25.04.2021 Views

Blå Bandet nr 2 april-juni 2021

Nationell tidning utgiven av Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund, som är en nykterhetsorganisation.

Nationell tidning utgiven av Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund, som är en nykterhetsorganisation.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

N:R 2 APRIL - JUNI <strong>2021</strong> ÅRGÅNG 139


N:R 2 APRIL - JUNI <strong>2021</strong> ÅRGÅNG 139<br />

NYHETER & AKTUELLT<br />

3 Välbesökta seminarier<br />

4-5 Varför engagerar sig inte unga<br />

nyktra i nykterhetsförening?<br />

6-7 Kombinera jubileum med<br />

årsmöten och utflykter<br />

20 Ny rektor på Helliden<br />

20 Verksamhetsstrateg slutar<br />

24 Filminspelningar till ”Jag ser”<br />

KULTUR<br />

11-14 <strong>Blå</strong>bandshus i Skövde<br />

FAMILJ<br />

8-10 Gunilla Lindskog fyller 70 år<br />

18 Minnesord Thore Gårmark<br />

18 Minnesord Vera Eriksson<br />

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM<br />

15 Förslag till nya stadgar<br />

15 Mentorskapsprogrammet<br />

16 Discord - nya samlingsplatsen<br />

17 Nystart för instagramkontot<br />

17 Digitalt träffbidrag<br />

LEDARE, DEBATT, KRÖNIKA<br />

19 Debatt: Rolf Bromme<br />

21 Krönika: Håkan Eriksson<br />

23 Ledare: Per-Olof Svensson<br />

ILLUSTRATION MAX GUSTAFSON<br />

Se även info på sidan 23<br />

INFORMATION OM TIDNINGENS REDAKTION OCH UTGIVARE PÅ SIDAN 23<br />

INFORMATION OM FÖRBUNDENS KONTAKTER PÅ SIDAN 22


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 2-<strong>2021</strong><br />

3<br />

JAG SER<br />

I skyddsfaktorer<br />

”<br />

ligger<br />

Välbesökta seminarier<br />

magin i förebyggande<br />

CAMILLA PETTERSSON<br />

Under den nationella kampanjveckan<br />

”Du spelar roll” arrangerade <strong>Blå</strong><br />

<strong>Bandet</strong>s satsning ”Jag ser” två av de<br />

fyra direktsända nationella digitala<br />

seminarierna. Målsättningen med<br />

veckan var att uppmärksamma att<br />

alla kan spela roll för barn och unga<br />

som har det svårt. <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s två<br />

seminarier lockade drygt 560 deltagare.<br />

12 organisationer står bakom den<br />

nationella satsningen. Utöver de<br />

centrala arrangemangen, görs flera<br />

lokala under denna vecka som under<br />

tio år genomförts samma vecka<br />

som ”Alla hjärtans dag” infaller.<br />

Chatarina Forsberg, projektledare<br />

för ”Jag ser” hälsade välkommen och<br />

informerade.<br />

- Under Spela roll-veckan händer<br />

det mycket lokalt. Den har funnits i<br />

tio år och behov finns fortfarande,<br />

konstaterade Forsberg och uppmanade<br />

att gå in på den särskilda<br />

hemsidan för mer information och<br />

berättade vidare att det är många<br />

organisationer som står bakom denna<br />

vecka.<br />

LÅNG ERFARENHET<br />

Vid det första av <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s seminarier<br />

medverkade Elisabet Näsman,<br />

professor vid Uppsala universitet,<br />

som har lång erfarenhet kring hur<br />

barn påverkas när de har sin uppväxt<br />

i sina föräldrars missbruk. I sin<br />

föreläsning berättade hon konkret<br />

hur dessa barns situation kan se ut.<br />

Näsman berättade att situationen<br />

kan variera över tid, det är därför<br />

syskon kan ha stora skillnader i hur<br />

de har upplevt sin uppväxt. I intervjuer<br />

med barn som forskare har gjort<br />

framkommer en ganska dyster bild<br />

kring hur de upplevt sina missbrukande<br />

föräldrar.<br />

Från att uppleva att mamma eller<br />

pappa pratar sluddrigt till att de<br />

ljuger, bryter löften, blir elaka till hot<br />

och våld. Det här kan ge barn sämre<br />

förutsättningar med att inte klara<br />

skola, drabbas av psykisk ohälsa och<br />

sjukdom med mera.<br />

Barnen är samtidigt ofta mycket<br />

lojala med sina föräldrar, håller fasaden<br />

utåt och tar på sig ”vuxenuppgifter”<br />

i hemmet med att handla, laga<br />

mat med mera.<br />

Det finns tack och lov hopp och<br />

det är här alla andra vuxna blir så<br />

viktiga. Släkt, vänner, personal i<br />

barnomsorg och skola, ledare i förenings-<br />

och församlingsverksamhet<br />

med flera.<br />

- Hur mår du? Det tror jag är en<br />

väldigt bra fråga, framhöll Elisabet<br />

Näsman och att man måste våga<br />

fråga flera gånger.<br />

Chatarina Forsberg tackade Elisabet<br />

Näsman för hennes medverkan<br />

och passade på att inbjuda till ytterligare<br />

ett längre seminarium med<br />

Näsman som vid denna tidnings<br />

utgivning är genomfört.<br />

FORTSÄTTER KÄMPA<br />

Chatarina Forsberg inledde nästa<br />

seminarium:<br />

- Vi fortsätter kämpa på och i år<br />

når vi ut på ett helt annat sett, sa<br />

Forsberg och syftade på att digitala<br />

seminarier gör att fler har möjlighet<br />

att delta och fortsatte:<br />

- Nu ger vi extra uppmärksamhet<br />

för barn i utsatthet. Du och jag kan se<br />

och följa vår magkänsla.<br />

Därefter hälsades föreläsare Camilla<br />

Pettersson, forskare i folkhälsovetenskap<br />

och social välfärd, välkommen<br />

som i sitt yrke har ambitionen att<br />

lyfta fram koppling mellan forskning<br />

och praktik. Hon inledde med att visa<br />

en film producerad av Barnombudsmannen,<br />

”1.000 kronorsloppet”, som<br />

illustrerade att barn och unga har<br />

olika förutsättningar som de själva<br />

inte kunnat påverka.<br />

Beroende på föräldrar socioekonomiska<br />

situation ger det olika villkor<br />

för skolresultat, ekonomi och hälsa.<br />

- Vi kan bidra till att minska skillnader,<br />

framhöll Camilla Pettersson<br />

och fortsatte:<br />

- Forskning är viktigt men ibland<br />

är det minst lika viktigt att lyssna på<br />

barnen.<br />

Störst risk för svårigheter finns<br />

när det blir många riskfaktorer och<br />

få skyddsfaktorer. Riskfaktorer är när<br />

vissa omständigheter eller händelser<br />

ökar sannolikheten för att något inte<br />

önskvärt ska hända. Medan skyddsfaktorer<br />

tvärtom bidrar till personens<br />

ökande motståndskraft att hindra<br />

eller minska effekten av riskfaktorer.<br />

- I skyddsfaktorer ligger magin i<br />

det främjande förebyggandet arbetet,<br />

framhöll Pettersson som konstaterade<br />

att många av riskfaktorerna inte<br />

går att påverka. Därför bör vi fokusera<br />

på skyddsfaktorer där alla kan<br />

bidra på olika nivåer, inom familjen,<br />

vänner, lärare, ledare med flera.<br />

VARA SKYDDSFAKTORER<br />

Vid bägge seminarierna var Emil<br />

Gillsberg, <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s verksamhetsstrateg,<br />

moderator för de frågor som<br />

ställdes skriftligt av deltagare. Innan<br />

dessa lästes upp och besvarades av<br />

föreläsaren, framhöll Gillsberg:<br />

- Vi kan vara skyddsfaktorer, se<br />

barnen, vara trygga vuxna i närheten.<br />

Chatarina Forsberg tackade Camilla<br />

Pettersson för hennes medverkan<br />

och sammanfattade att det<br />

är sorgligt med alla riskfaktorer,<br />

samtidigt som det är viktigt att de<br />

lyfts fram. Även här inbjöds till ytterligare<br />

ett längre seminarium med<br />

Pettersson som också är genomfört<br />

vid denna tidnings utgivning.<br />

Fler digitala seminarier arrangeras<br />

av ”Jag ser”<br />

(<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>, LP-verksamheten, NBV):<br />

Måndag 10 maj i samband med<br />

Folknykterhetens vecka.<br />

Måndag 22 <strong>juni</strong> i samband med<br />

Nykter midsommar för barnens skull.<br />

Se annons sidan 2!<br />

www.jagser.se<br />

www.duspelarroll.se<br />

TEXT:<br />

Per-Olof Svensson


64<br />

BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2021</strong> 6-2020<br />

NY RAPPORT AV MHF-UNGDOM<br />

Varför engagerar sig inte nyktra un<br />

FOTO: ADOBE STOCK<br />

Dagens unga vuxna dricker mindre alkohol än tidigare generationer.<br />

Samtidigt är det färre av de unga som inte dricker som engagerar sig<br />

i nykterhetsrörelsen. I en ny rapport har Kim Fagerholm på MHF-<br />

Ungdom undersökt varför.<br />

Varje år genomför Centralförbundet<br />

för alkohol- och narkotikaupplysning<br />

(CAN) en skolundersökning<br />

om alkohol- och drogvanorna hos<br />

niondeklassare och elever i årskurs<br />

två på gymnasiet. Resultatet av<br />

skolenkäten 2019 visade att elevernas<br />

alkoholkonsumtion låg på historiskt<br />

låga nivåer. Det är en trend som har<br />

funnits under några år, enligt CAN.<br />

Fler unga vuxna än tidigare väljer<br />

en nykter livsstil. Samtidigt är det<br />

färre unga nykterister som är medlemmar<br />

i en nykterhetsorganisation.<br />

Kim Fagerholm på MHF-Ungdom<br />

har i rapporten ”Varför unga nykterister<br />

inte organiserar sig inom nykterhetsrörelsen?”<br />

undersökt varför.<br />

MHF-Ungdom är en trafiksäkerhetsorganisation<br />

för barn och ungdomar<br />

upp till 25 år.<br />

- Bakgrunden till rapporten är att<br />

under tiden som jag har arbetat på<br />

MHF-Ungdom har våra medlemssiffror<br />

sjunkit kontinuerligt, berättar<br />

Kim Fagerholm, projektansvarig för<br />

studien.<br />

- Det är en paradox att det är fler<br />

unga än tidigare som inte dricker<br />

alkohol, men allt färre som tillhör en<br />

nykterhetsorganisation.<br />

Kim Fagerholm har en kandidatexamen<br />

med i<strong>nr</strong>iktning mot organisation.<br />

Rapporten ”Varför unga<br />

nykterister inte organiserar sig inom<br />

nykterhetsrörelsen?” har finansierats<br />

med bidrag från Stiftelsen Ansvar För<br />

Framtiden (SAFF).<br />

- Det här är ett område som det<br />

inte tidigare har forskats på, säger<br />

hon.<br />

Studien bygger på intervjuer<br />

med unga vuxna i åldern 20 till 25<br />

år som inte dricker alkohol. Det är<br />

personer som inte sedan tidigare är<br />

engagerade i nykterhetsrörelsen eller<br />

medlemmar i en religiös organisation<br />

med krav på nykterhet.<br />

I det första skedet gjordes 785<br />

enkäter för att få fram intervjupersoner.<br />

I nästa steg intervjuade Kim<br />

Fagerholm 50 unga vuxna bosatta i<br />

stad och 50 bosatta på landet.<br />

Rapporten visar att för att unga ska vilja engagera sig i<br />

en nykterhetsförening behövs ett syfte utöver nykterhet<br />

TEXT: Mari Haglund<br />

Tidningen Motorföraren<br />

- Orsakerna till varför man som<br />

ung vuxen har valt att inte dricka<br />

alkohol varierar hos intervjudeltagarna,<br />

säger Kim Fagerholm.<br />

Det kan exempelvis handla om att<br />

man satsar på sin hälsa och träning,<br />

att man vill satsa på studierna, att<br />

man inte tycker att alkohol är coolt,<br />

att det är onödigt eller att alkohol inte<br />

smakar gott.<br />

- Många av svaren handlade om<br />

image, hur andra uppfattar en och<br />

ser på en. Att man känner en press<br />

som ung att passa in i vissa ramar.<br />

Att det inte är okej att göra bort sig,<br />

förklarar Kim Fagerholm.<br />

”MOSSIG ORGANISATION”<br />

Det finns flera olika orsaker till varför<br />

intervjudeltagarna inte är medlemmar<br />

i en nykterhetsorganisation. De<br />

unga upplever att det inte finns plats<br />

för dem i dagens organisationer, att<br />

de vuxna inte lyssnar på dem eller tar<br />

dem på allvar. Andra uppfattningar<br />

är att nykterhetsorganisationer är<br />

”mossiga” och att ”nykterister är<br />

dömande och exkluderande”.<br />

- Många gjorde kopplingen att ett<br />

medlemskap i en nykterhetsorganisation<br />

är för personer som har eller har<br />

haft alkoholproblem eller alkoholmissbruk,<br />

berättar Kim Fagerholm.<br />

På frågan om varför intervjudeltagarna<br />

är medlemmar i andra typer av<br />

föreningar, svarade de att det handlar<br />

om att de som individer får ut ett<br />

mervärde av medlemskapet.<br />

- Flera av intervjupersonerna<br />

förstod inte syftet med nykterhetsrörelsen,<br />

säger hon.<br />

- Det var lättare att förstå syftet<br />

med att engagera sig i en organisation,<br />

om det fanns ett syfte<br />

Personerna har inget<br />

samband med artikeln.


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 2-<strong>2021</strong><br />

5<br />

gdomar i en nykterhetsförening?<br />

utöver nykterheten. MHF och MHF-<br />

Ungdom har exempelvis nykterhet<br />

kopplat till trafik och arbetar mot<br />

rattfylleri.<br />

En fråga i rapporten är: Vad skulle<br />

få dig att eventuellt engagera dig i<br />

en nykterhetsorganisation eller bli<br />

medlem?<br />

Att organisationen är nytänkande,<br />

inkluderande och att jag som individ<br />

känner att jag kan vara med och påverka,<br />

var några av svaren.<br />

TYDLIGT SYFTE VIKTIGT<br />

Det är viktigt att det finns ett tydligt<br />

syfte med organisationen, enligt intervjudeltagarna.<br />

En av de viktigaste<br />

faktorerna är att det måste finnas ett<br />

mervärde i engagemanget.<br />

Det är inte självklart att man vill<br />

bli medlem i nykterhetsrörelsen bara<br />

för att man har en nykter livsstil.<br />

- För att man ska vilja engagera<br />

sig måste det finnas ett mervärde,<br />

det kan exempelvis vara kopplat till<br />

organisationens idé eller mål. Det kan<br />

handla om att föreningen arbetar för<br />

ett högre syfte som personen tycker<br />

är viktigt, förklarar Kim Fagerholm.<br />

- När det gäller nykterhetsrörelsen,<br />

kan man tänka sig att nykterhetsorganisationer<br />

som har en särskild<br />

i<strong>nr</strong>iktning, har en större möjlighet<br />

att attrahera den yngre generationen.<br />

Personerna har inget samband med artikeln.<br />

FÄRRE MEDLEMMAR<br />

Att medlemstalen sjunker för ideella<br />

organisationer, är inget som är unikt<br />

för nykterhetsrörelsen. Dagens unga<br />

engagerar sig i samhällsfrågor på<br />

andra sätt än tidigare generationer.<br />

- Många föreningar tappar ungdomar<br />

som medlemmar, det visar flera<br />

studier, konstaterar Kim Fagerholm.<br />

- Dagens unga har ett stort samhällsengagemang,<br />

men det ser inte<br />

ut på det traditionella sättet. Som<br />

exempel, titta på klimatrörelsen och<br />

aktivisten Greta Thunberg.<br />

Unga vuxna tycker inte att de behöver<br />

vara medlemmar i en förening<br />

bara för att de har gjort ett visst livs-<br />

Ungas samhällsintresse är inte<br />

mindre, engagemanget ser<br />

bara annorlunda ut<br />

Kim Fagerholm<br />

stilsval, har ett intresse eller tycker<br />

att en samhällsfråga är viktig. De kan<br />

stödja frågan i sociala medier eller<br />

delta i en klimatmarsch.<br />

- Det här är en generation som<br />

är vana att ha många valmöjligheter.<br />

Deras samhällsintresse är inte<br />

mindre, engagemanget ser bara annorlunda<br />

ut, säger Kim Fagerholm.<br />

- Via nätet kan dagens unga få<br />

kontakt med andra som delar samma<br />

intresse eller stödja en samhällsfråga<br />

utan vara medlem i en traditionell<br />

organisation.<br />

Vad har du fått för respons på studien?<br />

- Positiv. Andra organisationer inom<br />

nykterhetsrörelsen tycker att det är<br />

bra och intressant att vi har gjort en<br />

studie på det här området och att<br />

behövs, säger Kim Fagerholm.<br />

MHF-Ungdom anser att det är<br />

betydelsefullt att det i framtiden fortsätter<br />

att forskas på vad det är som<br />

Kim Fagerholm har sammanställt<br />

rapporten för MHF-Ungdom.<br />

Vill du läsa rapporten, kontakta:<br />

kim.fagerholm@mhf-ungdom.se<br />

gör att unga väljer att engagera sig i<br />

nykterhetsrörelsen eller inte.<br />

- Det är viktigt att det görs uppföljande<br />

studier på det här området.<br />

- Vi hoppas att den här rapporten<br />

ska få andra organisationer inom<br />

nykterhetsrörelsen att reflektera över<br />

de här frågorna. Det är viktigt inför<br />

framtiden, säger Kim Fagerholm.<br />

Vad blir nästa steg – hur kommer<br />

du att sprida rapporten?<br />

- Jag kommer att presentera rapporten<br />

i olika sammanhang inom<br />

nykterhetsrörelsen.<br />

Artikeln är tidigare publicerad i<br />

tidningen Motorföraren 1/21 som<br />

gett tillstånd för publicering i<br />

tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>.<br />

FOTO: PRIVAT FOTO: ADOBE STOCK


6<br />

BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2021</strong> 6-2020<br />

FOTO: GUSTAV KARLSSON<br />

Huvudbyggnaden som invigdes för 75 år sedan. Därefter har stugor, annex och ytterligare en större byggnad<br />

tillkommit. Anläggningen har totalt 123 bäddar. Bilderna på nästa sida inspirerar till att passa på att komma<br />

tidigare eller stanna kvar efter helgen för aktivitet och rekreation.<br />

Alla bilder från Sälen är fotograferade av Gustav Karlsson, utom cykelbilden som inte är från Sälen.<br />

SÄLSÄTERNS<br />

FJÄLLGÅRD<br />

Vandrarhem som erbjuder boende<br />

i rum och stugor i Sälenfjällen<br />

Gångavstånd till Säl-, Mellan- & Storfjällen<br />

Många fina cykelleder i omgivningarna<br />

Möjlighet till självhushåll<br />

Livsmedelsbutiker, bageri, restauranger m.m. finns i närområdet<br />

Daglig anslutning med buss från Borlänge<br />

Alkoholfri miljö, medlemmar i nykterhetsorganisation får rabatt!<br />

Stora möjligheter för grupper och läger!<br />

Välkomna!<br />

Sälsäterns Fjällgård i Sälen<br />

www.fjallgarden.nu info@fjallgarden.nu Tel. 0280-21018


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 2-<strong>2021</strong><br />

7<br />

FOTO: ADOBE STOCK<br />

FOTO: GUSTAV KARLSSON<br />

FJÄLLGÅRDENS 75-ÅRS JUBILEUM & RIKSKONFERENS<br />

Kombinera jubileum<br />

med årsmöten och utflykter<br />

Välkomna upp till Sälsäterns fjällgård<br />

för att tillsammans fira de 75<br />

år som passerat sedan gården stod<br />

klar 1946. Vi kommer att göra det<br />

bästa för att göra en härlig jubileumshelg.<br />

Både för dig som har<br />

många minnen av gården och för<br />

dig som vill lära känna gården<br />

bättre.<br />

Det går jättebra att komma tidigare<br />

under veckan och njuta av den härliga<br />

naturen i fjällen. Varför inte<br />

vandra, cykla eller bara vara på gården?<br />

I Sälenfjällen finns många aktiviteter<br />

i närområdet som passar alla<br />

åldrar.<br />

Du/ni är då välkommen att komma<br />

och bo på gården med självhushåll<br />

till rabatterat pris.<br />

Hjälp oss att bidra med foton,<br />

filmer, och andra fina minnen från<br />

gården som vi kan dela med varandra<br />

under dagarna. Var med och<br />

tävla om det bästa Sälen-minnet!<br />

Du kanske har någon härlig histo-<br />

ria från någon sommarvärdsvecka,<br />

vandringsvecka, Sälen 1:an, arbetsdagar<br />

eller något helt annat? Bästa<br />

storyn premieras!<br />

Förutom att det under jubileumshelgen<br />

ska avhandlas årsmöten för<br />

förbundet, fjällgården och Hellidens<br />

folkhögskola så kommer det<br />

att finns möjlighet att gå den nyanlagda<br />

“Hälsans och upplevelsens<br />

stig” på myren, delta på jubileumsmiddag<br />

under lördagskvällen med<br />

återblickar från de 75 år gården har<br />

funnits och framförallt ha roliga dagar<br />

tillsammans.<br />

Anmälningsformulär med priser<br />

och exakta tider kommer att finnas<br />

på förbundets hemsida www.blabandet.se<br />

och i nästa nummer av<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>. Anmäl er gärna i god<br />

tid, för att underlätta planeringen<br />

av sängplatser och aktiviteter med<br />

tanke på pandemin.<br />

Varmt välkomna till fjällgården<br />

i september önskar styrelserna<br />

för <strong>Blå</strong>bandsungdomens Fjällstugeförening<br />

och <strong>Blå</strong>bandsförbundet<br />

genom Elisabet Andersson och<br />

Annika R Bergman.<br />

HAR DU FRÅGOR om gården, logi eller vill komma tidigare använder du<br />

adressen: info@fjallgarden.nu<br />

Dit skickar du även “Mitt bästa Sälenminne”.<br />

Vill du hellre ringa eller skicka sms:<br />

Elisabet Andersson 070-6555900<br />

JUBILEUMSINSAMLING Sälsäter-huset behöver en<br />

ansiktsupplyftning på utsidan inom de närmaste åren!.<br />

Hjälp oss att göra det möjligt med ett litet bidrag,<br />

Swisha till 1233516879 eller via bankgiro 156-4731


BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2021</strong><br />

9<br />

FÖDELSEDAG GUNILLA LINDSKOG<br />

”<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> har alltid funnits i mitt hjärta”<br />

Gunilla Lindskog, Sundsvall, fyller 70 år den 26 <strong>april</strong>. Hon är ordförande<br />

i Skönort-Skönsbergs <strong>Blå</strong>bandsförening. För att öka kännedomen om <strong>Blå</strong><br />

<strong>Bandet</strong> hade Gunilla flera kontakter med olika församlingar. Sedan kom<br />

coronapandemin och försvårade detta. Förhoppningsvis blir det bättre<br />

inom kort som gör det lättare att kunna träffas igen.<br />

TEXT & FOTO:<br />

Per-Olof Svensson<br />

Livsresan geografiskt startade i Blekinge<br />

och Karlskrona där hon växte<br />

upp med föräldrar som var blåbandister<br />

och sin storebror Gunnar Lindskog,<br />

som idag också är ordförande<br />

i en <strong>Blå</strong>bandsförening, Upplands<br />

Väsby. Deras pappa var sjuk och dog<br />

tidigt efter en längre tids sjukdom. På<br />

den tiden fick barn sällan göra besök<br />

på sjukhus. Ett starkt minne är när<br />

hon fick besöka sin pappa och hade<br />

med sig en kaffetermos till honom.<br />

Han dog när Gunilla var nio år.<br />

Efter fyra år i folkskola blev det<br />

drygt fem år i flickskola som hon<br />

hoppade av på grund av att Gunilla<br />

blev mobbad. Efter ett halvårs praktik<br />

på förskola flyttade hon till Tidaholm<br />

i Skaraborg och började på <strong>Blå</strong><br />

<strong>Bandet</strong>s folkhögskola Helliden. Där<br />

gick hon allmän linje i två år och var<br />

klar 1970.<br />

Varför Helliden?<br />

- För att mina föräldrar var blåbandister<br />

och att min storebror Gunnar gått<br />

där samt att jag behövde utbildning.<br />

Efter det kombinerade Gunilla<br />

arbete inom vården med fortsatta studier<br />

på Komvux med svenska, engelska,<br />

historia, religion och franska.<br />

ÄNNU EN FOLKHÖGSKOLA<br />

1975 var det dags för ytterligare två<br />

års folkhögskolestudier till fritidsledare.<br />

Nu blev det landskapet Bohuslän<br />

och Ljungskile. 1975 träffade hon<br />

den man som senare blev far till hennes<br />

två söner. De bodde i Göteborg<br />

och sonen Niklas föddes. 1979 var<br />

det åter dags att flytta norrut, denna<br />

gång till Eskilstuna. 1980 föddes Erik<br />

och året därpå skildes Gunilla från<br />

barnens pappa.<br />

I Södermanland blev det flera<br />

olika bostadsorter, bland annat Nyköping<br />

och Trosa. Kombinationen<br />

med att vara ensamstående förälder,<br />

arbeta som elevassistent, utbilda sig<br />

till ansvarig inom hemtjänst och arbeta<br />

som föreståndare på ett dagcenter,<br />

blev till slut för mycket och Gunilla.<br />

- Jag blev utbränd, kände mig<br />

aldrig nöjd, det var en otrolig stress,<br />

berättar Gunilla.<br />

Vid den här tiden i början på<br />

1990-talet fanns inte samma kunskap<br />

som idag om utmattningsdepression.<br />

Gunilla var sjukskriven i närmare<br />

fem år. Den tiden behövdes för att<br />

krafterna skulle komma tillbaka.<br />

- När kropp och hjärna fick vila<br />

och återhämta sig blev jag succesivt<br />

piggare.<br />

FORTSATTE NORRUT<br />

Gunilla fortsatte sin resa norrut och<br />

det blev Härnösand i Ångermanland<br />

1998. Tillbaka i arbete med timanställning<br />

på ett intervjubolag.<br />

- Då passade det mig bra, jag behövde<br />

inte tänka själv.<br />

När krafterna återkom kunde hon<br />

åter anta utmaningen till ett chefsjobb<br />

inom kommunen. 2008 blev det ännu<br />

en geografisk förflyttning, denna<br />

gång något söderut. Inte så långt men<br />

ändå byte av landskap till Medelpad<br />

och Sundsvall.<br />

Här arbetade Gunilla som internlärare<br />

i Samhall och utbildade i<br />

lokalvård. Gunilla har egen erfarenhet<br />

av att städa professionellt och har<br />

utbildat sig inom lokalvård.<br />

PROFESSIONELL LOKALVÅRD<br />

- Jag lärde ut hur man städar på bra<br />

sätt. Trivdes bra och jag gillar att<br />

prata.<br />

Efter pensioneringen har Gunilla<br />

fortsatt att arbeta en del med lokalvård.<br />

Vidare är hon engagerad i Afasiföreningen<br />

där hon är handledare i<br />

”Prova på rummet” dit deltagare kan<br />

komma för att träna.<br />

Hur kom du i kontakt med dem?<br />

- Det var Mats Danielsson som frågade<br />

och jag tycker att det verkligen<br />

är roligt att vara engagerad där.<br />

NATURLIGT MED BLÅ BANDET<br />

För Gunilla blev <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> naturligt<br />

under uppväxten. Föräldrarna var<br />

engagerade i den lokala <strong>Blå</strong>bandsföreningen.<br />

Gunilla minns att vid möten<br />

fick hon dricka kaffe, inte annars.<br />

Någon dans var dock inte tillåtet.<br />

- Det ansågs vara fult att dansa,<br />

berättar Gunilla.<br />

Mötena hölls i IOGT lokalen i<br />

Karlskrona. Det fanns också barnverksamhet<br />

med Hoppets Här inom<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> samt barnkolonin <strong>Blå</strong>klinten<br />

som föräldrarna var aktiva<br />

som ledare i. Senare blev det också<br />

studiecirklar innan Gunilla flyttade<br />

till Helliden för folkhögskolestudier.<br />

I Karlskrona var Gunilla också aktiv<br />

i sjöscouterna.<br />

ANNAN SYN PÅ ALKOHOL<br />

Under en tioårsperiod på 1980-talet<br />

lämnade Gunilla sitt medlemskap i<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> då hon fick en annan syn<br />

på alkohol.<br />

- Det var ändå en bra erfarenhet<br />

då jag till slut kände att <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong><br />

alltid har funnits i mitt hjärta och att<br />

det är roligare att inte dricka alkohol.<br />

- Jag hittade tillbaka till <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong><br />

och mindes hur viktigt mina år på<br />

Helliden var.<br />

Gunilla berättar att många blåbandister<br />

genom åren har varit viktiga<br />

för henne på de olika platser hon har<br />

bott. I Sundsvall är föreningen en<br />

sammanslagning av två föreningar.


10<br />

GUNILLA LINDSKOG<br />

Aktuell: Fyller 70 år 26 <strong>april</strong>. Familj:<br />

Sambo, två söner från tidigare äktenskap.<br />

En av sönerna bosatt i Finland<br />

med familjen där Gunillas två barnbarn<br />

finns. Tre bonusbarn Bor: Sundsvall.<br />

Yrke: Pensionär. Lokalvårdare. Fritid:<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>, NBV, Afasiföreningen. Teater,<br />

kultur, film, läser böcker jämnt. Favoritmat:<br />

Tournedo. Bruna bönor med<br />

köttbullar. Favoritfärg: Röd. TV-serier<br />

eller motsvarande: Exit, frågesportprogram,<br />

gamla serier som Hedebyborna.<br />

Bok du läser nu: ”Vända hem”<br />

av Yaa Gyafi (Gunilla rekommenderar).<br />

Det här gör mig riktigt glad: Riktig<br />

vänskap är en gåva i föreningslivet,<br />

samarbete män-kvinnor, komma ifrån<br />

svartsjuka. Tre ord om alkohol: Farligt,<br />

frestande, populärt. Fem ord om<br />

mig själv: Uthållig, social, optimist, lat,<br />

nyfiken. Berätta något oväntat om<br />

dig! Jag tycker om att brodera. Skulle<br />

vilja lära mig fäktning och att skjuta på<br />

skjutbana.<br />

Skönsberg är en stadsdel i Sundsvall<br />

medan namnet Skönort är oklart<br />

var det är hämtat ifrån då platsen<br />

inte finns.<br />

Skönort-Skönsberg <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

har idag tio medlemmar. För<br />

att öka kännedomen om <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong><br />

hade Gunilla före pandemiutbrottet<br />

kontakt med flera församlingar och<br />

Frälsningsarmén och skulle få träffa<br />

dem. Det får nu vänta tills det blir<br />

möjligt.<br />

I <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> har Gunilla utöver<br />

ordförande i föreningen, haft förtroendeuppdrag<br />

som valberedare för<br />

Hellidens Folkhögskoleförening.<br />

STORT KULTURINTRESSE<br />

Gunilla har stort kulturintresse och<br />

berättar att om hon hade råd skulle<br />

hon gå på bio jämnt. Istället finns<br />

det alltid böcker som hon läser.<br />

Teater besöker hon också gärna och<br />

Gunilla berättar att när hon fyllde 65<br />

år ”tvingade” hon med sin familj på<br />

opera, premiär även för henne.<br />

En studiecirkel som Gunilla återfått<br />

kontakt med är den som Gun-<br />

Britt Karlsson leder. Gunilla deltog i<br />

bokcirkel under hennes tid i Södermanland.<br />

Genom att den nu genomförs<br />

digitalt på grund av pandemin,<br />

öppnandes möjligheten för Gunilla<br />

att delta trots geografiskt avstånd.<br />

BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2021</strong><br />

I förra numret av denna tidning<br />

berättade vi om hur denna cirkel har<br />

ställt om under ledning av Gun-Britt<br />

Karlsson, medlem i Nyköpings <strong>Blå</strong>bandsförening.<br />

STUDIEFÖRBUNDET NBV<br />

I studieförbundet NBV är Gunilla styrelseledamot<br />

sedan 2001, med flera<br />

olika geografiska omorganisationer.<br />

Nu är det NBV Norr som gäller.<br />

- Det är ett uppdrag som är roligt,<br />

kul, stimulerande men också jobbigt,<br />

särskilt när personal ska sägas upp.<br />

Gunilla är vidare aktiv i Tempelbyggarorden<br />

och medlem i IOGT-<br />

NTO. Samhällsintresset är stort inom<br />

politik, sociala-, miljö- och värderingsfrågor.<br />

- Att diskutera den kristna grunden<br />

som på <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> på turné passar<br />

mig perfekt, framhåller Gunilla<br />

som också är nyfiken och alltid vill<br />

lära sig mer.<br />

Varför är ditt medlemskap<br />

i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> viktigt?<br />

- Nykterhetsfrågor och ett drogfritt<br />

samhälle och det är i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> jag<br />

får ut mest i av att förena min tro med<br />

samhällsfrågor.<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Medlemskampanj <strong>2021</strong><br />

Gratis att bli medlem under året<br />

Välkomstgåvor:<br />

Vattenflaska & boken<br />

Lyssna på barnen<br />

Medlemsansökan:<br />

www.blabandet.se<br />

Nykterhet behöver du aldrig ångra!


3-2019 BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2021</strong><br />

11<br />

BLÅBANDSHUS I SKÖVDE<br />

Centralt läge nära centrum<br />

Endast en km från Skövde centrum ligger <strong>Blå</strong>bandshuset som<br />

byggdes av medlemmar i Käpplunda <strong>Blå</strong>bandsförening och kunde<br />

börja användas 1909. Flera av de lokaler och fastigheter som finns<br />

i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> ligger idag ocentralt på landsbygden. Tack vare läget<br />

i Skövde är det fortfarande en tillgång för att bedriva verksamhet.<br />

Käpplunda <strong>Blå</strong>bandsförening bildades<br />

24 oktober 1902 efter initiativ av<br />

förmannen vid Käpplunda kalkbrott,<br />

Axel Widmark som också blev föreningens<br />

förste ordförande. Två veckor<br />

senare antogs stadgar och föreningen<br />

blev medlem i Skaraborgs läns <strong>Blå</strong>bandsdistrikt.<br />

Möten hölls varje lördag i Betania,<br />

Baptisternas lokal i Käpplunda som<br />

enligt protokoll välvilligt upplät<br />

lokalen för en låg hyreskostnad. Allt<br />

fler intresserade och medlemmar<br />

gjorde att lokalen inte räckte till.<br />

<strong>Blå</strong>bandshuset i Skövde<br />

Föreningen fick av Skövde landsförsamling<br />

lov att använda en skolsal<br />

i Skoltuna från 1904. I 30-årsjubileumsskift<br />

kan man läsa:<br />

”Nu började en särdeles livlig verksamhet<br />

och föreningen torde vid den<br />

tiden ha haft sin största medlemssiffra<br />

omkring 200. Möten och fester samt<br />

föredrag var välbesökta och arbetet väl<br />

uppskattat av allmänheten. Snart nog<br />

uppstod tankar och längtan efter en egen<br />

lokal”.<br />

Tack vare det stora intresset under<br />

inledningen av 1900-talet, påbörjades<br />

insamling till en byggnadsfond och<br />

en kommitté bildades för att försöka<br />

realisera medlemmarnas längtan<br />

efter egen lokal. Efter fem år av intensivt<br />

arbete kunde föreningen flytta in<br />

i det nybyggda huset i oktober 1909.<br />

Det var inte helt färdigt men fullt<br />

användbart.<br />

TEXT & FOTO:<br />

Per-Olof Svensson<br />

Föreningen lyckades bl.a. tack<br />

vare att det bland medlemmarna<br />

fanns snickare och murare. Många<br />

<strong>Blå</strong>bandsbibliotek i landet har bidragit<br />

att öka möjligheter för människor<br />

att få tillgång till böcker. Tillsammans<br />

med andra föreningar var detta värdefullt<br />

och var föregångare till att<br />

kommuner senare skapade allmänna<br />

bibliotek. Så även i denna förening<br />

som har 236 böcker som numera är<br />

placerade på vinden.<br />

Barnverksamhet fanns genom<br />

Hoppets Här fram till 1917 då den<br />

lades ned på grund av ledarbrist.<br />

Samma sak med försök kring körsång.<br />

En svårighet med ledare fanns<br />

även på den tiden. 1931 startade en<br />

ungdomsavdelning som under flera<br />

år hade en stor och livaktig verksamhet.<br />

En syförening har också funnits<br />

fram till för tio år sedan.


12<br />

BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2021</strong><br />

Stig Mellblom, ordförande i Skövde <strong>Blå</strong>bandförening 1978-2011. Niclas Lidström är ordförande sedan 2011.<br />

Huset ligger lyckligtvis centralt<br />

idag tack vare att staden Skövde<br />

har vuxit. När huset byggdes låg<br />

den utanför i Käpplunda, Skövde<br />

landsförsamling. Byarna i närheten<br />

var Harstena och Dälderna där de<br />

flesta medlemmarna bodde. Tomten<br />

som huset står på friköptes 1934 av<br />

<strong>Blå</strong>bandsföreningen från den egna<br />

Byggnadsföreningen som samtidigt<br />

upplöstes.<br />

1978 började diskussioner om en<br />

sammanslagning av <strong>Blå</strong>bandsföreningarna<br />

Käpplunda och Skövde.<br />

Detta blev genomfört i början av<br />

1980-talet. Tack vare att huset är<br />

gediget byggt har inga omfattande<br />

renoveringar behövts.<br />

Nytt tak lades 1980 samtidigt med<br />

tilläggsisolering och brädfodring.<br />

Det som har tillkommit är tak över<br />

entré, fönster mot väster samt en<br />

luftvärmepump.<br />

<strong>Blå</strong>bandshuset ligger vackert vid<br />

en vändplan. Straxt intill passerar<br />

många fordon på en genomfartsled<br />

och strategiskt på husväggen finns en<br />

stor ljusskylt med <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s logga.<br />

I huset finns en stor samlingssal som<br />

på grund av pandemin inte kunnat<br />

utnyttjas det senaste året. På väggen<br />

finns en stor målning av konstnären<br />

Emil Westling uppförd 1954.<br />

På bottenvåningen finns också ett<br />

kök samt två mindre samlingsrum.<br />

På övre plan finns en lägenhet.<br />

Den är uthyrd och förutom att det<br />

skapar inkomst innebär det också att<br />

huset inte står tomt. Tack vare olika<br />

projekt har underhåll kunnat utföras<br />

inomhus. Det som närmast kommer<br />

att behövas i underhåll är ommålning<br />

av fasaden.<br />

HUSET NÄRA ATT SÄLJAS<br />

För tio år sedan var det nära att <strong>Blå</strong>bandshuset<br />

skulle säljas. Medlemmarna<br />

blev äldre och färre. Tack vare<br />

att Niclas Lidström bytte förening<br />

från Tibro, och var intresserad att<br />

fylla huset med verksamhet räddades<br />

huset. Niclas blev ordförande 2011<br />

efter Stig Mellblom som var ordförande<br />

sedan 1978.<br />

STIG MELLBLOM<br />

Stig Mellblom fyllde 80 år i januari<br />

och var föreningens ordförande<br />

1978-2011. Stig blev medlem 1968<br />

samtidigt med hans föräldrar. Det<br />

var Stigs farbror Nils Mellblom som<br />

tyckte att de skulle bli medlemmar.<br />

Nils var ordförande 1939-1978 då<br />

Stig övertog ledarskapet i föreningen.<br />

Före Nils var det Stigs farfar Johan<br />

Mellblom som var ordförande och<br />

sekreterare i omgångar.<br />

Väggmålning uppfördes 1954<br />

av konstnären Emil Westling.


3-2019 BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2021</strong><br />

13<br />

Samlingssalen i Skövde <strong>Blå</strong>bandshus.<br />

Nu ligger huset i staden,<br />

hur såg det ut när du var ung?<br />

- Då var det på landet, det var ängar<br />

runt omkring. Längre tillbaks gick<br />

den gamla Kungsvägen förbi huset,<br />

svarar Stig.<br />

Huset kunde byggas tack vare medlemmars<br />

yrkesskicklighet. Både Stigs<br />

pappa och farfar var snickare.<br />

Vilket var ditt största beslut<br />

som ordförande?<br />

- Svårt att säga, kanske när vi skulle<br />

lägga nytt tak och tilläggsisolera med<br />

ny ytterpanel.<br />

Vad har <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> betytt för dig?<br />

- Sammanhållning och naturligt med<br />

pappa och farfar som blåbandister. Vi<br />

hade årsprogram med bl.a. bingopromenader<br />

och syföreningsauktioner.<br />

Vi hade även auktioner med skänkta<br />

möbler och saker, det gick bra tills fler<br />

föreningar också började med detta.<br />

NICLAS LIDSTRÖM<br />

Niclas Lidström är 42 år och föreningens<br />

ordförande sedan tio år. Han blev<br />

medlem 1989 och introducerades av<br />

sin farmor genom SBU:s <strong>Blå</strong> Ringen<br />

i Tibro. Niclas har tidigare varit<br />

förbundsordförande för Sveriges<br />

<strong>Blå</strong>bandsungdom.<br />

Vad betyder <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> för dig?<br />

- Att få vara med och påverka, skapa<br />

verksamhet för andra och utlopp för<br />

kreativitet.<br />

Det har resulterat i många projekt<br />

som skapat värdefull verksamhet,<br />

ofta för människor i olika former av<br />

utsatthet. Niclas berättar att målen<br />

med projekten har lyckats bra men<br />

att det långsiktiga målet att få fler<br />

och yngre medlemmar till föreningen<br />

är svårare.<br />

Idag finns 12 medlemmar i föreningen.<br />

Styrelsen består av Niclas<br />

Lidström, Katarina Åström och Per-<br />

Agne Rytter.<br />

MÅNGA PROJEKT<br />

De senaste tio åren har föreningen<br />

haft flera projekt. 2011-2016 hade<br />

man den sociala verksamheten<br />

<strong>Blå</strong>eld med långtidsarbetslösa som<br />

målgrupp. Det fanns en bredd på<br />

uppgifter med bl.a. digitalisering av<br />

föreningsmaterial, administration,<br />

kultur samt barn- och ungdomsverksamhet<br />

i kringliggande orter<br />

samt flera olika sociala företag inom<br />

bl.a. hushållsnära tjänster, café och<br />

second hand.<br />

2012 fick föreningen drygt en halv<br />

miljon kronor från Boverket för att<br />

anpassa lokalen för barn- och ungdomsverksamhet.<br />

Vid tidningens besök passade<br />

Skövde <strong>Blå</strong>bandsförening på att<br />

uppvakta Stig Mellblom som<br />

fyllde 80 år i början av året.


14<br />

BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2021</strong><br />

BLÅBANDSHUS I SKÖVDE<br />

Genom projektanställning kunde<br />

man anordna öppet hus verksamhet<br />

fyra dagar i veckan med bl.a. teater,<br />

dans, skapande verksamhet och naturskola<br />

med upp till 20 deltagare<br />

per gång.<br />

Stora salen förnyades med nytt<br />

golv, ny väggfärg, nya möbler och<br />

gardiner. Vidare kunde olika utrustningar<br />

för aktiviteter köpas in för<br />

bidragspengarna.<br />

Under ett par år anordnades ”Babycafe”<br />

dit föräldrar med barn upp<br />

MEDLEMSANMÄLAN Jag ställer mig bakom ett av dessa medlemslöften,<br />

vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger,<br />

samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,<br />

eller: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger,<br />

samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.<br />

till ett år kunde komma för att träffas.<br />

Det erbjöds olika teman som t.ex.<br />

babymassage, foto, hur man väljer<br />

barnomsorg och trafiksäkerhet.<br />

Genom bidrag från ”Prinsessan<br />

Sibylla och prins Gustaf Adolfs<br />

minnesfond” genomfördes 2015 ett<br />

projekt med lägerverksamhet under<br />

skolloven för flerkulturella och<br />

fattiga barn. Det erbjöds pyssel och<br />

filmaktiviteter under sport-, påskoch<br />

sommarloven.<br />

Projekt ”Livsviktigt” med bidrag<br />

från Bångs stiftelse, skapade fritidsaktiviteter<br />

för utsatta barn i och runt<br />

Skövde 2015-2016. De följande två<br />

Förbundskansli: www.blabandet.se<br />

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnat i samband<br />

med din medlemsansökan. Genom denna medlemsanmälan godkänner du vår hantering enligt<br />

GDPR, Dataskyddsförordningen. Vill du veta mer om vad detta innebär, se www.datainspektionen,<br />

www.blabandet.se eller kontakta oss skriftligt: kansliet@blabandet.se eller brevpost:<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>, Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm.<br />

åren genomfördes verksamheten<br />

”Applåd” med målgrupp kulturintresserade<br />

ungdomar och unga<br />

vuxna. Utöver att skapa meningsfull<br />

fritid blev det även kulturevent för<br />

publik. Som en fortsättning startades<br />

2018 teaterprojekt ”Mio min Mio”<br />

som avslutades med fyra föreställningar<br />

på stadsteatern.<br />

2019 genomfördes projektet ”Delad<br />

kultur – dubbel kultur” med<br />

bidrag från Boverket. Kort sammanfattat<br />

ett integrationsprojekt där deltagare<br />

med olika kulturell bakgrund<br />

delade med sig. Genom bidrag från<br />

Stiftelsen Ansvar, genomfördes projekt<br />

”Fakta-diskussion-kultur” där<br />

13-15 åringar genomfört aktiviteter<br />

som genom dikt, collage och filminspelningar<br />

åskådliggjort alkohol<br />

utifrån IOGT-NTO:s forskningsrapporter.<br />

Under innevarande år har föreningen<br />

fått bidrag från Socialstyrelsen<br />

för att motverka ensamhet hos äldre.<br />

Projektidén är att hitta unga vuxna<br />

18-30 år som vill bli kulturvän med<br />

en äldre person. Det är ett projekt i<br />

samverkan med Skövdebostäder AB.<br />

- Vi har finansiering för fyra personer<br />

och har nu 15 ansökningar, så<br />

jag ska börja med intervjuer, berättar<br />

Niclas.<br />

Sammanfattningsvis är Käpplunda-Skövde<br />

en av landets främsta<br />

<strong>Blå</strong>bandsföreningar på att beviljas<br />

ekonomiskt stöd från olika bidragsgivare.<br />

Det har gjort att man också<br />

haft möjlighet att anställa personal<br />

för att genomföra detta. Vidare att<br />

föreningen har stabil ekonomi som<br />

gör att man kan finansiera driften<br />

av <strong>Blå</strong>bandshuset på Rydsgatan i<br />

Skövde.<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Stig Mellblom känner igen många<br />

namn i en gammal medlemsmatrikel.<br />

MEDLEMSANMÄLAN MEDLEMSANSÖKAN Jag ställer mig bakom ett av dessa medlemslöften,<br />

vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger,<br />

samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,<br />

eller: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger,<br />

samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.<br />

Följande tre sidor<br />

är producerade av:<br />

Förbundskansli: www.blabandet.se<br />

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Förbundskansli: www.blabandet.se<br />

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnat i samband<br />

med din medlemsansökan. Genom denna medlemsanmälan godkänner du vår hantering enligt<br />

GDPR, Dataskyddsförordningen. Vill du veta mer om vad detta innebär, se www.datainspektionen,<br />

www.blabandet.se eller kontakta oss skriftligt: kansliet@blabandet.se eller brevpost:<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>, Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm.<br />

Medlemsansökan kan även göras på www.blabandet.se


BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2021</strong> SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM Redaktör: Tjarls Metzmaa Redigering: Ebba Wågman 15<br />

Förslag till nya stadgar<br />

2019 inleddes ett arbete med att omarbeta<br />

förbundets stadgar från grunden och nu<br />

under våren blev förslaget klart! Det är nu<br />

ute på remiss hos alla föreningar! Förslaget<br />

skiljer sig markant från våra nuvarande<br />

stadgar och därför är det bra om så många<br />

som möjligt är med och kolla igenom dem<br />

så att inga tokigheter har uppstått.<br />

Den största förändringen är att SBU tydligare<br />

blir en ungdomsorganisation med<br />

övre åldersgränser för vem som har makt<br />

och mandat i förbundet. Detta är huvudsakligen<br />

för att inspirera fler till föryngring.<br />

Det finns också förslag om fem gemensamma<br />

paragrafer som är tänkta att gälla<br />

både för SBU och för vuxenförbundet. Ett<br />

sätt att knyta oss samman och jämställa<br />

organisationerna.<br />

Processen ser ut så här och du är välkommen<br />

att läsa helheten på bit.ly/sbustadgar<br />

Text: Tjarls Metzmaaa<br />

Remiss<br />

Våren <strong>2021</strong><br />

Synpunkter<br />

Senast 15/8 <strong>2021</strong><br />

Förbättrat förslag<br />

Sommaren <strong>2021</strong><br />

Beslut<br />

Förbundsårsmöte <strong>2021</strong><br />

Mentorskapsprogrammet<br />

Vi har märkt att det finns många inom SBU<br />

som skulle vilja lära sig mer om vad det<br />

innebär att vara en ledare, hur föreningslivet<br />

fungerar och vad som är möjligt att<br />

göra. Vi har också kommit fram till att det<br />

är lite för sällan att köra en stor ledarutbildning<br />

per år med ett par digitala träffar där<br />

emellan. Framförallt har det funnits ett stort<br />

behov av att ha någon mer närvarande under<br />

en längre tid som kan svara på de frågor<br />

som dyker upp längs med vägen.<br />

Vi vet också att det finns fantastiskt många<br />

engagerade inom <strong>Blå</strong>bandsrörelsen som<br />

i många fall ägnat stora delar av sina liv<br />

åt ideell verksamhet. Människor som har<br />

byggt upp enormt med kompetens och<br />

kraft, men som tyvärr emellanåt upplever<br />

en ensamhet i sina uppdrag. Det är inte alltid<br />

lätt att hitta en partner eller efterträdare<br />

och det ideella livet kan kännas ensamt.<br />

För att förbättra båda dessa utmaningar<br />

kommer vi till hösten att starta ett mentorskapsprogram!<br />

Där är tanken att den erfarna<br />

ska få möjlighet att dela med sig av sitt<br />

kunnande och få en ny engagerad kamrat,<br />

samtidigt som den som vill mer ska få verktyg<br />

för att ta sig vidare i sitt ideella engagemang.<br />

Det fina med den här typen av<br />

utbyten är att ofta så lär båda av varandra!<br />

Vi är heller inte ensamma om att vara i en<br />

sån här situation, så vi bestämde oss för<br />

att göra gemensam sak med Unga Drogförebyggare<br />

och Frisksportarnas Ung-<br />

domsförbund. SBU har tagit initiativet men<br />

tillsammans kommer vi att kunna skapa<br />

något ännu häftigare för dig.<br />

Första omgången drar igång till hösten och<br />

blir helt digital, vilket innebär att du kommer<br />

kunna paras ihop med någon från en<br />

helt annan del av Sverige! Missa inte att<br />

svara på enkäten som gått ut via mail om<br />

du vill vara med och påverka utformningen<br />

av programmet.<br />

Text: Tjarls Metzmaaa


16 SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM Redaktör: Tjarls Metzmaa Redigering: Ebba Wågman BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2021</strong><br />

Discord<br />

- Den nya samlingsplatsen!<br />

För dig som läser allt som kommer från SBU med nogsam blick är det<br />

ingen nyhet att vi har en Discordserver och antagligen har du redan gått<br />

med! Alla andra, läs vidare!<br />

Discord är framförallt ett kommunikationsverktyg<br />

för grupper. Det går dels att skriva<br />

till varandra i olika “kanaler” och det går<br />

dels att prata med varandra med ljud och/<br />

eller bild. Det fiffiga är att det går att ha<br />

många skrivna samtal samtidigt, tack vare<br />

kanalerna! Tänk på det som en mängd facebookgrupper<br />

samlade på samma plats.<br />

Genom att alla är välkomna blir det en<br />

samlingspunkt för hela SBU oavsett om<br />

du bor i Umeå eller Sparlösa. Så om du vill<br />

dela med dig kan peppiga nyheter från din<br />

förening nå fler, du kan snabbt få hjälp från<br />

medlemmar, förbundsstyrelse eller prata<br />

om vad som helst.<br />

Förbundet anordnar under våren ett 30-tal<br />

digitala arrangemang med allt från utbildningar<br />

till skoj. Däremot behövs det ingen<br />

admin som kommer och styr upp allt, utan<br />

du skulle när som helst kunna anordna<br />

spontan aktivitet kring något du tycker är<br />

kul! Vill du pyssla, spela eller dansa så går<br />

det precis lika bra. Hoppa in i en av röstkanalerna<br />

och hoppas att någon dyker upp<br />

spontant, eller planera genom att skriva i<br />

någon av chattkanalerna.<br />

Jag tycker i vilket fall att det känns häftigt<br />

att vi alla kan samlas på ett och samma<br />

ställa, trots att vi finns i hela landet. Om<br />

du inte har gått med redan, gör det idag<br />

genom att skriva in bit.ly/sbudiscord i din<br />

webbläsare.<br />

Text: Tjarls Metzmaaa<br />

Planerade kommande aktiviteter:<br />

Välkommen som ny medlem!<br />

En chans för den som är nyfiken att lära sig mer om SBU!<br />

När? 11/5 samt 8/6<br />

Digitala spelträffar!<br />

Spelträffar arrangerade av förbundsstyrelsen och av Göteborg<br />

SBU/Göteborg E-sport.<br />

När? 30/4, 14/5 samt 28/5<br />

Studiecirkel för nytt alkohol- och narkotikapolitiskt<br />

program!<br />

Var med och forma vad SBU som organisation ska tycka och lär<br />

dig mer om alkohol- och narkotikafrågan. Öppet för alla medlemmar!<br />

När? 26/4 samt 10/5<br />

Föreläsningar och workshops!<br />

Verksamhetschef Tjarls Metzmaa går igenom vad Warhammer<br />

och figurspel är.<br />

När? 20/5


BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2021</strong> SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM 17<br />

Nystart för instagramkontot<br />

Du som följer @sverigesblabandsungdom<br />

på instagram har säkert märkt att det händer<br />

mycket mer där nu för tiden! Det kommer<br />

regelbundet ut stories och bilder som<br />

visar upp aktiviteter som händer och information.<br />

För dig som inte orkar läsa artiklar<br />

eller studier men som ändå vill hålla kunskapen<br />

kring alkohol och narkotika uppdaterad<br />

så kör vi ofta “Argument för Nykterhet”.<br />

Detta är en uppmaning till dig som inte redan<br />

följer kontot att göra så och för alla att<br />

bjuda in en vän att haka på nykterhetståget!<br />

Text och bild: Tjarls Metzmaaa<br />

Digitalt träffbidrag<br />

Under <strong>2021</strong> har ett särskilt bidrag instiftats för föreningar som arrangerar<br />

event på förbundets discordserver! Bidraget är på 500 kr och delas ut<br />

till den förening som arrangerar en träff på Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdoms<br />

discordserver. Träffen kan ha vilket innehåll som helst.<br />

För att vara en bidragsberättigad träff ska<br />

den:<br />

1. Vara öppen för alla på servern.<br />

2. Vara inlagd i evenemangskalendern på<br />

sverigesblabandsungdom.se senast 1<br />

vecka innan träffen äger rum.<br />

3. Ha någon från föreningen som är ansvarig<br />

på plats under hela träffen.<br />

Det finns utrymme för en bidragsberättigad<br />

träff per vecka och det är det event som<br />

först registreras på sverigesblabandsungdom.se<br />

som räknas som den veckans träff.<br />

Kansliet finns redo att hjälpa till med allt<br />

som kan vara relevant! Ta fram en snygg<br />

bild för marknadsföring, lägga upp på<br />

hemsidan, spåna idéer. Skriv bara till<br />

kansliet@sbu.nu<br />

4. Vara minst 1 timme.<br />

För träffar med minst 20 deltagare betalas<br />

det ut 1000 kr istället för 500 kr.<br />

Text: Tjarls Metzmaaa


FOTO: HÅKAN KARLSSON<br />

18<br />

VERA ERIKSSON<br />

Vera Eriksson, Tavelsjö, medlem i<br />

Norrby-Tavelsjö <strong>Blå</strong>bandsförening,<br />

somnade in den 11 mars i närvaro<br />

av familjemedlemmar. Hon blev 87<br />

år. Hon föddes i Långviken Tavelsjö,<br />

I början av 1960-talet träffade hon<br />

Anders och flytten blev till Västerå.<br />

När Vera arbetade som lärare i Granö<br />

skola var även kantor i Granö kyrka.<br />

Vera hade ett starkt samhällsengagemang,<br />

hon vågade ta plats och<br />

föra fram sin åsikt. Vera var i många<br />

år aktiv i Centerpartiet, Umeå kommunfullmäktige,<br />

skolstyrelsen och<br />

kyrkopolitiker.<br />

Vera var också föreningsaktiv i<br />

EFS och Svenska kyrkan samt i både<br />

SBU och <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>. Hon var ledare<br />

för <strong>Blå</strong> Klubben och drivkraft för<br />

sportlovsaktiviteter i Norrby <strong>Blå</strong>bandsförening.<br />

Hon har även varit ledamot i <strong>Blå</strong>bandsförbundets<br />

styrelse där hon ville<br />

synliggöra det lokala arbetet. Vera<br />

har också varit distriktsordförande i<br />

Västerbottens <strong>Blå</strong>bandsdistrikt. 2013<br />

tilldelades hon <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s högsta<br />

utmärkelse, Francis Murphy plaketten<br />

för sitt arbete inom <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>.<br />

Veras avkoppling var kultur,<br />

spelade piano och orgel, målade och<br />

läste mycket, men under de sista<br />

åren drabbades hon av glaukom och<br />

förlorade sin syn, men försökte ändå<br />

att fortsätta att måla.<br />

Vi är glada att inom <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong><br />

fått ha henne som vän och medlem.<br />

Vila i frid.<br />

Västerbottens <strong>Blå</strong>bandsdistrikt<br />

genom Ulla Olofsson<br />

MINNESORD<br />

THORE GÅRMARK<br />

Thore Gårmark, medlem i Västeråsbygdens<br />

<strong>Blå</strong>bandsförening har<br />

avlidit i en ålder av 95 år. Närmast<br />

sörjande är sonen Gert och dottern<br />

Britt med familj.<br />

Thore Gårmark föddes i Avesta<br />

på påskdagen 1925. Fadern arbetade<br />

i hyttan, men bytte under några år<br />

masugnen mot en bakugn då familjen<br />

flyttade till Köping och drev konditori<br />

där. Tillbaka i Avesta slutförde<br />

Thore sin skolgång och började som<br />

ritare vid Jernverket. Därefter följde<br />

en tid som ingenjör i Östergötland,<br />

först vid Spångsholms Bruk i Sya och<br />

sedan Motala Verkstad.<br />

I Östergötland fann han också<br />

kärleken, Evy från Boxholm. De gifte<br />

sig 1949 och flyttade till Västerås där<br />

Thore började på ASEA och utvecklade<br />

en ny teknik för ritningsläsning<br />

för nyanlända. Efter några år gick<br />

flyttlasset vidare till Köping och<br />

Volvo där Thore som rektor startade<br />

utbildning för Volvo-medarbetare på<br />

Karmansbo Herrgård. Utbildning,<br />

både sin egen och andras, var något<br />

Thore Gårmark brann för.<br />

Scouting och nykterhetsarbete<br />

var andra stora intressen. I Köping<br />

blev han snabbt ordförande i IOGTscoutkåren.<br />

Under 50-talet i Köping<br />

föddes barnen Gert och Britt. De fick<br />

sin uppväxt i Tullinge då huvudstaden<br />

lockade Thore med en tjänst<br />

som utbildningsdirektör på Sveriges<br />

Verkstadsföreningen, numera Teknikföretagen.<br />

Västmanland hade<br />

dock en särskild dragningskraft på<br />

familjen Gårmark så under 1965-67<br />

Vera Eriksson<br />

Norrby-Tavelsjö <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

Hedra Vera Erikssons minne genom en<br />

gåva till Västerbottens <strong>Blå</strong>bandsdistrikt<br />

bankgiro 5321-3047 eller plusgiro 70519-4.<br />

För personligt minnesblad kontakta<br />

ann-marie.lindgren@blabandet.se<br />

eller 070-3609174.<br />

Minnesstund planeras 6 aug. kl. 13.00<br />

i Församlingsgården Tavelsjö i samband<br />

med gravsättning av urnan.<br />

Mer information om minnesstunden och<br />

anmälan finns i Vera Erikssons minnessida<br />

på www.fonus.se.<br />

Önskar du personlig information kontakta<br />

kerstineriksson66@gmail.com<br />

BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2021</strong><br />

var man tillbaka i Västerås där Thore<br />

arbetade som personaldirektör för<br />

ICA-Hakonbolaget. Precis som en<br />

spårvagn som vänder och kör tillbaka<br />

for också Thore tillbaka till Stockholm<br />

och Tullinge för en ny period på<br />

Verkstadsföreningen. Där tillhörde<br />

han arbetsutskotten inom Arbetsmarknadens<br />

Yrkesråd (SAF-LO) och<br />

Verkstadsindustrins Yrkesnämnd<br />

(VF-Metall) samt flera nordiska och<br />

internationella samarbetsorgan.<br />

Efter pensioneringen startade<br />

Thore ett företag i utbildningsbranschen<br />

och gav ut en del böcker. Han<br />

och hustrun Evy flyttade också - tredje<br />

gången gillt - tillbaka till Västerås.<br />

Thore hade aldrig svårt att fylla sin<br />

pensionärstillvaro. Sommarhuset<br />

vid Dalälven i Avesta var en oas för<br />

honom. Han var också verksam inom<br />

flera föreningar bland annat Nykterhetsrörelsens<br />

scoutförbund, <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>,<br />

IOGT-NTO och Tempelriddarna.<br />

När hustrun Evy drabbades av<br />

Alzheimers och Thore vårdade henne<br />

hemma var det i föreningslivet han<br />

fann styrka. Han kunde inte vara<br />

borta från Evy så länge, men ville<br />

ändå besöka den stora Jamboreen,<br />

internationella scoutlägret i Kristianstad<br />

2011. Då hyrde han ett flygplan<br />

med pilot och åkte dit över dagen.<br />

Han såg sällan problem utan gjorde<br />

som scoutlagen säger - En scout möter<br />

svårigheter med gott humör.<br />

Vi är många som sörjer vår levnadsglada<br />

släkting, vän och pappa.<br />

Britt Nedestam<br />

dotter<br />

FOTO: PRIVAT


BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2021</strong><br />

19<br />

DEBATT<br />

Ansvaret för de egna handlingarna<br />

Är människan en fullt rationell<br />

varelse som har ansvar för sina egna<br />

handlingar?<br />

Frågan har fokuserats i en artikel i<br />

SvD (8/12)av Ann Heberlein, Teol.dr.<br />

i etik och författare. Carl Sundevall,<br />

föreläsare och före detta beroende,<br />

har gått till häftigt motangrepp i SvD<br />

(12/12), där han påstår ett Heberlein<br />

”ignorerar decennier av forskning”.<br />

Heberleins tes är att alkoholisten<br />

ser sjukdomsklassnigen av alkoholberoende<br />

som en ursäkt för att undgå<br />

att klandras och skuldbeläggas för<br />

sina egna handlingar. Den grundläggande<br />

frågan är förstås om sjukdomsförklaringen<br />

av alkoholberoende har<br />

gett alkoholisten en utmärkt ursäkt<br />

för att fortsätta att dricka alkohol.<br />

Heberlein menar detta, medan Sundevall<br />

hävdar det motsatta, vad det<br />

nu innebär?<br />

Heberleins utgångspunkt är att<br />

alkoholberoende är resultatet av<br />

medvetna val, dvs. att den alkoholberoende<br />

inte har förlorat förmågan<br />

att ta egna välgrundade beslut utan<br />

att alkoholisten upprätthåller sitt beroende<br />

genom egna väl medvetna val<br />

och att lögnen är central i missbruket<br />

av alkohol. Påståendet att en alkoholist<br />

kan lära sig att dricka alkohol med<br />

måtta är en lögn.<br />

Sundevall vill inte alls hålla med<br />

henne om att alkoholistens enda väg<br />

ut ur sitt beroende är att sluta dricka<br />

helt. Visserligen instämmer han i att<br />

det finns evidensbaserad forskning<br />

som visar att total avhållsamhet från<br />

alkohol är en säkrare väg att gå än<br />

att försöka tillämpa ett kontrollerat<br />

drickande. Men han menar ändå att<br />

det är möjligt för alkoholisten att<br />

återgå till ett måttligt drickande och<br />

att bli kvitt sitt alkoholberoende med<br />

hjälp av enklare terapiformer och/<br />

eller medicinering.<br />

Sundevall menar att det är liberalismens<br />

föreställning om människan<br />

som en fullt rationell varelse och<br />

Anonyma Alkoholisters syn på alkoholismen<br />

som har format människors<br />

uppfattning om alkoholberoendet<br />

och att Heberlein har tagit för starka<br />

intryck av dessa föreställningar. Men<br />

sedan ger han ändå Heberlein rätt i<br />

väsentliga avseenden:<br />

”Därmed inte sagt att beroendet helt<br />

friskriver en människa från ansvar. Där<br />

kan jag till viss del ge Heberlein rätt. Det<br />

finns onekligen en fara i att alltid ursäkta<br />

den beroendes beteende. Speciellt medan<br />

missbruket fortfarande är aktivt och det<br />

finns anhöriga med i bilden. I det hänseendet<br />

är Heberleins beskrivning av de<br />

medberoendes lidande klockrent, skriver<br />

Carl Sundevall.<br />

Läser man båda artiklarna sida vid<br />

sida, inser man att det är just detta<br />

som Heberlein vill komma åt. Sundevall<br />

vill inte ge upp möjligheten<br />

för den alkoholberoende att kunna<br />

återgå till ett måttligt bruk av alkohol,<br />

trots att total avhållsamhet är den<br />

enda säkra och mest framgångsrika<br />

vägen tillbaka till ett normalt liv och<br />

ett liv som inte utnyttjar och förstör<br />

livet för de närmast anhöriga.<br />

<strong>Blå</strong>bandisternas slott<br />

Bli medlem i folkhögskoleföreningen<br />

Hellidens folkhögskola drivs av <strong>Blå</strong>bandsrörelsens Folkhögskoleförening,<br />

en ideell förening som samlar <strong>Blå</strong>bandsföreningar,<br />

<strong>Blå</strong>bandsdistrikt och enskilda medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr<br />

för enskild medlem och 200 kr för organisationer.<br />

Kontakta skolans expedition om du vill bli medlem!<br />

Ring 0502-178 00 eller e-posta till exp@helliden.se.<br />

Gilla oss på<br />

Facebook!<br />

Så svaret på den inledande frågan,<br />

huruvida människan är en rationell<br />

varelse med ansvar för de egna handlingarna<br />

också gäller människor med<br />

ett diagnostiserat alkoholberoende,<br />

är att ingen kan undgå ansvaret för<br />

de egna handlingarna även om beroende<br />

av alkohol är en lättvindig<br />

väg att helt förneka det ansvaret.<br />

Dessvärre har sjukdomsförklaringen<br />

av alkoholismen hjälpt de alkoholberoende<br />

att hoppa över det ansvaret.<br />

Visst är alkoholberoendet starkt<br />

och svårt att stå emot! Men det är alltför<br />

lätt att ge efter för beroendet och<br />

strunta i ansvaret just för att man kan<br />

skylla på att det beror på en sjukdom.<br />

Det finns dessutom en säker väg ut ur<br />

beroendet, vilket Anonyma Alkoholister<br />

ständigt pekar på: Vakna varje<br />

morgon med att fatta beslutet att idag<br />

ska jag inte dricka någon alkohol alls!<br />

ROLF BROMME<br />

journalist och författare<br />

www.helliden.se


20<br />

Söker en<br />

verksamhetsstrateg 100 %<br />

Vi söker dig som vill fortsätta vår utvecklingsresa,<br />

bygga vidare på våra relationer i olika nätverk samt<br />

inspirera och vara delaktig i verksamheten.<br />

Om <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong><br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund är en demokratisk folkrörelse, som på kristen grund<br />

vill engagera människor för personlig helnykterhet och verka för ett samhälle<br />

byggt på solidaritet och jämställdhet, socialt och internationellt engagemang.<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s vision är ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där<br />

alla människor har lika värde.<br />

Arbetsuppgifter<br />

Vi söker dig som vill göra skillnad och vara en drivkraft i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s fortsatta<br />

utvecklingsresa. Tillsammans med förbundsstyrelsen, övrig personal, distrikt<br />

och lokalföreningar kommer du att både strategiskt och operativt vara en viktig<br />

del av <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s långsiktiga verksamhetsutveckling som livskraftig nykterhetsorganisation.<br />

I arbetsuppgifter ingår bl.a. arbete med omvärlds- och nulägesanalys, måloch<br />

visionsarbete, synliggöra och stärka den lokala <strong>Blå</strong>bandsverksamheten,<br />

utarbetande av strategier kring medlemsnytta, medlemskapet, engagemang,<br />

utvecklande av olika verksamhetssatsningar och se över möjligheter till<br />

långsiktig finansiering.<br />

Vi söker dig<br />

Som har strategiskt perspektiv och kan växla mellan att vara operativ och<br />

strategisk, har förmåga att se möjligheter, helheter och kunna prioritera.<br />

Du är utåtriktad, engagerad och kan arbeta självständigt. Vidare är du en god<br />

föreläsare och talare, kommunikativ och har social förmåga liksom har<br />

”Kontoret på fickan” och är flexibel i ditt förhållningssätt.<br />

Du är kreativ, driven och har framåtanda samt förmåga att kunna samordna<br />

och arbeta både enskilt och tillsammans med andra. Du delar <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s<br />

värderingar och är eller kan bli medlem i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>. Erfarenhet från<br />

civilsamhället är meriterande.<br />

Om tjänsten<br />

Målstyrd arbetstid, med fri förläggning av arbetstid under eget ansvar. Kvällar<br />

och helger ingår. Projektanställning två år med sex månaders provtjänstgöring.<br />

Tillträde enligt överenskommelse. Placering: Kan diskuteras. Resor runt om i<br />

landet är en del av arbetet.<br />

Sista ansökningsdag 10 maj<br />

Intervjuer kommer att hållas löpande. Intresseanmälan endast via mail:<br />

kansliet@blabandet.se Därefter får du instruktion för själva ansökan.<br />

Frågor i första hand via mail:<br />

Vice förbundsordförande Ulrika Nordström<br />

ulrika.nordstrom@blabandet.se 070-6237433<br />

Organisationssekreterare Per-Olof Svensson<br />

per-olof.svensson@blabandet.se 070-5682320<br />

www.blabandet.se<br />

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden<br />

från bemannings- och rekryteringsaktörer.<br />

BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2021</strong><br />

Ny rektor på Helliden<br />

- Jag brinner för att ge människor<br />

förutsättningar för ett bra liv, säger<br />

Gabriella Idholt, 42, efter det att<br />

styrelsen för Hellidens folkhögskola<br />

utsett henne till ny rektor.<br />

Hon är född i Jönköping och efterträder<br />

i höst Lena Elmquist som i<br />

dryga tio år varit rektor.<br />

- Jag är uppvuxen och engagerad<br />

i Svenska kyrkan och övertygad om<br />

att zoner fria från alkohol är viktiga.<br />

Med erfarenhet av att arbeta med<br />

folkbildning på<br />

olika sätt är jag väl<br />

förtrogen med det<br />

som jag uppfattar<br />

som Hellidens själ,<br />

poängterar Gabriella.<br />

Hon understryker<br />

också att<br />

det är viktigt att folkbildningen får<br />

skapa förutsättningar för människor<br />

att få ett bra liv och god hälsa.<br />

- Detta sker genom att deltagarna<br />

får möjlighet att fullfölja sina<br />

grundläggande studier. Det är också<br />

angeläget att vara en aktiv samarbetspartner<br />

i samhällsutvecklingen<br />

och att visa vad folkhögskolan kan<br />

erbjuda i samverkan med andra aktörer,<br />

fortsätter Gabriella Idholt.<br />

Hon har varit både deltagare och<br />

lärare på Hellidens folkhögskola i<br />

perioder de senaste 20 åren. Gabriella<br />

har också hunnit med att vara folkhälsostrateg<br />

i Västra Götalandsregionen.<br />

Förutom Helliden har Gabriella<br />

studier i socialpsykologi med sig i<br />

bagaget som ny rektor. Hon har också<br />

varit lärare på Tidaholmsanstalten<br />

och föreläsare på läkarprogrammet i<br />

Göteborg där det handlat om professionell<br />

utveckling för blivande läkare.<br />

- Jag är en engagerad person och<br />

tar mig an rollen som rektor helhjärtat,<br />

avslutar Hellidens nya rektor<br />

Gabriella Idhollt. (pressmeddelande)<br />

Verksamhetsstrateg slutar<br />

Emil Gillsberg har meddelat att han<br />

avslutar sin tjänst som verksamhetsstrateg<br />

för nya arbetsuppgifter på<br />

hemorten i Mora. Gillsberg har arbetat<br />

för <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> i två och ett halvt<br />

år. Tjänsten avslutas sista <strong>april</strong> och<br />

rekrytering av ny verksamhetsstrateg<br />

har påbörjats.


BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2021</strong><br />

21<br />

FOTO: BORÅS STAD<br />

Vikten av ett strukturerat förebyggande<br />

arbete lyfts ofta fram och<br />

poängteras i olika sammanhang.<br />

Förväntningar fanns inför regeringens<br />

presentation av propositionen<br />

avseende en ny ANDTS-strategi.<br />

Hade man lyssnat och tagit till sig<br />

av de olika inspelen som kommit<br />

ifrån det civila samhället utifrån<br />

hearingarna man genomfört? När<br />

propositionen presenterades kunde<br />

man konstatera att det fanns i princip<br />

inte med några av dessa inspel<br />

överhuvudtaget.<br />

I något stycke lyfte man fram det<br />

civila samhället som aktör, men för<br />

övrigt omnämndes detta inte alls.<br />

Det är anmärkningsvärt då det civila<br />

samhället är en resurs med stor bredd<br />

och styrka. I det förebyggande arbetet<br />

generellt kan mycket åstadkommas<br />

genom en mobilisering på bred<br />

front av samhällets olika aktörer där<br />

det civila samhället är en viktig del.<br />

FÖREBYGGANDE PUSSELBIT<br />

Samhället i stort är beroende av det<br />

civila samhällets engagemang inom<br />

olika områden varav det förebyggande<br />

arbetet är ett av områdena.<br />

En meningsfull fritidssysselsättning<br />

är en pusselbit i det förebyggande<br />

arbetet och här spelar det civila<br />

samhället en avgörande roll som<br />

aktör inom området med dess breda<br />

aktivitetspalett.<br />

Inom det civila samhället får våra<br />

barn och unga också en möjlighet till<br />

skolning inom demokratins grundförutsättningar<br />

och dess betydelse<br />

för delaktighet och möjligheterna att<br />

kunna vara med och påverka på olika<br />

sätt. Inom området demokrati har<br />

just nykterhetsrörelsen en historisk<br />

betydelse på samhällsutvecklingen,<br />

vilket vi ska vara stolta över och<br />

fortsatta att utveckla framåt i tiden.<br />

GÄSTKRÖNIKA<br />

Håkan Eriksson<br />

Generalsekreterare SLAN<br />

Sveriges Landsråd i alkohol- och narkotikafrågor<br />

Det civila samhällets betydelse<br />

Det fanns förhoppningar om<br />

att det i ANDTS-strategin skulle<br />

lyftas fram i<strong>nr</strong>ättandet av ett kompetenscenter,<br />

där förebyggande<br />

metoder skulle utvecklas, spridas,<br />

förvaltas och kvalitetssäkras utifrån<br />

vetenskap och beprövad evidens.<br />

Detta klargjordes tyvärr inte i strategin<br />

vilket känns mycket olyckligt. Nu<br />

finns det stor risk att det inte kommer<br />

att finnas någon som har det samlade<br />

nationella uppdraget att ansvara för<br />

samordningen och utvecklingen.<br />

EFTERFRÅGAD METOD<br />

Ett konkret exempel är ”Krogar mot<br />

knark” som togs fram via STAD och<br />

efterfrågas runt om i landet att kunna<br />

användas som metod, men det finns<br />

tyvärr inga resurser eller medel att<br />

sprida metoden trots att efterfrågan<br />

finns. Det borde vara en självklarhet<br />

att denna typ av verksamhet och<br />

metoder skulle samordnas via ett<br />

nationellt kompetenscenter.<br />

Långsiktighet inom det förebyggande<br />

arbetet är en av de absolut<br />

största utmaningarna att få med sig<br />

politiken på. Långsiktighet är betydligt<br />

längre tidsperioder än en mandatperiod<br />

om fyra år. Ett långsiktigt<br />

och uthålligt förebyggande arbete är<br />

framgångsrikt, men det tar tid.<br />

Det förebyggande arbetet blir konstadseffektivt<br />

i det långa loppet men<br />

allt för ofta vill politiken åstadkomma<br />

kvickfix och då blir det ofta inte alltid<br />

så optimalt.<br />

En annan fråga som seglat upp för<br />

tredje gången är detta med «gårdsförsäljning”.<br />

Politiken vill återigen<br />

spänna bågen och utreda möjligheterna<br />

att kunna genomföra gårdsförsäljning<br />

i någon form. Detta är en<br />

komplex fråga som ytterst utmanar<br />

och hotar det svenska detaljhandelsmonopolet<br />

gällande alkohol.<br />

Definitionen ”gårdsförsäljning” är<br />

i sig väldigt missvisande, då det inte<br />

handlar enbart om gårds-försäljning<br />

ute på landsbygden utan detta skulle<br />

kunna öppna upp möjligheterna för<br />

samtliga 874 mikrobryggerier och<br />

företag som bedriver alkoholtillverkning<br />

att bedriva just gårdsförsäljning.<br />

MOBILISERA<br />

Noteras bör då att flertalet av<br />

dessa mikrobryggerier och företag<br />

som tillverkar alkohol finns i städerna.<br />

Nu gäller det att vi mobilisera<br />

alla krafter vi har inom vår sektor för<br />

att nå fram till beslutsfattarna vad<br />

det är som kommer att ske om man<br />

tillåter gårdsförsäljning.<br />

Högtids- eller minnesgåva<br />

Uppvakta genom att ge ett bidrag till <strong>Blå</strong>bandsgåvan.<br />

Vi skickar ett gratulerationskort.<br />

Hedra genom <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s minnesfond.<br />

Vi skickar omslag med önskad minnestext.<br />

Beställ av organisationssekreterare Per-Olof Svensson<br />

per-olof.svensson@blabandet.se 070-5682320<br />

bankgiro 5520-1321; swish 123 180 81 20


22 BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2021</strong><br />

Sommarkurs i fönsterrenovering<br />

Sälsäterns Fjällgård bjuder in till<br />

sommarkurs i fönsterrenovering<br />

den 12-16 juli i Sälen.<br />

Kursledare: Nisse Olofsson,<br />

byggnadsvårdare, Umeå<br />

Pris för kost och logi: 2 000 kr<br />

Fjällgården står för allt material.<br />

Anmälan senast 15 maj till<br />

info@fjallgarden.nu<br />

Begränsat antal platser!<br />

Kursen genomförs i samarbete med<br />

Hellidens folkhögskola.<br />

På gång i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> Västra Sverige<br />

Vem ska bli ny<br />

förbundsordförande?<br />

Valberedningen fortsätter arbetet<br />

inför förbundsårsmötet.<br />

Vi söker personer som vill engagera<br />

sig på förbundsnivå och bidra till<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s utveckling och<br />

närmare visionen.<br />

Förutom förslag till ordförande önskar<br />

vi även förslag till ledamöter,<br />

mötessekreterare och valberedning.<br />

Tipsa oss om personer eller<br />

erbjud dig själv!<br />

Hälsningar från Valberedningen med<br />

Ann-Marie Lindgren, Bengt-Erik<br />

Karlsson, Marianne Löfgren och<br />

Per-Agne Rytter.<br />

Kontakt:<br />

ann-marie.lindgren@blabandet.se<br />

070-3609174<br />

FRÅGOR OM<br />

MEDLEMSKAP, ADRESSER:<br />

T.om. 25 år: Tjarls Metzmaa<br />

26 år och äldre: Per-Olof Svensson<br />

Kontakt: vastrasverige@blabandet.se tel: 0708-716459<br />

KALLELSE TILL BLÅBANDSFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE<br />

4-5 SEPTEMBER <strong>2021</strong> SÄLSÄTERNS FJÄLLGÅRD<br />

I samband med rikskonferens och fjällgården 75-årsjubileum.<br />

Reservation för ev. pandemirestriktioner från myndigheter.<br />

Motioner till förbundsårsmötet ska ha inkommit senast 5 juli<br />

kansliet@blabandet.se<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbunds styrelse<br />

SÖDERMANLANDS BLÅBANDS- OCH SBU-DISTRIKT<br />

INBJUDER TILL FYSISKT ÅRSMÖTE<br />

för 2019 och 2020 års verksamhet<br />

LÖRDAG 31 JULI <strong>2021</strong><br />

Hos Britt-Mari & Jörgen Carlsson. Vid Koten, Näshulta med start kl. 11.00<br />

Allt under förutsättningar att Coronarestriktioner tillåter detta.<br />

Anmäl deltagande till 070-3281112 senast 26 juli.<br />

Välkommen!<br />

SKARABORGS BLÅBANDSDISTRIKT<br />

KALLAR TILL ÅRSMÖTE<br />

LÖRDAG 19 JUNI <strong>2021</strong> KL. 14.00 I TIBRO BLÅBANDSLOKAL<br />

Anmälan och uppgift om ombud meddelas till distriktets sekreterare<br />

senast den 14 <strong>juni</strong>. Motioner ska vara distriktets sekreterare tillhanda<br />

senast den 19 maj. Distriktssekreterare Lena Elmquist, tel. 0708-977 976<br />

lena.m.elmquist@gmail.com<br />

Välkommen!<br />

FÖRBUNDSKANSLI<br />

BLÅ BANDET, FÖRBUNDET<br />

Dag Hammarskjölds väg 14<br />

115 27 STOCKHOLM<br />

08 - 667 62 52<br />

kansliet@blabandet.se, www.blabandet.se<br />

Bankgiro: 5520-1321 OBS! Plusgiro avslutat<br />

Swish: 1231808120<br />

PERSONAL<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Organisationssekreterare & chefredaktör<br />

070-5682320 per-olof.svensson@blabandet.se<br />

CHATARINA FORSBERG<br />

Projektledare ”Jag ser”<br />

070-9543031 chatarina.forsberg@blabandet.se<br />

VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE<br />

ULRIKA NORDSTRÖM<br />

ulrika.nordstrom@blabandet.se<br />

070-6237433<br />

FÖRBUNDSKANSLI<br />

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM<br />

Box 12825, 11297 STOCKHOLM<br />

Besök: Gammelgårdsvägen 38<br />

Plusgiro: 21276-1 kansliet@sbu.nu<br />

www.sverigesblabandsungdom.se<br />

PERSONAL<br />

TJARLS METZMAA<br />

Verksamhetschef<br />

070-4015917 tjarls.metzmaa@sbu.nu<br />

ARSEMA KUGELBERG<br />

073-6143897 (kontorstid)<br />

arsema.kugelberg@sbu.nu<br />

FÖRBUNDSORDFÖRANDE<br />

CAROLINE ZAKARIASSON<br />

caroline.zakariasson@sbu.nu


BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2021</strong><br />

23<br />

FOTO: JOSEFINA SVENSSON<br />

LEDARE<br />

HOTET MOT DEN SVENSKA<br />

MODELLEN MED SYSTEMBOLAGET<br />

På samma sätt som invasiva arter<br />

som växten Parkslide eller djuret<br />

Mördarsnigel inte hör hemma<br />

i Sveriges fauna, hör inte heller<br />

s.k. ”gårdsförsäljning” av alkohol<br />

hemma i svensk alkoholpolitik.<br />

Ändå ska det nu för tredje gången<br />

utredas möjligheten till detta, trots<br />

att två tidigare utredningar, oberoende<br />

av varandra, kom fram till att<br />

detta i så fall hotar Systembolagets<br />

monopol.<br />

EU gillar inte monopol men Sverige<br />

lyckades få ett undantag vid medlemskapet<br />

för Systembolagets försäljningsmonopol<br />

av starkare alkoholdrycker.<br />

Folkhälsan fick gå före<br />

ekonomiska intressen. Men de som<br />

ser ekonomisk vinning som viktigare<br />

ger inte upp.<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET<br />

ISSN 0345-1577 Utgivare: Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

www.blabandet.se redaktionen@blabandet.se<br />

Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Tfn: 08 - 667 62 52 Bg: 5520-1321<br />

Genom att använda begrepp som<br />

”fler arbetstillfällen på landsbygden”<br />

och ”ökad turism” lanseras<br />

återigen hur nödvändigt detta är för<br />

gårdarnas överlevnad. Det vi vet i<br />

den samlade nykterhetsrörelsen är<br />

att om detta genomförs har Sverige<br />

själva upphört med vårt undantag<br />

för Systembolaget.<br />

Det öppnar upp för att det i framtiden<br />

blir som i Danmark och många<br />

andra länder där alkohol säljs i<br />

städernas kvartersbutiker. Att förespråkarna<br />

använder begreppet<br />

”gårdsförsäljning” är givetvis en<br />

smart strategi.<br />

Det ger intryck av en småskalig<br />

landsbygdsnära verksamhet, men<br />

i bakgrunden står de stora alkoholproducenterna<br />

och ser fram emot<br />

storskalig försäljning i städerna av<br />

sin industriproducerade alkohol.<br />

LEDARE n:r 2-<strong>2021</strong><br />

Per-Olof Svensson<br />

chefredaktör<br />

Trycksak<br />

3041 0051<br />

PER-OLOF SVENSSON Chefredaktör & ansvarig utgivare samt redigering<br />

070 - 568 23 20 per-olof.svensson@blabandet.se<br />

TJARLS METZMAA Barn- & ungdomsredaktör EBBA WÅGMAN<br />

070-4015917 tjarls.metzmaa@sbu.nu redigering ungdomssidor<br />

Detta är nu åter den viktigaste alkoholpolitiska<br />

frågan. <strong>Blå</strong>bandsförbundet<br />

tillsammans med våra<br />

närstående organisationer, måste<br />

återigen kämpa för att den så kalllade<br />

”gårdsförsäljning” av alkohol<br />

inte blir verklighet. Det skulle få<br />

för stora negativa konsekvenser för<br />

folkhälsan och för de barn och närstående<br />

som drabbas, när någon i familjen<br />

inte kan stå emot när alkohol<br />

blir ännu mer tillgängligt.<br />

IOGT-NTO skapade stor uppmärksamhet<br />

i sociala medier med en serie illustrationer<br />

skapade av Max Gustafson kring vad<br />

som kan bli resultatet om den så kallade<br />

”gårdsförsäljningen” blir verklighet.<br />

Tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> har fått<br />

deras tillstånd att publicera.<br />

ANNONS-MANUSSTOPP ( prel. utg. dag)<br />

Nr 3: 4/6 (24/6)<br />

ANNONSER: Kontakta chefredaktören. PRENUMERATION:<br />

Kontakta redaktionen. Medlemshushåll ett ex. fritt. MATERIAL: Alla<br />

är välkomna att sända in bidrag. Redaktionen förbehåller sig dock<br />

rätten att redigera eller avstå publicering. Publicering sker utan arvode<br />

om ingen annan överenskommelse gjorts. Artiklar och bilder lagras<br />

digitalt och kan publiceras på Internet. Tidningens åsikt redovisas på<br />

ledarplats, i övrigt ansvarar respektive artikelförfattare för innehållet.<br />

BILD & ANNONSLÄMNING: Owe Kontakta Ranebäck chefredaktören kommer i vid fortsättningen<br />

att nyfiket läsa kommande<br />

frågor.<br />

TRYCK: Wikströms tryckeri, Uppsala<br />

ledare i tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>.


POSTTIDNING B<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 STOCKHOLM www.blabandet.se Pris: 35 kr<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET - NUMMER 2: APRIL - JUNI <strong>2021</strong> ÅRGÅNG 139 - Första numret utkom 1883<br />

Filminspelningar till ”Jag ser”<br />

Tre intressanta personer har delat med sig av sina erfarenheter<br />

som underlag för <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s arbete med<br />

satsningen ”Jag ser”, för att uppmärksamma barn i<br />

social utsatthet. Det har skett genom filminspelningar<br />

som kommer att läggas ut med hemsidor, sociala medier<br />

och i andra sammanhang.<br />

Inspelningsdagen genomfördes under coronasäkra förhållanden<br />

i Åbytorpskyrkan utanför Kumla. Alla tre i<br />

förbundets personal var på plats under dagen. Chatarina<br />

Forsberg och Emil Gillsberg hade förberett och genomförde<br />

inspelningarna, Per-Olof Svensson för reportage<br />

till tidning, hemsida och sociala medier.<br />

Linda Hambre är socionom och har arbetat som socialsekreterare.<br />

Nu är hon pastor med fokus på ungdomar<br />

i Betanianyrkan, Åbytorp. Med Linda spelades det in<br />

två filmer, ett kortare samt en något länge föreläsning<br />

där hon bland annat berättar om hur det går till att göra<br />

orosanmälan. Hon lyfter också att socialtjänsten behöver<br />

få en positivare bild än den negativa som ofta media<br />

förmedlar.<br />

Carina Berg är församlings- och diakoniassistent i<br />

Svenska kyrkan, Asker-Lännäs pastorat. Hon berättar i<br />

filmen om hur viktiga många vuxna i hennes närhet var<br />

när hon växte upp.<br />

Celia Enes är fängelsepastor på Kumla anstalten. Hon<br />

berättar i filmen att många barn redan från början har<br />

svåra förutsättningar genom att föräldrar inte har haft<br />

förmågan att ge barnen en trygg uppväxt.<br />

www.jagser.se<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

text & foto<br />

Längst ned till vänster filminspelning med Linda Hambre, till vänster Chatarina Forsberg och till höger Emil Gillsberg.<br />

Längst ned till höger Carina Berg genom kameralinsen. Överst till vänster Celia Enes, i mitten Linda Hambre och till höger Carina Berg.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!