www.pulsam.pl

pulsum.pl

www.pulsam.pl

G a z e t a S t u d e n t ó w

w 1786 roku - jednej z najstarszych istniej¹cych do dziœ w

Europie nekropolii.

Miejsce jak¿e chwalebne, dumne, a jednoczeœnie

smutne i pe³ne nostalgii. Wspania³e grobowce, rzeŸby

nagrobne, dostojne kaplice, bujna i dzika dziœ zieleñ

przykrywaj¹ca dzie³o zniszczenia, jakiemu ludzka rêka, czas

i opuszczenie umar³ych przez tych, którzy w normalnej

sytuacji opiekowaliby siê miejscem wiecznego spoczynku

„Jeden z panteonów polskiej chwa³y”

swoich bliskich, ratowali przed zniszczeniem i upadkiem

to wspania³e miejsce. Wêdrujemy po alejkach cmentarnych,

czytaj¹c nazwiska - w zdecydowanej wiêkszoœci polskie –

w koñcu to jeden z panteonów polskiej chwa³y. Niedaleko

od bramy wejœciowej pierwsze znane nazwisko: Gabriela

Zapolska, nieco dalej kolejne: Maria Konopnicka. Po drodze

góruj¹cy obelisk z lwem, tak charakterystycznym dla tego

miasta - czytamy inskrypcjê: Ordon. „Redutê Ordona” - tak

wspania³y wiersz recytowa³o siê w szkole; zdziwienie wiêc

- Ordon tutaj? Niedaleko Konopnickiej Artur Grottger, tu¿

obok - Stefan Banach, w niedalekim s¹siedztwie znany

lwowski architekt, którego dzie³o - Operê Lwowsk¹

podziwiaj¹ kolejne pokolenia - Zygmunt Gorgolewski.

Wracaj¹c do g³ównej alei napotykamy grób - pomnik

Seweryna Goszczyñskiego, w innym zaœ miejscu historyka

i pisarza - W³adys³awa Be³zy... Wêdruj¹c dalej, na wzgórzu,

pomnik powstañca z flag¹ w rêku: to kwatera powstañców

styczniowych. Metalowe, charakterystyczne krzy¿e

z pó³kolist¹ os³on¹ na mogi³ach powstañców, a

wœród nich granitowy pomnik sêdziwego

powstañca, zes³añca, Sybiraka - Benedykta

Dybowskiego, który prze¿ywszy 97 lat, ws³awi³ siê

nie tylko walk¹ o Polskê, ale rozleg³ymi badaniami

flory i fauny Syberii (jezioro Bajka³), a zmar³ w

1930 roku we Lwowie.

Wêdruj¹c dalej, wchodzimy na niedawno

oficjalnie otwarty cmentarz Orl¹t. „MORTUI SUNT

UT LIBERI VIVAMUS” - „Umarli, abyœmy ¿yli

wolni” przypomina o ofierze ¿ycia m³odych

lwowskich bohaterów roku 1918-19. Bezimienny

bohater z cmentarza Orl¹t spoczywa w Grobie

Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie. Wracamy ku

wyjœciu - po drodze ekspresyjna rzeŸba poety

ukraiñskiego Iwana Franko, a w lewo - kwatera

powstañców listopadowych.

To zaledwie kilka miejsc, które uda³o nam

siê zobaczyæ w ci¹gu tych niewielu dni. Ka¿dy,

bêd¹c we Lwowie, powinien zobaczyæ

Uniwersytet Lwowski, Katedrê œwiêtego Jury, miejsce

rozstrzelania profesorów lwowskich w 1941 roku,

Ossolineum, a tak¿e przepiêkne koœcio³y miasta. Polecam

tak¿e galerie lwowsk¹, gdzie za op³at¹ 3 z³otych mo¿na

podziwiaæ dzie³a wielkich Polaków m.in. Matejki,

Malczewskiego, Boznañskiej.

Jak¿e ¿al, ¿e Lwów, mimo ¿e taki polski, ju¿ do Polski

nie nale¿y…

Asia Stanis³awiak

16

Panorama polskiego Lwowa

More magazines by this user
Similar magazines