Prowadzący przedmiot - Wydział Zarządzania - AGH

zarz.agh.edu.pl

Prowadzący przedmiot - Wydział Zarządzania - AGH

Wydział Zarządzania AGH

ECTS – Arkusz przedmiotu

Kod

PZP_1PC_15_s

Nazwa

przedmiotu

Podstawy zarządzania

(Basis of Management)

Prowadzący przedmiot

Osoby prowadzące zajęcia

Klasa

przedmiotu

Wydział

Kierunek/Specjalność

dr inż. Jerzy Wąchol

dr inż. Jerzy Wąchol, mgr Mateusz Codogni, mgr Michał Teczke

P Rodzaj przedmiotu C

ZARZĄDZANIA

ZARZĄDZANIE

Rodzaj studiów s Stopień studiów 1 Semestr 1

Rodzaje zajęć

Liczba godzin

Suma Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Seminaria DL ECTS

60 30 30 - - - 7

WWW

Uwagi

Cel przedmiotu - zdobyte umiejętności

Umiejętności i kompetencje w zakresie: zrozumienia istoty i podstaw działania mechanizmów funkcjonowania

organizacji; rozumienia zasad, prawidłowości i instrumentów zarządzania; opisu i analizy problemów w zarządzaniu

organizacjami

Streszczenie przedmiotu

Zarządzanie – jego istota i znaczenie. Organizacja w otoczeniu jako obiekt, zarządzania. Elementy organizacji – ludzie,

technologie, procesy. Władza. Informacja i komunikacja w zarządzaniu. Struktura zarządzania. Cele i funkcje zarządzania.

Struktura organizacyjna – uwarunkowania i kierunki ewolucji. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny. Metody

zarządzania. Kryteria oceny sprawności działań. Istota pracy kierowniczej, składniki kierowania, role kierownicze, style

kierowania, umiejętności kierownicze. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. Zarządzanie w kontekście zmian.

Zarządzanie w warunkach globalizacji.

Warunki uczestnictwa

w przedmiocie

Forma zaliczenia przedmiotu

Zasada wystawiania oceny

końcowej

Program wykładów

Uczęszczanie na wykłady i ćwiczenia. Ogólna wiedza ze szkoły średniej, chęć

zdobywania wiedzy z podstaw zarządzania oraz zacięcie do studiowania literatury

przedmiotu i obserwacja przypadków praktyki zarządzania.

Egzamin pisemny, zaliczenie ćwiczeń, przygotowanie do zajęć, aktywność na

zajęciach, umiejętność rozwiązywania studiów przypadków, przygotowanie

referatów, kolokwium zaliczeniowe, obecność na zajęciach.

Ocena końcowa pracy studenta wystawiana jest na podstawie ocen z egzaminu

i zaliczenia ćwiczeń oraz obecności na zajęciach.

1. Omówienie pojęć podstawowych, zarządzanie, kierowanie, organizacja, struktura organizacyjna, proces

zarządzania, synergia w organizacji. Zarządzanie jako zestaw działań skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie,

finansowe, rzeczowe i informacyjne), wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny

i skuteczny. Istota pracy menedżera w organizacjach komercyjnych, nie komercyjnych i zarządzaniu

międzynarodowym. Geneza i cechy czterech modeli zarządzania: racjonalnego celu, procesu wewnętrznego,

stosunków międzyludzkich i otwartych systemów, (4 godz.).

2. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Cele i efektywność organizacji. Cztero i pięcioczłonowy model

organizacji z kierownictwem kształtującym wiązkę celów organizacji. Systemowe spojrzenie na organizacje

komercyjną w otoczeniu. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny. Racjonalny, czteroczłonowy model

podejmowania decyzji i ograniczenia racjonalności decyzji menedżerskich, istota decyzji dostosowawczych


Wydział Zarządzania AGH

i podejmowanych w warunkach pewności, niepewności, ryzyka, chaosu oraz w warunkach turbulencji.

3. Władza, informacja i komunikacja w zarządzaniu, rola i znaczenie komputerowych systemów informowania

kierownictwa (SIK) i wspomagania decyzji (SWD) oraz sztucznej inteligencji (SE). Podsystem zarządzania jako

urządzenie regulujące w organizacji traktowanej jako system. Funkcje procesu zarządzania: planowanie

organizowanie, motywowanie i kontrola kierownicza, w procesie zarządzania zdeterminowanego planem, (4 godz.).

4. Planowanie w zmiennym otoczeniu z zachowaniem ciągłości, i elastyczności systemu planowania

w przedsiębiorstwie. Cele planowania strategicznego i operacyjnego. Cele, struktura i metodyka budowy planu

operacyjnego jednostki biznesowej (cześć rzeczowa i finansowa), (4 godz.).

5. Podział struktur organizacyjnych, rodzaje struktur organizacyjnych. Komórka organizacyjna i jej atrybuty.

Formalizacja struktury poprzez schemat organizacyjny, zakresy zadań, odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych

komórek organizacyjnych oraz instrukcje regulujące postępowanie uczestników organizacji. Ewolucja

sformalizowanych struktur funkcjonalnych w zdeterminowane formy zorientowane obiektowo według grup

wyrobów, lokalizacji geograficznej jednostek biznesu lub rynków zbytu, struktury holdingowe. Kryzysowa

koncepcja przekształceń organizacyjnych Greinera. Struktury macierzowe i tensorowe. Symbioza sztywnych

i luźnych form organizacji w strukturach sieciowych. Koncepcja organizacji wirtualnej, jej zalety i wady, (4 godz.).

6. Diagnostyczne podejście do usprawnienia organizacji. Techniki układania procesów pracy i obiegu dokumentów.

Ewolucyjne podejście do zmian organizacji. Reengineering jako radykalna metoda poprawy organizacji.

Prognostyczne podejście usprawniania organizacji oparte o koncepcję systemu idealnego Nadlera. Benchmarking

i outsourcing jako skuteczne metody poprawy efektywności organizacji, (4 godz.).

7. Kierownik jako osoba odpowiedzialna za realizację procesu zarządzania, czyli: planowanie i podejmowanie decyzji,

organizowanie, przewodzenie ludziom oraz kontrolowanie zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych

i informacyjnych. Role interpersonalne informacyjne i decyzyjne kierownika. Autokratyczny, demokratyczny

i partnerski styl kierowania, ciągła skala zachowań kierowniczych. Techniczne interpersonalne i koncepcyjne

umiejętności kierownicze. Predyspozycje diagnostyczne, decyzyjne, komunikowania się i gospodarowania czasem.

Charyzma a proces interakcji w otoczeniu. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. Systemy ocen pracowniczych

i wynagrodzenie pracowników. Uwarunkowania efektywności systemów kontroli kierowniczej i tendencje ich zmian,

(4 godz.).

8. Istota zmian w pracy kierowniczej i efektywności przywództwa w warunkach rosnącej dynamiki i globalizacji

otoczenia organizacji, (2 godz.).

Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria)

Studium przypadków, referaty i ćwiczenia tablicowe z zakresu: procesu zarządzania; struktur organizacyjnych i ich

projektowania; zmian struktur organizacyjnych w dużych korporacjach międzynarodowych; procesów decyzyjnych na

wybranym przykładzie; zmian systemu wynagrodzenia; mechanizmów determinujących zachowanie przedsiębiorstwa jako

organizacji komercyjnej na rynku (podaż, popyt, rynkowa cena równowagi, próg rentowności itd.); budżetowania na

poziomie przedsiębiorstwa; restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstwa (problematyka zawarta w skrypcie do ćwiczeń,

30 godz.).

Bibliografia

1. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005

2. Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995

3. Machaczka J.: Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Kraków 1998

4. Peszko A. (red.): Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2006

5. Peszko A.: Elementy organizacji i zarządzania, AGH, Kraków 2002

6. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005

7. Quinn R.E. Faerman S.R., Thompson M.P., McGrath M.R.: Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007

8. Steinmann H., Schreyogg G.: Zarządzanie, WPW, Wrocław 1998

9. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2001

10. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1994

11. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999

12. Zygała R.: Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, WAE, Wrocław 2007

More magazines by this user
Similar magazines