2/2011 - AIP ČR

aipcr.cz
  • No tags were found...

2/2011 - AIP ČR

organizací je uskuteování inovací, oslovilijsme, dovolím si tvrdit spátelenou, organizaciAIP R, aby se ujala práv této sekce.V rámci píprav jsem byl píjemn pekvapentím, jak kvalitní pednášející byli docentemŠvejdou získáni. Bohužel, i pes velmizajímavé pednášky, které jsem osobn pozornsledoval, byla úast na sekci nízká.Pro nás je tato skutenost signálem toho,že do budoucna se musíme více zamysletnad tím, jakým vhodným zpsobem pilákatna téma „inovace“ více poslucha. Domnívámse totiž, že inovace jsou mezi veejnostístále vnímány jako nco nehmatatelného– nikoliv jako soubor aktivit pinášející užitekorganizacím soukromého i veejného sektoru,ale i dalším zainteresovaným stranám.Touto cestou bych ješt jednou rád podkovalAIP R a všem pednášejícím za pípravuzajímavé sekce. Jménem eskéspolenosti pro jakost vím v rozvoj dalšíspolupráce, ze které budou moci tžit nejensubjekty zapojené do systému inovaníhopodnikání v R, ale i širší veejnost.Zdenk Svatošeská spolenost pro jakost,redakce Perspektivy jakostiCentrum excelence SJeská spolenost pro jakost rozšíilapoátkem tohoto roku své služby a zídilaCentrum excelence, jehož hlavním cílemje shromažování a další šíení nejnovjšíchpoznatk z oblasti BusinessExcellence.Víme, že úspch na trhu a jasné vymezeníse vi konkurenci stále více vyžaduje uplat-ování systematického ízení, jeho nástroja metod, a víme, že je pro organizace i jednotlivceobtížné se v nich orientovat a hlídatjejich vývoj. Centrum excelence bylo v SJvytvoeno, aby sledovalo novinky a praxiv uplatování nástroj managementu kvalityna nejvyšší úrovni, jako jsou Model excelenceEFQM, CAF nebo principy CSR, jejichžuplatování je stále astji podmínkou prouzavírání obchodních partnerství.innost Centra se v první ad orientujena leny SJ, ale jeho služby mže využívati veejnost. Pedstavení Centra a setkáníjeho píznivc se uskutenilo 3. únoratohoto roku. Mezi úastníky byli pedevšímzástupci organizací, které jsou držiteli nkteréhoz ocenní a cen v rámci programNárodní ceny kvality, tedy tch, kteí chápoudležitost trvalého a systematického zlepšovánípro udržení a zvyšování své konkurenceschopnosti.Velmi rádi pivítáme dalšíleny, kteí tuto myšlenku sdílejí.Jakožto národní partner EFQM pevzalaSJ/Centrum excelence odpovdnostza penos produkt EFQM do podmínekeské republiky. V praxi to znamená, ženabízíme licencovaný kurz Cesta k excelenci,jehož cílem je úastníkm zprostedkovatzkušenost s provádním sebehodnoceníorganizace, následnou identi kací silnýchstránek a oblastí pro zlepšování a se stanovenímpriorit pro projekty zlepšování a jejichnáslednou realizaci. Naplováním tchtoprojekt získává organizace potenciál nejenpro lepší nanní výsledky, ale celkovse vyvíjí, inovuje postupy a procesy, využíváznalosti a kreativitu svých pracovníka stává se tak uící se organizací. Formálníodmnou po prokázání úspšné realizaceminimáln tí inovaních projekt mže býtmezinárodní uznání v podob získání prvníhostupn excelence Committed to Excellence,jež je SJ oprávnna udlovat.Druhou rozsáhlou oblastí naší innostije implementace modelu CAF. Ten vycházíz Modelu excelence EFQM a zachovávájeho strukturu, je však pizpsoben podmínkámorganizací veejného sektoru. Potebazlepšování práv tchto institucí v našízemi je jako klíová prokazatelná, známáa neustále zdrazovaná, a model CAF jev tomto smru osvdeným nástrojem a pomocníkem.Principy CSR, tedy spoleenské odpovdnostiorganizací, si rovnž získávajínaši rostoucí pozornost. Ta se momentálnsoustedí na tvorbu normativního dokumentua budoucí možnosti CSR certikovat. PístupCSR stojí na tech pilíích – pilíi ekonomickém,sociálním a environmentálním. Zejménasociální a environmentální aspekty a pedevšímdsledky podnikání jsou prostorempro uplatnní inovaních postup.eská spolenost pro jakost je, nyníprostednictvím Centra excelence, odbornýmgarantem program Národníceny kvality. Z této funkce je rovnž odpovdnáza podporu a propagaci programNárodní ceny kvality a motivování proimplementaci model a princip v ní používaných.Ty jsou popsány výše. Za zdraznníješt stojí, že pro organizace, které sesebehodnocením dosud nemají zkušenostia obávají se komplexnosti a hloubky Modeluexcelence EFQM – jenž sice nejpesnjiodkrývá souasný stav organizace s jejímisilnými stránkami i oblastmi, v nichž je prostorpro další vývoj, ale je pomrn náronýna as a vyžaduje uritou praxi – bylyvyvinuty zjednodušené modely STARTa START PLUS, u nichž je vypovídací hodnotaa detailnost výsledk menší, nicménnáronost na jejich aplikaci je výrazn nižšía pro seznámení se s principy systematickéhozlepšování jsou naprosto dostaující.Více informací o programech Národní cenykvality naleznete na stránkách www.npj.cz.Jak už bylo uvedeno, innost Centraexcelence se v první ad orientujena leny SJ, ale jeho služby mže využívati veejnost. Velmi rádi pivítámevšechny, kteí chápou dležitost trvaléhoa systematického zlepšování pro udrženía zvyšování své konkurenceschopnostia myšlenky a cíle, na nž se Centrum zamuje,sdílejí.Podporování kreativity a inovací– jedna z osmi základních koncepcíexcelence:„Excelentní organizace generujízvýšenou hodnotu a úrovnvýkonnosti prostednictvím neustálýcha systematických inovací s využitímkreativity svých zainteresovaných stran.“(Model excelence EFQM – 2010)Model excelence EFQM 2010 – základní publikace.Tuto verzi v eštin pro EFQM pipravilaa distribuuje eská spolenost pro jakost.Kontakt na Centrum excelence:eská spolenost pro jakost, Centrum excelence,Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1Mgr. Danuše Svobodová, manažerkaCentra excelence, tel.: +420 221 082 269,mobil: +420 602 176 777, e-mail: svobodova.danuse@csq.czDanuše SvobodováSJ, Centrum excelenceKontaminace organickými látkamiPoužitím elektrického pole k sanaci lokalitkontaminovaných organickými látkamiod zaátku roku 2011 bude zabývat realizanítým Fakulty mechatroniky, informatikya mezioborových studií TUL pod vedenímMiroslava erníka v rámci projektu progra-mu alfa TAR. Hlavním ešitelem projektuje rma MEGA a.s. a úlohou pracovníkTUL bude zajistit hlavn laboratorní výzkum,optimalizaci a vyhodnocení pilotníchovení metodyProjekt navazuje na první úspšné pokusyprovedené pracovníky Ústavu novýchtechnologií a aplikované informatikyz FM TUL v roce 2010 na lokalit Hoicev Podkrkonoší. „Tam došlo k výraznémusnížení koncentrace chlorovaných ethylenspoleným psobením nanoásticelementárního železa a elektrického pole,“ekl docent erník.Princip sanace podzemních vod pomocínanoástic železa je založen na jejichschopnosti oxidovat se ve vod a tím redukovatkontaminant na látku mén toxickou.20 2/2011

More magazines by this user
Similar magazines