Powiatowe ABC... Luty 2009

radziejow.pl

Powiatowe ABC... Luty 2009

Foto: Zbigniew Zasada

VI EDYCJA

KONKURSU

ROLNIK POMORZA I KUJAW 2008


Od Redakcji

„Œwiatowy kryzys finansowy – przyczyny,

odpowiedzi oraz konsekwencje dla Polski”

Tak brzmiał temat przewodni I Debaty

Kopernikańskiej, która odbyła się 9 stycznia

2009 br. w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych

i Zarządzania Uniwersytetu

Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na zaproszenie prezesa Fundacji Kopernikańskiej

w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów

terytorialnych, pracownicy naukowi, reprezentanci mediów

(nasza redakcja również otrzymała zaproszenie), a także

studenci.

Wprowadzenia do debaty dokonał torunianin, członek europejskiego

zespołu szukającego wyjścia z kryzysu, prezes NBP

w latach 2001-2007, Leszek Balcerowicz.

„Jesteśmy świadkami najpoważniejszego kryzysu po II wojnie

światowej, ale grubą przesadą jest zestawienie go z kryzysem

w latach 30. w krajach zachodnich” – rozpoczął swoje

wystąpienie profesor. Jego zdaniem istotnym czynnikiem, który

doprowadził do kryzysu było nadmierne tempo wzrostu kredytu.

To Bank Centralny Stanów Zjednoczonych doprowadził do polityki

zbyt niskich stóp procentowych: „Jeżeli największa część

gospodarki światowej doświadcza kryzysu i w konsekwencji bę-

dzie odnotowywać recesję, nie ma możliwości, aby nie odczuli

tego też inni” – tłumaczył.

Największe skutki kryzysu w naszym regionie odczują państwa

ściśle związane ze złożami bogactw naturalnych – Rosja

i Ukraina oraz kraje nadbałtyckie, ponieważ najwięcej korzystały

ze źródeł zewnętrznego finansowania.

Polska stosunkowo najmniej doświadczy kryzysu finansowego.

Zdaniem prof. Leszka Balcerowicza, w tej sytuacji władza

publiczna powinna przestrzegać dyscypliny finansowej oraz

premiować działania wprowadzające zmiany, np. prywatyzację

lub uelastycznienie rynku.

W dyskusji, która miała miejsce po wystąpieniu prof. Balcerowicza,

wzięli udział: Robert Gwiazdowski, prawnik i ekonomista,

przewodniczący Centrum im. A. Smitha, Jacek Nitecki,

wiceprezes koncernu międzynarodowego Antalis z siedzibą

w Paryżu oraz Andrzej Rzońca, ekonomista, wiceprezes Fundacji

Forum Obywatelskiego Rozwoju.

W wypowiedziach ekonomistów dominowała troska o polską

gospodarkę w dobie światowego kryzysu finansowego.

Spotkanie zakończył prof.dr hab. Andrzej Radzimiński,

JM Rektor UMK w Toruniu.

Tekst: Wanda Wiatrowska

Redakcja „Powiatowego

ABC” serdecznie

dziękuje redaktorowi

Stanisławowi Kaszyńskiemu

za życzenia

i ciepłe słowa o naszym

miesięczniku.

Jak Pan stwierdził, systematycznie

pracujemy

nad podnoszeniem

jakości gazety, zarówno

pod względem

merytorycznym, jak

i graficznym. Pańska

opinia jest dla nas bardzo

cenna, zmusza do

wysiłku i nadaje sens

naszej pracy.

Dziękujemy i przesyłamy

moc serdecznych

życzeń, zdrowia,

wszelkiej pomyślności

na każdy dzień 2009

roku.

Redakcja

„POWIATOWE ABC – GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO” miesięcznik.

Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego

88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, tel. (054) 285-35-53, e-mail: promocja@radziejow.pl

Redaguje Zespół: Wanda Wiatrowska (redaktor naczelna), Agnieszka Krygier (sekretarz redakcji), Arleta Brochocka, Elżbieta Raszka, Konrad Lewandowski,

Józefa Wiśniewska, Mirosław Czynsz

Skład i druk: EXPOL, 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 4, tel./fax (054) 232-37-23, e-mail: sekretariat@expol.home.pl

PISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓW

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.


Wywiad


Wywiad miesi¹ca

z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie

Piotrem Muszyńskim

Bardzo proszę o dokończenie zdań:

1. Obejmując stanowisko Komendanta Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej zdawałem sobie sprawę z dużej odpowiedzialności

zadań związanych z bezpieczeństwem na terenie

powiatu. Obowiązki Państwowej Straży Pożarnej są coraz

większe, a ilość interwencji z roku na rok rośnie. W 2008 roku

było 750 zdarzeń, z czego pożarów było tylko 158. Musimy

być przygotowani na najtrudniejsze scenariusze, jakie przynosi

nowy dzień. Dlatego proces szkolenia i doskonalenia

jest bardzo istotny. Anomalie pogodowe coraz częściej doprowadzają

do dużych strat i nieszczęść. Dlatego dużo uwagi

poświęcamy dobrej współpracy z jednostkami OSP na terenie

powiatu. Są to nasi nieodłączni partnerzy w codziennym

zmaganiu w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Niezwykle ważne jest zaplecze, pojazdy i sprzęt. Po

10. latach funkcjonowania Komendy zmieniło się ono diametralnie.

Przez cały ten okres trwała rozbudowa i modernizacja

naszych obiektów i sukcesywnie był zakupywany sprzęt

i pojazdy. Od samego początku mieliśmy duże wsparcie ze

strony władz powiatowych i samorządów gminnych naszego

powiatu. Wsparli nas też sponsorzy w sposób rzeczowy i finansowy.

Właściwe dzielenie środków inwestycyjnych było działaniem

Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu tak, by standard

przygotowania do działań był równy w całym województwie,

a nie tylko w dużych aglomeracjach.

Jednym słowem, mając tak dobre relacje do dnia dzisiejszego,

nie można nie być optymistą na przyszłość.

Dzięki zaangażowaniu całej załogi komendy udało się nam

Oś 4 LEADER

Walne Zebranie

Członków Lokalnej

Grupy Działania

w dniu 29 grudnia

2008 r. zatwierdziło

opracowaną przez

Zarząd „LGD Lokalną

Strategię Rozwoju

dla obszaru gmin: Bytoń, Dobre Osięciny,

Piotrków Kujawski, Radziejów, Topólka

na lata 2009-2015”

Założenia strategii:

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru

gmin: Bytoń, Dobre, Osięciny, Piotrków

Kujawski, Radziejów, Topólka określa cele

ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne

przedsięwzięcia, jakie będą realizowane

na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy

Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

na lata 2009-2015.

LSR składa się z siedemnastu części,

które zwierają m.in.: charakterystykę

Lokalnej Grupy Działania, opis obszaru

objętego LSR oraz uzasadnienie jego

wewnętrznej spójności, analizę SWOT,

określenie celów ogólnych, szczegółowych

oraz wskazanie planowanych

przedsięwzięć, określenie misji LGD, procedury

wyboru operacji.

marzenie przekuć w rzeczywistość.

Cieszymy się najwyższym w rankingach

zaufaniem społecznym i nie

chcemy tej pozycji stracić.

2. Autorytetem dla mnie jest, jak chyba

dla większości Polaków, Ojciec Święty

Jan Paweł II.

3. Moje doświadczenie życiowe podpowiada mi, że wiele

można osiągnąć dzięki współdziałaniu całej załogi, zrozumieniu

i wsparciu wielu życzliwych osób. W sporach na różnym

szczeblu nikt nie wygrywa.

4. Cenię u innych ludzi bezinteresowną pomoc, otwartych,

szukających kompromisów w różnych sytuacjach, ale i tych,

którzy walczą często z przeciwnościami losu i osiągają swój

życiowy cel, a nie użalają się nad sobą.

5. Wzrusza mnie głównie krzywda dzieci ciężko chorych, bitych,

zaniedbywanych przez „pseudo” rodziców i opiekunów,

głodnych, będących ofiarami konfliktów zbrojnych na całym

świecie.

6. Relaksuję się podróżami, dobrą muzyką, jazda na nartach,

sportami wodnymi.

7. Moim hobby jest motoryzacja i podróże, wyjazdy z przyczepą

kempingową.

8. Moim marzeniem jest, aby wszystkim żyło się lepiej. Każdy

mógłby liczyć na życzliwość i wzajemny szacunek. Prywatnie

– wspólnie z żoną tak wychować dzieci, aby dobrze ułożyły

sobie dorosłe życie.

Dziękuję za rozmowę.

Agnieszka Krygier

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

wesprze następujące dziedziny: różnicowanie

w kierunku działalności nierolniczej,

tworzenie i rozwój przedsiębiorstw,

odnowa i rozwój wsi, małe projekty, wdrażanie

projektów współpracy. Wartość budżetu:

8 129 811,69 zł.

Założenia strategii oparte są na wytycznych

zawartych w ustawie z dnia

7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów

wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Funduszu Rolnego na Rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.

Nr 64, poz. 427) oraz Rozporządzeniach

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

dotyczących Osi 4 PROW.

Walne Zebranie Członków wybrało 15

osobową Radę, do której wyłącznej właściwości

należy wybór operacji jakie mają

być realizowane w ramach zatwierdzonej

przez Walne Zebranie Lokalnej Strategii

Rozwoju.

Tekst: Edyta Kozłowska

Foto: Agnieszka Krygier


Informacje

Graliœmy i my

Po raz pierwszy zagrała Wielka Orkiestra świątecznej

Pomocy 3 stycznia 1993 r. Nikt wtedy nie sądził,

że finały orkiestry będą odbywały się również przez

następne 16 lat. Zwykle w pierwszą niedzielę po Nowym Roku

na ulice miast i miasteczek, gmin i małych wiosek w całej Polsce

wychodzą wolontariusze z puszkami, do których zbierają

pieniądze. Odbywają się aukcje, koncerty i licytacje przedmiotów

podarowanych przez dzieci i dorosłych, a punktualnie

o godzinie 20. rozbłyska na niebie światełko – symbol miłości

i jedności wszystkich ludzi dobrej woli.

Orkiestra grała już m.in.: dla dzieci z chorobami serca, chorobami

nerek, poszkodowanych w wypadkach.

W tym roku już po raz 17. zagrała WOŚP. Zbierano datki na

wczesne wykrywanie nowotworów u najmłodszych pacjentów.

Orkiestra zagrała również w powiecie radziejowskim. I u nas

nie brakuje ludzi pragnących nieść pomoc innym. Już od rana

na ulicach miast i gmin naszego powiatu można było spotkać

kwestujących. Mimo obaw związanych z kryzysem finansowym,

przechodnie chętnie wrzucali symboliczny grosik do puszek.

Do akcji zbierania pieniędzy na sprzęt i aparaturę do wykrywania

nowotworów u dzieci włączyli się także sportowcy z naszego

regionu.

Grupa miłośników piłki siatkowej spotkała się na turnieju

o puchar Wójta Gminy Topólka.

W Sali sportowej LO w Radziejowie rozegrano kolejną mistrzowską

rundę rozgrywek ligowych w Regionalnej Lidze Piłki

Nominowani i nagrodzeni

17 stycznia 2009 roku w Bydgoskiej

Operze Nova, odbyła się gala wręczenia

nagród w szóstej edycji konkursu

„Rolnik Pomorza i Kujaw 2008”.

Konkurs odbył się pod patronatem

Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego.

Założeniem tej prestiżowej imprezy

było przedstawienie gospodarczych

inicjatyw, prezentacje ludzi pomysłowych

i zaradnych, którzy własną pracą

przyczynią się do rozwoju polskiej wsi.

W tegorocznej gali wzięło udział

około 800 rolników z Kujawsko-Pomorskiego.

Do konkursu zgłoszono 40

kandydatów. Laureatów wyróżniono

w siedmiu kategoriach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca,

pszczelarstwo, mleczarstwo, agroturystyka, drobiarstwo,

produkcja roślinna – zioła.

Statuetkę przedstawiającą falujące na wietrze kłosy zboża

i tytuł Honorowego Rolnika Pomorza

i Kujaw 2008 zdobył Stanisław Wyrębski

z Osięcin gm. Osięciny. Ponadto

w kategorii produkcja roślinna

nagrodzono Mirosława Kapturskiego

Foto: Zbigniew Zasada

Od lewej Mirosław Kapturski

z Kolonii Witowo gm. Bytoń

i Mirosław Mierzejewski z

Kolonii Chalin, gm. Chalin

z Witowa Kolonia gm. Bytoń. Pan

Kapturki został nominowany przez

Starostwo Powiatowe w Radziejowie.

W kategorii mleczarstwo i produkcja

roślinna nominację otrzymał Tomasz

Czynsz z Dobrego Wieś, gm. Dobre

oraz w kategorii produkcja zwierzęca Włodzimierz Słomczewski

z Krzywosądzy gm. Dobre.

Przyznawane nagrody są jednym z najważniejszych wyróżnień

dla rolników.

Gratulujemy oraz życzymy wielu osiągnięć i sukcesów zawodowych

w tak trudnej gałęzi gospodarki jaką jest rolnictwo.

Tekst: Małgorzata Patyk

Foto: Zbigniew Zasada

Weronika Kozłowska i Julia Kowalska, wolontariuszki WOŚP podczas zbiórki wśród

sportowców, a do puszki wrzuca Sławomir Winiarczyk z Zagopla – Kruszwica

Siatkowej. Sportowcy solidarnie włączyli się do zbiórki pieniędzy

i wsparli WOŚP.

Dzięki WOŚP w ciągu 17. lat zakupiono dla wszystkich szpitali

w całym kraju, gdzie leczone są dzieci, ponad 74 tys. urządzeń

medycznych za ponad 100 mln dolarów.

„Sprawujemy absolutną kontrolę nad losem tego sprzętu.

Jest i będzie on wykorzystywany wyłącznie w zakresie

umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a więc bezpłatnie”

– zapewniają przedstawiciele WOŚP.

Tekst: Wanda Wiatrowska

Foto: Mirosław Kowalski

Kilka s³ów

o bud¿ecie na 2009 rok

Wiesław Bogdański – Przewodniczący Rady Powiatu oraz Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu: Leszek Rosół (od lewej) i Roman Grzegorzewski (od prawej)

30 grudnia ubiegłego roku w sali konferencyjnej starostwa odbyła

się ostatnia Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego. Wśród

kilku stałych punktów porządku obrad takich jak: sprawozdanie

starosty z prac zarządu, czy punktów proceduralnych, radni

podjęli uchwałę o przyjęciu budżetu powiatu na 2009 rok.

Dochody budżetu na ten rok ustalono w wysokości

35 215 332 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 35 212 332 zł.

Marian Zieliński i Dariusz Jałoszyński

– Starostowie Powiatu Radziejowskiego

Tekst/Foto: Agnieszka Krygier


Kultura i edukacja


Program „Bezpieczna i przyjazna szko³a”

realizowany na terenie Powiatu Radziejowskiego

W miesiącach październik, listopad, grudzień 2008 r. uruchomione

zostały w przedszkolach i szkołach podstawowych

Punkty Konsultacyjne obsługiwane przez pracowników Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie w ramach rządowego

programu poprawy p.n. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Program ten został zaplanowany jako instrument wsparcia

dla szkoły, nauczycieli, uczniów i ich rodziców – w zapewnianiu

bezpieczeństwa, przyjaznego i sprzyjającego nauce klimatu

społecznego oraz warunków wspomagania rozwoju dzieci

i młodzieży.

Istotą programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” jest kreowanie

klimatu współpracy wzajemnego szacunku i dialogu, a także

rozwój osobowości dziecka.

Z pomocy, doradztwa, poradnictwa i konsultacji psychologa,

pedagoga oraz logopedy korzystano w szkołach i przedszkolach

w Topólce i Osięcinach.

Prowadzone były również zajęcia pozalekcyjne, stanowiące

uzupełnienie oferty edukacyjnej (Szkoła Podstawowa i Przedszkole

w Dobrem). Odpowiednio zaplanowana oferta zajęć

pozalekcyjnych („Komunikacja w grupie rówieśniczej”, „Wspomaganie

rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku

przedszkolnym”, „Profilaktyka logopedyczna oraz wspomaganie

Wieczór wspomnieñ

rozwoju mowy i komunikacji małego dziecka”) prezentowała

uczniowi inny, bardziej przyjazny obraz szkoły jako instytucji,

sprzyjając budowaniu więzi społecznych i wzmacnianiu poczucia

własnej wartości zwłaszcza tych uczniów, którzy nie osiągają

zadawalających rezultatów edukacyjnych. Uczestnictwo w zajęciach

dostarczyło dzieciom wielu pozytywnych doświadczeń

intelektualnych, emocjonalnych i społecznych, a tym samym

stymulując rozwój w tych obszarach.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna kierowana do uczniów,

rodziców i nauczycieli, zgodnie z założeniami programu

„Bezpieczna i przyjazna szkoła” jest lepszym narzędziem radzenia

sobie z agresją i przemocą w szkole niż restrykcje, dyscyplinowanie

i polityka „zero tolerancji”. Objęła bowiem działania

uprzedzające wobec zachowań dysfunkcyjnych i nie koncentrując

się na objawach – pełni funkcję profilaktyczną.

Punkty konsultacyjne stworzyły możliwość jak najszybszego

rozwiązywania problemów wychowawczych oraz edukacyjnych

dzieci, wspierały rodziców i nauczycieli w zwiększaniu ich kompetencji

wychowawczych.

Ideą powyższego programu jest dążenie do przekształcania

szkół i przedszkoli w środowiska otwarte na innowacje oraz poszukiwanie

nowych rozwiązań.

Tekst: Jadwiga Lewandowska

Od 14 do 21 grudnia 2008 r. w Auli św. Antoniego w klasztorze

oo. Franciszkanów w Radziejowie była udostępniona wystawa

zdjęć pt. „Ocalmy naszą historię”. Jej organizatorem byli oo.

Franciszkanie. Nad całością czuwał o. Mariusz Kapczyński, który

powiedział: „Celem wystawy i wieczoru wspomnień jest przypomnienie

starszemu oraz udostępnienie młodszemu pokoleniu

Radziejowa przeszłości ich miasta. Dziękuję wszystkim, którzy

przyczynili się do przygotowania wystawy i spotkania, ludziom,

kochającym to miasto”.

Dzięki życzliwości ludzi posiadających stare fotografie, organizatorom

udało się zgromadzić ponad 50 interesujących zdjęć,

które przez cały tydzień oglądali mieszkańcy Radziejowa i okolic

oraz uczniowie miejscowych szkół.

Wystawa była połączona ze spotkaniem o charakterze wspomnieniowym,

refleksyjnym, które odbyło się w kościele oo. Franciszkanów.

Przedstawicielki Młodzieży Franciszkańskiej: Magdalena

Dąbrowska, Ilona Lipska, Klaudia Małecka i Małgorzata

Żmijewska oraz uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

w Radziejowie: Justyna Makowska i Magdalena Rudzka (przygotowane

przez niżej podpisaną) zaprezentowały historię miasta

i radziejowskich parafii oraz zabytkowych kościołów, przypomniały

ludzi organizujących życie kulturalne, dzieje miejscowych

szkół oraz bogatą działalność Ochotniczej Straży Pożarnej.

Materiały opracowali: Kazimierz Rolirad, o. Edward Podgórski,

ks. Mariusz Adamczewski, Maciej Wesołowski, Piotr

Truszkowski, Urszula Korcz, Joanna Orylska-Barczak, Maria

Eznarska, Wanda Waszak i Grażyna Trzmielewska. Sesja

Kapela Kujawska w czasie występu w Auli klasztornej

Oficjalne otwrcie wystawy „Ocalmy historię”

była połączona z prezentacją multimedialną, nad którą czuwał

o. Gwardian Stanisław Siergiej.

Z wystawą pięknie komponował się kącik kujawski, symbolizujący

dawną izbę oraz stroje kujawskie udostępnione przez Emilię

Wiczyńską i Stanisława Nowaka z zespołu „Kujawy”. Niesamowity

kujawski klimat wytworzyła Kapela Zespołu Pieśni i Tańca Kujawy

prowadzona przez Jana Bykowskiego, któremu towarzyszyli Stanisław

Daniel i Andrzej Wesołowski. Dźwięki rzewnych kujawiaków

wzruszały zwiedzających wystawę. Wszyscy w ogromnym

skupieniem przysłuchiwali się cudownym kujawskim melodiom.

Nie mogło ich zabraknąć, ponieważ one zawsze towarzyszyły kujawiakom,

w chwilach radosnych i smutnych.

Radziejów jest jednym z najstarszych miast Kujaw. Leży na

wzgórzu, którego najwyższy punkt wynosi 127,3 m nad poziom

morza. Jako znaczny ośrodek typu miejskiego istniał znacznie

wcześniej niż uzyskał prawa miejskie w drodze lokacji, którą nadał

mu Kazimierz, książę Kujaw w 1252 r.

Zawsze był miasteczkiem pełnym uroku. Kochali go mieszkańcy

i goście, którzy zachwycali się i do dziś zachwycają jego

klimatem. Ci, którzy się z nim spotkali wracają i tęsknią. Wzruszające

są powroty po latach.

Jest to miasteczko, którego urok i przeszłość warto „Ocalić

od zapomnienia”, choćby na fotografii i kartkach papieru.

Tekst: Grażyna Trzmielewska

Foto: O. Mariusz Kapczyński


Sport i Zdrowie

Sport na Kujawach

Przygotowania Polonii

● Występujący we włocławskiej B klasie futboliści Polonii Bytoń

rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej rozgrywek mistrzowskich.

Pierwsze zajęcia pod kierunkiem Piotra Wojciechowskiego,

od niedawna szkoleniowca piłkarzy z Bytonia,

odbyły się 17.01.2009 r., w sali sportowej radziejowskiego

Liceum. Drużyna z Bytonia przed pierwszym meczem mistrzowskim

ze Skrwą Skrwilno rozegra siedem gier kontrolnych;

ze Wzgórzem Raciążek (8.02), Lechem Dobre (14.02),

Łokietkiem Brześć Kujawski (22.02), Dębem Bądkowo

(08.03), Fregatą Polanowie (15.03), juniorami LTP Lubanie

(22.03) z juniorami Startu Radziejów (29.03).

Start też zaczyna

● Podopieczni Jacka Gawineckiego, piłkarze czwarto ligowego

Startu Radziejów pierwsze zajęcia przeprowadzili na

obiektach radziejowskiego „Orlika” przy Szkole Podstawowej

w Radziejowie 9.01.2009 r.

Siatkówka

● Wznawiają ligowe rozgrywki drużyny występujące w regionalnej

lidze piłki siatkowej panów prowadzonej przez Ognisko

Statutowe TKKF „Radziejowianka”. Po świątecznej

przerwie,11.01.2009 r., w sali sportowej Liceum Ogólnokształcącego

w Radziejowie przy ul. Szkolnej zagrały: Kuranty Powałkowice

– Energohandel Radziejów, Zagople Kruszwica

– TKKF Radziejów, Oldboy Radziejów – Dobre Kujawskie,

a pauzuje Olimpia Nowa Wieś.

Tekst: Mirosław Kowalski

Oddali krew

Podczas piętnastej akcji „Serce-Sercu” w szkolnej świetlicy

Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie 6.01.2009 r., uczniowie

wraz z nauczycielami oddali 8,55 litra bezcennego leku.

W akcji wzięło udział 20. młodych honorowych dawców.

„We wtorkowej akcji udział wzięło o wiele mniej młodych dawców

niż to zwykle bywało, a jest to spowodowane skróceniem

szkolnych lekcji z powodu zimna” – mówi nam Alicja Górczyńska,

opiekunka szkolnego koła HDK „Czerwona Róża”. Pierwszą

tegoroczną akcję poboru krwi zorganizowało szkolne koło

HDK „Czerwona Róża” wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Informacja

PTS

Pio³unowianka

21 12. 2008 r. w Dobrem w sali gimnazjum odbył się halowy

turniej piłki siatkowej drużyn wiejskich o Puchar Przewodniczącego

Rady Powiatu.

Uczestniczyło w nim sześć drużyn.

Kolejno miejsca zajęli:

1) Kumple Janosika, Dobre,

2) Dragon, Byczyna,

3) Galaxia, Dobre,

4) Sami Swoi, Dobre,

5) Sportino Bronisław,

6) Zjednoczeni Czołowo.

Wiesław Bogdański – Przewodniczący Rady Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu, Wiesław Bogdański, wręczając

puchary i dyplomy podziękował organizatorom za udaną

imprezę sportową.

Turniej ten wejdzie na stałe do imprez sportowych w naszym

powiecie

Organizatorzy: Longin Rogacki – prezes PTS Piołunowianka,

Jarosław Kaczorowski, kap. drużyny Kumple Janosika w Dobrem.

Krew oddaje już po raz czwarty Anna Susłek, uczennica „Mechanika”,

a pobiera cenny lek Grażyna Koźmińska z RCKiK w Bydgoszczy.

Tekst/Foto: Mirosław Kowalski

Kapitanowie drużyn


Wieœci gminne z Bytonia


NAJWA¯NIEJSZE BEZPIECZEÑSTWO

Fantastyczną niespodziankę sprawiły uczniom Szkoły Podstawowej

w Morzycach dwie instytucje, których udział w życiu mieszkańców jest

niezwykle istotny.

10 grudnia 2008 r. przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji oraz

„ENERGA” w Radziejowie przywieźli dzieciom ogromny wór prezentów.

Jakich O tym już za chwilę. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszego

pokolenia policjanci przypomnieli uczniom zasady korzystania z dróg

publicznych. Rozmawiali z nimi o bezpiecznym poruszaniu się po drogach

i poboczach w kamizelkach odblaskowych. Policjanci wraz z pracownicami

firmy ,,ENERGA”, sponsorującej zakup, uroczyście wręczyli

kamizelki i opaski odblaskowe dzieciom i młodzieży. Dzięki nim nasi

uczniowie będą bezpieczni.

I jak tu nie wierzyć w dobrego świętego Mikołaja

Tekst: Henryka Churska

DZIEÑ PROFILAKTYKI w Szkole Podstawowej w Morzycach

Jak najskuteczniej likwidować agresję Najlepiej jej zapobiegać.

Do takiego wniosku doszli uczniowie Szkoły Podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Morzycach, to też przyklasnęli pomysłowi

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

by zgłębić wiedzę na ten temat. Tym samym dzieci włączyły

się do obchodów Miesiąca Profilaktyki, który przebiegał

pod znamiennym hasłem: Wspólnie przeciw agresji i przemocy.

Już w listopadzie 2008 r. dzieciarnia ochoczo rzuciła się

w wir przygotowań do Dnia Profilaktyki, który miał uwieńczyć

ich miesięczne działania. Ich efektem stały się Listy do dorosłych

oraz Deklaracje, które uczniowie klas 4-6 opracowali na

godzinach wychowawczych. Młodsze dzieci namalowały piękne

plakaty, ilustrujące właściwe zachowania, pozbawione przemocy.

Wszystkie te prace były przemyślanym dziełem, wszystkich

uczniów, którzy podczas miesiąca na godzinach wychowawczych

z zaangażowaniem dyskutowali na temat przyczyn przemocy

oraz – co bardzo ważne – nad sposobami obrony przed

agresorami i pomocy ich ofiarom.

Nic dziwnego zatem, że 10 grudnia 2008 r. obchody Dnia

Profilaktyki, które przebiegały w dwu grupach wiekowych, były

niezwykle owocne. Uczestnicy doskonale przygotowali się do

Spotkanie wigilijne ZNP

tego Dnia i śmiało prezentowali na forum efekty kilkutygodniowych

klasowych debat.

Na sali gimnastycznej szkoły w Morzycach roiło się zarówno od

barw, jak i dobrych pomysłów na bezpieczne życie w przyjaznej atmosferze.

Głośnymi owacjami nagrodzono uczniów, których klasowi

koledzy obdarzyli mianem: „ Na mnie możesz liczyć”. Słoneczne

medale z tym napisem zawisły na piersiach wybrańców w Dniu

Profilaktyki. To szczególne, honorowe wyróżnienie, na które dzieci

zasłużyły swoim zachowaniem na co dzień.

Dzień Profilaktyki był także rozśpiewany i roztańczony za

sprawą efektownych prezentacji klas. Piosenki, niejednokrotnie

z układami tanecznymi, także powstawały na bazie tematyki

o zapobieganiu agresji.

Nie zabrakło również rozgrywek sportowych, które dostarczały

nie tylko zdrowej rywalizacji ale i mnóstwo śmiechu.

Organizator Dnia Profilaktyki, tj. wspomniana już Komisja ds.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadbała także o doznania

kulinarne, przygotowując dla uczniów słodycze. Podczas

uroczystości dzieciom towarzyszyli: Ryszard Kostrzewski

– przewodniczący Komisji oraz wicedyr. szkoły – Grażyna Ostrowska

– członkini.

Nad przebiegiem imprezy czuwali także pan Śmigiel – Przew.

Rady Rodziców oraz dyrektor szkoły – Piotr Kostecki.

Wszystkie klasy otrzymały od Komisji finansowy upominek,

które spożytkowały na różne potrzeby. Dzięki temu w salach lekcyjnych

pojawiły się świąteczne choinki, firany, globusy, słowniki

ortograficzne i literatura popularnonaukowa. Sponsorowi

serdecznie dziękujemy! Podziękowania za współudział w akcji

przeciw agresji kieruję również do wszystkich uczniów Szkoły

Podstawowej w Morzycach, ich wychowawców i nauczycieli.

Każdy przecież dołożył swoją cegiełkę mądrości dla życia bez

przemocy.

Wszystkie złe emocje uleciały w niezbadaną dal, hen, w górę,

wraz z radosnymi okrzykami i czerwonymi balonami. Jeżeli je

gdzieś spotkacie, pozwólcie im lecieć dalej, bowiem agresja,

którą symbolizują, nikomu nie jest potrzebna.

Tekst: Henryka Churska

Emerytowani członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Oddziale Bytoń – Morzyce od kilku już lat tradycyjnie spotykają się w grudniu na

spotkaniu opłatkowym. Jest wtedy okazja, by powspominać, porozmawiać, nieco się rozczulić, ale i pośmiać.

11 grudnia 2008 r. przy stole, dekoracyjnie zastawionym wigilijnymi potrawami, zasiedli nasi dawni nauczyciele i pracownicy administracji.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Morzycach, w siedzibie której odbyło się spotkanie, zaprezentowali gościom świąteczny program artystyczny,

na który złożyły się m.in. grane i śpiewane kolędy. Słuchacze mieli także okazję posłuchać barwnych gawęd o dawnych kujawskich obyczajach,

które przedstawili najlepsi szkolni krasomówcy.

Za pomoc w zorganizowaniu spotkania serdecznie dziękuję członkiniom Zarządu Oddziału ZNP i dyrektorowi szkoły, Piotrowi Kosteckiemu, za

udostępnienie lokalu, a także tym nauczycielkom, które towarzyszyły naszym gościom w tym dniu.

Prezes ZNP Bytoń – Morzyce

Henryka Churska


Wieœci gminne z Dobrego

ROLNIK POMORZA I KUJAW 2008

Przy pełnej widowni w gmachu Bydgoskiej Opery

Nova, 17 stycznia br. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie

VI edycji Konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw

2008”. Kapituła konkursu przedstawiła 40. nominowanych

rolników zgłoszonych przez samorządy

i instytucje współpracujące z rolnictwem z naszego

województwa. Z gminy Dobre do konkursu zgłoszono

dwóch rolników.

Tomasza Czynsza z Dobrego Wsi zgłosił Kujawsko-Pomorski

Związek Hodowców Bydła w Bydgoszczy.

Włodzimierza Słomczewskiego z Krzywosądzy

zgłosił samorząd gminy w Dobrem. Oba gospodarstwa

specjalizują się w hodowli bydła i produkcji mleka.

Dobrze wyposażone obiekty i nowoczesny sprzęt

pozwala im uzyskiwać wysokie standardy i dobrą jakość

produkcji mleka. Wszyscy nominowani rolnicy

otrzymali statuetki „Rolnika Pomorza i Kujaw 2008”.

Kapituła konkursu wyłoniła 14. najlepszych rolników

spośród nominowanych. Tomasz Czynsz został zakwalifikowany

do grona najlepszych w kategorii mleczarstwo

i produkcja mleka. Otrzymał dużą statuetkę

„Rolnika Pomorza i Kujaw 2008”, Puchar Grand-Prix

Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego, puchar Prezydenta

RP, nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

tytuł „Rolnika Pomorza i Kujaw

2008” od Kapituły Konkursu oraz wiele dyplomów, podziękowań

i listów gratulacyjnych. Podczas uroczystej

gali nagrody wręczali m.in.: Marian Zalewski, Podsekretarz

Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Jan Krzysztof

Ardanowski, Doradca Prezydenta RP, Zbigniew

Henryk Gapiński – Wójt Gminy Dobre, Piotr Depta – Przewodniczący Rady

Gminy w Dobrem z żoną i uczestnicy konkursu z żonami

Sosnowski, Wiceminister Spraw Wewnętrznych

i Administracji, Franciszek Złotnikiewicz, Wicemarszałek

Województwa i Rafał Bruski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Chcemy przypomnieć, że w IV edycji konkursu tytuł

„Rolnika Pomorza i Kujaw” zdobył Piotr Depta z Byczyny

Kolonii, który specjalizuje się w hodowli bydła

i produkcji mleka.

Organizatorzy na zakończenie uroczystości przygotowali

miłą niespodziankę dla wszystkich uczestników.

Aktorzy Opery Nova pod kierownictwem muzycznym

Macieja Figasa przedstawili Musical „My Fair Lady”

– Frederica Loewe i Alana Jay Lernera. Prawie 3 godzinny

spektakl żegnano brawami na stojąco.

Tomasz Czynsz

– 40 lat, absolwent Akademii

Techniczno-Rolniczej

w Bydgoszczy.

Wspólnie z żoną Małgorzatą

prowadzi gospodarstwo

o powierzchni

62 ha.

Produkcja mleka od ponad

60 krów (ogólnie 120

sztuk bydła) odbywa się

w nowym budynku wyposażonym w nowoczesną

halę udojową. Obora jest pod

stałą kontrolą.

Pan Tomasz jest laureatem wielu

konkursów i olimpiad wiedzy rolniczej.

Gospodarstwo jest często odwiedzane

przez wycieczki rolników z krajów

UE.

Włodzimierz

Słomczewski

– 54 lata, wspólnie z żoną

Heleną prowadzi gospodarstwo

rolne o powierzchni

50 ha. Produkcja

mleka ok. 400 000 litrów

mleka (ogółem 96 sztuk

bydła) odbywa się w nowoczesnej

oborze wyposażonej

w halę udojową,

która jest wyposażona w nowoczesne

oprogramowanie elektroniczne. Obiekty

zostały wybudowane w 2004 roku przy

wsparciu funduszy UE (SAPARD)

Tekst: Henryk Gapiński

Foto: Zbigniew Zasada


Wieœci gminne z Osiêcin


Inspiracje fotograficzne 2008

Wystawa, której uroczysty wernisaż z udziałem mieszkańców Osięcin, odbył się

9 stycznia 2009 r., w kawiarni GOK, jest plonem pleneru fotograficznego zorganizowanego

w grudniu 2008 r. przez znanego fotografika i przyrodnika Macieja Maciejewskiego,

dzięki środkom z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Przez miesiąc trzynastu fotografujących mieszkańców gminy Osięciny: Ewelina Kosuda,

Dariusz Kawczyński, Krystian Kowalski, Rafał Stasiak, Antoni Trzeciak, Romuald

Trzeciak, Bogdan Karpiński, Marcin Rawski, Andrzej Rosiński, Tomasz Zieliński, Jacek

Trząsalski, Marek Kacprzak i Maciej Maciejewski poszukiwało tematów do zdjęć, których

inspiracją były przeróżne zakątki gminy Osięciny. Sensem imprezy nie była żadna

rywalizacja ani dokumentacja fotograficzna, tylko swobodna twórczość inspirowana

miejscami, w których żyjemy.

Barbara Rosińska i Andrzej Rosiński wraz z córką

Marek Kacprzak przy zdjęciach

Rafał Stasiak wiesza zdjęcie,

obok Dariusz Kawczyński

Wojciech Rębiałkowski podczas omawiania

praw autorskich

Marek Kasprzak i Antoni Trzeciak oprawiający

zdjęcia w aluramy

Maciej Maciejewski i Andrzej Wierzbieniec podczas

prelekcji

Jak widać na zdjęciach fotograficy znakomicie poradzili sobie z zadaniem i pokazali,

że fotografować można niemalże w każdych warunkach. „Chwytając ostatnie słońce”,

zmagając się z chmurami, mgłą, deszczem, mrozem, a nawet ciemnościami, utrwalili

swoje wizje, fantazje i twórcze wyobrażenia. Udowodnili także, że zwyczajne z pozoru

miejsca w oczach twórcy mogą przybrać atrakcyjne i zaskakujące formy.

Samo fotografowanie to tylko część programu. W ramach zajęć plenerowych obyły

się dwa spotkania seminaryjne ze specjalistami. W pierwszym, fotografujący radca

prawny z Torunia – Wojtek Rębiałkowski omówił prawo autorskie i jego zastosowanie

na różnych płaszczyznach twórczości fotograficznej. Na drugim spotkaniu o specyfice

fotoreportażu przyrodniczego opowiedział dziennikarz i fotoreporter Andrzej Wierzbieniec

z warszawskiej redakcji miesięcznika „Łowiec Polski”.

Kolejny etap pleneru to wspólny wybór

zdjęć do wykonania odbitek oraz nauka

przygotowania zdjęć do prezentacji, samodzielna

oprawa zdjęć w passe-partout i aluminiowe

ramy oraz przygotowanie wystawy.

No i finał – poplenerowa wystawa

„Osięciny – inspiracje fotograficzne 2008”,

35 fotogramów w formacie 30x45 cm, które

trzeba koniecznie zobaczyć.

Namacalnym efektem imprezy jest

trwała wystawa. W Osięcinach można było

ją oglądać do końca stycznia. W niedługim

czasie powędruje między innymi do Bydgoszczy

i ośrodków w powiecie radziejowskim.

Jednak największym sukcesem

jest uaktywnienie grupy mieszkańców

gminy Osięciny interesujących się fotografią,

wspólnie realizujących swoją pasję na

rzecz środowiska, w którym żyją.

Fotoreporter Andrzej Wierzbieniec z Tomaszem

Zielińskim

Podczas wernisażu

Tekst: RomualD Trzeciak

Foto: Marek Kacprzak


Wieœci gminne z Piotrkowa Kujawskiego

„Nie jest bogaty ten, kto dużo ma,

lecz ten, kto dużo daje”

Erach Froom

Dziękujemy za dar serca dla naszych Dzieci, poprzez włączenie

się do akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” Państwu:

• K.Kurowskiej – „TEX-ROL”; • K.J. Nowackim – księgarnia;

• A. Feit – sklep spożywczy; • P.D. Waszak – sklep

spożywczy; • J. Kowalskiemu – leśniczemu; • Apostolatowi

Maryjnemu przy parafii św. Jakuba w Piotrkowie Kuj.; • Kierownikowi

sklepu „Polo Market” za pomoc w zorganizowaniu

zbiórki na terenie sklepu; • Wszystkim klientom sklepu

„Polo Market” którzy włączyli się do akcję; • Bankowi Spółdzielczemu

w Piotrkowie Kujawskim; • Anonimowym darczyńcom;

• B. Czaplewskiej – sklep spożywczy; • B.G. Dzięciołowskim

PHU „TECH-MILK”; • D.G. Niciejewskim – sklep

mięsny; • M. Wisłockiej-Przybyła – Przychodnia PROMED;

• Kierownictwu sklepu „Biedronka” w Radziejowie; • Magdalenie

Żabickiej – sklep spożywczy; • Grzegorzowi Szczepaniakowi

– firma przewozowa.

Grudniowo

i œwi¹tecznie

Gwiazdkowy miesiąc w naszym przedszkolu zaczął się bardzo

bajkowo. Od trzeciego do dziesiątego grudnia zorganizowaliśmy

wystawę książek o św. Mikołaju i Świętach Bożego

Narodzenia. Zostali zaproszeni specjalni goście do czytania

naszych ulubionych bajek. Wszystkie książki gromadziliśmy

już w listopadzie. Jedne przynosiły dzieci, inne wypożyczyła

nam biblioteka publiczna oraz biblioteka szkoły podstawowej.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem był coroczny kiermasz bożonarodzeniowy.

Nasze stroiki i ozdoby choinkowe cieszyły się

ogromnym powodzeniem. We wszystkich grupach dzieci przygotowały

„Jasełka”, śpiewały kolędy i pastorałki.

Życzymy wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2009 oraz

wielu sukcesów pracy zawodowej, życiu prywatnym i społecznym.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola Samorządowego

w Piotrkowie Kujawskim

Renata Woźniak

O oœwiacie

z pos³em na Sejm RP

Zmiany w Karcie Nauczyciela i ustawie

o systemie oświaty były tematem spotkania

Domiceli Kopaczewskiej, posła na Sejm

RP z nauczycielami i młodzieżą III klasy

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

w Piotrkowie Kujawskim 13 stycznia br.

Pani poseł omówiła wprowadzenie

przez rząd poprawki do regulaminu wynagrodzeń

nauczycieli, uszczegółowienia

czasu pracy nauczyciela oraz obniżenia

obowiązku szkolnego dla dzieci, które ukończyły 6 lat.

Przyjęcie dzieci 6-letnich do szkoły nakłada na organ prowadzący

przygotowanie odpowiedniej bazy. Na ten cel rząd

przeznaczył w budżecie państwa na rok 2009 ponad 350 mln

złotych.

Opracowano również nową podstawę programową. Kładzie

się w niej nacisk na kształcenie w systemie ciągłym, bez zbędnego

omawiania w kolejnych cyklach nauki tych samych treści

np. z historii.

„Polska szkoła ma uczyć mądrego wchodzenia w dojrzałe życie

i patriotyzmu. A patriotyzm w obecnych czasach to np. płacenie

podatku” – stwierdziła Domicela Kopaczewska.

W dyskusji nauczyciele pytali przede wszystkim o emerytury,

tzw. emerytury kompensacyjne.

Zdaniem Pani poseł nauczyciele powinni mieć możliwość

awansu poziomego na terenie szkoły, w której są zatrudnieni.

Rozpatruje się także rozwiązania, które dadzą nauczycielowi

szanse pracy w swoim zawodzie do 60. roku życia, np. jako szef

zespołu przedmiotowego czy nauczyciel-metodyk.

„Przejście na świadczenie kompensacyjne jest skazaniem

się na niskie wynagrodzenie – 80% świadczenia emerytalnego”

– dodała Domicela Kopaczewska.

Tekst: Wanda Wiatrowska

Grupa Gwiazdeczki „Jasełka”

Tradycją stały się też świąteczne spotkania wigilijne w grupach,

gdzie rodzice, dzieci, dziadkowie, nauczyciele, wspólnie

zasiadają do uroczystej chwili, dając początek temu rodzinnemu

nastrojowi, jaki panuje w okresie świąt. Prezenty i oczekiwanie

na św. Mikołaja to niezapomniane chwile dla każdego dziecka,

dlatego zorganizowaliśmy akcję „I ty możesz zostać Świętym

Mikołajem”, której celem było obdarowanie potrzebujących pomocy.

Dawniej odwiedzano się w domach, by wspólnie śpiewać

kolędy. Na pewno w każdym domu podczas świąt Bożego Narodzenia

można usłyszeć choć jedną z tych radosnych pieśni.

W grudniowy przedświąteczny piątek zebraliśmy się wszyscy

w jednej sali, aby wysłuchać wspaniałego koncertu kolęd w wykonaniu

Kapeli Wójcińskiej, która zaszczyciła nas swoją obecnością

podczas tegorocznego spotkania wigilijnego.

Występ Kapeli Wójcińskiej

Tekst: Katarzyna Ulewicz


Wieœci gminne z Radziejowa


P³owieckie Centrum

Multimedialne

zaprasza...

Œwiatowy Dzieñ

Pluszowego Misia

Uroczyste obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia stały

się tradycją płowieckiej biblioteki. Już od godzin porannych uczniowie

wraz z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Płowcach

i Bieganowie odwiedzali tę placówkę. Nasi goście wysłuchali

historii pluszowego misia i bajki Marii Kownackiej „Stary, zielony

miś”. Dzieci uczestniczyły w przygotowanych konkursach, śpiewały,

recytowały, obejrzały wystawkę książek „Misiowe lekturki”.

Na zakończenie odbyło się rozstrzygnięcie wcześniej ogłoszonych

konkursów, pt. „Mój ulubiony Miś” i „Kartka z życzeniami

dla Misia”. Nie zabrakło nagród, dyplomów i słodkiego „co

nieco”. Humor i apetyt dopisywały. Uroczystość dostarczyła miłych

wrażeń dzieciom i organizatorom.

Przy Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka

w Płowcach działa Centrum Multimedialne. Poza godzinami

zajęć szkolnych otwarte jest w piątki, w godzinach

od 16 00 do 18 00 . W ofercie – poza możliwością korzystania

z Internetu – także zabawy i gry edukacyjne, zabawy rekreacyjne,

możliwość uzyskania pomocy przy odrabianiu

lekcji.

Z Centrum, przede wszystkim, korzystają dzieci, młodzież

oraz – jak do tej pory – nieliczni dorośli. Przy okazji

wizyty w Centrum można zwiedzić Izbę Regionalną i skorzystać

ze zbiorów bibliotecznych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Nowy Radny

Tekst/Foto: Arleta Matuszewska

Nowy radny tuż po otrzymaniu z rąk Joanny Postołek, Przewodniczącej Gminnej

Komisji Wyborczej w Radziejowie, zaświadczenia o wyborze

Opiekunowie Centrum

M. Domańska

A. Kostrzewski

29.12.2008 r. po raz pierwszy w obradach Rady Gminy

Radziejów wziął udział Kazimierz Czynsz – nowy radny. Został

wybrany w wyborach uzupełniających, które odbyły się

21.12.2008 r., na miejsce zmarłego we wrześniu 2008 r. Stanisława

Żbikowskiego. Na sesji złożył ślubowanie i otrzymał zaświadczenie

o wyborze.

Kazimierz Czynsz ma 56 lat, prowadzi niewielkie gospodarstwo

rolne. Jest sołtysem sołectwa Stary Radziejów Kolonia.

Tekst/Foto: Arleta Brochocka


10 Wieœci gminne z Topólki

Zagra³y Serca

Tradycją już się stało, że grupa

miłośników piłki siatkowej spotyka

się na turnieju o puchar Wójta

Gminy Topólka, organizowanym

z okazji finału Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy.

W tym roku do walki stanęły trzy

drużyny – Reprezentacja Przedsiębiorców,

Drużyna Młodzieży

i Reprezentacja Urzędu Gminy.

Zwyciężyła młodość – kapitan

Drużyny Młodzieży odebrał z rąk

Wójta Gminy okazały puchar.

Drugie miejsce, po pięknej walce

w meczu finałowym, zajęła Drużyna

Przedsiębiorców. Na trzeciej

pozycji uplasowała się Drużyna

Urzędu Gminy.

Spotkanie uświetniły swym występem

dziewczęta z zespołu ta-

Grają reprezentacje przedsiębiorców i urzędu gminy

necznego „Widmo”, prezentując

bardzo ciekawe układy choreograficzne.

W przerwach pomiędzy

meczami kibicom umilał czas

zespół muzyczny „Trafic”, prezentując

współczesne przeboje muzyki

rozrywkowej.

W tym roku graliśmy, aby wspomóc

akcję Jurka Owsiaka mającą

na celu wczesne wykrywanie

nowotworów u dzieci, na ten cel

udało nam się zebrać 466,33 zł.

Hasłem XVII Finału było

„W zdrowym ciele zdrowy duch” –

uczestnicy spotkania dali tego żywy

przykład – rywalizując w pięknej,

sportowej i przyjacielskiej atmosferze.

Do zobaczenia za rok – kiedy

znów zagrają serca.

Zwycięscy turnieju, stoją od lewej: Michał Rogowski, Dariusz Żernicki, Radosław Leszczyński, Marcin

Kinasiewicz, Bartłomiej Waszak, Włodzimierz Kordylak

Tekst: Konrad Lewandowski

Foto: Stanisław Wojtysiak

PORADY PRAWNE BLI¯EJ NAS

Wójt Gminy Topólka informuje, że począwszy od 18 lutego

2009 roku, na terenie Gminy Topólka prowadzone będą bezpłatne

porady prawne. Raz w miesiącu, każdą środę tygodnia

kolejno w miejscowościach Sierakowy, Bielki, Sadłóg oraz Orle

w godzinach od 10:00 do 12:00 do dyspozycji mieszkańców będzie

prawnik, u którego uzyskamy pomoc w napisaniu pozwu

sądowego, wniosku i innych dokumentów, a także porady z zakresu

prawa rodzinnego, kodeksu cywilnego, prawa podatkowego

oraz innych przepisów.

Usługi organizowane są ze środków Banku Światowego

w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Szczegółowy harmonogram spotkań:

18.02.2009 – Sierakowy (świetlica wiejska)

25.02.2009 – Bielki (świetlica wiejska)

04.03.2009 – Sadłóg (świetlica wiejska)

11.03.2009 – Orle (remiza OSP)

Terminy kolejnych spotkań podawane będą sołtysom oraz

wywieszane w świetlicach.


Bezpieczeñstwo

11

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Radziejowie

Zaatakowany nożem

• Topólka, 11 stycznia 2009 roku, około godziny 16:00

W niedzielne popołudnie dyżurny radziejowskiej komendy

został powiadomiony przez dyspozytorkę pogotowia o mężczyźnie,

który trafił do szpitala z ranami ciętymi i kłutymi. Policjanci

ustalili, że poszkodowanym jest 29-letni mieszkaniec

gminy Topólka. Jak się okazało mężczyzna został trzykrotnie

ugodzony nożem, z czego dwie rany cięte miały długość od

5 do 6 cm, zaś kłuta, średnicę 1 cm. Nieznany sprawca zadał

mu ciosy w okolicę prawego przedramienia. Poszkodowany

był nietrzeźwy (wynik ponad 2 promile alkoholu).

Od samego początku nie chciał i nie zamierzał współdziałać

ze stróżami prawa zaangażowanymi w sprawę w celu wyjaśnienia

okoliczności, w których doszło do zdarzenia.

Potraktowany nożem uczestnik alkoholowej biesiady, zanim

doszło do szarpaniny i użycia noża, źle wyraził się na

temat sposobu bycia dziewczyny sprawcy.

Mimo prowadzonych działań nie udało się ustalić świadków

zajścia, a sam poszkodowany nie zamierza ułatwiać pracy

śledczym.

Tym razem zakończyło się na kilku szwach, ale nie zawsze

spory z użyciem ostrego narzędzia kończą się tak szczęśliwie.

Bardzo dokładnie pamiętamy konflikt między młodymi mieszkańcami

gminy Topólka, który w nocy z 5 na 6 lutego 2008

roku zakończył się tragiczną, jakże bezsensowną śmiercią

19-letniego Damiana M. przy dyskotece w Paniewie gmina

Topólka. Nadal widać, że jedynym możliwym rozwiązaniem

sporu jest – atak nożem.

Zimowe warunki

• Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło

w piątek (16.01.) w Połajewie gm. Piotrków Kujawski.

1. Nietrzeźwy (ponad 2.3 promila alkoholu) 40-letni Mariusz

S., kierowca opla corsy na drodze gruntowej w kierunku

wsi Byszewo

w czasie

wymijania, na

łuku, zjechał

na przeciwny

pas drogi, dop

r o w a d z a j ą c

do czołowego

zderzenia

z autobusem

przewożącym

dwadzieścioro

dzieci z opiekunką. Poza poważnym uszkodzeniem osobowego

auta, obrażeń ciała doznał sprawca wypadku jak

i jego pasażer. Dzieci innym autokarem udały się w dalszą

podróż.

2. Po godzinie 17:00 w Zblęgu gmina Osięciny doszło do najechania

na leżącego na drodze pieszego. Kierowca audi,

28-letni mieszkaniec gminy najechał na pieszego, który leżał

na jezdni. Karetka pogotowia, którą wezwał, zabrała

przytomnego poszkodowanego. W szpitalu stwierdzono

u niego złamania żuchwy i obojczyka.

3. Jednak najbardziej tragiczny był bilans wypadku drogowego

jaki wydarzył się w okolicach Tomisławic gmina Wierzbinek

w sobotnie popołudnie (17.01. około godziny 14:30).

INFORMUJE

Na prostym odcinku drogi 29-letni kierowca osobowego

audi mieszkaniec okolic Piotrkowa Kujawskiego, z nieustalonych

przyczyn zjechał na przeciwny pas drogi doprowadzając

do zderzenia z pojazdem tej samej marki. W wyniku

obrażeń ciała śmierć na miejscu ponieśli rodzice 29-latka,

61-letnia Anna i o rok starszy Jan K. Zderzenia nie przeżył

również kierowca drugiego pojazdu, 62-letni mieszkaniec

gminy Wierzbinek. Postępowanie w tej sprawie prowadzą

koledzy z wielkopolskiej policji. W radziejowskim szpitalu

przebywają pozostali uczestnicy tego tragicznego w skutkach

wypadku: 29-letni kierowca i 40-letnia pasażerka drugiego

z aut.

Radziejowska drogówka apeluje do wszystkich kierujących,

uczestników ruchu drogowego o dostosowanie prędkości

do zmiennych warunków pogodowych i sytuacji na

drodze, gdyż zima nadal zaskakuje, co potwierdzają podane

przykłady z ostatnich godzin. Pamiętajmy o tym wybierając

się w drogę.

Zwycięstwo mundurowych

Drużyna policjantów zwyciężyła w turnieju, a młodszy aspirant

Tomasz Kieler uznany został na najlepszego bramkarza

turnieju

18.01.2009 r. w Sali sportowej Zespołu Szkół Mechanicznych

w Radziejowie został rozegrany turniej w piłkę nożną

o puchar burmistrza miasta.

Po zaciętych rozgrywkach główne trofeum przypadło drużynie

złożonej z policjantów z KPP w Radziejowie, drugie

miejsce wywalczyła drużyna Wtorki z Dobrego, trzecia lokata

przypadła Oldboyom Ziemowita Osięciny, a turniej zakończyła

na czwartym miejscu drużyna Wesoły Czwartek z Radziejowa.

Organizatorzy turnieju uhonorowali nagrodami-niespodziankami:

Jerzego Jędrzejewskiego – najstarszego zawodnika,

Roberta Dulębę – najlepszego zawodnika oraz Tomasza

Kilera – najlepszego bramkarza.

Najlepsze drużyny zagrały w składach:

Policja – Marek Maniewski, Marek Barański, Paweł Tomaszewski,

Przemysław Berliński, Sławomir Bogucki i Tomasz

Kieler.

Wtorki – Dariusz Jałoszyński, Cezary Grabowski, Robert

Dulęba, Tomasz Stańczak, Przemysław Kwieciński, Jakub Pilak

i Michał Małecki.

Niedzielny turniej został zorganizowany przez działaczy

UKS z „Mechanika”.

Tekst: asp. sztab. Piotr Chrupek


12

Bezpieczeñstwo

POGOTOWIE RATUNKOWE INFORMUJE

W miesiącu grudniu Dział Pomocy Doraźnej zanotował ogółem 645 zdarzeń

Wypadki – 16 Stany zagrożenia życia – 145 Zachorowania – 32

Wyjazdy lekarskie karetką wizytową – 30 Wyjazdy pielęgniarskie karetką wizytową – 82

W ambulatorium udzielono pomocy 339 chorym

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE

PADACZKA

02.12 – zespół ratownictwa medycznego „S” został wezwany do

miejscowości Byczyna gm. Dobre gdzie u 58-letniego mężczyzny

doszło do ataku padaczki. Po przyjeździe zespół wykonał pomiar

ciśnienia i tętna. Wykonano wkłucie do żyły, podano leki przeciw

drgawkowe. Pacjenta przewieziono do szpitala w Radziejowie.

Ból w klatce piersiowej

02.12 – zespół wyjazdowy „P” wyjechał do miejscowości Karczówek

gm. Topólka, gdzie u 63-letniej kobiety wystąpił ból w klatce

piersiowej. Po ocenie podstawowych parametrów życiowych zespół

wykonał wkłucie do żyły, podano leki zabezpieczające, podłączono

tlen do oddychania. Chorą przewieziono do szpitala w Radziejowie.

POTRĄCONA

03.12 – zespół ratownictwa medycznego „S” wezwany został do miejscowości

Pilichowo gm. Osięciny, gdzie doszło do potrącenia 37-letniej

kobiety. Po przybyciu na miejsce zespół wykonał pomiar podstawowych

czynności życiowych tzn. zmierzono ciśnienie tętnicze i tętno,

oceniono stan świadomości pacjenta, podano leki i podłączono płyny

infuzyjne. Pacjętnkę przewieziono do szpitala w Radziejowie.

ZAWAŁ

04.12 – w dniu tym zespół wyjazdowy „S” wyjechał do miejscowości

Przemystka gm. Radziejów, gdzie 85-letnia kobieta uskarżała się na

ból w klatce piersiowej. Po przyjeździe zespół wykonał wstępne ba-

dania tętna ekg i ciśnienia. Po analizie zapisu ekg u chorej stwierdzono

zawał mięśnia sercowego. Wykonano wkłucie do żyły, podłączono

płyny, podano leki stosowane w takich sytuacjach wg schematu

MONA. Przewieziono do szpitala w Radziejowie.

WYSOKIE CIŚNIENIE

12.12 – zespół ratownictwa medycznego „S” wyjechał do miejscowości

Piotrków Kujawski, gdzie u 69-letniego mężczyzny doszło do

zwyżki ciśnienia tętniczego krwi. Wykonano pomiar ciśnienia i tętna,

założono wkłucie do żyły, podano leki zabezpieczające. Pacjent pozostał

na miejscu.

UDAR

17.12 – zespół wyjazdowy „S” wezwany został do miejscowości

Konary gm. Osięciny, gdzie u 74-letniego mężczyzny wystąpił udar

mózgu. Po przybyciu zespół zmierzył podstawowe parametry życiowe

wykonano wkłucie do żyły. Podano leki obniżające ciśnienie,

podłączono tlen. Pacjenta w trybie pilnym przewieziono do oddziału

neurologii szpitala w Inowrocławiu.

URAZ BIODRA

27.12 – zespół wyjazdowy „P” wezwany został do miejscowości

Seczkowo gm. Osięciny, gdzie 78-letni mężczyzna przewrócił

się i uskarżał na ból w lewym udzie. Po przyjeździe zespół ocenił

stan poszkodowanego. Unieruchomiono bolącą kończynę i podano

leki przeciw bólowe. Pacjenta przekazano do poradni chirurgicznej

w szpitalu w Radziejowie.

Tekst: Radosław Woźniak, ratownik medyczny

STRAŻ POŻARNA INFORMUJE

Od 15 grudnia 2008 roku do 13 stycznia 2009

roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie

23 zdarzenia, w tym:

• pożary – 7,

• miejscowe zagrożenia – 16.

ZDARZENIE CHARAKTERYSTYCZNE:

10.01.2009 roku – Piotrków Kujawski ul. XXX-lecia PRL – Na skutek wadliwego

montażu przewodu kominowego doszło do zapalenia się warstwy

ocieplenia w drewnianym stropie nad budynkiem magazynowo produkcyjnym.

Działania ratownicze polegały na wykonaniu częściowego demontażu

stropu i podaniu prądu wody na palącą się warstwę ocieplenia.

Z uwagi na duże zadymienie strażacy pracowali w sprzęcie ochrony dróg

oddechowych. Spaleniu uległ fragment stropu. Wstępnie oszacowane

straty wynoszą około 5 tys. złotych. W likwidacji zagrożenia brały udział

siły i środki z JRG PSP Radziejów oraz jednostki OSP Piotrków Kujawski.

PONADTO:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie,

informuje o zasadach przeglądu i konserwacji instalacji oraz urządzeń

użytkowanych w procesie grzewczym. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr

156, poz. 1118 z późn. zm.) stan techniczny przewodów kominowych

(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) powinien być wykonany, co

najmniej raz w roku przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami zgodnie

z art. 6 ww. ustawy. Warunki bezpiecznej eksploatacji instalacji kominowych

(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zostały zawarte w

Rozporządzeniu MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. z 2006 r., Nr 80, poz. 563). Zgodnie z § 30 tegoż rozporządzenia

w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego,

ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych

i spalinowych, co najmniej:

1) raz w miesiącu – od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług

gastronomicznych,

2) cztery razy w roku – od palenisk opalanych paliwem stałym,

3) co najmniej dwa razy w roku – od palenisk opalanych paliwem płynnym

i gazowym. Natomiast z przewodów wentylacyjnych zanieczyszczenia

usuwa się co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość

nie wynika z warunków użytkowych.

Brak aktualnych przeglądów oraz czyszczeń przewodów kominowych

może powodować wzrost zagrożenia powstania pożaru. Zgromadzone w

nadmiernej ilości zanieczyszczenia w postaci sadzy w obrębie wnętrza

przewodu kominowego ulegając zapaleniu powodują znaczne ogrzanie

przewodu kominowego, a przede wszystkim wzrost szybkości rozprzestrzeniania

się zarówno pożaru, jak i gazów pożarowych w jego obrębie,

co w konsekwencji prowadzi do zagrożenia pożarowego dla całego

budynku. Terminowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych

pozwalają uniknąć ich uszkodzeń oraz zapewniają prawidłową i bezpieczną

eksploatację.

Mając na względzie troskę o powszechne bezpieczeństwo przeciwpożarowe

ludności, Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie apeluje o

przestrzegane obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz o zachowanie

szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa przy użytkowaniu urządzeń

grzewczych.

Z ŻYCIA KOMENDY:

1. W miesiącu grudniu ubiegłego roku sfinalizowano inwestycje związane

z zakupem dla miejscowej JRG PSP specjalistycznego sprzętu ratowniczego:

Pozyskano następujący sprzęt: defibrylator automatyczny

AED, skokochron umożliwiający prowadzenie ewakuacji z wysokości

do 16 metrów (wys. 4 pięter), działko wodno-pianowe przenośne

o wydajności max. 2400 l/min, poduszka podnosząca o maksymalnej

nośności 29 ton. Wymieniony sprzęt po przeprowadzeniu odpowiednich

szkoleń zawiązanych z jego właściwym sprawianiem i obsługą

został niezwłocznie wprowadzony do podziału bojowego jednostki.

2. 19 grudnia 2008 roku Zastępca Komendanta Powiatowego mł. bryg. Ireneusz

Poturalski wziął udział w odprawie roboczej komendantów powiatowych

podsumowującej działalno straży na terenie województwa

w roku 2008. Po części roboczej odprawy odbyło się uroczyste wręczenie

awansów i odznaczeń dla wyróżniających się strażaków. Z naszego

powiatu medalami „Za długoletnią służbę” wyróżnionych zostało

dwóch funkcjonariuszy: Tomasz Ziółkowski i Jarosław Stokwisz.

3. Z dniem 5 stycznia 2009 roku miejscowy Zastępca Komendanta Powiatowego

PSP mł. bryg. Ireneusz Poturalski decyzją Kujawsko-Pomorskiego

Komendanta Wojewódzkiego PSP przeniesiony został do

służby w Komendzie Powiatowej PSP w Lipnie na stanowisko Komendanta

Powiatowego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej

i życiu osobistym

Opracowali:

st. kpt. Tomasz Ziółkowski i mł. kpt. Jarosław Stokwisz


Projekt współfinansowany przez

Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedsiêbiorczoœæ jest szans¹

Obecnie szkolnictwo zawodowe cieszy się

małym zainteresowaniem uczniów. Szczególnie

w naszym powiecie z takim wykształceniem

trudno jest zdobyć pracę, bowiem nie ma u nas

wielkiego przemysłu i firm produkcyjnych. Wiele

o trudnej sytuacji mówią dane z urzędu pracy,

według których bezrobocie sięga 20 proc.

Poza tym, absolwenci szkół zawodowych, choć

dobrze przygotowani do pracy w swoich profesjach,

nie potrafią poruszać się po rynku pracy,

nie mają wiedzy, która ułatwiłaby im podejmowanie

trafnych decyzji o podejmowaniu pracy

po ukończeniu kształcenia. Dlatego Lokalna

Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym

w Radziejowie i Stowarzyszeniu Rozwoju

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski uznali,

że konieczne jest, obok kształcenia zawodowego,

przekazywanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości

w trakcie zajęć pozalekcyjnych. Ma

to podnieść atrakcyjność kształcenia w szkołach

zawodowych, a absolwentom ułatwić poruszanie

się po dzisiejszym, skomplikowanym

rynku pracy. Specjaliści stworzyli specjalny projekt

pod nazwą „Przedsiębiorczość szansą na

przyszłość absolwentów szkół zawodowych”,

który ma na celu zapełnić tę lukę w edukacji.

Na jego wykonanie udało się zdobyć wsparcie

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja

programu już się rozpoczęła w Zespole

Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego

w Radziejowie oraz w Społecznej Zasadniczej

Szkole Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim. Na

czym będzie polegać Projektem zostanie objętych

120 uczniów szkół zawodowych. Pierwszeństwo

uczestnictwa będą mieli ci, którzy za

semestr, poprzedzający jego realizację uzyskali

średnią ocen minimum 3,0. Uczniowie wezmą

udział w spotkaniach z przedsiębiorcami, którzy

zdradzą im, jak sami osiągnęli sukces, oraz

w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu: uruchamiania

i prowadzenia działalności gospodarczej;

prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentów

finansowo-księgowych i sprawozdawczych; tworzenia

biznes planów; prawa cywilnego i prawa

pracy w zakresie działalności gospodarczej (np.

zawieranie umów); ochrony zdrowia – BHP;

pozyskiwania środków pomocowych na uruchomienie;

prowadzenia i rozwoju działalności

gospodarczej; obsługi kasy fiskalnej; obsługi

komputera. Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak

rozpocząć swój własny biznes, jakie daje to korzyści,

co konkretnie trzeba zrobić, by uruchomić

własną firmę. Szkołom zawodowym przekazane

będą sugestie i propozycje ze strony

lokalnych przedsiębiorców, jakich specjalistów

dziś potrzebują. Całość ma uściślić współpracę

pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami, szkołami

i potencjalnymi pracownikami.

O szczegóły przedsięwzięcia i udziału w nim

można pytać w biurze Lokalnej Grupy Działania,

które mieści się na w pokoju nr 405 na IV piętrze

biurowca przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie,

lub dzwoniąc pod nr tel. (0-54) 285-30-18.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

tel. (0-54) 285-35-53, fax (0-54) 285-35-53

e-mail: radziejow@lgd.com.pl, www.lgd.com.pl


Projekt współfinansowany przez

Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Najnowsze techniki w zasiêgu rêki

Kto ma więcej kwalifikacji i umiejętności,

temu łatwiej zdobyć pracę. Tę prostą zasadę

będziemy już niedługo realizować w Zespole

Szkół Mechanicznych.

Pracodawcy, obok dokumentów potwierdzających

zdobycie kwalifikacji w odpowiednich

zawodach, wymagają też sprawności

w obsłudze konkretnych urządzeń

i narzędzi informatyczno-komputerowych.

Po szkolnych praktykach obsługa sprzętu

nie sprawia absolwentom ZSM większych

problemów, kłopoty pojawiają się w zetknięciu

z najnowocześniejszymi programami

komputerowymi, przeznaczonymi do projektowania

i obsługi maszyn. Dzięki wparciu

z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu

Radziejowskiego” w partnerstwie ze Starostwem

Powiatowym w Radziejowie zaczyna

realizację projektu „Nowoczesne techniki

projektowania i obsługi urządzeń”. Jest to

projekt dla uczniów, dzięki któremu będą oni

mogli zdobyć wiedzę, umożliwiającą korzystanie

z najnowszych narzędzi informatycznych.

Uczestnicy projektu na zajęciach pozalekcyjnych

poznają podstawy programów

AutoCAD, który umożliwia tworzenie profesjonalnej,

cyfrowej dokumentacji technicznej.

Program CAD zdecydowanie ułatwia

korzystanie z nowoczesnych technologii produkcji

elementów maszyn i urządzeń przez

testowanie algorytmów rozwiązań bez konieczności

ponoszenia kosztów i nakładów

finansowych, co jest bardziej ekonomiczne.

Dzięki temu młodzież może nabyć wiedzę,

jak obsługiwać zintegrowane systemy informatyczne

CAD/CAM/CAE/PDM. W trakcie

realizacji projektu uczestnicy odwiedzą kilka

nowoczesnych zakładów w regionie, gdzie

odbędą praktyki, by rozwinąć swoje umiejętności.

Poza tym, podczas udziału w tym programie

nauczą się obsługi procesów obróbki

skrawaniem przy wykorzystaniu programów

wspomagających i umiejętności programowania

obrabiarek sterowanych numerycznie.

Po udziale w szkoleniach młodzież

przejdzie egzaminy, które potwierdzą zdobyte

kwalifikacje. Uczniów Zespołu Szkół

Mechanicznych będą szkolić nauczyciele tej

szkoły, którzy najpierw sami będą uczestniczyć

w kursach, na których zapoznają się

z najnowszymi technikami kształcenia i prowadzenia

planowania i realizacji przedsięwzięć

technicznych.

Pierwszeństwo uczestnictwa będą mieli

uczniowie, którzy w semestrze, poprzedzającym

rozpoczęcie projektu wykazali się

średnią ocen minimum 3,0. Szczegółowe

informacje można zdobyć w biurze Lokalnej

Grupy Działania, które mieści się w pokoju

nr 405 na IV piętrze biurowca przy ul. Kościuszki

20/22 w Radziejowie. Można też

dzwonić pod nr (0-54) 285-30-18.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

tel. (0-54) 285-35-53, fax (0-54) 285-35-53

e-mail: radziejow@lgd.com.pl, www.lgd.com.pl

More magazines by this user
Similar magazines