2004 (PDF 3706 kB) - Vattenfall

vattenfall.se

2004 (PDF 3706 kB) - Vattenfall

Detta är ett särtryck

ur Vattenfalls

hållbarhetsredovisning 2004

HÅLLBARHETSREDOVISNING 20 0 4

AnsvAr

- en del Av vår vArdAg


InneHåll

Denna trycksak är en förkortad version av

Vattenfalls hållbarhetsredovisning 2004.

Särtrycket finns på engelska, tyska, svenska,

finska och polska, och den fullständiga rappor-

ten finns enbart på engelska. Hela hållbarhets-

redovisningen och särtrycken kan laddas ner

från www.vattenfall.com, där det även går bra

att beställa tryckta exemplar.

2 Ett ledande europeiskt energiföretag

4 VD-kommentar

6 Sammanfattningar av

förväntningar och prestationer

Miljö

Samhälle

Ekonomi

9 I fokus: Förnybara energikällor

14 I fokus: Klimatfrågan

17 I fokus: Investeringar för framtiden

20 Redovisning enligt GRI:s indikatorer

Kontakt

Ansvarsfriskrivning

Vattenfall är av den uppfattningen att informationen i

denna rapport ger en sann och riktig bild av Vattenfall. De

finansiella data som redovisas i denna rapport kommer

från Vattenfalls årsredovisning. För att underlätta internationella

jämförelser anges alla belopp i den fullständiga

rapporten i EUR (med omräkningskursen SEK/EUR 9,007

per bokslutsdatum räkenskapsåret 2004, den 31 december).

I det svenska särtrycket redovisas dock beloppen i

SEK, som är Vattenfalls redovisningsvaluta. För detaljerad

information om Vattenfalls finansiella ställning och

resultat hänvisas läsaren till Vattenfalls årsredovisning.

Läsaren bör vara medveten om att skillnader i redovisningspraxis

gör att uppgifterna om el- och värmeproduktion

i denna hållbarhetsredovisning inte är helt jämförbara

med de siffror som presenteras i Vattenfalls årsredovisning.

En viktig skillnad är att uppgifterna i denna rapport innefattar

100 procent av alla anläggningar i vilka Vattenfall har en

andel på 50 procent eller mer, medan Vattenfalls årsredovisning

innefattar anläggningar där andelen är mer än 50

procent. Detta betyder till exempel att det tyska kärnkraftverket

Krümmel till fullo inkluderas i hållbarhetsredovisningen

medan det inte alls redovisas i årsredovisningen.

Det bör också noteras att rapporten inte granskats av

en tredje part.

HållbArHets-

redovIsnIngen

I kortHet

Denna trycksak är en förkortad version av Vattenfalls hållbar-

hetsredovisning 2004. För att möta våra intressenters önske-

mål publicerar Vattenfall varje år en hållbarhetsredovisning

med tydliga siffror för hur vår verksamhet påverkar samhället.

I denna förkortade version av redovisningen finns den vikti-

gaste informationen om våra insatser på hållbarhetsområdet

under 2004. På sidorna 6—8 sammanfattas rapportens olika

delar — förväntningar och prestationer inom miljö, samhälle

och ekonomi. Sidorna 9—19 ger detaljerad information om

de hållbarhetsrelaterade frågor Vattenfall har fokus på just

nu: utvecklingen av förnybara energikällor, problemet med

klimatförändringar och kopplingen mellan kompetensförsörj-

ning och forskning och utveckling. På sista sidan finns ett

index för redovisningsavsnittet i den fullständiga hållbarhets-

redovisningen. Indexet kan användas som vägledning när man

vill söka mer information.

Vattenfalls hållbarhetsredovisning följer riktlinjerna för GRI

(Global Reporting Initiative), den vanligaste standarden för

hållbarhetsredovisningar. Vårt mål är att följa dessa riktlinjer

till fullo och ge en balanserad och rättvis bild av Vattenfalls

insatser med avseende på miljö, samhälle och ekonomi.

Arne Mogren, chef för Public Affairs


VÅR VISION ÄR ATT VARA

ETT LEDANDE EUROPEISKT

ENERGIFÖRETAG

Vår marknadsandel är en del av vår vision som också handlar om

nöjda kunder, ansvarsfull hantering av miljöfrågor och att bidra till

den ekonomiska utvecklingen.

Vattenfalls verksamhet bygger på ett långsiktigt miljötänkande. Vi

försöker så långt det är möjligt att tillgodose dagens energibehov

utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Vi arbetar målinriktat på att införa alltmer hållbara lösningar,

samtidigt som vi är medvetna om att det inte finns något enkelt

sätt att göra stora förändringar på bara några år.

Hållbarhet kan bara byggas sten för sten. Inom energisektorn

sträcker sig en investeringscykel normalt över trettio till fyrtio år.

Genom att målinriktat arbeta med forskning och utveckling kan vi

skapa större valfrihet för våra kunder och samhället.

Vi siktar högt och har ambitionen att vara nummer ett för miljön,

kunden och ekonomin.


dettA Är vAttenFAll

Vattenfall är Europas femte största elproducent och den största värmeproducenten

i regionen. Koncernens omsättning uppgick till 113 366 MSEK 2004. Vattenfalls

vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag bedrivs verksamheten i

Sverige, Finland, Tyskland och Polen. Koncernen håller också på att bli en viktig aktör

på den danska energimarknaden. Vattenfall verkar inom hela värdekedjan för el, dvs.

produktion, transmission, distribution och försäljning. Vattenfall bedriver även elhandel

och producerar, distribuerar och säljer värme. Koncernen har omkring 33 000 anställda

och moderbolaget Vattenfall AB ägs till 100 procent av svenska staten.

Vattenfalls produktion per marknad*, TWh 2004

174

36

Vattenfall-

koncernen

81

18

Tyskland

Norden

Vattenkraft Kärnkraft Fossilkraft Värmeproduktion

89

7

Polen

*) I början av juni 2005 slöts ett avtal som innebär att Vattenfall kommer att

ta över 21 procent av den danska elmarknaden och 25 procent av den danska

värmemarknaden. Affären ska enligt planerna fullföljas före slutet av 2005

och kommer att öka årsproduktionen med omkring 9 TWh el och 6 TWh värme.

4

11

Verksamhet i Norden

Elproduktion. Merparten av

produktionen sker i sju kärnreaktorer

och ett hundratal vattenkraftverk.

Producerad el säljs

till marknadspris, antingen till

Vattenfalls säljbolag eller genom

Vattenfall Trading Services på

elbörser som Nord Pool.

Distribution. Distribuerar el till

ca 1,3 miljoner kunder i Sverige

och Finland.

Försäljning. Säljer el och energirelaterade

tjänster till privatkunder,

energiföretag, industrier och

andra företag.

Värme. Äger och driver värmeanläggningar

i Norden och de

baltiska länderna samt svarar för

försäljning av fjärrvärme och så

kallad färdig värme.

Tjänster. Bedriver konsultverksamhet,

entreprenad och forskning

och utveckling (FoU) inom

energi-, infrastruktur- och industrisektorerna.

Verksamhet i Tyskland

Gruvdrift och elproduktion.

Större delen av produktionen

sker i moderna, storskaliga

brunkolsanläggningar, kraftvärmeanläggningar

och till viss del

i delägda kärnkraftsverk. Den el

som produceras säljs till marknadspris,

antingen till Vattenfalls

säljbolag eller genom Vattenfall

Trading Services på elbörser som

EEX. Brunkolet bryts i dagbrott i

sydöstra Tyskland.

Transmission. Äger och sköter

stamnäten i östra Tyskland och

Hamburg.

Distribution. Distribuerar el till

3,4 miljoner kunder, främst i

Berlin och Hamburg.

Försäljning. Säljer el och energirelaterade

tjänster till privatkunder,

återförsäljare, industrier och

andra företag.

Värme. Vattenfall producerar,

distribuerar och säljer värme.

Vattenfall driver också två av

Västeuropas största fjärrvärmesystem

i Berlin och Hamburg.

Verksamhet i Polen

Distribution och försäljning.

Vattenfall äger 75 procent av

Polens största privatägda nätbolag,

GZE, med 1,1 miljon kunder,

främst i södra delen av landet.

Värme. Vattenfall äger 75

procent av EW, ett företag med

huvudkontor i Warszawa som har

27 procent av den polska värmemarknaden.

EW producerar även

el i kraftvärmeanläggningar.


Totala CO 2 -utsläpp

från Vattenfalls el- och

värmeproduktion*

g CO 2 /kWh

1 000

800

600

400

200

0

■ Värme

1990

Nyckeltal

—36%

—29%

2004

■ Elproduktion

*) Inklusive förvärvade företag

(se s. 74 i den fullständiga

hållbarhetsredovisningen

(på engelska) för 2004)

Omsättning och rörelseresultat

Omsättning,

MSEK

125 000

100 000

75 000

50 000

25 000

■ Omsättning

■ Rörelseresultat

2004 2003

Nettoomsättning, MSEK 113 366 111 935

Nettoresultat, MSEK 11 776 9 123

Räntabilitet på eget kapital, % 22,4 20,2

Genomsnittligt antal anställda

Sverige 8 192 7 994

Finland 543 537

Tyskland 20 864 21 719

Polen 3 309 4 935

Övriga länder 109 111

Totalt 33 017 35 296

Elproduktion, TWh*:

Vattenkraft och andra förnybara energikällor 34,4 29,0

Kärnkraft 68,0 59,7

Fossila bränslen 71,3 71,0

Totalt 173,7 159,7

CO 2 -utsläpp, kiloton* :

Sverige 781 878

Finland 235 266

Tyskland 70 333 71 044

Polen 6 212 6 423

Totalt 77 561 78 611

0

Rörelseresultat,

MSEK

2000 2001 2002 2003 2004

20 000

16 000

12 000

8 000

4 000

0

Räntabilitet

%

25

20

15

10

5

0

2000 2001 2002 2003 2004

■ Räntabilitet på eget kapital

■ Avkastning på nettotillgångar

Omsättning per marknad 2004**

MSEK

Norden 39 899

Tyskland 66 046

Polen 7 421

Rörelseresultat per marknad 2004

MSEK

Norden 11 543

Tyskland 7 487

Polen 589

*) Redovisningsprinciperna anges på s. 59 i den fullständiga

hållbarhetsredovisningen (på engelska)

för 2004.

**) Före elimineringar.


VAT TEN FALL S HÅLLBARHETSRED OVISNING 2 0 0 4 (SäRTRyck) 2

Ett ledande europeiskt energiföretag

ETT LEDANDE EUROPEISKT

ENERGIFÖRETAG

Vi på Vattenfall gör vårt yttersta för att vara ledande. Vår kunskap om kunder, miljö,

teknik och marknad bidrar till en effektivare energiförsörjning i Europa. Vattenfall står

för innovation i den europeiska energisektorn.

Vattenkraft

Vi är en ledande producent av vattenkraft i Europa

idag och fortsätter att utveckla denna värdefulla

förnybara energikälla. Under den närmaste tioårsperioden

kommer vi att göra genomgripande moderniseringar

av våra svenska vattenkraftverk inom ramen

för två omfattande investeringsprogram. Målet är att

öka kraftproduktionen, förbättra kraftverkens miljöegenskaper

och minska underhållskostnaderna.

Biobränsle

Vi har arbetat målmedvetet med bioenergi i 30 år.

Idag driver vi ett nittiotal biobränsleeldade anläggningar

i Sverige, Finland, Tyskland och Danmark

och är därmed en av världens största köpare och

användare av biobränsle.

Vindkraft

Vattenfall har sedan sjuttiotalet varit pådrivande i

utvecklingen inom vindkraft. Idag ligger fokus på

havsbaserad vindkraft och integrering av vindkraftverk

i elsystemet. Flera stora initiativ har tagits under

det senaste året och fler investeringar planeras.

Annan förnybar energi

Vi har även en aktiv roll inom områden som vågkraft,

svartlutsförgasning, bränsleceller som kan

utnyttja biobränslen, geotermisk kraft och solenergi.

Vi utvecklar morgondagens lösningar.

Värme

Vattenfall är det största fjärrvärmeföretaget inom

EU. Vår totala värmeproduktion uppgick i fjol till

35 TWh. Vi är även ett av Europas ledande företag

inom kraftvärme. Kraftvärme är ett mycket intressant

alternativ helt i linje med vår syn på framtidens

energisystem.

Kärnkraft

Vattenfall är en av Europas ledande kärnkraftsproducenter.

De tio svenska reaktorer som är i drift

spelar en viktig roll för kraftproduktionen i Sverige

och övriga Norden. Vattenfalls reaktorer uppfyller

stränga säkerhetskrav och har hög produktionskapacitet.

Under en tioårsperiod investerar Vattenfall

totalt 24 miljarder SEK i sina svenska reaktorer.

Eftersom stora belopp investeras över lång tid skapas

också många arbetstillfällen. I Tyskland fortsätter

vi att optimera och justera säkerhetsnivån på våra

kärnkraftanläggningar för att hålla jämna steg med

senaste vetenskapliga rön och teknik.


Kol

Våra brunkolseldade kraftverk tillhör de mest avancerade

i världen. Kraftverkens höga effektivitet har

bidragit till minskade utsläpp från våra fossileldade

kraftverk. Vattenfall tar nu nästa steg genom att gå i

täten för det europeiska utvecklingsarbetet med att

avskilja och lagra koldioxid från koleldade kraftverk.

Vårt mål är att denna teknik ska kunna tas i bruk

2020. Ett kommersiellt genombrott förutsätter att

lagringen kan ske på ett sätt som är acceptabelt för

samhället, att regelverket är på plats och att ett fullt

fungerande system för handel med utsläppsrätter

gör att det finns ett marknadspris på koldioxidutsläpp.

Målet är att oxyfueltekniken för koldioxidfria

koleldade kraftverk ska ge oss en ledande roll inom

utvecklingen av ett mer klimatvänligt system för att

utvinna energi ur brunkol.

Klimat

Vattenfalls VD är mycket aktiv i arbetet med klimatfrågan.

Han anser att klimatförändringen är vår tids

allt överskuggande miljöhot och har uppmanat industrin

att vidta åtgärder. Problemet med koldioxidutsläpp

från fossila bränslen måste lösas både tekniskt

och ekonomiskt, och koldioxidfria kraftverk är en del

av lösningen.

En global prissättning av utsläpp är nödvändig så att

marknadskrafterna kan utnyttjas så mycket som möjligt.

Vattenfalls VD deltar i flera internationella samarbeten

kring klimatförändringar och hållbar utveckling,

bl a G8-ländernas rundabordsmöten om klimatförändring

och Alliance for Global Sustainability, ett samarbete

mellan fyra av de främsta tekniska universiteten i

världen och ett antal företag.

Kundservice

Vattenfall var först bland de svenska elleverantörerna

med att slopa efterfakturering för svenska hushållskunder

längre än ett år tillbaka i tiden. Vi gick i

bräschen och införde en kundombudsman. Vi investerar

i nya elmätare för att alla Vattenfalls 1,3 miljoner

nordiska nätkunder ska få fjärravläsning. Därigenom

kan preliminärdebiteringen slopas och ersättas med

fakturering av faktisk elkonsumtion. Öppna marknader

ställer stora krav på förnyelse både när det gäller

system och kunnande. Vi arbetar målmedvetet för att

konsekvent kunna erbjuda el till attraktiva villkor.

Energieffektivitet

I slutänden är det kunden som väljer leverantör och

kontraktsform, och det är även kunden som fattar alla

de små beslut som tillsammans skapar ett förbrukningsmönster.

Vår roll är att bistå med råd och dela

med oss av den kunskap som vi besitter. För oss som

leverantörer är detta viktigt på lång sikt. Det stärker

vår elprodukt och ökar vår konkurrenskraft jämfört

med andra alternativ. Information är en del av försäljningsverksamheten.

Rådgivning och besiktning

kan bli en del av det tjänsteutbud som vi vill erbjuda i

framtiden. På industrisidan har vi lång tradition av att

arbeta tillsammans med våra kunder för att hitta bra

lösningar som gynnar båda parter.

VAT TEN FALL S HÅLLBARHETSRED OVISNING 2 0 0 4 (SäRTRyck)


VAT TEN FALL S HÅLLBARHETSRED OVISNING 2 0 0 4 (SäRTRyck) 4

VD-kommentar

VÅR VÄG MOT HÅLLBARHET

Vi lever i en föränderlig värld. Igår var Vattenfall ett svenskt affärsverk. Idag agerar vi på

en nordeuropeisk marknad. Vi levererar energi till miljontals kunder i Sverige, Finland,

Tyskland och Polen.

Det starka resultatet för 2004 och första halvåret

2005 visar att Vattenfalls europeiska tillväxtstrategi

fungerar. Genom att växa kan Vattenfall använda

sina resurser mer effektivt, eftersom kostnaderna kan

bäras av en större volym. Tillväxten ger samtidigt en

bredare kunskapsbas som ligger till grund för effektivare

lösningar och processer samt bättre erbjudanden

till våra kunder.

Investera för framtiden

Genom tillväxt skapar vi resurser som kan användas

för framtidsinriktade satsningar som i sin tur

kan skapa nya resurser. Vi har tagit vara på de nya

förutsättningar som reformerna av den europeiska

elmarknaden skapat och etablerat en positiv spiral

som ger goda framtidsutsikter. Utifrån denna stabila

grund investerar vi för framtiden – vilket denna

rapport visar.

Under nittiotalet fick vi lära oss att vi skulle

tänkta globalt och agera lokalt. Energiförsörjningen

är lokal till sin natur. Men ett livskraftigt energiföretag

på en öppen marknad måste även kunna arbeta

i andra riktningen. Vi måste agera globalt för att

skapa de resurser, det humankapital och den hållbara

finansiering som krävs och sedan använda dessa för

att tänka lokalt.

Ser man till framtidens energiförsörjning finns

framförallt tre starka drivkrafter som alla får en allt

tydligare global dimension. För det första miljöeffekterna,

främst växthuseffekten, för det andra primärenergiförsörjningen

och för det tredje teknikutvecklingen.

Dessa tre faktorer skapar de ramar inom vilka

lokala behov och förutsättningar kan jämkas samman

till bra lösningar. Öppna marknader och effektiva

marknadsmekanismer är viktiga förutsättningar för

att man ska kunna hitta rätt balans mellan dessa tre

drivkrafter och skapa utrymme för effektiva lös-

ningar. Kort sagt, lösningar som bidrar till en hållbar

utveckling. Övergången från forna tiders monopol

till öppenhet och konkurrens i Europa bidrar väsentligen

till hållbar utveckling.

Vårt ansvar

Det är vår uppgift och vårt ansvar att bidra till att

utveckla energilösningar som passar in i en hållbar

samhällsutveckling. Då är det otillräckligt att endast

se till den enskilda energilösningens miljöegenskaper.

Ett energisystem måste vara hållbart inte bara

ur ett miljöperspektiv, det måste också vara hållbart

ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Det måste

kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra

kommande generationers möjligheter att tillgodose

sina. I vår verksamhet handlar det till stor del om en

rad stegvisa förbättringar som ökar effektiviteten och

minskar miljöpåverkan. Vi måste hela tiden utgå från

de faktiska förutsättningarna och jämföra alla aspekter

av olika handlingsalternativ.

klimatförändring — ett globalt problem

Vår tids allt överskuggande miljöproblem är den

pågående klimatförändringen. Klimatproblemet är

till sin karaktär både globalt och långsiktigt. Får vi

inte bukt med utsläppen kommer vi att tvingas till

drastiska förändringar i våra och framför allt våra

barns och barnbarns livsvillkor. Ekonomi, energi

och miljö hänger ihop och för mig framstår det som

oansvarigt av branschen att inte ta detta problem på

största allvar. Att tänka bort fossila bränslen är dock

ingen lösning på global eller europeisk nivå. Vi måste

tekniskt och ekonomiskt lösa utsläppsproblemet

vid förbränning av fossila bränslen. Det utsläppsfria

kolkraftverket måste bli en realitet. Världen är totalt

beroende av denna energiform och så kommer det att

förbli under mycket lång tid. Fossila bränslen är en


förutsättning för tillväxt i utvecklingsländerna. Satsningar

på forskning och utveckling måste fokuseras

och kraftigt ökas för att få fram de tekniska lösningar

som krävs. Säkerligen kommer även klimatfrågan att

aktualisera en omvärdering och vidareutveckling av

kärnkraften. Transportsektorn kommer med tiden

att övergå till utsläppsfria motorer, förmodligen via

hybridbilar till bränsleceller med olika bränslen. Att

skapa ett globalt pris på utsläpp är en nödvändighet

för att få till stånd en positiv utveckling. Handeln

med utsläppsrätter är ett viktigt steg men är i sig inte

tillräckligt för att lösa problemet.

Förbättringar från dag till dag

När vi blickar in i framtiden räcker det inte med att

se till de stora stegen, till genombrotten. Det är även

viktigt att lyfta fram det vardagliga arbetet med att

förbättra och effektivisera, för sådana förändringar

spelar en mycket viktig roll för våra anläggningar

och arbetsprocesser och de sammanlagda effekterna

över en längre tidsperiod är stora. För att Vattenfall

ska kunna nå målet att vara nummer ett för kunden

och samhällsekonomin är det en förutsättning att

våra anläggningar kan drivas så kostnadseffektivt som

möjligt. För att kunna vara nummer ett för miljön

måste vi ständigt arbeta med att minska miljöpåverkan

från vår verksamhet. Att få ut ännu mer användbar

energi ur bränslet, att minska förlusterna, att

säkra tillgängligheten för våra kunder. I hela Vattenfalls

verksamhet pågår en ständig trimning – genom

att mäta, justera och anpassa minskar vi våra kostnader

samtidigt som miljön blir bättre.

Vattenfall bidrar till en hållbarare utveckling

Vattenfall arbetar intensivt med en rad skilda lösningar

som kan bidra till en hållbarare utveckling

och vår tillväxt gör att vi nu kan vara med och

påverka i Europa. Vi driver på för att skapa en uthållig

prisbildning för koldioxid och för att näringslivet

i först och främst Europa och USA ska driva på så att

ett globalt handelssystem växer fram. Vi arbetar med

förnybar energi. Vi arbetar med förbättringar och

nya radikala åtgärder för befintliga bränslen och tek-

nologier. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för

att våra kunder ska kunna använda våra produkter på

ett effektivt sätt. För att lyckas måste vi ha resurserna

för att fortsätta arbeta enligt den positiva spiral vi etablerat.

Vattenfall står för innovation i den europeiska

energisektorn. Vår vision är att vara ett ledande europeiskt

energiföretag.

Alla våra medarbetare – i dagsläget 33 000 heltidsanställda

– och all den kunskap och kompetens som

finns inom Vattenfallkoncernen är själva grunden för

vår framgång. Medarbetarna är grunden för vår lönsamhet,

vårt hållbarhetsarbete, vår vidareutveckling

av verksamheten och för en säker och effektiv drift av

våra anläggningar.

Stockholm, oktober 2005

Lars G. Josefsson

Verkställande direktör och koncernchef

VD-kommentar

VAT TEN FALL S HÅLLBARHETSRED OVISNING 2 0 0 4 (SäRTRyck)


VAT TEN FALL S HÅLLBARHETSRED OVISNING 2 0 0 4 (SäRTRyck)

Miljö

OMVÄRLDENS FÖRVÄNTNINGAR OcH

OcH HUR VI LEVER UPP TILL DEM

Värderingen av koncernens agerande är Vattenfalls egen. Pilarnas riktning anger trenden över flera år eftersom det finns kortsiktiga variationer

mellan åren beroende på nederbörd, temperatur, konjunktur m.m. En pil som pekar uppåt anger att en förbättring av Vattenfalls

insatser skett, medan en horisontell pil anger att arbetet har fortsatt utan större föbättringar. En pil som pekar nedåt anger att Vattenfall

försämrat sina insatser.

Miljö — sammanfattning av förväntningar och prestationer

Pådrivande intressenter

Förväntan: ”Producera energi med minsta möjliga miljöpåverkan”

Medborgare, media,

politiker

Förväntan: ”Minska utsläppen av växthusgaser”

Medborgare, media,

politiker

Förväntan: ”Producera mer energi från förnybara källor”

Medborgare, media,

politiker

Förväntan: ”Främja FoU inom området förnybar energiteknik”

Medborgare, media,

politiker

Förväntan: ”Ta ansvar för förändringar i landskapet”

Ägare, medborgare,

grannar, media, politiker

Vattenfalls ståndpunkt

Kraven på energisystemet är att det ska vara tillgängligt, acceptabelt

och att kostnaderna ska vara överkomliga. Vattenfall ser inga

realistiska alternativ som i någon större utsträckning kan bidra till

energiförsörjningen inom en nära framtid. Vattenfall tror därför att

det mest effektiva sättet att tillgodose kraven är att vidareutvecklade

anläggningar som redan finns tillgängliga, samtidigt som vi

utvecklar framtida alternativ.

Vattenfall har ett stort ansvar för miljön. Vår storlek och våra

resurser gör att vi har möjlighet att bidra till att minska utsläppen

av växthusgaser. Nästan hälften av vår el är i princip utsläppsfri

eftersom den kommer från förnybara energikällor som vattenkraft

eller från kärnkraft. Våra koleldade kraftverk i Tyskland hör till de

modernaste i världen.

Vattenfalls mål är att ha en ledande roll inom produktion av

förnybar energi på prioriterade marknader där de kommersiella

villkoren är uppfyllda. Genom att driva utvecklingen framåt inom

ramen för sin kommersiella verksamhet bidrar Vattenfall till en

ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Inom FoU fokuserar Vattenfall främst på att göra de teknologier vi

använder effektivare, tillförlitligare, säkrare och mer miljövänliga

samt att förvalta anläggningar på ett högklassigt sätt och vara en

god systemoperatör. Vi är öppna för ny teknik och stödjer utvecklingen

av förnybar energi på flera olika sätt. Vi arbetar inte med

grundforskning, men vi utför de fälttester och demonstrationer

som krävs för att ny teknik ska bli ekonomiskt och ekologiskt

hållbar i stor skala.

Kraftverk förutsätter ofta byggnationer som kan förändra det

lokala landskapet en hel del. Utvinning av råvaror påverkar också

miljön. Faktum är att merparten av Vattenfalls verksamhet har en

inverkan på miljön i de regioner där vi finns. Vi strävar därför efter

att minimera miljöpåverkan i hela av vår verksamhet.

Trend

Utveckling under 2004

Fortsatt arbete med att effektivisera

anläggningarna. Flera stora investeringsbeslut

om förnybara energikällor.

Bättre utnyttjande av kraftvärmeverk.

Beslut om investering i pilotanläggning

för koldioxidfritt kraftverk.

Beslut om investering i pilotanläggning

för koldioxidfritt kraftverk. Ökad samförbränning

av biobränsle och kol för att

ersätta fossila bränslen i vissa anläggningar.

Omfattande investeringsprogram

för koldioxidfri elproduktion.

Stora investeringar i vattenkraft, havsbaserad

vindkraft t ex i Lillgrund och

Kriegers Flak samt flera biobränsle- och

avfallseldade anläggningar (bl a i Hamburg

och Uppsala och samförbränning

med biomassa i Warszawa).

Medverkan i olika forskningsprojekt

inom EU och på nationell nivå med inriktning

på exempelvis vågkraft, vätgas,

svartlutsförgasning, bränsleceller, geotermisk

kraft och solenergi. Sedan 1997

har nästan 6 miljarder SEK investerats i

förnybara energikällor och produktionskapacitet

bara i Norden.

Fortsatt arbete med återställande av

gruvområden enligt planen. Ytan på

området som återställs motsvarar

mängden nya dagbrott. Totalt avsattes

cirka 8,2 miljarder SEK till olika

återställningsprojekt.


Samhälle — sammanfattning av förväntningar och prestationer

Pådrivande intressenter

Förväntan: ”Leverera energi till rimliga priser”

Ägare, kunder,

medborgare, politiker

Förväntan: ”Säker energitillförsel”

Ägare, kunder,

medborgare, media,

politiker

Förväntan: ”Prioritera säkerheten”

Ägare, konsumenter,

politiker, samhället,

medarbetare och personalrepresentanter

Förväntan: ”Ta ansvar för våra grannar”

Grannar, politiker

Förväntan: ”Ansvarsfull hantering av kärnbränsleavfall”

Konsumenter, politiker,

samhället

Förväntan: ”Aktiv dialog med intressenter”

Ägare, konsumenter,

politiker, samhället,

medarbetare och personalrepresentanter

Förväntan: ”Förbättrad kundservice”

Ägare, kunder,

medborgare, politiker

Förväntan: ”Vara en attraktiv arbetsgivare”

Ägare, medarbetare

Förväntan: ”Ta ansvar för övertaliga medarbetare”

Medarbetare,

personalrepresentanter,

politiker

Vattenfalls ståndpunkt

Vattenfalls strävan är att erbjuda el till ett rimligt

marknadspris. Priset har stor betydelse för våra

kunder överallt där vi är verksamma. Skatter har

stor effekt på konsumentpriserna.

Leveranssäkerhet är en huvudprioritet för

Vattenfall. Koncernen arbetar fortlöpande med

att säkra och förbättra tillförlitligheten på alla

våra marknader för att kunna tillgodose kraven

från samhället och våra kunder.

Säkerhet är en huvudfråga i hela Vattenfalls

verksamhet. Vi arbetar hårt för att minimera riskerna

för brand, explosioner och farliga läckage.

Oavsett vilken form av påverkan vår verksamhet

kan ha försöker Vattenfall att vara så lyhört som

möjligt för berörda intressenters behov och krav.

I vissa områden tar vi också ett särskilt ansvar för

de indirekta effekterna av vår verksamhet.

Slutförvaringsmetoder håller på att utvecklas.

Det lämpligaste alternativet verkar just nu vara

förvaring i berggrunden. Vattenfall är med och

finansierar utvecklingen av denna metod genom

sitt dotterbolag Svensk Kärnbränslehantering AB.

Många människor är beroende eller påverkas

av vår verksamhet. Genom att lyssna till våra

intressenter, bearbeta informationen och utveckla

vår verksamhet kan vi lättare leva upp

till intressenternas förväntningar.

Att öka servicenivån gentemot kunderna är en av

Vattenfallkoncernens viktigaste målsättningar.

Projektet ”Nr ett för kunden” är ett led i att uppfylla

detta mål. Målet är att förenkla vardagen för

alla koncernens kunder.

För att behålla sin konkurrenskraft måste Vattenfall

skapa en miljö som lockar personer med hög

kompetens och uppmuntrar till topprestationer.

Övertalighet ska hanteras med stort socialt ansvar

och i enlighet med lokal praxis. Program som är

anpassade till de olika länderna har utvecklats,

där övertaliga medarbetare får utbildning, hjälp

att hitta nytt arbete eller starta eget, rätt till

förtidspension osv.

Trend

Utveckling under 2004

Samhälle

Tack vare ökad tillgång på vatten föll priserna på den nordiska

marknaden. I Tyskland steg priserna däremot när

nätskatten höjdes till följd av nya EU-lagar. Under 2005

har priserna stigit på alla marknader, främst som en följd

av att systemet för handel med utsläppsrätter infördes i

EU den 1 januari 2005.

Ett femårigt investeringsprogram på 10 miljarder SEK inleddes

i Sverige för att öka nätens driftsäkerhet. I Finland

togs ett nytt system för nätövervakning i bruk.

I Sverige påbörjades satsningarna inom investeringsprogrammet

för kärnkraft på 24 miljarder SEK och vattenkraftprogrammet

på 6,5 miljarder SEK. I Tyskland fortsätter vi

att optimera och justera säkerhetsnivån på våra kärnkraftanläggningar

för att hålla jämna steg med senaste teknik.

Två exempel på hantering av indirekta effekter är projekten

”Inlandskraft” i Norrland och ”Switch to Silesia” i Silesien

i Polen.

Provborrningarna fortsatte på de två platser som undersöks

för slutförvaring i Sverige. I Tyskland planerar BfS

att inleda en ny urvalsprocedur för att hitta en plats för

slutförvaring.

Vattenfalls första hållbarhetsrapport diskuterades vid

ett öppet möte för intressenter i Bryssel i oktober 2004.

Vattenfalls första offentliga bolagsstämma hölls i Stockholm

i april 2005.

Fjärravlästa elmätare installerades i Finland och Sverige.

Koncernens kundservice per telefon förbättrades. En

kundombudsman infördes i Sverige.

Enkäten ”My Opinion” visade att medarbetarna var mer

tillfreds med sin arbetssituation än tidigare. I Sverige genomfördes

det lyckade projektet ”Unga Akademiker”, där

45 nyutexaminerade akademiker anställdes hos Vattenfall

under ett års tid.

Ett specialprogram för de anställda på Barsebäck inrättades

eftersom anläggningen stängdes den 31 maj 2005.

Frivilliga uppsägningar löste övertalighetsproblemen på

Vattenfalls distributionsföretag inom GZE i övre Silesien

i Polen.

VAT TEN FALL S HÅLLBARHETSRED OVISNING 2 0 0 4 (SäRTRyck)


VAT TEN FALL S HÅLLBARHETSRED OVISNING 2 0 0 4 (SäRTRyck)

Ekonomi

Ekonomi — sammanfattning av förväntningar och prestationer

Pådrivande intressenter

Förväntan: ”Långsiktig lönsamhet”

Ägare, kreditgivare

Förväntan: ”Ta en ledande position på en marknad i förändring”

Ägare, politiker,

kreditgivare

Förväntan: ”Visa prov på att vi följer vår strategi”

Ägare, kreditgivare

Förväntan: ”Öppen och tydlig information på varje nivå”

Ägare, kreditgivare,

kunder, medarbetare

Förväntan: ”En pålitlig aktör på marknaden”

Politiker, kunder,

allmänheten

Förväntan: ”Säkra en högklassig styrning inom hela företaget”

Ägare, kreditgivare,

politiker, kunder

Vattenfalls ståndpunkt

Ägarens långsikta avkastningsmål är 15 procent

på synligt eget kapital efter skatt. Tillsammans

med ledningens ambition att behålla kredit-

betyget A är detta ett av koncernens främsta mål.

För att uppfylla de mål vår ägare satt upp måste

vi anpassa oss till förändringarna på marknaderna.

Vi fortsätter att utveckla och expandera

vår verksamhet.

Vattenfall är beroende av extern upplåning för

att finansiera en stor del av verksamheten. Eftersom

långivarna inte har något direkt inflytande

på verksamheten är det vårt ansvar att försäkra

dem om att vi avser att behålla våra kreditbetyg

och fullfölja våra strategier.

Våra intressenter kräver snabb och korrekt information

från oss. Tydlighet är avgörande för vår

framgång.

Eftersom vi har en ledande position på många

av de marknader där vi verkar är förtroendeskapande

en av våra viktigaste utmaningar. Det ska

inte finnas något tvivel om att vi är en pålitlig

affärspartner.

Att se till att företaget har en god ledningsstruktur.

Detta tydliggör vårt ansvar och våra mål och

är därför viktigt inte bara för ägaren utan också

för alla andra intressenter.

Trend

Utveckling under 2004

Avkastningen på eget kapital ökade till 22,4 procent

(20,2).

Vattenfall genomförde en rad åtgärder inom kundservice

för att möta kundernas önskemål. Stora investeringar

i vindkraft tillkännagavs. Som ett led i vår tillväxtstrategi

lade vi ett bud på det danska kraftbolaget

Elsam. 35,3 procent av Elsams aktieägare accepterade

Vattenfalls erbjudande. Dessa aktier kommer att bytas

mot vissa danska värme- och vindkraftverk.

Vattenfalls tyska besparingsprogram levererade

besparingar på cirka 4,7 miljarder SEK per år. I juni

2005 ändrades utsikterna för kreditbetyget till positiva

och Moody’s höjde koncernens kreditbetyg till A2.

Budet på danska Elsam äventyrade inte kreditbetygen.

Investeringarna i nya tyska kraftverk utvärderades. Vi

ökade vår ägarandel i polska GZE.

Den 26 april 2005 hölls för första gången en öppen

bolagsstämma för alla svenska medborgare, som

dessutom direktsändes via Internet. Den interaktiva

webbutgåvan av vår svenska årsredovisning förbättrades

kraftigt och kvartalsredovisningen blev tydligare.

Vattenfall ställer alltid såväl köp- som säljpriser på

den nordiska elbörsen Nord Pool. I Tyskland och Polen

har Vattenfall agerat för att öka omsättningen och

öppenheten på de tyska och polska elbörserna. Vi har

tillmötesgått kundernas krav genom att teckna en rad

långsiktiga elavtal med stora el- och fjärrvärmekunder.

Tillsammans med ägaren fattade vi beslutet att hålla

vår första helt öppna bolagsstämma (se ovan). Koncernens

organisation och styrmodell förbättrades

ytterligare.


I FOKUS: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR

ANSVAR FÖR KOMMANDE

GENERATIONER

Vattenfalls engagemang för hållbar utveckling handlar om att ta ett långsiktigt ansvar för

kommande generationer. Det innebär också att ta hänsyn till en rad frågor som påverkar

många olika intressenter. En av de viktigaste frågorna handlar om hur energiförsörjning-

en ska se ut i dag och i framtiden. Förnybar energi spelar en mycket viktig roll både i dag

och för kommande generationer.

Vattenfall har utvecklat kommersiellt gångbara tekniska

lösningar i mer än ett sekel. När elektriciteten

infördes i slutet av 1800-talet samarbetade Vattenfall

och koncernens bolag i norra Europa med företag

som tillverkade den nya utrustningen. Tillsammans

utvecklade man de nya teknologier som krävdes.

Vattenfall bildades 1909 som ett statligt bolag med

uppgiften att bygga vattenkraftverk i Trollhättan

i södra Sverige. Uppdraget växte snabbt, och snart

började Vattenfall bygga ut vattenkraft i avlägsna

områden längs Lule älv i norra Sverige.

Redan 1885 började det Vattenfall-ägda företaget

VAT TEN FALL S HÅLLBARHETSRED OVISNING 2 0 0 4 (SäRTRyck)


I fokus: förnybara energikällor

Bewag i Berlin att driva Tysklands första allmännyttiga

kraftverk. HEW, som grundades 1894 i

Hamburg, tog sin första kraftvärmeanläggning i drift

1921. Tio år senare började det första avfallsförbränningsverket

förse Hamburgs fjärrvärmesystem med

ånga, och 1953 tog ett konsortium där HEW ingick

initiativ till en pilotanläggning för vindkraft. Också

i våra dagar går Vattenfall i täten när det gäller att

utveckla nya tekniska tillämpningar som bygger på

biomassa, vind och vattenkraft.

I takt med att fossila bränslen blir dyrare och

tillgången minskar spelar förnybara energikällor en

allt viktigare roll. Vattenfalls mål i sammanhanget

är tydligt: att ha en ledande roll inom produktion

av förnybar energi på prioriterade marknader där de

miljömässiga, tekniska och kommersiella villkoren är

uppfyllda. Övertygelsen om att Vattenfall kan bidra

till en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling

är grunden för Vattenfalls arbete med förnybara

energikällor. Den är också en viktig drivkraft för

utvecklingen.

Vattenfall tar hela tiden nya initiativ för att säkra

att vi gör vårt bästa för att bli ledande inom el- och

värmeproduktion med förnybara energikällor. Idag

kommer ungefär en femtedel av den el och värme

som Vattenfall producerar från förnybara källor.

Vattenfall tar hänsyn till många aspekter och

arbetar med ett stort antal olika former av förnybar

energi, främst biobränsle, vattenkraft och vindkraft.

El

Vattenkraft

Tillsammans spelar dessa en viktig roll i utvecklingen

av ett energisystem som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Förnybar energi används redan

i stora delar av Vattenfalls verksamhet

Andelen förnybar energi i Vattenfalls energiproduktion

är just nu något mer än 20 procent. I ett globalt

perspektiv kommer ungefär 13 procent av världens

energiförsörjning i dagsläget från förnybara källor

och 7 procent från kärnkraft. Resterande 80 procent

kommer från fossila bränslen.

Vattenfall driver inte bara storskaliga projekt

inom den kommersiella utvecklingen av vattenkraft,

vindkraft och biobränslen, utan koncernen testar

också ny teknik och deltar i en rad olika utvecklingsprojekt

med målet att fortsätta utforska morgondagens

energikällor. Vattenfall deltar dessutom

i nationella och europeiska forskningsprogram på

områden som vågkraft, vätgas, svartlutsförgasning,

bränsleceller, geotermisk kraft och solenergi.

Sedan 1997 har Vattenfall investerat nästan 450

miljoner SEK i forskning och utveckling inom förnybara

energikällor, främst vattenkraft, biobränsleeldade

anläggningar och vindkraft. Under samma

period har Vattenfall bara i Norden investerat mer än

5,5 miljarder SEK i produktionskapacitet för förnybara

energikällor.

Som Sveriges största producent av förnybar energi

Förnybara energikällor utnyttjar den solstrålning som når jorden och förbrukar inga ändliga naturresurser.

Vindkraft

El

Skog

cO 2

Aska

Flis kraftvärme

El

Värme


och en viktig aktör på den europeiska marknaden har

Vattenfall ett stort ansvar för att aktivt bidra till att

utveckla förnybara energikällor och gå i täten för att

kommersialisera ny teknik. Vattenfall spelar en viktig

roll för att utveckla ett framtida energisystem som

kan förse samhället med energi till ett rimligt pris

utan att kompromissa med vare sig miljökrav eller

kommande generationers livskvalitet.

Vattenkraft

— den viktigaste förnybara energin

Vattenfalls många vattenkraftanläggningar har gett

oss gedigna kunskaper om hur man producerar vattenkraft

med minsta möjliga miljöpåverkan och hur

nya forskningsrön och tekniska lösningar kan användas

för att effektivisera dagens vattenkraftverk.

De två investeringsprogram på totalt cirka 6,5

miljarder SEK som just nu genomförs är exempel på

detta. De omfattar bland annat förbättrad dammsäkerhet,

underhållsarbete på vattenkraftverk och

moderniseringar. Målet med investeringarna är att

säkra produktionen på lång sikt, förbättra miljöegenskaperna,

minska underhållskostnaderna och i vissa

fall öka produktionen.

”Efter moderniseringen av våra vattenkraftverk

kommer vi att kunna producera 300 GWh mer per

år till 2013, där all el kommer att vara berättigad till

gröna certifikat enligt det svenska systemet”, berättar

Nils Andersson, affärsutvecklingschef inom Elproduktion

Norden på Vattenfall.

”Investeringsprogrammen är en första fas av uppgraderingar

med senaste teknik. De är också en långsiktig

satsning på vattenkraft som förnybar energikälla.”

I Sverige har Vattenfall ett hundratal vattenkraftverk,

varav 50 är småskaliga. I Finland driver Vattenfall

tio vattenkraftverk, de flesta av dem småskaliga.

Ett normalår producerar vattenkraftverken i Sverige

och Finland ungefär 33 TWh. Vattenkraft står idag

för cirka 50 procent av den totala elproduktionen

i Norden. I Tyskland driver Vattenfall sex vattenkraftverk

och åtta pumpkraftverk. Pumpkraftverk

används för att lagra energi för att jämna ut mellan

perioder med låg och hög förbrukning. Eftersom

I fokus: förnybara energikällor

pumpkraftverk förbrukar el när vattnet pumpas från

en lägre nivå till en högre, tillför de ingen ny el till

systemet. Däremot är de ett väldigt användbart verktyg

för att integrera vindkraft i systemet, eftersom

energi kan lagras när det blåser och förbrukas när det

är vindstilla.

För kommande generationer kommer vattenkraft

helt klart att fortsätta spela en allt viktigare roll i produktionen

av förnybar energi.

Vindkraft — en kraft att räkna med

Vattenfall har sysslat med forskning och utveckling

inom vindkraft i 30 år och har bidragit till att driva

utvecklingen framåt, inte minst genom att bygga och

utvärdera ny teknik tillsammans med tillverkarna.

Idag driver Vattenfall 49 vindkraftverk i Norden.

Dessa producerar cirka 60 GWh per år, en siffra

som kommer att tiodubblas under kommande år.

Vattenfall ska precis ta över ett stort antal vindkraftverk

i Danmark och många havsbaserade vindkraftverk

planeras i Sverige, Danmark och Tyskland.

En ny vindkraftpark med 48 vindturbiner och en

total produktion på 330 GWh planeras på Lillgrund i

Öresund. Bara den investeringen skulle öka Sveriges

samlade vindkraftproduktion med mer än 40 procent.

Vattenfall vill också bygga norra Europas största

vindkraftpark, vilket skulle kosta totalt 8 miljader

SEK. Planen är att bygga 100–150 vindkraftturbiner

med en total produktion på 500–640 MW som skulle

kunna generera ungefär 2 TWh. Parken ska byggas

vid Kriegers Flak i Östersjön, mellan Sverige och

Tyskland. Förhoppningsvis kommer Vattenfall

tillstånd att bygga denna vindkraftpark någon gång

under 2006. Vattenfall ska också bygga en havsbaserad

vindkraftpark på 60 GWh utanför Karlskrona

efter tillstånd från den svenska regeringen i juni

2005. Om alla dessa investeringar blir av kommer de

att spela en viktig roll för att uppnå regeringens mål

på 10 TWh vindkraft 2015.

”Regeringens mål är förvisso ambitiöst men

långtifrån orealistiskt. Däremot är det nödvändigt

att man vinner allmänhetens acceptans och sköter

tillståndsgivningen på ett effektivt sätt”, säger Johan

VAT TEN FALL S HÅLLBARHETSRED OVISNING 2 0 0 4 (SäRTRyck) 11


VAT TEN FALL S HÅLLBARHETSRED OVISNING 2 0 0 4 (SäRTRyck) 12

I fokus: förnybara energikällor

Tollin, som är chef inom Vattenfalls FoU-verksamhet.

I Tyskland är vindkraft avgörande för att man ska

kunna nå den tyska regeringens mål på 20 procent

förnybar energi i elproduktionen 2020. En stor andel

av vindkraften överförs redan i Vattenfalls nät i östra

Tyskland. Nu görs stora satsningar för att stärka näten

så att de är stabila nog att klara den stora andelen

vindkraft. Under 2004 påbörjades ett stort investeringsprogram

som bland annat omfattar två transmissionsnät

i de norra och sydvästra delarna av landet.

Andra projekt befinner sig på planeringsstadiet. Detta

visar att vindkraft kan integreras i elsystemet förutsatt

att nätförstärkningar och organisatoriska förändringar

utförs i god tid.

”Vindkraft är en förnybar energikälla som är på

snabb frammarsch i både Europa och världen, så det

finns goda möjligheter till fortsatt teknisk utveckling.

I framtiden kommer vi att behöva använda

många olika energikällor, och vindkraften har en

given plats i den mixen”, säger Tollin.

Stor köpare och användare av biobränsle

”Biobränslen har många fördelar. Först och främst är

det en förnybar energikälla med goda miljöegenskaper”,

berättar Hans Nordström, biobränsleexpert på

Vattenfall Värme Norden.

Idag driver Vattenfall ett nittiotal biobränsleeldade

kraftvärmeanläggningar i Sverige, Finland,

Tyskland och Danmark. Koncernen är därmed en av

världens största köpare och användare av biobränsle.

Biobränslen är det naturliga alternativet för

Vattenfall när man bygger ut kraftvärmeverk i Norden.

I Sverige och Finland står förnybara bränslen för

en betydande andel av Vattenfalls energiproduktion.

Biobränslen står idag för omkring 23 procent

(mer än 100 TWh/år) av energiförsörjningen i

Sverige. Nordström tror att den siffran kommer att

stiga och att Vattenfall kommer att spela en aktiv roll

i utvecklingen.

”Det finns utmärkta tekniska möjligheter att öka

användningen av biobränslen och vi tror att andelen

biobränsle kan nå upp till runt 40 procent i Sverige”,

säger han.

”Vi är långtifrån ensamma om att tro på biobränslenas

framtid som förnybar energikälla. EU anser att

biobränslen är den form av förnybar energi som har

störst potential för framtiden.”

Vattenfall har arbetat med bioenergi i 30 år och

hunnit utveckla teknik, installationer och olika

former av biobränsle. Just nu pågår arbetet med att

utveckla samförbränning av olika slags bränsle, öka

tillgången på anläggningar, minska miljöpåverkan,

återvinna aska och sänka underhållskostnaderna.

”Vi driver redan en mängd anläggningar där vi

använder olika slags biobränsle och flera slags tekniska

lösningar. Dessutom ser vi till att våra erfarenheter

på biobränsleområdet kan komma hela Vattenfallkoncernen

till godo”, förklarar Nordström.

Ett exempel är anläggningarna i Tyskland som

använder olika biobränslen. Dels finns specialbyggda

biobränsleanläggningar, dels stora brunkols- och

stenkolsanläggningar där man också använder en

andel biobränsle som samförbränns. Vattenfalls kraftvärmeverk

i Warszawa i Polen är ett annat exempel

på hur man använder kunskaperna på biobränsleområdet.

I Warszawa har Vattenfall utfört tester där

biomassa blandats ner i en koleldad CFB-panna (cirkulerande

fluidiserad bäddpanna), och resultatet har

uppfyllt stränga krav på bland annat utsläppsnivåer.

Anläggningen är nu klar att tas i drift nästa säsong.

”Vi vill att Vattenfall ska vara väl förberett för

morgondagens uthålliga energimarknad, och bästa

sättet är att ta bra lösningar i drift redan idag”,

avslutar Nordström.

Omvandla avfall till energi

I Hamburg har myndigheterna haft problem med

att hantera industriavfallet och det avfall och

avloppsslam som stadens 1,7 miljoner invånare genererar.

Dessutom behövde kommunen lösa problemet

med stora mängder oanvänt och förorenat trä. I sitt

sökande efter en komplett, närbelägen lösning som

kunde vinna bred acceptans i samhället kom kommunen

i kontakt med en lösning från Vattenfall.

På uppdrag från Hamburgs kommun byggde

Vattenfall (under namnet Vattenfall Europe Waste to


Förnybar energi inom Vattenfall

Biobränsle, inklusive avfall 1 (värme i MW, el i MW)

Vindkraft (antal anläggningar, kapacitet i MW)

Planerade vindkraftanläggningar

■ Vattenkraftanläggningar (antal anläggningar, kapacitet i MW)

Vattenfall har flera stora vattenkraftverk i utbyggda älvar men

äger också helt eller delvis 59 småskaliga vattenkraftverk som

producerar totalt 110 MW i Sverige och Finland och sex småskaliga

anläggningar i Tyskland med en total kapacitet på 10 MW.

Vattenfall har ett nittiotal biobränsledrivna anläggningar. De

största är markerade på kartan. Många av biobränsleanläggningarna

kan eldas med både förnybart och fossilt bränsle.

1) Anläggningar med värmekapacitet på mer än 50 GWh/år.

2) Majoritetsägt dotterbolag till Vattenfall.

Energy, före detta HEW Entsorgung) två förbränningsanläggningar

med bästa tänkbara miljöegenskaper

där man ska bränna avfall och avloppsslam samt

en biogasanläggning som tar hand om avloppsslammet.

Stadens problem med den stora mängden förorenat

trä krävde en biomassabaserad lösning.

Nära Hamburgs hamn och avfallsförbränningsanläggningen

Müllverwertung Borsigstrasse har

Vattenfall byggt en nykonstruerad avfallsförbränningsanläggning.

Biomassaanläggningen kan producera

20 MW el från återvunnet trä och kan även

hantera förorenat trä.

”Den fluidiserade bädd som används i vår biomassaanläggning

i Hamburg är en välkänd teknik som

faktiskt inte är så värst avancerad rent tekniskt sett”,

säger Frank May, teknisk chef på Vattenfall Europe

Waste to Energy GmbH, ett dotterbolag till Vattenfall

Europe AG.

”Elproduktionen i vår biomassaanläggning kan

använda både återvunnet och förorenat trä. På så sätt

kan anläggningen lösa kommunens problem med

stora mängder använt, återvunnet och förorenat trä

och samtidigt förse Hamburgs invånare med el.”

Marknaden för avfall som delvis förnybart bränsle

Suorva (1;0.6)

Munksund (98;25)

Piteälven (1;50)

Lövholmen

(16;0)

Marjaniemi

(3;1.1)

Ludvika (35;0)

Uppsala (396;120)

Fagersta (25,0)

Byälven (1;26) Valåsen (28;0)

Knivsta (38;0)

Fisksätra/Hästhagen (10;0)

Humlekärr (2;1)

Jordbro/Bollmora

(115;0) Utö (1;0.225)

Tanum (9;5.4) Götene Arla (25;0) Nyköping (160;35)

Hovenäset (1;0.5)

Motala (21;0)

Lyse (1;0.45) Tibro Hästholmen (1;0.225)

Vänersborg (60;0) (15;0) Boxholm (16;0)

Stenungsund (2;1) Tidaholm (7,5;0)

Setra-Vimmerby Stenkyrka (2;0.825 )

(10;0)

Götaälv (3;287) Hultsfred (11;0)

Visby (38.2;0)

Vetlanda (21;0)

Kulle (2;1.2)

Alsvik Näsudden (10;12.74)

(2;0.36 )

Åstorp (2;1)

Avedøre (560;480)

Lillgrund

Aschersleben (30;2.7)

Kriegers Flak

Rugenberger Damm2 (70;7)

Borsigstraße2 Hamburg (2;1)

(80;20)

VERA2 (10;8)

Wisenta/Walsburg (2;3.8)

Eichicht (1;3.4) Burgkhammer (1;2.2)

Indalsälven

(8;788)

Gimån

(2;119)

Hovby (2;0.45)

Ruuthsbo (1;0.5)

Klosterfelde (15.4;4)

Jänschwalde (1;2)

TA Lauta 2 (0;20)

Skellefteälven

(3;445)

Dalälven

(3;160)

Karlskrona

Luleälven

(15;4,228)

Kalix (17;0)

Umeälven

(10;1,186)

Ångermanälven

(8;980)

Haparanda (5;0)

Huikku (1;0.5)

Varessäikkä (2;0.6)

Tauvo (2;1.2)

Rahja (2;0.6)

Myllykoski (72;16)

Pärnu (15;0)

Pamilo (1;84)

växer. Detta gäller i synnerhet antalet nya anläggningar

som drivs med förbehandlat avfall. Och

utvecklingen på den europeiska marknaden som

helhet är lovande med goda utsikter för avfallsförbränningslösningar.

Tillsammans med befintliga anläggningar kommer

biomassaanläggningen i Hamburg att bli en

viktig referens och ett lyckat exempel när Vattenfall

undersöker möjligheterna till nya projekt i kraftvärmesektorn

i Tyskland och övriga Europa.

”Just nu håller vi på att utveckla flera nya intressanta

projekt som bland annat går ut på att använda

avfall som bränsle och energikälla. På så sätt kan man

producera värme och el åt kunderna och samtidigt

hjälpa kommunen lösa problem med avfallshanteringen.

Energiutvinning från avfall kommer att

fortsätta spela en viktig roll i Vattenfalls verksamhet”,

säger May.

Ett annat bra exempel är den nya avfallsförbränningsanläggningen

i Uppsala, en investering på totalt

1 miljard SEK. Förbränningsanläggningen i Uppsala,

Block 5, har en kapacitet på 75 MW per år, vilket

motsvarar årsförbrukningen av värme för 20 000

hushåll.

VAT TEN FALL S HÅLLBARHETSRED OVISNING 2 0 0 4 (SäRTRyck) 1


VAT TEN FALL S HÅLLBARHETSRED OVISNING 2 0 0 4 (SäRTRyck) 14

Jänschwaldes kraftverk i Lusatiaregionen i Tyskland producerade 22 546 GWh el

och 120 868 MW värme under 2004. Den vita röken från kyltornen är vattenånga.

I FOKUS: KLIMATFRÅGAN

ETT GLOBALT PROBLEM SOM

KRÄVER GLOBALA LÖSNINGAR

Globala klimatförändringar är en av vår tids viktigaste miljöfrågor och ett problem som

till sin natur är både globalt och långsiktigt. Eftersom problemet är globalt krävs

det globala initiativ och lösningar. Vattenfall tar det hot som klimatförändringen utgör

på fullaste allvar och vill på ett konstruktivt sätt bidra till att hitta fungerande lösningar.

”Vår tids allt överskuggande miljöproblem är den

pågående klimatförändringen”, säger Vattenfalls VD

Lars G. Josefsson. ”Om vi inte får bukt med problemet

kommer vi att tvingas förändra vårt levnadssätt

drastiskt. Men ett misslyckande skulle framför allt få

dramatiska konsekvenser för våra barn, barnbarn och

framtida generationer.”

Josefsson understryker att klimatfrågan är ett

globalt problem med många dimensioner. Ekonomi,

energi och miljö är aspekter man måste ta hänsyn till

samtidigt. Och han har en mycket bestämd hållning

i frågan: det är hög tid för industrin att vidta åtgärder

och axla sitt ansvar på detta avgörande område.

Vilka globala åtgärder krävs för att komma

till rätta med klimatförändringar?

”Vi måste tekniskt och ekonomiskt lösa problemet

med koldioxidutsläpp vid förbränning av fossila

bränslen. Vi kan inte bortse från att fossila bränslen

som gas, kol och brunkol kommer att fortsätta stå för

en viktig del av elproduktionen under lång tid framöver.

Därför måste det utsläppsfria kolkraftverket bli

en realitet. Världen är totalt beroende av denna energikälla

och så kommer det med all säkerhet att förbli

en lång tid framöver, inte minst i utvecklingsländer

där fossila bränslen är en förutsättning för tillväxt.”

”Alla åtgärder för att lösa klimatproblemet måste

bygga på verkligt internationellt engagemang och

delaktighet. Länder som Indien, Kina och Brasilien

med enorm folkmängd, snabb tillväxt och stigande

utsläppsnivåer måste delta fullt ut. Dessutom måste

investeringarna i forskning och utveckling öka kraftigt

för att producera ny teknik som kan ersätta och

förbättra dagens energiproduktionsmetoder.”


Vad kan ett enskilt företag som Vattenfall göra?

”Vi kan göra – och gör redan – en hel del för att

motverka klimatförändringar. Vi gör vårt yttersta för

att få företag och industrier att acceptera ett globalt

system för handel med utsläppsrätter, särskilt i Europa

och USA. Vi arbetar intensivt på att utveckla förnybara

energikällor och hitta smartare sätt för våra kunder

att använda energi. Vi deltar aktivt i Alliance for

Global Sustainability, ett unikt samarbete som bland

annat omfattar fyra av världens ledande universitet

och företag som Ford, DuPont och Vattenfall. Vi håller

också på att utforska den tekniska och ekonomiska

potentialen hos det koldioxidfria kolkraftverket.

Vilka påverkas av klimatförändringar?

”Vi påverkas alla på ett eller annat sätt. Än viktigare

är nog att vi alla måste ta vårt ansvar. Att motverka

klimatförändringar måste bli en del av vår vardag.”

Hur viktigt är det att industrin deltar

i kampen mot klimatförändring?

”Det är helt nödvändigt. Företrädare för näringsliv

och industri som jag själv måste gå i täten och driva

samhället i rätt riktning. Vi måste integrera klimatfrågan

på marknaderna och i handeln globalt. Det

är viktigt att inse att marknadskrafterna är en viktig

drivkraft i globaliseringen och att de är ett av våra

mest kraftfulla verktyg.

Är EU:s system för handel med

utsläppsrätter ett exempel på detta?

”Systemet utnyttjar marknadskrafterna för att

minska utsläppen till priset av högre energikostnader,

så det är helt klart ett steg i rätt riktning. Men

systemet har också en del svaga punkter som behöver

förbättras.”

Hur skulle du vilja att systemet för

handeln med utsläppsrätter förbättras?

”För det första måste det bli ett långsiktigt system

och inte bara omfatta perioden till och med 2008–

2012 som idag. För det andra är detta en global fråga.

Systemet omfattar tyvärr bara EU-länderna och leder

till att energikostnaderna inom EU ökar. Detta medför

helt klart en risk för att europeiska företag flyttar

till andra delar av världen. Om det blir så är jag rädd

för att EU:s system för handel med utsläppsrätter inte

har några större chanser att överleva.”

Är lösningen ett globalt system för handel med utsläppsrätter?

”Ja, till viss del tror jag att det är det. Att få resten av

världen att delta i ett system för handel med utsläppsrätter

och sätta ett korrekt och internationellt pris på

utsläpp är avgörande. Framför allt måste USA övertygas

om fördelarna med ett sådant system. USA och

EU är de två regioner som släpper ut mest koldioxid.

De måste därför tillsammans gå i täten på detta område

och påverka och övertala alla andra länder i världen

att delta.

När klimatfrågan nu är ett globalt problem,

hur viktigt är det då att enskilda företag tar ansvar?

”Att såväl företag som individer tar sitt ansvar är oerhört

viktigt. Vi är en av Europas största energileverantörer

med många storkonsumenter bland våra kunder.

Därmed har vi automatiskt ett ansvar för att spela en

viktig roll och påverka andra på den europeiska marknaden

i denna fråga.”

Företagsledare på World Economic Forum stöder åtgärder mot klimatförändring

På inbjudan från Storbritanniens premiärminister Tony Blair

samlades företagsledare till G8-mötets rundabordssamtal för att

ge näringslivets syn på klimatförändringar. Yttrandet från rundabordssamtalet

om klimatförändringar lämnades före G8-toppmötet

i skotska Gleneagles i början av juli 2005.

I yttrandet gav cheferna för 24 internationella företag, däribland

Storbritanniens premiärminister Tony Blair diskuterade klimatförändring med cheferna

för 24 internationella företag, bland dem Vattenfalls VD Lars G. Josefsson.

I fokus: klimatfrågan

Vattenfalls VD Lars G. Josefsson, sitt stöd till åtgärder mot klimatförändringar.

Klimatförändringar erkänns som en av vårt århundrades

största utmaningar och näringslivet har skyldighet att vidta åtgärder.

De viktigaste slutsatserna från rundabordssamtalet var följande:

• Alla företag som deltog i mötet bekräftar sitt ansvar för att

bidra i kampen mot klimatförändring.

• Marknadsbaserade lösningar är nödvändiga.

• Besluten ska vila på en god vetenskaplig grund och vara rationella

i ekonomiskt hänseende.

• Tydliga, öppna och konsekventa prissignaler är nödvändigt för

att skapa aktieägarvärde på lång sikt — vilket är mycket viktigt!

• Lösningarna måste vara globala och omfatta alla aktörer som

står för stora utsläpp.

• Andra viktiga mål måste stödjas, som säker tillgång till energi,

fattigdomsbekämpning och främjande av ekonomisk tillväxt.

Mer information om G8-ländernas rundabordssamtal om klimatförändring

finns på www.weforum.org

VAT TEN FALL S HÅLLBARHETSRED OVISNING 2 0 0 4 (SäRTRyck) 1


VAT TEN FALL S HÅLLBARHETSRED OVISNING 2 0 0 4 (SäRTRyck) 1

Det koldioxidfria kraftverket

— framtidens koncept

1. Brunkol transporteras

från dagbrott till koleldade

kraftverk.

INVESTERINGAR I NY TEKNIK

KAN MINSKA UTSLÄPPEN

Koldioxid släpps ut i atmosfären när fossila bränslen förbränns

i exempelvis kraftverk, fordon och industrier runtom i världen.

Ökande koldioxidnivåer utgör den viktigaste faktorn bakom vår

tids största miljöproblem, klimatförändringen. Världen är dock

beroende av fossila bränslen och kommer att förbli så för en lång

tid framöver. Det är mot denna bakgrund man ska se Vattenfalls

forsknings- och utvecklingsprojekt som går ut på att avskilja och

lagra koldioxid från koleldade kraftverk.

Sedan 2001 har Vattenfall arbetat intensivt med att utveckla teknikerna

kring det koldioxidfria kraftverket. Målet är att säkra en konkurrenskraftig

framtida försörjning av el och värme och minska dagens

utsläpp av växthusgaser. Konceptet går ut på att avskilja koldioxiden

från kolkraftverket, komprimera den till vätskeliknande form och

lagra den i lämpliga geologiska formationer djupt under jord.

”Idag fi nns i princip tre olika metoder för att avskilja koldioxid

från koleldade kraftverk: efter förbränning, före förbränning och

oxyfuelteknik. Vi på Vattenfall har valt oxyfuelmetoden. Den innebär

att kol förbränns med en blandning av ren syrgas och återcirkulerad

rökgas”, förklarar Markus Sauthoff, ställföreträdande projektledare

för det koldioxidfria kraftverket.

När koldioxiden väl har avskilts och komprimerats lagras den permanent

djupt under jord, antingen på land eller till havs.

Lagret liknar de geologiska formationer där olja och gas utvinns

— en porös bergart täckt av en tät bergart på minst 800 meters djup .

Enligt planerna ska projektet avslutas med projektering av en 250

MW el demonstrationsanläggning. Ett viktigt led i Vattenfalls forsk-

2. Brunkolen förbränns och el produceras. Den koldioxid

som skulle ha släppts ut i atmosfären avskiljs,

renas och komprimeras till fl ytande form.

3 a) Lagring på land. Koldioxiden transporteras

till lagringsplatsen via pipeline,

med tåg eller på väg. Till sist injekteras

koldioxiden i lämpliga geologiska formationer,

till exempel djupt liggande

saltvattenakvifärer. Lagringen kan ske i

närheten av eller långt från det kraftverk

där koldioxiden avskiljs.

3 b) Lagring till havs. Koldioxiden

transporteras via pipelines, med tåg

eller på väg till hamnar för fortsatt

transport till havs med fartyg. Koldioxiden

kan också transporteras hela

vägen till lagringsplatsen via pipeline.

Slutligen injekteras koldioxiden i

delvis tömda gas- och oljereservoarer

eller i djupt liggande saltvattenakvifärer

för permanent lagring.

nings- och utvecklingsprojekt för att utveckla denna teknik är att

bygga världens första pilotanläggning för ett koldioxidfritt koleldat

kraftverk i närheten av den befi ntliga brunkolsanläggningen Schwarze

Pumpe söder om Berlin.

Pilotanläggningen, med bränsleeffekt 30 MW, kan vara klar att tas

i drift 2008. Den ska användas för att validera generella konstruktionskriterier

och skala upp oxyfueltekniken, för att sedan fungera

som stöd för projekteringen av en demonstrationsanläggning.

För Klaus Rauscher, chef för Vattenfall Europe AG, är pilotanläggningen

ett bevis på Vattenfalls engagemang för hållbar utveckling

och koncernens tätposition på området.

”Våra brunkolseldade kraftverk är redan de mest avancerade i

världen. Med denna pilotanläggning bryter vi ny mark och bidrar

aktivt till utvecklingen av koldioxidfri teknik.”

Vattenfalls långsiktiga mål i arbetet med att utveckla det koldioxidfria

kraftverket är att ha ett kommersiellt koncept klart runt 2020.

Kapaciteten för att lagra koldioxid i Europa och resten av världen

bedöms överstiga behovet, baserat på information om kvarvarande

mängder fossila bränslen. Det skapar goda förutsättningar för projektet

”det koldioxidfria kraftverket”. Den kommersiella grunden

kommer att skapas av systemet för handel med utsläppsrätter som

infördes inom EU 2005. Tekniska lösningar kommer att utvecklas

om ekonomin kan möta kostnaderna som handelssystemet medför.

Vattenfalls mål är att utveckla ett koncept där totalkostnaden för att

avskilja och lagra ett ton koldioxid blir omkring 20 euro (cirka 180 SEK).


Helena Blixt, chef för kompetensförsörjning, och Karl Bergman, chef för forskning och utveckling, på taket till Vattenfalls byggnad i Råcksta, Stockholm.

I FOKUS: INVESTERINGAR FÖR FRAMTIDEN

KOMPETENSFÖRSÖRJNING OcH

FORSKNING OcH UTVEcKLING

Det är människorna som arbetar på Vattenfall som är själva grunden för att vi ska kunna

nå våra långsiktiga mål. Att utveckla och säkra personalens kompetens är en förutsätt-

ning för Vattenfalls framtida resultat.

Det krävs många initiativ på olika områden för att

Vattenfall ska kunna vara ett ledande europeiskt energiföretag.

Dessa initiativ har flera beröringspunkter och

bidrar tillsammans till utvecklingen på olika områden

liksom till synergier mellan Vattenfalls affärsenheter på

olika geografiska marknader.

Karl Bergman, chef för forskning och utveckling,

och Helena Blixt, chef för kompetensförsörjning, anser

båda att det finns en viktig koppling mellan forskning

och utveckling å den ena sidan och medarbetarnas

kompetens och utveckling å den andra. Detta är något

som de tycker att Vattenfall bör fortsätta utveckla.

”En av de tre personalprocesser vi fokuserar på är

strategisk kompetensförsörjning. Vi analyserar vårt

nuvarande och framtida kompetensbehov och planerar

hur vi ska kunna fylla luckor genom kompetensutveck-

ling, arbetsrotation, rekrytering och konsulter. Planeringen

utgår från våra långsiktiga strategiska mål och

affärsverksamheter, där forskning och utveckling är ett

område”, förklarar Blixt.

”Vår framtid som företag hänger i hög grad på vår

förmåga att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Vi

måste se till att vi har duktiga chefer och anställda med

rätt kompetens och starkt engagemang.” Bergman

instämmer och tillägger:

”Vi måste vara konkurrenskraftiga på vår marknad

för att kunna behålla och stärka vår ställning som

attraktiv arbetsgivare. Vi måste fortsätta vara ett spännande

företag som håller på med spännande uppgifter

och verkligen tänjer på gränserna och ger folk en utmaning.

På så sätt kan vi hela tiden stärka våra konkurrensfördelar.”

VAT TEN FALL S HÅLLBARHETSRED OVISNING 2 0 0 4 (SäRTRyck) 1


VAT TEN FALL S HÅLLBARHETSRED OVISNING 2 0 0 4 (SäRTRyck) 1

I fokus: investeringar för framtiden

Ur ett forskningsperspektiv framhåller Bergman att

företag som Vattenfall koncentrerar sin forskning

på nya tekniska tillämpningar inom olika områden.

Grundforskningen sköts istället av universitet och

forskningsinstitutioner. En kostnadseffektiv tillämpad

forskning förutsätter dock att man är väl insatt i

grundforskningen.

Vattenfall sysslar visserligen inte så mycket med

att utveckla teknik från grunden utan är mer av en

systemoperatör som använder teknik som utvecklats av

andra”, säger Bergman. ”Men vi samarbetar med både

universitetsvärlden och industrin om att testa ny teknik

och göra den industriellt användbar.”

Vattenfall deltar i en rad olika forskningsprogram.

Tillsammans med andra svenska företag som producerar

vattenkraft deltar vi i ett gemensamt akademiskt

forskningsprogram. Vi stödjer också Svenskt kärntekniskt

centrum genom att finansiera doktorandprojekt.

Ett annat exempel är det pågående forskningssamarbetet

mellan Vattenfall och det tekniska universitetet i

Brandenburg i Tyskland. Projektets mål är att utveckla

tekniken för världens första koldioxidfria kraftverk.”

”Samarbetet och kontakterna med universitet och

forskningsinstitutioner betyder mycket för oss. Arbetet

bedrivs på flera olika nivåer”, förklarar Blixt.

”Något vi prioriterar högt är att bygga upp relationer

med studenter till exempel genom att erbjuda dem

praktikplatser eller möjlighet att göra sina examensarbeten

hos oss. Vi försöker också uppmuntra flickor att

välja teknisk utbildning. Vi samarbetar med noggrant

utvalda universitet och högskolor.”

Men Vattenfall bedriver inte bara projekt direkt

gentemot studenter. Ett antal initiativ handlar om att

bidra till de kunskaper som förmedlas till studenterna.

I samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan i

Stockholm håller Vattenfall på att utveckla den pedagogiska

metoden ”dialogseminarium”. Med hjälp av

metoden får studenterna avancerad kunskap om viktiga

processer och tekniker inom kraftindustrin. Finansiering

av professorstjänster på en rad viktiga områden,

exempelvis inom hållbar utveckling, är också en del

av Vattenfalls samarbete med forskarvärlden.

Både Karl Bergman och Helena Blixt är väl med-

vetna om att Vattenfall måste fortsätta utvecklas för att

kunna vara ett ledande europeiskt energiföretag och en

attraktiv arbetsgivare.

”Vi måste fortsätta erbjuda våra anställda en miljö

där de får möjlighet att både bredda sin kompetens och

samtidigt specialisera sig inom sitt eget område,” säger

Bergman.

Vattenfalls inställning är att lärande är en kontinuerlig

process som pågår hela tiden. Kompetensutveckling

sker främst genom det dagliga arbetet men

får givetvis stöd genom olika utvecklingsprogram.

Vattenfalls medarbetare får tillgång till verktyg och

möjligheter som hjälper dem att ta ansvar för att skaffa

sig den kompetens och kunskap som Vattenfall behöver

på lång sikt.

”Genom att ge våra medarbetare möjlighet till

kontinuerlig utveckling tar vi också ett ansvar gentemot

samhället”, säger Blixt.

Hon pekar också på en faktor som kommer att bli

allt viktigare för Vattenfall i framtiden.

”En av de stora utmaningar vi arbetar intensivt med

är att fortsätta utveckla sätt att överföra kunskap mellan

olika enheter och olika generationer. På så sätt kan vår

spjutspetskompetens komma hela Vattenfallkoncernen

till godo.”

En strategiskt viktig fråga för Vattenfall är därför

till exempel hur man ska ta till vara och förmedla tysta

eller implicita kunskaper och färdigheter. Ett initiativ

på området är det mentorprogram för kompetensöverföring

som lanserats i Norden. Inom programmet

får erfarna medarbetare lära sig olika metoder för att

förmedla sina kunskaper och färdigheter till yngre

medarbetare inom organisationen. Programmet visar

på erfarna medarbetares centrala roll i överföringen av

viktig kunskap till organisationen.

Ser man till behoven i samhället i stort finns en

annan viktig utmaning på lång sikt: att stärka ungdomaras

intresse för att skaffa sig en teknisk utbildning.

Även här har Vattenfall en viktig roll att spela, precis

som våra samarbetspartners i industrin, den akademiska

världen samt andra större intressenter.


Alliance for Global Sustainability

VATTENFALL DELTAR

I UNIKT SAMARBETE

Filip Johnsson, professor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

”En av de många fördelarna med projektet är att vi kan föra en

ständig dialog med industrin genom vår kontakt med Vattenfall”,

säger Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem vid institutionen

för energiteknik, avdelningen för energiomvandling, på

Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Johnsson ansvarar för forskningsprojektet ”Pathways to a

sustainable European energy system”, en av fyra stora regionala

studier som utförs inom ramen för Alliance for Global Sustainabilitys

program ”Near-term pathways to a sustainable energy future”.

Forskningsprogrammets huvudsyfte är att hitta sätt att klara

övergången från dagens energisystem till hållbara system. Fokus

ligger på att hitta övergångslösningar som kan tas i bruk genast

eller i en nära framtid.

AGS är ett unikt internationellt samarbete som omfattar fyra

av världens ledande naturvetenskapliga och tekniska universitet:

Schweiz tekniska högskola (EHT) i Zürich, Massachusetts Institute

of Technology (MIT), Tokyouniversitet och Chalmers tekniska hög-

I fokus: investeringar för framtiden

AGS årsmöte hölls på Massachusetts Institute of

Technology (MIT) i mars 2005. Där diskuterade

AGS-forskarna och företrädare för industrin,

regeringar och icke-statliga organisationer det

gångna årets arbete och nya förslag om hur ledarskap

och utbildning kan bidra till hållbarhet. En av

huvudtalarna vid mötet var Vattenfalls VD Lars G.

Josefsson.

skola. Dessutom deltar företag som Ford, DuPont och Vattenfall.

Vattenfall har i samarbete med Chalmers tekniska högskola

inlett det regionala forskningsprojektet “Pathways to a sustainable

European energy system”, den europeiska delen av projektet

som utförs inom ramen för AGS program. Vattenfall planerar att

investera cirka 10 MSEK om året under flera år för att hitta vägar

till en hållbar framtid. Med koncernens engagemang i AGS och

bidrag till det här specifika forskningsprojektet har Johnsson och

hans kolleger verkligen branschens stöd.

”När vi forskare sysslar med den här typen av projekt är dialog

och kontakter med industrin ofta något som saknas i arbetet.

Vattenfalls långsiktiga engagemang i projektet som industriell

partner är ett bra exempel på lyckat samarbete mellan industrin

och den akademiska världen”, säger Johnsson.

”En sådan global fråga som att hitta vägar till en hållbar energiförsörjning

för framtiden kräver verkligen en bred ansats som

involverar både forskarvärlden och företag på internationell nivå.”

VAT TEN FALL S HÅLLBARHETSRED OVISNING 2 0 0 4 (SäRTRyck) 1


VAT TEN FALL S HÅLLBARHETSRED OVISNING 2 0 0 4 (SäRTRyck) 20

GRI-index

MER FAKTA OM HÅLLBARHET

Nedan finner ni en sammanfattning av redovisningen enligt GRI:s indikatorer i Vattenfalls

hållbarhetsredovisning. Den fullständiga rapporten finns på engelska på www.vattenfall.com

Utfall Indikatorer GRI-indikator

Vision och strategi

● Organisationens vision och strategi med koppling till hållbar utveckling 1.1

● Uttalande av VD 1.2

Organisationens profil

● Viktigaste intressenter 2.9

● Kontaktpersoner och ytterligare information 2.10, 2.22

● Rapportens omfattning och upplägg 2.11—2.21

Ledningsstruktur och ledningssystem

● Organisationens ledningsstruktur 3.1

● Styrelsens oberoende 3.2

● Styrelseledamöternas kompetens 3.3

● Processer på styrelsenivå för att hantera risker och möjligheter 3.4

● Koppling mellan högre chefers prestation och ersättning 3.5

● Ansvar för ekonomi-, miljö- och samhällsrelaterade policys 3.6

● Yttranden, principer och policys som rör hållbar utveckling 3.7

● Aktieägarnas möjligheter att påverka 3.8

● Intressenter 3.9

● Samråd med intressenter 3.10

● Information från intressenter och hur den används 3.11—3.12

● Försiktighetsprincipen 3.13

● Externa riktlinjer och deklarationer för hållbar utveckling 3.14

● Medlemskap i industri- och affärsorganisationer 3.15

● Leverantörs- och produktkedjan 3.16—3.17

● Större verksamhetsförändringar 3.18

● Hållbarhetsprogram 3.19

● Certifieringsstatus 3.20

Miljö

● Materialanvändning EN1

● Materialanvändning i form av avfall EN2

● Direkt och indirekt energianvändning EN3—4

● Vattenanvändning, vattensystem och andra

ekosystem som påverkas av vattenanvändning EN5, EN20

● Markanvändning EN6—7

● Biologisk mångfald EN6—7

● Utsläpp av växthusgaser EN8

● Användning och utsläpp av ozonnedbrytande ämnen EN9

● Utsläpp till luft EN10

● Avfall EN11

● Utsläpp till vatten EN12

● Spill av kemikalier, olja och bränslen EN13

● Miljöpåverkan av produkter och tjänster EN14

Återvinningsbara produkter EN15

● Böter och skador EN16

Samhälle

● Antal anställda LA1

● Arbetstillfällen LA2

● Fackföreningar LA3

● Samverkan med personalrepresentanter LA4, LA13

● Arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar LA5

● Hälso- och säkerhetsorganisation LA6

● Personskador, förlorade arbetsdagar, övrig frånvaro och dödsfall LA7

● Åtgärder på området hiv/aids LA8

● Utbildning LA9

● Arbete med jämställdhet och mångfald LA10

● Företagsledningens sammansättning LA11

● Program och principer för anställbarhet, avgång, kompetens och livslångt lärande LA16—17

● Principer och program på området mänskliga rättigheter HR1

● Affärsmässiga effekter av mänskliga rättigheter och

utvärdering av arbetet med mänskliga rättigheter HR2—3

● Icke-diskriminering HR4

● Föreningsfrihet HR5

● Principer om barnarbete och tvångsarbete HR6—7

● Samhällsmedverkan SO1

● Mutor och korruption SO2

● Bidrag till politiska organisationer SO3

● Hälsa och säkerhet i samband med användning av företagets produkter PR1

● Produktinformation och märkning PR2

● Konsumentintegritet PR3

● Kundnöjdhet PR8

Ekonomi

● Nettoomsättning EC1

● Marknadsandelar EC2

● Kostnader för inköpta varor, material och tjänster EC3

● Löner och förmåner EC5

● Betalning till långivare och ägare EC6

● Eget kapital EC7

● Betald skatt EC8

Betalningar, erhållna bidrag och donationer EC4, EC9, EC10

● Redovisad ● Delvis redovisad Ej redovisad Ej relevant

Obs: Alla indikatorer som redovisas ovan är grundindikatorer enligt

GRI:s riktlinjer, utom EN20, LA16, LA17 och PR8 som är extra indikatorer.


kontAkt

Allmänt om Vattenfall

Knut Leman, kommunikationsdirektör,

knut.leman@vattenfall.com

Hållbarhetsfrågor

Arne Mogren, chef Public Affairs,

arne.mogren@vattenfall.com

Miljö

Agneta Rising, miljöchef,

agneta.rising@vattenfall.com

Personalfrågor

Ann-Charlotte Dahlström, personaldirektör,

Human Resources, ann-charlotte.dahlstrom@vattenfall.com

Hållbarhetsfrågor

Helena Blixt, chef för kompetensförsörjning,

helena.blixt@vattenfall.com

Finansiella frågor

Matts Ekman, ekonomidirektör,

matts.ekman@vattenfall.com

Investor Relations

Klaus Aurich, chef Investor Relations,

klaus.aurich@vattenfall.com

Mer information

www.vattenfall.com — Responsibilities

www.vattenfall.com — Our people

www.vattenfall.com — Investors

Råd om energianvändning

Har du frågor om hur du kan effektivisera din energianvändning?

Ställ dem till våra energiexperter genom att skicka ett mail till

energyefficiency@vattenfall.com

Produktion: Vattenfall AB och Intellecta Communication AB. Foto: Getty Images (sid. 1),

Matton (sid. 1), INA Agency (omslag), Johnér (sid. 1, 9), Pressens bild (sid. 10), Vattenfall in-house

(återstående foton i hållbarhetsredovisningen). Copyright 2005, Vattenfall AB, Stockholm.


Vattenfall AB (publ)

162 87 Stockholm

Telefon 08–739 50 00

Org.nr 556036–2138

www.vattenfall.com

More magazines by this user
Similar magazines