navodilo za izpolnjevanje zahtevka za hišno carinjenje pri izvozu

carina.gov.si
  • No tags were found...

navodilo za izpolnjevanje zahtevka za hišno carinjenje pri izvozu

Priloga 6NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVKA ZA HIŠNO CARINJENJE PRI IZVOZU(Status priznanega izvoznika – prijavljanje na podlagi hišnega carinjenja pri izvozu v skladu s točko c)prvega odstavka 76. člena Carinskega zakonika in pod pogoji iz 283. do 289. člena izvedbene uredbe.)Zahtevek se lahko vloži tudi v drugi obliki, vendar mora vsebovati v tem obrazcu navedene podatke. Ta obrazecse izpolni tudi ob spremembi ali dopolnitvi obstoječega dovoljenja. Zahtevek (zahtevek za dovoljenje alizahtevek za spremembo dovoljenja) se vloži na pristojni carinski urad.Glava zahtevkaVložnik zahtevka: oseba, ki vlaga zahtevek: firma oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče. Če sezahtevek vlaga po pooblaščencu, je potrebno navesti tudi njegove podatke in priložiti pooblastilo.Pristojni carinski urad: carinski urad, ki je krajevno pristojen glede na sedež imetnika dovoljenja.I. Podatki o vložniku zahtevka1. Vpiše se oseba, ki se ji bo izdalo dovoljenje; to je oseba iz 22. tč. 4. čl. Carinskega zakonika. Vpiše se firma,kot je navedena v sodnem registru. Če ne gre za družbo, se vpiše ime, pod katerim ta oseba posluje in jevpisana v predpisano evidenco.2. Vpiše se sedež družbe, ki je naveden v sodnem registru. Če ne gre za družbo, se vpiše naslov osebe, ki ji boizdano dovoljenje; to je naslov, ki je vpisan v predpisani evidenci. Naslov mora biti identičen z naslovom vdavčnem registru.3. Vpiše se davčna številka osebe, ki ji bo izdano dovoljenje.4. Vpiše se matična številka osebe, ki ji bo izdano dovoljenje.5. Vpišeta se datum in številka obstoječega dovoljenja, če se vlaga zahtevek za dopolnitev/spremembodovoljenja.II. Podatki o izpolnjevanju pogojev za zahtevano poenostavitev6. Opiše se način vodenja evidenc, predvsem:• vrsta evidenc blaga,• uporaba informacijske tehnologije,• ISO standardi,• kako se zagotavlja sledljivost blaga in postopkov,• kje se vodijo evidence in kdo jih vodi,• vsi drugi podatki glede na zahtevano poenostavitev.7. Navede se predvideno število pošiljk, ki se bodo prijavljale na podlagi hišnega carinjenja v enem mesecuglede na vrsto transporta ali carinskega postopka (cestni transport, železniški transport, postopki zekonomskim učinkom ipd.).8. Ta točka vsebuje izjavo, zato ni potrebno ničesar dopisovati.9. Ta točka vsebuje izjavo, zato ni potrebno ničesar dopisovati. V primeru kršitev se napiše dodatnaobrazložitev v prilogi zahtevka.10. To točko izpolni pristojni carinski urad, na podlagi preverjanj, ki jih opravi pri Sektorju za preiskovalnezadeve na Generalnem carinskem uradu (v aplikaciji PIAC).III. Izvajanje poenostavitev11. Navede se »Gl. prilogo«. Seznam blaga (ob upoštevanju omejitev in prepovedi) se priloži zahtevku v dvehizvodih, od katerih je en izvod namenjen nadzornemu carinskemu organu.Blago se navede tako, da se navede tarifna oznaka in natančen opis blaga (trgovsko ime blaga). Če veljajo zablago iz določene tarifne oznake prepovedi ali omejitve ter ukrepi trgovinske politike ob izvozu, morajo bitipriložene priloge (soglasja, dovoljenja), iz katerih je razvidno, da so pogoji za prepustitev blaga izpolnjeni,sicer se morajo te tarifne oznake izključiti iz poenostavitev.Poenostavitve se ne morejo uporabljati za blago, za katerega se bodo zahtevala izvozna nadomestila ter zazaključek postopka carinskega skladiščenja za »predfinancirano blago«.12. Prekriža se okence glede na želeni postopek. Izberejo oz. navedejo se tisti postopki, ki se nameravajoizvajati.13. Navede se natančen kraj lastnih oziroma drugih prostorov, kjer se bodo izvajale izvozne formalnosti, krateknaziv le-tega (opis z največ 17 znaki), nadzorni carinski organ in njegovo šifro ter čas prepustitve blaga.1/2


Priloga 6Na primer:Kraj izvedbe izvoznih formalnostiKratek naziv(do 17 znakov)Nadzorni carinskiorganČasprepustitvePRIMER-LJ Izpostava Jarše 30SI001077PRIMER-MB Izpostava Maribor 30SI007067Skladišče surovin podjetja PRIMER, d.o.o.,na naslovu Dunajska cesta 3, LjubljanaSkladišče gotovih izdelkov podjetjaPRIMER, d.o.o., na naslovu Tržaška cesta 5,Maribor14. Navedeta se šifra in naziv nadzornega carinskega organa, ki bo obveščen o nameravani odstranitvi blaga zaizvoz.15. Prekriža se ustrezno okence glede na predvidene načine obveščanja. Priložiti je potrebno prilogo, v kateri jeopisan način obveščanja; ta mora biti dogovorjen s pristojnim carinskim uradom.Če se zahteva oprostitev obveščanja v skladu z drugim odstavkom 285a. člena izvedbene uredbe, jepotrebno v prilogi obrazložiti posebne okoliščine (narava zadevnega blaga in pospešeni tempo izvoznihoperacij).16. Prekriža se ustrezno okence ali se bo glede na 285. člen izvedbene uredbe vlagala poenostavljena alipopolna izvozna deklaracija oziroma ali se v skladu s prvim odstavkom 285a člena izvedbene uredbe, prosiza oprostitev obveznosti vložitve poenostavljene deklaracije za vsako odstranitev blaga.17. Prekriža se ustrezno okence glede na čas in način prepustitve blaga. Če se izbere »drugo«, je potrebno vprilogi opisati, kakšen način prepustitve se zahteva.18. Prekrižajo se okenca za dokumente oz. o načinu, ki bodo služili kot dokaz, da je blago zapustilo carinskoobmočje. Ti dokumenti so hkrati tudi dokumenti, na podlagi katerih se izvaja carinski nadzor nad iznosomblaga s carinskega območja Skupnosti. Če se izbere »drugo«, je potrebno navesti, za kakšen dokument gre.19. Prekriža se ustrezno okence.Če se izbere drugo okence, lahko izbirate med uporabo ali posebnega pečata ali obrazcev, na katerih je odtisposebnega pečata že natisnjen ali obojega. Priloži se zahtevek za uporabo pečata oz. obrazcev z odtisomposebnega pečata, na katerem se navede koliko pečatov oz. obrazcev z različnimi odtisi posebnega pečata sezahteva in odgovorne osebe za uporabo posebnih pečatov oz. obrazcev. Pristojni carinski urad vam boskupaj z dovoljenjem dostavil vzorec za izdelavo posebnega pečata, na podlagi boste pri izdelovalcih, kiposedujejo informacijo o ustreznosti posebnega pečata, dali izdelati poseben pečat oz. dali izdelati obrazce,ki vsebujejo vnaprej odtisnjen poseben pečat (tiskanje zaupa za to pooblaščeni tiskarni).Hkrati z zahtevo za uporabo posebnega pečata oz. obrazcev, ki vsebujejo odtis posebnega pečata seobvezujete, da boste pristojnemu carinskemu uradu takoj oz. najkasneje v 5 dneh po prevzemu posebnihpečatov oz. obrazcev z vnaprej odtisnjenim posebnim pečatom dostavili odtis le-teh.Če se izpolni »drugo«, je to potrebno obrazložiti v prilogi.20. Vpišeta se naziv in šifra pristojnega carinskega organa, pri katerem se želi vlagati dopolnilna carinskadeklaracija.21. Prekriža se okence glede na želeni rok vlaganja dopolnilne carinske deklaracije.22. Prekriža se okence glede na to, kakšna oblika dopolnilne carinske deklaracije se želi vlagati. Izbira drugegaokenca pomeni elektronsko poslovanje brez uporabe obrazca EUL.23. Prvo okence se prekriža, če se zahteva, da se spremni dokumenti dopolnilne carinske deklaracije ne bivlagali, ampak bi te dokumente za potrebe carine hranilo podjetje samo (samo kadar se zahteva elektronskoposlovanje, brez uporabe obrazca EUL).Drugo okence se prekriža, če se zahteva oprostitev izpolnjevanja polj št. 17a in 33 izvoda 3 EUL. V temprimeru je potrebno priložiti izjavo o izpolnjevanju pogojev iz katere mora biti razvidno, da za izvozzadevnega blaga ne veljajo ukrepi omejevanja ali prepovedi, da carinski organi glede tega nimajo nobenihdvomov in da poimenovanje blaga omogoča takojšnjo in nedvoumno uvrstitev blaga v kombiniranonomenklaturo.Če se izbere »drugo«, je potrebno v prilogi pojasniti, kaj se zahteva (npr. če se zahteva uporaba posebnihoznak, se navede katere, vzorec pa se priloži zahtevku. Oznake morajo imeti lastnosti, določene v prilogi46a k izvedbeni uredbi).24. Navede se »Gl. prilogo« V prilogi se navedejo pristojne osebe za izvajanje postopka in osebe, ki sopooblaščene za namestitev carinskih oznak in obveščanje carinskih organov. Poleg imena in priimka senavedeta še njihov položaj v podjetju, telefonska številka in elektronski naslov. Navedba oseb ima zgoljinformativni značaj in ne vpliva na ugotavljanje odgovornosti pravne osebe.Dopolnitev oz. sprememba seznama pristojnih oseb se vloži pri pristojnem carinskem uradu.25. V tem polju se navedejo morebitni drugi podatki, ki jih želi vložnik zahtevka posebej utemeljiti ali pojasniti.Na koncu zahtevka mora biti seznam prilog. Navesti je treba kraj in datum vložitve zahtevka. Zahtevek morapodpisati oseba, katere podpis je za podjetje pravno zavezujoč.2/2

More magazines by this user
Similar magazines