Sveriges<br />

varförbu<br />

fastighe<br />

hetsarb<br />

tio åren<br />

framstä<br />

fastighe<br />

lektivavt<br />

fades m<br />

bolagets<br />

Samskolans elever skördar potatis under kristiden i början på 30-talet. Bilden är tillhandahållen<br />

av Köpings Museum.<br />

UTEBL<br />

Pension<br />

1945.<br />

taklagsf<br />

taurang<br />

varje by<br />

en anse<br />

cirka 20<br />

BOLAG<br />

Verkstä<br />

sedan 1<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 12


1940 - 1945<br />

Några händelser i början på 40-talet<br />

n,<br />

lötälga<br />

det<br />

yra,<br />

ättatt<br />

hyra<br />

t var<br />

kroläder,<br />

Utslitll<br />

barning,<br />

en<br />

sning<br />

BELÖNINGSMEDALJ<br />

Våren 1943 anhöll Sällskapet Pro Patria<br />

om belöningsmedalj i guld åt bolagets<br />

verkställande direktör Gustaf Barckman,<br />

för det förtjänstfulla arbetet han utfört<br />

sedan bolagets tillkomst eller sålunda<br />

under 26 år nedlagt arbete inom bolaget.<br />

Ny vd blev John Söderström.<br />

LÖSGÖRA KAPITAL FÖR<br />

NYBYGGNATION<br />

Köpings fastighetsbyrå fick 1943 i uppdrag<br />

att sälja Drott 5 (fastigheten som<br />

flyttades till Torggatan år 1929) för att<br />

lösgöra kapital. Ett tiotal spekulanter<br />

anmälde sig och fastigheten såldes för<br />

47 500 kronor. För intäkterna uppfördes<br />

ett nytt hyreshus på Solgatan 5 med<br />

tolv lägenheter i området Östanås. Fyra<br />

av dessa lägenheter förhandsbokades,<br />

en lägenhet till vaktmästaren vid Samrealskolan<br />

och tre enrumslägenheter åt<br />

föreståndarinnan för barnbespisningen<br />

samt hemvårdarinnorna. Resterande<br />

lägenheter annonserades ut som lediga<br />

till Köpingsborna. Hemvårdarinnorna<br />

var en social hemhjälpsverksamhet och<br />

ansågs synnerligen samhällsnyttig vid<br />

denna epok.<br />

var i behov av en expeditionslokal för<br />

hyresuppbörder med mera då han inte<br />

kan fortsätta hålla dessa i sitt hem. Han<br />

fick en liten lokal i pensionärshemmet på<br />

Östanåsgatan 12. Man beslöt att införskaffa<br />

kontorsmöbler av den enklaste<br />

sorten. Året därpå införskaffades även<br />

en telefon till lokalen.<br />

FASTIGHETSÄGARES<br />

ARBETSGIVARFÖRBUND<br />

Under 1944 anslöt sig bolaget till<br />

Sveriges Fastighetsägares Arbetsgivarförbund<br />

och kollektiv för anställda<br />

fastighetsarbetare i företaget. Fastighetsarbetarna<br />

hade under de senaste<br />

tio åren börjat organisera sig och en<br />

framställning hade gjorts till ett antal<br />

fastighetsägare om upprättande av kollektivavtal<br />

för de anställda. Avtal träffades<br />

med fastighetsarbetare i fyra av<br />

bolagets fastigheter.<br />

UTEBLIVEN TAKLAGSFEST<br />

Pensionärshem fyra färdigställdes våren<br />

1945. Istället för den traditionsenliga<br />

taklagsfesten på någon av stadens restauranger<br />

betalades fem kronor ut till<br />

varje byggjobbare. På den tiden var det<br />

en ansenlig summa och kunde motsvara<br />

cirka 20 % av hyran.<br />

BOLAGETS FÖRSTA KONTOR<br />

Verkställande direktören Söderström (vd<br />

sedan 1944) framförde 1945 att han<br />

HYRESHÖJNING<br />

1941 höjde vi månadshyran i våra två<br />

första fastigheter. På Villagatan 5 höjdes<br />

hyran från 31,25 till 33,50 kronor<br />

och på Ögrim 3 höjdes hyran från 27 till<br />

30 kronor.<br />

Pensionärshemmen på Östanåsgatan 12 och 14.<br />

Artikel från Bärgslagsbladet 1943.<br />

FASTIGHETSBESTÅND<br />

1945<br />

• Villagatan 5<br />

• Prästgärdsgatan 5<br />

• Virgatan 12<br />

• Ögrim 3<br />

• Östanåsgatan 6 (Änkehus)<br />

• Källgatan 8<br />

• Granadavägen13<br />

• Solgatan 1<br />

• Solgatan 3 (Barnrikehus)<br />

• Solgatan 5<br />

• Åsgränd 5 (Pensionärshem)<br />

• Östanåsgatan 12 (Pensionärshem)<br />

• Östanåsgatan 14 (Pensionärshem)<br />

• Byjordsgatan 8 (Pensionärshem)<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 13


1946 - 1954<br />

NU BÖRJADE VI BYGGA STÖRRE<br />

OCH MODERNARE<br />

Efter byggnationerna på Östanås inleddes<br />

en ny epok i bolagets historia. Mindre<br />

flerfamiljshus ersattes av lamellhus<br />

i tre våningsplan med folkhemmets<br />

funktionalistiska stil. Lägenheterna blev<br />

rymligare och modernare och nu började<br />

även bolaget bygga i egen regi på<br />

Nyckelberget.<br />

NY<br />

Nu börj<br />

anda infi<br />

byggnat<br />

erbjuds<br />

hus få s<br />

byggnad<br />

John Sö<br />

lånemöj<br />

laget sä<br />

ström h<br />

skulle an<br />

att kunn<br />

Diskuss<br />

vid egen<br />

då inkö<br />

dyrt. M<br />

bolaget<br />

detta tä<br />

ka perso<br />

NYBYG<br />

Staden<br />

det. Vd<br />

plansbe<br />

sydligas<br />

också r<br />

andra b<br />

De först<br />

på Kvar<br />

re vid n<br />

klarat s<br />

som by<br />

arbetsm<br />

bolaget<br />

av störs<br />

utsockn<br />

sade sig<br />

han var<br />

uppdrag<br />

i egen r<br />

Gustafs<br />

över 10<br />

Samtliga<br />

Gustafs<br />

Totalt h<br />

från ett<br />

och kök<br />

starten<br />

get och<br />

hus växt<br />

KVARN<br />

Lägenhe<br />

derna m<br />

vardags<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 15


1946 - 1954<br />

E<br />

NYCKELBERGET BYGGS I EGEN REGI<br />

edinellets<br />

lev<br />

örpå<br />

Nu började en framtidstro och positiv<br />

anda infinna sig och staten ville få igång<br />

byggnationer i Sverige. Kommunerna<br />

erbjuds att vid uppförande av bostadshus<br />

få statsbidrag på upp till <strong>100</strong> % av<br />

byggnadskostnaden. Bolagets nya vd<br />

John Söderström tyckte att när nämnda<br />

lånemöjligheter trätt i kraft borde bolaget<br />

sätta igång nybyggnation. Söderström<br />

hade även tänkt sig att bolaget<br />

skulle anställa egen teknisk personal för<br />

att kunna driva byggnationen i egen regi.<br />

Diskussionen om den ekonomiska risken<br />

vid egen byggverksamhet diskuterades<br />

då inköp av en maskinpark var väldigt<br />

dyrt. Men med hjälp av rabatter som<br />

bolaget kunde erhålla på material skulle<br />

detta täcka kostnaderna för den tekniska<br />

personalen.<br />

NYBYGGE PÅ NYCKELBERGET<br />

Staden ägde tomter i Nyckelbergsområdet.<br />

Vd föreslog fem - sex tomter för treplansbebyggelser<br />

på Kvarngatan, i den<br />

sydligaste delen av Nyckelberget som<br />

också reserverades för bolaget. Även<br />

andra byggherrar var aktiva i området.<br />

De första husen som skulle uppföras var<br />

på Kvarngatan 3 och 5. En byggmästare<br />

vid namn Einar Gustafsson hade förklarat<br />

sig beredd att åtaga sig ansvaret<br />

som byggmästare samt att hålla med<br />

arbetsmaskiner. Styrelsen ansåg att om<br />

bolaget skulle bygga i egen regi var det<br />

av största vikt att byggmästaren inte var<br />

utsocknes utan bosatt i Köping. Det visade<br />

sig att Gustafsson var utsocknes,<br />

han var bosatt i Kolsva men fick till sist<br />

uppdraget ändå och byggandet skedde<br />

i egen regi med ansvarig byggmästare<br />

Gustafsson. Byggnationen sysselsatte<br />

över <strong>100</strong> man samt två vaktmästare.<br />

Samtliga arbetare var anställda hos<br />

Gustafsson.<br />

Bilden är från Nyckelberget år 1947 och visar<br />

uppbyggnaden av våra två fastigheter på<br />

Kvarngatan 3 och 5. De tre vågräta husen<br />

uppfördes av ett annat bolag under samma tid.<br />

Bilden till höger visar en villa som flyttades för<br />

att ge utrymme till fler hyreshus på Kvarngatan.<br />

Bilden är tillhandahållen av Köpings Museum.<br />

Lux, M, inrymmande 45 liter. Köken<br />

hade gott om förvaringsmöjligheter och<br />

badrummen utrustades med inbyggda<br />

badkar. Gällande de gemensamma tvättstugorna<br />

införskaffades tvättmaskiner<br />

och centrifuger samt stenmaskinsmanglar.<br />

I området uppfördes även den första<br />

centralantennanläggningen.<br />

Hyran för två rum och kök var 95 kr/<br />

månad. Exklusive trappstädning med 2<br />

kr/månad samt ett bränsletillägg som<br />

tillkom.<br />

En av hyresgästerna som flyttade in<br />

på Kvarngatan 3 kom från en lägenhet<br />

i vårt hyreshus på Ögrim. Det blev en<br />

rejäl standardhöjning med toalett och<br />

rinnande varm- och kallvatten. På Ögrim<br />

fanns vid samma tidpunkt inga toaletter<br />

utan endast utedass och vatten hämtades<br />

från en brunn ute på gården.<br />

HUR GICK DET TILL ATT FÅ EN<br />

LÄGENHET?<br />

Ansökningsblanketter fanns att hämta i<br />

Rådhuset vilket många Köpingsbor gjorde<br />

och det var nästan 170 sökande till<br />

lägenheterna på Kvarngatan. Det fanns<br />

en kommunal bostadsförmedling som<br />

skickade över listor till bolaget på personer<br />

som önskade hyra en lägenhet.<br />

Många av lägenheterna reserverades till<br />

industriarbetare, lärarinnor med flera.<br />

Tilldelningen skötte ofta styrelsen eller<br />

kommunen och hyreskontrakten påtecknades<br />

i Rådhuset innan inflyttning.<br />

Totalt handlade det om 48 lägenheter<br />

från ett rum och kök upp till tre rum<br />

och kök samt butikslokaler. Det här blev<br />

starten av byggnationerna på Nyckelberget<br />

och en ny stadsdel med flerfamiljshus<br />

växte fram.<br />

KVARNGATAN 3<br />

Lägenheterna som uppfördes var moderna<br />

med bland annat parkettgolv i<br />

vardagsrummen och kylskåp av märket<br />

Underlag till en annons som skulle publiceras i Bärgslagsbladet.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 15


1946 - 1954<br />

BYGGNATIONERNA FORSATTE PÅ NYCKELBERGET<br />

Nyckelbergsområdet ändrade utseende<br />

då småhus fick flytta på sig för flerfamiljshusen.<br />

Från 1947 fram till 1953 uppförde<br />

bolaget tolv fastigheter på den södra<br />

delen av Nyckelberget. Intresset var<br />

stort med 14 sökande till varje lägenhet.<br />

Från 1952 - 1954 förflyttas<br />

byggnationen till den norra delen<br />

av området med adresserna<br />

Torsgatan, Mariebergsgatan<br />

och Nyckelbergsvägen.<br />

En del av hyreshusen bestod endast av<br />

två rum och kök vilket de fortfarande<br />

gör. Det berodde på att Bostadsstyrelsen<br />

ej lämnade bidrag för ett rum och<br />

kök vid nybyggnation då det hade visat<br />

sig att 60 % av de nybyggda lägenheterna<br />

i landet bestod av enrummare.<br />

Södra Nyckelberget bebyggdes 1947 - 1952. De tre främre hyreshusen till vänster uppfördes av<br />

andra fastighetsägare och övriga hyreshus på bilden uppfördes av bolaget. Bilden är från 1954.<br />

TVÄ<br />

För de fl<br />

stugan<br />

var mån<br />

Det kun<br />

som de<br />

ga. Tvät<br />

två tvä<br />

torkrum<br />

ordning<br />

tvättlisto<br />

en dag<br />

fick man<br />

pension<br />

lika hög<br />

utan ba<br />

el fanns<br />

tvätt till<br />

runt om<br />

frågan<br />

inte pen<br />

mangel,<br />

Norra Nyckelberget bebyggdes 1952 - 1954. Bolagets fastigheter som byggdes finns inom<br />

det streckade området. Bilden är från 1954. Bolaget hade på den här tiden investerat i en<br />

rälskran som effektiviserade byggnationen.<br />

UTEMILJÖN<br />

För gemenskapen i bostadsområdena<br />

var det viktigt med sällskapsytor mellan<br />

fastigheterna, därför blev underhållet av<br />

gräsmattor och utemiljön viktigare under<br />

perioden. Detta var en ny företeelse<br />

för oss, då det var bråttom upp med nya<br />

fastigheter och arbetet med utemiljön inte<br />

tidigare varit aktuellt. Hyresgästerna på<br />

Nyckelberget framförde klagomål angående<br />

utemiljön. Vid Mariebergsgatan var gatuförhållandena<br />

så dåliga att vid regn var<br />

det svårframkomligt för fotgängare.<br />

Nyckelberget utvecklades allt eftersom<br />

till en egen stadsdel med skolor, butiker<br />

och affärer. Några exempel var: Konditori<br />

Mecka, Frukt och grönt, Ingemars<br />

Livs, Vilborgs Livs, Konsum med flera.<br />

FÖRENINGEN SMÅLÄGEN-<br />

HETERS HYRESGÄSTER<br />

I takt med ökat bostadsbestånd ökade<br />

också antalet hyresgäster. I början av<br />

50-talet bildades en kamratförening,<br />

nämligen föreningen Smålägenheters<br />

hyresgäster. Det var dåtidens boinflytande<br />

där man kunde framföra önskemål<br />

och synpunkter om boendet och området,<br />

cirka 60 % av alla hyresgäster var<br />

anslutna. Föreningen ansåg bland annat<br />

att bolagets vd var känslig för kritik och<br />

önskade framförallt en bättre kontakt<br />

mellan styrelsen och hyresgästerna för<br />

att få en ökad trivsel och gemenskap i<br />

områdena. Flertalet av föreningens önskemål<br />

angående utemiljön verkställdes<br />

och kontakten blev bättre mellan styrelsen<br />

och föreningen.<br />

NÅGRA HÄNDELSER<br />

FAMILJEBIDRAG<br />

I ett styrelseprotokoll från 1947 står det<br />

att familjebidrag blir aktuellt för hyreslägenheter,<br />

den gamla tanken från 1931<br />

att bygga särskilda hyreshus för barnrika<br />

familjer har sålunda numera frångåtts.<br />

Avsikten var istället att dylika familjer skola<br />

blandas med andra hyresgäster. Familje-<br />

och bränslebidraget kom in till bolaget<br />

och därefter fördelades bidragen ut till<br />

berörda hyresgäster. Utöver familjebidraget<br />

fanns 3-kronorsbidraget, ett bidrag<br />

med 3 kr/kvm och år.<br />

HUS SÅLDES<br />

1949 sålde vi två av våra första hus på<br />

Villagatan 5 och Ögrim 3.<br />

CENTRUM<br />

I maj 1950 förvärvade vi en tomt på Östra<br />

Långgatan 12 och Nygatan 5. Byggnationen<br />

började 1951 och färdigställdes<br />

1952. Lägenhetsstorlekarna blev större<br />

med bland annat två pampiga sexrumslägenheter<br />

och det blev affärslokaler i<br />

bottenplan. Bland annat systembolaget.<br />

SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA<br />

BOSTADSBOLAG<br />

Vi anslöt oss till Sveriges Allmännyttiga<br />

Bostadsföretag (Sabo) 1950 och vi var<br />

en av de äldsta bolagen som anslöt sig.<br />

Sabo som är en intresseorganisation<br />

hjälpte till med stöd, service och utbildningar,<br />

bland annat genom att utforma<br />

hyreskontrakt.<br />

TVÄTT<br />

STAN<br />

För att h<br />

niken m<br />

ade leve<br />

perter f<br />

dessa fu<br />

INBRO<br />

Det kos<br />

fanns m<br />

Myntaut<br />

de inte<br />

hövde tv<br />

et blev<br />

rensade<br />

16,50 k<br />

Adminis<br />

blev ny<br />

Ordning<br />

VAR<br />

I hyresh<br />

hölls int<br />

perioden<br />

hyresgä<br />

i månad<br />

handahö<br />

efter hy<br />

fördes e<br />

varmvat<br />

45 hus<br />

inte alla<br />

vatten u<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 16


1946 - 1954<br />

ET<br />

ördes av<br />

n 1954.<br />

TVÄTTSTUGAN<br />

För de flesta av hyresgästerna var tvättstugan<br />

en helt ny företeelse och det<br />

var många som skulle samsas om den.<br />

Det kunde vara upp till fyra fastigheter<br />

som delade på en gemensam tvättstuga.<br />

Tvättstugan innehöll vanligtvis en till<br />

två tvättmaskiner, en handtvättstuga,<br />

torkrum och mangelrum. För att hålla<br />

ordning upprättade bolaget särskilda<br />

tvättlistor där hyresgästen fick tvätta<br />

en dag i månaden och dagen därpå<br />

fick man mangla den torkade tvätten. I<br />

pensionärshemmen var standarden inte<br />

lika hög. Där fanns inga tvättmaskiner<br />

utan bara tvättgrytor och någon mangel<br />

fanns inte att tillgå. De fick frakta sin<br />

tvätt till olika hyresmanglar som fanns<br />

runt om i staden. Det gick så långt att<br />

frågan togs upp i stadsfullmäktige om<br />

inte pensionärerna skulle ha rätt till en<br />

mangel, vilket de också fick.<br />

tår det<br />

hyreslä-<br />

1931<br />

arnrika<br />

ngåtts.<br />

ljer sko-<br />

. Familbolaget<br />

ut till<br />

ljebidrabidrag<br />

hus på<br />

på Öst-<br />

yggna-<br />

ställdes<br />

större<br />

xrumskaler<br />

i<br />

laget.<br />

nyttiga<br />

vi var<br />

löt sig.<br />

isation<br />

utbildtforma<br />

TVÄTTEXPERTER KOM TILL<br />

STAN<br />

För att hyresgästerna skulle lära sig tekniken<br />

med de nya tvättmaskinerna skickade<br />

leverantörerna ut så kallade tvättexperter<br />

för en grundlig genomgång hur<br />

dessa fungerade.<br />

INBROTT<br />

Det kostade en slant att tvätta och det<br />

fanns myntautomater i tvättstugorna.<br />

Myntautomaten på Kvarngatan 3 lockade<br />

inte bara till sig hyresgäster som behövde<br />

tvätta utan frestelsen till innehållet<br />

blev för stor och den 25 maj 1948<br />

rensades den på hela sitt innehåll på<br />

16,50 kronor.<br />

Administrationen kring tvättstugorna<br />

blev nya arbetsuppgifter för bolaget.<br />

Ordningsregler, tvättlistor och städning<br />

VARMVATTEN<br />

I hyreshusen på Kvarngatan tillhandahölls<br />

inte varmvatten kontinuerligt. Från<br />

perioden 15 september - 15 maj fick<br />

hyresgästerna varmvatten åtta dagar<br />

i månaden. Under sommarhalvåret tillhandahölls<br />

inte varmvatten alls men<br />

efter hyresgästernas önskemål genomfördes<br />

en undersökning om de ville ha<br />

varmvatten under sommarmånaderna.<br />

45 hushåll svarade ja och tre nej. Då<br />

inte alla svarade ja blev det inget varmvatten<br />

under sommarhalvåret.<br />

Prislista utanför tvättstugan på Kvarngatan.<br />

av dessa kom till. Problem med att samsas<br />

och hålla tvättider var redan från<br />

början ett problem vilket än idag håller<br />

i sig. Föreningen Smålägenheters hyresgäster<br />

lämnade in synpunkter om detta<br />

till vd och han gillade inte anmärkningarna<br />

utan tyckte att man borde komma<br />

överens och dela tider samt att handtvättstugan<br />

kunde användas mer trots<br />

de nya maskinernas intåg.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 17


1946 - 1954<br />

NU FORMAS BOLAGET<br />

BOLAGET<br />

Med byggnation i egen regi och utökat<br />

fastighetsbestånd började arbetsuppgifterna<br />

för verkställande direktören<br />

bli för omfattande för att hinna med<br />

att utföras på fritiden. Till en början<br />

förenades direktörskapet med en halvtidstjänst<br />

hos staden, som sedan utvecklades<br />

till en heltidstjänst och även<br />

en assistent anställdes i bolaget.<br />

VI ANSTÄLLDE MER PERSONAL<br />

Med den höga byggnadstakten i slutet<br />

på 40-talet och prognoser som<br />

visade på 500 lägenheter i beståndet<br />

krävdes mer personal för underhåll<br />

och förvaltning. Stadens planteringsnämnd<br />

hade fram tills nu tagit hand<br />

om bolagets planteringar intill fastigheterna.<br />

Enbart klippning av gräsmattorna<br />

kostade väldigt mycket och det<br />

var bättre att anställa en egen heltidsanställd<br />

fastighetsskötare som ansvarade<br />

för skötseln.<br />

Bolaget annonserade efter en fastighetsskötare<br />

i augusti 1949. Det var<br />

20 sökande till tjänsten och tre kallades<br />

till intervju tillsammans med sina fruar.<br />

Förutom en heltidsanställning fick också<br />

fastighetsskötaren en bostad för att enkelt<br />

kunna utföra sitt arbete i området.<br />

I några områden hade städning av<br />

trapphusen skötts av hyresgästerna<br />

själva samt öppning och stängning av<br />

portar. Men när vi längre fram anställde<br />

1954<br />

Mycket hände i bolaget mellan<br />

1946-1954. Från att bara<br />

inriktat sig på att bygga bostäder<br />

tillkom nu fastighetsförvaltning och<br />

service. Det administrativa arbetet<br />

ökade också vilket genererade<br />

större personalstyrka. Organisationen<br />

blev bättre och bolaget kunde<br />

kontinuerligt ha en produktion av<br />

<strong>100</strong> nya lägenheter igång.<br />

fler fastighetsskötare/portvakter blev<br />

dessa ansvariga för uppgiften. Städningen<br />

blev dock för omfattande så sedermera<br />

anställde bolaget fyra hyresgäster<br />

som trappstäderskor.<br />

NAMNBYTE<br />

1946 ändrades bolagets namn till AB<br />

Smålägenheter i Köping och 1953 bytte<br />

vi namn till Köpings Bostads AB. Vi<br />

utvecklade och ändrade samtidigt vår<br />

affärsidé till:<br />

Bolagets verksamhet skall hava till<br />

föremål att i Köpings Stad uppföra<br />

bostadshus samt idka annan i samband<br />

därmed stående verksamhet.<br />

Den tidigare affärsiden fokuserade<br />

endast på uppförande av småhus.<br />

NYA KONTOR<br />

Vd bytte upp sig från ett litet kontorsrum<br />

i ett av pensionärshemmen till ett<br />

eget elegant tjänsterum i rådhuset<br />

och kontorspersonalen får nya och<br />

större lokaler i en paradvåning på Östra<br />

Långgatan 4.<br />

MASKINPARK KÖPS IN<br />

Samarbetet med byggmästare Gustavsson<br />

hade visat sig vara framgångsrikt<br />

då vi låg 10 – 15 % under<br />

hyrorna jämfört med andra uppförda<br />

bostadshus i staden. Trots detta upphör<br />

samarbetet med Gustavsson och<br />

1952 köpte vi in en egen maskinpark.<br />

Byggnationerna på Nyckelberget upphörde<br />

1954 och nu påbörjades en<br />

satsning på mer central bebyggelse.<br />

En ny stadsplan planerades med fyra<br />

punkthus i sex våningar intill Idrottsplatsen<br />

vid Västeråsvägen. Bolaget såg<br />

optimistiskt på framtiden och ville bidra<br />

med nya inslag i stadsbilden som till exempel<br />

radhus, men hyran skulle bli för<br />

dyr. Samtidigt som det inte betjänade<br />

invånarna på samma sätt som om de<br />

skulle byggas höghus då bostadsbrist<br />

rådde. Beslut togs och nu skulle bolaget<br />

för första gången börja bygga höghus i<br />

Köping.<br />

Hyre<br />

Nya hyr<br />

maskin<br />

var port<br />

Antal anställda:<br />

Portvakter och gårdskarlar 14 st<br />

Trappstäderskor 15 st<br />

Byggnadsarbetare 30 st<br />

Kontorspersonal: 5 st<br />

Övriga 2<br />

Antal lägenheter: 505 st<br />

Mariebergsgatan 9 till höger i bilden. Fastigheten uppfördes 1953. Bilden är från 1954.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 18


Hyreskontrakt och ordningsregler 1951<br />

Nya hyreskontrakt skrevs om varje år när hyran skulle justeras. Det var ett omfattande manuellt arbete med en vanlig skrivmaskin<br />

där alla kontraktsblanketter skulle fyllas i med titel, namn, adress, kvarter, hyra, diverse klausuler med mera. Det<br />

var portvakten som hade till uppgift att knacka dörr för att samla in de gamla kontrakten och sedan dela ut de nyutskrivna.<br />

ava till<br />

ppföra<br />

i sammhet.<br />

serade<br />

us.<br />

ontorsn<br />

till ett<br />

dhuset<br />

ya och<br />

på Öste<br />

Gusframunder<br />

pförda<br />

ta uppon<br />

och<br />

inpark.<br />

et uppdes<br />

en<br />

ggelse.<br />

d fyra<br />

Idrottset<br />

såg<br />

e bidra<br />

till exbli<br />

för<br />

tjänade<br />

om de<br />

dsbrist<br />

bolaget<br />

öghus i<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 19


1954 - 1958<br />

DEN GAMLA STADEN GER VIKA FÖR T<br />

HÖGHUSENS ENTRÉ<br />

Området vid Västeråsvägen var bra<br />

strategiskt sett med det centrala läget.<br />

Men i området där de nya hyreshusen<br />

planerades fanns flera äldre hus med<br />

hyresgäster. Det var därför inte helt<br />

enkelt att starta upp byggnationen och<br />

ordna nya bostäder till de som bodde<br />

i området. Några av lägenheterna i de<br />

kommande husen reserverades för boende<br />

i området och byggandet kunde<br />

starta. Vi uppförde även här fastigheterna<br />

i egen regi, två punkthus om sex<br />

våningar på Västeråsvägen 11 och 13<br />

samt ett trevåningshus på Karlagatan<br />

4. Bygget startade 1954 och inflyttning<br />

skedde sommaren 1955, höghusen<br />

uppfördes snabbt och smidigt eftersom<br />

den nyinköpta byggkranen placerades i<br />

mitten och kunde effektivt bygga båda<br />

höghusen samtidigt.<br />

Inflyttning skedde fast inte alla lägenheter<br />

i fastigheten var klara, exempelvis<br />

flyttade nya hyresgäster in på våning<br />

fyra först och i de andra våningsplanen<br />

vartefter lägenheterna blev klara. Det<br />

blev så klart rörigt med inflyttade hyresgäster<br />

på några våningsplan och byggnation<br />

på andra. Det gällde att samsas<br />

om den nya moderna hissen, vilket inte<br />

var helt enkelt och problem uppstod omgående,<br />

då upp emot sju personer samt<br />

flyttgods överbelastade hissarna.<br />

ANTENN<br />

1957 monterades televisionsantenner<br />

på taket på Västeråsvägen. Varje hyresgäst<br />

som ville ansluta sig fick betala 200<br />

kronor i anslutningsavgift för att kunna<br />

se på TV. Hyresgästerna fick inte montera<br />

egna antenner på balkongerna.<br />

FAKTA<br />

I ett styrelseprotokoll från 1955<br />

står det att regeringen hade<br />

räknat med ett nybyggnadstillskott<br />

om 53 000 lägenheter under<br />

1956. Lägenheterna som togs<br />

fram skulle vara praktiska och<br />

billiga. Byggkostnaden fick ej<br />

överstiga en viss nivå.<br />

Merparten av våra fastigheter uppfördes mellan 1947 - 1970.<br />

Framförallt var perioden mellan 1954 till 1970 bolagets mest<br />

intensiva tid. Det var högkonjunktur och Köping befann sig i ett<br />

starkt expansivt skede. Industrin som var en viktig del i Köpings<br />

utveckling gick på högvarv och bidrog till befolkningsökning och<br />

nya bostäder var ett måste.<br />

En symbolisk bild från 1954 där lyftkranen tar sin plats bland villorna.<br />

Bild från 1958 när höghusen och trevåningshuset samt ytterligare hus i området var uppförda.<br />

Foto: AB Flygtrafik, Västmanlands läns museum.<br />

Bild från<br />

Hagaväg<br />

ÖSTA<br />

Nästa p<br />

anås. D<br />

som blir<br />

- 1958<br />

regi och<br />

anställd<br />

163 ny<br />

bor flytt<br />

ingick ä<br />

Även hä<br />

befintlig<br />

nationen<br />

– Vi fl<br />

ny lägen<br />

var ett h<br />

jag tvät<br />

ning.<br />

nyckeln<br />

som bo<br />

nom an<br />

fel i läge<br />

genhete<br />

ett frysf<br />

berättar<br />

FRYSF<br />

Innan f<br />

fanns de<br />

Olika för<br />

ra frysb<br />

Tillvägag<br />

område<br />

facksför<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 20


70.<br />

est<br />

i ett<br />

pings<br />

och<br />

1954 - 1958<br />

IKA FÖR TIDSENLIGA BOSTÄDER<br />

Bild från 1947 som visar hur Östanås med adresserna Åkerbovägen,<br />

Hagavägen och Pungbovägen såg ut innan byggnationerna påbörjades.<br />

ÖSTANÅS<br />

Nästa projekt blev byggnationen på Östanås.<br />

Där byggde vi flera fastigheter<br />

som blir färdigställda under åren 1957<br />

- 1958. Fastigheterna byggdes i egen<br />

regi och vi hade 81 byggnadsarbetare<br />

anställda inom bolaget. Totalt blev det<br />

163 nya lägenheter och 549 Köpingsbor<br />

flyttade in i dessa. I byggnationen<br />

ingick även ett affärshus och lokaler.<br />

Även här fick staden värva tomter från<br />

befintliga ägare till småhus innan byggnationen<br />

kunde påbörjas.<br />

Bild från 1958 som visar när hyreshusen näst intill blivit uppförda i området.<br />

Foto: AB Flygtrafik, Västmanlands läns museum<br />

Det är i mitten av 60-talet<br />

och adventsfika är framdukat<br />

i köket på<br />

Åkerbovägen 3 A.<br />

– Vi flyttade från Karlberg till en helt<br />

ny lägenhet på Åkerbovägen 1958. Det<br />

var ett himmelrike och framförallt minns<br />

jag tvättstugan med ny modern utrustning.<br />

Man bokade tid och hämtade<br />

nyckeln till tvättstugan hos portvakten<br />

som bodde på Hagavägen 3. Hos honom<br />

anmälde man också om eventuella<br />

fel i lägenheten. Det fanns ingen frys i lägenheten<br />

när vi flyttade in så vi fick hyra<br />

ett frysfack i källaren på Hagavägen 5,<br />

berättar Karin Larsson.<br />

Efter 59 år på Åkerbovägen<br />

flyttade Karin Larsson till nytt<br />

boende sommaren 2017.<br />

Sandlådan var populär vid Åkerbovägen. Bilden är från<br />

mitten av 60-talet.<br />

FRYSFACKSFÖRENINGAR<br />

pförda.<br />

Innan frysarna gjorde entré i köken<br />

fanns det möjlighet att hyra ett frysfack.<br />

Olika företag erbjöd sig att installera stora<br />

frysboxar i källare i våra fastigheter.<br />

Tillvägagångssättet skiljde sig lite i olika<br />

områden. Vanligtvis bildades en frysfacksförening<br />

bland hyresgästerna som<br />

kom överens med företaget och de betalade<br />

en avgift för tjänsten.<br />

Det var en lyx med ett eget frysfack och<br />

det var långa köer till dem. På 50 - och<br />

60-talet fanns frysfack i källare på bland<br />

annat Hagavägen 5 B och Karlagatan 4.<br />

Frysfack på Karlagatan 4.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 21


De<br />

bo<br />

Bolage<br />

mism<br />

der so<br />

som b<br />

ökade<br />

på pro<br />

till ett<br />

och fö<br />

att va<br />

var vi<br />

da 20<br />

1958 - 1970<br />

SKOGSBORG<br />

Samtidigt som Östanås färdigställdes<br />

började bolaget bygga i Skogsborgsområdet.<br />

Därtill skulle vi även uppföra två<br />

höghus med 105 lägenheter på Bergsgatan<br />

7 och 9. Många av lägenheterna<br />

skulle bestå av ett rum och pentry utan<br />

dusch avsedda för lasarettets personal.<br />

Riksbyggen och HSB byggde också på<br />

Skogsborg. Uppdelningen av hyreslägenheter<br />

och bostadsrättslägenheter<br />

blev ganska tydlig både på Östanås och<br />

Skogsborg, Vi byggde på den ena delen<br />

av Hagavägen och på den andra sidan<br />

byggdes bostadsrätterna.<br />

Den lantliga idyllen byttes snabbt ut mot<br />

höghus och betong. Under perioden<br />

1959-1964 byggde vi sammanlagt 16<br />

nya fastigheter med nästan 500 lägenheter<br />

på Skogsborg.<br />

Kerstin Pettersson minns<br />

det ljuva 60-talet på<br />

Skogsborg!<br />

– Allt var så fint när vi flyttade in men<br />

utanför var det annorlunda. Det byggdes<br />

hela tiden och det var dammigt och lerigt,<br />

området var nästan bara en stor<br />

lervälling den första tiden.<br />

– Det var en härlig tid på Skogsborg<br />

den här tiden, det var lite ”landet” känsla<br />

över området. Gårdarna mellan husen<br />

var fulla av lekande barn och vi grannar<br />

gjorde mycket skoj tillsammans, man<br />

umgicks nog på ett annat sätt än vad<br />

man gör i dag, avslutar Kerstin.<br />

Kerstin flyttade in i januari 1960 på Furuvägen<br />

och bor kvar än idag.<br />

ORGANISATION<br />

Sverige gick på högvarv, det var högkonjunktur<br />

samt bostadsbrist och industrierna<br />

behövde bostäder till sina anställda.<br />

Förutsättningarna för bolaget var<br />

bra, det byggdes som aldrig förr och<br />

köerna var långa, samtidigt gällde det<br />

att ha en organisation som klarade av<br />

detta.<br />

De senaste årens byggnationer hade<br />

skett i egen regi men nu beslutade styrelsen<br />

att bygga på entreprenad istället.<br />

Skogsborg var det sista området<br />

som byggdes i egen regi. Höghusen<br />

på Bergsgatan uppfördes på entreprenad.<br />

Även den kommande byggnationen<br />

på Karlsdal köptes in då vi fick ett erbjudande<br />

att ta över fastigheterna när<br />

dessa blev färdigställda. Det gällde fem<br />

bostadshus och affärshus på Torggatan<br />

och Bergslagsvägen.<br />

Följande<br />

entrepr<br />

oden 19<br />

• Väst<br />

Karla<br />

• Östa<br />

• Skog<br />

• Berg<br />

• Karls<br />

• Nygå<br />

Jäm<br />

Folkm<br />

Anta<br />

Antal<br />

lgh<br />

3000<br />

2500<br />

ORGANISATION<br />

2000<br />

1500<br />

<strong>100</strong>0<br />

500<br />

Kök på Ringvägen 57 E med tidstypiska interiörer, året är1968.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 22<br />

Året är 1968. Samling i soffan en lördagkväll på Ringvägen 57 E. Möjligen<br />

tittar sällskapet på den då populära TV-underhållningen Hylands Hörna med<br />

Lennart Hyland som programledare.


Det behövdes fler och attraktiva<br />

bostäder!<br />

Bolaget sprudlade av optimism<br />

och producerade bostäder<br />

som aldrig förr samtidigt<br />

som befolkningsmängden<br />

ökade. Organisationen sattes<br />

på prov då vi hade utvecklats<br />

till ett bolag som både byggde<br />

och förvaltade bostäder. Från<br />

att vara 22 anställda 1950<br />

var vi strax över <strong>100</strong> anställda<br />

20 år senare.<br />

Följande byggdes i egen regi och via<br />

entreprenad under den intensiva perioden<br />

1954 - 1970:<br />

1954 - 1970<br />

ögkondustrianstället<br />

var<br />

rr och<br />

lde det<br />

ade av<br />

r hade<br />

de styistälmrådet<br />

ghusen<br />

trepreationen<br />

ett erna<br />

när<br />

de fem<br />

ggatan<br />

• Västeråsvägen 11 och 13 samt<br />

Karlagatan 4<br />

• Östanås, 7 fastigheter<br />

• Skogsborg, 16 fastigheter<br />

• Bergsgatan 7 och 9<br />

• Karlsdal, 5 fastigheter<br />

• Nygård, 22 fastigheter<br />

Jämförelse mellan mellan folkmängd folkmängd i Köping i Köping och antalet och KBAB-lägenheter antalet KBAB-lägenheter 1917 - 20161917-2016<br />

Folkmängd i Köping i Antal lägenheter KBAB<br />

Antal<br />

lgh<br />

3000<br />

2500<br />

Folkmängd<br />

35000<br />

30000<br />

Bild från 1962 på Bergsgatan 7 och 9 några månader efter inflyttning.<br />

Foto: AB Flygtrafik, Västmanlands läns museum<br />

25000<br />

2000<br />

20000<br />

1500<br />

15000<br />

<strong>100</strong>0<br />

<strong>100</strong>00<br />

500<br />

5000<br />

1900<br />

1910<br />

1920<br />

1930<br />

1940<br />

1950<br />

1960<br />

1970<br />

1980<br />

1990<br />

2000<br />

2010<br />

2016<br />

E. Möjligen<br />

s Hörna med<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 23


1965<br />

NIBBLESBACKE<br />

Nya bostadsområden hade<br />

uppkommit och Karlsdal var<br />

nästintill klart när det samtidigt<br />

började pratas om ett<br />

område norr om Kristinelunds<br />

fritidsområde som inte var bebyggt,<br />

nämligen Nibblesbacke.<br />

Ö<br />

Sedan b<br />

hade vi<br />

da lägen<br />

orosmo<br />

made s<br />

backevä<br />

sig att in<br />

na om f<br />

som vän<br />

NYA STORA PLANER<br />

Staden ägde all den mark i området<br />

som skulle kunna upplåtas till bolaget<br />

för byggnation om cirka 700 lägenheter.<br />

I så fall skulle det vara det största<br />

projekt vi hade tagit itu med. Vd:n hade<br />

goda framtidsutsikter då han nyligen<br />

varit i Stockholms förorter och tittat på<br />

monteringsfärdiga stenhus, som kanske<br />

vore något för bolaget på Nibblesbacke.<br />

Men planerna stannade där eftersom<br />

projektet inte kunde utföras inom 1964-<br />

års byggnadskvot. Nya byggnadsförslag<br />

togs fram året därpå.<br />

Köpings kommun befann sig fortfarande<br />

i ett expansivt skede. Industrin behövde<br />

bostäder för nyanställda och kommunen<br />

var angelägen att tillfredsställa detta behov.<br />

Framlagda prognoser visade på stora<br />

personalökningar inom de större industrierna.<br />

Det var nödvändigt att snabbt<br />

producera nya bostäder för att kunna ta<br />

emot den förväntade inflyttningen till Köping.<br />

Påtryckningarna var starka både<br />

från kommunen och även från statligt<br />

håll där det 1965 beslutades om det så<br />

kallade miljonprogrammet.<br />

Så när tre byggnadsfirmor vintern 1965<br />

lämnade in förslag till byggnation i området<br />

såg framtiden ljus ut. Skånska<br />

Cementgjuteriets anbud var det som<br />

godkändes och första etappen av Nygård<br />

skulle byggas. Den första etappen<br />

handlade om 302 lägenheter av totalt<br />

806 för hela projektet. Lägenheterna<br />

blev till ytan väldigt stora jämfört med<br />

tidigare. Stora lägenheter med rymliga<br />

kök och matplats, extra toalett och stora<br />

balkonger var direktiv utifrån miljonprogrammet.<br />

Nygård under uppbyggnad i slutet på 1960-talet. Bilden visar hur husen uppfördes i raka linjer<br />

nära varandra.<br />

och två rum och kök. Även ett centralgarage<br />

med närmare <strong>100</strong> platser uppfördes<br />

i området.<br />

Så här många och stora lägenheter<br />

hade vi inte byggt tidigare, styrelsen var<br />

lite tveksam över de väl tilltagna kvadratmetrarna<br />

mot antalet rum och även till<br />

den medförda hyresnivån. Vanlig standard<br />

gällde men kaklade badrum blir<br />

något nytt för hyresgästerna och istället<br />

för kyl- och svalskåp fick köken kyl- och<br />

frysskåp.<br />

ARBETET PÅBÖRJADES<br />

Sommaren 1965 drog arbetet igång<br />

och det visade sig snabbt att markförhållanden<br />

var väldigt dåliga i området.<br />

Mycket regn bidrog till att inledningen<br />

av byggnationen blev besvärlig. Det behövdes<br />

även pålas djupare än vad första<br />

prognoserna visade.<br />

Nästa etapp planerades redan och takten<br />

skruvades upp...<br />

Av 120<br />

14 ej u<br />

då vi v<br />

lägenhe<br />

ja anno<br />

lägenhe<br />

Vem ha<br />

prognos<br />

gång.<br />

Om åre<br />

noser s<br />

re. 30<br />

hyresgä<br />

och pro<br />

var cirka<br />

medförd<br />

Inför by<br />

justerad<br />

mindre<br />

började<br />

berade<br />

nen någ<br />

151 lägenheter var på tre rum och kök<br />

(87,8 kvm) , 62 lägenheter på fyra rum<br />

och kök samt sju lägenheter om hela<br />

fem rum och kök. Resterande var på ett<br />

Bild från 1947 som visar landsbygden där Karlsdal och Nibblesbacke sedan byggdes upp.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 24


1966 - 1976<br />

ÖVERHETTAD marknad<br />

a linjer<br />

igång<br />

arkförrådet.<br />

ningen<br />

Det beförsta<br />

Sedan bolaget bildades för 48 år sedan<br />

hade vi inte behövt oroa oss för outhyrda<br />

lägenheter men nu började ett första<br />

orosmoln visa sig. När inflyttningen närmade<br />

sig i de första husen på Nibblesbackevägen<br />

sommaren 1966 visade det<br />

sig att intresset för de stora lägenheterna<br />

om fyra rum och kök inte var så stort<br />

som väntat.<br />

Av 120 inflyttningsklara lägenheter var<br />

14 ej uthyrda. Oron ökade naturligtvis<br />

då vi var på gång med nästan 600<br />

lägenheter till i området. Vi fick börja<br />

annonsera i tidningarna om lediga<br />

lägenheter för omedelbar inflyttning.<br />

Vem hade trott det ett år tidigare, när<br />

prognoserna pekade på en fortsatt uppgång.<br />

Om året avslutades med osäkra prognoser<br />

så började inte 1967 något bättre.<br />

30 lägenheter stod nu tomma utan<br />

hyresgäster. Annonseringen hjälpte inte<br />

och problemen fortsatte. Året därpå<br />

var cirka <strong>100</strong> lägenheter outhyrda vilket<br />

medförde stora hyresförluster.<br />

Inför byggandet av de sista etapperna<br />

justerades lägenhetsindelningen och<br />

mindre lägenheter byggdes. Samtidigt<br />

började vi hyra ut lägenheter med plomberade<br />

rum vilket förbättrade situationen<br />

något.<br />

Samtal fördes också om att sänka hyrorna<br />

för att få ut lägenheterna då hyresnivån<br />

var relativt hög. Riksbyggen hade<br />

provat att sänka sina hyror vid Skogsbrynet<br />

men detta hade ej inverkat på efterfrågan<br />

av lägenheterna.<br />

Det verkade helt enkelt som om marknaden<br />

var mättad och att efterfrågan<br />

på nya bostäder hade minskat för första<br />

gången på flera decennier. Utbudet av<br />

lägenheter kom att vara betydligt större<br />

än efterfrågan visade nu prognoserna.<br />

Nygård stod 1970 färdigbyggt med 806<br />

ljusa och rymliga lägenheter med hög<br />

standard fördelade i 22 fastigheter. Då<br />

var cirka 30 lägenheter outhyrda, en bra<br />

siffra med tanke på omständigheterna<br />

och att över 770 lägenheter faktiskt var<br />

uthyrda. Men glädjen var kortvarig, inom<br />

två år skulle siffran stiga till nästan 200<br />

outhyrda lägenheter i området.<br />

Totalt blev hyresinkomstbortfallen mellan<br />

åren 67 – 72 cirka 3,2 miljoner kronor<br />

och bolaget fick problem med ekonomin.<br />

Vi byggde inte bara hyreshus i området<br />

utan även ett butikscentrum på Nibbletorget<br />

1968 som invigdes i december.<br />

Där fanns bland annat:<br />

• livsmedelshallar, Domus och ICA<br />

• postfilial<br />

• bankfilal<br />

• damfrisering<br />

• herrfrisering<br />

• tobak- och tidningsbutik<br />

• konditoributik<br />

MILJONPROGRAMMET<br />

Efter en ständig bostadsbrist<br />

beslöt riksdagen att det från och<br />

med 1965 och tio år framåt<br />

skulle byggas en miljon lägenheter<br />

i Sverige, Miljonprogrammet. I<br />

Sverige byggdes det fler bostäder<br />

per invånare än i något annat land<br />

i världen. Folkhemmet med inslag<br />

av funktionalism utgjorde stilen.<br />

Kritik riktades mot storskaligheten<br />

och monotona miljöer. Utvecklingen<br />

från 1950 till 75 innebar radikala<br />

förändringar i stadens historiska<br />

utseende. Mycket revs i stadskärnor<br />

och framtiden såg ljus ut.<br />

Många äldre bostadshus saknade<br />

vatten, avlopp och centralvärme<br />

och de ersattes av moderna lägenheter,<br />

kontor och butiker. Gatunätet<br />

förändras totalt med anledning av<br />

bilen.<br />

Källa: Så byggdes staden. Stadsbyggnad,<br />

arkitektur, husbyggnad. 3:e upplagan<br />

av Cecilia Björk, Lars Nordling, Laila<br />

Reppen 2012.<br />

ch tak-<br />

p.<br />

Bild från slutet av 1969 och området är näst intill färdigbyggt.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 25


1965 - 1970<br />

Varför outhyrda lägenheter?<br />

Nå<br />

Bolaget uttalade sig enligt följande i slutet<br />

av 60-talet innan området var färdigbyggt.<br />

– Det är inte bara industrierna som<br />

har svikit oss beträffande sina prognoser<br />

utan även bostadskön. Problemet<br />

med lediga lägenheter är ett kommunalt<br />

problem och man får tänka på att övriga<br />

bostadsproducenter, som HSB och Riksbyggen<br />

också har problem. Vi måste nu<br />

fråga industrierna om vi ska bygga något<br />

mer? Upphandlingen av fler hus på<br />

Nygård är redan klar och någon produktionspaus<br />

är icke avsedd för bolaget förrän<br />

år 1969. Att bryta pågånde produktionskedja<br />

är inte aktuellt. Nu är även<br />

familjestödet på ingång vilket kan öka<br />

efterfrågan på fler bostäder. En ordentlig<br />

kartläggning över bostadskön måste<br />

göras. Hyresmarknaden har utvecklats<br />

på ett mycket oroväckande sätt<br />

LÅGKONJUNKTUR OCH<br />

BEFOLKNINGSMINSKNING<br />

En annan anledning var lågkonjunkturen<br />

därpå forsatte nedgången med 708<br />

personer. I vårt bestånd var det endast<br />

på Nygård som det var problem med<br />

outhyrda lägenheter. Stora lägenheter<br />

med höga hyror samt att många var<br />

outhyrda medförde att vissa trappuppgångar<br />

blev ganska ödsliga. Kritik riktades<br />

också mot att husen var placerade<br />

för tätt vilket medförde att området kändes<br />

instängt. Dessa faktorer gjorde det<br />

svårt att marknadsföra området trots<br />

att där fanns de finaste och modernaste<br />

lägenheterna inom beståndet.<br />

Framtidstron om en befolkningsökning<br />

och fortsatta nyanställningar hade vänt<br />

mycket snabbt till lågkonjunktur och befolkningsminskning<br />

i Köping. Det skulle ta<br />

lång tid för oss att hitta en bra balans mellan<br />

utbud och efterfrågan av lägenheter.<br />

BOLAGET HAMNAR I<br />

EKONOMISK KRIS<br />

Bolaget hamnade nu i en svår ekonomisk<br />

kris. Affärs- och kontorsfastigheter<br />

såldes och kommunen lämnade bidrag<br />

på nästan en halv miljon kronor.<br />

Riksdagen beslutade om statligt ansvar<br />

för förluster och kostnader vid outhyrda<br />

lägenheter. Lån kunde erhållas med<br />

ränte- och amorteringsfrihet. För åren<br />

1971 – 1976 erhölls statliga hyresförlustlån<br />

med sammanlagt 7,8 miljoner till<br />

bolaget.<br />

Vi började nu bli mer restriktiva inför<br />

framtiden. Planerna på ett stort projekt<br />

på Hästhagen blev aldrig av med tanke<br />

på den rådande situationen. Där skulle<br />

450 lägenheter ha uppförts, varav vi<br />

skulle bygga 270 hyreslägenheter och<br />

resterande del skulle bestå av bostadsrätter.<br />

Då ett stort antal lägenheter i flerfamiljshus<br />

stod tomma och att det rådde stor<br />

efterfrågan på småhus behövde framtida<br />

utvecklingsprognoser göras med<br />

mycket stor noggrannhet och vara föremål<br />

för ständig kontroll och uppföljning.<br />

HUR F<br />

BOSTA<br />

Bostads<br />

ut en sk<br />

rade m<br />

rekomm<br />

en gång<br />

en som<br />

kö som<br />

ser infö<br />

TELEF<br />

Televerk<br />

lefonkios<br />

som uppstod. Köping ansågs överhettat<br />

ur arbetsmarknadssynpunkt och Volvos<br />

planer på utbyggnad och nyanställningar<br />

hamnade i Lindesberg istället för i Köping.<br />

EGNA<br />

Samtidig<br />

reshus<br />

1971 minskade befolkningen i kommunen<br />

med 396 personer. Denna minskning<br />

var den första sedan år 1933. Året<br />

såldes<br />

de försä<br />

bland a<br />

Smultro<br />

kontanti<br />

ansöka<br />

den. In<br />

villor oc<br />

framöve<br />

Bild inifrån en av lägenheterna på Nygård 1967.<br />

Gårdsfes<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 26


Några händelser på 60- och 70-talet<br />

bidrag<br />

ansvar<br />

outhyrs<br />

med<br />

r åren<br />

resföroner<br />

till<br />

a inför<br />

projekt<br />

tanke<br />

r skulle<br />

arav vi<br />

er och<br />

ostadsfamiljsde<br />

stor<br />

frams<br />

med<br />

ra föreljning.<br />

HUR FUNGERADE<br />

BOSTADSKÖN?<br />

Bostadsförmedlingen i Köping skickade<br />

ut en skriftlig förfrågan varje halvår, svarade<br />

man inte då skickades en ny ut i<br />

rekommenderat brev. Uteblev svar ännu<br />

en gång avfördes man från förteckningen<br />

som bostadsökande. Det var denna<br />

kö som låg till grund för många prognoser<br />

inför nybyggnation.<br />

TELEFONKIOSKER<br />

Televerket fick tillstånd att sätta upp telefonkiosker<br />

i våra områden.<br />

ÖSTRA LÅNGGATAN 3<br />

1963 förvärvade vi en tomt på Fenja 10<br />

(Östra Långgatan 3) i centrum. Där uppförde<br />

vi några år senare ett affärs- och<br />

kontorshus med butiker och kontor samt<br />

lägenheter. Fenja beräknades kosta 4,7<br />

miljoner kronor men notan hamnade på<br />

6,8 miljoner kronor. Fastigheten såldes<br />

i januari 1970 och nödvändigt kapital<br />

inkom.<br />

VD BEGÄRDE SJUKPENSION<br />

Vd John Söderström begärde sjukpension<br />

i maj 1965. Rekryteringen av en ny<br />

vd påbörjades och det annonserades i<br />

Dagens Nyheter den 21 juni 1965. Ny<br />

vd blev Ragnar Annerskog.<br />

KÖPINGS ZOO<br />

Redan 1968 tingade Köpings Zoo en<br />

butik vid Östra Långgatan 12 och där<br />

finns de kvar än i dag.<br />

KAMPANJ MOT<br />

NEDSKRÄPNING<br />

Genomförs på1970-talet, Affischer med<br />

VÄG MELLAN HÖGHUS<br />

Det fanns planer på en väg mellan höghusen<br />

på Västeråsvägen 11 och 13<br />

som skulle bli en infart till Folkets Hus.<br />

Detta vållade stora protester. Vi ansåg<br />

att en ny trafikled fullständigt spolierade<br />

den fina bostadsmiljön i området och<br />

det vore olyckligt om de miljövärden som<br />

våra hyresgäster ville slå vakt om ej kunde<br />

besvaras. Det blev ingen väg.<br />

ATTRAKTIVA OMRÅDEN<br />

Utemiljön blev allt viktigare under<br />

70-talet och framåt. Det genomfördes<br />

satsningar på att göra områdena mer<br />

attraktiva. Nya bollplaner anlades på<br />

Skogsborg och Östanås. Bolaget fick<br />

50 % i bidrag från socialstyrelsen till<br />

särskilda insatser för en barnvänlig boendemiljö.<br />

SECURITAS<br />

Den 1 oktober 1975 anslöt bolaget sina<br />

fastigheter till bevaknings AB Securitas<br />

jourtjänst. Därvid upphörde beredskapsvakten<br />

för bolagets anställda.<br />

EGNA HEM - SKOGSBORG<br />

Samtidigt som vi uppförde vanliga hyreshus<br />

byggdes också villor som sedan<br />

såldes till privatpersoner. 1964 började<br />

försäljningen av villor på Skogsborg,<br />

bland annat i kvarteren Slånbäret och<br />

Smultronet. Villaägarna fick betala en<br />

kontantinsats, stämpel för lagfart och<br />

ansöka om lån hos länsbostadsnämnden.<br />

Intresset var stort kring dessa<br />

villor och många fler kom att uppföras<br />

framöver.<br />

texten, ”Skräp syns – lägg det i korgen”<br />

sattes upp i fastigheterna.<br />

STOR BRIST PÅ P-PLATSER<br />

Det var en påtaglig brist på p-platser under<br />

denna tid och stort arbete lades på<br />

att lösa parkeringsfrågan.<br />

ENERGIKRISEN 1973<br />

Vi behövde sänka temperaturen i våra<br />

fastigheter med ett par grader som genererade<br />

en stor mängd klagomål på<br />

drag i lägenheterna. Vi stängde aldrig av<br />

varmvattnet utan inväntade regeringens<br />

beslut angående ransoneringsfrågan.<br />

UPPFÖRDE HUS IHOP MED<br />

GYMNASIEELEVER<br />

Tillsammans med andra årskursens<br />

elever vid gymnasieskolans bygg- och anläggningstekniska<br />

uppförde vi enplanshus<br />

utan källare 1978. Samarbetet fortsatte<br />

under flera år, cirka en till två villor uppfördes<br />

varje år och husen förmedlades till<br />

kommunen som hittade köpare.<br />

TVÄTTPOLETTER<br />

Det hade funnits maskiner med tvättpolletter,<br />

det slopas inom hela beståendet.<br />

HYRESHÖJNING 1978<br />

Hyreshöjningen blev hela 15 % 1978,<br />

detta gällde inte pensionärshemmen.<br />

Men det skulle bli värre framöver.<br />

TRANSPORTFRÅGAN<br />

1978 blev det nödvändigt att ordna<br />

transportfrågan för en del servicepersonal.<br />

I första hand, inköp av servicebil,<br />

buss eller liknande för vvs- reparatörer.<br />

PENSIONÄRSHEM BYGGS OM<br />

Många av pensionärshemmen som<br />

byggdes på 1940 och 50-talet byggdes<br />

om och fräschades upp till bland annat<br />

servicelägenheter för pensionärer med<br />

dagcenter och terapilokaler.<br />

Gårdsfest på Nygård 1977.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 27


Artikel från Bärgslagsbladet 1979.<br />

1976 - 1980<br />

UTEMILJÖ OCH OMBYGGNATIONER<br />

Nu är det nya och hårdare tider för bolaget. Det gäller att få<br />

bukt med outhyrda lägenheter och en försämrad ekonomi. Resurser<br />

lades på förbättringar i områdena samt ombyggnationer<br />

och en förberedelse för en ny boendeform påbörjades.<br />

Framförallt genomfördes förbättringar<br />

i områdena Skogsborg, Östanås och<br />

Nygård med kontinuerliga trädgårdsplaneringar.<br />

Nya lekplatser och bollplaner<br />

uppfördes, allt för att göra områdena<br />

mer attraktiva. Även olika aktiviteter anordnades<br />

där hyresgästerna var med<br />

och lämnade idéer och förslag på för-<br />

Bollplan i området Östanås. Bilden är från mitten på 70-talet<br />

och utlånad av Karin Larsson.<br />

bättringar. Bland annat hyrde Scheeles<br />

Sportskytteklubb en lokal och ordnade<br />

en skjutbana för luftgevär i ett av garagen<br />

på Nygård. Kaféverksamhet påbörjades<br />

också i området för möten mellan<br />

olika grupper, då många olika nationaliteter<br />

bodde i området.<br />

OMBYGGNATIONER<br />

En arbetsgrupp bildades för<br />

att få bukt med outhyrda lägenheter.<br />

Nygård hade fått<br />

dåligt rykte och det medförde<br />

att attraktionsnivån<br />

minskat. Under kommande<br />

år arbetades febrilt med förbättringar<br />

av utemiljön och<br />

ombyggnationer.<br />

Under slutet av 70-talet genomfördes<br />

en stor ombyggnation. Servicehuset<br />

Nygården uppfördes genom att två femvåningshus<br />

med 70 lägenheter byggdes<br />

om till 65 servicelägenheter för pensionärer.<br />

Servicehuset inrymde även en<br />

restaurang, terapilokaler och fotvård.<br />

Vissa lägenheter slogs ihop i den takt<br />

som efterfrågades, andra byggdes om<br />

till kontorslokaler som bland annat kommunen<br />

hyrde för sina verksamheter. Lokaler<br />

hyrdes även ut till lokala föreningar<br />

i Köping.<br />

Bolaget hade sitt kontor på Nibblesbackevägen<br />

9 och utökade kontoret med en<br />

reception- och hyresavdelning.<br />

Tack vare dessa förändringar minskade<br />

antalet outhyrda lägenheter och läget<br />

stabiliserades något.<br />

Markbos<br />

Stadsark<br />

Markbostäder för uthyrning<br />

I slutet av 70-talet sågs den<br />

framtida bostadsproduktionen<br />

över och möjlighet att uppföra<br />

flerfamiljshus i markbostäder<br />

för uthyrning fanns. Efterfrågan<br />

på villor med äganderätt<br />

hade varit stor i Köping och nu<br />

fanns förhoppningen att intresset<br />

att hyra en markbostad<br />

var lika stort. Men ett ordentligt<br />

underlag krävdes då hyresmarknaden<br />

var turbulent.<br />

Fågelväg<br />

dernas<br />

Ullviback<br />

Där ble<br />

klara i b<br />

Efterfölj<br />

på Svär<br />

1989 s<br />

hyra en<br />

uppföra<br />

städer<br />

för inflyt<br />

I mars 1979 skickades därför en enkät<br />

ut till bostadssökande för att se om det<br />

fanns intresse att hyra en markbostad.<br />

Intresset visade sig vara mycket stort<br />

och en förfrågan gick ut till de 160 personer<br />

som hade skickat in positiva svar.<br />

49 markbostäder samt en kvarterslokal<br />

uppfördes på Fågelvägen i kvarteret<br />

Berguven med inflytt sommaren 1980.<br />

Vivelgata<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 28


1980 - 1991<br />

fördes<br />

ehuset<br />

vå femyggdes<br />

pensiven<br />

en<br />

ård.<br />

en takt<br />

es om<br />

at komter.<br />

Loeningar<br />

esbacked<br />

en<br />

skade<br />

läget<br />

Markbostäderna på Fågelvägen. Bilden är från 1985 och tillhandahållen av<br />

Stadsarkitektkontoret.<br />

Hyresgästerna på Fågelvägen<br />

fick välja färg<br />

på köksluckorna före<br />

inflytt. Alternativen var<br />

minst sagt färggranna.<br />

g<br />

Vinterbild från tidigt 90-tal.<br />

Fågelvägen var starten för markbostädernas<br />

tillkomst. Nästa satsning blev på<br />

Ullvibackar och adressen Fjärilsgatan.<br />

Där blev 22 markbostäder inflyttningsklara<br />

i början av 1982.<br />

Efterföljande år byggdes markbostäder<br />

på Svärmaregatan och Ullvigården.<br />

1989 stod 250 personer i kö för att få<br />

hyra en markbostad, och 1990 började<br />

uppförandet av ytterligare 30 markbostäder<br />

på Vivelgatan. Dessa blev klara<br />

för inflyttning under våren1991.<br />

Markbostäder på Fjärilsgatan. Bilden är från 1985 och tillhandahållen av<br />

Stadsarkitektkontoret.<br />

Vivelgatan blev det sista området vi byggde markbostäder på. Bilden är tagen ett år efter inflytt och tillhandahållen av Stadsarkitektkontoret.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 29


1980 - 1990<br />

ORGANISATIONSFÖRÄNDRING FÖR<br />

MER SERVICE<br />

I början på 80-talet hade ett förändrat synsätt börjat uppstå på<br />

den verksamhet vi bedrev då tyngdpunkten alltmer lades på service<br />

till hyresgästerna. För att kunna motsvara dessa ökade krav<br />

behövde förvaltningsfilosofin ses över.<br />

Det medförde att en stor organisationsförändring<br />

med en uppdelning av<br />

företaget i två förvaltningsområden genomfördes.<br />

För varje område utsågs en<br />

områdeschef som tillsammans med en<br />

kontorist svarade för så gott som alla<br />

kontakter med de boende. Den nya organisationen<br />

trädde i kraft i juni 1985<br />

och de två förvaltningsområdena var:<br />

• Område Öst med områdeskontor på<br />

Furuvägen 10<br />

• Område Väst med kontor på Nibblesbackevägen<br />

13<br />

De centrala funktionerna för ekonomioch<br />

uthyrningsavdelningen fanns på<br />

Nibblesbackevägen 9.<br />

Den nya organisationen fungerade bra<br />

och en annan utmaning var en modern<br />

variant av det gamla portvaktssystemet.<br />

Det skulle bli en ändring som innebar att<br />

varje fastighetsskötare tog totalansvar<br />

för all skötsel i ”sitt” bostadsområde,<br />

vilket även inkluderade mindre reparationer.<br />

Arbetsuppgifterna skulle bli mer<br />

varierande och kontakten tätare med<br />

hyresgästerna. Allt för att effektivisera<br />

verksamheten och ge ännu bättre service.<br />

Ett tydligt exempel på arbetssättet var<br />

på Nygård där fastighetsskötarna delades<br />

in i enmansområden. På andra<br />

områden kunde det vara två fastighetsskötare<br />

för hela området, beroende på<br />

områdets storlek.<br />

FÖ<br />

Var arbe<br />

Zondler<br />

och pro<br />

gällde o<br />

miljön, t<br />

Nu blev<br />

tioner i<br />

lägenhe<br />

fastighe<br />

hus för<br />

ningen.<br />

vandrar<br />

till boen<br />

lingshem<br />

flyttade<br />

de anta<br />

gång.<br />

Flera lä<br />

des attr<br />

Därefter skedde både mindre och större<br />

förändringar fram till 1994 när kommunfullmäktige<br />

beslutade att KBAB skulle ta<br />

över förvaltningen av kommunens fastighetsbestånd<br />

och personal i ett nybildat<br />

bolag KBAB Service AB.<br />

Fastighetsskötarna fick egna ansvarsområden vid omorganisationen. Bilden visar exempel över uppdelningen<br />

på Nygård. Målet var en bättre kontakt med hyresgästerna samt en bättre överblick över det<br />

egna arbetsområdet. Utdrag ur tidningen NygårdsNytt.<br />

1996 blev en förvaltningschef ansvarig<br />

för hela bolaget och till sin hjälp fick han<br />

två biträdande områdeschefer. Digitaliseringen<br />

under perioden bidrog också till<br />

förändringar i arbetssättet. I slutet på<br />

90-talet delades fastighetsbeståndet på<br />

öst och väst in i tretton husvärdsområden<br />

med en ansvarig husvärd som skötte<br />

om visningar, besiktningar, servicebesök<br />

och felanmälningar.<br />

En av ma<br />

med den<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 30


1980 - 1990<br />

1983 - 1993<br />

R<br />

ganisaing<br />

av<br />

en geågs<br />

en<br />

ed en<br />

m alla<br />

nya ori<br />

1985<br />

var:<br />

tor på<br />

Nibb-<br />

FÖRNYELSE AV NYGÅRD<br />

Var arbetsnamnet där arkitekten Harald<br />

med lägre fönsterbröstning och med bätt-<br />

med myck-<br />

onomins<br />

på<br />

de bra<br />

odern<br />

temet.<br />

bar att<br />

lansvar<br />

mråde,<br />

reparabli<br />

mer<br />

e med<br />

tivisera<br />

re ser-<br />

Zondler fick ta itu med en del uppgifter<br />

och problem som fanns på Nygård. Det<br />

gällde ombyggnationer av fastigheter,<br />

miljön, trivseln och marknadsföring.<br />

Nu blev det återigen dags för ombyggnationer<br />

i området. Under 1984 var 172<br />

lägenheter placerade i malpåse och två<br />

fastigheter skulle byggas om till kontorshus<br />

för främst social- och fritidsförvaltningen.<br />

Nio lägenheter byggdes om till<br />

vandrarhem och många lägenheter blev<br />

till boende för äldre, daghem, behandlingshem<br />

med mera. Även turistbyrån<br />

flyttade till området. På så sätt minskade<br />

antalet outhyrda lägenheter ännu en<br />

gång.<br />

re ljusinsläpp. I några fastigheter installerades<br />

hissar och fasader målades om.<br />

AKTIVITETER<br />

Många uppskattade aktiviteter och<br />

sammankomster anordnades för hyresgästerna<br />

i samarbete med Hyresgästföreningen.<br />

Conny Wennermo som<br />

var områdesassistent arbetade aktivt<br />

på Nygård och låg bland annat bakom<br />

kvarterstidningen NygårdsNytt. Tidningen<br />

innehöll många intervjuer och artiklar<br />

om hyresgästerna, personalen och vad<br />

som var på gång. Det var en uppskattad<br />

och bra informationskanal.<br />

I kampen mot outhyrda lägenheter öpp-<br />

et hög<br />

standard<br />

och genom att en del lägenheter<br />

byggdes om till arbetsplatser blev området<br />

mer levande även under dagtid.<br />

1988 började äntligen arbetet ge frukt,<br />

då hade vi endast tio lägenheter lediga<br />

för uthyrning i området.<br />

FÖRVALTNINGSHUS<br />

Ett nytt förvaltningshuset uppfördes på<br />

Nygård och invigdes den 13 februari<br />

1990. Cirka <strong>100</strong> anställda vid socialförvaltningen,<br />

skolkontoret, samt kulturoch<br />

fritidsnämden fick nya arbetsplatser<br />

i området.<br />

tet var<br />

na deandra<br />

tighetsnde<br />

på<br />

Flera lägenheter byggdes om och gjordes<br />

attraktivare med burspråk, balkonger<br />

nade en bostadsutställning för att visa<br />

de ombyggda och fina lägenheterna.<br />

De förändringsarbeten<br />

som genomfördes<br />

gav resultat.<br />

Senare delen av 1990-talet kom dessvärre<br />

problemen tillbaka med outhyrda<br />

lägenheter och då på flera av våra områden.<br />

På 2000-talet beslutades efter<br />

lång överläggning om drastiska beslut<br />

gällande rivningar av fastigheter.<br />

Vi fick lägenheter<br />

större<br />

mmunkulle<br />

ta<br />

fastignybildat<br />

nsvarig<br />

ck han<br />

gitalisekså<br />

till<br />

tet på<br />

det på<br />

sområm<br />

sköt-<br />

vicebe-<br />

En av marknadsföringskampanjerna som genomfördes var en bostadsutställning. Den vänstra bilden visar hur en lägenhet kunde se ut med det fina burspråket<br />

med den låga fönsterbröstningen. Båda bilderna fanns med i tidningen NygårdsNytt.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 31


TVÅ DOTTERBOLAG<br />

1991<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB BILDADES 1991<br />

Köpings Kabel-TV AB äger och bygger fibernät och<br />

levererar TV, bredband och IP-telefoni till kunder<br />

i Köpings och Kungsörs kommun. Personalen ser<br />

till att elektronik fungerar som den ska. De planerar<br />

och bygger ut nätet och all utbyggnad som<br />

sker idag görs med fiber.<br />

KB<br />

BIL<br />

KBAB<br />

nens f<br />

m² oc<br />

Det hela började i mitten på 1980-talet då KBAB efter samråd<br />

med kulturnämnd och kommunstyrelse började bygga ett eget kabel-TV-nät.<br />

Det var mycket tidigt jämfört med övriga landet. KBAB<br />

ville ge sina hyresgäster möjlighet att ta del av de nya satellitkanalerna<br />

som då började distribueras i olika kabel-TV-nät runt om i<br />

landet. I mitten på 80-talet nådde vi ut till cirka 1 <strong>100</strong> lägenheter<br />

med kabel-TV-sändningar. Provsändningar pågick kontinuerligt under<br />

den här tiden. Nätet fortsatte att byggas ut och blev snart ett<br />

komplett stadsnät och successivt började också ett stort antal<br />

privata hyresvärdar och villaägare ansluta sig. År 1991 beslöt<br />

Köpings Bostads AB att överföra hela verksamheten till ett helägt<br />

dotterbolag och Köpings Kabel-TV AB bildades.<br />

I början av 1990-talet påbörjades försök med dataöverföring i<br />

kabel-TV-nätet. Försöken slog väl ut och de första privata bredbandskunderna<br />

anslöt sig omkring 1995. Efterfrågan på denna<br />

tjänst fortsatte och under 2001 exploderade den. Framgången<br />

fortsätter än idag och numera bygger KTV fibernät för leverans<br />

av TV, bredband och IP-telefoni till kunder i Köpings och Kungsörs<br />

kommun.<br />

VIKTIGA MILSTOLPAR<br />

En marknadsföringskampanj genomfördes 1990 för att ansluta sin<br />

fastighet till kabel-TV nätet.<br />

Större d<br />

sonal är<br />

förvaltni<br />

fastighe<br />

igheter.<br />

KBAB S<br />

syftet a<br />

hetsförv<br />

Några<br />

• Förs<br />

gym<br />

• Små<br />

tens<br />

hete<br />

• Badh<br />

• Fritid<br />

Karlb<br />

• Ridh<br />

1991<br />

Köpings Kabel-TV AB blir registrerat<br />

som eget bolag.<br />

1997<br />

Internet via kabel-tv-nätet börjar erbjudas<br />

till företag och privatpersoner<br />

med en hastighet om 0,5 Mbit/s för<br />

295 kr/mån. Basutbudet består av 16<br />

tv-kanaler.<br />

2000<br />

Köpings Kabel-TV AB är nära att säljas<br />

till UPC Sverige AB. Koncernledningen<br />

i Amsterdam stoppar affären i sista<br />

stund.<br />

2001<br />

• Kolsva ansluts med egen fiberkabel<br />

till nätet i Köping.<br />

• Vi ansluter vår <strong>100</strong>0:e bredbandskund.<br />

• Basutbudet kostar 125 kr/mån.<br />

2003<br />

Vi lanserar ny surftjänst. 1 Mbit/s för<br />

400 kr/mån.<br />

2004<br />

• ADSL-tjänster börjar erbjudas i egen<br />

regi (bredband via telefonjacket).<br />

• Nya bredbandstjänster via kabelmodem<br />

lanseras: 0,256 Mbit/s,<br />

0,5 Mbit/s samt 2,5 Mbit/s.<br />

2005<br />

Priset för basutbudet höjs till 140 kr/<br />

mån.<br />

2006<br />

• Det analoga marknätet släcks ned.<br />

• Fibernätet i Munktorp byggs.<br />

2007<br />

• Basutbudet samt alla tillvalskanaler<br />

digitaliseras.<br />

• Vi lanserar IP-telefoni.<br />

2008<br />

Coax DSL (Q-LAN) lanseras i KBAB´s<br />

fastigheter vilket möjliggör hastigheter<br />

upp till <strong>100</strong> Mbit/s dubbelriktat.<br />

2011<br />

Vi skapar redundans genom att teckna<br />

avtal om ytterligare en väg ut mot<br />

Internet.<br />

2014<br />

Virtualisering av servermiljö.<br />

2015<br />

• Egen fiber mellan Köping och Munktorp<br />

installeras.<br />

• Ansökan om stöd för fiber till<br />

Himmeta-Bro skickas in.<br />

2016<br />

• Byggnation av fiber till Himmeta-Bro<br />

påbörjas.<br />

• Lansering av tjänsterna 250, 500<br />

och <strong>100</strong>0 Mbit/s.<br />

2017<br />

• Egen fiber mellan Köping och Arboga<br />

installeras.<br />

• Egen fiber mellan Köping och<br />

Kungsör installeras.<br />

• Ny plattform för kabelmodem installeras<br />

för att utöka kapaciteten.<br />

• Köpi<br />

• Förv<br />

gam<br />

Den nya f<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 32


1995<br />

RBOLAG BLIR TILL<br />

KBAB SERVICE AB<br />

BILDADES 1995<br />

KBAB Service AB svarar för förvaltning och städning av kommunens<br />

fastigheter. Förvaltningsuppdraget omfattar cirka 164 000<br />

m² och innebär driftansvar samt underhåll av fastigheter.<br />

Större delen av KBAB-koncernens personal<br />

är anställd i detta bolag som har<br />

förvaltningsuppdrag för hela koncernens<br />

fastighetsbestånd och kommunens fastigheter.<br />

ÅRSREDOVIS-<br />

NING 1994<br />

VD:s kommentar<br />

En omvälvande händelse som<br />

kulminerade under hösten, var<br />

genomförandet av kommunfullmäktiges<br />

beslut i april månad att<br />

KBAB från årsskiftet 1994-95 tar<br />

över förvaltningen av kommunens<br />

fastighetsbestånd och personal i ett<br />

nybildat bolag KBAB Service AB.<br />

KBAB Service AB bildades 1995 med<br />

syftet att samordna kommunens fastighetsförvaltning.<br />

Från 1 april 1995 kommer servicebolaget<br />

att ha 138 anställda och<br />

agera som ett entreprenadbolag.<br />

Moderbolaget kommer enbart att<br />

Några av förvaltningsobjekten är:<br />

• Förskolor, grundskolor och<br />

bestå av 17 anställda och vara ett<br />

beställarbolag.<br />

gymnasium.<br />

Genom bildandet av KBAB Service<br />

sin<br />

• Småföretagarhuset, Kompetenscentrum<br />

och näringslivsenheten.<br />

• Badhuset och idrottshallar.<br />

• Fritidsgården Kuggen, gamla<br />

Karlberg.<br />

AB och tidigare Köpings Kabel-TV<br />

AB bildar dessa två bolag tillsammans<br />

med moderbolaget Köpings<br />

Bostads AB en koncern med nya<br />

administrativa och ekonomiska<br />

regler, men också med nya möjligheter<br />

som ger oss större positiva<br />

• Ridhuset.<br />

möjligheter på sikt.<br />

eckna<br />

t<br />

• Köpings Museum.<br />

• Förvaltningshuset, Rådhuset,<br />

gamla posthuset.<br />

Ingela Pihlgren, KBAB Service AB. Bilden är från<br />

2004.<br />

Lars Andersson<br />

VD<br />

unk-<br />

a-Bro<br />

00<br />

rboga<br />

nstalle-<br />

Den nya förvaltningsloggan KBAB Service började synas runt om i stan, här hade två bilar försetts med loggan.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 33


1980 - 1996<br />

NYBYGGE OCH FASTIGHETSFÖRVÄRV PÅ 80- OCH<br />

90-TALET<br />

I bakgrunden syns servicehuset Tunadal till vänster och till höger<br />

Virgatan 11. Bilden är tillhandahållen av Stadsarkitektkontoret.<br />

FASTIGHETSFÖRVÄRV<br />

Servicehus på Tunadal<br />

Samtidigt som det byggdes markbostäder uppfördes 1981 ett servicehus<br />

på Tunadal (Virgatan 5 och 9), inte långt ifrån där vi uppförde<br />

ett av våra första hus. Katrineholms Husbyggen byggde anläggningen<br />

bestående av två femvåningshus med 64 lägenheter samt en<br />

mellanliggande dagcentral i ett plan. Några år senare tillkom ytterligare<br />

två fastigheter intill servicehuset och en fastighet bredvid<br />

Forumteatern i kvarteret Drott med adressen Torggatan 8.<br />

Vi förvärvade även fastigheter under perioden. 1996 förvärvade vi<br />

bland annat flera fastigheter med anledning av flera privata fastighetsägares<br />

konkurs. Flertalet av bostäderna var dessutom belägna<br />

centralt och hade stor betydelse när det gällde ambitionen att få en<br />

bättre balans i beståndet.<br />

Ax<br />

bö<br />

DATOR<br />

Bostads<br />

90-talet<br />

kande fö<br />

ialkablar<br />

kunde v<br />

göra de<br />

centrale<br />

OUTHY<br />

OCH N<br />

90-talet<br />

med de<br />

konjunkt<br />

frågan p<br />

påverka<br />

om den<br />

sin, hela<br />

tereform<br />

ökade o<br />

till en m<br />

tersom<br />

räckte t<br />

utgiftern<br />

de och<br />

stora hy<br />

formen<br />

hög gra<br />

hade vi<br />

blemen<br />

över.<br />

Fastigheten på Stora gatan 1 byggdes 1970 och vi förvärvade<br />

fastigheten 1997.<br />

1996 förvärvade vi fastigheten på Stora gatan 21 och 23 samt Prästgärdsgatan 15.<br />

Fastigheten uppfördes 1939.<br />

NY VD<br />

Anders<br />

MILJÖ<br />

Vi satsa<br />

effektivis<br />

var en<br />

i Köping<br />

Östra Långgatan 33-35 med byggnadsår 1925 förvärvade vi<br />

1996. Bilden är tagen 1976 när ett gaslager började brinna och<br />

sedan exploderade på museigården.<br />

Sveavägen 19 byggdes 1930 och vi förvärvade fastigheten 1988. Bilden är<br />

tillhandahållen av Köpings Museum.<br />

ÅTGÄR<br />

Vi erbjö<br />

år förm<br />

resebidr<br />

Det gick<br />

landet v<br />

ny liknan<br />

re och<br />

ma ålde<br />

Exempel på andra fastighetsförvärv under perioden var Byjordsgatan 1 och 3, Odensvivägen 4,<br />

Borgmästaregatan 25, Scheelegatan 19 och 31. 2002 förvärvades även fastigheter i Munktorp.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 34


tt servipförde<br />

ggningamt<br />

en<br />

om ytbredvid<br />

vade vi<br />

fastigelägna<br />

tt få en<br />

tgärdsgatan 15.<br />

Axplock från slutet av 1990-talet och<br />

början på 2000-talet<br />

DATORISERING<br />

Bostadskön datoriserades i början av<br />

90-talet och servicen mot bostadssökande<br />

förbättrades. Med hjälp av koaxialkablar<br />

som grävdes ner på 80-talet<br />

kunde vi koppla samman fastigheter och<br />

göra det möjligt att centralt styra värmecentraler<br />

och fläktsystem.<br />

OUTHYRDA LÄGENHETER<br />

OCH NY SKATTEREFORM<br />

90-talet visade sig bli väldigt turbulent<br />

med den nya skattereformen och lågkonjunktur<br />

som bidrog till minskad efterfrågan<br />

på arbetskraft och som indirekt<br />

påverkade oss. 1990 beslutades det<br />

om den största hyreshöjningen någonsin,<br />

hela 25 % vilket var en följd av skattereformen.<br />

Kostnaderna för boendet<br />

ökade och medförde att många vill byta<br />

till en mindre och billigare lägenhet eftersom<br />

att minskningen av skatten ej<br />

räckte till för att kompensera de ökade<br />

utgifterna. Hyresmarknaden stagnerade<br />

och vår ekonomi försämrades. Den<br />

stora hyreshöjningen tillföljd av skattereformen<br />

och lågkonjunkturen påverkade i<br />

hög grad hela hyresmarknaden. 1992<br />

hade vi 48 tomma lägenheter och problemen<br />

fortsatte i nästan 16 år framöver.<br />

NY VD<br />

Anders Nordqvist blev ny vd 1996.<br />

MILJÖ OCH ENERGI<br />

Vi satsade mycket på miljö och energieffektivisering<br />

på 90-talet eftersom vi<br />

var en av de större energiförbrukarna<br />

i Köping.<br />

GEMENSAM KAK-KAMPANJ<br />

”Vi tror att du vill flytta. Vet du varför?<br />

Om inte så visar vi dig gärna hur du<br />

kombinerar det bästa av två världar.<br />

För i KAK-regionen finns det du saknar<br />

efter en stressig dags arbete i Stockholm.<br />

Framförallt livskvalitet i överflöd,<br />

ett bra och billigt boende i småstadsidyller<br />

med sjöar, åar och ren natur in<br />

på husknuten”. Under denna något provokativa<br />

paroll genomfördes en stor gemensam<br />

KAK-kampanj med kommunerna,<br />

bostadsbolagen (både privata och<br />

kommunala) som riktade sig mot Stockholm<br />

och dess närområden i början av<br />

2000-talet.<br />

LÄGENHETSUNDERHÅLL<br />

Hyresgästerna kunde välja att avstå från<br />

det normala lägenhetsunderhållet och<br />

därmed få lägre hyra. Exempelvis kunde<br />

man tacka nej till omtapetsering och nya<br />

vitvaror. Nu började vi även rotrenovera<br />

fastigheterna på Nyckelberget som uppfördes<br />

på 40- och 50-talet.<br />

FAKTA<br />

Från mitten av 90-talet byggdes<br />

omkring 20 000 bostäder per år i<br />

Sverige. Ett så lågt bostadsbyggande<br />

hade det inte varit sedan början av<br />

1900-talet.<br />

Den låga byggnationen och minskade<br />

befolkningen var inget specifikt för<br />

oss utan det var samma utveckling i<br />

flera kommuner runt om i landet. Inkomstskatterna<br />

sänktes och boendekostnaderna<br />

ökade med rekordhöga<br />

räntor för den enskilde. Det statliga<br />

inflytandet minskade och mer ansvar<br />

hamnade på kommunerna.<br />

Det var svåra år för hushåll<br />

med mindre beskattningsbar<br />

inkomst.<br />

”Efter att de statliga bostadslånen<br />

avskaffades i början på<br />

90-talet minskade bostadsbyggandet<br />

kraftigt, det drabbade<br />

framförallt de kommunala<br />

bostadsbolagen. Vissa bostadshus<br />

som byggts under miljonprogrammet<br />

revs.”<br />

Källa: Så byggdes staden. Stadsbyggnad,<br />

arkitektur, husbyggnad. 3:e upplagan av<br />

Cecilia Björk, Lars Nordling, Laila Räppen<br />

2012.<br />

ilden är<br />

ÅTGÄRDER MOT OUTHYRT<br />

Vi erbjöd studerande i åldern 18-25<br />

år förmåner i form av reducerad hyra,<br />

resebidrag samt fri tillgång till internet.<br />

Det gick bra, femtio studenter från hela<br />

landet valde att bli våra hyresgäster. En<br />

ny liknande kampanj genomfördes senare<br />

och omfattade alla ungdomar i samma<br />

åldersgrupp även icke studerande.<br />

Anders Nordqvist<br />

vd 1996 - 2008<br />

1997 får KBAB en ny hemsida där lediga objekt presenteras.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 35


2002 - 2005<br />

STORA HYRESFÖRLUSTER LEDER<br />

TILL RIVNING<br />

Hyresförlusterna var cirka 19 miljoner<br />

kronor och i januari 2003 beslutade styrelsen<br />

att kraftfulla åtgärder måste vidtas<br />

för att minska både vakanserna och<br />

hyresförlusterna. 219 lägenheter och<br />

många lokaler var lediga för uthyrning,<br />

bland annat på Skogsborg, Karlsdal och<br />

Nygård. Med anledning av att strax över<br />

<strong>100</strong> av dessa var inom Nygårdsområdet<br />

föreslog styrelsen en förnyelse av området<br />

ännu en gång. Kommunfullmäktige<br />

gav klartecken att fem byggnader innehållande<br />

totalt 104 lägenheter skulle<br />

rivas. Kostnaderna för rivningen, saneringen<br />

och återställningen blev cirka 18<br />

miljoner kronor. Ekonomiska analyser<br />

låg så klart till grund bakom detta kraftfulla<br />

beslut.<br />

Efter ett par år stabiliserades situationen<br />

och outhyrda lägenheter sjönk till 2,5 %.<br />

”Cirka 8 % av bolagets<br />

bestånd<br />

var outhyrt och<br />

för första gången<br />

i bolagets historia<br />

togs beslut att riva<br />

fastigheter”<br />

LJ<br />

År 20<br />

fusion<br />

många<br />

genhe<br />

och til<br />

Efter 16<br />

efterfrå<br />

bostäde<br />

des. För<br />

des kon<br />

Det kan<br />

ett mell<br />

stadsrä<br />

betalar<br />

blockför<br />

äger det<br />

den av f<br />

för 21 lä<br />

ligger i<br />

denna t<br />

mycket<br />

mälde in<br />

huset. V<br />

bygga yt<br />

ma tom<br />

etapp fä<br />

fastighe<br />

Trots til<br />

efterfrå<br />

antalet<br />

minska.<br />

vår bost<br />

Rivning av fastigheten på Nibblesbackevägen 35 sommaren 2005.<br />

År 2009<br />

naden o<br />

vi spara<br />

på und<br />

på boin<br />

samarb<br />

NYTT A<br />

2010<br />

översyn<br />

arbetss<br />

En tank<br />

befogen<br />

Nya enh<br />

ställda<br />

nya ino<br />

ändringe<br />

ari 201<br />

väst slo<br />

med Kö<br />

flyttades<br />

Rivning av fastigheter i området Nygård.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 36


LJUSARE TIDER<br />

2005 - 2010<br />

-<br />

a<br />

År 2005 förvärvades samtliga aktier i Kolsvahem AB, bolaget<br />

fusionerades sedan in i KBAB år 2006. Även i detta bolag fanns<br />

många tomma lägenheter. Trots problemen med de tomma lägenheterna<br />

påbörjas år 2005 diskussioner kring att bygga nya<br />

och tillgängliga lägenheter i centrum.<br />

Efter 16 år utan nyproduktion började<br />

efterfrågan att stiga på centralt belägna<br />

bostäder och en projektering påbörjades.<br />

För att få ner hyresnivåerna användes<br />

konceptet ”kooperativa hyresrätter”.<br />

Det kan lite översiktligt beskrivas som<br />

ett mellanting mellan hyresrätt och bostadsrätt,<br />

den som vill bo i fastigheten<br />

betalar en insats till en förening som<br />

blockförhyr hela huset av KBAB som<br />

äger detta. Den som bor i lägenheten hyr<br />

den av föreningen. Projektering startade<br />

för 21 lägenheter i kvarteret Anund som<br />

ligger i centrala Köping. Efterfrågan på<br />

denna typ av bostäder visade sig vara<br />

mycket stor, nästan <strong>100</strong> personer anmälde<br />

intresse av att bo i det nybyggda<br />

huset. Vi bestämde oss omedelbart att<br />

bygga ytterligare 15 lägenheter på samma<br />

tomt enligt samma koncept. Denna<br />

etapp färdigställdes 2008. 2016 såldes<br />

fastigheterna till föreningen.<br />

kundcenter på Sveavägen 18. Det blev<br />

en centraliserad nyckelutlämning och felanmälan<br />

för hela beståndet. Vårt fastighetsbestånd<br />

delades in i åtta olika områden<br />

med en ansvarig kundvärd för varje<br />

område. Det är denna organisation som<br />

ligger till grund för dagens arbetssätt<br />

och som är under utveckling.<br />

KOLSVAHEM<br />

I samband med fullmäktiges beslut<br />

om försäljning av Kolsvahem AB togs<br />

beslut att samordna styrelsearbetet i<br />

bolagen. Så den första januari 2005<br />

ersättes den tidigare styrelsen i Kolsvahem<br />

med ledamöter från KBAB:s<br />

styrelse.<br />

Kolsvahem var ett allmännyttigt<br />

bostadsföretag som ägde och förvaltade<br />

hyresfastigheter innehållande<br />

såväl bostäder som ett mindre antal<br />

lokaler. Totalt 232 lägenheter.<br />

Trots tillskottet av nya bostäder ökade<br />

efterfrågan på övriga lägenheter och<br />

antalet lediga lägenheter fortsatte att<br />

minska. Många anmälde sig även till<br />

vår bostadskö.<br />

Odensvivägen 8 i Kolsva var en av fastigheterna i Kolsvahems bestånd.<br />

År 2009 hände det saker på räntemarknaden<br />

och räntorna sjönk drastiskt. Det<br />

vi sparade på räntan, satsades istället<br />

på underhåll. Även stora satsningar<br />

på boinflytande genomfördes detta år i<br />

samarbete med Hyresgästföreningen.<br />

NYTT ARBETSSÄTT<br />

2010 genomfördes en omfattande<br />

översyn över organisationen samt vårt<br />

arbetssätt och mycket skulle förändras.<br />

En tanke var att delegera ansvar och<br />

befogenheter långt ut i organisationen.<br />

Nya enheter skapades och många anställda<br />

fick söka om sina tjänster eller<br />

nya inom bolaget. Organisationsförändringen<br />

trädde i kraft den 10 januari<br />

2011. Områdeskontoren öst och<br />

väst slogs samman och tillsammans<br />

med Köpings Kabel-TV:s reception förflyttades<br />

enheterna till ett gemensamt<br />

Kontoret på Sveavägen 18 byggdes om. Det blev en gemensam ingång för KBAB och Köpings Kabel-TV AB.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 37


2011- 2017<br />

Våra<br />

NUTID<br />

Befolkningsutvecklingen i kommunen var<br />

mycket gynnsam och vi märkte av en<br />

ordentlig ökning gällande efterfrågan<br />

på våra lediga lägenheter. År 2011 genomfördes<br />

därför en enkätundersökning<br />

som riktade sig till de i kommunen som<br />

ägde småhus och var över 55 år, cirka<br />

3000 hushåll. Över 50 % valde att svara,<br />

och de flesta ville flytta till tillgängliga<br />

bostäder inom 1-3 år. Vi påbörjade<br />

planeringen inför byggnation av nya bostäder<br />

på den centralt belägna tomten<br />

Hake intill Tunadalsparkeringen. Förändring<br />

krävdes av detaljplanen, vilket gjorde<br />

att det drog ut på tiden. Beslut fattas<br />

så småningom om att bygga totalt 81 lägenheter<br />

i två huskroppar med vardera<br />

åtta våningar enligt konceptet som upphandlats<br />

centralt av SABO, kombohus+.<br />

IDAG<br />

Vi är nu fler än 26 000 invånare i kommunen<br />

och den stora efterfrågan på<br />

bostäder som denna berättelse inleddes<br />

med är återigen aktuell. Det är inte alls<br />

ovanligt att över <strong>100</strong> personer anmäler<br />

intresse av att bo i en ledig lägenhet och<br />

för närvarande finns inga outhyrda lägenheter<br />

inom beståndet.<br />

Köpings Bostads AB har utvecklats under<br />

dessa <strong>100</strong> år till ett välmående bolag<br />

med över 150 anställda. Vi äger och<br />

förvaltar cirka 2 700 lägenheter och<br />

ett stort antal lokaler inom Köpings tätort,<br />

Kolsva och Munktorp.<br />

Första spadtaget för Hake, etapp 1.<br />

Första spadtaget togs i februari 2015.<br />

Uthyrningen startade i oktober samma<br />

år och nästan 300 personer anmälde<br />

intresse av att bo i de nybyggda husen.<br />

Husen stod inflyttningsklara den 1 juli<br />

respektive den 15 september 2016.<br />

Våren 2017 påbörjades ytterligare nybyggnation<br />

i kvarteret Hake med 60 nya<br />

lägenheter, i två huskroppar med vardera<br />

sex våningar.<br />

Nya fastigheter på Spinnerigatan 1 och 3 i vinterskrud december 2016.<br />

FRAMTIDEN<br />

Hur framtiden kommer att se ut är inte så<br />

enkelt att förutse. Vi är beroende av hur omvärlden<br />

och farmförallt hur Köping utvecklas.<br />

När vi summerar våra <strong>100</strong> första år är<br />

det tydligt hur vi påverkas av befolkningsutvecklingar,<br />

konjunkturer, arbetsmarknader<br />

och politiska beslut. Det gäller att hitta en<br />

bra balans i bostadsplaneringen för att inte<br />

uppnå överskott eller underskott. Samtidigt<br />

är det viktigt att förvalta beståndet väl och<br />

erbjuda kvalitativa bostäder med bra service.<br />

Vi har en stark framtidstro och går en<br />

spännande utveckling tillmötes för ett mer<br />

hållbart samhälle där vi vill vara med och<br />

påverka. Vi kommer fortsätta att utveckla<br />

förvaltningen av lägenheterna och bostadsområdena<br />

där trygghet, trivsel och tillgänglighet<br />

är viktiga hörnstenar för ett bra boende<br />

och nöjda hyresgäster.<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 38


Våra verkställande direktörer och styrelseordföranden under <strong>100</strong> år<br />

så<br />

-<br />

k-<br />

är<br />

t-<br />

er<br />

en<br />

te<br />

gt<br />

ch<br />

ce.<br />

en<br />

er<br />

ch<br />

la<br />

s-<br />

g-<br />

n-<br />

1917 2017<br />

Lars Andersson<br />

VD 1994 - 1996<br />

Erland Claesson<br />

VD 1992 - 1994<br />

Bengt Fellin<br />

VD 1976 - 1992<br />

Anders Nordqvist<br />

VD 1996 - 2008<br />

Ragnar Annerskog<br />

VD 1965 - 1976<br />

Fredrik Millertson<br />

VD 2009 - 2013<br />

John Söderström<br />

VD 1944 - 1965<br />

Peter Landin<br />

VD 2013 -<br />

Köpings Bostads AB<br />

<strong>100</strong> år<br />

Gustaf Barckman<br />

VD 1917 - 1944<br />

Elizabeth Salomonsson<br />

Styrelseordförande<br />

1992 -<br />

Frank-Arne Tyrestad<br />

Styrelseordförande<br />

1980 - 1992<br />

Stig-Uno Ågren<br />

Styrelseordförande<br />

1974- 1979<br />

Rudolf Jande<br />

Styrelseordförande<br />

1965 - 1973<br />

Tore Axelsson<br />

Styrelseordförande<br />

1962 - 1964<br />

P Gerstadius<br />

Styrelseordförande<br />

1957- 1961<br />

Karl-Erik Wallbom<br />

Styrelseordförande<br />

1952- 1956<br />

Arthur Kussak<br />

Styrelseordförande<br />

1944- 1951<br />

Alfred Kjellberg<br />

Styrelseordförande<br />

1941- 1944<br />

Gustaf Barckman<br />

Styrelseordförande<br />

1917 - 1938<br />

Köpings Bostads AB <strong>100</strong> år - SID 39


Produktion och idé Maria Eriksson och Kristoffer Nilsson, Köpings Bostads AB

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!