2/2011 - AIP ČR

aipcr.cz
  • No tags were found...

2/2011 - AIP ČR

udoucnosti“ v Itálii, Rakousku a Slovinsku.Vybudování laboratoí podpoí konkrétníkooperace mezi jednotlivými subjektyz komerní i výzkumné sféry z oblastimateriálového inženýrství. Konkrétnby se mlo jednat o zavedení nových výrobkna trh, zavedení inovací do hodnotovýchetzc malých a stedních podnik,komercializaci produkt nebo inovací,výmnu know-how a podobn. Budou zmapovány poteby tohoto specického sektoru a de nována doporu-ení k nastartování a ovlivování politikjednotlivých zapojených zemí a regionve prospch materiálového inženýrství.Politici budou seznámeni, jak tato doporu-ení implementovat do jejich regionálnícha národních inovaních strategií.Více informací o projektu na:www.ameurope.euKontakt:Ing. Petra Al Azawy, Technologické inovanícentrum s.r.o., Vavrekova 5262, 760 01 Zlín,tel.: 573 776 253, mobil: 734 443 878P. Al AzawyMoravskoslezský kraj– nejvyšší as pro inovaceMoravskoslezský kraj (dále jen MSK),nkdejší ocelové srdce republiky, procházíod nástupu tržní ekonomiky procesem restrukturalizacea revitalizace. Tento proces konverzeje procesem dlouholetým a bolestným,jak ho známe rovnž z obdobných regiónv zahranií (USA, Nmecko, Francie, Anglie,Belgie aj.). Proces privatizace zmnil zásadnvlastnickou strukturu dominantních výrobcv kraji, vedl k útlumu nkterých výrob, alepivedl do kraje i adu cizích investor disponujícíchmoderními technologiemi pívtivýmik životnímu prostedí. Postupem asu se mnilaa mní rovnž sociální struktura v MSK.Zstává pomrn vysoká nezamstnanosta vznikají nové jevy a problémy, jež je nutnolokáln akutn, jindy preventivn ešit. Je protologické, že vedení MSK cítí potebu analyzovatsouasnou situaci zejména z pohleduzamení strategických cíl rozvoje MSK proobdobí stedn – dlouhodobého výhledu.Výzkumný úkol „Výzkum faktor pechoduod industriální ekonomiky ke znalostnía podnikavé ekonomice v podmínkáchMoravskoslezského kraje“, jehož nkterévýsledky v tomto píspvku pedstavujeme,byl proto logicky ešen z dotaního programuMSK Podpora vdy a výzkumu v MSK.Metodika výzkumu faktorrozvoje MSKPi koncipování metodiky výzkumu a následnéstrukturalizaci výzkumného úkolu sevycházeno z hypotézy, že ekonomický rozvojjakéhokoliv územního celku je podmínn ptiprodukními faktory – prací, pdou, kapitálem,know-how, podnikavostí. Podle toho,který z tchto faktor v dané ekonomice dominuje,lze rozlišit následující typy ekonomik: industriální ekonomika charakterizovanátradiní triádou práce-pda-kapitál, znalostní ekonomika související s rozvojemknow-how, podnikavá ekonomika, kde podnikavostpedstavuje schopnost vyhledávání píležitostía zárove i dominantní pedpokladpro rozvoj podnikání.Z metodologického i obsahového hlediskabyla v rámci multidisciplinárních aktivitúkolu provedena jednak sekundární analýzadat shromáždných eským statistickýmúadem (sekundární šetení) a jednak analýzavlastních dat (primární šetení).Výsledkem sekundárního a primárníhošetení byla identi kace faktor rozvoje podnikavostia podnikání v MSK. Ve výsledcíchvýzkumného úkolu jsou pedstaveny vybranévýsledky sekundárního šetení a ástvýsledk primárního šetení, které byly provedenyformou expertních rozhovor s vd-ími osobnostmi MSK.Více na www.aipcr.cz, ást Partnei, KrajVítzslav Zamarský,Ivo FormánekVysoká škola podnikání, OstravaProjekt ERA-NET CROSSTEXNETKrálovéhradecký krajv souasné dob implementujeprojekt ERA--NET CROSSTEXNET.Projekt je nancován ze7. Rámcového programupro výzkum a vývoj Evropské komise.Podtitul tohoto projektu zní „Textil na rozcestík novým aplikacím“.ERA-NET je obecn forma koordinacespolupráce mezi národními nebo regionálnímimanažery výzkumných program. Projektje navázán na aktivity Evropské textilní technologicképlatformy. Do projektu je zapojeno17 partner vetn Královéhradeckéhokraje. Vedoucím partnerem je francouzskýregion Nord-Pas de Calais. Projekt budeukonen v roce 2012. Celkový rozpoetprojektu je 1 629 321 €. Cílem je dát evropskémutextilnímu výzkumu trvale k dispozicivíce chytejších nanních zdroj díkyvyužití potenciálu mezinárodní koordinacea plánování výzkumných program. Hlavnímiaktivitami projektu je síování a výmnazkušeností mezi partnery, tvorba spolenéstrategie a programování, vývoj spolenéhodotaního mechanismu, aktualizace a vtšíotevení regionálních a národních programna podporu výzkumu, vývoje inovací a zvyšovánípovdomí o dležitosti výzkumu, vývojea inovací v textilním prmyslu.Doplkovou aktivitou projektu, na základdohody partner, je organizováníspolených výzev za úelem nancovánímezinárodních výzkumných projekt v oblastitextilního prmyslu. Pro rok 2011 je organizovánavýzva, které se mže úastnitprojektové konsorcium složené alespo zedvou nezávislých malých/stedních podnikz 2 zemí/region partner úastnících se2 výzvy projektu CROSSTEXNET. Podporovanýmiaktivitami je aplikovaný výzkum,vývoj a inovace ve všech druzích textilus vysokou pidanou hodnotou a jiných pokroilýchmateriálech na principu vlákna.S hlavním drazem na nové textilní materiályvetn nových funkních aplikací, novétechnologie pro produkci multifunkníchtextilií a tch s vysokou pidanou hodnotoua nové procesy zpracování, výrobní technologiea stroje.V souvislosti s úastí v tomto projektuspustil Královéhradecký kraj v roce 2010svj Regionální inovaní fond, ze kteréhojsou spolené výzvy v projektu CROSS-TEXNET nancovány. Realizace tohotoprojektu navazuje na závry Regionálníinovaní strategie Královéhradeckého kraje,která identi kovala textilní prmysl jakojedno ze svých progresivních odvtví.Více informací naleznete na:www.crosstexnet.eu.Daniel Všeteka, MSc.Centrum evropského projektování,Hradec KrálovéInovaní audity v regionuJihovýchodRegionální inovaní workshopv rámci projektu PROINCORDne 31. 3. 2011 se uskutenil v rámci mezinárodníhoprojektu PROINCOR regionálníinovaní workshop „Inovaní audity v regionuJihovýchod”. Workshop byl uspoádánjedním z projektových partner BIC innovation,z.s.p.o..V úvodní ásti workshopu regionální manažerprojektu Ing. Vít Hiba seznámil úast-níky s projektem PROINCOR, který vznikls cílem zlepšit inovaní potenciál v sektorumalých a stedních rem v regionu stedníEvropy prostednictvím inovaních auditve rmách.Na téma inovaní audity vystoupil PetrKrajá, který piblížil základní úkol projektua jeho pínos pro inovaní systém regionu.26 2/2011

More magazines by this user
Similar magazines